You are on page 1of 12

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7

เรื่องหลัก / หัวเรื่อง The Changing Year ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5


หนวยการเรียนรูที่ 5 The Changing Year
แผนการเรียนรูเรื่อง What is the weather forecast? เวลา 1 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สาระสําคัญ
การอานขอความหรือเรื่องราวตาง ๆ จะเขาใจไดงายนั้น นักเรียนตองอานหัวขอ หรือ
ประโยคแรกของแตละยอหนา เพื่อชวยใหนักเรียนไดมีความคิดอยางกวาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่
อาน
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 จุดประสงคปลายทาง
2.1.1 นักเรียนสามารถบอกสาระสําคัญและระบุรายละเอียดจากเรื่องที่อานได
2.2 จุดประสงคนําทาง
2.2.1 นักเรียนสามารถหาความหมายหรือเดาความหมายของคําศัพทจากบทอานได
3. เนื้อหาสาระ
3.1 What is the weather forecast ?
3.2 New Words
4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู
4.1 กิจกรรมกอนการอาน Pre-Reading
1.สนทนาและทักทายนักเรียน
ครู : How is the weather today?
นักเรียน : It’s really hot .
ครู : What kind of weather would you like to live in?
นักเรียน : In cold country.
ครู : Why?
นักเรียน : Because I prefer cold air to hot air.
2.ใหนักเรียนดูภาพที่ 3.1 ใหทายคําศัพทที่ใชในการพยากรณอากาศจากภาพที่เห็นโดยให
นักเรียนเดาความหมายที่คิดวาถูกตองที่สุด
3.อธิบายสัญลักษณทใี่ ชในการพยากรณอากาศและประวัติการพยากรณอากาศในประเทศ
ไทยพอสังเขป แจงวิธีการวัดผลและประเมินผลให นักเรียนเขาใจ
4.2 กิจกรรมขณะอาน While-Reading
1. แบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม
2. ใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาบทอาน What is the weather forecast? The effect of
weather on our lives และ Weather Forecasting ตามลําดับโดยใหนักเรียนอานบท
อานแลวเดาความหมายของคําศัพทบางคําที่ไมเขาใจความหมาย
3. ตัวแทนกลุมนําเสนอการสรุปใจความสําคัญ ซักถามอภิปรายจนเขาใจ ครูอธิบายเพิ่มเติม
แลวสงแบบสรุปงานเขียนสรุปใหครูตรวจ
4.ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด Exercise 3.1 จํานวน 10 ขอ
5. ครูใหนกั เรียนตรวจคําตอบ เฉลยและอธิบายเพิ่มเติม
6. นักเรียนทําแบบฝกหัด Exercise 3.2 จํานวน 10 ขอตรวจคําตอบ เฉลย ครูอธิบายเพิ่มเติม

4.3 กิจกรรมหลังการอาน Post-Reading


1. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิ ละ
ภูมิอากาศของโลกปจจุบันเชนการพายุตา งๆ สึนามิ หรือปรากฎการณเรือนกระจก
2.ใหนักเรียนศึกษาขอมูลจาก อินเตอรเนตเปรียบเทียบเรื่องราวการพยากรณอากาศทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ใหสงสรุปยอและอธิบายหนาชัน้ เรียนในครั้งตอไป
3.ครูนําคะแนนที่นักเรียนแตละคนสอบไดเก็บเปนคะแนนรายจุดประสงค
5. สื่อการเรียนรู
5.1 เอกสารประกอบการสอนเรื่อง
What is the weather forecast ?
The effect of weather on our lives.
Weather Forecasting.
5.2 แหลงเรียนรู : ใช Search Engine เชน www.google.co.th, www.yahoo.com ,
www.altavista.com, www.ask.com พิมพขอความที่ตองการและเลือก Website ที่
ตองการ
5.3. หองสมุดโรงเรียน
5.4 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2005) . (2nd ed Singapore :
Cambridge University Press.
5.5 Longman Dictionary of Contemporary English(2005). ( 4th ed) India:
Pearson Education Limited.

6. การวัดผลและประเมินผล

วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑการวัด


1.ทําแบบฝกหัด Exercise 3.1 แบบฝกหัด Exercise 3.1 ทําถูก 5 ขอ = ผาน
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ เกณฑ
2. ทําแบบฝกหัด Exercise 3.2 แบบฝกหัด Exercise 3.2 ทําถูก 5 ขอ = ผาน
จํานวน 10 ขอ จํานวน 10 ขอ เกณฑ
3. การเขียนสรุปเรื่องที่อาน บทสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อานตามเกณฑแบบประเมิน
งานเขียน
4. สังเกตการทํางานกลุม แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ระดับ “ดี” = ผานเกณฑ

7. ผลงาน/ชิน้ งานของนักเรียน
7.1 แบบฝกหัด Exercise 3.1 จํานวน 10 ขอ
7.2 แบบฝกหัด Exercise 3.2 จํานวน 10 ขอ
7.3 งานเขียนสรุปบทอานเอกสารประกอบ 3 เรื่องจาก 3 กลุม
3.1 What is the weather forecast ?
weather noun [singular, uncountable] the temperature and other conditions such as sun, rain,
and wind.
forecast verb past tense and past participle forecast or forecasted [transitive] to make a
statement saying what is likely to happen in the future, based on the information
that you have now
What is the difference between weather and climate?
Weather describes conditions in the atmosphere at any time or short period of time.
Weather conditions can change suddenly. Today may be warm and sunny, tomorrow may be cool
and cloudy. Weather conditions include rain, snow, sleet, hail, fog, mist, sunshine, wind,
temperature and thunderstorms.
Climate describes surface and atmospheric conditions over a longer time period or over a
large geographical area. The climate of an area is concerned with the average weather conditions
which are taken over a year or more. Climate changes slowly, usually over decades, centuries
and thousands of years.
The effect of weather on our lives.
The weather affects us in many different ways. For example, it affects our moods, what
we wear, our leisure activities and our mode of travel. Weather conditions can be recorded over
a period of time and at the same time the effects the weather has on factors such as our mood can
also be noted.
Weather forecasting.
The observations are fed into the computer and used to analyse the weather patterns at a
particular time. Once the analysis has been carried out, the computer produces a forecast of the
weather for specified times in the future. The forecaster uses the output from the computer to
produce weather forecasts that are tailored to a wide range of customers.
3.2 New Words
Headword Part of Speech Definition/meaning
weather noun the temperature and other conditions such as sun,
rain, and wind
สภาพบรรยากาศ(ลม,ฝน,ฟา,อุณหภูม,ิ ความชื้น,เมฆ)
forecast verb to make a statement saying what is likely to happen in
the future, based on the information that you have
now พยากรณ
knowledge noun the information, skills, and understanding that you
have gained through learning or experience ความรู
accurate adjective correct and true in every detail ถูกตอง
measurement noun the length, height etc of something การวัด
telecommunication noun the sending and receiving of messages by telephone,
radio, television etc: โทรคมนาคม
dedicate verb to give all your attention and effort to one thing อุทิศ
information noun facts or details that tell you something about a
situation, person, event etc: ความรู ขอมูล
observation noun the process of watching something or someone
carefully for a period of time การสังเกต
analyse verb to examine or think about something carefully, in
order to understand it: วิเคราะห
computer noun an electronic machine that stores information and uses
programs to help you find, organize, or change the
information: เครื่องคอมพิวเตอร
pressure noun an attempt to persuade someone by using influence,
arguments, or threats: ความกดดัน
isobar noun a line on a weather map joining places where the air
pressure is the same เสนบนแผนที่อากาศที่เชื่อมจุด
ของบริเวณที่มคี วามกดดันบรรยากาศเทากัน
data noun information or facts: ขอมูล
Headword Part of Speech Definition
buoy noun an object that floats on the sea, a lake etc to mark a
safe or dangerous area ทุนลอยน้ํา
assist verb to help someone to do something ชวยเหลือ
system noun a group of related parts that work together as a whole
for a particular purpose: ระบบ
conventional adjective a conventional method, product, practice etc has been
used for a long time and is considered the usual type:
เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีนิยม
supplements noun something that you add to something else to improve
it or make it complete: สิ่งผนวก
complements noun someone or something that emphasizes the good
qualities of another person or thing
สงเสริม สิ่งที่ทําใหเต็มหรือสมบูรณ
meteorologists noun the scientific study of weather conditions นัก
อุตุนิยมวิทยา (วิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวกับบรรยากาศและ
ปรากฏการณทั้งหลายในบรรยากาศ )
instruments noun a small tool used in work such as science or medicine:
เครื่องมือ
barometers noun an instrument that measures changes in the air
pressure and the weather, or that calculates height
above sea level เครื่องวัดความกดดันของอากาศ
thermometers noun a piece of equipment that measures the temperature of
the air, of your body etc: เครื่องวัดอุณหภูมิ
gauges noun an instrument for measuring the size or amount of
something เครื่องมือสําหรับวัด
visual adjective relating to seeing: เกี่ยวกับการมองเห็น
surface noun the top layer of an area of water or land ผิวหนา
approve verb to officially accept a plan, proposal etc: เห็นดวย
standard adjective accepted as normal or usual: มาตรฐาน
Headword Part of Speech Definition
define verb to describe something correctly and thoroughly, and
to say what standards, limits, qualities etc it has that
make it different from other things ใหคําจํากัดความ
patterns noun a regular arrangement of shapes, colours, or lines,
especially one that is used to decorate paper, cloth,
plates etc รูปแบบ
thereafter adverb after that - used especially in written instructions,
rules, or agreements หลังจากนั้น
automatic adjective are designed to operate by themselves, without much
human control or attention อัตโนมัติ
auxiliary adjective auxiliary workers provide additional help for another
group of workers เปนองคประกอบ
coastguards noun the organization that helps swimmers and ships that
are in danger and helps to prevent illegal activities
around the coast ยามชายฝง
indebted adjective to be very grateful to someone for the help they have
given you เปนหนี้บุญคุณ
vessels noun a ship or large boat เรือบรรทุกของเหลว
offshore adjective in or under the sea and not far from the coast
ไกลจากฝง
scheme noun an official plan that is intended to help people in some
way, for example by providing education or training
แบบแผน
gaps noun a space between two objects or two parts of an object,
especially because something is missing ชองวาง
drifting verb to move slowly on water or in the air การลองลอย
Exercise 3.1 Matching.
Match the correct meaning in X and Y .

X Y
1. network a. a ship or large boat
2. automatic b. the scientific study of weather
conditions
3. meteorology c. are designed to operate by themselves,
without much human control or
attention
4. vessels d. the sending and receiving of messages
by telephone, radio, television etc:
5. telecommunication e. a system of lines, tubes, wires, roads
etc that cross each other and are
connected to each other:

X Y
6. thermometers a. to be very grateful to someone for the
help they have given you
7. indebted b. a piece of equipment that measures the
temperature of the air, of your body
8. scheme c. an official plan that is intended to help
people in some way
9. coastguards d. to describe something correctly and
thoroughly, and to say what standards,
limits, qualities etc it has
10. define e. the organization that helps swimmers
and ships that are in danger and helps
to prevent illegal activities around the
coast
Exercise 3.2 True or False.
Write T for true statements and F for the false ones in the boxes given below.

1. Experience and local workers add the fine detail to the computer forecast,
so that the best advice for a specific location (e.g. an oil rig) can be given.
2. The computer model produces a global forecast twice a day using the
midnight and midday observations as starting conditions.
3. The observations taken at a single time can be used to compute values for
each grid point of pressure, temperature, humidity and wind.
4. The array of grid points, the system of equations and the method of solving
the equations is referred to as the model.
5. Weather describes conditions in the atmosphere at any long period of time.
6. The use of buoy has played a key role in improving the accuracy and
detail of weather forecasts, and in lengthening the period for which useful
guidance can be given.
7. Geostationary satellites remain over the equator, stationary with respect to
the earth. This is achieved by having the satellite in orbit at a height of
about 46,000 km.
8. At this height it takes exactly 22 hours to complete one orbit, so it always
views the same part of the globe.
9. Climate describes surface and atmospheric conditions over a longer time
period or over a large geographical area.
10. Within the global network, the Met Office maintains six sites in the UK.
เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.1

1. e 2. c 3. b 4. a 5. d
6. b 7. a 8. c 9. e 10. d

เฉลยแบบทดสอบ Exercise 3.2

1. F 2. T 3. T 4. T 5. F
6. F 7. F 8. F 9. T 10. T
แบบประเมินงานเขียน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียนที่....................ปการศึกษา.....................
ชื่อ – สกุล.......................................เลขที่........ชั้น....../........วันที่..........เดือน..................พ.ศ.............
คําชี้แจง ประเมินผลงานเขียนโดยมีรายการประเมินและคาระดับคะแนนดังนี้
คาระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช 1 = ปรับปรุง
คาระดับคะแนน
รายการประเมิน
1 2 3 4 5
1. เนื้อหา
1.1 ใจความสําคัญชัดเจน
1.2 มีรายละเอียดเกีย่ วของและพอเพียงตอความเขาใจเนื้อหา
1.3 มีพื้นฐานความคิดเกีย่ วกับหัวขอเรื่อง
2. รูปแบบการเขียน
2.1 มีการจัดรูปแบบถูกตอง
2.2 มีการเรียบเรียงลําดับความคิด
2.3 มีใจความสําคัญและรายละเอียดสอดคลอง
3. คําศัพท
3.1 ใชวงคําศัพทเหมาะสมกับระดับชัน้
3.2 เลือกใชคําศัพทไดเหมาะสม
4. การใชภาษา
4.1 ไวยากรณถูกตองเหมาะสม
4.2 ขอผิดพลาดในจุดใหญ ๆ
4.3 ความถูกตองการใชคาํ นําหนานาม คํานามและบุพบท
4.4 ความถูกตองของการใชคําสรรพนาม คําเชื่อมประโยค
5. อื่น ๆ
5.1 การสะกดคําและการใชเครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง
5.2 เขียนรูปแบบยอหนาไดถูกตอง
5.3 ลายมืออานงาย งานเขียนสะอาด มีความชัดเจนดวยการระบุชื่อ ชั้น
รวม
ลงชื่อ....................................ผูประเมิน
(นายกมลพันธ จามพัฒน)
แบบสังเกตการณปฏิบตั ิงานกลุม
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ภาคเรียนที่..................ปการศึกษา.....................
เรื่อง..................................................................................................กลุมที่................................
ชั้น.........../.............วันที่...................เดือน....................................พ.ศ. ...............

เกณฑการใหคะแนน รวม ระดับคะแนน


20 20 20 20 20 100 4 3 2 1 0
ความรับผิดชอบรวมกันในกลุม

การแสดงความคิดเห็นในกลุม
การแบงหนาที่ซึ่งกันและกัน

ที่ ชื่อ - สกุล


การนําเสนองานของกลุม

ความสามัคคีในกลุม

ผานเกณฑขนั้ ต่ํา

ต่ํากวาเกณฑ
ปานกลาง
ดีมาก

ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เกณฑการประเมิน 80 - 100 = ดีมาก 70 – 79 = ดี


60 – 69 = ปานกลาง 50 – 59 = ผานเกณฑ
0 – 49 = ต่ํากวาเกณฑ
ลงชื่อ.........................................ผูประเมิน
(นายกมลพันธ จามพัฒน)
........../........../............