You are on page 1of 32

Het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) is een groep scholen die onderwijskundig en op het gebied van personeel en financiën nauw met elkaar samenwerkt.

De TOPO-scholen ontwikkelen voor de kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving. Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van de kinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat. De TOPO-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillende Texelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Dit leidt voor de TOPO-scholen tot een herkenbaar profiel.

Wij zien kinderen die met plezier naar school gaan Wij zien kinderen die actief en onderzoekend leren Wij zien kinderen die kunnen samenwerken Wij zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaan Wij zien kinderen die hobby’s hebben en die ook in en rond de school beoefenen

Wij zien leerkrachten die van kinderen houden Wij zien leerkrachten die met plezier werken Wij zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heen Wij zien leerkrachten die zelf graag leren Wij zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving te creëren

Wij zien ouders die graag in school komen Wij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling van hun kinderen en wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor de school

Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, een rol spelen in het leven van de school. Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek, de musea, die de kinderen gerichte activiteiten bieden.

De TOPO-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen. Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, het SBAO en SO. Wij zien een plek waar kinderen met (zeer) speciale onderwijs- en zorgbehoeften, met plezier leren en eigen vaardigheden ontwikkelen. Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met de bedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen.

Als werkgever biedt het TOPO personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerde werkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school. Het financieel beleid is gericht op het instandhouden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning, waardoor maximale inzet van middelen voor het onderwijsproces is gegarandeerd. Het TOPO voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid.

Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursleden Wij zien slagvaardige en ondernemende directeuren Wij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners.

Inhoudsopgave

2

Een woord vooraf

3

A

Het Texels Openbaar Primair Onderwijs

4

B

De resultaten van het onderwijs

4

C

De zorg voor de leerlingen

4

C1

De Kompas, voorziening voor speciaal basisonderwijs

4

C2

De leerlinggebonden financiering

5

C3

Samenwerkingsverband Weer Samen naar School

5

D

De relatie van de scholen met de omgeving

5

D1

Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest

5

D2

Logopedie

5

D3

Schoolartsendienst

6

D4

Jeugdadviesteam

6

D4

Jeugdtandverzorging

6

D5

Motorische remedial teaching

6

E

De relatie met de andere scholen

6

E1

Overleg Texels Onderwijs

6

E2

Het voortgezet onderwijs

6

F

De ouder/verzorger

7

F1

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

7

F2

Ouderbijdrage

7

F3

Klachtenprocedure

7

F4

Schoolverzekering

8

F5

Verantwoordelijkheid in en rondom de school

8

F6

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

8

F7

Veiligheidsbeleid

9

F8

Vervanging bij ziekte

9

G

Sponsoring

9

H

Verlofregelingen

9

I

Belangrijke namen en adressen

10

Een woord vooraf

Deze schoolgids is bedoeld om al onze ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op onze school. Ook potentiële nieuwe ouders kunnen zich door het lezen van deze schoolgids een goed beeld van het onderwijs op onze school vormen. Tenslotte vormt de schoolgids een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie. Deze gids wil duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken. Ouders/verzorgers weten op deze manier waar ze de school op aan kunnen spreken. Deze gids geeft veel praktische informatie over het werken op school in de diverse groepen, de leerlingenzorg, rapportage, schooltijden, vakantieregeling, klachtenregeling, enz. De onderwijskundige visie (zie de binnenkant van de kaft) zal ons strategisch beleid voor de komende jaren bepalen. We zetten hoog in, maar we beseffen ons terdege dat we daarbij nog een lange weg te gaan hebben.

De gids is gemaakt op basis van de samenwerking die er binnen het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) is gegroeid. Voor een groot deel zijn de afspraken, de procedures, de wijze van ondersteuning en de relatie met het bestuur voor de zes scholen binnen het TOPO gelijk. Deze onderwerpen vindt u in het algemene deel. De school is verantwoordelijk voor het schooldeel, waarin de schoolspecifieke zaken een plaats hebben gekregen.

Deze gids wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de kinderen meegegeven of bij inschrijving van een nieuwe leerling aan de ouders/verzorgers uitgereikt. De schoolgids wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld, na instemming door de medezeggenschapsraad van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hoort in te stemmen met het algemene deel.

Mocht u aanvullende vragen hebben over deze gids, wees dan zo vrij contact op te nemen met de schoolleiding of met de leerkracht van uw kind.

A Het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO)

De zes openbare basisscholen op Texel werken samen binnen het TOPO. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders, maar middels een managementstatuut berust de dagelijkse leiding bij het managementteam. In het schooljaar 2007-2008 fungeert dhr. K. Posthumus als voorzitter. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een aantal bovenschoolse beleidsportefeuilles. In het directeurenoverleg worden door het managementteam beslissingen genomen op het gebied van personeel, financiën, interne begeleiding, kwaliteitszorg en informatietechnologie. Op dit moment wordt een breed onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke verzelfstandiging van het openbare onderwijs op Texel.

B De resultaten van het onderwijs

Resultaten kun je op vele manieren weergeven. Scholen gebruiken verschillende vormen van rapportage. Naast de schriftelijke rapportage vinden ook (ouder)gesprekken plaats. Resultaten hebben te maken met de mogelijkheden van de individuele leerling, worden beïnvloed door omstandigheden en geven vaak een momentopname weer. Elke school binnen het TOPO gebruikt toetsen die horen bij de methoden en toetsen die onafhankelijk van methoden de resultaten van het onderwijs weergeven. U kunt op ieder moment de resultaten van uw kind van de diverse toetsen op de scholen inzien. De onderwijsinspectie onderzoekt in principe iedere school eens per jaar (door een schoolbezoek of door het laten invullen van een vragenlijst). De resultaten van deze schoolonderzoeken kunt u terugvinden op www.onderwijsinspectie.nl

C De zorg voor de leerlingen

De zorg voor leerlingen betreft uiteraard alle leerlingen binnen de school. Hierbij kan het gaan om kinderen met ontwikkelingsachterstanden, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een ‘rugzak’ of kinderen die bovengemiddeld presteren. De wijze waarop de scholen binnen het TOPO de zorg voor de leerlingen in de praktijk brengen, kan verschillen. Iedere school beschikt echter over een eigen interne begeleider en gebruikt een leerlingvolgsysteem. Ook in het schooljaar 2007-2008 bezoeken de intern begeleiders netwerk- bijeenkomsten en worden scholingen gevolgd. Elke school maakt gebruik van de extra mogelijkheden die het TOPO biedt. De twee leden van het bovenschoolse Zorgteam onderhouden de contacten ten aanzien van de leerlingenzorg op de scholen en begeleiden de intern begeleiders bij het bepalen en vormgeven van de hulp aan zorgleerlingen en bij een mogelijke verwijzingsprocedure.

C1 De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs

De Kompasschool maakt deel uit van het TOPO. Tegelijkertijd is het de school voor leerlingen van het hele eiland die niet goed kunnen worden opgevangen op de eigen school. De feitelijke aanmelding voor de school voor speciaal basisonderwijs gebeurt door u als ouders. Over het algemeen is er dan reeds een lange weg van extra hulp, ondersteuning, testen en soms een verlengde periode op de basisschool aan vooraf gegaan. Dit alles dient in overleg en met toestemming van u als ouder/verzorger te gebeuren. Toekenning van plaatsing op de Kompas gebeurt door een onafhankelijke commissie (PCL), waarin naast een vertegenwoordiger van de Kompas, een orthopedagoog, een deskundige basisonderwijs en een jeugdarts zitting hebben.

C2 De leerlinggebonden financiering

Kinderen die recht hebben op een zgn. leerlinggebonden budget (‘rugzak’) zijn welkom op de scholen binnen het TOPO. Iedere school zal haar uiterste best doen om een passend onderwijsaanbod voor deze kinderen te realiseren. Een en ander is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden, vastgelegd in het Protocol Leerlinggebonden Financiering

dat op alle scholen aanwezig is.

bepaalt ook de inhoud van het bedoelde protocol.

