You are on page 1of 8

1.

De heer Jan Migchielsen (77 jaar)


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1971 actief op het gebied van welzijn. Van 1971 tot 1996 is hij bedrijfshulpverlener
geweest bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. Daarna is hij vanaf 1997 actief geworden als vrijwilliger
bij de vereniging Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging 's-Hertogenbosch (S.S.O.V.H.). Hij vervult
hier diverse taken, zoals de barbezetting, het organiseren van activiteiten voor de leden en het invullen van
belastingformulieren voor de leden. Sinds 1997 is decorandus ook vrijwilliger bij de Bond van
Gepensioneerd Vervoerspersoneel, afdeling 's-Hertogenbosch. Bij deze bond is hij vanaf 2002 bestuurslid
en vanaf 2003 penningmeester. Daarnaast ondersteunt hij vanaf 2006 gepensioneerde spoorwegcollega's of
diens partner / weduwe met belastingzaken.
2. De heer Theo Pennings (65 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1967 actief op het gebied van cultuur en welzijn. Sinds 1996 is hij een van de stuwende
krachten van De Hannusclub, d organiserende partij voor de intocht van Prins Carnaval in Rosmalen. Vanaf
1985 is decorandus actief bij "In 't Zunneke". Dit is een organisatie die specifieke groepen inwoners uit
Rosmalen een onvergetelijke avond bezorgen. Sinds 2004 is decorandus bestuurslid van Thuis in
Rosmalen. Tussen 1967 en1982 is decorandus bestuurslid geweest van de Stichting Soos Satisfaction,
vervolgens van 1982 tot 1996 medewerker en vanaf 1996 wederom bestuurslid.
3. De heer Jac Biemans ( 51 jaar )
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1975 actief op het gebied van cultuurhistorie. Hij is sinds 1975 adviseur bij het
historisch verantwoord verstrekken van straat- en wijknamen in de gemeente Cranendonck. Daarnaast
verricht hij vanaf 1979, in samenwerking met een werkgroep, archeologische onderzoeken in de gemeente
Cranendonck. Sinds 1982 is decorandus redactielid van het tijdschrift de Aa-kroniek en vanaf 2005 schrijft hij
als hoofdredacteur diverse artikelen voor het tijdschrift Aa-kroniek van Heemkundekring De Baronie van
Cranendonck. Vanaf 1987 publiceert hij historische werken. Tussen 1995 en 2003 is decorandus bestuurslid
geweest van Heemkundekring De Baronie van Cranendonck en vanaf 2003 is hij voorzitter hiervan. Sinds
2003 geeft decorandus leiding aan een werkgroep die de kleine gemeentelijke monumenten in de gemeente
Cranendonck beheert. In 2010 heeft decorandus de Stichting Hoeders van de Brabant Bokaal mede
opgericht en sindsdien is hij hiervan secretaris.
Van 1979 tot 2005 is hij medeorganisator geweest van de jaarlijkse opgravingskampen in Belgi en
Schotland van de Archeologische Werkgroep/ Vereniging Philips van Horne. Tussen 1989 tot 2002 is hij lid
en later voorzitter geweest van de Voorbereidingscommissie Brabantse Heemdagen van de stichting
Brabants Heem. Van 1994 tot 2000 was hij bestuurslid en later voorzitter van de Historische Vereniging
Brabant. Sinds 1995 is decorandus redactielid van het tijdschrift Brabants Heem/ In Brabant. Ook is hij onder
meer lid geweest van het Internationaal Comit 200 jaar Dr. Antonius Mathijsen 1805-2005, 100 jaar Onze
Lieve Vrouw Visitatie Budel/Gastel, Religieus Erfgoed Maarheeze en Soerendonk, Cultuurhistorie
Cranendonck, werkgroep A2. Ook is hij correspondent van de Archeologische Vereniging Kempen-en
Peelland. Sinds 2006 is decorandus secretaris van de stichting Brabants Fotoarchief. Tenslotte is
decorandus auteur van diverse lokaal- en regionaal historische publicaties en teksten voor toeristische
brochures.
