Source - http://www.dubukku.blogspot.

com/
Thanks to Mr. Dubukku for the wonderful writing creating nostalgic feeling.

ெஜாள திr தெதா கால...1
கால
ெஜாள ெஜாள இனைதயா
வடைல ப வதி "ெஜாவேதா இளைம" எ!" ெபrேயா#க
அ ளய கிறா#க. அ&ேய' அத அபாப(டவ! அ)ல. இ*ேக
ெஜா வளக +,வ+வ, நல பய. 
ணா கம) மாதிr /ஸாக அைலவ,, இதய 1ரள மாதிr உ கி உ கி ஓடா
ேதவ,,க)யாண நி5சயமான ெப7ைண 8(+ வ+வ,, அதி1க உ"பன#
மாதிr நாைக அ", ெகாவ, எ)லா ேமாகதிேல 9!றா
நிைல...காதலாகி கசி , கி வைகயாறா. சஸ: எ!றா) "சகிேய..." எ!"
பா(+ பா& வ(+ ச7ைட ேபா(+ ெகாளலா. ேதா)வ எ!றா) "ஆ&
ப!னா) ஆவண..எ! தா& ப!னா) ஒ தாவண " எ!" பதிrைகய) 
வா5சி காவய எ=தலா. 1&யாவ(டா) ஒ ளா ஆரப, மாேன
ேதேன ேபா(+ ஃப?லி*கா கவைத எ=தினா) நா@ ேப# வ , காறி
,பவ(+ ேபாவத எ,வாக இ . ஒ ேவைள /ஸாகிவ(டா)
கைதைய உ)டா ப7ண சினமாவ) ேபா(+ அவ#க காA பா,வ(+
கைடசிய) சி!னதாக உ*க ெபயைரேயா, உ*க காதலிய! ஆ,காரr!
ெபயைரேயா ந!றிேயா+ ேபா+வா#க.
B(டமான இட*கள) கா#திைக மாச, நா மாதிr ஊைளய+வ, உரசி
தவ, ேபா!றைவ காம ைவைகயாறா. இவ#கைளெய)ல ப?பாக
ப&,வ(+ ஜைட 1& , வர எ ைமமா(+ ேம) வ , கவன,
ெகாவா#. இ)லாவ(டா) பரதி மாத க8# - 10 ேததி, ேசல - 15 ேததி,
ெச!ைன 18- 22 லா(ஜி) 8 ேபா(+ ஐ , தைல1ைறயாக ெசான லிகித
ேபா!ற வயாதிக ைவதிய பா# சித சEஷண ைகராசி டாட#
1 ேகச! பா#, ெகாவா#.
நா! ெசா)@ ெஜா எனப+வ, யாெதன!, அகலா, அ'கா,, மனைத
G7ப+தாம), அGற நிைன, பா# ேபா, உத(&! ஓரதிேலா,
மனதி! ஓரதிேலா சப தப(ட ெப7மண உ(பட எ)லா ேம ஒ
G!1"வ) வரைவேம...அ,..அ த "G, ேச(ைட, ஃப?l*...அேத தா!.
இ த ேச(ைட சில ேநர*கள) காதலாக ெடவல ஆகி சில அபாயவா!க
க)யாணதி) 1& தி கிற,.
நா! ெசா)ல நிைனதி இ த ேச(ைடக எ!'ைடய,, எ!ைன5
ேச# த வானர பைட ெசதைவI. அ:வன ஆய) வளபர மாதிr ெபய#

வலாச ேபாடாவ(டா@, சப தப(டவ#கள! அைடயாள*கைள பறி
சி!ன +தா@ ல7ட' ஆ(ேடா அ'ப ஊ B(& வ ,
மrயாைத ெசவத யார7& இ பதா), அவைற தவ#,வ+கிேற!.
மறப& வார ஒ வானர...எ!" ெஜாளலாெம!" இ கிேற!.
--இ!' ெஜாேவ!
அ!Gள ஆ,காr - தைலG கட த காலதி) ஒலிப, பறி உன
ஆ(ேசபைண இ கலா (இப ம(+ எ!ன வா=தா?). ெஜா வ(டைத
நா' "ஆ(ேடாகிராஃ", "ேபா(ேடாகிராஃ" எ!" ஜ)லிய&கலா எ!" தா!
நிைனேத!. எ, எ!" தா! தா! இப&... இைத நா அ+த1ைற இ தியா
ேபா ேபா, ந)லி Gசாமி ெச(&யா# கைடயேலா, ஜி.ஆ#.&
த*கமாளகயேலா ேபசி தJ#,ெகாளலா

ெஜாள திr தெதா கால...2
கால

கி(டபா...சேற 
ள. ச" சிவபான ேதக. ஒ)லிIமி)லாம)
கி(டபா 
7+மி)லாம) உட)வா. ர) தா! ெகாஞச உைட , ெப7ைம
கல தி . காேலஜி) 1த! 1தலி) அவைன பா#த ேபா, பரம சா, எ!"
தா! ேதா!றிய,. ஆனா) ெகாLச ப&வாத. எ)ேலா தா! ப&த
1ய@ 9' கா) எ!றா) இவ' தா! ப&த 1ய@ ம(+ தா!
நா@ கா). சில சமய அவ! வாத ெசய ஆரபதாேல ேபா, ைபய!க
ப&, அ1கி உ(காரைவ,வ+வா#க. ஆனா@ ஆபதானவ! அ)ல.
"ஜJ!:" படதி) ரஷா ேராலி) ந&பைத வட ெலMமN காெரடr)
ந&தா) ஐOவ#யாராIட! இ!' ெகாLச அ!ேயா!யமாக ந&கலாேம
எ!" நிைன அ)ப ச ேதாஷி.
இ*ேக எ*க க)/rைய பறி ெசா)லிவட ேவ7+. ஆரபத
காலதிலி , ெப7க வாைடேய ம , Bட படாத பாரபrய
வா த பரம5சாr ஆ7க க)/r. என ெப7க வாைடேய
ப&காெத!" (?!) எப&ேயா ெதr , ெகா7+ நா*க ேச# த
வ ஷதிலி , ெப7கைளI ேச#, ெகாள ஆரபதா#க. இர7டா
வ ட 9!றாவ, வ டெம)லா ஆ7க ம(+ தா! . எ*க ளாஸி)
ம(+ ெப7க. சீ னய#க எ)லா உrைமேயா+ ளாA வ ,
அகைறயாக ேபAவா#க.
"ேட ஒ=*கா ப&க'. அேபா தா! 1!ேனற 1&I எ!ன டQ(
இ தா@ வ , ேக. ேநா(: +கேற!...பா#, ப&5Aேகா
எ!ன...ஆமா அ த ப5ைச கல# ேப# எ!ன..?

கி(டபாQ ஒ=*கா தா! இ தா! எ*கைள மாதிr 1த) ெகாLச நா.
ெப7க பகேம தி ப மா(டா!. அGற ெம,வாக தைலெய+க
ஆரபதா!. ளாA ெராபச# வ வத ேல(டானா) Aமா
இ கமா(டா!. ++ெவன ஓ&ேபா எ!ன ஏெத!" வபர ேக(+
வ வா!. ெபா"பாக காதி ஜிகி&க ெபா"ைமயாக வளக
ெசா)@வா!. 1தலி) ச9க ேசைவதா! ெசகிறா! எ!" நிைனேதா.
ஆனா) நா நா ேசைவக அதிகமாகி பாரத ரனா வா*மளQ
1!ேனறிய,. ஒ=*காக ேநா(: எ+,, அவதி ப+ அமணக +,
உதQவ,, ெஜரா: காப எ+ப,...ெராபஸ# வராவ(டா@
ேவ"யாைரயாவ, B(& வ , ளா: எ+க5 ெசா)லி ந)ல பைளயாக
ந&ப, இ!ன பற எ!" நடமா+ ேசவா ச*கமாக மாறினா!. ேக(டா)
"சி!ன தப" பரG மாதிr ஒ!'ேம ெதrயாத மாதிr 1ழிபா!. வ(டாரதி)
ஜிகி& வாைட அ&தா) ேபா,...உைட த ரலி) அ(ைவ: ப7ண
ஆரப,வ+வா!.
அGற ைபய!க ேவ"மாதிr வைளயாட ஆரபதா#க.
"எ!ன கி(டபா..இ!ன உ*கா பய*கர இெர: ேபால அசதி(ட ேபா!" Aமா T7&) ேபா(டா வேகா வஜு#த தி r மணெப7 ேபா) ெராபQ
ெவ(கப+வா!. ைபய!க ச ேதக வ@த,.
"ைபய! ளா(+டா... ஆனா யா !' தா! ெதrயல யாராவ, ஒ த 
ேசைவ ெசLசா பரவா)ல க7+ப&5Aடலா ஆனா இவ! எ)லாைரI
ேமகிறாேன...அ&க& ைட ேக(பாேன அவளா இ ேமா " - ைபய!க
தைலைய ப, ெகா7டா#க. கி(டபா திறைமயாக வைளயா&னா!.
க7+ப&க1&யவைல.
அேபா, தா! க)/rய) எெலW! வ த,. ேச#ம!, ெசகர(டr, கமி(&
ெமப#க ேத# ெத+பதகான எெலW!. இ, ேபாக யாைரயாவ, ளா:
ெரபாக ேபா+வா#க. ெபா,வாக ஹா:ட) ைபய! யாரவ, தா! ெபய#
ெகா+பா#க. எ*க வப@ ஒ ந7பன! ெபயைர +தி தா#க.
ஆனா) மரத& மN (&*கி) சதிதி(ட தJ(& கி(டபாைவI ேகாதவாவ)
இறக தJ#மானதா#க. இதகாக :ெபஷ) :&யr* கமி(& ேவ"
உ வான,.
"கி(டபா...நJ நி)@டா..உ!ன அ&5Aக ஆேள இ)ல...நJ தா!டா இ, சrயான
ஆ..."
"ேட ேக#): சேபா#( G)லா உன தா!...நJ தா! எெலWன)
நிக'டா...உனகாக உயைரேய +ேப!டா"
"ேட நJ எலW!ல நிகலேய!' உ*கா வ தடா...அவ க7'ல
ேசாக ெதrI,டா..இ,காவாவ, நJ நிக'டா..." 

