You are on page 1of 27
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl
Jak Rady działają w innych miastach? – przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Jak Rady działają w innych miastach?

– przykłady i inspiracje

działają w innych miastach? – przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Toruń,

Jakub Hryniewicki

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Toruń, luty 2012 r.

w innych miastach? – przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Toruń, luty 2012 r.

Rady Okręgów (dzielnic)

Rady Okręgów (dzielnic) JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY W UJĘCIU OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY Z 8 MARCA 1990 R.
Rady Okręgów (dzielnic) JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY W UJĘCIU OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY Z 8 MARCA 1990 R.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY W UJĘCIU OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY Z 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Ustawodawca w sposób bardzo ogólny zarysował instytucję jednostek pomocniczych

gminy w ustawie, pozostawiając swobodę w tym zakresie prawu miejscowemu. Najważniejszym jest tu art. 5 ustawy:

1.Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.

Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa

statut gminy.

inicjatywy. 3. Zasady tworzenia, łączenia , podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Toruń

Toruń • Rady organizują otwarte spotkania mieszkańców z wybranymi pracownikami Urzędu Miasta i innych
Toruń • Rady organizują otwarte spotkania mieszkańców z wybranymi pracownikami Urzędu Miasta i innych

Rady organizują otwarte spotkania mieszkańców z wybranymi pracownikami Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych (np. Straży Miejskiej, Policji, Miejskiego Zarządu Dróg);

Prezentują problemy i oczekiwania mieszkańców Okręgu na komisjach Rady Miasta;

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, Rady składają wnioski w każdej lokalnej sprawie do: Rady Miasta, Prezydenta i jednostek organizacyjnych gminy;

Opiniują projekty uchwał dotyczących Okręgu, które przygotowuje Rada Miasta;

Rady posiadają Inicjatywę Uchwałodawczą. Dzięki temu mogą przygotowywać własne projekty uchwał, które trafiają do Rady Miasta;

Rady Okręgu mają także prawo wnioskowania o konsultacje społeczne .

, które trafiają do Rady Miasta; • Rady Okręgu mają także prawo wnioskowania o konsultacje społeczne

Gdynia

Gdynia • 22 osiedla i 22 rady; • Społecznicy za swoją pracę otrzymują w zamian od

22 osiedla i 22 rady;

Gdynia • 22 osiedla i 22 rady; • Społecznicy za swoją pracę otrzymują w zamian od

Społecznicy za swoją pracę otrzymują w zamian od Miasta uprawnienia

do korzystania darmowo z komunikacji miejskiej;

Zmieniono ordynację wyborczą, kandydaci na Radnych muszą zebrać 50 podpisów popierających ich kandydaturę, a nie 150 jak było to

dotychczas, frekwencja wyborcza wynosi od 2 do 5 %, brak progu

wyborczego;

Radni do 2014 r., chcą zwiększyć pieniądze przypadające na jednego

zameldowanego mieszkańca osiedla z około 7 do 15 .

chcą zwiększyć pieniądze przypadające na jednego zameldowanego mieszkańca osiedla z około 7 zł do 15 zł

Gdańsk

Gdańsk • 10 % próg wyborczy, tyle także musi być zebranych podpisów by mogły odbyć się
Gdańsk • 10 % próg wyborczy, tyle także musi być zebranych podpisów by mogły odbyć się

10 % próg wyborczy, tyle także musi być zebranych podpisów by mogły odbyć się wybory;

Gdańsk ma 34 dzielnice, w których powołanych jest 12 jednostek pomocniczych;

Członkowie otrzymują wynagrodzenie:

-przewodniczący zarządu 600 -przewodniczący rady i z-ca przewodniczącego zarządu- 300

wynagrodzenie: - przewodniczący zarządu 600 zł - przewodniczący rady i z-ca przewodniczącego zarządu - 300 zł

Poznań

Poznań • Brak progu wyborczego; • 64 osiedla, 4 bez rad; • Kandydat musi zebrać 15

Brak progu wyborczego;

64 osiedla, 4 bez rad;

• Brak progu wyborczego; • 64 osiedla, 4 bez rad; • Kandydat musi zebrać 15 podpisów

Kandydat musi zebrać 15 podpisów pod swoją kandydaturą;

Jeśli na danej dzielnicy/osiedlu nie ma jednostki pomocniczej mieszkańcy muszą jednorazowo zebrać 2 tys. podpisów;

Musi być 18 kandydatów, z których wybiera się 15;

muszą jednorazowo zebrać 2 tys. podpisów ; • Musi być 18 kandydatów , z których wybiera

Poznań

Poznań • Członkowie nie otrzymują wynagrodzeń ; • Każda Rada otrzymuje 10 zł na każdego mieszkańca

Członkowie nie otrzymują wynagrodzeń;

Poznań • Członkowie nie otrzymują wynagrodzeń ; • Każda Rada otrzymuje 10 zł na każdego mieszkańca

Każda Rada otrzymuje 10 na każdego mieszkańca dzielnicy;

Radni mogą starać się o granty z UM, które nie mogą przekraczać 350 tys.