4. De heer Frank van Dartel (66 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1967 actief op het gebied van sport en cultuur. Hij is vanaf 1995 voorzitter van
Taekwondo-vereniging Ertekin in 's-Hertogenbosch. Daarnaast heeft hij achtereenvolgens de volgende
bestuursfuncties ingevuld bij voetbalvereniging BVV: tussen 1967 en 1978 bestuurslid Jeugd, tussen 1978
tot 1984 secretaris Jeugd en daarna van 1984 tot 2003 secretaris. Sinds 2003 is decorandus
penningmeester en vanaf 1968 is hij ook nog ledenadministrateur bij deze voetbalvereniging geweest.
Tussen 1985 en 1987 organiseerde hij, als oprichter, tijdens de winterstop een jaarlijks zaalvoetbaltoernooi
voor veldvoetbalverenigingen in de regio s-Hertogenbosch. Tenslotte was hij van 1974 tot en met 1984
secretaris bij Harmonie Sint-Cathrien.
5. De heer Herman van Dinther (65 jaar)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Decorandus is reeds 48 jaar actief op het gebied van cultuur, politiek en welzijn. Hij is medeoprichter van de
Stichting Soos Satisfaction. Tussen 1967 en 1982 was hij secretaris en daarna verrichtte hij werkzaamheden
op het gebied van PR- en communicatieactiviteiten. Sinds 1996 is hij bestuurslid van de Harmonie St.
Cecilia. Van 1996 tot 2012 is decorandus secretaris geweest in het Dagelijks Bestuur waarvan hij sinds 2
jaar bestuurslid is. Ook is hij verantwoordelijk voor de PR activiteiten van dit muziekgezelschap. Van 2005 tot
en met 2013 is decorandus actief geweest als Ledenraadslid van de Rabobank 's-Hertogenbosch.
Daarnaast is hij actief geweest voor het Bestuur van de lokale politieke partij Rosmalens Belang en heeft hij
zich gedurende vele jaren belangeloos ingezet voor de promotie van het Rosmalense verenigingsleven door
het schrijven van honderden persberichten, interviews en artikelen voor lokale kranten. Tevens is hij medeinitiatiefnemer van het Rosmalense maandblad 'Thuis in Rosmalen'.
6. De heer Fien Ewijk (70 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 2000 actief op het gebied van welzijn en het kerkelijk leven. Tussen 2000 en 2010 heeft
hij verschillende functies bekleed bij Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch, waaronder bestuurslid en
meewerkend voorman. Zo was decorandus van 2003 tot 2008 voorzitter van het Kleding- en
Goederenmagazijn. Bij de Seniorenbus s-Hertogenbosch is hij sinds 2012 bestuurslid en vanaf 2014
voorzitter. Decorandus is tussen 2005 en 2012 vrijwilliger geweest bij de Voedselbank s-Hertogenbosch. In
de periode van 2008 tot 2011 was hij hiervan voorzitter en van 2011 tot 2012 bestuurslid algemeen. Sinds
2010 is decorandus bestuurslid bij SOS Rommelmarkt en Zelfkrant 's-Hertogenbosch. Daarnaast zet hij zich
sinds 2000 in voor de minder bedeelden inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch via Mooi Zo Goed Zo,
partners in sociale sponsoring. Vanaf 2001 is decorandus verantwoordelijk voor het secretariaat en de
administratie van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 's-Hertogenbosch. Hij vervangt sinds
2000 de koster, beheerder van de kerkgebouwen en van het kerkelijk bureau. Daarnaast heeft hij een
bestuurlijke rol bij de jaarlijkse actie Kerkbalans en regelt hij de logistiek van het maandelijks verschijnende
kerkblad 'Kruispunt'. Tevens is decorandus enkele jaren secretaris van de kerkenraad geweest en sinds
2011 is hij secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 'sHertogenbosch.
7. Mevrouw Helma Lith-Heijmans (63 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is sinds 1974 actief op het gebied van jongerenwerk. Decoranda is vanaf 1974 verbonden aan
de Stichting Jongerenwerk Rosmalen, SJV. Zij is actief betrokken bij het bedenken, organiseren en
begeleiden van diverse activiteiten voor kinderen uit Rosmalen. Daarnaast organiseerde en begeleidde zij
tientallen malen onder meer de kindervakantieweek, kabouterbos, oliebollenbingo, kindercarnaval,
Driekoningen, de Wandeldriedaagse, poppenconsultatiebureau, kledingbeurs, dans- en toneelvoorstellingen
en Koninginnedag. Van 2006 tot en met 2013 beheerde zij tevens het clubhuis van SJV. Decoranda is
jarenlang actief geweest bij de kleding- en speelgoedbeurs van de Speelotheek. Vanaf 2011 is deze activiteit
overgenomen door de SJV. Zij heeft daar haar werkzaamheden voortgezet. Van 1984 tot en met 2006 heeft
decoranda de leiding gehad over de timmerclubs van SJV. Wekelijks verzorgde zij de planning en
begeleiding van ongeveer 60 kinderen die op houtbewerking les kwamen. Tenslotte is zij al jaren vrijwilligster
bij de Kerststal, die ieder jaar op de Driesprong in Rosmalen wordt opgebouwd, en heeft zij zorg voor de
Rosmalense Gedachteniskapel t Vennehof.
8. De heer Cees Hendriks (87 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1990 actief op het gebied van welzijn. Sinds 1990 heeft hij diverse bestuursfuncties
vervuld, waaronder bij KBO Brabant afdeling Groot-West en lid van de evenementencommissie, waar hij
verantwoordelijk was voor het verspreiden van het verenigingsblad. Sinds 2002 is decorandus als
bestuurslid van Kring KBO 's-Hertogenbosch belast met 'zorgbelang'. Daarnaast is hij vanaf 2008 bestuurslid
bij Wijkraad West s-Hertogenbosch; de Commissarissenbuurt Kruiskamp. In de periode van 2002 tot 2014
was decorandus voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Huurdersvereniging, waar hij jaarlijks de
Algemene Ledenvergadering organiseerde en tweemaal per jaar overleg voerde met een woonconsulent
van woningbouwvereniging Zayaz. Ook is hij een aantal jaren secretaris geweest van de Clintenraad De

Taling. Tenslotte zet decorandus zich al een aantal jaren in bij de organisatie van de jaarlijkse BROEMcursus in regio 's-Hertogenbosch, waarbij de rijvaardigheid van senioren wordt getest en bevorderd.
9. De heer Jan Jansen (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1977 actief op het gebied van bewonersbelangen, onderwijs, sport en cultuur. Sinds
2007 is decorandus voorzitter van de Seniorenvereniging HEVO in Rosmalen. Van 2005 tot en met 2013
was hij ledenraadslid van de Rabobank 's-Hertogenbosch en omgeving. Vanaf 2007 is hij bestuurslid van de
Pastorale Eenheid Heilige Brigitta. Daarnaast is hij vanaf 2005 voorzitter van het Gezondheidscentrum Zorg
in de Groote Wielen geweest en reeds jaren voorzitter van Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Sinds 2010 is
decorandus bestuurslid van het Rosmalens Verenigingen Contact. In de periode 1993 tot en met 2001 was
hij voorzitter van de Ouderenvereniging Rector Rythovius College en van 1995 tot en met 2010 jeugd- en
seniorenleider bij voetbalvereniging OJC Rosmalen. Decorandus is van 1977 tot en met 2013 bestuurslid en
aansluitend voorzitter RvC van woningstichting De Kleine Meierij geweest. Sinds 1992 is hij voorzitter van de
Stichting Volkskerstzang. Tenslotte heeft hij in 1989 het sponsorcomit Herven Plus opgericht.

10. De heer Gerard Kollenburg (68 jaar)


Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1972 actief op het gebied van sport. Vanaf 1972 is hij wedstrijdsecretaris van
voetbalvereniging Emplina. Op dit moment heeft de club 56 jeugdteams waar decorandus alle wedstrijden
voor regelt. Iedere zaterdag is hij als gastheer de gehele dag bij Emplina aanwezig om alle tegenstanders te
ontvangen en te begeleiden. Tevens cordineert hij de indeling van de kleedkamers en de velden, en draagt
hij onder meer zorg voor alle wedstrijdformulieren, de uitslagen en de ontvangsten van alle scheidsrechters.
Eveneens is decorandus liaison voor de KNVB.
11. Mevrouw Ans Haacke-Kors (55 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is sinds 1985 actief op het gebied van welzijn. In de periode van 1985 tot 2014 was zij
mantelzorger en het eerste aanspreekpunt voor verplegend personeel voor haar zwager, die zowel geestelijk
als verstandelijk gehandicapt was. Haar zwager is na een ziekbed van bijna anderhalf jaar in mei 2014
overleden. Decoranda heeft hem tot het laatste moment verzorgd, en de laatste vijf weken van zijn leven
inwonend de intensieve verzorging op zich genomen. Ook de fase daarna (o.a. de uitvaart) is door
decoranda begeleid. Tevens was decoranda vanaf 2006 mantelzorger voor haar tante, waar zij verschillende
hand- en spandiensten verrichtte tot aan het overlijden in juni 2014.
12. Mevrouw Door Willemsen-van Kreij (84 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decoranda is sinds 1990 actief op het gebied van welzijn. Vanaf 1990 organiseert zij activiteiten voor de
bewoners van Woonzorgcentrum De Annenborch, waaronder handwerken, naaien en breien. Later werd zij
actief bij het organiseren van de wekelijkse sjoelmiddag en sinds 2000 organiseert zij ook de wekelijkse
spellenochtend voor de bewoners. Decoranda zet onder andere de spellen klaar, haalt bewoners uit de
woningen op en begeleidt hen en schenkt koffie. Tussen 2005 en 2013 heeft decoranda diverse diensten
verricht in het restaurant voor senioren van buiten De Annenborch. Naast deze activiteiten staat zij al sinds
1990 klaar als mantelzorger (boodschappen doen, verzorging en begeleiding van ouderen en
ziekenhuisbezoek). Tenslotte heeft decoranda zich van 2004 tot 2014 ingezet voor het Rode Kruis
(bevorderen van het welzijn van hulpbehoevenden).
13. De heer Jan van Muijen (63 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1994 actief op het gebied van sport. Vanaf 1994 is hij secretaris van tennisvereniging
LTC De Hoge Heide, waarbij hij verantwoordelijk is voor de ledenadministratie. Tussen 1996 en 1999 en
wederom sinds 2009 is hij ook penningmeester.
14. Mevrouw Clary de Wildt-van Roosmalen (65 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1998 actief op het gebied van cultuur en bouwhistorie. In de periode van 2001 tot en met
2005 was decoranda voorzitter van de evenementencommissie en van 2005 tot en met 2010 bestuurslid van
Popkoor Tune Rosmalen. Sinds 2011 is zij de secretaris van de Stichting Vrienden Kamermuziek sHertogenbosch, die twee keer per week een kamermuziekconcert organiseert. Daarnaast is zij
medeorganisator van het festival Kamerklanken. Decoranda is vanaf 1998 vrijwilliger bij Stichting Kring
Vrienden van 's-Hertogenbosch en bestuurslid van het daaraan gelieerde Binnendiezekoor. Tenslotte is zij
sinds 2006 vrijwilliger bij laboratoriumdienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumentenzorg in 'sHertogenbosch.
15. De heer Piet Smink (77 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1999 actief op het gebied van onderwijs. Vanaf 1999 voert hij als lesondersteuner en
leerlingbegeleider op het Koning Willem I College diverse administratieve werkzaamheden uit. Hij
inventariseert werkzaamheden en resultaten van leerlingen, hij controleert testen c.q. toetsen en
beantwoordt tijdens de lessen ICT-vragen van leerlingen of wijst hen door. Daarnaast begeleidt hij, samen
met docenten, de leerlingen bij onderwijsprojecten, geeft hij individuele ondersteuning aan leerlingen en

surveilleert hij bij toetsen en examens. Tenslotte vervangt decorandus lessen van collegas bij ziekte,
scholing of calamiteiten.
16. Mevrouw Corrie Dubach-Soetermans (71 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1984 actief op het gebied van welzijn. In de periode van 1984 tot 2003 was zij
penningmeester bij de activiteitencommissie voor ouderen in de wijken Noord en Maaspoort. Zij heeft in
1999 de computerclub voor ouderen op BBS De Hambaken mede-opgericht. Tot 2009 heeft zij de ouderen
begeleid en ondersteund bij het gebruik van computers. Daarnaast zette zij zich in voor het project
Preventief Huisbezoek aan 75+-ers. Van 1995 tot 2014 bracht decoranda huisbezoeken aan de inwoners
van boven de 75 jaar in de wijk Noord in 's-Hertogenbosch. Toen zij de ouderen, wegens
gezondheidsredenen, niet meer kon bezoeken, heeft zij het project ondersteund door administratieve
gegevens bij te houden. Tussen 2009 en 2013 is decoranda actief geweest bij de Wijktafel Maaspoort. In de
periode van 2011 tot 2013 heeft zij zich ingezet voor de Wijksportdag 'MaasSport'. Tevens heeft decoranda
in 2011 de website Maaspoortonline.nl opgericht, waar zij tot 2013 webbeheerder van is geweest. Vanaf
2010 begeleidt zij kwetsbare ouderen in een vorm van dagopvang. Dit in het kader van het Huiskamerproject
van Steunpunt De Epigoon. Tenslotte begeleidt decoranda iedere woensdagochtend ouderen bij het gebruik
van computers in het kader van de Computerclub van Steunpunt De Epigoon.
17. Mevrouw Marij Geurts van Kessel-van Thiel (72 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1979 actief op het gebied van jeugdbelangen en het kerkelijk leven. Van 1979 tot en met
1982 organiseerde zij bij Stichting Jeugdbelangen activiteiten voor kinderen en geldinzamelingsacties.
Aansluitend is zij van 1982 tot en met 2001 bestuurslid van deze stichting geweest. Sinds 1982 is decoranda
bestuurslid van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp. Vanaf 1993 brengt zij op zon- en feestdagen de
Heilige Communie rond op de afdelingen van verzorgingstehuis Coudewater. In de periode van 2009 tot
2011 was zij actief betrokken bij de totstandkoming van Kind- en Wijkcentrum Meerlaer, waarin 't Trefpunt,
kinderopvang Kanteel, basisschool De Masten en orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard zijn
gehuisvest. Sinds 2010 is zij lid van de beheercommissie en de gebruikerscommissie van De Meerlaer.
Vanaf 1982 is decoranda actief op verschillende gebieden binnen het wijkcentrum Ons Trefpunt. Van 1982
tot en met 2001 maakte zij deel uit van het bestuur van de beheercommissie, vanaf 2001 is zij allround
ondersteuner en sinds 2006 beheert zij het pand. Tussen 1983 en 2008 heeft zij de organisatie voor
overblijven op zich genomen en is zij overblijfmoeder geweest op basisschool De Masten. Van 1985 tot 2012
collecteerde zij voor het Reumafonds in een wijkdeel van de Maliskamp. Tussen 2007 en 2010 heeft
decoranda het bladruimen in Maliskamp georganiseerd en het onderhoud en activiteiten in Kinderspeeltuin
Maliskamp. Tenslotte is zij vanaf 2013 lid van de werkgroep Zorgzaam Netwerk Rosmalen.
18. De heer Hans van Veen (62 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1980 actief op het gebied van welzijn, politiek en onderwijs. Binnen D66 sHertogenbosch heeft hij wisselende functies bekleed. Sinds 1997 is hij hiervan bestuurslid. In de periode van
1997 tot 2004 is hij secretaris geweest en vanaf 2004 voorzitter van de afdeling. Daarnaast was decorandus
van 2000 tot 2006 voorzitter van de steunfractie. In de periode van 2000 tot 2009 is hij onbezoldigd voorzitter
geweest van Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling s-Hertogenbosch en van 2006 tot 2007 secretaris van
Stichting Vreemdelingenzorg s-Hertogenbosch. Daarnaast was decorandus tussen 2001 en 2003 lid van de
Stuurgroep Stichting Lokale Agenda 21 s-Hertogenbosch en van 1993 tot 1995 bestuurslid van St AVO en
BO s-Hertogenbosch. Bij katholiek basisonderwijs St. Jansstichting (nu Signum) is hij van 1996 tot 2002
bestuurslid geweest.
Decorandus heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt in de volwasseneducatie en het vormingswerk in
onder meer Schijndel, Sint-Michielsgestel en Den Dungen.
19. Mevrouw Annie van Rooij-Voets (75 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1989 actief op het gebied van welzijn. Vanaf 1989 verricht zij diverse activiteiten bij het
Martinushuis in Nuland. Zij verzorgt koffie en thee, serveert maaltijden aan bewoners op hun kamer.

