You are on page 1of 36

TRIBUNA

SINDICAL
Boletín informativo del Sindicato Unitario
nº 26 Abril
201 5

SU

NUEVOS AIRES O...
MAS DE LO MISMO

SUMARIO:
Editorial................................................................................... 03
Carta Oberta al Sr. Marc Grau................................................ 06
Comunicado de huelga........................................................... 09
Procediment de Gestió d'IT..................................................... 1 0
Nuevas ayudas para familias.................................................. 1 2
Comité de Empresa.................................................................1 6
2

Sindicato Unitario

Editorial
No sabemos aún si acabárnoslo de creer, pero parece ser que
finalmente el día 1 6 de abril habrá una asamblea general en el
casinet de Hostafrancs.
Este sindicato lleva pidiendo al comité la celebración de dicha
asamblea desde el mes de julio del año pasado. Entonces ya
creíamos en la necesidad de poner en conocimiento de todos
los trabajadores los problemas existentes en todas las
secciones de la empresa, sin excepción.
Y seguiremos insistiendo en que hay que mantener a la
plantilla informada, por lo que trabajaremos para que esta sea
la primera de una sucesión de asambleas.
Administrativos, telefonistas, puerta cocheras, revisión,
electromecánicos, mantenimiento, subcentrales, ACI’s, agentes
de atención al cliente, agentes en CIAC, guardavías, etc, etcV.
Todos y cada uno de los colectivos de la empresa están
sufriendo incumplimientos, ya sea en temas de horas extras,
vacaciones, condiciones de trabajo, horarios, RJ, EJV
Cada uno ha intentado resolver el problema por los medios
habituales que son los que se han de utilizar, se lleva al
comité, se producen una o varias reuniones con la empresa y
se llega a un acuerdo de manera que se cumple lo pactado o
se hace un nuevo acuerdo que, por supuesto, ratifican
mediante asamblea los trabajadores afectados.
Bueno, pues esto ya no funciona, las cosas llegan al comité,
en ocasiones después de mucho presionar se producen, a
Sindicato Unitario

3

regañadientes, las reuniones, pero no hay manera de
conseguir acuerdo, ni cumplen, ni quieren cambios
consensuados, la empresa se siente fuerte, entiende que el
camino que vamos a escoger para seguir peleando es el
judicial y sabe perfectamente que ahí los porcentajes han
cambiado.
Hasta no hace mucho al poner una denuncia o una demanda,
se solía decir que era tirar una moneda al aire, tenias un 50% /
50% y bastante malo era, pero es que ahora no, ahora ni eso,
las reformas laborales y las políticas de derechas han hecho
mella en la judicatura y con mucha suerte puedes hablar de un
30% de posibilidades de ganar si estas en el lado del
trabajador, lo que le da a la empresa el 70% de tranquilidad.
¿Eso que implica? Que en la mayoría de los casos si quieres
conseguir cualquier cosa, incluso recuperar derechos, será
mucho más efectiva la lucha, cualquier tipo de lucha.
Y para que esta sea más efectiva, lo primero es la unión.
Cada uno tiene su cuestión, unas más graves que otras, eso
no se discute, pero para cada cual la suya es importante.
La empresa crea el problema pero procura que pienses que
estas solo, que es una menudencia y que poco puedes hacer
además de tragar. En algunos colectivos incluso fomenta el
malestar entre compañeros, pues las reacciones ante la
circunstancia son diferentes en cada persona y se crean
enfrentamientos, dificultando a unidad de acción que es lo que
nos da la fuerza a los trabajadores.
Se acabó, tenemos que conocer los múltiples incumplimientos
incluso de sentencias y resoluciones, hemos de saber que
todos estamos afectados de un modo u otro, y acabar con esa
4

Sindicato Unitario

prepotencia y seguridad que la empresa luce en los últimos
tiempos.

Demostrémosles que no somos juguetes, que
sabemos lo que queremos y que lucharemos JUNTOS
para conseguirlo.
Estamos a las puertas de un convenio y hay que
enseñarle a la empresa que estamos cansados de su
menosprecio.
¿Que somos? ¿Leones o Huevones?
Entre todos decidimos

Sindicato Unitario

5

C ART A O B E RT A AL
SR. M ARC G RAU
Apreciat Sr. Marc Grau, Director General de Metro, per obra i
gràcia de la Generalitat de Catalunya:
Com vostè sap, som una empresa semiprivada. I això que
comporta als treballadors?
Que per les retallades laborals, els seus amics politics ens
qualifiquen com pública, però pels drets socials que comporta
pertànyer al funcionariat o a una empresa ferroviària, som una
empresa privada del sector de transport de viatgers. Tota una
paradoxa.
Abans que vostè aterrés al càrrec, han hagut molts directors
generals i directius, des de la creació del Gran Metro de
Barcelona l’any 1 929, i esperem, que vostè no sigui un mes
per afegir-ne a la col·lecció dels seus predecessors.
No ens mal interpreti, però ha d’entendre la nostra
desconfiança, donat que coneixem aquesta empresa i hem
patit als anteriors directius, i fora bo, que conegués el perquè
de la mateixa.
No fa gaire anys enrere,
es va jubilar el Director
General Sr. Agustín del
Castillo, entrant a ocupar
aquest càrrec el Sr. Daniel
Basco, amb unes idees
6

Sindicato Unitario

molt progressistes i innovadores, i la llavors immobilista corts
de directius i paràsits politics del Consell de Direcció de TMB, li
va fer el llit, i va haver de deixar el càrrec, abans de poder
implantar una sola de las seves idees.
Desprès que el Sr. Basco dimitís, es va incorporar al càrrec un
gran amic i casualment paisà, del que llavors era President de
la Generalitat, el Sr. Sebastián Buenestado Caballero.
En aquella època, també es va incorporar una nova directora
de Recursos Humans,
la Sra. Cèlia Piqué, i
com va mostrar en
públic la seva voluntat
de mantenir unes bones
relacions laborals amb
la representació dels
treballadors, es va
trobar aviat en una situació que li va comportar haver de plegar
abans de temps.
Ens semblaria interessant, que conegués una mica el bagatge
dels seus directius, heretats del seu antecessor, que era un
gran mestre en delegar responsabilitats.
Ja que parlem de responsabilitats, fora bo que conegués que
durant molt de temps ha estat implantada en aquesta empresa
una xarxa de clientelisme – amiguisme, entre el col·lectiu de
directors i responsables, dividint les feines i col·locant els
adeptes en llocs estratègics, per fer-los servir de tallafocs
davant qualsevol problema o qüestió laboral que comportes
exercir responsabilitats.
Per això, va anar buidant de funcionalitat als comandaments
Sindicato Unitario

7

intermedis, però això sí, carregant-los de responsabilitats, les
quals casualment corresponen jeràrquicament als seus
superiors.
Ens permetem fer-li un suggeriment, miri per damunt de la
seva espatlla, que es molt probable que vegi algunes ombres
no gaire clares, i potser controlant-les es sentiria mes segur a
la cadira.
I així anem fem, fins avui en dia, tot esperant que ens demostri
tal i com vostè diu: “amb fets tangibles”, que no serà només un
altre nom mes per penjar a la col·lecció de Directors Generals.
Per això, li proposem des
de la nostra secció
sindical, a que convoqui
formalment a tota la part
social a una taula de
debat, per abordar d’una
manera
realista
el
problemes de Metro, no
des
d’un
vessant
hipòcrita, sinó amb la voluntat de resoldre molts problemes que
portem enquistats molts anys, i que a alguns directius heretats
no els interessa canviar per res del mon, ja que estan molt
còmodes en aquest paper.

SINDICATO UNITARIO DE CATALUNYA
Secció sindical del Metro de Barcelona

8

Sindicato Unitario

Sindicato Unitario

9

PROCEDIMENT DE GESTIÓ D'I.T.
(INCAPACITAT TEMPORAL)
En aquesta ocasió volem informar-vos sobre la gestió d'
Incapacitat Temporal (baixa mèdica) . Quan es notifica , on
lliurem els comunicats , etc... Ja que ens hem trobat amb
diferents criteris i fins i tot, diferents procediments en la pròpia
Intranet.
El que actualment està en vigor és el que correspon al AVÍS
NÚMERO 58 / 11 , on especifica les actuacions a realitzar en el
supòsit de no presentar-se al treball per causa d’Incapacitat
Temporal (malaltia):

• Avís de malalt
L’empleat ha de comunicar immediatament a la seva
prefectura i per telèfon la seva absència al seu lloc de treball.

• Comunicat de Baixa
L’empleat ha d’entregar personalment l’original del comunicat
de baixa en el seu centre de treball, com a màxim, al quart dia
de la baixa (o, el que és el mateix, en els tres dies següents a
la data d’expedició d’aquest comunicat). Només en casos
excepcionals, i prèvia consulta amb la prefectura, s’admetrà
l’entrega del comunicat a través d’una tercera persona.

• Comunicats de Confirmació de Baixa
El primer comunicat mèdic de confirmació de la baixa
l’expedeix el metge de capçalera de l’ICS al 4art dia de baixa.
10

Sindicato Unitario

L’empleat l’ha d’entregar personalment a la seva prefectura,
com a màxim, 3 dies després de la seva expedició.
El segon comunicat de confirmació s’expedeix cada 7 dies a
partir del primer comunicat de confirmació, i s’entrega
personalment en el propi centre de treball, com a màxim, 3
dies després de la seva expedició.
El tercer comunicat de confirmació i els següents, que
s’expedeixen cada set dies, s’han d’entregar personalment a la
Unitat de Salut Laboral de Santa Eulàlia (Avda. del Metro s/n,
Hospitalet de Llobregat), en horari d’oficina (de dilluns a dijous
de 1 0 a 1 4 i de 1 5 a 1 7h; els divendres, vigílies festiu i dies de
jornada intensiva, de 1 0 a 1 4h). S’han d’entregar com a màxim
3 dies després de la seva expedició. Si la patologia que es
pateix no permet personar-se a Santa Eulàlia, cal demanar
autorització per fer arribar la documentació per una altra via
trucant als telfs.: 93 21 4 83 95 o 93 328 98 08.

• Notificació i Comunicat d’Alta
L’empleat comunicarà a la seva prefectura la seva previsió
d’alta amb la màxima antelació
possible i, com a mínim, en les 24
hores següents a la seva expedició.
L’empleat haurà de presentar el
document d’alta al seu centre de
treball en les 24h següents a la seva
expedició.

Sindicato Unitario

11

N UE VAS AYUDAS P ARA F AM IL IAS
NUM E RO SAS O CO N
DISCAP ACIT ADO S
Desde el 1 de enero de 201 5 entran en vigor tres nuevas
deducciones dirigidas a familias numerosas o con
discapacitados, a saber:
  ●  Familia numerosa: 1 200 € anuales o 2400 si es familia de
categoría especial.
  ●  Descendiente con discapacidad: 1 200 € anuales por
descendiente.
  ●  Ascendiente con discapacidad: 1 200 € anuales por
ascendiente.

