You are on page 1of 10

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing Year ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5


หนวยการเรียนรูที่ 5 The Changing Year
แผนการเรียนรูเรื่อง Know Your Countryside เวลา 1 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สาระสําคัญ
การอานบทความตาง ๆ นักเรียนจะไดฝกฝน พัฒนาทักษะการอานรูปแบบตาง ๆ และ
เปนการเพิ่มพูนคําศัพทตลอดจนสามารถนําไปใชในการเขียนยอหนาหรือเรียงความตอไป
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 จุดประสงคปลายทาง
2.1.1 นักเรียนอานบทอาน แลวจับใจความสําคัญและระบุรายละเอียดได
2.2 จุดประสงคนําทาง
2.2.1 นักเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทจากบริบทได
2.2.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ งที่อานได
2.2.3 นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได
3. เนื้อหาสาระ
3.1 - Know your countryside
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
4.1 กิจกรรมกอนการอาน Pre-Reading
1.สนทนาและทักทายนักเรียน
ครู : What is the advantage of living in the country?
นักเรียน : Fresh air . More space or children’s playground.
ครู : What is the disadvantage of living in the city?
นักเรียน : No fresh air . No public space and always noisy.
ครู : So where would you like to live in the future?
นักเรียน : I would like to live in the country if I have a chance.
2.เขียนคําศัพทที่เกี่ยวกับในชนบทและในเมืองนักเรียนทายและเดาความหมายคําศัพท
และใหหาความหมายจาก Dictionary
4.2 กิจกรรมขณะอาน While-Reading
1. ใหนกั เรียนศึกษาบทอานจากเอกสารประกอบการสอนเรื่อง
- Know your countryside
2.ใหนักเรียนอานบทอานแลวใหเดาความหมายของคําศัพทบางคําแตละคนชวยกันสรุป
3.ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด Exercise 2.3 จํานวน 10 ขอ
4. ครูใหนกั เรียนตรวจคําตอบ ครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม
5. นักเรียนทําแบบฝกหัด Exercise 2.4 จํานวน 10 ขอตรวจคําตอบ ครูเฉลยอธิบายเพิ่มเติม
4.3 กิจกรรมหลังการอาน Post-Reading
1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อสิ่งแวดลอม เชนกลุม Greenpeace หรือกลุม
นักสืบสายน้ําหรือกลุมอนุรักษที่มีการตอสูในดานความคิดเชิงอนุรักษในจังหวัดตางๆ
2.ใหนักเรียนสืบคนขอมูลจาก อินเตอรเนตเรือ่ งราวเกีย่ วกับจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อ
เปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครในเรื่องสภาพสิ่งแวดลอมแลวใหสงในรูปแบบของ
รายงาน
3.ครูนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบไดเก็บเปนคะแนนรายจุดประสงค
4.ใหนักเรียนเลน New Words Bingo โดยใหนกั เรียนทุกคนหากระดาษตีตาราง 9 ชอง
แลวเลือกคําศัพทใหมจํานวน 9 คําสุมเขียนลงไปในตารางแตละชองตามตองการ
5.ครูอานคําศัพทจากตาราง New Words จํานวน 9 คํา และใหนักเรียนกากบาททับ
คําศัพทที่ตรงกับคําศัพทในตารางที่นกั เรียนเลือก ถาของใครได 3 คําในแนวตั้ง หรือ
แนวนอน หรือแนวทแยงกอนเปนผูชนะ แลวทบทวนความหมายคําศัพทใหมอกี ครั้ง
5. สื่อการเรียนรู
5.1 เอกสารประกอบการสอน
- Know your countryside
5.2 แหลงเรียนรู : 1. ใช Search Engine เชน www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพขอความที่ตองการและเลือก
Website ที่ตองการ
2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2005) . (2nd ed)
Singapore : Cambridge University Press.
3. Longman Dictionary of Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการวัด


1. ทําแบบฝกหัด Exercise 2.3 แบบฝกหัด Exercise 2.3 ตอบถูกได = 1 คะแนน
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ ตอบผิดได = 0 คะแนน
2. ทําแบบฝกหัด Exercise 2.4 แบบฝกหัด Exercise 2.4 เกณฑผาน 50%ของคะแนนเต็ม
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ ทําถูก 5 ขอ = ผานเกณฑ
3. การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 17-20 = ดีมาก
14-16 = ดี
10-13 = ปานกลาง
9-0 = ตองปรับปรุง

7. ผลงาน/ชิน้ งานของนักเรียน
7.1 แบบฝกหัด Exercise 2.3 จํานวน 10 ขอ
7.2 แบบฝกหัด Exercise 2.4 จํานวน 10 ขอ
3.1 - Know your countryside

The Irish Countryside is a national treasure that we, the Irish people, should be proud of.
It has a wealth of opportunities to offer. It is also a place of work for 130,000 farmers.
Why live in the countryside?
• Clean, fresh air
• More playing room for children
• Less traffic
• Outdoor activities on your doorstep
• Housing and living costs may be reduced
• Open spaces
• Less noise
• More chances for family activities
• The chance of more interaction with neighbours.