Daarnaast vindt er jaarlijks in Nuland een rommelmarkt plaats waar decoranda vanaf 1989 spullen verkoopt
achter de kraam. De opbrengst hiervan is voor het Martinushuis. Sinds 1993 is zij leidster van de
handwerkclub "de Bezige Bij". Wekelijks organiseert decoranda samen met de bewoners en mensen van
buiten het Martinushuis het handwerken. De gemaakte stukken worden jaarlijks bij de jaarmarkt in Nuland
verkocht waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor onder andere materialen.
20. De heer Govert Weinberg (64 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Decorandus is sinds 1979 actief op het gebied van sport, onderwijs en bewonersbelangen. Van 2005 tot
2010 is hij voorzitter geweest van de Mixed Hockeyclub Rosmalen. Tussen 1997 en 2002 was hij
oprichtingsvoorzitter van Stichting Sportstimulering 's-Hertogenbosch en vanaf 2007 secretaris en
penningmeester van Stichting Jeugdsportfonds 's-Hertogenbosch-Vught. Sinds 2008 is decorandus
medeoprichter en penningmeester van Sport Alliantie Rosmalen. Vanaf 1979 verricht hij diverse activiteiten
voor de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, namelijk tussen 1979 en 1992 als commissaris van het
bondsbestuur, van 1979 tot 1984 als voorzitter van de commissie Hockey Opleidingen, van 1981 tot 1983 als
lid van de projectcommissie Clubarbitrage, van 1981 tot 1990 als Commissaris van District Zuid Nederland,
van 1984 tot 1992 als competitieleider van het bondsbestuur, van 1987 tot 1990 als voorzitter commissie
Hockey Accommodaties van de KNHB, van 1990 tot 1991 als voorzitter van de commissie
Hockeyontwikkeling, Topsportcordinatie en Opleidingen (HTO), van 1992 tot 2007 als lid van de commissie
van Beroep, van 1994 tot 1999 als voorzitter van de Jubileumcommissie KNHB 100 jaar, van 1984 tot 1992
als voorzitter commissie Zaalhockey en tenslotte vanaf 2009 als lid van de projectgroep beeldbank KNHB
(archief materiaal).
In de periode van 1992 tot 1995 is decorandus voorzitter geweest van de R.K. Stichting Onderwijsbelangen
Maliskamp en van 1995 tot 1997 bestuurslid van Stichting Katholiek Basisonderwijs Rosmalen-Empel.
Tussen 1997 en 2002 was hij secretaris van Stichting Primair Onderwijs s-Hertogenbosch en van 2002 tot
2005 voorzitter bij Stichting Signum. Daarnaast was hij van 2002 tot 2010 voorzitter van de Stichting
Peuterspeelzalen s-Hertogenbosch, van 1999 tot 2005 voorzitter van het Federatief Samenwerkingsverband
Weer Samen naar School Regio 's-Hertogenbosch en van 2005 tot 2011 voorzitter van de Raad van Toezicht
van Kindcentrum De Witte Wielen. Vanaf 2005 is decorandus adviseur Wijkgericht Werken Rosmalen en
adviseur Bewonersradenoverleg Rosmalen. In 2011 is hij afgetreden als voorzitter Wijkraad Maliskamp.
Tenslotte is hij vanaf 2010 secretaris en penningmeester bij de Stichting Sinco Rosmalen/ OnsLaer en
secretaris van de Stichting Jeugdcultuurfonds 's-Hertogenbosch.
21. De heer Harry van Zuijlen (73 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is reeds 40 jaar vrijwillig actief op het gebied van welzijn en sport. Sinds 1975 is hij actief voor
de Postduivenvereniging De Zwaluw, waar hij gedurende vele jaren bestuurslid is geweest. Vanuit deze
bestuursrol organiseert hij, en is hij eindverantwoordelijk voor, het werven van fondsen ten behoeve van
onder andere de Vrije Tijds Club Drunen en Rosmalen, de Astma Patintenvereniging Lotgenoten contact 'sHertogenbosch en regio, Drumband Prins Maurits, KansPlus Bossche Ommelanden n Vlijmen en Stichting
De Kinderen van Kenya. Niet alleen heeft hij zich sterk uitvoerend ingezet voor deze financile uitdaging, hij
is ook betrokken geweest bij de organisatie en uitvoering van activiteiten van bovengenoemde instellingen.
