ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΞΕΑ

1. Να γράψετε τις κοινές ιδιότητες των οξέων.
α)
………………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………………
γ)………………………………………………………………………………………………………
δ)……………………………………………………………………………………………………….
2. Ένα πλαστικό φιαλίδιο περιέχει άγνωστο διάλυμα το οποίο πιστεύετε ότι είναι
οξύ. Να γράψετε 2 τρόπους με τους οποίους θα το διαπιστώσετε πειραματικά.
α) ...........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
β) ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
3. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
ΔΕΙΚΤΗΣ
Ηλιανθίνη
Φαινολοφθαλεΐνη
Μπλε της βρωμοθυμόλης

Αρχικό Χρώμα Δείκτη

Χρώμα με Υδροχλώριο

4. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις που περιγράφουν τη διάλυση των
ακόλουθων ουσιών στο νερό.
HCl (aq)
H2SO4 (aq)
CH3COOH(aq)

→ .……………………………..
→ .……………………………..
→ ….…………………………..

+
+
+

………………………….
………………………….
………………………….

5. Σε ποιες από τις ακόλουθες φιάλες θα αποθηκεύατε οξύ; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας:
α) γυάλινη β) χάλκινη γ) σιδερένια δ) πλαστική ε) αλουμινένια
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________
Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

6. Πώς μεταβάλλεται το pH ενός όξινου διαλύματος αν στο διάλυμα αυτό
προστίθεται σιγά-σιγά νερό;……………………………………………………………………….
Σε απιονισμένο νερό pH=7 προσθέτουμε σιγά-σιγά οξικό οξύ. Τι μεταβολή
υφίσταται το pH αυτού; .........................................................................................................
7. Να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο με την κατάλληλη λέξη:
Οξέα κατά Arrhenius ονομάζονται οι ενώσεις οι οποίες κατά τη διάλυσή τους στο νερό δίνουν
………………… …………………(Η+). Τα οξέα εμφανίζουν κοινές ιδιότητες το σύνολο των
οποίων ονομάζεται …………………..χαρακτήρας. Το pH ενός διαλύματος μπορούμε να το
μετρήσουμε με …………………...
Το pH κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές από …….έως <7.
Όσο πιο όξινο είναι ένα διάλυμα, τόσο …………………………..pH έχει.
8. Τι θα παρατηρήσετε αν πάνω σε ένα κομμάτι μάρμαρο ρίξετε υδροχλωρικό οξύ;
………………………………………………………………………………………………………..
Ποιο αέριο παράγεται; ……………………………………………………………………………..
Αν συλλέξετε το αέριο με ποιο τρόπο μπορείτε να το ανιχνεύσετε πειραματικά και
να επιβεβαιώσετε ποιο είναι;
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
9. Στον πίνακα (1) παρακάτω δίνονται διάφορα διαλύματα και οι αντίστοιχες τιμές pH.
Να διατάξετε τα διαλύματα από το λιγότερο προς το περισσότερο όξινο στον πίνακα (2):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διάλυμα

pH
1,0
3,0
0,7
6,0
0,0
4,1

ΗΝΟ3
CH3COOH
H2SO4
Oύρα
HCl 36,5 g/L
Ντοματοχυμός
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Διάλυμα

pH

__________________________________________________________________________
Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.