ஹூ....கி(டபா மசியேவ இ)ைல. அ+த நா "ேவா( ஃபா# " எ!" அவ!
ெபயைர எ)லா ஜிகி&கள! ெட:கி@ எ=தி ைவதா#க...
"கி(டபா நJ*க எெலWன) நிகீ ற*
J களா..?" - ஒ ஜிகி& வாவ(+
வாLைசேயா+ ேக(+வ(ட,.
அZவளQ தா! கி(டபாவ T*கி ெகா7& த மி க 1ழி,
ெகா7+வ(ட,. அைரைறயாக 1ழி, ெகா7& தவைன :&யr*
கமி(& ேவபைல அ&, ஒ வழியாக சமதிக ைவத,. ெக+ ேநர,
1!னா& ந)லவ#க பைட [ழ ெச!" ெபயைரI +தா!.
இர7+ ேப# ளா: ெரG ெபய# +தி ததா) அத எெலW! எ!"
ஆபஸி) 1&Q ெசதா#க.
"ேட ஏ7டா இப& காெல\ மானதத வா*றJ*க? ளா: ெர
ேபா:ெடெய)லா ஏ!டா எெலW! வைர ெகா7+ வ#றJ*க
ெவ(கமாய)ல உ*க? T...?" சீ னய#கெள)லா ேத& வ , வா]திவ(+
ேபானா#க. ெக+ 1& ,வ(டதா) யா வாப: ெபற 1&யாத நிைல.
ெமாத காேலஜு வாையI அைதI ெபாதி ெகா7+ சிrத,. ஆனா@
நா*க அட*கவ)ைல. கி(டபாவ! ேத#த) வளபர*க :&யr*
கமி(& ெபா"ெப+, ெகா7+ ேவைல ெசத,. 
ளா: இர7டாக பr த,. கி(டபாவ ஓ(+ ேக(பதாக ெசா)லி ெகா7+
கடைல ேபா(ட பா#&கள) அ&ேய' உ7+. கி(டபாவ! ேத#த)
வளபர*க ேச#ம! ேபா:( வளபர*கைள Tகி சாப(ட,.
"ேட உ*க ெகாAக& தா*க 1&யைலடா..ளா: ெர ேபா:+ெக)லா ஒ
எெலW! இ த அலப) ..இெத)லா ெராப ஓவ#டா " - சீ னய#க Gலப
ஆரபதா#க.
கி(டபாவ! ேசைவக பாரத ரனாவலி , ேநாப) ெலவ@ தாவன.
யா மி)லா சமய, ச(ைடய) எலிைய ப&, வ(ட மாதிr ெநள ,
ெகா7ேட ஜிகி&களட கடைல ேபா+வா!.
"ேட இ, உனேக நியாமாக இ கா? யா !' ெசா!னா...அ7ணய
ெதrLAேபா).." 
ஹூ..."பா(+ ேக(ேட! ஓ(+ ேக(ேட!' " ெர&யா பதி) ைவதி பா!.
ஆனா) கடைல ம(+ வழக ேபால மானாவாrயாக சாப& ஆகிெகா7ேட
இ .

ேத#த) ெந *க ெந *க எ)லா ந1(+5 சிrG சிrக ஆரபதா#க.
ேத#த) நட , 1&Q ெவளயான,....ந)லவ#க Gதிைய கா(& இ தா#க.
கி(டபாவ ெமாத ஏ= ேவா(+க தா!. ெப ேதா)வ.
கணெக+ததி) ஏ=ேம ஆ7க பகதிலி , எ!ைனI ேச#,.
கி(டபாவட ஆ" ம(+ கண ெசா!ேனா. மN தி ஒ!" அவ! ஆளாக
தா! இ ெம!" ஐேயா பாவ நபனா!. அவ' அ, ம(+ேம
ஆ"தலாக இ த,. அ த நபைகயேலேய மிதி வ ட*கள@ கி(டபா
ேசவா சமா\ தன, ேசைவகைள ெதாட# த,.
--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...3
கால
வடைல ப வ. _ேன\ ெப7கைள ேபா) ஆ7க நிைறய
மாற*கைள ெகா7+ வ உட) rதியாகQ மனrதியாகQ. சிலேப 
ெதா7ைடய) ேகாலிகா மாதிr வ , ++ைபகார! மாதிr ர)
உைடI. அ,வைர பர(ைடயா வ(& த தைல1& ேம) தி_# அகைற
வ . :ைட) எ!" நிைறய ேகாணா*கிதன*க தைலவrதா+. மN ைச
வளரவ)ைலேய தா& வளரவ)ைலேய எ!" கவைல அr, ப+*.
Aமவா5A ேஷZ ெச, வள#க பாடாப+. ெகாLச ஆ#: கா(&னா)
தா! நா@ேப# பா#பா#க எ!" ேதா!". ெவயலி) அைல , க ,
ேபானா) ஒ த ெதrயாம) ஃேப# அ!( லZலி பய!ப+தி
காெளW! ஏத T7+. கைடய) இ அதைன ஜJ!ஸு
&.ஷ#(+ நமிட இ கேவ7+ எ!" ேதா!". ஊr) உள அதைன
வயA ெபா7`க நைமேய பா#கிறா#க எ!" அ&, ெகா.
எேபா எப& ப தா ப7ணலா எ!" ளா! ப7`. ஜிகி& பகதிலி தா)
எ.ஜி.யா# மாதிr ழ ைதகைளெய)லா ெகாLச ேதா!". ச9க ேசைவக
ெசய ேதா!". மனதி) வத வதமான aய( பா+. தனேய உ(கா# ,
கபைன ெச, வா வ(+ சிr, மா(& ெகாள ைவ. ெமாததி)
Aகமான இைசயாக இ .
என இ த,. இ த இைசய! ேபா, தா! பக,வ(+
J
Gதிதா ஒ
கிள வ த,. கிள பதினா" பதிேன= வயதி . ஸம# ஹாலிேடஸு
வ தி த,. கிள ெப*கbrலி , வ தி த,. அ!" ெப*கbைர பறி
ஏப(ட ந)ெல7ண இ!" வைர மாறேவஇ)ைல. இ!' ஒ தரBட
ேபாகவ)ைலேய எ!" வ த தா! ேமேலா*கி இ கிற,.
"ேகா ேத...ைசகி ப ேவ`மா..பகதா, மாமா ேக(டாரா எ+, 

+"
கிள தா! வா*கி ேபாக வ தி த,. அ, தா! 1த) ச திG.
"மாமி இனேம எ!ன ேகா ேத!' Bபடாேத"
"ஏ! ெபrய ம'ஷனாய(டேயா...ேராஷத பா#"
"இ)ல அவ அGற சிrபா.."
"யா அ'வா..அெத)லா சிrகமா(டா...ெராப ந)ல ெபா7'னா அவ"
கிள ேப# அ' எ!" ெதr த,. ஆனா@ ேபசவ)ைல. பச*க நா! தா!
ெபய# தகவ) ெசா!ேன!. ஹா#லி: &த மாதிr எ)ேலா# வா]வ@
உசாக வ த,. கிrக( :ெட தேபா, ந+ இடதி) ேம+ பளமாக
இ பதாகQ, இ, வைளயா(+ தரதி ந)லத)ல எ!"
1&ெவ+கப(+ ெப*கb# கிளவ(+
J
பகதி இட மாறப(ட,.
வைளயா(&! தர1 உய# த,. கிளய! கைடக7 கதா(ச,காக வ= ,
வ= , ைபய!க பQலி* ேபா+வா#க. "ெஹௗZவ:தா(..." ந)ல காதி)
வ= ப&யாக ெதபாக அQ( ேக(பா#க.
அேதா+ ைபய!க வைளயா+ ேபா, அ&க& தாக எ+. கிளவ(&)
J
தாகசா தி நட. எ)லா ெகாLச நாைள தா!. கிளய! மாமி
அZவளQ ெபா"ைம கிைடயா,.
"எ)லா# ஆ1 பக,லதாேன இ ..எ)லா அவா அவா ஆ, ேபா 
&5Aேகா*ேகாடா. அேதாட இனேம எ*கா, வாச)ல இ த கிrெக(+ 
5சிைய நடறத நிபா(+*ேகா...ேகால ேபாடற வாசல நாசமாகி7+....இனேம
ந(ேட அGற நா! ம'ஷியா இ க மா(ேட! ஆமா" - ஒேர நாள) கிளய!
மாமி ம*கள பா&வ(டா#.
"ேட அவ*க வ(+ல
J
தாேன நடBடா,...எதி#தாGல இ கற ம7டப,
வாச)ல ந+ேவாடா...அேபா காளயாதா எ!ன ெசா)லறா!' பா#ேபா"
"ேட அ,காக காளயாதா!'லா ெசா)லாதடா..."
"ேதாடா..ந)லவன பா *கடா...ேட நJ G,சா கிள வ தி !'
தனயாவ#தன வாசிகாதடா...ந)ல,கி)ல...எனகி)லா(டா@ பரவா)ல
ேநர ேபா உ! ேம(டர G(+ G(+ ைவ5சி"ேவ!...அGற கிள ெரக
1ள5சி+ கிள B(டவ(+ பற , ேபாய+..நJேய 1&Q ப7ணேகா" 
+பமாய த B(டதி) கலகேமப(ட,. அGற நா(டைம ப7ண "ேஜா
ஜJதா ேவா ஹJ சிக த#" (ெவறி ெப"பவேன வர!)
J
மறவெர)லா ப)வ த#
J

எ!" 1&Q ெசயப(ட,. அGற எ)லா தன தனயாக ேவ(G ம'
தாக) ெச, பரசாரைத ஆரபதா#க.
திறைம கா(+ படலதி) அ&த B,க ெகாLச நLசம)ல. ஒ!றைரயனா
ைசகிைள :ைடயலா ஓ(+வ,, ராதிr மN (&*கி) ைம ேமாக! மாதிr
பா+வ,, rெக(&) ேகா) ேபா+வத!" வைக ெதாைகய)லாம) திறைமைய
கா(&னா#க ைபய!க.
ெத வ) எத உதQெம!" ெகாLச ந)ல ைபய! ெபயெர+,
ைவதி ேத!. மி த*க வாசிப,, சி!ன ழ ைதகட! அ!பாக பழகி
உதQவ,, ெபrயவ#க மrயாைத +ப, மாதிr ந&ப, எ!" ெபா"பான
சி(&ஸனாக வா] , வ ததா) நிைறய ழ ைதக மாமிக என
பழக.
அதி) இர7+ ழ ைதக ெப*கb# கிள ெச)லமானா#க. ெராப
வசதியா ேபான,. வா7+க கிளேயா+ இ ேபா, க7+காம)
ெச)ேவ!. அவ#க நா! க7+காம) ேபாவைத பா#, Bப+வா#க.
நா' ச த& சாகி) பராகிரமைத5 ழ ைதக5 ெசா)@வ,ேபா) ஒ
ப(ைட ேபா+ேவ!. இப& நா! நடதிய ெமகாசீ rய) ஒ நா ஒ#
அQ(டான,. க7+காம) ேபான எ!ைன Bப(ட, ழ ைதகள)ல...கிள.
ஆ Aமா ேபா ெகா7& த எ!ைன Bப(ட, கிள!

--இ!' ெஜாேவ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ெஜாள திr தெதா கால...4
கால
என உbர அமா# படபடG. அ, வைர தளய , கலாதி தா@
ேந ேந# ேபAவத எ!னேமா ெசத,. ஆனா) கிள Bப(ட, உG
இ கா ப G இ கா!' சைப ேம(ட . இ தா@ வாைப ந=வ
வடவ)ைல, கடைல சாப& ேதைவயான சீ ேதாஷண நிைலைய
ெகா7+வ தி ேத!.
"அ7ணா நJ*க ந)ல rெக( வைளயாடேற!' உ*க நா*க ஒ ேப#
ைவ5சி ேகா.." - சி" ழ ைதI ப) த உதவய,.
"ெசா)லாேத!' ெசா!ேன! இ)ல..." கிள அ த5 சி!ன ெப7
ெசா)லிவ(டாேள எ!" ெவ(கமாய த,.
"உ*க கபா:க#!' அகா ேப# ைவ5சி"கா..நJ*க அவர மாதிr ந!னா
வைளயாடேறளா" - ழ ைத "வா"-!னா பரா,.

"ெவ)...இெத)லா ஒ!'மி)ல..ேபான ேம(Aல..." எ!" நா! மாேன ேதேன
ேபா+வத Tரதி) வானர பைட பா#, ெகா7& ப, ெதr த,.
அவ#ககாக ெகாLச ேநர ந)ல சிr, ேபAவ, மாதிr பட ேபா(+
ெகா7& ேத!. ஒ வயெதr5ச) வானர எ! வ(+
J
ஓ&ய,. எதாவ,
ெச, நா! கடைல ேபா+வைத வ(&)
J
மைற1கமாக ெதrயப+,
வழகமான ந)ெல7ண தா!. அ+, எ!ன நட எ!" ெதrIமாைகயா)
எதி# பகமாக ந=வேன!.
"கபா:க#...கபா:க#...கபா:க#..." இ த ெபய ந!றாக தா! இ த,.
அ*ேக இ*ேக Aறிவ(+ வ வைர வானர பைட கா,ெகா7& த,.
வயெதr5சலி) Gைக ம7டல ம7& ேபாய த,.
"ேட கபா:க# இ*க வாடா" - அத சி"மிைய ப&, இ!ெடலி\!: 
dேரா வஷயைத வா*கி இ த,. _மி) ஒ த' கவா:கைர ெராப
ப&. அவ' வா:க# மாதிr (ைடயாக ெகாLச சைதப&Gட!
இ பானாைகயா) அவ' தா! தா! கவா:க# எ!" நிைனG.
"எ!னடா ேசாேலா ேசாைலயப! மாதிr அ*ேக தனயா க5ேசr நடதி(+ வ தா
எ*க வஷய ெதrயாதா எ!ன? கபா:க#.....##### T...எ)லா ேநர
டா"
"ேட நிபா(+டா...ெராப ஓ(டாதJ*கடா...நா! கவா:க# மாதிr :ெகாய#
(ைரZ ப7ணேற!' அ த ெபா7` ெபய# ைவ5சி கா...உன
ேவ'!னா நJI ந)ல பQலி* ேபா(+ கப) ேதZ' ெபய# வா*கிேகா யா
ேவணா!னா"
"யா ...நJ...ேக(+ேகா*கடா கிழி5ச ேகாமண மாதிr இ கற ெத Qல அயா
:ெகாய# (ைரZ அ&5சாரா ..அவ பா#தாளா அதனால கபா:கரா...அவ
:ெகாய# (ைரZ!னா எ!ன!' ெதrIமாடா?" - கவா:க# (ைடய'
ெராபேவ வயெதr5ச).
அGற அ*ேக பா#லிெம7( மாதிr ழபமாகிவ(ட,. கைடசிய) மதா
பான#ஜி மாதிr நா' ேப(ைட வசி
J வ(+ வ , வ(ேட!. அ+த நா
அைன, க(சி சமாதான B(ட ந( , சrெசயப(ட,. ஆனா) 
(ைடய! ம(+ கிள வ ேபா, "ஹேலா கபா:க#..." எ!" சதமாக
Bப(+ கலாபா!.
ஒ நா கிள அவ மாமிIட! ேகாவ@5 ெச!" ெகா7& த,. நா*க
வழகமாக வைளயா+ இடதி) வைளயா& ெகா7& ேதா. (ைடய!
தா! ேப(&*.
"ேட கபா:க#..ஒrஜின) கவா:க# எப& வைளயா+வா#!' இேபா
கா(டேற! பா#,ேகா...எ)லாைரI பா#,க5 ெசா)@...ேட ெமாைக

கெரடா பாைல ேபா+றா" 
(ைடய! சrயான ஷா( அ&தா!...ப , ேநராக கிளைய றி ைவ,
பற த,. க7 இைம ேநரதி) கிளய! &கிய) பத பா#,வ(ட,. நா!
ஃப?)&*கி) இ ததா) நா! தா! ப ைத ெபா"க ேபாய ேத!. கிள
க7ண) க7ண J# வ ,வ(ட,. கிளய! மாமி அத சாமிேயறிய த,.
"ெத Qல ம'ஷா நடக1&யல...எ!ன rெக(ேடா
க மா திரேமா...ரQ7+ ேபா*கடா!'
அ&5சிகேறா...ேக(டாதாேன...எ)லா வானர B(டமா!னா
இ ...யா டா ப த அ&5ச,"
இ!ெனா தJவரவாதி மாமிI ேச# , ெகா7டா#. "வயA ெபா7`
வராேள!'..றி பா#, அ&5சி பா!க...ைபய!க மாதிrயா
நட ,கறா...எ)லா பசாAக"
கிள அ& ப(ட இடதி) ேத, வ(+க Bட 1&வ)ைல.
ெவ(கமாய த,.
"மாமி நா! அ&கல மாமி...நா! ப?)&* தா!...அவ! தா!..." - எ*ேக அ&5ச
ம"நிமிடேம இடேம காலியாய த,. ெத கிrெக( வதி1ைறகள!
தைலயாய ேகா(பாேட இ, தா!. ஆ ேம) ப(+வ(டா) ம"நிமிடேம
எ:.வ.ேசக#
J
(ராமாவ) வ வ, மாதிr மைற ,வட ேவ7+.
வ(& தா#க. நா! தா! ேப மாதிr மாமி சாமி எ!" நி!"
ெகா7& ேத!.
"ஸாr மாமி நா! பா#கல...இனேம இப&..."
"நா! தா! பா#ேதேன...க)யாண மாமி Gள தாேன...க)யாண வர(+ நா*க
ெசா)லி இ!ன இ, ஒ 1&Q க(டேறா...நJ உ! ேஜாலிய பா#,7+
ேபாடா.." - தJவரவாதி மாமி க7ெகாதி பாபா பா#, ைவதி தா.
ந)ல ேவைள எ! தைல தபய,. ப ைத ேக(டா) ப)ைல
உைட,வ+வா#கேளா எ!" அப&ேய ஓ&வ(ேட!. அ+த நா கிளைய
பா#, ம!னG ேக(கலாெம!" ேபான ேபா,...(ைடய! எ! 1!னா)
ஆஜராகிய தா!. எ!னேமா சிr, சிr, பசப ெகா7& தா!. நா!
பா#கிேற! எ!" ஓவரா ப)ைல கா(&ெகா7& தா!. அவ!
ேபான,ககGற நா! ேபசிேன!. ெபா,வாக கா) வலி எப& இ ெக!"
வசாrேத!. அ!" கிள வழகேபா) ேபசவ)ைலேயா எ!" ேதா!றிய,. 
(ைடய! (ைடய கலகிய பா! எ!" ச ேதகமாக இ த,.
"பா#தJ)ல...எப& சிr5A சிr5A ேபசி!ேன!'...." (ைடய! சாய*கால
ெககலிதா!.

"அவ நா! வைளயாடற :ைடய) ப&5சி கா...நா! வவய!
r5ச#(: மாதிr வைளயாடேறனா...அதனால என வZ r5ச#(:!'
ெபய# ைவ5சி காளா"
"இ த வஷய கிள ெதrIமா?"
"ேதாடா இவ ம(+ கபா:கரா நாம நப'மா...ஆனா இவ மா(டாரா"
அGற கப) ேதZ, :rகா , அ#நா, வா)O எ!" நிைறய ேப# வ தா#க.
ேபா(&I பலமாக இ த,. இர7+ மாத*க ேபானேத
ெதrயவ)ைல...அGற கிள ெரைக 1ைள5சி+,..கிள B7டவ(+
பற , ேபாய+,...!
--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...5
கால
அவ! ெந(ைடய!. அவ' கதிrகாைய ப&கா, அதனா) காதைலI
ப&கா,. இவ! (ைடய!. இவ' கதிrகாையI ெதrயா, காதைலI
ெதrயா,. ஆனா) ெதr த மாதிr ந&தா) தன, ெப!சி) மN ைசைய அ G
மN ைச எ!" காேலஜி) நப வ+வா#க எ!" ந&, ெகா7& பா!.
இ வ எதி# , வ*கள) வ+.
J
காேல\ ந+வ).
ெமகா சீ rய) மாதிr நிதானமா ேபா ெகா7& த இ வ# வா]வ@
Gயலா eைழ தா அவ. ந&க# 1ரள கனவ) ெகா@A ேபா(+ அழ பா#,
ஃப?லி*கா பா(+ பா+வாேர அ த அழ. ,ைட, ைவத , வள மாதிr
பள5ெச!" இ பா. அதி# , ேபசமா(டா. ஆனா) எனெக!னேவா அவைள
பா#த ேபா, தJெபாறி பதேவ இ)ைல. (ைஹயா..இ!னகி த*கமாளைக
ப)@ ஏறா,).
அதகGற ெந(ைடய', (ைடய' அநியாயதி ந)லவ#க
ஆகிவ(டா#க. இ த பட, ேபாலாமா அ த பட, ேபாலாமா எ!"
அைலபவ#க ஒ=*கா க)/r வர ஆரபதா#க. "ேதவ# மகன) கம)
ெகௗதமி உ7ைமயேலேய உமா +தாரா" எ!ற அறிQ பசிைய T7+
கலா த,வ வவாத*களேல கல , ெகாளாம), ,வளகி ேதQ+ காக
ஆரபதா#க. ,வள எ*க ஜூனய#. ,வள 
(ைடயேனா( ஊ#. வசதியா ேபாய". ஒ!ப, மண காேலஜு, 
,வள 8 மணேக வ கிறெத!" (ைடய' அேத ப:ஸி) வர
ஆரபதா!.

1தலி) (ைடய' ெந(ைடய' ேலசாக மன:தாப ஆரபத,.
அGற "ேஜா ஜJதா ேவா ஹJ சிக த#" ஒப த ெச, ெகா7+ இ வ 
அE#வ சேகாதர#க ஆனா#க. ஆனா) இ வ ேம ெஜ!&)ேம! சிக த#க. 
(ைடய! ,வள எேபா எ த ப:ஸி) ஏறினா, எZவளQ சி)லைற 
+, &ெக( வா*கினா, ெநய) பாlO ேபா(& கிறாளா, எ!ன கல# க#சீ 
ெகா7+ வ தி கிறா எ!ற 1கிய தகவ)கைள பகி# , ெகாவா!.
ெந(ைடய! (ைடய! இ)லாத ேபா, எ!ன நட த, எ!பைத கவன,
நியாபகமாக அேட( ெசவா!. ெமாததி) ஷி( 1ைறய) 1=ேநர 
,வள வா(5ேம! ச#வ:
J
இனதாக நட ேதறி வ த,.
எ*க க)/r ெப7க G,சாைகயா) (பாக இர7+ அதிகார நா!)
வG இ)லாத ேநர*கள) ைபய!களடமி , த*கைள கா, ெகாள
ெப7க தனயாக ஒ ஓவைற ெகா+தி தா#க. இ, ேபாதாெத!"
அ த க) ெநLச r!ஸிபா), Lசமா (உ7ைமயான ெபய#) எ!ற ஒ க+த
9Lசி அமணைய ேவ" அத காவலாக அம#திய தா#. ெப7க
கேம7ேடா பrவ) க G ெப)( வா*கின மாதிr இ பா#. எேபா, ச ேதக
பா#ைவ தா!. அE#வ சேகாதரக தைலவலிேய அவ தா!. அனந(சதிர
மாதிr அ&க& 1ைற, ெகாவா#க. 
(ைடய! ேநா(: த கிேற! அ, இ,ெவ!" அஜா) ஜா) ப7ண
ஒ வழியாக கைடசிய) ,வளைக ப: சிேனக ப&,வ(டா!.
ெந(ைடய' ஒ(& ெகா7டா!. இ வ LசமாQ ெதrயாம)
மரத&ய) ைநஸாக ,வளகிட கடைல ேபா+வா#க. அவ ேநா(: 
+கேவ7+ எ!" ைலெரr ெச!" ெரபர!: Gதகைதெய)லா
பா#, ேநா(: எ+பா#க.
"இ த ப&ைப ேபான வ ஷ ப&தி தாலாவ, பரேயாஜனமாக
இ தி ...இ!ன1 ெக(+ ேபாகவ)ைல இ தவ ஷ ப&ைப
ப&*கடா..அ+த வ ஷ ேநா(: +,கலா "
ேக(டா) தாேன! ம!மத LAக மிதப) இ தா#க. சீ ! கா(+ படல
ெராப நா ெதாட# த,. இப&யாக ஒ நா (ைடய! ேநா(: +கிேற!
ேப#வழி எ!" ரா கால1 ெயம க7ட1 B& வ ேவைளய) அவ
வ+ேக
J
ஒ நா ேபாவ(டா!. ந)ல ேநர பா#, ேபாய க
ேவ7டாேமா. Bட இ த ந)லவ#கள! வயெதr5ச) ேவ" ேச# ,
ெகா7ட,. அGற மரத& கடைல சாப& கமியாகிவ(ட,. அதகGற
எ!னேமா ,வள இவ#கைள பா#தா) வஷயமாக ேபசி வ(+
ேபாவ+வா. எ!னேமா நட தி க ேவ7+. 
,வள ஒ நா "நJ*க இ வ என ேநா(: +, அறிQ
க7ைண திற த அ7ண!க" எ!" ராகி க(&வ(ட,.

அ7ண!க வஷயைத அ1க பா#தா#க. ஹூ...அரச) Gரசலாகி
ெவளேய ெதr , வ(ட,.
"ேட (ைடயா உன நா! அபேவ ெசா!ேன!ல...ஆ(+ வா) அள ,
தா!டா ைவ5A கா!..எேதா இ த ம(+ உ!ன தப?!' ெசா)லாம
அ7ண!' ெசா!னாேள...அ த ம(+ ச ேதாஷ ப(+ேகா..."
ஆனா@ அE#வ சேகாதர#க அதகGற1 அட*கேவ இ)ைல....
ேக(டா) - "அவைள ப& ஆனா) அ த மாதிrெய)லா இ)ைல, அவ
எ*கைள அ7ண!' ெசா!ன, எ*க ச ேதாஷ தா!" எ!" த*ைக
ேகா# கீ த பா(+ பா+வா#க.
"சr சr எ!ைனI உ! Bட பற த தபயா நிைன5A சாலி( :ேட( ேநா(:
எ+, +டா "
"ேட நJ*க ,வளக பா#கறJ*களா இ)ல Lசமாவ பா#கறJ*களா...எ!ன
க மா திரடா...உ*க ேகரடரேய GrLA 1&யலேய..."
சிவாஜி ரலி) "அமா அமா&..உன நியாபக இ கா..நJ ப#:(
ெசெம:ட#ல இ ேபா, எ)&rசி(& ேநா(: ேக(ட...Iனவ#ஸி(& Gக
ப&5சா..ஊதி!' ைலேரr ஓ&ேபா ப#\லா) Aரமணய Gக
பா#, ேநா(: எ+, +ேதேன..நJI ப&5A(+ 85 ெப#ச!( மா#
வா*கினேய...இப&ெய)லா ெசLசா உ! மன கவ# த க7ணனாக
ஆேவ!' நா' நிைன5ேசேன; ஆனா நJ...க7ண! இ)லடா ெவ7ைண
அ7ண!' அ!ன ெசா)லி(&ேய..."
அ&க& வதவதமா ைபய!க கலாபா!க.
அ7ண!க இ த சலசலGெக)லா அLசவ)ைல. ெராப நா பாசமல# பட
ெதாட# த,. அGற ,வள க)யாணதி ேபா சாப(+வ(+
1ைற ெச,வ(+ வ ததாக ேகவ ப(ேட!.
--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...6
கால
தி மண ைவபவ*க மிகQ Tகலமானைவ. அ,Q ெந *கிய ெசா த
வ(ட*கள) எ!றா) ேக(கேவ ேவ7டா. ஒZெவா த ஒZெவா
மாதிr ஷி. சி"வ# சி"மிய# :B@ lQ, அபா அமா க7+ெகாள
மா(டா#க வைளயா& ெகா7ேட இ கலா. அபாக அர(ைட

அ&கலா, அமாக பக) ப+*க) கிைடயா,. சைமக ேவ7டா,
ேவளா ேவைள வத வதமாக நைகI உைடI அண , ெகா7+ ஆற அமர
அர(ைட அ&கலா. _ேன\ பய!க க)யாணமாகத பரம5சாrக
ம(+ ெகாLச ெர7+*ெக(டானா இ . சrயான ெச(
அைமயாவ(டா) ேபா# அ&. ெச( அைமயாவ(டா@ க7` 
ள#5சியா ெப7 வ(+
J
ெசா தேமா, ைபய! வ(+
J
ெசா தேமா இ ,வ(டா)
ேபா,. மனதி) ஒ கிகிG வ , வ+. அவ பா#பாேள எ!" Bட
ெகாLச ேஷாகா ஆைட அண , ெகாள ஆ#வ பற.
இப& ஈ+பா+ இ)லாம) ஓரளQ ெந *கின ெசா ததி) ஒ க)யாணதி
ெர7+ நா 1!னதாகேவ ேபாக ேவ7&ய த,. பா(&க மாமாக
மாமிக ேச# , நட, மாநா+ மாதிr இ த,.
"ஏ7&யமா இ த ப5ைசக) ெநெலஸு ேதாதா ஒ 9தி வா*கி
தர5 ெசா)லபடாேதா உ! ஆபைடயான?" - கவைலேய படாம) பா(&க
ஆபைடயா!க ேவ(+ ைவ, ெகா7& தா#க.
ஆபைடயா!க இ, பறி ெகாLச1 ெதrயாம) "ஏ7டா அ+தாGல எ!ன
ப&க ேபாற? இ த கால,ல எZவளQ ப&5சா@ காணா, பா#,ேகா.."
எ!" என E5சா7& கா(&ெகா7& தா#க.
E5சா7&கைள வட பா(&மா# B(டேம எZவளேவா ேதவைல எ!"
அவ#க ந+வ) உ(கா# , ெகா7ட ேபா, தா! அவ வ தா. எ*க ஊ#
பக ெப7கெள)லா ந!றாக இ பா#க. அ,Q க)லிைடறி5சிய)
ெத Q ெத பLசேம இ கா,. எ!ன ெகாLச ,+தன ஜா:தியா
இ (ஹி ஹி...அமா& நJ அப& கிைடயா, ேந ெதrI). இவைள
பா#த ேபா, க)லிைடறி5சி கைள ெதrயவ)ைல. அைதI தா7&
அழகாக இ தா. இ த ஷாE வளபர*கள) ெர7+ நிமிஷ வ , மனைத
ெகாைள ெகாவாேள அ த மாதிr பள5ெச!" இ தா. மா#டனாகQ
இ தா. அ!ைற என க!ன ராசி Tகலாக இ தி கேவ7+. ேநர
நா! வபள ,ெகா7& த பா(&யட வ , க(&ெகா7டா (பா(&ைய
தா!...) +, ைவத பா(&. பா(& ேஷம லாப*கைள வசாrதலி ,
பா#& பபா எ!" ெதr த,. (ஆ) இ!&யா ெலெவலி) ெஜாளா(டா
ெஜ!ம சாப)ய அைடIேமா). பபாI ெப*கb# லி:&) அ!"
ேச# ,ெகா7ட,. ெகாLச ேநர பா(&யட ேபசி வ(+ பபா ேவ"
பா(&ைய க(&ெகாள கிளபவ(ட,. (ஹூ ேபசாம பா(&யா
பற தி கலா).
பபா கலகலெவ!" எ)லாrட1 ேபசி ெகா7ேட ெத!றலா தவ] தா.
இப& நா! பா(+ ேதேம!' பபாைய பா#, ெகா7& தேபா, தா!
அ த வ)ல! வ தா!. சிr, ெகா7ேட அறி1க ப+திெகா7டா!.
Gைளயா7ட! ெம(ராஸிலி , வ தி தா!. "எ!ன அ த ெப7ைண

ெராப @ வடேற? ப&5சி ேகா? " 1க, ேநர ெக(டQட! ெகாLச
ஆ&ேபாவ(ேட!. "அப&ெய)லா இ)ைல....அவ 1கைத எ*கிேயா
பா##தமாதிr இ ,, அதா! ேயாசி5சி7& ேக!...ஏ!?" சரளமாக வாய)
வ த,.
"ந)லா இ கா இ)ல...(ைர ப7ண பா#கலா' இ ேக!" ெம(ராஸி)
சிக த# ஒப த பரபல இ)ைல ேபால. ேநர ப(டா ப7ண எ+,
ெகா7டா!.
"Grயற,. ...நJ நட, ராசா".
ெஜா வ+வ, தி*ககிழைம காைல Tக மாதிr. எ= தி க மனேச
வரா,. இனய இைச. ஆனா) ெஜாவ+வைத பகதிலி , பா#ப,
எ!ப, ஒ! ேட கிrெக( மா(ைச பா#ப, மாதிr. வ"வ"பாக இ .
இப& வைளயா+ அப& வைளயா+ எ!" சக(+ ேமன வாr வழ*கலா.
ெசாதப(&ேய!' அ*கலாகலா. ெஜய5சா@ ேதாதா@ காரண*கைள
அலசி ெபா=ைத ேபாகி ெகாளலா. ெமாததி) ேநகாம) ெநா*ெக+த
தி தி கிைட.
ெம(ரா: Vs பபா ேம(5A இப& தா! வ"வ"பாக இ த,.

