You are on page 1of 27

Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju

ul. w. Katarzyny 5/3, 87-100 Toru


www.pzr.org.pl
fundacja@pzr.org.pl

Jak Rady dziaaj w innych miastach?


przykady i inspiracje

Jakub Hryniewicki
Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju

Toru, luty 2012 r.

Rady Okrgw (dzielnic)


JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY W UJCIU OBECNIE OBOWIZUJCEJ USTAWY
Z 8 MARCA 1990 R. O SAMORZDZIE GMINNYM

Ustawodawca w sposb bardzo oglny zarysowa instytucj jednostek pomocniczych


gminy w ustawie, pozostawiajc swobod w tym zakresie prawu miejscowemu.
Najwaniejszym jest tu art. 5 ustawy:
1.Gmina moe tworzy jednostki pomocnicze: soectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.
Jednostk pomocnicz moe by rwnie pooone na terenie gminy miasto.
2. Jednostk pomocnicz tworzy rada gminy, w drodze uchway, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, czenia, podziau oraz znoszenia jednostki pomocniczej okrela


statut gminy.

rdo: http://www.partycypacjaobywatelska.pl/uploads/pdf/Jednostki_pomocnicze_gminy.pdf

Toru

Rady organizuj otwarte spotkania mieszkacw z wybranymi pracownikami


Urzdu Miasta i innych jednostek organizacyjnych (np. Stray Miejskiej, Policji,
Miejskiego Zarzdu Drg);
Prezentuj problemy i oczekiwania mieszkacw Okrgu na komisjach Rady
Miasta;
Odpowiadajc na potrzeby mieszkacw, Rady skadaj wnioski w kadej
lokalnej sprawie do: Rady Miasta, Prezydenta i jednostek organizacyjnych gminy;
Opiniuj projekty uchwa dotyczcych Okrgu, ktre przygotowuje Rada Miasta;
Rady posiadaj Inicjatyw Uchwaodawcz. Dziki temu mog przygotowywa
wasne projekty uchwa, ktre trafiaj do Rady Miasta;

Rady Okrgu maj take prawo wnioskowania o konsultacje spoeczne .

Gdynia
22 osiedla i 22 rady;
Spoecznicy za swoj prac otrzymuj w zamian od Miasta uprawnienia
do korzystania darmowo z komunikacji miejskiej;

Zmieniono ordynacj wyborcz, kandydaci na Radnych musz zebra


50 podpisw popierajcych ich kandydatur, a nie 150 jak byo to
dotychczas, frekwencja wyborcza wynosi od 2 do 5 %, brak progu
wyborczego;

Radni do 2014 r., chc zwikszy pienidze przypadajce na jednego


zameldowanego mieszkaca osiedla z okoo 7 z do 15 z.

Gdask
10 % prg wyborczy, tyle take musi by zebranych podpisw by mogy
odby si wybory;
Gdask ma 34 dzielnice, w ktrych powoanych jest 12 jednostek
pomocniczych;

Czonkowie otrzymuj wynagrodzenie:


-przewodniczcy zarzdu 600 z
-przewodniczcy rady i z-ca przewodniczcego zarzdu- 300 z

Pozna
Brak progu wyborczego;
64 osiedla, 4 bez rad;
Kandydat musi zebra 15 podpisw pod swoj kandydatur;

Jeli na danej dzielnicy/osiedlu nie ma jednostki pomocniczej


mieszkacy musz jednorazowo zebra 2 tys. podpisw;
Musi by 18 kandydatw, z ktrych wybiera si 15;

Pozna
Czonkowie nie otrzymuj wynagrodze;
Kada Rada otrzymuje 10 z na kadego mieszkaca dzielnicy;
Radni mog stara si o granty z UM, ktre nie mog przekracza
350 tys. z
10 % tej sumy musz dooy z wasnych rodkw finansowych

Inicjatywy Rad w Poznaniu


Stojaki na rowery

Nowe przejcia dla pieszych, strefy ograniczenia prdkoci do 30 km/h


Koncerty dla mieszkacw
Budowa schodw na Tylnym Chwaliszewie

Konkurs zielony Pozna


Wystawy
Festyny dla dzieci
Siownia dla seniorw
Modernizacja terenw zielonych

Konkurs zielony Pozna

Schody terenowe Tylne Chwaliszewo

Stawiamy
stojaki rowerowe

Akcja malowania
nowych pasw

Modernizacja terenw zieleni

Siownia dla seniorw

Wrocaw
65 osiedli, 48 Rad osiedli;
Aby kandydowa trzeba zebra 15 podpisw;

Brak progw wyborczych;


Przewodniczcy, sekretarz i skarbnik otrzymuj diety s one
uzalenione od uchwa rady. Diety nie mog przekroczy poowy
najniszej krajowej pensji;
Otrzymuj rodki z UM od 20 tys. do 47 tys z, uzalenione jest od iloci
mieszkacw danego osiedla;
Rady mog stara si o granty m. in. na funkcjonowanie klubw
osiedlowych.

Inicjatywy Rady Lenica, Wrocaw


Porady budowlane: wymiana dachu, okien, wycinka drzew, wykonanie
dodatkowej bramy, werandy, budowa kanalizacji czy szamba wymagaj
nienaruszania jaki przepisw;
Znaki zakazu ruchu ciarwek;
Czysta droga do szkoy;
Nowe przystanki, wiaty;
Paczki witeczne dla dzieci i modziey;
Wiele interwencji w sprawach infrastruktularnych;

Imprezy z okazji rnego rodzaju wiat;


Zbirka odpadw wielkogabarytowych;
Flomarkt (pchli targ).

Akcja czysta droga


do szkoy

Bydgoszcz
28 funkcjonujcych rad osiedli;
Jest 6 okrgw wyborczych na ktre przeznaczono 5 mln zotych, w
kadym okrgu wyborczym jest kilka rad osiedli, pomidzy ktrymi
pienidze s dzielone proporcjonalnie do wielkoci dzielnicy;
Liczba czonkw rady w zalenoci od iloci mieszkacw na danym
osiedlu:

15 czonkw rady w osiedlach do 20.000 mieszkacw


21 czonkw rady w osiedlach do 50.000 mieszkacw
23 czonkw rady w osiedlach do 100.000 mieszkacw

Bydgoszcz
Pienidze jakie otrzymay Rady to cznie 5 mln z, kwota jaka przypada
na kad rad uzaleniona jest od iloci zamieszkujcych tam
mieszkacw - najwicej pienidzy dostanie Fordon okoo 1 mln z;
Czonkowie rady nie otrzymuj wynagrodze za prac;
Kadencja rady trwa 4 lata, po upywie tego czasu rad kieruje zarzd
Rady;
Rady osiedla maj na dziaalno edukacyjn, sportow czy MOPSu
przeznaczone 520 tys. z, w ramach tych pienidzy kupuj materiay
biurowe.

Bydgoszcz inicjatywy:
Naprawy chodnikw
Ustawienie awek
Zlikwidowanie barier architektonicznych
Ustawienie supw ogoszeniowych na osiedlach
Zwikszenie miejsc parkingowych poprzez utwardzenie pasa zieleni
Uruchomienie nowej linii autobusowej na osiedlu Kapuciska
Przycinka drzew
Ustawienie koszy na mieci

Owicim
Istnieje 12 funkcjonujcych rad dzielnic;
W skad rady wchodzi 15 czonkw;
Rady maj przeznaczone 300 tysicy

zotych na tzw. spoeczn inicjatyw


rad osiedli (kulturalno-owiatowe dziaania);
Rady nie otrzymuj od miasta pienidzy na remonty np. drg

tylko
zgaszaj istniejcy problem do odpowiednich instytucji, ktre maj na
takie cele przeznaczone rodki finansowe;
Przewodniczcy

zarzdu:

Korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy


publicznych, a take otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci 200 z
miesicznie.

Owicim inicjatywy:

Pikniki rodzinne
Zwikszenie bezpieczestwa na osiedlach
Instalacje owietlenia

www.porady.pzr.org.pl

Dzikujemy za uwag!

Pracownia Zrwnowaonego Rozwoju


ul. w. Katarzyny 5/3, 87-100 Toru
www.pzr.org.pl
fundacja@pzr.org.pl

You might also like