แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง

The Changing Year

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

หน่วยการเรียนรูท
้ ี่ 5 The Changing Year
แผนการเรียนรู้เรื่อง
เวลา 1 ชัว่ โมง

What is the weather forecast?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสำาคัญ

การอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ จะเข้าใจได้ง่ายนั้น

นักเรียนต้องอ่านหัวข้อ หรือประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า เพื่อ
ช่วยให้นก
ั เรียนได้มีความคิดอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 จุดประสงค์ปลายทาง

2.1.1 นักเรียนสามารถบอกสาระสำาคัญและระบุรายละเอียด

จากเรื่องที่อ่านได้

2.2 จุดประสงค์นำาทาง

2.2.1 นักเรียนสามารถหาความหมายหรือเดาความหมาย

ของคำาศัพท์จากบทอ่านได้
3. เนื้ อหาสาระ

3.1 What is the weather forecast ?
3.2 Observations
3.3 New Words

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

4.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน Pre-Reading
1.สนทนาและทักทายนักเรียน

ครู : How is the weather today?
นักเรียน : It’s really hot .

live in?

ครู : What kind of weather would you like to
นักเรียน : In cold country.
ครู : Why?

นักเรียน : Because I prefer cold air to hot air.

2.ให้นก
ั เรียนดูภาพที่ 3.1 ให้ทายคำาศัพท์ท่ใี ช้ในการ

พยากรณ์อากาศจากภาพที่เห็นโดยให้

นักเรียนเดาความหมายที่คิดว่าถูกต้องที่สุดสนทนา

ซักถามนักเรียน

questions.

Look at the picture 3.1and answer these
What can be seen in picture 3.1?

Forecast map.

Suggested answer :Thailand Weather

When did the sun rise today?

Suggested answer : 6.06 A.M.

And when did it set?

Suggested answer : 6.22 P.M.

What is the highest temperature today?
Suggested answer : 34 °c.

The word “forecast” is means to

…………..the weather in the near future.

Suggested answer : predict .

3.อธิบายสัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการพยากรณ์อากาศและ

ประวัติการพยากรณ์อากาศในประเทศ

ไทยพอสังเขป แจ้งวิธีการวัดผลและประเมินผล

ให้ นักเรียนเข้าใจ

4.2 กิจกรรมขณะอ่าน While-Reading

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็ น 2 กลุ่ม

2. ให้นก
ั เรียนกลุ่มที่ 1 ศึกษาบทอ่าน 3.1 เรื่อง

What is the weather forecast?

The

effect of weather on our lives และ

Weather Forecasting กลุ่มที่ 2 ศึกษาบทอ่าน 3.2

เรื่อง Observations ตามลำาดับโดยให้นก
ั เรียน

อ่านบทอ่านแล้วเดาความหมายของ

คำาศัพท์บางคำาที่ไม่เข้าใจความหมาย

3. ครูสอนคำาศัพท์จากบทอ่าน 3.1 เรื่อง What is

the weather forecast? และ บทอ่าน 3.2

เรื่อง Observations ได้แก่ temperature,

condition, atmosphere, sleet, hail, climate,

average, analyse, data, buoy, supplement,

instrument, scheme, maintain, vertical,

vapour และคำาว่า radar พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

ประโยคหรือคำาจำากัดความเป็ น
แปล

ภาษาอังกฤษ นักเรียนและครูช่วยกันบอกคำา

4.ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านแล้วให้ช่วยกันสรุป

5. ตัวแทนกลุ่มนำาเสนอการสรุปใจความสำาคัญ ซัก

ถามอภิปรายจนเข้าใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม

แล้วส่งแบบสรุปงานเขียนสรุปให้ครูตรวจ

6.ครูถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่

นักเรียนอ่านแล้ว ดังนี้

Based from the first paragraph the

difference between weather and climate depend
on what condition?

geographical area.

Suggested answer : Period of time and

Is it true or false that weather describes

conditions in the atmosphere at any time or
a short period of time?

Suggested answer :True.

Is it true or false that climate describes surface and

atmospheric conditions over
area?

lives?

a longer time or over a large geographical
Suggested answer :True.

Does weather affect us in the way of our
Suggested answer : Yes, in many ways.

Give me some examples, please.

Suggested answer : Our moods, what we

wear, our freetime activities and how we
travel.

Do we use only source of information from

air to analyse the weather forecast?

Suggested answer : No.

Where are the data sources from?

Suggested answer : Air, land and water.

Give me some examples please.

Suggested answer : Ship, aircraft, oil rigs,

buoys , balloons and land stations

around the world.

What do we call a type of radar that is used

to measure the wind vertically?

Suggested answer : Doppler.

From the last paragraph of the passage given

is it true or false that the ground-

based GPS network is used to measure

the amount of water that falls to the earth?

Suggested answer : False.

ครั้ง
10 ข้อ
เติม

7.ให้นก
ั เรียนอ่านบทอ่านและสรุปใจความสำาคัญอีก
8.ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.1 จำานวน
9. ครูให้นก
ั เรียนช่วยกันตอบ เฉลยและอธิบายเพิ่ม

10 ข้อ

10. ให้นก
ั เรียนทำาแบบฝึ กหัด Exercise 3.2 จำานวน
11. ครูเฉลยคำาตอบ และอธิบายเพิ่มเติม
4.3 กิจกรรมหลังการอ่าน Post-Reading

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ

ภูมิอากาศของโลกปั จจุบันเช่นการพายุต่างๆ สึ

นามิ หรือปรากฎการณ์เรือนกระจก

2.ให้นก
ั เรียนศึกษาข้อมูลจาก อินเตอร์เนต

เปรียบเทียบเรื่องราวการพยากรณ์อากาศทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ให้ส่งสรุปย่อและ

อธิบายหน้าชั้นเรียนในครั้งต่อไป

3.ครูนำาคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนสอบได้เก็บ

เป็ นคะแนนรายจุดประสงค์
5. สื่อการเรียนรู้

5.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง

What is the weather forecast ?

The effect of weather on our lives.
5.2

Weather Forecasting.

แหล่งเรียนรู้ : ใช้ Search Engine เช่น

www.google.co.th, www.yahoo.com ,

www.altavista.com, www.ask.com พิมพ์

ข้อความที่ต้องการและเลือก Website ที่
ต้องการ

5.3. ห้องสมุดโรงเรียน

5.4 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

(2005) . (2nd ed Singapore :

Cambridge University Press.

5.5 Longman Dictionary of Contemporary

English(2005). ( 4th ed) India:

Pearson Education Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัด
1.ทำาแบบฝึ กหัด

เครื่องมือ
แบบฝึ กหัด Exercise

Exercise 3.1

3.1

2. ทำาแบบฝึ กหัด

แบบฝึ กหัด Exercise

จำานวน 10 ข้อ

Exercise 3.2

จำานวน 10 ข้อ

3. การเขียนสรุป
เรื่องที่อ่าน

จำานวน 10 ข้อ

3.2

จำานวน 10 ข้อ

บทสรุปใจความสำาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน

เกณฑ์การวัด
ทำาถูก 5 ข้อ =
ผ่านเกณฑ์

ทำาถูก 5 ข้อ =
ผ่านเกณฑ์

ตามเกณฑ์แบบ
ประเมินงาน
เขียน

4. สังเกตการ
ทำางานกลุ่ม
7.

แบบสังเกตพฤติกรรม
การทำางานกลุ่ม

ระดับ “ดี” =
ผ่านเกณฑ์

ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน

7.1 แบบฝึ กหัด Exercise 3.1 จำานวน 10 ข้อ

7.2 แบบฝึ กหัด Exercise 3.2 จำานวน 10 ข้อ

กลุ่ม

7.3 งานเขียนสรุปบทอ่านเอกสารประกอบ 3 เรื่องจาก 3

3.1 What is the weather forecast ?

weather
forecast

the temperature and other conditions such as
sun, rain, and wind.

to make a statement saying what is likely to

happen in the future, based on the

information that you have now

What is the difference between weather and climate?

Weather describes conditions in the atmosphere at any

time or short period of time. Weather conditions can change

suddenly. Today may be warm and sunny, tomorrow may be
cool and cloudy. Weather conditions include rain, snow,
sleet, hail, fog, mist, sunshine, wind, temperature and
thunderstorms.

Climate describes surface and atmospheric conditions

over a longer time period or over a large geographical area.

The climate of an area is concerned with the average weather
conditions which are taken over a year or more. Climate
changes slowly, usually over decades, centuries and
thousands of years.

The effect of weather on our lives.

The weather affects us in many different ways. For

example, it affects our moods, what we wear, our leisure

activities and our mode of travel. Weather conditions can

be recorded over a period of time and at the same time the

effects the weather has on factors such as our mood can also
be noted.

Weather forecasting.

The observations are fed into the computer and used to

analyse the weather patterns at a particular time. Once the
analysis has been carried out, the computer produces a

forecast of the weather for specified times in the future. The
forecaster uses the output from the computer to produce
weather forecasts that are tailored to a wide range of
customers.

3.2 Observations

The many data sources used include ships, aircraft, oil

rigs, buoys and balloons, as well as manned land stations

around the world. Automation often assists or replaces the
human observer and can provide information from

inhospitable and remote areas. Information from remotesensing equipment, both on the ground and in space,

increasingly supplements and complements the conventional
systems.

Surface observations

Traditionally, meteorologists have relied upon

observations taken near the Earth's surface using instruments

(e.g. barometers, thermometers, anemometers and rain gauges)
and visual observations (e.g. cloud and weather type). These

surface observations are made at approved sites on land, and
from ships at sea.

Standard types of instruments are used, with

observations usually made at least every three hours, and in
many cases hourly. Over land in the UK there are 33 key

observing stations which are needed to define the broad-scale
weather patterns. They are manned by professional

meteorologists, with 12 making observations every hour, both
day and night. For weather observations at sea, the Met

Office is indebted to the crews of 400 vessels of the UK

Voluntary Observing Fleet and to observers on about 30
offshore drilling platforms. This is part of a much larger
scheme officially involving around 6,500 ships from 53

nations, although the real number is closer to 3,500 ships.
Upper-air observations

Important sources of upper-air information are the

balloon-borne instruments (known as radiosondes) which
provide information about the pressure, temperature and

humidity through the atmosphere. The radiosondes can reach

a height of over 20 km (66,000 feet); they are released twice
a day at the same time (midday and midnight UTC) all over
the world.

Within the global network, the Met Office maintains six

sites in the UK. Two of these are fully manned while the

remaining four sites are equipped with autosondes, which are

released remotely. There are also Met Office radiosonde sites
in Gibraltar, St Helena and the Falkland Islands. Near the

UK, there is one fully manned site in the Irish Republic and
a variety of different sites in continental Europe. A type of

radar known as a Doppler radar is used to measure the winds
vertically through the atmosphere. When displayed over a
period of type, these Windprofiler data show the vertical

profile of wind above the site and how it changes with time.
A system for measuring the amount of water vapour in the
atmosphere is being developed, which is known as the

Ground-based GPS Network. This uses information from

Global Positioning Satellites (GPS) and about 150 stations
are envisaged.

3.3 New Words
Headword

Part of

Definition/meaning

weather

noun

the temperature and other

Speech

conditions such as sun, rain, and
wind

สภาพ

บรรยากาศ(ลม,ฝน,ฟ้ า,อุณหภูมิ,ควา
forecast

verb

มชื้ น,เมฆ)

to make a statement saying what
is likely to happen in the future,

based on the information that you
knowledge

noun

have now พยากรณ์

the information, skills, and

understanding that you have
gained through learning or

accurate

adjective

measuremen noun
t

experience ความรู้

correct and true in every detail
ถูกต้อง

the length, height etc of
something การวัด

telecommun noun
ication

dedicate

verb

information

noun

observation

analyse

computer

noun

verb

noun

the sending and receiving of

messages by telephone, radio,
television etc: โทรคมนาคม

to give all your attention and
effort to one thing อุทิศ

facts or details that tell you

something about a situation,

person, event etc: ความรู้ ข้อมูล
the process of watching

something or someone carefully
for a period of time การสังเกต
to examine or think about

something carefully, in order to
understand it: วิเคราะห์

an electronic machine that stores

information and uses programs to

help you find, organize, or change
the information: เครื่อง
pressure

isobar

noun

noun

คอมพิวเตอร์

an attempt to persuade someone

by using influence, arguments, or
threats: ความกดดัน

a line on a weather map joining

places where the air pressure is
the same เส้นบนแผนที่อากาศที่

เชื่อมจุดของบริเวณที่มีความกดดัน
data

Headword
buoy

noun

Part of
Speech
noun

assist

verb

system

noun

conventiona adjective
l

บรรยากาศเท่ากัน

information or facts: ข้อมูล
Definition

an object that floats on the sea, a
lake etc to mark a safe or
dangerous area ทุ่นลอยนำ้า