Opinions of new rural dwellers


The following are some of the findings of recent research by Agri Aware:
• 80% respondents considered their quality of life in the countryside to be good, citing peace and
relaxation as the main advantages to living there
• 91% stated that their area was welcoming for new dwellers.
• 69% described the community spirit in their area as being good
• 70% of non-farmers considered farming to be important to the local economy.
Why is agriculture important?
• The Irish food and drink industry is valued at over €16 billion of which more than €7 billion is
exported to175 countries worldwide.
• The agriculture and food industry accounts for 9% of GDP and approximately 15% of total
employment.
• It guarantees the nation’s food supply.
• It protects and cares for the natural environment.
• It is the rock on which the tourist industry is based
without agriculture, the countryside would become wild and inaccessible.
• It provides hundreds of opportunities for leisure pursuits, sports and hobbies.
So, what do 130,000 Irish farmers do everyday?
Farmers work all year around to provide Irish consumers with food. Some of the work involved is
detailed below:
• 6 million cattle must be calved, milked, fed, housed and cared for.
• 4 million sheep must be lambed, fed, shorn and cared for.
• 1.7 million pigs must be housed, fed and cared for.
• 13 million poultry birds must be housed, fed and cared for.
• 306,000 hectares of land must be ploughed, sown and sprayed to grow cereals (wheat, oats and
barley) to be harvested each year.
• 13,000 hectares of land must be ploughed, sown and sprayed to grow potatoes to be harvested
each year.
• 69,000 hectares of land must be ploughed, sown and sprayed for other crops, fruit and
horticulture each year.
• 3.8 million hectares of land must maintained for growing grass. Grass is used for grazing
animals, cutting silage and making hay.
• Farmers are also investing in alternative activities on their farms including: angling, forestry,
organic food production, deer production, B&B accommodation, pony treking, tourist trails, open
farms for children and visitors, wind farms and much more.
Farming and the environment Fact
• Over €2.5 billion has been spent by farmers over the past ten years to construct better animal
housing and manure storage facilities on Irish farms.
• Farmers follow strict voluntary and mandatory codes of practice to ensure proper use of
nutrients on farms.
• Agriculture recycles 100% of all animal manures that it produces.
• Animal manure is not waste, it is an important source of nutrients for crops.
• Approximately 50,000 farmers are participating in the REPS (Rural Environmental Protection
Scheme) voluntary scheme. Farmer’s involved in REPS follow a comprehensive environmental
plan for their farms. REPS has been a major success and contributes to better water quality, an
increase in wild birds and other species, and generally a more varied and natural landscape.
Be safe! - Considerations for countryside users
• Seek permission from the landowner in advance of visiting land.
• Obey all warning signs.
• Do not interfere with livestock, wildlife, plants, crops or machinery.
• Keep children under close control and supervision.
• Do not enter farmland if you have a dog with you, even on a leash, unless with the permission of
the landowner.
• Don’t leave litter behind.
• Avoid any damage to hedges, fences or dry stone walls.
• Guard against fire, especially near forests.
• Avoid all livestock because of the possible danger to yourself and/or distress it can cause to the
animals.
• Drive carefully on narrow country roads, always expect machinery around the corner.
• Make sure that your car does not block points of access or exit and is parked safely.
• Leave all farm gates as you find them.
• If following a recognised walking route, keep to the trail.
Exercise 2.3 Cloze Test.
Fills in the correct words or phrases.

How does nature make us feel? Much, of course, ______1. on what else is important in our
lives. Is it a good or a bad day? _______2. of where we come from, it seems that the presence of
living things makes us feel good. They help us when we feel stressed, and if there is green
_________3., blue sky and water in the scene, then we like it even more. This idea that the
quality of nature _________4. our mental health is not a new one, but it has not greatly affected
the planning of our urban and rural _________5., nor the setting of public health priorities.
In the UK, more than 80% of people live in _______6 areas (Defra, 2004), though the
greater growth is now in rural areas. Urban settings by ________7. have less nature than rural
ones. And less green nature means _______8. mental well-being, or at least less opportunity to
recover from mental stress. As ________9. green environments have increasingly come under
pressure from economic development, so it seems our own wellbeing has suffered as a
________10. Today, stress and mental ill-health are becoming more common, and the associated
public health costs are growing.

depends vegetation urban reduced natural


Irrespective affects consequence environments definition
Exercise 2.4 Reading Comprehension . Choose the best alternatives.
1. The World Health Organisation _______________ that depression and depression-related
illness will become the greatest source of ill-health by 2020.
a. estimates
b. estimated
c. estimate
d. estimatize
2. Yet it is known that physically active people have a lower risk of dying from _____?
a. coronary heart disease
b. type II diabetes
c. hypertension
d. all of them
3. Bill Bryson is an______________ journalist and writer.
a. American
b. Cuban
c. German
d. British
4. Agriculture recycles 100% of all animal manures that it ___________.
a. produced
b. producing
c. produces
d. products
5. Drive carefully on narrow country roads, always.
a. Not wide.
b. Wide.
c. Shallow.
d. Deep.
6.What are the advantages of living in the countryside?
a. Clean, fresh air.
b. Less traffic jam.
c. Open spaces.
d. All correct.
7. What are the disadvantages of living in the countryside?
a. Clean, fresh air.
b. Less nightlife.
c. Open spaces.
d. More playing room for children.
8.According to the findings of recent research by Agri Aware : How many percent of the
respondents considered their quality of life in the countryside to be good, citing peace and
relaxation as the main advantages to living there?
a. 75%
b. 85%
c. 80%
d. 90%
9. For how many billion has been spent by farmers over the past ten years to construct better
animal housing and manure storage facilities on Irish farms?
a. Over €5.2
b. Over €2.5
c. Over €3.5
d. Over €1.5
10. Animal manure is not waste, it is an important source of nutrients for crops.
What is the meaning of the underlined word?
a. Waste matter from human that is mixed with soil to improve the soil and help plants grow.
b. Waste matter from animals that is mixed with soil to improve the soil and help plants grow.
c. The way in which something is done or happens.
d. Polite ways of behaving in social situations.
เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.3

1. depends 2. Irrespective
3. vegetation 4. affects
5. environments 6. urban
7. definition 8. reduced
9. natural 10. consequence

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 2.4

1. a 2. d 3. a 4. c 5. a
6. d 7. b 8. c 9. b 10. b