You are on page 1of 26

Gidala ni Moises ang mga Israelita sa

kapatagan sa Moab latas sa Suba sa Jor-
dan, apan kinahanglan pa silang mosulod
sa yuta nga gisaad sa ilang kagikanan.
Bisan sa lig-ong pagpangulo ni Moi-
ses, dili organisadong nasod ang Israel.
Nagpabilin kini nga mga ginagmayng
pundok sa lainlaing kaliwat, kabanayan
ug lungsod nga nahiusa gumikan sa
hiniusang pagpaninguha. Ang maayong
pagbasa sa Biblia maorag magpakita nga
daghan ang mga Israelita nga wala mou-
ban kang Moises sa kamingawan sa
Cades. Gani, nag-una sila kang Josue sa
Palestina subay sa habagatang bahin;
miokupar na ang uban sa kabungtoran sa
Moab (Num 32).
Misulod ug mipuyo didto nga mali-
nawon ang mitabok sa Jordan sa panahon
ni Josue. Dala ang mga tolda ug karnero,
nanimuyo sila sa kabungtoran libot sa
kinotahang mga syudad nga Kananeo.
Wala sila mopuyo sa kapatagan, kay
didto na man ang mga Kananeo nga mas
lig-ong nagkahugpong. Hinuon, adunay
pagbinayloay tali kanila ug sa mga mag-
uumang Kananeo. Ug kay mas milambo
man ang Kananeong kultura, may daghan
sa mga Israelita ang misagop sa ilang tradisyon ingon man sa pagsimba sa mga diyos-
diyos sa mga Kananeo nga nakapamiligro nga mahanaw sila isip katawhan.
Miluwas sa Israel ang mga sumusunod nga uban ni Josue nga nakahukom sa pag-
buntog sa Canaan. Dili ta uyon sa paggamit nilag kusog ug kabangis. Apan nagsunod
lang sila sa laraw sa Diyos, ginamit ang pamaaging naandan niadtong panahona. Ang
mga syudad ug ang mga hari-hari sa Canaan (nga mga daku-dako lang sa gagmayng
lugar) wala magkahiusa busa, wala maglisod ang mga sundalo ni Josue sa pagbuntog
kanila. Tungod niini, naisa ang nasudnong kaamgohan sa Israel. Gisugdan nila ang
inanayng pag-angkon sa yuta nga gisaad. Tahas kini nga usa ka malipayong katuma-
nan human sa 200 ka tuig ubos sa pagpangulo ni David.
Ang kasagarang nahitabo mao nga nakamugna ang malimbasugong minoriya ug
kasaysayan. Kon maghisgot ta sa Simbahan ug sa tahas niini sa kalibutan, mahisgutan
usab nato labi na kining gagmayng pundok sa mga magtutuo. Kadaghanan nagapos sa
naandang gawi ug wala makaamgo sa ilang misyon. Sa samang paagi, makahisgot usab
tag kalihokan sa kalingkawasan, apan dyotay ra ang naglihok ug nagpuyo niining pan-
glantawa ug paglaoma. Bisan pa niini, kining gagmay ug militanteng pundok mao
hinuoy makaduso sa masa sa katawhan sa umaabot. Mao kini ang nahitabo sa Israel.
Human sa 500 ka tuig gikan ni Josue, gihipos sa mga propeta ang kasulatan mahitun-
god sa ilang kadaugan, ug namugna kining basahona. Wala sila mag-asoy sa komple-
to ug tukmang mga hitabo sa kasaysayan. Nagpahinumdom lang sa nakatabang sa pag-
umol sa Israel isip nasod. Busa, dili ta magpadala sa giingon dinhi nga “ang tanang
Israelita” nakig-away uban ni Josue o nga gibuntog ni Josue ang Palestina pinaagi sa
pagpatay sa tanang lumolupyo niini. Ang Josue nagsaysay ug gagmayng mga butang
nga nakamugna ug dakong kasaysayan nga nasinati sa katawhan sa Israel.a

(PAGE 245)
JOSUE 1 246
§Jos Mag-uban Ako kaninyo
12 kanimo busa, pagmalig-on ug pag-
Dt 34 • 1 Human maisogon. Ayawg kalisang ug ayawg
§Jos
13
Dt
1 ni Yahwehmamatay ang suluguon
nga si Moises, miingon kaluya, kay bisag asa ka padulong,
11:24
§Jos si Yahweh kang Josue, anak ni Nun: uban nimo si Yahweh, imong Diyos.
15
2 “Patay na ang akong suluguon, si 10 Mao nga gimandoan ni Josue ang

Moises. Busa, pangandam kamo kay mga opisyal sa katawhan: “Ipahibalo kini
ikaw ug ang tanang katawhan mota- sa tibuok katawhan: 11 Pangandam ug
igong balon nga pagkaon, kay tulo ka ad-
bok sa Suba sa Jordan ngadto sa yuta law gikan karon motabok kamo sa Suba sa
nga ihatag ko kanila – sa mga Is- Jordan ug mosulod sa yuta nga ihatag
raelitas. 3 Ihatag ko ang kayutaan nga kaninyo ni Yahweh, inyong Diyos.”
12 Miingon si Josue sa mga kaliwat ni
inyong mailog sumala sa akong saad
Ruben, Gad ug sa katunga sa kaliwat ni
kang Moises. 4 Inyo ang kayutaan Manases: 13 “Hinumdomi ang gisugo kanin-
gikan sa bukid sa Lebanon sa amiha- yo ni Moises, ang sulugoon ni Yahweh. Gi-
nan, padulong sa kamingawan sa may paangayan kamo ni Yahweh ug dapit nga
habagatan, hangtod sa dakong suba kapahulayan ug gihatag kaninyo ang ti-
buok kayutaan. 14 Mahimong magpabilin
sa Eufrates ngadto sa sidlakan ug sa ang kababayen-an ug kabataan ingon man
Dakong Dagat sa kasadpan. ang kahayopan sa sidlakan sa Jordan, ang
5 Samtang buhi ka pa, walay maka- yuta nga gihatag kaninyo ni Moises. Apan
manabok ang mga isog nga kalalakinhan
buntog kanimo, ug ubanan ko ikaw sangkap sa hinagiban. Pag-una sa inyong
sama sa pag-uban ko kang Moises. kaigsoonan ug tabangi sila 15 hangtod nga
Dili ko ikaw biyaan o pasagdan. 6 Pag- papahulayon sila ni Yahweh sama sa gibu-
hat niya kaninyo karon aron maangkon
maisugon ug pagmadasigon, kay ikaw nila ang yuta nga gihatag ni Yahweh, atong
ang mangulo niining katawhan nga Diyos. Balik unya kamo sa yuta nga giha-
hatagan ko sa yuta nga gisaad ko sa tag ni Moises ug panag-iyaha ang maong
ilang kagikanan. 7 Busa, batoni ang yuta sa sidlakan sa Jordan.”
16 Mitubag sila kang Josue: “Buhaton
kaisog ug pagkamadasigon. Tumana namo ang imong gisugo ug moadto kami
nga kinasing-kasing ang tanang Ba- bisag asa nimo ipadala. Sama nga nagma-
laod nga gihatag kanimo ni Moises, sinugtanon kami kang Moises, magmasi-
akong sulugoon. Ayawg simang sa nugtanon pod kami kanimo. 17 Hinaut unta
nga ubanan ka ni Yahweh, imong Diyos,
wala o sa tuo, ug magmalampuson ka ingon nga nag-uban siya kang Moises.
bisag asa ka paingon. 18 Mamatay ang mosupak sa imong mga

8 Basaha kanunay ang libro sa Ba- pulong ug dili mosunod kanimo. Busa,
batoni ang kaisog ug ayawg kahadlok.
laod ug pamalandongi kini adlaw ug
gabii aron kinasing-kasing mong ma- Si Rahab ug ang mga espiya
• 1 Nagpadala sa hilom si Josue, anak ni
atuman ang iyang gisulti ug mosubay 2 Nun ug duha ka espiya gikan sa Setim
dinhi ang imong mga laraw. Sa ingon, ug gisugo: “Lakaw ug susiha pag-ayo ang
magmabungahon ka ug molampos ka kayutaan ilabi na ang syudad sa Jerico.”
sa tanan. 9 Ako mao ang nagsugo Busa, mingadto ang mga espiya. Sa Jerico,

• 1.1 Ang gihisgotan dinhi mao si Josue, Gihatag ko… (b. 3) Nagtudlo ang tagsulat
anak ni Nun, nga mipuli kang Moises (Dt nga angay tang magpaabot sa kaayohan gikan
34:9). Gisaysay nga ang pag-angkon sa Yuta sa Diyos. Dili hinuon kini sabton nga himoon
sa Saad nahimo tungod ni Josue nga nagpa- sa Diyos ang tanan alang kanato. Gikinahang-
lihok sa tanan. Sa ingon gilarawan siya isip lan ang tugbang nga panglimbasog sa tawo.
manluluwas, ang nagdala sa katawhan sa Subay niining panglantawa, maangkon lang sa
Diyos sa ilang yuta ug kapahulayan. (Ang pu- mga Israelita ang Yuta sa Saad kon manlimba-
long “Josue” sama ra sa “Jesus”, nagkahulo- sog ug makigbisog sila.
gag “si Yawe nagluwas”). Sumala sa Heb 4:8, Kasagaran, ang mga diyosnon gibantog nga
si Josue pasiunang larawan ni Jesus. wala magpakabana sa mga kalibotanong suli-
Ang tudling: “Miingon si Yahweh kang ran. Ingon nga gibantog sila sa pagdumili sa
Josue” dili angayng sabton sa literal nga paagi kaugalingong kaakohan sa pagkab-ot sa tuk-
kondili, sa pagdawat ni Josue sa katungdanan, mang tubag sa mga problema sa katilingban.
hingpit siyang nagtuman sa plano sa Diyos. Naglarawan kini sa walay pagpakabana nila sa
247 JOSUE 3

mipaingon sila sa balay ni Rahab, ang puta. 14 Mitubag ang mga espiya: “Kon dili
2 Apan dihay nakasugilon sa hari sa Jerico: nimo ibutyag ang among katuyoan, bayran
“May pipila ka Israelita nga ania dinhi ka- namog kinabuhi ang kinabuhi sa dihang
rong gabhiona aron pagpaniid kanato.” itugyan ni Yahweh kanamo kining yutaa.
3 Busa, nagpadalag mensahe ang hari kang Tagdon ka namog maayo ug kaluy-an.”
Rahab: “Papahawaa ang mga lalaki nga 15 Gipakanaog sila sa pisi nga diha sa

anaa sa imong balay karon, kay nanganhi bintana, kay diha man ang balay sa may
kana sila dinhi aron sa pagpaniid kanato.” paril sa syudad. 16 Miingon siya: “Pangadto
4 Apan gitagoan sila sa babaye. Giing- kamo sa kabukiran aron dili ninyo matag-
nan niya ang gipadala sa hari: “Tinuod nga bo-an ang mga naggukod kaninyo. Tago
may nanganhi, apan wala ako masayod una sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga
kon diin sila gikan. 5 Sa kilumkilom na, sa makabalik na sila. Unya, makapanglakaw
wala pa sirhi ang mga ganghaan sa syu- na kamo.” 17 Mitubag sila: “Tan-awag un-
dad, namahawa na sila. Ambot ug asa sila saon namo pagtuman ang among gipa-
namaingon. Hinuon, kon magdali kamo, numpa. 18 Inigsulod namo niining yutaa,
basig maapsan pa ninyo sila.” 6 (Gitagoan ihikot kining pulang baat sa bintana timaan
sila sa babaye sa atop sa balay ilalom sa sa among giikyasan. Dad-a dinhi ang
mga lindog sa lino nga gihipos didto.) imong amahan, inahan, mga igsoong lala-
7 Nanglakaw ang nanggukod aron pag- ki ug babaye ug ang tanan mong kapar-
pangita sa dalan padulong sa walog sa Jor- yentihan. 19 Kon may mogawas sa balay,
dan. Sa paggawas nila mao poy pagsira sa manubag siya sa iyang kamatayon ug wala
mga ganghaan sa syudad. kamiy tulobagon. Apan kon may patyon
8 Giadto sa babaye ang gitagoang mga sulod sa balay, moabot unta kanamo ang
espiya ni Josue ug 9 giingnan: “Nasayod silot sa kamatayon. 20 Pagmatngon sa dili
ako nga kining yutaa gihatag kaninyo ni pagbutyag sa among laraw. Kon ibutyag
Yahweh. Apan nahadlok kami. Ang mga mo kini dili kami manubag sa among gi-
lumolupyo dinhi nangurog sa tumang ka- panumpaan.” 21 Ug miingon si Rahab:
hadlok tungod kaninyo. 10 Nasayod kami “Amen!” sa ilang gipanulti. Sa nakalakaw
kon giunsa pagpauga ni Yahweh ang tubig na sila, gihigot niya ang pulang baat sa bin-
sa Pulang Dagat aron makatabok kamo sa tana.
paggawas ninyo sa Ehipto. Nasayod usab 22 Nangadto sa kabukiran ang mga lala-

kami kon unsay inyong gibuhat sa duha ka ki ug nanago sulod sa tulo ka adlaw hang-
haring Amorreo, si Sijon ug si Og, nga nag- tod nga namauli ang mga naggukod kanila.
puyo sa sidlakan sa Jordan. Sa tunglo lang Nakawang lang ang pagpangita nila, kay
ninyo nalaglag sila. wala sila makit-i. 23 Unya, nanglugsong ang
11 Nalisang kami sa mga taho nga duha ka espiya. Mitabok sila sa Suba sa
among nadawat ug nawad-an sa kaisog Jordan ug nangadto kang Josue, anak ni
ang tagsa tagsa kanamo tungod kaninyo. Nun, ug gisugilon ang nahitabo sa ilang
Kay si Yahweh nga inyong Ginoo atua man tahas. 24 Giingnan nila si Josue: “Gihatag
sa langit ingon nga ania siya sa yuta. na kanato ni Yahweh ang tibuok kayutaan.
12 Karon panumpa kamo sa ngalan ni Tungod kanato nagkurog sa kahadlok ang
Yahweh. Ingon nga nagmatinud-anon ako mga lumolupyo niini.”
ninyo, pagmatinud-anon usab mo sa akong
banay. 13 Hatagi ako ug kasegurohan nga Pagtabok sa Jordan
luwason ninyo ang kinabuhi sa akong ama- • 1 Sayosa buntag, si Josue uban
han, inahan, mga igsoong lalaki ug babaye
lakip na ang tanan nilang kabtangan.
3 sa tibuok katawhan sa Israel,

mga tahas nga may kalabotan sa kinabuhi sa saad ang Diyos sa pagluwas kaniya ug sa ti-
katawhan ug sa kalibotan. Bisag dili kaayo buok banay.
dayag nga gihisgotan kini sa Ebanghelyo, ang Kining gamayng hitabo nagdalag simbolo.
kasaysayan sa Biblia nagpakita nga ang Gibutang sa tagsulat sa baba ni Rahab ang
Ebanghelyo dili masabtan pag-ayo gawas sa pagtoo kang Yahweh, ang buhing Diyos, nga
pakigbisog sa katawhan aron pag-ang-kon sa mihatag niining yutaa sa piniling katawhan
yuta ug pag-umol sa kaugalingong nasod ug nga Hebreo. Tungod niini giluwas siya sa
kultura. Ang kasinatian sa Simbahan nagtudlo Diyos.
nga ang pagsangyaw sa Ebanghelyo dili mabu- Giila siya sa tradisyon sa mga Judio nga
lag sa pagkab-ot sa tunhayng kalingkawasan kagikan ni Hari David ug giisip nga kagikan ni
ug sa hingpit nga kalamboan sa tibuok tawo. Jesus sumala sa Ebanghelyo (Mt 1:5).

• 2.1 Nasulat sa kasaysayan ang ngalan ni • 3.1 Ang suba Jordan silbing utlanan sa
Rahab nga puta tungod sa pag-abin niya sa silangan sa Palestina.
mga Israelita sa pagpaninguhag tuman sa Ang agianan sa Jordan ganghaan paingon
plano sa Diyos. Tungod sa iyang tabang, mi- sa Palestina, sama nga ang Pulang Dagat giga-
JOSUE 3 248

nanglakaw gikan sa Setim hangtod sa neo, Heteo, Heveo, Perezeo ingon man ang
Suba sa Jordan ug nagkampo dinhi, Gergeseo, Jebuseo ug Amorreo. 11 Tan-
awa, mag-una kaninyo ang arka sa Kasa-
samtang naghulat pagtabok sa suba. botan ni Yahweh pagtabok sa Suba sa Jor-
2 Human sa tulo ka adlaw, milibot dan. Si Yahweh ang Ginoo sa tibuok kalibo-
sa kampo ang mga opisyal 3 ug nag- tan. 12 Karon pagpilig 12 ka lalaki gikan sa
mga tribo sa Israel, usa sa matag tribo.
mando sa mga Israelita: “Kon mola- 13 Kon ang mga pari nga nagdala sa arka ni
bang na ang Arka sa Kasabotan ni Yahweh – ang Ginoo sa tibuok kalibotan –
Yahweh nga giyayongan sa kaparian molusad na sa tubig sa Jordan, mohunong
nga kaliwat ni Levi, sunod kamo, 4 kay pag-agas ang tubig gikan sa ibabaw ug
mopundo sa unahan.”
wala pa kamo masinati sa agianan.
Apan distansyahi kinig mga 1,000 ka 14 Sa paggawas sa katawhan sa
metro gikan kaninyo. Ayawg paduol.” ilang kampo aron pagtabok sa Jor-
5 Giingnan ni Josue ang mga Is-
dan, nag-una ang mga pari nga nag-
raelita: “Hinloa ang inyong kaugali- dala sa arka sa Kasabotan. 15 Dako
ngon, kay ugma makig-uban kaninyo kaayo ang tubig sa Suba nga miawas
si Yahweh. Anaa siya taliwala kaninyo, sa tampi, kay ting-ani man kadto sa
naghimog mga kahibulongan.” 6 Ug sebada. Bisan pa niana, sa paglusad
gisugo ni Josue ang kaparian: “Dad-a na sa suba sa mga nagdala sa Arka ug
ang arka sa kasabotan ug tabok sa pagtugsad sa ilahang tiil sa tubig, mi-
suba, una sa katawhan.” Mao nga ila hunong kinig agas gikan sa ibabaw.
kining gidala ug nag-una na sa kataw- 16 Nagpundo ang tubig ug maorag
han. gitapok sa dili layo kaayong dapit,
7 Miingon si Yahweh kang Josue: “Ka-
duol sa Adam, kasikbit nga syudad sa
rong adlawa himoon ko ikawg bantugan sa
mata sa Israel. Unya, masayod sila nga Sartan. Samtang hingpit usab ang
giubanan ko ikaw ingon sa pagpakig-uban paghunong sa tubig nga nag-agas sa
ko kang Moises. 8 Sugoa ang mga pari nga ubos padulong sa Dagat sa Arabah
nagdala sa arka sa Kasabotan: Inig-abot (ang Dagat nga Parat). Mao nga naka-
ninyo sa tumoy sa Suba sa Jordan, barog
sa tubig nga way lihuklihok.” 9 Ug giingnan tabok ang katawhan sa pikas daplin
ni Josue ang mga Israelita: “Duol kamo sa Jerico. 17 Ang mga pari nga nagda-
ngari ug paminawa ang mga pulong ni la sa Arka sa Kasabotan nagpabilin sa
Yahweh, atong Diyos. 10 Nagkinahanglan tunga sa naugang suba hangtod nga
ba kamog timaan nga si Yahweh, Diyos nga
buhi, anaa sa taliwala ninyo? Gipapahawa nakatabok sa Jordan ang tanang
niya sa inyong atubangan ang mga Kana- Israelita.

mit sa mga Hebreo nga gul-anan gikan sa bo kanus-a si Yahweh nanghilabot sa kata-
Ehipto. Kining duha ka hitabong katingalahan whan. Ang pagtoo alang sa katawhan sa Israel
susama rag kahulogan: ang mga Hebreo mila- gitudlo sa mao rang mga pangutana. Ang mga
tas sa katubigan aron matawo ang bag-ong Israelita wala kaayoy kasayoran sa tinoohan.
kinabuhi isip katawhan sa Diyos. Nahimo usab Apan ang tibuok yuta nagpahinumdom nga
nga simbolo sa sakramento sa bunyag. ang Diyos manluluwas sa katawhan.
…ang tubig gikan...(b. 13) Sa miaging mga Nagkampo si Josue sa Guilgal diin nagplano
siglo dihay duha o tulo ka higayon kanus-a ang siya sa pagsulong. Ug sa matag kadaogan nila,
samang pagdahili sa yuta nahitabo sa may wa- abtik kaayo si Josue nga mobalik sa Guilgal,
log sa Jordan nga mas taas pa kay sa Jerico. maalamon kini aron dili magkahugpong pag-
Sulod sa pipila ka takna nauga ang suba hang- usab ang mga pwersang Kananeo.
tod nga nabanlas sa tubig ang yuta nga naka- Tataw dinhi nga may pipila ka gisaysay nga
ali. Kining hitaboa nahaom sa higayon nga si wala magkatukma, apan gihiusa ra. Sa kampo
Josue ug ang mga Israelita naghulat sa agia- ba nila ibutang ang 12 ka bato (4:3), o sa tali-
nan nga himoon sa Diyos. Ang paggamit sa wala sa suba Jordan (4:9)? Dili kini importan-
kinaiyanhong hitabo gihimo sa Diyos aron te. Labing siguro diha na kini duol sa Guilgal
pagtuman sa dako niyang saad sa Piniling sa wala pa si Josue ug ang mga Israelita; alam-
Katawhan. poanan kini sa paganong tinoohan. Apan
…unsay kahulogan...(b. 21) Unsay kahulo- human nagmadaogon, gihatagan kinig bag-
gan sa bantayog niining pangilina? Kasagaran, ong kahulogan sa kaparian sumala sa ilang
gitubag kini sa pag-asoy sa pipila ka panghita- pagtoo, sama sa gibuhat sa Ex 12:15.
249 JOSUE 5

Sa nakatabok na ang tibuok katawhan,
1
Jordan.” 17 Busa, gisugo sila ni Josue
4 misulti si Yahweh kang Josue: 2 “Pag- sa pagkawas. 18 Sa nakahaw-as na sila
pilig 12 ka lalaki, usa gikan sa matag tribo.
3 Sugoa sila: Pagkuhag 12 ka bato sa Suba ug midapat na ang tiil sa daplin sa suba
sa Jordan, sa gitindogan gayud sa mga mibalik pud ang tubig sa Jordan nga
pari. Dad-a kini ug ibutang sa dapit nga nag-awas sama sa naandan.
inyong kampohan karong gabii.” 19 Ika-10 nga adlaw kadto sa unang
4 Mao nga gitawag ni Josue ang 12 ka

lalaki nga iyang gipili sa 12 ka tribo sa bulan sa pgahaw-as sa katawhan sa
Israel 5 ug gisugo: “Pangadto kamo sa Jordan. Nagkampo sila sa Gilgal, ang
Arka, sa may taliwala sa suba ug pagkuhag utlanan sa sidlakang bahin sa Jerico
mga bato: usa sa matag tribo, ug pas-ana. 20 ug gipundok ni Josue didto ang 12
6 Magpabilin kining timaan alang kaninyo

sa nahitabo karon. Kon mangutana ang ka bato gikan sa taliwala sa Suba sa
kabataan ugma damlag: “Unsay kahulogan Jordan.
niining mga batoha alang nila? 7 Tubaga 21 Miingon si Josue sa mga Israelita:
sila: “Sa pagtabok sa Arka ni Yahweh sa
Suba sa Jordan, nabahin ang tubig sa atu- “Inig pangutana sa inyong kabataan
bangan. Handumanan kini hangtud sa ka- ugma damlag unsay kahulogan ni-
hangtoran alang sa mga Israelita.” ining mga batoha, 22 suginli sila nga sa
8 Gituman sa mga Israelita ang gisugo ni

Josue. Namunit silag 12 ka bato sa taliwala
pagtabok sa mga Israelita sa Suba sa
sa Suba sa Jordan, usa sa matag tribo sa Jordan wala mabasa ang ilang tiil.
Israel sumala sa gisugo ni Yahweh kang Jo- 23 Gipauga ni Yahweh, atong Diyos,
sue; gidala sa kampo ug gipahimutang didto. ang tubig sa Jordan sa among atuba-
9 Nagpundok usab si Josue ug 12 ka

bato taliwala sa Suba sa Jordan sa gitindo- ngan sama sa gibuhat niya sa Pulang
gan sa mga pari nga nagdala sa Arka sa Dagat nga gipauga sa among atuba-
Kasabotan. Ania pa kini hangtod karon. ngan aron makatabok kami. 24 Gibu-
10 Nagpa bilin sa pagbarog taliwala sa
hat kini aron ang katawhan niining
Jordan ang mga pari nga nagdala sa Arka
hangtud natuman ang tanang gisulti ni yutaa masayod sa gahom ni Yahweh,
Josue nga gisugo kaniya ni Yahweh, nga atong Diyos. Ug aron mahadlok usab
mao usab ang gisugo ni Moises. 11 Sa na- kamo niya sa kanunay.”
katabok na ang tanang Israelita sa suba,
gipatabok usab ang Arka. Nag-una giha- Gituli ang mga Israelita sa Gilgal
pon sa Katawhan ang kaparian. • 1 Nasayod ang mga hari sa mga
12 Nag-una ang mga lalaki sa tribo ni 5 Amorreo sa kasadpan sa Jordan ug
Ruben, Gad ug katunga sa tribo ni Ma- ang tanang hari sa Canaan nga nagpuyo sa
nases, sangkap sa mga hinagiban sumala kasikbit nga yuta sa dagat Mediteraneo kun
sa gisugo ni Moises. 13 Mokabat kinig giunsa pagpauga ni Yahweh ang suba Jor-
40,000 ug nagmartsa atubangan ni Yahweh dan atubangan sa mga Israelita hangtod
hangtod sa kapatagan sa Jerico, andam nga nakatabok sila. Busa, nawad-an silag
aron makiggubat. kaisog ug kadasig pagpakig-atubang sa
14 Nianang adlawa gipasidunggan ni Yah-
mga Israelita.
weh si Josue atubangan sa tibuok Israel. 2 Niadtong panahona, miingon si Yah-
Sukad kaniadto gitahod na siya ingon nga weh kang Josue: “Paghimog mga kutsil-
gitahod si Moises sa tibuok niyang kinabuhi. yong lag-it, ug sauloga ang bag-ong pagtu-
15 Miingon si Yahweh kang Josue: li alang sa mga anak nga lalaki sa Israel.”
3 Gituman kini ni Josue ug gituli ang mga
16 “Sugoa ang mga pari nga nagdala sa Israelita sa dapit nga gitawag ug Bungtod
Arka sa Testimonya sa pagkawas na sa sa mga Yamis.

• 5.1 Sa una nilang pagkampo, gisaulog sa Nahimong timailhan kini alang kanila sa
katawhan ni Josue ang unang ritwal sa tuli bag-ong panahon. Sukad sa sinugdan wala
(basaha sa Gen 17:10). Alang sa mga Judio silay yuta ni permanenting pinuy-anan; busa,
ang tuli maoy timailhan sa pagpasakop sa gipuy-an nila ang pagtoo samtang nagpanaw
tinoohan. Aron matuman kini, gipadayag nga pa sila. Miabot ang dakong krisis nga milung-
sa pagsulod nila sa Balaang Yuta, tinuli na ang tad sa panahon ni Hari David dihang may yuta
tanang lalaki. na sila. Naglisod silag dawat sa bag-ong kahim-
Sukad kaniadto, nagkaon na sila sa mga abot tang isip mga mag-uuma ug lumolupyo sa
sa yuta (b. 11). Basaha sa Ex 16, ang pamaha- lungsod nga sa inanay nag-umol og tinoohan
yag kabahin sa manna ug ang kasugiran niini. nga haom niining bag-ong kinabuhi.
JOSUE 5 250
4 Hinungdan kini sa pagbuhat ni Josue sa Miduol si Josue ug miingon: “Dapig ka ba
ikaduhang panuli. Ang kalalakin-an sa namo o sa among mga kaaway?” 14 Mitu-
Israel nga mipahawa sa Ehipto pulos tinuli, bag siya: “Dili, mianhi ko isip pangulo sa
apan namatay sila sa pagpanaw sa kami- kasundalohan ni Yahweh.” Mihapa si Josue
ngawan. 5 Ang natawo sa kamingawan hi- sa yuta, miyukbo ug miingon: “Unsay men-
nuon, wala matuli. 6 Nanglakaw ang mga sahe sa akong Ginoo alang sa iyang sulu-
Israelita sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig goon?” 15 Mitubag ang pangulo sa kasun-
hangtod nga namatay ang tibuok katawhan dalohan ni Yahweh: “Huboa ang imong
– ang mga masinupakon kang Yahweh. Na- sandalyas, kay balaan ang imong gibaro-
numpa si Yahweh nga dili sila makasulod sa gan.” Ug misunod si Josue.
yuta diin nagdagayday ang gatas ug dugos
nga gisaad niya sa ilang kagikanan. 7 Hinu- Ang pagbuntog sa Jerico
noa, gituli ni Josue ang ilang mga anak.
8 Human matuli, namahulay sila sa • 1 Gisirhansa mga lumolupyo sa
kampo hangtod sa pagkaayo. 9 Ug miingon 6 Jerico ang syudad ug gitrangka-
si Yahweh kang Josue: “Gitangtang ko ka-
ron ang gikaulawan ninyo sa Ehipto.” Bu- han ang mga ganghaan aron dili ma-
sa, gitawag ug Gilgal ang maong dapit kasulod ang mga Israelita. Walay mi-
hangtod karon. sulod ug walay migawas. 2 Apan nag-
10 Nagkampo ang mga Israelita sa Gil-

gal, sa kapatagan sa Jerico, diin gisaulog ingon si Yahweh kang Josue: “Ihatag
ang pangilin sa Pagsaylo sa gabii sa ika-14 ko kaninyo ang syudad, ang hari ug
ka adlaw niaanang bulana. 11 Sa sunod ad- ang tanang kasundalohan. 3 Kauban
law nangaon sila sa abot sa yuta: pan nga sa lalaking anaay hinagiban, libotag
walay patubo ug sinanlag nga lugas. 12 Su-
kad kaniadto, nawagtang usab ang manna. kas-a ang syudad matag adlaw sulod
Wala na ang manna alang sa mga Is- sa unom ka adlaw. 4 Mag-una sa Arka
raelita ug nianang tuiga nangaon sila sa ang pito ka pari nga magdalag pito ka
mga bunga sa yuta sa Canaan. budyong, ang gagamiton sa tuig sa
13 Sa duol na si Josue sa Jerico miyahat

siya ug nakakita ug lalaking nagtindog sa kalipay. Sa ikapito ka adlaw kapito
iyang atubangan nga galanit ug espada. usab kamo magmartsa libot sa syu-

• 6.1 Sa nailog na ang Jerico, nagsugod tian, ang Diyos nagtudlo sa iyang katawhan.
usab ang ilang kadaogan. Ang Jerico na- Apan sa pagsugod wala sa iyang hunahuna
himong “Anatema”, sa ato pa, gigahin alang nga ang piniling katawhan makinaadmanon
sa Diyos. Gipanghimaraot sa mga Israelita na. Ang dugoon nilang kadaogan mga ang-
ang tanang butang sa mga kaaway, ug ang ang nga miumol sa nasodnong konsensya.
mga bahandi gibutang sa panudlanan ni Busa, kon buot sabton, dili masalikway ang
Yahweh. Gipatay nila ang tanang buhi imbis mga bayani sa nanglabayng mga gubat sa nga-
panag-iyahon ang mga hayop ug himoong lan sa kalinaw.
ulipon ang nabuntog. Ang “Anatema” sa Sa laing bahin, kining basahona nasulat sa
ngadto-ngadto gigamit nga nagkahulogan sa ikapito ka siglo, BC, sa gamayng gingharian sa
tawong tinunglo sa Diyos (Basaha sa Roma Juda nga gilibotan sa gamhanang mga nasod
9:3). Nabatasan kini sa pipila ka nasod ka- nga gipaninguha nila nga makig-uban kanila sa
niadto. Pinaagi sa pagguba sa bisag unsang kalinaw. Tungod niini, ang pagsaysay sa nan-
butang nga Kananeo, ang mga Israelita nana- glabayng kadaogan ug pagpatay sa ubang
lipod sa kaugalingon aron dili matakdan sa tribo gipakadako sa tagsulat (itandi ni sa 2 S
kultura ug sa kalibotanong panglantaw sa 12:31 nga gisulat sa kadungan niining pang-
mga Kananeo. hitabo ug sa 1 Kro 20:2 nga nasulat sa mila-
Usahay makahunahunag daotan ang moba- bayng upat ka siglo human niini.) Ang tagsulat
sa niini karon: Nganong gitugot man sa Diyos buot mopadayag sa katawhan niadtong pana-
kining matanga sa gubat? Nganong nakahuna- hona nga wala silay angayng kahadlokan, kay
huna man si Josue nga mahimuot ang Diyos nag-uban kanila ang Diyos. Pinaagi sa pagpa-
sa pagpapatay sa tanang lumolupyo lakip ang dako pag-ayo sa pagpatay sa mga Kananeo sa
gagmayng bata? milabayng panahon, buot niyang sultihan ang
Angayng timan-an ang panahon sa pagkahi- isigkaIsraelita sa dili pagdawat sa mga paga-
tabo niini ug sa pagkasulat. nong tulumanon hinunoa, ampingan nila ang
Ang panagsangka nahitabo sa ika-13 ka balaang-liso sa pagtoo sa Israel. Ginamit ang
siglo, BC. Maglisod tag sabot sa panghuna- dugoong mga pananglitan, ang Kasulatan nag-
huna sa katawhan sa maong panahon. Sa Ca- tudlo nga ang Katawhan sa Diyos nagdalag
naan, ang gagmayng bata gihimong halad- talagsaong mensahe sa paglaom ngadto sa
sinunog sa paganong mga diyos-diyos. Ang kalibotan. Busa, ang bisag unsa kadako nga
mga bihag sa Asiria gipanitang buhi. Sama sa sakripisyo dili pa igo aron pag-amping niini.
mga nomada, ang Canaan gibuntog sa mga Hinuon, dili ta mosunod sa panatikong mga
Israelita sa kusog ug kabangis. Sa ilang kasina- buhat sa karaang panahon.
251 JOSUE 6

dad samtang gipatingong sa ma pari han: “Paninggit sa singgit sa pakiggu-
ang mga budyong. 5 Kun madungog bat, kay gitugyan na kaninyo ni Yah-
ninyo silag gipatingong ang budyong weh ang syudad!
og kusog kayo og dugay, pasinggita 17 Gihatag ang syudad ug ang tanan
ang katawhan og kusog kayo. Ni- dinhi agig halad kang Yahweh. Si Rahab,
anang gutloa matumba ang paril sa ang puta, ug ang mga kauban sa balay
syudad ug mosaka ang katawhan ug mao ray buhion, kay gitagoan man niya
ang mga espiya nga atong gipadala. 18 Sa
mosulod diretso sa syudad. inyong bahin pagmatngon nga dili kamo
6 Gitawag ni Josue, anak ni Nun, ang makahikap ug bisag unsa, dako o gamay,
mga pari ug giingnan: “Dad-a ang Arka sa kay ang tanang halad tinunglo. Ayawg ku-
Kasabotan. Mag-una ang pito ka pari nga ha bisag unsa alang sa kaugalingon, basig
adunay mga budyong, ang gagamiton sa maadto ang tunglo sa kampo sa Israel ug
Pyesta sa kalipay. 7 Miingon si Josue sa magsamok kanato. 19 Ihalad kang Yahweh
katawhan: “Martsa kamo libot sa syudad. ang tanang bulawan, salapi, tumbaga ug
Mag-una sa Arka ni Yahweh ang mga ban- puthaw ug ibutang sa Iyang panudlanan.”
tay nga anaay hinagiban.” 20 Naninggit ang katawhan pagpa-
8 Humag sulti ni Josue, gisugdan dayon

sa mga pari pagbulhot ang pito ka budyong bulhot sa mga budyong. Ug niini ga-
nga gagamiton sa Pyesta sa kalipay. Nag- yong gutloa, ang paril sa syudad na-
una sila sa Arka ni Yahweh. 9 Nag-una sa
kaparian ang pinakaunang laray sa mga tumba. Midiretso silag sulod sa syu-
bantay nga may hinagiban ug misunod sa dad diha sa atubangan.
Arka ang uban.10 Kanunayng gipabulhot 21 Giilog nila ang Jerico ug gipatay
ang budyong. Apan mimando si Josue: sa hinagiban ang tanang lalaki ug ba-
“Ayawg singgit ug ayawg litok bisag unsa.
Walay pulong nga madunggan hangtod nga baye, tigulang ug bata, ingon man ang
moabot ang adlaw nga moingon ako: “Pa- mga baka, karnero ug asno. Gihalad
ninggit ug kusog ug panuliyaw!” nila ang tibuok syudad alang kang
11 Nianang adlawa gipalibot niya ang

Arka ni Yahweh sa syudad makausa, unya,
Yahweh.
namalik sila sa kampo diin gipalabay ang 22 Gisugo ni Josue ug duha ka lalaki nga
kagabhion. 12 Sa sunod adlaw, sayo pa sa nag-espiya sa syudad. Giingnan sila ni
buntag mibangon na si Josue. 13 Gidala sa Josue: “Pangadto kamo sa balay sa puta
pito ka pari ang Arka kinuyogan sa tigbul- ug pagawsa siya uban sa iyang pamilya
hot sa pito ka budyong nga nag-una giha- ingon sa inyong gisaad.”
pon. Nag-una kanila ang pinakaunang 23 Busa, gipagawas sa mga batan-ong
laray sa kasundalohan. Nagsunod sa Arka lalaki si Rahab, ug ang amahan, inahan,
ang uban. Samtang padayon nga gipabul- mga igsuong lalaki ug babaye ug ang ta-
hot ang budyong. nang kaparyentihan niini. Gidala sila nga
14 Nagmartsa sila sulod sa unom ka luwas gawas sa kampo sa Israel. 24 Wala
madugay, gisunog ang syudad ug ang anaa
adlaw ug kas-a sa usa ka adlaw moli- niini. Gikuha ang salapi, bulawan, ug ang
bot sila sa syudad unya, mobalik sa mga sudlanang tumbaga ug puthaw. Gi-
kampo. 15 Sa ikapito ka adlaw, miba- hipos ang tanan uban sa bililhong mga
ngon ang mga Israelita bisag kaadla- butang sa Santwaryo ni Yahweh. 25 Giluwas
ni Josue ang puta uban sa iyang pamilya.
won pa ug nagmartsa libot sa Jerico Ug nanimuyo si Rahab sa Israel.
sama sa gibuhat nila sa nangaging 26 Gihangyo ni Josue ang katawhan sa

mga adlaw. Apan nianang adlawa ka- paghimo niining panunglo: “Tunglohon
pito kini himoa. 16 Sa ikapito, sa di- unta ni Yahweh ang motukod pag-usab sa
Jerico. Magbarog unta ang iyang sukara-
hang gipabulhot na sa mga pari ang nan sa lawas sa panganayng lalaki ug ang
budyong, gisugo ni Josue ang kataw- mga ganghaan sa kinamanghorang lalaki.