De zorgbreedte van de scholen verschilt onderling en

C3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS)

Het TOPO participeert binnen het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School – Kop van Noord-Holland (WSNS). Hierbinnen bepalen alle deelnemende scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs de vormgeving van de regionale leerlingenzorg. De wetgeving verandert de komende jaren, zodat deze regionale samenwerking nog belangrijker wordt om een goede zorgstructuur op Texel te kunnen handhaven. Het samenwerkingsverband bekostigt voor een deel het personeel van de Kompasschool en de professionalisering van de intern begeleiders.

D De relatie van de scholen met de omgeving

De scholen staan niet alleen in hun zorg voor de leerlingen. Het TOPO werkt samen met andere instellingen om goed onderwijs en goede (jeugd)zorg voor alle leerlingen te kunnen garanderen.

D1 Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest

Het TOPO maakt gebruik van het aanbod dat deze onderwijsbegeleidingsdienst biedt. Scholing, begeleiding en ondersteuning kan zich richten op het team, een groep leerkrachten binnen het TOPO, de individuele leerkracht en/of de leerling in de vorm van een onderzoek. In het schooljaar 2007-2008 subsidieert de gemeente de leerlingonderzoeken en de begeleiding in de onderbouw voor de jonge risicokinderen. Het TOPO koopt diverse begeleidingstrajecten per school in op het gebied van taalstimulering/woordenschatontwikkeling, de vreedzame school, methode-keuze, het vormgeven van kwaliteitsbeleid enz.

D2 Logopedie

Er wordt via de onderwijsbegeleidingsdienst een logopedische screening in groep 2 verricht. Daarbij wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mondgedrag. De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of een kortdurende behandeling in aanmerking komen. Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor behandeling zal de logopedist naar een collega in de vrije vestiging doorverwijzen. Voor meer informatie over logopedische hulp kunt U contact opnemen met de logopedist via de onderwijsbegeleidingsdienst.

D3 Schoolartsendienst

De leerlingen worden tijdens de schoolperiode enige malen onderzocht door de schoolarts en/of een verpleegkundige. Bij bijzonderheden wordt doorverwezen naar de huisarts. Aan gehoor- en gezichtsvermogen wordt extra aandacht besteed. Als de ouder/verzorger, de leerkracht of de leerling zelf zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het functioneren op school en/of thuis, kan een extra onderzoek of gesprek plaats vinden met de schoolarts of verpleegkundige.

D4 Jeugdadviesteam

Alle scholen nemen dit jaar deel aan het project Jeugdadviesteam (JAT). Hierdoor is het mogelijk om laagdrempelig te komen tot afstemming tussen leerlingzorg op school en jeugdzorg in de thuissituatie. Een medewerker van het JAT begeleidt de ouders en/of de school bij hulpvragen

D5 Jeugdtandverzorging

De bus van de schooltandarts komt twee keer per jaar naar de scholen toe. De leerlingen gaan zelfstandig in kleine groepjes, of bij de 4-jarigen soms met de leerkracht of de ouder/verzorger, naar de bus om het gebit te laten controleren. U ontvangt een schriftelijk verslag van de controle of behandeling.

D6 Motorische remedial teaching (MRT)

Er zijn kinderen die een achterstand vertonen in de motorische ontwikkeling (schrijven, bewegen, houding). Door middel van MRT wordt getracht deze achterstanden weg te werken, opdat het kind zich beter en vrijer gaat bewegen en aan zelfvertrouwen wint. Alle kinderen worden gescreend door een deskundige (vak)leerkracht. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Naar aanleiding van de screening en in overleg met de ouders kan overgegaan worden tot het geven van MRT. Het bovenstaande geldt (nog) niet voor de Kompasschool. Hier wordt structureel extra bewegingsonderwijs / schoolzwemmen verzorgd.

E

De relatie met de andere scholen

E1

Overleg Texels Onderwijs (OTO)

De scholen binnen het TOPO hebben voor veel zaken te maken met het gehele Texelse onderwijs. Hiertoe nemen we deel aan het Overleg Texels Onderwijs (OTO). Onderwerpen die hier besproken worden hebben o.a. betrekking op onderwijshuisvesting, cultuureducatie, meerkansenbeleid, het muziekonderwijs in de vorm van instrumentale muzikale vorming, gezamenlijke sportactiviteiten enz. Het OTO is hierin de belangrijkste onderwijsgesprekspartner voor de gemeente Texel.

E2 Het voortgezet onderwijs

Op Texel gaan de leerlingen na de basisschool meestal naar de OSG “De Hogeberg” in Den Burg. Een klein aantal kinderen vertrekt naar een school aan de overkant. Het uiteindelijke schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 gegeven, maar al vanaf groep 7 start het adviseringstraject, ondersteund door een onafhankelijke toets (veelal de Cito-Entreetoets 7). U wordt natuurlijk vanaf het begin betrokken bij deze advisering. Vanuit de OSG ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond over de verschillende richtingen die de school biedt. De schoolverlaters bezoeken in groep 8 een lesmiddag die de OSG “de Hogeberg” aanbiedt voor haar toekomstige brugklassers.

F De ouder/verzorger

Het belangrijkste voor u zal het contact met de school, de leerkrachten en met uw mede- ouders/verzorgers zijn. Informatievoorziening vanuit het TOPO gaat naar ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) van uw school. De vergaderingen van zowel de OR, MR als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn openbaar en worden tijdig via nieuwsbrieven aangekondigd.

F1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het bestuur en het management staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel. Binnen het TOPO is de GMR het belangrijkste inspraakorgaan. Alle (bovenschoolse) onderwerpen aangaande personeel, financiën en onderwijskwaliteit worden hier besproken. Met de invoering van de ‘lumpsumfinanciering’ wordt de beleidsruimte van het bestuur vergroot. Hiermee wordt de rol van de GMR nog belangrijker: bevoegdheden en de rol van ouders en personeel in de GMR worden sterker en krijgen een eigen plek, omdat het leggen van de verantwoordelijkheid bij school en bestuur een intensievere betrokkenheid van de GMR vraagt. Elke school is binnen de GMR vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouderlid.

F2 Ouderbijdrage

Op de scholen bepalen de ouders, door jaarlijkse vaststelling op een ouderraadsvergadering, de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Deze bedragen staan in het schooldeel vermeld. De ouders bepalen eveneens de wijze van besteding van het geld. Op alle scholen binnen het TOPO gebeurt dit door de ouderraad na overleg met directeur, team en MR.

F3 Klachtenprocedure

Af en toe komt het voor: er gebeurt iets op school waar u zo ontevreden over bent dat u een klacht in wilt dienen. Maar hoe gaat dat? Bij wie moet u zijn? Het bestuur van het TOPO heeft een klachtenregeling voor het openbaar (primair) onderwijs. Uiteraard probeert u in overleg met de leerkracht en/of de directie tot een oplossing van het probleem te komen, maar als u ergens zo ontevreden over bent dat u erover denkt een officiële klacht in te dienen dan komt u bij de vertrouwenspersoon terecht (zie hieronder en bij I: Belangrijke namen en adressen). Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan is er op elke school een contactpersoon die u kan helpen (zie het schoolspecifieke deel). Hoe verloopt de procedure :

de vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis waar u ontevreden over bent zich leent voor een officiële klacht en waar die terecht moet komen

ook gaat de vertrouwenspersoon met u na of de zaak eventueel opgelost kan worden via een gesprek met de betrokkene. Als de kwestie tot tevredenheid van alle partijen op deze manier opgelost kan worden, dan is het de wereld uit en hoeven geen verdere stappen ondernomen te worden

wilt u een officiële klacht indienen, dan begeleidt de vertrouwenspersoon u, helpt u om de klacht duidelijk onder woorden te brengen en kan hulp verlenen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, de politie of de vertrouwensinspecteur (in gevallen van mishandeling en/of sexuele intimidatie)

daarna wordt de klacht in behandeling genomen door de landelijke klachtencommissie, die advies uitbrengt aan het bevoegd gezag, het bestuur van het TOPO (het college van Burgemeester en Wethouders van Texel dus)

het bestuur laat alle betrokkenen vervolgens weten welke beslissing genomen is en welke maatregelen er eventueel genomen worden.

De vertrouwenspersoon voor het Openbaar Onderwijs Texel is de heer Peter Vooijs, tel. 314648. U kunt bij hem terecht (zonodig via de contactpersoon op de school waarop uw kind zit) als u overweegt om een klacht in te dienen. In specifieke gevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs (tel. 0900-1113111) of de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er aanleiding voor is weet u de weg.

F4 Schoolverzekering Tijdens de schooluren en op weg naar school dekt de schoolongevallen-verzekering de gevolgen van een ongeval (waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is en tot een bepaald maximum). Deze verzekering geldt ook als de kinderen tijdens de schooluren voor geplande activiteiten het gebouw verlaten. Dit kan onder geleide van een leerkracht en/of ouder zijn. Schade aan persoonlijke eigendommen zoals brillen, jassen of fietsen vallen niet onder schoolongevallenverzekering, ook niet als de schade onder schooltijd ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet dienen de betrokken ouders dit onderling te regelen. Schade moet verhaald worden op uw eigen WA-verzekering of die van de tegenpartij. De school kent wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten. Ouders, die assisteren tijdens schooluren, vallen eveneens onder deze verzekering. Niet verzekerd zijn voertuigen die door ouders voor het vervoer van de leerlingen van en naar een evenement worden ingezet. Iedere ouder/verzorger heeft dan dezelfde verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid als elke andere bestuurder van een voertuig.

F5

Als ouder/verzorger gaat u er terecht van uit dat tijdens de schooltijden de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de school ligt. Maar kinderen vertrekken eerder van huis en ook na de schooltijd zijn ze niet direct weer thuis. Een kwartier voor de school begint is er toezicht waarbij de school verantwoordelijk is. In alle pauzes is er pleinwacht. Na schooltijd is er geen pleinwacht en beperkt de verantwoordelijkheid van de school zich tot hetgeen zich binnen in het gebouw afspeelt. Dit tot een kwartier na de schooltijd, tenzij daar (incidenteel) andere afspraken over zijn gemaakt.

Verantwoordelijkheid in en rondom de school

F6

Elke school biedt een overblijfregeling. Als de school een continurooster kent gebeurt het eten en (buiten) spelen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. Soms worden ouders hierbij ingeschakeld voor hand- en spandiensten. De overige scholen kennen een overblijfregeling waarvoor ouders of een organisatie verantwoordelijkheid draagt. Vaak wordt hiervoor een onkostenvergoeding gevraagd. Het Overleg Texels Onderwijs heeft een convenant met twee organisaties voor buitenschoolse opvang afgesloten. Ouders die behoefte hebben aan georganiseerde buitenschoolse opvang worden hiernaar door de scholen verwezen.

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

F7 Veiligheidsbeleid

In het schooljaar 2005-2006 is voor alle scholen op Texel een agressieprotocol vastgesteld. Naast de verplichting om personeelsleden op te leiden tot bedrijfshulpverleners zal in het schooljaar 2007-2008 een TOPO-BHV-plan worden afgerond, waarin bepaalde procedures worden vastgelegd en waarin beleidsmatig wordt bepaald welke zaken op een school moeten worden verbeterd om een veilige en prettige werkomgeving voor alle kinderen, ouders en medewerkers te kunnen garanderen.

F8 Vervanging bij ziekte

Bij ziekte of verlof doen we een beroep op een invalleerkracht. Als er geen directe vervanging beschikbaar is zal de school alle mogelijkheden tot interne verschuivingen of ruiling van compensatiedagen onderzoeken en gebruiken. Het verdelen van de groep(en) kan maximaal voor een dag indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Mochten alle voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden dan krijgt de groep vrij. Voor leerlingen, die thuis geen opvang hebben, wordt er binnen de school opvang geregeld. De directeur, IB-er en ICT-er worden in principe niet voor vervanging ingezet, tenzij er verschuivingen in het rooster mogelijk zijn.

G Sponsoring

Het TOPO volgt de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in het Landelijk Convenant Sponsoring. In de praktijk wordt met sponsoring terughoudend omgegaan en wordt sponsoring waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd geweigerd.

H

Verlofregelingen

De Leerplichtwet kent drie redenen waarom ouders/verzorgers voor hun kinderen extra verlof kunnen aanvragen : vakantie, gewichtige omstandigheden (denk hierbij aan een huwelijk of sterfgeval) of wettelijke / godsdienstige verplichtingen. Verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur van de school. Vakantieverlof : deze verlofregeling geldt alleen voor ouders die beroepshalve geen vakantie op kunnen nemen in de zomer- en/of kerstvakantie of overige vakanties die 10 schooldagen of langer duren (in 2007-2008 dus ook de zgn. meivakantie). Dit vakantieverlof moet twee maanden van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Een verlofaanvraag binnen de termijn van twee maanden wordt afgewezen. Bij een aanvraag voor vakantieverlof dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Zonder deze verklaring van de werkgever wordt de aanvraag afgewezen. Het is wettelijk niet toegestaan om de eerste twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen. Bovendien is het uitermate onwenselijk als het kind tijdens vastgestelde toetsperiodes afwezig is. De school is niet verplicht rekening te houden met de afwezigheid van een kind in verband met buitenreguliere vakantiedagen. Een aanvraag voor vakantieverlof kan maar eenmaal per schooljaar worden gedaan voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij een afwijzing is beroep bij de ambtenaar leerplichtzaken mogelijk. Mocht een verzoek om verlof voor uw kind meer dan 10 schooldagen betreffen, dan moet u dit rechtstreeks bij de ambtenaar leerplichtzaken aanvragen. Op verzoek van de gemeente wordt door de Texelse scholen scherper toegezien op het zgn. luxe-verzuim, dit om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan.

I

Belangrijke namen en adressen

Bevoegd gezag Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) College van B&W Gemeente Texel Groeneplaats 1, 1791 CC Den Burg

Texels Openbaar Primair Onderwijs Postbus 61, 1790 AB Den Burg Voorzitter managementteam Dhr. K. Posthumus

Vertrouwenspersoon Texels Openbaar Onderwijs Dhr. P. Vooijs Vloedlijn 6, 1791 HH Den Burg

Leerplichtambtenaar Mevr. R. van Dijk – gemeente Texel

De scholen OBS De Bruinvis, Trompstraat 1, 1792 BJ Oudeschild bruinvis@texel.com Directeur dhr. A. Hoven

OBS Jacob Daalder, Vliestraat 26, 1794 AV Oosterend daalderschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker

OBS Jan Drijver, Naalrand 2, 1797 AR Den Hoorn drijverschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker

OBS Durperhonk, Klimpstraat 27, 1795 AL De Cocksdorp durperhonk@texel.com Directeur dhr. K. Posthumus

SBAO Kompas, Molenstraat 80, 1791 PK Den Burg kompasschool@texel.com Directeur mevr. M. Steyger

OBS Jac. P. Thijsse, Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg thijsseschool@texel.com Directeur dhr. E. Engbrenghof

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voorzitter: mevr. L. Mantel

Secretaris: dhr. N. Slijderink.

