You are on page 1of 48

Ministerstwo Gospodarki

Informacja o realizacji ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych
Stan na 31 grudnia 2011 r.

Warszawa, maj 2012 r.

Spis treści
Synteza ...................................................................................................3
1.

Wprowadzenie ................................................................................4

2.

Lokalizacja i obszar specjalnych stref ekonomicznych..................5

3.

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych..............9

4.

Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi..........26

5.

Podsumowanie..............................................................................37

Mapa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce...............................48

2

Synteza
Niniejszy dokument został przygotowany w związku z art. 26 ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o sse”, który nakłada na Radę Ministrów obowiązek przedstawiania
Sejmowi informacji o realizacji ustawy o sse wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu.
Dokument ten zawiera informacje dotyczące funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. i obejmuje następujące
zagadnienia: 
lokalizację i stopień zagospodarowania kaŜdej ze stref, 
efekty funkcjonowania stref, 
działalność spółek zarządzających strefami.
Efekty istnienia specjalnych stref ekonomicznych przedstawione zostały z uwzględnieniem
liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branŜowej
zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału.
W 2011 r. łączny obszar stref wzrósł o blisko 939 ha, tj. do poziomu 15 046 ha. Średni
stopień jego zagospodarowania wyniósł 61%. W roku ubiegłym wydanych zostało 188
zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. Ich liczba była o 6%
wyŜsza niŜ w roku 2010. Przedsiębiorcy zainwestowali 6,45 mld zł, co oznacza wzrost
inwestycji w stosunku do roku poprzedniego o 8,8%. Liczba miejsc pracy zwiększyła się
o 16,79 tys., tj. o 7,5%. Zainwestowany w strefach kapitał w 75% pochodził z sześciu krajów:
Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Największe nakłady poniosły firmy
z branŜy motoryzacyjnej (25,0% wydatków inwestycyjnych). Kolejne miejsca zajęli
producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,0%) oraz przedsiębiorstwa
produkujące wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,4%).
Największa koncentracja branŜowa charakteryzowała strefy: legnicką, katowicką
i warmińsko-mazurską, w których na branŜę wiodącą przypadło od 49% do ponad 55%
zainwestowanych środków. W pierwszych dwóch z wymienionych stref dominował przemysł
motoryzacyjny, zaś w trzeciej produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Analiza
struktury branŜowej w poszczególnych strefach i w ich otoczeniu wskazuje, Ŝe powstałe
skupiska firm działających w tych samych, pokrewnych lub komplementarnych sektorach
stanowią naturalną bazę do tworzenia i pomyślnego rozwijania klastrów.
W 2011 r. nakłady na budowę infrastruktury na obszarze stref wyniosły 343,4 mln zł, w tym
wydatki spółek zarządzających strefami stanowiły blisko 29% i były niŜsze o 18%
w stosunku do roku 2010. Pozostała część wydatków finansowana była przez gminy,
gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W 2011 r. podmioty
te przeznaczyły na rozwój infrastruktury o 5,6% środków więcej niŜ w roku 2010.
ObniŜeniu wydatków na infrastrukturę przez spółki zarządzające towarzyszyło zwiększenie
nakładów na promocję stref z 4,9 mln zł w 2010 r. do 6,0 mln zł w 2011 r., tj. o 22,4%.

3

1. Wprowadzenie
Specjalna strefa ekonomiczna to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski,
gdzie przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje mogą korzystać z pomocy regionalnej
w formie zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z działalności określonej
w zezwoleniu.
W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych, tj. strefy: kamiennogórska, katowicka,
kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska,
starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska. Na mocy
ustawy o sse łączny obszar stref nie moŜe przekroczyć 20 tys. ha. Na koniec 2011 r.
powierzchnia wszystkich stref nieznacznie przekroczyła 15 tys. ha. Według aktualnie
obowiązujących przepisów strefy będą funkcjonować do końca 2020 r.
Na terenach stref funkcjonuje kilka grup przedsiębiorców, wobec których stosowane są róŜne
zasady udzielania pomocy publicznej: 
grupa MSP posiadająca zezwolenia wydane do 31 grudnia 2000 r., 
grupa duŜych przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane do 31 grudnia 1999 r., 
grupa duŜych przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane w 2000 r., 
grupa duŜych przedsiębiorców z sektora motoryzacji posiadających zezwolenia wydane do
31 grudnia 2000 r., 
przedsiębiorcy, którzy otrzymali zezwolenia po 1 stycznia 2001 r., tj. po harmonizacji
przepisów o pomocy publicznej z prawem Unii Europejskiej.
Zasady funkcjonowania przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane do końca 2000 r.
określa ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Zgodnie z nią
grupa MSP miała prawo do zwolnienia podatkowego w oparciu o przepisy funkcjonujące
przed 2001 r., przy czym okres korzystania ze zwolnienia został skrócony – w zaleŜności od
wielkości przedsiębiorcy – do końca 2011 r. lub 2010 r. Średni przedsiębiorcy utracili prawo
do zwolnienia podatkowego z końcem 2010 r., a mali przedsiębiorcy rok później.
Grupa duŜych przedsiębiorców działa w reŜimie prawnym obowiązującym od 2001 r., przy
czym dla wszystkich zezwoleń wydanych do końca 1999 r. obowiązuje intensywność pomocy
wynosząca 75%, a dla zezwoleń wydanych w 2000 r. – 50%. W przypadku przedsiębiorców
z sektora motoryzacji pomoc nie moŜe przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych
inwestycji.
Obecne zasady udzielania pomocy w strefach, określone rozporządzeniem RM z 10 grudnia
2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref
ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548, z późn zm.), są toŜsame z przepisami Komisji
Europejskiej zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L
214 z 9.8.2008, str. 3).
Specjalne strefy ekonomiczne są objęte programem pomocowym o numerze X193/2009.

4

tarnobrzeskiej i wałbrzyskiej. − innowacyjności – 4. które w momencie włączenia do stref były własnością lub w uŜytkowaniu wieczystym podmiotów innych niŜ Skarb Państwa. Granice stref zmieniane były jedenastokrotnie. 861. tj. Włączono je w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. − stopy bezrobocia – 9. przy czym dwukrotnie zmieniono obszar dwóch stref. mieleckiej. tj. uzyskały status specjalnej strefy ekonomicznej. − innowacyjności i sektorów priorytetowych – 1. W czterech przypadkach włączono grunt prywatny na rzecz pełnej realizacji rozpoczętej na terenie strefy inwestycji (na podstawie § 7 ww. − stopy bezrobocia i sektorów priorytetowych – 1. kryterium niezbędności terenu). czyli tzw. − stopy bezrobocia i stopnia uprzemysłowienia – 1. specjalne strefy ekonomiczne obejmowały tereny zlokalizowane w 143 miastach i 203 gminach o łącznej powierzchni 15 045. to tzw. 2 – kryterium sektora usług IT i BPO i 1 kryterium B+R. krakowskiej.41 ha. pomorskiej.2. które w 2011 r. W stosunku do roku 2010 łączna powierzchnia stref wzrosła o blisko 939 ha w wyniku włączenia 1074.79 ha.02 ha. grunty publiczne. jednostki samorządu terytorialnego i spółki zarządzające strefami. w sprawie kryteriów. rozporządzenia. 8 – kryterium stopy bezrobocia. Wspomniane projekty spełniały następujące kryteria: − sektorów priorytetowych – 11 projektów.67 ha i wyłączenia 135.72 ha. Pozostałe tereny. Pozostałe zmiany dotyczyły stref: katowickiej. Lokalizacja i obszar specjalnych stref ekonomicznych Na dzień 31 grudnia 2011 r. W 2011 r. czyli zgodnie z tzw. Lokalizację i wielkość specjalnych stref ekonomicznych przedstawia Tabela 1. − stopy bezrobocia i innowacyjności – 1. Wśród terenów włączonych do stref w 2011 r. − sektorów priorytetowych oraz wspierania rozwoju klastrów. kostrzyńsko-słubickiej i starachowickiej. łódzkiej. 5 . parków przemysłowych i technologicznych – 2. Spośród wspomnianych 21 projektów inwestycyjnych 10 spełniało kryterium innowacyjności. Z ogólnej powierzchni stref 21. których spełnienie umoŜliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną w związku z planowaną realizacją 21 projektów inwestycyjnych.2% stanowiły grunty. blisko 20% stanowiły grunty prywatne. grunty prywatne. wydano 30 zezwoleń na realizację na gruntach publicznych projektów inwestycyjnych zgodnych z warunkami określonymi w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. W związku z nowymi pomiarami geodezyjnymi w przypadku trzech stref dokonano korekty zwiększającej łączną ich powierzchnię o 0.

Trzebownisko. meblarska gminy: Dębica. małopolskie. Wąbrzeźno 6 .96 1 246. Mielec. Brójce. Czerwieńsk. Przykona. Lokalizacja i obszar specjalnych stref ekonomicznych Lp. Zawiercie. Prusice. Sławno. usługi związane z działalnością Zgorzelec wydawniczą. Kleszczów. Krokowa. Głogów. Gryfów Śląski. Słomniki.12. Rudziniec. Kutno.96 1 314. KoŜuchów. Bieruń. Gorzów Wielkopolski.72 5 Legnicka dolnośląskie 1 041.2010 31. Limanowa. Malbork.63 7 8 Mielecka podkarpackie. Opatówek. Łęczyca. opolskie 1 917. podkarpackie 523. Stęszew. Widawa. Wronki. wydawniczą. Zabierzów. mazowieckie 1 198. Starogard Gdański. wyroby Sławków.14 367. wielkopolskie. zachodniopomorskie Lokalizacja strefy 31. Turek. Nowa Sól. Zgierz. Bukowno. Kargowa. Tarnów usługi związane z działalnością gminy: Andrychów. śyrardów mineralnych surowców gminy: Aleksandrów Łódzki. Lubin. Gromadka. Krosno. Dobczyce.47 4 Krakowska małopolskie. Siemianowice Śląskie. Zduńska Wola. Knurów. Skawina. Jarosław. Gubin. Opoczno. Sosnowiec. Kostrzyn nad Odrą. Kamienna Góra. Lubawka. Boguchwała. Konstantynów Łódzki. motoryzacja gminy: Dobroszyce. Siewierz.Tabela 1. Gubin. Legnickie Pole. Lubań. Łobez. Miękinia. Poznań. Gdynia. Zabrze. wyroby z pozostałych Skierniewice. Jarosław. Chojnice. motoryzacja.2011* BranŜe wiodące miasta: Jawor. Myślenice. LeŜajsk. Tychy. Sulęcin. surowców niemetalicznych Krapkowice. wielkopolskie 1 267. KsiąŜ Wielki. Rypin. Dąbrowa Górnicza. Szczecin. Kędzierzyn-Koźle. Wieluń. Ostrów Wielkopolski. Łódź. zachodniopomorskie. Międzyrzecz. Sztum. Goleniów. Wolbrom. śory z pozostałych mineralnych gminy: Czechowice-Dziedzice. Godów.68 1 929. Słubice. Gorlice. Radomsko. śychlin miasta: Dębica. Orzesze. Lublin. zachodniopomorskie Pomorska pomorskie. Krobia. Zgierz. Stargard Szczeciński. Nowy Sącz.2011 367. Tomaszów Mazowiecki. Ostrów. Gogolin. Dobiegniew.63 1 134. LeŜajsk. Przemęt. Katowice. motoryzacja Niepołomice. Kamienna Góra. Wróblew. motoryzacja Gryfino. wyroby metalowe Środa Śląska miasta: Bełchatów. Toruń elektroniczna. RaciąŜ. motoryzacja. Ostrzeszów. Łowicz. Kwidzyn. Warszawa. Zator miasta: Chojnów. Rzepin. Lubartów. papiernicza gminy: Barcin.15 3 Kostrzyńsko-Słubicka lubuskie. Koniecpol.14 Katowicka śląskie. Jelenia Góra.12. Kolbuszowa. Prochowice. Głogów Małopolski. Wola Krzysztoporska. Radzyń Podlaski. wielkopolskie 2 Obszar strefy (w ha) 31. Gdów. metalowe Stryków. Pruszków. Płock. śmigród miasta: Bielsko-Biała. ChodzieŜ. Legnica. Ujazd miasta: Białogard.40 558. Pawłowice. Strzelce Opolskie.84 1 041.84 6 Łódzka łódzkie. Koło. Karlino. Ozorków.70 1 276. Grudziądz. Jastrzębie-Zdrój. Tczew. Grodzisk Mazowiecki. Swarzędz. Police. Oświęcim. Tczew. Gliwice. Chełmek.49 1 454. Bochnia. Łysomice. Piotrków Trybunalski. Słupca. małopolskie. ParadyŜ. Nowy Tomyśl. śabia Wola. Zagórz miasta: Bydgoszcz. drzewna. Koluszki. Przemków. Rzeszów. Świecie. Zielona Góra gminy: Barlinek. Buk. wyroby Nowe Skalmierzyce. Zielona Góra miasta: Bochnia. Strefa województwo 1 Kamiennogórska dolnośląskie. Częstochowa. lubelskie. Rajcza. Człuchów. niemetalicznych. Piła.12. Gdańsk. Gniewino.00 1 239. Lubliniec. Sanok. Ksawerów. Lubaczów. kujawskopomorskie. Piechowice. Wolbórz. Polkowice. Czerwionka-Leszczyny. Rybnik. Lubsko. Ujazd. Zamość drzewna. Krosno. Złotoryja gminy: Chojnów. Tomaszów Mazowiecki. Nowogrodziec. Bytom Odrzański. Janowice Wielkie. Kraków. Ropczyce. Kietrz. Sieradz. Rawa Mazowiecka. Skwierzyna. Radziechowy-Wieprz. Kowalewo Pomorskie.

wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych wyroby elektroniczne i optyczne. Szczytno.72 Kluczbork. Długołęka. Leszno. 9 10 11 Strefa województwo Słupska pomorskie. Sędziszów. Olsztyn. Jelcz-Laskowice. Suchedniów. opolskie. Syców. 12 1 551. Dobre Miasto. Morawica. lubuskie Praszka. warmińskomazurskie. Łapy.12. Strzegom. Świdnica. Wyszków miasta: Bielawa. Ząbkowice Śląskie. Twardogóra. wielkopolskie. lubelskie. łódzkie. Świdnica. Słupsk. Suwałki miasta: Jasło. Połaniec. Stąporków. Kłodzko. opolskie. Jarocin. Ciechanów. Grajewo. Wałcz gminy: Debrzno. Nowa Ruda. Mniszków. mazowieckie Obszar strefy (w ha) 31. Szprotawa. Słupsk. Siedlce. Bystrzyca Kłodzka.82 15 045.12. Skarbimierz. Suwałki gminy: Gołdap. usługi magazynowania i wspomagające transport wyroby chemiczne. DzierŜoniów. mazowieckie. Orły.79 * pogrubioną czcionką wyróŜniono obszary włączone do strefy w 2011 r. Ostróda 14 warmińsko-mazurskie. Siedlce. Nysa. Przemyśl. Kalisz. Tomaszów Lubelski gminy: Gorzyce.94 838.81 miasta: Kielce. Iłowo-Osada. Tarnobrzeg. Prudnik. Oława. wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych wyroby z drewna. Ryki. Piecki. Wołów. Świebodzice. Ciechanów.09 595.2011 Lokalizacja strefy 31. Przeworsk. Pilawa. Pisz.09 401. Tułowice 342. Rawicz. Rogoźno. Września. Bartoszyce. zachodniopomorskie. Stalowa Wola. Węgrów. wielkopolskie Starachowicka świętokrzyskie. Nisko.77 342. Mrągowo. Góra. Jedlicze. Krotoszyn. Ostrowiec Świętokrzyski. Szczecinek. Olsztynek. OŜarów Mazowiecki. Horodło. Wielbark Razem 14 106. Ostrołęka. Tomaszów Lubelski. Morąg. Starachowice 612. Tuczępy. Mława. Lidzbark Warmiński. Strzelin. SkarŜysko-Kamienna.94 gminy: Barczewo. Oleśnica. Pionki.91 1 587. Namysłów. Końskie. Radom. Janów Lubelski. Małkinia Górna. Wrocław Wałbrzyska gminy: Brzeg Dolny. 838. śukowo 401. Orzysz. Kościan.78 Nowa Dęba.91 gminy: IłŜa.2010 31. Piekoszów. Bolesławiec. Opole. Nidzica. mazowieckie. Jasło.2011* miasta: Koszalin. Śrem. Oława. Nowa Ruda.12. Poniatowa. dolnośląskie BranŜe wiodące wyroby z drewna. 13 dolnośląskie.Lp. Przasnysz. maszyny i urządzenia. gdzie indziej niesklasyfikowane motoryzacja. Piława Górna. Pasłęk. spoŜywcza wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. wyroby elektroniczne i optyczne 7 . Szydłowiec. Iława. Kudowa-Zdrój. Kłodzko. lubelskie Suwalska podlaskie. Nowe Warmińsko-Mazurska Miasto Lubawskie. Tarnobrzeska podkarpackie. śarów miasta: Bartoszyce. Łuków. mazowieckie Olecko. Puławy. Kobierzyce. Wałbrzych. Ełk.77 miasta: Białystok. świętokrzyskie. Rymanów. Wiązów.13 2 073. Staszów. 1 685. Nowe Miasto nad Pilicą. Elbląg. Kobierzyce. Kraśnik.

96 5 862.3% i 45.16 12 Tarnobrzeska 1 587.25 60. proc. o który zwiększyła się łączna powierzchnia stref w 2011 r.64 10 Starachowicka 612.47 870.W wyniku zmian granic w 2011 r.).64 398.17 51. i wynosił niewiele ponad 61%. Zagospodarowanie obszaru stref wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. kamiennogórskiej (o blisko 2 pkt. proc.91 384. o 23%).23 157. Na te trzy strefy przypadło 73% obszaru.2%).50 809. o 15%) i mielecka – o 111 ha (o blisko 10%).02 337. proc.15 1 050.77 228.63 864.97 177.36 68. warmińsko-mazurskiej (0.14 189.77 243.72 1 264.6 pkt. łódzkiej (0.14 62. Do gruntów zagospodarowanych została zaliczona powierzchnia zajęta przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przez przedsiębiorców działających bez zezwolenia (gdyŜ je wcześniej utracili lub nie mogli go uzyskać z uwagi na przedmiot działalności). katowickiej (1.40 5 Legnicka 1 041.64 13 Wałbrzyska 2 073.76 236. Lp.). Tabela 2.00 847. starachowickiej (0. proc.07 412.3 pkt. proc. proc.).83 59.3%).03 8 Pomorska 1 314. Największy stopień zagospodarowania osiągnęły strefy: pomorska (74. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w specjalnych strefach ekonomicznych wyniosła 9 183.28 561.06 27.61 74.63 977. jednakŜe w związku z włączeniem nowych terenów do stref stopień zagospodarowania ich łącznej powierzchni był o blisko 1.03 71.74 2 Katowicka 1 929.8%) i suwalska (71.94 15 045.32 9 Słupska 401.76 ha i była większa w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 395 ha.09 243.48 878. najbardziej powiększył się obszar strefy wałbrzyskiej – o 388.01 pkt.47 221.0%. niŜszy niŜ w 2010 r. Z kolei najwięcej wolnych gruntów w stosunku do powierzchni danej strefy znajdowało się w strefie legnickiej. Strefa Obszar strefy (w ha) Grunty zagospodarowane (w ha) Stopień Grunty zagospodarowania niezagospodarowane gruntów (w ha) (w %) 1 Kamiennogórska 367. Zagospodarowanie obszaru stref Stopień zagospodarowania obszaru stref przedstawia Tabela 2. proc.78 11 Suwalska 342.) i legnickiej (zaledwie 0.7 pkt.84 281. tj.4 pkt.68 7 Mielecka 1 246.6 ha (tj.64 583.98 838.78 760.78 1 026. kamiennogórskiej i katowickiej – odpowiednio 73.93 98.86 4 Krakowska 558.5 64.98 9 183. a takŜe grunty zajęte przez infrastrukturę.).75 61.04 14 Warmińsko-Mazurska Razem Na koniec 2011 r.79 601.84 71.56 67.4 pkt.: suwalskiej (o 2. 8 .5 pkt.6%.).45 3 Kostrzyńsko-Słubicka 1 454.86 60. 48.05 6 Łódzka 1 276. warmińskomazurska (71. proc.).67 54. Nieznaczny wzrost stopnia zagospodarowania gruntów w stosunku do roku 2010 miał miejsce w przypadku siedmiu stref.22 60.72 337. Na kolejnych pozycjach uplasowały się strefy kostrzyńsko-słubicka – wzrost o 187 ha (tj.

9 .12.). które zostały wydane w latach 2009 – 2011 oraz narastająco od początku funkcjonowania stref. Na kolejnych pozycjach uplasowały się strefy: wałbrzyska (21). a następnie wałbrzyską (174 zezwoleń). Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie wspomnianych sześciu stref posiadali ponad 65% wszystkich waŜnych zezwoleń. w 2010 r. 1 Kamiennogórska 41 2 46 7 50 6 2 Katowicka 192 13 201 23 211 18 3 Kostrzyńsko-Słubicka 106 8 112 12 124 22 4 Krakowska 54 12 58 9 66 12 5 Legnicka 53 2 53 4 49 4 6 Łódzka 121 20 142 25 154 22 7 Mielecka 128 23 150 22 162 18 8 Pomorska 68 8 75 12 85 10 9 Słupska 47 5 45 3 52 8 10 Starachowicka 73 5 70 5 73 12 11 Suwalska 53 3 56 4 60 8 12 Tarnobrzeska 115 8 121 15 135 18 13 Wałbrzyska 141 14 159 28 174 21 14 Warmińsko-Mazurska 61 8 66 8 71 9 1 253 131 1 354 177 1 466 188 Razem W roku 2011 wydanych zostało 188 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.2010 r. co stanowi blisko 13% ogółu waŜnych zezwoleń. W pięciu spadek ten był niewielki i wahał się w granicach 0.12. jej powierzchnia wzrosła o 23%. z ogólnej liczby waŜnych zezwoleń najwięcej przypadło na strefę katowicką (211).2011 r.3 – 2. Tabela 3. proc. Zagospodarowanie gruntów zmniejszyło się w największym stopniu w przypadku strefy wałbrzyskiej (o blisko 7 pkt. W porównaniu z 2010 r. katowicka. liczba udzielonych zezwoleń wzrosła o ponad 6%. 31.1 pkt. wydane wydane wydane narastająco narastająco narastająco w 2009 r. przy czym w 2011 r. Tak jak w latach poprzednich.W pozostałych strefach stopień zagospodarowania obszaru zmniejszył się. 31. mielecka. proc. Strefa 31. proc.4 pkt. kostrzyńsko-słubicka. mielecką (162). 3. (słupska. w 2011 r. łódzką (154).12. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych Liczba udzielonych zezwoleń Zaprezentowana poniŜej tabela przedstawia informacje o liczbie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. krakowska. tarnobrzeską (135) i kostrzyńsko-słubicką (124).2009 r. zaś w jednej (tarnobrzeskiej) wyniósł 3. Liczba waŜnych zezwoleń Lp. mielecka i tarnobrzeska (po 18 zezwoleń). Najwięcej wydano ich w strefach kostrzyńsko-słubickiej i łódzkiej (po 22 zezwolenia). pomorska).

Biorąc pod uwagę udział zezwoleń cofniętych w ogólnej liczbie zezwoleń wydanych w danej strefie. UniewaŜnienie 3 zezwoleń nastąpiło w związku z naruszeniem przepisów dotyczących katalogu działalności. ich liczba była niŜsza i wyniosła 36. suwalskiej (45) i tarnobrzeskiej (38). W samym 2011 r.3%) oraz w warmińsko-mazurskiej (35. którzy utracili zezwolenia nadal działa na obszarze stref. Z kolei najwyŜszy udział zezwoleń wygaszonych w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń odnotowano w przypadku strefy kamiennogórskiej (ponad 30% zezwoleń wydanych w tej strefie) i suwalskiej (26. Kolejne miejsce zajęły strefy kostrzyńsko-słubicka (59 decyzji) i katowicka (58).5%). najbardziej niekorzystną relację zaobserwowano w strefach pomorskiej (40. Wygaszenie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy. naruszenia przepisów o właściwości. kostrzyńsko-słubickiej i łódzkiej (po 5 zezwoleń). Do końca 2011 r. Minister Gospodarki cofnął 552 zezwolenia. i 2 w 2011 r.8%). Proces tych wyłączeń z reguły zamyka się w okresie półtora roku. Najwięcej zezwoleń cofnięto w strefie starachowickiej (6).4%) i suwalskiej (36. choć w tej drugiej w 2011 r. (łącznie 34). W 2011 r.Zestawienie przedstawione w tabeli 3 nie uwzględnia zezwoleń cofniętych. po 1 w 2004 i 2006 r. zostały cofnięte 33 zezwolenia. co stanowiło blisko 14% ogólnej liczby wydanych zezwoleń. W 2010 r. z czego 2 zezwolenia w 1999 r. Część przedsiębiorców. wielkości nakładów inwestycyjnych lub zatrudnienia. Minister Gospodarki uniewaŜnił 6 zezwoleń. (94). Z ogólnej liczby decyzji cofających zezwolenia najwięcej przypadło na strefę suwalską i pomorską (po 61). 10 . a 1 zezwolenia z powodu naruszenia przepisu określającego minimalne parametry inwestycji realizowanych na terenie włączonym pod duŜe projekty inwestycyjne. Pozostałe 2 zezwolenia zostały uniewaŜnione w związku z naruszeniem procedury wyłonienia przedsiębiorców. z czego najwięcej w 2004 r. a takŜe w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności objętej zezwoleniem. Tereny przez nich zajmowane są wyłączane w ramach rozporządzeń zmieniających granice stref. np. decyzję o rezygnacji z działalności w strefie w oparciu o zezwolenie podjęło 41 przedsiębiorców. UniewaŜnienie zezwolenia ma miejsce w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. wygaszonych zostało 327 zezwoleń. Od początku funkcjonowania stref do końca 2011 r. Relatywnie duŜo wygaszeń miało miejsce w 2000 r. Cofnięcie zezwolenia następuje w sytuacji niezrealizowania przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia. wygaszonych i uniewaŜnionych. dotyczących terminu rozpoczęcia działalności. 156 kodeksu postępowania administracyjnego.. wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z raŜącym naruszeniem prawa. którzy uzyskują zezwolenie. czyli w przededniu wejścia w Ŝycie mniej korzystnych zasad udzielania pomocy w specjalnych strefach ekonomicznych. na które nie udziela się zezwoleń. Najwięcej decyzji stwierdzających wygaśnięcie dotyczyło zezwoleń na działalność w strefach: katowickiej (52). nie zostało cofnięte Ŝadne zezwolenie. Do końca 2011 r. który rezygnuje z realizacji inwestycji w strefie.

12.40 112. wyniosła 64. Strefa słupska odnotowała jednak kolejny raz najwyŜszą dynamikę inwestycji.12.0 109.4 6 792.1 1 655.8 mln zł) i Terplast ABJ Investors (26.1 6 727.4 mld zł.8 2.5 1 474.00 107.4%) – strefa słupska. Pod względem nakładów inwestycyjnych w 2011 r.6 22.39 125.5 5.3 110.7 3 786.5 9 Słupska 769. Poniesione nakłady inwestycyjne (narastająco) w mln zł Lp.3 108.3 12 Tarnobrzeska 5 459.29 113.3 114.7 2.23 105.8 108. w porównaniu z relacją 2010/2009.Nakłady inwestycyjne Od początku funkcjonowania stref do końca 2011 r.1 963.1 5 Legnicka 4 257.4 7 Mielecka 4 177. Strefa 1 Kamiennogórska 2 Katowicka 3 31.5 16 025.79 105.1 4 690.7 11 219.9 1 596.03 121. Biorąc pod uwagę.8 3 033.3 16 869.2011 Udział stref Dynamika w łącznych (rok poprzedni = 100%) nakładach 31.3 107.2010 31.3%. natomiast najmniejszy (na poziomie 1.4 6 081.2 2 637.4 13 095. wyróŜniały się firmy Paula-Trans (28.7% inwestycji w ww.0 16.12.09 108.16 113.7 mld zł. Ŝe przedsiębiorcy w strefach zatrudniający powyŜej 9 pracowników zainwestowali w 2011 kwotę bliską 6. magazynowania i działalności wspomagającej transport. Tabela 4.14 107.8 10 Starachowicka 1 260.6 18 154.8%.1 11.6 111.8 12 105. tj.2 1 551.0 107.2 2.9 8.0 11 Suwalska 1 376. 11 .6 4 568.4 3 328.9 1 621. W 2011 r.1 1 667.34 114.0 108.4 7 298. dziedzinach było udziałem specjalnych stref ekonomicznych.8 4 889. wartość inwestycji w środki trwałe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie przetwórstwa przemysłowego.53 111.5 mln zł).3 106.6 Kostrzyńsko-Słubicka 3 332.3 mld zł.0 2. proc. ich wartość wzrosła o blisko 15%. zaś w 2010 r.5 1.3 5 097.2009 31.9 107.3 4 Krakowska 1 564.0 6 Łódzka 7 163.2011 20010/2009 2011/2010 (w %) 1 436. Zgodnie z danymi GUS w 2011 r.9 4.9 9.1 108.1 100. W stosunku do roku 2010 inwestycje wzrosły o ponad 6.00 110.4 111.3 4 215. gospodarowania ściekami i odpadami. wałbrzyska – 16.8 mld zł.44 107.6 79 670. to 9.7 8 Pomorska 5 910. a takŜe informacji i komunikacji.7 73 221.7 1 773. o 8.2 pkt.8 9 033.8 13 Wałbrzyska 14 Warmińsko-Mazurska Razem Tak jak w latach ubiegłych największy udział w łącznej kwocie inwestycji miały strefy: katowicka – 22. wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną. o ponad 25%.12.2 1 528.8 8 184. Tempo wzrostu skumulowanej wartości inwestycji spadło jednak o 1.3 107.0 6.0 6. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia ponieśli nakłady inwestycyjne o wartości 79.7 66 589.6 1 106.9 108.8%. w których zatrudnienie przekroczyło 9 osób. dostaw wody.18 115.4% i łódzka – 11.

1 10 000 6 792.Relatywnie wysoką dynamikę inwestycji zanotowano równieŜ w strefie tarnobrzeskiej. proc.7% stanowiły nowe miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji nowych inwestycji po uzyskaniu zezwolenia przez przedsiębiorców.6 18 000 16 000 13 095.8 mln). o 7. zaś w łódzkiej o 848.in.3 mld zł.0 14 000 12 000 9 033. General Motors Manufacturing Poland (163.3 mln zł (w duŜej mierze dzięki wcześniej wspomnianym inwestycjom Gillette Poland International. tj.7 mln zł) oraz łódzkiej (w duŜej mierze za sprawą firmy Gillette Poland International. Skumulowana wartość inwestycji w latach 2009-2011 Wartość inwestycji (w mln zł) 20 000 18 154.9 mln zł). zatrudniali łącznie blisko 241. ale w tym samym okresie przeciętne zatrudnienie 12 .6 pkt. Flex Films Europa oraz 3M Wrocław).5 1 773.5 mln zł).5 4 000 1 667. Federal-Mogul Gorzyce (89. Procter and Gamble Operations Polska oraz Ceramiki ParadyŜ). z czego 75.0 1 596.. Miejsca pracy Inwestorzy działający na terenie stref na koniec 2011 r. osób. liczba miejsc pracy wzrosła o 16. W wartościach bezwzględnych największy wzrost inwestycji w porównaniu z 2010 r. 2011r. w której zwiększyły się one o blisko 12%. wystąpił w strefie katowickiej – o blisko 1. W strefie wałbrzyskiej nakłady inwestycyjne wzrosły o blisko 990. Wzrost ten był niŜszy niŜ w roku poprzednim o 0.0 6 000 4 215.5 mln zł) oraz LG Display Poland (71. W 2011 r. W 2011 r.7 1 106.6 tys.7 mln zł). Na kolejnych pozycjach uplasowały się strefy wałbrzyska i łódzka.1 mln zł oraz Procter and Gamble Operations Polska.9 8 000 5 097. dzięki inwestycjom R.0 mln zł (m. Wzrost inwestycji przekraczający 10% wystąpił równieŜ w strefie kostrzyńsko-słubickiej (m.1 mln zł) oraz Stolzle Częstochowa (105. której nakłady wyniosły 110.4 mln zł. która zainwestowała 94..8 2 000 ac Sł up sk a ho wi ck a Su w al sk Ta a rn ob rz es ka W W ał ar b m rz iń ys sk ka oM az ur sk a Strefa St ar ow ic ńs ka ko -S łu bi ck a K ra ko ws ka Le gn ic ka Łó dz ka M ie le ck a Po m or sk a at K K os trz y K am ie nn og ór sk a 0 2009r. głównie za sprawą spółki Dongseo Display Poland.0 3 328. 2010r.4 mln zl).in.8 tys.9 1 621.3 mln zł i Alumetal Nowa Sól – 51. największe wydatki inwestycyjne w tej strefie poniosły firmy: Brembo Poland (228.9 7 298.5%.2 4 889. dzięki SCA Hygiene Products.Twining and Company sięgającym 77. inwestycji LG Electronics Wrocław (o wartości 103. której inwestycje wyniosły 87.

3% (zgodnie z danymi GUS). słupska (wzrost o blisko 32%). 124 i 122. Man Bus (o 326) oraz Starpol II (o 109).4%. tj. Flextronics Inernational Poland oraz Orion Electric Poland. W strefie suwalskiej zmniejszenie zatrudnienia jest w głównej mierze konsekwencją korekty sposobu wykazywania przez spółkę zarządzającą liczby utrzymanych miejsc pracy w przypadku przedsiębiorców posiadających więcej niŜ jedno zezwolenie. Tabela 5 przedstawia informacje o liczbie miejsc pracy w poszczególnych strefach w latach 2009 – 2011 i o dynamice zatrudnienia. W stosunku do roku 2010 liczba miejsc pracy w tej strefie zwiększyła się o 14. w tym m. m.4%). Największy przyrost zatrudnienia ogółem odnotowano w strefie słupskiej. w których zwiększono liczbę etatów odpowiednio o 205. Jednocześnie warto zaznaczyć. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. warmińsko-mazurska (ponad 29%) oraz mielecka (blisko 15%). Drugie miejsce pod względem dynamiki zatrudnienia zajęła strefa warmińsko-mazurska. 13 . Z kolei w przypadku strefy pomorskiej spadek zatrudnienia ma swoją przyczynę przede wszystkim w zmianie polityki kadrowej w spółkach z grupy Jabil.w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekroczyła 9 osób) wzrosło tylko o 2. dzięki firmom: LG Electronics Mława (wzrost zatrudnienia o 897 osób).9%. Spółki korzystają z pracowników agencji pracy tymczasowej. w której odnotowano wzrost o blisko 39% (podczas gdy rok wcześniej nastąpił spadek o prawie 5%). Ŝe spółki z grupy Jabil spełniły warunki dotyczące zatrudnienia wynikające z posiadanych zezwoleń. głównie za sprawą spółek: Nordglass II (wzrost zatrudnienia o 156 osób). charakteryzowały się strefy: starachowicka. Spadkowi zatrudnienia w spółkach Jabil towarzyszyły jednocześnie pozytywne procesy zachodzące u innych przedsiębiorców.3%) i pomorskiej (o 2. Z kolei największą dynamiką w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w 2011 r.in. Wyniósł on 26. Jeronimo Martins Dystrybucja (o 150) oraz Paula Trans (o 107). w których zdecydowano o nieprzedłuŜaniu umów zawieranych na czas określony. suwalskiej (o 0. Michelin Polska (o 285) i Sweedwood Poland (o 223). a nie faktycznej ich redukcji. Wzrost liczby pracowników przekraczający 14% odnotowano równieŜ w strefie starachowickiej. co nie jest uznawane za tworzenie nowych miejsc pracy w świetle przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2008 r.in. W duŜej mierze przyczyniły się do tego spółki: Neo Plus Technology (przyrost zatrudnienia o 513). w Cargotec Poland. Spadek zatrudnienia ogółem odnotowano jedynie w przypadku dwóch stref.

4 106.6 104.0 105.8 111.6 6 Łódzka 20 844 6 202 14 642 23 248 6 531 16 717 24 824 6 733 18 091 111.2 13 Wałbrzyska 28 473 9 544 18 929 30 057 7 545 22 512 31 276 6 756 24 520 105.0 109. Strefa Ogółem 1 Kamiennogórska 2 Utrzymane Nowe Ogółem Utrzymane Nowe Ogółem Utrzymane Nowe 2010/2009 2011/2010 4 087 271 3 816 4 349 273 4 076 4 618 205 4 413 106. **) Informacja o przyczynach spadku zatrudnienia na str. Miejsca pracy w strefach 31.9*) 99.1 9 799 4 819 4 980 10 558 4 963 5 595 12 135 4 896 7 239 107.3 103.1* *) Korekta danych przedstawionych w Informacji za 2010 r. 13. Dynamika zatrudnienia ogółem (rok poprzedni = 100%) 31.6 110.2009 r.2 Katowicka 40 724 9 041 31 683 43 473 9 181 34 292 48 541 10 861 37 680 106. 14 . Lp.Tabela 5.7 3 Kostrzyńsko-Słubicka 15 601 5 285 10 316 17 252 5 309 11 943 19 089 6 720 12 369 110.6**) 9 Słupska 2 383 729 1 654 2 683 723 1 960 3 390 804 2 586 112.5 11 Suwalska 5 026 133 4 893 5 471*) 401*) 5 070 5 452 188 5 264 108.8 7 Mielecka 15 558 3 605 11 953 16 516 3 827 12 689 18 387 3 822 14 565 106.12.5 114.5 106.12.6 5 Legnicka 8 079 267 7 812 8 803 254 8 549 9 300 254 9 046 109.3 8 Pomorska 19 013 5 154 13 859 19 275 4 987 14 288 18 812 3 702 15 110 101.6 126.2011 r.9 150 441 ) ) 182 852 ) 107.4 10 Starachowicka 6 512 3 421 3 091 6 349 3 403 2 946 7 270 3 183 4 087 97.4 97. 31.7**) 12 Tarnobrzeska 23 335 6 660 16 675 27 832 7 749 20 083 28 710 7 863 20 847 119.6 4 Krakowska 8 594 2 456 6 138 8 936 2 515 6 421 9 790 2 755 7 035 104.8 114.5 14 Warmińsko-Mazurska Razem 208 028 57 587 224 802* 57 661* 167 141 241 594 58 742 108.2 111.2010 r.12.

dzięki takim przedsiębiorcom jak: Heesung Electronics Poland. LG Display Poland. Gillette.Zatrudnienie w strefach w latach 2009-2011 60 000 48 541 Liczba miejsc pracy 50 000 40 000 28 710 30 000 24 824 18 387 18 812 19 089 20 000 9 790 10 000 31 276 12 135 7 270 5 452 9 300 4 618 3 390 Łó dz ka M ie lec ka Po m or sk a Sł up sk St a ar ac ho wi ck a Su wa lsk Ta a rn ob rz es ka W W a łb ar rz m ys iń ka sk oM az ur sk a Ka mi e nn og ór sk a K K a to os trz w ick yń a sk oSł ub ick a Kr ak ow sk a Le gn ic ka 0 S trefa 2009r. za sprawą takich spółek jak: Mahle Polska zapewniającej 2 966 etatów. 2010r. 2011r. Udział stref w zatrudnieniu 25% 15% 10% 5% S trefa Udział stref w zatrudnieniu ogółem Sł up sk a St ar ac ho w ic ka Su w al sk a Ta rn ob rz es ka W ał W br ar zy m sk iń sk a oM az ur sk a Łó dz ka M ie le ck a Po m or sk a nn og ór sk a K K a t os ow trz ic yń ka sk oSł ub ic ka K ra ko w sk a Le gn ic ka 0% K am ie Udział procentowy 20% Udział stref w liczbie nowych miejsc pracy 15 . m. podobnie jak w przypadku inwestycji. m. LEAR Corporation Poland II – 1 185. Strefą dominującą pod względem zatrudnienia. w duŜej mierze za sprawą: Indesit. Polimex-Mostostal. której udział w zatrudnieniu ogółem na terenie stref stanowił w 2011 r. ponad 20%. Hutchinson. dzięki inwestycjom TRW Polska tworzącym 4 603 miejsc pracy. m. z udziałem wynoszącym ponad 13%. General Motors Manufacturing Poland – 2 862. Faurecia Wałbrzych – 2 232. Ferax.in. była strefa katowicka. Electrolux Poland – 2 401. Dell. Na drugiej pozycji uplasowała się strefa wałbrzyska. której udział w zatrudnieniu wyniósł blisko 12%. Na kolejnym miejscu znalazła się strefa tarnobrzeska.in. LG Electronics Wrocław oraz strefa łódzka z ponad 10–procentowym udziałem.in.

Legnicka Motoryzacja (silniki) Holandia 6 Kraft Foods Polska Confectionary Production Sp. z o.o. lista największych inwestorów uległa pewnym zmianom. z o. tj.o. w tym udział strefy katowickiej wyniósł blisko 21%.A. Przedsiębiorca Strefa BranŜa Kraj pochodzenia kapitału 1 General Motors Manufacturing Poland Sp. 16 .o. z o. Wałbrzyska Motoryzacja (skrzynie przekładniowe) Japonia 4 MICHELIN POLSKA S. Tabela 6. tarnobrzeskiej przekroczył 11%. Łącznie przypadło na nie ponad 55% nowych etatów. z o. z o. Wiodący inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych Lp. z o. z o. Katowicka Motoryzacja (samochody) USA 2 FIAT . Katowicka Motoryzacja (silniki) Włochy 3 Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. Spółka Fiat GM Powertrain Polska przesunęła się z piątego miejsca na drugie.o. z o. z o. Gillette Poland International Sp.o.o. wałbrzyskiej ponad 13%.o.o. Wałbrzyska Motoryzacja (silniki diesla) Japonia 11 Kronospan Mielec Sp.o. z o.o. a Gillette Poland International awansowała z dziesiątego miejsca na dziewiąte.A. 15 BRIDGESTONE STARGARD Sp. W czołowej piętnastce inwestorów znalazły się dwie nowe firmy. zaś łódzkiej stanowił blisko 10%. Wałbrzyska SpoŜywcza Holandia 7 MONDI ŚWIECIE S.o. Tarnobrzeska Produkcja paneli LCD Korea Płd. Kraft Foods Polska Confectionary Production oraz Elektrolux Poland.o Łódzka Produkcja maszynek do golenia Holandia 10 Toyota Motor Industries Poland Sp.o.GM POWERTRAIN POLSKA Sp. WarmińskoMazurska Produkcja opon Szwajcaria 5 Volkswagen Motor Polska Sp. Pomorska Papiernicza Holandia 8 LG Display Poland Sp. z o. Wałbrzyska i Katowicka Sprzęt gospodarstwa domowego Szwecja Legnicka Motoryzacja (siedzenia samochodowe) Niemcy Pomorska Produkcja opon Belgia 12 14 Sitech Sp. z o. 9. z o.WyŜej wspomniane strefy równieŜ wyróŜniały się pod względem liczby nowych miejsc pracy. Katowicka Motoryzacja (filtry ceramiczne do silników diesla) Japonia 13 Electrolux Poland Sp. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa zmieniły pozycję zajmowaną na liście. Wiodący inwestorzy W porównaniu z 2010 r. Mielecka Produkcja wyrobów z drewna Cypr NGK Ceramics Polska Sp.

na 1 ha terenu zagospodarowanego przez inwestorów posiadających zezwolenie przypadło blisko 11.95 42 13 Wałbrzyska 1 115.77 32 7 Mielecka 429.38 7. Tabela 7.23 23.5 mld zł. Strefa Teren zajęty przez przedsiębiorców działających w oparciu o zezwolenie (w ha) 164.5 mln zł).14 mln zł).21 54 3 Kostrzyńsko-Słubicka 553. Zdecydowanie dominują inwestycje realizowane na terenie województwa dolnośląskiego i śląskiego.78 Nakłady inwestycyjne na 1 ha (w mln zł) 10.12 7. w wałbrzyskiej (o 0.39 6. Efekty w przeliczeniu na zagospodarowany obszar stref W 2011 r. tj.65 37 5 Legnicka 206. relacji. 17 .5 mln zł nakładów inwestycyjnych i 35 miejsc pracy.2 mln zł/1 ha).7 mln zł/1 ha) i katowicka (20.7% całkowitej wartości inwestycji zrealizowanych w strefach.12 Miejsca pracy na 1 ha 1 Kamiennogórska 2 Katowicka 898. tj.62 34 4 Krakowska 266.47 35 Ogółem 28 Biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne wynik zdecydowanie wyŜszy niŜ średnia dla wszystkich stref osiągnęła strefa legnicka (23.19 mln zł) i kostrzyńsko-słubickiej (o 0.07 11.76 23 9 Słupska 157.65 24 6 946. tarnobrzeskiej i łódzkiej (w obu o ponad 1.5 mln zł i kształtowała się na poziomie 10.74 6. z Holandii (25%) i z Japonii (20%). Średnia liczba miejsc pracy była równieŜ niŜsza i wynosiła 34. W czołowej piętnastce wciąŜ najsilniej reprezentowana jest branŜa motoryzacyjna. Z kolei największy przyrost inwestycji na 1 ha w stosunku do roku 2010 odnotowano w strefach: legnickiej (o blisko 4.71 45 6 Łódzka 767.29 20.04 22 10 Starachowicka 234.27 11. Kapitał w 45% pochodzi z dwóch krajów.72 6. 20. starachowickiej (o 0.33 mln zł).23 11.Łączne nakłady inwestycyjne piętnastu największych inwestorów wyniosły na koniec 2011 r. Strefy te zajmowały równieŜ dwa pierwsze miejsca w poprzednich latach.73 40 12 Tarnobrzeska 682. W przypadku trzech stref nastąpiło obniŜenie ww.74 28 14 Warmińsko-Mazurska 500.86 43 8 Pomorska 833. Na koniec 2011 r.58 9. co stanowiło 25. W 2010 r. W roku 2010 udział wiodących firm ukształtował się na zbliŜonym poziomie i wyniósł niemal 25%. średnia wartość nakładów inwestycyjnych na 1 ha była niŜsza o ponad 0.91 31 11 Suwalska 136.1 mln zł).9 mln zł.83 11.44 8. stanowiły one 72.07 11. Efekty w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu Lp.5% środków zainwestowanych przez piętnaście wiodących firm.

