แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง

The Changing year

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

หน่วยการเรียนรูท
้ ี่ 5 The Changing year
แผนการเรียนรู้เรื่อง
เวลา 1 ชัว่ โมง

Reckoning Meteorology

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสำาคัญ

การอ่านบทความที่เป็ นภาษาอื่น ถ้าผ้้อ่านมีความร้้ในเรื่องนั้น

ในภาษาของตนอย่้บ้าง จะช่วยให้ผอ
้ ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านง่ายขึ้น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง

2.1.1 นักเรียนสามารถบอกใจความสำาคัญและรายละเอียด

จากเรื่องที่อ่านได้

2.2 จุดประสงค์นำาทาง

2.2.1 นักเรียนเดาความหมายของคำาศัพท์จากข้อความใน

บทอ่านได้

2.2.2 นักเรียนสามารถตอบคำาถามจากบทอ่านได้
2.2.3 นักเรียนสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านตาม

วัตถุประสงค์ได้

3. เนื้ อหาสาระ

3.1 Reckoning Meteorological.

3.2 Traditional.

3.3 The Seasons.

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน Pre-Reading

1. อภิปรายถึงความเชื่อ ประเพณีและพิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
ฤด้กาลที่นก
ั เรียนเคยทราบหรือ

ที่ได้ร ับการบอกเล่า ให้นก
ั เรียนเขียนลงในกระ

ดาษสั้นๆและอ่านให้เพื่อนนักเรียนทั้ง
ชั้นฟั ง

2. ให้นก
ั เรียนด้ภาพประกอบจากเอกสารประกอบการสอน(

ภาพที่ 1.14- ภาพที่1.16 )

3. ให้นก
ั เรียนลองทายและเดาความหมายคำาศัพท์

ประกอบภาพโดยคร้อธิบายเพิ่มเติม

ความหมายที่ถ้กต้องและอธิบายวิธีการประเมิน

ผลให้นก
ั เรียนเข้าใจ

4.2 กิจกรรมขณะอ่าน While-Reading

1. คร้อธิบายวิธีการค้นหาความหมายและวิธีเดา

ความหมายของศัพท์โดยใช้ Context

Clue แล้วให้นก
ั เรียนศึกษาบทอ่านจากเอกสาร

ประกอบการสอนเรื่อง

3.1 Reckoning Meteorological
3.2 Traditional

3.3 The Seasons

2. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.1 เรื่อง

Reckoning Meteorological ได้แก่ reckon,

calendar, meteorology, conversely,

astronomical, solstice, equinox, orbit, vernal,

appropriate, designation, และคำาว่า

convention เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ประโยคหรือ คำาจำากัดความเป็ นภาษาอังกฤษ

นักเรียนและคร้ช่วยกันบอกความหมาย
เป็ นภาษาไทย

3. ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่าน Reckoning

Meteorology แล้วช่วยกันแปลและสรุปใจความ
สำาคัญ

4. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่

นักเรียนอ่านแล้ว

From paragraph 2 how long did a

season last in the Roman calendar?

Suggested answer : Three months

From the next paragraph when did the

spring in Northern hemisphere begin?

Suggested answer : March 1.

hemisphere begin?

hemisphere begin?

When did the summer in Northern

Suggested answer : June 1.
When did the autumn in Northern

Suggested answer : September 1.

hemisphere begin?

When did the winter in Northern

Suggested answer : December 1.

5. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.2 เรื่อง เรื่อง

Traditional ได้แก่ traditional, insolation,

midsummer, midwinter, respectively, various,

culture และคำาว่า middle เป็ น

ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยคหรือ

คำาจำากัดความเป็ นภาษาอังกฤษ นักเรียน

และคร้ช่วยกันบอก ความหมายเป็ นภาษาไทย

แล้วให้นก
ั เรียนขีดเส้นใต้คำาศัพท์เหล่านั้น

6. ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่าน Traditional แล้วช่วยกัน

แปลและสรุปใจความสำาคัญ

7. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่

นักเรียนอ่านแล้ว

What does “tradition” in line 1 means?

Suggested answer : part of the traditions of a

country or people.

What does “insolation” in line 1 means?

Suggested answer :

the amount of light from the sun.

From the words “midsummer” and

“midwinter” what does “mid” means?
something.

Suggested answer : In the middle of
Which word in paragraph 2 is being

called for New Year in Iran, Afghanistan and

in some parts of middle East ?

Suggested answer : “Nowruz”

What does “various” in paragraph 2

means?
something.

Suggested answer : many different types of
8. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.3 เรื่อง เรื่อง The

Seasons ได้แก่ occur, represent, cross,

northward, equal, reach, sunlight และคำาว่า

reverse เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง

ยกตัวอย่างประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ นภาษา

อังกฤษ นักเรียนและคร้ช่วยกันบอก

ความหมายเป็ นภาษาไทยแล้วให้ นักเรียนขีดเส้น

ใต้คำาศัพท์เหล่านั้น

9. ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่าน The Seasons ช่วยกัน

แปลและสรุปใจความสำาคัญ

10. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่

นักเรียนอ่านแล้ว
paragraph 1?

How many key dates are there from

Suggested answer : There are four key dates.
When are they?

Suggested answer : 21 of March, June,

September and December.

What is the beginning of spring in the

Northern hemisphere and when ?

Suggested answer : The Vernal

Equinox on 21 March.

What is the Midsummer’s Day in the

Northern hemisphere and when ?

Suggested answer : The Summer Solstice

on 21 June.
going south ?

When did the sun cross the Equater
Suggested answer :The Autumnal Equinox

on 21 September.
hemisphere?

When is the shortest day in the Northern

Suggested answer : 21 December.

11. ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านทั้ง 3 บทอ่านอีกครั้งแล้ว

ให้ทำาแบบฝึ กหัด Exercise 1.2
เพื่อน

จำานวน 10 ข้อแล้วเปรียบเทียบคำาตอบกับ

12. คร้เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม

13.ให้นก
ั เรียนจับค่้และทำา Exercise 1.3 จำานวน 10

ข้อ ช่วยกันตรวจสอบคำาตอบที่ถ้กต้อง

14. คร้เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม

4.3 กิจกรรมหลังการอ่าน Post-Reading

1. นักเรียนตรวจความถ้กต้องของแบบฝึ กหัดทั้ง

2 อภิปรายซักถามประเด็นข้อสงสัย

2.คร้สรุปประเด็นข้อสงสัยและแนะนำาเพิ่มเติม
3.คร้นำาคะแนนที่นก
ั เรียนแต่ละคนสอบได้เก็บ

เป็ นคะแนนรายจุดประสงค์
5. สื่อการเรียนรู้

5.1 เอกสารประกอบการสอน

5.2 แหล่งเรียนร้้ : 1. ใช้ Search Engine เช่น

www.google.co.th, www.yahoo.com ,

www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์

ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่ต้องการ
2. Cambridge Advanced Learner’s

Dictionary (2005) . (2nd ed)
Cambridge University Press.

Singapore :
3. Longman Dictionary of

Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Limited.
6. การวัดผลและประเมินผล

Pearson Education

วิธีการวัด
1. ทำาแบบฝึ กหัด

Exercise 1.2 จำานวน
10 ข้อ

เครื่องมือ

เกณฑ์การวัด

แบบฝึ กหัด Exercise ตอบถ้กได้ = 1
1.2 จำานวน 10 ข้อ

คะแนน

ตอบผิดได้ = 0
คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 50%ของ
คะแนนเต็ม

ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน
เกณฑ์
2.ทำาแบบฝึ กหัด

Exercise 1.3 จำานวน
10 ข้อ

แบบฝึ กหัด Exercise ตอบถ้กได้ = 1
1.3 จำานวน 10 ข้อ

คะแนน

ตอบผิดได้ = 0
คะแนน

เกณฑ์ผ่าน 50%ของ
คะแนนเต็ม

ทำาถ้ก 5 ข้อ = ผ่าน
เกณฑ์
4. การสังเกต
พฤติกรรม

แบบสังเกต
พฤติกรรม

17-20 = ดีมาก
14-16 = ดี

10-13 = ปานกลาง
9-0

ปรับปรุง

= ต้อง

7.

ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

7.1 คำาตอบจากแบบฝึ กหัด Exercise 1.2 จำานวน 10 ข้อ
7.2 คำาตอบจากแบบฝึ กหัด Exercise 1.3 จำานวน 10 ข้อ

3.1 Reckoning

Meteorological

Meteorological seasons are reckoned by temperature,

with summer being the hottest quarter of the year and winter
the coldest quarter of the year.

Using this reckoning, the Roman calendar began the

year and the spring season on the first of March, with each

season occupying three months. This reckoning is also used

in Denmark, the former USSR, and Australia. In the modern

United Kingdom there are no hard and fast rules about

seasons, and informally many people use this reckoning.

So, in meteorology for the Northern hemisphere: spring

begins on March 1, summer on June 1, autumn on September
1, and winter on December 1. Conversely, for the Southern

hemisphere: summer begins on December1, autumn on March
1, winter on June 1, and spring on September 1.

In astronomical reckoning, the seasons begin at the

solstices and equinoxes. The cross-quarter days are considered
seasonal midpoints. The length of these seasons is not

uniform because of the elliptical orbit of the earth and its
different speeds along that orbit.

In the conventional United States calendar: Winter (89

days) begins on 21 December, the winter solstice; spring (92

days) on 20 March, the vernal equinox; summer (93 days) on
20 June, the summer solstice; and autumn (90 days) on 22
September, the autumnal equinox.

Because of the differences in the Northern and Southern

Hemispheres, it is no longer considered appropriate to use the
northern-seasonal designations for the astronomical quarter

days. The modern convention for them is: March Equinox;
June Solstice; September Equinox; and December Solstice.

3.2 Traditional

Traditional seasons are reckoned by insolation, with

summer being the quarter of the year with the greatest

insolation and winter the quarter with the least. These seasons
begin about 4 weeks earlier than the meteorological seasons
and 7 weeks earlier than the astronomical seasons.

In traditional reckoning, the seasons begin at the cross-quarter
days. The solstices and equinoxes are the midpoints of these
seasons. For example, the days of greatest and least

insolation are considered the "midsummer" and "midwinter"
respectively.

This reckoning is used by various traditional cultures in

the Northern Hemisphere, including East Asian and Irish

cultures. In Iran, Afghanistan and some other parts of middle

east the beginning of the astronomical spring is the beginning
of the new year which is called Nowruz.

So, according to traditional reckoning, winter begins

between 5 November and 10 November; spring between 2

February and 7 February, ; summer between 4 May and 10
May ; and autumn between 3 August and 10 August, The

middle of each season is considered Mid-winter, between 20

December and 23 December,; Mid-spring, between 19 March
and 22 March,); Mid-summer, between 19 June and 23
June,; and Mid-autumn, between 21 September and 24
September,

3.3 The Seasons.

There are four key dates in the year. These occur on 21

March, June, September and December.

21 March is the Vernal Equinox and represents the

beginning of spring in the northern hemisphere. It is the point
at which the Sun crosses the Equator as it travels northwards.

At this time day and night are of equal length, hence equinox
- 'equal night'.

21 June is the Summer Solstice or Midsummer's Day in

the northern hemisphere, when the Sun has reached its further
point north of the Equator (Tropic of Cancer). As more

sunlight reaches the northern hemisphere the days last longer
than the nights. The day after, the sun begins to travel south
and the days start to shorten.

21 September is the Autumnal Equinox when the sun

crosses the Equator going south.

21 December is the Winter Solstice and is shortest day

in the northern hemisphere; it is the middle of summer in the
southern hemisphere. The Sun has reached its furthest point
of travel south - the Tropic of Capricorn.

The seasons are, of course, reversed in the southern

hemisphere - autumn in March, winter in June, spring in
September and summer in December.

Exercise 1.2 True or False.

Write T for true statements and F for the false ones in
the boxes given below.
1.

The solstices are days when the earth reaches

its farthest northern and southern declinations.

2.

The solstice occurs on December 21 or 22 and
marks the beginning of winter (this is the
shortest day of the year).

3.

Equinoxes are days in which day and night are

4.

The seasons are not the result of the tilt of the

5.

In astronomical reckoning, the seasons begin at

6.

When it is summer in the Northern

of equal duration.
Earth's axis.

the solstices and equinoxes.

hemisphere, it is always winter in the Southern
hemisphere.

7.

The seasons result from the Earth's axis being
tilted to its orbital plane; it deviates by an
angle of approximately 33.5 degrees.

8.

A season is one of the major divisions of the
year, generally based on yearly periodic
changes in weather.

9.

Seasons happen due to the yearly revolution of
the Sun around the Earth and the tilt of the

Earth's axis relative to the plane of revolution.
10
.

Earth reaches perihelion (the point in its orbit
closest to the Sun)

in January, and it reaches aphelion (farthest

point from the Sun) in July.

Exercise 1.3 Cloze Test.

Fills in the correct words or phrases
The seasons result from the Earth's _________1.being

tilted to its orbital plane; it_____ 2.by an angle of

approximately 23.5 ________3. Thus, at any given time

during summer or winter, one part of the _________4. is

more directly exposed to the rays of the Sun . This exposure

alternates as the Earth _________5. in its orbit. At any given
time, regardless of season, the northern and southern
_________6. experience opposite seasons.

It is easy to observe the effect of the axis tilt from

the change in day length, and ______7. of the Sun at noon
(the culmination of the Sun), during a year.

Seasonal weather ________8. between hemispheres are

further caused by the elliptical orbit of Earth. Earth reaches
_________9. (the point in its orbit closest to the Sun) in

January, and it reaches _________10. (farthest point from the
Sun) in July. Even though the effect this has on Earth's
seasons is minor, it does noticeably soften the northern
hemisphere's winters and summers. In the southern
hemisphere, the opposite effect is observed.

axis
degrees

deviates

planet

aphelion

revolves

altitude

perihelion

hemispheres
differences

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 1.2
1.

T

2.

T

3.

T

4.

F

5.

T

6.

T

7.

F

8.

T

9.

F

10.

T

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 1.3
1.

axis

2.

deviates

3.

degrees

4.

planet

5.

revolves

6.

hemisphere

7.

altitude

8.

differences

9.

perihelion

10. aphelion

เลข

ที่
ชื่อ/สกุล
เสียสละและช่วยเหลือผ้้อ่ น

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

5
ตั้งใจทำางาน

กระตือรือร้น

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

รวม

5

5

5

20

ลงชื่อ

ผ้้ประเมิน

( นายก

มลพันธ์ จามพัฒน์ )
เดือน

พ.ศ.

วันที่

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful