You are on page 1of 29

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing Year


ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่วยการเรียนรูท
้ ี่ 5 The Changing Year
แผนการเรียนรู้เรื่อง What is the weather forecast?
เวลา 1 ชัว่ โมง
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
1. สาระสำาคัญ
การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ จะเข้าใจได้ง่ายนั้น
นักเรียนต้องอ่านหัวข้อ หรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า เพื่อ
ช่วยให้นก
ั เรียนได้มีความคิดอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
2.1.1 นักเรียนสามารถบอกสาระสำาคัญและระบุรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่านได้
2.2 จุดประสงค์นำาทาง
2.2.1 นักเรียนสามารถหาความหมายหรือเดาความหมาย
ของคำาศัพท์จากบทอ่านได้
3. เนื้ อหาสาระ
3.1 What is the weather forecast ?
3.2 Observations
3.3 New Words
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน Pre-Reading
1.สนทนาและทักทายนักเรียน
ครู : How is the weather today?
นักเรียน : It’s really hot .
ครู : What kind of weather would you like to
live in?
นักเรียน : In cold country.
ครู : Why?
นักเรียน : Because I prefer cold air to hot air.
2.ให้นก
ั เรียนดูภาพที่ 3.1 ให้ทายคำาศัพท์ท่ใี ช้ในการ
พยากรณ์อากาศจากภาพที่เห็นโดยให้
นักเรียนเดาความหมายที่คิดว่าถูกต้องที่สุดสนทนา
ซักถามนักเรียน
Look at the picture 3.1and answer these
questions.
What can be seen in picture 3.1?
Suggested answer :Thailand Weather
Forecast map.
When did the sun rise today?
Suggested answer : 6.06 A.M.
And when did it set?
Suggested answer : 6.22 P.M.
What is the highest temperature today?
Suggested answer : 34 °c.
The word “forecast” is means to
…………..the weather in the near future.
Suggested answer : predict .
3.อธิบายสัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการพยากรณ์อากาศและ
ประวัติการพยากรณ์อากาศในประเทศ
ไทยพอสังเขป แจ้งวิธีการวัดผลและประเมินผล
ให้ นักเรียนเข้าใจ
4.2 กิจกรรมขณะอ่าน While-Reading
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็ น 2 กลุ่ม
2. ให้นก
ั เรียนกลุ่มที่ 1 ศึกษาบทอ่าน 3.1 เรื่อง
What is the weather forecast? The
effect of weather on our lives และ
Weather Forecasting กลุ่มที่ 2 ศึกษาบทอ่าน 3.2
เรื่อง Observations ตามลำาดับโดยให้นก
ั เรียน
อ่านบทอ่านแล้วเดาความหมายของ
คำาศัพท์บางคำาที่ไม่เข้าใจความหมาย
3. ครูสอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.1 เรื่อง What is
the weather forecast? และ บทอ่าน 3.2
เรื่อง Observations ได้แก่ temperature,
condition, atmosphere, sleet, hail, climate,
average, analyse, data, buoy, supplement,
instrument, scheme, maintain, vertical,
vapour และคำาว่า radar พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ น
ภาษาอังกฤษ นักเรียนและครูช่วยกันบอกคำา
แปล
4.ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านแล้วให้ช่วยกันสรุป
5. ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอการสรุปใจความสำาคัญ ซัก
ถามอภิปรายจนเข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม
แล้วส่งแบบสรุปงานเขียนสรุปให้ครูตรวจ
6.ครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่
นักเรียนอ่านแล้ว ดังนี้
Based from the first paragraph the
difference between weather and climate depend
on what condition?
Suggested answer : Period of time and
geographical area.
Is it true or false that weather describes
conditions in the atmosphere at any time or
a short period of time?
Suggested answer :True.
Is it true or false that climate describes surface and
atmospheric conditions over
a longer time or over a large geographical
area?
Suggested answer :True.
Does weather affect us in the way of our
lives?
Suggested answer : Yes, in many ways.
Give me some examples, please.
Suggested answer : Our moods, what we
wear, our freetime activities and how we
travel.
Do we use only source of information from
air to analyse the weather forecast?
Suggested answer : No.
Where are the data sources from?
Suggested answer : Air, land and water.
Give me some examples please.
Suggested answer : Ship, aircraft, oil rigs,
buoys , balloons and land stations
around the world.
What do we call a type of radar that is used
to measure the wind vertically?
Suggested answer : Doppler.
From the last paragraph of the passage given
is it true or false that the ground-
based GPS network is used to measure
the amount of water that falls to the earth?
Suggested answer : False.
7.ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านและสรุปใจความสำาคัญอีก
ครั้ง
8.ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.1 จำานวน
10 ข้อ
9. ครูให้นก
ั เรียนช่วยกันตอบ เฉลยและอธิบายเพิ่ม
เติม
10. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.2 จำานวน
10 ข้อ
11. ครูเฉลยคำาตอบ และอธิบายเพิ่มเติม

4.3 กิจกรรมหลังการอ่าน Post-Reading


1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
ภูมิอากาศของโลกปั จจุบันเช่นการพายุต่างๆ สึ
นามิ หรือปรากฎการณ์เรือนกระจก
2.ให้นก
ั เรียนศึกษาข้อมูลจาก อินเตอร์เนต
เปรียบเทียบเรื่องราวการพยากรณ์อากาศทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้ส่งสรุปย่อและ
อธิบายหน้าชั้นเรียนในครั้งต่อไป
3.ครูนำาคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนสอบได้เก็บ
เป็ นคะแนนรายจุดประสงค์
5. สื่อการเรียนรู้
5.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
What is the weather forecast ?
The effect of weather on our lives.
Weather Forecasting.
5.2 แหล่งเรียนรู้ : ใช้ Search Engine เช่น
www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์
ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่
ต้องการ
5.3. ห้องสมุดโรงเรียน
5.4 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
(2005) . (2nd ed Singapore :
Cambridge University Press.
5.5 Longman Dictionary of Contemporary
English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์การวัด


1.ทำาแบบฝึ กหัด แบบฝึ กหัด Exercise ทำาถูก 5 ข้อ =
Exercise 3.1 3.1 ผ่านเกณฑ์
จำานวน 10 ข้อ จำานวน 10 ข้อ
2. ทำาแบบฝึ กหัด แบบฝึ กหัด Exercise ทำาถูก 5 ข้อ =
Exercise 3.2 3.2 ผ่านเกณฑ์
จำานวน 10 ข้อ จำานวน 10 ข้อ
3. การเขียนสรุป บทสรุปใจความสำาคัญ ตามเกณฑ์แบบ
เรื่องที่อ่าน จากเรื่องที่อ่าน ประเมินงาน
เขียน
4. สังเกตการ แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ “ดี” =
ทำางานกลุ่ม การทำางานกลุ่ม ผ่านเกณฑ์

7. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน
7.1 แบบฝึ กหัด Exercise 3.1 จำานวน 10 ข้อ
7.2 แบบฝึ กหัด Exercise 3.2 จำานวน 10 ข้อ
7.3 งานเขียนสรุปบทอ่านเอกสารประกอบ 3 เรื่องจาก 3
กลุ่ม

3.1 What is the weather forecast ?


weather the temperature and other conditions such as
sun, rain, and wind.
forecast to make a statement saying what is likely to
happen in the future, based on the
information that you have now
What is the difference between weather and climate?
Weather describes conditions in the atmosphere at any
time or short period of time. Weather conditions can change
suddenly. Today may be warm and sunny, tomorrow may be
cool and cloudy. Weather conditions include rain, snow,
sleet, hail, fog, mist, sunshine, wind, temperature and
thunderstorms.
Climate describes surface and atmospheric conditions
over a longer time period or over a large geographical area.
The climate of an area is concerned with the average weather
conditions which are taken over a year or more. Climate
changes slowly, usually over decades, centuries and
thousands of years.
The effect of weather on our lives.
The weather affects us in many different ways. For
example, it affects our moods, what we wear, our leisure
activities and our mode of travel. Weather conditions can
be recorded over a period of time and at the same time the
effects the weather has on factors such as our mood can also
be noted.
Weather forecasting.
The observations are fed into the computer and used to
analyse the weather patterns at a particular time. Once the
analysis has been carried out, the computer produces a
forecast of the weather for specified times in the future. The
forecaster uses the output from the computer to produce
weather forecasts that are tailored to a wide range of
customers.

