You are on page 1of 3

UTBILDNING ROTEBRO

2010-02-03

Till föräldrar och elever inom Utbildning Rotebro

Utbildning Rotebro har under 1½ år fungerat som en enhet. Vi har sakta men säkert jobbat
ihop oss inom de olika verksamheterna och successivt lärt känna varandra.

Vissa beslut är lätta att ta, andra är mer komplicerade och kräver inblandning av
förvaltningschef och skolchef. Vi brottas med en ekonomi som inte är den enklaste men vi är
mycket glada för att vår nya skolchef utmanat oss i att lyfta blicken och se över de
svårigheter som en tung ekonomi medför. Utveckling av Utbildning Rotebro är mycket
viktig. Vi är nu inne i en omvälvande process där det är dags att peka ut vägen för hela
verksamheten. När vi gör det kommer också en del obekväma beslut in i bilden men även
positiva nystarter.

Gröndalskolan
En ny Gröndalsskola står färdig till hösten. Vi kommer med glädje flytta över alla elever i år
F-2 från Gillbo skola till Gröndal (treorna kommer att gå kvar på Gillbo) I den nya
Gröndalsskolan kommer vi att ha modern teknik i form av interaktiva whiteboards.
(framtidens/nutidens svarta tavla) Ett stort fokus på modern teknologi kommer att finnas i
Utbildning Rotebro och fungera som ett verktyg för pedagogerna och eleverna. Under våren
kommer även Trollholmens skola att utrustas med 2 interaktiva whiteboards. Eftersom det är
ett nytt verktyg kommer även utbildning att beredas för alla berörda pedagoger.

Fritids för år 3
Fritids för år 3 kommer till hösten att finnas på Gillbo skola, vilka lokaler som kommer att
användas är ännu inte bestämt men vi återkommer i den frågan. Helt klart är dock att fritids
för år 3 blir på Gillbo.

Profiler
Vi har i dagsläget profiler inom Utbildning Rotebro. Dessa har varit mycket uppskattade på
olika sätt av samtliga inblandade. Lärare och elever har lagt ner ett mycket stort engagemang
i detta. Trots det, kan vi inte motivera en fortsättning då profilerna dras med stora kostnader.
Vi har ett mycket tydligt uppdrag från politiken att höja resultaten. Vi kommer därför att rikta
våra resurser till att stärka elevernas kunskaper i Utbildning Rotebro. Detta medför att
profilerna kommer att läggas ner fr.o.m. ht-10. Det finns till hösten en klass (blivande 9E)
som ursprungligen sökt profilklass på Trollholmen. Dessa kommer att få gå färdigt sin
estetiska profil. För blivande år 8 kommer inte profiltiden att finnas kvar till hösten.

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola


Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60
UTBILDNING ROTEBRO
2010-02-03

Rotsunda skola
I Rotsunda skola finns två av våra verksamheter, Resursgrupperna Mimer och Fenix samt
Gillets fritidsgård och fritidshem. Vi har under en längre tid dragits med alltför stora lokaler
inom Utbildning Rotebro. Det är förvaltningens beslut att genomföra en omstrukturering av
våra lokaler vilket medför flytt för de verksamheter som finns i Rotsunda skola.

Utbildning Rotebro kommer inte att ha kvar Rotsunda skola som lokal fr.o.m. 2010-06-30

Ebbas förskola/Flytt av Gillet


Gillet kommer att förlägga sin verksamhet på en del av Ebbas förskola. Genom att göra den
flytten kommer det att behövas en del ombyggnader för att Gillet och Ebbas förskola ska
kunna befinna sig under samma tak.

Ebbas förskola kommer att få en renovering av sin gård vilket den är i stort behov av samt en
anpassning till den verksamhet som flyttar in. Under hösten har det varit mycket oroligt
nattetid kring Ebbas förskola och detta tror vi kommer att minska när en verksamhet finns där
på kvällstid.

Gillet har haft fritidshem för år 4-6 vilket även det dras med stora kostnader som inte kan
finansieras med den ersättning som vi erhåller. Därför kommer fritidshemmet inte att fortsätta
till hösten. Det är idag oklart om en liknade verksamhet kommer att starta upp på någon
annan av Utbildning Rotebros verksamheter.

Flytt av Mimer och Fenix/Trollholmen


Mimer och Fenix har till sommaren befunnit sig på Rotsunda i nästan 4 terminer.
Verksamheten har fungerat väl i dessa lokaler men vi måste nu bryta upp.

Mimer och Fenix kommer att flytta till Trollholmens skola, det kommer att ske ombyggnader
för att anpassa lokalerna så att de blir ändamålsenliga. Detta innebär även att skolgården
måste byggas om. Vi kommer efter sportlovet genomföra informationskvällar för föräldrar
med barn i de verksamheter som berörs av denna flytt.

Det är stora förändringar och vi kommer att ägna mycket tid och kraft att göra det bästa för
eleverna så att de kan nå högre resultat och trivas i sina verksamheter.

Peter Lilliu
Rektor
Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola
Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60
UTBILDNING ROTEBRO
2010-02-03

Utbildning Rotebro

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola


Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60