Proiectarea şi evaluarea unităţii de învăţare „Circuitul simplu”

Prof. Aurelia – Daniela Florian, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova Prof. Monica Ştiucă – Mihăescu, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova Prof. Simina Constantinov, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova Prof. Petre Cauc, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova

Proiectarea unităţii de învăţare: „Circuitul simplu”
Clasa: a X-a Conţinuturi Curentul electric. Intensitatea curentului electric.Măsur area intensităţii curentului electric. Tensiune electrică. Măsurarea tensiunii electrice. Competenţe specifice Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar Unitatea de învăţare: Circuitul simplu. Activităţi de învăţare Nr. ore alocate: 6 Resurse materiale manual, cretă, tablă, caietul elevului, elemente de circuit, ampermetre, voltmeter, soft educaţional, computer, videoproiector, planşe Evaluare/metode conversaţie, rezolvare de probleme, observarea activităţii experirmentale a elevului, jocul didactic, tema pentru acasă

Rezistenţa electrică. Legea lui Ohm.

• Se analizează curent electric continuu şi cauza producerii acestuia prin discuţii, modelări, vizionare de soft educaţional • Prezentarea elementelor unui circuit electric simplu şi simbolurile lor grafice; • Realizarea unor montaje electrice pentru diferite circuite electrice; • Măsurarea intensităţii curentului electric cu ampermetrul • Scrierea relaţiei matematice dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne şi tensiunea internă a sursei de curent electric; • Măsurarea unor tensiuni electrice pe diferite porţiuni de circuit. Aplicarea legilor • Studiul experimental al lui Ohm pentru dependenţei I=I(U) pentru diferite o porţiune de conductoare metalice; circuit şi pentru • Se analizează enunţul legii lui întreg circuitul Ohm şi condiţiile de aplicabilitate; în rezolvarea de • Determinarea experimentală a probleme rezistenţei electrice a unei porţiuni de circuit utilizând voltmetrul şi ampermetrul în circuite de curent continuu; • Aplicarea legii lui Ohm în soluţionarea de probleme cu soluţie numerică şi probleme practice; • Analizarea funcţionării unui reostat sau a unui potenţiometru

manual, cretă, tablă, caietul elevului, elemente de circuit, instrumente de măsură, soft educaţional, computer, videoproiector

conversaţie, observarea activităţii elevului, fişe de activitate experimentală, experiment frontal, portofoliu, tema pentru acasă, test

Proiectarea unităţii de învăţare: „Circuitul simplu” conţine: • Conţinuturile aferente acestei unităţi, prevăzute în programă; • Competenţele specifice din programă; • Activităţile de învăţare care sunt alese având ca reper sarcinile de învăţare din programă, astfel încât să ducă la dobândirea competenţelor specifice; • Resursele materiale utilizate în cadrul activităţilor de învăţare; • Metode de predare/ evaluare aplicate în cadrul activităţilor de învăţare Conţinuturi şi sarcini de învăţare
CONŢINUTURI 1. Producerea şi utilizarea curentului continuu Elevii trebuie învăţaţi:

SARCINI DE ÎNVĂŢARE

1.1. CURENTUL ELECTRIC

• • • • • • • • • • • •

1.2. LEGEA LUI OHM

să ştie ce este curentul electric; cum se produce curentul electric continuu să ştie care este cauza apariţiei curentului electric să ştie ce este intensitatea curentului electric şi care este unitatea de măsură să cunoască elementele unui circuit simplu şi simbolurile elementelor să facă distincţie între tensiunea la bornele unui generator, tensiunea interioară şi tensiunea electromotoare să ştie să conecteze un ampermetru şi un voltmetru într-un circuit să ştie că pentru un conductor electric la temperatură constantă, raportul dintre tensiunea aplicată şi intensitatea curentului electric este constant să scrie legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul să ştie unitatea de măsură petru rezistenţa electrică să facă distincţie între rezistor şi rezistenţă electrică să ştie ce este un reostat şi ce este un potenţiometru şi cum funcţionează ele să poată determina experimental rezistenţa unui conductor având la dispoziţie o sursă, un ampermetru şi un voltmetru să ştie să citească corect indicaţiile date de aparatele de măsură

Având ca reper indicatorii de performanţă ce indică performanţa şcolară a elevilor (satisfăcătoare, optimă şi excepţională) în raport cu competenţele cheie care trebuie dezvoltate, am dezvoltat şi particularizat aceşti indicatori de performanţă în raport cu competenţele specifice şi cu competenţele derivate pentru această unitate de învăţare. Evaluarea sumativă a acestei unităţi de învăţare s-a realizat printr-un test la care s-au adăugat criteriile de acordare a notelor.