3.2 Observations
The many data sources used include ships, aircraft, oil
rigs, buoys and balloons, as well as manned land stations
around the world. Automation often assists or replaces the
human observer and can provide information from
inhospitable and remote areas. Information from remote-
sensing equipment, both on the ground and in space,
increasingly supplements and complements the conventional
systems.
Surface observations
Traditionally, meteorologists have relied upon
observations taken near the Earth's surface using instruments
(e.g. barometers, thermometers, anemometers and rain gauges)
and visual observations (e.g. cloud and weather type). These
surface observations are made at approved sites on land, and
from ships at sea.
Standard types of instruments are used, with
observations usually made at least every three hours, and in
many cases hourly. Over land in the UK there are 33 key
observing stations which are needed to define the broad-scale
weather patterns. They are manned by professional
meteorologists, with 12 making observations every hour, both
day and night. For weather observations at sea, the Met
Office is indebted to the crews of 400 vessels of the UK
Voluntary Observing Fleet and to observers on about 30
offshore drilling platforms. This is part of a much larger
scheme officially involving around 6,500 ships from 53
nations, although the real number is closer to 3,500 ships.

Upper-air observations
Important sources of upper-air information are the
balloon-borne instruments (known as radiosondes) which
provide information about the pressure, temperature and
humidity through the atmosphere. The radiosondes can reach
a height of over 20 km (66,000 feet); they are released twice
a day at the same time (midday and midnight UTC) all over
the world.
Within the global network, the Met Office maintains six
sites in the UK. Two of these are fully manned while the
remaining four sites are equipped with autosondes, which are
released remotely. There are also Met Office radiosonde sites
in Gibraltar, St Helena and the Falkland Islands. Near the
UK, there is one fully manned site in the Irish Republic and
a variety of different sites in continental Europe. A type of
radar known as a Doppler radar is used to measure the winds
vertically through the atmosphere. When displayed over a
period of type, these Windprofiler data show the vertical
profile of wind above the site and how it changes with time.
A system for measuring the amount of water vapour in the
atmosphere is being developed, which is known as the
Ground-based GPS Network. This uses information from
Global Positioning Satellites (GPS) and about 150 stations
are envisaged.
3.3 New Words
Headword Part of Definition/meaning
Speech
weather noun the temperature and other
conditions such as sun, rain, and
wind
สภาพ
บรรยากาศ(ลม,ฝน,ฟ้ า,อุณหภูมิ,ควา
มชื้ น,เมฆ)
forecast verb to make a statement saying what
is likely to happen in the future,
based on the information that you
have now พยากรณ์
knowledge noun the information, skills, and
understanding that you have
gained through learning or
experience ความรู้
accurate adjective correct and true in every detail
ถูกต้อง
measuremen noun the length, height etc of
t something การวัด
telecommun noun the sending and receiving of
ication messages by telephone, radio,
television etc: โทรคมนาคม
dedicate verb to give all your attention and
effort to one thing อุทิศ
information noun facts or details that tell you
something about a situation,
person, event etc: ความรู้ ข้อมูล
observation noun the process of watching
something or someone carefully
for a period of time การสังเกต
analyse verb to examine or think about
something carefully, in order to
understand it: วิเคราะห์
computer noun an electronic machine that stores
information and uses programs to
help you find, organize, or change
the information: เครื่อง
คอมพิวเตอร์
pressure noun an attempt to persuade someone
by using influence, arguments, or
threats: ความกดดัน
isobar noun a line on a weather map joining
places where the air pressure is
the same เส้นบนแผนที่อากาศที่
เชื่อมจุดของบริเวณที่มีความกดดัน
บรรยากาศเท่ากัน
data noun information or facts: ข้อมูล
Headword Part of Definition
Speech
buoy noun an object that floats on the sea, a
lake etc to mark a safe or
dangerous area ทุ่นลอยนำ้า
assist verb to help someone to do something
ช่วยเหลือ
system noun a group of related parts that work
together as a whole for a
particular purpose: ระบบ
conventiona adjective a conventional method, product,
l practice etc has been used for a
long time and is considered the
usual type:เกี่ยวกับธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือประเพณีนย
ิ ม
supplements noun something that you add to
something else to improve it or
make it complete: สิ่งผนวก
complement noun someone or something that
s emphasizes the good qualities of
another person or thing
ส่งเสริม สิ่งที่ทำาให้เต็มหรือสมบูรณ์
meteorologi noun the scientific study of weather
sts conditions นักอุตุนิยมวิทยา
(วิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวกับบรรยากาศ
และปรากฏการณ์ท้ งั หลายใน
บรรยากาศ )
instruments noun a small tool used in work such as
science or medicine:เครื่องมือ
barometers noun an instrument that measures
changes in the air pressure and
the weather, or that calculates
height above sea level เครื่องวัด
ความกดดันของอากาศ
thermometer noun a piece of equipment that
s measures the temperature of the
air, of your body etc: เครื่องวัด
อุณหภูมิ
gauges noun an instrument for measuring the
size or amount of something
เครื่องมือสำาหรับวัด
visual adjective relating to seeing: เกี่ยวกับการมอง
เห็น
surface noun the top layer of an area of water
or land ผิวหน้า
approve verb to officially accept a plan,
proposal etc: เห็นด้วย
standard adjective accepted as normal or usual:
มาตรฐาน
Headword Part of Definition
Speech
define verb to describe something correctly
and thoroughly, and to say what
standards, limits, qualities etc it
has that make it different from
other things ให้คำาจำากัดความ
patterns noun a regular arrangement of shapes,
colours, or lines, especially one
that is used to decorate paper,
cloth, plates etc รูปแบบ
thereafter adverb after that - used especially in
written instructions, rules, or
agreements หลังจากนั้น
automatic adjective are designed to operate by
themselves, without much human
control or attention อัตโนมัติ
auxiliary adjective auxiliary workers provide
additional help for another group
of workers เป็ นองค์ประกอบ
coastguards noun the organization that helps
swimmers and ships that are in
danger and helps to prevent
illegal activities around the coast
ยามชายฝั ่ ง
indebted adjective to be very grateful to someone
for the help they have given you
เป็ นหนี้บุญคุณ
vessels noun a ship or large boat เรือบรรทุก
ของเหลว
offshore adjective in or under the sea and not far
from the coast
ไกลจากฝั ่ ง
scheme noun an official plan that is intended to
help people in some way, for
example by providing education
or training แบบแผน
gaps noun a space between two objects or
two parts of an object, especially
because something is missing ช่อง
ว่าง
drifting verb to move slowly on water or in
the air การล่องลอย

Exercise 3.1 Matching.


Match the correct meaning in X and Y .

X Y
1. network a. a ship or large boat
2. automatic b. the scientific study of
weather conditions
3. meteorology c. are designed to operate
by themselves, without
much human control or
attention
4. vessels d. the sending and
receiving of messages by
telephone, radio,
television etc:
5. telecommunicatio e. a system of lines, tubes,
n wires, roads etc that
cross each other and are
connected to each other:

X Y
6. thermometers a. to be very grateful to
someone for the help
they have given you
7. indebted b. a piece of equipment
that measures the
temperature of the air, of
your body
8. scheme c. an official plan that is
intended to help people
in some way
9. coastguards d. to describe something
correctly and thoroughly,
and to say what
standards, limits,
qualities etc it has
1 define e. the organization that
0. helps swimmers and
ships that are in danger
and helps to prevent
illegal activities around
the coast
Exercise 3.2 True or False.
Write T for true statements and F for the false ones in
the boxes given below.

1. Experience and local workers add the fine


detail to the computer forecast, so that the best
advice for a specific location (e.g. an oil rig)
can be given.
2. The computer model produces a global forecast
twice a day using the midnight and midday
observations as starting conditions.
3. The observations taken at a single time can be
used to compute values for each grid point of
pressure, temperature, humidity and wind.
4. The array of grid points, the system of
equations and the method of solving the
equations is referred to as the model.
5. Weather describes conditions in the atmosphere
at any long period of time.
6. The use of buoy has played a key role in
improving the accuracy and detail of weather
forecasts, and in lengthening the period for
which useful guidance can be given.
7. Geostationary satellites remain over the
equator, stationary with respect to the earth.
This is achieved by having the satellite in orbit
at a height of about 46,000 km.
8. At this height it takes exactly 22 hours to
complete one orbit, so it always views the
same part of the globe.
9. Climate describes surface and atmospheric
conditions over a longer time period or over a
large geographical area.
10 Within the global network, the Met Office
. maintains six sites in the UK.
เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.1

1. e 2. c 3. b 4. a 5. d
6. b 7. a 8. c 9. e 10. d

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.2

1. F 2. T 3. T 4. T 5. F
6. F 7. F 8. F 9. T 10. T
แบบประเมินงานเขียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียน
ที่....................ปี การศึกษา.....................
ชื่อ – สกุล.......................................เลขที่........ชั้น....../........วัน
ที่..........เดือน..................พ.ศ.............
คำาชี้แจง ประเมินผลงานเขียนโดยมีรายการประเมินและค่าระดับ
คะแนนดังนี้
ค่าระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 =
พอใช้ 1 = ปรับปรุง
ค่าระดับ
รายการประเมิน คะแนน
1 2 3 4 5
1. เนื้ อหา
1.1 ใจความสำาคัญชัดเจน
1.2 มีรายละเอียดเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อ
ความเข้าใจเนื้ อหา
1.3 มีพนฐานความคิ
ื้ ดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
2. รูปแบบการเขียน
2.1 มีการจัดรูปแบบถูกต้อง
2.2 มีการเรียบเรียงลำาดับความคิด
2.3 มีใจความสำาคัญและรายละเอียดสอดคล้อง
3. คำาศัพท์
3.1 ใช้วงคำาศัพท์เหมาะสมกับระดับชั้น
3.2 เลือกใช้คำาศัพท์ได้เหมาะสม
4. การใช้ภาษา
4.1 ไวยากรณ์ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ข้อผิดพลาดในจุดใหญ่ ๆ
4.3 ความถูกต้องการใช้คำานำาหน้านาม คำานาม
และบุพบท
4.4 ความถูกต้องของการใช้คำาสรรพนาม คำา
เชื่อมประโยค
5. อื่น ๆ
5.1 การสะกดคำาและการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนถูกต้อง
5.2 เขียนรูปแบบย่อหน้าได้ถูกต้อง
5.3 ลายมืออ่านง่าย งานเขียนสะอาด มีความ
ชัดเจนด้วยการระบุช่ อ
ื ชั้น
รวม
ลงชื่อ....................................ผู้
ประเมิน
(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)
แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียน
ที่..................ปี การศึกษา.....................
เรื่อง................................................................................................
..กลุ่มที่................................
ชั้น.........../.............วัน
ที่...................เดือน....................................พ.ศ. ...............

เกณฑ์การให้คะแนน รว ระดับคะแนน

20 20 20 20 20 10 4 3 2 1 0
0
การแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม

ความสามัคคีในกลุ่ม
การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

การนำาเสนองานของกลุ่ม

ที่ ชื่อ - สกุล

ั ตำ่า

ตำ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ข้ น
ปานกลาง
ดีมาก

ดี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.

เกณฑ์การประเมิน 80 - 100 = ดีมาก 70 – 79 =


ดี
60 – 69 = ปานกลาง 50 – 59 =
ผ่านเกณฑ์
0 – 49 = ตำ่ากว่าเกณฑ์

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน
(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)
........../........../............