10 % tej sumy muszą dołożyć z własnych środków finansowych

UM, które nie mogą przekraczać 350 tys. zł 10 % tej sumy muszą dołożyć z własnych

Inicjatywy Rad w Poznaniu

Inicjatywy Rad w Poznaniu • Stojaki na rowery • Nowe przejścia dla pieszych, strefy ograniczenia prędkości
Inicjatywy Rad w Poznaniu • Stojaki na rowery • Nowe przejścia dla pieszych, strefy ograniczenia prędkości

Stojaki na rowery

Nowe przejścia dla pieszych, strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h

Koncerty dla mieszkańców

Budowa schodów na Tylnym Chwaliszewie

Konkurs zielony Poznań”

Wystawy

Festyny dla dzieci

Siłownia dla seniorów

Modernizacja terenów zielonych

Poznań” • Wystawy • Festyny dla dzieci • Siłownia dla seniorów • Modernizacja terenów zielonych

Konkurs zielony Poznań”

Konkurs „ zielony Poznań” Schody terenowe Tylne Chwaliszewo
Konkurs „ zielony Poznań” Schody terenowe Tylne Chwaliszewo

Schody terenowe Tylne Chwaliszewo

Konkurs „ zielony Poznań” Schody terenowe Tylne Chwaliszewo

Stawiamy

stojaki rowerowe

Stawiamy stojaki rowerowe
Stawiamy stojaki rowerowe
Stawiamy stojaki rowerowe

Akcja malowania

nowych pasów

Akcja malowania nowych pasów
Akcja malowania nowych pasów
Akcja malowania nowych pasów

Modernizacja terenów zieleni

Modernizacja terenów zieleni Siłownia dla seniorów
Modernizacja terenów zieleni Siłownia dla seniorów

Siłownia dla seniorów

Modernizacja terenów zieleni Siłownia dla seniorów
Modernizacja terenów zieleni Siłownia dla seniorów

Wrocław

Wrocław • 65 osiedli, 48 Rad osiedli; • Aby kandydować trzeba zebrać 15 podpisów ; •
Wrocław • 65 osiedli, 48 Rad osiedli; • Aby kandydować trzeba zebrać 15 podpisów ; •

65 osiedli, 48 Rad osiedli;

Aby kandydować trzeba zebrać 15 podpisów;

Brak progów wyborczych;

Przewodniczący, sekretarz i skarbnik otrzymują diety one uzależnione od uchwał rady. Diety nie mogą przekroczyć połowy najniższej krajowej pensji;

Otrzymują środki z UM od 20 tys. do 47 tys , uzależnione jest od ilości mieszkańców danego osiedla;

Rady mogą starać się o granty m. in. na funkcjonowanie klubów osiedlowych.

mieszkańców danego osiedla; • Rady mogą starać się o granty m. in. na funkcjonowanie klubów osiedlowych.

Inicjatywy Rady Leśnica, Wrocław

Inicjatywy Rady Leśnica, Wrocław • Porady budowlane: wymiana dachu, okien, wycinka drzew, wykonanie dodatkowej bramy,
Inicjatywy Rady Leśnica, Wrocław • Porady budowlane: wymiana dachu, okien, wycinka drzew, wykonanie dodatkowej bramy,

Porady budowlane: wymiana dachu, okien, wycinka drzew, wykonanie dodatkowej bramy, werandy, budowa kanalizacji czy szamba wymagają

nienaruszania jakiś przepisów;

Znaki zakazu ruchu ciężarówek;

Czysta droga do szkoły;

Nowe przystanki, wiaty;

Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży;

Wiele interwencji w sprawach infrastruktularnych;

Imprezy z okazji różnego rodzaju świat;

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych;

Flomarkt (pchli targ).

• Imprezy z okazji różnego rodzaju świat ; • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych; • Flomarkt (pchli targ).

Akcja „czysta droga

do szkoły”

Akcja „czysta droga do szkoły”
Akcja „czysta droga do szkoły”
Akcja „czysta droga do szkoły”

Bydgoszcz

Bydgoszcz • 28 funkcjonujących rad osiedli; • Jest 6 okręgów wyborczych na które przeznaczono 5 mln
Bydgoszcz • 28 funkcjonujących rad osiedli; • Jest 6 okręgów wyborczych na które przeznaczono 5 mln

28 funkcjonujących rad osiedli;

Jest 6 okręgów wyborczych na które przeznaczono 5 mln złotych, w każdym okręgu wyborczym jest kilka rad osiedli, pomiędzy którymi

pieniądze są dzielone proporcjonalnie do wielkości dzielnicy;

Liczba członków rady w zależności od ilości mieszkańców na danym osiedlu:

15 członków rady w osiedlach do 20.000 mieszkańców

21 członków rady w osiedlach do 50.000 mieszkańców

23 członków rady w osiedlach do 100.000 mieszkańców

21 członków rady w osiedlach do 50.000 mieszkańców  23 członków rady w osiedlach do 100.000

Bydgoszcz

Bydgoszcz • Pieniądze jakie otrzymały Rady to łącznie 5 mln zł , kwota jaka przypada na
Bydgoszcz • Pieniądze jakie otrzymały Rady to łącznie 5 mln zł , kwota jaka przypada na

Pieniądze jakie otrzymały Rady to łącznie 5 mln , kwota jaka przypada na każdą radę uzależniona jest od ilości zamieszkujących tam mieszkańców - najwięcej pieniędzy dostanie Fordon około 1 mln ;

Członkowie rady nie otrzymują wynagrodzeń za pracę;

Kadencja rady trwa 4 lata, po upływie tego czasu radą kieruje zarząd Rady;

Rady osiedla mają na działalność edukacyjną, sportową czy MOPS’u

przeznaczone 520 tys. , w ramach tych pieniędzy kupują materiały

biurowe.

edukacyjną , sportową czy MOPS’u przeznaczone 520 tys. zł , w ramach tych pieniędzy kupują materiały

Bydgoszcz inicjatywy:

Bydgoszcz – inicjatywy: • Naprawy chodników • Ustawienie ławek • Zlikwidowanie barier architektonicznych
Bydgoszcz – inicjatywy: • Naprawy chodników • Ustawienie ławek • Zlikwidowanie barier architektonicznych

Naprawy chodników

Ustawienie ławek

Zlikwidowanie barier architektonicznych

Ustawienie słupów ogłoszeniowych na osiedlach

Zwiększenie miejsc parkingowych poprzez utwardzenie pasa zieleni

Uruchomienie nowej linii autobusowej na osiedlu Kapuściska

Przycinka drzew

Ustawienie koszy na śmieci

• Uruchomienie nowej linii autobusowej na osiedlu Kapuściska • Przycinka drzew • Ustawienie koszy na śmieci

Oświęcim

Oświęcim • Istnieje 12 funkcjonujących rad dzielnic; • W skład rady wchodzi 15 członków ; •
Oświęcim • Istnieje 12 funkcjonujących rad dzielnic; • W skład rady wchodzi 15 członków ; •

Istnieje 12 funkcjonujących rad dzielnic;

W skład rady wchodzi 15 członków;

Rady mają przeznaczone 300 tysięcy złotych na tzw. społeczną inicjatywę rad osiedli (kulturalno-oświatowe działania);

Rady nie otrzymują od miasta pieniędzy na remonty np. dróg tylko

zgłaszają istniejący problem do odpowiednich instytucji, które mają na

takie cele przeznaczone środki finansowe;

Przewodniczący zarządu:

Korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy

publicznych, a także otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200

miesięcznie.

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, a także otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł miesięcznie .

Oświęcim – inicjatywy:

Oświęcim – inicjatywy: • Pikniki rodzinne • Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach • Instalacje

Pikniki rodzinne

Oświęcim – inicjatywy: • Pikniki rodzinne • Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach • Instalacje

Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach

Instalacje oświetlenia

– inicjatywy: • Pikniki rodzinne • Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlach • Instalacje oświetlenia

www.porady.pzr.org.pl

www.porady.pzr.org.pl

Dziękujemy za uwagę!

Dziękujemy za uwagę! Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

fundacja@pzr.org.pl

za uwagę! Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl
za uwagę! Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl