You are on page 1of 15

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing year ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5


หนวยการเรียนรูที่ 5 The Changing year
แผนการเรียนรูเรื่อง The Countryside เวลา 1 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สาระสําคัญ
การอานบทความตาง ๆ นอกจากผูอานจะไดความรู ความเพลิดเพลินแลว นักเรียนยัง
สามารถนําความรู คําศัพท สํานวน และวิธีอาน ไปใชในการศึกษาคนควาตอไปได

2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 จุดประสงคปลายทาง
2.1.1 นักเรียนสามารถอานบทอาน แลวบอกใจความสําคัญ และระบุรายละเอียดได
2.2 จุดประสงคนําทาง
2.2.1 นักเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทได
2.2.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ านได
2.2.3 นักเรียนสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อานได

3. เนื้อหาสาระ
3.1 - A Countryside for Health and Wellbeing.
The Physical and Mental Health Benefits of Green Exercise.
3.2 Bill Bryson Interview.
3.3 New Words
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
4.1 กิจกรรมกอนการอาน Pre-Reading
1. สนทนาและทักทายนักเรียน
ครู : Where do you live ?
นักเรียน : I live in Bandon.
ครู : What kind of house do you live in?
นักเรียน : I live a semi-detached house.
ครู : Do you like it ? Why or Why not?
นักเรียน : I don’t really like it because in quite hot in summer and it’s always noisy.
2.สอบถามเรื่องที่อยูอาศัยของนักเรียนใหนักเรียนเปรียบเทียบการอาศัยในชนบทและ
ในเมืองมีขอดีขอ เสียอยางไรบาง
3.เขียนคําศัพทเกี่ยวกับในชนบทและในเมืองนักเรียนทายและเดาความหมายคําศัพทและ
อธิบายวิธีการประเมินผลใหนกั เรียนเขาใจ
4.2 กิจกรรมขณะอาน While-Reading
1.ใหนกั เรียนศึกษาบทอานจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
- A countryside for health and wellbeing.
- The Physical and Mental Health Benefits of Green Exercise.
- Bill Bryson Interview
2.แบงกลุมนักเรียนชวยกันศึกษาเนื้อหาจากบทอานอยางกวาง ๆ ครูใหนักเรียนอาน
ยอหนาแรกและยอหนาสุดทายแลวใหนกั เรียนเดาความหมายของคําศัพทบางคําโดยการให
นักเรียนจับคู ความหมายศัพทตามแบบฝก Exercise 2.1 จํานวน 10 ขอใหนกั เรียนตรวจ
คําตอบ เฉลยและครูอธิบายเพิ่มเติม
3.ใหนกั เรียนทําแบบฝกหัด Exercise 2.2 จํานวน 10 ขอใหนักเรียนตรวจคําตอบ เฉลยและ
อธิบายเพิ่มเติม
4.แบงกลุมใหนักเรียนศึกษาบทสัมภาษณ Bill Bryson แลวสรุปขอมูลที่ไดจากบทสนทนา
4.3 กิจกรรมหลังการอาน Post-Reading
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมประวัติผูถกู สัมภาษณ
2.ใหนักเรียนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมบุคคลที่กระทํากิจกรรมดานการอนุรกั ษในทองถิ่น
หรือที่อยูในความสนใจของนักเรียน
3.ครูนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบไดเก็บเปนคะแนนรายจุดประสงค
5. สื่อการเรียนรู
5.1 เอกสารประกอบการสอน
- A countryside for health and wellbeing.
- The Physical and Mental Health Benefits of Green Exercise.
- Bill Bryson Interview
5.2 แหลงเรียนรู : 1. ใช Search Engine เชน www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพขอความที่ตองการและเลือก
Website ที่ตองการ
2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2005) . (2nd ed)
Singapore : Cambridge University Press.
3. Longman Dictionary of Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education Limited.
6. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการวัด
1.ทําแบบฝกหัด Exercise 2.1 1.แบบฝกหัด Exercise 2.1 ตอบถูกได = 1 คะแนน
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ ตอบผิดได = 0 คะแนน
เกณฑผาน 50%ของคะแนนเต็ม
ทําถูก 5 ขอ = ผานเกณฑ
2.ทําแบบฝกหัด Exercise 2.2 2.แบบฝกหัด Exercise 2.2 ตอบถูกได = 1 คะแนน
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ ตอบผิดได = 0 คะแนน
เกณฑผาน 50%ของคะแนนเต็ม
ทําถูก 5 ขอ = ผานเกณฑ
4. การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 17-20 = ดีมาก
14-16 = ดี
10-13 = ปานกลาง
9-0 = ตองปรับปรุง
7. ผลงาน/ชิน้ งานของนักเรียน
7.1 คําตอบจากแบบฝกหัด Exercise 2.1 จํานวน 10 ขอ
7.2 คําตอบจากแบบฝกหัด Exercise 2.2 จํานวน 10 ขอ
3.1 - A Countryside for Health and Wellbeing.
The Physical and Mental Health Benefits of Green Exercise.
How does nature make us feel? Much, of course, depends on what else is important in our
lives. Is it a good or a bad day? Irrespective of where we come from, it seems that the presence of
living things makes us feel good. They help us when we feel stressed, and if there is green
vegetation, blue sky and water in the scene, then we like it even more. This idea that the quality
of nature affects our mental health is not a new one, but it has not greatly affected the planning of
our urban and rural environments, nor the setting of public health priorities.
In the UK, more than 80% of people live in urban areas (Defra, 2004), though the greater
growth is now in rural areas. Urban settings by definition have less nature than rural ones. And
less green nature means reduced mental well-being, or at least less opportunity to recover from
mental stress. As natural green environments have increasingly come under pressure from
economic development, so it seems our own wellbeing has suffered as a consequence. Today,
stress and mental ill-health are becoming more common, and the associated public health costs are
growing.
The World Health Organisation estimates that depression and depression-related illness
will become the greatest source of ill-health by 2020. This is partly because some other
behaviours, such as smoking, over-eating and high alcohol consumption, are likely to be coping
mechanisms for mental ill-health and stress, and have their own serious consequences. In
addition, many urgent physical health challenges, including obesity and coronary heart disease,
are also connected to sedentary lifestyles. Yet it is known that physically active people have a
lower risk of dying from coronary heart disease, type II diabetes, hypertension and colon cancer.
In the UK, there is evidence for a dramatic fall in physical activity over the past 50 years.
3.2 Bill Bryson Interview.
Bill Bryson Fact-file
Where’s he from?
Bill Bryson was born in Iowa, USA, in 1951.
Why is he over here then?
A backpacking expedition in 1973 brought him to England where he met his wife and decided to
stay and be a journalist and writer. Having gone back to the United States in 1995 he returned to
live in Norfolk in 2003.
So what’s he done?
He is arguably most famous for writing autobiographical travel books (Notes from a Small Island,
Notes from a Big Country) as well as books on language and science (The Mother Tongue, A
Short History of Nearly Everything) but has spent much of his life as a journalist for The Times
and The Independent.
I see. So is he any good?
In 2006 he was awarded an OBE for his contribution to literature adding to the numerous awards
he has had for his work. His writing is often funny and insightful as well as being quite accessible.
Wow, that’s pretty good. So how come he likes litter then?
He doesn’t! Having always been fascinated by British heritage and the beauty of its countryside
he became President of the Campaign to Protect Rural England (CPRE) in May 2007,
establishing an antilittering campaign across the country. The campaign is going from strength to
strength and he knows young people play a huge role in reducing litter, so that’s why he
interviewed with UK Youth Parliament .
Bill Bryson is a world famous author and President of the Campaign to Protect Rural
England. Albert Simango (Deputy MYP Kingston upon Thames) and Jack Mayorcas
(UKYP London PG Rep) met up with him to talk about his current anti-litter campaign ...
“Walking in the countryside is so beautiful,
why would you want to make it ugly?”
How did you come to be President of the Campaign to Protect Rural England and what
made you want to get involved in this campaign?
I just got really annoyed about litter. Walking in the countryside is so beautiful, why would you
want to make it ugly? I didn’t know how to run a campaign so I approached the Campaign to
Protect Rural England and they invited me to be their President. I am quite actively involved with
the organisation but being President is a ceremonial role like being a symbol or a frontman.
There have been other antilitter campaigns before, what is different about this one that you
feel will be able to make a clear difference?
I think the moment is right for this sort of campaign. There are lots of people who feel the same
way about litter and want to do something about it. We are going to push hard and get people to
join the crusade and I believe there is a real chance the message will get through. We want a
clean, tidy Britain.
Did you ever drop litter when you were young?
I can honestly say I have never littered through choice. There are times when we are in a position
where we are forced to though - I recently got stopped at St Pancras when I tried to take my
coffee through security to get on the Eurostar. They made me put my coffee cup on the floor!
Where appropriate, authorities have more of a duty to provide waste bins.
Research showed that one of the major reasons for young people dropping litter was
laziness, how can we tackle such a problem?
We need to explain through intelligent advertising campaigns that there is a consequence to
dropping litter. Just as if you are caught speeding and you get points drivers who drop litter out of
their car windows should get given 3 points on their driver’s licence.
If somebody drops litter what does it say about them?
It says that they aren’t thinking. I can’t see why you wouldn’t want to keep the countryside
looking lovely. It doesn’t make sense. People appreciate a clean environment. You wouldn’t
expect to check into a hotel room and be faced with an unmade bed!
We as a nation are behind with schemes such as bottle returns and charging for plastic bags,
why do you think this is?
I think British society can be conservative. Whilst that is often a great thing and means that
historical buildings and traditions are really well preserved, it can sometimes mean that as a
nation things take time to change. It is the duty of the younger generation to take it forward and
make changes.
What do you think is the main problem facing young people of our generation, besides
littering and flytipping?
I think life used to be easier when I was your age. I think education is a really big issue facing
young people. You have to be a lot more serious about it. It is also much harder to be an
immigrant these days. When I first got here it was easy!
3.3 New Words

Headword Part of Speech Definition/meaning


countryside noun land that is outside cities and towns สวนที่เปนชนบท
nature noun everything in the physical world that is not controlled by
humans, such as wild plants and animals, earth and rocks, and
the weather: ธรรมชาติ
Irrespective adverb used when saying that a particular fact has no effect on a
situation and is not important. ไมคํานึงถึง
presence noun when someone or something is present in a particular place
การปรากฏ
mental adjective relating to the health or state of someone's mind เกี่ยวกับจิตใจ
environment noun the air, water, and land on Earth, which can be harmed by
man's activities : สิ่งแวดลอม
urban adjective relating to towns and cities เกี่ยวกับหรือประกอบดวยเมือง
rural adjective happening in or relating to the countryside, not the city
เกี่ยวกับชนบท
priorities noun the thing that you think is most important and that needs
attention before anything else: การมีสิทธิกอน
economic adjective relating to trade, industry, and the management of money
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
consequence noun something that happens as a result of a particular action or set
of conditions ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
depression noun 1.a medical condition that makes you very unhappy and
anxious and often prevents you from living a normal life:
ความหดหู
2. a part of a surface that is lower than the other parts:
depressions in the ground
3. a mass of air under low pressure, that usually causes rain
บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ํา
Headword Part of Speech Definition/meaning
consumption noun the amount of energy, oil, electricity etc that is used
การบริโภค
obesity noun when someone is very fat in a way that is unhealthy ความอวน
coronary noun if someone has a coronary, their heart suddenly stops working
because the flow of blood to it has been blocked by a small
piece of solid blood
เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หลอเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ
sedentary adjective spending a lot of time sitting down, and not moving or
exercising very much ในลักษณะการนั่ง
diabetes noun a serious disease in which there is too much sugar in your
blood โรคเบาหวาน ภาวะเสือ่ มความสามารถในการใชนา้ํ ตาล
hypertension noun a medical condition in which your blood pressure is too high
โรคความดันโลหิตสูง
expedition noun a long and carefully organized journey, especially to a
dangerous or unfamiliar place, or the people that make this
journey: การเดินทาง สํารวจ
journalist noun someone who writes news reports for newspapers, magazines,
television, or radio นักหนังสือพิมพ
arguably adverb used when giving your opinion to say that there are good
reasons why something might be true: โตแยง
contribution noun something that you give or do in order to help something be
successful การบริจาค
OBE noun Officer of the Order of the British Empire
ยศ ตําแหนงขุนนางของอังกฤษ
insightful adjective able to understand or showing that you understand what a
situation or person is really like
ซึ่งเขาใจอยางถองแท
heritage noun the traditional beliefs, values, customs etc of a family,
country, or society มรดก
Headword Part of Speech Definition/meaning
campaign noun a series of actions intended to achieve a particular result
relating to politics or business, or a social improvement:
การปฏิบัติการทางทหาร ยุทธการ
crusade noun one of a series of wars fought in the 11th, 12th, and 13th
centuries by Christian armies trying to take Palestine from the
Muslims สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11-13 ระหวาง
ทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม
honestly adverb used to emphasize that what you are saying is true, even
though it may seem surprising: อยางซื่อสัตย
appropriate adjective correct or suitable for a particular time, situation, or purpose
เหมาะสม
intelligent adjective an intelligent person has a high level of mental ability and is
good at understanding ideas and thinking clearly:
มีสติปญญาดี
generation noun all people of about the same age: ชั้นอายุ
immigrant noun someone who enters another country to live there permanently
ผูอพยพออกจากประเทศหนึง่ เพื่อไปตั้งรกรากอีกประเทศ
treasure noun 1.a group of valuable things such as gold, silver, jewels etc
buried/hidden/sunken treasure ทรัพยสมบัติ
2.a very valuable and important object such as a painting or
ancient document: ของมีคา
3.someone who is very useful or important to you:
บุคคลที่มีคุณคาสูง
wealth noun a large amount of money, property etc that a person or country
owns: ความมัง่ มี
a wealth of something a lot of something useful or good:
ทรัพยสมบัติ
Headword Part of Speech Definition/meaning
dweller noun a person or animal that lives in a particular place: ผูอาศัยอยู
graze verb if an animal grazes, or if you graze it, it eats grass that is
growing ใหสตั วเลี้ยงกินหญา
alternative adjective an alternative idea, plan etc is different from the one you have
and can be used instead วิธกี ารที่พอจะเลือกได
accommodation noun a place for someone to stay, live, or work:
สิ่งที่อํานวยความตองการหรือความสะดวก
trek noun a long and difficult journey, made especially on foot as an
adventure เดินทางหรืออพยพไปอยางชาๆ
trail noun a rough path across countryside or through a forest: รอยทาง
billion number 1.the number 1,000,000,000: หนึ่งพันลาน(สหรัฐอเมริกา)
2.British English old use the number 1,000,000,000,000
หนึ่งลานลาน(อังกฤษ)
manure noun waste matter from animals that is mixed with soil to improve
the soil and help plants grow มูลที่ใชเปนปุย
strict adjective expecting people to obey rules or to do what you say เขมงวด
voluntary adjective work etc that is done by people who do it because they want
to, and who are not paid: สมัครใจ
mandatory adjective if something is mandatory, the law says it must be done
เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของอาณัติ มีลักษณะเปนคําสั่ง
nutrients noun a chemical or food that provides what is needed for plants or
animals to live and grow: เปนอาหาร
landscape noun an area of countryside or land of a particular type, used
especially when talking about its appearance
ลักษณะภูมิประเทศ
livestock noun animals such as cows and sheep that are kept on a farm
ปศุสัตว
interfere verb to deliberately get involved in a situation where you are not
wanted or needed แทรกแซง
Exercise 2.1 Matching.
Match the correct meaning in X and Y .

X Y
1. trail a. a chemical or food that provides what
is needed for plants or animals to live
and grow:
2. treasure b. a person or animal that lives in a
particular place:
3. dweller c. waste matter from animals that is
mixed with soil to improve the soil and
help plants grow
4. nutrients d. a rough path across countryside or
through a forest:
5. manure e. a group of valuable things such as gold,
silver, jewels etc

X Y
6. appropriate a. the traditional beliefs, values, customs
etc of a family, country, or society
7. honestly b. correct or suitable for a particular time,
situation, or purpose
8. heritage c. if someone has , their heart suddenly
stops working because the flow of
blood to it has been blocked by a small
piece of solid blood
9. mental d. used to emphasize that what you are
saying is true
10. coronary e. relating to the health or state of
someone's mind
Exercise 2.2 True or False.
Write T for true statements and F for the false ones in the boxes given below.

1. Bill Bryson was born in Iowa, UK, in 1951.


2. A backpacking expedition in 1973 brought him to England where he met
his boss and decided to stay and be a journalist and writer.
3. He has spent much of his life as a journalist for The Times and The
Independent.
4. In 2005 he was awarded an OBE for his contribution to literature adding to
the numerous awards he has had for his work. His writing is often funny
and insightful as well as being quite.
5. The campaign is going from strength to strength and he knows young
people play a huge role in reducing litter, so that’s why he interviewed
with UK Youth Parliament .
6. This idea that the quality of nature affects our mental health is not a new
one, but it has not greatly affected the planning of our urban and rural
environments, nor the setting of public health priorities.
7. In addition, many urgent physical health challenges, including obesity and
coronary heart disease, are also connected to sedentary lifestyles.
8. Irrespective of where we come from, it seems that the presence of living
things makes us feel depressed. They help us when we feel stressed, and if
there is green vegetation, blue sky and water in the scene, then we like it
even more.
9. The World Health Organisation estimates that depression and depression-
related illness will become the greatest source of ill-health by 2022.
10. Yet it is known that physically active people have a lower risk of dying
from coronary heart disease, type II diabetes, hypertension and lung
cancer. In the UK, there is evidence for a dramatic fall in physical activity
over the past 50 years.
เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.1

1. d 2. e 3. b 4. a 5. c
6. b 7. d 8. a 9. e 10. c

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.2

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T
6. T 7. T 8. F 9. T 10. T
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
เลขที่ ชื่อ/สกุล รวม

กระตือรือรน

อยางสนุกสนาน
เขารวมกิจกรรม
ชวยเหลือผูอื่น
เสียสละและ
ตั้งใจทํางาน
5 5 5 5 20

ลงชื่อ ผูประเมิน
( นายกมลพันธ จามพัฒน )
วันที่ เดือน พ.ศ.