Sa samang paaagi, sa pag-ingon nga si maong tunglo aron pag-amping sa pagtoo sa
Yahweh nagsugo kang Josue sa paglaglag sa Israel sa pagsimbag mga diyos-diyos nga mas
Jerico, dili angayng sabton nga talagsaon labaw pang supak sa kabubut-on sa Diyos.
kining pagpanghilabot sa Diyos (basaha ang Gibuhat kini sa katawhan nga wala pay kaam-
komentaryo sa Gen 16). Nagpasabot lang nga gohan sa kabililhon sa kinabuhi.
si Josue, subay sa panghunahuna sa iyang Lisod kaayo ang pag-ila sa tinuod nga istorya:
panahon, nakahukom sa pagpatuman niining basaha ang sinulat ubos sa panid sa Josue 2:1.
JOSUE 6 252
27 Nag-uban si Yahweh kang Josue. Ug ilang kabtangan. 12 Mao nga dili makasuga-
nahimong bantogan si Josue sa tanang kod ang Israel pagpakigsangka sa mga
kayutaan. kaaway. Hinunoa, manalagan sila kay nati-
nunglo. Dili na ako makig-uban kaninyo
Ang pagpasipala sa mga sagrado hangtod nga makuha sa taliwala ninyo ang
• 1 Wala tumana sa mga Israelita ang maong tunglo. 13 Lakaw ug pabalaana ang
7 gisugo mahitungod sa mga butang nga katawhan. Sultihi sila: “Hinloi ang inyong
hinalad. Nahitabo nga nanguha si Acan kaugalingon, kay ugma, moingon si Yah-
alang kaniya mismo ug mga butang nga weh, ang Diyos sa Israel: O Israel, anaa ang
gihalad. Si Acan anak ni Carmi nga anak ni tunglo taliwala kaninyo. Dili kamo maka-
Zabdi, ang anak ni Zare sa tribu ni Juda. atubang sa kaaway hangtod nga makuha
Busa, midilaab ang kasuko ni Yahweh ba- ang maong tunglo. 14 Busa, ugma puhon sa
tok sa Israel. buntag, panganhi kamo ug pagpundok
2 Nagpadala si Josue ug mga lalaki gi- sumala sa usag usa ka tribu. Ang pilion ni
kan sa Jerico ngadto sa Hay, duol sa Be- Yahweh mopaila sa matag usa ka banay ug
taven sa sidlakan sa syudad sa Betel. Gi- ang banay, sa matag usa ka sakop. Hi-
ingnan sila: “Panungas ug susiha ang ma- muon kini pinaagi sa ripa. 15 Ang mogawas
ong yuta.” 3 Sa pagbalik sa mga espiya nga sad-an sunugon uban sa tanang kab-
gisuginlan nila si Josue: “Dili na kinahang- tangan sa panimalay, kay gilapas niya ang
lang palihukon ang tibuok kasundalohan. kasabotan ni Yahweh ug nakabuhat siya sa
Mga 2,000 o 3,000 ka sundalo igo na sa krimen nga gikasilagan sa Israel.
16 Sa buntag, sayong mibangon si Josue
pag-ilog sa yuta. Walay kapuslanan ang
pagkapoy sa katawhan. Dyotay ra kaayog ug mimando sa mga Israelita sa pagpaila
ginsakpan kanang nasora.” sa kaugalingon. 17 Sa ripa ang napilian ni
4 Busa, misulong sa Hay ang mokabat Yahweh mao ang tribu ni Juda. Nagripa
sa 3,000 ka sundalo. Apan gipasibog sila ang mga banay ug ang napilian mao ang
sa tigpanalipod. 5 Nakapatayg 36 ka lalaki kang Zare. Nagripa ang mga pamilya ni-
ang katawhan sa Hay ug gigukod ang uban ining banaya ug napilian ang kang Zabdi.
18 Unya, nagripa ang mga sakop sa maong
sa gawas sa ganghaan hangtod sa Saba-
rim. Gipildi sila sa mga bakilid. Sa pagka- pamilya ug nailhang sad-an si Acan, anak
kita niini, naluya ang tibuok Israel. ni Carmi nga anak ni Zabdi, anak ni Zare sa
6 Busa, gigisi ni Josue ang iyang sinina tribu ni Juda.
ug mihapa sa yuta. Gihimo usab kini sa 19 Busa, giingnan siya ni Josue: Anak ko,

mga pangulo sa Israel ug gibuliboran nilag itug-an ang kamatuoran atubangan ni Yah-
abo ang ilang ulo. Nagpabilin silang nagha- weh, Diyos sa Israel, ug dayga siya. Sultihi
pa atubangan sa Arka ni Yahweh hangtod ako sa imong nabuhat ug ayaw paglimod
sa gabii. 7 Naguol kaayo si Josue: “Yahweh! kanako sa bisag unsa. 20 Mitubag si Acan:
Nganong gipatabok pa mi nimo sa Suba sa “Tinuod nga nakasala ako batok kang Yah-
Jordan? Aron ba lang itugyan sa kamot sa weh. Mao kini ang akong gibuhat. 21 Sa mga
mga Amorreo nga molaglag kanamo? butang nga salakmiton nakita ko ang nindot
Mas maayo pag nagpabilin na lang kami kaayong kupo gikan sa Senaar, 200 ka sa-
sa pikas tampi sa Jordan. 8 Yahweh, akong lapi, usa ka baritang bulawan nga nagtim-
Diyos, unsay akong ikasulti kon makita ko bang ug 50 ka sukod. Natintal ako busa,
ang mga Israelita nga miikyas sa ilang mga ako kining gikuha ug gilubong sa akong
kaaway? 9 Masayod niini ang mga Kananeo tolda uban sa salapi nga akong gipailalom.”
ug ang lumolupyo niining yutaa. Maghiusa 22 Nagpadala si Josue ug mga mensahe-
sila paglibot kanamo ug papahawaon kami ro aron pag-adto sa tolda ni Acan. Nakita
nila. Unya, ikaw, unsay buhaton nimo alang nila ang mga butang nga sinakmit sulod sa
sa kadungganan sa imong ngalan?” tolda nga may salapi sa ilalom; 23 gikuha
10 Mitubag si Yahweh: “Barog! Nganong ang tanan, gidala kang Josue ug sa kataw-
naghapa kamo sa yuta? 11 Nakasala ang han ug gibutang sa atubangan ni Yahweh.
Israel; nakalapas sila sa akong kasabutan 24 Gidala ni Josue si Acan lakip ang sa-
nga akong gisugo nga ilang sundon. Gika- lapi, kupo ug bulawan, ang iyang mga
wat nila ang mga butang nga gihalad; na- anak nga lalaki ingon man ang mga baba-
ngawat sila ug namakak ug giapil nila sa ye, ang mga baka, asno, karnero, ang

• 7.1 Ang tanang butang nga binihag sa nahimong tunglo nga magpabilin sa tibuok
Canaan giisip nga “Anatema,” sa ato pa, giga- kinabuhi ug hangtod pa sa iyang pamilya.
hin alang sa Diyos. Nasunog o gitipigan ba Kining hitaboa makatabang kanato sa pagpa-
hinuon sa panudlanan sa Santwaryo; kining malandong sa kabug-at sa atong kaakohan
tanan gihalad na kang Yahweh. Busa, sumala kon nakahukom na ta sa paghalad sa atong
sa panghunahuna niadtong panahona, ang panahon ug pagkatawo ngadto sa Diyos.
pagpangawat ni Acan sa mga butang sa Diyos
253 JOSUE 8

iyang tolda ug tanang kabtangan. Mikuyog iyang gipahupo sa tungatunga sa Betel ug
ang tibuok katawhan sa Israel ug gidala sa Hay, sa kasadpan sa syudad. 13 Nagkampo
Walog sa Acor diin 25 giingnan siya ni Jo- ang katawhan sa may amihanan. Ang tig-
sue: “Kay gidala man kami nimo sa kata- bantay sa likod didto sa kasadpan. Ni-
lagman, pahamtangan unta ka ni Yahweh anang gabhiona didto sa walog si Josue.
sa maong katalagman karong adlawa.”
Gibato siya sa tibuok katawhan sa Israel. Ang gubat sa Hay
26 Nasunog ang uban ug nadugmok ang 14 Sa pagkakita sa hari sa Hay sa kahim-

pipila niya ka kabtangan. Nahan-okan siya tang, gipadali niyag ataki sa Israel atbang sa
sa daghan kaayong bato nga anaa pa walog sa Jordan ang kasundalohan. Wala
hangtod karon. Unya, mibalik ang maa- masayod ang hari nga nangandam ang mga
yong buot ni Yahweh. Israelita pagsulong sa likod. 15 Si Josue ug
Sukad niadtong panahona, gitawag ang ang mga Israelita nagpakaaron-ingnong
maong dapit ug Walog sa Acor. napildi ug nangikyas padulong sa kaminga-
wan. 16 Ang tibuok katawhan sa Hay, na-
Gibuntog ni Josue ang Hay ninggit ug nanggukod. 17 Way nahabilin pag-
Miingon si Yahweh kang Josue:
1 panalipod sa syudad nga gibiyaang bukas.
8 “Ayawg kahadlok. Pagmadasigon. 18 Giingnan ni Yahweh si Josue: Ipunting

Martsa uban sa tanan mong kasundalohan sa Hay ang bangkaw nga imong gigunitan,
ug sulonga ang syudad sa Hay. Itugyan ko kay gitugyan ko na ang syudad. 19 Ug gi-
sa inyong kamot ang hari ug katawhan ni- buhat kini ni Josue. Sa maong timailhan
ini, ang syudad ug ang kayutaan. 2 Buhata nanindog ang kasundalohan sa ilang nahi-
sa Hay ang sama sa imong gibuhat sa mutangan ug nanalagan padulong sa syu-
Jerico ug sa hari niini. Makaangkon kamo dad nga ilang gisulod ug giilog; dayon,
sa mga sinakmit ug sa tanang kahayopan. gisunog kini.
Busa, pangandam karon alang sa pagsu- 20 Nanglingi ang katawhan sa Hay ug

long sa syudad. Agi sa likod.” nakakita nga misulbong ang aso. Sa ma-
3 Mibiya si Josue uban sa tibuok kasun- ong higayon gibalikan sila sa nangikyas
dalohan ug mitungas sa Hay; nagpilig nga mga Israelita. 21 Nawad-an sila sa kai-
30,000 ka sundalo nga pulos isog nga sa sog sanglit naipit na sila. 22 Sa usa ka kilid
gabii iyang gipasulong ug 4 gimandoan: diha si Josue ug ang katawhan sa Israel ug
“Hupo sa likod sa syudad. Ayawg palayo sa pikas ang nagdilaab nga syudad.
kaayo, ug pangandam. Gipatay sila sa mga Israelita. Walay na-
5 Ako ug ang tanang katawhan nga hibilin o nakaikyas. 23 Ang hari sa Hay lang
kuyog kanako mag-una sa syudad. Apan ang gidakop nga buhi ug gidala sa atuba-
inig gawas nila aron pagpakig-away kana- ngan ni Josue.
mo sama sa ilang gibuhat kaniadto, mana- 24 Gipatay sa mga Israelita ang mga

lagan kami. 6 Unya, gukdon kami; mopa- lumolupyo sa Hay nga nangadto sa kauma-
layo kami sa syudad aron makaingon sila han o nangikyas sa kamingawan. Gipatay
nga nanalagan kami sama sa gibuhat namo ang tanan. Unya, namalik ang mga Israelita
kaniadto. 7 Apan kamo nga nanago, sulong sa syudad ug gipatay ang tanan sa hinagi-
sa syudad nga inyo dayong mailog. Kay ban. 25 Mikabat ug 12,000 ang nangamatay
itugyan kini kanato ni Yahweh, atong Diyos. niadtong adlawa. 26 Wala pahunonga ni Jo-
8 Human makuha ang syudad, sunoga kini sue ang gubat hangtod nga namatay ang
sumala sa gisugo ni Yahweh. Siguroha nin- mga lumolupyo sa Hay sumala sa tunglo.
yo ng matuman kining akong mga sugo.” 27 Hinunoa, gikuha sa mga Israelita alang sa
9 Gipaadto sila ni Josue sa ilang hap-an, kaugalingon ang mga hayop ug kabtangan
tungatunga sa Betel ug Hay, sa kasadpan sumala sa gisugo ni Yahweh.
sa syudad. Niadtong gabhiona natulog si 28 Gisunog ni Josue ang syudad; gibi-

Josue taliwala sa iyang katawhan. yaang natun-as, ug nagpabiling ingon niini
10 Sayo kaayo sa buntag mibangon si hangtod karon. 29 Gipabitay ni Josue sa ka-
Josue ug gitigom niya ang kasundalohan. hoy ang hari sa Hay hangtod sa pagsalop
Nagmartsa sila. Siya ug ang mga pangulo sa adlaw. Unya, gipakuha ang patayng
sa Israel nag-una sa katawhan. 11 Mitungas lawas, gilabay sa ganghaan sa syudad ug
ang kuyog niyang kasundalohan ug mi- gipatongag dakong bungdo sa bato nga
martsa hangtod sa atubangan sa syudad makita pa karon.
ug nagkampo atbang sa amihanan; ang
walog anaa sa ilang taliwala ug sa syudad. Gibag-o ang kasabotan sa Siquem
12 Nagkuha siyag 5,000 ka sundalo nga • 30 Nagtukod si Josue ug altar alang

• 8.30 Unsay kahulogan sa kasabotan nga tinud-anay sa pagpakita nga ang 12 ka tribo
gisaulog sa Siquem? Tingali ang Biblia nagpa- nagkahiusa sa Ehipto, o nga nagdungan sila
dayag sa karaang kasaysayan sa Israel sa dili pagbiya sa Ehipto uban ni Moises ug nga uban
JOSUE 8 254

kang Yahweh, Diyos sa Israel, sa Bukid 7 Mitubag ang mga Israelita: “Duol ba

Ebal. 31 Gituman niya ang gisugo ni Moises kamo kanamo? Kay kon mao kana, dili
sa mga anak ni Israel. Sumala sa nasulat sa kami makigsabutsabot kaninyo.” 8 Mitubag
basahon, sa Balaod ni Moises, binuhat ang sila: “Mga alagad kami nimo.” Nangutana
maong altar sa dili sinapsapang bato. Wa- si Josue: “Kinsa man kamo ug diin kamo
lay gigamit nga kahimanang puthaw. Sa al- gikan?” 9 Mitubag sila: “Gikan sa layo kaa-
tar naghalad siyag halad-sinunog sa pakig- yong yuta ang imong mga alagad. Tungod
dait kang Yahweh. 32 Unya, atubangan sa sa kahalangdon ni Yahweh, inyong Diyos,
mga Israelita gisulat niya sa bato ang nasayran namo ang kadako sa iyang
kopya sa Balaod nga gisulat ni Moises. gahom ug ang gibuhat niya sa Ehipto.
33 Nagtindog sa duha ka kilid sa Arka 10 Ingon man sa duha ka hari sa mga

ang tibuok katawhan uban sa mga pangu- Amorreo nga nagmando sa sidlakan sa
lo, sekretaryo ug maghuhukom. Sa atbang, Jordan – si Sijon, hari sa Jesbon ug si Og,
ang kaparian ug ang mga Levita nga nag- hari sa Basan nga nagpuyo sa Astarot.
dala sa Arka ni Yahweh. Nagkapundok ang 11 Giingnan kami sa mga pangulo ug sa

mga Israelitang lumad ug ang mga du- nahibiling lumolupyo sa among nasod:
muduong. Didto sa atubangan sa Bukid “Pagdala kamog balon alang sa taas nga
Garizim ang katunga sa katawhan, ug ang panaw. Pakigkitai ug sultihi sila: ‘Mga ala-
laing tunga nag-atubang sa Bukid Ebal su- gad kami ninyo. Mohimo ba kamog kasa-
mala sa sugo ni Moises alang sa panalan- botan uban namo?’ 12 Tan-awa, init pa ki-
gin sa Israel. ning pan sa pagpanglakaw namo sa among
34 Human niini, gibasa ni Josue ang mga balay aron pagpakigkita kanimo. Apan
pulong sa panalangin ug tunglo nga sa karon, gahi na kaayo ug ugup-upon na.
nasulat sa Balaod. 35 Wala siyay nalimtang 13 Kining mga sudlanan sa bino nga among

pulong sa gisulat ni Moises. Gibasa kini sa gipuno, mga bag-o, apan karon gision na
kusog nga tingog atubangan sa dakong ug daan pa. Ang mga bisti ug sandalyas
pundok sa tibuok Israel lakip ang kababa- nga among gisul-ob gisi na tungod sa
yen-an, kabataan ug mga dumuduong nga dugay kaayo namong panaw.”
nagpuyo uban kanila. 14 Busa, nagpaambit ang mga Israelita

sa ilang pagkaon sa walay pagpangutana
Ang laang sa taga Gabaon kang Yahweh sa angayng buhaton. 15 Ug
Nakadungog ang mga hari nga nag-
1 naghimo si Josue ug kasabotan uban kani-
9 puyo sa kasadpan sa Jordan, sa bukid, la nga wala magsusi kang Yahweh. Busa,
sa patag ug sa baybayon niining mga hita- nanaad siya ingon man ang mga pangulo
boa. 2 Mao nga nagkasabot ang mga Heteo, sa katilingban sa dili pagpatay kanila.
Amorreo, Kananeo, Perezeo, Heveo ug 16 Human sa tulo ka adlaw nasayran sa
Jebuseo sa paghiusa batok kang Josue ug mga Israelita nga anaa ra diay sa duol kining
sa Israel. mga tawhana. 17 Sa pagkabati niini, gisulong
3 Nasayran sa mga lumolupyo sa Gi- nila ang mga syudad: Gabaon, Capira,
beon ang gihimo ni Josue sa Jerico ug sa Beriot ug Cariatiarim. 18 Apan wala sila pa-
Hay. 4 Busa, nakahukom sila ug panlinlang matya tungod sa saad nga gihimo sa mga
sa mga Israelita. Nangandam silag balon, pangulo kanila sa ngalan ni Yahweh. 19 Gi-
nangarga sa ilang asno ug mga gisi, daan saway sa tibuok katawhan ang mga pangu-
ug sinursihang mga sako ug sudlanan sa lo. Busa, giingnan sila sa mga pangulo:
bino. 5 Nagsul-ob silag gision ug tinapa- “Nanaad kami sa ngalan ni Yahweh mao nga
kang sandalyas ug bisti. Alang sa byahe, dili sila mahimong patyon. 20 Dili nato sila
nagbalon silag pan nga gahi ug agup-upon. patyon aron dili masuko si Yahweh. 21 Apan
6 Ug nangadto kang Josue sa Guilgal ug mag-alagad sila kanato sa pagpamutol ug
miingon: “Gikan kami sa layo kaayong kahoy nga igsulognod ug sa paghakot ug
yuta aron pagpakigsabot kanimo.” tubig alang sa katilingban sa Israel.”

niya ang 12 nakaabot sa Yuta sa Saad. Sa Hebreo nga daan nang didto uban sa mga
pagkatinuod, ang tibuok kasaysayan sa Exodo Kananeo. Dinhi nagsugod nga ang Israel nahi-
gimugna sa gamayng pundok, nga milingka- mong katawhan sa 12 ka tribo. Ang pinakala-
was sa kaugalingon ubos ni Moises ug misulod baw mao ang tribo ni Efraim ug Manases. Sa
sa talagsaong kasinatian uban sa Diyos nga ulahing bahin didto sa habagatan, naumol
Manluluwas. usab ang tribo ni Juda. Naggikan kini sa lain-
Sa ngadto-ngadto gikahinagbo nila ang laing tribo labi na sa kaliwat ni Caleb (Mag
ubang pundok sa mga Hebreo sa kamingawan 1:12; Num 13:30) ug sa mga Kenita (Mag
sa Cades, nga mibiya usab sa Ehipto ug mida- 1:16).
wat sa pagtoo (basaha ang komentaryo sa Sa kataposan, ang Kasabotan sa Siquem
mapa sa Exodo). nahimo unta nga kasaulogan atol sa pagdawat
Human niini, sa nanimuyo na sila sa nilang tanan sa pagtoo ug sa kasugoan nga
Palestina, nakig-alyansa sila sa ubang tribo nga gihatag kanila ni Moises.
255 JOSUE 10
22 Gipatawag ni Josue ang mga taga- 5 Busa, nagkahiusa ang armadong
Gibeon ug gisultihan sa hukom sa mga pan- kusog sa lima ka hari: sa Jerusalem,
gulo. “Nganong giilad kami ninyo ug giing-
nan nga gikan kamo sa layo nga sa tinuo- Hebron, Jarmot, Laquis ug Eglon ug
ray ania ra kamo sa taliwala namo? 23 Ti- misulong sa Gibeon, sangkap sa ilang
nunglo na kamo sukad karon. Kanunay ka- kasundalohan.
mong mamutol ug kahoy ug mangalos ug 6 Gipahibalo mahitungod niini sa
tubig alang sa Balay sa akong Diyos. 24 Mi-
tubag ang taga Gibeon: “Nasayran namo taga-Gibeon si Josue nga nanimuyo
nga gisugo ni Yahweh si Moises pagpatay sa sa Guilgal: “Ayaw kamig pasagdi. Hi-
tanang lumolupyo sa yuta nga iyang ihatag nunoa, dali dayon ug tabangi kami.
kaninyo. Ug nalisang kami busa, amo ki-
ning nabuhat. 25 Karon anaa kami sa inyong Nagkahiusa batok kanamo ang ta-
kamot. Buhata ang makaayo ug sa tan-aw nang hari sa mga Amorreo.”
ninyo nga makatarunganon.” 7 Busa, mibiya si Josue sa Guilgal
26 Gituman ni Josue ang iyang saad.
nianang adlawa kuyog sa tanang isug
Wala sila ipapatay sa mga Israelita. 27 Apan
sukad niadtong adlawa nahimo silang tig- nga kasundalohan. 8 Ug giingnan siya
pamutol ug kahoy nga igsulugnod ug tig- ni Yahweh: “Ayawg kahadlok, kay gi-
kalos ug tubig alang sa tibuok katilingban tugyan ko sila sa imong kamot ug
ug sa altar ni Yahweh sa dapit nga iyang
pilion. Ug mao kini sila hangtod niining
walay makasukol kaninyo.” 9 Human
mga panahona. sa tibuok gabii nilang pagmartsa gi-
kan sa Guilgal, nakuratan ang mga
Mipundo ang Adlaw Amorreo sa ilang pag-abot.
• 1 Nasayran ni Adonisedec, hari 10 Ug gilaglag sila ni Yahweh. Busa,
10 sa Jerusalem kun giunsa ni ang mga Israelita nakatagamtam ug
Josue pagbuntog ug paglumpag ang dakong kadaugan sa Gibeon. Gigukod
Hay, ang gibuhat niya sa Hay ug sa nila ang mga Amorreo sa bakilid sa
hari sama sa iyang gibuhat sa Jerico Bet-oron hangtod sa Aseca ug Ma-
ug sa hari niini. Nabalitaan usab niya queda.
nga nakigsabutsabot ang taga Gibeon 11 Samtang ang nangikyas gipaula-

sa mga Israelita ug nagpuyo na sila nan ni Yahweh ug yelo, gigukod hang-
taliwala nila. 2 Dako kaayo ang iyang tod sa Aseca ug gipatay. Daghan pa
kahadlok, kay mahinungdanon kaa- ang namatay sa ulan nga yelo kay sa
yong syudad ang Gibeon, hamili ug hinagiban sa mga Israelita.
labaw ka bantugan sa Hay. Isug kaayo 12 Nianang adlawa, sa pagtugyan ni

ug banggiitan ang mga ginsakpan Yahweh kanila sa mga Amorreo, mi-
niini. ingon si Josue kang Yahweh atuba-
3 Tungod niini gipatawag ni Adoni- ngan sa mga Israelita:
sedec si Oham, hari sa Hebron; si “Mopundo ka, adlaw, sa Gibeon ug
Faram, hari sa Jarmot; si Yafia, hari sa ikaw bulan, sa walog sa Ayalon.”
Laquis ug si Debir, hari sa Eglon ug 13 Tuod man wala molihok ang adlaw;

giingnan: 4 “Dali ug tabangi ako ninyo mihunong ang bulan pag-irog hangtod
pagbuntog sa Gibeon nga may kasa- nga nakapanimalos ang katawhan sa
botan na sa kalinaw ni Josue ug sa ilang kaaway. Busa, nasulat sa Basa-
mga Israelita.” hon sa Jashar: “Nagpundo ang adlaw

• 10.1 Ang paghunong sa adlaw sa Gabaon tuyok, makalaglag kini sa tanang binuhat.
makahasol pag-ayo sa mobasa sa Biblia sa lite- Angayng sabton nga may daghang bahin sa
ral nga paagi. Biblia nga binalak o isip mito o damgo ang
Naghunahuna ang uban nga sa maong higa- pagkasulat sama sa “Basahon sa Tarong”.
yon mihunong gayod ang adlaw sa kalangitan. Ang pamaagi sa mga magbabalak lahi sa mga
Unya, sa nasayran na nila nga ang kalibotan tagsulat sa kasaysayan o sa mga sentista. Puno
maoy nagtuyok sa adlaw, giingon nga tingali sila sa mga handuraw. Malagmit nga ang buot
mihunong pagtuyok ang kalibotan. Pulos kini ipadayag mao nga talagsaon ug halandomon
sayop. Kay kon ang kalibotan mohunong pag- niadtong adlawa.
JOSUE 10 256

sa tungatunga sa kalangitan ug wala hangtod sa kagabhion. 27 Sa ngitngit
magdalig salop, halos sa tibuok adlaw. na, nagsugo si Josue ug gikuha ang
14 Walay sama niining adlawa kaniadto mga patayng lawas ug gilabay sa la-
o sa umaabot, kanus-a gisunod ni ngob nga ilang gitagoan. Unya, gisir-
Yahweh ang sugo sa usa ka tawo. Si han kini ug dagkong bato nga anaa
Yahweh gayod ang nakig-away alang hangtod karon.
sa Israel.” Nabuntog ang habagatan sa Canaan
15 Unya, mibalik si Josue ug ang
28 Niadto gihapong adlawa, giilog ni Jo-
tibuok Israel sa ilang kampo sa Guil- sue ang Maqueda. Gipatay niya ang hari
gal. ingon man ang tanang lumolupyo niini.
16 Apan nangikyas ang lima ka hari Ug gihalad kini kang Yahweh lakip ang
anaa niini. Walay gibilin. Nahiagom ang
ug nanago sa langob sa Maqueda. hari sa mao gihapong kapalaran sa hari sa
17 Gibalitaan si Josue: “Nakit-an namo
Jerico.
ang lima ka hari nga nanago sa la- 29 Ug gisulong ni Josue ug sa katawhan

ngob sa Maqueda.” ang Libna 30 diin gitugyan ni Yahweh sa
18 Busa, misugo si Josue: Babagi ug mga Israelita ang hari ug ang tanang lumo-
lupyo. Gipatay nila ang tanan. Walay gibi-
dagkong bato ang baba sa langob ug lin. Nahiagoman usab sa hari niini ang
butangig mga lalaking magbantay. kapalaran sa hari sa Jerico. 31 Gikan sa
19 Apan dili magpabilin didto ang uban. Libna miadto si Josue sa Laquis nga ilang
gipalibutan ug gisulong. 32 Gihatag usab ni
Gukda ang mga kaaway ug banhigi sa Yahweh kanila ang syudad. Ug nahiago-
likod. Ayawg paabta sa ilang mga man sa hari ug sa mga lumolupyo niini ang
syudad, kay gitugyan sila ni Yahweh, kapalaran sa Libna. 33 Unya, si Horam, hari
sa Gazer mianha aron pagtabang sa La-
atong Diyos, sa atong kamot. quis. Apan gidungan silag patay ni Josue
20 Gilaglag sila ni Josue ug sa mga uban ang tanang ginsakpan niini. Wala bin-
Israelita; gihurot nila ang tanan. Dihay lig buhi.
34 Gikan sa Laquis mipadayon siya sa
pipila nga nahibilin nga midangop sa Eglon nga gisulong ug gibuntog niana giha-
mga syudad nga kinutahan 21 sam- pong adlawa. 35 Gipatay usab sa espada
tang ang tibuok Israel mibalik sa kam- ang hari ug ang mga lumolupyo nga giha-
po kuyog ni Josue nga walay garas. lad nila sama sa gibuhat nila sa Laquis.
36 Gikan sa Eglon mipadulong sila sa
Ug walay bisan kinsa nga nag-istorya Hebron nga nabuntog ni Josue 37 uban ang
batok sa mga Israelita. tanang kalungsoran nga sakop niini. Gipa-
22 Misugo si Josue: “Ablihi ang baba tay usab ang hari ug ang mga lumolupyo
sa langob, kuhaa ang mga hari ug niini. Walay gibiling buhi sama sa gibuhat
sa Eglon.
dad-a kanako.” 23 Mao nga gidala sa 38 Mibalik si Josue, ug mikuyog kaniya
atubangan ni Josue ang lima ka hari: ang tibuok Israel. Gisulong ug giilog nila
ang mga hari sa Jerusalem, Hebron, ang Dabir lakip ang kalungsoran niini.
39 Gipamatay nila ang mga hari ug lumo-
Laquis, Jerimot ug Eglon. 24 Gitigum lupyo niini, walay gibiling buhi. Ang Dabir
ni Josue ang tibuok Israel ug giingnan ug ang hari nakadawat sa mao gihapong
ang mga kapitan sa tropa: “Dali ug silot sa hari sa Hebron ug Libna.
40 Niining paagiha gibuntog ni Josue
tumbi ang liog sa mga hari.”
ang tibuok rehiyon sa kabukiran, sa kami-
Miduol sila ug gitumban ang liog sa ngawan sa Negueb, sa kapatagan ug sa
mga hari. mga bakilid lakip ang mga hari niini.
25 Miingon si Josue kanila: “Ayawg Walay gibilin. Gipukan ang tanan nga
kahadlok. Pagmadasigon ug pagma- may ginhawa sumala sa gisugo sa Diyos sa
Israel. 41 Gilaglag sila ni Josue gikan sa
isog kamo. Lig-ona ang inyong kau- Cades-barne ngadto sa Gaza; sa tibuok
galingon, kay buhaton kini ni Yahweh Gosen ngadto sa Gibeon. 42 Gibuntog sila ni
sa tanan ninyong kaaway kon makig- Josue sa usa ka panahon, kay nakig-away
sangka na kamo.” man alang kanila ang Ginoong Diyos sa
26 Gipatay dayon ni Josue ang mga
Israel.
43 Unya, mibalik si Josue ug ang tibuok

hari ug gibitay sila sa lima ka kahoy Israel sa ilang kampo sa Guilgal.
257 JOSUE 12

Pagbuntog sa amihanan 16 Gibuntog ni Josue ang tibuok yuta,

• 1 Sa pagkasayod niini ni Yabin, ang ang kabukiran, ang Negueb, ang Gosen,
11 hari sa Jasor, nagpadala siyag mga ang kapatagan, ang walog ug ang kabuki-
sinugo kang Jobab, hari sa Madon, ug sa ran ug kapatagan sa Israel. 17 Gipatay ang
mga hari sa Simeron, Acsaf, 2 sa mga hari tanan niining hari human mabuntog, gikan
sa amihanang kabukiran, sa walog sa ha- sa kayutaan sa bukid nga talaytay padu-
bagatan sa Quineret, sa kapatagan, ug sa long sa Seir hangtod sa Baal-gad sa walog
bungtod sa Dior sa kasadpan, 3 sa mga sa Lebanon sa tiilan sa Bukid Hermon.
18 Milahutayg dugaydugay ang pag -
Kananeo sa sidlakan ug sa kasadpan, sa
mga Amorreo, Heteo, Perezeo ug Jebuseo, pakiggubat ni Josue sa maong mga hari.
19 Walay syudad nga mihimog kasabotan
sa kabukiran, ug sa mga Heveo, sa tiilan sa
Bukid Hermon, ug sa kayutaan sa Mizpa. sa Israel gawas sa mga Heveo sa Gibeon.
4 Ug nanggawas silang tanan kuyog sa Gibuntog ang tanan.
20 Gihatagan ang tanan ni Yahweh sa
tagsa-tagsa ka tropa. Ingon sila kadaghan
sa balas sa baybayon ug may daghan pa kaisog pagpakig-away sa Israel aron sa ka-
kaayong kabayo ug karwahe nga andam tapusan malaglag sila nga way kaluoy su-
sa pakiggubat. 5 Naghiusa ang tanan nilang mala sa gisugo ni Yahweh kang Moises.
21 Niadtong panahona gisulong ni Josue
hari sa armadong kusog ug nagdungan
pagkampo sa tubod sa Merom aron pagsu- ang Anakim ug gilaglag ang tanan gikan sa
long sa Israel. kabukiran sa Hebron, sa Dabir, sa Anab, ug
6 Giingnan ni Yahweh si Josue: Ayawg sa Juda ug Israel. Gigun-ob ang ilang mga
kahadlok, kay ugma niining taknaa itugyan syudad.
22 Walay Anakim nga nahibilin sa yuta
ko silang tanan sa imong kamot. Samari
ang lutaluta sa ilang mga kabayo ug suno- sa Israel gawas sa Gaza, Gat ug Asdod.
23 Giilog ni Josue ang tibuok yuta sumala
ga ang ilang mga karwahe sa gubat.
7 Busa, nangadto sa Merom si Josue ug sa gisugo ni Yahweh kang Moises ug giha-
ang tanang armadong ginsakpan ug gipa- tag nga kabilin sa mga Israelita nga gia-
kalitan nilag sulong ang mga kaaway. 8 Ug pud-apod sa mga tribu. Pagkahuman niini,
gitugyan sila ni Yahweh sa kamot sa Israel nakapahulay na ang tanan ug wala nay
nga mibuntog ug migukod kanila hangtod mga gubat.
sa Dakong Sidon ug sa Mizpa sa sidlakan
hangtod sa walay nabiling buhi. 9 Gituman Kini sila ang mga hari sa nasod nga
1

usab ni Josue ang gisugo ni Yahweh bahin 12 gibuntog sa mga Israelita. Gikuha ang
sa lutaluta sa mga kabayo ug gisunog ang ilang kayutaan unahan sa Jordan sa may
mga karwahe. sidlakan, gikan sa walog sa Arnon hangtod
10 Niana pung taknaa mibalik dayon si sa Bukid Hermon ug ang tibuok kapata-
Josue, giilog ang Jazor ug gipatay ang hari gan.
niini. (Niadtong panahona, ang maoy Jasor 2 Nagpuyo si Sijon, hari sa mga
ulohan sa tanang gingharian.) 11 Gipatay Amorreo, sa Jesbon ug nagmando gikan
niya ang tanang lumolupyo niadtong syu- sa Aroer hangtod sa suba Jaboc, utlanan
dara. Walay gibiling buhi; gisunog ang syu- sa mga Amonita. Nahimutang ang Aroer sa
dad. daplin sa Arnon: ang utlanan sa tunga sa
12 Gikuha ni Josue ang tanang syudad walog. 3 Iyaha usab ang katunga sa Gilead
ingon man ang mga hari niini iyang gipa- ug ang kapatagan gikan sa sidlakan sa
matay sumala sa gisugo ni Moises, ang Lanao sa Quineret ngadto sa dalan padu-
sulugoon ni Yahweh. long sa Jesimot sa sidlakan sa dagat sa
13 Gisunog sa mga Israelita ang tanang may kapatagan, ang Dagat-Asin, sa tiilan
syudad gawas sa atua sa mga bakilid ug sa mga bakilid sa Pisga.
kabungtoran. Sa tanan, ang Jasor lang ang 4 Naghari si Og, hari sa Basan, usa sa

gipangunayag sunog ni Josue. nahibilin sa kaliwat ni Refaim nga nagpuyo
14 Gibahinbahin sa mga Israelita ang sa Astarot ug Edrei 5 sa tibuok Bukid Her-
mga nailog sa gubat lakip ang kahayopan. mon, Saleja ug sa tibuok Basan ngadto sa
Apan gipatay ang tanang lumolupyo. Wa- utlanan sa mga Gesurita ug Macati ug sa
lay gibilin. 15 Hingpit nga natuman ang gi- katunga sa Gilead unahan sa yuta ni Sijon,
sugo ni Yahweh kang Moises, ug gipiyal ni ang hari sa Jesbon. 6 Uban sa mga Israelita
Moises kang Josue. Gituman ni Josue ang gibuntog sila ni Moises, ang sulugoon ni
gisugo ni Yahweh kang Moises. Yahweh, ug gihatag ang ilang yuta isip

• 11.1 Gisaysay dinhi ang paglusad sa kam- ang tibuok yuta. Apan sa mga ulohan 13-19
panya ni Josue sa amihanan sa Palestina. gipakita nga giilog sa matag tribo ang gag-
Didto nailog niya ang Asor nga matawag nga mayng bahin sa yuta pinaagi sa tinagsa tag-
dakong syudad, kay dunay 40 mil ka lumolup- sang kalihokan.
yo. Morag nagpakita kini nga gibuntog niya
JOSUE 12 258

kabilin sa mga kaliwat ni Ruben, Gad ug sa 11 ang hari sa Jerimot, ang hari sa Laquis;
katunga sa tribu ni Manases. 12 ang hari sa Eglon, ang hari sa Gazer;
7 Kini ang mga hari nga gibuntog ni 13 ang hari sa Dabir, ang hari sa Gueder;

Josue ug sa mga Israelita sa kasadpan sa 14 Ang hari sa Jorma, ang hari sa Arad;

Jordan gikan sa Baal-Gad, sa Walog sa 15 Ang hari sa Libna, ang hari sa Odulam;

Lebanon, ngadto sa Bukid Halak padulong 16 Ang hari sa Maqueda, ang hari sa

sa Seir. (Ang ilang mga yuta gibahinbahin Betel;
ni Josue sa mga tribu sa Israel: 8 ang nasod 17 Ang hari sa Tupuaj, ang hari sa Hefer;

sa kabungtoran ug sa kapatagan, ang 18 Ang hari sa Afec ang hari sa Saron;

Araba, ang kiliran sa bungtod, ang kamin- 19 Ang hari sa Madon, ang hari sa Jasor;

gawan ug ang Negueb. Gipanag-iya kini sa 20 Ang hari sa Simeron, ang hari sa Acsaf;

mga Heteo, Amorreo, Kananeo, Pereseo, 21 Ang hari sa Tanac, ang hari sa Ma-

Heveo ug Jebuseo.) Mao kini ang mga hari gueda;
nga napildi: 22 Ang hari sa Cades, ang hari sa
9 ang hari sa Jerico, ang Hari sa Hay Jocneam sa Carmelo;
duol sa Betel; 23 Ang hari sa Dor sa bakilid sa Dor, ang
10 ang hari sa Jerusalem, ang hari sa hari sa Goyim sa Guilgal;
Hebron; 24 ug ang hari sa Tersa. 31 ka hari tanan.

ANG PAGBAHIN SA YUTA SA DOSE KA TRIBO
Gibahin ang yuta sa Canaan lita lakip ang tibuok Lebanon, sa sidlakan
• 1 Tigulang na si Josue; taas na kayo gikan sa Baal-Gad sa tiilan sa Bukid
13 ang panuigon. Busa, giingnan siya ni Hermon ngadto sa Agianan sa Lebo Jamat.
6 Ang kayutaan sa taga-Sidon nga nagpuyo
Yahweh: “Tigulang ka na, apan daghan pa
kaayong yuta nga wala nimo mabuntog, sa ibabaw gikan sa Lebanon ngadto sa
lakip ang mosunod: 2 Ang tanang kayutaan Misrefat-maim sa kasadpan. Papahawaon
sa mga Pilisteo ug sa mga Gesuri. 3 Ang ko sila atubangan sa mga Israelita. Se-
kayutaan gikan sa suba sa Shihor nga naa guraduha nga mabahin-bahin kining yutaa
sa sidlakan sa Ehipto ngadto sa utlanan sa sa mga Israelita pinaagi sa ripa ingon sa
Ekron sa amihanan nga giisip gihapong akong gisugo. 7 Ug bahina kining yutaa sa
yuta sa mga Kananeo. (Ang lima ka impor- siyam ka tribu ug ang katunga sa tribu ni
tanteng lungsod sa Filistea: Gaza, Asdod, Manases. Hatagi sila sa yuta gikan sa suba
Ascalon, Get ug Ekron; ang mga Heveo sa Jordan hangtod sa Dagat sa Mediteraneo
habagatan.) 4 Ang tibuok yuta sa mga Ka- sa kasadpan. Ang Mediteraneo ang utla-
naneo gikan sa Meara nga gihuptan karon nan.”
sa mga Sidonio ngadto sa Afec sa utlanan 8 Nakadawat na ang laing katunga sa

sa mga Amorreo; 5 ang yuta sa mga Gueb- tribu ni Manases ug ang mga tribu ni Ruben

• 13.1 Gibahinbahin ni Josue ang Yuta sa Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isacar, Zabulon,
Saad ngadto sa 12 ka tribo. Dan, Neftali, Gad, Aser, ug Benjamin. Apan
Sumala sa mabasa sa Ex 12: 38, naglang- ang matawag nga “mga anak ni Jose” nabahin
kob sila sa lainlaing pundok ug kaliwat sa kata- sa duha ka tribo: ang Efraim ug Manases (tan-
whan nga mibiya sa Ehipto. Ang uban mita- awa sa Jos 16:4). Busa, lakip sa tribo ni Levi
pon na sa Palestina (tan-awa ang Josue 8:33). moabot ang tanan og 13. Apan ang tribo ni
Mao nga dili kaayo hugot ang ilang panaghi- Levi sumala sa tradisyon gitukod sa mga banay
usa ug wala pa sila mahugpong isip usa ka nga mihalad sa kaugalingon sa pagpasiugda sa
nasod. Hinuon gitawag silag pundok sa 12 ka ilang mga ritwal ug wala makaangkon og ka-
tribo sa dili hitupngang gahom. Duha niini ka ugalingong teritoryo (Jos 21:10). Niining paa-
tribo nga mas gamhanan sa uban: ang tribo ni giha natukod pag-usab ang 12 ka tribo sa giba-
Efraim sa amihanan ug ang kang Juda sa hinbahin na ni Josue ang tibuok yuta.
habagatan. Giapud-apod nila ang yuta pinaagi sa ripa.
Nag-ingon ang matag usa nga kaliwat sila sa Ang mensahe mao nga ang Yuta sa Saad gasa
ilang magtutukod nga gitamod nila isip banto- sa Diyos (ang Salmo 16 naggamit sa samang
gan, mao nga gidala nila ang iyang ngalan. hulagway). Ang matag tribo nakadawat sa
Hinuon, isip mga Israelita, nagtoo ang tanan bahin nga wala nila pilia ug nga pakigbisogan
nga kaliwat sila ni Jacob/Israel ug naggikan sa nila aron mailaha. Ang matag usa kanato
usa sa mga anak sa ilang kagikanan nga si nakadawat gikan sa Diyos sa gasa sa kinabuhi.
Jacob, ang gigikanan sa ilang ngalan. Dawaton nato ang maong gasa sa Diyos sa
Sa pagkatinuod, 13 ka tribo ang tanan, dili samang paagi nga gidawat sa tagsa tagsa ka
12. Itandi ang talaan sa mga anak ni Jacob sa tribo ang “naambitan nilang kabilin.” Ug sama
Gen 35:23 ug ang talaan dinhi. Makita nga nila kab-oton nato ang gitinguha natong kapa-
nagkatukma ang mosunod nga mga ngalan: laran uban sa kaisog ug pagsalig sa Diyos.
259 JOSUE 14

ug Gad sa yuta nga gihatag kanila ni Moi-
ses sa sidlakan sa Suba sa Jordan. Giha-
tagan na sila ni Moises, ang sulugoon ni
Yahweh, 9 sa yuta hangtod sa Aroer nga
nahimutang sa daplin sa walog sa Arnon
lakip ang syudad sa tunga sa walog ug ang
tanang yuta sa ibabaw ug sa patag gikan sa
Madaba hangtod sa Dibon. 10 Apil ang ti-
buok kalungsoran ni Sijon, hari sa mga
Amorreo nga naghari sa Jesbon hangtod
sa utlanan sa mga Amorita; 11 apil usab
ang Gilead, ang kayutaan sa mga Gesurita
ug Macati, ang mga yuta sa ibabaw sa
Hermon ug sa tibuok Basan hangtod sa
Saleca. 12 Sa Basan ang tibuok gingharian
ni Og nga naghari sa Astarot ug Edrei, ang
kataposan sa kaliwatan sa Refaim. Gibun-
tog sila ug gipapahawa ni Moises. 13 Apan
wala papahawaa sa mga Israelita ang mga
Gesurita ug ang Macati nga nagpabilin tali-
wala sa Israel hangtod karon. 14 Apan wa-
lay gihatag sa tribo ni Levi. Kay si Yahweh,
Diyos sa Israel, ang ilang kabilin sumala sa
iyang gisaad kanila.

Yuta ni Ruben, Gad ug Manases
15 Gihatagan ni Moses ug yuta ang tribu

ni Ruben sumala sa tagsa-tagsa ka banay.
16 Dako kaayo ang ilang nadawat: gikan sa

Aroer sa kilid sa Walog sa Arnon lakip ang
lungsod sa walog mismo ug ang tanan sa
ibabaw ug sa patag hangtod sa Madaba,
17 ang Jesbon ug ang kalungsoran sa iba-

baw ug sa patag: Dibon, Bamot-Baal, Bet
Baal-Maon; 18 Jassa, Cedimot, Mefat,
19 Cariatiarim, Sabama ug Saratasarar sa hangtod sa utlanan, ang Dagat sa Kinne-
ibabaw sa Gor; 20 Beth Peor, ang mga ret). 28 Kini ang gibilin sa tribo ni Gad su-
Bakilid sa Fasga, Betiesimot, 21 ang tanang mala sa tagsa-tagsa ka banay lakip ang
kalungsoran ug ang tibuok gingharian ni kalungsoran ug mga balangay nga atua pa
Sijon, hari sa mga Amorreo nga naghari sa sa layo.
Jesbon. Nabuntog siya ni Moises uban sa 29 Gibahinan ni Moises sa yuta ang ka-
mga pangulo sa Midian, Hevi, Recem, Sur, tunga sa tribo ni Manases sumala sa tagsa-
Jur ug Rebe nga mga nakigdapig kang tagsa nila ka banay: 30 gikan sa Majanaim
Sijon nga nanimuyo kaniadto niining yutaa. lahos sa Basan lakip ang tibuok gingharian
22 Lakip sa mga napatay sa giyera si Ba- ni Og, hari sa Basan ug ang 60 ka balan-
laam, anak ni Beor, ang manalagna sa mga gay sa Jair didto sa Basan. 31 Katunga sa
Israelita. 23 Busa, misangko ang yuta sa Gilead ingon man ang Astarot ug Edrei,
tribo ni Ruben sa Suba sa Jordan. Kabilin ang mga hamiling syudad ni Og sa Basan
kini sa tribo ni Ruben sumala sa tagsa- maoy gihatag sa katunga sa mga pamilya
tagsa ka kaliwat lakip ang kalungsoran ug nga gikan kang Maquir, ang anak ni
ang naglibot nga mga balangay. Manases.
24 Gihatagan ni Moises ang tribo ni Gad 32 Giingon niini pagbahin ni Moises ang

ug bahin sa yuta sumala sa tagsa-tagsa ka yuta sa didto pa siya sa kapatagan sa Moab
banay: 25 kang Yaser, ang tanang lungsod unahan sa Jordan, sa sidlakan sa Jerico.
33 Apan wala hatagi ni Moises ug yuta ang
sa Gilead, ang tunga sa kayutaan sa mga
Amonita hangtod sa Aroer nga nag-atu- tribu ni Levi. Si Yahweh, Diyos sa Israel,
bang sa Raba, 26 ug gikan sa Jesbon ngad- ang ilang kabilin, sumala sa iyang gisulti.
to sa Ramat-Mispe ug Betonim, ug gikan sa
Majanaim hangtod sa kayutaan sa Lodebar, Gibahinbahin ni Eleazar, ang pari, ni
1
27 ug sa kataposan sa walog sa Jordan: Bet 14 Josue, anak ni Nun, ug sa mga pa-
Aram, Bet Nimra, Sucot ug Safon ug ang ngulo sa pamilya sa mga tribo sa Israel ang
nahibilin sa gingharian ni Sijon, ang hari sa yuta sa Canaan sa mga Israelita. 2 Gipari-
Jesbon (ang sidlakan nga bahin sa Jordan pahan nila ang kayutaan sumala sa sugo ni
JOSUE 14 260

Yahweh kang Moises alang sa siyam ug Utlanan sa tribo ni Juda
tunga nga mga tribu. 3 Hinumdomi nga gi- Ang yuta nga gihatag sa tribu ni
1
hatagan na ni Moises ang duha ug tunga ka 15 Juda sumala sa tagsa-tagsa ka banay
tribu sa unahan sa Jordan sa ilang bahin mao ang duol sa utlanan sa Edom gikan sa
apan wala hatagig yuta ang mga Levita. kamingawan sa Sin ngadto sa Cades sa ha-
4 Kay ang mga anak ni Jose nahimong
bagatang kasadpan. 2 Ang utlanan sa ha-
duha ka tribu: kang Manases ug kang bagatan nagsugod sa tumoy sa Patayng
Efraim. Wala hatagig bahin sa yuta ang Dagat, 3 padulong sa habagatan sa Cades
mga Levita gawas sa pipila ka kalungsoran Barne nga moagi sa Hebron, padulong sa
nga ilang puy-an ug pastohan duol sa ilang Adar. Gikan didto moliko paingon sa Car-
baka ug ubang kabtangan. caa, 4 mamidpid sa Asmon ug mogawas sa
5 Gibahin sa mga Israelita ang yuta su- sapa sa utlanan sa Ehipto hangtod sa Me-
mala sa sugo ni Yahweh kang Moises. diteraneo.
5 Sa sidlakan, ang Patayng Dagat ang
Ang yuta ni Caleb ilang utlanan hangtod sa baba sa Jordan.
6 Sa pagpangadto sa mga anak ni Juda 6 Sa amihanan nagsugod ang utlanan sa
kang Josue sa Guilgal, miingon si Caleb, Dilang Dagat sa baba sa Jordan. Mosaka
anak ni Jefone nga Ceneseo: “Nasayod ka kini sa Bet Agla unya, moagi sa amihanan
sa gisulti ni Yahweh kang Moises, ang sulu- sa Bet Araba hangtod sa Bato ni Boen,
goon sa Diyos, didto sa Cades Barne ma- anak ni Ruben. 7 Ang utlanan misaka sa
hitungod kanimo ug kanako. 7 Kwarenta Debir gikan sa Walog sa Acor ug miliko pa-
anyos ako kaniadto sa pagpaanhi kanako dulong sa amihanan sa Gilgal atbang sa
ni Moises, ang sulugoon ni Yahweh, gikan Sak-anan sa Adomim, sa habagatan sa
sa Cades-barne aron pagsusi niining walog. Nagpadayon kini sa katubigan sa
yutaa. Ug gisuginlan ko siya sa tinuod nga En Semes ug natapos sa En Rogel. 8 Unya,
kahimtang subay sa akong kaugalingong misaka sa Walog sa Ben Hinon sa habaga-
paghukom. 8 Apan gibugnaw sa akong tan sa bungtod diin nahimutang ang syu-
mga kauban ang katawhan samtang mati- dad sa mga Jebuseo, ang Jerusalem. Ug
nud-anon akong nagtahod kang Yahweh, misaka pa ibabaw sa bukid sa kasadpang
akong Diyos. 9 Nianang adlawa nanaad kilid sa Walog sa Hinon subay sa habaga-
kanako si Moises: kay nagsunod ka man tang bakilid sa lungsod sa Jebusite (nga
kang Yahweh, imong Diyos, maangkon mao ang Herusalem). Gikan diha, misaka
nimo hangtod sa kahangtoran ug sa imong pa kini sa bungtod nga anaa sa Kasadpang
kabataan ang yuta nga imong gitumban. bahin sa Walog sa Hinom sa amihanang
10 Sukad kaniadto hangtod karon, kaluoy
tumoy sa Walog sa Rafaim. 9 Gikan sa bu-
sa Diyos, buhi gihapon ako sumala sa kid mipadulong kini sa tinubdan sa tubig sa
iyang saad. Kwarentay singko anyos na Neftoa, agi sa Bukid Efron ug miliko padu-
ang milabay sukad sa paghimo ni Yahweh long sa Baala, ang Cariatirim. 10 Gikan sa
sa maong saad kang Moises (samtang Baala miliko ang utlanan sa kasadpan
nagpanaw pa sa kamingawan ang Israel). ngadto sa kabukiran sa Seir paingon sa
Otsentay singko anyos na ako karon! amihanang bakilid sa Bukid Jarim, ang
11 Lig-on gihapon ako sama sa pagpadala
Queslon dayon, mipatighulog sa Bet
kanako ni Moises aron pagsulong dinhi; Sames latas sa Timna, 11 sangko sa amiha-
aron pagpakig-away ug pag-adto nganhi. nan sa Acaron ug miliko padulong sa Sica-
Lig-on gihapon ako karon sama kaniadto. ron agi sa Bungtod Baala, unay sa Jabnel
12 Busa, ihatag kanako ang kayutaan sa
ug matapos sa Dakong Dagat, ang Medi-
ibabaw nga gisaad ni Yahweh. Nasayod ka teraneo. 12 Sa kasadpan ang utlanan mao
nga may kaliwat sa mga higanti nga gita- ang Dakong Dagat mismo. Kini ang utla-
wag ug Enakim ang nangadto didto kan- nan nga naglibot sa kayutaan nga gihatag
sang kalungsoran dagko ug lig-on. Apan sa kabanayan sa tribo ni Juda.
sa tabang ni Yahweh papahawaon ko sila 13 Gibahinan si Caleb, anak ni Jefone, sa
sama sa giingon niya.” kayutaan ni Juda sumala sa sugo ni Yah-
13 Gipanalanginan ni Josue si Caleb, ang weh kang Josue. Busa, gihatagan siya ni
anak ni Jefone ug gihatagan sa syudad Josue sa Cariat-Arbe, ang nag-unang syu-
Hebron isip kabilin. 14 Busa, sukad kaniad- dad sa Anakim, ang Hebron karon. (Si
to hangtod karon gipanag-iya ang Hebron Arba ang kagikan ni Anak.) 14 Gipalagpot
sa kaliwatan ni Caleb, anak ni Jefone, ang ni Caleb sa maong dapit ang mga sumusu-
Ceneseo, kay nagsunod man siya kang nod ni Enac: ang kabanayan ni Sesai,
Yahweh, Diyos sa Israel. 15 Ang Hebron Ajiman ug Tolma – mga kaliwat ni Anak.
mao ang Cariat-Arbe sa kanhiayng pana- 15 Gikan didto mimartsa siya aron pagsu-

hon. Si Arbe ang labing bantogang tawo sa long sa katawhan nga nanimuyo sa Dabir,
mga Enakim. Unya, wala nay mga gubat ang Cariat Sefer kaniadto. 16 Unya, miingon
ug nakapahulay na ang tanan. si Caleb: “Ipapangasawa ko ang anak kong
261 JOSUE 17

babaye, si Acsa, sa makabuntog ug makai- Haraba - duha ka lungsod lakip ang kaba-
log sa Cariat Sefer.” 17 Gibuntog ang syu- langayan.
dad ni Otoniel, anak ni Quenas, igsoon ni 61 Sa kamingawan: Bet Araba, Mendin,
Caleb. Busa, gipaminyo ni Caleb ang iyang Secaca, 62 Nebsan, ang syudad sa Asin ug
anak nga si Acsa kang Otoniel. 18 Usa ka Enggaddi – unom ka lungsod lakip ang
adlaw niana, sa pag-adto niya kang Otoniel kabalangayan. 63 Dili mapahawa sa kataw-
giaghat niya ang bana sa pagpangayog usa han sa Juda ang mga Jebuseo nga nagpu-
ka uma sa iyang amahan. Sa pagkanaog yo sa Jerusalem, mao nga hangtod karon
niya sa asno, nangutana si Caleb: “Unsay nanimuyo ang mga Jebuseo uban sa mga
imong tuyo?” 19 Mitubag siya: “Hatagi akog anak ni Juda.
pabor. Kay imo man akong gihatagan ug
yuta sa Negueb hatagi usab ko bisag pipila Ang tribu ni Efraim
lang ka tubod.” Ug gihatagan siyag tubod
16 niAng nadawat nga yuta sa kaliwatan
1
sa ibabaw ug sa ubos. Jose pinaagi sa ripa nagsukad sa
Jordan atbang sa Jerico paingon sa sidla-
Listahan sa mga syudad sa Juda
kan. Gikan sa Jerico ngadto sa habagatan
20 Kini ang yuta nga gihatag sa tribu ni musaka ang utlanan agi sa kamingawan
Juda sumala sa kabanayan: 21 Ang mga ngadto sa ibabaw nga kayutaan hangtod sa
lungsod nga kinalay-an sa tribu ni Juda Betel. 2 Gikan sa Betel o Luz mopaingon sa
padulong sa utlanan sa Edom didto sa yuta sa mga Arqueo sa Atarot 3 unya, sa
Negueb: Cabsel, Edel, Jagur, 22 Cina, kasadpan sa mga Jefleteo hangtod sa Ubos
Dimona, Adada, 23 Cedes, Asor, Jetnan, nga Betoron. Gikan dinhi mopaingon sa
24 Zuf, Telem, Balot, 25 Asor, ang bag-ong Gazer hangtod sa Dagat Mediteraneo.
Cariot, Hesrom (sa ato pa, Asor), 26 Aman, 4 Nabahin ang maong kabilin sa mga
Sama, Molada, 27 Asergada, Asemon, Bet tribu ni Manases ug Efraim nga mga kali-
Pelet, 28 Asarsual, Berseba, Bisio-tia, 29 Ba- wat ni Jose. 5 Nagsukad ang utlanan sa
ala, Iyim, Esem, 30 Estolad, Cesil, Harma, tribu ni Efraim sa Atarot-Addar hangtod sa
31 Siquelag, Madmana, Sansana, 32 Lebaot,
ibabaw sa Betoron, 6 ug natapos sa Dagat
Selim, Aen ug Remon. 29 ka lungsod tanan Mediteraneo ug Micmetat sa amihanan.
lakip ang kabalangayan. Gikan didto miliko kini sa sidlakan padu-
33 Sa kapatagan sa kasadpan, may 14 long sa Tanaat Silo ug modagan lapas sa
ka lungsod lakip ang mga balangay: sidlakan paingon sa Janoka. 7 Unya, mo-
Estaol, Sarea, Asena, 34 Zanoe, Enggan- patighulog gikan sa Janoka ngadto sa
nim, Tapuaj, Enaim, 35 Jerimot, Adulam, Astarot ug Narata, moabot sa Jerico ug
Soco, Azeca, 36 Seraim, Aditaim, Gadera. matapos sa Jordan. 8 Gikan sa Tapuaj mo-
37 Senan, Adasa, Migdal-Gad, 38 Deleam, padulong kini sa kasadpan ngadto sa tubod
Masefa, Jactel 39 Laquis, Bascat, Eglon, ug matapos sa Dagat Mediteraneo. Kini
40 Cabon, Leheman, Cetlis, 41 Giderot, Bet ang yuta nga gihatag sa tribu ni Efraim
Dagon, Nahama ug Maqueda. Desisays ka sumala sa tagsa-tagsa ka banay niini. 9 La-
lungsod ang tanan lakip ang kabalanga- kip usab ang kalungsoran nga gilain alang
yan, 42 ang Lebana, Eter, Asan, 43 Jefta, sa mga Efraimita sulod sa kayutaan sa
Esna, Nesib, 44 Queila, Ajzob ug Maresa – kaliwatan ni Manases; ang tanang kalung-
siyam ang tanan lakip ang mga balangay; soran ug kabalangayan. 10 Wala papaha-
45 ang Acaron ug ang kalungsoran ug waa ang mga Kananeo nga nanimuyo sa
kabalangayan duol sa Asdod; 46 ang kayu- Gazer. Nagpuyo sila uban sa mga Efraimita
taan nga gikan sa Acaron ngadto sa dagat, hangtod karon, apan nagtrabaho daw mga
47 Azoto ug Gasa lakip ang kalungsoran ug ulipon.
kabalangayan hangtod sa sapa sa utlanan
sa Ehipto ug sa Dagat Mediteraneo. Ang tribu ni Manases
48 Sa kabukiran: Samir, Jeter, Socot, Gigahin ang usa ka
1 bahin sa yuta
49 Dana, Cariatsedna, ang Dabir karon, 17 kang Manases, ang panganay ni
50 Anab, Istemo, Anim, 51 Gosem, Jalon ug Jose. Gihatag ang kayutaan sa Gilead ug
Gilo – 11 ka lungsod lakip ang kabalanga- Basan kang Maquir, ang panganay ni
yan. 52 Arab, Duma, Esan, 53 Janum, Manases ug amahan ni Gilead isip bayani
Bettafua Afeca, 54 Jumta, Cariat-Arbe sa mga bantog nga kasundalohan. 2 May
(Hebron karon) ug Sior – siyam ka lungsod gihatag usab sa pipila ka pamilya sa kali-
lakip ang kabalangayan. 55 Maon, Carmel, watan ni Manases sumala sa tagsa-tagsa
Isif, Juda, 56 Jezrael, Jucadam, Zanol, ka banay niini: ang banay ni Abiezer, Elec,
57 Acain, Guibea ug Timna – napulo ka Esriel, Siquem, Jefter ug Semida. Kini ang
lungsod lakip ang kabalangayan. 58 Halul, mga banay sa kaliwat nga mga lalaki ni
Betsur, Gedor, 59 Marat, Bet-Anot ug Manases, anak ni Jose.
Eltecon - unom ka lungsod lakip ang kaba- 3 Walay anak nga lalaki si Selofjad, ang

langayan. 60 Cariatbaal, ang Cariatiarim ug anak ni Jefer, anak ni Gilead, anak ni
JOSUE 17 262

Maquir, anak ni Manases, pulos babaye “Daghan kamo ug gamhanan kaayo. Dili
lang: si Majla, Noa, Jogla, Milca ug Tirsa. lang usa ka bahin ang mainyo, 18 kay ma-
4 Nangadto sila kang Eleazar, ang pari, ug nungas man kamo sa kalasangan nga in-
Josue, anak ni Nun, ug sa mga pangulo ug yong hinlo-an. Mainyo ang tibuok kayutaan
miingon: “Nagsugo si Yahweh kang Moises ug mapapahawa ninyo ang mga Kananeo
sa paghatag kanamog pipila ka bahin sa bisag may karwahe pa sila nga puthaw, ug
yuta sa among mga igsoon nga among bisag kusgan pa sila.
panag-iyahon.” Sumala sa sugo ni Yahweh
gihatagan silag yuta uban sa lalaki nilang Gibahinbahin ang mga nahibiling yuta
kaparyentihan. 5 Sa ingon, nakadawat si Human iloga ang kayutaan, nagti-
1
Manases ug 10 ka bahin gawas sa kayu- 18 gom ang tibuok katilingban sa Israel
taan sa Gilead ug Basan nga nahimutang sa Silo ug gipahimutang didto ang Toldang
atbang sa Jordan. 6 Kay nabahinan man sa Tagboanan.
yuta ang mga babayeng kaliwat ni Mana- 2 Apan may pito ka tribo sa mga Israelita
ses ingon man ang lalaking kaliwatan, nga wala pa mahatagi sa bahin nila sa yuta.
naangkon ang yuta sa Gilead mismo sa na- 3 Busa, giingnan sila ni Josue: “Kanus-a pa
hibiling kaliwat ni Manases. kamo mangadto aron pagpanag-iya sa
7 Nagsukad sa Aser ngadto sa Micmetat, yuta nga gihatag kaninyo ni Yahweh, ang
atbang sa Siquem ang utlanan sa Manases. Diyos sa inyong kagikanan? 4 Pagpilig tulo
Gikan didto mopadulong kini sa habagatan ka lalaki sa matag tribo. Ipadala ko sila
ngadto sa Sapa sa Tapuaj. 8 Gipanag-iya aron pagsukod ug pagsuhid sa tibuok ka-
ang yuta nga naglibot sa Tapuaj sa tribu ni yutaan nga 5 kinahanglang bahinon sa pito.
Manases. Apan naangkon ang lungsod sa Nakaangkon na ang tribu ni Juda sa haba-
Tapuaj sa may utlanan ni Manases sa mga gatan sa kayutaan ug ang tribo ni Jose sa
kaliwat ni Efraim. 9 Mopaubos ang utlanan amihanan. 6 Human ninyo masuhid ang
agi sa sapa, sa habagatan diin nahimutang pito ka bahin sa kayutaan, tahoi dayon ako
ang kalungsoran nga gilain alang ni Efraim sa resulta aron maripa kini atubangan ni
gikan sa kalungsoran ni Manases. Apan Yahweh, atong Diyos. 7 Apan walay bahin
mopaingon ang utlanan ni Manases sa ami- sa yuta ang mga Levita sama sa inyong
hanan sa sapa ug matapos sa dagat. madawat. Ang ilang kabilin mao ang pag-
10 Atua sa habagatan ang kang Efraim ug alagad isip pari ni Yahweh. Nakadawat na
ang kang Manases sa amihanan. Ang ang mga tribo ni Gad, Ruben ug katunga sa
Dagat Mediteraneo maoy utlanan niining tribo ni Manases sa ilang bahin unahan sa
tanan sa kasadpan ug mosangko sa Aser sidlakan sa Jordan sumala sa gihatag kani-
dapit sa amihanan, ug sa sidlakan ang la ni Moises, ang sulugoon ni Yahweh.
Isacar. 11 Sulod sa kayutaan sa Isacar ug 8 Sa wala pa molakaw ang mosukod sa
Aser, ang Manases may Betsan ug Jiblam kayutaan, gisugo sila ni Josue: “Lakaw,
ug ang naglibot nga kalungsoran ingon sukda ug himuig mapa ang tibuok kayu-
man ang Dor ug Endor, Tanac ug Meguido, taan. Unya, balik dinhi ug bahinan ko kamo
lakip ang naglibot nga kalungsoran ug ang dinhi sa Silo pinaagi sa ripa atubangan ni
ikatulo mao ang Nifet. 12 Apan dili maka- Yahweh.” 9 Mibiya ang mga lalaki ug misu-
buntog ang katawhan sa Manases niining roy sa tibuok kayutaan. Gilista nila ang ta-
mga lungsora. Busa nagpadayon ang mga nang kalungsoran ug gitun-ag unsaon pag-
Kananeo sa pagpuyo uban kanila. 13 Apan, bahin niini sa pito. Sa paghatag nila niini
sa lig-on na ang mga Israelita, gipugos nila kang Josue sa kampo sa Silo, 10 nagripa
ang mga Kananeo sa pagtrabaho alang siya pinaagi sa pagpangonsulta kang
kanila, apan wala nila papahawaa. Yahweh. Gibahin niya ang kayutaan alang
14 Nakigsulti kang Josue ang kaliwatan sa mga Israelita sumala sa tagsa-tagsa ka
ni Jose: “Nganong usa ra man ka bahin sa panimalay.
yuta ang amoa nga daghan man kami tu-
ngod sa panalangin ni Yahweh?” 15 Mitubag Ang tribo ni Benjamin
si Josue: “Kon daghan ang inyong kata- 11 Naadto sa tribo ni Benjamin sumala

whan, panungas sa kalasangan. Paghinlog sa tagsa-tagsa ka banay ang unang bahin
dapit alang kaninyo sa yuta sa mga Pere- sa yuta, gitaliwad-an sa tribo ni Juda ug ni
seo ug sa Rafaim, kay gigamyan man kaha Jose. 12 Nagsugod sa Jordan ang utlanan
mo sa kayutaan sa Efraim.” 16 Mitubag ang sa amihanan, misaka sa amihanan sa Je-
kaliwatan ni Jose: “Dili pa igo ang kayu- rico pataas, ngadto sa kabungtorang dapit
taan sa ibabaw alang kanamo. Sa kapata- sa kasadpan ug natapos sa kamingawan sa
gan anaa ang mga Kananeo nga may mga Betaven. 13 Gikan didto nagpadayon kini sa
karwaheng puthaw ingon man ang Bet habagatan sa Luz nga gitawag karon ug
San, ang naglibot nga kalungsoran ug ang Betel ug paubos ngadto sa Atarot Adar sa
anaa sa patag sa Israel.” 17 Giingnan ni habagatang bukid sa Ubos nga Betoron;
Josue ang mga tribu ni Efraim ug Manases: 14 unya, gikan dinhi, miliko sa kasadpan sa
263 JOSUE 19

maong bukid padulong sa habagatan ug banay. Misangko sa Sarid ang utlanan,
natapos sa Cariat-Baal nga gitawag karon 11 misaka sa kasadpan sa Marala ug miabot

ug Cariatiarim, syudad sa tribo ni Juda. pag-una sa Debaset; unya, sa sapa sa sid-
Kini ang utlanan sa kasadpan. lakan sa Jocueam. 12 Gikan sa Sarid mipa-
15 Nagsugod ang habagatang utlanan dulong kini sa sidlakan, atbang sa adlaw
gikan sa daplin sa Cariatiarim padulong sa nga mosubang hangtod sa utlanan sa
Gasin ngadto sa tubod sa sapa sa Neftoa, Ceselet Tabor ug mipadayon sa Daberet ug
16 ug mipadayon sa tiilan sa bukid atbang sa Jafia. 13 Gikan didto mipadayon sa sidla-
sa Walog sa Ben Hinon sa Amihanang kan ngadto sa Gatha-Hefer ug Itakasin
bahin sa Walog sa Refaim. Mipaingon kini dayon migawas sa Remon liko padulong sa
sa habagatan tadlas sa Walog sa Hinom, Noa. 14 Sa amihanan miliko kini paingon sa
ang habagatan sa Jebuseong kabungtoran amihanan sa Hanaton ug misangko sa
ug misangko sa En Rogel. 17 Miliko dayon walog sa Jeftael. 15 Lakip niini ang Catat,
kini sa amihanan ngadto sa En Semes ug Nalal, Simron, Jedala ug Belen – 12 ka
migawas sa pundok sa mga bato sa Geli- lungsod uban sa naglibot nga kabalanga-
loth atbang sa Sak-anan sa Adommin yan. 16 Mao kini ang yuta nga nadawat sa
18 ngadto sa kabukiran sa amihanang bahin tribo ni Zabulon sumala sa tagsa-tagsa ka
sa Bet Araba ug paubos ngadto sa Araba banay.
ug 19 ngadto sa kabukiran sa amihanang 17 Napanag-iya sa tribo ni Isacar ang
bahin sa Bet Hagla nga lahos didto agi sa ikaupat nga bahin sa yuta sumala sa tagsa-
amihanan sa kabukiran nga nagdungaw sa tagsa ka banay. 18 Naabot sa Jezrael ang
Walog sa Jordan, ug matapos sa look sa utlanan ug nalakip ang Casalot ug Sunem;
Patayng Dagat, sa baba sa Jordan. Kini 19 Hafaraim, Seon, Anajerat; 20 Harabit,
ang utlanan sa habagatan. 20 Ang Jordan Quision, Ebes; 21 Ramet, ug En Ganim,
mismo maoy utlanan sa sidlakan, ang yuta Enjada ug Betpases. 22 Naabot ang utlanan
nga gihatag sa tribo ni Benjamin ug ang niini sa Tabor ug Sajesima ug Betsames ug
mga utlanan. natapos sa Jordan. Adunay 16 ka lungsod
21 Ang kalungsoran sa tribo ni Benjamin lakip ang naglibot nga kabalangayan.
sumala sa tagsa-tagsa ka panimalay mao 23 Mao kini ang gihatag sa tribo ni Isacar

ang Jerico, Bet Hagla, Valle de Casis, 22 Bet sumala sa tagsa tagsa ka banay: ang ka-
Araba, Semaraim, Betel, 23 Avim, Afara, lungsoran lakip ang naglibot nga kabala-
Ofra, 24 de Emona, Ofni ug Geba – 12 ka ngayan.
lungsod lakip ang naglibot nga kabalanga- 24 Napanag-iya sa tribu ni Aser ang ika-
yan; 25 ang Gabaon, Rama, Berot, 26 Misfe, limang bahin sa yuta sumala sa tagsa-
Cafira, Amosa; tagsa ka banay. 25 Sulod niini mao ang
27 Recem, Jirfel, Tarela; 28 Sela, Elef, Jelcat, Hali, Beten, Aijsaf, 26 Elmelec,
ang syudad sa mga Jebuseo o Jerusalem, Amad ug Mesal; sa kasadpan naabot ang
Guibea ug Cariat – 14 ka lungsod lakip ang utlanan sa Carmelo ug sa sapa sa Libanat;
naglibot nga mga balangay. Mao kini ang 27 sa pikas nga kilid padulong sa sidlakan
yuta nga gihatag sa tribo ni Benjamin sa Bet Dagon sangko sa Zabulon ug sa
sumala sa tagsa-tagsa ka banay. Walog sa Jeftael padulong sa amihanan
ngadto sa Betemec ug Nehiel ug mipada-
Ang bahin sa ubang tribu yon sa amihanan ngadto sa Cabul sa wala,
28 Dayon, padulong sa Abdon, Rejob, Ha-
19 saNapanag-iya ang ikaduhang bahin
1

yuta sa tribo ni Simeon, sumala sa mon ug Cana hangtod sa Dakong Sidon.
29 Unya, mibalik padulong sa Rama hang-
tagsa-tagsa ka banay. Gilibutan kini sa yuta
sa tribo ni Juda. 2 Anaa kanila ang Berseba, tod sa kinotahang syudad sa Tiro, dayon
Sabe, Molada; 3 Aser Sual, Bala, Asem, miliko sa Hosa ug natapos sa Dagat sa
4 Eltolad, Betul, Jorma; 5 Siquelag, Betmar- Mediteraneo. Lakip niini ang Majleb,
cabot, Jersesusa; 6 Betlebaot ug Sarujen – Acziba, 30 Acra, Afec, Rejob: 22 ka lungsod
13 ka lungsod ug ang naglibot nga kaba- lakip ang naglibot nga kabalangayan.
31 Mao kini ang gihatag sa tribo ni Aser
langayan. 7 Zain, Remon, Afar ug Asau –
upat ka lungsod ug ang naglibot nga kaba- sumala sa tagsa-tagsa ka banay.
langayan. 8 Gidugang pa ang kabalangayan 32 Napanag-iya sa tribo ni Neftali ang
sa gawas sa maong kalungsoran hangtod ikaunom nga bahin sa yuta sumala sa
sa Baalat Beer (Ramat sa Negueb). Mao tagsa-tagsa ka banay. 33 Nagsugod ang
kini ang gihatag sa tribu ni Simeon sumala utlanan sa Helef ug sa Tugas sa Senanim
sa tagsa-tagsa ka banay nga 9 gikuha sa padulong sa Adami-Neceb ngadto sa
bahin ni Juda nga dako ra kaayo. Sa ingon, Jabnel hangtod sa Lecum ug matapos sa
gihatagag yuta ang tribo ni Simeon sulod sa Jordan. 34 Midagan kini sa kasadpan ngad-
kayutaan sa tribo ni Juda. to sa Azanottabor, ug mipadayon sa Hu-
10 Napanag-iya sa tribo ni Zabulon ang cosa sangko sa Zabulon sa hagabatan,
ikatulong bahin sumala sa tagsa-tagsa ka Aser sa kasadpan ug Jordan sa sidlakan.
JOSUE 19 264
35 Ang mga kinotahang syudad mao ang niadtong panahona. Niini lang higayona
Asidem, Ser, Hamat, Recat, Cenrat; 36 Ede- makabalik ang nakapatay sa kaugalingong
ma, Arama, Jasor; 37 Cades, Edrei, En lungsod nga iyang giikyasan ug sa iyang
Jasor; 38 Jiron Magdalel, Joren, Betanat, balay.”
Bet Sames – 19 ka lungsod lakip ang nagli- 7 Alang niini, gilain nila ang Cades sa
bot nga kabalangayan. 39 Mao kini ang gi- Galilea, sa kabungtoran sa Neftali, Siquem
hatag sa tribo ni Neftali sumala sa tagsa- sa ibabaw nga kayutaan sa Efraim ug
tagsa ka banay. Cariat-Arbe nga Hebron na karon sa iba-
40 Napanag-iya sa tribo ni Dan ang ika- baw sa Juda. 8 Sa sidlakan sa Jordan, sa
pitong bahin sa yuta sumala sa tagsa-tagsa kamingawang sidlakan sa Jerico gipili nila
ka banay. 41 Sulod sa kayutaan anaa ang ang Basor sa kayutaan ni Ruben, Ramot sa
Saraa Estaol, Irsemes; 42 Selebin, Ayalon, Gilead sa kayutaan ni Gad ug ang Golan sa
Jetela; 43 Elon, Tinnata, Acaron, 44 Eltece, Basan sa kayutaan ni Manases. 9 Mao kini
Guibeton, 45 Balat, Jud, Bene, Barac. Gat ang kalungsoran nga gilain alang sa bisan
Rimon; 46 Mejarcon ug Racon lakip ang kinsang Israelita o bisan kinsang langyaw
yuta libot sa Joppe. 47 Apan naglisud sa nga nagpuyo uban kanila nga nakapatay
pag-angkon sa ilang yuta ang tribo ni Dan. nga dili tinuyo. Himoon kining dalangpan
Busa, mitungas sila ug misulong sa Lesem aron makalikay sa panimalos sa kaparyen-
nga nakuha nila ug gipatay ang mga lumu- tihan sa napatay hangtod nga mahatagan
lopyo niini. Sa nailog na ang kalungsoran, siyag publikong husay.
didto sila nanimuyo. Giilisan nila ang nga-
lan nga Lesem sa Dan sunod sa ilang gigi- Ang kalungsoran sa mga Levita
kanan. 48 Mao kini ang yuta sa tribo ni Dan Nangadto
1 kang Eleasar, ang pari,
sumala sa tagsa-tagsa ka banay: ang mga 21 ang mga pangulo sa pamilyang
lungsod lakip ang naglibot nga kabalanga- Levita, ug kang Josue, anak ni Nun, ug sa
yan. mga pangulo sa pamilya sa tanang tribo sa
49 Human maapud-apod ang kayutaan Israel. 2 Sa Silo, sa Canaan, miingon sila:
sa mga Israelita pinaagi sa ripa, gihatagan “Nagsugo si Yahweh kang Moises sa pag-
nilag yuta si Josue, anak ni Nun, nga iyang hatag kanamog lungsod nga among
mapanag-iya. 50 Sa sugo ni Yahweh gihatag kapuy-an lakip sa pastolan nga maglibot
ang lungsod nga gipangayo niya: ang niini alang sa among mga baka.” 3 Sumala
Tamnat-Seraj sa kabungtoran sa Efraim. sa kasugoan ni Yahweh mihatag sa mga
Gitukod niya ang syudad ug didto na siya Levita ang mga Israelita sa kalungsoran ug
nanimuyo. pastolan gikan sa ilang kayutaan.
51 Mao kini ang mga bahin sa kayutaan 4 Ang pamilya ni Quehat ang unang
nga gipahatpahat ni Eleasar nga pari, ni gihatagan sa mga Levitang banay. Nada-
Josue, anak ni Nun, ug sa mga pangulo sa wat sa mga Levita, nga kaliwat ni Aaron,
matag pamilya alang sa mga tribo ni Israel. ang pari, ang 13 ka lungsod sa Juda,
Giripa kini sa Silo atubangan ni Yahweh, sa Simeon ug Benjamin. 5 Nakadawat ang
ganghaan sa Toldang Tagboanan. Sa ubang pamilya ni Quehat nga gipundok-
ingon, nahuman ang pag-apud-apod sa pundok sumala sa tagsa-tagsa ka banay ug
kayutaan. 10 ka lungsod gikan sa kayutaan sa
Efraim, Dan ug katunga sa tribu ni Mana-
Ang syudad nga dangpanan ses. 6 Gihatagan ang banay ni Guerson ug
20 1 Miingon si Yahweh kang Josue: 13 ka lungsod gikan sa kayutaan ni Isacar,
2 “Sultihi ang mga Israelita: Pagpilig mga Aser, Neftali ug ang katunga sa tribo ni
syudad nga kadangpan sumala sa akong Manases sa Basan. 7 Gihatagag 12 ka lung-
gisulti pinaagi ni Moises. 3 Aron ang mga sod gikan sa kayutaan ni Ruben, Gad ug
tawong makapatay nga wala tuyoa adunay Zabulon ang pundok sa pamilya sa banay
lugar nga kadangpan gikan sa mga par- ni Merari. 8 Gihatag sa mga Israelita ang
yenti sa napatay nga buot manimalos. maong mga lungsod ug pastohan sa duol
4 Makadangop ang nakapatay sa maong sa mga Levita pinaagi sa ripa sumala sa
mga lungsod. Mubarog siya sa ganghaan gisugo ni Yahweh kang Moises.
sa lungsod ug mopatin-aw sa iyang kaso sa 9 Mao kini ang kalungsoran sa Juda ug

mga katigulangan sa maong dapit. Abi-abi- Simeon nga gihatag ni Josue 10 sa kaliwa-
hon siya ug hatagan sa dapit nga kapuy-an tan ni Aaron sa panimalayng Quehat sa
niya uban kanila. 5 Kon mosunod ang ma- Levitang tribo kay una man silang nahata-
nimalos niya, dili siya itugyan, kay nakapa- gan sa pipila ka syudad. 11 Gihatag kanila
tay man siya nga dili tinuyo, ug dili tungod ang Cariat-Arbe, ang nag-unang syudad sa
sa kaligutgot. 6 Magpabilin ang nakapatay Enac, ang Hebron karon sa kabungtoran sa
nianang lungsora hangtod nga makadawat Juda lakip ang pastolan niini. 12 Apan
siyag husay nga publiko ug mamatay ang nahatag na kang Caleb, anak ni Jefone,
pangulong hari nga anaa sa katungdanan ang kaumahan ug naglibot nga kabalanga-
265 JOSUE 22

yan isip iyahang kabtangan. 13 Mao nga 38 Gikan sa tribu ni Gad, upat ka lungsod:
gihatag sa mga kaliwat ni Aaron nga pari ang syudad nga dangpanan, ang Ramot-
ang Hebron, ang syudad nga dangpanan, Gilead, Manaim, 39 Jesbon ug Jazer lakip
ang Libna lakip ang pastolan, 14 Jeter, ang pastohan sa matag usa. 40 Napulog
Estemo, 15 Jelon, Dabir, 16 Asan, Yuta ug duha ka lungsod tanan ang gihatag sa
Betsames. May pastolan ang matag usa: banay ni Merari.
ang nakuha gikan sa duha ka tribo ang 41 Ang kalungsoran nga gihatag sa mga

siyam ka lungsod. 17 Sa kayutaan sa Levita gikan sa kabilin sa mga Israelita
Benjamin, upat ka lungsod ang nahatag: moabot ug 48 ka lungsod lakip ang mga
Gibeon, Geba, 18 Anatot ug Almon ug ang pastohan sa matag usa. 42 Ang matag lung-
pastolan. Upat ka lungsod tanan. 19 May 13 sod niini adunay nagpalibot nga pastolan.
ka lungsod ang tanan lakip ang pastohan 43 Sa ingon, gihatag ni Yahweh sa mga

nga gipanag-iya sa kaparian nga kaliwat ni Israelita ang tibuok kayutaan nga gisaad
Aaron. niya sa ilang kagikanan sa pormal nga
20 Gihatag ang pipila ka lungsod gikan paagi. Nanag-iya ug nanimuyo sila niini.
sa kayutaan sa Efraim sa ubang pamilya sa 44 Unya, gihatagan sila ni Yahweh ug kali-

mga Levita sa panimalay nga Quehat. naw sa tibuok kayutaan sumala sa iyang
21 Ang Siquem, ang syudad nga dangpanan saad sa ilang kagikanan. Dili makasukol
lakip ang pastolan sa kabungtoran sa ang ilang kaaway. Gipabuntog sila ni
Efraim ug ang Gazer, 22 Kisaim, ang Be- Yahweh sa ilang kaaway, 45 ug gituman
toron nga parehas may pastohan: upat ka niya ang iyang gisaad sa katawhan sa
lungsod. 23 Gikan sa kayutaan sa Dan, Israel.
Elteco, Guibeton, 24 Ayalon, ug Gatrimon
lakip ang pastohan: upat ka lungsod. Ang altar tabok sa Jordan
25 Gikan sa kayutaan sa katungang tribu ni • 1 Gipatawag ni Josue ang mga
Manases duha ka lungsod: Tanac ug Ga- 22 Rubenita, Gadita ug ang katunga sa
trimon lakip ang pastohan. 26 10 ka lung- tribo ni Manases; 2 ug giingnan sila: Gitu-
sod ang tanan lakip ang pastohan nga man ninyo ang gisugo ni Moises, ang sulu-
gihatag sa mga pamilya sa banay nga goon ni Yahweh. Gituman usab ninyo kanu-
Quehat. nay ang akong mga sugo 3 ug sa dugay
27 Gihatag sa banayng Levita ni Guerson nga panahon – hangtod karon – wala ninyo
ang syudad nga dangpanan sa Golan didto pasagdi ang inyong kaigsuonan hangtod
sa Basan. Ug ang Astarot; may pastolan karon. Sa tanang higayon nagtuman kamo
ang kada usa: duha ka lungsod nga gikan sa mga sugo ni Yahweh, inyong Diyos.
sa katungang tribo ni Manases. 28 Upat ka 4 Karon nga gihatag na ni Yahweh, inyong

lungsod gikan sa kayutaan sa Isacar: Qui- Diyos, ang pahulay sa inyong kaigsuonan
suon, Daberet, 29 Jaramut ug Engannim; nga iyang gisaad, pamalik kamo sa inyong
may pastohan ang matag usa. 30 Sa kayu- panimalay, sa yuta nga gipaangkon kanin-
taan sa Aser, upat ka lungsod: Masal, yo ni Moises, ang sulugoon ni Yahweh, sa
Abdon, 31 Helkat ug Rejob. May pastohan unahan sa Jordan. 5 Apan ampingi labaw
ang matag usa. 32 Sa kayutaan sa Neftali sa tanan ang pagtuman sa kasugoan sa
tulo ka lungsod: Cades, ang syudad nga Balaod nga gihatag kaninyo ni Moises, ang
dangpanan sa Galilea, Hamot Dor ug sulugoon ni Yahweh. Higugmaa si Yahweh,
Carten. May pastolan usab ang kada usa. inyong Diyos, subaya kanunay ang iyang
33 Ang mga Gersonita sumala sa tagsa- dalan, ug sunda ang iyang mga sugo.
tagsa ka banay gihatagag 13 ka lungsod Magmatinud-anon kamo kaniya ug alagari
lakip ang pastohan sa matag usa. siya sa tibuok kasingkasing ug kalag.
34 Gihatag sa panimalay nga Merari ang 6 Busa, gipanalanginan sila ni Josue ug

nahibilin sa mga Levita – ang upat ka lung- namauli sila sa ilang mga panimalay.
sod nga may pastolan ang matag usa. 7 (Gihatag ni Moises ang kayutaan sa

Gikan sa kayutaan sa Zabulon: 35 Jecnan, Basan sa katunga sa tribo ni Manases.
Carta, Rimmon ug Nahalal; 36 Gikan sa Tungod niini gihatagan ni Josue ug yuta
kayutaan sa tribo ni Ruben lapas sa ang laing katunga sa tribo ni Manases uban
Jordan, upat ka lungsod: ang syudad nga sa kaigsoonan sa kasadpan sa Jordan.) Sa
dangpanan, ang Besor, Yasa, 37 Quedenal pagpapauli kanila ni Josue, gipanalanginan
ug Mefat lakip ang pastolan sa matag usa. sila. 8 Miingon siya: “Pamalik sa inyong

• 22.1 Sa panahon ni Josue, ang mga ulohana aron paghatag og katarongan sa mga
Israelita may pipila ka dapit diin mag-ampo Israelita nga sa nanglabayng panahon nagpa-
sila. Sa gihikay na ang pagpatik niining basa- daghan sa ilang dapit-ampoanan. Sa samang
hona sa kapid-an ka siglo nga milabay, gidili higayon, gihikay kini aron pagpaambit sa mo-
na ang paghalad og sakripisyo bisag asa, ga- sunod nga pagtulon-an: gikinahanglang ampi-
was sa Templo sa Jerusalem. Gisulat kining ngan sa Israel ang relihiyoso nilang kahiusa.
JOSUE 22 266

mga tolda dala ang daghan kaayong ba- ug katunga sa tribo ni Manases ngadto sa
handi, ang daghang baka, salapi ug bula- mga pangulo sa Israelita: 22 “Si Yahweh
wan, ang tumbaga ug puthaw, ug ang dag- mao ang Diyos sa mga diyos! Nasayod ka-
hang bisti, ang nailog gikan sa kaaway ug ayo si Yahweh. Pahibaloon usab namo ang
bahin-bahina sa inyong kaigsuonan.” Israel: Pasiloti dayon kami karon kang
9 Namauli ang mga tribo ni Ruben, Gad, Yahweh kon may pagbudhi ug pagsukol sa
ug katunga sa tribo ni Manases, gibiyaan among bahin batok kaniya. 23 Pasiloti kami
ang mga Israelita sa Silo sa yuta sa Canaan kon nagtukod kamig altar aron mopahilayo
ug mipauli sa yuta sa Gilead nga ilang kaniya o maghalad kami ug mga halad-
naangkon. Nanimuyo sila didto sumala sa sinunog ug ubang halad ug sakripisyo sa
sugo ni Yahweh kang Moises. panagdait diha sa altar. 24 “Nahimo kini
10 Sa pag-abot nila sa Gelilot, duol sa aron malikayan ang panghitabo nga kon
Jordan, sa yuta sa mga Kananeo, nagtu- usa niana ka adlaw mangutana ang inyong
kod ang mga Rubenita, Gadita ug katunga kabataan sa among kabataan: “Unsay in-
sa tribo ni Manases tupad sa Jordan ug yong labot kang Yahweh, Diyos sa Israel?
25 Gihimo ni Yahweh ug utlanan ang Jordan
dako kaayong altar. 11 Sa pagkadungog sa
mga Israelita nga gitukod sa mga Rubenita, tali kanamo ug kaninyo – mga anak ni
Gadita ug katunga sa tribo ni Manases ang Ruben ug ang mga anak ni Gad! Dili kamo
altar atbang sa yuta sa Canaan duol sa kabahin ni Yahweh. Tingali unya nga ang
pundok sa kabatohan sa Jordan, unahan inyong kabataan ang makaingon sa paghi-
sa kayutaan sa mga Israelita, 12 gipatawag klin kanamo ni Yahweh.
dayon sa mga Israelita ang tibuok katiling- 26 Busa, nagsabutsabot kami: Magtukod

ban ngadto sa Silo aron makiggubat kanila. tag altar dili alang sa halad-sinunog o
13 Gipadala sa mga Israelita si Finjas, ubang sakripisyo 27 hinunoa, isip saksi tali
anak ni Eleasar, ang pari, sa mga Rubenita, kanamo ug kaninyo ug sa sunod namong
Gadita ug sa katunga sa tribu ni Manases kaliwatan. Magmatuod nini nga nagsimba
sa yuta sa Gilead. 14 Giubanan siya sa 10 usab kami kang Yahweh pinaagi sa among
ka hamiling lalaki ug usa ka pangulo sa halad-sinunog, mga halad ug sakripisyo sa
matag tribo sa Israel. Pangulo ang kada usa kahiusa sa iyang atubangan, aron sa uma-
sa iyang pamilya sa mga banay sa Israel. abot ang inyong kabataan dili makaingon
15 Miabot sila sa yuta sa mga Rubenita, sa among kabataan: Dili kamo kabahin ni
Gadita ug sa katunga sa tribo ni Manases Yahweh. 28 Kay niining kahimtanga ma-
ug miingon: 16 “Nangutana kaninyo ang ti- kaingon kami: “Tan-awa kining altar, ang
buok katilingban ni Yahweh: Unsay ipasa- altar ni Yahweh nga hinimo sa among kagi-
bot sa gibuhat ninyong pagbudhi batok sa kanan dili alang sa halad-sinunog o sa
Diyos sa Israel? Nganong gisalikway man uban pang sakripisyo hinunoa, isip saksi
ninyo karon si Yahweh sa pagtukod sa kau- tali kanamo ug kaninyo. 29 Dili kami buot
galingon ninyong altar? Nakasala kamo mosukol kang Yahweh, o mopahilayo kani-
batok kang Yahweh mismo. 17 Dili pa ba igo ya karong adlawa. Wala namo tukora ang
ang sala sa Peor nga hangtod karon wala altar alang sa halad-sinunog o halad ug
pa ta mahinloi? Bisan pa sa mga katalag- sakripisyo aron pagpakig-indig sa altar ni
man nga natagamtaman sa tibuok katiling- Yahweh, among Diyos, nga nagbarog atu-
ban ni Yahweh, kulang pa ba kini? 18 Nag- bangan sa iyang santwaryo!”
dumili na ba kamo karon pagsunod kang 30 Nahimuot si Finjas, anak ni Eleazar,
Yahweh? ang pari, ug ang mga pangulo sa katiling-
“Kon mosupak kamo batok kaniya ka- ban – mga pangulo sa mga Israelita – sa
rong adlawa, ugma musilaob ang iyang ka- pagkadungog nila sa tubag sa mga anak ni
suko batok sa tibuok katilingban sa Israel. Gad, Ruben ug Manases. 31 Unya, si Finjas,
19 Nagtoo ba kamo nga hugaw ang inyong anak ni Eleazar, ang pari, miingon sa mga
yuta? Nan, pangadto mo sa kayutaan ni anak ni Ruben, ni Gad, ug ni Manases:
Yahweh diin nahimutang ang Balaang “Tataw na kaayo karon alang kanamo nga
Tolda, ug puyo uban kanamo. Apan ayawg giubanan ta ni Yahweh, kay wala kamo
rebeldi batok kang Yahweh ug batok kana- makasala batok kaniya. Naluwas ninyo ang
mo pinaagi sa pagtukod ug usa ka altar kabataan sa Israel sa silot ni Yahweh.”
nga makig-indig sa altar ni Yahweh, atong 32 Mibiya si Finjas, anak ni Eleazar, ang
Diyos. 20 Sa pagluib ni Acan, anak ni Zare, pari ug ang kaubang mga pangulo, ug
bahin sa mga butang nga tinunglo, wala ba mibalik sa Canaan. Gidala nila ang tubag
mopahungaw si Yahweh sa iyang kasuko sa tribo ni Ruben, Gad ug sa katunga sa
sa tibuok katilingban sa Israel, bisag usa tribo ni Manases ngadto sa mga Israelita.
lang ka tawo ang nakabuhat sa ingon? Dili 33 Ug niini nalipay ang mga Israelita. Nag-
ba, dili lang siya ang mamatay tungod sa pasalamat sila sa Diyos ug wala na mag-
iyang sala?” hisgot sa gubat ug paggun-ob sa kayutaan
21 Nanubag ang mga Rubenita, Gadita diin nanimuyo ang mga anak ni Ruben ug
267 JOSUE 24

Gad. 34 Gitawag sa mga Rubenita ug Gadita atong Diyos. Walay nakawang. 15 Apan
ang altar ug “Saksi”. Nag-ingon sila: “Kay sama nga natuman ang gisaad ni Yahweh
saksi kini nato nga si Yahweh mao ang alang kaninyo, ihatag usab ni Yahweh ang
Diyos.” kadautan nga gihulga niya hangtod nga
mawala kamo niining matahom nga yuta
Kataposang pakigsulti ni Josue nga iyang gihatag kaninyo, 16 kon musuk-
Milabay ang dugay nga panahon ug
1 wahi kamo sa kasabutan nga gibuhat uban
23 gipatagamtam na ni Yahweh ug kali- kanato ni Yahweh, atong Diyos. Kon mosu-
naw ang mga Israelita sa tanang utlanan. nod kamo ug moalagad sa laing diyos ug
Niining panahona tigulang na kaayo si moyukbo kanila, musilaob ang kasuko ni
Josue ug nagbaguod na sa pangidaron 2 ug Yahweh batok kaninyo ug mawala kamo sa
iyang gipatawag ang tibuok Israel – ang kalit sa tabunok nga kayutaan nga iyang
mga magulang, pangulo, sekretaryo ug gihatag.”
maghuhukom. Giingnan sila: “Tigulang na Gibag-o ang kasabutan sa Siquem
kaayo ako. 3 Nakasaksi kamo sa tanang
• 1 Gipatawag ni Josue sa Siquem ang
gibuhat ni Yahweh sa tibuok kayutaan kun
giunsa niya pagpakig-away alang kaninyo.
24 tanang tribo sa Israel ug gitigom ang
4 Hinumdomi kanunay ang akong pag- mga magulang, pangulo, maghuhukom, ug
apud-apod sa tibuok kayutaan nga atong kalihim. Nagdungan silag duol sa atuban-
nailog gikan sa Jordan hangtod sa Dakong gan sa Diyos. 2 Nakigsulti si Josue sa ka-
Dagat ingon man, ang nahibiling kayutaan. tawhan: Gisugo ako ni Yahweh, Diyos sa Is-
5 Magpadayon si Yahweh, atong Diyos, rael, sa pagsulti kaninyo: Kaniadto nagpu-
pagpapahawa kanila sa inyong atubangan. yo unahan pa sa Eufrates ang inyong kati-
Kawad-an silag mga yuta nga kuhaon gulangan si Tare, amahan ni Abraham, ug
ninyo sumala sa gisaad ni Yahweh. 6 Busa, Najor nag-alagad sa ubang diyos. 3 Apan
pagmaisugon kamo ug siguroha nga buha- gikuha ko si Abraham gikan sa Eufrates;
ton ninyo ang nasulat sa libro sa Balaod ni giagak latas sa kayutaan sa Canaan ug gi-
Moises. Ayawg simang sa tuo o sa wala. hatagag anak nga lalaki, si Isaac, nga mo-
7 Ayawg pakigsandurot sa mga nasod nga hatag kaniya ug daghang kaliwat. 4 Giha-
nagpabilin taliwala ninyo ni sangpit sa ilang tagan ko si Isaac ug duha ka anak: si Esau
diyos-diyos o panumpa sa ilang ngalan. ug si Jacob. Nakadawat si Esau sa kabuki-
Ayaw silag alagari ug yukboi. 8 Hinunoa, ran sa Seir isip kabilin, apan si Jacob ug
pabiling hiniusa kang Yahweh, atong Diyos, mga anak nanglugsong sa Ehipto.
ingon sa gibuhat ninyo hangtod karon. 5 Gipadala
9 Gipapahawa ni Yahweh sa inyong atuban- ko si Moises ug Aaron sa
gan ang daghan kaayong nasod nga gam- pagsilot sa Ehipto sa nasayran nin-
hanan. Walay makasukol kaninyo. 10 Ma- yong paagi aron makagawas kamo.
kagukod ang usa kaninyo sa 1,000, kay si 6 Gipagawas ko sa Ehipto ang inyong
Yahweh, atong Diyos, nakig-away man
alang kaninyo sumala sa iyang saad. 11 Ka- katigulangan ug mipaingon mo sa
ron pagmatngon nga higugmaon ninyo si dagat. Gigukod kamo sa mga Ehipto-
Yahweh, inyong Diyos. 12 Kon mobulag hanon sa ilang mga karwahe ug ka-
kamo kaniya ug moapil sa maong mga
nasod nga nahibilin pa uban kaninyo ug bayo hangtod sa Pulang Dagat. 7 Mi-
makigsandurot kanila sa kaminyoon, sangpit kamo kang Yahweh ug nagbu-
13 timan-i nga dili mopapahawa kanila si
tang siyag dakong kangitngit tali
Yahweh. Apan, mahimo sila nga laang ug kaninyo ug sa mga Ehiptohanon.
lit-ag alang kaninyo. Mga lapdos sila sa in-
yong kilid ug mga tunok sa mata hangtod Gipabun-okan sila sa dagat ug nanga-
nga mawala kamo ining matahom nga yuta lumos sila. Nakasaksi kamo sa iyang
nga gihatag kaninyo ni Yahweh, atong gibuhat sa Ehipto. Unya, nanimuyo
Diyos. kamo sa kamingawan sulod sa du-
14 Hapit na ako mopanaw sa dayon. Na-

sayod kamo sa inyong kalag ug tanlag nga gayng panahon. 8 Gidala kamo sa
natuman ang tanang gisaad ni Yahweh, yuta sa mga Amorreo, sa may sidla-

• 24.1 Sa nawala na si Josue niining kali- Ang 12 ka tribo nagkatigom sa Siquem sa
botana, napahimutang na ang mga Israelita sa kinatung-ang Palestina diin ang mga sakop sa
kabukiran ug kapatagan sa Palestina. Nahimo tribo ni Jose nakapundar sa makugihong pag-
kini pinaagi sa malinawong pagsulod o kaha sa padayon sa mga handomanan ni Moises.
pagpakigsangka. Apan labaw sa tanan, naka- Gibag-o dinhi ang Kasabotan nga unang gisau-
amgo na sila niining panahona kun unsa ga- log ni Moises (basaha sa Ex 24 ug ang kata-
yod ang hiniusa nilang padulngan. posang mga ulohan sa Deuteronomio).
JOSUE 24 268

kan sa Jordan. Nakig-away kamo Yahweh aron pagsilbi sa ubang diyos!”
kanila, apan gitugyan ko sila kaninyo. 17 Siyay nagpagawas kanamo ug sa

Gilaglag ko sila ug giilog ninyo ang among kagikanan sa Ehipto, ang yuta
ilang kayutaan. 9 Si Balac, anak ni sa pagkaulipon. Siyay nagbuhat sa
Sipor, hari sa Moab, nakiggubat sa dakong katingalahan nga nasaksihan
Israel ug nagsugo kang Balaam, anak namo. Nanalipod siya kanatong tanan
nga lalaki ni Beor sa pagtunglo kanin- sa agianan ug sa kayutaan nga atong
yo. 10 Apan wala ko siya paminawa. gilabyan. 18 Gipapahawa niya sa atong
Busa, gipanalanginan kamo ni Ba- atubangan ang tibuok katawhan ilabi
laam ug giluwas ko kamo sa kamot ni na ang mga Amorreo nga nagpuyo
Balac. 11 Dayon, mitabok kamo sa niining yutaa. Busa alagaran nato si
Jordan ug miabot sa Jerico diin nakig- Yahweh: siya ang atong Diyos!”
away kaninyo ang mga asendero lakip 19 Gipangutana ni Josue ang kataw-

ang mga Amorreo, Perezeo, Kananeo, han: “Makaalagad ba kamo kang Yah-
Guergueseo, Heveo, ug Jebuseo. Hi- weh? Usa siya ka Balaan ug abubhoan
nunoa, gitugyan ko sila kaninyo. nga Diyos. Dili niya palabyon ang in-
12 Nangikyas ang duha ka hari sa mga yong kadautan ug kasaypanan. 20 Kon
Amorreo tungod sa panon sa tambo- biyaan ninyo si Yahweh aron pag-ala-
boan nga miataki kanila, dili tungod sa gad ug laing diyos, makigtigi siya ka-
inyong espada ug pana. 13 Gihatagan ninyo. Ingon nga ang gibuhat niya pu-
ko kamo sa kayutaan nga wala ninyo los maayo, mao sab ang iyang pagsi-
ugmara, mga syudad nga dili kamo lot ug paglaglag kaninyo.”
ang nagtukod, apan gipuy-an ninyo 21 Apan mitubag ang katawhan:

karon. Gihatagan ko kamog parasan “Dili kami mobiya kang Yahweh! Ala-
ug olibohan nga wala ninyo itanom, garan namo siya.” 22 Miingon si Josue:
apan nakaon ninyo. 14 Busa, batoni “Kamo mismo ang mosaksi nga gipili
ang kahadlok kang Yahweh, ug pag- ninyo si Yahweh aron alagaran.” Mitu-
maunongon kamo sa pag-alagad ka- bag sila: “Mga saksi kami.” 23 Busa,
niya. Ipahilayo ang mga diyos-diyos miingon si Josue: “Kuhaa karon da-
nga gisimba sa inyong kagikanan sa yon sa taliwala ninyo ang bisag un-
Mesopotamia ug sa Ehipto ug si sang diyos. Unya, alagari si Yahweh,
Yahweh ra ang alagari. 15 Apan kon dili ang Diyos sa Israel sa tibuok ninyong
kamo moalagad kang Yahweh, ipahi- kasingkasing. 24 Mitubag ang kata-
balo karong adlawa kun kinsay inyong whan: “Alagaran namo si Yahweh, ang
alagaran, ang mga diyos-diyos ba sa atong Diyos ug tumanon ang iyang
inyong kagikanan nga gisimba nila sa kasugoan.”
Mesopotamia o ang diyos ba sa mga 25 Nianang adlawa, naghimog kasa-

Amorreo nga nagpuyo kaniadto ni- butan si Josue sa Siquem uban sa
ning yutaa diin nagpuyo kamo karon. katawhan ug nagpihog mga balaod ug
Apan alang kanako, ako ug ang ti- kasugoan. 26 Gisulat usab niya ang
buok kong panimalay mag-alagad tanang gipadayag sa libro sa Balaod
kami kang Yahweh. sa Diyos. Nagkuha siyag dakong bato
16 Mitubag ang katawhan: “Dili unta nga gibutang ilalom sa tugas sa sagra-
itugot sa Diyos nga biyaan namo si dong dapit ni Yahweh. 27 Unya, giing-

Human mahinumdoman nila ang pagpang- Ang paghandom nila sa Kasabotan sa
hilabot ni Yahweh sa ilang kasaysayan, gidapit Siquem nakapabuhi sa pangandoy sa kahiusa
ni Josue ang tibuok hugpong sa 12 ka tribo sa ug kamaunongon kang Yahweh sa nag-atu-
pagpalabi ni Yahweh ug pagsalikway sa mga bang silag kalisdanan human sa kamatayon ni
langyawng diyos-diyos. Ang balaod sa Kasabo- Josue. Nahitabo kini sa panahon sa mga Mag-
tan nasulat na. huhukom.
269 JOSUE 24

nan niya ang katawhan: “Saksi kining sa Tamnat Seraj, sa kabungtoran sa
batoha sa gisulti kanato ni Yahweh, Efraim, sa amihanan sa Bukid Gaas. 31 Un-
ya, nag-alagad kang Yahweh ang Israel sa
kay nadungog niya ang tanang pu- tibuok kinabuhi ni Josue ug sa mga pangu-
long. Mosaksi kini batok kaninyo, lo nga buhi pa ug nakasaksi sa katingala-
basig magluib unya kamo kang Yah- hang mga buhat ni Yahweh alang sa Israel.
32 Dayon, gidala nila ang mga bukog ni
weh.” 28 Gipalakaw dayon ni Josue Jose gikan sa Ehipto ug gilubong sa
ang katawhan ug namauli ang tagsa- Siquem sa may uma nga gipalit ni Jacob
tagsa sa kaugalingon nilang yuta. ug 100 ka salapi sa mga anak ni Hamor,
amahan ni Siquem. Kini nahimong kabilin
29 Human sa tanang gimbuhaton, si sa mga anak ni Jose. 33 Namatay usab si
Josue, anak ni Nun ug alagad ni Yahweh, Eleazar, anak ni Aaron ug gilubong sa
namatay sa edad nga 110 ka tuig. 30 Gilu- bungtod nga gihatag kang Finjas, iyang
bong ang iyang patayng lawas sa yuta niya anak, sa kabukiran sa Efraim.
(BLANK PAGE 270)