You are on page 1of 5

JAWAB SEMUA SOALAN

(Bahagian A)
1. Kuantiti fizik yang manakah mempunyai unit
S.I yang betul?
Kuantiti fizikal
Unit S.I
A
Pecutan
ms-1
B
Momentum
kg ms-1
C
Ketumpatan
kgcm-3
D
Tekanan
kgm-1s-1
2.

3.

4.

5.

6.

Kuantiti manakah ialah kuantiti vektor?


A Panjang
C Halaju
B Isipadu
D Ketumpatan
Antara kuantiti berikut yang manakah
kuantiti skalar?
A Kerja
C Berat
B Daya
D Momentum
Antara kuantiti fizik berikut yang manakah
kuantiti terbitan?
A Jisim
C Masa
B Berat
D Suhu
Di antara kuantiti fizik di bawah yang
manakah adalah kuantiti asas?
A Pecutan
C Tenaga
B Jisim
D Halaju
Graf manakah menunjukkan hubungan V
bertambah secara linear dengan ?
A

7.

C
D

10-3
106
103

9.

Penang FM dipancar dengan frekuensi


95.7MHz. Frekuensi ini adalah sama dengan
A 95.7 x 105 Hz
B 95.7 x 106 Hz
C 95.7 x 107 Hz
D 95.7 x 108 Hz

10. Rajah di bawah menunjukkan sebuah tolak


skru mikrometer.

10
0

5
5

Apakah bacaan tolakskru mikrometer itu?


A 5.57 mm
C 6.12 mm
B 6.07 mm
D 6.57 mm
11. Rajah di bawah menunjukkan satu papan
tanda di tepi sebuah lebuh raya.

110
km/j
km/h

Antara berikut faktor kuasa dan imbuhan


yang manakah benar?
Faktor
Imbuhan
A
kilo
10-6
B

Jejari orbit sebuah satelit adalah 7 500 km.


Berapakah nilai jejari ini dalam Mm?
A 7.5
C 750
B 75
D 7500

8.

mili
mikro
mega

Apakah yang ditunjukkan oleh papan tanda


tersebut?
A Jarak bagi suatu tempat
B Had laju bagi sebuah kenderaan
C Had pecutan bagi sebuah kenderaan
D Had beban bagi sebuah kenderaan berat
12. Berikut adalah tiga bacaan P, Q dan R
didapati dari tiga alat pengukur yang
berlainan.
P = 1.15mm
Q = 18.9cm
R = 4.21cm
3

Apakah alat yang digunakan untuk


mengukur P, Q dan R?
P
Q
R
A
Angkup
Tolok skru
Pembaris
vernier
mikrometer
meter
B Tolok skru
Angkup
Pembaris
mikrometer
vernier
meter
C Tolok skru
Pembaris
Angkup
mikrometer
meter
vernier
D
Angkup
Pembaris
Pembaris
vernier
meter
meter
13.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah


bikar.

15.

Dalam sebuah pertandingan menembak,


Suresh disingkirkan daripada pertandingan
kerana tembakannya tidak jitu walaupun
ianya persis. Papan sasaran yang manakah
menunjukkan tembakan yang dilakukan
oleh Suresh?
A

C
Alat pengukur yang manakah sesuai untuk
mengukur diameter dalam bikar itu?
A
0 cm

B
2

0 cm 1

C
D

10
15
20

16. Rajah di bawah menunjukkan satu kawasan


X mengelilingi Bumi di mana suatu jisim
yang diletakkan di kawasan tersebut akan
mengalami suatu daya.
Kawasan X
Region X

14. Kemampuan suatu alat untuk mengesan


suatu perubahan kecil untuk kuantiti yang
diukur dikenali sebagai
A kejituan
B kepersisan
C kepekaan
D ralat

Bumi
Earth

Kawasan X ialah
A Medan elektrik
B Medan magnet
C Medan graviti
D Medan elektromagnet
17. Rajah di bawah menunjukkan seekor sotong
yang melarikan diri dalam keadaan cemas
dengan memancutkan cecair hitam ke arah
musuhnya.

20. Graf yang manakah menunjukkan pecutan


semakin meningkat?
A V

Cecair hitam
Black liquid
t

Halaju ke belakang
Backward velocity

Antara prinsip yang berikut, yang manakah


menerangkan situasi sotong itu?
A Prinsip Superposisi
B Prinsip Keabadian Momentum
C Prinsip Keabadian Tenaga

18. Rajah di bawah menunjukkan satu keratan


pita detik.

Arah pergerakan
Direction of motion

Pernyataan manakah menghuraikan gerakan


yang ditunjukkan oleh pita detik itu?
A Pecutan
B Nyahpecutan
C Halaju seragam diikuti dengan
nyahpecutan
D Pecutan diikuti dengan halaju seragam

19. Kenderaan manakah mempunyai inersia


yang paling kecil?
A

21. Rajah di bawah menunjukkan graf


pergerakan sebuah kereta pada kedudukan O,
A, B, C.

2v

Sebelum perlanggaran
Before collision

Halaju / ms 1
Velocity / ms

Rajah (a)
Diagram (a)

P Q

Selepas perlanggaran
After collision
C Masa / s
Time / s

Pada bahagian manakah menunjukkan kereta


itu sedang memecut?
A OA
B AB
C BC
22. Rajah di bawah menunjukkan dua buah troli
dengan jisim 1 kg setiap satu, sebelum dan
selepas perlanggaran. Halaju awal troli A dan
troli B masing-masing adalah 6 m s-1 dan 4
m s-1. Selepas perlanggaran, kedua-dua troli
bergerak bersama-sama.

Sebelum perlanggaran
Before collision
Plastisin
Plasticine
6 ms
Troli A
Trolley A

Selepas perlanggaran
After collision

4 ms
Troli B
Trolley B

Troli A Troli B
Trolley A Trolley B

Berapakah halaju kedua-dua troli selepas


perlanggaran?
A 1.0 m s-1
B 2.0 m s-1
C 5.0 m s-1
D 10.0 m s-1

Rajah (b)
Diagram (b)

Pernyataan manakah yang betul tentang


perlanggaran itu?
A Momentum of block P sebelum
perlanggaran adalah sama dengan
momentum of bongkah Q sebelum
perlanggaran
B Jumlah momentum sebelum
perlanggaran adalah lebih besar daripada
jumlah momentum selepas perlanggaran
C Tenaga kinetik bongkah P sebelum
perlanggaran adalah sama dengan tenaga
kinetik bongkah Q sebelum perlanggaran
D Jumlah tenaga kinetik sebelum
perlanggara lebih besar daripada jumlah
tenaga kinetik selepas perlanggaran
24. Rajah di bawah menunjukkan satu carta pita
yang dihasilkan oleh sebuah troli yang
bergerak. Frekuensi jangkamasa detik ialah
50 Hz dan setiap keratan pita detik
mengandungi 5 detik.
Panjang / cm
Length / cm
28
24
20
16
12
8

23. Rajah (a) menunjukkan dua bongkah yang


serupa, P dan Q, bergerak dalam arah yang
sama dengan halaju 2v dan v masingmasing.
Rajah (b) menunjukkan dua bongkah itu
selepas perlanggaran.

4
0

10

15

20

25

30 Bilangan detik
Number of dot

Berapakah pecutan troli tersebut?


A 20 cm s-2
C 240 cm s-2
-2
B 200 cm s
D 400 cm s-2
6

P lastisin
Plasticine

25. Rajah di bawah menunjukkan graf halajumasa bagi gerakan suatu objek.

Troli P
Trolley P

Troli Q
Trolley Q

v (ms -1)
Satah tanpa geseran
Fri ctionless plane

Pernyataan yang manakah benar tentang


jumlah momentum dan jumlah tenaga
kinetic bagi kedua-kedua troli selepas
perlanggaran?
Jumlah
Jumlah Tenaga
Momentum
Kinetik
A Bertambah
Berkurang
B Berkurang
Tidak berubah
C Tidak berubah
Berkurang
D Tidak berubah
Tidak berubah

t (s)

Yang manakah antara graf pecutan-masa


berikut menerangkan gerakan objek itu?
A

a (ms -2)

t (s)

a (ms -2)

t (s)

28. Antara pita detik berikut, yang manakah


menunjukkan pecutan?
A
B

a (ms -2)

C
t (s)

D
D

a (ms -2)

t (s)

26. Rajah di bawah menunjukkan sebiji tembikai


yang diletakkan di kedudukan A di dalam
sebuah lori. Apabila lori itu bergerak,
tembikai itu bergolek dari kedudukan A ke
B. apabila lori itu berhenti dengan tiba-tiba,
tembikai itu bergolek dari kedudukan B ke
A.
A

Pergerakan buah tembikai itu adalah


disebabkan oleh
A Inersia
C Impuls
B Geseran
D Momentum
27.

Rajah di bawah menunjukkan dua troli P


dan Q di atas satah tanpa geseran. Troli P
bergerak dan melanggar troli Q yang
pegun.

29. Rajah di bawah menunjukkan dua pelajar


sedang meluncur kea rah P.
P

Apakah akan terjadi kepada kepada pelajar


perempuan bila pelajar lelaki melepaskan
pegangan tanganya?
A Menjadi pegun
B Bergerak ke P
C Bergerak ke Q
30. Seorang pelajar mendapati bacaan-bacaan
yang diperolehi daripada sebuah jam randik
tidak konsisten. Langkah manakah akan
membantunya mengurangkan ralat yang
disebabkan oleh masalah ini?
A Guna jam randik lebih berkuanliti
B Semak jam randik untuk ralat sifar
C Ulang pengukuran dan pilih nilai terbaik
D Ulang pengukuran dan hitung nilai
purata
7