Decorandus wordt gezien als een manusje-van-alles van deze vereniging. Specifiek wordt zijn
voorzitterschap van de Tentoonstellingscommissie benoemd. Vanaf 1976 is decorandus mede oprichter en
voorzitter van de Aktie Zorgenkind door de duivensport. Sinds 1988 is hij penningmeester van de Bossche
Concours Combinatie; het samenspel van alle duivenverenigingen in 's-Hertogenbosch e.o..
22. Eerste Luitenant de heer Jack Prince (49 jaar)
Lid in De Orde van Oranje-Nassau met Zwaarden
Decorandus heeft een buitengewone vakbekwaamheid getoond als instructeur-parachutist en bij de
voorbereiding op missies. Vooral gedurende vredesmissies (zgn. ernstmissies) en als lid van de Bijzondere
Bijstands Eenheid Mariniers, heeft hij ervaring opgedaan die van bijzondere betekenis is voor de
krijgsmacht. Dit doordat hij zijn ervaringen elke keer heeft overgedragen aan anderen. Decorandus heeft
daarmee een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de voorbereiding van eenheden en jonge mariniers ten
behoeve van ernstoperaties. De militaire carrire van decorandus wordt gekenmerkt door inzet,
doorzettingsvermogen, leiderschap, vakkennis en een zeer professionele houding. Ondanks de diverse

specialisaties waarover hij beschikt, heeft hij afwisselend gefunctioneerd bij de infanterie eenheden op
diverse niveaus en bij de specialistische eenheden. Decorandus hield daardoor contact met het gehele
Korps, gaf een kwaliteitsimpuls aan de infanterie eenheden en had door zijn voorbeeldfunctie onder de
mariniers van deze eenheden een wervend effect voor de speciale eenheden.
Decorandus heeft in diverse functies blijk gegeven dat hij een uitstekende instructeur is, die mariniers
zodanig vormt en opleidt dat zij het operationele werk onder zware omstandigheden aankunnen. Hij is een
stabiele en waardevolle factor geweest voor de eenheden waarin hij heeft gefunctioneerd. Niet in de laatste
plaats moet daarbij worden opgemerkt dat hij ook de jeugdige leidinggevende officieren in de feitelijke
operaties onder zeer moeilijke en stressvolle omstandigheden met raad en daad heeft bijgestaan. Hij is een
voorbeeld binnen het Korps Mariniers maar ook daar buiten. Zijn professionaliteit, operationele
vaardigheden, kennis, leiderschap en inzet zijn van grote betekenis voor de Nederlandse krijgsmacht
geweest.. Daarnaast heeft zijn functioneren in nationaal en internationaal verband gedurende vredesmissies
grote uitstraling gehad voor de Nederlandse positie in de internationale gemeenschap.
23. De heer Thennie Molle (67 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1974 actief op het gebied van het kerkelijk leven. In de periode van 1983 tot 2006 is hij
voorzitter van de Kerkgemeenschap Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda maart 1953 geweest. Hij
was als voorzitter de gesprekspartner voor de kerkvoogdijraad van de Molukse Evangelisch Kerken in
Nederland. Tevens heeft hij bijgedragen aan de Moluks Kerkelijk Centrum in Houten ten behoeve van de 7
grootste Molukse kerkgemeenschappen in Nederland. Door zijn inzet werden de 7 kerkgenootschappen
dichter bij elkaar gebracht wat rust bracht binnen de Molukse kringen. Daarnaast is hij sinds 2001 adviseur
van de Stichting Jajasan Pemadjuan dan Penguatan Hubungan. Tenslotte is decorandus vanaf 1974
dominee van Kerkgemeenschap Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda maart 1953.
24. De heer Dirk Lips (63 jaar), gemeente Maasdriel
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus wordt gedecoreerd vanwege zijn excelleren in zijn hoofdfunctie, en zijn grote mate van
maatschappelijke betrokkenheid. Als algemeen directeur en eigenaar van Libma heeft decorandus het
bedrijf doorontwikkeld tot een van de grootste recreatieondernemingen van ons land. Met jaarlijks 5,1
miljoen gasten is Libma met 22 locaties n van de grootste leisure concerns van Nederland. Locaties die
onder de vlag van Libma vallen, zijn onder andere Safaripark Beekse Bergen, Klimrijk Brabant,
Brabanthallen s-Hertogenbosch, Omnisport Apeldoorn en Vakantiepark Beekse Bergen. Zijn persoonlijke
inzet, passie en energie ligt aan bovenstaande expansie ten grondslag. Zijn bedrijfseconomische kwaliteiten,
zijn vakkundigheid, betrokkenheid en gedrevenheid hebben aan de decennialange ontwikkeling van het
bedrijf en de werkgelegenheid bijgedragen. Decorandus hecht geloof in publiek private
samenwerkingsverbanden en hij is in staat gebleken om maatschappelijk relevante vrijetijdsvoorzieningen te
creren en te behouden door (nieuwe) exploitatievormen te bedenken en (opnieuw) in de markt te zetten,
met zowel private als publieke partijen. Tevens wordt decorandus breed geroemd om zijn wijze van omgang
met zorg voor zijn werknemers.
Decorandus is van bijzondere betekenis voor de werkgelegenheid in de vrijetijdssector in s-Hertogenbosch
en omgeving. Hij maakt zich eveneens sterk voor het behoud van cultuur, natuur en sport. De ontwikkeling
en realisatie van een groot safaripark (Hilvarenbeek) en een Dierenrijk (Mierlo) heeft hij succesvol opgezet,
evenals een immens ooievaarsstation. Ook richtte decorandus een groot otterpark op. Daarnaast heeft hij in
1992 de European Association for Zoos and Aquaria (EAZA) mede opgericht. Decorandus bekommert zich
om de instandhouding van bedreigde diersoorten en het is hem gelukt om alle dierentuinen in Europa hierbij
aan te laten sluiten.
Gericht op cultuur en sport heeft hij uiteenlopende onbezoldigde adviseurschappen bij bedrijven, overheid,
kleinkunstinstellingen, culturele instellingen en stichtingen. Ook landelijke charitatieve doelen worden door
decorandus persoonlijk ondersteund. Op sportief gebied is decorandus financieel en adviserend supportive
aan de breedtesport en talrijke sportevenementen, waar onder Top Shelf Open en het internationale
concours hippique Indoor Brabant. Met zijn nationaal en internationaal netwerk en zijn manier van
(samen)werken maakt hem tot een van de meest invloedrijke personen in de vrijetijdssector in ons land.

Wars van het op de voorgrond treden binnen sociale en maatschappelijke activiteiten en volledig in
anonimiteit opereren, kenmerkt decorandus. Of het nu de inzet voor werkgelegenheid is (Aviodrome,
Floriadegebouw of Zeelandhallen), het naar ons land halen van prestigieuze wielerevenementen, (zoals Giro
en Tour de France) of zijn stuwende inzet en bedrijfseconomische kwaliteiten, decorandus wenst op de
achtergrond en het liefste in stilte te opereren. Zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zet hij - deels
belangeloos - in voor (jonge) ondernemingen en geheel belangeloos - voor maatschappelijke goede
doelen.
Gelet op de betekenis en inzet van de werkzaamheden voor s-Hertogenbosch, heeft - met dank aan de
gemeente Maasdriel - de uitreiking in s-Hertogenbosch plaatsgevonden.
25. De heer Inno van Riemsdijk (70 jaar)
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1994 actief op het gebied van cultuur. Hij is sinds 2005 secretaris en vanaf 2008
voorzitter van het Gemengd Koor s-Hertogenbosch. Vanaf 2009 is hij actief voor de boekenbeurzen van de
Vincentius Vereniging s-Hertogenbosch. Sinds 2007 is hij programmacordinator van de Stichting
Volkskerstzang. Vanaf 2005 is decorandus organist van rouw- en trouwdiensten in Vught en vanaf 2009
bestuurslid van de Stichting Orgelfonds Parochie Edith Stein Vught. Tenslotte is decorandus vanaf 1994
organist van het Gemengd Koor parochie Vught-Zuid en sinds 2001 organist van het Gregoriaans Koor.