You are on page 1of 6

OGP3 - Sterkten en zwaktenanalse lessen

Vak

Onderwerp

Taal

Spelling

Datum

Feedbackgever
3/3/2015 Eigen reflectie

+/-

Toelichting

Tops:

Goede stimulatie leerling om op tot het juiste antwoord te komen

werkwoordspelling
verleden tijd

Goede leraarommunicatie aan het eind van de les. Lln liepen weg voordat ik was uitgesproken. Terug laten komen, op je
plek en wacht tot ik uitgesproken ben en aangeef dat je kunt gaan werken.
Tips:

Zorg dat je je meer verdiept in de stof voordat je de instructie gaat geven;


Zelfvertrouwen. Stop met onzekerheid!
Focucs op de groep en blijf niet hangen bij de irritatie aan een leerling die niet oplet! Eigen verantwoordelijkheid leerling!

3/3/2015 Mentor: Derk van Venendaal

Tops:

Goed verbinding gemaakt met de leerlingen.


Je bent rustig! Heel belangrijk, zeker in deze groep.
Goede voorbereiding.
Goede analyse van ingeleverd werk met aansluitend lesidee voor komende week.

Tips:

Maak opbrengsten voor leerlingen concreet.


Stel rele doelen voor jezelf en voor de leerlingen (SMART - formulering -> SvH)
Straal zelfvertrouwen uit - gun jezelf de tijd om te leren
Communiceer als zaken anders lopen dan verwacht.

Spelling 2

Vakdocent: Ayden Gonenc

werkwoordspelling
verleden tijd 2

Tops:

Blijf ambitieus maar stop met "vuvven" - verdedigen - uitleggen - verklaren


Je hebt een goede lesvoorbereiding!

Tips:

Let op je taalgebruik!
Laat in een lesvoorbereiding ook de vakdidactiek terugkomen. Beginsituatie mag aangevuld worden.

3/10/2015 Medestudent: Dilia Couwenberg

Tops:
Tips:

3/10/2015 Eigen reflectie

Tops:

Adhv dit lesontwerp zou ik ver komen als ik deze les zonder voorbereiding over zou moeten nemen. Ik heb ook een goed
beeld van de klas gekregen. Goed gedaan.
Ik zou geen namen noemen in de evaluatie.
Tip van mijn mentor van vorige week overgenomen. Ik heb me niet gestoord aan leerlingen die vooruit werkten. Ik heb dit
wel benoemd maar heb dit losgelaten en heb me gerich op de lln die wel goed meededen.
Er is goed gewerkt en goede werksfeer. Minder fouten dan vorige week in moeilijker opgaven!

Tips:

Beperk je tot de hoofdlijn, dit is moeilijk genoeg!


1x uitleggen, niet blijven herhalen. Dat maakt lln lui.

Vak

Onderwerp

Datum
Feedbackgever
3/10/2015 Mentor: Derk van Venendaal

+/Tops:

Toelichting
Goede voorbereiding
Kinderen hebben nadien nog steun aan het stappenplan op het digibord
Goed contact met de kinderen. Je houdt contact, corrigeert en stimuleert.
Goede concreet gemaakte doelen nav een analyse van de vorige les. Verwerking ook concreet.Een doelgerichte les.

Tips:

Wees selectief in je taalgebruik. Gebruik niet teveel woorden. Kies woorden zorgvuldig: wees effectief.
Groepsprocessen. Daar gaan we volgende week aan werken.

Taal

Stellen

3/10/2015 Eigen reflectie

Tops:
Tips:

Verhaal afmaken vrije


opdracht

Idee werd goed ontvangen


Instructie kort houden. Het gelezen gedeelte van het verhaal om af te maken was veel te lang - weg aandacht
Uitvoeriger ingaan op het bouwschema voor een tekst
Tijdplanning geven hoe lang aan elk onderdeel van het bouwplan gewerkt kan worden => tijdplanning in de gaten houden.

