(16) 6. 7.

OscilaŃii amortizate
În orice problemă reală intervin însă forŃe de rezistenŃă din partea mediului, din partea legăturilor, care conduc la o disipare în timp a energiei sistemului fapt care conduce la amortizarea oscilaŃiilor. Să considerăm un corp care se mişcă cu viteza proporŃională cu viteza acestuia:

EcuaŃia de mişcare a punctului material: Introducând notaŃiile:

de unde ecuaŃia de mişcare este: care este o ecuaŃie diferenŃială, omogenă, de gradul al doilea cu coeficienŃi constanŃi. EcuaŃia caracteristică este: care are soluŃia: de unde soluŃia generală a ecuaŃiei (5.32) este:

Dacă forŃa de frecare este foarte mare δ > ω0 atunci constantele λ1 şi λ2 sunt reale, şi nu se mai produce nici o mişcare oscilatorie, amplitudinea scăzând exponenŃial în timp. Dacă forŃa de frecare este mai mică δ < ω0 soluŃiile sunt mărimi complexe, iar în acest caz mişcarea este periodică. Dacă notăm: atunci ecuaŃia de mişcare devine: care poate fi rescrisă folosindu-se funcŃiile armonice, sinus şi cosinus:

sau trecând sub forma cunoscută: unde se observă că amplitudinea se modifică în timp după ecuaŃia: Perioada acestei mişcări este:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful