You are on page 1of 31

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing year


ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรียนรูท
้ ี่ 5 The Changing year
แผนการเรียนรู้เรื่อง The Countryside
เวลา 1 ชัว่ โมง
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
1. สาระสำาคัญ
การอ่านบทความต่าง ๆ นอกจากผู้อ่านจะไดูความรู้ ความ
เพลิดเพลินแลูว นักเรียนยังสามารถนำาความรู้ คำาศัพท์ สำานวน
และวิธีอ่าน ไปใชูในการศึกษาคูนควูาต่อไปไดู

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
2.1.1 นักเรียนสามารถอ่านบทอ่าน แลูวบอกใจความสำาคัญ
และระบุรายละเอียดไดู
2.2 จุดประสงค์นำาทาง
2.2.1 นักเรียนเดาความหมายของคำาศัพท์จากบริบทไดู
2.2.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไดู
2.2.3 นักเรียนสามารถตอบคำาถามจากเรื่องที่อ่านไดู

3. เนื้ อหาสาระ
3.1 - A Countryside for Health and Wellbeing.
The Physical and Mental Health
Benefits of Green Exercise.
3.2 Bill Bryson Interview.
3.3 New Words

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน Pre-Reading
1. สนทนาและทักทายนักเรียน
คร้ : Where do you live ?
นักเรียน : I live in Bandon.
คร้ : What kind of house do you live in?
นักเรียน : I live a semi-detached house.
คร้ : Do you like it ? Why or Why not?
นักเรียน : I don’t really like it because in
quite hot in summer and it’s always noisy.
2.ใหูนก
ั เรียนด้ภาพที่ 2.1 และ 2.2 ในหนูา 30-31
แลูวสนทนาซักถามนักเรียน
Look at the picture and answer these
questions.
Where are they now?
Suggested answer :They are in the
country.
Do they look good and healthy from the
picture given?
Suggested answer :Yes, they do.
Why they look good and healthy in your
opinion?
Suggested answer :Because they are
always exercise in their free times.
Do you like living in the country or in the
middle of the town yourself?
Suggested answer : In the country / In
the middle of the town.
Why do you like living in the country?
Suggested answer :Fresh air , more
space .
Why do you like living in town center?
Suggested answer :Good food , good
communication , easily contact with the others.
3.เขียนคำาศัพท์เกี่ยวกับในชนบทและในเมือง
นักเรียนทายและเดาความหมายคำาศัพท์
4.อธิบายวิธีการประเมินผลใหูนก
ั เรียนเขูาใจ
4.2 กิจกรรมขณะอ่าน While-Reading
1.ใหูนักเรีย นศึ ก ษาบทอ่ านจากเอกสารประกอบการ
สอนเรื่อง
3.1 A countryside for health and
wellbeing.
- The Physical and Mental
Health Benefits of Green Exercise.
3.2 Bill Bryson Interview
2. คร้สอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.1 เรื่อง A countryside
for health and wellbeing.
และบทอ่าน 3.2 เรื่อง Bill Bryson Interview
ไดูแก่ health, well-being, physical,
mental, benefit, depend on, irrespective,
recover, consequence, consumption, cope,
obesity, sedentary, diabetes, fact, expedition,
arguably, autobiographical, journalist,
contribution, numerous, campaign, litter และคำา
ว่า appreciate พรูอมทั้งยกตัวอย่าง
ประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ นภาษาอังกฤษ
นักเรียนและคร้ช่วยกันบอกคำาแปล
3.แบ่งกลุ่มนักเรียนช่วยกันศึกษาเนื้ อหาจากบทอ่านทั้ง
สองเรื่องโดยใหูนก
ั เรียนอ่าน
ย่อหนูาแรกและย่อหนูาสุดทูายแลูวใหูนก
ั เรียนเดา
ความหมายของคำาศัพท์บางคำา
4.ใหูนก
ั เรียนศึกษาขูอม้ลในบทอ่านแลูวสรุปใจความ
สำาคัญ
5. คร้ถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขูาใจเรื่องที่
นักเรียนอ่านแลูว เช่น
Is Bill Bryson born British?
Suggested answer : No.
Where was he born then?
Suggested answer : He was born in Iowa
U.S.A.
When was he first came to England?
Suggested answer :He first came to England
in 1973.
Where did he meet his wife?
Suggested answer : In England.
Where does he live now?
Suggested answer :He lives in Norfolk,
England now.
Based from Bill Bryson’s opinion, the British
society is quite a very ………. society.
Suggested answer : conservative
Does conservative means not liking changes or
not very modern in style, taste etc?
Suggested answer : Yes.
Who was the President of the Campaign to
Protect Rural England?
Suggested answer :Bill Bryson.
Did he work for American newspaper?
Suggested answer :No.
In UK more than how many percent of people
live in urban area?
Suggested answer :More than 80 %.
6. ใหูนก
ั เรียนจับค่้ ความหมายศัพท์ตามแบบฝึ ก
Exercise 2.1 จำานวน 10 ขูอใหูนก
ั เรียนตรวจ
คำาตอบ เฉลยและคร้อธิบายเพิ่มเติม
7.ใหูนก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 2.2 จำานวน 10
ขูอใหูนก
ั เรียนตรวจคำาตอบ เฉลยและ
อธิบายเพิ่มเติม
4.แบ่งกลุ่มใหูนก
ั เรียนศึกษาบทสัมภาษณ์ Bill Bryson
แลูวสรุปขูอม้ลที่ไดูจากบทสนทนา
4.3 กิจกรรมหลังการอ่าน Post-Reading
1. คร้อธิบายเพิ่มเติมประวัติผู้ถ้กสัมภาษณ์
2.ใหูนก
ั เรียนสอบถามขูอม้ลเพิ่มเติมบุคคลที่
กระทำากิจกรรมดูานการอนุร ักษ์ในทูองถิ่น
หรือที่อย่้ในความสนใจของนักเรียน
3.คร้นำาคะแนนที่นก
ั เรียนแต่ละคนสอบไดูเก็บ
เป็ นคะแนนรายจุดประสงค์
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 เอกสารประกอบการสอน
- A countryside for health and wellbeing.
- The Physical and Mental Health
Benefits of Green Exercise.
- Bill Bryson Interview
5.2 แหล่งเรียนรู้ : 1. ใชู Search Engine เช่น
www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์
ขูอความที่ตูองการและเลือก Website ที่ตูองการ
2. Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary (2005) . (2nd ed)
Singapore :
Cambridge University Press.
3. Longman Dictionary of
Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education
Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด
1.ทำาแบบฝึ กหัด 1.แบบฝึ กหัด ตอบถ้กไดู = 1
Exercise 2.1 Exercise 2.1 คะแนน
จำานวน 10 ขูอ จำานวน 10 ขูอ ตอบผิดไดู = 0
คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%ของ
คะแนนเต็ม
ทำาถ้ก 5 ขูอ = ผ่าน
เกณฑ์
2.ทำาแบบฝึ กหัด 2.แบบฝึ กหัด ตอบถ้กไดู = 1
Exercise 2.2 Exercise 2.2 คะแนน
จำานวน 10 ขูอ จำานวน 10 ขูอ ตอบผิดไดู = 0
คะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%ของ
คะแนนเต็ม
ทำาถ้ก 5 ขูอ = ผ่าน
เกณฑ์
4. การสังเกต แบบสังเกต 17-20 = ดีมาก
พฤติกรรม พฤติกรรม 14-16 = ดี
10-13 = ปานกลาง
9-0 = ตูอง
ปรับปรุง
7. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
7.1 คำาตอบจากแบบฝึ กหัด Exercise 2.1 จำานวน 10 ขูอ
7.2 คำาตอบจากแบบฝึ กหัด Exercise 2.2 จำานวน 10 ขูอ
3.1 - A Countryside for Health and Wellbeing.
The Physical and Mental Health
Benefits of Green Exercise.
How does nature make us feel? Much, of course,
depends on what else is important in our lives. Is it a good
or a bad day? Irrespective of where we come from, it seems
that the presence of living things makes us feel good. They
help us when we feel stressed, and if there is green
vegetation, blue sky and water in the scene, then we like it
even more. This idea that the quality of nature affects our
mental health is not a new one, but it has not greatly affected
the planning of our urban and rural environments, nor the
setting of public health priorities.
In the UK, more than 80% of people live in urban areas
(Defra, 2004), though the greater growth is now in rural
areas. Urban settings by definition have less nature than rural
ones. And less green nature means reduced mental well-
being, or at least less opportunity to recover from mental
stress. As natural green environments have increasingly come
under pressure from economic development, so it seems our
own wellbeing has suffered as a consequence. Today, stress
and mental ill-health are becoming more common, and the
associated public health costs are growing.
The World Health Organisation estimates that depression
and depression-related illness will become the greatest source
of ill-health by 2020. This is partly because some other
behaviours, such as smoking, over-eating and high alcohol
consumption, are likely to be coping mechanisms for mental
ill-health and stress, and have their own serious
consequences. In addition, many urgent physical health
challenges, including obesity and coronary heart disease, are
also connected to sedentary lifestyles. Yet it is known that
physically active people have a lower risk of dying from
coronary heart disease, type II diabetes, hypertension and
colon cancer. In the UK, there is evidence for a dramatic fall
in physical activity over the past 50 years.
3.2 Bill Bryson Interview.
Bill Bryson Fact-file
Where’s he from?
Bill Bryson was born in Iowa, USA, in 1951.
Why is he over here then?
A backpacking expedition in 1973 brought him to England
where he met his wife and decided to stay and be a journalist
and writer. Having gone back to the United States in 1995
he returned to live in Norfolk in 2003.
So what’s he done?
He is arguably most famous for writing autobiographical
travel books (Notes from a Small Island, Notes from a Big
Country) as well as books on language and science (The
Mother Tongue, A Short History of Nearly Everything) but
has spent much of his life as a journalist for The Times and
The Independent.
I see. So is he any good?
In 2006 he was awarded an OBE for his contribution to
literature adding to the numerous awards he has had for his
work. His writing is often funny and insightful as well as
being quite accessible.
Wow, that’s pretty good. So how come he likes litter then?
He doesn’t! Having always been fascinated by British
heritage and the beauty of its countryside he became
President of the Campaign to Protect Rural England (CPRE)
in May 2007, establishing an antilittering campaign across
the country. The campaign is going from strength to
strength and he knows young people play a huge role in
reducing litter, so that’s why he interviewed with UK Youth
Parliament .

Bill Bryson is a world famous author and President of the


Campaign to Protect Rural England. Albert Simango
(Deputy MYP Kingston upon Thames) and Jack Mayorcas
(UKYP London PG Rep) met up with him to talk about his
current anti-litter campaign ...
“Walking in the countryside is so beautiful,
why would you want to make it ugly?”
How did you come to be President of the Campaign to
Protect Rural England and what made you want to get
involved in this campaign?
I just got really annoyed about litter. Walking in the
countryside is so beautiful, why would you want to make it
ugly? I didn’t know how to run a campaign so I approached
the Campaign to Protect Rural England and they invited me
to be their President. I am quite actively involved with the
organisation but being President is a ceremonial role like
being a symbol or a frontman.
There have been other antilitter campaigns before, what is
different about this one that you feel will be able to make
a clear difference?
I think the moment is right for this sort of campaign. There
are lots of people who feel the same way about litter and
want to do something about it. We are going to push hard
and get people to join the crusade and I believe there is a
real chance the message will get through. We want a clean,
tidy Britain.
Did you ever drop litter when you were young?
I can honestly say I have never littered through choice.
There are times when we are in a position where we are
forced to though - I recently got stopped at St Pancras when
I tried to take my coffee through security to get on the
Eurostar. They made me put my coffee cup on the floor!
Where appropriate, authorities have more of a duty to
provide waste bins.
Research showed that one of the major reasons for young
people dropping litter was laziness, how can we tackle such
a problem?
We need to explain through intelligent advertising campaigns
that there is a consequence to dropping litter. Just as if you
are caught speeding and you get points drivers who drop
litter out of their car windows should get given 3 points on
their driver’s licence.

If somebody drops litter what does it say about them?


It says that they aren’t thinking. I can’t see why you
wouldn’t want to keep the countryside looking lovely. It
doesn’t make sense. People appreciate a clean environment.
You wouldn’t expect to check into a hotel room and be faced
with an unmade bed!
We as a nation are behind with schemes such as bottle
returns and charging for plastic bags, why do you think this
is?
I think British society can be conservative. Whilst that is
often a great thing and means that historical buildings and
traditions are really well preserved, it can sometimes mean
that as a nation things take time to change. It is the duty of
the younger generation to take it forward and make changes.
What do you think is the main problem facing young
people of our generation, besides littering and flytipping?
I think life used to be easier when I was your age. I think
education is a really big issue facing young people. You have
to be a lot more serious about it. It is also much harder to be
an immigrant these days. When I first got here it was easy!
3.3 New Words

Headword Part of Definition/meaning


Speech
countryside noun land that is outside cities and towns
ส่วนที่เป็ นชนบท
nature noun everything in the physical world that is
not controlled by humans, such as wild
plants and animals, earth and rocks,
and the weather: ธรรมชาติ
Irrespective adverb used when saying that a particular fact
has no effect on a situation and is not
important. ไม่คำานึงถึง
presence noun when someone or something is present
in a particular place การปรากฏ
mental adjective relating to the health or state of
someone's mind เกี่ยวกับจิตใจ
environment noun the air, water, and land on Earth,
which can be harmed by man's
activities : สิ่งแวดลูอม
urban adjective relating to towns and cities เกี่ยวกับ
หรือประกอบดูวยเมือง
rural adjective happening in or relating to the
countryside, not the city เกี่ยวกับชนบท
priorities noun the thing that you think is most
important and that needs attention
before anything else: การมีสิทธิก่อน
economic adjective relating to trade, industry, and the
management of money
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
consequence noun something that happens as a result of a
particular action or set of conditions
ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
depression noun 1.a medical condition that makes you
very unhappy and anxious and often
prevents you from living a normal life:
ความหดห่้
2. a part of a surface that is lower than
the other parts:
depressions in the ground
3. a mass of air under low pressure,
that usually causes rain บริเวณที่มีความ
กดดันของอากาศตำ่า
Headword Part of Definition/meaning
Speech
consumption noun the amount of energy, oil, electricity
etc that is used
การบริโภค
obesity noun when someone is very fat in a way
that is unhealthy ความอูวน
coronary noun if someone has a coronary, their heart
suddenly stops working because the
flow of blood to it has been blocked
by a small piece of solid blood
เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หล่อเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
หัวใจ
sedentary adjective spending a lot of time sitting down,
and not moving or exercising very
much ในลักษณะการนัง่
diabetes noun a serious disease in which there is too
much sugar in your blood โรคเบาหวาน
ภาวะเสื่อมความสามารถในการใชูน้ าำ ตาล
hypertension noun a medical condition in which your
blood pressure is too high
โรคความดันโลหิตส้ง
expedition noun a long and carefully organized journey,
especially to a dangerous or unfamiliar
place, or the people that make this
journey: การเดินทาง สำารวจ
journalist noun someone who writes news reports for
newspapers, magazines, television, or
radio นักหนังสือพิมพ์
arguably adverb used when giving your opinion to say
that there are good reasons why
something might be true: โตูแยูง
contribution noun something that you give or do in order
to help something be successful การ
บริจาค
OBE noun Officer of the Order of the British
Empire
ยศ ตำาแหน่งขุนนางของอังกฤษ
insightful adjective able to understand or showing that you
understand what a situation or person
is really like
ซึ่งเขูาใจอย่างถ่องแทู
heritage noun the traditional beliefs, values, customs
etc of a family, country, or society
มรดก
Headword Part of Definition/meaning
Speech
campaign noun a series of actions intended to achieve
a particular result relating to politics or
business, or a social improvement:
การปฏิบัติการทางทหาร ยุทธการ
crusade noun one of a series of wars fought in the
11th, 12th, and 13th centuries by
Christian armies trying to take
Palestine from the Muslims สงคราม
ศาสนาในศตวรรษที่ 11-13 ระหว่างทหาร
คริสเตียนกับทหารมุสลิม
honestly adverb used to emphasize that what you are
saying is true, even though it may
seem surprising: อย่างซื่อสัตย์
appropriate adjective correct or suitable for a particular time,
situation, or purpose เหมาะสม
intelligent adjective an intelligent person has a high level
of mental ability and is good at
understanding ideas and thinking
clearly:
มีสติปัญญาดี
generation noun all people of about the same age: ชั้น
อายุ
immigrant noun someone who enters another country to
live there permanently
ผู้อพยพออกจากประเทศหนึ่งเพื่อไปตั้ง
รกรากอีกประเทศ
treasure noun 1.a group of valuable things such as
gold, silver, jewels etc
buried/hidden/sunken treasure ทรัพย์
สมบัติ
2.a very valuable and important object
such as a painting or ancient document:
ของมีค่า
3.someone who is very useful or
important to you:
บุคคลที่มีคุณค่าส้ง
wealth noun a large amount of money, property etc
that a person or country owns: ความ
มัง่ มี
a wealth of something a lot of
something useful or good:
ทรัพย์สมบัติ

Headword Part of Definition/meaning


Speech
dweller noun a person or animal that lives in a
particular place: ผู้อาศัยอย่้
graze verb if an animal grazes, or if you graze it,
it eats grass that is growing ใหูสัตว์
เลี้ยงกินหญูา
alternative adjective an alternative idea, plan etc is different
from the one you have and can be
used instead วิธีการที่พอจะเลือกไดู
accommodat noun a place for someone to stay, live, or
ion work:
สิ่งที่อำานวยความตูองการหรือความสะดวก
trek noun a long and difficult journey, made
especially on foot as an adventure เดิน
ทางหรืออพยพไปอย่างชูาๆ
trail noun a rough path across countryside or
through a forest: รอยทาง
billion number 1.the number 1,000,000,000: หนึ่งพัน
ลูาน(สหรัฐอเมริกา)
2.British English old use the number
1,000,000,000,000
หนึ่งลูานลูาน(อังกฤษ)
manure noun waste matter from animals that is
mixed with soil to improve the soil
and help plants grow ม้ลที่ใชูเป็ นปุ ุย
strict adjective expecting people to obey rules or to do
what you say เขูมงวด
voluntary adjective work etc that is done by people who
do it because they want to, and who
are not paid: สมัครใจ
mandatory adjective if something is mandatory, the law
says it must be done เกี่ยวกับหรือมี
ลักษณะของอาณัติ มีลักษณะเป็ นคำาสัง่
nutrients noun a chemical or food that provides what
is needed for plants or animals to live
and grow: เป็ นอาหาร
landscape noun an area of countryside or land of a
particular type, used especially when
talking about its appearance
ลักษณะภ้มิประเทศ
livestock noun animals such as cows and sheep that
are kept on a farm
ปศุสัตว์
interfere verb to deliberately get involved in a
situation where you are not wanted or
needed แทรกแซง
Exercise 2.1 Matching.
Match the correct meaning in X and Y .
X Y
1. trail a. a chemical or food that
provides what is needed
for plants or animals to
live and grow:
2. treasure b. a person or animal that
lives in a particular
place:
3. dweller c. waste matter from
animals that is mixed
with soil to improve the
soil and help plants
grow
4. nutrients d. a rough path across
countryside or through a
forest:
5. manure e. a group of valuable
things such as gold,
silver, jewels etc

X Y
6. appropriate a. the traditional beliefs,
values, customs etc of a
family, country, or
society
7. honestly b. correct or suitable for a
particular time, situation,
or purpose
8. heritage c. if someone has , their
heart suddenly stops
working because the
flow of blood to it has
been blocked by a small
piece of solid blood
9. mental d. used to emphasize that
what you are saying is
true
1 coronary e. relating to the health or
0. state of someone's mind
Exercise 2.2 True or False.
Write T for true statements and F for the false ones in
the boxes given below.

1. Bill Bryson was born in Iowa, UK, in 1951.


2. A backpacking expedition in 1973 brought him
to England where he met his boss and decided
to stay and be a journalist and writer.
3. He has spent much of his life as a journalist
for The Times and The Independent.
4. In 2005 he was awarded an OBE for his
contribution to literature adding to the
numerous awards he has had for his work. His
writing is often funny and insightful as well as
being quite.
5. The campaign is going from strength to
strength and he knows young people play a
huge role in reducing litter, so that’s why he
interviewed with UK Youth Parliament .
6. This idea that the quality of nature affects our
mental health is not a new one, but it has not
greatly affected the planning of our urban and
rural environments, nor the setting of public
health priorities.
7. In addition, many urgent physical health
challenges, including obesity and coronary
heart disease, are also connected to sedentary
lifestyles.
8. Irrespective of where we come from, it seems
that the presence of living things makes us
feel depressed. They help us when we feel
stressed, and if there is green vegetation, blue
sky and water in the scene, then we like it
even more.
9. The World Health Organisation estimates that
depression and depression-related illness will
become the greatest source of ill-health by
2022.
10 Yet it is known that physically active people
. have a lower risk of dying from coronary heart
disease, type II diabetes, hypertension and lung
cancer. In the UK, there is evidence for a
dramatic fall in physical activity over the past
50 years.

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.1

1. d 2. e 3. b 4. a 5. c
6. b 7. d 8. a 9. e 10. c

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.2

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T
6. T 7. T 8. F 9. T 10. T
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ที่
เลข
ชื่อ/สกุล

กระตือรือรูน
5

ตั้งใจทำางาน
5

เสียสละและช่วยเหลือผู้อ่ น

5

เขูาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
20
รวม
ลงชื่อ
ผู้ประเมิน
( นายก
มลพันธ์ จามพัฒน์ )
วันที่
เดือน พ.ศ.