You are on page 1of 3

CUPRINS

Abrevieri………………………………………………………………………………………..
Capitolul 1.

Caracterizare generală cu privire la relaţiile de familie şi la dreptul
familiei…………………………………………………………………………...

1.1. Noţiuni introductive privind familia………………..…………………………....
1.1.1. Caracterele şi funcţiile familiei……...…………………………………..
1.1.2. Definiţia şi obiectul dreptului familiei…..………….…………………...
1.1.3. Evoluţia istorică a familiei………………………………………………
1.2. Considerații introductive privind ocrotirea minorului……..………………….....
1.2.1. Noţiunea şi reglementarea ocrotirii minorului…...………………….......
1.2.2. Beneficiarii şi principiile de drept ale ocrotirii minorului………………
Instituţii şi servicii de specialitate cu atribuţii de ocrotire a
1.2.3.
minorului….…………………………………………………………......
1.3. Ocrotirea minorului prin părinţi………………………………………………….
1.3.1. Noţiunea de autoritate parintească………………………………………
1.3.2. Principiile autorităţii părinteşti………………..…………………….......
1.3.3. Durata autorităţii părinteşti……………….…………………………......
Capitolul 2. Conţinutul autorităţii părinteşti………………………………….……………
2.1. Drepturile şi îndatoririle părinteşti referitoare la persoana minorului……………
2.1.1.
Dreptul de a alege numele copilului…………………………………...
2.1.2.
Dreptul de a stabili locuinţa copilului………………………………….
2.1.3.
Dreptul şi obligaţia părinţilor de a creşte copilul………………………
2.1.4.
Dreptul şi obligaţia de a se îngriji de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică
şi psihică………………………………………………………………..
2.1.5.
Dreptul şi obligaţia părinţilor de a se îngriji de educaţia copilului…….
2.1.6.
Dreptul şi obligaţia de a se îngriji de învăţătura şi pregatirea
profesională a copilului………………………………………………...
2.1.7.
Dreptul şi obligaţia de a supraveghea copilul………………………….
2.1.8.
Dreptul de a lua anumite măsuri faţă de copil…………………………
2.1.9.
Dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoană îl ţine fără
drept……………………………………………………………………
2.1.10. Dreptul de a încuviinţa logodna şi căsătoria copilului…………………
2.1.11. Dreptul de a consimţi la adopţia copilului……………………………..
2.1.12. Dreptul de a avea legături personale cu copilul………………………..
2.1.13. Dreptul de a veghea la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea
profesională a copilului………………………………………………...
2.1.14. Dreptul de exprimare a opiniei privind emanciparea minorului……….
2.1.15. Dreptul şi îndatorirea de a întreţine copilul……………………………
2.1.16. Dreptul şi îndatorirea de a-l reprezenta pe minor, ori, după caz, de a-i

.3. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte.1. 3.2.5.. Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti………. Răspunderea părinţilor pentru pagubele cauzate de copiii lor minori…………….6..... copilului………………………………………………………………… 3. Drepturile şi îndatoririle patrimoniale…………………….1.3..1. 3.1.3. 3..2.2.……………………. 3. 4. Condiţiile şi procedura decăderii din drepturile părinteşti………………………………………… 3. civ)... Clasificarea sancţiunilor….8.4... Decăderea din drepturile părinteşti…………………………. Condiţii generale………………………………………………………….1..2.. exercitarea autorităţii 4.3.…………………………………….1.3. Răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor părinteşti……………………… 3.. Răspunderea civilă pentru gestiunea frauduloasă……………. Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte persoane……… 3. Dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului……………… 2.2..……………….2. 3. Sancţiuni pentru neîndeplinirea îndatoririlor cu privire la persoana copilului……………………………………………………………. Capitolul 4. Condiţii speciale.1.1. Exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi………………………….. Raportul de cauzalitate între prejudiciu şi fapta ilicită…………………… 3.…………………. 3.1. Întinderea şi efectele decăderii din drepturile părinteşti………………………………………… 3. Răspunderea civilă a părinţilor pentru faptele ilicite ale 3. Interzicerea drepturilor părinteşti……………………………. Capitolul 3. Rele tratamente aplicate minorului………………………….…………….1.1.6. Dreptul şi îndatorirea de a-l reprezenta în acte civile sau după caz de a-i încuviinţa aceste acte……………………………………………….1.3. 4. Răspunderea contravenţională…………………………….. 3. părinteşti în mod inegal de către părinţi şi exercitarea în parte a autorităţii părinteşti prin părinţi……………………………………………………………..1.1.1. 3.... Exercitarea autorităţii părinteşti……………………………………………… 4.2... Răspunderea civilă pentru rea administraţie (art.2..2.2.2..3. 2...4.4.3. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului…… Sancţiuni pentru neîndeplinirea îndatoririlor cu privire la bunurile 3.. 3.3.2.. 2... Răspunderea părinţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor părinteşti………….… 3. copiilor….3.3.3. Abandonul de familie………………………………………. 3.încuviinţa actele juridice………………………………………………. 3.5..3.4..3.1. Fapta ilicită………………………………………………………………..3.3.2.4.1.1.3...1. 3.1.3... Prejudiciul……………………………………………………………….7.3. 3.. Măsurile de protecţie specială ………………………………………….1... Modul de exercitare a autorităţii părinteşti.. 3.……………………………………………………….4.1. 3.………………………….. .2..3.1.…………………………………………………. Condiţiile răspunderii părinţilor pentru faptele copiilor minori………………….. Durata de exercitare a autorităţii părinteşti…………………….1.3.1.3. Vinovăţia autorului prejudiciului………………………………………… 3..3.. 501 C. 3.

................ Practică judiciară – Jurisprudenţă CEDO………………………………………...........1.........2......................... .......... Dispoziţii de drept international privat cu privire la autoritatea părintească……........................ 5.........................Capitolul 5.......... Bibliografie. Dispoziţii de drept international privat cu privire la autoritatea părintească şi practică judiciară – Jurisprudenţă CEDO…………………… 5..........