You are on page 1of 2

SÖNDAG UPPBYGGELSE

08.30 Frukost och morgonbön UNDERVISNING

10.00 Högmässa i Rya kyrka. Mats Giselsson UPPMUNTRAN


(avfärd 09.40) GEMENSKAP

12.00 Lunch
13.00 Mission och kyrka: … berättade om allt vad
Gud hade gjort… (Apg. 14:27, 15:4)
Biskop Walter Obare (ELCK)
Roland Gustafsson
Information och avrundning
Predikantdagar
19‒21 mars 2010
Fika

ANMÄL SENAST FREDAG 12 MARS: info@strandhem.nu eller


0435-500 77. Viktigt anmäla både mat och logi, även
predikantfruar till söndag lunch. ELM står för kostnaden. Missionsgården Strandhem
Ty var och en som åkallar Herrens namn FREDAG
skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkal- 18.00 Kvällsmat
la den som de inte har kommit till tro på?
19.00 Välkomsthälsning
Och hur skulle kunna tro på den som de inte
har hört? Och hur skulle de kunna höra om 19.15–21.15 Rosenius teologi och själavårdande
ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de förkunnelse – aktuell idag?
inte blir utsända? ROM 10:13–15 Göran Giselsson (fika 20.00)
Aftonbön
KÄRE BRODER OCH PREDIKANTKOLLEGA!
Varmt välkommen till predikantdagarna på Strandhem 19–21
mars 2010. Merparten av tiden kommer att ägnas åt Carl Olof LÖRDAG
Rosenius, hans plats i kyrkohistorien, hans teologi och hans 08.00 Frukost och morgonbön
själavårdande förkunnelse. Själavården i förkunnelsen är vik- 09.00–10.00 Den rosenianska väckelsen
tig. Här har Rosenius mycket att lära oss. i ett kyrkohistoriskt perspektiv.
Vi får möta pionjären C.O. Rosenius som publicist, själavår- Rune Imberg
dare och predikant. Vi får också möta Lina Sandell – både den
Fika
kända och den okända – som en del i den rosenianska väck-
elsen. Hon har kallats för den rosenianska väckelsens språk- 10.30–12.00 Den rosenianska väckelsen i ett kyrkohisto-
rör. Hennes sånger sjunger vi ofta. riskt perspektiv.
Göran Giselsson och Rune Imberg ska undervisa oss de Rune Imberg
här dagarna. Lunch
På programmet står också panelsamtal. I år ska vi utgå
ifrån bok 4 i den nya roseniusserien: Rättfärdig i Jesus. Läs 13.45–14.45 Panelsamtal utifrån bok 4 i Roseniusserien:
boken innan du kommer till predikantdagarna! Under Öppet Rättfärdig i Jesus: Börje Karlsson, Daniel
forum får du möjlighet att delta i ett samtal kring boken. Brandt och Daniel Ringdahl.
Predikantdagarna erbjuder dig uppbyggelse, undervis- Koordinator: Anders Månsson
ning, uppmuntran och gemenskap med kollegor. Allt detta Fika
behöver vi predikanter. Därför hoppas jag, att du prioriterar
15.30–16.50 Öppet forum
årets predikantdagar och blir en deltagare i dem.
Predikantfruarna inbjuds till söndagens högmässa, middag 17.00–17.40 Bön i smågrupper
och eftermiddagens program. 18.00 Festkväll med god mat och gemenskap.
Bed för predikantdagarna! Tillfälle att uppmuntra varandra och sjunga
Hälsningar i Kristus!
tillsammans.
SVEN-INGVAR TUVESSON
Också ni ska vittna. Lars-Åke Nilsson
Predikantutbildningskommitténn