Abono anticipado
Para solicitar el abono anticipado de estas deducciones hay
tres vías:
  ●  presentando el modelo 1 43 electrónicamente
  ●  en el teléfono 901 200 345 facilitando el importe de la
casilla 41 5 de la declaración de IRPF del año 201 3, o año de
nacimiento y nombre de un pagador en el caso de que no se
haya presentado declaración de Renta en 201 3
  ●  presentando el modelo 1 43 físicamente en cualquier
oficina de la Agencia Tributaria
12

Sindicato Unitario

Este formulario se puede descargar en PDF desde la página
web y debe ser firmado por todos los solicitantes.
El abono se efectuará mensualmente mediante transferencia
bancaria y será de 1 00 euros por familia o 200 euros si es una
familia numerosa de categoría especial.

¿Quiénes pueden pedir el abono anticipado de la
deducción por familia numerosa o personas con
discapacidad a cargo?
  1 .  Los ascendientes o hermanos huérfanos de padre y
madre que formen parte de una familia numerosa.
  2.  Los contribuyentes con derecho a la aplicación de los
mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad.

¿Quien no necesita certificado de discapacidad?
Las personas con discapacidad que perciben una pensión
reconocida por la Seguridad Social o por la entidad que la
sustituya, como consecuencia de incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez no necesitan certificado de
discapacidad.
Tampoco es necesario en el caso de pensionistas de clases
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
En caso de incapacidad
declarada judicialmente, el
grado de discapacidad
podrá acreditarse a través
de la sentencia que
declare la incapacidad.
Sindicato Unitario

13

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el abono
anticipado?
  1 .  Disponer del título de familia numerosa o certificado de
discapacidad del descendiente o ascendiente.
  2.  NIF de todos los solicitantes.
  3.  Realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la
cual esté dado de alta en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social o Mutualidad y cotizar en los siguientes
plazos:
    ►   Trabajadores con contrato de trabajo a jornada
completa, en alta durante, al menos, quince días de cada mes,
en el Régimen General o en los Regímenes Especiales de la
Minería del Carbón y de los Trabajadores del Mar.
    ►   Trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial
cuya jornada laboral sea de, al menos, el 50 por 1 00 de la
jornada ordinaria en la empresa, en cómputo mensual, y se
encuentren en alta durante todo el mes en los regímenes
citados en la letra anterior.
    ►   Trabajadores por cuenta ajena en alta en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social
cuando se hubiera optado por bases diarias de cotización, que
realicen, al menos, diez jornadas reales en dicho periodo.
    ►   Trabajadores incluidos en los restantes Regímenes
Especiales de la Seguridad Social no citados en las letras
anteriores o mutualistas de las respectivas Mutualidades
alternativas a la Seguridad Social que se encuentren en alta
durante quince días en el mes.
En la solicitud colectiva es suficiente que cumpla esta
condición el primer solicitante.
14

Sindicato Unitario

¿Cuantas solicitudes debo presentar?
Si tengo un ascendiente y un descendiente con discapacidad a
cargo, se deben presentar dos, una para el descendiente con
discapacidad y otra para el ascendiente.
Si tengo dos ascendientes o descendientes con discapacidad a
cargo se debe presentar una solicitud de abono anticipado por
cada ascendiente o descendiente con discapacidad a cargo.

¿Qué variaciones deben comunicarse?
Se deberán comunicar, utilizando el modelo 1 43, en el plazo de
los 1 5 días naturales siguientes a aquel en que se hubiera
producido la variación o incumplimiento de los siguientes
requisitos,
  a)  Fallecimiento del beneficiario.
  b)  Baja del beneficiario en la
Seguridad Social o Mutualidad.
  c)  Cambio de residencia del beneficiario al extranjero o del
resto del territorio español a los Territorios Históricos del País
Vasco o a la Comunidad Foral de Navarra.
  d)  Renuncia del beneficiario al cobro anticipado de
cualquiera de las deducciones.
  e)  Cambio de régimen de la Seguridad Social o Mutualidad
del beneficiario.
  f)  Baja de algunos de los descendientes o ascendientes, a
efectos de la deducción por ascendientes o descendientes con
discapacidad, por fallecimiento, por pérdida del derecho a
aplicar el mínimo por descendientes o ascendientes, o por
perdida de la condición de discapacitado.
  g)  Cambio de la modalidad de abono anticipado (sólo es
posible en el mes de enero de cada año).
Sindicato Unitario

15

COMITÉ DE EMPRESA

verano.

Pleno del 05/02/201 5
Información
de
Permanente del C.E.:

la Delegados de prevención.-

- La empresa ha dado
contestación
al
escrito
referente a RJ de talleres.
Quiere que el comité
responda a su vez.

Se propone una nueva
votación para repartir los
delegados de prevención por
y entre todos los miembros
del comité. Se propone uno
por sindicato y el que sobra
repartido a partes iguales
entre todos los sindicatos.

Los
delegados
de
prevención
ya
están
Se vota y el resultado es que
registrados.
sí, con los votos a favor de
- Se ha entregado la SU, CPTC y CIM, los votos en
interpretación de los minis a la contra de UGT y la abstención
empresa. Se manifiesta que de CCOO y UGT.
quitando los minis de verano y
con la partición de vacaciones Varios:
se quiere ahorrar la
contratación de verano. Se ► Se informa que el vestuario
indica que la gente debería de ropa azul no cumple la
pedir los miniperiodos, el SU normativa de seguridad según
considera que el uso y la ley de prevención. Se
costumbre debería aplicarse solicita que en la próxima
para la oferta de los minis, por reunión de vestuario que
lo que debería hacerse la venga Mario Rubio para que
petición y, en paralelo, se ponga de acuerdo con Ana
denunciar los miniperiodos de Margalef.
16

Sindicato Unitario

► Se comenta que ha habido
un parcial en Arco de Triunfo
por la indisposición de una
mujer embarazada. El VVSS
la quería sacar del tren a
rastras a lo que el AAC se ha
negado.
► Se informa que el 4 de
febrero hubo un ataque
epiléptico en el tren 506 en
Horta y se ordenó que el tren
fuera sin pasaje y con el
enfermo a V3 de Vilapicina.

