You are on page 1of 5

LẬP KẾ HOẠCH THÍ NGHIỆM CẢM QUAN

PHÉP THỬ MÔ TẢ
1. Tình huống:
Công ty TH True Milk đang nghiên cứu và muốn tung ra thị trường một sản phẩm sữa
tươi. Công ty muốn đánh giá được mức độ khác nhau của các tính chất cảm quan của
giữa sản phẩm cạnh tranh hiện đang có mặt trên thị trường (cụ thể là 6 sản phẩm sữa:
Vixumilk, Vinamilk, Hanoimilk, Dutch Lady, Izzi, Nutifood) và sản phẩm đang
nghiên cứu (TH True Milk). Công ty yêu cầu nhóm cảm quan phải thực hiện một thí
nghiệm cảm quan có thể đưa ra được danh sách các đặc tính cần đánh giá và đánh giá
được mức độ khác biệt giữa tất cả 7 sản phẩm.
2. Lựa chọn phép thử:
Phép thử mô tả Flash profile.
3. Nguyên tắc của phép thử:
Phép thử này được thực hiện trên 2 hay nhiều mẫu và người thử được mời xác định
xem các mẫu này khác nhau ở đặc tính nào và độ lớn của sự khác nhau này bằng bao
nhiêu? Phép thử này được dùng khi người ta đã biết là giữa các mẫu có sự khác nhau
và muốn tìm hiểu đặc trưng của sự khác nhau này.
4. Mục đích phép thử:
Mô tả chi tiết các đặc điểm các tính chất cảm quan của một sản phẩm. Lượng hóa sự
khác biệt giữa các tính chất cảm quan giữa các sản phẩm với nhau.
5. Phương pháp tiến hành:
a) Phát triển thuật ngữ:
Mỗi người thử sẽ thử 3 mẫu sữa, người thử sẽ ghi lại trên một tờ giấy trắng tất
cả các thuộc tính cảm quan mà họ tự cảm nhận được.
Các tiến hành:

Người thử sẽ nhận được 3 mẫu sữa (A: TH TrueMilk. 737. 911. Họ sẽ bổ sung thêm các thuật ngữ mà họ cảm nhận được từ việc thử mẫu khi đọc các thuật ngữ của các thành viên khác. Người Trật tự trình bày mẫu Mã hóa 1 ABC 625-387-908 2 ACB 902-748-218 3 BAC 581-384-849 4 BCA 531-224-170 5 CAB 911-956-989 6 CBA 755-367-445 7 ACB 239-519-946 8 BCA 774-814-737 thử b) Cập nhật thuật ngữ: Mỗi đánh giá viên đọc các thuật ngữ được viết ra bởi các đánh giá viên khác. C: Nutifood) được mã hóa và có trật tự trình bày mẫu như sau: A: 625. C: 908. 445. 224. Kết thúc bước này. 989. B: 387. 956. 581. c) So hàng sản phẩm: Người thử sẽ nhận được 8 mẫu sản phẩm đã được mã hóa bằng ba chữ số. 367. 755. 946. 170. 748. 239. 519. 774. 1) Chuẩn bị dụng cụ:  Ly nhựa nhỏ (loại có vằn 50ml): 64 ly chứa mẫu và 8 ly chứa nước thanh vị  Bút chì: 12 cây  Khăn giấy  1 cốc nhỏ có vạch sẵn mức để xác định lượng mẫu cần lấy đồng đều cho các ly . Người thử sẽ thử và ghi lại kết quả cường độ của các tính chất mà họ đã xác định ở bước cập nhật thuật ngữ. B: Hanoimilk. 814. 218. 902. 849. mỗi người đều phải có danh sách các thuật ngữ riêng của mình. 531. 384.

Cả nhóm: thu nhận kết quả. phiếu trả lời.Hướng dẫn thí nghiệm và giải đáp thắc mắc. nước thanh vị Lâm Quế My .Lập kế hoạch thí nghiệm. . tổng hợp và xử lý số liệu 214 . Giấy dán mã số mã hóa  Phiếu hướng dẫn. Chuẩn bị mẫu: a) Mã hóa mẫu: Love in TH Vinamilk Vixumilk Izzi farm TrueMilk 944 319 Hanoimilk Dutch Lady 343 899 689 847 487 b) Trật tự trình bày mẫu: Người thử Mẫu 1 944 319 343 899 689 847 487 214 2 319 343 899 689 847 487 214 944 3 343 899 689 847 487 214 944 319 4 899 689 847 487 214 944 319 343 5 689 847 487 214 944 319 343 899 6 847 487 214 944 319 343 899 689 7 487 214 944 319 343 899 689 847 8 214 944 319 343 899 689 847 487 7. 6. Phạm Thị Diễm Mi . Phân công nhiệm vụ: Tên thành viên Nguyễn Thanh Phượng Hà Thị Huỳnh Như Nutifood Nhiệm vụ .Chuẩn bị mẫu. phiếu trả lời.Làm phiếu hướng dẫn.

hãy nếm thử từng mẫu và xác định cường độ của từng chỉ tiêu mà bạn xác định được trên thang cường độ với cường độ từ thấp nhất đến cao nhất. Chân thành cảm ơn bạn đã tham gia buổi thí nghiệm đánh giá cảm quan! . Bạn sẽ nhận được 8 mẫu sữa.8. Vui lòng đưa cho người điều khiển thí nghiệm phiếu trả lời khi bạn đã hoàn thành xong phần trả lời. Phiếu hướng dẫn và phiếu trả lời: PHIẾU HƯỚNG DẪN Đề nghị thanh vị với nước trước khi bắt đầu.

Tính chất: ……………... Tính chất: ……………. Tính chất: ……………. Tính chất: …………….. Tính chất: …………….... Tính chất: ……………. Tính chất: ……………. Tính chất: ……………. Tính chất: …………….PHIẾU TRẢ LỜI Họ và tên: Ngày thử: Cường độ thấp Tính chất: …………….... Tính chất: ……………... Tính chất: ……………... Cường độ cao .