Competenţe-cheie 1. Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi Satisfăcător - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea de bază a majorităţii fenomenelor şi conceptelor fizice studiate în anii anteriori, la nivelul minim necesar parcurgerii conţinuturilor şi sarcinilor de învăţare stabilite de programa şcolară a anului curent - descriu şi explică din punct de vedere cauzal majoritatea fenomenelor fizice studiate, utilizând uneori clasificări şi generalizări - utilizează relaţii cantitative în definirea unor mărimi şi efectuează calcule directe a valorilor acestor mărimi, utilizând corect unităţile de măsură - recunosc şi pot da unele exemple de aplicaţii ale fenomenelor şi conceptelor studiate

2. Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică

3. Comunicarea

4. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

Excepţional - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată a fenomenelor şi conceptelor fizice studiate în anii anteriori şi capacitatea de a le integra structurat pe acestea cu fenomenele şi conceptele fizice studiate în anul curent - încadrează fenomene fizice în categorii de fenomene pe care le explică utilizând teorii şi modele adecvate - utilizează eficient relaţii cantitative între diferite mărimi fizice pentru a explica condiţiile în care se produc şi modul în care se produc diferite fenomene fizice - dau exemple de explicaţii ştiinţifice şi modele care au fost modificate de experimente ulterioare şi explică semnificaţia dovezilor experimentale în modificarea teoriilor ştiinţifice - aplică înţelegerea fenomenelor şi conceptelor fizice studiate pentru a explica o varietate largă de aplicaţii ale acestora, inclusiv prin utilizarea unor estimări cantitative - urmează sugestiile date şi propun - analizează informaţiile pe care le au - analizează informaţiile pe care le au la propriile idei asupra modalităţilor de a la dispoziţie, propun modalităţi dispoziţie, propun modalităţi concrete de afla răspunsul la o întrebare, concrete de utilizare a acestora şi le utilizare şi completarea a acestora şi le aplică recunoscând necesitatea anumitor aplică pentru a răspunde la o întrebare pentru a răspunde la o întrebare informaţii - evaluează şi sintetizează informaţiile - evaluează şi sintetizează informaţiile - utilizează texte simple pentru a găsi obţinute independent din surse obţinute independent dintr-o varietate de o informaţie indicate surse - efectuează observaţii relevante după - efectuează observaţiile asupra cărora - înregistrează observaţiile şi comparaţiile indicaţii decid singuri că sunt relevante relevante, identificând cu claritate punctele - măsoară valori ale mărimilor fizice - măsoară valori ale unor mărimi cu semnificaţie deosebită utilizând dispozitive simple fizice utilizând diferite dispozitive şi - decid nivelul de precizie necesar în raport - efectuează după indicaţii apreciază critic precizia măsurătorilor cu scopul propus şi măsoară valori ale unor experimente simple, înregistrând în în raport cu scopul propus, propunând mărimi fizice utilizând diferite dispozitive diferite moduri datele necesare şi modalităţi de îmbunătăţire a acesteia - recunosc că investigarea diferitelor explicând regularităţile simple - recunosc că investigarea diferitelor chestiuni ştiinţifice necesită diferite strategii constatate chestiuni ştiinţifice necesită diferite şi utilizează cunoştinţele şi înţelegerea strategii şi utilizează cunoştinţele şi dobândite în alegerea strategiei potrivite înţelegerea dobândite în alegerea pentru sarcinile propuse strategiei potrivite pentru sarcinile - identifică şi explică observaţiile şi propuse măsurătorile anomale şi le exclud când - identifică observaţiile şi trasează grafice şi stabilesc concluzii măsurătorile anomale şi le exclud - utilizează cunoştinţele şi înţelegerea când trasează grafice şi stabilesc dobândite pentru a interpreta tendinţe şi concluzii regularităţi şi pentru a trage concluzii din - utilizează cunoştinţele şi înţelegerea rezultatele obţinute dobândite pentru a trage concluzii din - consideră critic graficele şi tabelele cu rezultatele obţinute rezultate şi oferă argumente justificate pentru - consideră critic graficele şi tabelele modalităţi de colectare a unor informaţii cu rezultate suplimentare - comunică oral şi în scris informaţiile - comunică oral şi în scris concluziile - comunică oral şi în scris concluziile şi pe care le deţin utilizând terminologia şi argumentele lor, utilizând un limbaj argumentele lor, utilizând un limbaj ştiinţific de bază însuşită ştiinţific corespunzător corespunzător - utilizează grafice, relaţii cantitative - utilizează grafice, relaţii cantitative şi şi convenţii în comunicare pentru a convenţii în comunicare pentru a susţine susţine concluzii şi argumente concluzii şi argumente - demonstrează conştiinţa unui număr - demonstrează înţelegerea gradului de de puncte de vedere asupra aceleiaşi incertitudine şi conştiinţa unui număr de probleme puncte de vedere asupra aceleiaşi probleme - aplică în practică regulile de bază - demonstrează cunoaşterea regulilor - demonstrează capacitatea de a face privind protecţia propriei persoane, a de bază privind protecţia propriei previziuni argumentate privind efectele unor celorlalţi şi a mediului înconjurător persoane, a celorlalţi şi a mediului fenomene fizice asupra propriei persoane, a înconjurător celorlalţi şi a mediului înconjurător - aplică în practică, atât în şcoală cât - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea şi în afara acesteia, regulile de bază regulilor de bază privind protecţia propriei privind protecţia propriei persoane, a persoane, a celorlalţi şi a mediului celorlalţi şi a mediului înconjurător înconjurător - aplică în practică, atât în şcoală cât şi în afara acesteia, regulile de bază privind protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

Indicatori de performanţă Optim - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerea tuturor fenomenelor şi conceptelor fizice studiate în anii anteriori, la nivelul necesar parcurgerii conţinuturilor şi sarcinilor de învăţare stabilite de programa şcolară a anului curent - descriu şi explică din punct de vedere cauzal toate fenomenele fizice studiate, utilizând clasificări şi generalizări - utilizează relaţii cantitative între diferite mărimi fizice, analizând relaţiile din punct de vedere dimensional - exemplifică, explică şi consideră critic o varietate de aplicaţii ale fenomenelor şi conceptelor studiate

Competenţe cheie 1.Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice , a unor procese tehnologice a funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

Compete nţe specifice Identifica rea mărimilor fizice care caracteriz ează curentul electric staţionar Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvare a de probleme

Competenţe derivate Definirea curentului electric, tensiunii electromotoare, rezistenţei electrice, rezistivităţii electrice. Scrierea relaţiei matematice dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne şi tensiunea internă a sursei electrice, expresiei legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit, relaţiei dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică. Enunţarea legii lui Ohm, specificând situaţiile in care se aplică. Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme Măsurarea unor tensiuni electrice şi a intensităţii curentului electric pe diferite porţiuni de circuit. Verificarea experimentală a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit Determinarea valorii rezistenţei diferiţilor conductori, prin utilizarea formulei de

Satisfăcător Identifică mărimile fizice care caracterizează curentul electric staţionar. Definesc curentul electric, intensitatea curentului electric, tensiunea electromotoare, rezistenţa electrică. Scriu relaţia matematică dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne si tensiunea internă, dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică; scriu expresia legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru un circuit simplu. Identifică simbolurile corespunzătoare mărimilor fizice precizate anterior şi unităţilor de măsură dintr-o listă de termeni. Rezolvă probleme simple, utilizând corect unităţile de măsură. Urmează sugestiile date pentru măsurare unor tensiuni electrice pe diferite porţiuni de circuit şi a unor intensităţi pentru verificarea experimentală a legii lui Ohm, determinarea valorilor rezistenţei diferiţilor rezistori. Utilizează texte simple pentru a găsi o informaţie, efectuează observaţii privind dependenţa I=f(U) şi observă că

Indicatori de performanţă Optim Descriu şi explică din punct de vedere cauzal curentul electric, scurtcircuitul, definesc intensitatea curentului electric, tensiunea electromotoare, rezistenţa electrică. Exemplifică şi clasifică circuitele electrice, generatoarele electrice. Utilizează relaţia matematică dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne si tensiunea internă, relaţia dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică; Enunţă legea lui Ohm, specificând situaţiile în care se aplică. Aplică legile lui Ohm în soluţionarea de probleme cu soluţie numerică utilizând corect unităţile de măsură şi transformări ale acestora.

Excepţional Descriu şi explică din punct de vedere cauzal curentul electric, circuitul electric, scurtcircuitul, utilizând exemplificări, relaţii cantitative între mărimi fizice, clasificări, generalizări. Utilizează relaţia matematică dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne si tensiunea internă, relaţia dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică, legea lui Ohm, pentru a demonstra, sau rezolva probleme compuse. Aplică legile lui Ohm în soluţionarea de probleme cu soluţie numerică utilizând corect unităţile de măsură şi transformări ale acestora. Interpretează teoretic determinările experimentale. Analizează legea lui Ohm şi propun modalităţi de verificare experimentală a acesteia Propun modalităţi de măsurare a rezistenţei electrice şi le pun în practică. Verifică experimental legea lui Ohm completând tabel de date. Precizează erorile, cauzele acestora şi le clasifică . Realizează grafic

2.Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică

Identifica rea mărimilor fizice care caracteriz ează curentul electric staţionar Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg

Analizează legea lui Ohm şi propun modalităţi de verificare experimentală a acesteia. Propun modalităţi de măsurare a rezistenţei electrice. Verifică experimental legea lui Ohm completând tabel de date. Precizează sursele de erori. Realizează grafic dependenţa I=f(U) şi trag concluzii din rezultatele obţinute.

Competenţe cheie

Compete nţe specifice circuitul în rezolvare a de probleme

Competenţe derivate definiţie şi compararea cu valoarea măsurată cu ohmetrul. Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme practice.

Satisfăcător raportul dintre tensiune şi intensitate este constant. Măsoară valori ale mărimilor fizice utilizând dispozitive simple: ampermetrul, voltmetrul, ohmetrul.

3.Comunica rea

Identifica rea mărimilor fizice care caracteriz ează curentul electric staţionar Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvare a de probleme

Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar. Definirea curentului electric, a tensiunii electromotoare, rezistenţei electrice şi unităţilor de măsură corespunzătoare. Enunţarea şi scrierea legii lui Ohm pentru un circuit simplu şi pentru o porţiune de circuit. Precizarea relaţiei dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică. Aplicarea legilor lui Ohm în rezolvarea de probleme.

Identifică marimile fizice care caracterizează curentul electric. Definesc curentul electric, intensitatea curentului electric, tensiunea electromotoare, rezistenţa electrică. Enunţă şi scriu legea lui Ohm. Precizează unităţile de măsură corespunzătoare. Scriu relaţia matematică dintre tensiunea electromotoare, tensiunea la borne şi tensiunea internă; relaţia matematică dintre rezistenţa electrică şi rezistivitatea electrică. Specifică aparatele de măsură ce trebuie utilizate. Aplică legile lui Ohm în rezolvarea de probleme simple.

4.Protectia propriei persoane, a

Aplicarea în practică a regulilor privind

Respectă regulile de protecţie în laborator, lucrează

Indicatori de performanţă Optim Excepţional Analizează dependenţa dependenţa I=f(U) şi I=f(U) şi observă că trag concluzii din raportul dintre rezultatele obţinute, tensiunea aplicată şi comparând date. intensitatea curentului Analizează este constant. dependenţa I=f(U) şi Identifică observaţiile observă că raportul şi măsurătorile anomale dintre tensiunea şi le exclud când aplicată şi trasează grafice şi intensitatea stabilesc concluzii. curentului este constant. Identifică observaţiile şi măsurătorile anomale şi le exclud când trasează grafice şi stabilesc concluzii Definesc curentul Descriu şi explică din electric, intensitatea punct de vedere curentului electric, cauzal curentul tensiunea electric, circuitul electromotoare, electric, rezistenţa electrică, scurtcircuitul, explică cauza utilizând producerii unui exemplificări, relaţii scurtcircuit, cantitative între utilizând un limbaj mărimi fizice, ştiinţific corespunzător. clasificări, Enunţă şi scriu legea lui generalizări într-un Ohm pentru o porţiune limbaj ştiinţific de circuit şi pentru corespunzător. intreg circuitul. Scriu Propun modalităţi de relaţia matematică măsurare a rezistenţei dintre tensiunea electrice sau de electromotoare, verificare a legii lui tensiunea la borne şi Ohm. tensiunea internă; Realizează grafic relaţia matematică dependenţa I=f(U) şi dintre rezistenţa trag concluzii din electrică şi rezultatele obţinute, rezistivitatea electrică. comparând Realizează grafic rezultatele teoretice dependenţa I=f(U) şi cu cele practice trag concluzii din Identifică observaţiile rezultatele obţinute, şi măsurătorile completând tabel de anomale şi le exclud date. când trasează grafice Identifică observaţiile şi stabilesc concluzii. şi măsurătorile anomale Precizează erorile, şi le exclud când cauzele acestora şi le trasează grafice şi clasifică . stabilesc concluzii. Aplică legea lui Ohm Aplică legea lui Ohm în în soluţionarea de soluţionarea de probleme cu soluţie probleme cu soluţie numerică şi probleme numerică. practice. Demonstrează Demonstrează cunoaşterea regulilor de capacitatea de a face bază privind protecţia previziuni

Competenţe cheie celorlalţi şi a mediului înconjurător

Compete nţe specifice

Competenţe derivate protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

Satisfăcător sub îndrumarea profesorului.

Indicatori de performanţă Optim Excepţional propriei persoane, a argumentate privind celorlalţi şi a mediului efectele curentului înconjurător. electric asupra propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ În scopul standardizării evaluării elevilor din învăţământul obligatoriu, impusă de către reforma învăţământului, este necesar să se precizeze standardele de evaluare pentru fiecare disciplină şi pentru fiecare an şcolar şi descriptorii de performanţă asociaţi, care să permită obţinerea unor rezultate comparabile pentru elevii cu aceeaşi performanţă şcolară, indiferent de şcoala în care aceştia învaţă. În acest sens se impune elaborarea unor teste sumative, standardizate, la sfârşitul fiecărui an şcolar pentru a realiza o evaluare unitară. Realizarea lor ar trebui să cadă în sarcina C.N.C.E.I.P. care, în urma organizării unor evaluări pe baza unor criterii ar urma să constituie echipe de lucru pentru realizarea acestor teste. Considerăm că, pentru disciplina fizică, echipele de realizare a testelor sumative, standardizate, trebuie să fie constituite din cercetători în fizică, universitari care predau fizica/ metodica predării fizicii, psihopedagogi, membrii ai comisiei naţionale de fizică, profesori metodişti la disciplina fizică, logicieni, lingvişti, designeri ş.a. Astfel, profesori au posibilitatea de a utiliza pentru evaluarea corectă şi coerentă a elevilor, pe lângă testele elaborate de fiecare dintre ei, teste standardizate pentru a constata la ce nivel de performanţă se află elevii lor faţă de o normă determinată în prealabil sau nivel de perfprmanţă naţional. Curriculumul scris construieşte cadrul necesar pentru standardizarea evaluării elevilor prin: • Standardul curricular stabilit prin competenţele-cheie care trebuie dezvoltate; • Indicatorii de performanţă, precizând profilul elevului a cărui performanţă şcolară în raport cu standardul curricular propus este satisfăcătoare, optimă sau excepţională. Standardele curriculare de performanţă:  sunt standarde naţionale, criterii de evaluare a calităţii activităţii instructiv – educative, enunţuri sintetice, specificări de performanţă, care indică gradul în care sunt atinse obiectivele curriculare.  stabilesc conexiunea între curriculum şi evaluare.  constituie repere în elaborarea nivelurilor şi a descriptorilor de performanţă, precum şi a probelor de evaluare.  sunt formulări care au în vedere performanţa realizată, demonstrată în şi prin situaţia reală de evaluare.  reflectă acea parte a curriculum-ului care a fost atinsă “cu adevărat” şi într-un mod relevant, capabil să lase urme în mentalul elevului, ceea ce ştie şi poate să facă, sau este capabil să comunice despre ceea ce poate să facă.  stabilesc un echilibru între nivelul de generalitate şi cel de specificitate dat de relaţia specifică dintre standarde şi obiective de evaluare. Profilul descris prin indicatorii de performanţă constituie cadrul de referinţă atât pentru stabilirea unor sarcini de învăţare concrete care să asigure pentru fiecare elev progresul şcolar, cât şi pentru evaluarea şi notarea elevilor. Descriptorii de performanţă sunt criterii calitative unitare, care vizează o evaluare cât mai obiectivă şi care furnizează informaţii relevante despre nivelul performanţelor elevilor din învăţământul primar. În scopul asigurării obiectivităţii, transparenţei şi comparabilităţii evaluării rezultatelor şcolare, s-a introdus sistemul unitar de criterii pentru acordarea notelor şcolare în gimnaziu şi liceu. Astfel, aceeaşi notă reflectă niveluri de cunoştinţe şi competenţe identice sau foarte apropiate pentru elevi diferiţi, de la şcoli diferite, dar apreciaţi prin aceeaşi metodă de evaluare. Elaborarea criterilor de acordare a notelor se află în relaţie directă cu curriculum-ul şi se realizează prin intremediul elementelor de competenţă definite la nivelul acestuia sau al standardelor de performanţă dacă sunt precizate.

Test de evaluare clasa a X-a Unitatea de învăţare: Circuitul simplu. Competenţe specifice:

Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme

I. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos: a) Intensitatea curentului electric se măsoară cu .............................montat în .....................în circuit, iar tensiunea electrică între două puncte ale circuitului se măsoară cu .......................legat în ..................cu acea porţiune de circuit. b) Intensitatea curentului electric printr-un circuit este proportională cu ……………… a generatorului şi ………………… cu rezistenţa totală a circuitului. II Alegeţi răspunsul corect . 1) Unitatea de masură a rezistenţei electrice se determină cu ajutorul expresiei: a) R = I U; b) R= U/I; c) R = I/U; d). R = UE/I. 2) Formula intensitaţii curentului electric în situaţia de scurtcircuit este: a). Isc = E / r; b). Isc = r / E ; c). Isc = U / R; d). Isc = E /R. III. Descrieţi modul în care aţi măsurat rezistenţa electrică a unui rezistor în două variante. IV. Enuntaţi legea lui Ohm pe o porţiune de circuit şi indicaţi materialele necesare pentru verificarea experimentală a acesteia. V. O baterie, cu t.e.m. şi rezistenţa internă de 1 Ω , alimentează un consumator cu rezistenta electrică de 16 Ω. Tensiunea la bornele consumatorului fiind de 4V, calculaţi: a) intensitatea curentului electric prin circuit; b) tensiunea electromotoare; c) ce valoare are intensitatea curentului în cazul în care are loc scurtcircuitul. VI. Asociaţi prin săgeţi mărimile fizice din coloana B cu simbolurile corespunzătoare din coloana A şi cu unităţile de măsură corespunzatoare din coloana C. A I U R ρ B Rezistenţa electrică Rezistivitatea electrică Intensitatea curentului electric Tensiunea electrică C Ωm Ω A V

VII. Considerăm un generator cu t.e.m. E şi rezistenţă interioara r. Un voltmetru de rezistenţă mare, legat la bornele generatorului indică U1 = 6 V. Voltmetrul indică U2 = 5 V când generatorul debitează un curent de 500 mA. Determinaţi E si r. VIII. O baterie debitează pe o rezistenţă exterioară de 10 Ω un curent electric de 3 A. Daca se înlocuieşte rezistenţa de 10 Ω cu una de 20 Ω, atunci intensitatea curentului devine 1,6 A. Ce t.e.m. şi ce rezistenţă interioară are bateria?

Punctaj: Oficiu 1 p; I a). 0.5 p , I b). 0.5 p; II a). 0.5 p, II b). 0.5 p; III. 1 p; IV 1 p; V a) 0.5 p b), 0.5 p, c). 0.5 p; VI 1 p; VII 1.5 p: VIII 1 p. Criterii de acordare a notelor Competenţe specifice Identificarea mărimilor fizice care caracterizează curentul electric staţionar . Aplicarea legilor lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul în rezolvarea de probleme Pentru nota 5-6 Să indice aparatele de măsură şi modul de conectare al acestora în circuit. Să enunţe legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi să scrie expresia acesteia. Să precizeze care sunt instrumentele de măsura folosite la determinarea rezistenţei electrice. Să recunoasca expresia rezistenţei electrice Să recunoască simbolurile şi unităţile de măsură corespunzătoare mărimilor specificate. Să scrie datele problemelor, relaţiile între mărimi, efectuând calcule parţial corecte sau complete. Pentru nota 7-8 În plus, să descrie modul de măsurare a rezistenţei electrice folosind corect limbajul stiintific. Să calculeze corect marimile cerute, introducând corect unităţile de măsură. Să efectueze calculele în cazul problemelor parţial finalizate. Să scrie expresia intensitaţii curentului electric în cazul unui scurtcircuit. Pentru nota 9-10 În plus, să precizeze care dintre metodele de rezolvare a problemelor este avantajoasă. Să formuleze clar răspunsurile cerute. Să finalizeze corect şi rapid calculele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful