You are on page 1of 13

Academia de Studii Economice

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

Impactul defrişării asupra capitalului natural
-ViitorPlus -

Prof. Coord:
Trică Carmen

Student:
Ciucă Ioana-Cristina
Grupa 1322
Seria A

București, 2014

2.5.Cuprins Capitolul 1: Prezentare generala 1. Relatiile de colaborare cu operatorii guvernamentali 2. Relatiile de colaborare cu alte ONG-uri Capitolul 3: Studiu de caz 3. Caracterizarea succinta a problemei de mediu 3.1.2.1. Identificarea domeniilor in care activeaza ONG-ul 1.4. Identificarea activitatiilor specifice domeniilor in care activeaza Capitolul 2: Analiza comunicarii cu alte categorii de operatori 2.3. Analiza de mediu a proiectului 3.1.2.4. Concluzii si propuneri .6. Structura organizatorica 1. Necesitatea implementarii unui astfel de proiect 3. Analiza SWOT a proiectului 3. Analiza economico-financiară a proiectului 3.3.7. Scurt istoric 1. Denumirea proiectului 3.

pentru a stimula şi contribui la transpunerea în practică a conceptului de dezvoltare durabilă la nivel de individ.de a dezvolta piaţa şi expertiza pentru producţie şi consum durabil şi de a realiza experienţe educaţionale care să încurajeze comportamente responsabile faţă de mediu. A fost înfiinţată în România ca organizaţie neguvernamentală. 3 oameni . Misiunea ViitorPlus este de a face proiecte de mediu integrate. Teodora Pălărie şi Mircea Ilie s-au adunat în jurul unui vis comun: fondarea unei organizaţii care să contribuie la o lume mai bună şi mai durabilă.comunitate şi organizaţii. Scurt istoric Viaţa şi-a jucat rolul său tainic şi.cu impact pozitiv pe termen lung. Prezentarea generală 1.non-profit. la începutul lui 2006.Teia Gavrilescu.independent.Capitolul 1.1. Integritate Echilibru Transparenţă Valori ViitorPlus Replicabilitate Exemplu propriu .

2. Structura organizatorică ORGANIGRAMA CODidddd ADUNAREA GENERALA COMISIA DE CENZORI CONSILIUL DIRECTOR PRESEDINTE VICEPRESEDINTE COORDONATOR DE PROIECT BIROUL EXECUTIV .1.

 Stabileşte şi întreţine relaţiile cu terţii. Comisia de cenzori  Verifica modul în care este administrat patrimoniul. iar în lipsa acestuia. atribuţiile acestuia sunt preluate de membrii Consiliului Director.ATRIBUŢII Adunarea Generală Adunarea Generală este organul de conducere.  Alege şi revocă membrii Consiliului Director şi Preşedintele.  Dizolvă şi lichidează organizaţia.  Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală. Ea poate fi convocată în şedinţe extraordinare prin decizia Consiliului Director din iniţiativa proprie şi la solicitarea a 1/3 din membrii activi. . de un membru al Consiliului Director. Biroul executiv  Gestionează şi administrează bunurile ViitorPlus. Funcţiile şi atribuţiile membrilor Consiliului Director sunt prevăzute în Regulamentul Intern. Convocarea Consiliului se face de Preşedinte. Preşedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului Director.  Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.  Asigură coordonarea proiectelor şi programelor aflate în derulare.  Modifică actul constitutiv şi statutul.  Întocmeşte programul de activitate şi bugetul pe o perioadă de un an şi le supune aprobării Adunării Generale. Consiliul Director Consiliul Director se constituie din minim trei membri. În caz de vacanţă sau indisponibilitate a Preşedintelui.Principala responsabilitate a Consiliului este să asigure funcţionarea Asociaţiei în conformitate cu statutul acesteia. alcătuit din totalitatea membrilor activi. Consiliul Director indeplineşte următoarele atribuţii:  Convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei.  Propune Adunării Generale excluderea de membri. Presedintele Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii. Consiliul Director se întruneşte cel puţin de două ori pe semestru şi ori de cîte ori este nevoie.  Soluţionează cererile de înscriere de noi membri. pe care le supune spre validare Adunării Generale.  Intocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale. Adunarea Generala se întruneşte cel puţin odată pe an. Aceasta are urmatoarele atribuţii:  Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale organizaţiei.

în final. Educaţia ecologică este importantă deoarece. Principala cauză a pierderii biodiversităţii o constituie schimbările habitatului natural datorită sistemelor de producţie agricolă intensivă. 2.3. iar pe de altă parte menţine procesele ecologice la nivel local. animalelor. Pierderea biodiversitatii este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea în prezent. precum şi interacţiunile dintre acestea. iar conflictele dintre acestea trebuie abordate pentru a preveni şi rezolva. Ea descrie întreaga gama a variabilităţii organismelor vii în cadrul unui complex ecologic. 1. regional şi global. pe de-o parte. invaziei speciilor străine. a industriei de construcţii şi industriei extractive. Intocmeşte lunar pentru Consiliul Director un raport privind activităţile şi situaţia financiară. râurilor. poluării şi schimbării climei la nivel global. Identificarea domeniilor în care activează ONG-ul Domeniile în care activează ViitorPlus sunt: 1. Educaţie ecologică Educaţia ecologică se ocupă cu promovarea abordării integrate în rândul organizaţiilor. ajută fiecare persoană să înţeleagă faptul că oamenii au valori diferite.educaţia înseamnă informarea şi sporirea cunoştiinţelor îndiviziilor despre mediul înconjurător iar pe de altă parte. supraexploatarea pădurilor. oceanelor. Obiectivele educaţiei ecologice se referă la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului dar şi prevenirea problemelor de mediu în viitor. ecosistemelor şi genelor. lacurilor şi solurilor. stimulând comportamentele individuale faţă de mediu.4. cu conştientizarea individului asupra rolului şi impactului personal în mediu si societate. Identificarea activităţilor specifice domeniului în care activează ONG -ul Activităţi specifice Biodiversităţii:     activităţi de cercetare ştiinţifică a diversităţii biologice activităţi de administrare a ariilor protejate activităţi de promovare a unor activităţi legate de conservarea diversităţii biologice evaluări de impact . Biodiversitatea trebuie conservată pretutindeni pe Pământ. Biodiversitate Biodiversitatea reprezintă totalitatea plantelor. 1. deoarece generează pe de-o parte bunuri şi asigură servicii direct utilizabile sistemului socio-economic uman. problemele de mediu.

De aceea. Acest proiect reprezintă o acţiune ce a fost iniţiată de către ViitorPlus în martie 2008. . şi anume cu:    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Centrul Naţional de Dezvoltare Durabilă Primaria Generală a Capitalei Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Centrul National de Dezvoltare Durabilă au colaborat cu ViitorPlus prin proiectul „Alianţa pentru Dezvoltare Durabilă”. cu scopul de a contribui la procesul de revizuire a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României. ca o grupare informală de organizaţii. Un alt demers ViitorPlus în scopul diminuării.a excursiilor ca mijloc de cunoaştere a resurselor locale. Analiza comunicării cu alte categorii de operatori 2.Activităţi specifice Educaţiei ecologice:  acţiuni de ecologizare. 9 soluţii concrete pentru depăşirea acestor deficienţe ale procesului. Deşi strategia cuprindea o planificare pe termen lung. îl reprezintă proiectul „Pactul Bucureşti”.  acţiuni desfăşurate în parteneriat.  promovarea conceptului de turism ecologic. opririi sau eredicării anumitor probleme de sustenabilitate cu care se confruntă Bucurestiul. revizuirea acesteia s-a desfăşurat într-un cadru de organizare insuficient de participativ.1. Prin acest proiect organizaţia colaborează cu Primăria Generală a Capitalei. semnată şi de alte 31 de organizaţii neguvernamentale. pactul fiind asumat atât de iniţiatori cât şi de Primăria Capitalei. Doar două dintre acestea au fost realizate. Relaţiile de colaborare cu operatorii guvernamentali ViitorPlus colaborează cu diverşi operatori guvernamentali. ViitorPlus a propus printr-o scrisoare oficială adresată Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. incapabil să asigure transparenţa şi eficienţa. Capitolul 2. prea puţin pentru a asigura încredere într-un rezultat final viabil pentru acest demers.

De asemenea. Asociaţia Arhiterra .2. Asociatia pentru Dezvoltare Urbană îşi propune prin realizarea revistei tematice online "www. Primii doi biciclişti ai proiectului "RECICLETA" sunt persoane în dificultate.2. Viitorii biciclişti ai proiectului "RECICLETA" ar putea fi aleşi dintre beneficiarii Programul de asistare în vederea reinserţiei socio-profesionale..www.MasiniVerzi. implementat de Asociaţia Ateliere fără Frontiere. revitalizarea tehnicilor şi meşteşugurilor tradiţionale.ce luptă împotrivă risipei. o acompaniere socio-profesională individualizată. Relaţiile de colaborare cu alte ONG-uri ViitorPlus prezintă relaţii de colaborare cu diverse ONG-uri.ViitorPlus este unul dintre partenerii constanţi pentru schimb de informaţii.ro" să implementeze în România un nou concept de responsabilitate socială: „Atitudinea AUTO .MasiniVerzi. derulat de organizatia SOS Satele Copiilor România. . consultanţă şi lobby privind legiferarea normativelor pentru construcţii din pământ. cargo-bicicletele folosite în proiectului "RECICLETA" sunt cazate în incinta Satului SOS din Bucureşti. .a proiectelor ecologice şi de solidaritate internaţională.ECO". Principalele obiective ARHITERRA se axează pe experimentarea şi promovarea unei ecoarhitecturi sănătoase care propune un stil de viaţă alternativ şi durabil în relaţie cu mediul înconjurător. cele mai imortante fiind:     Ateliere fără frontiere SOS Satele Copiilor România Asociaţia Arhiterra Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană Ateliere Fără Frontiere este o asociaţie românească nonprofit al cărei scop este inserţiunea socio-profesională a persoanelor aflate în mare dificultate prin economia socială şi solidară. zona Floreasca. pentru păstrarea mediului curat.ro’’ prezintă programele de responsabilitate socială ale jucătorilor din industria auto şi efortul depus de aceştia pentru a-şi reduce amprenta de carbon la nivel naţional şi internaţional. participari reciproce la evenimentele organizate şi interese comune ai Arhiterrei. Angajaţii ce lucrează în atelierul de inserţiune "Atelierul de pânză" au fot recrutaţi de către Ateliere Fără Frontiere şi se află sub asistenţa socială şi profesională a acestora. grup de lucru pentru arhitectură ecologică si dezvoltare durabilă. aflate în Programul de Întărire a Familiei.

asezate in mai multe straturi. dacă rata actuală de despădurire nu este încetinită. Secole la rînd. precum şi la întreţinerea umidităţii. decat pădurea. Spaţiile verzi. Tăierile legale nu afectează aşa mult pădurile. Acest lucru ar fi catastrofic nu numai din pricina faptului că multe speciide animale îşi au habitatul în pădure . fixarea şi punerea în valoare a dunelor de nisip. ca şi fauna şi flora pe care o găzduiesc.. ca reacție la lipsa acută de suprafață împădurită din sudul țării. Deşi pădurea are un rol foarte important în menţinerea echilibrului ecologic. afânării şi bunei structurări a acestuia.Pădurile cuprind formaţii vegetale extrem de complexe si de diverse.Pădurea Copiilor" este un proiect ViitorPlus care are ca scop împădurirea terenurilor degradate din sudul României și prin care se propune plantarea și îngrijirea a câte un puiet pentru fiecare nou-născut din ţara noastră. Proiectul a fost demarat în anul 2007 cu îndemnul „Adoptă un copac!”. .1 Caracterizarea succintă a problemei de mediu Din cele mai vechi timpuri se ştie că pădurea a fost mijloc de adăpost. ci şi deoarece pădurile joacă un rol important în reglarea climei planetei. indiferent de apartenenţă şi destinaţie.Din păcate defrişările ilegale sunt cele care afectează pădurea. Problema de mediu: Impactul defrişǎrilor asupra capitalului natural 3. de refugiu atât pentru animale cât şi pentru oameni. datorită sistemului radicelar. Influenţa pădurilor asupra solului se manifestă prin: contribuţia arborilor. 3. datorită litierei bogate. servesc la îmbunătăţirea calităţii mediului. al cărei rol în economia naţională şi ale cărei multiple funcţii în menţinerea echilibrului ecologic sunt greu de evaluat. Pădurea e o bogăţie naturală. Jumătate din suprafaţa originală de pădure a fost distrusă şi lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească.cele mai mari păduri ale lumii sunt în grav pericol. era materia prima pentru arme si locuinţe. oamenii defrisează în mod constat pădurile. nu asigură un echilibru mai complex şi o mai mare stabilitate. în descompunere. pădurea a fost (şi mai continuă să fie) privită doar ca o sursă de materii prime. Pădurea era sursă de energie a strămoşilor. Datorită omului. îmbogăţirea solului în elemente asimilabile. consolidarea terenurilor expuse alunecărilor de teren şi spălărilor de suprafaţă.Capitolul 3.Nici un alt ecosistem terestru. ca şi împiedicarea formării avalanşelor. deoarece acestea respectă regulile silvice: sunt tăiaţi doar copacii bătrâni. la dezagregarea rocilor şi sporirea profunzimii solului. era locul unde işi găseau vânatul şi era cetatea de nepătruns în care se ascundeau ei înşişi. în prezent. când se simţeau ameninţaţi. pentru a crește gradul de conștientizare al românilor cu privire la importanța ecosistemului de pădure și cu scopul de a împăduri terenurile degradate din România.2 Denumirea proiectului pentru soluţionare . se fac tăieri pentru a face loc altor copaci să crească. bolnavi. menţinerea echilibrului ecologic.

3 Necesitatea proiectului pentru soluţionare Un astfel de proiect. despǎduririle nu pot avea un efect pozitiv. Acestea apar tocmai din cauzǎ cǎ funcţia de protecţie a pǎdurilor din apropiere sau din amonte a fost grav afectatǎ. în Oltenia). 3. deoarece produc hazarde naturale. ruperea unor baraje şi deversǎri din iazuri de decantare urmate de poluarea chimicǎ a apelor. Fenomenele naturale la care sunt supuse comunitǎţile umane sunt în general inundaţii. . de a conserva calitatea solului şi reprezintǎ pentru oameni un loc de refugiu din calea poluǎrii. ci doar unul negativ. omul contribuie la întreţinerea mediului înconjurǎtor şi asigurǎ generaţiilor viitoare posibilitatea de a-şi satisface propriile nevoi. zgomotului. reţinând în coroanele arborilor. Aşadar este necesar sǎ se intervinǎ pentru oprirea despǎduririlor prin diferite campanii de împǎdurire organizate de ONG-uri de mediu sau minister. printr-un control mai riguros al celor care se ocupǎ cu traficul de cherestea de cǎtre structurile abilitate sǎ facǎ acest lucru şi mai ales prin conştientizarea populaţiei cǎ fǎrǎ pǎdure viaţa este pusǎ sub semnul întrebǎrii. Din nefericire pentru Romậnia aceastǎ activitate este prea puţin pusǎ în practicǎ. soarelui puternic sau vântului. modificarea regimului apelor (dispariţia unor surse de alimentare cu apǎ sau modificarea nivelului pânzei freatice).3. avalanşe. ViitorPlus își propune să investească în ceea ce lasă în urma sa. a problemei cu care se confruntǎ şi anume despǎduririle abuzive. deoarece reprezintǎ o sursǎ de hranǎ prin simplul fapt cǎ adǎposteşte în interiorul ei plante şi animale. Lipsa pǎdurii creeazǎ mari dezechilibre în ceea ce priveşte oamenii. din lipsa conştientizǎrii de cǎtre oameni.4. este necesar pentru Romania datorită impactului negativ pe care îl au acestea asupra capitalului natural. Aşadar. datoritǎ faptului cǎ ea reprezintǎ un filtru natural. secetǎ. activitatea de împǎdurire a trenurilor agricole degradate aduce un plus de valoare în ceea ce priveşte capitalul natural. în cazul defrişărilor abuzive. deşertificare (în România este evident acest efect în special în sudul ţǎrii. alunecǎri de teren. precum cel iniţiat de organizaţia ViitorPlus. tornade. Analiza de mediu a proiectului Din punct de vedere ecologic. de unde și dorința de a planta câte un puiet pentru fiecare nou-născut din România. Prin plantarea de copaci. Este important ca padurea sǎ fie conservatǎ şi readusǎ la viaţǎ acolo unde nu mai existǎ din pricina intervenţiei omului. Aşa cum am precizat anterior. asociaţia ViitorPlus prin proiectele pe care le desfaşoarǎ ajutǎ la conservarea capitalului natural şi respectǎ normele de protecţie a mediului. particule fine de praf sau cenusǎ. şi s-a gândit că cei ce vor beneficia cel mai mult de pe urma suprafețelor nou împădurite sunt copiii no ștri. Deasemenea pǎdurea are rolul de a stabiliza clima localǎ.

Intel. .salarii angajaţi permanenţi în proiect . Plantarea celui mai nou hectar în Pădurea Copiilor a fost posibilă datorită sponsorilor financiari Accenture. METRO Cash & Carry Romania.chirie .copiatoare. ING Asigurari de Viata. Stem SURE.taxe consultanţă Cheltuieli cu echipamente .utilităţi .software Venituri - cotizaţii ale membrilor donaţii individuale direcţionarea a 2% din impozitul pe venit de către persoanele fizice sponsorizări în bani.comunicaţii .salarii colaboratori . Scania Credit Romania. organizat de ViitorPlus cu sprijinul partenerilor Romtelecom si Cosmote. constatăm că fondurile externe reprezintă mai mult de 50% din fondurile avute la dispoziţie de către ONG.Identificăm ca surse de finanţare: fondurile guvernamentale.transport pe activităţi .sponsorizări şi donaţii ale mediului de afaceri.taxe pentru servicii şi dobânzi.3. Identificarea surselor de finanţare În ceea ce priveşte sursele de finanţare adresate ONG – ului din ultimii 5 ani se remarcă fondurile provenite din surse externe private sau publice. a celor 48 companii inscrise în proiectul Reciclează pentru copaci! si a evenimentului sportiv caritabil Crosul Padurii powered by Dolce Sport.neguvernamentale şi private şi străine.5.transport local .costuri masă şi cazare Cheltuieli cu personalul .6.donaţii şi contribuţii din partea populaţiei.urile din România.calculatoare.fax-uri .imprimante.întreţinere echipamente Cheltuieli de deplasare .servicii din partea companiilor 3.bunurii. Analiza economico-financiară a proiectului Cheltuieli Cheltuieli cu sediul . Indiferent de momentul realizării analizelor la care facem referire.

jud. jud. în România în anul 2011 s-au taiat ilegal aproximativ 165.deprindere de aptitudini de cǎtre voluntari 3. . Concluzii şi propuneri Conform secretarului de stat în Ministerul Mediului si Padurilor.3.resurse financiare limitate . 13 campanii de plantare. până la distanţe de ultramaraton (peste 150km). Cristian Apostol.     În cadrul acestui proiect. 37 de hectare de pădure înseamnă de 52 de ori suprafaţa Arenei Naţionale. 5 locații: Vâlcelele și Dragoș Vodă. Drăgănești Vlașca și Poroschia.000 de puieţi).reducerea suprafeţei agricole a mediului .conservarea mediului pentru generaţiile urmǎtoare Puncte slabe .împǎdurirea terenurilor agricole degradate . Călărași. România era recunoscută din cele mai vechi timpuri pentru pădurile sale. Bragadiru. Teleorman (județele cu cea mai mică suprafață împădurită). In anul 2011. Pădurea Copiilor a fost susţinută la 12 evenimente de alergare caritabile în care peste 5.obţinerea de lemn pentru scopuri bioenergetice . dintre care 8 hectare au ajuns la stadiul de masiv (nu mai necesită intervenţie umană).7 Analiza SWOT a proiectului Puncte tari . supravaţa pădurilor reprezenta doar 29% din teritoriul ţării.500 de alergători au luat startul pe distanţe diferite.resurse umane disponibile pentru activitatea de plantare a copacilor. limitate -prea puţinǎ susţinere din partea statului Oportunitǎţi Ameninţǎri .8. de la cros de 3 km. dar acest lucru tindă să devină un mit.fixarea carbonului .000 mc. jud. au fost plantate şi îngrijite 37 de hectare de pădure (peste 227. Ilfov.creşterea pǎdurilor cu rol de protecţie . Media europeană fiind de 41%.îmbunǎtǎţirea calitǎţii mediului înconjurǎtor .promovarea în şcoli a necesitǎţii de protecţie .

 Datorită alergătorilor la evenimente sportive şi donatorilor. a fost posibilă împădurirea pe o suprafaţa echivalentă cu 12 terenuri de fotbal. .