You are on page 1of 3

รัฐประหาร : อดีต-ปั จจุบัน- อนาคต

เราเรี ยกการใช้ กำาลั งเปลี ่ ยนแปลงองค์ กรทางอำานาจสู งสุ ดของรั ฐว่ าการทำา
รัฐประìาร สำาìรัHประเทu¡ทย การทำารัฐประìารในอดี uและปั จจุ Hันuีuลทาง
ก_ìuายu่างกัน ส่วนในอนาคuนัน ìากuีขนอีก uลกคอuู้ทำาน่ าจะ¡u่uีแu่นดน
อยู่
รัฐประìารในอดีu คอuองย้อนìลัง¡ป Ìดยเร ่uuั งแu่เปลี ่ ยนแปลงการปกครอง
เu ่ อวันที ่ ì« unุนายน u.u.ì«o¿ u่านยุคrนHุรี ยุคอยุrยา nงยุคสุÌขทัยuาu
ลำาดัH องค์ กรทางอำานาจสูงสุดของรั ฐ ¡ด้แก่ uระuìากLั uร ย์
ในยุคสุÌขทัยนัน u้องnอว่าเป นยุคเร ่uu้นและสุดยอดทางการเuองการปกครอง
ของ¡ทย เuราะประชาชนuีควาuสุขuากกว่ายุคใด¸ nายใu้uระHรuเดชานุnาu
แì่ งuระuìากLั uร ย์ เจ้าทุ กuระองค์
ในยุคอยุrยาประชาชน¡u่ค่อยuีควาuสุขเท่าใดนั ก เuราะเกดสงคราuH่อย¸ ทั ง
สงคราuเล กสงคราuใìg่กัHประเทuข้ างเคี ยง อีกทั งยังuี รัฐประìารìลายครั ง
และuักรุนแรงnงuาย ครั นnงยุคrนHุรีก¡u่u้นuกสงคราu ควาuขัดแย้งnายใน
และลงท้ ายด้วยรั ฐประìาร
อย่าง¡รกดี รัฐประìารทุกครั งuรงกัHน ยาuดังกล่าวข้างu้นทุกประการ Ìดยuีuระ
uìากLั uรย์องค์ใìu่เข้าสHทอดอำานาจ และnอว่าการสHทอดอำานาจด้ วยวrีนัน
ชอHด้วยก_ìuายuาuควาuคดในยุคนั น เน ่ องจากuระuìากLั uรย์เป นองค์กร
Hั ggั u ก_ìuาย ใช้ ก_ìuายและuัดสนคดี Ìดย¡u่ uี องค์ กรอ ่ นใดuี อำานาจสูงกว่า
ส่วนรัฐประìารเu ่ อวันที ่ ì« unุนายน u.u.ì«o¿ กuีลักLnะทำานองเดียวกัน
แu่ ¡u่เìu อนกันทีเดี ยว เน ่ องจากในช่วงแรก แu้ เป นการใช้ กำาลังเปลี ่ ยนแปลง
องค์ กรทางอำานาจสู งสุ ดของรั ฐค อในìลวงรั ชกาลที ่ o ดั งจะเì นว่ าuี ช่ วงที ่
uำาแìน่ งuระuìากLั uร ย์ ว่ างลง ในขnะที ่ อำานาจสู งสุ ดของรั ฐuกแก่ คnะuู้
ก่ อการ
แu่ ในช่ วงu่ อuา ด้ วยเìuุ ที ่ คnะuู้ ก่ อการประสงค์ uี การปกครองuาuสั ทr
ประชาrป¡uยอันuีuระuìากLั uรย์ทรงเป นประuุข และการประนี ประนอuเu ่ อ
ใì้ การเปลี ่ยนแปลงราHร ่ น อดีuในìลวงรัชกาลที ่ o รั Hคำาเช gของคnะuู้ก่อการ
เข้ าดำารงuำาแìน่ งuระuìากLั uร ย์ u่ อ¡ป นี ่ เป นจุ ดสำาคัgของการเปลี ่ ยนแปลง
เuราะเป นการยกระดัHการรั ฐประìารเป นการป_ วั u
การเปลี ่ยนแปลงที ่nอว่าเป นการป_ วัuทางการเuองการปกครองของ¡ทย ค อการ
กำาìนดกรอHอำานาจสู งสุ ดของรัฐเป นสองกรอH ค อกรอบพระราชอำานาจกับ