--இ!' ெஜாேவ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ெஜாள திr தெதா கால...7
கால

க)யாணதி இர7+ நா(க இ த,. அ+த நா தா! ம7டப,
ேபாவதாக ஏபா+. ெத வ) இர7+ வ+கைள
J
வாைட எ+தி தா#க.
நா!, ெம(ரா:, ம" இ!' ெர7+ ேப ெச( ேச# ேதா. ெம(ரா:
ந)ல கலகலபாக பழகினா!. ராதிr த7ணய&க அைழ, ேபாவதா
அ!பாக5 ெசா!னா!. பழகமி)ைல எ!றQட! கலாகாம) ப7பாக
வ(+வ(டா!.ந)ல ைபயனாக தா! ெதr தா!.
பபாI அவைளவட ெகாLச வய, ைற த இ!' இர7+ (&க
ெச(+ ேச# தி தா#க. எ!னேமா ேபசி ெக!" அ&க& சிr,
ெகா7& தன#. அ!" மதிய நா! இ த பக ேபா ேமா# &,வ(+
வ வத ெம(ரா: ைநஸாக g)வ(+ கடைல வ"க ஆரபதி தா!.
ெந)@ பாயற, G)@ பாய(+ேம எ!" நா' ேச# , ெகா7ேட!.
எ!ன இ தா@ ெம(ரா: ெம(ரா: தா!! ஹி திெய)லா ெபாள ,

க(&னா!. எ!ேனாட ஹி தி மாமி அZவளQ Tர ெசா)லி 
+கவ)ைலயாதலா) நா' க5ேசr ேபாேன!*கிற rதிய) Aமா
அ5சா 5சா எ!" ரேவஷிகா ஹி திய) ஜா)ரா ேபா(+ெகா7& ேத!.
ந)லேவைள ெராப ேநர ஜா)ரா ேபாடேவ7&ய அவசியமி)லாம) பபா
ெகாLச ேநரதி) கிளபவ(ட,. Aமா அறி1க தா! ப+திெகா7டா#க
எ!ப, Gr த,.
ெம(ரா: இ ேபா, பபா 1!னா) எ!னா) ேஷாபக 1&யாெத!"
ந!றாக Gr த,. பபா ஐபதாயர கல# ப(+Gடைவ ேஜாதிகா மாதிr
அ&க& (ெர: மாறிெகா7& தா. ெம(ரா: இெத)லா அவ'காக
தாென!", நா! எனகா தா! எ!" நிைன, ெகா7ேடா. பபா ந)ல
பதவசாக பழகினா. ெம(ரா: அ&க& எதாவ, ெசா)லி+,
ெகா7& பா!. பபா ஜ!ன) ைவத ச(ைட ேபா(+ ெகா7+வ தா)
வா:, ெசா)@வா!, ப\ஜிI ெசா\ஜிI தி!" வ(+ ேஜா அ&பா!,
பா(+ பா+வா!. என ெவ" கா, தா! வ . Bடேவ காதிலி ,
GைகI வ . "Aக பரசவ பா#ப, எப&" எ!ப, தவர கி(ட த(ட எ)லா
வஷய*கைளI ெம(ரா: ெதr , ைவதி தா!. பபா எ!ேம) ஒ
"இ," எ!ற நபைக ெவ சீ கிரதி) G:ஸாகி ேபான,.
க)யாண*கள) கைள க(+வேத இரQ ேநர அர(ைட க5ேசrக தா!.
ெவதைல ேபா(+ெகா7+ சில மாமாக அ+தா, மாமிக 1!னா)
பரதாப*கைள அள , வ(+ ெகா7& பா#க. ஒ பக ப(+ Gடைவ
மாமிக த*க ஏேதா ேபசி சிr, ெகா7& பா#க. அ,Q இ த
1பதிலி , நாப, வைர உள அகா மாமிகள!
அர(ைடய கிறேத...எ:.ேஜ.[#யா ரக. ஒ தடைவ கா, +,
ேக(ேட!...அேடயபா....ஆபைளகைளI மிLசி வ(டா#க.காைத
ெபாதிகற, ப, ைகேவ7&ய த,. ைச எ!" ஆகிவ(ட,. அதிலி ,
இெபாெத)லா க)யாணதி ேபானா) இவ#க அர(ைடைய மி:
ப7`வேத கிைடயா,.
"அ தாWr" இ)லாத க)யாண1 க)யாணமா? பபா அ7( ேகா
"அ தாWr" எ!ற பா(+ பா(+ வைளயா(+ ஆட ஆரபதி தா#க.
இத இத இைத தாேன எதி#பா#ேதா. உடேன B(டேதா+ ேகாவ தாகளா
நா*க ஐகியமாேனா. இ த மாதிr வைளயா(+கள) வடகதிய B(ட
ெதா)ைல தா*க1&யா,. "சி தகி", "சேன", "ெமாஹப", "இO" - இப&
எதாவ, வ ஹி தி பா(ைட பாட ஆரப,வ+வா#க. ஹி தி ரேவஷிகா
பr(ைசய) என இ த மாதிr சினமா ப(ெட)லா ெசா)லி+கவ)ைல.
எ!'ைடய Aய ஆ#வதா) "சாேர ஜகா!சி அ5சா " ம(+ ெர7+ வr ெதrI.
Bட இ த ெர7+ தJவ(&க அ,Q ெதrயா,. இ தா@ ெம(ராேஸா+
ேச# , ெகா7+ ேகாவ தா பா(+ பா& ெராப நாறாம) சமாளேதா. 1 தின
பா(&லி , சில கீ ேவ#(: நியாபக ைவ, ெகா7+ அ+த அ+த
ேகாவ தா பா(&) பா+ேவா. மி5சைத ெம(ரா: பா#, ெகாவா!.

பபா ெம(ரா: இைடெவள ெகாLச ெகாLசமாக ைற ,
ெகா7ேடவ த,. ம7டப, வ த பற ெர7+ேப தி_# தி_ெர!"
காணம) ேபாவ+வா#க. எ*ேகயாவ, ஒ 9ைலய) கடைல
ேபா(+ெகா7& பா#க. ஹி தி ப&, ெகாளேவ7+ எ!" என
ஆ#வ பற தேத இப& தா!. காசியாதிைர, ஊLச) எ!" எ)லா
இட*கள@ ெம(ரா: பபா ப!னா&ேய ேமாப ப&,ெகா7+
ேபானா!.

க)யாண வ+கள)
J
அர(ைட அ&, அ&, கைள, ேபா மதிய இர7+
மண ஒ Tக வ பா *க...ஒ!' ெர7+ டயா_: மாமாகைள
தவர ம7டபேம T*கி ேபா. நா! ம(+ எ!ன வதிவலகா? கனவ)
பபாய) ஹி தி மாமிேயா+ "  " பா(+ ெக(ட ஆ(ட ேபா(+
பரேவஷிகா பr(ைசய)...இ தியாவேலேய 1த) மாணவனா ேதறி
ராO&ரபதி எ! ெநLசி) பதக1 தி ஹி தி மாமிையI க)யாண
ப7ணைவத அ த ேவைளய)...ெம(ராஸு பபாI எ*ேகேயா கடைல
சாப& ெச,ெகா7& தா#க. ஹி திமாமிேயா+ &தன நடத
ப&காம) நா! 1ழி, பா#தேபா,...ஒ 9ைலய) ெம(ராஸு பபா
ைகையைய ப&,ெகா7& தா!. அதகGற ெகாLச ேநரதி)
இ வ சிr, ெகா7ேட வ தா#க.
அ!" சாயஙகால நா*க Gறபட ேவ7&ய ததலா) ெம(ரா: பபா
எ)லாrட1 ெசா)லிெகா7+ கிளபவ(ேட!. ெம(ரா: க7ைண5 சிமி(&
அவ' பபா தா! இனேம எ)லா எ!றா!. வா]ைக ஹி தி எZவளQ
பரேயாஜன ப+ எ!" ெதr ,ெகா7ேட!. ஆனா) அதகGற அவ#கைள
நா! பா#கேவ இ)ைல. இர7+ வ ட*க 1!னா& வசாrததி) இ வ 
க)யாண ெச, ெகா7+ ச ேதாஷமாக இ கிறா#க எ!" ேகவப(ேட!
- அவா அவா கணவ! மைனவேயாட !
--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...8
கால

க)/r நா(க ெப பா@ எ)ேலா ேம இனைமயாக தா!
இ தி கேவ7+. என தா!. அதி@ க)/r நா(கள) "d
ெப:&வ)" எ!" அைழகப+ கைல நிக]சிக நிைற த வழாகள!
ெபயரா) அ&த B,க ெகாLச நLசமி)ைல. அ(ெட!ட!: வ= ,வ+
எ!பதா) இர7+ 9!" வார*க 1!னாேலேய பயசி எ!ற ெபயrேல

வா)தனைத ஆரப,வ+ேவா. நா! பள கால*களலி ேத ேப5A
ேபா(&, மி த*க, ட ேசர(:, அ த ேபா(&, இ த ேபா(& எ!" ேகா(&
ப&, அைல , ெகா7& ேப!. எ)லா க)/rகள@ இ த மாதிr
ேபா(&க ேபாவதெக!ேற ஒ _ இ . நா! 1த) வ ட ப&த
ேபா, எ*க க)/rய) அ த மாதிr ஒ த இ)ைல. ேப5A ேபா(&
ெபா"ைப ம(+ ஒ ஆசிrய# பா#, ெகா7& தா#. அவைர ந5சr,
G+*கி :பா!ச#ஷிைப ேப5A ேபா(&யலி , ெம,வாக மி த*க
ேபா(&க வ:தrG ெசேத!. ஆனா@ நா! மி த*கைத Aம ,
ெகா7+ வ தா)
"வ ,(&யா வா..எ!னடா காேணாேம பா#ேத!. இ!ன எ*கபா
ெகா(ட&க ேபாற?" எ!" எ)லா# 1!னா&I மானைத வா*கிற rதிய)
தா! ேபAவா#. ெகாLச நாள) ெபா"G இ!ேனா# ச*கீ த ஞான நிைற த
வாதியா# ைகய) ேபாய". அவ# ெகாLச பரவாய)ைல. கைல,ைறய)
உ"பனரா இ ததா) ேபா(&க ேபாவத நிைறய ஊவபா#.
ஆனா) அவrட இைசக ேவ" வதமா இ .
"தப இ!ன நம ெப மா ேகாவ)ல என ெதrLச ஒ அமா பா(+
பாடறா*க ந)ல பா+வா*க...மி த*க வாசிக ஒ ஆ ேவ`!'
ேக(டா*க...நா! தா! நJய க!' ெசா)லிய ேக!...சாய*கால
வ(+
J
ேபாயடாத எ!ன ..". ம'ஷ! உசிர வ(+ வாசி5சா கைடசிய)
ெர7+ ேத*கா 9&I, ெலா ெலா பழ1 த வா#க. Bட ெகாLச
A7ட) கிைட. மாமியட ேத*கா 9&ைய ெகா+தா) அ+தநா
இ(லி ெதா(+ ெகாள ேத*கா ச(ன கிைட.
இ த ேத*கா 9& க5ேசr அ&க& நடகாெத!பதா) ெபா", ெகாேவ!.
1தலி) d ெப:&வ)க தனயாக ேபாெகா7& ேத!. எ)லா
dெப:&வ)கள@ க)/rகள@ வரேவபத, ெரஜி:&ேரஷ'
இ பதிேல ந!றாக இ 9!" ெப7க அவ#களட கடைல
ேபா(டவ7ண இர7+ ஆ7க இ பா#க. இவ#க தா! ெபய# சr
பா#,, பதி ,, த* வசதிக பறி ெசா)லி, அைடயாள அ(ைட
வழ*வா#க. பதிQ ெசI ேபா, அ த ெப7களட Bட இர7+ வா#ைத
ேபசிவ(டா) அZவளQ தா!, Bட இ கடைல பா#(&க
ெபா"கா,. நா! தனயாக ேபா காலதி) இவ#களட ெராப
ைவ,ெகாள மா(ேட!. ஓரமாக உ(கா# , க7ேணா+ கா!பெத)லாேமா+
சr.
இ த பர5சைனகாகேவ க)/rய) ெம,வாக d ெப:&வலி! அ ைம
ெப ைமகைள5 ெசா)லி ஒ கைல B(டைத5 ேச#ேத!. ெபrய
B(டெம)லா இ)ைல மிLசி மிLசி ேபானா) ெமாத ஐ , ேப# இ ேபா.
ஒ த! ந!றாக பரதநா(&ய ஆ+வா!. ஒ த! ந!றாக பட வைரவா!.
மத ெர7+ ேப உG5 சபாண ேக:. Aமா எதாவ, ஒ ேபா(& எ!ற
ெபயr) வ பறைவகைள வா பா#க வ வா#க. இ த

ேபா(&கெக)லா தி 5சி வைரய@ உள க)/rகள) இ ,
வ வா#க. ந)ல ேவைள ெம(ராஸி) இ , வர மா(டா#க. வ 
B(டதி! ப தாைவ பறி ேக(கேவ ேவ7டா. எ)லா ெவளநா(&)
பற , வள# , இேபா, தா! தமி]நா(+ 1த! 1தலி) வ வ, மாதிr
தா*க 1&யாம) இ . எ*க ஐவ# =வ ஃேபஷ! எ!றா)
ெவதலபா ைவ, + ேபஸைன(த(+) தவர எ,Q ெதrயா,.
அ,Q மி த*கைத 1,கி) Aம , ெகா7+ ெரஜி:&ேரஷ' ேபானாேல
"கரகா(டகார!" ராமராஜ! ப) வ த மாதிr தா! @வ+வா#க.
இ தா@ இ,ெக)லா அசர மா(ேடா. ஆனா) இ த கிடா# ைவதி 
ைபய!கள! அலப) தா*க1&யா,. ேச# தாGல நா@ ெப7க வ தா)
ேபா, உடேன மரத&ய) கைடைய வr, வாசிக ஆரப, வ+வா#க.
நி!" ெகா7+வாசிபா!, 1(& ேபா(+ெகா7+ வாசிபா!, தைலைய
சி@ப வ(+ ெகா7+ வாசிபா!, ஆ& ெகா7ேட வாசிபா! - ேச(ைட
தா*க 1&யா,.
நா' ஒ தர தி)லானா ேமாகனாபா &.எ:.பாைலயா மாதிr
ம7ைடைய ம7ைடைய ஆ(& ெகா7+ உசிர வ(+ வாசி5A
பா#ேத!...ஹூ ஒ!' ேதறல. இ கற ெப7க B(டெம)லா கி(டா#
மரத&ய) தா! B&ய,. அGற நா' ஒ கி(டா# ைபயைன ெர7+
ப&, அவ! கிடா# வாசி ேபா, கிடா# ைபைய கட! வா*கி ெகா7+,
ெவ" ைபைய ேதாள) மா(& ெகா7+ கிழகI ேமகI அைல ,
ெபா7`களட கடைல ேத"ேவ!. ெவ" கிடா# ைபைய ைவ, ெகா7ேட
அவேனாட கடைல சாப&ைய நா! ெக+கிேற! எ!" க+பாகி அ த ைபய!
அGற கிடா# ைபைய கட! +பைத நிபா(& வ(டா!.
மி த*க வாசிபத சில வஷய*க இ கிற,. இைத "ெகா(+" எ!"
யாரவ, ெசா!னா) என ெகாLச ேகாப வ . ம7ைடய)
ெகா(&வ+ேவ!. மி த*கதி! இட, ைக பகதி) ரைவைய (உGமா
ெசவா#கேள அேத [ஜி தா!) த7ணய) நைன, ேகா , மாதிr உ (& ஒ(ட
ேவ7+. இ, வாசிபத 1!னா) தா! ெசயேவ7+. ெராப
1!னா&ேய ஒ(&வ(டாேலா , பதமாக இ)லாவ(டாேலா சத ந!றாக
இ கா,. இதகாகேவ வ"காத ரைவைய ஒ சி!ன டபாவ) எ+,
ெகா7+ ேபாக ேவ7+. ஒ 1ைற இ த ரைவ டபாைவ மற , வ(+
ேபாவ(ேட!. ேபா(& ஆரபபத அைர மண ேநர, 1!னா) தா!
கவனேத!. ரைவ எ* ேபாவ,? இ!ன ேகாவ தா தா! எ!"
நிைனேத!. ேபா(&ய) ெபய#கைள ஒ அழகான க7ணா& ேபா(ட கிள
ைமகி) அறிவ,ெகா7& த,. மி த*கைத 1,கி) Tகி ெகா7+
ேநர அவளட ேபா நி!ேற!.
"இ!' ேபா(& ஆரபகவ)ைல...நா!...உ*க ெபயைர Bப(ட,கGற
நJ*க வ தா.."
"இ)ல ெகாLச வ"காத ரைவ கிைடமா?..."
"..."

--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...9
கால

வ"காத ரைவ ேக(ட, க7ணா& கிள ெராபேவ ழப ேபானா.
"ரைவயா?
"ஆமா ேகசr ெசவா#கேள அேத ரைவ"
"ேகசrயா?!%?"
"ஆமா ெப7 பா#க வ ேபாெத)லா ெசவா#கேள..ேகசr"
இ த மாதிr வழாகள) ைபய!க சக(+ ேமன கலாபா!க எ!பதா)
நா! அவைள கலாகிேற! எ!" 1&ேவ க(&வ(டா.
"இப உ*க எ!ன ேவ7+..."
"ரைவ ேவ7+..வ"காத,"
"..." அவ எ!னதி ரைவ ேவ7+ அ,Q வ"காத ரைவ ேவ7+
எ!" Grயேவ இ)ைல. நா! அவ ேகசr ெசய ெசா)லி+கலாமா
இ)ைல மி த*க வாசி 1ைற பறி5 ெசா)லி+கலாமா எ!"
ேயாசிபத அ&ய) பறி ெகா7டா) ேபா) ஒ வ! ஓ&வ தா!.
"ஹJ வா!(: ேகசr..ஐ ெடா!( ேநா ெவா" - கிள அவனட இ*கிlஸி)
பா(+ பா&ய,.
"ேகசrயா..?"
"இ)ைல ேகசr ெசயற ரைவ...மி த*க வாசிகற, ெகாLச வ"காத
ரைவ ேவ`"
"மி த*க, ரைவயா... எ,?" - நா! கடைல ேபா+வத எ!னேமா ரைவ
ேக(ட மாதிr மிர(&னா!.
கிள ேக(& தாலாவ, வலாவாrயாக ெசா)லிய ேப!.. இ த த&ய'
ெசா)லி+பதகா எ*க மாமா எ!ைன மி த*க ப&க ைவதா#..
"ரைவ இ)லா(ட மி த*கதி) சrயா சத வரா,. ெதா(+ ெதா(+!' தா!
வ "
"ஏ! ெதா(+ன ெதா(+ன!' தா! வாசி*கேள!.." - நக)
ெதா(+ நகற, இெத!ன மாபழ ப5ச&யா.. ேக(& ேப! ேவைள
இ ப, இ(லி ேநாகாம சாப+வ, மாதிr திடகாதிரமாக இ ததா) ெகாLச
பயமாக இ த,. "இ)ல வ"காத ரைவ கிைடமா.." எ!" பைழய
ப)லவையேய பா&ேன!.
"எ*க காேலஜி) ேரஷ! கைடெயலா இ)ல சாr ஹJ ஹJ" கி7ட) அ&,வ(+

கிளைய பா#, சிrதா!. பகதி) கிள இ தா) எ)லா ைபய!க
வ நக) சி!&ேரா தா!. கிளI Aமாரா சிr, ைவத,.
"....உ*க காேலஜி) ஹா:ட) இ ேம அ*ேக ெம: எ!" ஒ!" இ ேம
அ*ேக ேக(டா) கிைட அதா! ேக(ேட!" - கிள நா! கடைல பா#(& எ!ற
ச ேதக ேபா ெஜ!&)ேம! தா! எ!" Gr , ெகா7ட மாதிr ெதr த,.
ேமகாேல ேபா ப?5சா*ைக பக ேபா!' வழிகா(&வ(டா!. கிள
ம(+ "ெராப ேத*:" எ!" ெசா)லிவ(+ நக# ேத!.
ேபாகிற வழிய) எ, இ க(+ எ!" பரதநா(&ய ெப7களடெம)லா
வ"காத ரைவ கிைடமா எ!" வ", ெகா7ேட ேபாேனா. ெம:ஸி)
ரைவ கிைட, வா*கி ெகா7+வ ேபா, அ த ெப7களட ரைவ கிைட,
வ(ட, எ*ககாக கOடப(+ ேதடேவ7டாெம!" தி பI ஒ தர
வ", வ(+ ேபா(&ய) வாசிேத!. க7ணா& கிள நா! எப&
வாசிகிேற! எ!" பா#,வ(+ ைக த(&னா.
இப&யாக நா! d ெப:&வ) ேபாவ ,ெகா7& த காலதி) தமி]நா(+
ப)கைலகழ*க இைடேய நட, இ!ட# Iனேவ#ஸி(& ெப:&வ)
நட, ெபா"G எ*க ப)கைலகழகதி வ த,. இ த வழா எ*க
ஊ பகதிலி பாபநாச தி வவ# க)/rய) நடபதாக
1&வாகிய த,. மிகQ அ ைமயான இட. ெபாதிைக மைலய)
அைம தி க)/r இ,. மைலய) ெராபQ ஏறாம) ஆரபதிேலேய
இ . க)/r அைம த இடேம ரமியமா இ .
ேபா(& காேல\ககிைடேய இ)லாம) ப)கைலகழக*ககிைடேய
நட எ!பதா) எ*க ப)கைலகழக =ைவ ேத# ெத+பதகாக எ*க
மாவ(ட க/rககிைடேய ேபா(& ைவதா#க. அவறி) சிற தவ#கைள
ஒ =வாக எ*க Iனவ#ஸி(& சா#பாக ப*ேகக ைவபா#க.
இ த இடதி) றால பராசதி க)/r பறி ெசா)லிவட ேவ7+. 
றால எ!றா) உ*க அ வ நியாபக, வ தா) எ*க ஊ# வயA
பச*க பராசதி க)/r தா! நியாபக வ . அZவளQ அ ைமயான
க)/r. ெப7க ம(+ேம ப&க B&ய _( Iனவ#ஸி(&. அ,Q எ*க
க)/r தா! அவ#க அ த வ(டாரதிேலேய பக எ!பதா) இ
க)/rகமிைடேய இ இணக அதிக.
ததி ேபா(&ேய பலமாக இ த,. ததி ேபா(& 1& த, உடேன 1&ைவ
அறிவகாம) ஊ ேபா ெல(ட# ேபா+கிேறா எ!கிற rதிய)
அறிவதா#க. இ)லாவ(டா) காேலஜுக ச7ைட வ எ!"
நிைனதா#க ேபா@. நா' சr ஆ5A அG(+தா! எ!" வ ,வ(ேட!.
ேபா(& நடபத 1 தின நா வைர தகவேல இ)ைல. 1 தின நா 7+

வாதியா# ளா: நட ேபா, ந+வ) வ , நா! ெசெல( ஆகிய பதாக5
ெசா!னா#. ெமட) வா*கிவ தா) காேலஜு ெப ைம எ!" இ!'
எெத)லாேமா ெசா!னா#. என எ*க _மி) ேவ" யா# யா# இ பா#க எ!"
தயக. ஒ வழியாக லி:ைட ைநசாக லவ(& பா#ேத!.

எ*க Iனவ#ஸி(& =வ) ெமாத பதினா" ேப#க. ப, ெப7க அைனவ பராசதி க)/rயலி ,. எ!ைனI ேச#, ஆ" ஆண. ஐ ,
ேப# தி ெந)ேவலி க)/rகளலி ,. அ(ரா சைக அ(ரா சைக...மன 
Tகலித,.

--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...10
கால

லி:&) இ த இர7+ பராசதிகைள ஏகனேவ ெதrI.
ெதrIெம!றா)..என அஸிைன ெதrI*கற மாதிr. ெர7+ 9' d
ெப:&வ)கள) பா#தி கிேற! ேபசி பழக கிைடயா,. காேலஜி) எ*க 
ளாசி) வஷய பரவய(& த,. வழா இர7+ நா(க ெதாட# , எ!பதா)
ைபய!க வ வதாக ெசா)லிய தா#க.
"ேட நJபா(+ ஒ ஓரமா உ(கா# , வாசி..ேவணா*கல ஆனா நா*க
வ தி கற ஜிகி&கள கவனக` அதனால நJ வாசிகறத உ(கா# ,
பா#க`' எதி#பா#காத எ*கி தா@ எ*க ைகத(+ உன தா!" அவ#கைள5 ெசா)லி றமி)ைல அவ#க வயA அப&.
வழா ஆரபபத 1 தின நா மாைலேய வர5 ெசா)லிய தா#க. எ!ன
ச(ைட ேபா(+ ெகாவ,, 1&ைய எப& சி@ப வாr ெகாவ,, வEதி
இ(+ெகா7+ ேபானா) பழ எ!" நிைன,வ+வா#கேளா, எப& அறி1க
ப+தி ெகாளலா எ!" எ)லாேம ழபமாக இ த,. அ,Q ெப7க
ெமஜாr(& உள _மி) ேவ" இ கிேறா...அதனாேலேய பய*கர ெட!ஷ!.
ெசா த மி த*க வா# இ=, க(டேவ7&ய ததா) ேவ" ஒ
1கியமான இடதி)(எ த இடெம!" வ பதிQகள) ெதrI) கட!
வா*கி ெகா7+ ஒ மா#கமாக ேபா5 ேச# ேத!. ெச!ைன தவர ெமாத
தமி]நா(+ ப)கைலகழக*களலி , =மிய தா#க. நா! கைடசி
ஆளாக ேபாேச#வத தி ெந)ேவலி பச*க பராசதிகளட
அ!ேயா!யமாகிய தா#க.
வr வா*க ேபான ஜாஸ! ,ைர மாதிr "எ* வ தா எத வ தா" rதிய)

தா! பச*களட வரேவG இ த,. நம இ த கழிசைடகைள பறி எ!ன
கவைல. பராசதி ஜிகி&கள கைட க7 கா(&னா) ேபாறாேதா? @க)
1ைறய) ஒ அதி#Oடசாலி ஜிகி&ைய ேத# ெத+, ைநசாக g) வ(ேட!.
ெஜாளா7டவ# க ைணேய க ைண அ த ஜிகி& என, அ+த வ(+
J
ந7பய!
சிேனகிதியா. இ, ேபாறாதா...க ைண கதா(ச அேமாகமா இ த,. ேலாக5
ேஷமைத பறி ெராப ேநர ேபசி ெகா7& ேதா. தி ெந)ேவலி
ந7ப#க 1தலி) இLசி தி!ற மாதிr இ த,. அGற ேபாக ேபாக
எ)லா ேம எ)ேலா ட! ேபசி பழகமாகிவ(டதா) ந)லெதா
ப)லகைலகழக +பமான,. எ!ென!ன ேபா(&கள) யா# யா#
க) ,ெகாவ, எ!ன பா(+ பா+வ, டா!: ஆ+வ, எ!" அ!றிரQ வ&ய
வ&ய வவாதிேதா. ெமாததி) ஒ _மாக ெப பாலான ேபா(&கள@
கல ,ெகாள எ*கைள தயா# ெச,ெகா7ேடா. மி த*க, ேடால,
&ர: எ!" என ெசா, பr, +,வ(டா#க. இ, ேபால
மறவ#க. டா!: ம(+ பராசதிக ேஹா)ேசலி)
எ+,ெகா7டா#க.
பா(+ டா!ஸு நா! தா! வாதிய வாசிேத!. பயசிய) அவ#க
ஆ+ ேபா, ராஜா ப(*கள) வ வ, மாதிr "சபாO சrயா! ேபா(&" எ!"
தனயாளாக ெதாைடைய த(& ெகா7+ ரசிபத 1 திய ெஜ!ம, 
+பைன ேவ7+. "இ)லிேய இ*க தாள தபறேத" எ!" அ*க*ேக
வஷய ெதr த மாதிr ப தா வ(+ ெகாேவ!. ஜிகி&க எனெக!னேவா
எ)லா ெதrI*கற மாதிr "இேபா சrயா இ கா..." எ!" தி ப பா&ேயா
ஆ&ேயா கா(+வா#க. Bட இ த தி ெந)ேவலி பரக:பதிக
வயெதr5ச) ெசா)லி மாளா,. ஆனா) ஒ!" இZவளQ அ!ேயா!யமாக
பழ ேபா, மனதி) க)மிஷ எ)லா ஓ& ேபாவ+ என அப& தா!
எ!" ெசா!னா) நJ*க நப ேபாவதி)ைல எ! மைனவI நப
ேபாவதி)ைல. என இ த ெப7ைண ெராப ந)லா ெதrI*கற ெவ,
ப தா ேக: தா! நா! அேபாெத)லா (இேபா அ,Q இ)லாத பரம சா, :)
).
அ+த நா வழாவ எ*க க)/rயலி , வானர பைட வ திற*கிய,.
நா! பராசதி ஜிகி&கேளா+ அ!ேயா!யமாக இ பைத அவ#க பா#க
ேவ7+ேம எ!" என கவைல. இ த மாதிr வஷய*கள) ெதrயாதவ#கள!
வயெதr5சைல வட ெதr தவ#க வயெதr5சைல பா#பேத ஒ தன
ஆன த பா *க. ச*கராபரண மாதிr ஜிகி&க டா!: ஆட நா! ம(+
மி த*க வாசி Aபலனதி) ஒ ைபயைன வ(+ எ)லாைரI B(&
வர5 ெசேத!. கிளபய வயெதr5சலி) ஒ ஊேர உைல ைவகலா.
"ேட எ)லா கெரடா இ கா...எதாவ, ேவ`மா...ரைவெய)லா
இ கா..நா! ேவணா மி த*கத ெகா7+ வர(+மா...எதாவ, ெஹ)
ேவ`னா B5ச படாம ேக. நம காேல\ மானத காபாதிர' எ!ன" எ*க _மி) ஜிகி&க இ ததா) காேல\ வானர*க B5சேம இ)லாம) ப)&

அ&த,க.
_மி) ஜிகி&க இ தா) மற _ ஜிகி&க சகஜமாக பழகினா#க. ரைவ
உGமா ெசவத ம(+மி)லாம) மி த*க வாசிகQ பய!ப+ எ!"
நிைறய ஜிகி&க ளா: எ+ேத!. ெஜய5ச திர! :ேடா#: மாதிr எைத
எ+ப, எைத வ+வ, எ!" ெதrயாம) தி பய பகெம)லா கடைல
சாப& தா!.
ேபா(&கள) ப(ைடைய கிளபேனா. ெப பாலான ேபா(&கள) ெவ!"
ேகடயைதI ைகபறிேனா. ேலாக) Iனவ#ஸி(&, பராசதி ஜிகி&க
எ!பதா) சேபா#(+ ேக(கேவ ேவ7டா. என த*க 1லாமி) Eசிய
ெவள பதக கிைடத, - கடைல ேபா(டத அ)ல மி த*க
வாசித.
நா! தாள வாசிக பராசதி ஜிகி&க நடன ஆ&ய வஷய ேபா(ேடாQட!
தினமலr) வ த, காேலஜி) எ!'ைடய பராகிரமைத பரப உதவய,.
அதகGற கடைல ப வ மாறி வா]ைகய) 1கிய தி ப*க
நிக] தன.

--இ!' ெஜாேவ!

ெஜாள திr தெதா கால...11
கால

ெஜா வ+கிற ர*க பலவதமான :(ேர&ஜி ைவதி பா#க. என
மி த*க ரைவ எப& உபேயாகமாக இ தேதா அ, மாதிr. நாென)லா
ஜுஜுப. சில Gதிசாலி ர*க தாவற, திகிற, கபைன
அபாப(டதாக இ . இப& தா! ஹா:ட) எ!றாேல தி (+ ப?#, த,
சேராஜாேதவ Gதக*க (ெதrயாதவ#க வ(+வடQ இத ஏ! இ த
ேகா(ேவ#( என ெதrயா,) எ!" மலி , கிட இடதி) ஒ ர*
ம(+ சமதாக வா]ைக ேஜாஸிய, ைகேரைக சா:திர எ!" ைட ,
ெகா7& த,. அ+த d ெப:&வலி) அ த ர* ஜிகி&க ைகைய
ப&, ேஜாஸிய ெசா)ல ஆரப,வ(ட,. அGற எ)லா )லா 
ர*க ெகாLச நாைள கேரைக ேஜாதிட Eஷணமாக அைல ,
ெகா7& தா#க. ஆனா) எ!னதா! திதா@ தாவனா@ "Survival for the
fittest" த,வ தா!. அ,கGற எ!ன தா! எ7ைணய தடவ ெகா7+
ம7ண) உ 7டா@ ஒ(+வ, தா! ஒ(+.
இப&யாக நா! d ெப:&வ)கள) வா]ைக க)வ க"ெகா7& த
காலதி) எ*க காேல\ _மி) ஒ ெபrய d ெப:&வ@ ெபrய _மாக

அ'ப 1&Q ெசதா#க. அதகாக ஆ(கைள ேத#Q ெசய ஒ மN (&*
ஏபாடாகி இ த,. இ த மN (&* நமள வ(டா யா வரேபாறா எ!ற
ெதனாெவ(&) ேபான எ*க ேகாO& அதி#5சி கா, ெகா7& த,. உலக
மகா அதிசயமாக அ த B(டதி ெகாLச ெப7க வ தி தா#க.
ப.ஜியலி , இர7+ 9!" சீ னய#க I.ஜியலி , இர7+ ேப 
வ தி தா#க. _ெம)லா ெசெலடாகி பா#தா) ட ேசர(: _மி)
எ!'ட! ஒ ப.ஜி. சீ னய#. அ!றிலி , அவ#க அகாவாகி வ(டா#க. _ 
ரா_ஸு அவ#கட! இ!ெனா அகாQ வ வா#க. நா*க அGற
எ)ேலா பாசமல#களாகி வ(டதா) ஒ வ# வ(&
J
ஒ வ# ேபா வர
ஆரபேதா. இப&யாக நா! அ த ெர7+ அகா வ&
J
ேபா வ த
காலதி) தா! என வா]ைகய) 1கிய தி ப ஏப(ட,. கடQ இவ!
பரம5சாrயாக இ , ெஜா வ(டெத)லா ேபா, எ!" 1&Q க(&ய
ேநரம,.
அ த அகாவ! வ(&)
J
ஓரளQ பழகமான ேபா, தா! அ த ெப7
அறி1கமானா. அகாவ! சிதபா ெப7. ஒேர ெத வ) அ+த+த வ+.
J
உ7ட வ(&
J
ெர7டக நிைன பழகமி)ைலயாதலா) அ த
ெப7ைண பா#த ேபா, எ த வதமான எ7ண1 உ7டாகவ)ைல. அவ#க
உறவன# ைபய! ஒ வ! மி த*க க" ெகா7& தா!. எ! மி த*க
வா# ெகாLச இ=, க(ட ேவ7&ய ததா) அவனடமி ,
ேபா(&க மி த*க கட! வா*கி ெகாேவ!. இ, ேபாக அவ#க வ(&)
J
வாசிக ெசா)லி அ*ேக ேவ" அ&க& க5ேசr நட. B(+ 
+பமாைகயா) எ)ேலா B(டமாக உ(கா# , ேக(பா#க. வாசி,
1&தா) ேத*கா 9& பதிலாக "சபாO" எ!" ெசா)லி ேதாைசI
Gளகாத தய &ப! கிைட. ெவ(கப(+ ெகா7ேட நா@ ேதாைசைய
சத ேபாடாம) சாப(+வ(+ வ ேவ!.
நாளாக நாளாக எேதா மாறைத உணர 1& த,. இ த ெப7ண! அபா
அமாவ எ!ைன மிகQ ப&தி கிற, எ!பைத உணர 1& த,.
மி த*க வாசிகாமேல சில நா ேதாைச &ப! எ)லா கிைட. இ த
ெப7` ெகாLச ,","பாக உலாவ ெகா7& . ஒ நா வழக
ேபா) அவ#க வ(&)
J
(ஓசி) மி த*க க5ேசr. ஊrலி , அைத
வ தி தா#க இ,ேபாக சைமய) எ)லா 1& , அவ#க வ(+
J
ெப7க
B(ட ேவ". Aமாேவ ந)ல வாசிேபா இப& ேகாபய# ரமணனாக
ெபாமனா(&க பைட [ழ வாசிக ெசா!னா ேக(கவா ேவ7+. சிவாஜி
ெசா)கிற மாதிr நாப கமலதிேல# , Gறப(+ Aமா ப5A உதறி(ேட!.
தனயாவ#தன வாசி, 1&5சா5A யா எ= , ேபாக மனசி)ைல.
மி த*க வாசி5ச Gைளயா7ட' பசிேம ச(னேயா+ ேதாைச வா#,
ேபாடலாேம எ!" ேதாணாம) "பா(ேடா+ மி த*க வாசி5சா ந!னா இ ,
அவேள பா+ இவேள பா+" எ!" ஏல நட , ெகா7& த,. ேபா+கிற நா@
ேதாைச இெத)லா ெகாLச ஒவ# எ!" இ!ன ேதா!"கிற,,
அ!ன ேதாணைல, வயA அப&. கைடசிய) இ த ெப7 ந)லா பா+வா

