You are on page 1of 113

SM-G350

Instrukcja obsugi

www.samsung.pl
www.samsung.com

Instrukcja obsugi informacje


W urzdzeniu zastosowano wyjtkow technologi, opracowan przez firm Samsung, i restrykcyjne
standardy, zapewniajce wysokiej jakoci komunikacj mobiln i rozrywk. Niniejsza instrukcja
obsugi ma na celu szczegowe zaprezentowanie uytkownikowi funkcji urzdzenia.
Aby bezpiecznie i prawidowo korzysta z tego urzdzenia, naley uwanie przeczyta t
instrukcj.
Przedstawione opisy bazuj na ustawieniach domylnych urzdzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu uyte w niniejszej instrukcji mog si rni od rzeczywistego
produktu.
Zawarto moe si rni od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez
operatorw sieci lub operatorw, a take moe ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsz wersj
instrukcji mona znale w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
Zawarto (zawarto wysokiej jakoci) wymagajca znacznego wykorzystania procesora i
pamici RAM wpywa na cakowit wydajno urzdzenia. Aplikacje powizane z t zawartoci
mog nie dziaa poprawnie w zalenoci od parametrw technicznych urzdzenia i rodowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
Dostpne funkcje i usugi dodatkowe mog si rni w zalenoci od urzdzenia,
oprogramowania i operatora sieci.
Aplikacje i ich funkcje mog si rni w zalenoci od kraju, regionu lub parametrw
technicznych sprztu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy z wydajnoci
spowodowane przez oprogramowanie firm innych ni Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za problemy z wydajnoci lub zgodnoci,
wynikajce z edycji ustawie rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Prba dostosowania systemu operacyjnego moe spowodowa nieprawidowe dziaanie
urzdzenia lub aplikacji.
Oprogramowanie, rda dwikw, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne s dostarczane z
urzdzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym uytkowaniu. Wyodrbnianie
tych materiaw i wykorzystywanie ich do celw komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw do wasnoci intelektualnej. Uytkownicy ponosz cakowit odpowiedzialno za
niezgodne z prawem korzystanie z multimediw.
Mog by naliczane dodatkowe opaty za usugi transmisji danych, takie jak przesyanie
wiadomoci, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczne synchronizowanie lub
uywanie usug lokalizacji. Aby unikn dodatkowych opat, naley wybra odpowiedni
abonament. W celu uzyskania szczegowych informacji naley skontaktowa si z operatorem
sieci.

Instrukcja obsugi informacje


Domylne aplikacje, ktre s dostarczane razem z urzdzeniem, podlegaj procesowi
aktualizacji i mog przesta by obsugiwane bez wczeniejszego powiadamiania. W przypadku
pyta dotyczcych aplikacji dostarczanych razem z urzdzeniem prosimy o kontakt z centrum
serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez
uytkownika naley si skontaktowa z waciwymi dostawcami usug.
Modyfikowanie systemu operacyjnego urzdzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych rde moe by przyczyn uszkodzenia urzdzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynnoci s naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powoduj
uniewanienie gwarancji.

Ikony pomocnicze
Ostrzeenie: sytuacje, ktre mog spowodowa zranienie uytkownika lub innych osb
Przestroga: sytuacje, ktre mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia lub innego sprztu
Uwaga: wskazwki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie
Copyright 2013 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy midzynarodowych przepisw o wasnoci
intelektualnej.
adna cz niniejszej instrukcji nie moe by reprodukowana, dystrybuowana, tumaczona ani
przesyana w jakiejkolwiek formie ani za pomoc jakichkolwiek rodkw elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Instrukcja obsugi informacje

Znaki towarowe
SAMSUNG i logo SAMSUNG s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na caym
wiecie.

i logo Wi-Fi s

Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED


zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie nale do ich odnonych wacicieli.

Spis treci
Wprowadzenie

33
34
35
37

7
Wygld urzdzenia
8 Przyciski
9
Zawarto opakowania
9
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
13 adowanie baterii
15 Wkadanie karty pamici
17 Wczanie i wyczanie urzdzenia
18 Trzymanie urzdzenia
18 Blokowanie i odblokowywanie
urzdzenia
18 Regulacja gonoci
18 Przeczanie do trybu cichego

Konfigurowanie konta
Przesyanie plikw
Zabezpieczanie urzdzenia
Aktualizowanie urzdzenia

Komunikacja
38 Telefon
43 Kontakty
47 Wiadomoci
48 E-mail
50 Google Mail
52 Hangouty
52 Google+
53 ChatON

Podstawowe informacje
19 Ikony wskanikw
20 Korzystanie z ekranu dotykowego
23 Ruchy do kontrolowania urzdzenia
25 Powiadomienia
26 Ekran startowy
28 Ekran blokady
29 Korzystanie z aplikacji
30 Ekran aplikacji
31 Wprowadzanie tekstu
32 Podczanie do sieci Wi-Fi

WWW i sie
54 Internet
55 Chrome
56 Bluetooth
57 NFC
58 S Beam

Spis treci

Multimedia

Podre i miejsca w pobliu

59 Muzyka
61 Aparat
66 Galeria
70 Wideo
71 YouTube
72 Radio FM

88 Mapy
88 Lokalnie
89 Nawigacja

Ustawienia
90 Ustawienia informacje
90 Poczenia
93 Moje urzdzenie
102 Konta
103 Wicej
106 Ustawienia Google

Sklepy z aplikacjami i
multimediami
74
75
75
76
76
76

Sklep Play
Samsung Apps
Ksiki Play
Filmy Play
Muzyka Play
Czasopisma Play

Rozwizywanie problemw

Narzdzia
77 Notatka
78 S Terminarz
80 Dropbox
81 Zegar
83 Kalkulator
83 Dyktafon
85 Google
86 Wyszukiwanie gosowe
86 Moje pliki
87 Pobrane

Wprowadzenie
Wygld urzdzenia
Czujnik zblieniowy
Gonik
Przedni aparat
Przycisk wczania/
wyczania
Ekran dotykowy
Przycisk ekranu startowego

Przycisk menu

Przycisk Wstecz

Mikrofon

Zcze wielofunkcyjne

Zcze suchawkowe
3.5mm

Flesz

Wbudowana antena GPS

Gonik

Przycisk regulacji
gonoci

Tylny aparat

Tylna pokrywa

Wewntrzna antena

Wprowadzenie
Nie zasania miejsca, gdzie znajduje si antena, doni ani innymi przedmiotami. Moe to
spowodowa problemy z cznoci lub rozadowanie baterii.
Nie wolno uywa folii ochronnej na ekran. Moe to by przyczyn nieprawidowego
dziaania czujnika dotyku.
Nie wolno dopuci do kontaktu ekranu dotykowego z wod. Ekran dotykowy moe
dziaa nieprawidowo po zetkniciu z wod lub w warunkach wysokiej wilgotnoci.

Przyciski
Przycisk

Funkcja
Nacinij i przytrzymaj, aby wczy lub wyczy urzdzenie.
Wczania /
wyczania

Menu

Ekran startowy

Nacinij i przytrzymaj przez 810 sekund, aby ponownie


uruchomi urzdzenie po wystpieniu krytycznego bdu lub
zawieszeniu.
Nacinij, aby zablokowa lub odblokowa urzdzenie.
Urzdzenie przecza si w tryb blokady po wyczeniu ekranu
dotykowego.
Dotknij, aby otworzy list opcji dostpnych na biecym
ekranie.
Dotknij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomi usug
wyszukiwania Google Search.
Nacinij, aby powrci do ekranu startowego.
Nacinij i przytrzymaj, aby otworzy list ostatnich aplikacji.

Wstecz

Dotknij, aby powrci do poprzedniego ekranu.

Gono

Nacinij, aby dostosowa gono urzdzenia.

Wprowadzenie

Zawarto opakowania
Naley sprawdzi, czy pudeko z produktem zawiera nastpujce elementy:
Urzdzenie
Bateria (litowo-jonowa / 1800 mAh)
Instrukcja obsugi
Elementy dostarczane wraz z urzdzeniem i wszelkie dostpne akcesoria mog si rni
w zalenoci od kraju lub operatora sieci.
Dostarczone akcesoria s przeznaczone tylko dla tego urzdzenia i mog by niezgodne
z innymi urzdzeniami.
Wygld urzdzenia i jego specyfikacje mog ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
Dodatkowe akcesoria mona naby u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem naley upewni si, e s zgodne z urzdzeniem.
Niektre akcesoria mog nie by zgodne z urzdzeniem.
Naley uywa tylko akcesoriw zatwierdzonych przez firm Samsung. Uszkodzenia
spowodowane uywaniem niezatwierdzonych akcesoriw nie s objte gwarancj.
Dostpno akcesoriw moe ulec zmianie i zaley wycznie od ich producentw. Wicej
informacji na temat dostpnych akcesoriw mona znale w witrynie internetowej firmy
Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii


Naley zainstalowa dostarczon przez operatora sieci kart SIM lub USIM oraz bateri z zestawu.
Urzdzenie obsuguje tylko karty microSIM.

Wprowadzenie

1 Zdejmij tyln pokryw.

Naley uwaa, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzi paznokci.
Nie wolno nadmiernie wygina ani skrca tylnej pokrywy. Moe to spowodowa
uszkodzenie pokrywy.

2 W kart SIM lub USIM, tak aby pozacane styki byy skierowane w d.

Nie wolno wkada karty pamici do gniazda karty SIM. Jeli karta pamici zakleszczy si
w gniedzie karty SIM, naley odda urzdzenie do centrum serwisowego firmy Samsung
w celu wyjcia karty pamici.
Naley uwaa, aby nie zgubi karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialnoci za wszelkie szkody lub problemy zwizane z zagubieniem lub
kradzie kart.

10

Wprowadzenie

3 W bateri.
2

4 Za tyln pokryw.

11

Wprowadzenie

Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tyln pokryw.


2 Wycignij bateri.

3 Wycignij kart SIM lub USIM.

12

Wprowadzenie

adowanie baterii
Przed pierwszym uyciem urzdzenia naley naadowa bateri za pomoc adowarki. Bateri mona
take adowa po podczeniu urzdzenia kablem USB do komputera.
Naley uywa wycznie adowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firm Samsung.
Uywanie niezatwierdzonych adowarek lub kabli moe spowodowa eksplozj baterii bd
uszkodzenie urzdzenia.
Gdy stan naadowania baterii jest niski, ikona baterii jest wywietlana jako pusta.
Po cakowitym rozadowaniu baterii urzdzenia nie mona wczy nawet po podczeniu
go do adowarki. Przed ponownym wczeniem urzdzenia naley przez kilka minut
adowa wyczerpan bateri.

adowanie przy uyciu adowarki


Podcz mniejszy koniec kabla adowarki do gniazda wielofunkcyjnego urzdzenia, a wikszy koniec
kabla adowarki do gniazdka elektrycznego.

Nieprawidowe podczenie adowarki moe spowodowa powane uszkodzenie


urzdzenia. adne uszkodzenia wynikajce z nieprawidowej obsugi nie s objte
gwarancj.

13

Wprowadzenie
Z urzdzenia mona korzysta podczas adowania, jednak powoduje to wyduenie czasu
adowania baterii do pena.
Jeli urzdzenie jest zasilane z niestabilnego rda zasilania, podczas adowania baterii
ekran dotykowy moe nie dziaa. Wtakim przypadku naley odczy adowark od
urzdzenia.
Podczas adowania urzdzenie moe si nagrzewa. Jest to normalne zjawisko, ktre
nie powinno wpywa na trwao ani wydajno urzdzenia. Jeli bateria nagrzeje si
bardziej ni zwykle, adowarka moe przerwa adowanie.
Jeeli urzdzenie nie jest prawidowo adowane, naley je zanie wraz zadowark do
centrum serwisowego firmy Samsung.
Po naadowaniu baterii do pena odcz urzdzenie od adowarki. Najpierw odcz adowark od
urzdzenia, a nastpnie odcz adowark od gniazdka elektrycznego.
Nie naley wyjmowa baterii przed odczeniem adowarki. Moe to spowodowa
uszkodzenie urzdzenia.
Aby oszczdza energi, adowarka powinna by odczona od zasilania, kiedy nie jest
uywana. adowarka nie ma wycznika zasilania, dlatego dla oszczdnoci energii te
naley j odcza od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest uywana. Podczas adowania
adowarka powinna znajdowa si w pobliu gniazdka elektrycznego i by atwo dostpna.

Sprawdzanie stanu naadowania baterii


Gdy urzdzenie jest wyczone podczas adowania baterii, ponisze ikony wskazuj biecy stan
naadowania baterii:

adowanie

Cakowicie naadowana

14

Wprowadzenie

Zmniejszanie zuycia energii baterii


Urzdzenie zapewnia opcje uatwiajce oszczdzanie energii baterii. Zmieniajc te opcje i wyczajc
funkcje dziaajce w tle, mona wyduy czas uywania urzdzenia midzy kolejnymi adowaniami:
Gdy nie uywasz urzdzenia, przecz je w tryb upienia, naciskajc przycisk wczania/
wyczania.
Zamknij niepotrzebne aplikacje w menederze zada.
Wycz funkcj Bluetooth.
Wycz funkcj Wi-Fi.
Wycz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
Zmniejsz czas podwietlenia.
Zmniejsz jasno ekranu.

Wkadanie karty pamici


Urzdzenie obsuguje karty pamici o maksymalnej pojemnoci 64 GB. W zalenoci od producenta
karty i jej typu niektre karty mog by niezgodne z urzdzeniem.
Niektre karty pamici mog nie by w peni zgodne z urzdzeniem. Uycie niezgodnej
karty pamici moe by przyczyn uszkodzenia urzdzenia i samej karty, a take utraty
zapisanych na karcie danych.
Naley zachowa ostrono i wkada kart skierowan waciw stron do gry.
Urzdzenie obsuguje karty pamici z systemem plikw FAT i exFAT. Jeeli zostanie
woona karta pamici sformatowana w innym systemie plikw, na urzdzeniu zostanie
wywietlony monit o jej ponowne formatowanie.
Czste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrcenie trwaoci kart pamici.
Po woeniu karty pamici do urzdzenia katalog plikw na karcie bdzie widoczny w
folderze SD memory card.

15

Wprowadzenie

1 Zdejmij tyln pokryw.


2 W kart pamici, kierujc pozacane styki w d.

3 Za tyln pokryw.
Wyjmowanie karty pamici
W celu bezpiecznego wyjcia karty pamici naley j najpierw odinstalowa. Na ekranie startowym
dotknij Aplik. Ustawienia Wicej Pami Odinstaluj kart pamici.

1 Zdejmij tyln pokryw.


2 Wycignij kart pamici.
3 Za tyln pokryw.
Nie wolno wyjmowa karty pamici z urzdzenia, gdy urzdzenie odczytuje lub przesya
dane. Moe to spowodowa utrat bd uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty
bd urzdzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za straty wynikajce z
nieprawidowego uycia uszkodzonych kart pamici, w tym za utrat danych.

16

Wprowadzenie

Formatowanie karty pamici


Karta pamici sformatowana w innym komputerze moe by niezgodna z uywanym urzdzeniem.
Kart pamici naley formatowa w urzdzeniu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. Ustawienia Wicej Pami Formatuj kart
pamici Formatuj kart pamici Usu wszystko.
Przed przystpieniem do formatowania karty pamici naley wykona kopi zapasow
wszystkich wanych danych zapisanych na urzdzeniu. Gwarancja producenta nie
uwzgldnia utraty danych wwyniku dziaa uytkownika.

Wczanie i wyczanie urzdzenia


Po pierwszym wczeniu urzdzenia skonfiguruj je, wykonujc polecenia wywietlane na ekranie.
Nacinij i przytrzymaj kilka sekund przycisk wczania/wyczania, aby wczy urzdzenie.

W miejscach, w ktrych uywanie urzdze bezprzewodowych podlega okrelonym


ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, naley przestrzega wszystkich
widocznych ostrzee i wskazwek udzielanych przez upowaniony personel.
Nacinij i przytrzymaj przycisk wczania/wyczania i dotknij Tryb Offline, aby wyczy
funkcje bezprzewodowe.
Aby wyczy urzdzenie, nacinij i przytrzymaj przycisk wczania/wyczania, a nastpnie dotknij
Wyczanie zasilania.

17

Wprowadzenie

Trzymanie urzdzenia
Nie zasania miejsca, gdzie znajduje si antena, doni ani innymi przedmiotami. Moe to
spowodowa problemy z cznoci lub rozadowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urzdzenia


Gdy urzdzenie nie jest uywane, naley go zablokowa, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji. Nacinicie przycisku wczania/wyczania powoduje wyczenie ekranu i
przeczenie urzdzenia w tryb blokady. Urzdzenie blokuje si automatycznie, jeli nie jest uywane
przez okrelony czas.
Aby odblokowa urzdzenie, nacinij przycisk wczania/wyczania lub przycisk ekranu startowego i
przesu palcem w dowoln stron w obszarze ekranu odblokowania.

Regulacja gonoci
Nacinij przycisk regulacji gonoci w gr lub w d, aby dostosowa gono dzwonkw lub
gono podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przeczanie do trybu cichego


Uyj jednej z nastpujcych metod:
Nacinij i przytrzymaj przycisk regulacji gonoci w d a do wywietlenia opcji Tryb cichy.
Nacinij i przytrzymaj przycisk wczania/wyczania, a nastpnie dotknij Wyciszenie lub
Wibracja.
Otwrz panel powiadomie w grnej czci ekranu i dotknij Dwik lub Wibracja.

18

Podstawowe informacje
Ikony wskanikw
Ikony w grnej czci ekranu informuj o stanie urzdzenia. W poniszej tabeli przedstawiono
najczciej spotykane ikony.
Ikona

Znaczenie
Brak sygnau
Moc sygnau
Roaming (poza zwykym obszarem usug operatora)
Poczenie z sieci GPRS
Poczenie z sieci EDGE
Poczenie z sieci UMTS
Poczenie z sieci HSDPA
Wi-Fi podczone
Aktywna funkcja Bluetooth
Wczona funkcja GPS
Trwa poczenie
Poczenie nieodebrane
Zsynchronizowano z Internetem
Podczono do komputera
Brak karty SIM lub USIM
Nowa wiadomo SMS lub MMS
Alarm wczony
Wczony tryb cichy
Wczony tryb wibracji
Wczony tryb offline

19

Podstawowe informacje

Ikona

Znaczenie
Wystpi bd lub jest wymagana ostrono
Poziom naadowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego


Do obsugi ekranu dotykowego naley uywa tylko palcw.
Nie wolno dopuci do zetknicia si ekranu dotykowego z innymi urzdzeniami
elektrycznymi. Wyadowania elektrostatyczne mog spowodowa nieprawidowe
dziaanie ekranu dotykowego.
Aby unikn uszkodzenia ekranu dotykowego, nie naley go dotyka ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciska palcami.
Urzdzenie moe nie rozpoznawa dotyku w pobliu brzegw ekranu, ktre znajduj si
poza obszarem sterowania dotykiem.
Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynnoci na dugi czas moe
doprowadzi do wystpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smuenia. Naley
wycza ekran dotykowy, gdy urzdzenia nie jest uywane.

Gesty wykonywane palcami


Dotknicie
Aby otworzy aplikacj, wybra opcj menu, nacisn przycisk wywietlany na ekranie lub
wprowadzi znak za pomoc klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

20

Podstawowe informacje

Przeciganie
Aby przenie ikon, miniatur lub podgld w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a
nastpnie przecignij w nowe miejsce.

Dwukrotne dotknicie
Dotknij dwukrotnie strony WWW, mapy lub obrazu, aby powikszy jego cz. Dotknij dwukrotnie
jeszcze raz, aby powrci do normalnego wywietlania.

21

Podstawowe informacje

Przesuwanie
Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wywietli
inny panel. Przesuwaj palcem w gr lub w d, aby przewija stron WWW lub list, jak np. kontakty.

ciskanie
Odsu od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powikszy jego cz. Zsu
palce do siebie, aby pomniejszy obraz.

22

Podstawowe informacje

Ruchy do kontrolowania urzdzenia


Proste ruchy umoliwiaj kontrolowanie urzdzenia.
Przed rozpoczciem korzystania z ruchw naley si upewni, e funkcja ruchw jest aktywna. Na
ekranie startowym dotknij Aplik. Ustawienia Moje urzdzenie Ruchy i gesty, a nastpnie
przecignij przecznik Ruchy i gesty w prawo.
Zbyt silne potrzsanie urzdzeniem lub uderzanie w nie moe spowodowa niezamierzone
efekty. Naley o tym pamita podczas sterowania.

Obracanie ekranu
Wiele aplikacji umoliwia wywietlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrcenie
urzdzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

Aby wyczy funkcj automatycznego obracania ekranu, otwrz panel powiadomie i usu
zaznaczenie Obrt ekranu.
W niektrych aplikacjach nie mona obraca ekranu.
Niektre aplikacje wywietlaj inny ekran zalenie od orientacji. Po zmianie orientacji na
poziom kalkulator przecza si na kalkulator naukowy.

23

Podstawowe informacje

Podniesienie
Gdy urzdzenie ktre byo nieaktywne przez pewien czas lub miao wyczony ekran zostanie
podniesione, bdzie wibrowa, gdy s nieodebrane poczenia lub nowe wiadomoci.

Odwrcenie
Obr urzdzenie ekranem w d, aby wyciszy dzwonek, wstrzyma odtwarzanie multimediw lub
wyciszy radio FM (gdy uywany jest gonik).

24

Podstawowe informacje

Powiadomienia
Ikony powiadomie pojawiaj si w pasku stanu w grnej czci ekranu i informuj o nieodebranych
poczeniach, nowych wiadomociach, zdarzeniach kalendarza, stanie urzdzenia i wielu innych.
Przecignij w d pasek stanu, aby otworzy panel powiadomie. Mona przewin list, aby
wywietli dodatkowe alarmy. Aby zamkn panel powiadomie, przecignij w gr pasek, ktry
znajduje si w dolnej czci ekranu.
W panelu powiadomie mona przeglda biece ustawienia urzdzenia. Jeli przecigniesz w d
od paska stanu, a nastpnie dotknij , bd dostpne nastpujce opcje:
Wi-Fi: wczenie lub wyczenie funkcji Wi-Fi.
GPS: wczanie lub wyczanie funkcji GPS.
Dwik: wczanie lub wyczanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urzdzenie moe
wibrowa lub by cakowicie wyciszone.
Obrt ekranu: okrelenie, czy interfejs ma by obracany podczas obracania urzdzenia.
Bluetooth: wczanie lub wyczanie funkcji Bluetooth.
Dane komrkowe: wczanie lub wyczanie obsugi poczenia danych.
Tryb blokow.: wczanie lub wyczanie trybu blokowania. W trybie blokowania urzdzenie
blokuje powiadomienia. Aby wybra powiadomienia, ktre bd blokowane, dotknij
Ustawienia Moje urzdzenie Tryb blokowania.
Router Wi-Fi: wczanie lub wyczanie funkcji udostpniania poczenia sieciowego przez sie
Wi-Fi.
S Beam: wczanie lub wyczanie funkcji S Beam.
NFC: wczanie lub wyczanie funkcji NFC.
Tryb gonomw: wczanie lub wyczanie trybu prowadzenia pojazdu.
Synchron.: wczanie lub wyczanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
Tryb Offline: wczanie lub wyczanie trybu offline.
Dostpne opcje mog si rni w zalenoci od operatora sieci lub regionu.
Jeli chcesz zmieni rozmieszczenie opcji na panelu powiadomie, otwrz panel powiadomie,
dotknij , a nastpnie dotknij danego elementu i trzymajc go, przecignij w inne miejsce.

25

Podstawowe informacje

Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjciowym, z ktrego mona uzyska dostp do wszystkich funkcji
urzdzenia. S na nim wywietlane ikony wskanikw, widgety, skrty do aplikacji i inne elementy.
Ekran startowy moe zawiera wiele paneli. Aby wywietli inne panele, przewi w lewo albo w
prawo.

Zmiana trybu ekranu startowego


Ekran startowy obsuguje tryb standardowy i tryb uatwienia. W trybie uatwie mona atwo
uzyska dostp do ulubionych kontaktw, aplikacji i ustawie poprzez dodawanie skrtw na
ekranie startowym.
Aby przeczy na tryb uatwienia, na ekranie startowym dotknij Aplik. Ustawienia Moje
urzdzenie Tryb ekranu startowego Tryb Uatwienia Zastosuj.

Zmiana ukadu elementw


Dodawanie ikony aplikacji
Na ekranie startowym dotknij Aplik., wybierz ikon aplikacji i przytrzymaj j, a nastpnie przecignij
na podgld panelu.

Dodawanie elementu
Wygld ekranu startowego mona zmieni, dodajc widgety, foldery lub panele.
Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a nastpnie wybierz jedn z
nastpujcych kategorii:
Aplikacje i widgety: dodanie widgetw lub aplikacji do ekranu startowego.
Katalog: tworzenie nowego folderu.
Strony: dodawanie nowego panelu na ekranie startowym.

Przesuwanie elementu
Dotknij element i przytrzymaj go, a nastpnie przesu w nowe miejsce. Aby przenie aplikacj na
inny panel, przecignij j na bok ekranu.

26

Podstawowe informacje

Usuwanie elementu
Dotknij element i przytrzymaj go, a nastpnie przecignij do kosza, ktry znajduje si w grnej czci
ekranu. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana ukadu paneli


Dodawanie nowego panelu
Dotknij

Edytuj stron

Przenoszenie panelu
Dotknij
miejsce.

Edytuj stron, dotknij podgld panelu i przytrzymaj go, a nastpnie przesu w nowe

Usuwanie panelu
Edytuj stron, dotknij podgldu panelu i przytrzymaj go, a nastpnie przecignij go
Dotknij
do kosza w grnej czci ekranu.

Ustawianie tapety
Mona wybra zapisany w urzdzeniu obraz lub zdjcie i uy go jako tapety ekranu startowego.
Na ekranie startowym dotknij
nastpujcych opcji:

Ustaw tapet Ekran startowy, a nastpnie wybierz jedn z

Galeria: mona wywietli zdjcia zrobione aparatem urzdzenia lub zdjcia pobrane z
Internetu.
Tapety: mona wywietli obrazy tapet.
Tapety animowane: mona wywietli obrazy animowane.
Nastpnie wybierz obraz i dotknij Ustaw tapet. Mona te wybra obraz, zmieni jego rozmiar
przecigniciem ramki i dotkn Gotowe.

27

Podstawowe informacje

Korzystanie z widgetw
Widgety to niewielkie aplikacje, dziki ktrym mona korzysta z przydatnych funkcji oraz
wywietla uyteczne informacje na ekranie aplikacji. Aby ich uywa, naley je przecign z panelu
widgetw na ekran startowy.
Niektre widgety cz si z usugami WWW. Uywanie widgetu czcego si z sieci
WWW moe spowodowa naliczenie dodatkowych opat.
Dostpne widgety mog si rni w zalenoci od operatora sieci lub regionu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. Widgety. Przewi w lewo lub w prawo w panelu widgetw,
a nastpnie dotknij i przytrzymaj widget, aby doda do ekranu startowego. Umie go w danej
lokalizacji, w razie potrzeby zmie jego rozmiar przez przeciganie ramki, a nastpnie dotknij
dowolnego miejsca ekranu, aby zapisa lokalizacj widgetu.

Ekran blokady
Ekran blokady uniemoliwia wykonywanie niechcianych dziaa na urzdzeniu, gdy nie jest ono
uywane, a take umoliwia dodawanie wygodnych widgetw.

Dodawanie widgetw
Aby widgety dziaay, gdy ekran jest zablokowany, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Moje
urzdzenie Ekran blokady, a nastpnie zaznacz Wiele widgetw.
Nie moesz uywa widgetw na zablokowanym ekranie w trybie uproszczonym lub w
trakcie aktywacji zabezpiecze.
Dotknij obszaru panelu widgetw w grnej czci ekranu. Przewi w prawo do ostatniej strony,
dotknij , a nastpnie wybierz widget do dodania do ekranu blokady.

28

Podstawowe informacje

Zmiana ukadu paneli


Przenoszenie panelu
Przewi w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetw, dotknij podgldu panelu i przytrzymaj
go, a nastpnie przecignij w nowe miejsce.

Usuwanie panelu
Przewi w lewo lub w prawo w obszarze panelu widgetw, dotknij podgldu panelu i przytrzymaj
go, a nastpnie przecignij go do kosza w grnej czci ekranu.

Korzystanie z aplikacji
W urzdzeniu mona uruchomi wiele rnych aplikacji, ktre obsuguj multimedia oraz
umoliwiaj poczenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikon aplikacji, aby j otworzy.

Otwieranie ostatnio uywanych aplikacji


Nacinij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzy list ostatnio uywanych aplikacji.
Wybierz ikon aplikacji, aby j otworzy.

Zamykanie aplikacji
Mona zamkn nieuywane aplikacje, aby oszczdza energi baterii i zachowa wydajno
urzdzenia.
Nacinij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij , a nastpnie dotknij Zak. obok aplikacji,
aby j zamkn. Aby zamkn wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij Zakocz. Moesz te
nacisn i przytrzyma przycisk ekranu startowego, a nastpnie dotkn .

29

Podstawowe informacje

Ekran aplikacji
Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym take nowo zainstalowane aplikacje.
Na ekranie startowym dotknij Aplik., aby otworzy ekran aplikacji.
Aby wywietli inne panele, przewi w lewo albo w prawo.

Zmiana ukadu aplikacji


Edytuj, dotknij aplikacji i przytrzymaj j, a nastpnie przesu w nowe miejsce. Aby
Dotknij
przenie aplikacj na inny panel, przecignij j na bok ekranu.

Organizowanie folderw
Dla wygody mona umieci powizane z sob aplikacje w tym samym folderze.
Edytuj, dotknij aplikacji i przytrzymaj j, a nastpnie przecignij do Utwrz katalog.
Dotknij
Wprowad nazw folderu i dotknij OK. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przecigajc je, a
nastpnie dotknij Zapisz, aby zapisa nowy ukad.

Zmiana ukadu paneli


Zsu dwa palce, dotknij podgldu panelu i przytrzymaj go, a nastpnie przesu w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji
Aplikacje mona pobiera ze sklepu jak np. Samsung Apps, a nastpnie je instalowa.

Odinstalowywanie aplikacji
Dotknij

Odinstaluj, a nastpnie wybierz aplikacj do odinstalowania.


Nie mona odinstalowa aplikacji domylnych, ktre zostay dostarczone razem z
urzdzeniem.

30

Podstawowe informacje

Udostpnianie aplikacji
Pobrane aplikacje mona udostpnia innym za porednictwem wiadomoci e-mail, interfejsu
Bluetooth lub w inny sposb.
Udostpnij aplikacje, wybierz aplikacje, dotknij Gotowe, a nastpnie wybierz sposb
Dotknij
udostpniania. Nastpne kroki mog si rni w zalenoci od wybranej metody.

Wprowadzanie tekstu
Do wprowadzania tekstu mona uy klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania gosowego.
Tekst mona wprowadza tylko w niektrych jzykach. Aby wprowadzi tekst, naley
zmieni jzyk wprowadzania na jeden z obsugiwanych jzykw.

Zmiana typu klawiatury


Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwrz panel powiadomie, dotknij Wybierz metod
wprowadzania, a nastpnie wybierz typ uywanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung


Zmiana ukadu klawiatury
Dotknij Alfabetycznie lub Numery i symbole, i nastpnie dotknij Klawiatura Qwerty lub
Klawiatura 3x4.
Do kadego klawisza klawiatury 3x4 s przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzi
znak, dotykaj klawisza a do wywietlenia danego znaku.
Zmiana opcji klawiatury Samsung.
Usunicie poprzedniego znaku.
Wprowadzanie wielkich liter.
Przejcie do nastpnej linii.
Wprowadzenie cyfr i znakw
interpunkcyjnych.

Wstawienie odstpu.

31

Podstawowe informacje

Wprowadzanie wielkich liter


Dotknij

przed wprowadzeniem znaku. Aby pisa tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana klawiatury jzykowej


Dodaj jzyki do klawiatury, a nastpnie przesu klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmieni
klawiatury jzykowe.

Gosowe wprowadzanie tekstu


Wcz funkcj wprowadzania tekstu za pomoc gosu i zacznij mwi do mikrofonu. Urzdzenie
wywietli wypowiadane sowa.
Jeeli urzdzenie nie rozpozna prawidowo sowa, dotknij podkrelonego tekstu i wybierz inny wyraz
lub fraz z listy rozwijanej.
Aby zmieni jzyk lub doda jzyki do rozpoznawania gosu, dotknij biecego jzyka.

Kopiowanie i wklejanie
Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przecignij lub , aby zaznaczy wicej lub mniej tekstu,
a nastpnie dotknij Kopiuj, aby skopiowa, lub Wytnij, aby wyci. Zaznaczony tekst zostaje
skopiowany do schowka.
Aby wklei tekst w polu wprowadzania tekstu, umie kursor w miejscu, w ktrym chcesz go
wstawi, a nastpnie dotknij Wklej.

Podczanie do sieci Wi-Fi


Mona poczy urzdzenie z sieci Wi-Fi, aby korzysta z Internetu lub udostpnia pliki
multimedialne innym urzdzeniom. (str. 90)

Wczanie i wyczanie funkcji Wi-Fi


Otwrz panel powiadomie i dotknij Wi-Fi, aby wczy lub wyczy funkcj.
Gdy nie uywasz funkcji Wi-Fi, wycz j, aby oszczdza energi baterii.

32

Podstawowe informacje

Doczenie do sieci Wi-Fi


Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia Wi-Fi, a nastpnie przecignij przecznik
Wi-Fi w prawo.
Wybierz sie z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowad haso i dotknij Pocz. Sieci, w
ktrych jest wymagane podanie hasa, s wywietlane z ikon kdki. Po poczeniu urzdzenia z
sieci Wi-Fi kade nastpne poczenie zostanie nawizane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi


Jeli dana sie nie pojawia si na licie sieci, dotknij Dodaj sie Wi-Fi, w dolnej czci listy sieci.
Wprowad nazw sieci w polu SSID sieci, wybierz typ zabezpieczenia i wprowad haso, jeli nie jest
to sie otwarta, a nastpnie dotknij Pocz.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamici


Mona usun dane kadej sieci (cznie z biec), ktra nie bya uywana, aby urzdzenie nie
nawizywao z ni automatycznie poczenia. Wybierz sie z listy sieci, a nastpnie dotknij Zapomnij.

Konfigurowanie konta
Do korzystania z aplikacji Google, jak np. Sklep Play jest wymagane konto Google, a do korzystania z
aplikacji Samsung Apps jest wymagane konto Samsung. Mona utworzy konta Google i Samsung,
aby w peni korzysta z funkcji urzdzenia.

Dodawanie kont
Postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, ktre zostan wywietlone po otwarciu aplikacji Google
bez logowania, aby skonfigurowa konto Google.
Aby zalogowa si do konta Google lub dokona rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia
Konta Dodaj konto Google. Nastpnie dotknij Nowe, aby si zalogowa lub dotknij
Istniejce, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy
konfiguracj konta. W urzdzeniu mona uywa wicej ni jednego konta Google.
Skonfiguruj take konto Samsung.

33

Podstawowe informacje

Usuwanie kont
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Konta, wybierz nazw konta w sekcji Moje konta,
wybierz konto do usunicia i dotknij Usu konto.

Przesyanie plikw
Mona przesya pliki audio, wideo, obraz i inne z urzdzenia do komputera i odwrotnie.
Nastpujce formaty plikw s obsugiwane przez niektre aplikacje. Wzalenoci od
wersji oprogramowania urzdzenia lub systemu operacyjnego komputera niektre
formaty plikw nie s obsugiwane.
Formaty muzyczne: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr,
awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx i ota
Obraz: bmp, gif, jpg i png
Formaty plikw wideo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm i mkv
Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf i zip
Niektre formaty plikw, jak DivX lub AC3, nie s obsugiwane. Odtwarzanie tych plikw
wymaga zainstalowania obsugujcej je aplikacji.

czenie si z programem Samsung Kies


Samsung Kies to aplikacja komputerowa, ktra umoliwia zarzdzanie zawartoci multimedialn
i informacjami prywatnymi na urzdzeniach Samsung. Najnowsz wersj programu Samsung Kies
mona pobra z witryny firmy Samsung.

1 Podcz urzdzenie do komputera kablem USB.

Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeli program Samsung Kies nie
zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikon Samsung Kies na komputerze.

2 Przelij pliki midzy urzdzeniem a komputerem.

Dodatkowe informacje mona znale w pomocy programu Samsung Kies.

34

Podstawowe informacje

czenie z programem Windows Media Player


Sprawd, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1 Podcz urzdzenie do komputera kablem USB.


2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizowa pliki muzyczne.
Podczanie jako urzdzenie multimedialne

1 Podcz urzdzenie do komputera kablem USB.


2 Otwrz panel powiadomie i dotknij Podczono jako urzdzenie multimedialne
Urzdzenie multimedialne (MTP).

Dotknij Aparat (PTP), jeli komputer nie obsuguje protokou MTP (Media Transfer Protocol) lub
nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.

3 Przelij pliki midzy urzdzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urzdzenia
Mona uniemoliwi osobom postronnym dostp do danych osobistych oraz informacji zapisanych
w pamici urzdzenia, uywajc funkcji zabezpiecze. Do odblokowania jest wymagany kod
odblokowania.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy


Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Moje urzdzenie Ekran blokady Blokada ekranu
Odblok. za pom. twarzy.
Twoja twarz powinna zmieci si w ramce na ekranie urzdzenia. Nastpnie skonfiguruj zapasowy
kod PIN odblokowywania lub wzr do odblokowania ekranu na wypadek, gdyby nie udao si go
odblokowa za pomoc twarzy.

35

Podstawowe informacje

Konfigurowanie wzoru
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Moje urzdzenie Ekran blokady Blokada ekranu
Symbol.
Narysuj wzr, czc ze sob co najmniej cztery kropki, a nastpnie narysuj ponownie wzr, aby go
zweryfikowa. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umoliwiajcy odblokowanie ekranu,
gdyby wzr zosta zapomniany.

Konfigurowanie kodu PIN


Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Moje urzdzenie Ekran blokady Blokada ekranu
PIN.
Wpisz co najmniej cztery cyfry, a nastpnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikowa.

Konfigurowanie hasa
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Moje urzdzenie Ekran blokady Blokada ekranu
Haso.
Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a nastpnie podaj ponownie haso, aby go
zweryfikowa.

36

Podstawowe informacje

Odblokowanie urzdzenia
Wcz ekran, naciskajc przycisk wczania/wyczania lub przycisk ekranu startowego, a nastpnie
wprowad kod odblokowujcy.
W przypadku zapomnienia kodu odblokowujcego naley si uda do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urzdzenia
Oprogramowanie urzdzenia mona uaktualni do najnowszej wersji.
Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu lub operatora sieci.

Aktualizowanie za pomoc programu Samsung Kies


Uruchom program Samsung Kies i podcz urzdzenie do komputera. Program Samsung Kies
automatycznie rozpoznaje urzdzenie i w oknie dialogowym wywietla aktualizacje, jeli s
dostpne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocz aktualizowanie.
Dodatkowe informacje na temat aktualizowania mona znale w pomocy programu Samsung Kies.
Nie wolno wycza komputera ani odcza kabla USB podczas aktualizowania
urzdzenia.
Podczas aktualizowania urzdzenia nie wolno podcza innych urzdze
multimedialnych do komputera. Moe to spowodowa zakcenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie urzdzenia za pomoc sieci komrkowej


Oprogramowanie urzdzenia mona bezporednio uaktualni do najnowszej wersji za pomoc
usugi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Wicej Informacje o urzdzeniu Aktualizacja
oprogramowania Uaktualnij.

37

Komunikacja
Telefon
Uyj tej aplikacji, aby nawiza lub odebra poczenie.
Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.

Nawizywanie pocze
Nawizywanie poczenia
Uyj jednej z nastpujcych metod:
Klawiatura: wprowad numer przy uyciu klawiatury, a nastpnie dotknij .
Spis po.: nawizywanie pocze ze spisu pocze i wiadomoci przychodzcych i
wychodzcych.
Ulubione: nawizywanie poczenia z listy ulubionych kontaktw.
Kontakty: nawizywanie poczenia z listy kontaktw.

Numery szybkiego wybierania


Aby wybra numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadajc mu cyfr.

Przewidywanie numerw
Podczas wprowadzania numerw z klawiatury bd dostpne automatycznie przewidywane
numery. Wybierz jeden z nich, aby nawiza poczenie.

38

Komunikacja

Wyszukiwanie kontaktw
Wprowad nazw, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszuka kontakt na licie kontaktw.
Podczas wprowadzania znakw pojawiaj si rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby
nawiza poczenie.

Nawizywanie poczenia midzynarodowego


Dotknij i przytrzymaj 0 do momentu wywietlenia znaku +. Wprowad numer kierunkowy kraju,
miejscowoci i numer telefonu, a nastpnie dotknij .

Podczas rozmowy
Dostpne s nastpujce czynnoci:
: zawieszenie poczenia. Dotknij

, aby przywrci zawieszone poczenie.

Dod. po.: nawizywanie drugiego poczenia.


Klawiat.: otwarcie klawiatury.
Rozcz: zakoczenie biecego poczenia.
W.gonik: uaktywnienie trybu gonomwicego. Podczas korzystania z trybu
gonomwicego nie naley zblia urzdzenia do uszu.
Wy. mikrofon: mona wyczy mikrofon, aby rozmwca Ci nie sysza.
Suchawki: umoliwia przeczanie poczenia na suchawk Bluetooth, jeli jest poczona z
urzdzeniem.
Zamie: przeczanie pomidzy dwoma poczeniami.
Dodaj: wykonywanie poczenia konferencyjnego, gdy s aktywne dwa poczenia. Powtarzaj
te czynnoci, aby doda kolejne osoby. Ta funkcja jest dostpna tylko przy aktywnej usudze
pocze konferencyjnych.

Kontakty: otwarcie listy kontaktw.

Wiadomo: wysyanie wiadomoci.

Notatka: tworzenie notatki.

Transfer: zestawienie pierwszego poczenia z drugim. Po wykonaniu tej operacji strona


inicjujca zostanie rozczona.
Zarzdzaj poczeniem konferencyjnym: mona nawiza poczenie prywatne
z jednym z rozmwcw w trakcie poczenia konferencyjnego lub odczy jednego z
rozmwcw.

39

Komunikacja

Dodawanie kontaktw
Aby za pomoc klawiatury doda numer telefonu do listy kontaktw, wprowad numer i dotknij
Dodaj do kontaktw.

Wysyanie wiadomoci
Dotknij

Wylij wiadomo aby wysa wiadomo do numeru widocznego na wywietlaczu.

Wywietlanie spisw pocze


Dotknij Spis po., aby wywietli spis pocze przychodzcych i wychodzcych.
Aby filtrowa spis pocze, dotknij

Podgld, a nastpnie wybierz opcj.

Tryb FDN
Urzdzenie mona skonfigurowa tak, aby ograniczy poczenia wychodzce do numerw z
okrelonymi prefiksami. Te prefiksy s przechowywane na karcie SIM lub USIM.
Ustawienia pocze Dodatkowe ustawienia Tryb FDN Wcz FDN, a
Dotknij
nastpnie wprowad kod PIN2 dostarczony wraz z kart SIM lub USIM. Dotknij Lista FDN i dodaj
numery.

Blokowanie pocze
Urzdzenie mona skonfigurowa tak, aby ograniczy nawizywanie pewnych pocze. Mona na
przykad wyczy poczenia midzynarodowe.
Ustawienia pocze Dodatkowe ustawienia Blokowanie po., wybierz typ
Dotknij
poczenia, wybierz opcj blokowania poczenia, a nastpnie wprowad haso.

Odbieranie pocze
Odbieranie poczenia
Podczas sygnau poczenia przychodzcego przecignij

poza duy okrg.

Jeli zostaa uaktywniona usuga poczenia oczekujcego, mona odebra drugie poczenie. Gdy
przychodzi drugie poczenie, pierwsze mona zakoczy lub zawiesi.

40

Komunikacja

Odrzucanie poczenia
Podczas sygnau poczenia przychodzcego przecignij

poza duy okrg.

Aby wysa wiadomo po odrzuceniu poczenia przychodzcego, dotknij Odrzu poczenie z


Ustawienia pocze
wiad. Aby utworzy wiadomo o odrzuceniu poczenia, dotknij
Wiad. o odrzucaniu po.

Automatyczne odrzucanie pocze z niepodanych numerw


Ustawienia pocze Odrzucanie pocze Tryb autom. odrzucania
Dotknij
Autom. odrzucanie numerw, a nastpnie dotknij Lista autom. odrzucania. Dotknij Utwrz,
wprowad numer, przypisz kategori i dotknij Zapisz.

Nieodebrane poczenia
Jeli nie odbierzesz poczenia, symbol
pojawi si na pasku stanu. Otwrz panel powiadomie,
aby wywietli list nieodebranych pocze.

Poczenie oczekujce
Poczenie oczekujce jest usug zapewnian przez operatora sieci. Uytkownik moe uy tej
usugi do zawieszania biecego poczenia i przeczenia si na poczenie przychodzce. Ta usuga
nie jest dostpna dla pocze wideo.
Aby uywa tej usugi, dotknij
oczekujce.

Ustawienia pocze Dodatkowe ustawienia Po.

Przekazywanie pocze
Mona skonfigurowa urzdzenie tak, aby przekazywa poczenia przychodzce na wskazany
numer.
Ustawienia pocze Dodatkowe ustawienia Przekazywanie pocze, a
Dotknij
nastpnie wybierz typ poczenia i warunek. Wprowad numer i dotknij Wcz.

41

Komunikacja

Poczenia wideo
Nawizywanie poczenia wideo
Wprowad numer lub wybierz kontakt z listy kontaktw, a nastpnie dotknij

W trakcie poczenia wideo


Dostpne s nastpujce czynnoci:
Przecz aparat: przeczanie midzy aparatem przednim i aparatem tylnym.
Rozcz: zakoczenie biecego poczenia.
Wy. mikrofon: mona wyczy mikrofon, aby rozmwca Ci nie sysza.

Ukryj mnie: aby ukry swj obraz przed rozmwc.

Obraz wychodzcy: wybr obrazu wywietlanego u rozmwcy.

Klawiatura: otwarcie klawiatury.

Przecz na suchawki: umoliwia przeczanie poczenia na suchawk Bluetooth, jeli


jest poczona z urzdzeniem.

Wy.gonik: wyczenie funkcji trybu gonomwicego.

Animowane emocje: mona zastosowa ikony emotikonw w obrazie.

Widok motywu: mona zastosowa dekoracyjne ikony w obrazie.

Wcz widok obrazk.: zmiana trybu widoku na widok kreskwki.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji:
Przechwy obraz: zrobienie zdjcia drugiej osoby.
Nagraj wideo: nagranie filmu ze zdjciami drugiej osoby.
W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmwcy jest zabronione.
Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyska dostp do nastpujcych opcji:
Przecz aparat: przeczanie midzy aparatem przednim i aparatem tylnym.
Obraz wychodzcy: wybr obrazu wywietlanego u rozmwcy.

42

Komunikacja

Zamiana obrazw
Przecignij obraz jednego z rozmwcw na obraz drugiej osoby, aby zamieni obrazy.

Odsuchiwanie wiadomoci poczty gosowej


Dotknij i przytrzymaj cyfr 1 na klawiaturze, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami operatora
sieci.

Kontakty
Mona uy tej aplikacji do zarzdzania kontaktami, ich numerami telefonw, adresami e-mail i
innymi danymi.
Dotknij Kontakty na ekranie aplikacji.

43

Komunikacja

Zarzdzanie kontaktami
Dotknij Kontakty.

Tworzenie kontaktu
Dotknij

i wprowad informacje o kontakcie.

: dodawanie obrazu.

: dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu
Wybierz kontakt do edycji i dotknij

Usuwanie kontaktu
Usu.

Dotknij

Ustawianie numeru szybkiego wybierania


Ustawienia szybkiego wybierania, wybierz numer szybkiego wybierania, a
Dotknij
nastpnie przypisz mu kontakt. Aby usun numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj go, a
nastpnie dotknij Usu.

Wyszukiwanie kontaktw
Dotknij Kontakty.
Uyj jednej z nastpujcych metod wyszukiwania:
Przewi list kontaktw w gr lub w d.
Uyj indeksu z prawej strony listy kontaktw do szybkiego przewijania przecignij palcem
wzdu indeksu.
Dotknij pola wyszukiwania w grnej czci listy kontaktw i ekranu i wprowad kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedn z poniszych czynnoci:

: dodawanie do ulubionych kontaktw.

: nawizywanie poczenia gosowego lub wideo.

: tworzenie wiadomoci.

: tworzenie wiadomoci e-mail.

44

Komunikacja

Wywietlanie kontaktw
Dotknij Kontakty.
Domylnie urzdzenie wywietla wszystkie zapisane kontakty.
Kontakty do wywietlenia, a nastpnie wybierz lokalizacj, w ktrej kontakty bd
Dotknij
zapisywane.

Przenoszenie kontaktw
Dotknij Kontakty.

Przenoszenie kontaktw do konta Google


Dotknij

Scal konta Scal z Google.

Kontakty przeniesione do kontaktw Google bd wywietlane z symbolem

na licie kontaktw.

Przenoszenie kontaktw do konta Samsung


Dotknij

Scal konta Scal z kontem Samsung.

Kontakty przeniesione do kontaktw Samsung bd wywietlane z symbolem


kontaktw.

na licie

Importowanie i eksportowanie kontaktw


Dotknij Kontakty.

Importowanie kontaktw
Dotknij

Import/Eksport, a nastpnie wybierz opcj importowania.

Eksportowanie kontaktw
Dotknij

Import/Eksport, a nastpnie wybierz opcj eksportowania.

Udostpnianie kontaktw
Udostpnij wizytwk przez, wybierz kontakty, dotknij Gotowe, a nastpnie wybierz
Dotknij
sposb udostpniania.

45

Komunikacja

Ulubione kontakty
Dotknij Ulubione.
Dotknij

, a nastpnie wykonaj jedn z poniszych czynnoci:

Szukaj: wyszukiwanie kontaktw.


Dodaj do Ulubionych: dodawanie kontaktw do ulubionych.
Usu z ulubionych: usuwanie kontaktw z ulubionych.
Widok siatki / Widok listy: wywietlanie kontaktw w widoku siatki lub listy.

Grupy kontaktw
Dotknij Grupy.

Dodawanie kontaktw do grupy


Wybierz grup i dotknij

. Wybierz kontakty do dodania, a nastpnie dotknij Gotowe.

Zarzdzanie grupami
Dotknij

, a nastpnie wykonaj jedn z poniszych czynnoci:

Utwrz: tworzenie nowej grupy.


Szukaj: wyszukiwanie kontaktw.
Zmie kolejno: dotknij i przytrzymaj obok nazwy grupy, przecignij j w gr lub w d w
nowe miejsce, a nastpnie dotknij Gotowe.
Usu grupy: wybierz grupy dodane przez uytkownika, a nastpnie dotknij Usu. Nie mona
usuwa grup domylnych.

Wysyanie wiadomoci SMS lub e-mail do czonkw grupy


Wybierz grup, dotknij
Gotowe.

Wylij wiadomo lub Wylij e-mail, wybierz czonkw i dotknij

46

Komunikacja

Wizytwka
Dotknij Kontakty.
Mona utworzy wizytwk i wysa j do innych osb.
Dotknij Skonfiguruj profil, wprowad dane szczegowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres
zamieszkania, a nastpnie dotknij Zapisz. Jeli informacje o uytkowniku zostay zapisane podczas
konfigurowania urzdzenia, wybierz wizytwk w JA, a nastpnie dotknij , aby j edytowa.
Dotknij

Udostpnij wizytwk przez, a nastpnie wybierz sposb udostpniania.

Wiadomoci
Mona uy tej aplikacji do wysyania wiadomoci tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).
Dotknij Wiadomoci na ekranie aplikacji.
Poza zasigiem sieci macierzystej za wysyanie lub odbieranie wiadomoci mog
by naliczane dodatkowe opaty. W celu uzyskania szczegowych informacji naley
skontaktowa si z operatorem sieci.

Wysyanie wiadomoci
Dotknij

, dodaj odbiorcw, wprowad tekst wiadomoci, a nastpnie dotknij

Poniej przedstawiono rne sposoby dodawania odbiorcw:


Wprowad numer telefonu.
Dotknij

, wybierz kontakty, a nastpnie dotknij Gotowe.

Poniej przedstawiono metody tworzenia wiadomoci multimedialnej:


Dotknij
Dotknij

i docz obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.


Dodaj temat, aby wprowadzi temat.

Maksymalna dopuszczalna liczba znakw w wiadomoci SMS zaley od operatora sieci.


Jeeli wiadomo przekroczy maksymaln liczb znakw, telefon j podzieli.
Wprowadzajc tre wiadomoci ze znakami narodowymi, automatycznie nastpi
zmiana kodowania na Unicode. Uycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie
maksymalnej liczby znakw w wiadomoci o okoo poow.

47

Komunikacja

Wysyanie zaplanowanych wiadomoci


Planowanie. Ustaw dat i godzin, a nastpnie
Podczas tworzenia wiadomoci dotknij
dotknij Gotowe. Urzdzenie wyle wiadomo o okrelonej godzinie w danym dniu.
Jeeli urzdzenie bdzie wyczone w zaplanowanym czasie wysyania, nie jest poczone
z sieci lub poczenie sieciowe jest niestabilne, wiadomo nie zostanie wysana.
Ta funkcja dziaa na podstawie czasu i daty ustawionej w urzdzeniu. Godzina i data
mog by nieprawidowe w przypadku podrowania w rnych strefach czasowych i
gdy czas nie bdzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przegldanie przychodzcych wiadomoci


Przychodzce wiadomoci s grupowane w wtki wedug kontaktu.
Wybierz kontakt, aby wywietli wiadomoci od danej osoby.

E-mail
Mona uy tej aplikacji do wysyania i przegldania wiadomoci e-mail.
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail


Przy pierwszym otwarciu E-mail naley skonfigurowa konto e-mail.
Wprowad adres e-mail i haso. Dotknij Dalej w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak
Google Mail lub Konfig. rczna w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postpuj zgodnie z
instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy proces konfigurowania.
Aby skonfigurowa nastpne konto e-mail, dotknij

48

Ustawienia Dodaj konto.

Komunikacja

Wysyanie wiadomoci
Dotknij konta e-mail, ktrego chcesz uywa, a nastpnie dotknij
w dolnej czci ekranu.
Wprowad odbiorcw, temat, tekst wiadomoci, a nastpnie dotknij .
Dotknij

, aby doda odbiorcw z listy kontaktw.

Dotknij

, aby doczy obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij
zawarto.

, aby wstawi do wiadomoci obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o pooeniu i inn

Wysyanie zaplanowanych wiadomoci


Zaplanowany e-mail. Zaznacz Zaplanowany e-mail,
Podczas tworzenia wiadomoci dotknij
ustaw dat i godzin, a nastpnie dotknij Gotowe. Urzdzenie wyle wiadomo o okrelonej
godzinie w danym dniu.
Jeeli urzdzenie bdzie wyczone w zaplanowanym czasie wysyania, nie jest poczone
z sieci lub poczenie sieciowe jest niestabilne, wiadomo nie zostanie wysana.
Ta funkcja dziaa na podstawie czasu i daty ustawionej w urzdzeniu. Godzina i data
mog by nieprawidowe w przypadku podrowania w rnych strefach czasowych i
gdy czas nie bdzie aktualizowany na podstawie sieci.

49

Komunikacja

Odczytywanie wiadomoci
Wybierz konto e-mail; nowe wiadomoci e-mail zostan pobrane. Aby rcznie pobra nowe
wiadomoci, dotknij .
Wybierz wiadomo, aby j odczyta.

Dodanie tego adresu e-mail do listy


kontaktw.
Oznaczenie wiadomoci jako
przypomnienia.

Otwarcie zacznikw.

Odpowied do wszystkich
odbiorcw.

Przekazanie wiadomoci.

Wysanie wiadomoci z
odpowiedzi.

Usunicie wiadomoci.

Dotknij zakadki zacznika, aby otworzy zaczniki, a nastpnie dotknij Zapisz, aby zapisa
zacznik.

Google Mail
Mona uy tej aplikacji, aby szybko uzyska bezporedni dostp do usugi Google Mail.
Dotknij Google Mail na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Ta aplikacja moe mie inn nazw w zalenoci od regionu i operatora sieci.

50

Komunikacja

Wysyanie wiadomoci
W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij
nastpnie dotknij .

, wprowad odbiorcw, temat, tekst wiadomoci, a

Dotknij

Docz zdjcie, aby doczy obrazy.

Dotknij

Docz film, aby doczy film.

Dotknij

Dodaj DW/UDW, aby doda wicej odbiorcw.

Dotknij

Zapisz kopi robocz, aby zapisa wiadomo do wysania w pniejszym czasie.

Dotknij

Odrzu, aby rozpocz od nowa.

Dotknij

Ustawienia, aby zmieni ustawienia usugi Google Mail.

Dotknij

Przelij opini, aby przesa swoje opinie twrcom aplikacji.

Dotknij

Pomoc, aby wywietli pomoc do obsugi usugi Google Mail.

Odczytywanie wiadomoci
Zachowanie tej wiadomoci do
przyszego wykorzystania.

Usunicie tej wiadomoci.


Oznaczenie wiadomoci jako
nieprzeczytanej.

Dodanie tego adresu e-mail do listy


kontaktw.

Odpowiedzenie wszystkim
odbiorcom lub przekazanie
wiadomoci do innych osb.

Oznaczenie wiadomoci jako


przypomnienia.

Odpowiedzenie na t wiadomo.

Podgld zacznika.

51

Komunikacja

Etykiety
W usudze Google Mail nie wystpuj foldery; zamiast tego s uywane etykiety. Po uruchomieniu
usugi Google Mail zostan wywietlone wiadomoci oznaczone etykiet Skrzynka odbiorcza.
Dotknij , aby wywietli wiadomoci oznaczone innymi etykietami.
Aby doda etykiet do wiadomoci, wybierz wiadomo, dotknij
nastpnie wybierz etykiet do przypisania.

Ustawienia etykiety, a

Hangouty
Ta aplikacja suy do rozmw na czacie z innymi osobami.
Dotknij Hangouty na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowad dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z
listy wynikw, aby rozpocz czat.

Google+
Mona uy tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomoc serwisu spoecznociowego
Google.
Dotknij Google+ na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Dotknij Wszystko, aby zmieni kategori, przewi w gr lub w d, aby wywietli wiadomoci z
Twoich krgw.
Dotknij

, aby uy innych funkcji zwizanych z portalami spoecznociowymi.

52

Komunikacja

ChatON
Ta aplikacja suy do korzystania z czatu na dowolnym urzdzeniu. Aby uy tej aplikacji, naley
zalogowa si do konta Samsung lub potwierdzi swj numer telefonu.
Dotknij ChatON na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Mona utworzy list przyjaci, wprowadzajc numery telefonw lub adresy e-mail kont Samsung
lub wybierajc przyjaci z listy sugerowanych kontaktw. Mona rwnie dotkn Synchronizacja
kontaktw, aby rcznie zsynchronizowa kontakty z urzdzenia.
Dotknij Czaty Rozpocznij czat i wybierz znajomego z listy, aby rozpocz czat.

53

WWW i sie
Internet
Mona uy tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.
Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietw danych, ktre umoliwiaj
korzystanie z transmisji danych i pozwol unikn dodatkowych kosztw z tym
zwizanych. Wczony telefon, moe by na stae podczony do Internetu i automatycznie
synchronizowa si z usugami opartymi na transmisji danych.

Przegldanie stron WWW


Dotknij pola adresu, wprowad adres strony WWW, a nastpnie dotknij Id.
W trakcie ogldania strony WWW moesz j udostpni, zapisa lub wydrukowa, dotykajc

Otwieranie nowej strony


Dotknij

Nowe okno.

Aby przej do innej strony, dotknij


j wybra.

, przewi w lewo lub w prawo, a nastpnie dotknij strony, aby

Gosowe przeszukiwanie sieci WWW


Dotknij pola adresu, dotknij , wypowiedz sowo kluczowe, a nastpnie wybierz jedno z
wywietlonych, sugerowanych sw kluczowych.
Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu lub operatora sieci.

Zakadki
Aby utworzy zakadk do biecej strony WWW, dotknij

Dodaj zakadk.

Aby otworzy stron internetow z zakadki, dotknij , a nastpnie wybierz jedn ze stron.

54

WWW i sie

Historia
Dotknij Historia, aby otworzy stron WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyci
Wyczy histori.
histori, dotknij

Zapisane strony
Aby wywietli zapisane strony WWW, dotknij

Zapisane strony.

cza
Dotknij i przytrzymaj cze na stronie WWW, aby je otworzy na nowej stronie, zapisa lub
skopiowa.
Aby wywietli zapisane cza, uyj Pobrane. (str. 87)

Udostpnianie stron WWW


Aby udostpni adres strony WWW innym osobom, dotknij

Udostpnij przez.

Aby udostpni cz strony WWW, dotknij i przytrzymaj dany tekst, a nastpnie dotknij
Udostpnij przez.

Chrome
Ta aplikacja suy do wyszukiwania informacji i przegldania stron WWW.
Dotknij Chrome na ekranie aplikacji.
Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Przegldanie stron WWW


Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony


Dotknij

Nowa karta.

Aby przej do innej strony WWW, dotknij

, a nastpnie wybierz stron WWW.

55

WWW i sie

Gosowe przeszukiwanie sieci WWW


Dotknij pola adresu, dotknij , wypowiedz sowo kluczowe, a nastpnie wybierz jedno z
wywietlonych, sugerowanych sw kluczowych.

Synchronizacja z innymi urzdzeniami


Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakadki, ktre maj by uywane w przegldarce Chrome na
innym urzdzeniu, po zalogowaniu si do tego konta Google.
Aby wywietli otwarte karty na innych urzdzeniach, dotknij
stron WWW, ktr chcesz otworzy.
Aby wywietli zakadki, dotknij

Inne urzdzenia. Wybierz

Bluetooth
Funkcja Bluetooth umoliwia nawizanie bezporedniego poczenia bezprzewodowego pomidzy
dwoma urzdzeniami na niewielk odlego. Mona uy funkcji Bluetooth do wymiany danych lub
plikw multimedialnych z innymi urzdzeniami.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat, przechwycenie ani
nieprawidowe uycie danych wysyanych lub odbieranych za porednictwem funkcji
cznoci Bluetooth.
Naley zawsze sprawdza, czy dane s odbierane i udostpniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urzdzeniom. Jeeli midzy urzdzeniami znajduj si
przeszkody, zakres dziaania moe si zmniejszy.
Niektre urzdzenia, szczeglnie te, ktrych nie przetestowaa lub nie zaakceptowaa
grupa Bluetooth SIG, mog nie wsppracowa z tym urzdzeniem.
Nie wolno uywa funkcji Bluetooth w sposb niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plikw lub przechwytywania komunikacji do celw komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki niezgodnego z prawem uywania
funkcji Bluetooth.
Aby wczy funkcj Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia Bluetooth,
a nastpnie przecignij przecznik Bluetooth w prawo.

56

WWW i sie

czenie z innymi urzdzeniami Bluetooth


Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia Bluetooth Skanuj, aby zostaa
wywietlona lista wykrytych urzdze. Wybierz urzdzenie, z ktrym chcesz si poczy, a nastpnie
zaakceptuj w obu urzdzeniach automatycznie wygenerowane haso, aby potwierdzi poczenie.

Wysyanie i odbieranie danych


W wielu aplikacjach jest obsugiwane przesyanie danych za pomoc funkcji Bluetooth. Przykadem
jest Galeria. Otwrz aplikacj Galeria, wybierz obraz, dotknij Bluetooth, a nastpnie wybierz
jedno z urzdze Bluetooth. Nastpnie zaakceptuj danie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim
urzdzeniu, aby odebra obraz. Przesany plik zostanie zapisany w folderze Bluetooth. W przypadku
odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktw.

NFC
To urzdzenie umoliwia odczyt znacznikw komunikacji o krtkim zasigu (NFC, Near Field
Communication), ktre zawieraj informacje o produktach, na przykad o adresach internetowych
lub numerach usug pocze. Ta funkcja moe rwnie suy do dokonywania patnoci, np.
kupowania biletw w rodkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu waciwej aplikacji.
Antena NFC jest wbudowana w bateri. Z bateri naley obchodzi si ostronie, aby nie
uszkodzi anteny NFC.
Jeli ekran jest zablokowany, urzdzenie nie odczytuje znacznikw NFC ani nie odbiera
danych.
Aby wczy funkcj NFC, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia NFC. Przecignij
przecznik NFC w prawo.

Odczytywanie informacji ze znacznika NFC


Umie anten NFC z tyu urzdzenia w pobliu etykiety NFC. Pojawi si informacje ze znacznika.

57

WWW i sie

Kupowanie przy uyciu funkcji NFC


Aby mona byo uywa funkcji NFC podczas zakupw, naley zarejestrowa si w usudze
mobilnych patnoci. Aby si zarejestrowa lub uzyska szczegowe informacje na temat usugi,
skontaktuj si z operatorem sieci.
Przysu doln cz tylnej cianki urzdzeniu do czytnika kart NFC.

Wysyanie danych za porednictwem funkcji Android Beam


Przy uyciu funkcji Android Beam mona wysya do urzdze z funkcj NFC dane, jak np. strony
WWW i kontakty.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia NFC. Przecignij przecznik Android
Beam w prawo.
Wybierz element, znajd anten NFC w drugim urzdzeniu, dotknij anten drugiego urzdzenia
anteny w swoim urzdzeniu, a nastpnie dotknij ekranu swojego urzdzenia.

S Beam
Przy uyciu tej funkcji mona wysya dane, jak np. filmy, obrazy i dokumenty.
Nie wolno wysya danych chronionych prawami autorskimi za porednictwem funkcji S
Beam. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moe si wiza z naruszeniem praw autorskich.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody w wyniku nielegalnego uywania
danych chronionych prawami autorskimi.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Poczenia S Beam. Przecignij przecznik S Beam w
prawo.
Wybierz element, znajd anten NFC w drugim urzdzeniu, dotknij anten drugiego urzdzenia
anteny w swoim urzdzeniu, a nastpnie dotknij ekranu swojego urzdzenia.
Jeli oba urzdzenia podejm prb jednoczesnego wysyania danych, przesyanie moe si
nie powie.

58

Multimedia
Muzyka
Mona uy tej aplikacji do odsuchiwania muzyki.
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Wzalenoci od wersji oprogramowania zainstalowanego w urzdzeniu niektre formaty
plikw nie s obsugiwane.
Niektre pliki mog nie by prawidowo odtwarzane w zalenoci od sposobu ich
zakodowania.

Odtwarzanie muzyki
Wybierz kategori muzyki i wybierz utwr do odtwarzania.
Dotknij obrazu albumu na dole ekranu, aby otworzy ekran odtwarzacza muzyki.
Skanowanie urzdze z funkcj
DLNA.

Regulacja gonoci.

Ustawianie pliku jako ulubionego


utworu.

Wczanie kolejnoci losowej.

Zmiana trybu powtarzania.

Ukrycie ekranu odtwarzacza


muzyki.

Otwarcie listy odtwarzania.


Przejcie do nastpnego utworu.
Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej
przewija do przodu.

Ponowne odtworzenie aktualnie


odtwarzanego utworu lub powrt
do poprzedniego utworu. Dotknij i
przytrzymaj, aby szybciej przewija
do tyu.

Wstrzymanie i wznowienie
odtwarzania.

59

Multimedia

Aby przesuchiwa utwory przy takim samym nateniu gonoci, dotknij


Gono inteligentna.

Ustawienia

Gdy funkcja Gono inteligentna jest aktywna, rzeczywista gono moe by wiksza
ni ustawiony poziom w urzdzeniu. Naley unika dugotrwaej ekspozycji na gone
dwiki, aby zapobiec utracie suchu.
Gono inteligentna moe nie dziaa podczas odtwarzania niektrych plikw.

Aby ustawi spersonalizowany dwik w trakcie suchania muzyki przez suchawki, dotknij
Ustawienia Adapt Sound W. Od 14. poziomu gonoci wzwy odtwarzana muzyka nie jest
poddawana opcji dostosowywania dwiku. Jeli poziom gonoci zostanie zmniejszony do 13. lub
niszego, opcja ta zacznie ponownie by stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka


Aby uy aktualnie odtwarzanego utworu jako melodii dzwonka, dotknij
Dzwonek telefonu.

Ustaw jako

Tworzenie list odtwarzania


Mona tworzy wasne listy utworw.
Utwrz list odtwarzania. Wprowad tytu i
Dotknij Listy odtwarzania, a nastpnie dotknij
dotknij OK. Dotknij Dodaj muzyk, wybierz utwory do listy, a nastpnie dotknij Gotowe.
Aby doda aktualnie odtwarzany utwr do listy odtwarzania, dotknij
odtwarzania.

Dodaj do listy

Odtwarzanie muzyki wedug nastroju


Mona odtwarza muzyk pogrupowan wedug nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona
automatycznie przez urzdzenie. Aby ta funkcja dziaaa, naley wczy wywietlanie menu Plac
Ustawienia Elementy menu muzyka
muzyczny nad bibliotek muzyki przez dotknicie
Plac muzyczny Gotowe. Po dodaniu nowego utworu dotknij Plac muzyczny

Aktualizacja biblioteki.
Dotknij Plac muzyczny i wybierz komrk nastroju. Moesz te wybra wicej komrek, przecigajc
palcem.

60

Multimedia

Aparat
Mona uy tej aplikacji do robienia zdj i nagrywania filmw.
Mona uy menu Galeria do wywietlania zdj i odtwarzania filmw zrobionych aparatem
urzdzenia. (str. 66)
Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
Aparat wycza si automatycznie, gdy nie jest uywany.
Upewnij si, e obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urzdzenie moe nie dziaa
poprawnie w niektrych trybach wymagajcych wysokiej rozdzielczoci.
Zwyczaje przy uywaniu aparatu
Nie naley robi zdj lub nagrywa filmw osobom, ktre nie wyraziy na to zgody.
Nie wolno robi zdj ani nagrywa filmw, ktre s zabronione prawnie.
Nie naley robi zdj lub nagrywa filmw w miejscach, gdzie taka czynno moe naruszy
czyj prywatno.

