You are on page 1of 10

Antonia Panaioty

Antono Gorolov
14-16 School 127 Ivan Denkoglu,
Sofia, Bulgaria
andy92@abv.bg

HISTORY OF THE ИСТОРИЯТА НА


GLOBAL WARMING ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

The Global Warming is a natural Глобалното затопляне е природен


phenomenon, conanected with the increase феномен, свързан с повишаване на
of the average annual temperatures с р ед н о г о д и ш н и т е т е м п е р а т у р и,
measured on the whole terrestrial globe. измерени за цялото земно кълбо. От
Since the '50s in the 20 th century the петдесетте години на 20 век средната
average temperature on the Earth has in- температура на земята се и повишила с
creased by about 0,7 0C. около 0,7 оС.

Reasons for Global Warming Причини за появата на глобалното


When the coals, the oil and the Earth затопляне
gas (natural formed hydrocarbons) are При изгарянето на въглищата, нефта и
burnt out, CO2. is released. земния газ (естествено образувани
In the Earth atmosphere there is al- въглеводороди) се отделя СО2 . В земната
ways a definite quantity of СО2 , but as the атмосфера винаги е имало определено
steam engine and, later, engines with inner количество СО2 , но от началото на
burning system began to be used, from the използване на парната машина, а по-
18th century on, the quantity of СО2 has късно на двигатели с вътрешно горене, от
been increasing continuously. 18 век нататък количеството на СО2
The hothouse effect is expressed as fol- непрекъснато нараства.
lows: the sunbeams reach the Earth sur- Парниковият ефект се изразява в
face but instead of dispersing into the space следното: слънчевите лъчи достигат
they turn back from the atmosphere. земната повърхност, но вместо да отидат
The nitrogen oxide and the freons, в космоса, се връщат обратно от
атмосферата.
Голям принос към глобалното
затопляне имат азотния оксид и
фреоните. Фреоните се използват в
аерозолните продукти и хладилната
техника.
Тези газове се наричат парникови
газове. Фреоните взаимодействат с
озона в атмосферата и изтъняват
озоновия слой. Изтъняването на озоновия
слой се проявява най-силно над

E
Антарктида и сравнително по-слабо в
крайните северни райони.

P
GLOBAL WARMING
ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ
Последици
затопляне.
от E
г ло б а лнот о

M P
- 29 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
t o o , greatly contribute to global warm- Повишаване на нивото но океана
ing. Затоплянето на атмосферата води до
The freons are used in the aerosol prod- повишаване на нивото на Световния
ucts and the refrigeratory techniques. океан, поради две причини. Първо, при
These gases are called steam gases. повишаване на температурата, водата се
The freons interact with the ozone in the разширява и увеличава обема си. Второ,
atmosphere and make the ozone layer thin- по-високата температура води до топене
ner. The ozone layer is at its thinnest in the на ледената шапка над Антарктида.
Antarctic and it is also much thinner in most Повишаването на нивото на Световния
Northern areas. океан може да доведе до заливане на
к р ай б р еж н ит е низини и други
Increase of the sea level вътрешноконтинентални места с малка
The warming of the atmosphere leads надморска височина. Това води до

E SOLVING GLOBAL WARMING, DOING SOMETHING


E
P
ДА РАЗРЕШИМ ПРОБЛЕМА С ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ, Д А НАПРАВИМ НЕЩО

M P
- 30 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
to an increase of the level
of the World oceans, due
to two reasons.
First, when the tem-
perature increases, the
water wides and increases
its capacity. Second, the
increasing of the tem-
perature leads to the
melting of the ice cap
above the Antarctic.
The increasing of the
level of the World ocean
can lead to having only wa-
ter in the coastal lowlands
and other continental RELATIVE CONTR IBUTIONS OF GREENHOUSE GASES TO CHANGE IN
places with low altitude. RADIATIVE FORCING FROM 1980 TO 1990 (SOURCE: IPCC CLIMATE
CHANGE, 1990)
This leads to serious prob- СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗЕЛЕНАТА КЪЩА ОТНОСНО ГАЗОВЕТЕ
lems for the populations КЪМ РАДИАЦИОННАТА СИЛА ОТ 1980 ДО 1990 (ИЗВОР:IPCC ПРОМЯНА
that live in these regions НА КЛИМАТА , 1990)
and disturb the ecological equilibrium in the сериозни проблеми за населението на
adjoining ecosystems. тези области и нарушава екологичното
The observations of the scientists over равновесие в прилежащите екосистеми.
many years show that every year the sea Дългогодишните наблюдения на учените
level increases by 1-2 mm. показват, че всяка година нивото на
океана се покачва с 1-2mm.
Changing of the climate
The warming of the atmosphere is go- Промяна на климата
ing to change the Earth’s climate vastly. Затоп л ян ето н а ат м о сфе рат а
By 2020 - 2030 the temperature of значително ще промени климата на
the air is expected to increase by about 2 Земята. Очаква се до 2020-2030г.
0
С. The consequences are not known: some температурата на въздуха да се повиши с
regions of the Earth can begin to be hotter около 2 0 С. По с л ед ст ви ят а са
and drier (considerable enlarging of the de- непредвидими: някои райони на Земята
serts) and some regions can get damper. могат да станат по-топли и сухи
An increase of bad weather conditions on (значително разширяване на териториите,
the Earth – hurricanes, a torrential rain заети от пустини), а други – по-влажни.
etc, is predictable. The changes of the cli- Възможно е да се увеличат екстремалните

E
mate will affect the areas, rich in plants процеси – ураганни ветрове, поройни
and animals. They can also provoke natu- дъждове и др. Промените в климата ще се

P
ral cataclysms and disturbance of the bio-
logical equilibrium. The scientists
отраз ят
E
н а м естообит ан и ята
растителния и животинския свят, могат да
на

M P
- 31 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
се предизвикат природни катаклизми и
нарушаване на биологичното равновесие.
Учените п рогно зир ат, че при
увеличаване на средната температура
на Земята с 6 0 С, по-голямата част от
сушата (най-вече Африка, Австралия и
платата в Централна Азия) ще се
превърнат в пустиня. В Антарктида ще се
развият тундрови и иглолистни растения и
съответните животни.

THE EFFECT ON GLACIERS Адапт иране към промените и


ЕФЕКТЪТ НА ЛЕДНИЦ ИТЕ
огра ниче нията , свърза ни с
prognosticate that if the average tempera- глобалното затопляне
ture on the Earth increases by 6 0 С, the С ерио з ното в ъ зд е й ст ви е на
biggest part of the land (mostly Africa, Aus- изменението на климата може да бъде
tralia and the plateau in Central Asia) will предотвратено чрез навременно и
turn into deserts. Antarctica will be settled съществено намаляване на емисиите на
by animals and coniferous plants. парникови газове – преминаване към
нисковъглеродна икономика в световен
Adaptation to the changes and the мащаб. В това се изразява политиката на
restrictions connected with the Global ЕС за ограничаване на повишаването на
Warming средната световна температура до 20С
The serious effect to the changing of the сравнение с температурата преди
climate can be averted with timely and ma- инд устриа лизац ията . Това
terial decreasing of the emission of the ограничаване спомага да не се повишават
steam gases – passing to a low – carbon
economy of worldwide importance. In this is
expressed the policy of the EU for limiting
the increase of the average temperature
by 2 0 С in comparison with the tempera-
ture before the Industrialization. The adap-
tation actions are undertaken with the aim of
coping with the changes of the climate - in-
crease of the temperatures, difference in
the quantity of the rains and coping with
other natural disasters. Examples for cop-
ing with the climate: the more rational use of

E
water supplies, building of protecting walls
against floods, increase of the height of the

P
dams as protection against higher sea level,
territorial plans for helping the migration. At
THE EFFECT ON GLACIERS
ЕФЕКТЪТ НА ЛЕДНИЦ ИТЕ
E
M P
- 32 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
the Spring counsel in 2007 the
countries from the EU agreed to
decrease the emission of the
steam gases by 20% by 2020
and by 50% by 2050 (instead of
the levels in 1990).

Reasons for global concern


In many regions in the world
the increase of the average
temperatures is 0,76 0С. This is
3 – 6 times more than the in-
creasing registered before the
industrialization.
In the last three decades, cli-
mate change has already influ-
enced: GLOBAL SURFACE WARMING
ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ
Water: Many people use the
water from the melting of the ice. When the разходите за адаптиране. Адаптационни
glaciers disappear about 1 milliard people действия се предприемат с цел справяне с
will migrate, which will lead to local and измененията на климата - повишаване на
world problems. The places with settling температурите, разлика в количеството
dry land will decrease. валежи и справяне с други природни
Ecosystems and biological variety: For бедствия. Примери за справяне с климата:
about 20 – 30% of the species the extinc- по – рационално използване на водни
tion will increase, if the average tempera- ресурси, строителство на защитни стени
ture increases by 1,5 – 2,5%. с р ещ у н аво д н ен и я, у в ел и ч ав ан е
Food: The changes of the climate will височината на дигите срещу покачване на
lead to the increase of the risk of hunger морс кото рав нищ е, съ зд ава не и
and a greater number of the endangered отглеждане на устойчиви на суша и бури
population. култури и горски видове, териториални
Coasts: The increasing of the sea level планове за спомагане на миграцията. През
will endanger the low coastal regions (the Пролетния съвет през 2007г. държавите от
Nile delta, the Ganges delta and the Me- ЕС се съгласяват да намалят емисиите на
kong delta), which will lead to the migra- парникови газове с 20% до 2020г. и до
tion of up to 1 million people. The small 50% до 2050г. (в сравнение с нивата от
coastal countries are already touched. 1990г.).
Health: There will be increasing of the

E
infectious illnesses. In 2002 only the Основания за свет овна
diarrhoea, the malaria and the protein загриженост

P
undernourishment caused over 3,3 million
death cases.
В мног о
по в и ша в а нет о
о б л ас т и
на
по
E с в ет а
сре д н ит е

M P
- 33 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
температури е 0,76 0 С. Това е 3-6 пъти
повече от увеличаването, регистрирано
преди индустриализацията.
През последните три десетилетия
изменението на климата вече оказа силно
влияние върху:
Вода: Много хора използват водата от
стопяването на ледовете. При изчезването
на ледниците около 1 млрд. души ще се
наложи да мигрират, което ще причини
местни и световни проблеми. Зоните,
засегнати от суша, ще се увеличат.
Еко с ист е м и и б иолог ич но
разнообразие: Около 20 – 30% от
видовете са застрашени от изчезване, ако
средната температура се повиши с 1,5 –
2,5%.
Храна: Измененията на климата
вероятно ще доведат до увеличаване на
риска от глад и увеличаване броя на
застрашеното население.
TEMPERATURE: CHA NGE IN MEA N Брегова линия: Покачването на
ANNUAL TEMPERATURE (C) морското равнище ще застраши ниските
ТЕМПЕРАТУРА : ПРОМЯНА НА СРЕДНОГОДИШНАТА крайбрежни райони (делтата на река Нил,
ТЕМПЕРАТУРА ДО КРАЯ НА НАСТОЯЩИЯ ВЕК (C)
делтата на река Ганг и река Меконг),
Europe което ще доведе до преселването на над 1
The temperature In Europe is increas- млн. души. Малките островни държави
ing by nearly 1 0 С (faster than the average вече са засегнати.
values of the world). The warmer atmos- Здраве: Ще се увеличат инфекциозните
phere contains more water steams, but the болести. През 2002г. само диарията,
new models of condensation are different in маларията и протеиновото недохранване
the regions. The rains have increased con- причиниха над 3,3 млн. смъртни случая.
siderably in Northern Europe, while in
Southern Europe there is often dry climate. Европа
Temperature extremes ( the record heat Температурата в Европа се е повишила
wave in 2003) have become more frequent. с почти 1 0 С (по-бързо от средните
More than half the plant species in Europe стойности в света).
can be vulnerable or endangered by 2080. По – топлата атмосфера съдържа

E
повече водни пари, но новите модели но
Most vulnerable regions in Europe: кондензиране се различават силно между

P
Southern and South-East Europe - a com-
bined effect of high temperatures and de-
E
регионите. Валежите са се увеличили
значително в Северна Европа, докато в

M P
- 34 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
creased level of rains.
Mountain regions- mostly the Alps, where
the temperatures are increasing and this
leads to massive melting of the snow and
the ice and change of the water steams.
Coastal zones, because of the increasing
of the sea level and the raising risk of
storms.
River basins and floodplains – increased
risk of storms, big rains and sudden floods.
Scandinavia – there are expected many
rains , instead of snow.
Arctic region – the temperature changes
will be most essential like in no other region
on the Earth.

Adaptation in Europe
The adaptation can decrease the ex-
penses on condition that a policy for remov-
ing the hindrances under the action of the
participants from the private sector are es- PRECIPITATION: CHANGE IN ANNUAL AMOUNT (%)
tablished. ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДНОГОДИШНОТО КОЛИЧЕСТВО
НА ВАЛЕЖИТЕ ДО КРАЯ НА НАСТОЯЩИЯ ВЕК
The greater the increase in tempera-
ture the greater the expenses in terms of Южна Европа се наблюдава все по – често
money, environment and people. суша. Наблюдават се температурни
Nine economical myths for the climate крайности (рекордната гореща вълна през
The fight against the Global Warming is 2003г.). Повече от половината растителни
not at all costs economic unremunerative. видове в Европа могат да се окажат
уязвими или застрашени към 2080г.
1. We can wait
The increase of the temperatures by 2 Най – уязвими области в Европа:
0
С will cause many harms to the climate Южна Европа и целия
and to people. Средиземноморски басейн
What defines the increase of the tem- комб ин ир ан еф ект от ви соки
peratures is the quantity of harmful gases температурни увеличения и намалено
in the atmosphere. In order to have a ниво на валежи.
chance to prevent such disasters we must Планинските области и по
begin a fast decrease of the emissions of специ ално А лпит е, къдет о

E
СО2 until 2010. If we wait until 2020 there температурите бързо се повишават,
is 50% possibility that the temperatures водейки до масивно топене на снеговете и

P
will increase by 3 0C - a level, in which
there are many risks. К р ай б р еж н и т е зо н и,
E
ледовете и промяна на водните потоци.
п о р ад и

M P
- 35 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
2. Firstly we have to put in order the
economy
The problems in the economy are due to
the increasing dependence from the import
of oil. In that way, if there is a decrease in
the use of oil products, the economy of each
country will be better.
3. It is too expensive
To hold up to the restriction of 2 0C in-
creasing of the temperatures, the world
has to spend 800 milliard every year until
2020. This is with great difficulty 5 – 6%
increasing.
4. The Gross Inner Product will decrease
All studies point that the gross inner
product will grant resources for the fight
with the climate changes. THE DANGEROUS GLOBAL WARMING
ОПАСНОТО ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ
5. Higher prices for the consumers
The effect from stating a maximum of the покачването на морското равнище и
harmful emissions will lead to the in- повишения риск от бури.
crease of the expenses of all the household Гъсто населените алувиални долини
by less than 1%. But the passing into a new повишен риск от бури, силни валежи и
model of power supply will decrease the внезапни наводнения.
cost of the power resources. Скандинавия
6. Weaker trade and stronger competition очакват се много повече валежи и то
There will be no failure of the industries предимно от дъжд вместо сняг.
and moving of the productions to other Арктическата област
countries. температурните промени ще бъдат по –
7. There will be a completely new tech- съществени, отколкото на което и да било
nology друго място на Земята.
We already have the technology neces-
sary to achieve Адаптиране в Европа
75% of the de- Адаптирането може да намали
crease into the разходите при условие, че бъдат въведени
wan t ed bord er политики за п р ео д о л яв ан е на
from 450 parts in препятствията пред действията на
million and the участници от частния сектор.
speed of develop- Предварителните оценки предполагат,

E
ment of the innova- че при 3 – 4 0 С средно световно
tions will depend п о к ач в а н е на т е м п е р ат у р ат а ,

P NATURAL DISASTERS on the stimuli and


the market of the
допълнителните разходи за адаптиране
могат да достигнат 1 – 10% от общите
E
P
КАТАКЛИЗМ И

M - 36 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
low – paid technologies. разходи. Ако се
8. The developing countries can wait д о п у с н е
The account for decreasing of the emis- т е м пер ат у р ит е
sions won’t happen without considerable par- да се покачат с 5 –
ticipation from the developing countries. 6 0 С , и м а
9. The saving of the woods doesn’t have в е р о я т н о ст
economic effect р а з хо дит е за
If we want the quantity of СО2 to hold ад апт ацио нн и
back to the border to 450 parts on million, мерки да нараснат
we must stop the destroying of 170 mil- драстично, като
lions hectare woods and to plant new п р и т о в а
330 million. относителната им
THE EARTH IS SUFFERING ефективност ще
Bibliography ЗЕМЯТА СТРАДА намалее.
Adaptations to the climate changes, 2007;
www.globalwarming.org, Competitive En- Девет икономически мит а за
terprise Institute , Washington; климата
http://environment.nationalgeographic Бо р б ат а с р ещ у г л о б а лн о т о
.com/environment/global-warming/gw- з а т о п ля н е н е е н еп р ем е н н о
overview.html, National Geographic; икономически неизгодна.
http://library.thinkquest.org/CR0215471/
global_warming.htm; 1. Можем да чакаме
Gary Braasch, www.worldviewofglobal Повишението на температурите с 2
warming.org, Portland, USA; 0
С ще нанесе огромни вреди върху
климата и човечеството. Това, което
о п р е д ел я п о в и ш а в а н ет о на
температурите, е количеството вредни
газове в атмосферата. За да имаме
шанс да останем под тази граница, трябва
да започнат бързо да се намаляват
емисиите на СО2 до 2010г. Ако се изчака
до 2020г. има 50% вероятност
температурите да се покачат с 3 0 C –
ниво, което носи неприемливи рискове.
2. Първо да оправим икономиката
Проблемите в икономиката се дължат
от растящата им зависимост от вносния
пет рол. Т ака, ако се н ам ал ят

E
използваните нефтени продукти, ще се
оправи икономиката.

P
MUST DO SOMETHING!
ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ НЕЩО!
3. Твърде скъпо е
E
За да се придържа към ограничението

M P
- 37 - M
14-16
EPM
History of
Science and Technology
Anup Shah , www.globalissues.org/ за 2 0C повишение на температурите,
issue/178/climate-change-and-global- светът ще трябва да харчи по 800 млрд.
warming; всяка година до 2020г. Това е едва 5 –
http://globalwarming.com; 6% повишение.
Andrew C. Revkin, http://topics.nytimes. 4. БВП ще намалее
com/top/news/science/topicsglobalwarm Всички изследвания говорят за около
ing/index.html, The New York Time, New 1% от БВП като цена за борба с
York; климатичните промени.
http:/ /globalwarming.n et /index.php? 5. По – високи цени за потребителите
option=com_frontpage&Itemid=1; Ефектът от въвеждането на таван на
S. Fred Singer, Dennis T. Avery, Global вредните емисии ще доведе до
Warming, Unstoppable; нарастването на разходите на всяко
Spencer R. Weart, The Discovery Of Global домакинство с по – малко от 1%. Но
Warming. преминаването към нов модел на
енергийно захранване ще намали цените
Iconography на енергийните ресурси.
www.topnews.in/ files/glob al% 6. По – слаба търговия и конкурентност
20warming.jpg; Твърденията, че цели индустрии ще
http://poststop.files.wordpress.com фалират, и ли ще п р е м е ст я т
/2006/12/global_warming_map.gif; производството си в други страни, не се
www.ciesin.columbia.edu/docs/011-459/ потвърждават от фактите.
fig1.gif; 7. Ще трябват напълно нови
www.car eglobalw arming.com/global- технологии
warming.jpg; Вече разполагаме с технологиите,
www.luisprada.com/Protected/IMAGES/ които са ни необходими, за да достигнем
global_warming1.jpg; 75% от намалението до желаната
www.futurist.com/wordpress/wp-content/ граница от 450 частици на милион и
uploads/2007/09/global%20surface% скоростта на развитие на иновациите ще
20warming.jpg; зависи от стимулите и пазара на
http://peseta.jrc.ec.europa.eu/images/ нискоемисионни технологии.
cPESETA_Temperature.jpg; 8. Развиващите се страни могат да
http://ec.europa.eu/environment/climat/ изчакат
adaptation/images/precipitation.jpg; Сметката за намаляването на емисиите
www.jaroos.com; няма да се получи без значително участие
w ww .a ng ry co ns er v ativ e. com/ hom e/ от страна на развиващите се държави.
P o r t a l s / 0 / B lo g /G l ob a l W a r m i n g / 9. Спасяването на горите няма
global_warming_or_global_cooling.jpg; икономически ефект
www.ta kep art .com/blog/wp- con ten t/ Ако искаме количеството СО2 да се

E
uploads/2008/02/global-warming.jpg; задържи в границата до 450 частици на
милион, ще трябва да попречим на
E
www.d aily gal ax y. com /p hoto s/

P
un categ oriz ed/2 007 /11/ 19/ унищожаването на 170 млн. хектара гори
и да засадим нови 330 млн.
P
global_warming_myth_2.jpg.

M - 38 - M