Tabela 8.20 5 Japonia 7 297. W poprzednich latach inwestorzy z tych państw takŜe znajdowali się w czołówce. USA.13 8.24 Udział w łącznych nakładach (w %) 17. 18 .78 13 Hiszpania 976. Ich udział w łącznej wartości nakładów inwestycyjnych w 2009 r. Niemiec. prawie 75% wartości kapitału zainwestowanego w strefach pochodziło z sześciu krajów: Polski. zaś w 2010 r.46 3 USA 10 060.53 7 Korea Płd.39 8 Francja 2 997. Struktura inwestycji według kraju pochodzenia kapitału Dla określenia kraju pochodzenia kapitału zagranicznego przyjęto jedną z definicji stosowanych przez Narodowy Bank Polski. blisko 73%.35 0. tj.63 4 Holandia 8 129. pomorskiej. Struktura geograficzna zainwestowanego kapitału 1 Polska 14 185. suwalskiej i wałbrzyskiej odnotowano spadek sięgający od jednego do dwóch miejsc pracy. kostrzyńsko-słubickiej. tj.44 2.86 17 Wielka Brytania 592. 3 494.24 2.89 11 Cypr 1 765. kraj siedziby nierezydenta będącego udziałowcem w danej firmie lub posiadającego oddział.32 19 pozostałe 1 202. stanowił blisko 69%.51 Razem 79 670.23 14 Austria 954.20 15 Finlandia 934.99 0.63 4.84 1.36 12.15 10 Szwajcaria 2 305.80 2 Niemcy 13 109.29 1.36 10.22 12 Belgia 1 421.13 1. tarnobrzeska i suwalska.76 9 Szwecja 2 510. Kraj pochodzenia kapitału Nakłady inwestycyjne (w mln zł) Na koniec 2011 r.16 6 Włochy 6 792. tak jak w przypadku inwestycji.W odniesieniu do wielkości zatrudnienia na 1 ha najlepszy rezultat. W przypadku trzech stref.36 3.74 18 Chiny 253. Największy wzrost liczby miejsc pracy w przeliczeniu na 1 ha w porównaniu z 2010 r.17 16 Dania 687. Na kolejnych pozycjach znalazły się strefy: mielecka. osiągnęła strefa katowicka (54 miejsca pracy) i legnicka (45).36 1.18 100. nastąpił w strefie legnickiej – z 37 do 45.41 3.19 0. Japonii i Włoch. Holandii.70 1.84 16.00 Lp.32 9.

W 2011 r. ObniŜenie udziału Wielkiej Brytanii w ogólnej wartości inwestycji przy jednoczesnym wzroście znaczenia Holandii jest wynikiem zmiany właściciela spółki Cadbury (obecnie Kraft Foods Polska Confectionary Production). wyŜszym o blisko 1. wyprzedzając nieznacznie firmy reprezentujące kapitał niemiecki (o 1. Trzecie miejsce ponownie przypadło USA z udziałem wynoszącym 12.). Holandia wyprzedziła Japonię i zajęła czwarte miejsce.3 pkt.8%.2 mld zł.6%. Korea zastąpiła Francję na pozycji siódmej. Niemcy Włochy USA Japonia Holandia Pierwsze miejsce pod względem inwestycji.2 pkt. tj. proc. inwestycje polskie zwiększyły się o 1. zaś Szwecja wymieniła się miejscem ze Szwajcarią. w rankingu państw wiodących pod względem nakładów inwestycyjnych. W stosunku do 2010 r. Wielka Bry tania Finlandia Hiszpania Austria Cyp r Belgia Szwajcaria Chiny Dania pozostałe Polska Szwecja Francja Korea Płd. tak jak w roku poprzednim. zajęli przedsiębiorcy polscy z udziałem wynoszącym 17.Struktura zainwestowanego kapitału na koniec 2011 r. proc. podczas gdy inwestycje spółek niemieckich o 1. K am ie n no gó rs ka K K os a trz to w yń ic sk ka oSł ub ic ka K ra ko ws ka Le gn ic ka Łó dz ka M ie le ck a Po m or sk a Sł u St ps ar ka ac ho wi ck a Su w al Ta sk rn a ob rz es W ka W ar ał m br iń zy sk sk oa M az ur sk a 0% Strefa Polska Szwecja USA Włochy Pozostałe 19 . w stosunku do roku 2010. Ponadto znacząco spadła pozycja Wielkiej Brytanii (z jedenastego na siedemnaste miejsce). znajdujących się na dalszych pozycjach. Struktura zainwestowanego kapitału wg 3 krajów wiodących Szwajcaria 100% Portugalia Niemcy 80% Procent inwestycji Finlandia Belgia 60% Cypr Dania 40% Francja Holandia 20% Japonia Korea Płd.5 mld zł.

drugie łódzka (2.2 mld zł) i pomorskiej (2. Inwestycje te wyniosły 1. Ich udział w całkowitych nakładach inwestycyjnych na obszarze ww.0 mld zł. z czego 2. Stanowił on 23. Inwestycje amerykańskie skoncentrowały się głównie w strefie katowickiej. ale jedynie 4. Inwestycje pochodzące z Włoch. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i Interprint Polska) i trzecie kostrzyńskosłubicka (1. co stanowiło 24. Volkswagen Poznań). Firmy japońskie zainwestowały tu ponad 3. Firmy amerykańskie naleŜały takŜe do wiodących inwestorów w strefie starachowickiej – zajęły w niej drugie miejsce pod względem kraju pochodzenia kapitału. stref wyniósł odpowiednio 24. W strefie wałbrzyskiej dominowały inwestycje japońskie. Wysoki udział kapitału polskiego charakteryzował równieŜ strefy: starachowicką (48.2 mld zł). Osiągnęły one 4. którego nakłady osiągnęły 2. co stanowiło 31. Pod względem inwestycji pochodzących z USA wyróŜniała się takŜe strefa wałbrzyska.Inwestycje polskie dominowały w strefach słupskiej i suwalskiej. w której firmy niemieckie zainwestowały 2. Jest to efektem inwestycji firmy BDN naleŜącej do Grupy Bauer.0 mld zł na inwestycje Toyoty Industries w Jelczu-Laskowicach. Sitech. skoncentrowały się w strefie katowickiej.6% wartości inwestycji amerykańskich we wszystkich strefach. Inwestycje niemieckie miały takŜe duŜy udział w strefie legnickiej (48.7%).9% inwestycji amerykańskich w strefach ogółem. z udziałem sięgającym 30.5%.9 mld zł.3 mld zł.7 mld zł). zajmującej się drukiem gazet i czasopism. Osiągnęły one poziom 5.4%). krakowską (39.7 mld zł.0%.8% wartości inwestycji zrealizowanych na terenie tej strefy i blisko 90% inwestycji włoskich na obszarze wszystkich stref. Ponadto wysokim udziałem kapitału amerykańskiego charakteryzowała się strefa krakowska. z udziałem wynoszącym 12.4% wartości inwestycji amerykańskich w strefie katowickiej i ponad 33.5 mld zł. Wśród czołowych inwestorów znalazły się spółki: FIAT Powertrain Technologies.8% ogólnej wartości inwestycji.7% inwestycji amerykańskich w strefach ogółem. m.in. ale w jej przypadku stanowiły one aŜ 33.0%).1 mld zł przypadło na inwestycje Toyoty Motors Manufacturing w Wałbrzychu i 1.6% całkowitych nakładów na jej obszarze) i kostrzyńsko-słubickiej (29.7%). Największym udziałem kapitału niemieckiego. Dzięki inwestycjom Michelin Polska o wartości przekraczającej 1.4% inwestycji amerykańskich na terenie wszystkich stref.2%.6 mld zł.4%. Firmy holenderskie najwięcej zainwestowały w strefie łódzkiej (2. Strefa warmińsko-mazurska charakteryzuje się największym udziałem kapitału szwajcarskiego.6 mld zł i stanowiły 12. sięgającym aŜ 74. za sprawą Euroglas Polska. Inwestycje tej firmy stanowiły 49. Wśród inwestorów przodował General Motors Manufacturing Poland.3% i 27.4 mld zł (m.0%). Do strefy wałbrzyskiej napłynęło 76% wartości kapitału japońskiego zainwestowanego na terenie wszystkich stref.6 mld zł.0% nakładów inwestycyjnych w tej strefie oraz 18. w której jednocześnie inwestycje polskich przedsiębiorstw osiągnęły najwyŜszą wartość – 2.8 mld zł. podobnie jak z USA.6% wartości inwestycji w tej strefie. Przedsiębiorcy japońscy ulokowali takŜe znaczne środki w strefie pomorskiej (1.6% ogólnej sumy nakładów inwestycyjnych w tej strefie i 67. Homanit Polska. charakteryzowała się strefa kamiennogórska.0 mld zł). 20 .in. Z kolei pod względem wartości kapitału niemieckiego pierwsze miejsce zajęła strefa legnicka. a takŜe łódzką (28. z udziałem w całkowitych nakładach inwestycyjnych stanowiącym 52%. Bremo Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems. mielecką (35. w tym m. Trzecie miejsce pod względem wartości inwestycji pochodzących z Holandii zajęła strefa legnicka (1.in. Winkelmann i Viessmann Technika Grzewcza).

13 5 873. tj.77 7.91 4. struktura inwestycji uległa nieznacznej zmianie w stosunku do lat ubiegłych. przesunął się o dwa miejsca do góry.59 4. Struktura branŜowa inwestycji Struktura branŜowa inwestycji w strefach została określona na poziomie działów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.udział kapitału szwajcarskiego w całości nakładów inwestycyjnych w tej strefie stanowił 48.63 5 462.9 mld zł i stanowiła 42. zwiększając swój udział w wartości inwestycji z 4.11 3. przy czym dział 28. Spółki z Korei Południowej dominowały w strefie tarnobrzeskiej.01 6 189.38 9.). 1293. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.22 1 809.02 7 957. leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne. z późn.11 3 016.7%.U.7%. Na czołowych pozycjach znalazły się te same dziedziny działalności. Wyniósł on odpowiednio 35.37 7. Wysoki udział kapitału cypryjskiego charakteryzował strefę słupską i mielecką.86 4.46 1 523. Nr 207. wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania Chemikalia i wyroby chemiczne Artykuły spoŜywcze Usługi związane z działalnością wydawniczą Meble Metale Nakłady inwestycyjne (w mln zł) Udział w łącznych nakładach (w %) 19 930. głównie za sprawą spółek Kronospan Polska i Kronospan Mielec. Wśród największych inwestorów znalazły się takie firmy jak: LG Display Poland.84 2 779. Wartość ich inwestycji wyniosła 2. gdzie indziej niesklasyfikowane Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego Drewno i wyroby z drewna i korka.37 6. wyprzedził dział 21 – podstawowe substancje farmaceutyczne.4% łącznych nakładów inwestycyjnych w tej strefie. Heesung Electronics Poland i LG Electronics Wrocław.57 3 273. gdzie indziej niesklasyfikowanych.66 3 643.65 25. wyroby elektroniczne i optyczne Papier i wyroby z papieru Maszyny i urządzenia.7%.49 2.27 2.57 3 714.31 7 464.3% do 4. zm.99 9.05 1.79 3. Kapitał koreański był teŜ reprezentowany w strefie warmińsko-mazurskiej (14. z wyłączeniem maszyn i urządzeń Komputery. W 2011 r.0% i 25. produkcja maszyn i urządzeń.91 21 .4% wartości inwestycji w tej strefie) za sprawą LG Electronics Mława. Ponadto dział 18 – usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji. Struktura branŜowa inwestycji Dział PKWiU* 29 22 23 25 26 17 28 27 16 20 10 58 31 24 Nazwa działu Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli). z wyłączeniem mebli. przyczepy i naczepy Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Wyroby metalowe gotowe.04 1 635. poz. Tabela 9.

18 1.17 844.2%).58 1. Jest to rezultat zbliŜony do roku 2010.32 487.19 749. gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pozostałe Razem 18 21 52 30 11 13 35 Nakłady inwestycyjne (w mln zł) Udział w łącznych nakładach (w %) 1 063.94 0.90 1.7% w 2010 r.06 0. para wodna. Na drugiej pozycji uplasowała się produkcja pozostałego sprzętu transportowego (przyrost inwestycji o 21.Dział PKWiU* Nazwa działu Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji Podstawowe substancje farmaceutyczne. tak jak w roku ubiegłym.4% (9. uplasowali się producenci wyrobów metalowych.5%).8% i 7.5%). leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne Magazynowanie i usługi wspomagające transport Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Napoje Wyroby tekstylne Energia elektryczna. Drugie miejsce zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – blisko 10% wartości inwestycji (wobec 9. Największą dynamiką inwestycji w 2011 r.83 79 670. o 0. produkcji wyrobów z drewna (o 5%) i produkcji napojów (o 0. a trzecie – producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 9. charakteryzowała się działalność w zakresie usług poligraficznych i usług reprodukcji zapisanych nośników informacji.45 0.31 211. w przypadku której nakłady inwestycyjne wzrosły o 27%. Struktura branŜowa inwestycji wg 3 wiodących branŜ Procent inwestycji 100% 80% 60% 40% 20% K am ie nn og ór sk K a os K at trz ow yń ic sk ka oSł ub ic ka K ra ko ws k Le a gn ic ka Łó dz ka M ie le ck a Po m or sk a Sł up St sk ar ac a ho wi ck a Su w Ta al s rn ob ka rz es W ka W ar ał m b iń rz sk ys oka M az ur sk a 0% 10 16 17 18 20 22 23 25 26 27 28 29 31 52 58 Inne S trefa 22 . proc. Z kolei spadek nakładów inwestycyjnych nastąpił w przypadku usług związanych z działalnością wydawniczą (o 12%). – 7. którzy nieznacznie wyprzedzili producentów komputerów. w którym udział wspomnianych firm był nieznacznie wyŜszy.00 Ponad 25% łącznych nakładów inwestycyjnych ponieśli przedsiębiorcy reprezentujący sektor motoryzacyjny.2% w 2010 r.).).21 933. wyrobów elektronicznych i optycznych. Na kolejnych pozycjach.34 935. Ich udział w ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych wynosił odpowiednio 7.75 1.61 0. paliwa gazowe.17 100.3 pkt. tj.7% i 7.4% (w 2010 r.27 171.

zajmującej się drukiem gazet i czasopism. BranŜa drzewna (dział 16) dominowała w czterech strefach: w słupskiej z udziałem wynoszącym 37.5%).6% łącznych nakładów inwestycyjnych w tej strefie.in.in. W pięciu strefach w grupie trzech wiodących branŜ znalazła się działalność związana z produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23). dzięki LG Display Poland.4% ogólnej wartości inwestycji w tej strefie (m. przede wszystkim za sprawą inwestycji LG Electronics Mława. Firmy świadczące usługi wydawnicze zainwestowały blisko 771 mln zł. Flextronics. wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26) byli licznie reprezentowani w strefie tarnobrzeskiej. głównie dzięki inwestycji spółki z Grupy Bauer – BDN.8% (głównie za sprawą spółki Pfleiderer MDF. obejmujące swym zakresem takŜe wydawanie oprogramowania komputerowego (IT). Mondi Świecie. Nexteer Automotive – blisko 0. Inwestycje firm świadczących usługi związane z działalnością wydawniczą (dział 58). warmińsko-mazurska (14.9% i 30. Sumika i Gemalto.1%). co stanowiło 16.5%. za sprawą inwestycji NGK Ceramics.4%.in.7%). Znaczny udział tej branŜy charakteryzował teŜ strefę pomorską – stanowił 17. Znaczący udział tej branŜy charakteryzował takŜe strefę warmińskomazurską (15.2 mld zł) i stanowiły w nich odpowiednio 33. blisko 2. Firmy z branŜy papierniczej (dział 17) zainwestowały relatywnie duŜe środki w strefie pomorskiej (m. LG Electronics Wrocław i Toshiba w Kobierzycach.6 mld zł.3 mld.1%) oraz łódzka (12. suwalskiej oraz łódzkiej i wyniósł odpowiednio: 21.5% łącznej wartości inwestycji zrealizowanych w tej strefie. której wydatki inwestycyjne wyniosły ok. dominowały w strefie kamiennogórskiej. tj.in. najsilniej reprezentowana wśród inwestorów.8 mld zł. co stanowiło 43.1 mld zł). m.0% (dzięki inwestycji Kronospan Mielec o wartości 972 mln zł) oraz kostrzyńsko słubickiej – 19.1% ulokowanego w niej kapitału. m.2 mld zł.in.7% (m.in.2%. GUARDIAN Częstochowa i spółek z grupy Saint-Gobain).1% (dzięki inwestycji Kronospan Polska o wartości blisko 387 mln zł).3% dzięki inwestycjom Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach o łącznej wartości przekraczającej 3.8 mld zł. mieleckiej – 20. zaś w pomorskiej 2.6 mln zł) i strefie wałbrzyskiej (na poziomie 35. m.6%. Producenci komputerów.2 mld zł. 23 . Isuzu – ponad 0. Największy udział tej branŜy w łącznej wartości inwestycji wystąpił w strefach: starachowickiej. a takŜe w pomorskiej. która zainwestowała 393 mln zł). dzięki spółce Barlinek. International Paper-Kwidzyn). dzięki spółkom Volkswagen – 1.3 mld zł). 357 mln zł). Wydatki inwestycyjne firm z tej branŜy w obu strefach ukształtowały się na zbliŜonym poziomie (w tarnobrzeskiej wyniosły 2. Ich udział w całkowitych nakładach inwestycyjnych w tej strefie wyniósł 44. za sprawą General Motors – 2.3%. suwalskiej – 30. która zainwestowała blisko 427 mln zł oraz Homanit Polska. Ponadto znaczącym udziałem branŜy papierniczej charakteryzowały się strefy: kostrzyńsko-słubicka (15.9% ogółu poniesionych wydatków inwestycyjnych (1. Przypadło na nie 49. Heesung Electronics. gdzie zainwestował Michelin. dominowała w strefie legnickiej.4% i 20. BranŜa motoryzacyjna miała teŜ duŜy udział w strefie katowickiej (52.0% całkowitej wartości inwestycji. Jabil. 20. spółek z grupy Fiat Powertrain – 2.in.BranŜa motoryzacyjna (dział 29).5 mld zł i Sitech – 0. przez Sharp.in. m. Znaczące inwestycje w tej branŜy zrealizowali teŜ przedsiębiorcy działający w strefie krakowskiej. Jej udział w wartości zainwestowanego kapitału wyniósł 55. W strefie katowickiej odnotowano natomiast najwyŜszą wartość wydatków inwestycyjnych poniesionych przez firmy zajmujące się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – blisko 3 mld zł. Inwestycje związane z produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 22) wyraźnie dominowały w strefie warmińsko-mazurskiej. RR Donnelley i ComArch. m. co stanowiło 29.

2% łącznej wartości inwestycji. Silesia Automotive w strefie katowickiej. sektor lotniczy. a takŜe w strefie słupskiej.1%. W strefie legnickiej i katowickiej dominowała branŜa motoryzacyjna. O znaczącym potencjale klastrowym stref świadczy wcześniej wspomniany rozwój specjalizacji branŜowych. w których na branŜę wiodącą w 2011 r.3% i 43. szczególnie w takich branŜach jak motoryzacja. zaś w warmińsko-mazurskiej – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Specjalne strefy ekonomiczne stanowią przyjazne środowisko do powstawania nowoczesnych parków przemysłowych. technologicznych oraz klastrów. klaster ICT w strefie pomorskiej. łódzką i mielecką.5% i 49.1% inwestycji. oceniane są jako małe i mające ograniczone znaczenie dla rozwoju regionów. w której udział branŜy drzewnej stanowił 37. zaś udział trzech wiodących branŜ mieścił się w przedziale 44.9% – 53.2%. Na branŜę wiodącą w tych strefach przypadło od 19. meblowy w warmińsko-mazurskiej lub ich zaląŜków. gdzie na usługi związane z działalnością wydawniczą przypadło odpowiednio 44.7% do 20. katowickiej i warmińsko-mazurskiej. Wyraźna koncentracja inwestycji na jednej branŜy wystąpiła takŜe w strefie kamiennogórskiej i krakowskiej. ale ich rozmiary. relacjami między nimi oraz zasięgiem geograficznym. sprzętu AGD i TV oraz wysoko wyspecjalizowane usługi. w których upatruje się szansy na osiągnięcie przewag konkurencyjnych Polski.5% inwestycji. mierzone liczbą zaangaŜowanych podmiotów. 24 . motoryzacyjny w strefie wałbrzyskiej i drzewny w suwalskiej. Z kolei relatywnie duŜe zróŜnicowanie branŜowe charakteryzowało strefy: kostrzyńskosłubicką. tj.PoniŜszy wykres prezentuje stopień sprofilowania branŜowego poszczególnych stref poprzez określenie udziału branŜy wiodącej oraz udziału trzech wiodących branŜ w całkowitej wartości inwestycji zrealizowanych w strefach. przypadło odpowiednio 55. produkcja materiałów budowlanych.4%. Struktura branŜowa inwestycji Procent inwestycji 100% 80% 60% 40% 20% W ar ka ie l ec ka M Łó dz m Le gn iń ic sk ka oM az ur sk a Po m or sk a K at ow ic ka K ra ko K ws am ka ie nn og ór sk a Su w al sk a Sł up sk St a ar ac ho wi ck a W ał br zy sk Ta a r no K os b rz trz es yń ka sk oSł ub ic ka 0% Udział branŜy wiodącej S trefa Udział 3 wiodących branŜ Największą koncentrację branŜową moŜna zaobserwować w strefach: legnickiej. Istnieją juŜ przykłady tworzenia struktur klastrowych w strefach. jak Dolina Lotnicza na obszarze strefy mieleckiej. 52.

w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy słuŜących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz na modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy. koncepcja polityki rozwoju opartej o klastry). zł) Dochód zwolniony (w tys. zł) Rok Liczba podatników 1998 17 8 930 3 433 24 75 165 27 127 30 560 1999 18 31 203 12 309 59 326 174 111 160 123 469 2000 18 66 485 26 403 91 715 168 215 123 241 526 2001 60 55 676 21 552 224 1 373 482 386 360 407 912 2002 77 70 770 27 384 191 1 677 036 469 570 496 954 2003 90 95 653 37 181 654 2 126 827 574 243 611 424 2004 95 136 483 53 452 272 2 810 969 546 733 600 185 2005 74 129 615 50 957 289 2 822 603 536 859 587 816 2006 71 129 739 51 043 346 4 300 638 817 121 868 164 2007 78 206 987 81 711 618 5 276 960 1 002 622 1 084 333 2008 94 226 750 89 381 442 5 263 462 1 000 058 1 089 439 2009 90 158 702 49 657 431 6 167 905 1 171 902 1 221 559 2010 115 223 861 70 195 511 7 619 874 1 447 776 1 517 971 Razem - 1 540 854 574 659 - 40 556 263 8 306 654 8 881 312 25 . Zwolnienia podatkowe przedsiębiorców i spółek zarządzających strefami Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dochód zwolniony (w tys. Pomoc publiczna udzielona w specjalnych strefach ekonomicznych Spółki zarządzające strefami korzystają ze zwolnienia podatkowego na podstawie przepisu § 2 rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających poszczególne strefy. coraz bardziej zyskuje na znaczeniu stając się elementem strategii i programów realizowanych nie tylko na poziomie krajowym. zł) Zwolnienie Liczba podatkowe podatników (w tys. Według danych przekazanych przez Ministra Finansów dochody zwolnione od podatku dochodowego podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych i spółek zarządzających strefami w latach 1998–2010 przedstawiały się zgodnie z poniŜszą tabelą. zł) Łączna wartość zwolnienia podatkowego (w tys.Rozwój klastrów. jako sposobu kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. zgodnie z którym zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy. ale teŜ na forum międzynarodowym – UE (Strategia Europa 2020) i OECD (tzw. Tabela 10. zł) Zwolnienie podatkowe (w tys.

wyniosła 8 881. Ŝe zarządzającym strefą moŜe być spółka kapitałowa. z wyłączeniem spółek. 35).31 mln zł. wyniosła 163. Kwota ta stanowi 11. która zarządza strefą mielecką i tarnobrzeską. 26 .A. 4.1 400 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Skumulowana wartość wsparcia w mln zł Wsparcie w danym roku w mln zł Zwolnienie podatkowe w latach 1998-2010 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Wsparcie w poszczególnych latach Skumulowana wartość wsparcia Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów łączna wartość zwolnień podatkowych przedsiębiorców i spółek zarządzających strefami do końca 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień podatkowych spółek zarządzających strefami przedstawiono w podrozdziale Wydatki na promocję stref i kwoty zwolnienia podatkowego (str.. w których Skarb Państwa posiada 100% akcji lub udziałów. sprawuje Minister Gospodarki. W związku z tym. to sumaryczna wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym w strefach była równa 8 717. Spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi Struktura właścicielska i zadania spółek zarządzających strefami Ustawa o sse stanowi. PoniŜsza tabela przedstawia strukturę kapitałową wszystkich spółek zarządzających strefami. Spod nadzoru Ministra Gospodarki wyłączona jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Tylko w przypadku Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. Nadzór właścicielski nad spółkami zarządzającymi strefami. w której większość głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników posiada Skarb Państwa lub samorząd województwa..68 mln zł.63 mln zł.91% nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorców do końca 2010 r. Ŝe wartość zwolnienia dla spółek zarządzających od początku funkcjonowania stref do końca 2010 r. większością głosów dysponuje samorząd województwa. która zarządza słupską specjalną strefą ekonomiczną.

21 63. Nazwa akcjonariusza Skarb Państwa Miasto Kamienna Góra Miasto Lubań Gmina Nowogrodziec Miasto Jawor Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.40 28 059 300 12 527 000 78 000 2 233 000 233 000 233 000 2 233 000 30 000 17 567 000 14 317 000 8 635 000 100.85 9.13 100 000 0.A.45 2 400 000 1 300 000 394 000 7.20 56.11 1.60 4.97 9. Razem Skarb Państwa Gmina Polkowice Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Miasto Złotoryja Gmina Gromadka Miasto Legnica Wartość Udział Udział kapitału wg kapitału wg głosów (w zł) (w %) (w %) 4 498 200 39.35 3. Razem Skarb Państwa Miasto Gliwice Miasto Tychy Miasto Katowice Miasto Dąbrowa Górnicza Miasto Sosnowiec Miasto Jastrzębie Zdrój Miasto śory Gmina Pawłowice Gmina Bieruń Gmina Godów Razem Miasto Kostrzyn nad Odra Gmina Słubice Skarb Państwa Miasto Nowa Sól Miasto Gorzów Wielkopolski Prochem-Zachód sp.17 100.32 18.31 0.87 0.71 0.60 0.71 0. Spółka zarządzająca Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S. z o.03 1 818 200 15.25 1.00 71.25 4.31 0.89 0. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.36 7.04 4.48 5.15 27 .33 1.59 26.24 0.65 4.83 0.97 9.00 55.99 4.49 0.00 15.A.00 71. Krakowski Park Technologiczny sp.17 3.54 16.00 49.30 5.70 1. Struktura kapitałowa spółek zarządzających strefami wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.31 27.56 0.71 1.70 5.44 12.81 4 000 000 12.65 4.66 15.10 14.60 100. (strefa krakowska) Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.41 100.98 3.57 1 417 600 12.28 3 045 100 26.71 1. w Gorzowie Wielkopolskim Razem Skarb Państwa Miasto Kraków Województwo Małopolskie Uniwersytet Jagielloński Politechnika Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza ArcelorMittal Poland S.80 0.99 4.o.64 3.46 593 100 5.A.81 9.A.10 3.28 9.53 11 472 200 4 570 000 915 000 915 000 891 000 458 000 458 000 457 000 320 000 82 000 55 000 55 000 9 176 000 7 742 800 7 295 700 5 864 900 2 610 000 1 538 300 1 500 000 912 600 395 000 100. Miasto Gubin Gmina Bytom Odrzański Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.33 1.33 100.o.44 12.56 100.80 200 000 0. (strefa kamiennogórska) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.00 2.00 53.90 1.27 9.33 12.A.00 20.33 12.17 100.64 2.28 9.00 27.A.90 9.Tabela 11.00 45. z o.71 4.71 0.

00 129 225 000 67.69 0. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp.95 2.94 5.80 7 378 000 7 000 000 3 532 000 1 320 000 857 000 517 000 413 000 189 656 000*) 10 407 900 9 057 700 6 039 300 2 325 000 970 300 3.35 5.69 0.27 0.37 100.99 6.00 48.40 1.19 6.52 6.58 2.99 1.32 0.17 0.88 3.01 3.A.70 0.00 66.41 8.Spółka zarządzająca Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.14 16 000 000 8.00 78.00*) 24.77 0.o.85 31.45 0.o.00 17 812 000 71.95 1.22 100.A. z o.A.89 100.A.64 18. Razem Skarb Państwa Miasto Łódź Miasto Ozorków Razem Skarb Państwa Województwo Pomorskie Miasto Gdańsk Województwo KujawskoPomorskie Miasto Tczew Miasto Stargard Szczeciński Miasto Kwidzyn Miasto Malbork Gmina Chojnice Gmina Człuchów Miasto i Gmina Sztum Razem Miasto Słupsk Województwo Pomorskie Skarb Państwa Miasto Koszalin Gmina Słupsk Agencja Rozwoju Przemysłu S.80 8.21 0.38 100.00 100.00 38.19 150 000 0.83 10 200 000 11.24 200 000 0.90 68.91 1.81 54.68 1.89 3. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.78 5.74 28 .94 6 369 000 25.47 0.86 0.37 2. Nazwa akcjonariusza Gmina Warta Bolesławiecka ING Security S.54 11 000 000 5.23 8.66*) 35.46 32.55 10. Skarb Państwa Gmina Starachowice Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.92 34 400 29 034 600 12 117 600 3 383 100 1 152 500 0. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.89 35 500 0. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.19 20.85 1.A.34 3.27 0.61 20.74 0.55 14. z o.94 100.45 0.62 12.18 6.12 100.A.00 100. Pozostali Razem InwestStar S. (strefa słupska) Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.91 0. Bank Zachodni WBK S.69 1.86 0.03 53.00 72.58 31 596 000 100.83 4. Miasto DzierŜoniów Miasto Jelcz-Laskowice Miasto Oława Miasto Świdnica Gmina śarów Wartość Udział Udział kapitału wg kapitału wg głosów (w zł) (w %) (w %) 300 000 0.80 15.12 13.46 87.A.A.00 40.22 99.A.11 16 688 700 8 076 900 6 500 000 2 920 000 2 471 000 19 967 900 43 640 000 14 210 000 100.27 6.26 24 927 000 100.41 6 570 000 4 830 000 1 710 000 1 650 000 1 640 000 7.44 12 414 000 6. Razem Skarb Państwa Miasto Ełk Gmina Gołdap Miasto Suwałki Razem Skarb Państwa Miasto Wałbrzych Agencja Rozwoju Przemysłu S.79 746 000 2.16 100 000 0.

przedstawiciele: .07 100 000 0.38 420 000 0.46 100.00 4 263 653 000 100.69 6.45 2 797 800 8.95 0.31 11.77 59. których udział w kapitale zakładowym spółki jest największy (nie więcej niŜ 2 osoby). PKO BP S.00 Razem 4 263 653 000 100.70 267 200 0. .94 0. .Ministra Gospodarki.50 903 800 2. *) W radach nadzorczych spółek zarządzających strefami. Agencja Rozwoju Przemysłu S.00 0. . których udział w kapitale zakładowym spółki jest największy (nie więcej niŜ 2 osoby).83 0. Kapitał zakładowy spółki wynosi 190 303 000 zł.12 0.73 4 930 900 15.organizacja rokowań lub przetargów oraz udzielanie zezwoleń.17 0. .kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie jej zgodności z zezwoleniami. Bytom Miasto Kudowa-Zdrój AM "RELIQUM" sp. z o.04 18. zasiadają.jednostek samorządu terytorialnego. .19 150 000 0.zbywanie lub pośredniczenie w zbywaniu prawa własności i prawa uŜytkowania wieczystego gruntów objętych strefą.00 100. Do składu rady nadzorczej spółek zarządzających.wojewody.45 1 000 000 1.A.A.00 14 742 300 45.61 100.jednostek samorządu terytorialnego. Główne zadania spółek zarządzających strefami to: . w stosunku do których Skarb Państwa posiada większość głosów.12 0.10 304 000 0. Z tego teŜ powodu udziały poszczególnych wspólników według kapitału nie sumują się do 100%. w stosunku do których samorząd województwa posiada większość głosów.00 Zsumowana wartość udziałów poszczególnych wspólników spółki jest niezgodna z rzeczywistą wartością kapitału zakładowego.03 0.A.04 30 000 0.Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.o. powoływani są przedstawiciele: . ze względu na umorzenie udziałów gminy Tczew z czystego zysku spółki zarządzającej.12 0.81 2.00 100.11 0.47 0.A.45 850 000 0. Gmina Strzelin Miasto Nysa Razem Skarb Państwa Gmina Bartoszyce Miasto Bartoszyce Gmina Dobre Miasto Gmina Szczytno Miasto Mrągowo Miasto Nowe Miasto Lubawskie Gmina Olecko Razem Skarb Państwa Wartość Udział Udział kapitału wg kapitału wg głosów (w zł) (w %) (w %) 1 000 000 1.45 1 000 000 1. .44 8 066 100 25.Spółka zarządzająca Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. z wyłączeniem samorządu województwa.Ministra Gospodarki.samorządu województwa (2 osoby). . Miasto Nowa Ruda SRK S.47 0. 29 .62 198 400 32 210 500 0. w liczbie nie większej niŜ 5 osób.19 420 000 0. . (strefy: mielecka i tarnobrzeska) Nazwa akcjonariusza Miasto Kłodzko Bank Zachodni WBK S.A.promocja strefy.00 100.01 89 420 000 100.

8 Wprowadzono korektę w odniesieniu do danych przedstawionych w Informacji za 2010 r. opieka nad inwestorami.8 4 531. Agencja Rozwoju Przemysłu S.o.3 8 249. Krakowski Park Technologiczny sp.9 5 259. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.0 154. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.0 451.6 1 878.1 300.7 22 708.6 ha.0 284.7 -1 261. Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S. 2010 r. Spółka zamierzała zbyć 7.8 7 214.4 38 176. zł Spółka zarządzająca Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.5 5 940.9 25 352.6 -1 295. Peryferyjne połoŜenie strefy w regionach Polski północno- 30 .7 1 547.6*) 2 897.0 8 820.6 6 405. Wynik finansowy spółek zarządzających strefami Spółki zarządzające utrzymują się głównie z dochodów uzyskanych ze sprzedaŜy gruntów oraz z opłat za administrowanie i zarządzanie strefą uiszczanych przez przedsiębiorców działających na terenie strefy.7 31 990.8 6 651. W 2011 r.0 1 897. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK sp. zł.3 -292. ale sprzedała zaledwie 0.5 4 032. Była nią ponownie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A w Warszawie Oddział w Mielcu Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.3 184.3 1 336.1 8 852. 2009 r.1 2 640.3 -1 847.3 249.6 245.5 6 018.A. Wynik finansowy zaleŜy zatem w głównej mierze od liczby inwestorów.1 6 345.0 1 373. z o.1 7 623.A.1 22 863.9 896.5 696. z o.- budowa infrastruktury na terenie strefy.5 -1 843.5 15 692.8 ha gruntów.6 22.0 3 130. z o.0 6 591. Głównym powodem straty było niezrealizowanie planowanej sprzedaŜy nieruchomości gruntowych inwestorom.8 6 688. pośredniczenie w kontaktach z władzami samorządowymi. która poniosła stratę w wysokości 1 295. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.8 438.2 300.1 10 049.0 7 391.0 -922. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.0 1 708. zł. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. 2008 r. Tabela 12.A.A.7 488.A. Wynik finansowy spółek zarządzających w latach 2007–2011 w tys.3 3 321.0 5 614.5 177.5 tys. Agencja Rozwoju Przemysłu S.0 tys.6 7 285.4 8 575.6 5 206.0 146.A.2 492. *) 2007 r. tylko jedna spółka zarządzająca odnotowała ujemny wynik finansowy.9 1 417..0 4 897.7 6 483.o. 2011 r.A.1 219. podczas gdy planowano osiągnięcie zysku na poziomie 120.7 4 802. Niewykonanie planu sprzedaŜy nastąpiło mimo intensywnych działań promocyjnych przeprowadzonych w 2011 r.3 132. właścicielami mediów i infrastruktury itp.7 8 944.A.8 6 234.5 4 039. 233.1 3 668.A.A.o.

Tabela 13. 11 listopada z drogą krajową nr 1 (S1) w Sosnowcu.0 313. 25 ust. 2) budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej w gminie Gogolin. 1) wykonanie dróg wraz z infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w Zabrzu. Z wypracowanych dochodów.2010 r. 2 ustawy o sse dopuścił moŜliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów zarządzającego w części wydatkowanej na cele rozwoju strefy.1 4.wschodniej oraz słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna powodują. Ponadto Zarząd strefy suwalskiej podjął decyzję o czasowym niewypłacaniu sobie wynagrodzeń.9 NajwaŜniejsze działania podjęte w 2011 r. iŜ przyciągnięcie nowych inwestorów jest niezmiernie trudne. w celu obniŜenia kosztów funkcjonowania spółki zredukowano zatrudnienie. Zarząd Inni 31. 2) budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z zakładów przemysłowych w Wykrotach. Nakłady na rozwój strefy Zgodnie z art. 4) budowa połączenia drogowego w Tychach. W 2011 r. 8 ustawy o sse do zadań zarządzającego naleŜy prowadzenie działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.12.2011 r. 31 . 7) przebudowa ulicy dojazdowej w Rybniku. 3) budowa nawierzchni asfaltowej w podstrefie w Lubaniu.A. 1) modernizacja budynku administracyjnego SSEMP S. Zarząd Inni 1 Kamiennogórska 15. Rada Ministrów w rozporządzeniach ustanawiających strefy umoŜliwiła wszystkim spółkom zarządzającym skorzystanie z tego udogodnienia.4 15. na bieŜąco były regulowane pozostałe zobowiązania publicznoprawne i wynagrodzenia pracowników. Strefa 31.7 4. 5) budowa infrastruktury elektroenergetycznej wraz z odcinkiem kabla w Tychach. PowaŜniejsze przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury z reguły podejmowane są wspólnie z samorządami lokalnymi i gestorami mediów.9 34. 6) budowa drogi łączącej ul. 3) budowa infrastruktury gazowej w Gliwicach i w gminie Ujazd. 66 Ordynacji podatkowej. Główne działania zarządzających to budowa infrastruktury i promowanie obszarów stref. Uznając wagę tego zadania ustawodawca w art. Przystąpiono równieŜ do rozmów z samorządami w sprawie przeniesienia infrastruktury gospodarczej w zamian za zaległości w podatku od nieruchomości w trybie art. w tym przychodów z czynszów. Nakłady na budowę infrastruktury (narastająco) w mln zł Lp.3 336.12.4 2 Katowicka 33. którzy zostali uwzględnieni w poniŜszej tabeli w grupie „Inni”.

Strefa 31.6 106.5 10. 4) przełoŜenie wodociągu w podstrefie Kostrzyn w związku z budową zakładu przemysłowego. 1) budowa magistrali wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną. 2 linii elektroenergetycznych zasilania ww. 3) rozbudowa kanalizacji deszczowej.1 216. 2) budowa drogi wewnętrznej oraz skomunikowanie jej z drogą krajową E94 w podstrefie Środa Śląska.12.5 6 Łódzka 34.12. 2) wybudowanie skrzyŜowania na drodze krajowej nr 29 w Świecku wraz z 2 zjazdami i wjazdami w podstrefie Słubice.0 5 Legnicka 40.5 37. 1) remont wjazdu autostradowego w podstrefie Krzywa.1 12. 2) uzbrojenie w infrastrukturę techniczną oraz wybudowanie dróg wewnętrznych w podstrefie Zator. Zarząd Inni 31.2 82.2011 r.A.5 17.9 41. Zarząd Inni 3 KostrzyńskoSłubicka 72. 32 .5 183. 2) budowa drogi wraz z infrastrukturą w podstrefie Zamość.8 4 Krakowska 31.Lp.5 NajwaŜniejsze działania podjęte w 2011 r.4 158. zbiornika retencyjnego.8 7 Mielecka 109. 3) budowa drogi dojazdowej do drogi powiatowej wraz z siecią wodociągową i oświetleniem w podstrefie Kostrzyn.4 118. instalacji oraz elektronicznego systemu sterowania pracą 2 zespołów pomp w podstrefie Słubice. 1) budowa Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w podstrefie Kraków Podgórze. 3) wybudowanie dróg wewnętrznych w podstrefie Niepołomice. sieci kanalizacji deszczowej i sieci gazowej w podstrefie Trzebownisko. 3) organizacja ruchu oraz wykonanie oznakowania dróg na terenie podstref Legnica oraz Polkowice. 2) kontynuacja prac nad zagospodarowaniem kompleksu 3 (Centrum) w podstrefie Łódź (w tym rewitalizacja dawnej wieŜy ciśnień z przeznaczeniem na nową siedzibę ŁSSE S. w tym zespołu 2 pompowni (wód deszczowych oraz ścieków sanitarnych).2010 r.5 243. komór instalacji sanitarnych. 1) budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą. oraz powierzchnie biurowe pod wynajem).7 66. budowa hali produkcyjnej z przeznaczeniem do dzierŜawy w Mielcu.4 82. 1) budowy infrastruktury w podstrefach Kutno i Koluszki.9 71. separatora wód opadowych.

cieplnej) oraz rozpoczęcie modernizacji powierzchni biurowej.8 1. wykonanie prac w Suwałkach (ul.4 270.Lp. Zarząd Inni 31. polegających na zebraniu warstwy „humusu” w celu utrzymania pozwolenia na budowę.4 145.7 0. oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej w podstrefie Szczecinek.0 3) 4) 5) 1) 10 Starachowicka 6. budowa i modernizacja infrastruktury postyczniowej w Gdyni (modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. remont ulicy w podstrefie Tarnobrzeg i budowa drogi strefowej w podstrefie Nowa Dęba.2 30. ciągu pieszego.0 22.7 0.0 1) 2) 12 Tarnobrzeska 142.6 3) 4) Gdańskiego Parku NaukowoTechnologicznego. infrastruktury energetycznej w podstrefie Debrzno. Strefa 31.1 104.6 7. modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej w podstrefie Starachowice. 1) realizacja trzeciego etapu rozbudowy 2) 8 Pomorska 258. budowa infrastruktury drogowej.2010 r. budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w podstrefie Sztum. budowa drogi i sieci przesyłowych mediów energetycznych w podstrefie Przemyśl.9 2) 1) 2) 11 Suwalska 22. chodników oraz oświetlenia w podstrefie Koszalin. Zarząd Inni NajwaŜniejsze działania podjęte w 2011 r. przyłączy teletechnicznych. zakończenie budowy i oddanie do uŜytkowania kompleksu trzech nowych hal produkcyjno-magazynowych w Tarnobrzegu-Machowie 33 . deszczowej.2011 r.0 1. budowa Słupskiego Inkubatora Technologicznego w podstrefie Słupsk – Włynkówko. budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej.9 71.7 30.4 3) 1) 2) 9 Słupska 6.12. zakup terenu inwestycyjnego w podstrefie Kielce (w gminie Piekoszów) i jego przystosowanie pod potrzeby inwestorów.4 32. oświetlenia zewnętrznego.12.9 50. budowa sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych w podstrefie Łuków. budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz drogowej w podstrefie Redzikowo. drogi dojazdowej. Turkusowa). budowa parkingu i wodociągu w Ełku.7 20. budowa infrastruktury drogowej.

Udział spółek zarządzających strefami w inwestycjach w zakresie infrastruktury stanowił blisko 39%. wzrost ten był o 8. konserwacja rowu melioracyjnego do odprowadzania wód opadowych. sieci kanalizacji sanitarnej. Strefa 31. gestorzy mediów. chodnikiem i ścieŜką rowerową.2 * gminy.6 mln zł wyŜszy i wyniósł 352. rozbudowa infrastruktury drogowej. 34 . Pozostała część wydatków finansowana była przez gminy.12.8 103.0 mln zł. zaś pozostałe podmioty przeznaczyły na ten cel o 5. Świebodzice. wykonanie projektu II etapu uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w podstrefie Oleśnica. budowa drogi dojazdowej do terenów podstrefy w Lidzbarku Warmińskim wraz z siecią kanalizacyjną sanitarną i deszczową. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jarocinie. Świdnica. budowa sieci kanalizacji w podstrefie Namysłów i wodociągowej w podstrefie Świebodzice.2 2) sieci średniego napięcia w podstrefie Nowa Ruda.12. budowa drogi serwisowej dojazdowej z drogi krajowej nr 92 do terenów inwestycyjnych w podstrefie Września.9 Ogółem 2 172. W 2011 r. wykonanie map numerycznych oraz przebadanie stanowiska archeologicznego w podstrefie Oława. W 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Do końca 2011 r. DzierŜoniów. doprowadzenie zasilenia do zakładów produkcyjnych w podstrefach: Wałbrzych. sieci wodociągowej. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do strefy w miejscowości Chełstówek w gminie Twardogóra.2011 r.6% środków więcej niŜ w roku ubiegłym.9 6) 7) 8) 9) 1) 14 WarmińskoMazurska 5. rozbudowa infrastruktury w podstrefie Góra. budowa sieci wodociągowej. Zarząd Inni 31.Lp.3 1 538.8 2 516. Razem 879.3 119. 1) makroniwelacja terenu i przełoŜeniem 2) 3) 4) 5) 13 Wałbrzyska 101.5 5. łączne nakłady na budowę infrastruktury na terenie stref wyniosły 2 516. wodociągiem.9 257. spółki zarządzające strefami zmniejszyły wydatki na rozwój infrastruktury o blisko 18%.0 1 293.2 249. Zarząd Inni NajwaŜniejsze działania podjęte w 2011 r.2 mln zł i wzrosły w stosunku do roku 2010 o 343.2010 r. gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.8 977.4 mln zł. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci telekomunikacyjnej w podstrefie Nidzica.3 124.

in. Najmniejsze nakłady poniosły natomiast spółki zarządzające strefami: warmińsko-mazurską.7 mln zł (co stanowiło 27.8 mln zł). spółki zarządzające przeznaczyły na promocję stref kwotę 6. spółka zarządzająca nie poniosła w 2011 r. PoniŜsza tabela przedstawia wydatki na promocję w poszczególnych strefach. z o. czyli o 1.78 mln zł) i krakowską (0.9 mln zł) i łódzka (243.47 mln zł).51mln zł) i wałbrzyską (4. Jedynie w przypadku jednej strefy.7% wydatków wszystkich stref) oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.15 mln zł więcej niŜ w 2010 r. W odniesieniu do inwestycji finansowanych przez inne podmioty.51 0. samorządy lokalne i gestorów mediów.4 mln zł) i tarnobrzeskiej (33.1 mln zł (14. wałbrzyska (257.47 0.17 mln zł). w tym m.78 4.51 0. tak jak roku ubiegłym.03 1. Ŝadnych nakładów na rozwój infrastruktury. Wydatki na promocję stref i kwoty zwolnienia podatkowego W 2011 r.27 0. Na te trzy strefy przypadło ponad 56% wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r.53 0. zaś w strefie suwalskiej wyniosły one zaledwie 0.7 mln zł). – 270. wyróŜniały się strefy: katowicka (336.92 mln zł).08 0. Z kolei najwięcej środków na promocję od początku funkcjonowania stref przeznaczyła spółka katowicka – 9.5 mln zł).18 2.8% łącznych nakładów stref). pomorską (6. W samym 2011 r.92 9. uplasowały się spółki zarządzające strefami: kostrzyńsko-słubicką (7. zaś w mieleckiej – 118.10 0. pod względem wydatków na budowę infrastruktury dominowała spółka zarządzająca strefą krakowską (39.10 2. 0.1 mln zł). Największe wydatki ponieśli zarządzający strefami: kostrzyńsko-słubicką (1.26*) 0. katowicką (0. która na inwestycje w infrastrukturę w strefie tarnobrzeskiej przeznaczyła 145.62 6. kostrzyńsko-słubickiej (40. przez podmioty inne niŜ spółki zarządzające.13 0.5 mln zł) i pomorską (12. Wydatki zarządzających na promocję stref w mln zł Lp.15 2. Na kolejnych pozycjach.2 mln zł). Stanowiły one blisko 60% nakładów wszystkich stref na ten cel. łódzką (0.15 mln zł (ponad 19% nakładów wszystkich spółek zarządzających).03 mln zł. tj.84 mln zł). Na trzy strefy przypadło blisko 68% wydatków poniesionych przez zarządzających na infrastrukturę w 2011 r. Tabela 14.Spośród wszystkich spółek zarządzających strefami największe nakłady na rozwój infrastruktury poniosła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. kamiennogórską i słupską. o.5 mln zł (12.17 7. Z kolei w samym 2011 r.15 1. najwięcej nakładów na budowę infrastruktury poniesiono w strefach: krakowskiej (64.72 mln zł). do końca 0.72 2. warmińsko-mazurskiej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strefa Kamiennogórska Katowicka Kostrzyńsko-Słubicka Krakowska Legnicka Łódzka Mielecka Pomorska Słupska Starachowicka Suwalska Nakłady na promocję strefy narastająco w 2011 r.9 mln zł nakładów).A. słupską (14.1%).01 mln zł. (zarządzająca dwiema strefami).772011 r.89 35 .33 1.

5 1.47 1.67 1.15 0. nie skorzystała jedynie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. 1 2 Strefa Zwolnienie do końca 2006 r.14 3.00 0.10 Katowicka 1.33 Słubicka 4 Krakowska 1.20 1. (narastająco) 2.29 0.68 0.25 29.A.89 5.58 6.07 1.72 8 Pomorska 1.41 2.32 5 Legnicka 5.74 0.96 12. wałbrzyską (1. Tabela 15. Informację o wielkości zwolnień podatkowych spółek zarządzających przedstawia Tabela 15.82 mln zł) i mielecką (1.10 7 Mielecka 26.00 0.42 11 Suwalska 3.04 20.00 0.Lp.28 0.43 13 Wałbrzyska 14.20 1.39 0.90 0. 12 13 14 *) Strefa Tarnobrzeska Wałbrzyska Warmińsko-Mazurska Razem Nakłady na promocję strefy narastająco w 2011 r.90 24.54 2.14 4.48 2.72 mln zł).69 2.03 0.00 0.20 0.57 4.62 1.90 0.57 0. a więc kwotę prawie 6-krotnie przekraczającą wielkość uzyskanych zwolnień podatkowych.32 mln zł w porównaniu z rokiem 2010 r.88 17.80 0.64 mln zł i była niŜsza o 5.65 2. Łączna kwota zwolnienia podatkowego spółek zarządzających strefami od początku funkcjonowania stref do końca 2011 r.61 32.90 1.07 10 Starachowicka 1.00 0.84 0. 36 .59 0.35 0.02 mld zł. W samym roku 2011 kwota zwolnienia podatkowego była równa 12.05 0.52 0.73 0.10 1.32 1.63 0.57 4.34 3.07 0.3 mln zł.8% kwoty przypadającej na wszystkie spółki. wyniosła 176.46 47.00 0.67 5.28 1.32 0.46 3. katowicką (1.45 6 Łódzka 4.00 0.10 0. W sumie na wspomniane cele przeznaczyły ponad 1.31 2.08 0. W tym samym okresie na promocję stref. Zwolnienie do końca 2011 r.79 2.19 0. Blisko 63% tej sumy przypadło na te cztery strefy: słupską (2. do końca 0.40 0.32 4.732011 r.64 *) Wprowadzono korektę w odniesieniu do danych przedstawionych w Informacji za 2010 r.15 0.0 mln zł i stanowiła blisko 48.33 0.01 21.06 Mazurska Razem 95. wydatkowały 47.3 mln zł.39 1. (narastająco) 1.00 0.04 0.57*) 6.80 8.00 12 Tarnobrzeska 12.91 8.41 mln zł).15 12.12 17. Łączna ich wartość osiągnęła 86.02 12.99 Warmińsko14 0.93 0.93 1.02 0. a więc polskiej gospodarki.82 Kostrzyńsko3 12.40 0.00 0..00 1.32 mln zł.37 0. Zwolnienia podatkowe spółek zarządzających strefami w mln zł Lp.53 176. Z największych zwolnień podatkowych dochodu w części wydatkowej na rozwój strefy skorzystały dotychczas spółki zarządzające strefami: mielecką i tarnobrzeską oraz wałbrzyską. 0.32 Do końca 2011 r.86 11. spółki zarządzające strefami otrzymały wsparcie w postaci zwolnień podatkowych w kwocie 176.97 1.53 0.99 2.49 *) 9 Słupska 2.01 Wprowadzono korektę nakładów za 2010 r.6 mln zł oraz na budowę niezbędnej infrastruktury 977.99 mln zł).35 Kwota zwolnienia w latach 2007–2011 2007 2008 2009 2010 2011 Kamiennogórska 0. która poniosła stratę.86 15.73 1.04 0. Ze zwolnienia podatkowego w 2011 r.

głównie z uwagi na trwające negocjacje z Komisją Europejską dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej w strefach. Wartość inwestycji 90 000 80 000 Inwestycje (w mln zł) 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rok 37 . 2 800 ha.5. ha. rozwój specjalnych stref ekonomicznych jest w miarę stabilny. do 12 tys. do 20 tys. nastąpił w 2007 r. ha – nie spowodowało juŜ skokowego przyrostu ich powierzchni w roku następnym. Na poniŜszych wykresach przedstawiono zmiany obszarów stref. Począwszy od 2003 r. o ok. wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych i utworzonych nowych miejsc pracy w latach 2003–2011. Podsumowanie W latach 2001–2002 drastycznie spadło zainteresowanie przedsiębiorców podejmowaniem inwestycji na obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Było to wynikiem zwiększenia w 2006 r. Obszar stref 16 000 14 000 Powierzchnia (w ha) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rok Największy przyrost obszaru stref. Kolejne zwiększenie maksymalnego obszaru stref – w 2008 r. limitu łącznego obszaru stref z 8 tys.

8%. na powiat mielecki. Liczba nowych miejsc pracy 200 000 180 000 Nowe miejsca pracy 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rok Analizując dynamikę wzrostu nowych miejsc pracy moŜna wyraźnie dostrzec efekt kryzysu. 38 . Bez miejsc pracy utworzonych i utrzymanych w wyniku inwestycji zrealizowanych w strefach stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2011 r. ale nie została osiągnięta dynamika z najlepszego okresu. W 33 powiatach stopa bezrobocia wzrosłaby od 3 do 9 punktów procentowych. wynosiłaby 13. W sytuacji tylko 8-letniej perspektywy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych nie naleŜy spodziewać się istotnej poprawy. w których funkcjonują przedsiębiorcy strefowi.W latach 2005–2009 odnotowano harmonijny wzrost nakładów inwestycyjnych – o ok. oraz hipotecznych wielkościach stóp bezrobocia w sytuacji braku inwestycji w strefach. W 2010 r. Po dobrej koniunkturze w latach 2005–2007 w kolejnym roku obniŜyła się dynamika zatrudnienia. dynamika wzrostu spadła.6 mld zł i utrzymał się na analogicznym poziomie w roku 2011. odnotowano spadek liczby nowych miejsc pracy o blisko 5 600 w stosunku do roku 2008. a nie odnotowane 12. W celu wykazania znaczenia specjalnych stref ekonomicznych dla rynku pracy dokonano symulacji moŜliwego wzrostu bezrobocia w powiatach.5%. gdyby nie strefa mielecka. ale zapobiegły redukcjom istniejącego zatrudnienia w wysokości ok. ponownie obserwuje się wzrost liczby nowych miejsc pracy. W 2010 r. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić np. 30%. w którym. Ŝe zwolnienia podatkowe wspierające nowe inwestycje juŜ funkcjonujących zakładów pozwoliły nie tylko utworzyć nowe miejsca pracy. przy załoŜeniu braku tego instrumentu. poziomie stóp bezrobocia według GUS na koniec 2011 r. 10 mld zł rocznie. co było efektem kryzysu z drugiej połowy 2008 r. ZałoŜono równieŜ. Od 2010 r. zaś w 2009 r. W tabeli 17 (zamieszczonej na str. na podstawie informacji inwestorów. Na 168 analizowanych powiatów w 11 powiatach stopa bezrobocia zwiększyłaby się od 9 do 20 pkt procentowych. 41-47) przedstawiono dane o liczbie nowych i utrzymanych miejsc pracy w przedsiębiorstwach strefowych. stopa bezrobocia dzisiaj wyniosłaby ponad 32%. przyrost inwestycji wyniósł tylko 6.

Korzyści dla budŜetu państwa i jst. to z uwagi na proces decyzyjny. Konieczne jest zatem utrzymanie atrakcyjności specjalnych stref ekonomicznych tak. 39 . a zakładając. Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 1 Wpływy budŜetowe związane z zatrudnieniem pracowników (w mln zł) 1 640 2 062 2 099 2 370 2 Udzielona pomoc publiczna (w mln zł) 1 084 1 089 1 222 1 518 3 Korzyść dla budŜetu państwa i jst. natomiast wpływy tylko z tytułu zatrudniania pracowników 8 171 mln zł. Środki unijne na finansowe wsparcie nowych inwestycji w latach 2007 – 2013 są wyczerpane. będą one dostępne dla inwestorów w połowie 2015 r. W raporcie Ernst & Young Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej funkcjonowania stref jedynie w oparciu o wpływy budŜetowe wynikające z zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwach strefowych. Ŝe ich wielkość będzie na dotychczasowym poziomie. z drugiej zaś korzyści z tytułu podatków PIT. 556 973 877 852 Jak wynika z tabeli w latach 2007 -2010 koszty w postaci utraconych wpływów z podatku CIT od przedsiębiorców i spółek zarządzających strefami wyniosły łącznie 4 913 mln zł. aby stanowiły realną zachętę do lokalizowania w Polsce duŜych inwestycji. szczególnie w sektorach produkcyjnych. Dodatni bilans korzyści dla budŜetu wynosi 3 258 mln zł. Tabela 16. z tytułu zatrudnienia w strefach Lp. Specjalne strefy ekonomiczne w ciągu najbliŜszych 3 lat są praktycznie jedynym liczącym się instrumentem wsparcia nowych inwestycji.Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom funkcjonującym na terenach stref to z jednej strony koszt dla budŜetu z tytułu braku wpływów z podatku dochodowego. Nieokreślona jest jeszcze wielkość środków na ten cel w nowej perspektywie 2014 – 2020. CIT i VAT płaconych przez przedsiębiorstwa strefowe.