Pleno del 1 2/02/201 5
Se inicia el Pleno con la
presencia de los compañeros
de
Líneas Automáticas
(TOLAs) que vienen a traer
una recogida de firmas de
prácticamente la totalidad de
la plantilla de TOLAs a tiempo
parcial
pidiendo
la
modificación del punto 3 del
acuerdo
de
Líneas
automáticas.

Información
de
► Se pregunta como está el Permanente del C.E.:

la

tema del escrito de la
habilitación a la conducción. - Se ha abierto un expediente
Todavía no hay respuesta por muy grave a un compañero
parte de la empresa.
en La Pau.
► La empresa, al escrito
sobre la centralita de
incendios, manifiesta que está
recabando información. Aún
no hay nada.
► El próximo 1 0/02 nos
convocan a una reunión con
la Guardia Urbana para hablar
del tema de los manteros. Se
propone aprovechar la misma
para sacar el tema de los
grafiteros.
Sindicato Unitario

Delegados de prevención.Se vuelve a proponer una
votación ya que CGT
manifiesta en esta ocasión
que quiere que se aplique la
proporcionalidad
en los
resultados electorales. El CIM
pide que se vote si se quiere
dejar fuera del Comité de
Seguridad y Salud a un
sindicato del Comité.
17

Tenemos
entonces
dos poner un conflicto colectivo.
propuestas para pasar a
votación.
Ante la necesidad de algunos
sindicatos de valorar este
Después de
tema, el SU recuerda a todos
un debate,
los sindicatos que en fecha
en
la
08/01 algunos sindicatos ya
primera
pidieron hacer esta asamblea
propuesta
por lo que no debería haber
CGT y UGT
nada que pensar.
votan a favor de la
proporcionalidad, negándose Puerta cocheras L9.los demás sindicatos a volver
a votar una cosa que ya se ha Se expone que se está
votado varias veces, y en la ampliando personal de L9
segunda propuesta solo vota pero no se amplía para puerta
el CIM a favor de su de cocheras.
propuesta.

Vacaciones y Miniperíodos.El SU manifiesta que, dado
que la empresa está
incumpliendo el acuerdo de
vacaciones, se debería pedir
convocatoria de huelga (para
poder estar en plazo) y
convocar a los compañeros a
una asamblea informativa y
decisoria.

Varios:

► Se recuerda que no se ha
contestado todavía que ocurre
con
los
descansos
coincidentes con fiesta oficial.
El SU manifiesta que ya pidió
que nos dieran una respuesta
en el Comité del 08/01 y que
debería hacerse un escrito al
respecto.

En caso de no refrendarse la Se acuerda hacer el escrito.
huelga por parte de los
compañeros, se debería
18

Sindicato Unitario

Pleno del 1 9/02/201 5

compañero cogía la baja.
Después de la queja de la
Los compañeros de Líneas permanente, el responsable
automáticas (TOLAs) se de los CIACs ha retirado la
presentan en el CE para petición.
conseguir una respuesta del
mismo referente a su petición - En Intranet hay personal que
sale en Unidad Organizativa
de la semana pasada.
como “Altres situacions”. Es
Tras las manifestaciones de personal que no conduce, que
todos los sindicatos, el CE se está prejubilado o con
compromete a hacer un cualquier otra casuística que
escrito a la empresa pidiendo lo haga no polivalente. La
una novación contractual para empresa dice que ha sido un
todos los compañeros que fallo, que esos datos son
actualmente tienen contrato únicamente internos y que lo
solucionarán.
de tiempo parcial.

Información
de
Permanente del C.E.:

la - La empresa presenta el

cómputo de personal de
verano y la permanente lo da
- Se ha ampliado el por bueno, especificando que
expediente al compañero de falta añadir, en algunos casos,
las vacaciones o alguna
La Pau.
posible baja.
- Referente a la petición de
CTOs, la permanente solicita - Se manifiesta que se ha
a la empresa que convoque a dado un contrato de relevista
todo el CE para tratar el tema. a una AAC, saltándose el
escalafón. Se le da por un
- En los CIACs se les pidió acuerdo antiguo que trata
que hicieran un cuadrante sobre el trato a familiares en
para venir a trabajar en sus caso de defunción de un
días de fiesta si algún trabajador.
Sindicato Unitario

19

- La empresa está dando
formación a los CTOs sobre
las centralitas de incendios
para que estos la den a los
AACs. Esta formación la
debería dar el personal de
Protección Civil pero, por falta
de medios, quieren que la den
los CTOs.

- Se informa que está
pendiente la segunda reunión
de grafiteros.
- Se informa que durante el
mes de noviembre y
diciembre, los vigilantes han
abierto o cerrado un 5% de
las estaciones de Metro.

- Respecto a las actuaciones
ejercidas en enero por un
VVSS en el atrapamiento de
una persona en un ascensor,
la empresa de seguridad le ha
abierto un expediente.

- Se informa que la empresa
ha solucionado los problemas
de acceso al curso de TOLAs,
que todos los apuntados ya
tienen toda la documentación
en papel y que no habrá
problemas con los cambios de
- Se informa que las llamadas turno para hacer el curso.
de telefonía IP que saltaban al
CCM a los 5 segundos y en - La empresa ha manifestado
las que diferentes personas que los ACIs no deben tener
atendían la misma incidencia la
Clau,
que
como
dando
soluciones herramienta de trabajo les
contradictorias en algunos sirven las tarjetas de prueba.
casos, se está trabajando
para que las
- La empresa solicita una
llamadas
respuesta referente al tema
salten al 6º
de OTEs y TOLAs.
tono y las
incidencias
Reposapiés.sean tratadas
siempre por la misma persona Se explica que se han puesto
para evitar las diferentes los reposapiés en los trenes
soluciones.
pero que no todo el mundo
20

Sindicato Unitario

tiene acceso a ellos. Su uso lo
debe autorizar el servicio
médico y sólo lo autorizarán
por enfermedad, no por
ergonomía.

el proyecto
perdida.