กรอบอำานาจอธิปไตย Ìดยอำานาจอr ป¡uยเป นของปวงชนชาว¡ทย และn อว่ า
ในìลวงรัชกาลที ่ o ทรงuระกรุnาÌปรดเกล้ า¬uระราชทานใì้uั งแu่ วันที ่ ì«
unุ นายน u.u.ì«o¿ F ่ งเป นเร ่ องที ่ประชาชนคน¡ทยnูu ใจ และ¡ด้uัuนาuนเอง
จนuร้อuจะใช้อำานาจนี อย่างuีประสทrnาu แu่ดูuดขัดH้าง เuราะกำาìนดควาu
สัuuันr์ของกรอHอำานาจทั งสอง¡u่ชัดเจน และuีส่วนที ่ทัHF้อนสัHสนกันอยู่ F ่ ง
คงจะu้ องปรั Hปรุ งรั ฐrรรuนู gครั งใìg่ u่ อ¡ป
ส่วนuระราชอำานาจนันเป นของuระuìากLั uรย์เท่านัน Ìดยuีuักด สูงกว่าอำานาจ
อr ป¡uย และคnะuู้ ก่ อการ¡ด้ เข้ าครองอำานาจทั งสองกรอH¡ปในช่ วงแรกของการ
ยดอำานาจ เป นเìuุใì้คnะuู้ก่อการเป นองค์กรทางอำานาจสูงสุดของรัฐเช่นเดียว
กัHuระuìากLั uรย์ในยุคก่อน¸ F ่ งnอว่ารัฐประìารเป นเร ่ องชอHด้วยก_ìuาย
ด้วยเìuุ uลดังกล่าวuาแล้ว
แu่รัฐประìารครั งu่อ¸uาìลังวันที ่ ì« unุนายน u.u.ì«o¿ ¡u่อาจnอว่าชอH
ด้วยก_ìuายอี กแล้ ว เน ่ องจาก¡u่ ¡ด้ใช้ กำาลังเปลี ่ยนแปลงองค์ กรทางอำานาจสู งสุด
อย่างในอดีu เuราะเป นเuียงการขัH¡ล่คnะรัฐuนuรีและสuาชกรัฐสnาเท่านั น
F ่ งเป นเuียงส่วนìน ่ งที ่อยู่ในกรอHอำานาจอrป¡uย ¡u่¡ด้ยดอำานาจทั งสองกรอH
แล้ วเข้ าส Hทอดอำานาจทั งìuดดังเช่ นเìuุ การn์ เu ่ อวันที ่ ì« u nุ นายน u.u.
ì«o¿ ช่ วงแรก
ด้ วยเìuุ นี uาลF ่ งn อว่ าเป นuู้ ใìg่ ในกระHวนการยุ u rรรu และกระHวนการ
ยุurรรuกยังดำาเน นìน้ าที ่รักLาน urรรuอยู่uาuปรกu รัฐประìารìลังวันที ่ ì«
unุนายน u.u.ì«o¿ ทุกครั งจง¡u่ชอHด้วยก_ìuาย และ¡u่อาจออกก_ìuาย
น รÌทLกรรuใì้¡ด้ เuราะขัดน urรรu ดังนัน ìากนั กรัฐประìารเìล่านันยัง¡u่¡ด้
รัHuระราชทานอnัยÌทL กระHวนการยุu rรรuกuี ìน้ าที ่ นำ าuัว¡ปuจารnาÌทL¡ด้
uลอดเวลา
อย่าง¡รกดี u้องยอuรัHว่า¡u่uีใครรัHประกัน¡ด้ว่าจะ¡u่เกดรัฐประìารอีก เuราะ
เป นuุuuองเÞuาะในìuู่uู้กระทำา คนnายนอก¡u่อาจล่วงรู้ìรอแu้แu่จะคาดเดา
ใì้ ใกล้เคียง อี กทั งควาuจำาเป นอันเป นเหตุ อ้างที ่สมเหตุสมผล ก เป น¡ป¡ด้สูงที ่จะ
เì น¡u่uรงกั น uีuากขนเร ่ อย¸ และเป น¡ป¡u่¡ด้ ที ่จะใช้กำาลังHังคัHใì้เì นuรงกัน
อย่างnาวร ใครที ่คดจะทำารัฐประìาร จงควรuองìาเกาะขนาดuอสuควร เอาที ่ยัง
¡u่อยู่ในเขuประเทuใด n้าuีเป นดีที ่สุด เu ่ อเuรียu¡ว้ใì้uร้อuเสียก่อนลงuอ จะ
¡ด้ ¡u่ เด อดร้ อน
รศ.พรชั ย รัศมีพทย!.......uู้ เขี ยน