5 18.7 0.7 0.5 2.9 24.7 16.6 23.3 10.8 5.6 20.5 14.8 0.2 0.7 25.0 12.8 24.6 14.6 8.1 0.Tabela 17.8 1.6 5. wg danych na koniec 2011 r.6 19.0 0.3 25.1 0.8 16.8 22. Lp.2 20.3 17.6 30.2 0.0 10.2 1.6 2.9 2.6 2.7 2.8 20.2 0.5 5.4 12.6 30.0 10.3 13.5 6.1 29.9 3.8 5.2 25.7 19.0 4.9 40 .3 3.0 0.5 14.2 12.6 19.4 28.5 11.1 0. Wpływ miejsc pracy w specjalnych strefach ekonomicznych na stopę bezrobocia w powiatach.9 28.0 1.1 11.0 14.7 3. proc.7 1.3 18.9 1.0 6.3 15.1 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.0 4.9 11.2 11.9 19.8 1.1 19.2 6 31.7 25.9 24.6 16.2 19. Powiat 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 bartoszycki będziński białogardzki bielski Bielsko-Biała bolesławiecki brzeski chojnicki ciechanowski Częstochowa Dąbrowa Górnicza dębicki działdowski dzierŜoniowski Elbląg ełcki garwoliński Gdańsk Gdynia Gliwice goleniowski golubsko-dobrzyński Nowe miejsca pracy w strefach 3 400 731 125 11 3 917 2 502 1 111 36 160 2 036 1 627 503 235 2 067 353 1 656 79 89 0 11 128 713 499 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 71 307 263 0 1 838 0 0 0 312 3 296 358 2 732 0 109 78 10 0 84 231 421 98 0 5 29.5 0.8 2.8 12.2 17.6 16.6 5.8 24.1 0.4 6.5 1.4 2.5 15.2 0.7 14.6 18.5 5.0 12.4 24.8 10.8 5.2 5.3 8.0 0.1 10 6.7 13.5 0.1 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 31.) [6-5] [7-5] 8 9 1.

1 0.9 23.7 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.0 41 . proc.0 0.1 10.3 8.2 22.7 9.9 14.2 0.9 1.7 6 32.0 0.0 0.6 18.5 0.9 16.0 0.1 10.5 1.2 18.6 12.4 25.Lp.1 0.8 7.4 2.1 0.3 13.5 8.7 16.4 27.9 22.4 0.8 0.3 4.8 0.7 11.8 9.4 9 21.3 24.3 0.1 8.4 9.3 4.0 23.4 0.) [6-5] [7-5] 8 9 9.4 0.0 13.8 7.9 12.4 0.7 26.5 0.8 16.3 12.1 0.7 0.7 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 32.4 15.4 26.4 4.8 16.8 1.3 8.0 30.6 22.6 10.2 8.6 18.8 21.1 13.1 13.5 13.6 7.6 12.0 0.3 13.1 8.2 9.4 5.7 12.1 22.9 1.2 15.9 0.4 5.9 0.0 24.3 18.2 0.5 25.1 0.4 0.4 5.9 23 7 22.5 25.2 17.5 5.1 1.9 13.0 30. Powiat 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2 gołdapski gorlicki gorzowski Gorzów Wielkopolski gostyński górowski grajewski grodziski Grudziądz jasielski Jastrzębie Zdrój jeleniogórski jędrzejowski Kalisz kamiennogórski kartuski Katowice kielecki kluczborski kłodzki kolski konecki Koszalin kościański Nowe miejsca pracy w strefach 3 901 413 2 289 2 463 28 2 151 61 141 445 171 1 033 185 115 1 252 0 1 809 46 293 1 296 312 401 1 011 13 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 0 154 742 10 0 0 0 743 0 1 090 0 192 1 168 0 8 188 635 15 101 344 0 230 43 0 5 22.4 1.1 2.2 8.3 18.5 2.7 23.5 0.0 9.8 26.4 10.7 15.3 2.2 1.9 23.9 1.

3 1.2 14.1 0.4 0.5 17.1 17.2 0.3 28.9 6 12.5 17.6 17.1 0.1 6.8 15.1 0.8 17.0 74 0 23.7 23.9 0.0 24.5 0.6 4.0 0.4 3.9 17.4 18.6 13.5 22.2 1.0 1.9 17.6 17.5 7.4 3.2 0.4 2.1 12.0 24.3 28.7 32.8 11.6 18.5 9.8 23.3 7. Powiat 1 2 47 krakowski 48 Kraków krośnieński 49 (woj.4 1.2 1.0 1.4 190 12 17.0 0.2 1.3 10.3 2.7 32.3 18.9 24.1 4.1 7.5 17.2 7.2 0.1 3 1 982 3 832 4 337 1 993 5 10.3 2.0 11.1 0.1 7.8 24.1 22.9 17.2 14.4 17.0 0.7 24.3 42 .6 24.3 22.3 2.6 12.9 18.6 18.4 16 10 21.1 7.9 17. podkarpackie) 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 krotoszyński kutnowski kwidzyński Legnica legnicki leŜajski lubaczowski lubański Lublin lwówecki łaski łęczycki Łódź łukowski malborski mielecki międzyrzecki mikołowski Nowe miejsca pracy w strefach Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.2 0.5 24.2 7.0 6.1 21.3 7.1 1.5 23.9 7 13.Lp.9 5.4 17.8 11.1 0.5 711 475 2 045 3 555 1 159 15 32 230 304 0 92 726 6 876 27 186 10 571 238 57 2 255 0 1 660 114 0 8 125 0 394 5 0 0 1 682 20 0 409 0 219 10.1 0.5 9.1 0.1 0. proc.4 18.0 0.7 24.5 17.2 0.3 9.) [6-5] [7-5] 8 9 2.9 24. lubuskie) 50 krośnieński (woj.

0 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.5 1.2 6.3 30.1 19.6 22.9 2.0 5.7 13.2 0.9 0.6 0.1 1.2 20.9 1.5 6.4 10.0 1.3 0.4 0.1 9.8 6.2 23.1 9.1 0.6 12.0 7 20.7 16.0 15. mazowieckie) 124 133 17.6 13.2 6.1 0.6 1.2 16.9 0.8 22.4 22.4 12.1 0.2 20.4 21.6 22.5 24.3 1.9 0.9 88 ostrowski (woj.2 1.5 12.3 29.2 0.6 13.9 6.3 6.3 21.1 89 ostródzki 90 ostrzeszowski 43 .1 10.4 15.0 8.6 125 18 0 0 22.) [6-5] [7-5] 8 9 7.0 10.4 0.4 10.0 0.5 12.6 18.1 1.1 19.3 24.2 14.0 1.3 21.4 22.7 22.8 25.9 7.0 16. proc.1 0.1 1.9 0.6 1. wielkopolskie) 1 180 0 10.6 0.8 6 20.4 0.5 2.2 9.4 1.2 14.7 22.3 0.0 10.9 22.4 2.8 25.2 12.2 0.0 16.3 0.3 21.3 7.0 18.7 0.Lp.7 22.0 5.2 24. Powiat 1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 2 mławski mrągowski myślenicki myśliborski niŜański nowomiejski nowosolski nowotomyski Nowy Sącz nyski Olsztyn olsztyński oławski opoczyński Opole opolski Ostrołęka ostrowiecki Nowe miejsca pracy w strefach Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 3 2 189 161 178 1 422 252 166 1 433 690 60 62 1 259 574 3 967 88 1 603 35 66 4 367 0 136 0 0 0 952 0 0 152 3 154 0 299 603 0 13 914 6 5 13.6 10 18.6 22.1 15.7 11.2 87 ostrowski (woj.

0 0.9 18.2 6 12.4 0.5 0.2 1. Powiat 1 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 2 oświęcimski pabianicki piotrkowski Piotrków Trybunalski Płock płoński polkowicki Poznań poznański prudnicki pszczyński pucki puławski Radom radomski radomszczański rawski rybnicki Rybnik rzeszowski Rzeszów sanocki Siedlce Siemianowice Śląskie Nowe miejsca pracy w strefach 3 11 558 40 1 268 29 50 3 235 1 335 411 11 407 734 24 1 300 54 1 646 251 194 40 2 360 98 259 386 992 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 85 115 0 0 141 0 140 4 537 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 699 24 5 12.9 14.9 2.6 17.6 0.2 11.8 7.7 11.6 4.1 0.7 3.1 0.9 0.5 17.6 17.2 1.3 4.2 21.1 4.9 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.3 8.3 18.1 0.2 22.1 12.1 0.7 3.4 3.1 12.1 0.1 7.1 0.4 29.9 9.1 3.3 0.6 3.6 17.9 12.2 0.1 0.9 15.4 0.8 12.2 11.9 7.1 4.5 13.1 1.1 10.9 0.7 7.5 17.7 4.) [6-5] [7-5] 8 9 0.5 3.9 9.8 30.1 0.1 7.9 7.5 15.Lp.5 9.1 3.1 3.9 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 12.8 12.0 18.7 14.1 8.7 0.5 16.7 12.8 13.1 0.5 17.2 1.2 11.0 1.5 4.4 1. proc.3 18.8 13.0 18.6 1.0 18.9 2.7 18 6.8 30.3 0.7 14.0 0.4 7.6 11.9 9.2 9.4 7.1 1.0 3.1 0.6 11.1 0.0 0.6 17.5 16.9 0.6 13.2 22.7 11.6 1.7 44 .1 13.3 11.0 18.0 18.

9 19.5 23.4 0.1 19.8 9.8 1.9 12.6 26.8 16.1 23.3 2.7 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 13.0 7.5 3.0 31. Powiat 1 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 2 sieradzki skarŜyski słubicki Słupsk słupski Sosnowiec stalowowolski starachowicki stargardzki starogardzki staszowski strzelecki strzeliński suwalski Suwałki szczecinecki szczycieński szydłowiecki średzki śremski świdnicki świecki Tarnobrzeg tarnobrzeski Nowe miejsca pracy w strefach 3 253 157 748 978 264 3 271 3 238 2 390 920 1 634 1 105 299 97 420 2 012 109 1 583 197 622 225 3 927 124 472 1 202 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 516 95 76 138 155 1 303 1 672 1 654 0 0 0 0 0 0 45 0 0 1 0 295 303 1 150 169 1 682 5 13.0 18.5 0.2 6 13.7 38.7 14.0 0.5 22.4 2.0 7.7 27.5 1.2 19.0 1.3 19.2 13 8.5 1.9 45 .0 13.2 0. proc.6 4.5 3.7 2.4 1.4 2.4 6.8 7.5 16.4 23.4 17.1 14.Lp.4 3.3 2.5 15.3 6.5 12.2 7.3 1.7 27.6 25.0 4.2 17.1 8.5 10.5 9.6 5.0 11.1 12.3 4.4 15.2 13.0 11.7 21.5 12.2 20 20.5 4.9 19.3 22.2 20.3 1.4 6.5 16.5 11.2 22.4 18.4 16.0 3.2 22.8 16.9 26.5 7.5 0.7 16.4 2.8 0.5 0.4 13.6 24.2 6.) [6-5] [7-5] 8 9 0.4 37.4 0.2 13.4 17.3 3.7 16.6 3.3 1.6 20.7 38.0 31.5 26.7 23.6 3.4 23.7 3.1 25.8 23.9 7.4 14.1 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.9 20.5 9.7 0.1 18.

3 18.2 21.6 11.2 20.6 14.6 13.8 6.4 0.7 3.1 0.6 13.7 6.1 12.0 21.3 1.0 13.0 0.8 7.7 13.1 20.5 3.8 17.6 3.2 0.0 24.5 14.1 0.0 29.4 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 9.3 25.4 17.8 12.6 11.2 14.8 0.0 11.3 18.8 2.4 14.9 19.5 12.2 21.7 2.3 1.8 7.7 16.1 0.8 15.0 1.8 6.1 1.4 25.2 18.2 19.5 6 9.5 3.0 0.1 10.5 0.1 12.3 0.2 21.7 11.4 10.1 13.9 1.4 3.6 12.1 19.5 20.1 5 4.2 24.) [6-5] [7-5] 8 9 0.4 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.1 5.3 10.7 1.3 13.4 0.9 11.8 16.6 1.1 0.7 13.5 19.4 14.0 0.0 3.7 29.7 0.3 11.0 0.9 3.7 13. proc.0 0.6 20.2 21.4 0.8 0.6 14. Powiat 1 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 2 Tarnów tczewski tomaszowski toruński trzebnicki Tychy wadowicki wałbrzyski wałecki Warszawa warszawski zachodni wielicki wieluński wodzisławski wołowski Wrocław wrocławski wrzesiński wyszkowski Zabrze Zamość ząbkowiecki zduńskowolski zgierski Nowe miejsca pracy w strefach 3 145 4 505 1 116 4 193 6 8 928 226 6 289 224 257 337 779 60 43 112 3 328 11 058 156 989 548 10 29 380 2 485 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 99 0 375 0 0 1 479 0 15 280 785 204 241 747 17 529 1 691 909 43 0 804 0 0 1 034 6 5 9.0 20.9 20.4 2.4 13.8 11.2 21.2 2.4 2.2 0.9 46 .Lp.1 19.4 13.7 15 12.0 0.8 29.3 0.7 29.8 14.3 11.

3 23.1 0.3 22.1 17.9 26.4 17.8 15.8 Wzrost stopy bezrobocia (w pkt.9 12.1 0.0 13.) [6-5] [7-5] 8 9 0.1 7.7 7.Lp.0 0.3 22.6 0.0 13. 1 163 164 165 166 167 168 Powiat 2 Zielona Góra zielonogórski złotoryjski Ŝarski Ŝniński śory Polska Nowe miejsca pracy w strefach 3 374 26 173 1 4 1 292 182 852 Stopa Utrzymane Stopa bezrobocia bezrobocia miejsca pracy bez nowych miejsc w powiecie wg w strefach pracy w sse danych GUS 4 0 42 0 0 577 24 58 742 5 8.7 Stopa bezrobocia bez nowych miejsc pracy i 30% miejsc utrzymanych w sse 7 8.5 17.5 17.3 47 .0 0.8 15. proc.0 0.1 1.5 6 8.0 27.1 1.4 9.2 1.6 0.1 1.4 17.0 27.2 14.

Mapa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 48 .