You are on page 1of 60

Sykkel- og

vandringsturer
Cycling and hiking routes
trysil.com/sommer
Innhold
Vandring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gradering vandring.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Topp 5 Trysil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Oversiktskart vandring.. . . . . . . . . . . . . . . 6
Klipping toppturer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vandringsturer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sykkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gradering sykkel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Oversiktskart sykkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sykkelturer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Content
Hiking.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Trysil er en stor skogkommune
Grading hiking trails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 med vennlige fjell. Her finnes et
Top 5 Trysil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 rikt nettverk av skogsbilveier og
Index map hiking.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 stier for deg som vil oppleve na-
Clipping peak hike turen til fots eller fra sykkelsetet.
programme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Trysil is a large, heavily w
­ ooded
Hiking trails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 municipality with inviting
Cycling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 mountains. With this comes
Grading cycling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 an extensive network of forest
Index map cycling.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 tracks and paths.
Bike rides.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Gradering vandring
Grading – Hiking trails
Grønn/green: Kortere turer
som kan gjennomføres av
alle. Ofte asfalt og gode stier. In-
Utgiver: Destinasjon Trysil gen bratte eller vanskelige partier.
Produksjon: Eggen Grafisk Shorter hikes accessible to
Forsidefoto: Jonas Hasselgren/utefoto.no og anyone. From tarmac to well-
Roar Hagen maintained paths. No steep or
Trykk: Elverum Trykk 2010 difficult sections.

2
Velkommen til naturens
fornøyelsespark!
Welcome to nature’s theme park!

Jonas Hasselgren/utefoto.no
Blå/blue: For middels
godt trente turgåere. Mer
krevende partier enn grønn, med
korte, bratte partier.
More demanding sections than
green trails. Some short, steep
stretches.

Heidi Myrvold
Rød/red: Mer åpent ter-
reng. Stein, ur og bekkefar
kan forekomme. Mer stigning
enn blå.
More open terrain. May include Skilting og merking
rock, scree and streams. More Signposts and markings
ascent than the blue trails. Turene er skiltet med grønne tre-
skilt og symbol for vanskelighets-
Svart/black: Her kreves god grad. Fotturene er også merket
utholdenhet. Brattere stig- med blått i terrenget.
ninger og mer ujevnt underlag. All trails are marked with green
Excellent stamina required. wooden signs displaying a symbol
Steeper ascents and more uneven indicating level of difficulty. Hik-
ground. ing trails are also signalled with
blue markings.

3
Båndtvang
Dogs
Fra 1. april til 20. august skal hun-
der holdes i bånd. Vi oppfordrer
til bruk av bånd også ellers i året.
Dogs must be kept on a lead
between 1 April and 20 August.
We would appreciate it if you kept
your dog on a lead during other

Roar Hagen
times of the year too.

Sporløs ferdsel
Kart, kompass og GPS Cover your tracks
Vi setter pris på sporløs ferdsel og
Map, compass and GPS
ber om at du tar vare på naturen,
Ha alltid med deg kart og kom-
slik at de som kommer etter deg
pass på turen. Turkart i 1:50 000
også får en fin opplevelse. Vel-
fås på Trysil Turistkontor og i bok-
kommen og god tur!
handel. Turene kan lastes ned på
We ask you to respect the envi-
GPS fra trysil.com/sommer. GPS
ronment to ensure that others
med nedlastede ruter kan leies på
will enjoy their experience just as
Trysil Turistkontor.
much as you did. Welcome, we
Always bring a map and compass
hope you have a great day out!
with you. Purchase hiking maps
1:50 000 at Trysil Tourist Office
and in book shops. Download Andre fotturer i Trysil
trails to your GPS by logging Other hiking trails in Trysil
onto trysil.com/summer or hire På Trysil Turistkontor får du anbe-
a ready-programmed GPS from falinger og beskrivelser til andre
Trysil Tourist Office. fotturer i Trysil.
Turkart kan kjøpes på bl.a. Trysil
Turistkontor, tlf. +47 62 45 10 00.
Husk at selv om naturen og fjel- You can find out about other hik-
lene er snille i Trysil, kan været ing trails at Trysil Tourist Office in
skifte fort, så ha alltid med ekstra Trysil town centre.
klær i sekken. Trysil Tourist Office,
Remember that although the tel.: +47 62 45 10 00.
Trysil nature and mountains
are accessible, the weather can
change quickly.

4
5

Topp

Harald Nyberg
Topp 5 Trysil
Top 5 Trysil
I dette heftet finner du 14 fotturer. Top 5 Trysil is our new peak hike
I årene som kommer får du enda programme. Trysil’s inviting
flere turer å velge mellom. Topp 5 mountains are perfect for clim-
Trysil er vårt nye toppturprogram. bing, even for young children.
Trysils snille fjell gjør det gøy å There is a green box containing a
tinderangle selv for små barn. På guest book and clipper on each
toppunktene er det en grønn kas- peak. Clip the trail’s thumbnail on
se med gjestebok og klippetang. the map on page 6 in your
Klipp et hull på toppturen på booklet to receive a free diploma
kartet på side 6 i denne turboka, at Trysil Tourist Office or the wel-
og få et gratis diplom på Trysil come centres at Trysil Turistsenter
Turistkontor eller på velkomst- or Trysil Høyfjellssenter. Also
sentrene på Trysil Turistsenter write your name in the guest book
eller Trysil Høyfjellssenter. Skriv to be entered in a draw for great
deg inn i gjesteboka, så er du med prizes.
i trekningen av fine premier.

5
Toppturer, klipp og få diplom
Peak hikes – stamp your booklet and get a diploma
Lund- Trysil- N. Ulvsjø-
kvass- Klanken fjellet Kanken berget
berget 1132

33
31
35Trysil
32 Høyfjellssenter
34 (Hesten)
36

Trysilfjellet Try
Tu

Skihytta

30

47

6
Oversiktskart
30 Trysilfjellet 1132 sør . . . . . . . 9
vandring
31 Trysilfjellet 1132 nord . . . 10
Index map hiking
32 Trysilrypa kort .. . . . . . . . . . . . . 12
33 Trysilrypa lang . . . . . . . . . . . . . 14
34 Trysilrypa 10’ern . . . . . . . . . . 16
35 N. Kanken vest.. . . . . . . . . . . . . 19
36 N. Kanken øst .. . . . . . . . . . . . . . 20
47 Ulvsjøberget .. . . . . . . . . . . . . . . . 22
48 Klanken svart . . . . . . . . . . . . . . . 24
49 Klanken .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Trysil
sentrum 50 Lundkvasberget . . . . . . . . . . . . 28
ysil 51 Kolodalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
uristsenter

53 Ørådalen lang .. . . . . . . . . . . . . . 32
53 54 Ørådalen kort .. . . . . . . . . . . . . . . 34
54

50

49
51
48

7
Trysilfjellet 1132
Trysilfjellet (1132 moh) er det Trysilfjellet Mountain (1132 masl)
mest populære turmålet i Trysil. is the most popular hiking desti-
Fra toppen får du en fantastisk nation in Trysil. When the weather
utsikt i klarvær. Du ser blant is clear you can enjoy stunning
annet Rondane og Sølen i nord, views from the peak. From here
Osensjøen i vest og langt inn i you can see Rondane and Sølen
Sverige i øst. Toppen er tilgjenge- to the north, Osensjøen Lake to
lig fra både sør- og nordsiden av the west, and far into Sweden to
fjellet. Guidet tur i høysesong. the east. The peak can be reached
from both the north and south
side of the mountain and there
are guided hikes in peak season.

Jonas Hasselgren/utefoto.no
Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000

8
Trysilfjellet 1132 sør south
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 3,6 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 307 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1132
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 18.094 E12 11.674 Parkeringsplassen ved Skihytta 816 moh.
By the car park by Skihytta, 816 masl.

Rute 30 Trail number 30


Foruten den storslåtte utsikten fra Aside from the impressive view
toppen, har du mange fine utsyn from the peak, you also have an
over Trysil sentrum på vei opp excellent overview of Trysil town
denne veien. Turen går på sti som centre on the way up. The trail
går i steinur siste del. Dette er den runs on a footpath which turns
korteste, men også den bratteste into scree towards the end. This is
av de to rutene til toppen. Stien the shortest, but also the steepest,
til 1132 går ut mellom de to heis- of the two trails leading to the
traséene ved Skihytta. På Skihytta peak. The path to the 1132 peak
kan du nyte en kaffekopp eller en runs between the two lifts at Ski-
god lunsj. hytta, where you can enjoy a cup
of coffee or a tasty lunch.

1100 m

1000 m

900 m

800 m
300 m 900 m 1,5 km

9
Trysilfjellet 1132 nord north
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 5,2 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 302 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1132
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.402 E12 09.238 Trysil Høyfjellssenter 830 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

1100 m

1000 m

900 m

Kart Map 800 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 500 m 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km

10
Rute 31
Her får du den gode høyfjellsfølel-
sen med flotte utsikter over Låg-
fjellet og til Skurufjellet hele veien
opp. Turen starter ut på grusvei
ved rundkjøringen på Trysil Høy-
fjellssenter. Følg grusveien opp
mellom hyttene. Derfra og opp er
det sti som går over i steinur før

Johan Wildhagen/Palookaville
du når toppen.

Trail number 31
This trail gives you that real
alpine feel with stunning views
of the Lågfjellet and Skurufjellet I ditt eget tempo
Mountains all the way up. The I Trysil innbyr natur og tilbud
hike starts on a gravel track by the til rolige dager. Flyt sakte ned-
roundabout at Trysil Høyfjells- over Trysilelva på en av våre
senter. Follow the gravel track up flåter, mens duppen ligger i
between the cabins. From here vannet og pølsene på grillen.
there is a path that turns into Trekk inn den klare luften på
scree before reaching the peak. vei opp i høyden, eller fordyp
deg i vårt rike kulturliv. I Trysil
bestemmer du.

At your own pace


The nature and activity of-
fering in Trysil is perfect for
relaxing. Float slowly down
Trysil River on one of our rafts
as you watch the bobber on
the surface, sausages sizzling
on the barbecue. Inhale the
fresh air as you head up high,
or immerse yourself in our
rich cultural offering. In Trysil,
you decide.

11
Trysilrypa kort short
Gradering Grading
Lengde Length 6 km
Totalstigning Total ascent 175 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 947
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.402 E12 09.238 Trysil Høyfjellsenter 830 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

12
Rute 32 Trail number 32
Trysilrypa kort går over Lågfjellet, The short Trysilrypa route runs
som ligger mellom Trysilfjellet across Lågfjellet, between Trysil­
(1132 moh) og Skurufjellet (1046 fjellet Mountain (1132 masl)
moh). De første 1,5 km går på and Skurufjellet Mountain (1046
grusvei. Resten av turen går på masl). The route runs along a
snaufjellet med flott utsikt. Deler gravel track for the first one and
av stien går over myrkjøler, derfor a half kilometres. The rest of the
anbefales høye fjellsko. Løypa er trail runs above the tree line and
den korteste traseen til Trysilrypa the views are stunning. High
turløp og -marsj for damer, som hiking boots are recommended
arrangeres hvert år i september. as part of the path runs across
marshes. The trail is the shortest
route in Trysilrypa Hiking Race
and March for women, which
takes place every September.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000

1000m

900 m

800 m
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

13
Trysilrypa lang long
Gradering Grading
Lengde Length 13 km
Totalstigning Total ascent 322 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 993
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.402 E12 09.238 Trysil Høyfjellssenter 830 moh/masl

Ola Matsson

1000 m

900 m

2 km 4 km 6 km

14
Rute 33 Trail number 33
En tur med den gode høyfjells- The long Trysilrypa trail has
følelsen og flott utsikt i klarvær. a real alpine feel and offers
De første 1,5 km går på grusvei. amazing views when the weather
Resten av løypa går på sti i fint is clear. The route runs along a
fjellterreng. Ved Entjern ca 8 km gravel track for the first one and
ut i løypa, er det trivelig å raste a half kilometres. Thereafter it
eller du kan ta et forfriskende bad runs along a path in beautiful
om du våger. Løypa er den lengste mountain surroundings. After
traseen til Trysilrypa turløp og about eight kilometres you reach
-marsj for damer, som arrangeres Entjern. This is a great spot for
hvert år i september. a break or a refreshing dip for
the most daring. The trail is the
longest route in Trysilrypa Hik-
ing Race and March for women,
which takes place every Septem-
ber.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000 eller
Trysilfjellet 1:25 000

8 km 10 km 12 km

15
Trysilrypa 10’ern
Gradering Grading
Lengde Length 10,4 km
Totalstigning Total ascent 470 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1100
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.402 E12 09.238 Trysil Høyfjellsenter 830 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

1100 m

1000 m

900 m

800 m
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

16
Rute 34 Trail number 34
På denne turen får du både This trail allows you to experience
kjenne på den friske fjellfølel- both the fresh air high up on the
sen og skogens ro. Det meste av mountain and the serenity of
turen går over tregrensa, med the forest. Most of the trail runs
fine utsikter og blåner så langt above the tree line, with stunning
øyet kan se. I skogen går du på fin views and blue mountains in the
tilrettelagt vei mellom Grønskaret distance as far as the eye can see.
og Skihytta. NB Veien ferdigstilles In the woods you walk onto a well-
sommeren 2010. Fra Skihytta er maintained road between Grøns-
det frisk stigning på sti nesten til karet and Skihytta. N.B. This road
toppen av Trysilfjellet. Deretter will be finished in summer 2010.
vei store deler av turen ned igjen From Skihytta there is a steep
til Trysil Høyfjellssenter. Løypa er ascent almost to the top of Trysil­
den friskeste utfordringen i Trysil- fjellet Mountain. Thereafter you
rypa turløp og -marsj for damer, walk on a road for large parts of
som arrangeres hvert år the hike back down to Trysil Høy-
i september. fjellssenter. This is the most chal-
lenging route of Trysilrypa Hiking
Race and March for women, which
takes place every September.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000

7 km 8 km 9 km 10 km

17
Nordre Kanken
Nordre Kanken er tilgjengelig You can access Nordre Kanken
både fra Trysil Høyfjellssenter from both Trysil Høyfjellssenter
(N. Kanken vest) og Knettsetra (N. Kanken west) and Knettsetra
(N. Kanken øst). På toppen er det (N. Kanken east). The air at the
herlig forfriskende. Et lite stykke peak is clean and refreshing.
forbi toppen er det et flott utsikts- Just past the peak you can take
punkt fra toppen av den bratteste in views from the top of Trysil’s
skibakken i Trysilfjellet, løype 75. steepest ski slope, slope no. 75.
Her finnes det også det man antar You will also find some Stone Age
er steinaldergraver. graves here.

Jonas Hasselgren/utefoto.no

18
N. Kanken vest west
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 5,2 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 203 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1020
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.402 E12 09.238 Trysil Høyfjellssenter 830 moh/masl

Rute 35 Trail number 35


Turen starter ut gjennom hand- The hike starts at the shopping
legaten på Trysil Høyfjellssenter. street at Trysil Høyfjellssenter.
Deretter går den over på grusvei, Thereafter the trail runs onto a
for så å fortsette på sti og i alpin- gravel track and later onto paths
bakke. Gode tursko er å anbefale. and ski slope. We recommend
that you wear sturdy hiking shoes.

1100 m

1000 m

900 m

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000 800 m
500 m 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km

19
N. Kanken øst east
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 5,4 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 353 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1020
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.023 E12 13.139 Knettsetra 667 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

20
Rute 36 Trail number 36
Denne turen starter fra Knettse- This hike starts at Knettsetra. At
tra. I høysesongen på sommeren the peak of the summer season
er det både dyr på tunet og ser- there are animals in the courtyard
vering av seterkost og lunsjretter and Knettsetra serves traditional
på denne trivelige setra midt food and lunch dishes right on
oppe i lia i Trysilfjellet. Her er det the side of Trysilfjellet Mountain.
også hinderløype for barna. Ta en There is also a kids’ obstacle
forfriskende tur til toppen, og unn course. Go on a refreshing hike
deg noe ekstra godt når du kom- to the top, and treat yourself to a
mer ned igjen til setra. Mye av tu- reward when you get back down
ren går i alpinbakken, vi anbefaler to Knettsetra. Much of the trail
godt skotøy. Turen er guidet en runs on the alpine slope, and we
dag i uka under høysesong. therefore recommend that you
wear sturdy footwear. There are
guided hikes for this trail once a
week during peak season.

1100 m

1000 m

900 m

800 m

700 m

Kart Map 600 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 500 m 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km

21
Ulvsjøberget
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 5,2 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 293 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 854
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 14.961 E12 02.098 Vestby sentrum 561 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

900 m

800 m

700 m

600 m
Kart Map
Trysil-Knuts fjellverden, 500 m
Nordre Osen 1:50 000 500 m 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km

22
Rute 47
Turen til Ulvsjøberget går i flott
skogsterreng. På toppen åpner
terrenget seg, og du har vid utsikt
i alle himmelretninger. Fra top-
pen er det gammel skilting ned til
Stygghammeren. Ved Styggham-
meren får du flott utsikt over Ulv-
sjøen. Hit går du på eget ansvar,
og vi anbefaler ikke at du tar med
små barn hit, da det er en bratt,
usikret fjellhylle.

Ola Matsson
Trail number 47
The hike to Ulvsjøberget takes På en regnværsdag
you through lovely woodland. Sol eller regn – i Trysil vil du
At the peak the landscape opens aldri gå tom for måter å være
up, and you can enjoy 360 degree aktiv på. På Trysil-Knut Ski-
views. There are signs for an old museum får du uforglemme-
trail down to Stygghammeren lige skiopplevelser året rundt.
from the peak. At Stygghamme- Test motet ditt i klatreveggen i
ren you have an excellent view vårt opplevelsesbad, eller lær
of Ulvsjøen Lake. However, you deg å surfe på vår innendørs
walk here at your own risk, and surfebølge. I Trysil bestem-
we do not recommend bringing mer du.
children, as the mountain shelf is
steep and unsecured. For a rainy day
Come rain or shine – in Trysil
you’ll never be lost for some­
thing to do. Trysil-Knut Ski
Museum offers an unforgetta-
ble skiing experience, all year-
round. Bring out your inner
daredevil on the climbing wall
in our water park, or learn to
surf on the indoor wave. In
Trysil, you decide.

23
Klanken svart black
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 650 m opp, 1,8 km ned 650 m up, 1.8 km down
Totalstigning Total ascent 198 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 633
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 16.107 E12 19.919 435 moh/masl Ved rv25 mot Østby, rett før
rasteplass (høyre side). By classified road 25 towards Østby, immedia-
tely before the rest stop (right-hand side).

Johan Wildhagen/Palookaville

700 m

600 m

500 m

Kart Map 400 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 500 m

24
Rute 48
Dette er en meget bratt tur, for
deg som vil ha en ekstra utfor-
dring. Flott utsiktspunkt 628 moh.
Mye steinete underlag. Ned igjen
anbefaler vi at du følger rutenum-
mer 49.

Trail number 48
This is a very steep trail for those
who fancy something extra chal-

Johan Wildhagen/Palookaville
lenging. Great viewpoint at 628
masl. Very rocky ground. We re-
commend following trail number
49 on the way back down.

Kast deg ut i det


Spenning er en del av naturen
vår. Kast deg ut i Trysilelva,
eller snik deg frem blant
trærne og oppdag det rike
dyrelivet. Kjenn adrenalinet
strømme gjennom kroppen,
mens paintballene suser rundt
ørene. I Trysil bestemmer du.

Throw yourself
out there
Excitement is an integral part
of nature in Trysil. Throw
yourself into Trysil River, or
discover the rich wildlife as
you creep through the woods.
Feel the adrenaline rush as
paintball pellets whizz past. In
Trysil, you decide.

25
Klanken
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 3,6 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 198 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 633
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 16.107 E12 19.919 435 moh/masl Ved rv25 mot Østby, rett før
rasteplass (høyre side). By classified road 25 towards Østby, immedia-
tely before the rest stop (right-hand side).

Johan Wildhagen/Palookaville

600 m

500 m

Kart Map 400 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 300 m 900 m 1,5 km

26
Rute 49
Turen til Klanken går på sti i
Trysil­-skogen. Flott utsiktspunkt
underveis 628 moh. Her ser du
både elvedalen sørover og Trysil-
fjellet. Legg deg ned i mosen og
lytt til tretoppenes vaiing i vinden,
spis blåbær rett fra naturens
matfat eller lek gjemsel mellom

Johan Wildhagen/Palookaville
treleggene.

Trail number 49
The hike to Klanken runs along a
path in the woods around Trysil.
There is a lovely viewpoint along Eventyr
the way at an altitude of 628 i Trysilskogen
masl. From here you can see both Trysils villmark innbyr til
the river valley to the south and eventyr. La fire bein ta deg
Trysilfjellet Mountain. Why not med på oppdagelsesferd, på
lie down in the moss and listen to hesteryggen eller i vogn bak
the canopy moving in the wind, huskyer. Kjenn vinden ruske i
eat blueberries straight from the håret, stopp ved bjørnens vin-
ground or play hide and seek terhi eller smak skogens gull
among the trees? ved ei hemmelig multemyr.
I Trysil bestemmer du.

Adventure in
Trysil’s forests
The wilderness around Trysil
is full of adventure. Go explo-
ring on horseback or in a cart
pulled by huskies. Feel the
wind in your hair, stop off at
a bear’s winter den or savour
exquisite, golden cloudberries
straight from secret marches.
In Trysil, you decide.

27
Lundkvassberget
5

Topp
Gradering Grading
Lengde Length 3,4 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent 108 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 697
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 17.097 E12 27.208 Grønåsen 592 moh/masl

Hilde Løberg

700 m

600 m

Kart Map 500 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 300 m 900 m 1,5 km

28
Rute 50 Trail number 50
Lett og fin sti i skogsterreng. En Easily navigated and well-
flott utflukt for hele familien. På maintained path in wooded
toppen av Lundkvassberget ligger terrain. For the whole family. At
en stor stein som antagelig ble the top of Lundkvassberget lies
plassert her under istiden. Ved a large rock which is thought to
siden av steinen er det en ring av have been deposited here during
steiner. Det finnes flere teorier på the Ice Age. Next to the rock is
hva dette har vært, fra offerplass a stone circle. There are many
til gravhaug. På Lundkvassberget theories behind what this circle
har du også fin utsikt til Trysilfjel- used to be, including that it was
let og skogene omkring. once a place of sacrifice or a
Kombiner gjerne turen med burial ground. There is an excel-
bading i Gjetsjøen. lent view of Trysilfjellet Mountain
and the surrounding woods from
Lundkvassberget.
The hike can also be combined
with a dip in Gjetsjøen Lake.

Sommeridyll
Trysil ligger langt fra havet, men
har mange strender og badetjern.
Ta en forfriskende dukkert i sjø,
elv eller et innbydende skogs-
tjern. I Trysil bestemmer du.

Trysil is located far from the


Johan Wildhagen/Palookaville

sea, but has plenty of beaches


and places to swim. Enjoy a
refreshing dip in a lake, river or
an inviting forest tarn. In Trysil,
you decide.

29
Kolodalen
Gradering Grading
Lengde Length 5,2 km t/r return trip
Totalstigning Total ascent Flat løype Flat trail
Høyeste punkt, moh Highest point masl 497
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 15.982 E12 23.719 Grambolia 497 moh/masl

Ingvild Groven Amdahl

30
Rute 51 Trail number 51
Flott kultursti i Kolosjøen Natur- Beautiful heritage trail in Kolo-
park, med gamle blesteanlegg, sjøen Natural Park, with old
ljøkoier og den eldste fløterdam- bloomery furnaces, lumberjack
men i Trysils bivassdrag. Turen huts and the oldest logging dam
går over myrkjøler i stille natur in Trysil’s secondary watercour-
og langs vakre Kolosjøen, hvor ses. The route crosses marshes
du kan ta deg ut til en av øyene in a serene landscape and runs
ved hjelp av en flåte. Ved flåten along the beautiful Kolosjøen
snur du og tar samme vei tilbake. Lake, where you can access one
Vi anbefaler at du bruker støvler of the islands by means of a raft.
eller fjellsko, da deler av turen går When you reach the raft you turn
over myr. and take the same way back. Wa-
terproof boots or hiking boots are
recommended as part of the path
runs across wet marshes.

500 m

Kart Map 400 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 500 m 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km

31
Ørådalen lang runde long trail
Gradering Grading
Lengde Length 5,7 km
Totalstigning Total ascent 247 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 602
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
17.589 E12 17.026 Trysil Hyttegrend Øråneset 364 moh/masl

Stig Rønningen

32
Rute 53 Trail number 53
En fin tur i Trysil-skogen. Under­ A lovely hike through Trysil’s
veis finner du et utsiktspunkt woods. Along the way you will
over Trysils første kraftverk. Vær catch a glimpse of Trysil’s first po-
forsiktig om du vil ta kraftverket wer station. Be careful if you want
nærmere i øyesyn, da det er bratt to take a closer look at the power
ned. Deler av turen går gjennom station as there is a steep drop.
gammel skog som skaper en Part of the trail runs through
trolsk stemning og deilig ro. ancient forest, creating a mystical
and serene atmosphere.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000

600 m

500 m

400 m

300 m
1 km 2 km 3 km 4 km 5 km

33
Ørådalen kort runde short trail
Gradering Grading
Lengde Length 1,9 km
Totalstigning Total ascent 96 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 460
N61 17.589 E12 17.026 Trysil Hyttegrend Ørånenset 364 moh/masl

Johan Wildhagen/Palookaville

500 m

400 m

Kart Map 300 m


Trysil Sør, Østby 1:50 000 500 m 1 km 1,5 km 2 km

34
Rute 54
En fin og lett rundtur i Trysil-
skogen. Underveis finner du et
utsiktspunkt over Trysils første
kraftverk. Vær forsiktig om du vil
ta kraftverket nærmere i øyesyn,
da det er bratt ned.

Trail number 54
Lovely and easily navigated circuit
trail in the Trysil woods. Along

Ola Matsson
the way you will catch a glimpse
of Trysil’s first power station. Be
careful if you want to take a closer
look at the power station as there Snik deg fram
is a steep drop.
Trysil har et rikt dyreliv. Snik
deg frem blant trærne på let­-
ing etter små og store firbente.
Ikke noe annet sted i Norge
er sjansen for å se elg større. I
beverens rike kan du gli lydløst
over vannet i kano, på utkikk
etter skogens flittige byggmes-
ter. I Trysil bestemmer du.

Stalk the wildlife


The Trysil area is brimming
with wildlife. Move quietly
among the trees on the look­
out for small and large four-
legged creatures. Nowhere
else in Norway are you more
likely to see an elk. Glide si-
lently through the realm of the
beaver in a canoe in search of
these hard-working architects.
In Trysil, you decide.

