You are on page 1of 2

Aan: Recep Tayyip Erdoğan, Premier en voorzitter van de Hoge Raad voor Privatisering

rte@akparti.org.tr

Ömer Dinçer, Minister voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Leden van de Hoge Raad voor Privatisering:


Ali Babacan (Minister van Staat en vice-voorzitter van de Raad)
Mehmet Şimşek (Minister van Financiën)
Binali Yıldırım (Minister van Vervoer)
Cevdet Yılmaz (Minister van Staat)

Geachte Premier en Ministers,

Bij deze spreek ik mijn bezorgdheid uit over de arbeiders en hun gezinnen, die ten gevolge
van het besluit om de depots en bedrijven van Tekel te sluiten, een onzekere toekomst
tegemoet gaan.

In de begroting 2010 van uw regering geeft u aan om 32 duizend arbeiders en 80 duizend


ambtenaren extra in de publieke sector te zullen tewerkstellen. Het lukt mij niet om te
begrijpen waarom u uw begroting niet ook voor de Tekel-arbeiders laat gelden. De Tekel-
arbeiders, die dat ook niet kunnen begrijpen, zetten hun strijd in Ankara onder zeer zware
omstandigheden nog steeds voort.

Zij eisen dat u de materiële en immateriële schade die zij in deze strijd opgelopen hebben
compenseert.

Zij eisen dat u al hun rechten geheel respecteert die voortvloeien uit de ILO-verdragen en
andere internationale afspraken die door Turkije mede zijn ondertekend.

Zij eisen dat u al hun rechten geheel respecteert die voortvloeien uit de grondwet en andere
wetgeving van Turkije.

Zij eisen desnoods in andere bedrijven en instellingen binnen de publieke sector


tewerkgesteld te worden, met behoud van werkgarantie op basis van vaste
arbeidsovereenkomsten, met behoud van de arbeidsvoorwaarden zoals zij die tot nu toe
hebben genoten en met behoud van hun andere rechten en verworvenheden.

Zij eisen onmiddelijke afschaffing van de regelingen die niet in overeenstemming zijn met de
menselijke waardigheid, waaronder de zogenaamde 4C-regeling.

Zij eisen dat u in dit proces henzelf en hun vakbond Tek-Gıda İş als gesprekspartner
accepteert.

Deze eisen en de strijd die de Tekel-arbeiders daarvoor voeren vind ik zeer terecht. Daarom
dring ik er bij deze op aan dat u al deze eisen van de Tekel-arbeiders serieus neemt en geheel
honoreert!

Naam: Woonplaats:
Sayın: Başbakan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
rte@akparti.org.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer

Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyeleri:


Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Ali Babacan
Maliye bakanı Mehmet Şimsek
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz

Öncelikle Tekel işçileriyle ailelerini belirsiz bir geleceğe sürükleyen Tekel depoları
ve işletmelerinin kapatılması kararından ötürü duyduğum derin endişeyi ifade etmek
istiyorum.

Hükümetinizin 2010 Bütçe tasarısı içerisinde kamuda yeni 32 bin işçi ve 80 bin memur
istihdamı yapılacağı açıklaması ışığında Tekel işçilerinin neden bu uygulamanın dışında
tutulduğunu sorusuna cevap bulmakta zorlanıyorum.

Aynı zamanda, çok zor koşullar altında halen Ankara’da haklı mücadelelerini sürdürmekte
olan Tekel işçilerinin

•Öncelikle bu süreçte ortaya çıkan maddi ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesini

•Türkiye’nin altında imzası bulunan ILO sözleşmeleri diğer uluslar arası sözleşmeler,
anayasa ve yasalardan doğan haklarının tümüyle uygulanmasını

•Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın daha önceki uygulamalarda olduğu


gibi özlük haklarıyla birlikte başka kamu kuruluşlarına nakledilmelerini

•4-c ve benzeri nitelikte güvencesiz ve “insan onuruna yaraşır iş” tanımı ile bağdaşmayan
düzenlemelerin acilen iptalini talep ediyor

•Bu adımların atılması sürecinde Tek-Gıda İş Sendikası ve Tekel işçilerinin muhatap kabul
edilmesini istiyorum

Bilgilerinize sunarım.

İsim: Şehir: