You are on page 1of 4

BESTAANSDIMENSIES Thema's 3° Leerjaar

OPENLUCHTKLAS

Blad1

0 Overkoepelende doelen
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15

Meer willen weten over de wereld(in brede zin)
Zich verwonderen over het goede, het mooie
Verbondenheid met de wereld ervaren
Waardengericht leven
Willen samenwerken
Zich verstaanbaar uitdrukken
Problemen durven en kunnen aanpakken
Ontwikkelen tot automatische leerders
Nauwkeurig waarnemen met alle zintuigen
Onderzoeksvragen stellen
Kwantitatief/kwalitatief vergelijken
Conclusies trekken
Informatiebronnen hanteren
informatiebronnen ordenen
verslag uitbrengen over bevindingen

X
X

X
X

X

X
X

1 Mens en levensonderhoud
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Mensen moeten zorgen voor dagelijks bestaan
Arbeid is nodig voor levensonderhoud
Samenwerken met anderen is nodig
Arbeidsomstandigheden kunnen verschillen
Beroepen: verscheidenheid,respect voor
Werkeloosheid

X
X
X

De samenleving zorgt voor zoveel mogelijk mensen

Welvaart is ongelijk verdeeld

welvaart verwerven gebeurt op verschillende manieren

Wel-zijn is niet hetzelfde als welvaart
Ruilverkeer
Consumptie wordt beïnvloed
Verantwoord omgaan met geld
Niet alles moet betaald worden
Mensen en landen zijn afhankelijk van elkaar
Onze welvaart hangt ook af van andere landen

X
X

2 Mens en zingeving
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Elk mens gelooft
Geloof in een waardengeheel,een persoonlijke God

Nadenken over grote levensmomenten
Mensen verschillen van elkaar

Elke mens heeft een betekenis,leeft voort in de herin.

Iedereen heeft een eigen levensverhaal
Iedereen heeft een stukje leven in eigen handen
Kennis is belangrijk

Pagina 1

X

Blad1
2.9 Arbeid geeft zin aan het leven
2.10 Kinderen denken na over hun mogelijkheden/keuzes
2.11 Invloed van inspirerende persoonlijkheden

3 Mens en het muzische
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Genieten van een muzische omgeving
Het schone bewust beleven
Schoonheidsaspecten opmerken
Relativiteit van het schone
Rekening houden met schoonheidsaspecten
Muzische taalvormen combineren
Een eigen mening vormen
Ontwikkelen tot kunstbeschouwers
Creëren van kunst vraagt inspiratie/inspanning
Gemeenschappen hechten waarde aan kunst

X
X
X
X
X
X

X

4 Mens en medemens
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Een gedifferentieerd zelfbeeld ontwikkelen
Vertrouwen in eigen mogelijkheden
Eigen gevoelens nuanceren
Bewust leven met en genieten van het lichaam
Zich kunnen inleven in de andere
Zich present stellen
Respect en waardering opbrengen
Lichamelijk contact adequaat hanteren
Leiding volgen / meewerken
Leiding kunnen geven
Zich dienstbaar opstellen
Hulp vragen en zorg aanvaarden
Constructief kritisch zijn
Zich weerbaar opstellen
Zich discreet opstellen
Ongelijk of onmacht toegeven

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5 Mens en samenleving
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

Ik hoor bij een groep
Elke groep heeft eigen doelen
Groepen en volkeren hanteren eigen symbolen
We leven in een multiculturele samenleving
Samenlevingsvormen verschillen ngl. de cultuur
Omgangsvormen / leefregels / afspraken
Wetten
Algemeen geldende regels
Verkeersregels
Instellingen bevorderen de kwaliteit van het samenleven

Mensen oefenen macht uit
Het bestuur van ons land eist taakverdeling
Vlaanderen, België, Europese Unie
Leiderschapsstijlen
Democratisch kunnen omgaan met macht
Machtsmisbruik voorkomen

6 Mens en techniek
Pagina 2

X

X
X
X

Blad1
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

Producten zijn gemaakt uit grondstoffen
Verschillende energiebronnen kennen
Energie is noodzakelijk
Gebruiksvoorwerpen vullen menselijke functies aan
Instrumenten evolueren

X
X

Technische principes
Distributiesystemen
Informatieverwerking
Nieuwe uitvindingen
Relatieve waarde van technische systemen
Eisen formuleren voor constructies/bereidingen
Constructies ontwerpen
Constructieactiviteiten juist en veilig uitvoeren
Een constructie (de)monteren
Product/bereiding evalueren

7 Mens en natuur
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27

Genieten van de natuur
De natuur heeft veel betekenissen
Levensgemeenschappen en biotopen ontdekken
Er is verscheidenheid aan mensen, dieren en planten
Gelijkenissen tussen mensen, dieren en planten onderling

Eigen manier om in leven te blijven
Aangepastheid aan het milieu
Mensen, dieren en planten planten zich voort
Mensen, dieren en planten ontwikkelen

Mensen hebben invloed o/d aanwezigheid van plant, ……..

De mens is afhankelijk van planten en dieren
Soorten relaties tussen mens, plant en dier
Kiezen voor het behoud van leven
Leefgewoonten beïnvloeden de gezondheid
Risicovermijdend gedrag
Elementaire hulp verlenen
De aarde is bron van energie en grondstoffen
Zorgzaam omgaan met het milieu
Materialen groeperen volgens eigenschappen
Gebruik van materialen ngl. hun eigenschappen
Experimenteel onderzoek
Toep. van natuurkundige principes in gebruiksvoorw
Voorstelling van de aardbol
Het weer kan verschillen
Het weer beïnvloedt leefgewoonten
Relatie klimaat en leefgewoonten
De aarde is een element van de kosmos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

8 Mens en tijd
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Tijdbeleving is subjectief
Beïnvloedende factoren bij tijdbeleving
Tijd inschatten
Ritmisch karakter van de tijd beleven
Ons leven is een opeenvolging van gebeurtenissen

Pagina 3

X

X

Blad1
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Tijdbesteding: gelijkenissen met …
Een planning kunnen maken en opvolgen
Tijdmeetinstrumenten hanteren
Omgaan met verschillende kalenders
De Europese geschiedenis indelen in periodes
Eeuwenband en tijdband gebruiken
Evolutie mens/dier/plant/voorwerp
Interesse voor historische ontwikkeling

8.14 Verleden/heden/toekomst
8.15 Verbanden tussen historisch verschijnsel en tijdsomst
8.16 Historische bronnen: poort tot het verleden

X
X

X
X

9 Mens en ruimte
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22

Ruimtebeleving: beïnvloedende factoren
Subjectiviteit van ruimtebeleving
Rekening houden met persoonlijke ruimte
Zorg dragen voor ruimtes
Ruimte aangenaam en functioneel invullen
Typering van omgevingen
Ruimten afbakenen, grenzen trekken
Zich oriënteren
Voorstelling van de ruimte hanteren
Hanteren van kaarten en plattegronden
Situeren op kaart en globe
Patronen in ruimtelijke spreiding
Beïnvloedende factoren in uitzicht/inrichting vd streek
Zich in de ruimte bewegen
Risico's van mobiliteit
Verantwoord en veilig mobiliteitsgedrag
Rekening houden met de ruimte van de anderen
Vaardige en voorzichtige voetgangers
Vaardige en voorzichtige fietsers
Het uitstippelen van een reisweg
Route met het openbaar vervoer uitstippelen
Functioneel gebruik vervoersmiddelen

Pagina 4

X
X
X

x
x
x

x

x
x
x