எ!" இவளட வ , நி!ற,. இ த ெப7` ெகாLச ெவ(க. ப
ப7ணெகா7& தா. ஒ பா(& Aமா இ காம) "ஏ7&யமா எ,&
ெவ(க அ7ணா மாதிr தாேன Aமா பா+ " எ!" ெகாதி ேபா(+வ(டா#.
இ த ெப7` வ தேத ேகாப. "அ7ணா!' ெசா!னாலா பாட
மா(ேட!" எ!" படெக!" எ= , ேபாவ(டா. என Tகிவாr
ேபா(+வ(ட,. உbர ேத! &த மாதிr இ தா@ சைபய)
வளெக7ண &த மாதிr ெநள , ெகா7& ேத!. ந)ல ேவைள
அ!ைற எ)ேலா சீ rயலி) வ வ, மாதிr சிr, சமாள,வ(டா#க.
அGற அ த அகாQ ேச# , ெகா7+ கி7ட) ெசய ஆரப,வ(டா#க.
இ தா@ ெகாLச நாைள ெராப ந)ல ைபய! மாதிr பட ேபா(+
ெகா7& ேத!. அ, ந!றாகேவ ெவா# அQ( ஆகி எ)ேலா ெராபேவ
எ!ைன ப&, வ(ட, அவ#க ெத நாைய தவர. ெமாச ப&கிற
9Lசிைய நா பா#தா) ெதrயாேதா எ!ைன பா#தாேல ைர.
அGற ஊrல இ)லாத பாலி&ெகெஸ)லா ப7ண ைபய! ெசாக தஙக,
ெப7 த*கதி) பதித ைவரமாக இ பா ேஜா& ந!றாக இ எ!"
அவ#க வ(&)
J
எ)ேலாைரI நைககைட ேச(+க மாதிr ேபச
ைவ,வ(ேட!. ெப7ைண வட அவ அபா அமா எ! ேமெல லZQ:
ஜா:தியாய+,.
ஆனா) எ*க வ(&)
J
என, அகா எ! ல(சண ெதrIமாைகயா)
1தலிேலேய க7+ப&,வ(டா. ஆனா) நா! சரணட# ஆகி அவ
இவைள ப&,வ(டதாைகயா) ஒ!" ெசா)லவ)ைல. கைடசியாக இவைள
எ*க வ(&
J
அபேபா Aமா வ கிற மாதிr வர5 ெசா)லி இவ வ தா.
இவைள பா#தQடேனேய எ*க வ(&)
J
ப&,வ+ எ!" ேபா(ட கண
தபவ)ைல. Bடேவ நா' யா எ!ன ப&ெம!" ெகாLச ெசா)லி
ெகா+தி ேதனாைகயா) வைரவேலேய எ*க வ(&@
J
எ)ேலா "நைக
கைட ேச(+க"ளாகின#. அGற ஒ Aபேயாக Aபதினதி) எ*க வ(&)
J
எ!னட "உன ஒ ெப7ைண பா#தி கிேறா. உன ப&தி கிறதா
எ!" ெசா)" எ!" இ த ெப7ைண ைக கா(ட, நா' "ெபrயவ#க நJ*க
பா#, எ, ெசதா@ சr, என!' எ த தன அபராய1 இ)ைல நJ*க
எ!ன ெசாலேறேளா அத ேககேற!" எ!" ெசா)ல அவ#க
"Gளயா7ட!னா இப&னா இ க'"!' சிலாகிக, அGறெம!ன + +
+ ெகா(& ஓ&ேய வ(ட, ஆ" வ ட*க.
"ஹூ...மி த*க வாசி5ச, ஒத ேத*கா 9& +, அ'பாம
ேதாைசI ேபா(+ ெபா7ண +தா பா *ேகா...எ)லா வதி"
"ஹூ...ஒத ேத*கா 9&ேய &தி கலா ச(ன ைவ5A அ+தநாேளா+
1&LA ேபாய ..."
"ஏ! ெசா)லமா(ேட...நைக,ப(+Gடைவ எ)லா [பரா ெசெல(

ெசயேற!' எ)ேலா ெசா)றா ஆனா வா]ைகயல 1கியமான
ெசெலW!ல ேகா(ைடவ(+ேடேன.."
"இத தா! Blessing in disguise-பா! எ!ன ப7ற, ஐ:வ#யா ராேயாட ஜாதக
ெபா தல அவேளாட நOட உன ேபரதி#Oடமா அைமLசி ..."
எ)லா G ஷ! ெப7டா(&க மாதிrI நா*க ஊட)க ந+ேவ
இர7+ ழ ைதகைள ெப" ெகா7+ சாதைனக நிக]தி
ெகா7& கிேறா.

- அ+த பதிேவா+ ெஜாவ, நிைறவைடI.

ெஜாள திr தெதா கால...12
கால
காவய பைட, வடவ)ைல, ஆனா@ எ!னேமா ெபrய எ=தாள# மாதிr
உ*க ந!றி நவ)த@ட! 1&Qைர எ=த ேவ7+ எ!" ேதா!"கிற,.
(உ*க ந!றி ெசா)லா(டா அ+த ெஜ!ம,ல ஒ ெப7` எ!ன
தி ப Bட பா#கமா(டா!' எ!னேமா உ மனA ெசா)@,) ெஜாள
திr த கால எ=,வத 1! ெகாLச தயக இ த,. ஏகனேவ நம
ெராப ந)ல ெபய#, இ,ல இதேவற எ=தலாமா எ!" ஒ ழப. ெசா!னா)
நGவ#களா
J
ெதrயவ)ைல(நா! எைத5 ெசா)லி நபய கிறJ#க?). இைத
எ=த ேவ7+ எ!" நிைன, ைம , ெகா7& த, நா! ஐ ,
மாத*க 1!னா). 1!'ைர எ=தி T*கி ெகா7& த,. தி_ெர!"
ஒ நா எேதா ஜாலியான பா(ைட ேக(+ ெகா7ேட (ெரயன) Tசி த(&
1த) பதிைவI ேபா(+வ(ேட!. நJ*க +த உசாகைத பா#த ேபா,
ெகாLச மைலபாக இ த, ெராப ப)ட +,வ(ேடேனா எ!". ஏேதா
சமாள, வ(ேட! எ!" நிைனகிேற!. சில பதிQக நாளா5ேச
ேபாடேவ7+ேம எ!" அவசரமாக எ=திய கிேற! தர (??!!) ைற ,
இ கலா. ஒ பதிவ) நJ*க ஏமாறைத ெவளப+திய ேபா, க7
திறபாக இ த,. அGற ெகாLச கவனமாக இ ேத!. மிக ந!றி. (இதி)
எ=தி எ!னேமா தி தி இ)லாம) ஒ பதிைவ ேவ" ஓர க(&வ(ேட!
இ!ன1 T*கி ெகா7& கிற,)
i(+ல நா ெஜாவ(டத அ&க& ேக(டா@ ேலசாக தா! ெசா)@ேவ!.
ஒ வஷயைத எபேவா ெசா)லி இ!ன1 கி7ட) ெதாட# ,
ெகா7& கிற,. அதிேல# , உஷாராய(ேட!. ஆனா@ பதிைவ
ப&,வ(+ ைட ைட!' ைடயாம எேதா ெபாழ5A ேபாறா!'
வ(+(டா*க( அப& தாேன?.. இ)ல 1&ய(+!' ெமாதமா
ேக(+கலா' காதி கீ *களா?) உ*க ந!றி. ந!றி எ)லா

ெசா)லிய ேக! த*கமாளைக ப)ல பா#, ேபா+*கமா எேதா
Gள(&கார!.
ெராப ெஜா பா#& இவ! கி(ட ெகாLச ஜாகிரைதயாக தா!
இ க'!' உ*கள) நிைறய ேப# நிைன, வ+வ#கேளா
J
எ!" ேவ"
உதறலா இ த,. ஆனா) நிைறய ேப# ெப7க ப!j(டதி@
ெமயலி@ ஆதரQ அளத ப!G தா! ெகாஞ நிமதியாக இ த,. தJபாவள
பா#&ய@ சகஜமாக ேபசின J#க.உ*க எ! ந!றி.
எ!னடா ஆபைளக ந!றி ெசா)லைலேய!' நினகாதJ*க (Gதிய
கா(&(டா!யா). ப!j(டதி) உசாக அளத உ*க அைனவ மிக
ந!றி.உ*கள) சிலேப# d.எ:லி , ேபா! ப7ண ேவ" உசாக
அளதJ#க. ேகாடா' ேகா& ந!றிையயா..
எ!னடா ெபயைர5 ெசா)லாம) ேத#தலி) ெஜய5சமாதிr ெமாதமா அறிைக
வடறாேன!' நிைனகாதJ*க...நா! ெகமி:(rயல ெகாLச வ
J யா#
ெபயைரயாவ, வ(+வ+ேவ! அதா!.
ெமாததி) நிைறய ந7ப#க உசாக1 கிைடதி கிற,. You all gave me
excellent support. இ த 1யசிய) உ*கள! உதவயா) நிைறய க"
ெகா7& கிேற!. ெதபாக இ!' எ=,ேவ! எ!" நிைனகிேற!. உ*க
ஆசி#வாத,ட! B&ய சீ கிர அ+த ெதாடைர ஆரப,வ+ேவ!.
(ேபா5Aடா..ஒ ேப5A ெசா!னா.கிளப(டா!யா)
உ*க எ)ேலா மN 7+ ந!றி ந!றி ந!றி!!
-இ,ட! (அஃப?ஷியலான) ெஜா 1".