Tel.: 0222 362121

Tel.: 0222 316516

Tel.: 0222 314648

Tel.: 0222 3 62121

Tel.: 0222 313893

Tel.: 0222 318903

Tel.: 0222 319355

Tel.: 0222 316516

Tel.: 0222 312655

Tel.: 0222 313879

mantele@xs4all.nl

n.slijderink@planet.nl

Externe personen en instanties

Inspectie van het Onderwijs Info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Landelijke Klachten Commissie Postbus 162, 3440 AD Woerden www.lgc-lkc.nl

Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder

GGD (schoolarts) Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen

Logopedie - Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder

Vereniging Openbaar Onderwijs VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere

Tel.: 023 5483489

Tel.: 0800 8051

Tel.: 0900 1113111

Tel.: 0348 405245

Tel.: 0223 677177

Tel.: 0224 720620

Tel.: 0223 677177

Tel: 036 5331500

Inhoudsopgave

12

1

De school

13

1.1

Richting

13

1.2

Schoolgrootte

13

2

Waar de school voor staat

14

2.1

Uitgangspunten

14

2.2

Het pedagogisch klimaat van de school

14

3

De organisatie van het onderwijs

16

3.1

De organisatie van de school

16

3.2

De samenstelling van het team

17

3.3

Het onderwijsaanbod aan de kinderen

18

3.4

Het schoolgebouw

22

4

De zorg voor de kinderen

23

4.1

Opvang van nieuwe kinderen in de school

23

4.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

23

4.3

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

24

4.4

Begeleiding van de overgang naar voortgezet onderwijs

24

5

De leerkrachten

26

6

De ouders

27

7

De ontwikkeling van het onderwijs

29

8

Praktische schoolzaken

30

1

De school

De openbare basisschool “Jacob Daalder” is genoemd naar meester Jacob Daalder. Hij was jarenlang aan deze school verbonden. In het schoollogo staat een zeehond. Het toont de verbondenheid die de school voelt ten opzichte van de leefomgeving. De school is gehuisvest in een prachtig gelegen schoolgebouw, dat in 2000 geheel is gerenoveerd en uitgebreid. Vorig jaar is de zolder volgens onze wensen verbouwd. Daar zijn nu 2 ruimtes voor de Interne Begeleider (IB’er), schoolarts, logopediste e.d. gekomen. Deze ruimtes worden ook gebruikt voor extra hulp aan individuele of groepjes kinderen. Rondom de school ligt een royaal schoolplein/speelveld.

1.1 Richting

Onze school maakt deel uit van het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO). Een school, die toegankelijk is voor elke leerling. Dus geen uitsluiting van leerlingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen of onderscheid naar ras of sekse. Het bestuur wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders. Inhoudelijk wordt het TOPO aangestuurd door het managementteam van de vijf locatiedirecteuren.

1.2 Schoolgrootte

Onze school telde op 1 oktober 2006 61 leerlingen. We beginnen dit schooljaar met 55 kinderen. De prognoses voor de komende jaren laten een terugloop in het leerlingaantal zien, omdat er, eilandbreed overigens, weinig kinderen worden geboren. De acht leerjaren zijn verdeeld over drie combinatiegroepen. Door de kleine instroom hebben we dit jaar een 1-2-3-combinatie, een 4-5 combinatie en een groep 6-7-8. Daarin verzorgen zes leerkrachten het onderwijs. Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Hiernaast worden een aantal ondersteunende taken verricht door een onderwijsassistent en een conciërge. De directeur is ca. vier dagdelen (op dinsdag en donderdag) per week op school aanwezig. Hij is tevens de directeur van de Jan Drijverschool in Den Hoorn.

2

Waar de school voor staat

2.1 Uitgangspunten

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen opgroeien tot zelfverantwoordelijke volwassenen. We proberen de kinderen ‘onderwijs op maat’ te bieden, waarbij we het maximale uit de individuele mogelijkheden van ieder kind willen halen. We richten ons op de jaargroep en van daar uit kijken we goed naar de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en volgen daarbij de uitgangspunten van adaptief en ontwikkelingsgericht onderwijs. We hanteren als pedagogisch uitgangspunt ‘brede zorg voor alle kinderen’. Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben als voor de meerbegaafde kinderen. Hulpmiddelen hierbij zijn de interne begeleiding en een goed observatie- en leerlingvolgsysteem.

De Jacob Daalderschool staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs. We proberen vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

2.2 Het pedagogisch klimaat van de school

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. Onze school wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid en het leren omgaan met elkaar. De school hanteert de werkwijze van ‘De vreedzame school’, waarin kinderen op een structurele manier leren omgaan met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en leren om ‘conflicten’ meer en meer op een goede manier zelf op te lossen. Veel mensen beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd.

Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Veel moet echter in onze ogen mogelijk zijn. Grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden.

Onze school wil een plaats zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren. Veel lessen zijn interactief:

met elkaar spreken, denken, onderzoeken. Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Maar het kan voorkomen dat een kind een jaar langer over een bouw van twee jaren doet of dat een kind een leerjaar versnelt. Maar dit zullen uitzonderingen zijn: aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden.

In bijzondere gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Regelmatig staat het onderwerp 'leerlingbespreking' op de agenda van de teamvergadering. Achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden overigens niet alleen door de leerkracht gesignaleerd. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat markante leerprestaties, de hogere zowel als de lagere, in kaart gebracht worden.

Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.

3

De organisatie van het onderwijs

3.1 De organisatie van de school

Met onze ca. 55 leerlingen zijn wij een kleine school. In het huidige basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd (kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management, het omgaan met gedragsproblemen). Ook op onze kleine school is dat het geval. Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan. Hét specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het hele team met de problematiek van elke individuele leerling, wordt dan echt een vóórdeel.

Groepsgrootte De school telt 8 leerjaren die zijn verdeeld over 3 heterogene groepen. Groep 1/2 en 3 (onderbouw), groep 4 en 5 (middenbouw) en groep 6, 7 en 8 (bovenbouw). Groep 3 doet wel mee aan de gymlessen en de zwemles met groep 4/5. Behalve instructies die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er veel activiteiten met de hele groep. Dit geeft ruimte voor het leren van elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat de prestaties van kinderen in een combinatiegroep nauwelijks verschillen met die van kinderen in een enkelvoudige groep. Oudere kinderen leren van jongere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in één groep vertoont deze een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen de cognitieve doelen, maar ook de affectieve doelen beter gerealiseerd worden. Door de onderling grotere verschillen, door de vastere relatie tussen leerkracht en leerling, voelen veel kinderen zich prettiger en veiliger. Onze leerkrachten zijn ervaren in het omgaan met heterogene groepen. Instructie en verwerking wisselen elkaar af. Als de leerkracht met de ene groep bezig is, moet de andere zelfstandig verder kunnen. Die zelfstandigheid wordt daarom al vroeg aangeleerd.

Schooltijden Groep 1 t/m 4 Maandag, dinsdag en donderdag Woensdag Vrijdag

Groep 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag

Rooster bewegingsonderwijs

08.30 – 14.30 uur 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 11.30 uur

08.30 – 14.30 uur 08.30 – 12.15 uur

Winterrooster

Zomerrooster

maandag

groep 3/4/5 en 6/7/8

maandag

groep 6/7/8 extra gym

 

dinsdag

groep 3 t/m 5 zwemmen

vrijdag

groep 3/4/5 en 6/7/8

vrijdag

groep 3/4/5 en 6/7/8 gymnastiek

Vakantierooster

Herfstvakantie

ma. 15 oktober t/m vr. 19 oktober

Kerstvakantie

ma. 24 december t/m vr. 4 januari 2008

Voorjaarsvakantie

ma. 25 februari t/m vr. 29 februari

Paasvakantie

vr. 21 maart t/m woe. 26 maart

Meivakantie

ma. 28 april t/m ma. 12 mei

Zomervakantie

ma. 30 juni t/m vr. 8 augustus

Extra vrij gr 1 – 4

do. 6 december en vr. 7 december

De eerstgenoemde en laatstgenoemde dagen zijn vrij! Hiernaast zullen nog enkele (studie) middagen worden vrijgegeven. Deze worden tijdig bekend gemaakt via de maandkalender.

Herfstvakantie 2008:

ma. 20 t/m vr. 24 oktober

3.2 De samenstelling van het team

De directeur is Henk Dekker. Hij is ca. vier dagdelen (op dinsdag en donderdag en af en toe op vrijdagochtend) per week op school aanwezig voor het uitvoeren van directietaken. Hij is ook de directeur van de Jan Drijverschool in Den Hoorn. Eén dinsdagochtend in de 14 dagen heeft hij managementoverleg met de andere directeuren.

In de groep 1/2/3 zijn Resi Siebert en Klaartje Trap - Reuvers de leerkrachten. Klaartje zal op maandag en dinsdag werken; Resi de overige dagen van de week. Op dinsdagochtend werken beide leerkrachten in de groep om een goede overgang van de ene naar de andere leerkracht te waarborgen. In deze groep zal ook Emmy Verweij als onderwijsassistente regelmatig aanwezig zijn. Resi Siebert vervult daarnaast een aantal taken managementondersteuning en ICT.

In de groep 4/5 is Elze Albers de leerkracht. Op elke woensdag is Duwie Adema verantwoordelijk voor de lessen aan deze groep. Daarnaast hebben ze op een andere ochtend (nog vast te stellen) per week samen de groep.

In de groep 6/7/8 zijn Kees van Rietbergen en Ingeborg Halsema de leerkrachten. Ingeborg heeft incidenteel de groep, maar heeft ook gedurende 5 keer een hele week deze groep tijdens de compensatiedagen en het opgespaarde spaarverlof van Kees. Ingeborg is 1 dag per week (dinsdag) verantwoordelijk voor de interne begeleiding.

Annemarie Nijkoops is de vakleerkracht bewegingsonderwijs / schoolzwemmen. Henk Keijser geeft motorische remedial teaching aan kleine groepjes kinderen.

De leerkrachten worden vier dagen per week ondersteund door onderwijsassistente Emmy Verweij. Dit vooral in de onderbouw en bovenbouw.

Gertjan v.d. Sleen is twee dagen per week (op maandag en donderdag) de schoolassistent/conciërge. Hij is ook werkzaam op Durperhonk in De Cocksdorp.

3.3

Het onderwijsaanbod aan de kinderen

Continurooster

Onze school hanteert een continurooster van 08.30 – 14.30 uur. Hierbij maakt het eten onderdeel uit van de leergebieden sociale redzaamheid en gezond gedrag. Er wordt gegeten onder verantwoordelijkheid van de eigen groepsleerkracht. Er is dan gelegenheid tot het zetten van thee en soep en het maken van tosti’s. Er wordt gezamenlijk gedekt en afgeruimd. Hiernaast is er gerichte aandacht voor gezonde voeding en eetgewoonten. Ook worden er incidenteel ‘kooklessen’ verzorgd in de keuken.

Onderbouw – Kleuters

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daar op in door er voor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn. Wij praten veel met de kinderen d.m.v. allerlei kring- en gespreksvormen. We verwachten dat de kinderen daardoor hun woordenschat vergroten en goed leren spreken. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. Door het gericht aanbieden van materialen hopen wij sturing aan die ontwikkeling te kunnen geven. Bij oudere kleuters gaan wij daar, zeker als kinderen zelf initiatief nemen, dieper op in. Wij gaan hierbij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering van het onderwijs. De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in themavorm. Regelmatig stellen wij een thema centraal. Daarin komt een grote hoeveelheid taal-, reken-, spel- en knutselactiviteiten aan bod, binnen een rijk voorbereide leeromgeving. Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen, als hun interesse naar een bepaald thema uitgaat. Wij proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen. Seizoensgebonden thema’s als “herfst” en “lente” komen natuurlijk elk jaar aan bod. Werkbladen, die al sterk aan de volgende leerjaren doen denken, zult u op school maar mondjesmaat aantreffen. Ze worden ingezet bij het zelfstandiger leren werken van de oudste kleuters. Bij de kleuters zijn creatieve activiteiten en spel van groot belang voor een goede ontwikkeling, eigen inbreng hierbij heeft altijd onze voorkeur.

Om vroegtijdig eventuele problemen te kunnen signaleren worden regelmatig observaties uitgevoerd op basis van het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen en wordt waar nodig toetsmateriaal gebruikt.

Omdat een groep 1/2 uit 7 leerlingen zou bestaan en een groep 3-4-5 uit 28 leerlingen, hebben we besloten groep 3 aan groep 1/2 toe te voegen waardoor alle kinderen uit 3-4-5 meer aandacht van de leerkrachten kunnen krijgen. Door een vaak dubbele bezetting van leerkracht en onderwijsassistente, een “overgangsochtend” met 2 leerkrachten en een goede begeleiding van de Onderwijsbegeleidingsdienst zijn wij ervan overtuigd dat elk kind tot haar/zijn recht komt.

Midden- en bovenbouw

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Vanuit groep 1/2 gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en kennis. Bij het lees- en taalonderwijs en rekenonderwijs gaan we in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo aan te passen. Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen.

Bij het aanvankelijk lezen beschikken wij bij de methode “Leeslijn” over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Voor het voortgezet lezen worden steeds oorspronkelijke teksten aangeschaft, die de kinderen zeer aanspreken. Tweemaal per week wordt het technisch lezen versterkt door het in groepjes van ongeveer gelijk niveau oefenen van de leesvaardigheden. Wij hanteren bij spelling de methode “Woordbouw”, die naadloos aansluit op “Leeslijn”, waardoor kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spelling-leerstof verwerken. De spelling wordt steeds toegepast bij allerlei schrijf-tekstvaardigheden, omdat spelling een instrument is om schriftelijke communicatie mogelijk te maken. We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken wij naast allerlei kringvormen delen van de methode “Taaljournaal” en eigen ontwikkeld materiaal. Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren - is een heel belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We hebben gekozen voor de methode “Tekstverwerken” vanaf groep 5. We besteden tenslotte veel aandacht aan leespromotie: veel tijd om zelf te lezen, activiteiten rondom de kinderboekenweek en we doen mee aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek (van boekencollecties tot schrijversbezoek).

Ook de rekenles verloopt anders dan enkele jaren terug. Wij werken met de realistische rekenmethode “Pluspunt”. Rekenen bestaat niet meer uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Op de Daalderschool leren wij kinderen vooral rekenen door praktische probleempjes uit het dagelijkse leven op te lossen. Door erover te praten en oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Het zijn telkens terugkerende activiteiten. Tabellen en grafieken leren wij lezen en opstellen. Als het even kan met zelf verzamelde gegevens. Voor uitgebreide bewerkingen roepen we de rekenmachine te hulp. Wel veel - op een handige manier - uit het hoofd rekenen. Schatten ook, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. Kritisch zijn over eigen uitkomsten. Daarmee verloopt elke rekenles in ieder geval verrassender dan vroeger. Bij “Pluspunt” hoort uitgebreide software, die structureel in alle groepen wordt ingezet.

Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de laatste jaren nog aparte onderdelen bijgekomen. Verkeerseducatie, geestelijke stromingen, gezond gedrag, milieu-educatie en burgerschapskunde om er een paar te noemen. Sommige van die “nieuwe” vakken hebben onderdak gevonden bij oude onderdelen, aan andere wordt aparte aandacht besteed. De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school deels afzonderlijk aan de orde gesteld, maar daarbij wordt de onderlinge samenhang niet verwaarloosd. Meer en meer wordt deze leerstof thematisch aangeboden en moeten kinderen onderzoeksvaardigheden verwerven en toepassen. Zelf informatie zoeken en selecteren

(bijv. op internet) en er zelf op uit gaan (bezoeken en interviews) maken deel uit van het lesprogramma. Naast groepsthema’s organiseren we een paar keer per jaar een project dat alle leerjaren bestrijkt en met een gezamenlijke kijkmiddag/avond wordt afgesloten.

Natuureducatie De Texelse scholen werken op het gebied van het natuuronderwijs samen met Ecomare. Alle groepen gaan jaarlijks naar Ecomare voor een lesprogramma.

Verkeerseducatie Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. De leerlingen van groep acht nemen deel aan het landelijke verkeersexamen.

Informatietechnologie Computers nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het maatschappelijke leven. Onze school is aangesloten op het Kennisnet van het Ministerie van Onderwijs en heeft een gratis internetverbinding via Kabeltex. De computers op school zijn nieuw (2006) en zijn vrijwel allemaal opgenomen in een netwerk. Het systeembeheer wordt verzorgd door de gemeente Texel. Er zijn softwareprogramma’s aangeschaft die door de hele school worden gebruikt. Hiernaast wordt allerlei educatieve software gebruikt. Dat begint al in groep 1. De kinderen worden vanaf groep 3 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet door het volgen van lessen uit de methode “Basisbits”. De school beschikt over een eigen website (www.daalderschool.nl), die dit schooljaar voor het derde jaar wordt gebruikt. Deze website is verbonden aan de TOPO-site www.openbaaronderwijstexel.nl.

Sociale redzaamheid De Daalderschool werkt met het invoeringsprogramma van “De Vreedzame School”. Dit lesprogramma voor alle groepen garandeert een structurele aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. Het leert kinderen omgaan met verschillen, met conflicten en hoe die op een goede manier te benaderen en op te lossen. De aanpak bestaat uit zowel lessen als uit het groeien van een schoolcultuur waarin veiligheid en respect een vanzelfsprekendheid zijn.

De kinderen moeten zich staande kunnen houden in de huidige maatschappij. Om zicht te krijgen op allerlei aspecten van hun eigen leefwereld en geldende “normen en waarden” doen de kinderen in groep 6/7/8 ook mee aan het project “Doe effe normaal” dat in samenwerking met de politie wordt aangeboden.

Expressieactiviteiten Expressie is een activiteit die op de Daalderschool een voorname plaats inneemt. Je leren uiten vinden wij even belangrijk als rekenen en taal. Dankzij ouderhulp in de groepen kunnen we diverse handvaardigheidtechnieken aanbieden. Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort. Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan publieke optredens. Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren. Het eindproduct is minder belangrijk dan het proces. We hebben een aantal dagen gepland, waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien op het gebied van toneel, muziek, dans enz. U kunt deze presentaties bijwonen. Ze worden in de maandkalender aangekondigd.

Als onderdeel van het muziekonderwijs doen de kinderen van groep 5 mee aan het IMV- project, dat door de muziekschool wordt georganiseerd. In twee lessenseries worden kinderen vertrouwd gemaakt met diverse instrumenten, die ook echt mee naar huis gaan om bespeeld te worden. Jaarlijks volgen wij het aanbod dat de Stichting voor Kunstzinnige Educatie “Triade” en de Culturele Commissie Texel voor de basisscholen opstelt. Dit schooljaar staat “DRAMA” centraal. Daarnaast wordt er vrijwel jaarlijks een cultureel evenement verzorgd, waarbij kinderen naar een toneel-, muziek- of dansvoorstelling gaan of een tentoonstelling bezoeken.

Bewegingsonderwijs / schoolzwemmen De gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 wordt gegeven door de vakleerkracht in de gymzaal bij het Dorpshuis. De vakleerkrachten organiseren ieder jaar een aantal sportdagen waaraan onze school meedoet. Zo is er voor de groep 5/6 een spelletjes/sportdag in het zwembad de Molenkoog. Er wordt ook jaarlijks gestreden in een voetbal-, lijnbal- en slagbaltoernooi. In de zomerperiode (mei – september) wordt gezwommen in zwembad “Molenkoog” met de kinderen van groep 3 t/m 5. Het zwemmen valt onder de gymlessen en is dus verplicht. De gymleerkracht beslist of het zwemmen, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel of niet doorgaat. Op onze school zwemmen alleen de kinderen van groep 3 t/m 5 èn de leerlingen van groep 6/7/8, die nog geen A- en B-diploma hebben. De groepen 6/7/8 krijgen een extra gymles van de vakleerkracht, omdat ze geen zwemmen hebben.

Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs Als voldoende ouders aangeven belangstelling te hebben voor deze lessen, dan zal vanuit de school bekeken worden of er in de bovenbouw levensbeschouwelijk onderwijs en/of godsdienst zal worden gegeven. Deze lessen zijn facultatief en vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. De lessen worden gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, die wordt aangestuurd vanuit de Raad van Kerken of het Humanistisch Verbond.

Schoolreizen Alle groepen gaan op schoolreis. Elk jaar is er een grote inzet van teamleden en begeleidende ouders. Er is een meerjarenschema opgesteld. Dit jaar:

gemeenschappelijke schoolreis naar de overkant groep 1 - 5 uitwisseling België groep 6-7-8

Uitwisseling / internationale samenwerking Sinds 2 jaar is de Daalderschool ‘partnerschool’ van de St. Antoniusschool in Eeklo (Vlaanderen – België). Er is opnieuw een subsidie van het Europees Platform beschikbaar. Vorig jaar zijn wij naar België geweest. Dus komen de Belgische kinderen dit jaar weer bij ons op bezoek. Dat zal gebeuren op 28, 29 en 30 mei 2008.

3.4

Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een gerenoveerd gebouw, dat geheel naar onze wensen is opgezet en ingericht. De lokalen zijn ruim en beschikken over een speciale werknis waar de computers van het netwerk zich bevinden. De kleine gemeenschapsruimte kan voor allerlei doeleinden worden gebruikt, zoals voor de muziek- en toneellessen. Tevens staat hier het documentatiecentrum. De grote hal wordt gebruikt als extra instructieruimte en voor vieringen en ouderactiviteiten. We beschikken sinds de verbouwing van de zolder vorig jaar over voldoende nevenruimtes voor directie, team, intern begeleider. Aan de inrichting en het onderhoud van het schoolplein proberen we zorg te besteden.

4

De zorg voor de kinderen

4.1 Opvang van nieuwe kinderen in de school

In de meeste gevallen zal een nieuw kind vier jaar zijn. Als u voorafgaande aan een aanmelding nadere informatie wilt hebben, kunt u terecht bij de directeur. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er de gelegenheid om op proef een aantal keren mee te draaien. Het is immers een hele stap, voor het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennis maken met de nieuwe juf/meester en de groep waar het in terecht komt. Meestal zal er voordien een gesprek hebben plaatsgevonden met de directeur en/of de groepsleerkracht. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school. Wanneer kinderen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het is een verplichting om elkaar d.m.v. een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Van ieder kind wordt na aanmelding een leerlingmap aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens bewaard. De mappen worden beheerd door de groepsleerkrachten. Leerlinggegevens zijn privacygevoelig en worden dan ook achter slot en grendel bewaard. Natuurlijk zijn ze wel in te zien door de ouders.

Het dagelijks werk van kinderen Het dagelijks werk van kinderen wordt veelal door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. In de bovenbouw wordt in toenemende mate ook door leerlingen zelf nagekeken.Veel werk, vooral in de onderbouw, wordt direct mee naar huis gegeven. Later wordt er vaker in schriften gewerkt, die als ze vol zijn, mee naar huis gegeven worden. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methodegebonden toetsen. Deze resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden. Kinderen houden een map bij, waarin ze mooie, representatieve werkjes bewaren.

Leerlingvolgsysteem In de loop van het jaar wordt de leerling door middel van observaties en toetsen goed gevolgd. Daarnaast worden er 2 tot 3 keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, waarbij een vergelijking met een landelijke norm mogelijk is. De uitslagen van die toetsen geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van het kind. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen we het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de groep en de individuele resultaten worden in de teamvergadering aan de orde gesteld. We kunnen bijtijds ingrijpen wanneer dit nodig mocht zijn. De uitkomsten worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren. Zo kunnen we ons onderwijsprogramma eventueel bijstellen.

Verslaggeving door de groepsleerkracht

In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden op basis van

het Ontwikkelvolgmodel voor Jonge Kinderen en de Cito-toetsen voor Ordenen en Taal voor Kleuters.

In de groepen 1 tot en met 8 wordt twee keer per jaar een 10-minutengesprek gehouden,

waarbij ook de Cito-toetsresultaten worden bekeken. In groep 8 speelt daarnaast de advisering voor het vervolgonderwijs. Deze wordt o.a. gebruikt bij de advisering voor het vervolgonderwijs in groep 8. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een voortgangsgesprek, dan kunt u daarover natuurlijk altijd met de groepsleerkracht een afspraak maken.

4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Elke keer staat het punt "kinderen" op de agenda van het teamoverleg. Doen zich problemen voor met een kind, dan wordt dat door de betrokken leerkracht met de intern begeleider besproken. Als de noodzaak zich voordoet wordt in gezamenlijk overleg een handelingsplan opgesteld. Leerkracht en intern begeleider werken nauw samen. Indien nodig worden toetsen afgenomen, observaties verricht, collegiale consultatie toegepast of vindt er een nader onderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek kan afgenomen worden door een niet direct bij de school betrokkene (bijv. het Zorgteam of de OBD). Op onze school blijven kinderen niet zitten. Soms kan er wel sprake zijn van een verlengde leerweg. Een kind kan bijv. een jaar langer over een bouw gaan doen. Het kan voorkomen dat een kind niet langer opgevangen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs. Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs behoort dan tot de mogelijkheden. De formele aanmelding van het kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, uiteraard na uitgebreid overleg met de huidige leerkracht en de intern begeleider. Verwijzing naar hulpverlenende instanties, als bijv. een kinderpsychiater of het bureau Jeugdzorg, kan ook tot de mogelijkheden behoren. Bij alle hierboven genoemde procedures spelen de ouders een belangrijke rol. Voor elke te nemen stap wordt met de ouders overlegd en om hun toestemming gevraagd. De onderwijskundige rapporten kunnen altijd door de ouders worden ingezien. De werkwijze ten aanzien van de speciale zorg staat uitvoerig beschreven in ons schoolzorgplan.

4.4 Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent

meestal dat ze naar de Openbare Scholengemeenschap "De Hogeberg" in Den Burg gaan. Aan het eind van groep 7 doen de kinderen een zgn. Cito-entreetoets. De uitslag geeft een indicatie van de mogelijkheden van het kind en geeft de school nog de gelegenheid om het leerstofaanbod ‘op maat’ aan te passen in groep 8. Aan het eind van groep 7 wordt door de leerkracht een voorlopig schooladvies gegeven. De leerlingen die in aanmerking komen voor de zgn. ‘leerwegondersteuning’ worden in januari/februari (groep 8) apart op de OSG getoetst.

U krijgt van de groepsleerkracht in januari (groep 8) tijdens een uitgebreid gesprek een

persoonlijk advies over de keuzemogelijkheden van uw kind. De school heeft door middel van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkracht een goed beeld van de vorderingen van elk kind. De uiteindelijke keuze, die in samenspraak met het kind en de ouders wordt gemaakt, volgt in het voorjaar (groep

8).

Bij ernstige twijfel kan worden besloten tot een extra, onafhankelijk schoolkeuzeonderzoek door bijv. de OBD of een andere erkende instantie. De OSG “De Hogeberg” organiseert jaarlijks een informatieavond over de diverse opleidingen die deze scholengemeenschap biedt.

Voor kinderen en ouders is er één keer in de twee jaar een zgn. “Open Dag”. Elk jaar bezoeken de kinderen van groep 8 de lesmiddag, die ter voorbereiding voor de brugklassers wordt georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat uw kind van deze mogelijkheden om informatie te krijgen, gebruik maakt. Het vergemakkelijkt de overgang naar de nieuwe school.

In het leerlingdossier wordt een aantal relevante zaken met betrekking tot het advies bewaard:

de uitslagen van de CITO toetsen, de AVI-leestoetsen en andere afgenomen toetsen en observaties. Deze gegevens blijven op de basisschool en worden na het vertrek van de kinderen, na vijf jaar uit het archief verwijderd.

Met de scholengemeenschap “De Hogeberg” bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de eerste leerjaren. Vaak vindt er een mondelinge toelichting plaats. Hieruit is voor ons ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is geweest.

5

De leerkrachten

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder. Een aantal heeft recht op compensatieuren (voorheen adv), maar ook andere wettelijke regels spelen een rol. Vandaar dat in veel groepen meerdere leerkrachten actief zijn. Dat heeft ook voordelen. Bij ziekte van één van hen ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft. Wij proberen dus feitelijk niet meer dan twee verschillende gezichten voor de klas te laten staan. In de praktijk moeten wij echter toch vaak constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.

Begeleiding en inzet stagiaires PABO, ROC en VMBO

Wij onderhouden contacten met de PABO in Alkmaar, het ROC in Den Helder en het VMBO als onderdeel van de OSG “De Hogeberg”. Deze contacten vinden wij waardevol, evenals het werk van de stagiaires die enthousiast bezig zijn het vak van onderwijsgevende te leren. Wij begeleiden geregeld stagiaires van PABO, ROC en VMBO. We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als de stagiaires soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.

Nascholing van leerkrachten

Regelmatig volgen leerkrachten lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor kortere of langere tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd of hebben de leerlingen vrij Dit jaar houdt de school zich bezig met de invoering van “Met Woorden in de Weer” ( over verhoging woordenschat en verbetering taalinteractie) en het versterken van de leerlijn taal. De bovenbouw vervolgt dit traject. Het hele schoolteam gaat dit schooljaar ook systematisch met de eigen vaardigheden op ict-gebied en het zgn. kwaliteitsbeleid aan de slag.

Contacten met ouders

Op onze kleinschalige school kennen wij geen spreekuur. Buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een gegeven moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg staat, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld dat u ons in voorkomende gevallen na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd voorafgaande aan de lessen benut moet worden voor lesvoorbereidingen en het ontvangen van de kinderen.

6

De ouders

Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om deze betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren. Door mondelinge en schriftelijke communicatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders die deelnemen aan regelmatig terugkerende activiteiten in en buiten de school, variërend van groepslezen tot vieringen en schoolreisjes.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, krijgen de ouders maandelijks een zgn. "Maandkalender". Deze staat ook op de website. Daarnaast zijn er tussentijdse meldingen van zaken die voor een deel van de ouders van belang zijn. Hiervoor zullen we vaker de schoolwebsite gaan gebruiken (www.daalderschool.nl) Nog belangrijker vinden wij het directe contact tussen ouders en school, daar waar het gaat om het welbevinden van uw kind(eren). Daarom verwachten we alle ouders twee maal per jaar op de 10-minutenavonden. Daarnaast is er elk jaar een groepsouderavond, waarin elke leerkracht de dagelijkse gang van zaken binnen de groep aan de ouders duidelijk maakt. Natuurlijk is het dagelijks mogelijk om een leerkracht te spreken, wanneer u dat wenselijk acht. Het spreekt voor zich dat dat niet onder lestijd kan, maar na schooltijd kunt u altijd binnenlopen. In de onderbouw gaat de leerkracht één keer bij ieder kind op huisbezoek te gaan om ook de thuissituatie wat beter te leren kennen. Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier binnen de school actief zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies, sportdagen, schoolreisjes. Dat kan ook door in Medezeggenschapsraad of Ouderraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs.

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag - in ons geval het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel - of al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van ditzelfde College. De leden van de MR worden eens per twee jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen. Op onze school vergadert de MR samen met de Ouderraad (OR). De OR / MR bestaat uit 5 / 6 leden. De OR/MR benoemt zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR/MR vergadert eens in de zes weken. Indien nodig wordt er vaker vergaderd (werkgroepjes). De vergaderingen zijn openbaar.

Eenmaal per jaar belegt de OR/MR een algemene ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de OR/MR verantwoording aflegt over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekening en de begroting van de OR/MR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Het is ook mogelijk dat er elders in het jaar nog een thema-avond wordt belegd.

Een belangrijke taak van de OR/MR is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Zo nodig behartigt de OR/MR de belangen van de ouders en de kinderen bij het bevoegd gezag - in ons geval weer het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel. Die rol kan zij ook spelen naar de directeur en/of het schoolteam. Verder houdt de OR zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond Sinterklaas, Kerst, de Fancy Fair, Pasen, de schoolreizen en het eindejaarsfeest.

7

De ontwikkeling van het onderwijs

De autonomie van de schoolbesturen neemt steeds verder toe. Het ministerie treedt terug en het toezicht wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. Het College heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre het mogelijk is om het openbaar onderwijs onder te brengen bij een zelfstandig bestuur. Door de invoering van de zgn. lumpsumfinanciering beschikken schoolbesturen over een totaalbudget voor personeel, leermiddelen en gebouwen. De regelgeving rondom het speciaal onderwijs zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, met als uitgangspunt dat ieder kind in zijn eigen leefomgeving recht heeft op een passend onderwijsarrangement. Hiernaast moet het onderwijs rekening houden met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang. Wij proberen om die ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Het gebruik maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Binnen de financiële ruimte van de school geven wij hoge prioriteit aan moderne methoden, met name voor de basisvakken taal/lezen en rekenen/wiskunde, maar ook aan het gebruik van computers als leer- en hulpmiddel. De ouderraad ondersteunt de school, waar ze kan, financieel.

Het rekenonderwijs is modern. Het rekenonderwijs is in 2004 vernieuwd door de invoering van de Euro-versie van de methode “Pluspunt”. Voor het taalonderwijs in de bovenbouw zijn allerlei materialen ontwikkeld die een meer individuele leergang mogelijk maken. Hierbij hebben wij gekozen voor een geleidelijke vernieuwing, zodat er geen hiaten in het onderwijs kunnen ontstaan door veranderde didactische inzichten. Voor spelling zijn we in 2004 overgegaan tot de invoering van “Woordbouw” als methode voor alle kinderen. Computersoftware wordt jaarlijks aangepast en/of uitgebreid evenals het documentatiecentrum

Er is op Texel toenemende aandacht voor jeugdbeleid. Vanuit Weer Samen Naar School (WSNS) worden middelen beschikbaar gesteld voor het vroegtijdig signaleren van jonge risicoleerlingen en worden middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van taalstimulering.

Kernvraag van het huidige onderwijs is hoe om te gaan met de grote verschillen tussen kinderen. We doen dit o.a. door gericht aandacht te besteden aan de theorie van het ontwikkelingsgericht onderwijs en de vernieuwde visie op het adaptief onderwijs, waarbij zelfsturing door kinderen centraal staat. Daarnaast hebben we natuurlijk grote aandacht voor de 1-2-3-combinatiegroep. De begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst tijdens teambijeenkomsten is hierbij op gericht. Het komende jaar besteden we opnieuw aandacht aan het vergroten van de zelfstandigheid door het verfijnen van dag- en weektaken en het bevorderen van eigen inbreng door de kinderen (met name bij het groepsthematisch werken).

8

Praktische schoolzaken

Abonnementen op jeugdbladen

Via de school kunnen de kinderen een abonnement nemen op een aantal educatieve jeugdbladen. De school krijgt ter compensatie van de administratie en verspreiding een kleine vergoeding, die we benutten om leesboeken aan te schaffen. Meteen na de zomervakantie worden de diverse folders meegegeven.

Acties

In februari houden we weer onze Fancy Fair. De opbrengst van de Fancy Fair wordt besteed aan een samen met de OR bepaalde besteding voor de school (bijv. extra computers).

EHBO / BHV

Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten volgens de richtlijnen van de GGD-wijzer. Kees van Rietbergen heeft de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. Naast basis-EHBO wordt hierbij ook aandacht geschonken aan brandbestrijding en de ontruimingsprocedures. Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Op school houden we ook een lijst met 06-nummers bij. Ongelukken worden vastgelegd in het ongevallenregister, dat bij het opstellen van het veiligheidsbeleid (Arbo) gebruikt kan worden. Jaarlijks wordt de ontruimingsprocedure één keer met kinderen en personeel geoefend.

Eten en drinken in de pauzes

De kinderen kunnen tijdens de fruitpauze en tijdens het overblijven een boterham of fruit eten en iets drinken. We verzoeken de ouders met nadruk géén zoete koek, snoep of onnodige tussendoortjes mee te geven. Tijdens het overblijven kan in de meeste groepen thee, soep of tosti’s worden gemaakt. Zolang er voldoende aanmeldingen zijn verzorgen wij centraal de schoolmelk (3 dagen melk of karnemelk = € 15,- ; 4 dagen = € 20,- per jaar).De rekening ontvangt u via de ouderraad.

Fotograaf

Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs. Hierbij is het mogelijk om ook broer-zus- foto’s te laten maken. Uiteraard bent U niet verplicht om gemaakte foto’s af te nemen.

Geldzaken

In principe is het basisonderwijs kosteloos. Om echter extra activiteiten te kunnen

bekostigen, wordt jaarlijks aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Tijdens de algemene ouderavond wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

U ontvangt van de penningmeester voor 1 januari van het lopende schooljaar een rekening

van € 30,=. Voor de schoolreisjes wordt een extra bijdrage gevraagd.

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. betaald: overblijfkosten, kosten voor traktaties tijdens vieringen, kleine attenties voor zieken, viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de afscheidsviering, extra projectkosten (materialen, excursies) en extra materialen voor handvaardigheid.

Gymnastiek

Naast de gymkleding (shirt, broek en gymschoenen) kunnen de kinderen van de groepen 3/8 ook een handdoek meenemen, want na de gymnastiekles kan er eventueel gedoucht worden. Groep 1/2 krijgt les van de eigen juf in het gymlokaal. In principe gebeurt dit op dinsdag- en donderdagochtend, maar dit is nog niet zeker. Het hangt van het weer af of zij ook buiten spelen. Het is aan te raden dat de kinderen in ieder geval een paar gymschoenen met stroeve zool (voorzien van naam) op school hebben liggen.

Ouderhulp

Tijdens de eerste groepsouderavonden krijgt u een overzicht van de benodigde ouderhulp, waarvoor u zich vervolgens kunt opgeven. Hierbij valt te denken aan hulp bij het niveaulezen, begeleiding tijdens excursies en schoolreizen, ondersteunen van handvaardigheidlessen, hand- en spandiensten tijdens de ouderraadactiviteiten. Betrokkenheid en directe hulp van ouders wordt door het team zeer op prijs gesteld !

Pauze

Er is toezicht op het plein tijdens alle pauzes. De kinderen mogen het plein tijdens de schooltijd niet verlaten. Na overleg met de leerkracht kunnen de oudere kinderen in de pauze op een deel van het plein voetballen. Tijdens de pauzes mogen skateboards, steps e.d. niet worden gebruikt. Het buitenspelmateriaal van de kleuters blijft dan ook even in de schuur.

De leerkrachten geven aan of de jas uit kan vanwege het mooie weer. Na schooltijd zijn de leerkrachten niet meer verantwoordelijk voor de kinderen die rondom de school blijven spelen. Wel is de school tot 15 minuten na afloop van de lessen verantwoordelijk voor de kinderen die nog binnen de school zijn (bijv. schoonmaakbeurten

of afmaakwerk).

Schooltelevisie

De NOT (Nederlandse Onderwijstelevisie) zendt elke week programma’s uit voor bepaalde groepen van de basisschool. U kunt deze interessante lessen ook zelf volgen (zie hiertoe uw krant of programmablad).

Trakteren

Wij verzoeken u de kinderen bij verjaardagen zoveel mogelijk te laten trakteren op fruit of iets hartigs. Ook voor de leerkrachten hoeft u niet naar de banketbakker.

Voor schooltijd

De deuren gaan om 08.20 uur open. De kinderen kunnen op het plein blijven spelen tot de bel gaat of alvast naar hun eigen groep gaan.

Podium

Dit schooljaar organiseren we ca. eens per maand een maandsluiting, waarbij kinderen presenteren wat ze hebben gedaan, geleerd of beleefd. Let op de aankondigingen in de maandkalenders.

Ziekmelden

Als uw kind door ziekte de school niet kan bezoeken, verzoeken wij u ons daarvan voor half negen op de hoogte te stellen. Het is voor school belangrijk om te weten waarom een kind afwezig is.