Lean.

Está

► Los trabajadores que se
prejubilaron o jubilaron en el
201 2 han sufrido una merma
Se plantea llevar a Riesgos en su salario debido al
Laborales y a Personal la acuerdo que hubo el mismo
necesidad del reposapiés año.
como parte del equipo de tren.
Se acuerda hacer un escrito
pidiendo a la empresa que
Asamblea.regularice su situación.
El SU manifestó en el anterior
CE la necesidad de hacer una ► Referente a la distribución
asamblea informativa y la de RJs en material móvil la
propuesta de huelga por todas empresa no quiere negociarlo
la problemáticas que se ya que hay un acuerdo
estaban produciendo en la firmado. Desde material móvil
empresa.
Después
de no hay quejas pero se
debatirlo, CGT, UGT y CPTC entiende que el acuerdo no se
quieren hacer una asamblea cumple.
informativa y SU, CCOO y
CIM
quieren
hacerla Se acuerda hacer un escrito
informativa
y
con preguntando si lo van a
movilizaciones. Por mayoría negociar dentro del
se buscará fecha para hacer ámbito de calendario laboral
una asamblea informativa a en los próximos años.
todos los trabajadores.
► Los trabajadores de
Revisión han tenido una
Varios:
reunión donde se les ha
► Se ha mandado a todos los informado que van a hacer un
sindicatos la sentencia sobre programa piloto para hacer
Sindicato Unitario

21

las planillas de trabajo en que entrarán al 75%.
SAP.
Se acuerda hacer un escrito
Se acuerda hacer un escrito preguntando que régimen de
para pedir información.
fiestas tendrán.
► Los auxiliares de vías
tienen problemas con los
grafiteros y la empresa no les
permite ir en parejas. También
tienen problemas de falta de
cobertura en algunas zonas.
Este problema también lo
tienen los lavacoches.

► Se explica que los trenes
golpean en la entrada entre
Sagrera y Congreso Vía 2. Se
han puesto unos refuerzos
pero no han servido ya que
los golpes son más fuertes.

Se tratará el tema desde
seguridad ferroviaria por los
Se acuerda hacer un escrito delegados de prevención.
solicitando que se les deje ir
en parejas y se
les dote de medios para Pleno del 26/02/201 5
comunicarse en caso de tener
problemas.
Información
de
la
► CCOO manifiesta que N.
Carreras sustituye a B.
Silanes en el CE, M. Benito
sustituye a B. Silanes como
secretaria del CE, N. Carreras
sustituye a M. Benito en
Seguridad y Salud y R.
Vercher sustituye a M. Benito
en el FAS.

Permanente del C.E.:

- Las firmas entregadas por
los agentes de los CIACs,
dado que todavía la empresa
no nos ha convocado a
reunión, se entregarán en
personal.

- Referente a los grafiteros, se
manifiesta el desconocimiento
► Se pregunta que se va a del personal de vías ya que
hacer respecto a los OLAs su cadena de mando no les
22

Sindicato Unitario

ha informado que pueden
pedir seguridad si ven que
pueden haber problemas.
Desde el SU se solicita que se
haga un escrito para que
conozcan los compromisos a
los que llegó la empresa en
estos casos.

CIACs.Se
presenta
una
representación del colectivo
de CIACs que manifiestan
haber recibido mails que
continúan instándoles a
trabajar en sus días de
fiestas, así como también que,
por falta de personal, puede
haber en domingo una
persona sola en un CIAC, eso
sí, sin atender a los pasajeros
sino que haría funciones que
no les son propias ya que
corresponden a Atención
Digital.

Se plantea también que,
cuando las oficinas están
cerradas, a los turistas que
han comprado las tarjetas
HOLA BCN se les indica que
deben ir a buscarlas al Palau
de la Virreina y allí las
entregan sin requerir ningún
justificante de pago.
Desde su jefatura, se les ha
pedido, también, que cambien
su turno en verano para así
poder cerrar las oficinas por la
tarde.
Se llega al acuerdo de
solicitar reunión urgente.

Petición visita al CE.-

SU manifiesta que Guanyem
BCN ha manifestado su
interés en venir al CE para
presentarse y captar las
necesidades que tienen los
trabajadores de Metro y, así,
El CE se pone a disposición poder manifestarlos en los
de estos empleados si foros en los que ellos se
necesitan que estemos allí el mueven.
día que les hagan hacer
funciones que no son propias Se acuerda que vengan el
próximo jueves.
de su puesto de trabajo.
Sindicato Unitario

23

Energía.Se le pide al SU que
facilitemos a los sindicatos
con trabajadores afectados la
demanda del juicio de
energía. El SU manifiesta que
esta información la han
recibido todos los afectados,
algo que corrobora CCOO.

Varios:
► Se informa que, en el
complemento de cuadro del
1 7/02 dice que los títulos
retirados se deben enviar a
Seguridad y Protección Civil.
Hasta ahora siempre se
habían enviado a la Oficina
Administrativa de Sagrera.

que han publicado en su hoja
informativa
que
ellos
interpusieron la denuncia
respecto a la inundación que
hubo en Can Boixeres,
provocando que hubiera
problemas
con
los
trabajadores,
hagan
la
rectificación por la misma vía,
ya que la denuncia la puso el
CE.
► Los trabajadores de
revisión han entregado una
recogida de firmas pidiendo
una asamblea específica de
su sector.
► Los trabajadores de Puerta
de Cocheras de Can Zam
entregan una recogida de
firmas para desbloquear el
tema de Puerta Cocheras de
ZAL. Solicitan 21 Puerta
Cocheras para ZAL y el
personal necesario para
efectuar las tareas de
revisión.

Se hará un escrito solicitando
que se vuelva a hacer como
siempre y
que
sea
la
Oficina
Administrativa la que decida
que títulos deben
entregarse a Seguridad y
Protección Civil, ya que sólo ► Se manifiesta que hace
dos meses se puso una
deberían tener
denuncia en inspección por el
los retirados por fraude.
trabajo en solitario que realiza
► Se pide a CCOO que ya la gente de vías.
24

Sindicato Unitario

Pleno del 05/03/201 5
Se presenta el partido
Barcelona
en
Comú
(Guanyem BCN) que explican
como están implicando a la
ciudadanía en su proyecto,
solicitando
que
hagan
propuestas. El 7 de marzo se
mirará cuales son las
propuestas más votadas.
También comentan que están
contactando con los Comités
de las diferentes empresas
que
dependen
del
Ayuntamiento de Barcelona
para recoger sus inquietudes.

Información
de
Permanente del C.E.:

la

empresa sobre la contratación
a tiempo parcial. Se recurrirá.
• DITs: han recibido la
sentencia sobre el conflicto
que pusieron y dicen que
antes de decir nada deben
consultarlo con su asesoría
jurídica.
• Laudo sobre las elecciones
sindicales: el juez da la razón
a la empresa y las tres
personas que votaron (y que
en ese momento no estaban
en la empresa pero que
estaban pendientes de un
puesto alternativo) no podían
hacerlo. De momento, la
empresa no ha manifestado
que quiera repetir las
votaciones.

- No hay información de la
Habilitados OTEs.Permanente.

Sentencias.CGT comunica a los demás
sindicatos las resoluciones de
las siguientes sentencias:
• Locutores: se ha perdido en
el Tribunal Superior de
Justicia. Dan la razón a la
Sindicato Unitario

Se presenta un grupo de
compañeros habilitados a
OTEs que manifiestan su
preocupación porque la
empresa ha decidido contratar
a 6 personas al 30% para
cubrir los descansos y RJs de
los OTEs.
25

Ellos llevan 6 años (en
algunos casos) haciendo
estas funciones y piden que
se les reconozca la categoría.
Manifiestan que no les
importaría que los antiguos
OTEs siguieran con sus
condiciones laborales y los
nuevos tuvieran polivalencia.
Explican que la empresa se
basa en que cubren los
descansos y RJs cuando lo
cierto es que están haciendo
el servicio completo, lo que ha
generado un aumento de la
calidad del servicio.
Se les dice que personal se
ha comprometido con el
inspector a solucionar el tema
y por eso han decidido hacer
la contratación de estas
personas.
SU dice que en la reunión del
31 /07 estaba todo listo para la
firma del acuerdo de
polivalencia de los habilitados
pero que la empresa no lo
acepta por lo que se propuso
que la polivalencia se hiciera
por antigüedad inversa, esto
conseguiría el mismo objetivo
que pretende el colectivo; los
26

OTEs con más antigüedad no
tendrían prácticamente nunca
polivalencia.

Varios:
► La empresa no ha
publicado por escrito las
medidas de autoprotección
para los guardavías pero si se
está cumpliendo el ir por
parejas para evitar que un
compañero se encuentre solo
si se da la circunstancia de
encontrarse con grafiteros.

► El próximo jueves habrá
una asamblea de operadores
de mantenimiento de material
móvil.
► Hay que pedir
escalafones de personal

los

Sindicato Unitario

Se acuerda hacer un escrito deben ser fijos pero sólo para
pidiendo que se actualicen suplir las vacaciones ya que
todos los escalafones.
es el principal motivo por el
que fueron contratados. En el
► Se comenta que hay caso de los OLAs como no
muchos AACs que están en existe un colectivo específico
una situación complicada ya para cubrir vacaciones esto
que no hay petición de puede variar.
servicios y están en una zona
que no les va bien.
Se acuerda que cada
sindicato
lo
valore
Se acuerda hacer un escrito jurídicamente.
solicitando la petición de
AACs.
► Se acuerda reclamar la
contestación del escrito de
► Se informa que en Línea 1 TOLAs.
los jefes de zona están
diciendo a los AACs que les
van a hacer formación de 1 r Pleno del 1 2/03/201 5
nivel.
Se recibe en el CE unas
Se acuerda pedir información. publicaciones referentes a las
mediciones de aire que se
► Se informa que, referente están haciendo en Metro.
al tema de OLAs al 75%, se
ha encontrado una sentencia Información
de
la
que, a pesar de ser negativa a Permanente:
los
intereses
de
los
trabajadores en aquel caso - Se recibe respuesta de la
podría ser positiva en éste.
empresa al escrito de RJs de
Material Móvil diciendo que
La sentencia habla de que los están hechos correctamente.
AACs que fueron contratados
para cubrir las vacaciones - Se recibe un escrito
Sindicato Unitario

27

referente a la contratación de
TOLAs donde dicen que
quieren tratar el punto 3 del
acuerdo tal como piden los
mismos trabajadores en su
recogida de firmas.

horas trabajadas.
SU manifiesta que estamos
por el conflicto colectivo.
Habría que hacerlo de
manera que no se denunciara
a los compañeros sino que se
denunciara por vulneración de
derechos
fundamentales
(conciliación
laboral
y
familiar).

- Referente a la reunión
mantenida hoy con la
empresa, respecto a los
OTEs, se expresa que nos
han emplazado a que el
viernes 20/03 demos una
Cada sindicato lo valorará con
respuesta a la empresa.
sus asesorías.
Se propone ir el miércoles
1 8/03 a verlos para que digan Varios:
que quieren hacer.
► Se comunica que todas las
- Respecto a los miniperíodos líneas van a hacer la
se pide que se dé a las formación del mantenimiento
reducciones de jornada el de primer nivel.
miniperíodo
solicitado,
independientemente de su Se acuerda pedir información
turno de trabajo. No se a la empresa, tanto de la
debería tocar al resto y habría prueba piloto de L3 como de
que negociar como se lo que se pretende hacer en el
resto de líneas.
asignarán.
La empresa manifiesta estar
de acuerdo siempre y cuando
se mantenga que serán por
turno
y
línea
independientemente de las
28

Sindicato Unitario

► Se trae una recalificación concurso de OLAs porque
de categoría que firma el creen que está viciado des del
presidente.
principio ya que, aunque se
oferte a todo el mundo, está
► Se trae una recogida de dirigido al personal de verano.
firmas referente a la ubicación ► SU pregunta que pasa con
de la sala de replanificación la asamblea informativa que
de Vall d'Hebrón L5. Quieren debía celebrarse.
que se ubique en la sala de
descanso. La Gerencia está Se acuerda traer fechas y
de acuerdo pero no va a temas para el próximo
ponerles aire acondicionado. Comité.
Hay un pacto que dice que la
sala de descanso no puede
mezclarse con otras zonas
aunque, según este mismo
pacto, esto es negociable.

► Sobre el tema del
reposapiés se va a poner por
inspección de trabajo.

► En Seguridad y Salud se
comenta que se va a retirar el
Se propone valorarlo por procedimiento de acoso
secciones y traer una sexual porque los técnicos
respuesta al próximo Comité. que llevaban el tema han
renunciado a estar en la
► Referente a la asamblea de comisión.
OTEs, se comunica que se ha
acordado hacer un escrito ►
El
personal
de
pidiendo que empresas de mantenimiento de obras de
mantenimiento hay en Metro y Guadalupe quiere que se
que coste suponen y otro convoque una reunión para
pidiendo cubrir las vacantes.
saber que va a pasar con
ellos ya que cada vez son
► La asesoría jurídica del menos debido a que se está
CIM mandará un escrito para jubilando el personal y no se
entregar antes que finalice el cubren esas plazas.
Sindicato Unitario

29

Pleno del 1 9/03/201 5

- También hay respuesta a la
inspección de Baró de Viver,
Se informa que se ha recibido que también mandará.
la convocatoria para 4
Asamblea de trabajadores
inspecciones:

OTEs.-

Para el 20/03:
Los OTEs decidieron que no
• Salidas de emergencia
• Accidente acople-desacople aceptaban la propuesta de la
empresa.
L1
Para el 27/03:
• Interfonía SOS
• Embarazadas
Se acuerda hacer un escrito al
inspector explicándole la
manera de trabajar de sus
predecesores para que avise
en tiempo y forma. Se incluirá
también
los
correos
electrónicos y teléfonos de
todas las secciones sindicales
para que informe a la sección
que debe y no al presidente
de CE.

SU manifiesta que no
podemos dejar aquí el tema
ya que estamos abriendo la
puerta a que la empresa
contrate al 35%. Se propone
hablar con el director de la red
de Metro para que busquen
otra solución y desbloqueen el
tema.
Se manifiesta que hay que
buscar un acuerdo que regule
que los OTEs actuales no
tengan polivalencia.

SU manifiesta que, según
Macías,
esta
Información
de
la Carmen
contratación está aprobada
Permanente:
por el director de Metro y que,
- Hay varias respuestas a de momento, estaba parada
escritos del CE, que el ya que Micas quería
presidente dice que mandará. negociarla.
30

Sindicato Unitario

También manifiesta que, ya
que el director de Metro pidió
que se le llamara siempre que
fuera necesario y no se le
mandaran escritos, utilicemos
lo que él mismo nos facilita.

puntos muy genéricos no va
a venir nadie ya que no se
van a sentir identificados.

Se pasa a un debate para
discutir la fecha y puntos del
orden del día. Se propone
hacerla el 1 6/04 y cada
sindicato habla de los puntos
a incluir.

Vall d'Hebrón L5.-

SU pide que los temas
incluidos en el orden del día
sean los de todos los
Se acuerda realizar las trabajadores; hay que incluir
llamadas e intentar dar otra todos los problemas para que
la plantilla tenga conocimiento
salida al tema.
que todos los sectores tienen
Asamblea de trabajadores.- problemas.
Los compañeros de L5
presentan un escrito con
firmas, solicitando el traslado
de la sala de replanificar a la
de descanso por un problema
El Sindicato Unitario insiste en de ventilación.
que no sea sólo informativa y
que hay que hacer hincapié Tras un debate se acuerda
en todos los incumplimientos dar consentimiento de manera
que está realizando la excepcional, SU indica que
empresa, no sólo respecto a seria conveniente dejar por
mini períodos y vacaciones escrito la excepcionalidad de
sino a horas extras que no se la medida.
pagan,
partición
de
vacaciones en unos colectivos Nóminas.sí y en otros no, que hagan
venir a la gente a trabajar sin Tras recibir la contestación de
cobrar las guardias,... Si en el la empresa al escrito sobre
orden del día ponemos los las bases de cotización,
Sindicato Unitario

31

reducción IRPF, se acuerda Solo de TOLAs:
interponer
denuncia
a A favor UGT, CPTC
Inspección.
Abstenciones CCOO, SU
No votan CIM

TOLAs.-

Varios:

UGT propone una asamblea
de TOLAs y CGT propone que ► SU pregunta si nos han
sea para todos los afectados. contestado referente a los
puestos alternativos del
CIM manifiesta que no personal que realiza los test
entiende la diferencia de de alcoholemia.
criterio dentro de CE en
cuanto a la forma de abordar Presidente dice que lo mirará.
cuestiones que afectan a
varios colectivos. En el caso Presidente dice que se pedirá
de los OTE solo votaron estos la respuesta.
y ahora se pretende que en el
tema de TOLA se abra a un ► Se acuerda solicitar la lista
mayor numero de afectados. de vacaciones de las
cocheras desde el 2008, la
El SU dice que, por un tema lista de operarios y la cantidad
de coherencia, ha de ser de de revisiones realizadas por
todos los afectados y cochera.
entonces
deberíamos
replantear la asamblea de
OTEs y hacerla también para Pleno del 26/03/201 5
habilitados y EMIs ya que
también
les
provoca Información
de
la
problemas el tema OTE.
Permanente:
UGT pide que se vote su - Se ha entregado a la
propuesta
empresa el escrito para hacer
la asamblea. El único
32

Sindicato Unitario

problema es que por la tarde puesto de trabajo debe coger
hay que dejar el local a las la baja.
1 8:00 h.
Esto nos hace preguntarnos
- Se han recibido las horas de que intención tiene la
marzo.
empresa al intentar que el
trabajador coja la baja. ¿Se
- Se ha entregado escrito a la hace con la intención de
empresa referente a la sala de despedir al trabajador por
replanificación
de
Vall ineptitud sobrevenida?
d'Hebrón L5.
Hay que plantear, a nivel de
- Referente a las inspecciones CE, las cuestiones básicas
de
mañana
no
han para planteárselas a la
conseguido hablar con el empresa de cara al próximo
inspector.
convenio.

Asamblea de trabajadores.-

Por otro lado hay que pedir
una reunión con el servicio
Se propone sacar el escrito de médico, no con la empresa,
la asamblea a la línea el día 9 para expresarles el malestar
de abril.
que genera el mal trato dado
por los médicos de esta
Servicio médico.empresa a los trabajadores.
Se comenta que el personal
del servicio médico se excede
en sus funciones ya que
deciden,
según
la
funcionalidad del trabajador, si
deben coger la baja.
Manifiestan que todo aquel
que no pueda hacer más del
50% de las funciones de su
Sindicato Unitario

SU dice que en la reunión que
pidamos al servicio médico
hay que hacer hincapié en
que esta reunión ya se realizó
el año pasado y al doctor Mira
no le constaba mal trato por
parte de su servicio. Por tanto
hay que ir con los casos
documentados.
33

Se acuerda realizar un escrito
solicitando una reunión con
los responsables del servicio
médico sobre el trato dado a
los trabajadores.

Se acuerda pedir reunión.

► En la convocatoria de
OLAs han quedado plazas
vacantes. ¿Cuál es el
objetivo?
¿La
empresa
pretende sacar las plazas a la
Varios:
calle y evitar la promoción
► En el taller de Sagrera interna?
corre el rumor de que quieren
externalizar los bogies. Se Hay que pedir al responsable
cree que se ha lanzado el de selección que haga una
rumor porque el proyecto repesca o se busque otro
Lean no funciona y es una sistema que evite que queden
manera de presionar a los plazas vacantes.
trabajadores.
► Se pregunta porque sale
un aviso con un despido
cuando siempre se han
comunicado en complemento
de cuadro.
► Se ha sacado un
complemento de cuadro que
habla de cuando tienes un
problema con tu superior
que
hacer la
Se acuerda pedir cuanto se tienes
ha
recuperado correspondiente queja a
econonómicamente del coste través de tu estructura
invertido en el proyecto Lean. mando. ¿Cómo vas a quejarte
de tu superior a él mismo?
► Hay que solucionar el tema
► Se comunica que hay
de la ropa térmica.
personal con contrato al 75%
34

Sindicato Unitario

que se les ha ampliado 8 cierren los fines de semana.
minutos para cuadrar el
cómputo.
Se acuerda recopilar todos los
escritos realizados sobre el
► En ropa azul se están tema para poderlos llevar a la
generando días de fiesta por reunión.
mal reparto de las fiestas, dc,
V
► Se vuelve a proponer
hacer una reunión para OTEs
► Se comenta que cuando y afectados. Se esta
haya una apertura de trabajando para desbloquear
expediente a un trabajador se el tema.
retirará el asesoramiento
jurídico por parte de la Se propone que se pacten
empresa.
unos cuadrantes anuales para
que vean que no van a bajar a
Se acuerda hacer un escrito la línea.
solicitando información.
► En ciertos horarios, cuando
► UGT cambia en el CE a se llama a centralita, sale un
Marcos Muñoz por A. contestador para que llames a
Mancebo.
un 902. Desde la línea no se
puede llamar a un 902.
► UGT propone el 22 de abril
como fecha para la reunión de Se acuerda hacer un escrito
TOLAs.
solicitando información.
► Se pide hacer una reunión ► En el número gratuito de
para
operadores
de nóminas sale un contestador
emergencia.
diciendo que están haciendo
horario de verano.
► Hay que reclamar la
reunión de los CIACs ya que
este verano está previsto que
Sindicato Unitario

35

¡¡¡ AFILIATE !!!
Sección Sindical, Est. Vilapicina
Tel.: 93 298 75 93 - Fax: 93 298 75 94
Tel. Int.: 5301 0 / 87593 - Fax: 87594

Lunes a Viernes: De 9 h a 1 7 h

www.sindicatounitario.es
sumetro@tmb.cat

Móviles de emergencia

630 384 483 / 61 9 707 1 97