to help someone to do something
ช่วยเหลือ

a group of related parts that work
together as a whole for a

particular purpose: ระบบ

a conventional method, product,
practice etc has been used for a
long time and is considered the
usual type:เกี่ยวกับธรรมเนียม

supplements noun

ปฏิบัติหรือประเพณีนย
ิ ม

something that you add to

something else to improve it or
make it complete: สิ่งผนวก

complement noun
s

someone or something that

emphasizes the good qualities of
another person or thing

meteorologi noun
sts

ส่งเสริม สิ่งที่ทำาให้เต็มหรือสมบูรณ์
the scientific study of weather
conditions นักอุตุนิยมวิทยา

(วิทยาศาสตร์ท่เี กี่ยวกับบรรยากาศ
และปรากฏการณ์ท้ งั หลายใน

instruments

noun

barometers

noun

บรรยากาศ )

a small tool used in work such as
science or medicine:เครื่องมือ
an instrument that measures

changes in the air pressure and
the weather, or that calculates

height above sea level เครื่องวัด
thermometer noun
s

gauges

ความกดดันของอากาศ

a piece of equipment that

measures the temperature of the
air, of your body etc: เครื่องวัด

noun

อุณหภูมิ

an instrument for measuring the
size or amount of something
เครื่องมือสำาหรับวัด

visual

adjective

relating to seeing: เกี่ยวกับการมอง

surface

noun

the top layer of an area of water

approve

verb

standard

adjective

Headword

Part of

define

verb

Speech

เห็น

or land ผิวหน้า

to officially accept a plan,
proposal etc: เห็นด้วย

accepted as normal or usual:
มาตรฐาน

Definition
to describe something correctly

and thoroughly, and to say what
standards, limits, qualities etc it
has that make it different from

patterns

noun

other things ให้คำาจำากัดความ

a regular arrangement of shapes,
colours, or lines, especially one
that is used to decorate paper,

thereafter

automatic

adverb

adjective

cloth, plates etc รูปแบบ

after that - used especially in
written instructions, rules, or
agreements หลังจากนั้น

are designed to operate by

themselves, without much human
auxiliary

coastguards

adjective

noun

control or attention อัตโนมัติ
auxiliary workers provide

additional help for another group
of workers เป็ นองค์ประกอบ
the organization that helps

swimmers and ships that are in
danger and helps to prevent

illegal activities around the coast
indebted

adjective

vessels

noun

offshore

adjective

scheme

noun

ยามชายฝั ่ ง

to be very grateful to someone

for the help they have given you
เป็ นหนี้บุญคุณ

a ship or large boat เรือบรรทุก
ของเหลว

in or under the sea and not far
from the coast
ไกลจากฝั ่ ง

an official plan that is intended to
help people in some way, for

example by providing education
gaps

noun

or training แบบแผน

a space between two objects or

two parts of an object, especially

because something is missing ช่อง
drifting

ว่าง

verb

to move slowly on water or in
the air การล่องลอย

Exercise 3.1 Matching.

Match the correct meaning in

X and

Y .

X

Y

1.

network

a.

a ship or large boat

2.

automatic

b.

the scientific study of

3.

meteorology

c.

are designed to operate

weather conditions

by themselves, without

much human control or
attention
4.

vessels

d.

the sending and

receiving of messages by
telephone, radio,

television etc:
5.

telecommunicatio
n

e.

a system of lines, tubes,
wires, roads etc that

cross each other and are

connected to each other:
X
6.

thermometers

Y
a.

to be very grateful to
someone for the help
they have given you

7.

indebted

b.

a piece of equipment
that measures the

temperature of the air, of
your body
8.

scheme

c.

an official plan that is

intended to help people
in some way

9.

coastguards

d.

to describe something

correctly and thoroughly,
and to say what

standards, limits,

qualities etc it has
1

define

e.

the organization that

0.

helps swimmers and

ships that are in danger
and helps to prevent

illegal activities around
the coast
Exercise 3.2 True or False.

Write T for true statements and F for the false ones in
the boxes given below.
1.

Experience and local workers add the fine

detail to the computer forecast, so that the best
advice for a specific location (e.g. an oil rig)
can be given.

2.

The computer model produces a global forecast
twice a day using the midnight and midday
observations as starting conditions.

3.

The observations taken at a single time can be
used to compute values for each grid point of
pressure, temperature, humidity and wind.

4.

The array of grid points, the system of

equations and the method of solving the
equations is referred to as the model.

5.

Weather describes conditions in the atmosphere

at any long period of time.
6.

The use of buoy has played a key role in

improving the accuracy and detail of weather
forecasts, and in lengthening the period for
which useful guidance can be given.

7.

Geostationary satellites remain over the

equator, stationary with respect to the earth.

This is achieved by having the satellite in orbit
at a height of about 46,000 km.
8.

At this height it takes exactly 22 hours to

complete one orbit, so it always views the
same part of the globe.

9.

Climate describes surface and atmospheric

conditions over a longer time period or over a
large geographical area.

10
.

Within the global network, the Met Office
maintains six sites in the UK.

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.1
1.

e

2.

c

3.

b

4.

a

5.

d

6.

b

7.

a

8.

c

9.

e

10.

d

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.2
1.

F

2.

T

3.

T

4.

T

5.

F

6.

F

7.

F

8.

F

9.

T

10.

T

แบบประเมินงานเขียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101
ที่....................ปี การศึกษา.....................

ภาคเรียน

ชื่อ – สกุล.......................................เลขที่........ชั้น....../........วัน
ที่..........เดือน..................พ.ศ.............

คำาชี้แจง ประเมินผลงานเขียนโดยมีรายการประเมินและค่าระดับ
คะแนนดังนี้

ค่าระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 =

พอใช้ 1 = ปรับปรุง

รายการประเมิน
1. เนื้ อหา
1.1 ใจความสำาคัญชัดเจน
1.2 มีรายละเอียดเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อ

ความเข้าใจเนื้ อหา

1.3 มีพนฐานความคิ
ื้
ดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
2. รูปแบบการเขียน
2.1 มีการจัดรูปแบบถูกต้อง
2.2 มีการเรียบเรียงลำาดับความคิด
2.3 มีใจความสำาคัญและรายละเอียดสอดคล้อง

ค่าระดับ

คะแนน
1 2 3 4 5

3. คำาศัพท์
3.1 ใช้วงคำาศัพท์เหมาะสมกับระดับชั้น
3.2 เลือกใช้คำาศัพท์ได้เหมาะสม
4. การใช้ภาษา
4.1 ไวยากรณ์ถูกต้องเหมาะสม
4.2 ข้อผิดพลาดในจุดใหญ่ ๆ
4.3 ความถูกต้องการใช้คำานำาหน้านาม คำานาม

และบุพบท

4.4 ความถูกต้องของการใช้คำาสรรพนาม คำา

เชื่อมประโยค
5. อื่น ๆ

5.1 การสะกดคำาและการใช้เครื่องหมายวรรค

ตอนถูกต้อง

5.2 เขียนรูปแบบย่อหน้าได้ถูกต้อง
5.3 ลายมืออ่านง่าย งานเขียนสะอาด มีความ
ชัดเจนด้วยการระบุช่ อ
ื ชั้น
รวม
ประเมิน

ลงชื่อ....................................ผู้
(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)

แบบสังเกตการณ์ปฏิบัติงานกลุ่ม

วิชาภาษาอังกฤษพื้ นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101
ที่..................ปี การศึกษา.....................

ภาคเรียน

เรื่อง................................................................................................
..กลุ่มที่................................
ชั้น.........../.............วัน

ที่...................เดือน....................................พ.ศ. ...............

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

3

2

1

0

ดี

ปานกลาง

ผ่านเกณฑ์ข้ น
ั ตำ่า

ตำ่ากว่าเกณฑ์

ความสามัคคีในกลุ่ม

การนำาเสนองานของกลุ่ม

การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม

ชื่อ - สกุล

ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม

ที่

การแบ่งหน้าที่ซึ่งกันและกัน


20 20 20 20 20 10
0

ระดับคะแนน

ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน รว

1

0.
เกณฑ์การประเมิน

80 - 100

ดี

=

ดีมาก

70 – 79 =
50 – 59 =

60 – 69

=

ปานกลาง

0 – 49

=

ตำ่ากว่าเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ลงชื่อ.........................................ผู้ประเมิน

(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)
........../........../............