Probas de acceso aos ciclos formativos de formación

profesional Grao superior Convocatoria 2015
Data de celebración
As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior, convocadas mediante a Orde do 17
de febreiro de 2015 (DOG 27 febreiro), terán lugar o día 29 de abril de 2015.
Lugar de celebración
CIFP A Farixa Ourense

Documentación que se precisa
As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de
identidade e copia da folla da solicitude de inscrición.
Horario das probas
Presentación. – Ás 9:00 horas. Parte común da proba. – Das 10:15 ás 13:30 horas materias da
parte común (matemáticas, lingua galega e lingua castelá). Parte específica da proba. – Das 16:00
ás 18:30 horas: materias da parte específica
Máis información:
http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/5834