You are on page 1of 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Anouar Asbaa
Klas
Pnh1E
Stageschool Agnetendal
Plaats
Valkenswaard
Vak- vormingsgebied: Muziek

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Eline
03-03-2015
Groep 7
29

Speelwerkthema / onderwerp: I like the flowers
Persoonlijk leerdoel: Kinderen op een duidelijke en met een goed articulerende taal duidelijk maken wat mijn doel van de les is.
Lesdoel(en):
Kinderen kunnen aan het einde van de les doelbewust een canon toepassen.

Evaluatie van lesdoelen: .

Kerndoel 54
Persoonlijke leerdoel:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om Na de les evalueer ik met mijn stagebegeleidster hoe de les verlopen is en in hoeverre ik
er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te
mijn doel heb bereikt. Daarnaast filmt mijn stagebegeleidster mij.
communiceren leerlingen
Beginsituatie:
Het is een muzikale klas. De meeste kinderen zitten op dansen en hebben al vaak opgetreden. Hierdoor weet ik dat ze goede ritmegevoel hebben. Daarnaast hebben de
kinderen al wel eens gehoord.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud

5 min

Inleiding

3 min

Inleiding/kern

Didactische handelingen
Leeractiviteit
Leraar 
 leergedrag leerling(en)
Ik laat de tekst van het lied op het Digibord zien.
Daarna gaan we kort door de tekst heen. Ook
geef ik een korte uitleg wat mijn doel is (canon)
Ik zing het lied een keer voor

Materialen / Organisatie

20 min

Kern

We zingen nu gezamenlijk het lied. Ik hanteer
het weggeef methode toe.
Daarnaast instrueer ik waar nodig is.

Opnemen en actief meedoen.
De kinderen zingen eerst me ze alle mee tot dat het liedje
goed in hun hoofd zit.
Vervolgens wordt de canon toegepast
Tot slot mag er 1 iemand de dirigent spelen

1 min

Afsluiting

Mocht het goed gaan, kunnen we de woorden
aanpassen om het moeilijker te maken.

Ik geef ze aan hoe ik de les vond gaan.
Daarnaast geef ik de les verder over aan mijn
mentor.

Persoonlijke reflectie
- Het was de ideale les om mee te beginnen met klas. Hierdoor was het ijs gebroken en zorgde het voor een leuke sfeer in de klas.
- Het was fijn dat de kinderen allemaal zo fanatiek waren en het ook leuk vonden
- Ondanks dat ik niet zo goed kan zingen pakten de kinderen het goed op

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:
- Vooraf eisen stelt: dit doe je als ik dit doe
- Ga niet te snel, neem meer tijd, maak tussenstappen
- Bij canon: hiel mee met groep 2 & 3, groep 1 red zich wel
- Blijf duidelijk naar lln

Verantwoording
Ik heb met de kinderen ‘’I like the flower’’ gezongen. Ik heb het lied gekozen omdat het een lied is die heel veelzijdig is. Je kan
het zo gek niet bedenken of je kan het met dit lied doen. Vooral met een klas als die ik heb, is een klein beetje uitdaging zeker
goed. Groep 7 van basisschool de Agnetendal is een muzikaal klasje. Verschillende kinderen spelen een instrument of dansen.
Het is dan ook leuk om variaties met het lied te doen. Zo heb ik het lied in canon gezongen, woorden veranderd en kleine
bewegingen er aan toegevoegd.
Volgens de KVB-model zoals hiernaast wordt getoond, vormen klank, vorm en
betekenis de leidraad in het hedendaagse muziekles. Ook in de les die ik heb
gegeven komen deze drie vormen aanbod:
- Klank: Dit is wanneer het lied gezongen wordt. De leerlingen zingen het
lied in hoge, lage tonen zorgen dus voor klankkleuren.
- Vorm: Dit komt tijdens de les voor en is tevens een van mijn lesdoelen.
Denk hierbij aan herhalend zingen en het toepassen van de
canon( lesdoel).
- Betekenis: Het begrijpen van de tekst hoort hier zeker bij. Maar naast
dat wij de tekst hebben ontleed, hebben we ook woorden veranderd.
Hierdoor geef je (andere) betekenis aan het lied.

Dit alles heb ik volgens het weggeefmethode gedaan. Hierin is het belangrijk dat je op de juiste manier een toonhoogte aanhoud
en het eerst voordoet alvorens je het weggeeft. Daarnaast zijn je handgebaren essentieel. De kinderen moeten aan je gebaren
zien wanneer ze kunnen beginnen, welke tempo er gezongen moet worden, hoe hoog en wanneer er gestopt wordt.
Tot slot heeft iemand zelf de dirigent mogen spelen. Dit om de kinderen zelf bewust te maken met muziek. Waar moet je
allemaal op letten en hoe pak je het aan. Het is dus belangrijk dat je goed luistert naar het koor(klas) en dat je ze helpt.