35
Stig Rønningen
Sykkel Cycling Rød/red: Fysisk krevende.
Grusvei eller sti. Ulike typer
stigninger og utforkjøringer. Mer
Gradering Grading teknisk krevende. Inntil 50 km.
Grønn/green: Lett og flatt Physically challenging gravel track
terreng på bred grusvei or path. Includes various types of
og asfalt. Kan sykles av barn og ascents and downhill stretches.
voksne, også med sykkelvogn. More technically demanding.
Inntil 10 km. Distance: up to 50 km.
Easy and flat routes on wide
gravel tracks and tarmac. Suitable Svart/black: Som rød,
for both children and adults, men mer fysisk krevende.
including bike trailers. Distance: Over 50 km, men kan også være
up to 10 km. kortere, avhengig av stigning og
underlag.
Blå/blue: Lett terreng med Similar to red, but more physical-
moderate stigninger og ly demanding. Distance: anything
utforkjøringer. Inntil 20 km. over 50 km. These routes may also
Easy terrain with some minor be shorter depending on the over-
challenges such as moderate all ascent and type of terrain.
elevation and downhill stretches.
Distance: up to 20 km.

36
Sykkelarrangementer – You can hire bikes at Trysil Hyt-
Trysilrittet tegrend Øråneset, two and a half
The Trysil Cycle Race kilometres south of Trysil town
2.–4. juli 2010 byr Trysil på tre centre. Bike hire prices: 3 hours
sykkelritt på ei helg. Både de rå- NOK 120, 1 day NOK 240.
este syklistene, mosjonistene og Trysil Hyttegrend, Øråneset,
småbarnsfamiliene kan finne en tel.: +47 90 13 27 61.
passende løype.
2–4 July 2010 there will be three Transport med taxi Taxis
cycle races in Trysil. Hardened Trysil Taxi gir gunstig pris på
cycling pros, hobby cyclists and transport av deg og sykkelen din,
families with young children will slik at du kan sykle de friskeste
all find a route to suit them. turene uten å tråkke i motbakke
først. De kan også plukke deg opp
hvis du har uhell på sykkelen.
Jonas Hasselgren/utefoto.no

Trysil Taxi, tlf. +47 62 45 11 90.


Trysil Taxi offers transport for you
and your bike at an affordable
price. They can also pick you up if
you have an incident on the bike.
Trysil Taxi, tel.: +47 62 45 11 90.
Andre sykkelturer
Other bike rides Vis varsomhet Be careful
Trysil Turistkontor i Trysil Vi minner deg på egen og med-
sentrum kan anbefale andre og trafikanters sikkerhet; bruk hjelm
lengre sykkelturer i Trysil. og vis hensyn. Velkommen og
You can find out about other, god tur!
longer bike routes at Trysil Tourist I starten av brosjyren finner du
Office in Trysil town centre. også andre tips, blant annet om
GPS.
Sykkelutleie Bike hire Please keep yourself and others
Trysil Hyttegrend Øråneset, 2,5 km safe on the roads – wear a helmet
sør for Trysil sentrum, har sykler av and be considerate of others.
ulike slag, barnesykler, barneseter Have a good ride!
og sykkelvogn. Priseksempler: 3 At the beginning of this brochure
timer NOK 120, 1 dag NOK 240. you will find a number of other
Hjelm, lås og refleksvest er inklu- tips, including relating to GPS.
dert. Trysil Hyttegrend Øråneset,
tlf. +47 90 13 27 61.

37
dale
Svartåsen Flensjøen
779

n
Slettvola
778

Volsætra Flenenga
Jordet Ørsj
700
n 797 Storkjølen

Tøråsen

Grønsjømyra

136
Korsberget

Slettås
Buflogrenda

Vardlia

966

Rv 26
80

625

Trysil Fageråsen
130
Tøråsen Høyfjellssenter

134 Trysil
1046 140
Ø
Brøfjellet Knettsetra Trysil
Turistsenter
Trysilfjellet Ås

1132

Hannakjølen 736
Ena

Livollen 132
141
Storkjølen

Nørdre
Ulvsjøberget
835 854 789 Nyb
695
Ulvsjøen
Søre
Grø

Grønberget
nd
ale

Vestby
n

722

Sæteråsen

Trysil flyplass
650
135
sjø

Grøndalen
438 Gjevaldshaugen 788
Gammel

Munksjøberget
en

Grø

826
na

Varaholla

Flekksjøen
25

Hammeren
Rv

Flekkjølen
Munksjøen
jø- Varaholla

438 Va
r åa
Fallgnollen
625

let 687
Søre Osen Nyhus

Fønsjøen

704

673
38 Tørberget
Esk
ild
s

438
910
Girstakken

Ljø
r
da
Ljø
Oversiktskart sykkel

le
ra

Gira
n
Brynflået

Index map cycling


Drevja Kvernåa
jøsætra Drevjesætra
Drevjesætra
Ørsjøen
Ørsjøen
868
823
Storgnollen
Ve
slg

nd

Fulufjellet
Ørsjøberget
ale
n

Ljørdalen
130 Smørmyråsen . . . . . . . . . . . . . . 40
Vola
807

131
870

Tektgnollen
Støprunden . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Tangå
a

Grønberget

799 132861 Knertrunden . . . . . . . . . . . . . . . 44


Granåsen
133 Langs elva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
04
Faksfje
881
Øst
re
grø
na

131 134 Hesten


Solberg Furuberget
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . .802
Kvernmosætra

135 Gammelvollrunden . . . . . 50
Ryskdalen Hammars
Ørsjøen
Storflået
Fjellbygda
skaft
136 Flenåsrunden . . . . . . . . . . . . . . 52
Ve

140 Trysil 1132 Topprittet. . . 54


st

697
reg
røn
a

141 Trysilrittet. . . . . . . . . . . . . .Elgshaugen


. . . . . . 56
826
Støa
Rv 25
Østby

bergsund
Sykkelutleie Støa kanal

635
Nesvollberget
576 599
Try

Flermoberget 480
sil
elv

581
a

lvollen 133 570

Fo
r
en
in
Landsjøen g
466 a
Fossberget
Galåsen 441
åa

Flermoen
Landsjøåsen
n
Tan
Rv 26

638

591
Vestsjøberget

Langtjernåsen

Vestsjøen

Ryskåsen

646
488

Gnolla


a
Plassen
576 39
a
Grøn Borveggen
Smørmyråsen
Gradering Grading
Lengde Length 16 km
Totalstigning Total ascent 216 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 560
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

600 m

500 m

400 m
Kart Map
Trysil Sør, Østby 300 m
1:50 000 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12km 14 km 16 km

40
Rute 130
Turen om Smørmyråsen går delvis
på fredelig skogsbilvei med lite
trafikk. I Buflodgrenda går ofte
kuene og beiter, og du kan nyte
utsikten til Trysilfjellet. Ruta stiger
200 m på de første 4 km. Første
del av denne strekningen går
på asfalt, deretter på grus. Etter
stigningen er det en lett tur på

Johan Wildhagen/Palookaville
grusvei og skogsbilvei.

Trail number 130


The route around Smørmyråsen
runs partly on quiet forest roads
with little traffic. There are often
cows grazing along the road in Midt i hjertet
Buflodgrenda, where you can I Trysil kan alle i familien finne
also take in some great views of aktiviteter som treffer midt i
Trysilfjellet Mountain. There is hjertet. Utforsk naturen på to
a 200-metre ascent in the first hjul, eller ta beina fatt og gå på
four kilometres of the route. The oppdagelsesferd i fjellet. Ta en
first part of this ascent runs on rast i solveggen på Knettsetra,
tarmac, thereafter on gravel. The og la barna utfordre tyngde-
ascent over and done with, it’s kraften i hinderløypa. I Trysil
an easy ride on gravel tracks and bestemmer du.
forest roads.
Family fun
Trysil has activities to perfectly
suit all the family. Explore
nature on two wheels, or take
off on a hike to discover the
mountain. Take a break in the
sun at Knettsetra while the
kids try to defy gravity on the
nearby obstacle course. In
Trysil, you decide.

41
Støprunden
Gradering Grading
Lengde Length ca 22 km
Totalstigning Total ascent 435 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 696
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Ola Matsson

700 m

600 m

500 m

400 m
Kart Map
Trysil Sør, Østby 300 m
1:50 000 3 km 6 km 9 km 12 km 15 km 18 km 21 km

42
Rute 131
Store deler av denne turen går på
fredelig skogsbilvei. Her er det
masser av frisk luft, fuglekvitter og
fine utsiktspunkter til Trysilfjellet
underveis. Ved Ørsjøen er det en
flott rasteplass med grillmulighe-
ter. De første to kilometerne av
turen har bratt stigning, deretter

Johan Wildhagen/Palookaville
er det variert og lett terreng.

Trail number 131


Large parts of this trail run on
quiet forest roads. You will be
able to enjoy plenty of fresh air, Ekte velvære
birdsong and lovely views of Velvære er en del av vår natur.
Trysilfjellet Mountain along the For noen er velvære å speide
way. There is also a nice rest stop utover vannet med fiskestanga
at Ørsjøen Lake where you can i hånden. Andre finner den
have a barbeque. The first two rundt bålet, sammen med fa-
kilometres of the trail are steep, milie eller gode venner. Eller på
but thereafter the terrain flattens SPA, hvor hele kroppen får den
out and becomes more varied. oppmerksomheten den fortje-
ner. I Trysil bestemmer du.

True well-being
Well-being is an integral part
of nature in Trysil. Some expe-
rience it gazing across the wa-
ter with a fishing rod in hand.
Others find it seated around
a camp fire together with
friends and family. Or why not
treat your entire body to some
well-earned pampering at our
Spa? In Trysil, you decide.

43
Knertrunden
Gradering Grading
Lengde Length 4,4 km
Totalstigning Total ascent 52 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 472
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 18.221 E12 14.687 Innkjøring Trysilfjellet Golfbane Entrance to
Trysilfjellet Golf Course 449 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

44
Rute132
Fin og lett tur på grusvei i skogs-
terreng ved Trysilfjellet Golfbane.
Ved klubbhuset er det en liten
kafé der det er forfriskninger å få
kjøpt. Flere rastebord underveis.
NB! Turen går gjennom golfbanen,
så husk hjelm og vis hensyn.

Johan Wildhagen/Palookaville
Trail number 132
Nice and easy ride on a gravel
track in wooded terrain by Trysil­
fjellet Golf Course. There is a small
café serving refreshments at the
club house. There are also several Hole-in-one
picnic tables along the way. Gå for en lav score på vår
Please note: The route runs across flotte skog- og fjellbane og nyt
the golf course, so remember panoramautsikten til Trysilfjel-
to wear a helmet and beware of let. Kanskje ser du en elg beite
golfers. i skogkanten. Velg mellom 18
hull på hovedbanen, pay &
play på korthullsbanen eller
vårt gode treningsområde. I
Trysil bestemmer du.

Hole-in-one
Lower your handicap on our
stunning forest and mountain
course while you enjoy the
spectacular views of Trysilfjellet
Mountain. If you’re lucky you
might spot an elk grazing at
500 m the edge of the woods. Choose
between 18 holes on the main
400 m
course, pay & play on the
short course or a session in
Kart Map our outstanding training area.
300 m Trysil Sør, Østby In Trysil, you decide.
2 km 4 km 1:50 000

45
Langs elva Along the river
Gradering Grading
Lengde Length 39 km
Totalstigning Total ascent 188 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 383
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

400 m
Kart Map
Trysil Sør, Østby 300 m
1:50 000 5 km 10 km 15 km

46
Rute 133 Trail number 133
En tur for deg som ønsker en opp- If you are looking for a ride in
levelse i rolige omgivelser med peaceful surroundings with the
elva som følgesvenn. Turen går river as your reference point,
sørover gjennom Trysil sentrum then this is the route for you. It
på hovedveien ned til Nyberg- runs south through Trysil town
sund. centre, along the main road
I Nybergsund finner du Konge- to Nybergsund. When passing
parken på din høyre side. Her through Nybergsund you will see
søkte Kong Haakon og Kronprins the King’s Park on your right. This
Olav dekning 11. april 1940, og is where King Haakon and Crown
unngikk bombene når tyske fly Prince Olav sought cover from the
angrep Nybergsund i sin jakt på German bombers that attacked
konge og regjering. Nybergsund looking for the King
Turen krysser gamle Nybergsund and the Norwegian government
bro og følger deretter grusvei on 11 April 1940.
videre sørover. 12 km ut i turen tar The route crosses the old Nyberg­
du til venstre mot Grotøy-brua. sund bridge and then follows
Følg veien over elva og sving til a gravel track south. Take a left
venstre inn på rv. 26 og følg den towards the Grotøy bridge after 12
tilbake til Trysil sentrum. kilometres. Follow the road across
the river and turn left onto classi-
fied road 26, following it back into
Trysil town centre.

Jonas Hasselgren/utefoto.no

20 km 25 km 30 km 35 km 40 km

47
Hesten
Gradering Grading
Lengde Length 11,4 km
Totalstigning Total ascent 141 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 830
Gpskoordinater start GPS coordinates at start
N61 19.405 E12 09.260 Trysil Høyfjellssenter 830 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

48
Rute 134 Trail number 134
Denne turen har mange flotte This trail offers many stunning
utsiktspunkter underveis. På viewpoints along the way. At
Knettsetra er det servering og Knettsetra there is a café with ani-
dyr på tunet, i tillegg en morsom mals grazing out in the courtyard.
hinderløype for barn. Turen går There is also a fun obstacle course
fra Trysil Høyfjellssenter via Trysil for children. The route runs from
Turistsenter ned til Trysil sen- Trysil Høyfjellssenter via Trysil
trum. Løypa er forholdsvis lett, Turistsenter and down to the
med opp- og nedoverbakker og town centre. The ride is relatively
noen friske utforkjøringer. Ca tre easy, with uphill and downhill
km ut i løypa er det en jevn, hard sections and some thrilling down-
stigning. De sprekeste sykler opp hill racing. After approximately
bakken, men de fleste må regne three kilometres there is an even,
med å gå litt. Like før du her når steep ascent. The fittest might be
løypas høyeste punkt ligger det able to cycle up the hill, but most
fem dyregraver på venstre hånd. of us would probably prefer to
Det meste av turen går på grusvei. get off the bike for a while here.
Just before you reach the route’s
highest point there are five pitfalls
for animals on your left-hand
side. Most of the route runs on
gravel tracks.

800 m

700 m

600 m

500 m

400 m
Kart Map
300 m
Trysil Sør, Østby
2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 1:50 000

49
Gammelvollrunden
Gradering Grading
Lengde Length 48 km
Totalstigning Total ascent 355 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 545
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Heidi Myrvold

500 m

400 m
Kart Map
Trysil Sør, Østby 300 m
1:50 000 5 km 10 km 15 km

50
Rute 135 Trail number 135
En flott tur sørover fra Trysil sen- A great ride south of Trysil town
trum gjennom skog- og kultur- centre, running through forest
landskap, delvis langs Trysilelva. and heritage landscapes, partly
Dyrelivet rundt Vestsjøberget er along Trysilelva River. There is
rikt, og muligheten for å se ville plenty of wildlife around Vest-
dyr er stor. Navnet «Gammel­ sjøberget, and you are very likely
vollen» kommer fra en gammel to spot some wild animals. The
setervoll som du passerer på name “Gammelvollen” comes
strekningen. 20 km ut i turen from an old fenced mountain
kommer du til Vestsjøen. Her er pasture that you pass along this
det mulighet for en hvilepause stretch. After 20 kilometres you
før du tar fatt på stigningen opp reach Vestsjøen Lake where you
Vestsjøberget. Du passerer en can take a break before continu-
gammel storgård, og et vakkert ing the ascent up Vestsjøberget.
kulturlandskap møter deg når du You’ll pass an old estate and a
sykler nedover til Trysilelva igjen. beautiful heritage landscape me-
Turen starter og slutter på asfalt, ets you as you ride back along the
men store deler av den går på Trysilelva River. The route starts
grus og skogsbilvei. En tøff stig- and ends on tarmac, but large
ning og trafikkert vei ca 8 km ut i parts of it run on gravel tracks
løypa (varer i drøye 2 km). and forest roads. There is a steep
ascent and a trafficked road after
about 8 kilometres (which runs
for about 2 kilometres).

20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km

51
Flenåsrunden
Gradering Grading
Lengde Length 19,7 km
Totalstigning Total ascent 293 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 610
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Jonas Hasselgren/utefoto.no

600 m

500 m

400 m
Kart Map
Trysil Sør, Østby 300 m
1:50 000 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12km 14 km 16 km 18 km 20 km

52
Rute 136
Flenåsrunden går delvis på frede-
lig skogsbilvei med lite trafikk.
Her kan du nyte naturen, utsikten
og stillheten. I Buflodgrenda går
ofte kuene og beiter, og du har
flott utsikt til Trysilfjellet. Ruta har
gjevn stigning de første 5,5 km.
Første del av denne strekningen

Johan Wildhagen/Palookaville
går på asfalt, deretter på grus.
Etter stigningen er det en lett tur
på grusvei og skogsbilvei.

Trail number 136


The Flenåsrunden route runs
partly on quiet forest roads with
little traffic. On this ride you can Skitt fiske!
enjoy the landscape, the views Trysilelva er kjent for godt
and the peace. There are often fiske. Kjenn pulsen stige når
cows grazing along the road in den store gjedda nærmer seg
Buflodgrenda, where you can kroken, eller prøv lykken i vår
also take in some great views of eksklusive fluefiskesone. Test
Trysilfjellet Mountain. There is an europanyheten driftbåtfiske,
even ascent in the first five and a eller la minsten prøve seg med
half kilometres of the route. The mark og dupp. I Trysil bestem-
first part of this stretch runs on mer du.
tarmac, thereafter on gravel. The
ascent over and done with, it’s
an easy ride on gravel tracks and Fishing Eldorado
forest roads. Trysil River is known for its
excellent fishing. Feel your
heart rate increase as a big
catch nears the bait, or try
your luck in our exclusive
fly-fishing zone. Test the latest
in drift boat fishing or let the
little ones have a go at angling.
In Trysil, you decide.

53
Trysil 1132 Topprittet Top Ride
Gradering Grading
Lengde Length 13,7 km
Totalstigning Total ascent 917 m
Høyeste punkt, moh Highest point masl 1050
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Heidi Myrvold

54
Rute 140 Trail number 140
Test kreftene dine på sykkel! Test your strength by bike! The
Topprittetløypa er tilpasset de Top Ride route runs from Trysil
sprekeste syklistene og går fra town centre and up Trysilfjellet
Trysil sentrum og opp Trysilfjellet. Mountain and is the route for the
Her klatrer du 917 høydemeter fittest cyclists. The route includes
på 13 km. Løypa går på asfalt og an ascent of 917 metres over a total
grusvei. Har du lyst til å konkur- of 13 kilometres of tarmac and gra-
rere, så meld deg på sykkelrittet. vel tracks. If you feel like compe-
Se trysil.com/trysilrittet. ting, why not register for the race?
See trysil.com/trysilrittet.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000
1100 m

1000 m

900 m

800 m

700 m

600 m
Jonas Hasselgren/utefoto.no

500 m

400 m

300 m
3 km 6 km 9 km 12 km

55
Trysilrittet The Trysil Cycle Race
Gradering Grading
Lengde Length 75 km
Totalstigning Total ascent 818 m (368 m stigning opp til Vestby)
(368 m to Vestby)
Høyeste punkt, moh Highest point masl 741
Gpskoordinater start GPS coordinates at start N61 18.952 E12 15.763
Trysil Turistkontor Trysil Tourist Office 360 moh/masl

Johan Wildhagen/Palookaville

700 m

600 m

500 m

400 m

300 m
1 km 20 km 30 km

56
Rute 141 Trail number 141
Trysilrittet har en spennende The Trysil Cycle Race takes an
og variert løypeprofil i terrenget exciting and varied path through
rundt Trysilfjellet. Med asfalt, the area surrounding Trysilfjellet
stipartier, kjerrevei og grusvei er Mountain. Tarmac, paths, cart
dette ei løype for både trening, roads and gravel tracks make for
konkurranse og tur. Her er det a route that offers exercise, com-
fredelige strekninger med fantas- petition and hiking opportunities.
tisk natur og utsikt, morsomme There are peaceful stretches with
stipartier og flotte setervoller. amazing nature and views, fun
Har du lyst til å måle krefter med path sections and stunning fenced
andre syklister, ta utfordringen mountain pastures. If you feel like
og meld deg på Trysilrittet. Se seeing how you compare against
trysil.com/trysilrittet. Denne hel- other cyclists, take on the challenge
ga byr Trysil på hele tre sykkelritt. and register for the Trysil Cycle
Start og målgang i Trysil Sentrum. Race. See trysil.com/trysilrittet.
NB. Denne løypa vil være ferdig During the competition weekend
merket siste helgen i juni. we will be offering no less than
three cycle races in Trysil. Start and
finish in Trysil town centre.
N.B: Marking of this route will be
finalised in the last weekend of
June.

Kart Map
Trysil Sør, Østby 1:50 000, Trysil-Knuts Fjellverden, Nordre Osen
1:50 000 og Trysil Nord, Bittermarka 1:50 000

40 km 50 km 60 km 70 km

57
Johan Wildhagen/Palookaville
NOK 765/
Bamserunden pers ved
sykkeltur med overnatting 4 personer
bike ride and one night’s stay person in a group
of four
NYHET! Bamserunden er en
todagers sykkeltur som passer for
spreke familier med barn over ti Til
Røros
Femund
Engerdal
Støt-
fjellet

år. Du kommer tett på naturen og


Se
ns

Sennsjø- Til
jøen

vika Mjøl-

N
fjellet Idre
Bitter- Särna
marka
En

Linnes

kan oppleve villmarkas myste-


Kampflåhøgda
ge

Skard-
rsjø

1207 Rømony-
fjellet Drevfjellet
en

sætra
1001 1025
Bryn
Drevdalen
Bergåa

rier. Ta en pust i bakken og nyt


Eltdalsskardet
Dre

Engerneset Elgshøa
vja

Grasbekkåsen
Rømogamle-
Skåret
Tr

sætra
ys

Simlehøa Fregn
ile

Ljør

984
lva

Trysil-Knuts Øvergård Fulufjellet


a

Rømoen 1051
Fjellverden

utsikten over uendelig villmark, S


Tjørnåsen
Rabbkjøln

Eltdalen Eltsjøen Granåsen

26
Flena

Bliku-

eller våg deg på en forfriskende


fjellet Flensjøen
950
Gira

Jordet
Drevja

dukkert i et stille skogsvann.


Ørsjøen

Fulu-
Tr

Ljørdalen
ys

fjellet
ile
lva

215 Vola
Øst

Tangåa

Stopp ved et forlatt bjørnehi, eller


re
gr

Slettås 26
øn
a

966 Va r l i a 935
Faksfjellet
881
na

studer skogens flittige byggmester


erre

Ve
stre
Tv

Fageråsen Kvernmosætra
gr
øn

Ryskdalen
Innbygda
a

Skuru-
fjellet Fjellbygda
215 Trysilfjellet
1132
Klara

ved ei beverhytte. Kanskje ser du


Ljør

a Camping
Nordre Osen Storen
a

Veslena
Til
Sälen
Nybergsund Støa Älvdalen
Nordre Ulvsjøberget Østby

også skogens konge, elgen.


854
Ulvsjøen
25
Søndre Nesvoll-
berget
Vestby
Tr
Grø

ys

Bamserunden byr på 48 km
na

ile

Grøndalen
lva

Til Østre 26
Rena Æra
Østerdalen Langsjøen Grø
na
Os

sykling hver dag, hovedsakelig


en

25
sjø

Flermoen Til
Munksjøen
en

Nyhus Rörbäcksnäs
Sälen
Fønsjøen Mora
Osensjøen

på grusvei, men også på stier og


Turistsenter
Ve
st
sjøe

Plassen
n

Tr

Tørberget
ys

Tørbergsjøen
ile
lva

asfalt. Ruta skiltes i juni 2010, og


Midtskogberget

Søre Osen
Sjøenden
Camping

du kan da laste ned egen GPS-fil


Rysjølia

Rysjøen
Lutnes
Til Til

for turen.
Elverum Karlstad
Hamar Gøteborg
Oslo
©
sjon
0 km 5 km 10 km 15 km roduk
Kartp

58
NEW! Bamserunden (The Bamse Prisen inkluderer
Route) is a two-day cycling trip • Overnatting på hytte i Hølje-
suitable for active families with dalen, strøm, ved, sengetøy og
children aged ten and over. You’ll sluttrengjøring.
get up close to nature and the • Båt og fiskeutstyr på hytta.
mysteries of the wild outdoors. • Middag, frokost og lunsj som du
Take a break on the slope and tilbereder selv.
admire the views of the remote • Ruteprofil og GPS-fil.
wilderness. Or dare to take a
refreshing dip in a quiet forest Tilleggsbestilling
tarn. Stop at an abandoned bear’s • Fiskekort (gratis under 16 år).
lair, or study the hard-working • Leie av sykkel og GPS.
beavers at their lodge. You might • Ekstra døgn på hytta.
be lucky enough to encounter • Kart (1:50 000).
an elk.
Bamserunden offers 48 kilome- The price includes:
ters of cycling each day, mainly • Accommodation in a cabin in
on gravel but also on paths and Høljedalen, electricity, firewood,
asphalt. The route will be sign- bed linen and cleaning.
posted in June 2010, and then you • Boat and fishing equipment.
can also download a GPS file for • Dinner, breakfast and lunch that
the tour. you prepare yourself.
• Route profile and GPS file.
Extras:
• Fishing licence (free under 16
years).
• Bike hire and GPS hire.
• An additional night’s stay.
• Map (1:50,000).

Bestill på trysil.com/sommer.
Book on trysil.com/summer.

Arrangør organiser:
Vestre Trysil Utmarkslag

59
Foto: ola Matsson

Trysil på
Besøk oss m er om
trysil.com/s
sommeren 2010
Trysilrittet 2.–4. juli
Terrengritt på 75 km rundt Trysil-
fjellet, motbakkeritt til toppen av
Trysilfjellet og familieritt.
All-terrain race, summit race and
family bicycle race.

Kanalen 6.–8. august


Musikkteaterstykke som skildrer
livet på Støa kanal på 1800-tallet.
Musical theatre piece portraying the
daily life in the 19th century.

Trysil Sommerfestival
13.–14. august
Konserter, lokal kultur, håndverks-
tradisjoner og tivoli.
Summer festival with concerts and
local culture.

Familiehelga 3.–5. september


Fjellmarsj, skattejakt og spennende
aktiviteter for hele familien.
Family Weekend with exciting
activities.

Trysilrypa 10.–12. september


Årets jentehelg i fjellet! Turmarsj- og
løp for spreke jenter. 6, 10 og 13 km.
A walking and running event for
active women.