You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

CZYTAJ OBOWIZKOWO

od 2006 r.

Motocyklici
dzieciom

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 8 (185)

18 kwietnia w Wodzisawiu lskim odbya si VII edycja Motoserca. To Oglnopolska


Akcja Krwiodawstwa organizowana przez kluby
zrzeszone w Kongresie
Polskich Klubw Motocyklowych.

23 KWIETNIA 2015
ISSN: 2080-3664

Galeria zdj na:

wodzisaw lski samorzd

wodzisaw lski - szpital

Fot. Leszek Iwulski

Uchwaa rady miasta o rozszerzeniu strefy patnego parkowania


nie miaa wymaganej opinii starostwa. Efekt trzeba j gosowa na nowo.
Na konferencji prasowej w
marcu Mieczysaw Kieca zarysowa now koncepcj funkcjonowania strefy patnego parkowania w Wodzisawiu lskim.
Zmiany generalnie sprowadziy
si do rozszerzenia strefy patnego parkowania waciwie do
caego centrum miasta, poszerzenia tzw. strefy czerwonej (to
znaczy tych parkingw, gdzie za
postj trzeba paci wicej) oraz
wyduenia funkcjonowania
strefy do godziny 17.00. Urzd
motywowa swoje decyzje chci rozadowania miejsc parkingowych w miecie, bo tych jest w
Wodzisawiu jak na lekarstwo.
Tymczasem okazuje si, e wodzisawianie bd mogli skorzysta troch duej z opcji taszego parkowania. Powodem tych
wakacji od pacenia za parkowanie jest fakt, e uchwaa,
ktr Rada Miasta Wodzisaw
lski wprowadzia zmiany,
obciona jest duymi bdami
natury formalnej. Aby wprowadzi zmiany w tym zakresie prezydent miasta, powinien przed
podjciem uchway dostarczy
radnym opini instytucji, ktra
odpowiada za organizacj ruchu na danym terenie. Stanowi
o tym przepis artykuu 13 ustawy o drogach publicznych, ktra
wprowadza moliwo zastosowania instrumentu, jakim jest
strefa patnego parkowania. W
tym przypadku odpowiedzialna
za to jest odpowiednia komrka w starostwie powiatowym
w Wodzisawiu. Niestety pismo
w kwestii wydania opinii w tej
sprawie wpyno do starostwa

Uchwaa w sprawie rozszerzenia strefy patnego parkowania, ktr Rada Miasta Wodzisaw lski wprowadzia
zmiany obciona jest duymi bdami natury formalnej.
dopiero w dniu 25 marca tego
roku, a wic w dniu ktrym radni podejmowali uchwa. Starostwo powiatowe rozpatrzyo
spraw do 30 marca i jeszcze w
dniu 31 marca pismo pojawio
si w wodzisawskim magistracie. Tym niemniej urzd miasta
na dzie, w ktrym podejmowao uchwa nie dysponowao
wszystkimi dokumentami, ktre s wymagane, by cao bya
zgodna z lege artis. Wedug Wydziau Nadzoru Prawnego jest to
przesanka ku temu, by uzna,
e uchwaa ta nie moe wej w

ycie. Ponadto okazuje si rwnie, e uchwaa ma wady dotyczce terminu wejcia w ycie.
Nie wszyscy radni s zachwyceni sposobem procedowania tej
uchway. Radny Dezyderiusz
Szwagrzak uwaa, e jeli rada
ma gosowa jakie uchway,
to zadaniem przewodniczcego
oraz osoby odpowiedzialnej za
merytoryczne przygotowanie
dokumentu. W tym przypadku niestety nie przestrzegano
tych kwestii zbyt skrupulatnie.
W tej sytuacji Urzd Miasta w
Wodzisawiu zdecydowa si na

R E K L A M A

Autoryzowany partner:

ponowne pochylenie si nad t


kwesti. Prezydent zoy dwa
projekty uchwa. Projekt pierwszej z nich dotyczy uchylenia
uchway podjtej w dniu 25
marca przez Rad Miasta Wodzisaw lski. Projekt drugiej
uchway dotyczy wprowadzenia
zmian w uchwale z maja 2009
r., ktra reguluje dotychczasowe
funkcjonowania strefy patnego
parkowania. Uchwaa ta ma by
podjta na nastpnej sesji rady
miasta. Wejdzie ona w ycie
14 dni po ogoszeniu jej w odpowiednim dzienniku urzdowym wojewdztwa lskiego.
Komendant Stray Miejskiej w
Wodzisawiu lskim Janusz
Lipiski zauwaa jednak, e termin wejcia w ycia uchway nie
jest rwnowany z momentem,
w ktrym zacznie funkcjonowa strefa patnego parkowania.
Wodzisawianie zaczn paci
dopiero w momencie, kiedy
w odpowiedni sposb zostan
oznaczone miejsca parkingowe
(za pomoc znakw poziomych
i pionowych) oraz gdy w nowo
wyznaczonej strefie pojawi
si parkometry. Oznacza to, e
prawdopodobnie trzeba bdzie
poczeka do wyonienia firmy
zajmujcej si obsug strefy,
by mona byo pobiera opaty za parkowanie w wyznaczonych miejscach. Problem polega na tym, e to ta firma bdzie
odpowiedzialna za zakup nowych urzdze, bo miasta nie
bardzo sta na zakup parkometrw. Jedno urzdzenie kosztuje
22 tysice z. Strefa zacznie wic
dziaa dopiero, gdy miasto rozstrzygnie przetarg na wyonienie
firmy zajmujcej si jej obsug.
Wedug komendanta Lipiskiego decyzja o rozszerzeniu strefy
patnego parkowania przyniesie
miastu rotacj na miejscach parkingowych, bo w chwili obecnej
znalezienie wolnego miejsca do
parkowania czasami graniczy z
niemoliwoci. Wedug szefa
stray rozszerzenie strefy patnego parkowania przyniesie
zwikszenie rotacji na okoo 240
miejscach postojowych.

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Powiat poyczy
pienidze szpitalowi
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu

Problemy z uchwa
leszek iwulski

GazetaInformator.pl

Dziki pienidzom ze starostwa budynek gwny szpitala


w Wodzisawiu zostanie stermomodernizowany.
Szpital w Wodzisawiu
lskim przejdzie termomodernizacj.
Zarzd Powiatu Wodzisawskiego udzieli Powiatowemu Publicznemu Zakadowi Opieki Zdrowotnej w
Rydutowach i w Wodzisawiu lskim poyczki w kwocie ptora miliona zotych.
Poyczka zostaa udzielona do koca sierpnia 2020
r. z rwnoczesn karencj
w jej spacie do 31 sierpnia
2015 r. Przeznaczona zostanie ona gwnie na pokrycie
wkadu wasnego w dwch
projektach, na ktre PP ZOZ
pozyska kilkumilionowe dofinansowanie ze rodkw
Unii Europejskiej i budetu
pastwa. Chodzi o termomodernizacj budynku gwnego szpitala w Wodzisawiu
l. oraz komputeryzacj poczonych szpitali w celu poprawy ich funkcjonowania.
- To oczywiste, e cho sytuacja finansowa jest nie najatwiejsza, to gdy pojawia si
okazja pozyskania znacznych
rodkw zewntrznych na zadania, ktrych sami nie byli-

Mobile HS EJ

Najmniejsza
na rynku

bymy w stanie sfinansowa,


decyzja o wsparciu szpitali
moga by tylko jedna wyjania motywy dziaania zarzdu starosta Tadeusz Skatua.
Mam nadziej, e cho czasu jest mao, to jednak uda
si przeprowadzi inwestycje, na ktre czeka tak wielu
mieszkacw naszego powiatu, a ktre powinny przynie
te wymierne korzyci ekonomiczne, np. dziki zmniejszeniu zapotrzebowania szpitali
na energi ciepln dodaje
starosta.
Decyzja zarzdu to nie
pierwsze wsparcie dla szpitali. Wczeniej wadze powiatu
zdecydoway o umorzeniu 2,7
mln z poyczek udzielonych
w minionych latach, porczyy szpitalom kredyt o wartoci 10 mln z, a take przekazay ponad milion zotych na
modernizacj Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziau Neurologicznego z Pododdziaem
Udarowym w Wodzisawiu
lskim.
a

Neo EJ Plus

Do intensywnej
eksploatacji
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski inwestycje

Eurovia wchodzi na budow


Fot. Leszek Iwulski

Na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki ponownie ruszyy prace budowlane.


leszek iwulski

Na plac wesza francuska


firma Eurovia potny gigant w brany budowlanej.
Zaangaowanie takiego podmiotu w roboty przyblia w
wikszym ni dotychczas stopniu realizacj zamwienia.
Eurovia wygraa przetargi na
dwa zadania. Pierwsze z nich
to wykonanie inwestycji pod
nazw miejsca do rekreacji.
Eurovia zadeklarowaa, e zrealizuje prace w tym zakresie za
sum 2 mln 600 tys. z. Drugie
zadanie, ktre ma zrealizowa
potentat to budowa tras rowerowych, tras pieszych, cieek rowerowych, cieki zdrowia oraz cigi pieszo jezdne.
Za wykonanie tej inwestycji
Eurovia dostanie prawie 3
mln 300 tys. z. Eurovia zadeklarowaa, e w przypadku
pierwszego zadania daje na
wykonane prace gwarancje
na okres 73 miesicy. W przy-

Urzd Miasta Wodzisaw lski musi spieszy


si z wykonaniem inwestycji, bo w innym przypadku
grozi mu cofnicie dotacji unijnej.
padku drugiego zadania okres
ten wynosi 67 miesicy. Eurovia do tej pory zajmowaa si
m.in. budow autostrady A-2,
drogi rednicowej i drogi ekspresowej S-19. Firma dysponuje w Polsce 52 oddziaami,
realizuje ponad 400 budw i
zatrudnia ponad 1500 osb.
Eurovia jest ponadto producentem wysokiej jakoci kru-

szyw i dysponuje sieci nowoczesnych i wysokowydajnych


wytwrni mieszanek mineralno asfaltowych. Urzd Miasta Wodzisaw lski musi
spieszy si z wykonaniem inwestycji, bo w innym przypadku grozi mu cofnicie dotacji
unijnej. Urzd Marszakowski przeznaczy na dotowanie
tej inwestycji ponad 10 milio-

nw z. Jeli inwestycja nie zostanie zrealizowana do koca


czerwca tego roku, niestety
jest prawdopodobne, e pienidze te bdzie musia odda.
W chwili obecnej realizowane
s oprcz zada zleconych Eurovii, take zadania zwizane z
budow kontenerw, budow
czci ogrdkw jordanowskich i budow labiryntw.
Nierozstrzygnity zosta jeszcze przetarg na dokoczenia
budowy strzelnicy, amfiteatru i bram wjazdowych. Problemem dla miasta moe by
fakt, e niestety uniewaniono przetarg na drug cz
zadania zwizanego z budow ogrdkw jordanowskich.
Do przetargu zgosiy si dwie
firmy, ale oferta adnej z nich
nie odpowiadaa wymaganiom
postawionym przez urzd. Za
zadania, ktre zostay zlecone
w rozstrzygnitych ju przetargach miasto zapaci prawie
11 milionw zotych.

komentarz na gorco
Anna Szweda-Pigua
Rzecznik prasowy UM
w Wodzisawiu lskim
Z uwagi na fakt, e musimy
bardzo si spieszy, by w terminie zrealizowa inwestycje
bardzo cieszymy si, e przetarg wygraa tak renomowana
firma jak Eurovia. Nie jest to
pierwsze dowiadczenie urzdu z tym przedsibiorstwem.
Wsppracowalimy razem z
firm w realizacji tak powanych projektw jak budowa
wiaduktu pomidzy rybnick i
marklowick, a take w przebudowie ronda na ulicy Matuszczyka. Nie jest to bynajmniej
firma anonimowa. Eurovia realizowaa wielkie projekty inwestycyjne w naszym kraju, jak
budowa autostrad i drg ekspresowych. Jest to firma, ktra
wielokrotnie sprawdzaa si w
innych gminach i kady chwali
sobie t wspprac. Firma tego
typu daje gwarancje, e wszelkie roboty bd prowadzone

profesjonalnie i terminowo. W
naszej sytuacji jest to niezwykle
wane, poniewa jeli bdziemy mieli polizg z oddaniem
tej inwestycji moemy straci
dofinansowanie, jakie udao
si nam zdoby z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Rwnie firmy,
ktre wystartoway w przetargu
z Eurovi w konsorcjum budz
nasze uznanie. Firma Bruk
Trawiski jest znana w caym
regionie i wikszo gmin, jeli
nie wszystkie, bardzo chwal
sobie t wspprac. Firma ta
wielokrotnie realizowaa rne zadania na terenie miasta i
nigdy nie byo z ni kopotw.
Zarwno Bruk Trawiski jak
i Eurovia to firmy, ktrych dotychczasowa dziaalno moe
budzi podziw i ktre posiadaj ogromny potencja. Dodatkowym plusem w przypadku
tych firm, jest to, e nie miay
one problemw z podwykonawcami.

wodzisaw lski - inwestycje

wodzisaw lski - finanse

Sortownia na mietnik

Powiat wspiera
policj i stra poarn

Miasto pozyskao z Urzdu Marszakowskiego ponad


milion z, by sfinansowa budow sortowni odpadw,
ktra od trzech lat nie jest uytkowana.
stalacj bowiem wcale nie musi
by zainteresowana tak form
wsppracy. W zwizku z tym
urzd wpad na rozwizanie, jakim jest sprzeda sortowni firmom, ktre s zainteresowane
gospodarowaniem odpadami.
Urzdnicy prbowali dokona
tej sztuki ju drugi raz. Na terenie nieruchomoci znajduje
si budynek hali o powierzchni
uytkowej 664 m2, lini sortownicz odpadw komunalnych
zmieszanych oraz lini sortownicz odpadw ze zbirki selektywnej. Cena wywoawcza gruntu z
zabudowan na niej instalacj
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Starostwo przekae prawie 100 tys. z.


na zakup nowych pojazdw dla sub mundurowych.
Fot. Leszek Iwulski

Sortownia mieci na ulicy


Marklowickiej miaa by jedn
z tych inwestycji miejskich, ktra zapewni miastu dochody. Nie
zapewni. Po wybudowaniu sortowni okazao si, e zmienio si
prawo i magistrat straci moliwo korzystania z niej. Niestety
w podobnej sytuacji jak Wodzisaw znalazo si sporo miast w
Polsce, ktre zdecydoway si na
budow mechanicznych sortowni odpadw. Miasto pozyskao z
Urzdu Marszakowskiego ponad milion z, by sfinansowa
budow tego obiektu. Dodatkowo urzd zagwarantowa sobie umorzenie poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska w wysokoci ponad
p miliona z. Niestety miasto
nie uzyskao efektu ekologicznego, wic istnieje due prawdopodobiestwo, e bdzie musiao zwraca dotacj. Pojawiy
si gosy, e by moe rozwizaniem mogoby by zorganizowanie na terenie sortowni instalacji doczyszczania odpadw w
celu uzyskania z nich surowcw
wtrnych. Jednak, aby mc zastosowa t alternatyw trzeba
by uoy si z regionaln instalacj segregacji odpadw. Firma obsugujca regionaln in-

Fot. Leszek Iwulski

Instalacja na Marklowickiej od duszego czasu stoi i straszy.

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

wynosia ponad 3,3 miliona z.


Niestety ju po raz drugi okazao
si, e nie zgosi si aden chtny. Urzd twierdzi, e pojawi si
jeden zainteresowany, a rozmowy byy bardzo zaawansowane,
ale w pewnym momencie przedsibiorca si wycofa. Na chwil
obecn magistrat chce przeprowadzi ponowne postpowanie
w celu sprzeday gruntu. Postpowanie w tej sprawie ze strony
Urzdu Miasta Wodzisaw lski
bdzie prowadzi wiceprezydent
Dariusz Szymczak.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Stra poarna w Wodzisawiu potrzebuje specjalnego pojazdu


sucego do przewoenia ratownikw i ewakuacji w razie zagroenia.
Policja i stra poarna w
Wodzisawiu lskim doczekaj si nowych wozw. Zarzd Powiatu pozytywnie rozpatrzy prob komendantw
obu sub mundurowych i
zwrci si do Rady Powiatu
o zgod na przekazania policjantom i straakom cznie
91 tys. z. Komendant policji
Krzysztof Justyski we wniosku, ktry zosta przekazany do powiatu zauway, e
samochody, ktrymi poruszaj si jego podopieczni s
ju mocno wyeksploatowane i czsto sprawiaj kopoty.
Awarie, ktre trapi pojazdy
s coraz trudniejsze do na-

prawienia, a tym samym staj


si coraz bardziej kosztowne.
Szef stray poarnej Marek
Misiura natomiast podkrela, e istnieje palca potrzeba doposaenia straakw
w specjalny pojazd sucy
do przewoenia ratownikw,
ewakuacji osb w razie zagroenia, czy transportu rodkw
sucych do gaszenia poarw. Jeli radni zgodz si na
przekazanie pienidzy policjanci otrzymaj 41,5 tys. z
na zakup nowego radiowozu,
natomiast straacy dostan
50 tys. na kupno samochodu
ratowniczego. Najbliszy termin sesji 30 kwietnia. Mag-

dalena Kozielska ze starostwa


powiatowego w Wodzisawiu
lskim stwierdza: - doposaenie policji i stray poarnej
to niezwykle wane sprawy dla
podniesienia poziomu bezpieczestwa w caym powiecie.
Suby mundurowe musz
dysponowa coraz lepszym
i nowoczeniejszym sprztem, aby mogy lepiej pomaga wszystkim mieszkacom.
Dlatego powiat rokrocznie
stara si udziela wsparcia finansowego dla instytucji pilnujcych porzdku i strzegcych bezpieczestwa.
l

GazetaInformator.pl >>

radlin gospodarka

skraju Marklowic, po czym


do Szuciaka razem z tras
nr 312 wzdu drogi nr 932.
Ostatni odcinek poprowadzi
bocznymi drogami do Chaupek na skraju Marklowic) i 317 (obiegnie bocznymi ulicami przez Zawad
Szybik, Zawadzkie Kty,
Kokoszyce i Jedownik do
targu w pobliu MOSiR a
nastpnie przez os. Kopernika i lasem do orodka rekreacyjnego Balaton). Pracami remontowymi zostan
z kolei objte odcinki o numerach: 316 oraz 324.
Gwne zadanie, ktre
stoi przez wymienionymi
trasami to skomunikowanie centrum miasta z poszczeglnymi dzielnicami,
a take atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi takimi
jak Balaton. Po nowych trasach rowerowych bdzie si
mona porusza ju prawdopodobnie w drugiej poowie maja.
k

radlin - inwestycje

Konsultacje
w sprawie drg
Wadze miasta spotkay si z mieszkacami
ulic: Kwiatowej, Odlegej, Mariackiej i Wieczorka.
Niektre prace majce na celu remont radliskich drg ju trwaj. Na
inne rozpisano projekty,
ktre niebawem doczekaj
si realizacji. Na spotkaniu przedstawiono oglny
zakres koncepcyjny zmian
majcych nastpi na odcinkach podlegajcych renowacji. Wadze miasta
reprezentowa
zastpca
burmistrza Zbigniew Podleny oraz naczelnik wydziau

urbanistyki oraz inwestycji,


Grayna Janeta.
Samorzd czeka remont
ulicy Kwiatowej w Biertutowach oraz prace na caoci
ulicy Mariackiej. Poszerzona
zostanie rwnie jezdnia na
ulicy Odlegej. Z kolei remont
ulicy Wieczorka trwa od lutego i przebiega dwuetapowo.
Spotkanie miao take
charakter konsultacji spoecznych. Byo okazj do wyraenia przez mieszkacw
opinii oraz sugestii dotyczcych remontowanych odcinkw drg.
a

wodzisaw lski - komunikacja

Mona ju skada wnioski o wydanie imiennego e-biletu.


Za przejazd komunikacj miejsk bdzie mona
zapaci elektronicznym biletem prawdopodobnie pod
koniec kwietnia. Tymczasem nowy system testowany jest przez urzednikw.
Podrujcy komunikacj
MZK Jastrzebie mog natomiast skada wnioski
w Biurze Obsugi Klienta i
Punktw Doadowa Biletw lub te wypeni formularz on-line.
Kada e-karta bdzie
wydawanaz odpowiednim
doadowaniem adekwatnym do ceny biletu okresowego albo elektronicznej
portmonetki. Ceny biletw
bd takie same. Zmieni si
sposb naliczania opat. Do
tej pory podrujcych obowizywaa taryfa czasowa.
Natomiast teraz wysoko
opat bdzie uzaleniona od
iloci przejechanych przy-

Fot. MZK Jastrzbie Zdrj

Kiedy po e-bilet?

Wnioski o wydanie e-biletu


mona skada w biurze
obslugi klienta MZK Jastrzbie.
stankw. Za bilet normalny do 5 przystankw zapacimy 2,40 z a ulgowy 1,20
z, od 6 do 12 przystankw
3,40 z i 1,70 z, powyej 12
przystankw 3,80 z i 1,90
z. W przypadku linii E3 za
przejazd do 8 przystankw
trzeba bdzie zapaci 3,80
z za bilet normalny i 1,90
z za ulgowy, a jadc powyej 8 przystankw 7,60 z i
3,80 z za bilet ulgowy.
a

w skrcie

Wybuduj elektrociepowni
Koszt inwestycji wyniesie 185 mln z.
Fot. UM Radlin

Gdzie na rower?

region

anna zganiacz

Agencja Rozwoju Przemysu i JSW Koks 7 kwietnia podpisay list intencyjny


w sprawie budowy elektrociepowni w Radlinie. Jednostka o mocy 104 MWt
bdzie opalana gazem koksowniczym, a jej koszt wyniesie ok. 185 mln z. Eksploatacja elektrociepowni
zaplanowana jest na 2017 r.
ARP, ktre bdzie miao wiksze udziay ma zosta w tej spce inwestorem finansowym, za JSW
Koks wniesie teren, gdzie
powstanie nowa inwestycja oraz niezbdn dokumentacj. Wykonawca tego
przedsiwzicia zostanie
wyoniony na drodze przetargu.
Powstanie elektrociepowni ma zapewni bezpieczestwo energetyczne w
oparciu o zasoby paliwowe
JSW. Pene zagospodarowanie gazy koksowniczego
nadmiernego da w efekcie
wysz stop zwrotu oraz
poprawi konkurencyjno
przedsibiorstwa. Majcy
powsta blok energetycz-

Powstanie elektrociepowni jest kolejn inwestycj wspieran


przez ARP w ramach finansowania inicjatyw rozwojowych i
restrukturyzacyjnych w sektorze przemysu na lsku.
ny to take zabezpieczenie
potrzeb Koksowni Radlin
na ciepo technologiczne i
energi elektryczn. Nadwyki ciepa przeoone
zostan na ciepo grzewcze

kopalni Marcel oraz miasta


Radlin. Nadwyki energetyczne bd z kolei odprowadzane do sieci Tauron, a
nastpnie sprzedawane odbiorcom zewntrznym.

wodzisaw lski - inwestycje

Ruszy remont
wodzisawskiego basenu
Fot. UM Radlin

wodzisaw lski - inwestycje

Bd nowe oznakowania tras rowerowych,


a take remont starych
na terenie Wodzisawia
laskiego.
Dyrektor MOSiR CENTRUM, Bogdan Bojko 10
kwietnia podpisa dokumenty, ktre stanowi przepustk do przeprowadzenia
prac zwizanych z oznakowaniem tras rowerowych.
Powstanie 7 odcinkw funkcjonujcych w ramach lskiej sieci tras rowerowych.
S wrd nich te z numeracj: 283, 311 (od granicy z
Radlinem do dworca kolejowego), 312 (od przystanku kolejowego Wodzisaw
l.-Radlin do Dolanka na
skraju gminy Marklowice),
314, 315 (drogami lenymi
do przystanku kolejowego
Wodzisaw l.-Radlin, po
czym bocznymi drogami
skrajem Pszowa do Zawady), 316 (oznakowanie odcinka prowadzcego lasem
przez orodek rekreacyjny Balaton do Dolanka na

Wiadomoci 3

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Rozpocz si remont basenu na Wilchwach. Pod


koniec wakacji powinien
by gotowy.
10 kwietnia przekazany
zosta plac budowy. Prace powinny si zakoczy do koca
sierpnia biecego roku. Fundusze na przebudow basenu
w dzielnicy Wilchwy - podaje
magistrat - miasto pozyskao z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2007-2013
Priorytet III Turystyka, Poddziaanie 3.2.2 Infrastruktura
okooturystyczna/podmioty
publiczne. Projekt, o cakowitej
wartoci 5 529 668,69 z, pod
nazw Przebudowa basenu
MOSiR w dzielnicy Wilchwy w
Wodzisawiu lskim infrastruktura aktywnych form turystyki otrzyma 65% dofinansowania, czyli 2 882 023,56 z.
Na pocztku kwietnia zostaa
podpisana umowa z Zakadem
Produkcyjno Remontowo Budowlanym Artur Marcinek na
remont obiektu. Przypomnijmy, wadze Wodzisawia l.
zdecydoway o generalnym

13 kwietnia na basenie rozpoczy si prace budowlane. Planowano powinny si zakoczy do koca sierpnia 2015 roku.
remoncie krytego basenu na
Wilchwach. Bd prowadzone midzy innymi prace zwizane z wentylacj mechaniczn, instalacjami centralnego
ogrzewania i elektryczn oraz
technologi basenu. Jak mwi
Mariusz Blazy, kierownik basenu - prace obejm cakowity remont w ramach budynku
oraz przebudow wejcia, ktre ma by przystosowane dla

osb niepenosprawnych. Wyremontowane zostan prysznice, szatnie, przebudowany


zostanie dach. Prace obejm
te serce basenu, a wic stacj
uzdatniania wody. Wyremontowany obiekt bdzie oferowa
wicej atrakcji, na przykad
jacuzzi, sauna parowa, grota
solna.
k

Konkurs Domu Ksiki


Skd pochodzi granitowy gaz znajdujcy
si na Placu Wolnoci w Raciborzu?
Nagrod ksika Upadek
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Potrcenie pieszego
Na ulicy Rydutowskiej
w Radlinie doszo do niebezpiecznego wypadku. 52-letni
mczyzna wtargn na jezdni
wprost pod nadjedajcy samochd osobowy. Mczyzna w
cikim stanie zosta przewieziony do szpitala. By nieprzytomny.
Samochodem kierowaa
25-latka. Kobieta w chwili zdarzenia bya trzewa. Pieszemu
pobrano krew do bada. Policjanci ustalaj dokadne przyczyny i okolicznoci wypadku.
Pienidze na wozy
Rada Powiatu
Wodzisawskiego zdecyduje
o przyznaniu stray poarnej i
policji okoo 90 tys. z na zakup
nowych samochodw. W uzasadnieniu wniosku komendant
Krzysztof Justyski podkrela, e
sprzt, jakim dysponuje policja,
jest w znacznej mierze wyeksploatowany i awaryjny, za naprawy
czasochonne i drogie. Z kolei
szef straakw, Marek Misiura,
wskazuje, e dziaania ratownicze
prowadzone na terenie powiatu
w ostatnich latach wielokrotnie
pokazyway konieczno posiadania na wyposaeniu pojazdu
specjalnego do przewozu ratownikw, ewakuacji osb w razie
zagroenia czy transportu rodkw ratowniczych.
Pijana wioza dzieci
Policjanci z rybnickiej
drogwki zatrzymali 34-letni
mieszkank powiatu, ktra, majc w organizmie prawie
3 promile alkoholu, kierowaa
samochodem, wiozc dwjk
swoich dzieci w wieku 4 i 8 lat.
9-letniego syna zostawia na ulicy. Chopiec nie chcia wsi do
samochodu i poinformowa przechodniw o tym, e jego mama
jest pijana. Kobieta ma ju sdowy zakaz prowadzenia pojazdw.
Teraz grozi jej do 3 lat wizienia.
Targi edukacyjne
28 kwietnia w I Liceum Oglnoksztaccym w Wodzisawiu lskim odbd si targi
organizowane przez Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczn.
Podczas targw swoj ofert edukacyjn przedstawi wszystkie
szkoy ponadgimnazjalne powiatu. Ponadto szkoy zaprosiy do
udziau przedsibiorcw, z ktrymi wsppracuj.
Wtargna pod motorower
Policjanci wyjaniaj okolicznoci wypadku, ktry mia miejsce
w Rydutowach na ulicy Ofiar
Terroru. Ze wstpnych ustale
policjantw wynika, e 69-letnia
piesza prowadzca rower, wychodzc zza zaparkowanego
pojazdu na jezdni, wtargna tu
pod nadjedajcy motorower.
Kierujcy motorowerem przewrci si na jezdni. 62-letni
mczyzna ze zaman rk trafi
do szpitala. Oboje uczestnicy
zdarzenia byli trzewi.
Wybuch w Gorzycach
W Gorzycach przy ulicy Prusa doszo do niebezpiecznego
wypadku. Podczas rozpalania
kominka doszo do zapalenia
oparw biopaliwa oraz do wybuchu. 39-letnia kobieta zostaa poparzona. Poszkodowan zabra
migowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4 Edukacja

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

wodzisaw lski edukacja

wodzisaw lski - konkursy

Licealistka w projekcie
Uniwersytetu Yale
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

anna zganiacz

Ucze ZST w Wodzisawiu


l. zdoby komplet punktw w klasyfikacji kocowej.
Podczas 41. Oglnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Technicznej, ktra odbya si w dniach
27-29 marca w Pastwowej
Wyszej Szkole Zawodowej
w Chemie, Daniel Mazurek z
Zespou Szk Technicznych
w Wodzisawiu lskim pokona rywali. Zdobycie kompletu
punktw pozwolio mu zapisa
si w historii konkursu.
W grupie mechanicznobudowlanej startowa rwnie
inny ucze wodzisawskiej
Budowlanki, Adrian Katryniok. W klasyfikacji kocowej
uplasowa si na pitej pozycji.
Uczniowie przygotowywali si
do olimpiady pod kierunkiem
Tomasza Wardengi.
W tegorocznym oglnopolskim finale grupy mechaniczno
budowlanej swe umiejtnoci sprawdzio 40 zawodnikw,

Fot. ZST w Wodzisawiu lskim

Daniel Mazurek zwycizc


Olimpiady Wiedzy Technicznej

Karolina Skowronek wybrana spord


okoo 1700 uczniw z caego wiata.

Daniel Mazurek (na zdj.) okaza si najlepszy spord


uczestnikw startujcych w grupie mechaniczno-budowlanej.
ktrzy zjechali do Chema z caego kraju. Postawiono przed
nimi szereg trudnych zada
i problemw do rozwizania.
Kady z uczestnikw zmierzy
si z dwoma zadaniami z zakresu fizyki, budownictwa i

mechaniki. Ponadto, uczniowie mieli za zadanie rozwiza


problem zwizany z przesuniciem zabytkowego budynku
murowanego w inne miejsce.
a

wodzisaw lski - konkursy


Karolina Skowronek (na zdj.) bdzie miaa okazj goci
na jednym z najbogatszych uniwersytetw na wieci,
specjalizujcym si zwaszcza w naukach humanisycznych.
pieczestwo), podejmujcy
problematyk cyberbezpieczestwa, terroryzmu i organizacji pomocy humanitarnej w rnych czciach
globu. Zajcia s ukierunkowane na ksztatowanie
umiejtnoci podejmowania autonomicznych decyzji,
przewodzenia grupie i ucze-

nia si strategicznego mylenia. Uczniowie uczestnicz w


wykadach profesorw Uniwersytetu Yale, do grona ktrych nale m.in. John Lewis
Gaddis (zdobywca Nagrody
Pulitzera) i John Negroponte (byy reprezentant USA w
siedzibie Narodw Zjednoczonych).

R E K L A M A

Harcerski Klub Podrnika


Ra Wiatrw
zaprasza na

LETNI OBZ JZYKOWY


W LONDYNIE
29.07.2015 r. - 09.08.2015 r.

KOSZT 1450 Z + 30 FUNTW


zgoszenia oraz informacje:
www.hkproza.pl
hm Tadeusz Gwd: 504083502
pwd Pawe Moszczyski: 510341817

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

Sukces Szkutniczej Modelarni


Dwa medale - zoty i brzowy - wywalczyli reprezentanci wodzisawskiego
Szkutniczego Klubu Modelarskiego na organizowanych w Konstantynowie dzkim II Zawodach
Modeli aglowych Klas
NSS LUDEK CUP.
Pierwsze miejsce w klasie
NSS B, po zacitej rywalizacji,
zaj startujcy modelem Viola Jerzy Bularz. Trzeci w klasie
NSS A by jego kolega - Sylwek
Lebioda z modelem Runa IV. Warunki byy trudne, przede
wszystkim ze wzgldu na
wiatr. Rywalizacja bya zacita, do koca nie byo jasne kto
ostatecznie wygra. Po wyliczeniu czasu ukoczenia okre i
startw wyniki pierwszej trjki
byy jednakowe. W takiej sytuacji o zwycistwie zdecydoway
punkty z oceny modeli. Ich solidne wykonanie ma, jak wida,
bardzo due znaczenie - mwi
z satysfakcj Jerzy Bularz. I dodaje, e Sylwek Lebioda take
da sobie wymienicie rad, co
zaprocentowao miejscem na
podium. To ogromny sukces,
tym bardziej, e startowa modelem pierwszy raz.

Fot. WCK

Uczennica I Liceum Oglnoksztaccego w Wodzisawiu lskim, Karolina Skowronek zostaa zakwalifikowana


do udziau w projekcie Yale
Young Global Scholars, ktry odbdzie si w New Haven
(Connecticut). Drugoklasistka
otrzymaa jednorazowe stypendium w wysokoci 3 tys.
dolarw. Bdzie przebywaa
w Stanach Zjednoczonych od
9 do 22 lipca i uczestniczya w
warsztatach tematycznych.
Yale Young Global Scholaris to projekt przeznaczony
dla szczeglnie uzdolnionej
modziey z caego wiata. Co
roku gromadzi 200 uczniw z
ponad 110 krajw. Kwalifikacja do programu Uniwersytetu
Yale odbywa si na podstawie
weryfikacji oraz oceny esejw
napisanych przez uczniw.
Komisja bierze rwnie pod
uwag osignicia uczestnikw, a take oglne informacje na ich temat.
Podczas realizacji projektu na Uniwersytecie Yale,
uczestnicy mog wzi udzia
w jednym z trzech warsztatw tematycznych. Uczennica wodzisawskiego I LO wybraa temat International
Affairs&Security (stosunki midzynarodowe i bez-

<< GazetaInformator.pl

Jerzy Bularz zaj pierwsze miejsce w klasie NSS B.


