You are on page 1of 24

Prawo wasnoci intelektualnej w biznesie

wymiar praktyczny | IP w biznesie


Toru, 28 kwietnia 2015 roku

Dochodzenie roszcze z tytuu


naruszenia praw autorskich
w Internecie
w wietle najnowszego orzecznictwa
Trybunau Sprawiedliwoci UE
(Pez Hejduk, C-441/13)
r. pr. Bogusaw Wieczorek
www.prawo-ip.blogspot.com
www.okiemprawnika.pl

Bruksela I bis
ROZPORZDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze
sdowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

Art. 7 ust. 2
Osoba, ktra ma miejsce zamieszkania na
terytorium pastwa czonkowskiego moe by
pozwana w innym pastwie czonkowskim w
sprawach dotyczcych czynu niedozwolonego
lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego
przed sdy miejsca, w ktrym nastpio lub
moe nastpi zdarzenie wywoujce szkod
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

Art. 7 ust. 2
miejsce, gdzie nastpio lub moe nastpi
zdarzenie wywoujce szkod:
1) miejsce, w ktrym nastpio zdarzenie
stanowice przyczyn lec u podstaw
powstania szkody,
2) miejsce, w ktrym szkoda zaistniaa,
- wedug wyboru powoda.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

Art. 7 ust. 2
eDate Advertising i in.
C-509/09 i C-161/10
EU:C:2011:685
Pinckney
C-170/12
EU:C:2013:635.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

eDate Advertising i in.


eDate Advertising GmbH
przeciwko
X

oraz
Olivier Martinez, Robert Martinez
przeciwko
MGN Limited
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

eDate Advertising i in.


Trybuna stworzy dodatkowy cznik oparty na
centrum interesw poszkodowanego, to jest
miejscu, w ktrym mgby on dochodzi
roszcze, a przede wszystkim pozywa z tytuu
wszystkich poniesionych szkd

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

eDate Advertising i in.


Prawie zawsze centrum interesw znajduje si
w miejscu zamieszkania poszkodowanego, czyli
powoda w postpowaniu
=
cznik
forum actoris
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

Pinckney
Peter Pinckney
przeciwko
KDG Mediatech AG

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

Pinckney
Cechy charakterystyczne praw autorskich w stosunku do praw wasnoci przemysowej:
1) nie jest konieczny wpis do adnego rejestru,
2) podlegaj one ochronie we wszystkich pastwach czonkowskich z mocy prawa,

1) prawa autorskie mog zosta naruszone we wszystkich pastwach czonkowskich


(podobnie jak prawa osobiste),
2) podlegaj one ochronie w oparciu o zasad terytorialnoci (podobnie jak prawa
wasnoci przemysowej).

Prawa autorskie stanowi wizk praw ustanowionych na terytorium


kadego z pastw UE, ktrych cao obejmuje cae terytorium UE.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

10

Pez Hejduk

www.pezhejduk.at
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

11

Pez Hejduk
cznik ogniskowania okrela waciwo sdu
pastwa, do ktrego jest skierowana dziaalno
wyrzdzajca szkod.
Odrzucony przez Trybuna w sprawie Pinckney,
ale stosowany w sprawach zblionych.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

12

Pez Hejduk
1) cznik centrum interesw,
2) cznik terytorialnoci,
3) cznik ogniskowania.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

13

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

cznik centrum interesw,


cznik terytorialnoci,
cznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sdw pastwa,
w ktrym nastpio zdarzenie wywoujce
szkod.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

14

Pez Hejduk

ograniczenie jurysdykcji do sdw pastwa, w


ktrym nastpio zdarzenie wywoujce szkod
=
actor sequitur forum rei

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

15

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

cznik centrum interesw,


cznik terytorialnoci,
cznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sdw pastwa,
w ktrym nastpio zdarzenie wywoujce
szkod stanowisko rzecznika generalnego.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

16

Pez Hejduk
1)
2)
3)
4)

cznik centrum interesw,


cznik terytorialnoci TSUE,
cznik ogniskowania,
ograniczenie jurysdykcji do sdw pastwa,
w ktrym nastpio zdarzenie wywoujce
szkod stanowisko rzecznika generalnego.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

17

Pez Hejduk
1) miejsce, w ktrym nastpio zdarzenie
stanowice przyczyn lec u podstaw
powstania szkody w tym przypadku
siedziba spki,
2) miejsce, w ktrym szkoda zaistniaa przy
zasadzie terytorialnoci praw autorskich
wszdzie.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

18

Pez Hejduk
Nie ma znaczenia domena (.de) na ktrej s naruszajce
treci, bo przepis nie wymaga, by rozpatrywana witryna
bya kierowana do pastwa czonkowskiego sdu, do
ktrego wniesiono powdztwo (zob. wyrok Pinckney,
EU:C:2013:635, pkt 42).
Bez znaczenia jest zatem okoliczno, e witryna
internetowa rozpatrywana w postpowaniu gwnym nie
jest przeznaczona dla pastwa czonkowskiego sdu, do
ktrego wniesiono powdztwo.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

19

Konkluzja
W wypadku naruszenia praw autorskich chronionych w
pastwie czonkowskim sdu, do ktrego wniesiono
powdztwo poprzez udostpnienie utworu w witrynie
internetowej dostpnej na obszarze jego waciwoci
waciwy jest ten sd.
Sd ten jest waciwy wycznie w zakresie szkody
wyrzdzonej na terytorium pastwa czonkowskiego,
ktremu podlega.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

20

Konsekwencje

Administrator strony z treciami naruszajcymi


prawo autorskie moe by pozwany w
dowolnym i kadym pastwie czonkowskim.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

21

Konsekwencje
Przy prowadzeniu sporw na poziomie
oglnoeuropejskim moliwo doboru
strategii procesowych wykorzystujcych rnice
proceduralne poszczeglnych krajw np.
redni czas trwania, moliwo uzyskania
zabezpieczenia.
r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

22

Konsekwencje

Problematyczne okrelenie wysokoci


poniesionej szkody.

r. pr. Bogusaw Wieczorek, www.prawo-ip.blogspot.com, www.okiemprawnika.pl

23

Dzikuj za uwag
Wasno intelektualna w praktyce
www.prawo-ip.blogspot.com
www.okiemprawnika.pl
boguslawwieczorek@gmail.com