Robienie zdj
Robienie zdjcia
Dotknij obrazu na ekranie podgldu, w ktrym ma by ustawiona ostro. Gdy ostro jest ustawiona
, aby zrobi zdjcie.
na danym obiekcie, ramka ostroci zmieni kolor na zielony. Dotknij
Wskazuje uywany
tryb fotografowania.

Wywietlanie wikszej
liczby opcji.
Przeczanie midzy
aparatem przednim i
tylnym.

Rozpoczcie
nagrywania filmu.

Zmiana trybu
fotografowania.

Otwieranie aplikacji
Galeria w celu
przegldania zdj i
filmw.

Wybr rnych
dostpnych efektw.

61

Multimedia

Tryb fotografowania
Dostpnych jest kilka efektw dla zdj.
Dotknij Tryb, a nastpnie przewi w gr lub w d ekranu po prawej stronie.
Auto: kamera sama ocenia warunki i wybiera optymalny tryb fotografowania.
Najlepsze zdjcie: wykonanie serii zdj, a nastpnie zapisanie najlepszego z nich.
Seria zdj: zrobienie serii zdj ruchomych obiektw.
Dwik i obraz: ta funkcja suy do robienia zdjcia z dwikiem.
Dotknij

, aby zrobi zdjcie. Po zrobieniu zdjcia nagrane zostanie kilka sekund dwiku.

Podczas fotografowania w tym trybie dwik jest nagrywany przez wewntrzny mikrofon.
Panorama: zrobienie zdjcia skadajcego si z wielu poczonych razem zdj.
Aby zdjcie byo jak najlepsze, przestrzegaj nastpujcych zasad.
Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
Utrzymuj wizjer aparatu pomidzy liniami prowadzcymi klatki.
Unikaj fotografowania obiektw znajdujcych si na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo
lub gadka ciana.
Sport: mona uy tego ustawienia do zrobienia zdj szybko przemieszczajcych si obiektw.
Tryb nocny: mona uy tego ustawienia do fotografowania w ciemnoci.

Zdjcia panoramiczne
Zdjcie panoramiczne to szerokoktne zdjcie krajobrazu skadajce si z kilku zdj.
Dotknij Tryb Panorama.
i przesu aparat w jednym kierunku. Gdy niebieska ramka zrwna si z wizjerem, aparat
Dotknij
automatycznie zrobi nastpne zdjcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzyma fotografowanie,
.
dotknij
Jeli aparat zostanie nieprawidowo przesunity, fotografowanie zostanie wstrzymane.

62

Multimedia

Stosowanie efektw filtra


Uyj efektw filtrw, aby robi unikatowe zdjcia i nagrywa wyjtkowe filmy.
Dotknij

i wybierz efekt filtru. Dostpne opcje zale od trybu pracy.

Nagrywanie filmw
Nagrywanie filmu
Dotknij
dotknij

, aby nagra film. Aby wstrzyma nagrywanie, dotknij


.

. Aby zatrzyma nagrywanie,

Podczas nagrywania uyj nastpujcych opcji:


Aby zmieni ostro, dotknij na ekranie miejsca, na ktrym ma by ustawiona ostro.
Aby zrobi zdjcie podczas nagrywania filmu, dotknij

Funkcja powikszania moe by nieodstpna podczas nagrywania wwysokiej


rozdzielczoci.

Tryb nagrywania
Dotknij

, aby zmieni tryb nagrywania.

Normalne: mona uy tego trybu do nagrywania z normaln jakoci.


Limit MMS: mona uy tego trybu w celu uzyskania niszej jakoci odpowiedniej do wysyania
w wiadomoci MMS.

63

Multimedia

Przyblianie lub oddalanie

Uyj jednej z nastpujcych metod:


Uyj przycisku regulacji gonoci, aby przybliy lub oddali obraz.
Odsu od siebie dwa palce na ekranie, aby powikszy jego cz lub zsu je, aby j
pomniejszy.
Efekt zblienia/oddalenia jest dostpny podczas uywania funkcji zoomu podczas
nagrywania filmu.

Udostpnianie zdj
Dotknij

i wybierz jedn z poniszych opcji:

Udostpnianie zdj: wysanie zdjcia bezporednio do innego urzdzenia za porednictwem


funkcji Wi-Fi Direct lub NFC.
Udost. zdj znajomym: mona skonfigurowa urzdzenie tak, aby rozpoznawao twarz osoby,
ktra zostaa zaznaczona na zdjciu, a nastpnie wysyaa zdjcie do tej osoby.
Udost. zdj w ChatON: wysyanie zdjcia do innego urzdzenia za pomoc aplikacji ChatON.

64

Multimedia

Konfigurowanie ustawie aparatu


, aby skonfigurowa ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje s dostpne zarwno
Dotknij
w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostpne opcje mog si rni w zalenoci od
wybranego trybu pracy.
Rozmiar zdjcia / Rozmiar filmu: wybr rozdzielczoci. Mona uy wyszej rozdzielczoci w
celu uzyskania wyszej jakoci. Zajmie to jednak wicej miejsca w pamici.
Auto Focus: wybieranie trybu ostroci. Auto Focus jest kontrolowany przez aparat. Makro ta
funkcja jest przeznaczona do robienia zblie obiektw.
Pomiar: wybr opcji pomiaru. Ten parametr okrela sposb obliczania wartoci owietlenia.
Centralnie-waony umoliwia pomiar owietlenia ta w rodku sceny. Punktowy umoliwia
pomiar iloci wiata w okrelonej lokalizacji. Matrycowy umoliwia urednienie wartoci dla
caej sceny.
ISO: wybr czuoci ISO. To ustawienie kontroluje czuo aparatu na wiato. Jest mierzone w
wartoci odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartoci odpowiadaj
nieruchomym i dobrze owietlonym obiektom. Wysze wartoci odpowiadaj szybko
poruszajcym si lub sabo owietlonym obiektom.
Etykieta GPS: dodawanie etykiety GPS do zdjcia.
Aby uzyska lepsz jako sygnau GPS, naley unika robienia zdj w miejscach, gdzie
moe doj do zakce sygnau, na przykad midzy budynkami, na obszarach nisko
pooonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Podczas przekazywania zdj do Internetu moe by na nich widoczna Twoja lokalizacja.
Aby tego unikn, naley wyczy opcj dodawania etykiet GPS.
Klaw. gonoci: ustawienie, czy przycisk regulacji gonoci ma suy do sterowania funkcj
zoomu czy migawki.
Samowyzwalacz: mona uy tego trybu do robienia zdj z opnieniem czasowym.
Balans bieli: mona wybra waciwy balans bieli, aby obrazy miay realistyczny zakres kolorw.
Ustawienia s przeznaczone do uycia w okrelonych warunkach owietlenia. Te ustawienia s
podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.

65

Multimedia
Warto ekspozycji: zmiana wartoci ekspozycji. Suy do okrelenia iloci wiata, ktra dociera
do przetwornika obrazu w aparacie. Przy sabym owietleniu naley wybra wysz warto
ekspozycji.
Linie pomocnicze: wywietlenie linii pomocniczych w wizjerze, ktre uatwiaj skomponowanie
zdjcia podczas wybierania obiektw.
Flesz: wczenie lub wyczenie lampy byskowej.
Kontekstowa nazwa pliku: wywietlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Wczenie tej
opcji umoliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacji Galeria.
Zapisz odwrcony: odwrcenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej
sceny.
Domylna pami: wybr lokalizacji pamici do zapisywania.
Ustawienia fabryczne: zerowanie ustawie aparatu.

Skrty
Mona zmieni organizacj skrtw, aby uatwi obsug rnych opcji aparatu.
Dotknij

Ukad ikon.

Dotknij opcj i przytrzymaj j, a nastpnie przecignij do pola w grnej czci ekranu.

Galeria
Mona uy tej aplikacji do przegldania zdj i filmw.
Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
Wzalenoci od wersji oprogramowania zainstalowanego w urzdzeniu niektre formaty
plikw nie s obsugiwane.
Niektre pliki mog nie by prawidowo odtwarzane w zalenoci od sposobu ich
zakodowania.

66

Multimedia

Przegldanie obrazw
Uruchomienie aplikacji Galeria powoduje wywietlenie dostpnych folderw. Gdy obraz jest
zapisywany w innej aplikacji, jak np. E-mail, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie
tworzony folder Download. W podobny sposb jest automatycznie tworzony folder Screenshots do
zapisywania zrzutw ekranu. Wybierz folder, aby go otworzy.
W folderze obrazy s wywietlane wedug daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wywietli w
trybie penego ekranu.
Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przej do poprzedniego lub nastpnego obrazu.

Przyblianie lub oddalanie


Mona uy jednej z nastpujcych metod przybliania obrazu:
Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliy.
Rozsu dwa palce na dowolnym miejscu, aby powikszy. Zsu palce do siebie, aby
pomniejszy, lub dotknij dwukrotnie, aby powrci.

Odtwarzanie filmw
Pliki filmw s wywietlane z ikon

w podgldzie. Wybierz film, ktry chcesz obejrze i dotknij

Wycinanie fragmentw filmu


Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierajcy w punkcie rozpoczcia, ustaw nawias zamykajcy
w punkcie zakoczenia, a nastpnie zapisz film.

Edycja obrazw
W trakcie przegldania obrazu dotknij

i uyj nastpujcych funkcji:

Ulubione: dodawanie obrazu do ulubionych.


Pokaz slajdw: wczenie pokazu slajdw wwybranym folderze.
Ramka do zdj: to ustawienie suy do dodawania ramek do i notatek do obrazu.
Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze Photo frame.

67

Multimedia

Notatka do zdjcia: umoliwia dopisanie notatki z tyu obrazu. Dotknij


notatk.

, aby edytowa

Kopiuj do schowka: skopiowanie do schowka.


Drukuj: drukowanie obrazu za porednictwem poczenia USB lub Wi-Fi. Niektre drukarki mog
nie by zgodne z urzdzeniem.
Zmie nazw: zmiana nazwy pliku.
Udost. zdj znajomym: wysanie zdjcia do osoby, ktrej twarz zostaa zaznaczona na obrazie.
Obr w lewo: obrt przeciwnie do ruchu wskazwek zegara.
Obr w prawo: obrt zgodnie z ruchem wskazwek zegara.
Przytnij: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycicia i zapisania znajdujcego si w niej
obrazu.
Ustaw jako: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjcia kontaktu.
Szczegy: wywietlanie szczegw zdjcia.
Ustawienia: zmiana ustawie Galerii.

Edycja obrazw
Podczas przegldania obrazu dotknij

Ulubione obrazy
W trakcie przegldania obrazu dotknij

Ulubione, aby go doda do listy ulubionych.

Usuwanie obrazw
Uyj jednej z nastpujcych metod:
W folderze dotknij

Wybierz element, wybierz obrazy dotkniciem, a nastpnie dotknij

Podczas przegldania obrazu dotknij

68

Multimedia

Udostpnianie obrazw
Uyj jednej z nastpujcych metod:
W folderze dotknij
Wybierz element, wybierz obrazy dotkniciem, a nastpnie dotknij
, aby je wysa do innych lub udostpni poprzez serwis spoecznociowy.
Podczas przegldania obrazu dotknij
spoecznociowym.

, aby go wysa do innych lub udostpni w serwisie

Ustawianie jako tapet


Podczas przegldania obrazu dotknij
go do kontaktu.

Ustaw jako, aby ustawi obraz jako tapet lub przypisa

Dodawanie etykiet twarzy


Ustawienia, a nastpnie zaznacz Etykieta twarzy. Dookoa
Podczas ogldania obrazu dotknij
rozpoznanej twarzy pojawi si ta ramka. Dotknij twarzy, dotknij Dodaj nazw, a nastpnie
wybierz lub dodaj kontakt.
Gdy etykieta twarzy pojawi si na obrazie, dotknij jej i uyj dostpnych opcji, jak np. nawizywanie
poczenia lub wysyanie wiadomoci.
Funkcja rozpoznawania twarzy moe nie dziaa w zalenoci od kta ustawienia twarzy, jej
wielkoci i wyrazu, koloru skry, owietlenia lub przedmiotw noszonych przez dan osob.

Korzystanie z etykiet kontekstowych


Ustawienia Asystent etykiety, a nastpnie przecignij przecznik Asystent
Dotknij
etykiety w prawo w celu wywietlenia etykiety kontekstowej (pogoda, pooenie, data i nazwisko
osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderw
Utwrz folder, aby uporzdkowa obrazy lub filmy przechowywane w urzdzeniu. Moesz kopiowa
lub przenosi pliki z jednego folderu do drugiego.
Aby utworzy nowy folder, dotknij . Wprowad nazw folderu, dotknij OK, a nastpnie zaznacz
obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przecignij go do nowego folderu, a
nastpnie dotknij Gotowe. Dotknij Kopiuj, aby skopiowa, lub Przenie, aby przenie.

69

Multimedia

Wideo
Mona uy tej aplikacji do odtwarzania plikw wideo.
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Wzalenoci od wersji oprogramowania zainstalowanego w urzdzeniu niektre formaty
plikw nie s obsugiwane.
Niektre pliki mog nie by prawidowo odtwarzane w zalenoci od sposobu ich
zakodowania.

Odtwarzanie filmw
Wybierz film, ktry chcesz odtworzy.
Skanowanie urzdze z
funkcj DLNA.

Regulacja gonoci.

Przejcie w przd lub w


ty przez przecignicie
paska.

Przejcie do nastpnego
filmu. Dotknij i
przytrzymaj, aby
szybciej przewija do
przodu.

Zmiana wspczynnika
ksztatu ekranu.
Wstrzymanie i
wznowienie
odtwarzania.

Ponowne odtworzenie
aktualnie odtwarzanego
filmu lub powrt do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewija
do tyu.

Usuwanie filmw
Dotknij

Usu, wybierz filmy dotykajc je, a nastpnie dotknij Usu.

Udostpnianie filmw
Udostpnij przez, wybierz filmy, dotknij OK, a nastpnie wybierz sposb
Dotknij
udostpniania.

70

Multimedia

YouTube
Mona uy tej aplikacji do ogldania filmw z serwisu YouTube.
Dotknij YouTube na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Ogldanie filmw
Dotknij

i wprowad sowo kluczowe. Wybierz jeden z wywietlonych wynikw, aby obejrze film.

Ustaw urzdzenie poziomo, aby wywietli tryb penoekranowy.


Dodanie filmu do listy
odtwarzania.
Wyszukiwanie
filmw.

Wstrzymanie lub
wznowienie
odtwarzania.

Wysanie adresu URL


do innych osb.

Przejcie w przd lub


w ty przez
przecignicie paska.
Zmiana jakoci
wywietlania.

Udostpnianie filmw
Wybierz film do obejrzenia, dotknij

, a nastpnie wybierz sposb udostpniania.

Przesyanie filmw
Wybierz swoje konto, dotknij

, wybierz film, wprowad informacje o filmie, a nastpnie dotknij

71

Multimedia

Radio FM
Mona sucha muzyki i informacji za pomoc radia FM. Aby sucha radia FM, do urzdzenia naley
podczy zestaw suchawkowy, ktry jednoczenie suy jako antena.
Dotknij Radio FM na ekranie aplikacji.

Suchanie radia FM
Przed uruchomieniem radia FM podcz suchawki do gniazda.
Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka czstotliwoci, a nastpnie zapisze
automatycznie dostpne stacje radiowe.
Dotknij , aby wczy radio FM. Wybierz odpowiedni stacj radiow z listy i dotknij
ponownie wywietli ekran radia FM.

, aby

Regulacja gonoci.

Wczanie i wyczanie radia FM.

Rczne wpisanie czstotliwoci


stacji radiowej.

Dokadna regulacja czstotliwoci.

Wyszukiwanie dostpnych stacji


radiowych.

Dostp do usug biecej stacji


radiowej.

Nagrywanie utworw z radia FM.


Dodawanie biecej stacji radiowej
do listy ulubionych.

72

Multimedia

Przeszukiwanie stacji radiowych


Skanuj, a nastpnie wybierz opcj skanowania. Radio FM przeszuka czstotliwoci, a
Dotknij
dostpne stacje radiowe zostan automatycznie zapisane.
Wybierz odpowiedni stacj radiow z listy i dotknij

, aby ponownie wywietli ekran radia FM.

Dodawanie stacji do listy stacji radiowych


Wybierz stacj radiow, a nastpnie dotknij

, aby doda stacj do listy ulubionych.

73

Sklepy z aplikacjami i
multimediami
Sklep Play
Mona uy tej aplikacji, aby zakupi i pobiera aplikacje oraz gry, ktre mona uruchomi na
urzdzeniu.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji
Mona przeglda aplikacje wedug kategorii lub dotkn
kluczowego.

, aby wyszukiwa po podaniu sowa

Wybierz aplikacj, aby wywietli informacje o niej. Aby pobra aplikacj, dotknij ZAINSTALUJ. Jeli
aplikacja jest patna, dotknij ceny i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby
dokoczy proces zakupu.
Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostpna nowa wersja, ikona
informujca o aktualizacji zostanie wywietlona w grnej czci ekranu. Otwrz panel
powiadomie i dotknij ikony, aby wykona aktualizacj aplikacji.
Aby zainstalowa aplikacje pobrane z innych rde, na ekranie aplikacji dotknij
Ustawienia Wicej Bezpieczestwo Nieznane rda.

Odinstalowywanie aplikacji
Mona odinstalowa aplikacje zakupione w Sklep Play.
Moje aplikacje, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikacj do usunicia, a
Dotknij
nastpnie dotknij ODINSTALUJ.

74

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Samsung Apps
Mona uy tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urzdze firmy
Samsung. Szczegowe informacje mona znale w witrynie www.samsungapps.com.
Dotknij Samsung Apps na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji
Mona przeglda aplikacje wedug kategorii.
Aby wyszuka aplikacj, dotknij
wyszukiwania.

w grnej czci ekranu i wprowad sowo kluczowe w polu

Wybierz aplikacj, aby wywietli informacje o niej. Aby j pobra, dotknij Darmowe. Jeli aplikacja
jest patna, dotknij ceny i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby dokoczy
proces zakupu.
Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostpna nowa wersja, ikona informujca
o aktualizacji zostanie wywietlona w grnej czci ekranu. Otwrz panel powiadomie i
dotknij ikony, aby wykona aktualizacj aplikacji.

Ksiki Play
Mona uy tej aplikacji do czytania i pobierania plikw ksiek.
Dotknij Ksiki Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

75

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Filmy Play
Ta aplikacja suy do ogldania, pobierania i wypoyczania filmw oraz programw telewizyjnych.
Dotknij Filmy Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play
Korzystaj z tej aplikacji, aby sucha muzyki z urzdzenia lub strumieniowo przesya muzyk z
serwisu Google cloud.
Dotknij Muzyka Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Czasopisma Play
Mona uy tej aplikacji do czytania i pobierania magazynw.
Dotknij Czasopisma Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

76

Narzdzia
Notatka
Ta aplikacja suy do notowania wanych informacji i zapisywania ich, aby mc je pniej przejrze.
Dotknij Notatka na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek
Dotknij

, wpisz notatk, a nastpnie dotknij Zapisz.


Kolor.

Aby zmieni kolor ta, dotknij

Aby inni nie mogli zobaczy notatki, zablokuj j, dotykajc

Zablokuj.

Przegldanie notatek
Mona przeglda miniatury notatek, przewijajc je w gr lub w d.
Aby edytowa notatk, dotknij jej.
Aby wyszuka notatk, dotknij
Aby usun notatki, dotknij

Szukaj.
Usu.
Sortuj wg.

Aby sortowa notatki wedug daty, dotknij

Aby wydrukowa notatki za porednictwem poczenia USB lub Wi-Fi, dotknij


Niektre drukarki mog nie by zgodne z urzdzeniem.
Aby przesa tekst w formie notatek do innych osb, dotknij
Aby przesa notatki do innych osb, dotknij

Udostpnij tekst przez.

Udostpnij przez.

Aby zaimportowa notatki z Google Docs, dotknij

Importuj.

Aby wyeksportowa notatki do innych lokalizacji w pamici masowej, dotknij


Aby zmieni ustawienia notatki, dotknij

Drukuj.

Ustawienia.

77

Eksportuj.

Narzdzia

Wywietlanie notatki
Dotknij miniatury notatki, aby j otworzy. Przewi w lewo lub w prawo, aby obejrze inne notatki.
Dotknij

i uyj jednej z nastpujcych ikon:

Usu: usunicie notatki.


Kolor: zmiana koloru ta.
Zablokuj: zablokowanie notatki, aby inni nie mogli jej obejrze.
Drukuj: wydrukowanie notatki za porednictwem poczenia USB lub sieci Wi-Fi. Niektre
drukarki mog nie by zgodne z urzdzeniem.
Udostpnij tekst przez: przesyanie tekstu w formie notatki do innych osb.
Udostpnij przez: wysyanie notatek do innych.

S Terminarz
Mona uy tej aplikacji do zarzdzania zdarzeniami i zadaniami.
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarze lub zada


Dotknij

, a nastpnie uyj jednej z poniszych metod:

Dodaj wydarzenie: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.


Dodaj zadanie: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

78

Narzdzia
Aby szybciej doda zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby j wybra i dotknij ponownie.

Wprowad tytu i okrel, ktry kalendarz ma by uyty lub synchronizowany. Nastpnie dotknij
Edytuj szczegy wydarzenia lub Edytuj szczegy zadania, aby doda wicej szczegw, np. jak
czsto zdarzenie ma by powtarzane, czy alarm ma by odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest
miejsce zdarzenia.
Docz map przedstawiajc miejsce zdarzenia. Wprowad pooenie w polu Miejsce, dotknij
obok pola, a nastpnie wska precyzyjnie miejsce, dotykajc i przytrzymujc go na wywietlonej
mapie.
Docz obraz. Dotknij Obrazy, a nastpnie zrb zdjcie lub wybierz istniejce.

Synchronizacja z usug Kalendarz Google


Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia Konta Google w sekcji Moje konta, wybierz konto
Google, a nastpnie zaznacz Synchronizuj Kalendarz. Aby rcznie wykona synchronizacj w celu
Synchronizacja.
zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij S Terminarz
Aby wywietli zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, dotknij
wybierz konto Google, a nastpnie dotknij OK.

79

Kalendarze Wywietlaj,

Narzdzia

Zmiana typu kalendarza


Wybierz jeden z typw kalendarza, takich jak roczny, miesiczny, dzienny itp. po prawej stronie
ekranu. Do zmiany typu kalendarza mona uy gestu zsunicia dwch palcw. Na przykad zsu
dwa palce, aby zmieni widok z kalendarza miesicznego na roczny i rozsu palce, aby zmieni
kalendarz roczny z powrotem na miesiczny.

Wyszukiwanie zdarze
Dotknij

Szukaj, a nastpnie wprowad sowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wywietli dzisiejsze zdarzenia, dotknij Dzisiaj w grnej czci ekranu.

Usuwanie zdarze
Wybierz zdarzenie, a nastpnie dotknij

Usu.

Udostpnianie zdarze
Wybierz zdarzenie, dotknij

Udostpnij przez, a nastpnie wybierz sposb udostpniania.

Dropbox
Mona uy tej aplikacji do zapisywania i udostpniania plikw innym osobom za porednictwem
usugi pamici masowej w chmurze Dropbox. Jeli zapisujesz pliki w usudze Dropbox, urzdzenie
automatycznie synchronizuje si z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym
programem Dropbox.
Dotknij Dropbox na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

80

Narzdzia
Jeli usuga Dropbox jest uruchamiana po raz pierwszy, dotknij Rozpocznij, aby j uaktywni.
Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby zakoczy proces instalacji.
Po uruchomieniu usugi Dropbox zdjcia i filmy wykonane przy uyciu aparatu w urzdzeniu s
automatycznie przesyane na konto Dropbox. Aby wywietli przesane zdjcia lub filmy, dotknij
Aby udostpni lub usun pliki lub utworzy albumy, dotknij , a nastpnie wybierz pliki.

Przeka tutaj Zdjcia lub wideo lub


Aby przesa pliki na konto Dropbox, dotknij
Inne pliki. Aby otworzy pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.
W trakcie przegldania obrazw lub filmw dotknij
otworzy pliki z listy ulubionych, dotknij .

, aby je doda do listy ulubionych. Aby

Zegar
Ta aplikacja umoliwia ustawianie alarmw, sprawdzanie godziny w rnych duych miastach wiata,
mierzenie czasu trwania zdarzenia oraz ustawianie czasomierza.
Dotknij Zegar na ekranie aplikacji.

Wczanie lub wyczanie tego


alarmu.

81

Narzdzia

Alarm
Ustawianie alarmw
Dotknij Utwrz alarm, ustaw czas wyczenia alarmu, wybierz dni, w ktre ma by odtwarzany
alarm, a nastpnie dotknij Zapisz.
Alarm lokalizacji: ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyczony tylko wtedy, gdy znajdziesz
si w tym miejscu.
Drzemka: ustaw odstp czasu i liczb powtrze alarmu po zaprogramowanym czasie.
Alarm inteligentny: ustaw czas do wyczenia alarmu przed upyniciem zaprogramowanego
czasu.

Wyczanie alarmw
Przecignij poza duy okrg, aby wyczy alarm. Przecignij
alarm po okrelonym czasie.

poza duy okrg, aby ponowi

Usuwanie alarmw
Dotknij i przytrzymaj alarm, a nastpnie dotknij Usu.

Czas na wiecie
Tworzenie zegarw
Dotknij Dodaj miasto, a nastpnie wprowad nazw miasta lub wybierz nazw z listy.
Aby zastosowa czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij Ustawienia czasu letniego.

Usuwanie zegarw
Dotknij

Usu, wybierz zegary, a nastpnie dotknij Usu.

82

Narzdzia

Stoper
Dotknij Start, aby zarejestrowa czas zdarzenia. Dotknij Pomiar, aby zarejestrowa czasy okre.
Aby usun zapisane czasy okre, dotknij Wyzeruj.

Czasomierz
Ustaw czas trwania, a nastpnie dotknij Start.
Przecignij

poza duy okrg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Kalkulator
Korzystajc z tej aplikacji, mona wykonywa podstawowe lub zaawansowane obliczenia
matematyczne.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby uy kalkulatora naukowego, obr urzdzenie, aby uzyska orientacj poziom. Jeli opcja
Kalkulator naukowy.
Obrt ekranu jest wyczona, dotknij
Aby wywietli histori dziaa kalkulatora, dotknij
Aby wyczyci histori, dotknij

, aby ukry klawiatur.

Wyczy histori.

Dyktafon
Mona uy tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek gosowych.
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.

83

Narzdzia

Nagrywanie notatek gosowych


Dotknij , aby rozpocz nagrywanie. Wypowiedz notatk do mikrofonu w dolnej czci
urzdzenia. Dotknij , aby wstrzyma nagrywanie. Dotknij , aby zatrzyma nagrywanie.
Zmiana jakoci nagrywania.

Rejestrowanie upywajcego czasu

Rozpoczcie rejestrowania.

Wywietlenie listy notatek


gosowych.

Odtwarzanie notatek gosowych


Wybierz notatk gosow do odtworzenia.
: przycicie notatki gosowej.

: regulowanie prdkoci odtwarzania.

: wstrzymanie odtwarzania.
/

: przeskoczenie 60 sekund do tyu lub do przodu.


/

: przechodzenie do poprzedniej lub nastpnej notatki gosowej.


Udostpnij przez, a nastpnie wybierz
Aby wysa notatk gosow innym osobom, dotknij
metod udostpniania.

84

Narzdzia

Zarzdzanie notatkami gosowymi


Na licie notatek gosowych dotknij

i wybierz jedn z poniszych opcji:

Udostpnij przez: wybierz notatki gosowe do wysania, a nastpnie wybierz sposb


udostpniania.
Usu: wybr notatek gosowych do usunicia.
Ustawienia: zmiana ustawie dyktafonu.
Zakocz: zamknicie dyktafonu.

Zapisywanie plikw z etykietami kontekstowymi


Na licie notatek gosowych dotknij

Ustawienia Kontekstowa nazwa pliku W.

Google
Mona uy tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale take aplikacji w urzdzeniu i ich
zawartoci.
Dotknij Google na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urzdzenia
Dotknij pola wyszukiwania i wprowad sowo kluczowe. Moesz te dotkn
kluczowe.

i wprowadzi sowo

Zakres wyszukiwania
Aby wybra aplikacje, ktre maj by przeszukiwane, dotknij
telefonu, a nastpnie zaznacz dane elementy.

85

Ustawienia Przeszukiwanie

Narzdzia

Google Now
Uruchom wyszukiwark Google, aby wywietli karty Google Now, ktre przedstawiaj aktualn
pogod, informacje o transporcie publicznym, nastpne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.
Przy pierwszym uyciu wyszukiwarki Google mona doczy do usugi Google Now. Aby zmieni
Ustawienia Google Now.
ustawienia usugi Google Now, dotknij

Wyszukiwanie gosowe
Mona uy tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomoc gosu.
Dotknij Wyszukiwanie gosowe na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Wypowiedz sowo kluczowe lub fraz po wywietleniu na ekranie polecenia Mw teraz.

Moje pliki
Mona uy tej aplikacji, aby uzyska dostp do wszelkiego rodzaju plikw przechowywanych w
urzdzeniu, w tym obrazw, filmw, utworw i klipw dwikowych.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.

Przegldanie plikw
Wybierz kategori, a nastpnie wybierz folder, aby go otworzy. Aby przej do folderu
nadrzdnego, dotknij . Aby powrci do folderu gwnego, dotknij .
Bdc w folderze dotknij

, a nastpnie uyj jednej z nastpujcych opcji:

Zaznacz wszystko: zaznaczenie wszystkich plikw i jednoczesne zastosowanie w odniesieniu


do nich tej samej opcji.
Utwrz katalog: tworzenie folderu.

86

Narzdzia
Szukaj: wyszukiwanie plikw i folderw.
Tryb widoku: zmiana trybu widoku.
Sortuj wg: sortowanie plikw lub folderw.
Ustawienia: zmiana ustawie menedera plikw.
Wybierz plik lub folder, zaznaczajc go, a nastpnie uyj jednej z poniszych funkcji:

: usuwanie plikw lub folderw.

: wysyanie plikw innym osobom lub udostpnianie ich.

Przenie: przenoszenie plikw lub folderw do innego folderu.

Kopiuj: kopiowanie plikw lub folderw do innego folderu.

Zmie nazw: zmiana nazwy pliku lub folderu.

Szczegy: wywietlanie szczegw pliku lub folderu.

Dodawanie skrtw do folderw


Dodaj
Do folderu gwnego mona doda skrty do czsto uywanych folderw. Dotknij
skrt, wprowad nazw skrtu, dotknij OK, wybierz folder, a nastpnie dotknij Ustaw tutaj.

Pobrane
Mona uy tej aplikacji do sprawdzenia, ktre pliki zostay pobrane za porednictwem aplikacji.
Dotknij Pobrane na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Aby wywietli pliki pobrane z Internetu, dotknij Pobrane z Internetu, w innym wypadku dotknij
Inne pobrane, aby wywietli pliki pobrane przez inne aplikacje, jak np. E-mail.
Wybierz plik, aby go otworzy we waciwej aplikacji.
Aby posortowa pliki wedug rozmiaru, dotknij Sortuj wg rozmiaru.
Aby posortowa pliki wedug daty, dotknij Sortuj wg daty.

87

Podre i miejsca w pobliu


Mapy
Mona uy tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urzdzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazwek
dotyczcych dojazdu.
Dotknij Mapy na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji
Wyszukuj lokalizacje, wpisujc adres lub sowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz j, aby
wywietli szczegowe informacje. Wicej informacji znajduje si w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca


Dotknij , aby ustawi lokalizacj pocztkow i kocow, a nastpnie wybierz metod
podrowania. W urzdzeniu wywietlane s trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Lokalnie
Mona uy tej aplikacji do wyszukiwania znajdujcych si w pobliu restauracji, bankw,
przystankw autobusowych i innych.
Dotknij Lokalnie na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Wybierz kategori miejsca, a nastpnie wybierz miejsce z listy wynikw. Po znalezieniu lokalizacji
wywietl informacje na temat miejsca, na przykad jego umiejscowienie na mapie lub komentarze
innych osb. Moesz te oceni miejsce, umieci komentarz i udostpnia informacje innym.

88

Podre i miejsca w pobliu

Nawigacja
Mona uy tej aplikacji do wyszukiwania trasy dojazdu do miejsca.
Dotknij Nawigacja na ekranie aplikacji.
Mapy uywane do nawigacji, bieca lokalizacja i inne dane zwizane z nawigowaniem
mog si rni od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy naley zawsze
uwzgldnia warunki drogowe, natenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, ktre
mog mie wpyw na kierowanie pojazdem. Naley postpowa zgodnie ze wszystkimi
ostrzeeniami o niebezpieczestwie i zasadami ruchu drogowego.
Ta aplikacja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Ustaw lokalizacj pocztkow i kocow, a nastpnie wybierz metod podrowania. W urzdzeniu
wywietlane s trasy dojazdu do konkretnego miejsca. Po znalezieniu trasy postpuj zgodnie z
wywietlanymi na ekranie instrukcjami, aby dotrze do miejsca docelowego.

89

Ustawienia
Ustawienia informacje
Mona uy tej aplikacji do konfigurowania urzdzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.
Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.

Poczenia
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi, ktra umoliwia czenie z punktem dostpu do sieci Wi-Fi oraz zapewnia
dostp do Internetu i innych urzdze sieciowych.
Aby uy opcji, dotknij

Zaawansowane: dostosowanie ustawie funkcji Wi-Fi.


Pocz za pomoc WPS: mona poczy si z zabezpieczon sieci Wi-Fi przy uyciu przycisku
WPS.
Przycisk systemu WPS: mona poczy si z zabezpieczon sieci Wi-Fi przy uyciu kodu PIN
WPS.

Ustawienie zasad trybu upienia Wi-Fi


Na ekranie Ustawienia dotknij Poczenia Wi-Fi
Wi-Fi.

Zaawansowane Podtrzymanie po.

Gdy ekran jest wyczony, poczenia Wi-Fi s automatycznie wyczane. W takiej


sytuacji urzdzenie automatycznie uzyskuje dostp do sieci komrkowej, jeli zostao
skonfigurowane korzystanie z niej. Moe to spowodowa naliczenie dodatkowych opat za
transmisj danych. Aby unikn naliczenia wysokich opat za transmisj danych, ustaw t
opcj na Zawsze.

90

Ustawienia

Ustawienie powiadomienia o sieci


Urzdzenie moe wykrywa niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wywietla ikon w pasku stanu,
powiadamiajc o ich dostpnoci.
Na ekranie Ustawienia dotknij Poczenia Wi-Fi
Powiadomienie o sieci, aby wczy t funkcj.

Zaawansowane i dotknij

Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezporednie poczenie dwch urzdze przez sie Wi-Fi bez
koniecznoci stosowania punktu dostpu.
Na ekranie Ustawienia dotknij Poczenia Wi-Fi Wi-Fi Direct.

Bluetooth
Wczenie funkcji Bluetooth umoliwiajcej wymian danych na niewielk odlego.
Aby uy innych opcji, dotknij

Limit czasu widocznoci: ustawienie czasu widocznoci urzdzenia.


Odebrane pliki: wywietlanie plikw otrzymanych za porednictwem funkcji Bluetooth.

Licznik danych
Mona ledzi ilo wykorzystanych danych i dostosowa ustawienia limitu danych.
Sie komrkowa: ustawienie korzystania z pocze transmisji danych w dowolnej sieci
komrkowej.
Ust. limit u. danych tel. kom.: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komrkowej.
Cykl uycia danych: mona ustawi comiesiczne zerowanie licznika uytych danych.
Aby uy innych opcji, dotknij

Roaming danych: ustawienie korzystania z pocze transmisji danych w roamingu.


Ogranicz. danych w tle: wyczenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci
komrkowej.
Autom. synchronizacja: wczanie lub wyczanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
Informacje z poszczeglnych kont, ktre bd synchronizowane, mona wybra za pomoc
opcji Ustawienia Konta.

91

Ustawienia
Poka uycie Wi-Fi: ustawienie wywietlania zuycia danych przez sie Wi-Fi.
Routery bezprzewodowe: wybieranie punktw dostpw Wi-Fi w celu uniemoliwienia
aplikacjom pracujcym w tle ich uywanie.

Wicej sieci
Dostosowanie ustawie umoliwia sterowanie sieciami.

Tryb Offline
Wyczenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urzdzenia. Mona korzysta wycznie z usug
urzdzenia innych ni sieciowe.

Sieci telefonii komrkowej


Sie komrkowa: ustawienie zapewnia dziaanie usug sieciowych w sieciach z transmisj
pakietow danych.
Roaming danych: czenie urzdzenia z innymi sieciami, gdy uytkownik przebywa poza
zasigiem sieci swojego operatora lub gdy sie macierzysta jest niedostpna.
Nazwy punktw dostpu: okrelanie nazw punktw dostpu (APN).
Tryb pracy sieci: wybr typu sieci.
Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostpnych sieci i wybr sieci do roamingu.

Udostpnianie internetu
Router Wi-Fi: po wczeniu funkcji udostpniania poczenia Wi-Fi mona udostpnia
poczenie z sieci telefonii komrkowej komputerom i innym urzdzeniom, uywajc funkcji
sieci Wi-Fi.
Router USB: po wczeniu funkcji udostpniania poczenia internetowego przez USB mona
udostpnia poczenie z sieci telefonii komrkowej komputerom przez interfejs USB. Po
podczeniu do komputera urzdzenie peni dla komputera funkcj bezprzewodowego
modemu.
Router Bluetooth: po wczeniu funkcji udostpniania poczenia internetowego przez
Bluetooth mona udostpnia poczenie z sieci telefonii komrkowej komputerom lub innym
urzdzeniom przez interfejs Bluetooth.
Pomoc: dodatkowe informacje na temat udostpniania poczenia przez port USB, sie Wi-Fi i
cze Bluetooth.

VPN
Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i czenie si z nimi.

92

Ustawienia

NFC
NFC: aktywacja funkcji NFC, ktra umoliwia odczytywanie i zapisywanie etykiet NFC
zawierajcych dane.
Android Beam: mona wczy funkcj Android Beam i przy jej uyciu wysya do urzdze z
funkcj NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

S Beam
Funkcja S Beam umoliwia wysanie danych, takich jak np. filmw, obrazw lub dokumentw, do
urzdze, ktre obsuguj funkcj NFC oraz Wi-Fi Direct.

Kies przez Wi-Fi


Podczenie urzdzenia do programu Samsung Kies przez sie Wi-Fi.

Moje urzdzenie
Ekran blokady
Te ustawienia dotycz ekranu blokady.
Blokada ekranu: aktywacja funkcji blokady ekranu. Ponisze opcje mog si rni w zalenoci
od wybranej funkcji blokady ekranu.
Wiele widgetw: zezwolenie na uywanie widgetw na zablokowanym ekranie urzdzenia.
Widgety ekranu blokady:
Ulubione aplik. lub Aparat: ustawienie, czy przewijanie paneli w lewo na zablokowanym
ekranie bdzie powodowao wywietlenie skrtw poszczeglnych aplikacji czy
automatyczne uruchomienie aplikacji aparatu.
Zegar lub wiad. prywatna: ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma by wywietlany
zegar czy osobista wiadomo. Zalenie od dokonanego wyboru s dostpne inne opcje.

93

Ustawienia
W przypadku zegara:
Zegar podwjny: ustawienie, czy ma by wywietlany podwjny zegar.
Rozmiar zegara: regulowanie wielkoci zegara.
Poka dat: ustawienie, czy wraz z zegarem ma by wywietlana data.
Informacje o wacicielu: wprowadzenie informacji wywietlanych wraz z zegarem.
W przypadku osobistej wiadomoci:
Edytuj wiadomo prywatn: edytowanie osobistej wiadomoci.
Skrty: ustawianie wywietlania i edycji skrtw do aplikacji na ekranie blokady.
Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu i operatora sieci.
Efekt odblokowania: ustawianie efektu po odblokowaniu ekranu.
Tekst pomocy: ustawianie wywietlania tekstu pomocy na ekranie blokady.

Wywietlacz
Zmiana ustawie wywietlacza.
Tapeta:
Ekran startowy: wybr obrazu ta ekranu startowego.
Ekran blokady: wybr obrazu ta ekranu trybu blokady.
Ekran startowy i blokowania: wybr obrazu ta ekranu startowego i trybu blokady.
Panel powiadomie: wybieranie elementw wywietlanych na panelu powiadomie.
Jasno: ustawianie jasnoci wywietlacza.
Autom. obrt ekranu: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas
obracania urzdzenia.
Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urzdzenia przed wyczeniem
podwietlenia wywietlacza.
Wygaszacz ekranu: okrelanie, czy podczas adowania ma by wywietlany wygaszacz ekranu.
Styl czcionki: zmiana typu czcionki wywietlanego tekstu.
Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
Wywietl naad. baterii w %: ustawienie wywietlania poziomu naadowania baterii.

94

Ustawienia

Dwik
W urzdzeniu mona zmienia ustawienia rnych dwikw.
Gono: zmiana poziomu gonoci dzwonkw, muzyki i filmw, dwikw systemowych i
powiadomie.
Dzwonki: wybieranie dwiku dzwonka pocze przychodzcych.
Wibracje: dodawanie lub wybr trybu wibracji.
Domylny dwik powiadom.: wybieranie dwiku dzwonka informujcego o zdarzeniach,
takich jak wiadomoci przychodzce i nieodebrane poczenia.
Wibracja podzcas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji pocze przychodzcych wibracjami i
odtworzeniem dwiku dzwonka.
Ton klawiatury wybierania: konfigurowanie urzdzenia do sygnalizowania dwikiem
nacinicia przyciskw klawiatury.
Dwiki dotknicia: odtwarzanie dwikw podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie
dotykowym.
Dwiki blokowania ekranu: ustawianie dwikw przy blokowaniu lub odblokowywaniu
ekranu dotykowego.
Adapt Sound: personalizacja dwiku pod ktem ucha uywanego najczciej podczas
pocze lub suchania muzyki.

Tryb ekranu startowego


Mona wybra tryb ekranu startowego (standardowy lub zaawansowany).

Poczenia
Te ustawienia umoliwiaj dostosowanie funkcji pocze.
Odrzucanie pocze: automatyczne odrzucanie pocze od okrelonych numerw.
Dodawanie numerw telefonu do listy odrzucania.
Wiad. o odrzucaniu po.: dodawanie lub edycja wiadomoci wysyanej po odrzuceniu
poczenia.
Odbieranie/koczenie pocze:
Odbieraj po. przyciskiem: skonfigurowanie urzdzenia do odbierania pocze
przychodzcych przyciskiem ekranu startowego.
Kl. zasilania koczy po.: skonfigurowanie urzdzenia do koczenia pocze przyciskiem
wczania/wyczania.

95

Ustawienia
Wycz ekran podczas po.: ustawianie wyczania w urzdzaniu czujnika zblieniowego
podczas poczenia.
Sygnalizacja pocze:
Wibr. dla odebrania: ustawianie wibracji urzdzenia, gdy druga strona odbierze poczenie.
Wibr. na zakocz. pol.: ustawianie wibracji urzdzenia, gdy druga strona zakoczy
poczenie.
Sygna nawizania poczenia: wczanie lub wyczanie dwiku czenia poczenia.
Sygna minutowy: wczanie lub wyczanie dwiku informujcego o upywajcej minucie
poczenia.
Sygna zakoczenia poczenia: wczanie lub wyczanie dwiku rozczenia poczenia.
Powiadom. podczas po.: ustawianie wczania alarmw o wydarzeniach podczas
poczenia.
Akcesoria uywane podczas po.:
Autom. odbieranie po.: ustawienie, czy poczenia maj by automatycznie obierane
po upywie okrelonego czasu (funkcja dostpna tylko przy podczonym zestawie
suchawkowym).
Opnienie autom. odb.: wybr czasu, po upywie ktrego poczenie jest odbierane.
Warunki pocze wych.: ustawienie zezwolenia na poczenia wychodzce przy uyciu
zestawu suchawkowego Bluetooth, nawet gdy urzdzenie jest zablokowane.
Typ pocz. wychodzcego: wybr rodzaju pocze wychodzcych wykonywanych
podczas uywania zestawu suchawkowego Bluetooth.
Dodatkowe ustawienia:
Identyfikator rozmwcy: wywietlanie identyfikatora dzwonicego innym osobom podczas
pocze wychodzcych.
Przekazywanie pocze: przekazywanie pocze przychodzcych na inny numer.
Autom. numer kierunkowy: ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu
kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
Blokowanie po.: blokowanie przychodzcych lub wychodzcych pocze.
Po. oczekujce: zezwolenie na alerty o poczeniu przychodzcym podczas trwania innego
poczenia.
Auto-powtarzanie: wczanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku
niezrealizowanych lub przerwanych pocze.
Tryb FDN: wczanie lub wyczanie trybu FDN w celu ograniczenia pocze do numerw
na licie FDN. Wprowad kod PIN2 otrzymany wraz z kart SIM lub USIM.

96

Ustawienia
Dzwonki i tony klawiatury:
Dzwonki: wybieranie dwiku dzwonka pocze przychodzcych.
Wibracje: dodawanie lub wybr trybu wibracji.
Wibracja podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji pocze przychodzcych wibracjami
i odtworzeniem dwiku dzwonka.
Dwiki klawiszy: ustawienie, czy urzdzenie ma sygnalizowa dwikiem nacinicia
klawiszy.
Personalizuj dwik po.:
Biecy korektor dwikw: wybierz typ dwiku poczenia, ktrego bdziesz uywa
podczas korzystania ze suchawek.
Adapt Sound: personalizacja dwiku pod ktem ucha uywanego najczciej podczas
pocze lub suchania muzyki.
Obraz poczenia wideo: wybr obrazu wywietlanego u rozmwcy.
Opcje po bdzie po.: wybranie tej opcji spowoduje wykonanie prby nawizania poczenia
gosowego, gdy poczenie wideo nie zostanie nawizane.
Usuga poczty gosowej: wybr lub ustawianie operatora usugi poczty gosowej.
Ustawienia poczty gosow.: wprowadzanie numeru dostpu do usugi poczty gosowej. Numer
ten mona uzyska od operatora sieci.
Dwik: wybieranie dwiku dzwonka dla nowej wiadomoci w poczcie gosowej.
Wibracja: ustawienie wibracji urzdzenia przy odebraniu wiadomoci poczty gosowej.
Konta: ustawienie akceptowania pocze IP i konfiguracja kont dla usug pocze IP.
Uyw. pocz. internet.: ustawienie, czy usuga pocze IP ma by uywana dla wszystkich
pocze czy tylko dla pocze IP.

Tryb blokowania
Suy do wybierania, ktre powiadomienia bd blokowane, oraz okrelania kontaktw, poczenia
od ktrych bd sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Tryb gonomwicy
Uaktywnienie trybu prowadzenia pojazdu w celu konfiguracji urzdzenia do gonego odczytywania
powiadomie i okrelenie aplikacji, ktre s uywane podczas prowadzenia pojazdu.

97

Ustawienia

Wiad. alarmowa
Te ustawienia umoliwiaj wysyanie wiadomoci do odbiorcw w przypadku nagego wypadku.
Nacinij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk regulacji gonoci z obu stron, aby wysa
wiadomo.
Edytuj wiadomo alarmow: edycja wiadomoci, ktra zostanie wysana w razie nagego
wypadku.
Wylij zdjcia alarmowe: ustawianie wykonywania zdj i wysyania ich wraz z wiadomoci do
odbiorcw.
Ta funkcja moe nie by dostpna w zalenoci od regionu lub operatora sieci.
Interwa wiadomoci: ustawianie odstpu czasu, po ktrym wiadomo jest wysyana
ponownie.
Kontakty alarmowe: wybr lub edycja odbiorcw wiadomoci.

Dostpno
Usugi uatwienia dostpnoci to specjalne funkcje przeznaczone dla osb w pewnymi
niepenosprawnociami ruchowymi. Aby ulepszy moliwo obsugi urzdzenia, naley uzyska
dostp do opisanych niej ustawie i zmieni je.
Autom. obrt ekranu: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas
obracania urzdzenia.
Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urzdzenia przed wyczeniem
podwietlenia wywietlacza.
Wypowiadaj hasa: skonfigurowanie gonego odczytywania hase przez urzdzenie podczas
ich wprowadzania przy uyciu aplikacji Talkback.
Odbieranie/koczenie pocze:
Odbieraj po. przyciskiem: skonfigurowanie urzdzenia do odbierania pocze
przychodzcych przyciskiem ekranu startowego.
Odbieraj pocz. dotykiem: ustawianie odbierania poczenia przychodzcego przez
dwukrotne dotknicie przycisku akceptowania poczenia.
Kl. zasilania koczy po.: skonfigurowanie urzdzenia do koczenia pocze przyciskiem
wczania/wyczania.

98

Ustawienia
Poka skrt: dodawanie skrtu do ustawie Dostpno w szybkim menu, ktre jest
wywietlane po naciniciu i przytrzymaniu przycisku wczania/wyczania.
Zarzdzaj dostpnoci: eksportowanie lub importowanie ustawie dostpnoci w celu ich
wspdzielenia z innymi urzdzeniami.
TalkBack: wczenie aplikacji Talkback, ktra powiadamia uytkownika gosowo.
Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
Powikszanie: ustawianie powikszania i pomniejszania gestami palcw.
Kolory w negatywie: odwrcenie kolorw w celu zwikszenia czytelnoci.
Skrt dostpnoci: ustawienie, czy nacinicie i przytrzymanie przycisku wczania/wyczania,
a nastpnie dotknicie i przytrzymanie ekranu dwoma palcami ma powodowa uaktywnienie
aplikacji Talkback.
Opcje syntezatora mowy:
Preferowany modu TTS: zmiana ustawie mechanizmw syntezy mowy. Aby zmieni
ustawienia mechanizmw syntezy mowy, dotknij .
Szybko mwienia: wybr szybkoci funkcji zamiany tekstu na mow.
Posuchaj przykadu: odtworzenie przykadowego nagrania z odczytanym na gos tekstem.
Popraw dostpno Internetu: skonfigurowanie aplikacji w celu instalowania skryptw WWW i
atwiejszego udostpniania ich zawartoci.
Balans dwiku: dostosowanie balansu dwiku podczas uywania zestawu z dwoma
suchawkami.
Dwik mono: wczenie dwiku monofonicznego przy korzystaniu z jednej suchawki
dousznej.
Wycz wszystkie dwiki: wyciszenie wszystkich dwikw urzdzenia.
Powiadomienie wietlne: lampa byskowa moe miga, gdy s przychodzce poczenia, nowe
wiadomoci lub powiadomienia.
Menu asystenta: ustawianie wywietlania ikony skrtu do asystenta, ktry umoliwia dostp do
funkcji obsugiwanych przez zewntrzne przyciski lub funkcje na pasku powiadomie. Mona
rwnie edytowa menu ikony skrtu.
Dotknij i przytrzymaj czas reakcji: ustawienie czasu rozpoznawania dotknicia i
przytrzymania ekranu.
Kontrola interakcji: w trybie sterowania interakcj mona ograniczy reakcje urzdzenia na
sterowanie aplikacj. Moe to by przydatne, aby ograniczy innym osobom moliwo dostpu
do swoich plikw multimedialnych i danych. Tryb ten mona wczy lub wyczy w trakcie
uywania aplikacji, naciskajc rwnoczenie przycisk ekranu startowego i przycisk regulacji
gonoci.

99

Ustawienia

Jzyk i wprowadzanie
Mona zmieni ustawienia wprowadzania tekstu. Niektre opcje mog nie by dostpne w
zalenoci od wybranego jzyka.

Jzyk
Wybr wersji jzykowej wszystkich menu i aplikacji.

Domylna
Wybr domylnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung
Aby zmieni ustawienia klawiatury Samsung, dotknij

Dostpne opcje mog si rni w zalenoci od operatora sieci lub regionu.


Alfabetycznie: zmiana ukadu klawiatury.
Numery i symbole: zmiana ukadu klawiatury.
Jzyki wpisywania: wybr jzyka uywanego do wprowadzania tekstu.
Przewidywanie tekstu: mona uaktywni tryb przewidywaniem, aby urzdzenie przewidywao
i sugerowao sowa na podstawie wpisywanych znakw. Mona take zmieni ustawienia
przewidywania wpisywanych sw.
Wpisywanie cige: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po
klawiaturze.
Sterowanie kursorem: wczenie lub wyczenie funkcji inteligentnego nawigowania po
klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
Dwik dotyku klawisza: ustawianie sygnalizowania dwikiem operacji dotykania klawiszy.
Zaawansowane:
Automatyczne wielkie litery: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po
kocowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
Automatyczne spacje: ustawianie automatycznego wstawiania spacji pomidzy sowami.
Automatyczna interpunkcja: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotkniciu
klawisza spacji.
Podgld znakw: wczanie funkcji wywietlania duych liter dotykanych na klawiaturze.
Samouczek: porady dotyczce wprowadzania tekstu przy uyciu klawiatury Samsung.
Zeruj ustawienia: zerowanie ustawie klawiatury Samsung.

100

Ustawienia

Pisanie gosowe Google


Aby zmieni ustawienia wprowadzania gosowego, dotknij

Wybierz jzyki: wybr jzyka uywanego do wprowadzania tekstu.


Blokuj obraliwe sowa: zablokowanie rozpoznawania przez urzdzenie wypowiadanych
obraliwych sw.
Pobierz pakiet rozpoznawania: pobranie i zainstalowanie danych jzykowych do
wprowadzania gosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie gosowe
Jzyk: wybr jzyka funkcji rozpoznawania gosu.
Generowanie mowy: skonfigurowanie urzdzenia do powiadamiania gosem o aktualnie
wykonywanej czynnoci.
Blokuj obraliwe sowa: ukrywanie obraliwych sw rozpoznanych przez urzdzenie w
wynikach wyszukiwania gosowego.
Pobierz pakiet rozpoznawania: pobranie i zainstalowanie danych jzykowych do
wprowadzania gosowego w trybie offline.
Zestaw suchawkowy Bluetooth: ustawianie umoliwiania wyszukiwania gosowego przy
uyciu zestawu suchawkowego Bluetooth, jeli jest on podczony do urzdzenia.

101

Ustawienia

Opcje syntezatora mowy


Preferowany modu TTS: zmiana ustawie mechanizmw syntezy mowy. Aby zmieni
ustawienia mechanizmw syntezy mowy, dotknij .
Szybko mwienia: wybr szybkoci funkcji zamiany tekstu na mow.
Posuchaj przykadu: odtworzenie przykadowego nagrania z odczytanym na gos tekstem.

Szybko wskanika
Zmiana szybkoci wskanika myszy lub panelu dotykowego podczonych do urzdzenia.

Ruchy i gesty
Inteligentne powiadomienie: powiadamianie o nieodebranych poczeniach lub nowych
wiadomociach po podniesieniu urzdzenia.
Wycisz/wstrzymaj: ustawienie urzdzenia umoliwiajce wyciszenie pocze przychodzcych,
alarmw, muzyki i radia FM przez uoenie urzdzenia przedni stron skierowan w d.

Konta
Dodaj konto
Dodawanie kont e-mail lub SNS.

102

Ustawienia

Backup i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarzdzania ustawieniami i danymi.
Utwrz kop. zap. danych: ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawie i danych
aplikacji na serwerze Google.
Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
Automatyczne przywracanie: ustawianie przywracania ustawie i danych aplikacji podczas
ponownej instalacji aplikacji na urzdzeniu.
Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawie, przywrcenie domylnych wartoci fabrycznych i
usunicie wszystkich danych uytkownika.

Wicej
Te ustawienia dotycz bezpieczestwa, usug zwizanych z lokalizacj i innych opcji.

Usugi lokalizacji
Zmie ustawienia uprawnie zwizanych z informacjami o lokalizacji.
Dostp do mojej lokalizacji: ustawianie zezwalania dostpu aplikacjom do informacji o
biecej lokalizacji.
Uyj sygnau GPS: ustawianie ustalania biecej lokalizacji przy uyciu systemu GPS.
Uyj sieci bezprzew.: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub okrelania
lokalizacji zgubionego lub skradzionego urzdzenia za pomoc sieci Wi-Fi i komrkowych.
Moje miejsca: konfiguracja profili uywanych dla okrelonych lokalizacji podczas korzystania z
funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Bezpieczestwo
W urzdzeniu mona zmieni ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.
Zaszyfruj urzdzenie: okrelenie hasa umoliwiajcego szyfrowanie danych na urzdzeniu.
Jeli wczona jest ta funkcja, naley poda haso po kadym wczeniu urzdzenia.
Naley naadowa bateri przed wczeniem tego ustawienia, poniewa zaszyfrowanie
danych trwa ponad jedn godzin.

103

Ustawienia
Szyfrowanie karty pamici: ustawianie szyfrowania wszystkich plikw na karcie pamici.
Po przywrceniu ustawie fabrycznych urzdzenia przy wczonym tym ustawieniu,
urzdzenie nie odczyta zaszyfrowanych plikw. Wycz to ustawienie przed przywrceniem
ustawie fabrycznych urzdzenia.
Zdalna kontrola: konfigurowanie zdalnego sterowania urzdzeniem przez Internet, gdy
urzdzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostpna po zalogowaniu si do
swojego konta Samsung.
Rejestracja konto: dodanie lub wywietlenie konta Samsung.
Uyj sieci bezprzew.: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub okrelania
lokalizacji zgubionego lub skradzionego urzdzenia za pomoc sieci Wi-Fi i komrkowych.
Powiad. zmiany karty SIM: wczenie lub wyczenie funkcji Znajd moje urzdzenie
uatwiajcej zlokalizowanie urzdzenia w przypadku jego zgubienia lub kradziey.
Przejd do strony WWW funkcji Znajd mj telefon: otwarcie strony WWW usugi znajdowania
telefonu komrkowego (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajd moje urzdzenie
mona ledzi i sterowa zgubionym lub skradzionym urzdzeniem.
Skonfiguruj blokad karty SIM:
Zablokuj kart SIM: wczenie lub wyczenie funkcji monitowania o kod PIN przed uyciem
urzdzenia.
Zmie kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chronicego dostp do danych na karcie SIM lub
USIM.
Widoczne hasa: konfiguracja urzdzenia do wywietlania hasa podczas wprowadzania.
Administratorzy urzdzenia: wywietlanie danych administratorw zainstalowanych na
urzdzeniu. Administratorom urzdzenia mona zezwoli na stosowanie nowych zasad
dotyczcych urzdzenia.
Nieznane rda: wybr opcji instalowania aplikacji z dowolnego rda. Jeli ta opcja nie
zostanie zaznaczona, aplikacje mona pobiera tylko ze Sklep Play.
Sprawdzaj aplikacje: ustawianie zezwalania firmie Google na sprawdzanie aplikacji pod ktem
szkodliwego dziaania przed jej zainstalowaniem.
Zaufane powiadczenia: okrelenie uywania certyfikatw i powiadcze w celu zapewnienia
bezpieczestwa korzystania z rnych aplikacji.
Instalac. z pamici urzdzenia: instalacja certyfikatw szyfrowania zapisanych w pamici USB.
Wyczy powiadczenia: usunicie zawartoci powiadcze z urzdzenia i resetowanie hasa.

104

Ustawienia

Meneder aplikacji
Wywietlanie aplikacji urzdzenia i zarzdzanie nimi.

Bateria
Wywietlanie iloci energii baterii uywanej przez urzdzenie.

Pami
Mona wywietla informacje o pamici urzdzenia i karcie pamici lub sformatowa kart pamici.
Formatowanie karty pamici powoduje trwae usunicie wszystkich zapisanych na niej
danych.
Rzeczywista, dostpna pojemno pamici wewntrznej jest mniejsza ni podana warto,
poniewa system operacyjny i domylne aplikacje zajmuj cz pamici. Dostpna
pojemno moe ulec zmianie po uaktualnieniu urzdzenia.

Data i godzina
Mona uzyska dostp do opisanych poniej ustawie i zmienia sposb wywietlania daty i
godziny.
Jeli bateria zostanie cakowicie rozadowana lub wyjta z urzdzenia, ustawienia godziny i
daty s resetowane.
Autom. data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
Ustaw dat: rczne ustawienie biecej daty.
Ustaw godzin: rczne ustawienie biecej godziny.
Autom. strefa czasowa: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas
zmiany strefy.
Wybierz stref czasow: wprowadzenie biecej strefy czasowej uytkownika.
Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wywietlania godziny.
Wybierz format daty: umoliwia wybranie formatu daty.

105

Ustawienia

Informacje o urzdzeniu
Dostp do informacji o urzdzeniu i aktualizacja oprogramowania urzdzenia.

Ustawienia Google
Ta aplikacja umoliwia konfiguracj ustawie funkcji udostpnianych przez narzdzia Google.
Dotknij opcji Ustawienia Google na ekranie aplikacji.

106

Rozwizywanie problemw
Zanim skontaktujesz si z centrum serwisowym firmy Samsung, wyprbuj nastpujce rozwizania.
Niektre sytuacje mog nie dotyczy danego urzdzenia.

Podczas wczania urzdzenia lub korzystania z niego wywietlany jest


monit o wprowadzenie jednego z nastpujcych kodw:
Haso: jeli wczona jest funkcja blokady urzdzenia, naley poda wprowadzone haso.
PIN: jeeli urzdzenie jest uywane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, naley wprowadzi kod PIN doczony do karty SIM lub USIM. Aby wyczy t funkcj,
skorzystaj z menu Zablokuj kart SIM.
PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego bdnego
wprowadzenia kodu PIN. Naley wprowadzi kod PUK dostarczony przez dostawc usug.
PIN2: jeli w celu uzyskania dostpu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, naley
wprowadzi kod PIN2 dostarczony z kart SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegowych
informacji naley skontaktowa si z operatorem sieci.

Na urzdzeniu s wywietlane komunikaty o bdzie usugi lub sieci


W obszarach o sabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnau moliwa jest utrata
poczenia. Naley przej w inne miejsce i ponowi prb. Podczas przemieszczania si mog
by wywietlane wielokrotnie komunikaty o bdzie.
Dostp do niektrych opcji nie jest moliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania
szczegowych informacji naley skontaktowa si z operatorem sieci.

Nie mona wczy urzdzenia


Jeli bateria jest cakowicie rozadowana, wczenie urzdzenia nie jest moliwe. Musisz
naadowa bateri, aby mc wczy urzdzenie.
By moe bateria jest niepoprawnie woona. W ponownie bateri.
Przetrzyj pozacane styki i w ponownie bateri.

107

Rozwizywanie problemw

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidowo


Jeli ekran dotykowy zosta przykryty foli ochronn lub s na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, moe nie dziaa poprawnie.
Ekran moe te dziaa wadliwie, jeli dotykasz go przez rkawiczki, brudnymi palcami lub
ostrym przedmiotem albo paznokciami.
Ekran dotykowy moe dziaa nieprawidowo po zetkniciu z wod lub w warunkach wysokiej
wilgotnoci.
Uruchom urzdzenie ponownie, aby usun tymczasowe bdy oprogramowania.
Sprawd, czy oprogramowanie urzdzenia zostao uaktualnione do najnowszej wersji.
Jeli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwied centrum serwisowe firmy
Samsung.

Urzdzenie zawiesza si lub wystpuj bdy krytyczne


Jeeli urzdzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza si, konieczne moe by zamknicie aplikacji
lub wyjcie i woenie baterii oraz wczenie urzdzenia w celu przywrcenia jego sprawnoci
dziaania. Jeli urzdzenie jest zablokowane i nie reaguje, nacinij przycisk wczania/wyczania i
przytrzymaj go przez 810 sekund, aby je zrestartowa.
Jeeli problem nie zostanie rozwizany, przywr ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij
Ustawienia Konta Backup i zerowanie Ustawienia fabryczne Resetuj urzdz. Usu
wszystko. Zanim przywrcisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopi zapasow wszystkich wanych
danych zapisanych na urzdzeniu.
Jeli problem nadal wystpuje, zwr si do centrum serwisowego firmy Samsung.

Poczenia nie dochodz do skutku


Upewnij si, e zostaa wybrana prawidowa sie komrkowa.
Upewnij si, e dla wybieranego numeru nie zostao wprowadzone blokowanie pocze.
Upewnij si, e nie zostao wprowadzone blokowanie pocze przychodzcych z danego
numeru.

Inne osoby nie sysz Ci podczas poczenia


Upewnij si, e wbudowany mikrofon nie jest zasonity.
Upewnij si, e mikrofon jest blisko ust.
Jeli uywasz zestawu suchawkowego, upewnij si, e zosta on prawidowo podczony.

108

Rozwizywanie problemw

Podczas poczenia rozlega si echo


Wyreguluj gono, naciskajc przycisk regulacji gonoci lub przechodzc do innego miejsca.

Poczenie z sieci komrkow lub Internetem jest czsto zrywane lub


jako dwiku jest niska
Upewnij si, e wewntrzna antena urzdzenia nie jest blokowana.
W obszarach o sabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnau moliwa jest utrata
poczenia. By moe problemy z poczeniem wynikaj z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Naley przej w inne miejsce i ponowi prb.
Jeli uywasz urzdzenia i rwnoczenie si przemieszczasz, usugi sieci komrkowej mog by
nieaktywne ze wzgldu na problemy wystpujce w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta


Bateria jest prawie rozadowana. Naaduj lub wymie bateri.

Nie mona naadowa baterii (dotyczy adowarek zatwierdzonych przez


firm Samsung)
Upewnij si, e adowarka jest poprawnie podczona.
Jeli styki s brudne, bateria moe nie by adowana lub urzdzenie moe si nie wcza.
Przetrzyj pozacane styki i ponownie sprbuj naadowa bateri.
W niektrych urzdzeniach nie mona wyj samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii
naley si zwrci do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje si szybciej ni pocztkowo


W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas dziaania baterii moe by krtszy.
Bateria wyczerpuje si szybciej, gdy wysyasz wiadomoci i korzystasz z niektrych aplikacji, jak
gry lub Internet.
Bateria podlega zuyciu i po pewnym czasie moe dziaa krcej.

109

Rozwizywanie problemw

Urzdzenie jest gorce w dotyku


W przypadku uywania aplikacji wymagajcych wikszego zuycia energii lub korzystania z aplikacji
w urzdzeniu przez duszy czas urzdzenie moe by gorce. Jest to normalne zjawisko, ktre nie
powinno wpywa na trwao ani wydajno urzdzenia.

Komunikaty o bdach przy uruchamianiu aparatu


Aby moliwa bya praca aplikacji aparatu fotograficznego, urzdzenie musi dysponowa
wystarczajc dostpn pamici i poziomem naadowania baterii. W przypadku wystpienia
komunikatu o bdzie przy uruchamianiu aparatu sprbuj zastosowa ponisze rozwizania:
Naaduj bateri lub wymie j na bateri, ktra jest cakowicie naadowana.
Zwolnij cz pamici, przenoszc pliki na komputer lub usuwajc je z urzdzenia.
Ponownie uruchom urzdzenie. Jeeli nadal wystpuje problem z aplikacj aparatu, po
wyprbowaniu powyszych rozwiza skontaktuj si z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jako zdjcia jest gorsza ni na podgldzie


Jako zdj moe by rna, zalenie od warunkw i techniki fotografowania.
Jeli zdjcia s robione w ciemnoci, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mog na nich wystpi
szumy lub by nieostre.

Komunikaty o bdzie podczas otwierania plikw multimedialnych


Jeli podczas otwierania plikw multimedialnych w urzdzeniu nie s one odtwarzane lub s
wywietlane komunikaty o bdzie, wyprbuj nastpujce rozwizania:
Zwolnij cz pamici, przenoszc pliki na komputer lub usuwajc je z urzdzenia.
Sprawd, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawd, czy masz odpowiedni licencj
lub klucz umoliwiajcy jego odtworzenie.
Sprawd, czy urzdzenie obsuguje ten rodzaj plikw.

110

Rozwizywanie problemw
W tym urzdzeniu mona odtwarza zdjcia i filmy, ktre zostay zarejestrowane za jego
pomoc. Zdjcia i filmy zarejestrowane za pomoc innych urzdze mog nie by poprawnie
odtwarzane.
To urzdzenie obsuguje pliki multimedialne, ktre zostay dozwolone przez operatora sieci lub
dostawcw usug dodatkowych. Niektre pliki dostpne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mog nie dziaa poprawnie.

Nie mona zlokalizowa innego urzdzenia Bluetooth


Sprawd, czy w Twoim urzdzeniu funkcja Bluetooth jest wczona.
Sprawd, czy funkcja cznoci bezprzewodowej Bluetooth jest wczona w urzdzeniu, z
ktrym chcesz si poczy.
Sprawd, czy Twoje urzdzenie i drugie urzdzenie Bluetooth znajduj si w zasigu cznoci
bezprzewodowej Bluetooth (10 m).
Jeli powysze wskazwki nie pozwalaj na rozwizanie problemu, skontaktuj si z centrum
serwisowym firmy Samsung.

Brak poczenia przy podczeniu urzdzenia do komputera


Upewnij si, e uywany kabel USB jest zgodny z urzdzeniem.
Sprawd, czy w komputerze jest zainstalowany waciwy i aktualny sterownik.
W przypadku systemu Windows XP naley upewni si, e na komputerze zosta zainstalowany
dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
Naley upewni si, e na komputerze zosta zainstalowany program Samsung Kies lub
Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urzdzenie nie moe ustali pooenia


W niektrych miejscach, np. w budynkach, mog wystpowa zakcenia w odbiorze sygnaw GPS.
W takich sytuacjach naley przestawi urzdzenie na ustalanie pooenia za pomoc sieci Wi-Fi lub
sieci komrkowej.

111

Rozwizywanie problemw

Utrata danych zapisanych w urzdzeniu


Naley regularnie wykonywa kopi zapasow wszystkich wanych danych przechowywanych
w urzdzeniu. W przeciwnym razie nie bdzie moliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych przechowywanych w
urzdzeniu.

Wida niewielk szczelin dokoa zewntrznej obudowy urzdzenia


Ta szczelina jest zwizana z procesem produkcji i potrzebna ze wzgldu na pewne drobne
przemieszczenia lub drgania czci.
W miar upywu czasu tarcie pomidzy czciami moe doprowadzi do nieznacznego
zwikszenia tej szczeliny.

112

*D
 ane urzdzenie moe nie zawiera niektrych treci zalenie od regionu, operatora lub wersji
oprogramowania. Ponadto treci mog zosta zmienione bez powiadomienia.
* W zalenoci od kraju i operatora, karty SIM, urzdzenie i akcesoria mog wyglda inaczej ni na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Polish. 10/2013. Rev.1.0