You are on page 1of 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

Rapport
Spektrofotometri

Medlaborant: Josefine Mllerstrm


Genomfrdes: 2015-03-17

Sida 1 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

Innehllsfrteckning
Sammanfattning.......................................................................................................... 3
Teori........................................................................................................................ 3
Materiel och kemikalier................................................................................................. 3
Genomfrande............................................................................................................ 3
Resultat..................................................................................................................... 4
Slutsats..................................................................................................................... 5
Felkllor.................................................................................................................... 5
Kllor....................................................................................................................... 5

Sida 2 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

Sammanfattning

Syftet med laborationen r att kunna bestmma halten Cu 2+ joner i en oknd


koncentration av kopparsulfat. Massan koppar i det oknda provrret A blev 2,89
mg.

Teori
En frgad lsning absorberar en viss mngd ljus d ljuset passerar den.
Absorptionen varierar fr olika vglngder fr ljuset. Spektrofotometern
innehller en monokromator som utgrs av en prisma eller ett gitter. Den kan
drfr sortera bort och vlja ut ljus fr en specifik vglngd. Absorbansen

100
T
) och transmissionen
I
A=lg
=lg
I0

T =100 (

( )

I
)
I0

d.v.s. en viss absorbans

svarar mot en viss transmission. En lsnings absorbans beror av det


ljusabsorberande partikelslaget (c M) och det avstnd (d cm) ljuset passerat
genom lsningen.

A= c d

dr

r den molara absorptionskoefficienten.

Tetraakvakoppar(II)jonen kan verfras och bilda den starkt blfrgade


tetraaminkoppar(II)jonen genom tillsats av ammoniak enligt reaktionen.
+2

N H 3 4 +4 H 2 O
H 2 O +24 + 4 N H 3 Cu
Cu
Jmvikten frskjuts fullstndigt t hger vid stor tillfrsel av ammoniak. En
kalibreringskurva beskriver sambandet mellan absorbans och koncentration, dr
absorbansen blir direkt proportionell mot koncentrationen.

Materiel och kemikalier

Spektrofometer
Kyvett
Kyvetthllare
Sm e-kolvar

4 M ammoniak

6,0 mM CuSO4 - lsning


Avjonat H2O

(N H 3)

Genomfrande
Ett antal kalibreringslsningar med knd koncentration frbereds och deras
respektive absorbans avlses med hjlp av spektrofotometern. Mtningarna
utfrs d tetraaminkoppar(II)jonen har maximal absorption dvs vid 610 nm. Alla
Sida 3 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

vrden skrivs sedan in i en tabell (se tabell 1 under Resultat).


Kalibreringslsningarna och en 0-lsning bereds i sm numrerade e-kolvar enligt
tabell 1. Samma kyvett anvnds till alla mtningarna och skljs av efter varje
mtning. Den totala volym lsningen i alla e-kolvar r 20ml. De uppmtta
vrdena av absorbansen (A) och den berknade koncentrationen (C mM) av
kopparsulfatlsningarna enligt tabell 1 infrs i diagram 1. Den oknda lsningens
koncentration (C mM) berknas drefter ur diagram 1. Den oknda halten av Cu 2+
joner utrknas sedan.

Sida 4 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

Resultat
E-kolv nr
0
1

ml
CuSO4
6,0 M
0
4,0

ml H2O

Cu(NH3)2+4
=c (mM)

ml NH3

Absorbansen A

15,0
11,0

5.0
5,0

24 /20=1,2

0
0,053

6,0

9,0

5,0

36/20=1,8

0,103

8,0

7,0

5,0

48 /20=2,4

0,127

11,0

4,0

5,0

66/20=3,3

0,172

15,0

5,0

90/20=4,5

0,234

Oknd koncentration i provrr A


Tabell 1

0,118

0.25

0.23

f(x) = 0.05x

0.2

0.17
0.15

Absorbansen

0.13
0.1

0.1
0.05

0.05
0

0
0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Koncentrationen (c mM)

Dia
gram 1

I den oknda lsningen var absorbansen = 0,118. Fr att ta reda p

N H 3 +2

Cu
fr

absorbansen 0,118 utnyttjar vi den matematiska modellen fr likformiga


trianglar. Ur denna fr vi d fram

0,234
0,118
=
x=2,27 103
3
x
4,5 10

Sida 5 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

+2

N H 3

4
Cu

+2

N H 3

Cu

c Cu =2,27 10 M insttes i (1)


+2

v lsning =0,02 dm 3 insttes i (1)


n
c= n=c v (1)
v
Cu2+ =2,27 103 0,02 insttesi(2)
n
g
insttes i( 2)
mol
M

Cu

2+

=63,5

Cu

2+

=2,27 10 0,02 63,5=0,002829 g=2,829 mg 2,83mg


2+
Cu M
Cu2+ =n
( 2 ) m

Slutsats
Trendlinjen i diagram 1 blev en rt linje och koncentrationen av den oknda
lsningen kunde ltt berknas. Den oknda lsningens koncentration ligger
mellan koncentrationerna fr e-kolvarna 2 och 3. Detta medfr att man kan
anvnda ett diagram fr knda lsningars absorbanser och koncentrationer fr
att bestmma halten Cu2+ joner ur en oknd lsning.

Sida 6 av 7

2015-03-30

Kemirapport
Johan Mllerstrm
Naturprogrammet, Na2

Felkllor

Spektrofotometern kan ha haft ngot inbyggt fel, vilket leder till felaktiga
vrden och kan stra resultatet t.ex. om absorbansen i den oknda
lsningen visat 0,125 istllet fr 0,118 hade massan koppar blivit 3,03 mg,
vilket r en hyfsad stor frndring med tanke p att spektrofotometern
bara visade en avvikelse p 0,007.
E-kolvarna kan ha varit frorenade, vilket kan ha lett till att mtningarna i
spektrofotometern blivit felaktiga och gett en annorlunda trendlinje, vilket
ven pverkat resultatet.
Fel mngd lsning kan ha blivit tillsatt vid beredningen av
kalibreringslsningarna och drmed blir resultatet felaktigt vid berkningen
av massan koppar.

Kllor

Laborationshandledning, Ingrids lektioner och Kemiboken B skriven av Hans


Born, Manfred Brner, Monika Larsson, Birgitta Lindh och Johanna Lundstrm

Sida 7 av 7