Nastpne zawody w jakich
zawodnicy najprawdopodobniej wezm udzia odbd si
w Rudzie lskiej i w Blachowni. Najwikszy sprawdzian czeka jednak Jerzego Bularza na
tegorocznych Mistrzostwach
wiata na Wgrzech, ktre

odbd si ju w lipcu. Szkutniczy Klub Modelarski na co


dzie dziaa przy Wodzisawskim Centrum Kultury. Spotyka si w kady poniedziaek
i czwartek.
a

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 17

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

wodzisaw lski konkursy

wodzisaw lski - konkursy

Tego dnia
bdzie krlowa taniec

Rockowo-grungeowe
dwiki urzeky jury

Fot. WCK

1500 tancerzy z caej


Polski zjedzie do Wodzisawia.

anna zganiacz

Formacja Jinx zostaa powoana do ycia w roku 2011.


Jedno z wikszych osigni zespoy to zdobycie pierwszego
miejsca na przegldzie kapel rockowych Piecowisko 2012.
Fot. Gazeta Wodzisawska

10 kwietnia na deskach
Wodzisawskiego Centrum
Kultury zaprezentowao si
dwanacie lokalnych formacji muzycznych: Tata
Sawek, Radek Stojda, Grawitacja, Region, EDA, Children of 90s, Bulletproof
Sam, DPSA, Keep on Rockin, Jinx, CG, Youth Fall
Away. Pojedynek na dwiki
wygra jednak zesp Jinnx.
Co wicej, perkusicie tego

zespou zostao przyznane


wyrnienie. Drugie miejsce miejsce zaja formacja Grawitacja. Na trzecim
miejscu podium znalaz si
zesp Children of 90s.
Laureaci
konkursu
otrzymali nagrody pienine oraz rzeczowe. Jury w
skadzie: Ireneusz Gyk, Tomasz Stoski i Filip Kuczak
przyznao take wyrnienie najmodszemu uczestnikowi Gitariady, Radkowi
Stojdzie.

Fot. Gazeta Wodzisawska

Jinnx zwyciy w Wodzisawskiej Gitariadzie.

Jinx tworz Dominika Wjcicka, Robert Gralski, Szymon Ole, Dawid Dawia, Mateusz Grecki.
Grupa pochodzi z Rybnika. Ju w kwietniu rusza w tras koncertow. 22 kwietnia Jinx zagra w Raciborzu.
25 kwietnia muzykw bdzie mona usysze w Czerwionce-Leszczynach, a 15 maja w klubie Amber w Wodzisawiu.

Kadego roku w gali bior udzia zespoy z takich


miast jak Wodzisaw lski, ywiec, Tarnowskie Gry,
Wadowice, Gliwice, Bielsko-Biaa, Owicim.

wodzisaw lski - rozrywka

Zebrali ponad 28 litrw krwi


W VII Oglnopolsk Akcj Krwiodawstwa Motoserce
jak co roku wczyo si miasto Wodzisaw. Wszystko za
spraw klubu motocyklowego
WRM MC Poland. 18 kwietnia
na rynku stan autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, gdzie
krew odday 63 osoby. cznie
udao si zebra 28,350 litrw
tego drogocennego pynu.
Imprezie
towarzyszyy
liczne atrakcje - zarwno dla
maych jak i duych. Swoje
taneczne umiejtnoci zaprezentowali tancerze ze szkoy
Lord Dance. Dziki FC Ronin
moglimy obserwowa sztuki

walki. Wiele emocji wzbudzi


pokaz stuntu motocyklowego a take efektowna parada motocykli ulicami miasta.
Ponadto odby si pokaz mody odziey dla motocyklistw.
Nie zabrako te gier i konkursw dla najmodszych. W
trakcie imprezy zagra zesp
Acustic, Supersonic a take zwycizca pierwszej edycji
programu X Factor Gienek
Loska & Makar. W organizacj imprezy wczyo si Miasto Wodzisaw lski oraz
Wodzisawskie Centrum Kultury.
p

Fot. Radosaw Szabliski

Akcja Motoserce zakoczya si sukcesem.

Gwiazd imprezy by Gienek Loska, zwycizca pierwszej


edycji telewizyjnego programu X Factor. Publiczno moga
pobawi si w rytmach bluesa i rocka.

R E K L A M A

Poligrafia
Reklama
tel. 32 414 90 30

Ju w najblisz niedziel, 26 kwietnia Wodzisawskie Centrum Kultury wraz z


Klubem Taca Towarzyskiego
SPIN zapraszaj do Wodzisawia lskiego na Gal Taneczn
Mix 2015. Aren zmaga dla
uczestnikw bdzie sala widowiskowa WCK. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem
obj Prezydent Miasta Wodzisawia lskiego.
- Gala rokrocznie przyciga
zespoy z caej poudniowej Polski. W czternastej edycji midzy
innymi goci bdziemy formacje z ywca, Tarnowskich Gr,
Wadowic, Gliwic, Bielska-Biaej,
Zawiercia czy te Owicimia.
O najwysze laury walczy bd rwnie lokalne zespoy z ssiedniego Jastrzbia Zdroju czy
te Pszowa i Rybnika. Tancerze
zaprezentuj si w kategoriach:
street dance, taniec towarzyski
oraz show dance - informuje
Elbieta Lasocka, koordynatorka Gali Tanecznej, na co dzie
kierownik artystyczny Klubu
Taca Towarzyskiego Spin.
Pokazom bacznie bdzie
przyglda si jury w skadzie: Dariusz Kurzeja, Arkadiusz Franczak, Maciej Florek
Dariusz Kurzeja to zaoyciel
lskiej Szkoy Taca, choreograf, tancerz, pedagog, sdzia
World Dance Sport Federation
oraz sdzia klasy midzynarodowej Polskiego Towarzystwa
Tanecznego I kategorii w stylu

Taniec Towarzyski, Jazz Dance


i Freestyle, Partner Torres Salsa
Group. Pracowa w Pastwowej
Wyszej Szkole Teatralnej - Teatr Taca. Stworzy choreografie do spektakli Wesele St.
Wyspiaskiego i Czy nie dobija si koni H.Mcloy w adaptacji
i inscenizacji Jerzego Stuhra.
Arkadiusz Franczak jest
tancerzem, choreografem, swoje ycie zwiza z tacem. Pracowa przez dwa lata w teatrze
w Belgii, pniej przez rok w
teatrze we Francji w Lionie, a
take w Estonii i w Stanach .
Po powrocie do Polski otrzyma
propozycj krcenia filmu Kochaj i Tacz. Obecnie uczy w
szkoach taca w Katowicach ,
Bytomiu, Chorzowie i w Liceum
Tanecznym w Krakowie.
Maciej Florek to zwycizca pierwszej edycji programu
You can dance - Po prostu
tacz. Z tacem jest zwizany od dziecka. Pierwsze taneczne kroki stawia w grupie
Step, dziaajcej we wrocawskim w MDK Krzyki. Wielokrotny medalista Mistrzostw
Polski w tacu dyskotekowym,
hip-hopie i aerobiku sportowym. Gleba jest take choreografem i wykadowc technik
taca wspczesnego i nowoczesnego. Uczestniczy w wielu europejskich projektach i
warsztatach tanecznych.
a

18 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Szukasz kredytu gotwkowego


lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.

M4 w Rydutowach - centrum
cena: 118.000 z
Mieszkanie po remoncie pooone na parterze w niskim bloku. .
535 454 127

Potrzebujesz szybkiej gotwki!


Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?
Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 5%
rwnie dla firm na start. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi, umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS Ul. Opawska 38 Racibrz (naprzeciw E-Leclerc) tel.
530499444
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 ty! Dla osb ze z histori
kredytow. Rwnie z zajciami
komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert chwilwek z
moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS Ul. Opawska 38 (naprzeciw ELeclerc) Tel. 530499444

usugi
Oferuj wynajem pojazdu 9-osobowego marki Ford Transit oraz
Opel Vivaro. Komfortowo wyposaone - klimatyzacja, abs, esp
w cenie 120z/doba (przy min. 5
dniach wynajmu!)
Posiadam rwnie do wynajcia
samochody 7 osobowe. Moliwo
wynajmu auta rwnie
na godziny!!
Radlin tel. 880 609 880
Taczka budowlana polskiej produkcji 135 z. Posiadam take
elementy zamienne
(koa, opony, oki)
Wodzisaw lski tel. 602 261
835, 698 932 285
Oferuj kostk brukow szar
starobruk w cenie 27,90 z m2
Na skadzie Rogw ul.Raciborska obok numeru 97
Posiadamy rwnie:
kostk rnego rodzaju i koloru,
obrzea, aury,
pyty, palisady,
gazony, bloczki betonowe,
bloczki zulowe,
Zapraszam
Wodzisaw lski 570 401 370
Tapetowanie, malowanie, pomoc
w innych remontach, tanio!

723 672 519

Do wynajcia mieszkanie dla jednej osoby w centrum miasta.


Mieszkanie wasnociowe, a wiec
wszystkie koszty wynajmu to :
900z + kaucja zwrotna + media
(ogrzewanie, woda, prd)
Wolne od zaraz. Tel. 609 636 168
Sprzedam mieszkanie o pow. 50
m2. Wodzisaw lski Os. 1 Maja.
2 bardzo adne, ustawne pokoje,
azienka, ubikacja osobno, dua
kuchnia z oknem, balkon, piwnica. Gotowe do wprowadzenia od
zaraz. 510 352 232
Przeprowadzki -Najtaniej
w Wodzisawiu lskim
- przeprowadzki biur
- przeprowadzki domw
i mieszka
- drobny transport(pralki,
szafy, wersalki, stoy, naroniki)
- przenoszenie, pakowanie
i wnoszenie mebli
883-509-021
M2 w Rydutowach ul. Ofiar
Teroru na pierwszym pitrze.
Mieszkanie po remoncie,
wymieniona instalacja elektryczna, wodna. Sufity gadz, na pododze panele. Okna plastikowe,
nowe drzwi wejsciowe, polecam
i zapraszam. Sprzedam pilnie tel.
507-043-032 cena 54000z
Do wynajcia lokal handlowo usugowy pooony w Rydutowach na rynku. Powierzchnia
30m2. Czynsz 550z brutto.
Zapraszam. 601 775 616
Wynajm dziaki pod garae.
Wjazd bezporednio z drogi
publicznej. Posesja ogrodzona,
zamieszkana. Koszt dzierawy na
rok 1000z. Posiadam dziaki ju
z podoem betonowym lub bez.
Posiadam dziak budowlan
pod kiosk lub mniejszy sklepik w
pobliu szkoy ponadpodstawowej. Tel. 600 224 026
Wynajm pomieszczenie pod
dziaalno, czynsz 650 z + media, ogrzewanie patne dodatkowo. Pomieszczenie znajduje si w
Wodzisawiu na ul. Grniczej w
domu weselnym Twins Stars Cena 650z, tel. 792 408 300
Plytka gipsowa plytka dekoracyjna imitacja drewna promocja
Pytki wewntrzne
1 m2 biay 40z
KOLOR 45 Z
Wymiary plytki 22cm/55cm
wierklany tel. 669 972 606
Wodzisaw lski Rybnicka 42
Sprzeda: ksztatki ogrodzeniowe upane
PROMOCJA WIOSNA !!!!
W ofercie rwnie
-SIATKA PLECIONA
-PANELE ZGRZEWANE
-BLOCZKI UPANE
-GABIONY
-BRAMY, FURTKI
CENTRUM OGRODZE WODZISAW LSKI
Tel. 500 036 928

Firma STACH-DREW Oferuje


Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRZEPROWADZKI
WODZISAW lski!!!
* transportu mebli i wyposaenia Agd/Rtv
* transport maszyn, motocykli, pianin,
* kompleksowe przeprowadzki mieszka i biur
* gwarantujemy odpowiednie
zabezpieczenie dokumentacji
* pomagamy w rozkrcaniu i
montau mebli
tel. 883-198-502
Do wynajcia M-4 Rydutowy po
kapitalnym remoncie. Wymienione instalacje, okna, drzwi, wyremontowana kuchnia oraz azienka.
Mieszkanie nie umeblowane,
ogrzewanie wglowe, moliwo
wynajcia dodatkowo garau. Cena
1100 z + media, kaucja 3000 z.
Tel. 790 244 681

Tanio,szybko i solidnie
Wykonam drobne remonty,naprawy,poprawki. Malowanie,
gadzie, tapety, wod.-kan. itp.
Wodzisaw lski,
tel. 786 223 495

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Sprzedam dziak
rekreacyjn R.O.D.
Widok Brzezie
Racibrz nr. 56
Powierzchnia 500 m2

Sprzedam studnie ogrodowa


wiecej inf. udziele telefonicznie,
zaimpregnowana obita gontem
cena 800z, zadzwon zapytaj
726 743 516 , Wodzisaw lski

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

Gabinet Bioenergoterapii.

rne

Pikny murowany
domek, wysoki ywopot, kominek, prd,
woda, szambo.
Cena do negocjacji.
tel. 882 128 495

ALUZJE ROLETY

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.


Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

Szkolenia
dla biznesu

rydutowy - rck feniks - 25 kwietnia

Koncert Fisz Emade Tworzywa


W sobot, 25 kwietnia o
godz. 19.00 w Rydutowskim
Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert Fisz Emade Tworzywo. Bilet w cenie
45 z do nabycia w kasach
RCK. Jak dotd bracia Waglewscy wypucili na rynek
muzyczny cztery albumy.
Ostatni pt. Mamut ujrza
wiato dzienne 6 listopada
2014. Jdrzej Sodkowski pisa o tym krku: Po albumach hiphopowych, rockowych, blues-rockowych, po
hodach skadanych raper-

skim i metalowym idolom


z lat modzieczych Fisz i
Emade nagrali album szalenie eklektyczny, nieutrzymany w adnej konkretnej stylistyce. I okazao si, e bez
gatunkowych gorsetw czuj
si najswobodniej. Emade z
kunsztem chyba niedocigym na naszym podwrku
czy w spjn cao tust,
taneczn elektronik, eteryczne ballady i gospelowe
chry. Emade z kunsztem
chyba niedocigym na naszym podwrku czy w spj-

...gwarancj
Twojego sukcesu!

n cao tust, taneczn


elektronik, eteryczne ballady i gospelowe chry. Fisz
Emade Tworzywo to grupa
wykonujca szeroko pojt
muzyk hip-hopow, ktra
wypywa z takich gatunkw
jak jazz, downtempo, funk.
Formacja powstaa w 2002
roku w Warszawie z inicjatywy braci Waglewskich Piotra Emade, producenta
muzycznego oraz instrumentalisty i Bartosza Fisza, wokalisty.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

wodzisaw lski - wck - 10 maja

K-kole - dk chemik - 26 kwietnia

Wystp kabaretu
Neo-Nwka

Koncert Silesian
Blues Band

W niedziel, 10 maja o
godz. 16.00 oraz 19.00 w
Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si wystp Kabaretu Neo-Nwka.
Bilety w cenie 55 z. Grupa zaprezentuje program
pt. Pielgrzymka do miejsc
miesznych. To tytu najnowszego program Kabaretu Neo-Nwka. Tym razem
wrocawianie zabieraj widzw we wspln podr
do miejsc, w ktrych nic
nie jest takie jakie by powinno. W tym programie
Neo-Nwka stara si zaskoczy widza now i czasami
zaskakujc form prezentowanych skeczy. Spoiwem
spektaklu jest fabularyzowany wtek maestwa Paciaciakw, ktrzy razem z

W niedziel, 26 kwietnia
o godz. 18.00 w Domu Kultury Chemik w KdzierzynieKolu odbdzie si koncert
zespou Silesian Blues Band.
Silesian Blues Band powsta
w 1971 roku w Siemianowicach lskich jako zesp Jzefa Skrzeka (ex-Breakout),
modego basisty i pianisty. W
skadzie tria obok lidera znaleli si Apostolis Anthimos
(gitara), 17-letni syn greckich
imigrantw oraz Jerzy Piotrowski (perkusja). Intensywne prby, regularne koncerty
na lsku i pierwsze nagrania
radiowe spowodoway, e zesp zosta dostrzeony. W
latach 1972-73 Silesian Blues
Band rozpocz ponad ptoraroczn wspprac z Czesa-

widzami wdruj w poszukiwaniu celu swojej podry. W programie zobaczycie


wyraziste postacie, kliwe
puenty i charakterystyczny
dla Neo-Nwki pazur. Nie
zabraknie rwnie, do czego Neo-Nwka zdya ju
widzw przyzwyczai, autorskich piosenek.

wem Niemenem (jako grupa


Niemen). SBB ogoszono najlepszym polskim rockowym
zespoem 50-lecia. Bilety na
koncert w Kdzierzynie-Kolu w cenie 50 i 60 zotych.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
23 KWIETNIA - WDK - CZYOWICE
W czwartek, 23 kwietnia o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Czyowicach odbdzie si spotkanie w ramach Klubu
Podrnika. Tematem spotkania, ktre poprowadzi Jarosaw
Szczsny bd Hawaje. Wstp wolny.
23 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W czwartek, 23 kwietnia o godz. 17.30 w Domu Kultury Kole odbdzie si koncert chru Echo Kresw. Podczas
koncertu chr bdzie promowa swoj now pyt Kraj rodzinny
Matki mej. Wstp wolny.
24 KWIETNIA - G5 - RACIBRZ
W pitek, 24 kwietnia o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 5 rozpocznie
si Dzie Otwarty. Szstoklasici bd mieli okazj do obejrzenia szkoy, sal lekcyjnych. Przedstawiona zostanie im rwnie
oferta edukacyjna.
24 KWIETNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie si gala
finaowa XXII edycji konkursu Krajobrakw Sowa.
W programie wrczenie nagrd, promocja pokonkursowej
ksiki, recital wokalny Damiana Aleksandra przy fortepianie
Krzysztof Jaszczak.
24 KWIETNIA - BIBLIOTEKA - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia o godz. 21.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ulicy Rynek 3 w Kdzierzynie-Kolu odbdzie
si Noc poetw. Poprowadz j Pawe Lekszycki i Wojciech
Brzoska. Podczas imprezy swoje wiersze zaprezentuj laureaci
Krajobrazw Sowa oraz modzi kdzierzysko-kozielscy twrcy,
ktrzy w Turnieju Jednego Wiersza walczy bd o Nagrod Poetw oraz Nagrod Publicznoci. Muzycznym akcentem imprezy
bdzie wystp zespou Inni.
24 KWIETNIA - DK KOLE - KDZIERZYN-KOLE
W pitek, 24 kwietnia w Domu Kultury Kole w KdzierzynieKolu odbdzie si niezwyke wydarzenie - Improkracja komediowe spektakle improwizowane, ktre zaprezentuje nam
Teatr Improwizacji z Wrocawia. W repertuarze znajduj si

wieczory autorskich, dugich form improwizowanych oraz eksperymentalne, krtkie formy. Wstp - 20 z.
24 KWIETNIA - MUZEUM - RACIBRZ
W pitek, 24 kwietnia o godz. 17.00 w muzeum przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Twarz w twarz. Oblicza Matki Boej.
25 KWIETNIA - MOK - PSZW
W sobot, 25 kwietnia o godz. 11.00 pod Miejskim Orodkiem
Kultury w Pszowie rozpocznie si pierwszy w tym sezonie rajd
rowerowy organizowany przez PTTK Pszw-Rydutowy. Zakoczenie rajdu w Tince. Koszt: 5 z.
25 KWIETNIA - RCK - RACIBRZ
W sobot, 25 kwietnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej Raciborskiego Centrum Kultury odbdzie si XII Festiwal Pieni
im. Stanisawa Moniuszki.
25 KWIETNIA - WCK - WODZISAW LSKI
W sobot, 25 kwietnia o godz. 11.00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si kwietniowe spotkanie ALE!Babek. Tym
razem panie bd miay okazj wykona dekoracje technik decoupageu. Koszt zaj to 30 z.
26 KWIETNIA - RCK - RACIBRZ
W niedziel, 26 kwietnia o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum
Kultury bdzie mona obejrze wystp Zespou Pieni i Tasa Strzecha im. Joli Rymszy.
25 KWIETNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
W sobot, 25 kwietnia o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks odbdzie si koncert Fisz Emade Tworzywo.
Bilet w cenie 45 z do nabycia w kasach RCK. Bracia Waglewscy
bd promowa swj ostatni album Mamut.
28 KWIETNIA - MOKSIR- KUNIA RACIBORSKA
We wtorek, 28 kwietnia o godz. 16.00 w MOKSiR w Kuni Raciborskiej odbdzie si spotkanie podrnicze z Leszkiem
Szczasnym. Wstp wolny.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

20 Reklama

23 kwietnia 2015, nr 8 (185)

<< GazetaInformator.pl

KAMIE NATURALNY
Z CAEGO WIATA
sprzeda hurtowa i detaliczna

elewacyjny, ogrodowy, budowlany

RACIBRZ, UL. WALENTEGO ZAJCA, tel. 32 410 45 51


USUGI BRUKARSKIE tel. 698 992 908
(KIERUNEK GLIWICE) www.brukikarpinski.pl