You are on page 1of 2

Bijlage 4

Feedback op lesontwerp / uitvoering / terugkoppeling /


sterkte-zwakte analyse
Vak: Taal
Naam student:
Groep:
1E

Vakdocent: Germaine Snijders


Naomi Perenboom

B.1. Leerdoelen stellen


3.4 passende
leerinhouden vanuit
leerlijnen
3.11 leerprocessen
observeren en
registreren

De student kiest in zijn


lesontwerp voor passende
leerdoelen (proces en product)
die 1. Aansluiten bij leerlijnen
n 2. Aansluiten bij het
bestaande
onderwijsprogramma van de
stagegroep.

B.3. leeractiviteiten
begeleiden
Samenwerking,
zelfredzaamheid

De student toont aan dat hij


leerlingen
1. Hulp biedt bij het
leerproces,
2. Rekening houdend met de
kenmerken van de groep
3. De student laat ook zien
dat hij de samenwerking
tussen leerlingen bevordert
en
4. De redzaamheid van
individuele leerlingen
bevordert.

A.3. leiding geven aan


het groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen

De student toont aan dat hij


1. Samenwerkend /
coperatief leren tijdens de
onderwijsactiviteiten

-/ +- / + inclusief
toelichting
+
Ik heb bij het maken
van de lesdoelen
gebruik gemaakt van
de richtlijn van
tule.slo. Ook sluiten de
lesdoelen aan op het
programma van groep
5/6.
+1. Tijdens de instructie
probeer ik zoveel
mogelijk interactie
aan te gaan. Ik vraag
bv. wie de
spellingregel kan
uitleggen. Als de
kinderen zelf aan de
slag zijn bied ik altijd
hulp waar dit nodig is.
Op deze manier draag
ik bij aan hun
leerproces. Ook loop ik
rond om te
controleren hoe het
gaat.
2. In de
verantwoording is te
zien hoe ik rekening
houd met de
kenmerken van de
groep.
3. 4. Ik stimuleer de
kinderen zo veel
mogelijk op een
positieve manier.
+1. 2. Ik hou zicht op de
hele klas en stuur bij

1.3 effectieve
leraarcommunicatie

bevordert en dat hij


2. De kinderen aanspreekt op
gedrag, hen positief
stimuleert en zicht houdt op
alle groepjes leerlingen.

A.4. interactie aangaan


met de groep
3.12 feedback aan
leerlingen

De student
1. Evalueert de
onderwijsactiviteiten met
kinderen en
2. Geeft feedback aan
leerlingen op het
samenwerkingsproces en/of
op de gestelde leerdoelen
(proces en product)

B.2. leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.6 leeromgeving
inrichten

De student maakt zichtbaar


dat hij voor aanvang van de
lesactiviteiten benodigde
materialen en leermiddelen
klaarzet.

waar dit nodig is. Ik


stimuleer de kinderen
op een positieve
manier in de ik vorm:
ik vind het fijn/goed
dat .
+
Tijdens de instructie
evalueer ik de
lesdoelen al: wie
herkent de
spellingregel? maar
ook door de
evaluatievragen.
Ook laat ik de
kinderen altijd weten
hoe ik het vond gaan.
Wat ging goed en wat
kunnen we de
volgende keer nog
samen verbeteren.
+
Ik heb van te voren
mijn lesvoorbereiding
uitgeprint en de
benodigde
programmas geopend
op het digibord.