3/10/2015 Mentor: Derk van Venendaal

Tops:

Goede voorbereiding

Tips:
KO-BVO

Perspectief

3/10/2015 Eigen reflectie

Tops:

Aandacht pakken en n iemand tegelijk aan het woord -> gaan we volgende week aan werken.
Leuke opdracht die goed werd ontvangen
Er is serieus gewerkt
Goede orde, zeker bij uitleg, maar ook bij verwerking
Fijn dat ik ook Vincent heb kunnen stimuleren aan het werk te gaan

3/10/2015 Mentor: Derk van Venendaal

Tips:

Niet meer doen; Voorbeeld met naam van een leerling (hartje)

Tops:

Goed contact met de kinderen


Leerlingen hebben later nog steun aan het stappenplan op het digibord

Natuuronderwijs

Zonsverduistering

3/19/2015 Eigen reflectie

Tips:

Groepsprocessen. Daar gaan we volgende week aan werken.

Tops:

Ik ben trots op deze les. Goede inoud, goed verlopen! Een pareltje!!
Er is goed opgelet bij de instructie - goede controle over de groep;
Discussie zo goed mogelijk gestimuleerd - rollen benadrukt (coperatief leren)
Goede evaluatie. Iedereen had het gevoel dat er naar hem/haar geluisterd werd en heeft voldoende zijn idee kunnen
inbrengen
1 groep flink toegesproken op pestgedrag. Geprobeerd 'het slachtoffer' te troosten.

Tips:

Andere aanpak groepssamenstelling. Pionnen later uitddelen of eigen groepsindeling maken.


Andere aanpak huilende leerling. Hij mag zich even terugtrekken om tot zichzelf te komen.

Mentor: Derk van Venendaal

Tops:

Goede lesvoorbereiding
Voorkennis geactiveerd - actueel onderwerp - afwisseling in werkvormen
Goede houding van de juf
Goede les!

Vak

Onderwerp

Datum

Feedbackgever

+/Tips:

Toelichting
Let op je taalgebruiek. Gebruik niet meer woorden dan nodig.

Vak

Onderwerp

LEVO-filosofisch

Waarom School

gesprek

copeatief leren

Datum

Feedbackgever

3/24/2015 Eigen reflectie

+/Tops:

Toelichting
Er is goed opgelet bij de instructie - goede controle over de groep;
Discussie zo goed mogelijk gestimuleerd - rollen benadrukt (coperatief leren)
Goede evaluatie. Alle leerlingen hadden het gevoel dat er naar hen geluisterd was en dat ze voldoende hun idee voor het
voetlicht hebben kunnen brengen.
1 groep flink toegesproken op pestgedrag. Geprobeerd 'het slachtoffer' te troosten.

Tips:

Andere aanpak groepssamenstelling. Pionnen later uitddelen of eigen groepsindeling maken.


Andere aanpak huilende leerling. Hij mag zich even terugtrekken om tot zichzelf te komen.

Mentor: Derk van Venendaal

Tops:

Je staat heel rustig voor de groep. Dat neemt de groep ove!


Goede voorbereiding!
Coperatieve vorm werkte goed.
Kijk hoe je betrokkenheid kunt vergroten door les meer interactief te maken.

KO-Muziek

I'm a Ford

3/30/2015 Eigen reflectie

Tips:

Beperk je woorden! (SvH: korter van stof, minder herhaling)

Tops:

Goede inleiding, wie speelt een instrument: activeren van voorkennis;


Leuk swingend nummer. Leerlingen kenden het niet en deden goed mee.

Tips:

Kies volgende keer een net andere lesopbouw. Eerst een kort theotetisch deel en dan opbouw naar melodie, zang en
uitbouw met gebaren. Logischer en daardoor meer betrokkenheid en je meer aandacht.
Zorg dat je volgende keer wat meer nummers achter de hand hebt.
Zorg voor een andere manier van muzikale begeleiding (of laat weg). Switschen tussen digibord/gynzy en Youtube werkt
niet.
Andere aanpak huilende leerling. Hij mag zich even terugtrekken om tot zichzelf te komen.

Mentor: Derk van Venendaal

Tops:

Prima voor een eerste muziekles


Leerlingen aangesproken met 'ik-boodschap': goed!

Tips:

Je bleef rustig en nam de leerlingen mee in de les


Zoek naar iets meer betrokkenheid.
Verhouding zingen/praten lag te wienig bij zingen.
Probeer de werkvorm wat aan te passen zodat de beleving positiever wordt en betrokkenheid bij alle leerlingen wordt
vergroot.
Je doet steeds meer 'jouw ding' en laat je niet gemakkelijk uitlokken tot een discussie

Rekenen

Handig rekenen

4/7/2015 Eigen reflectie

Tops:

Rustige communicatie
Goede inleiding, wie speelt een instrument: activeren van voorkennis;
Leuk swingend nummer. Leerlingen kenden het niet en deden goed mee.

copeatief leren
Tips:

Kies volgende keer een net andere lesopbouw. Eerst een kort theotetisch deel en dan opbouw naar melodie, zang en
uitbouw met gebaren. Logischer en daardoor meer betrokkenheid en je meer aandacht.
Zorg dat je volgende keer wat meer nummers achter de hand hebt.

Vak

Onderwerp

Datum

Feedbackgever

+/-

Toelichting
Zorg voor een andere manier van muzikale begeleiding (of laat weg). Switschen tussen digibord/gynzy en Youtube werkt
niet.
Andere aanpak huilende leerling. Hij mag zich even terugtrekken om tot zichzelf te komen.

Vak

Onderwerp

Datum

Feedbackgever
Mentor: Derk van Venendaal

+/Tops:

Toelichting
Samenwerken biedt mogelijkheden. Feedback geven aan elkaar is prima
Goede voorbereiding

Tips:

Goede zelfreflectie achteraf.


Geef duiedelike kaders aan. Maak het doel en belang van de les zo concteet mogelijk
Werk opdrachten zo uit dat ze in dienst staan van de les
Leeropbrengst voor leerlingen duidelijk maken. Concrete doelen stellen en benoemen (SMART) -> SvH)

Geschiedenis

Vincent van Gogh

4/7/2015 Eigen reflectie

Tops:

Tevreden over mijn voorbereiding en het verloop.


Goede mix van cultureel erfgoed en beeldende vorming - stijl en leven van Vincent van Gogh

copeatief leren

Mentor: Derk van Venendaal

Tips:

Helaas viel spel in het water omdat lesonderwerp al was opgenomen in de dagplanning. Betere afstemming/comunicatie
met mentor
Verbeteren lesontwerp door eerst het filpmje dan nabespreking en toelichting/uitbreiding naar cultureel erfgoed

Tops:

Goede voorbereiding

Tips:

Kijk of je naar een meer leerlinggestuurde werkvorm kan. Lln zelf aan het werk, dit vergroot de betrokkenheid.
Betrek leerlingen bij het leerproces. Geef hen een actieve rol

BVO

Portretschilderen

4/14/2015 Eigen reflectie

Tops:

Leerlingen hebben geoefend met portrettekenen en de instructie over vlakverdeling gezicht is door veel leerlingen goed
overgenomen.
Goed geoefend met het tekenen in de 'streepjesstijl' van Vincent van Gogh.

Tips:

Uitleg korter maken. Eerst uitleggenwat nieuw is - portrettekenen en dan dan de stijl herhalen. (toegepaste lesontwerp
omkeren)
Duidelijk tijdschema hanteren voor de leerlingen. Korte grove schets en dan schilderen. Nu is er te lang geschetst.

Tops:

Goede evaluatie aan het eind van de les. Wat ging goed, wat is moeilijk. Ervaringen.

Tips:

Leuk dat er iets te beleven is voor de leerlingen. Meer nadruk op exterimetnern is een goed idee. Minder nadruk op
auditieve kennisoverdracht.
Betrek leerlingen bij het leerproces. Geef hen een actieve rol

zoals Van Gogh

Mentor: Derk van Venendaal