You are on page 1of 8

,,

,
, ,
`
` i vê su dung
Câu hoi v`a tra lo
LaTeX v`a
.
VieTeX (15)
,
˜ Hu
˜,u Ðiên
Nguyên
Khoa To´an - Co, - Tin hoc
.
ÐHKHTN H`a Nôi,
ÐHQGHN
.

Muc
. luc
.
,,
15.1 дanh sô´ trang theo chu˜, La M˜a rô`i lai
¯anh sô´ b`ınh thuo` ng th`ı l`am thê´
. d´
n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.2 Không d´
¯anh sô´ trang trong phâ`n muc
. luc
. th`ı l`am thê´ n`ao? . . . . . . . .
,
˜ chu,o,ng dâ
15.3 Tiêu dê
¯ ` trang môi
¯ `u tiên ma˘. c d¯i.nh hoi tut
. xuô´ng môt
. ch´ut,
´
´
muôn nâng lên th`ı l`am thê n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
15.4 Mô´n luôn luôn d¯a˘. t khuôn chu˜, cua trang v`ao giu˜,a trang l`am nhu, thê´ n`ao?
,
15.5 Muô´n tr´ıch môt
. sô´ trang cua môt
. t`ai liêu
. d`ai ra th`anh têp
. PDF riêng th`ı
l`am thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
,
15.6 дanh sô´ chung cua h`ınh v`a bang l`am nhu, thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . .
,
, ,
,
15.7 L`am nhu˜,ng bang ô vuông dê
¯ `u nhau nhu bang sô´ La Tinh th`ı l`am nhu
thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.8 G˜o môt
. tam gi´ac sô´ PASCAL l`am thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
˜ d`ung VieTeX b`ınh thu,o`,ng, bông
˜ môt
15.9 Moi
. ng`ay vân
. ng`ay khi mo VieTeX th`ı thâ´y thông b´ao “cannot find library “vielexer.dll””, c´ach kha´˘ c
phuc
. ra sao? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,,
˜ môt
15.10Khi ban
. d`ung VieTeX b`ınh thuo` ng, bông
. ng`ay g˜o tiê´ng Viêt
. không
,
,
,
lên dâ´u du
¯ o. c, c´ach kha´˘ c phuc
. nhu thê´ n`ao? . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2
2
3
3
4
4
4
5

6
7

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.1

Trang sô´ 2 trong 8

˜, La M˜a rô`i lai
дanh sô´ trang theo chu
¯anh sô´ b`ınh
. d´
`,ng th`ı l`am thê´ n`ao?
thu,o

,
,
,
,
Trong t`ai liêu
¯ `u,... d´
¯anh sô´
. d`ai nhu Luân
. a´ n, cuô´n s´ach,... lo` i gio´ i thiêu
. hoa˘. c lo` i n´oi dâ
,
,
,
theo sô´ la m˜a nhu i,ii, iii, iv,... rô`i lai
¯anh b`ınh thuo` ng 1, 2, 3,.... c´o hai c´ach l`am
. d´
C´ach 1.
\frontmatter
L`o,i n´
oi đâ`u
..........
\mainmatter
Chu,o,ng 1
Chu,o,ng 2
..........
\backmatter
T`
ai li.
êu

C´ach 2.
\pagenumbering{roman}
L`o,i n´
oi đâ`u
.......
\pagenumbering{arabic}
Chu,o,ng 1
Chu,o,ng 2
.......

15.2

Không d´
¯anh sô´ trang trong phâ`n muc
. luc
. th`ı l`am thê´
n`ao?

,
,
,
V`ı môt
¯o m`a d´
¯anh sô´ trang phâ`n muc
¯ lai
. l´y do n`ao d´
. luc
. dê
. sau. Ta thu. c hiên
. nhu sau
1. Ðu,a v`ao phâ`n dâ
¯ `u
\usepackage{titlesec}
\usepackage{titledot}

,
2. Sau d´
¯o du
¯ a v`ao
\titlecontents{chapter}
[10pt]
{}
{\contentsmargin{0pt}%
2/8

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

Trang sô´ 3 trong 8

\bfseries
\makebox[0pt][r]{\huge\thecontentslabel\enspace}%
\large}
{\contentsmargin{0pt}%
\large}
{}
\titlecontents{section}
[3.5em]
{}
{\contentslabel{2.5em}}
{}
{}
\titlecontents{subsection}
[5.5em]
{}
{\contentslabel{3.5em}}
{}
{}

15.3

˜ chu,o,ng dâ
Tiêu dê
ho,i tut
¯ ` trang môi
¯ `u tiên ma˘. c d¯inh
.
.
´
´
´
xuông môt
´ muôn nâng lên th`ı l`am thê n`ao?
. chut,

,
,,
,
Ðiê`u chınh tiêu dê
¯ ` c´ac chuong ta l`am nhu sau:
1. Ðu,a v`ao phâ`n dâ
¯ `u g´oi lênh
. \usepackage{titlesec}
,
2. Ðua v`ao lênh
. \titlespacing{\chapter}{0pt}{-20pt}{0pt}[0pt]

15.4

,
˜, cua trang v`ao giu
˜,a trang
Mô´n luôn luôn d¯a˘. t khuôn chu
l`am nhu, thê´ n`ao?

,
Ban
rô`i t`ım kiê´m tu`,
. v`ao trang web cua tôi http://nhdien.wordpress.com/
,
kh´oa centerpage.sty ra g´oi lênh
v`a lâ´y vê` thu, muc
.
. v˘an ban TeX. D`ung lênh
.
\usepackage{centerpage}

3/8

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.5

Trang sô´ 4 trong 8

,
´
Muô´n tr´ıch môt

trang
c
ua
môt
.
. t`ai liêu
. d`ai ra th`anh
têp
. PDF riêng th`ı l`am thê´ n`ao?

, ,
Môt
¯ `u v`a muc
., t`ai liêu
. muô,´n tr´ıch môt
. sô´ trang v´ı du. nhu lo` i n´oi dâ
. luc
. th`anh tâp
. riêng
´

¯ phân ph´at quang c´ao th`ı ta d`ung g´oi lênh
. theo t`uy chon
. sô trang:
\usepackage[1-15]{pagesel}

15.6

,
,
дanh sô´ chung cua h`ınh v`a bang l`am nhu, thê´ n`ao?

,
,
,
, ,
Môt

sô´ dê
¯ ´n h`ınh
¯anh sô´ chung h`ınh v`a bang môt
¯ ´m nhu Bang 1. rô`i dê
. v˘an ban c´o thê
.
,
,
,
,
,
,
,
H`ınh 2. nê´u c´o bang th`ı n´o lai
¯ `u
¯anh sô´ Bang 3. Ðê l`am du
¯ o. c nhu vây
¯ v`ao pâ`n dâ
. d´
. ta du
lênh
.
\makeatletter
\let\c@figure\c@table
\makeatother

15.7

,
, ,
˜,ng bang ô vuông dê
L`am nhu
¯ `u nhau nhu bang sô´ La
Tinh th`ı l`am nhu, thê´ n`ao?

,
,
Ba`˘ ng macro sau dây
¯ du
¯ a v`ao dâ
¯ `u v˘an ban
\newlength{\cellwid}
\makeatletter
\newenvironment{latinsq}[1][00]{%
\def\centcol{\centering \let\\=\tabularnewline \CellStrut}
\arraycolsep0pt
\setbox\@tempboxa\hbox{#1}%
\cellwid\ht\@tempboxa \advance\cellwid\dp\strutbox
\ifdim\cellwid<\wd\@tempboxa
\@tempdima .5\wd\@tempboxa \advance\@tempdima -.5\cellwid
\advance\cellwid \@tempdima \advance\@tempdima\dp\strutbox
\else
\@tempdima\dp\strutbox
\fi
\edef\CellStrut{\vrule
width\z@ height\the\cellwid depth\the\@tempdima \relax}
\advance\cellwid\@tempdima \advance\cellwid-2\arraycolsep
\array{|>{\centcol}p{\cellwid}|*{20}{>{\centcol}p{\cellwid}|}}}%
{\endarray}
\makeatother
4/8

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

Trang sô´ 5 trong 8

,
vo´,i môi tru,o`,ng latinsq vo´,i t`uy chon
. d¯ô. rông
. theo sô´ k´y tu. trong ô. Ma˘. c d¯i.nh l`a 00.

7

8

$$\begin{latinsq}
1 & 3 & 4 & 2 \\
2 & 4 & 3 & 1 \\
3 & 1 & 2 & 4 \\
4 & 2 & 1 & 3 \\
\end{latinsq}$$

:

\hline
\hline
\hline
\hline
\hline

7

$$\begin{latinsq}[120]
\hline
1 & 2 & 3\\ \hline
11 & 0 & \\ \hline
123& 45 & 6 \\ \hline
\end{latinsq}
$$

7

1
2
3
4

8

4
3
2
1

2
1
4
3

2

:
1

2

11

0

123 45

8

3

6

2

:

$$\begin{latinsq}[1004]
\hline
1 & 2 & 3\\ \hline
11 & 2345 & \\ \hline
\end{latinsq}$$

15.8

3
4
1
2

1

2

3

11 2345

G˜o môt
. tam gi´ac sô´ PASCAL l`am thê´ n`ao?

,
,
C´o râ´t nhiê`u c´ach nhu, l`am bang, nhu,ng d`ung môi tru,o`,ng sau dây
¯ thuât
. tiên
. hon.

7

2

:

8

$$\begin{array}{c}
1 \\
1\ 1\\
1\ 2\ 1\\
1\ 3\ 3\ 1\\
1\ 4\ 6\ 4\ 1\\
1\ 5\ 10\ 10\ 5\ 1\\
1\ 6\ 15\ 20\ 15\ 6\ 1\\
1\ 7\ 21\ 35\ 35\ 21\ 7\ 1\\
\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots
\end{array}$$

1
11
121
1331
14641
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
..
..
..
.
.
.

5/8

2

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

15.9

Trang sô´ 6 trong 8

˜ dung
˜
`,ng, bông
Moi
ay vân
VieTeX b`ınh thu,o
môt
`
. ng`
. ng`ay
,,
khi mo VieTeX th`ı thâ´y thông b´ao “cannot find library
“vielexer.dll””, c´ach kha´˘ c phuc
. ra sao?

,
,,
Giô´ng nhu, b`ai tru,o´,c, windows c`ai d¯a˘. t lai
. chuong tr`ınh vietex.exe chay
. theo mode cua
n´o. Kh´ac phuc
. ta lai
. l`am
,
,
,
1. V`ao thu muc
. c´o vietex.exe chon
. v`ao têp
. n`ay rô`i bâ´m ph´ım phai chuôt
. nhu h`ınh

H`ınh 1: Chon
. v`ao têp
. vietex.exe
,
2. Chon
. v`ao properties v`a chuyên tab: compatibility

,
H`ınh 2: Bo dâ´u check
6/8

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

Trang sô´ 7 trong 8

,
3. Bo dâ´u chon
. trong muc
.
[ ] Run this program in compatibility mode for
,
,
(Nhu, h`ınh o, trên l`a d´
¯ung, tôi d˜
¯a bo dâ´u check rô`i)
,
,,
,,
4. Kho,i d¯ông
. lai
. chuong tr`ınh VieTeX lai
. chay
. b`ınh thuo` ng.

15.10

˜
`,ng, bông
Khi ban
VieTeX b`ınh thu,o
môt
`
. dung
. ng`ay g˜o
,,
,
tiê´ng Viêt
¯ o. c, c´ach kha´˘ c phuc
. không lên dâ´u du
. nhu thê´
n`ao?

,
, ,
Tru,o`,ng ho.,p n`ay l`a do Windows d¯a˘. t lai
chê´ d¯ô. chı cho chu so, hu˜,u m´ay mo´,i d`ung
.
,
,
,
chu,o,ng tr`ınh n`ay, do co, chê´ bao mât
cua n´o. Tru,o`,ng ho.,p n`ay hay xây ra khi c´ac ban
.
.
,
,
d`ung chu,o,ng tr`ınh chô´ng Virus cua Microsoft (khi mua ban quyê`n windows hoa˘. c mua
,
m´ay c´o c`ai sa˜˘ n windows k`em phâ`n cu´,ng). C´ach kha´˘ c phuc
. nhu sau:
,
,
,,
1. V`ao thu, muc
. cua c:\vietex chon
. têp
. chuong tr`ınh vietex.exe v`a bâ´m ph´ım phai
,
chuôt
. nhu h`ınh

H`ınh 3: Chon
. v`ao têp
. vietex.exe

7/8

˜ H˜u,u Ðiê,n
https://nhdien.wordpress.com - Nguyên

Trang sô´ 8 trong 8

2. Chon
. properties v`a chon
. v`ao tab: Compatibility

,
H`ınh 4: Bo dâ´u check
,
3. H˜ay bo chô˜ d´
¯anh dâ´u:

,
[ ] Run this program as an adminstrator (trong h`ınh l`a tôi chu,a bo chô˜ d´
¯anh dâ´u)
,
,
, , ,o,c dâ´u
C´o thê ban
¯o mo´ i bo du
¯ .
. phai nhâ´n v`ao n´ut [Change settings for all users] sau d´
check.
,
,,
,,
,,
4. Kho,i d¯ông
¯ o. c tiê´ng Viêt.
. lai
. chuong tr`ınh s˜e chay
. b`ınh thuo` ng v`a g˜o du
.

8/8