You are on page 1of 30

§2S 1

1
1S
31:1-
13
§2S 1
9
1S
31:4

Gibahig duha sa mao rang tagsulat ang Samuel. Ang napadayag na sa Pasiuna sa 1
Samuel, mohaom sab dinhi.
Gisaysay ang dinhi binuhatan ni David. Ang 2 Samuel maoy lalbing matinud-
anong kasaysayan sa kakaraanan – sinulat sa tawo sa Diyos, nga nakasuhid sa tinuod
nga kabantog ni David. Ang nakatalagsaon ni Hari David makita sa nagsunodsunod
nga gagmayng butang nga daw walay bili o gani binuang alang sa katawhan sa iyang
panahon. (Basaha ang kalainan tali ni David ug ni Joab, ang “makab-oton” ug “malam-
poson”.) Apan wala palabya kining mga butanga sa tagsulat ining istoryaha. Human
ini, natino sa Israel nga bisag may pipila sila ka masinabotong mga hari, si David lang
ang nakahatag nila sa inisyal nga hulagway ni Cristo, ang matuod nga hari.
Alang sa mas maayong pagsabot sa mosunod nga mga hitabo, angayng timan-an
nga bisan sa wala pa si David, ang tribu ni Juda nga nagpuyo sa habagatan sa Palestina
mibati nang daan og kalahi sa mga tribu ni Israel sa amihanang Palestina. Daghan ang
katawhan nga nagpaluyo ni Saul gikan sa Amihanan diin gisuportahan si David nga
taga Betlehem sa tribu ni Juda.

Ang pagkamatay ni Saul ngamatay. Patay na usab si Saul ug si
• 1 Ingon
niadto ang pagkamatay ni Jonatan nga iyang anak.”
1 Saul. Unya, human mapildi ni 5 Gipangutana ni David ang ulitawo

David ang mga Amalecita mipauli nga nagdala sa balita: “Nganong na-
siya sa Siquelag ug nagpabilin didto sayod ka man nga patay na si Saul ug
sa duha ka adlaw. 2 Sa ikatulo, may si Jonatan, iyang anak?”
lalaking miabot gikan sa kampo ni 6 Mitubag ang ulitawo: “Didto ako

Saul nga gisigisi ang sapot ug puno sa sa bukid Gelboe ug nakakita kang
abog ang ulo. Miadto siya kang David Saul nga nagsandig sa iyang bangkaw
ug mihapa sa pagtahod. 3 Nangutana samtang nagakaduol na kaniya ang
si David: “Diin ka gikan?” Mitubag mga karwahe ug ang nangabayo. 7 Mi-
siya: “Nakaikyas ako sa panggubatan, lingi siya ug sa pagkakita kanako,
diin 4 daghan ang nangapukan ug na- gitawag ako niya. Mitubag ako: ‘Ania

• 1.1 Nagpakita sa iyang pagkatawo ang – puno siya sa pagpasakit alang sa iyang
unang reaksyon ni David sa pagkadungog sa nasod,
kamatayon ni Saul. Sukad adto gipangunahan – puno sa pagtahod sa hinilogan sa Diyos, si
niya ang nasodnong kahiusa ug gipaningka- Saul,
motan nga mahiusag usab uban niya ang mga – matinud-anon kang Jonatan, suod niyang
alyado ug kaaway ni Saul. higala, nga gihalaran niya sa mabinationg mga
Bukid Gelboe … (b. 6) Nailhan si David nga pulong sa paghinigalaay.
magbabalak. (1 S 16:18). Kining balaka nga
giingong iyaha, karaang awit sa Biblia. Sa balak ang “mga dalaga sa Israel” alang sa
Ang haom nga mensaheng gipadayag gikan seremonyas sa pagbangotan. Ikauban sab ni
sa bangis nga manggugubat: Cristo sa iyang pag-antos.

(PAGE 335)
2 SAMUEL 1 336

ra ko.’ 8 Nangutana siya: ‘Kinsa ka ug magmalipayon unya
man?’ Mitubag ako: ‘Usa ka Amale- ang mga langyawng dalaga.
cita.’ 9 Miingon siya: ‘Dali! Patya ako, 21 O kabukiran sa Gelboe!

kay dili na ako makalihok bisag buhi Ayaw itugot nga sa yamog ug ulan
pa ako.’ 10 Busa, giduol ko siya ug Ikaw bundakan, ni sa tubig lunopan.
gipatay. Nasayod ako nga dili na siya Unya, nawad-an ka sa abundang
makalahutay. Gikuha ko ang korona bukiran,
sa iyang ulo ug ang pulseras sa buk- kay dinha nimo gilaray ang taming
ton ug gidala aron ihatag kanimo, sa bangiitan.
akong agalon.” Ang espada ni Saul sa lana dili
11 Niini, gigisi ni David ang iyang pinahiran
sapot. Mao usab ang gibuhat sa iyang 22 Kondili, sa dugo sa gipamatay,

mga tawo. 12 Nagbangotan sila, nag- ug sa tambok sa isog sa pangguba-
danguyngoy ug nagpuasa hangtod sa tan
gabii alang kang Saul nga napukan sa wala mosibog ang pana ni Jonatan.
espada ug alang kang Jonatan, iyang Ang espada ni Saul wala mobalik
anak, ug sa katawhan sa Juda ug nga dili minansahan.
Israel. 23 Saul ug Jonatan, gimahal ug gi-
13 Gipangutana ni David ang nagda- kamingawan,
la sa balita: “Taga diin ka?” Mitubag wala maglagyo sa kinabuhi ug ka-
kini: “Anak ako sa usa ka lalin nga matayon.
Amalecita.” 14 Mipadayon si David: Abtik pa sa agila, kusgan pa sa
“Nganong wala ka mahadlok pagbak- liyon.
yaw sa imong kamot sa hinilogan sa 24 O mga dalaga sa Israel, si Saul
Diyos ug pagpatay kaniya?” 15 Gita- inyong hilakan.
wag ni David ang usa sa iyang mga Sa mahalong Eskarlata kamo iyang
tawo ug giingnan: “Dali! Patya siya.” gibistihan.
Ug gipatay ang Amalecita. 25 Ang mga isog nangapukan,
16 Mipadayon si David: “Manubag
taliwala sa panggubatan;
ka sa kaugalingong kamatayon, kay gipatay si Jonatan sa imong kabu-
gitunglo nimo ang imong kaugali- kiran.
ngon. Miingon ka: Gipatay ko ang hi- 26 Nagmasulob-on ako tungod ka-
nilogan sa Diyos.” nimo.
17 Miawit si David sa awit sa pag-
Jonatan Igsoon ko, ikaw akong gi-
bangotan ni Saul ug ni Jonatan, iyang kamingawan.
anak, 18 ug gitudloan niya ang kataw- Ang pagmahal mo kanako katinga-
han sa Juda. Gitawag kinig: “Ang lahan,
pana” nga nasulat sa Basahon sa Ka- labaw kay sa gugma sa kababayen-
tarongan. an.
19 “Namatay sa imong kabukiran 27 Ang mga isog nangapukan
Ang himaya sa Israel! nangahanaw sa hinagiban sa pang-
Natumba ang bayani! gubatan.”
20 Ayawg ipahibalo sa Gat,

Ayawg ibandilyo sa kadalanan sa David, hari sa Juda sa Hebron
Ascalon! • 1 Unya,
nakigsayod si David kang
Tingali maghudyaka sila, 2 Yahweh: “Maayo ba nga moadto
ang kababayen-an sa Philistea, ako sa usa sa mga syudad sa Juda?”

• 2.1 Ang kamatayon ni Saul morag nag- Giproklamar si David sa katawhan nga hari
hulga sa bag-o ug tandogong kahiusa sa 12 ka sa kaugalingong tribu sa Juda. Ang katawhan
tribu. sa amihanan nagpabiling maunongon sa anak
337 2 SAMUEL 2

Miingon si Yahweh: “Lakaw!” Nangu- ug pasangkaon nato sila sa atong atuban-
tana na usab si David: “Asa man?” gan.” Mitubag si Joab: “Sigi.” 15 Namarog
ang mga batan-on ug naglinya: 12 sa mga
Mitubag si Yahweh: “Sa Hebron.” 2 Ug Benjaminita ni Isbaal, anak ni Saul, ug 12
miadto si David sa Hebron uban sa sab sa mga tawo ni David. 16 Gigunitan sa
duha ka asawa, si Ajinoam sa Jezrael matag usa ang ulo sa kaaway, giduslak sa
espada ang kilid ug nangatumba sila. Ang
ug si Abigail, ang byuda ni Nabal sa maong dapit sa Gabaon gitawag og bukid
Carmelo. 3 Gipakuyog usab ang iyang sa panagsangka.
mga tawo uban sa tagsatagsa ka 17 Human sa pintas nga panagsangka

pamilya. 4 Ug mipuyo sila sa mga ka- nianang adlawa, nalupig sa mga tawo ni
David si Abner ug ang mga tawo sa Israel.
lungsuran sa Hebron. Unya, miabot 18 Dinha ang tulo ka anak ni Sarvia: si
ang taga Juda. Gihilogan si David nga Joab, si Abisai ug si Asael. 19 Gigukod ug
hari sa syudad sa Juda. wala bulagi si Abner ni Asael nga dawidlas
5 Nahibaloan ni David nga ang taga nga gaselag dinaganan. 20 Milingi si Abner
ug nangutana: “Ikaw ba kana, Asael?”
Jabes-Gilead ang naglubong kang Mitubag si Asael: “Oo, ako.” 21 Miingon si
Saul. Busa, nagpadala siyag mensa- Abner: “Liko sa tuo o sa wala ba hinuon.
he: “Hatagan kamog kaayohan ni Gukda ang usa sa mga batan-on ug sakmi-
ta ang dala.” Apan mibalibad si Asael; dili
Yahweh tungod sa inyong kaayo sa bulagan si Abner. 22 Busa, miingon pag-
inyong agalon nga si Saul, nga inyong usab si Abner: “Ayaw akog gukda, kay
gilubong. 6 Miuyon ako sa inyong mapatay gayod tikaw. Unya, unsaon nako
gibuhat. 7 Karon pagbaton kamog kai- pag-atubang ang imong igsoon nga si
Joab?” 23 Apan wala maminaw si Asael.
sog ug pagmakusganon kamo, kay Busa, giduslak siya ni Abner sa gigunitang
bisag patay na ang inyong agalon, si bangkaw. Naigo si Asael sa tiyan ug mila-
Saul, gihilogan ako sa katawhan sa pos ang bangkaw sa likod. Nahagba siya
Juda nga ilang hari.” ug namatay. Ang mangagi mohunong sa
8 Sa laing bahin, gikuha ni Abner,
namatyan ni Asael.
24 Gigukod si Abner ni Abisai ug Joab.
anak ni Ner nga heneral sa kasundalo- Sa kilomkilom na, miabot sila sa bungtod
han ni Saul, si Isbaal nga anak ni Saul, sa Amma sa Sidlakan sa Guiaj paingon sa
disyerto sa Gabaon. 25 Gilabanan sa mga
ug gidala sa Majanaim. 9 Gihimo si- Benjaminita si Abner. Nagpundok sila sa
yang hari sa Gilead ug sa taga Aser sa tumoy sa usa ka bungtod ug nangandam.
Jezrael, Efraim, Benjamin ug sa ti- 26 Unya, gisangpit ni Abner si Joab: “Hang-

buok Israel. 10 Kuwarenta anyos si tod kanus-a ka man makig-away? Wala ka
ba makaamgo nga magdala lang kini kani-
Isbaal, anak ni Saul, sa pagsugod ni- mog dugang kasakitan? Kanus-a ka man
yag mando sa Israel. Duha ka tuig mosultihi sa mga kauban sa pag-hunong
siyang naghari. Apan ang kabanayan og gukod sa ilang mga igsoon?” 27 Mitubag
lang sa Juda ang misunod kang David si Joab: “Samtang buhi ang Diyos, kon
11 nga naghari sa Hebron sulod sa pito
wala ka lang mosulti, ipadayon unta sa ka-
tawhan ang paggukod sa ilang mga igsoon
ka tuig ug unom ka bulan. hangtod sa pagkabuntag.” 28 Busa, gipa-
lanog ni Joab ang trompeta ug mihu-
Gubat sibil nong ang tibuok katawhan pagpanggukod
12 Mibiya sa Majanaim ug nangadto sa sa taga Israel.
Gibeon si Abner, anak ni Ner, ug ang mga 29 Nagbuntag og panglakaw si Abner ug

alagad ni Isbaal, anak ni Saul. 13 Milakaw ang iyang mga tawo sa patag hangtod sa
usab si Joab, anak ni Sarvia, ug ang mga pag-abot sa Jordan. Nanglakaw sila tibuok
alagad ni David. Nag-abot sila sa tangke sa buntag hangtod sa Majanaim. 30 Unya mi-
tubig sa Gibeon diin nanglingkod ang usa balik si Joab ug mihunong paggukod kang
ka pundok sa usa ka daplin, ug sa pikas Abner. Gitigom niya ang iyang ginsakpan.
ang lain. 14 Miingon si Abner kang Joab: Gawas kang Asael, nawala ang 19 ka tawo
“Patindogon ko ang pipila sa mga batan-on ni David. 31 Apan 360 sa mga Benjaminita

ni Saul. Aron paghiusa nila, gipaningkamotan Si David nga pinili sa Diyos dunay duha ka
ni David og kuha ang ilang simpatiya; gidayeg asawa ug mapun-an pa. Bunga ni sa kultura sa
niya ang taga amihanan nga milubong ni iyang panahon. Ang gipangayo sa Diyos dili
Saul. labaw sa ilang masabtan.
2 SAMUEL 2 338

nga kauban ni Abner ang gipamatay sa taan? Pakigsabot kanako, kay tabangan ko
mga tawo ni David. 32 Gialsa nila si Asael ikaw pagkuha sa Israel.” 13 Mitubag si Da-
ug gilubong sa Bethlehem sa lubnganan sa vid: “Maayo! makigsabot ako kanimo, apan
iyang amahan. Nagbuntag og baklay si sa usa ka kondisyon – kon dad-on mo ka-
Joab ug ang iyang mga tawo. Hayag na sa nako si Micol, anak nga babaye ni Saul.”
pag-abot nila sa Hebron.
• 14 Unya, nagpadalag mensahero si
• 1 Miluntag og dugay ang gubat sa ka-
3 David kang Isbaal, anak ni Saul: “Ambi ang
banayan ni Saul ug ni David. Nalig-on akong asawa nga si Micol nga gibayloan
si David, ug nahuyang ang kabanayan ni nakog 100 ka yamis sa mga Pilisteo.” 15 Gi-
Saul. panugon ni Isbaal si Micol ug gipakuha
2 Nakaangkon og mga anak nga lalaki si
gikan sa iyang bana nga si Paltiel, anak ni
David sa Hebron: Si Amnon, ang kamagu- Lais. 16 Apan misunod ang bana nga naghi-
langan kang Ajinoam sa Jezrael; 3 Si Kilab, lak gikan sa dalan hangtod sa Bajurim diin
anak ni Abigail, byuda ni Nabal sa Car- giingnan siya ni Abner: “Pauli na!” Ug mi-
melo; unya, si Absalon nga anak ni Maaca, pauli siya.
anak nga babaye ni Talmas, hari sa Guesur. 17 Unya, nakigsulti si Abner sa mga ma-
4 Ang ikaupat si Adonias, anak ni Jaguit,
gulang sa Israel: “Dugay na kamong buot
ang ikalima si Safatias, anak ni Abital, 5 ug nga mahimong hari si David. 18 Himoa kini
ang ikaunom si Jitream, anak ni Egla nga karon. Misaad si Yahweh kang David ug
asawa ni David. Mga anak sila ni David sa miingon: Pinaagi kang David, akong ala-
Hebron. gad, luwason ko ang katawhan kong Israel
6 Samtang nagpadayon ang gubat sa
sa kamot sa mga Pilisteo ug sa tanang ka-
kabanayan ni Saul ug ni David, gipalig-on away.” 19 Gipakigsultihan usab ni Abner
ni Abner ang pagpangandam sa banay ni ang taga Benjamin unya, miadto siya sa
Saul. 7 Adunay puyopuyo si Saul nga gi- Hebron aron pagpahibalo kang David sa
nganlag Risfa, anak ni Avya. Nakapangu- mga laraw sa Israel ug sa tibuok kabana-
tana si Isbaal kang Abner: “Nganong midu- yan sa Benjamin.
log ka man sa puyopuyo sa akong ama-
han?” 8 Hilabihang sukoa ni Abner sa gisul- Gipatay ni Joab si Abner
ti ni Isbaal. Mitubag siya: “Unsa ako, utok
20 Miuban kang Abner ang 20 ka
bag iro? Hangtod karon nagtamod ako sa
banay sa imong amahan, si Saul, sa iyang sakop sa pag-adto kang David sa
mga igsoon ug kahigalaan ug wala ko Hebron, diin nag-andam og dakong
kamo itugyan sa kamot ni David. Unya,
ania ka aron pakasad-on ko tungod niining salosalo si David alang kang Abner ug
babayehana! 9 Silotan unta ko sa Diyos kon sa mga kauban. 21 Unya, miingon si
dili ko mabuhat alang kang David ang Abner kang David: “Molakaw ako ka-
gisaad kaniya ni Yahweh: 10 Balhinon ang
gingharian gikan sa banay ni Saul ngadto
ron ug tapokon ko ang tibuok Israel
sa banay ni David nga nagdumala sa Israel alang sa akong agalon, ang hari, aron
ug Juda gikan sa Dan hangtod sa Ber- pagpakigsabot kanimo. Maghari ka sa
seba.” 11 Wala makatubag si Isbaal kang buot mong mandoan.”
Abner, kay nahadlok siya. 22 Dihadiha, miabot ang mga tawo
12 Nagpadalag mensahero si Abner kang

David sa Hebron: “Kinsay tag-iya sa kayu- ni David ug ni Joab gikan sa pag-

• 3.1 Wala molampos si David pagtudlo sa gulo sa Israel. Ang pagpangilabot sa Diyos
iyang mga anak. Naggikan nila ang dakong kaniadto walay kalainan sa pagpangilabot niya
pagsulay sa iyang kinabuhi. Kini ang sangpo- karon. Tawoy nagsulat sa kasaysayan; gisulat
tanan kon daghan ang asawa ug anak, ang ni ginamit ang kadayag o kaikag.
kabataan dili na matagad ug maumol sa husto. Naningkamot ang bag-ong hari nga malig-
Si Amnon Nakasala si Amnon sa igsoong ba- on ug magkahiusa ang iyang nasod. Gitudlo
baye ni Absalon ug namatay tungod ini. Si dinhi ang tinguha sa pagkab-ot sa panaghiusa
Absalon ug Adonias misulay pag-ilog sa trono nga napakyas tungod sa daotan ug madumta-
sa ilang amahan. Ang ubang anak ni David nong kinaiya sa kasundalohang opisyal ni
wala pa matawo ining panahona (1 Kro 14:3), David.
labi na si Solomon, anak ni Batseba ug si Gipakita dinhi ang tulo ka kinaiya sa politi-
Natan nga giingon ni Lucas nga kagikan ni kong siradog hunahuna:
Jesus (Lc 3:31). – nagtoo siya nga ang sakop sa iyang parti-
do pulos maayo, samtang ang sa kaatbang
• 14. Moingon usahay ang Biblia nga nangi- pulos daotan
labot ang Diyos paggiya ug pagdala ni David – sa dili madugay hatagan niyag daotang
sa kadaogan. Wala ni magpasabot nga si kahulogan ang buhaton sa kaatbang;
David dili lantip og pangisip ug dili takos man- – dayon, wagtangon ni sa bisag unsang paagi.
339 2 SAMUEL 4

pangsulong. Daghan silag dala nga ang hari sa lubong ni Abner. Mihilak
mga inagaw. Wala na mokuyog si usab ang tibuok katawhan.
David kang Abner nga milakaw sa 33 Unya giawit sa hari ang awit sa pag-

hilom ngadto sa Hebron. 23 Sa pag- bangotan alang kang Abner.
abot ni Joab ug sa kaubang kasunda- “Angay bang mamatay nga sama sa
buang si Abner?
lohan gisultihan sila nga miadto sa 34 Wala gaposa ang imong kamot;
hari si Abner, anak ni Ner, apan gipa- wala kadenahi ang imong tiil.
lakaw siya sa hari ug mibiya nga mali- Apan napukan ka sama sa nangapukan
nawon. 24 Giadto ni Joab ang hari ug atubangan sa mga daotan.”
Gihilakan siya sa tibuok katawhan.
giingnan: “Unsay imong gibuhat? Mi- 35 Giduol nila si David aron pakan-on
anhi diay si Abner? Nganong gipala- samtang adlaw pa. Misaad si David: “Silo-
kaw mo siya ug gitugtang makabiya, tan unta ako sa Diyos sa pinakabug-at nga
25 nga nakaila ka man unta sa anak ni silot kon motilaw akog pan ug bisan unsa
Ner? Mianhi siya aron paglingla ka- sa dili pa mosalop ang adlaw!”
36 Mipatalinghog kaniya ang mga tawo;
nimo ug pagpaniid sa imong laraw ug nakapahimuot kaayo kanila ang gibuhat sa
sa tanang gimbuhaton.” hari. Nalipay sila sa iyang gisulti. 37 Ni-
26 Sa paggawas ni Joab nagpadala anang adlawa nasabtan nila, ingon man sa
tibuok katawhan sa Israel, nga walay labot
siyag mensahero aron paggukod kang ang hari sa kamatayon ni Abner, anak ni
Abner nga gidalag balik gikan sa ata- Ner. 38 Miingon sa katawhan ang hari: “Na-
bay sa Sira. Apan wala mahibalo niini hibalo ba kamo nga hari ug dungganan ang
si David. 27 Sa Hebron, nag-inusara si namatay sa Israel karong adlawa? 39 Wala
koy mahimo karon isip hari pagpugong sa
Abner nga mikuyog kang Joab sa mga anak ni Sarvia, kay gahi silag ulo.
ganghaan sa syudad. Nagpakaaron- Silotan unta ni Yahweh ang nagbuhat og
ingnon si Joab nga makigsulti kang daotan.”
Abner sa hilom. Apan giduslak kini sa Gipatay si Isbaal
tiyan aron pagpanimalos sa dugo ni Sa pagkahibalo ni Isbaal, anak ni Saul,
1
Asael, iyang igsoon. Namatay si 4 nga namatay si Abner sa Hebron,
Abner. nahugno siya. Nalisang usab ang tibuok
28 Unya, nakadungog niini si David Israel. 2 May duha ka sakop ang anak ni
Saul, mga kapitan sa mga pundok manu-
nga miingon: “Ako ug ang akong nulong: si Baama ug si Recab, mga anak ni
gingharian walay sala atubangan ni Rimon nga taga Beerot, mga Benjaminita,
Yahweh sa kamatayon ni Abner, anak kay sakop man sa Benjamin ang Beerot.
3 Miikyas ang taga Beerot paingon sa Gui-
ni Ner. 29 Paninglon unta kini kang taim diin nagpuyo sila nga langyaw hang-
Joab ug sa kabanayan sa iyang ama- tod karon.
han. Dili unta kawad-an ang banay ni 4 Anak ni Saul si Jonatan nga may lala-

Joab sa sakit nga mag-agos ug sa king anak nga bakol. Singko anyos ang
bata dihang nabalitaan gikan sa Jezrael
sanla, ug walay laing mahibalo-an ang nahitabo kang Saul ug Jonatan. Giku-
gawas sa paglinyas, ug mapukan unta gos siya sa iyang yaya aron pag-ikyas,
sila sa espada o gutom.” apan tungod sa pagdalidali nahulog ang
30 Gipatay ni Joab ug ni Abisai, bata, si Mipibaal.
5 Nanglakaw si Recab ug Baama, mga
iyang igsoon, si Abner nga mipatay anak ni Rimon sa Beerot ubos sa kainit sa
kang Asael, ilang igsoon, sa gubat sa adlaw ug miabot sa balay ni Isbaal nga ni-
Gabaon. adtong higayona nakatagpilaw. 6 Nagpilig
31 Miingon si David kang Joab ug sa trigo ang babayeng nagbantay sa pultahan,
apan nagduka siya busa, nakasulod sa ba-
iyang mga kauban: “Gisia ang inyong lay si Recab ug si Baama, ang igsoon. 7 Mi-
sapot. Pag-ilis og sako ug pagbango- yuhot sila sa lawak ni Isbaal nga natulog sa
tan sa atubangan ni Abner.” Si Hari iyang higdaanan ug ilang giduslak ug
David mismo ang mihatod sa patayng namatay. Unya, giputlan nilag ulo ug gida-
la kini. Nagbuntag silag lakaw padulong sa
lawas ni Abner nga 32 gilubong sa Araba. 8 Dayon gihatag nila ang ulo ni
Hebron. Kusog nga nagdanguyngoy Isbaal kang David sa Hebron, ug giingnan
2 SAMUEL 4 340

ang hari: “Anaa ang ulo ni Isbaal, anak ni bulan sa Juda sa Hebron, ug 33 ka
Saul, ang kaaway nimo nga nagtinguha sa tuig sa tibuok Israel ug sa Juda sa
imong kinabuhi. Niining adlawa, nanimalos
si Yahweh kang Saul ug sa iyang kaliwat Jerusalem.
alang sa agalon namong hari.”
9 Apan gitubag ni David si Recab ug si Gibawi ni David ang Jerusalem
Baama, ang igsoon, mga anak ni Rimon 6 Miadto sa Jerusalem ang hari ug
nga taga Beerot: “Samtang buhi si Yahweh ang iyang mga sulugoon ug nakig-
nga nagluwas kanako sa tanang kalisda-
nan, 10 ang nagsulti kanako nga patay na si away sa mga Jebuseo didto. Miingon
Saul, nagtoo nga maayo ang iyang gibalita. sila kang David: “Dili ka makasulod
Inay gigantihan, gigunitan ko siya ug gipa- dinhi, kay abugon ka sa mga buta ug
tay sa Siquelag. 11 Unsa pa kaha karon nga
gilipotan sa mga daotan ang tarong, sa ka- kiang.” Ang buot ipasabot nga dili ug
ugalingong panimalay ug higdaanan? Dili dili gayod pasudlon si David. 7 Apan
ba, paninglon ko karon sa inyong kamot nailog ang kota sa Sion nga nahimong
ang iyang dugo?” “Lungsod ni David.”
12 Gisugo ni David ang iyang mga tawo
8 Miingon si David nianang adlawa:
sa pagpatay kanila. Giputol ang ilang ka-
mot ug tiil ug gisab-it ang ilahang mga “Ang buot mobuntog sa mga Jebuseo
lawas sa duol sa tuburan sa Hebron. Giku- moagi sa tubo nga agianan sa tubig ug
ha usab nila ang ulo ni Isbaal ug gilubong moataki sa mga piang ug buta nga
sa lubnganan ni Abner sa Hebron.
kaaway ni David.” Sa ingon, napagya:
David, hari sa Israel “Dili makasulod ang mga buta ug
• 1 Miadto kang David sa Hebron piang.”
5 ang tanang tribu sa Israel ug mi- 9 Mipuyo si David sa kota nga gita-

ingon: “Dugo ug unod kami nimo. wag og Lungsod ni David. Gitukod
2 Kaniadto, samtang naghari kanamo niya ang mga alirong niini gikan sa
si Saul, ikaw ang nagdumala sa Israel mga terasa hangtod sa sulod sa kota.
aron pagpalingkawas kaniya ug pag- 10 Misamot kagamhanan si David, kay

dala kaniyag balik. Giingnan ka ni uban man niya si Yahweh, ang Diyos
Yahweh: ‘Bantayi ang katawhan ko, nga Labing Gamhanan.
ang Israel ug magin pangulo ka nila.’” 11 Nagpadalag mensahero kang David si
3 Naghimo si David og kasabotan Hiram, hari sa Tiro, dala ang mga kahoy
kang Yahweh uban sa tanang magu- nga sedro inubanag panday ug kantero
aron pagtukod og balay alang kang David.
lang sa Israel nga miadto kaniya sa 12 Busa, nasabtan ni David nga gihimo
Hebron. Unya, gihilogan nila si David siyang hari ni Yahweh sa tibuok Israel, ug
nga hari sa Israel. gituboy ang iyang pagmando tungod ug
4 Traynta anyos si David sa pagka- alang sa iyang katawhan.
13 Gikan sa Hebron, nagkuha si David og
hari niya, ug naghari siya sulod sa 40 laing mga asawa ug nakaangkog daghan
ka tuig: 5 Pito ka tuig ug unom ka pang anak nga lalaki ug babaye. 14 Ania

• 5.1 Ang labing malipayon ni ug halando- magmando sa Jerusalem, ang larawan sa sim-
mong adlaw alang ni David ug sa tibuok Israel. bahan. Nakahibalo ang kristyanos nga human
Gidawat na siya nga hari sa taga amihanan, ug sa Jerusalem sa Palestina, gisaaran sila sa
nakab-ot niya ang panaghiusa sa tibuok Israel. Diyos og Bag-ong Jerusalem, ang langit (Reb
Nahimulag sa habagatan ang mga tribu sa ami- 20 ug 21).
hanan tungod sa distrito sa Jerusalem nga diha Ang Jerusalem larawan sa langit ug sa Sim-
sa kamot sa mga Kananeo. Gibuntog ni David bahan dinhi sa kalibotan. Kasagaran, ang Je-
ang Jerusalem ug gihimong ulohan sa nahiu- rusalem gitawag sa Biblia og Sion, kay ngalan
sang gingharian. man ni sa mas karaang bahin sa Jerusalem
nga gitawag sab og “Lungsod ni David.”
Gipaklaro dinhi ang yugto sa pagbuntog ni Gilantaw sa Biblia ang panaghiusa tali sa
David sa Jerusalem ug paghimo ining ulohan. Amihanan ug mga tribu isip timailhan nga
Gihimo ni sa Ginoo nga sentro nga nagpakita nagpuyo sila sa grasya sa Diyos: ang bisag un-
sa iyang pagka naa uban sa katawhan. sang pagluib ug paglapas sa Kasabotan mag-
Sukad adto, adto na sa Jerusalem ang bug- bahinbahin sa katawhan ug ang bisag unsang
tong nga Templo sa Diyos, ug ang matuod nga pagkabahinbahin sa katawhan sala batok sa
mga hari sa katawhan sa Diyos mao na ang Diyos.
341 2 SAMUEL 6

ang mga ngalan sa gipanganak alang ka- Juda aron pagdala sa Arka sa Diyos
niya sa Jerusalem: Samua, Soba, Natan, diin gipamulong ug gibutang ni Yah-
Solomon, 15 Jibjar, Elisua, Nifeg, Yafia,
16 Elisama, Elyada, ug Elifelet. weh nga Labing Gamhanan ang iyang
17 Sa pagkabalita sa mga Pilisteo nga Ngalan nga gitungtong sa mga keru-
gihilogang hari sa Israel si David, nangadto bin. 3 Gikuha nila ang Arka sa Diyos
silang tanan aron pagdakop kaniya. Di-
hang nasayod niini si David, miadto siya sa
sa balay ni Abinadab sa bungtod ug
kota. 18 Nakaabot na ang mga Pilisteo sa gikarga sa bag-ong karosa 4 nga gipa-
walog sa Refaim ug naglumbay sila didto. dagan ni Uzza ug Ajyo, mga anak ni
19 Ug nakigsulti si David kang Yahweh:
Abinadab; si Ajyo ang sa unahan. 5 Si
“Moasdang ba ako sa mga Pilisteo? Itugyan
mo ba sila sa akong kamot?” Mitubag si David ug ang tibuok katawhan sa Is-
Yahweh: “Sigi, itugyan ko sa imong kamot rael malipayong nanayaw atubangan
ang mga Pilisteo.” 20 Miadto si David sa ni Yahweh. Nagkantahay ug nagtugtog
Baal-Perasim ug mibuntog kanila. Miingon sila sa lira, alpa, tambol, kastanet ug
siya: “Giwataswatas ni Yahweh ang akong
mga kaaway daw giagiag baha.” Tungod piyangpiyang.
niini, gitawag ang maong dapit og Baal- 6 Sa giokanan ni Nacon, gikab-ot ni
Perasim. 21 Gikuha ni David ug sa iyang
mga tawo ang mga diosdios nga gibiyaan
Uzza ang Arka sa Diyos ug gigunitan,
sa mga Pilisteo. kay hapit na makulob sa mga baka.
22 Mibalik ang mga Pilisteo ug naglum- 7 Miulbo ang kasuko ni Yahweh batok
bayg balik sa walog sa Refaim. 23 Sa laing kang Uzza nga gisilotan dayon sa
bahin, nangonsulta si David kang Yahweh
nga miingon: “Ayawg diretso. Liboti sila ug Diyos tungod sa iyang sayop. Nama-
atakiha gikan sa luyo kon anaa na kamo sa tay si Uzza tupad sa Arka sa Diyos.
atubangan sa mga kahoyng balsamo. 8 Nasuko si David tungod kang Uzza.
24 Kon makadungog kamog tingog sa nag-
Gitawag og Perez-Uzza kining dapita
martsa ibabaw sa mga kahoyng balsamo,
asdang dayon. Mag-una si Yahweh pagsu- hangtod karon.
long sa mga Pilisteo.” 25 Gisunod kini ni 9 Apan nahadlok si David kang
David. Gigukod niya ang mga Pilisteo gi-
kan sa Gabaon hangtod sa Guezer.
Yahweh ug miingon: “Unsaon pag-
abot sa Arka ni Yahweh ngari ka-
Gibalhin ang Arka nako?” 10 Dili na buot ni David nga
• 1 Gipundokpag-usab ni David dad-on kaniya sa Syudad ni David ang
6 ang mga piniling lalaki sa Israel; Arka ni Yahweh. Busa, gipadala kini
30,000 ang tanan. 2 Siya ug ang ta- sa balay ni Obed-Edom nga taga Gat.
nang kauban nanglakaw sa Baala sa 11 Nagpabilin didto ang Arka ni Yah-

• 6.1 Mahinungdanon kaayo ang Arka sa katawhan. Nasayod karon si David nga siya
Kasabotan alang sa mga Israelita. Naa dinhi ang pinili ni Yahweh, ang “anak sa Diyos”,
ang Balaod nga nadawat ni Moises sa Bukid ingon sa gisulti ni Natan nga may kalabotan sa
Sinai. Alang sa mga Israelita nga naa ang kaliwatan ni David. Busa, naninguha siya sa
Diyos ibabaw ini ug ang bulawang tabon isip pagpaduol kaniya sa Arka. ang duha kaniya.
tumbanan sa iyang tiil. Buot sa Diyos nga Gikinahanglan niya ang presensya sa Diyos
makasabot sila nga nag-uban siya sa katawhan diha sa templo nga maoy kaugalingong balay-
sa presensyang mahigalaon ug kinahanglang alampoanan sa iyang pamilya.
sagopon. Nahigugma ang Diyos sa tanang katawhan,
Apan kinsay tag-iya ining Sudlanana? Ang apan si David ang unang nagpuyo ining kama-
12 ka tribu, dili ang usag usa nila. Mao gani tuorana sa yano kaayong pakigsuod niya sa
nga gibutang ni sa lainlaing mga alampoanan Diyos. Sa kadugayan nakita sa mga propeta
sa Silo, sa Guigal, sa Betel, depende sa kahim- nga ang mga saad nga gihimo kang David
tang. Apan unsay tuyo ni David sa pagdala ini alang ang tanan sa mitoo ni Cristo, ang bug-
sa Jerusalem, ang bag-ong ulohan? Politi- tong anak sa Diyos.
kanhon ba ning lakanga aron pagkab-ot og Sa Israel ang sakop lang sa banay ni Levi
dugang gahom sa pagmando sa Israel? Klaro isip hinalad kang Yahweh ang dunay katungod
ni, apan labaw sa tanan buhat sab ni sa pag- sa pag-alagad ni Yahweh ug paghikap sa
too. sagradong mga butang. Gidawat ni Abinadab
Sukad adto, napinili ni Yahweh ang tibuok ug sa iyang mga anak ang Arka sa Kasabotan
Israel, ang kinamagulangang anak sa Diyos. sa ilang panimalay. Apan dili nila mahikap ang
Apan walay Israelita nga mibati nga angaysiya Arka nga dili maapektohan sa makalilisang ga-
sa espesyal nga pagtagad sa Diyos sa ilang hom gikan sa Balaang Diyos. Giingon nga si
2 SAMUEL 6 342

weh sulod sa tulo ka bulan. Gihatagag halad si David atubangan ni Yahweh
kaayohan ni Yahweh si Obed-Edom og mga halad-sinunog ug mga halad
ug ang tibuok banay tungod sa Arka sa panagdait. 18 Unya, nanalangin siya
ni Yahweh. sa katawhan sa ngalan ni Yahweh, ang
12 May nakasulti kang Hari David Labing Gamhanan. 19 Gihatagan niya
nga gihatagag kaayohan ang banay ni ang matag lalaki ug babayeng Israelita
Obed-Edom ug ang tanang kabtangan og usa ka pan, usa ka hiwa sa sinug-
tungod sa Arka sa Diyos. bang nati ug bibingkang pasas. Ug na-
Busa, miadto si David ug malipa- mauli ang tanan.
yon siyang nagdala sa Arka sa Diyos 20 Sa pagpauli ni David aron pagpa-
gikan sa balay ni Obed-Edom ngadto nalangin sa kaugalingong puy-anan,
sa Syudad ni David. 13 Human sa gitagbo siya ni Micol, anak ni Saul nga
unom pa lang ka lakang sa nagdala sa miingon: “Pagkadako sa kadungga-
Arka ni Yahweh, naghalad na silag nan karong adlawa nga gihatag sa hari
pinatambok nga nati. sa Israel sa kaugalingon diha nga nag-
• 14 Malipayong nagsayawsayaw si hubo siya sama sa mga bastos atu-
David nga nagsul-ob sa linong efod bangan sa mga ulipong babaye.”
21 Apan miingon si David kang Micol:
atubangan ni Yahweh, 15 kay nadala
niya ug sa tibuok katawhan sa Israel “Misayaw ako alang kang Yahweh,
ang Arka ni Yahweh taliwala sa mga kay akoy gipili, dili ang imong ama-
talidhay ug sa tingog sa trompeta. han ug ang iyang banay, sa pagpa-
16 Sa pagsulod sa Arka ni Yahweh ngulo sa Israel, iyang katawhan. Nag-
sa Syudad ni David, mitambo sa bin- ambak-ambak ako sa kalipay sa
tana si Micol, anak ni Saul. Nakita iyang atubangan. 22 Magpaubos pa
niya nga nag-ambak-ambak ug nag- gayod ako ug magpabiaybiay, apan
tuyoktuyok pagsayaw atubangan ni pasidunggan ako sa giingon nimong
Yahweh si David nga sa kasingkasing mga babayeng ulipon.”
iyang giyubit. 23 Ug wala manganak si Micol, ang
17 Gisulod nila ang Arka ni Yahweh anak ni Saul hangtod sa iyang pagka-
ug gibutang sa dapit alang niini. Nag- matay.

Uzza “gisilotan”. Mipasignunot lang ning pa- • 14. Handurawon ta ang pagbalhin sa
mahayaga sa panghunahuna adtong panaho- Arka: dakong prosesyon sa linibo ka tawo nga
na kanus-a walay kalainan tali sa sala, sa sayop nanganta, nagsayaw ug nagtugtog og musika,
ug sa mga aksidenti. Giisip nga sala ang maha- pinangulohan sa hari. Dili maihap ang mga
supak sa gitoohang tradisyon ug diyosnong halad-sinunog. Panahon ni sa dakong kalipay,
han-ay dinhi sa kalibotan. May bili sa usa ka kay ang Ginoo nag-uban sa iyang katawhan.
timaan ang kamatayon ni Uzza alang sa naka- Madaogong pagsulod sa Arka sa Kasabotan sa
saksi ini: sa pagsabot sa kamakagagahom sa tukmang dapit, ang ulohan sa nasod sa Israel.
Diyos nga nakig-uban sa iyang katawhan. Nagtuyoktuyok si David sa atubangan ni
...gipadala sa balay ni...(b. 10) Nganong sa Yahweh. Alang niya kining tanan gamay ra
balay sa usa ka langyaw? Tungod ba kaha kay kaayong pasalamat para sa Ginoo. Wala siya
si Yawe dili magpatubag sa dili Israelita? o kay manumbaling sa gihunahuna sa uban bahin
mas maayo nga langyaw ang mahiaagoman sa niya samtang nagpakita sa Ginoo sa iyang kali-
kapungot sa Diyos? pay; Busa, nag-awit og nagsayaw siya.
Ang Lucas nakakitag ubang panan-awon ...giyubit niya...(b. 16) Anak nga babaye ni
ining sugilanona. Sama sa Arka, sa mas nindot Saul si Micol nga wala makasabot sa kahinga-
nga pamaagi, sa siyam ka bulan nagsabak ang wa ni David alang sa Diyos.
Birhen Maria sa Diyos mismo nga, sa pagka- Nagtudlo dinhi ang bantugang hari sa
tawo, mihimog Kasabotan uban sa tanang matuod nga kabantog ug nagpahiunumdom sa
katawhan sa kalibotan. Busa, gitawag siya sa mga panig-ingnan gikan sa adlaw adlawng
uban og “Arka sa Kasabotan”. Gisaysay sa pagkinabuhi: ang batan-on nga nakaeskwela
Lucas nga kabahin ang Diyos sa pagduaw ni sa syudad ug mibalik sa baryo nga nagpabiling
Maria kang Elizabet. (Basaha ang tudling 9 ug yano; ang kristyano nga dili maulawng mopa-
11 ug itandi ni sa Lc 1:39-45 ug 56 ngadto sa dayag sa pagtoo ug puy-an ni bahalag unsay
64). ikasulti sa uban. ang uban naglantaw o wala.
343 2 SAMUEL 7

Panagna ni Natan wayanan, sa pagsunodsunod sa kaha-
• 1 Nagpuyo yopan, aron pagpangulo sa katawhan
7 palasyo ugnagipapahulay
ang hari sa iyang
na ni kong Israel. 9 Bisag asa, giubanan ko
Yahweh sa pagpakiggubat sa mga ka- ikaw. Gipangutlo ko sa imong atuba-
away nga naglibot kaniya. 2 Unya mi- ngan ang imong mga kaaway. Paba-
ingon ang hari kang Propeta Natan: niogon ko karon ang imong ngalan
“Tan-awa, nagpuyo ako sa palasyong sama sa mga dungganan sa kalibotan.
10 Pahigayonan kog dapit ang Israel
sedro, apan anaa sa tolda ang Arka ni
Yahweh.” 3 Mitubag si Natan: “Buhata nga katamnan ako nila aron mabuhi
ang gitoohan mong maayo, kay anaa silang malinawon. Wala nay mosamok
kanimo si Yahweh”. kanila; dili sila samokon ug daugdao-
4 Nianang gabhiona, miabot ang gon ingon kaniadto. 11 Sukad sa pag-
pulong ni Yahweh kang Natan: 5 “Tin- pili kog modumala sa akong kataw-
dog ug sultihi ang akong alagad, si han, ikaw ray gihatagan kog pahulay
David: ‘Nagsulti si Yahweh: Magtukod gikan sa tanang kaaway. Nag-ingon si
ka bag akong kapuy-an? 6 Wala pa Yahweh nga himoan ka niyag balay.
12 Kon mapupos na ang imong mga
ako mopuyog balay sukad sa pagpa-
gawas ko sa mga Israelita sa Ehipto adlaw ug mopahulay ka na uban sa
hangtod karon. Nagbalhinbalhin ako imong katigulangan, ituboy ko sunod
sa nagkalainlaing dapit, nagpuyo sa kanimo ang mahimugso mong anak,
tolda. 7 Sa tibuok panahon nga nag- ug lig-onon ko ang iyang paghari.
uban ako sa mga Israelita, mireklamo 13 Magpabarog siyag balay sa
ba ako sa mga pangulo nga gisugo akong ngalan. Lig-onon ko usab ang
nako pagbantay sa katawhan kong trono sa paghari niya sa kahangtoran.
Israel?’ Nangutana ba akog nganong 14 Maiya kong amahan ug maako si-
wala ako pabarogig palasyong sedro? yang anak. Kon makasala siya, taro-
8 Sultihi karon si David, akong ala- ngon ko siya sa latigo sama sa gibu-
gad: Miingon si Yahweh nga Labing hat sa mga tawo. 15 Apan dili ko ba-
Gamhanan: ‘Gikuha ko ikaw sa tug- wion ang akong gugma kaniya sama

• 7.1 ...nagpuyo ko...(b. 2) Alang ni David, sa pagkapukan sa gingharian ni David. Bisan
kon nagpuyo ang hari sa usa ka balay, nga- pa ana, sa kadugayan nagtuman si Jesus,
nong dili man buhatag palasyo ang Diyos? iyang kaliwat, sa gipadayag ni Natan. Busa, sa
Apan ang mas gamhanang Diyos sukwahig makadaghan gitawag si Jesus sa Ebanghelyo
hunahuna nga gipahibalo niya kang Natan. og anak ni David (Mc 12:35).
HImoan niya si David og palasyo nga sa Biblia Mahari pod si Jesus, apan dili sama sa mga
nagkahulogag mga tawo ug iyang mga butang. hari ining kalibotana. Bug-os niyang ipatuman
Ang “Palasyo ni David” mao ang iyang pamil- sa iyang pagkatawo ang daw nadibuhong lara-
ya, mga sulugoon ug katawhan. wan sa pagkatawo ni David:
Mag-andam kog dapit...(b. 10) Kini ang – ang magbalantay sa karnero nga moipon
mahukmanong lakang nga gipili sa Diyos sa nasalaag nga karnero.
alang sa kalamboan sa iyang katawhan. Ang – ang magbubuntog nga mohatag sa kata-
Israel mao ang 12 ka tribu sukad pa ni Moises. whan sa kalinaw nga iyang nadaog;
Nasod na ni nga nahugpong sa kaugalingong – ang tigpadayag sa Diyos diha sa katawhan.
yuta ug dunay usa ug lig-ong pangulo: ang Ang paagi sa pag-una sa Diyos ug sa pagtu-
mga hari sa kaliwat ni David. bag niya ni David, naghatag og duha ka pag-
...pabaniogon ko...(b. 9) Nag-uban si tulon-an:
Yahweh ni David sa tanan ining buhaton; – ingon ni David, kasagaran buot mohalad
karon gihimo siyang kahimanan sa pagkatu- sa Diyos ang mga tawo og butang. Ang ti-
kod sa mas dako pang butang nga malungta- nuod, dili ta siya maunhan; ihatag niya ang
ron alang sa kaluwasan sa katawhan. Mao pod grasya bisag wala pa ta makasugod pag-alagad
ang nahitabo ni Abraham (Gen 17:7) ug ni niya.
Pedro (Mt 16:18). Ang Gingharian ni David – labot pa, ang makapahimuot sa Diyos dili
gingharian pod sa Diyos (basaha sa Lc 1:32). tanto ang mga templong materyal kondili, ang
Nagpunting kang Solomon ug sa mga sumo- espirituhanon nga buot niyang tukoron sa ka-
sunod niya, anak ni David, ang saad sa Diyos. tawhan mismo – tumanon ni human sa dag-
Nabugto kining saara human sa upat ka siglo, hang siglo pinaagi sa iyang simbahan.
2 SAMUEL 7 344

sa gibuhat ko kang Saul sa pagkuha balay sa kahangtoran! Busa, nadasig ang
ko niini sa imong atubangan. 16 Mag- imong alagad sa paghimo sa pangadyeon
nga sama niini alang kanimo.
pabilin sa akong atubangan ang 28 “Karon, O Yahweh nga Ginoo, sanglit
imong kabanayan ug ang imong pag- matinud-anon ka sa imong pulong ug mi-
hari. Malig-on ang imong pagdumala saad ka kanako sa maayo, 29 hatagig kaa-
yohan ang akong kaliwatan aron motunhay
sa imong trono sa walay kataposan.” sila sa imong atubangan. Kay nakapamu-
17 Gisulti ni Natan kang David kining long ka, O Yahweh nga Diyos, ug sa imong
mga pulonga ug panan-awona. paghatag kaayohan mabulahan ang akong
18 Misulod si David, milingkod sa atu- banay sa kahangtoran.”
bangan ni Yahweh ug miingon: “Kinsa man
ako, O Yahweh nga Ginoo, ug unsa ang Mga kadaogan ni David
akong banay nga gidala man ako nimo • 1 Unya, napildi ni David ang mga
hangtod dinhi? 19 Apan dili pa kini igo alang 8 Pilisteo, ug napulpog sa ingon nga
kanimo, O Yahweh nga Ginoo, kay nagsul- nawad-ag gahom sa kayutaan. 2 Gipildi
ti ka usab bahin sa balay sa imong alagad usab niya ang mga Moabita nga iyang gi-
nga moabot sa dugayng panahon. Ingon ba palinya ug gipahigda sa yuta. Gipatay ang
niini ang batasan sa tawo, O Yahweh nga duhang bahin sa tulo nila ka bahin ug gipa-
Ginoo? 20 Unsa pay ikasulti ni David? Na- sagdang mabuhi ang usa. Busa, ang mga
kaila ka sa imong alagad, Yahweh nga Moabita naulipon ug nagbuhis niya.
Ginoo! 21 Gituman nimo ang imong saad ug 3 Nabuntog usab ni David si Hadadezer,

ang imong laraw sama sa gibuhat ko ka- anak ni Rejob, hari sa Soba, sa pagpani-
ron. Gihimo nimo ang dagkong butang ka- nguha niini pagpanag-iya sa walog sa
ron ug gipadayag kini sa imong alagad. Eufrates. 4 Nabihag ni David ang 1,700 ka
22 Gamhanan ka, O Yahweh nga Diyos! mangangabayo ug 20,000 sa impanteriya.
Walay makatupong kanimo. Wala nay laing Gipiangan niya ang tanang kabayo ug nag-
Diyos gawas kanimo sumala sa imong na- bilin lag dyotay alang sa 100 ka karwahe.
dungog. 23 Aduna bay makatumbas dinhi 5 Miabot usab ang mga Arameo sa Da-

sa yuta sa katawhan mong Israel nga gilu- masco aron pagtabang kang Hadadezer,
was ug giumol nimo isip imong katawhan? hari sa Soba, apan nalupig ni David ang
Gihimo nimo ang kaugalingon nga dungga- 22,000 ka Arameo. 6 Nagbutang siyag mga
nan sa pagbuhat og mga kahibulongan ug garison sa Aram sa Damasco ug naulipon
dagkong butang alang sa imong katawhan niya ang mga Arameo. Nagbuhis usab sila.
ug sa pagluwas mo kanila sa Ehipto, sa Gipadaog ni Yahweh si David bisag asa.
katawhan ug sa mga dios niini. 24 Gilain mo 7 Gikuha ni David ang mga taming nga

ang Israel aron maimo silang katawhan bulawan sa mga opisyal ni Hadadezer ug
hangtod sa hangtod, ug ikaw, Yahweh, mai- gidala sa Jerusalem. 8 Daghan kaayong
lang Diyos. bronse ang gipanguha niya sa Tebaj ug
25 Karon, O Yahweh nga Diyos, tumana Berotai, mga lungsod ni Hadadezer.
sa hangtod ang imong gisaad ug karon 9 Sa nakabalita na si Tou, hari sa Jamat,

gipadayag mo kanako ang mahitungod sa nga gilupig ni David ang tibuok kasundalo-
imong alagad ug sa iyang banay. 26 Pasi- han ni Hadadezer, 10 gipadala niya ang
dunggan unta ang imong ngalan sa ka- iyang anak, si Hadoram, kang Hari David
hangtoran ug moingon unta ang imong aron pagpangumosta ug pagpahalipay sa
katawhan: ‘Diyos sa Israel si Yahweh nga pagpakigbisog ug pagpildi niya kang
Labing Gamhanan!’ Malig-on unta sa Hadadezer nga dugay nang kaaway ni Tou.
imong atubangan ang balay sa imong ala- Nagdala si Joram og mga butang hinimo
gad, si David, 27 kay miingon ka kaniya, O sa plata, bulawan ug bronse 11 nga gihalad
Yahweh nga Labing Gamhanan, Diyos sa ni Hari David kang Yahweh, ingon man ang
Israel: ‘Pabarogon ko ikaw ug ang imong plata ug bulawan sa tanang nasod nga

• 8.1 Mapagarbohang gisaysay dinhi ang non ug maluloy-ong David wala magpanuko sa
kadaogan ni David. Ang mga gubat sukaranan pagpatay sa mga binilanggo. Gidayeg siya sa
sa pagkahimugso sa gingharian ni David, Biblia sa pagluwas niya sa uban.
lakang nga gikinahanglan sa taas nga pangan- Sa pagkatinuod, dili mapulihan sa pagtoo
dam alang sa umaabot nga gingharian sa ang kultura; ug kitang tanan, bisan sa atong
Diyos. Ang Israel Handomon sa Israel si David kamatoohon mag-agad gihapon sa panglan-
isip madaogong manggugubat nga hari, sa taw ug mga mithi sa atong palibot. Sulod sa
samang higayon molantaw sa Mesiyas, anak ni daghang siglo sa kristyanismo ang mga mag-
David, ang hari sa Kalinaw nga mobuntog sa totoo ug santos nga andam pagtahan sa ilang
tanang kaaway (Is 9:5; Mik 5: 1-4). kinabuhi alang sa mga igsoong masakiton,
Adtong panahona, kagamhanan kaayo ang wala makahunahuna sa pagkondenar sa mga
karaang mga gawi nga bisan ang mapaubsa- abuso nga daw dili mapas-an.
345 2 SAMUEL 10

iyang nabuntog: 12 sa Edom ug Moab, sa ya aron makakaon ang banay sa imong
mga Amonita, mga Pilisteo, mga Amale- agalon. Apan makigsalo ako kang Mefi-
cita, ug ang nakuha kang Hadadezer, anak baal, anak sa imong amo, sa akong kan-
ni Rejob ug hari sa Soba. anan.” Adunay 15 ka anak nga lalaki ug
20 ka sulugoon si Siba. 11 Miingon siya sa
• 13 Gibantog si David sa pagbalik niya
hari: “Himoon sa imong alagad ang gisugo
gikan sa pagpakig-away sa Edom sa walog sa agalon kong hari.” Misalo si Mefibaal sa
sa Asin. 18,000 ka Edomita ang napildi. kan-anan sa hari sama sa mga anak sa
14 Nagkampo siya sa tibuok Edom ug na-
hari. 12 May anak nga lalaki si Mefibaal, si
sakop niya ang tanang Edomita. Gipalam- Mica. Ang tanan nga anaa sa balay ni Siba
pos ni Yahweh si David bisag asa. nag-alagad ni Mefibaal.
15 Naghari si David sa tibuok Israel. 13 Nagpuyo sa Jerusalem si Mefibaal
Dayon, naghan-ay siyag Balaod ug nagdu- nga piang ang duha ka tiil, kay misalo siya
mala sa katarong alang sa tibuok kataw- sa pagkaon uban sa hari.
han. 16 Si Joab, anak ni Sarvia, ang nangu-
lo sa kasundalohan. Si Josafat, anak ni Sa pagkamatay sa hari sa mga
1
Ajilud, ang nagbantay sa mga dukomento. 10 Amonita gipulihan siya ni Janun,
17 Si Zadoc, anak ni Ajitub ug si Ajimelec,
iyang anak. 2 Miingon si David: “Hatagan
anak ni Abiatar, ang mga pari; si Seraya kog maayong kabubut-on si Janun, anak ni
ang sekretaryo, 18 ug si Banaias, anak ni Najas, sama sa gibuhat kanako sa iyang
Joyada, ang nagdumala sa mga Quereteo amahan. Gipaadto ni David ang iyang mga
ug Peleteo. Ang mga anak ni David gihi- ulipon aron pagduyog kang Janum sa pag-
mog mga mananambag sa hari. bangotan sa kamatayon sa amahan. Sa
pag-abot sa mga alagad ni David sa yuta
sa mga Amonita, 3 miingon ang mga pa-
9 baNangutana si David: “May nahibilin pa
1

sa banay ni Saul nga kahatagan kog ngulo sa mga Amonita kang Janun, ilang
kaayohan tungod kang Jonatan?” 2 Dihay agalon: “Sa imong tan-aw, gipasidunggan
sulugoon nga gihinganlag Siba sa banay ni ba ni David ang imong amahan sa pag-
Saul. Gipaatubang siya kang David nga anhi aron moduyog sa imong kasubo?
miingon kaniya: “Si Siba ka ba?” Mitubag Wala kaha sila paanhia ni David aron pag-
kini: “Ang imong alagad.” 3 Nangutana ang paniid ug paggun-ob sa syudad?”
hari: “May nahibilin pa ba sa banay ni Saul 4 Gipadakop ni Janun ang mga tawo ni

nga kahatagan ko sa pabor sa Diyos?” David, gipabarbasan ang katunga sa ilang
Miingon si Siba sa hari: “Ang lalaking anak bungot, gipaguntingan ang sapot hangtod
ni Jonatan nga piang.” 4 Miingon ang hari: sa hawak ug gipalakaw sila. 5 Niini, gipa-
“Hain siya?” Mitubag si Siba: “Sa Lodebar tagbo sila ni David, kay hilabihan ang ilang
sa balay ni Makir, anak ni Ammiel.” 5 Gi- kaulaw. Gipasultihan sila: “Adto kamo sa
pakuha siya ni Hari David sa Lodebar, sa Jerico ug pabilin didto hangtod sa pagtubo
balay ni Makir, anak ni Ammiel. sa bungot unya, balik dinhi.”
6 Sa pag-abot ni Mefibaal, anak ni 6 Nakita sa mga Amonita nga wala na

Jonatan nga anak ni Saul, miyukbo kini ganahi kanila si David. Busa, gipakuha ug
nga sangko sa yuta ang nawong. Miingon si gisuholan nila ang 20,000 ka sundalo nga
David: “Mefibaal!” Mitubag kini: “Ania ang Arameo sa Bet-Rejob ug Soba, lakip ang
imong alagad!” 7 Miingon si David: “Ayawg 1,000 ka tawo sa hari sa Maaka uban sa
kahadlok, hatagan ko ikawg pabor tungod 12,000 ka taga Tob. 7 Niini, gipadala ni
ug alang kang Jonatan, imong amahan. David si Joab ug ang isog nga kasundalo-
Ibalik ko kanimo ang tibuok kayutaan sa han. 8 Naglumbay ang mga Amonita nga
imong amahan, si Saul. Gawas pa, magsa- andam alang sa gubat sa baba sa agianan
lo ta kanunay sa akong kan-anan.” 8 Mi- sa ilang syudad. Nangandam usab sa ka-
yukbo si Mefibaal ug miingon: “Kinsa ba patagan ang mga Arameong taga Soba ug
diay ang imong alagad nga imo mang gita- Rejob ug ang katawhan gikan sa Tob ug
gad, ako nga daw patayng iro?” Maaka.
9 Gipatawag sa hari si Siba nga sulugo- 9 Sa pagkakita ni Joab nga nataliwad-an

on ni Saul ug giingnan: “Itugyan ko sa anak sila sa panggubatan sa atubangan ug likod,
sa imong agalon ang tanang kabtangan ni gilain niya ang piniling mga tawo sa Israel
Saul ug sa iyang kabanayan. 10 Ikaw, ang ug gipalumbay atbang sa taga Aram. 10 Gi-
imong mga anak ug ulipon maoy moug- tudlo niya si Abisai, iyang igsoon, pagdu-
mad, kamo ang moani sa yuta alang kani- mala sa nahibiling kasundalohan nga gipa-

• 13. Kay wala may permanenting pinuy- sa unang grupo sa mga opisyal sa iyang ging-
anan si Abraham ug Moises, wala silay mga harian. Gisugdan pagsulat ang balaang kasula-
sekretaryo ug luyoluyo; walay mga asno nga tan sa panahon ni Solomon.
modala sa mga dokumento. Naghimo si David Mga pari...(b. 18) Mga duha ka siglo human
2 SAMUEL 10 346

lumbay atbang sa mga Amonita. 11 Miingon muswak sa mga bulak, panahon sa
siya: “Kon mas kusgan kay kanako ang pagpalakaw ni David kang Joab uban
mga Arameo, kinahanglan nga imo akong
tabangan. Kon ang mga Amonita ang mas sa iyang mga opisyal ug sa tibuok
kusgan kay kanimo, tabangan ko usab kasundalohan sa Israel. Gipatay nila
ikaw. 12 Lig-ona ang imong kaugalingon! ang mga Amonita ug gisulong ang
Magpakalaki ta tungod ug alang sa atong
katawhan ug sa mga syudad sa Diyos. Bu-
Raba. Apan nagpabilin si David sa
haton unta ni Yahweh ang gitoohan niyang Jerusalem.
maayo.” 2 Usa niana ka hapon, sa pagmata
13 Miasdang si Joab ug ang iyang mga

kauban sa mga Arameo nga miikyas sa
ni David nga nakatagpilaw, naglakaw-
iyang atubangan. 14 Sa pagkamatikod sa lakaw siya sa patyo sa palasyo, ug na-
mga Amonita nga nangikyas ang mga kakita nga may naligong babaye. Ta-
Arameo, miikyas pod sila kang Abisai ug hom siya. 3 Nangutana si David kon
misulod sa syudad. Unya, mibalik si Joab
gikan sa pagpakig-away sa mga Amonita kinsa ang maong babaye, ug nahiba-
ug miadto sa Jerusalem. loan niya nga si Batseba siya, anak ni
15 Dihang napildi na ang mga Arameo sa Eliam ug asawa ni Urias nga Heteo.
mga Israelita, nagpundok sila. 16 Gipata- 4 Nagpadala si David og mga mensa-
wag ni Hadadezer ang mga Arameo sa pi-
kas tampi sa suba Eufrates ug nangadto sa hero aron pagkuha sa babaye nga
Jelam ubos sa pagdumala ni Sobac, ang miadto kaniya. Nakighilawas siya
pangulo sa kasundalohan ni Hadadezer. kang Batseba human nga nalimpyo
17 Gipahibalo niini si David nga mipundok

pod dayon sa tibuok kasundalohan sa
kini sa regla. Ug mipauli ang babaye
5 nga unya, nagsabak. Busa, gisulti-
Israel. Mitabok sila sa Jordan ug miadto sa
Jelam. Naglumbay ang mga Arameo at- han niya si David: “Nagsabak ako.”
bang ni David, ug nagsangka sila. 18 Apan 6 Gipanugon dayon ni David si
miikyas ang mga Arameo atubangan sa
Israel. 700 ka tawo ang nanakay sa mga Joab: “Paaria si Urias, ang Heteo.” Gi-
karwahe; 40,000 ka sundalong Arameo paadto si Urias kang David. 7 Sa pag-
ang napatay ni David. Gidunggab usab abot ni Urias, gipangumosta siya ni
niya si Sobac, ang pangulo sa kasundalo-
han, nga namatay dayon. 19 Nakita sa ta-
David bahin kang Joab ug sa mga
nang sakop ni Hadadezer nga napildi na tawo ingon man sa kahimtang sa
sila sa Israel. Busa, nakighigala sila sa gubat. 8 Miingon si David kang Urias:
Israel ug nagpasakop kanila. Tungod niini “Pauli sa inyo ug panghugas sa tiil.”
nahadlok ang Aram sa pagtabang sa mga
Amonita. Mibiya si Urias sa palasyo. Mipa-
apas ang hari og pagkaon gikan sa
David ug Batseba iyang kan-anan. 9 Apan wala mopauli
• 1 Nahimong batasan sa mga si Urias. Natulog siya sa pultahan sa
11 hari ang pagpangataki inigpa- palasyo uban sa mga alagad sa iyang

ni Moises, ang pagkapari dili alang ra sa mga David nagpatuyang sa lawasnong kalipay, ha-
Levita. Si Solomon mismo naghimog halad- layo sa kakuyaw.
sinunog sa Templo (1 H 8:64). – Malipoton ang pagpatay ni David kang
Urias, human padad-ag sulat kang Joab.
• 11.1 Ang “sala” ni David makapamalan- Kon gitinguha ang pag-amping sa hando-
dong sa kahuyang ug sa kadaotan nga mahi- manan sa sulundong hari, nganong gilakip
mo bisan pa sa mga suod sa Diyos. man dinhi pagsaysay ang daotang bahin sa
Makita ang kasaypanan ni David sa lainlaing kinabuhi ni David? Wala taboni ang salawa-
kahimtang. Anaa niya ang kamapugsanon ug yong buhat ni David nga nakadugang sa sim-
kamalimbongon. Dili hingpit ang pagtuman patiya alang sa biktima. Dili ni mabuhat sa
niya sa kabubut-on sa Diyos. Apan dinhi (ulo- mga opisyal nga batid sa kasaysayan sa ubang
han 11) nakatampo ang tanan aron mahi- nasod. Gawas pa, ining panahona, ang bisag
mong mas daotan ang balaod: unsang kapritso sa hari nga maglipay niya,
– langyaw si Urias nga mialagad sa hari; wala isipang sala o krimen. Apan buot ta pa-
– nagtuman pag-ayo si Urias sa mga balaod ambohon sa Biblia sa atong mga sala. Ang
sa tinoohan nga may kalabotan sa gubat (ang gipaila kanato sa Biblia nga mga “santos”,
dili pagpakighilawas); kinasingkasing ang pag- makasasala sab nga nanginahanglag Manlulu-
pakig-unong niya sa mga kauban, samtang si was.
347 2 SAMUEL 12

agalon nga 10 misulti kang David nga ngutan-on ka: ‘Nganong gisulong ninyo sa
wala mopauli si Urias. Busa, giingnan syudad? Wala ba kamo masayod nga pa-
naon lang kamo gikan sa koral? 21 Kinsay
siya ni David: “Dili ba, gikan ka man nagpatay kang Abimelec, ang anak ni
sa panaw? Nganong dili ka mopauli?” Jerubaal? Dili ba, babaye man ang nagla-
11 Mitubag si Urias: “Nagpuyo sa mga bay kaniyag galingang bato gikan sa koral
sa Tebes, ug namatay siya? Nganong mia-
tolda ang Arka ingon man ang Israel traka kamo sa syudad?’ Unya, sultihi siya –
ug ang Juda. Ang agalon ko, si Joab, “Patay na usab ang imong alagad nga si
ug ang iyang mga tawo nagkampo sa Urias, ang Heteo.”
22 Milakaw ang mensahero. Sa pag-
gawas. Makapauli ba ko sa pagkaon,
pag-iinom ug pagdulog sa asawa? Dili abot, gisultihan niya si David sa gitugon ni
Joab. Gipasabot niya si David: 23 “Nalupig
ug dili ko kini mabuhat!” 12 Miingon si kami sa kaaway. Giataki kami sa gawas,
David kang Urias: “Dinhi ka lang ka- apan amo silang napaatras hangtod sa pul-
ron. Ugma na lakaw.” Busa, nagpabi- tahan sa syudad. 24 Unya, gitarget sa mga
mamamana ang imong mga alagad gikan
lin si Urias sa Jerusalem nianang ad- sa koral. Namatay ang pipila ka tawo sa
lawa ug sa sunod. 13 Giabiabi ni David Hari. Usa niini ang imong alagad, si Urias,
sa iyang lamesa si Urias nga mikaon ang Heteo.”
25 Miingon si David sa mensahero: “Sul-
ug miinom hangtod nga nahubog.
tihi si Joab aron madasig siya: Ayaw kinig
Apan sa gabii migawas si Urias ug ikabalaka. Namatay karon sa espada ang
natulog uban sa mga alagad sa iyang usa ka tawo, sa laing higayon, lain na usab.
agalon inay mopauli sa ilaha. Usba ug ayoha pagsulong ang syudad ug
14 Sa buntag nagsulat si David kang gun-oba kini.”
26 Sa pagkahibalo sa asawa ni Urias nga
Joab ug gipadala kini kang Urias. namatay ang bana, nagbangotan siya.
15 Miingon siya sa sulat: “Ibutang si 27 Unya, gipakuha siya ni David ug gipa-

Urias sa atubangan sa panggubatan, ngasawa. Nanganak si Batseba og usa ka
ang labing dilikadong dapit, diin ipabi- lalaki. Apan daotan sa panan-aw ni Yahweh
ang gibuhat ni David.
lin mo siya aron maigo ug mamatay.”
16 Sa pagsulong ni Joab sa syudad,
Misulti si Natan kang David
gibutang niya si Urias sa dapit nga na- • 1 Gipadala ni Yahweh kang
sayran niya nga gibantayan sa mga 12 David si Propeta Natan nga
kaawayng isog. 17 Misulong ang taga
miadto sa hari ug miingon: “May duha
syudad ug gisuklan si Joab. Natumba
ka lalaki sa usa ka syudad: Adunahan
ang pipila sa mga opisyal ni David, ug
ang usa ug kabos ang lain. 2 Daghag
namatay si Urias, ang Heteo.
karnero ang adunahan. 3 Apan ang
18 Gipataho ni Joab kang David ang
kabos walay kabtangan gawas sa usa
nahitabo sa gubat. 19 Giingnan niya ang ka baying karnero nga iyang napalit
mensahero: “Inigkahuman mog saysay sa
hari sa nahitabo sa panggubatan, 20 tinga- ug gialimahan. Midako kini uban ka-
leg moulbo ang iyang kasuko. Unya, pa- niya ug sa iyang mga anak. Magsalo

• 12.1 Panig-ingnan si David sa mahinul- gitago ni David sa tanan ug sa kaugalingong
solong makasasala. Nganong wala mo...(b.9) tanlag.
Unsay nabuhat ni David nga gipili man siya sa Mapaubsanong miangkon si David sa iyang
Diyos? Ang pagkinabuhi niya kalihokan sa sala ug midawat sa sangpotanan sa kasaypa-
gugma ni Yahweh. Gipili sa Diyos ang yanong nan. Giingon nga iya ni David ang Salmo 51
magbalantay sa karnero aron mahari. Dugang sa Biblia, ang makapatandog nga pag-ampo
pa, gipili niya ang “hari” gikan sa gamayng sa paghinulsol.
nasod aron pagtukod og malungtarong ging- Nagpasaylo sa sala ang Diyos. Gipasaylo...
harian. Walay ikapasumangil si David. (b.13) Nagpabiling matinud-anon ang Diyos sa
Dali rang nalimot si David nga ang mahi- gisaad niya sa mga kaliwat ni David. Naka-
nungdanon alang sa Diyos dili sa imong pag- tagamtam si Solomon, anak ni Batseba ug
himog mga halad kondili, ang kasingkasing David, ining mga saara. Mopabanaw ang
nga putli ug ang pagbuhat sa kaangayan alang Diyos og grasya sa naagian sa sala. Apan wala
sa isigkatawo. magwagtang ang pasaylo sa Diyos sa mga
Gipatay mo...(b.9) Gibutyag sa Diyos ang bunga sa krimen.
2 SAMUEL 12 348
13 Miingon si David kang Natan: “Naka-
silag kaon, moinom kini sa iya mis-
mong kopa ug matulog sa iyang hig- sala ko kang Yahweh.” Miingon si Natan.
“Gipasaylo na ni Yahweh ang imong sala.
daanan; daw anak niyang babaye. Dili ka mamatay. 14 Apan, kay nalimtan
4 Unya, may mga bisitang miabot ang man nimo si Yahweh tungod sa imong
adunahan. Dili gusto sa adunahan nga gibuhat, mamatay ang ipahimugso kani-
mong anak.” 15 Unya, mipauli si Natan.
kuhaan ang iyang mga karnero ug
baka aron andamon alang sa mga • Anaay sakit ang batang gipakatawo
bisita. Gikuha hinuon niya ang baying kang David sa asawa ni Urias ug naluya.
16 Nangaliya si David sa Diyos tungod ug
karnero sa kabos, ug maoy giandam.” alang sa bata, nagpuasa siya ug mihigda sa
5 Nagdilaab ang kasuko ni David sa
yuta sa tibuok gabii. 17 Mihangyo ang mga
adunahan ug miingon kang Natan: magulang sa iyang panimalay nga moba-
“Samtang buhi si Yahweh, mamatay ngon siya, apan wala siya mouyon. Wala
siya makigsalo kanila. 18 Sa ikapito ka ad-
ang nagbuhat sa ingon niini. 6 Ulian law, namatay ang bata. Nahadlok ang mga
niyag upat ka pilo ang karnero tungod alagad ni David sa pagsulti kaniya nga
sa iyang nabuhat ug kawalay kaluoy.” namatay ang bata. Kay matud pa nila: “Sa
7 Miingon si Natan kang David: buhi pa ang bata nakigsulti kami niya,
apan wala siya maminaw. Unsa kahay bu-
“Ikaw kana! Si Yahweh, ang Ginoong haton niya kon sultihan siya namo nga
Diyos sa Israel, nag-ingon: Gihilogan patay na ang bata?”
ko ikawg hari sa Israel, giluwas sa 19 Sa pagkamatikod ni David nga
kamot ni Saul, 8 ug gihatag ko kanimo
naghunghonganay ang iyang mga
ang balay sa imong agalon ug ang
alagad, nasabtan niya nga patay na
iyang mga asawa sa imong higdaa-
ang bata. Nangutana siya: “Patay na
nan. Gihatag ko usab kanimo ang
ba ang bata?” Mitubag sila: “Patay
banay sa Israel ug Juda. Kon dyotay
na.” 20 Mibarog si David, naligo, nani-
ra kini, mohatag pa akog labaw pa.
9 Nganong wala ka manumbaling
hog sa lana ug nag-ilis unya, misulod
sa Balay ni Yahweh ug misimba ka-
kang Yahweh sa pagbuhat mog dao-
niya.
tan sa iyang panan-aw? Gipatay nimo
Sa iyang pagbalik nagpaandam
sa espada si Urias, ang Heteo, ug gi-
siyag pagkaon ug mikaon. 21 Nangu-
angkon ang asawa. Oo, imo siyang
tana ang iyang mga alagad: “Unsay
gipatay pinaagi sa espada sa mga
imong gibuhat? Nagpuasa ka ug nag-
Amonita. 10 Busa, sukad karon, dili na
hilak samtang buhi pa ang bata, apan
mobulag ang espada sa imong pamil-
karon nga patay na siya mibarog ka
ya, kay gibaleg wala ako nimo ug
ug mikaon.” 22 Mitubag siya: “Sa buhi
giangkon ang asawa ni Urias, ang
pa ang bata, nagpuasa ako ug naghi-
Heteo.
lak, kay nakahunahuna ako: Kinsay
11 Kini ang gisulti ni Yahweh: “Maggikan
nahibalo? Tingalig kaloy-an ako ni
sa kaugalingon mong balay ang imong
katalagman. Sa atubangan nimo mismo Yahweh ug buhion ang bata. 23 Apan
kuhaon ko ang imong mga asawa ug iha- karon nga patay na siya, nganong
tag sa imong silingan nga makighilawas magpuasa pa ako? Mapabalik ko ba
kanila sa udtong tutok. 12 Gibuhat mo kini ang iyang kinabuhi? Makaadto ako
sa tago, apan ako kining buhaton ilwom sa
kahayag sa adlaw atubangan sa tibuok kaniya, apan dili siya makabalik ka-
Israel.” nako.”

• 15. Ang nahimugsong bata gikan sa masuko ug walay makalabaw sa iyang ka-
gugma ni David ug Batseba nasakit ug unya, ayo”.
namatay. Naamgohan sa hari nga timaan ni Natawo ang laing bata gikan sa mao giha-
sa kabug-at sa sala nga iyang nabuhat. Apan pong inahan nga iya nang asawa. Ang umaa-
ang Diyos dili manimalos ug wala maghambin bot ni nga Hari Solomon, ang gipili sa Diyos
og pagdumot. Ang iyang kasingkasing dili sa pagpuli ni David. Bisan sa iyang sala, wala
sama sa kasingkasing sa tawo. “dugay siyang biyai sa Diyos si David.
349 2 SAMUEL 13

24 Unya, gilingaw ni David si Bat- Tamar aron pakan-on ako niya. Andamon
seba, iyang asawa. Nanghilawas sila niya ang pagkaon sa akong atubangan ug
hington ko.” 6 Busa, mihigda si Amnon ug
ug nanganak si Batseba og lalaki nga nagpakaaron-ingnong masakiton. Sa pag-
gihinganlan niyag Solomon. 25 Gihi- abot sa hari sa pag duaw kaniya, miingon
gugma siya ni Yahweh ug gipahibalo si Amnon: “Paduawa kanako ang si Tamar,
akong igsoon, aron paglutog espesyal nga
kini pinaagi kang Propeta Natan. Gita- pagkaon sa akong atubangan. Unya,
wag ang bata og Jedidia, sa ato pa: pakan-on ako niya.”
“Hinigugma ni Yahweh.” 7 Gipakigsultihan ni David si Tamar sa

26 Nakig-away na usab si Joab sa mga palasyo: “Adtoa ang igsoon mong si Am-
Amonita sa Raba ug nabutog niya ang kota non sa iyang balay. Lutoi siyag makaon.”
8 Busa, miadto si Tamar sa balay ni Amnon
sa hari. 27 Unya, nagpadala siyag mensahe
kang David: “Nakig-away ako sa Raba ug nga naghigda. Nagkuha siyag harina nga
nailog ko ang katubigan sa syudad. 28 Pun- gimasa ug gihimong pan sa atubangan ni
doka karon ang nahibiling mga sundalo Amnon ug gihudno. 9 Unya, nagkuha siyag
aron sulngon ug liyokan ang tibuok syudad sartin ug giandam ang pan alang kang
aron mabuntog, kon dili akoy mobuntog Amnon. Apan mibalibad kini; dili siya mo-
kaniya, ug tawgon ang syudad sa kaugali- kaon ug miingon: “Pagawsa dinhi ang ta-
ngon kong ngalan.” 29 Gipundok ni David nan.” Sa nakagawas na ang tanan 10 mi-
ang tanang kasundalohan ug nangadto sila ingon si Amnon kang Tamar: “Isulod sa
sa Raba. Gisulong kini ug gibuntog. 30 Gi- lawak ang pagkaon ug hingta ko didto.”
kuha niya ang korona sa ulo sa ilang dios, Gidala usab ni Tamar sa lawak ni Amnon
si Milcom kansang gibug-aton sama sa usa ang linutong pan. 11 Apan sa pagtunol niya
ka sukod sa bulawan ug gidayandayanag niini sa igsoon aron pakan-on, giguyod siya
mahalong mga bato nga gipahimutang sa ni Amnon: “Dali, akong igsoon, dulog
ulo ni David. Daghan siyang nakuhag kab- kanako.” 12 Mitubag si Tamar: “Akong igso-
tangan sa syudad. 31 Dayon, gikuha niya on, ayaw kog lugosa. Dili buhaton ang sa-
ang mga tawo didto ug gipatrabaho, gina- mang butang sa Israel. Ayawg binuang.
13 Unsaon kog tago ang akong kaulaw? Ug
mit ang mga gabas, piko ug atsa, sa mga
lutoanag tisa. Giingon niini pagtratar ni ang katawhan makaingon nga nabuang ka.
David ang tanang syudad sa mga Amonita. Utang buot, pakigsultihi ang hari ug dili ka
Unya mibalik siya ug ang tibuok niyang niya hikawan.” 14 Apan wala maminaw si
kasundalohan sa Jerusalem. Amnon. Kay kusgan man, nalugos niya si
Tamar.
Amnon ug Tamar 15 Unya, kalit nga nasuko kaniya si
• 1 Miagi ang mga panahon nahigug- Amnon. Ang iyang kasuko labaw pa sa
13 ma si Amnon kang Tamar, ang anyag gugma niya kang Tamar. Miingon si
nga igsoong babaye ni Absalon, anak nga Amnon: “Bangon ug layas!” 16 Apan mitu-
lalaki ni David. Si Amnon, laing anak ni bag si Tamar: “Dili! Mas daotan ang imong
David. 2 Hilabihag kabuang ni Amnon kang pagpalayas kanako kay sa una mong gibu-
Tamar, iyang igsoon, nga nasakit siya tun- hat.” Wala maminaw si Amnon 17 nga mi-
god niini. Wala siyay mahimo kang Tamar, ingon sa sulugoon: “Palayasa kining baba-
kay donsilya kini. 3 May higala si Amnon yehana; kandadohi ang pultahan kon anaa
nga gihinganlang Jonadab, anak ni Sima na siya sa gawas.” 18 Gipagawas siya sa
nga ig-agaw ni David. Igmat si Jonadab, sulugoon ug gikandadohan ang pultahan.
4 ug miingon siya: “Ngano nga sa matag (Nagbistig taas si Tamar, tag-as og mang-
buntag daw makaluluoy man ang anak sa gas sama sa sapot sa mga ulayng anak nga
hari? Dili ba ako nimo sultihan sa hinung- babaye sa hari.) 19 Gigisi ni Tamar ang taas
dan?” Mitubag si Amnon: “Gihigugma ko si nga sapot ug nagbutag abo sa ulo. Gipa-
Tamar nga igsoon nako ug ni Absalon.” tong niya ang kamot sa ulo ug milakaw nga
5 Miingon si Jonadab: “Higda, ug pagpa- nagdangoyngoy.
kaaron-ingnong masakiton ka. Duawon ka 20 Miingon kaniya si Absalon: “Hilom

dayon sa imong amahan ug ingna siya: lang, akong igsoon, ayaw kinig ikasakit
“Paduawa kanako ang igsoon kong si kay, igsoon mo siya.” Apan nagpabiling

• 13.1 Ang salaod nga nahimo ni Amnon pagsimba ug sakripisyo; dili o talagsa rang
ug ang iyang kamamumuno nagsubli sa sala maghisgot og tarong nga pagkinabuhi. Apan
nga nahimo ni David sa kaugalingong pamilya; sukwahi ang Biblia. Kanunayng gipangita ni
butang nga nakasakit sa iyang pagbati. Yahweh ang maayong binuhatan ug ang hus-
tisya sa iyang katawhan nga dili kanunayng
Sagad ning mahitabo bisag asa kaniadto. mas maayo kay sa wala makaila sa Diyos,
Ang ubang tinoohan nagkinahanglag mga apan mas nasayod sila unsay sala.
2 SAMUEL 13 350

masulob-on si Tamar sa balay ni Absalon, mga anak nga lalaki sa hari ug ang ilang
iyang igsoon. mga alagad.
21 Labihang sukoa ni Hari David sa pag- 37-38 Miikyas si Absalon ug miadto kang

kahibalo niini. Apan wala niya kasuk-i si Talmai, anak ni Amijur, hari sa Guesur, ug
Amnon nga iyang gimahal isip kamagula- nagpabilin didto sulod sa tulo ka tuig. Ni-
ngan. 22 Sa iyang bahin wala na makigsulti ining panahona nagbangotan si Hari David
si Absalon kang Amnon. Gikaligutgotan sa iyang anak. 39 Sa paglabay sa iyang
niya si Amnon tungod sa gibuhat niini kang kaguol tungod sa kamatayon ni Amnon,
Tamar, iyang igsoon. nangandoy siyag sugod kang Absalon.
23 Human sa duha ka tuig, sa pagsaulog

ni Absalon sa pagpanupi sa mga karnero Nakita ni Joab, anak ni Sarvia, nga
1

sa Baal-Jasor duol sa Efraim, giabi-abi 14 nangandoy ang hari kang Absalon.
niya ang tanang anak nga lalaki sa hari. 2 Busa, nagpadala siyag mensahero sa
24 Miadto usab siya sa hari ug miingon: Tecoa aron pagkuhag maalamong babaye
“May mga manunupi karon ang imong ala- nga iyang giingnan: “Pagpakaaron-ingnong
gad. Dawaton unta sa hari ug sa iyang nagbangotan ka. Pagbistig itom aron mahi-
opisyales ang akong pag-abiabi.” 25 Mi- sama ka sa dugay nang nagbangotan sa
ingon ang hari kang Absalon: “Dili anak, patay. 3 Unya, adtoa ang hari ug ingna.”
dili kinahanglang moadto kaming tanan. Gitudloan ni Joab sa isulti ang babaye.
Mabug-atan ka lang pag-ayo.” Gipugos ni 4 Sa atubangan sa hari ang babayeng
Absalon ang hari apan wala gihapon mo- taga Tecoa miyukbo nga sangko sa yuta
adto. Nanalangin lang siya. 26 Miingon si ang nawong isip pagtahod ug miingon:
Absalon: “Kon dili ka moadto, pakuyoga “Tabangi ako mahal nga hari.” 5 Nangutana
ang akong igsoong si Amnon.” Mitubag ang hari: “Unsay nahitabo?” Mitubag siya:
ang hari: “Nganong kinahanglang moku- “Byuda ako, patay na ang bana. 6 May
yog siya?” 27 Apan namugos si Absalon. duha ako ka anak nga lalaki nga nag-away
Miingon ang hari: “Pakuyoga si Amnon ug sa uma. Walay nakaulang kanila. Gibun-og
ang tanang anak nga lalaki sa hari.” sa una ang ikaduha ug gipatay. 7 Nakigsulti
Nag-andam si Absalon og dako ug hari- sa imong alagad ang tibuok namong
anong salusalo. 28 Unya, gisugo niya ang banay: Itugyan ang nakapatay sa igsoon.
iyang mga tawo: “Bantayig kanus-a mahu- ‘Patyon usab siya isip panimalos sa gibuhat
bog si Amnon. Inig-ingon ko, ‘Patya siya’ niya sa igsoon.’ Buot nilang patyon ug
tigbasa si Amnon. Ayawg kahadlok, kay wad-on ang akong paglaom, sa ingon wa-
akoy nagsugo. Dasiga ang inyong kauga- lay magpabilin sa akong bana: Walay nga-
lingon ug magmaisogon kamo.” 29 Gibuhat lan ug walay kaliwat ibabaw sa yuta.”
sa mga tawo ni Absalon ang iyang gisugo. 8 Miingon ang hari sa babaye: “Pauli.
Dalidaling nanindog ang mga anak nga Akoy bahala kanimo.” 9 Apan mitubag ang
lalaki sa hari, nanakay sa ilang asno ug babayeng taga Tecoa: “Agalon kong hari,
nanglayas. ibutang kanako ug sa akong amahan ang
30 Diha pa sila sa dalan sa pagkadungog tanang pagbasol. Walay tulubagon ang hari
ni David sa balita nga gipatay ni Absalon ug ang iyang trono.” 10 Miingon ang hari:
ang tanang anak nga lalaki sa hari. Walay “Paatubanga kanako ang mosulti kanimog
nahabilin. 31 Mitindog ang hari ug gigisi ang bisag unsa aron dili ka na samokon pag-
iyang sapot. Unya, mihigda siya sa yuta. usab.” 11 Miingon ang babaye: “Sa ngalan
Nagtindog sa tupad ang tanan niyang ala- ni Yawheh inyong Diyos manumpa unta
gad nga nanggisi pod sa ilang sapot. ang hari nga dili niya tugtan nga ang tigpa-
32 Apan miingon si Jonadab, ang anak ni nimalos makapadayon sa daotang buhat.
Sima, igsoon ni David: “Ayawg hunahunaa Sa ingon niana, dili mamatay ang akong
nga napatay ang tanan mong anak nga anak.” Mitubag ang hari: “Samtang buhi
lalaki. Si Amnon lang ang namatay, kay ang Diyos, walay lugas sa buhok sa imong
siya ray gitinguhang patyon ni Absalon anak nga matagak sa yuta.”
sukad sa paglugos kang Tamar, iyang igso- 12 Miingon ang babaye: “Tugti nga mo-
on. 33 Dili ikaguol sa halangdong hari ang sulti pa ang imong alagad.” Miingon ang
balita nga patay ang tanan niyang anak hari: “Sulti.” 13 Mipadayon ang babaye:
nga lalaki, kay si Amnon ray namatay.” “Nganong naghunahuna ka man sa sa-
34 Miikyas si Absalon. Nakita sa batan- mang butang sa katawhan sa Diyos? Morag
ong magbalantay ang daghang tawo gikan sad-an ang hari nga nagsulti niini, kay wala
sa karsada sa Joronaim nga naglugsong sa niya dad-ag balik ang iyang anak nga
kilid sa bukid. Giadto dayon niya ang hari gihinginlan. 14 Sama sa tubig nga giyabo sa
ug gisultihan sa tanan. 35 Miingon si Jona- yuta dili na matapok pag-usab, mao nga
dab sa hari: “Tan-awa, dili ba tinuod ang angay kitang mamatay tanan. Busa papa-
akong gisulti? Ania na ang mga anak mong ngitaag paagi ang hari sa pagdalag balik sa
lalaki.” 36 Niini, miabot nga naghilak ang gihinginlan niyang anak. 15 Mianhi ako
351 2 SAMUEL 15

karon aron isulti kini sa agalon kong hari, 31Miadto si Joab kang Absalon ug gipa-
kay nahadlok ako sa katawhan. Busa mi- ngutana: “Nganong gisunog sa imong mga
ingon ako nga pakigsultihan ko ang hari. tawo ang akong uma?” 32 Mitubag si
Basin na lag buhaton niya ang gipangayo Absalon: “Gipatawag ko ikaw aron pagpa-
sa iyang alagad. 16 Kon maminaw ang hari, kigsulti sa hari ug pagpangutanag nganong
luwason ako niya sa buot mohikaw kanako gipabalik ako gikan sa Guesur. Maayo pag
ug sa akong anak sa kabilin sa Diyos. 17 Hi- nagpabilin ako didto. “Gusto ko karong
moon gayod niya ang desisyon nga mag- makigkita sa hari; kon sad-an ako, nan
dala kanatog kalinaw. Kay daw anghel sa patyon ko niya.” 33 Miadto si Joab ug mi-
Diyos ang agalon kong hari sa pagsabot sa sulti sa hari nga mipatawag kang Absalon.
tanan. Maanaa kanimo si Yahweh, imong Sa pag-abot miyukbo si Absalon atuba-
Diyos.” ngan sa hari nga sangko sa yuta ang na-
18 Unya miingon ang hari sa babaye: wong. Ug gigakos siya sa hari.
“Ayaw kog limdi.” Mitubag ang babaye:
“Sulti, agalon kong hari.” 19 Nangutana ang Miagi ang panahon, nagkuhag mga
1
hari: “May kalabotan ba si Joab niining ta- 15 karwahe si Absalon, mga kabayo ug
nan?” Mitubag ang babaye: “Samtang buhi 50 ka tawo nga mounag dagan. 2 Nahimog
ang agalon kong hari, tukma ang tanan sa batasan ni Absalon ang pagbangog sayo,
imong gisulti. Gisugo ug gitudloan ako ni ug pagbarog sa kilid sa ganghaan sa syu-
Joab sa akong isulti. 20 Gibuhat kini aron dad. Ang may buot moreklamo atubangan
pagtakoban sa tinuod nga katuyoan. Apan sa hari, mangutana si Absalon kaniya:
sama kamaalamon sa anghel sa Diyos ang “Taga diin ka?” Kon moingon kini: “Sa usa
agalon kong hari nga nasayod sa tanang sa mga tribu sa Israel ang imong alagad,”
hitabo dinhi sa yuta.” 3 moingon si Absalon, “maayo og makata-
21 Miingon ang hari kang Joab: “Sa pag-
ronganon ang imong tuyo, apan walay ma-
katinuod ako kining buhaton. Lakaw ug minaw kanimo dinhi sa ngalan sa hari.”
pabalika ang batan-ong Absalon. 22 Mihapa 4 Midugang pa si Absalon: “Kon maghu-
si Joab sa yuta, miyuko, mipasalamat sa hukom lang unta ako niining yutaa, ang
hari ug miingon: “Nahibaloan ko karon ang may reklamo o kawsa makaduol gayod ka-
imong kaayo, agalon kong hari, kay miu- nako ug hatagan ko siyag hustisya. 5 Kon
yon ka sa akong gipangayo.” 23 Miadto si may moduol aron pagpasidungog kaniya,
Joab sa Guesur ug gipabalik si Absalon sa itunol niya ang iyang kamot alang sa pag-
Jerusalem. 24 Miingon ang hari: “Papaulia lamano ug paggakos.
siya sa iyang balay. Dili siya angayng mo- 6 Iya kining gibuhat sa tanang Israelita
atubang kanako.” Busa, mipauli si Absalon nga moduol sa hukmanan sa hari. Busa,
sa kaugalingong balay, ug wala makig-atu- nasuod siya sa kasingkasing sa mga Is-
bang sa hari. raelita.
25 Walay mas ambongan pa kang Absa-
7 Human sa upat ka adlaw, miingon si
lon sa tibuok Israel. Walay depekto ang
iyang lawas gikan sa lapalapa hangtod sa Absalon sa hari: “Paadtoa ako sa Hebron
ulo. 26 Sa pagkorte sa buhok (nagkorte siya aron pagtuman sa panaad ko kang Yah-
ini matag tuig kon bug-at na alang kaniya) weh. 8 Sa didto pa ako sa Guesur sa Aram,
gitimbang niya ang nakuha nga mikabat og misaad ang imong alagad: ‘Kon ibalik ako
duha ka kilo sumala sa timbangan sa hari. ni Yahweh sa Jerusalem, simbahon ko siya
27 May tulo ka anak nga lalaki si Absalon sa Hebron.’” 9 Miingon kaniya ang hari:
ug usa ka babaye, si Tamar ang ngalan, “Lakat sa kalinaw.” Ug miadto siya sa
usa ka anyag nga dalaga. Hebron.
28 Nagpuyo si Absalon sa Jerusalem su-
Nagrebeldi si Absalon
lod sa duha ka tuig, apan dili niya nakit-an
ang dagway sa hari. 29 Unya, gipatawag • 10 Nagpadala sa hilom si Absalon
niya si Joab aron paadtoon sa hari, apan sa tanang tribu sa Israel og mensahero
dili makigkita kaniya si Joab. Gipatawag
niyag usab, apan mao gihapon – dili ma- aron pagpahibalo: “Kon makadungog
kigkita kaniya. 30 Busa, miingon si Absalon kamo sa tunog sa trompeta, singgit
sa iyang mga tawo: “Tan-awa, kasikbit sa dayon: ‘Hari si Absalon sa Hebron!’”
akoa ang uma ni Joab nga gitamnag seba- 11 Mibiya si Absalon sa Jerusalem
da. Sunoga kini.” Magul-anong nangabot
ang mga tawo ni Joab aron pagsulti sa uban sa 200 lalaki nga iyang dinapit,
ilang agalon nga gisunog ang iyang uma. apan wala kiniy kalibotan sa laraw sa

• 15.10 Nagtinguha ang Diyos nga ni David, malipayon ug mahimayaong mga adlaw sa
una nilang hari, ang mga Israelita adtong pana- batan-on ug pinangga nilang hari, nasundan sa
hona makabatog larawan ni Cristo. Kadtong kasub-anan alang sa tigulang nang hari. Ining
2 SAMUEL 15 352

iyang hunahuna. 12 Samtang naghalad imong pag-abot; molakaw ka na ba
og gasa gipatawag ni Absalon gikan usab, ug maglatagaw uban kanamo?
sa syudad sa Gilo si Ajitofel, ang Gi- Balik ug dad-a ang imong mga ig-
lonitang magtatambag ni David. Sa soon. Mag-uban unta kaninyo ang
ingon niana, nalig-on ang laraw batok gugma ug ang pagsalig ni Yahweh.”
sa hari ug nakadanig daghang tawo si 21 Mitubag si Itai sa hari: “Nanaad ako

Absalon. kang Yahweh ug kanimo nga bisag
13 Miabot ang mensahero nga mia- asa moadto ang agalon kong hari, sa
soy kang David bahin sa mga Israelita kinabuhi o sa kamatayon, anaa ang
nga nadani sa pundok ni Absalon. imong alagad.”
14 Miingon si David sa tanan niyang 22 Miingon si David kang Itai:

opisyales nga kauban niya sa Jeru- “Tana.” Busa, mipadayon si Itai, ang
salem: “Tana, mangikyas ta, kay dili Giteo, ug ang tanan niyang tawo ug
ta makasukol kang Absalon. Pagdali kabataan. 23 Sa laing bahin, nagda-
kay tingalig maabtan ta ug maalaot ta nguyngoyg kusog ang tibuok kataw-
ug patyon niya sa espada ang tanan han sa pag-agi sa mga tawo. Mitabok
nga ania sa syudad. 15 Mitubag ang ang hari sa Suba Cedron ug mipa-
mga opisyales: “Modapig kami kani- ingon ang tanan sa kamingawan.
mo bisag unsay hukom sa agalon na- 24 Dayon, miabot si Zadoc, ang
mong hari.” pari, uban sa tanang Levita nga nag-
16 Milakaw ang hari ug ang tibuok dala sa Arka sa Kasabotan sa Diyos.
niyang banay, apan gibilin ang 10 ka Gikanaog nila ang Arka hangtod nga
asawang puyopuyo aron pag-atiman nakagawas ang tanan sa syudad.
sa palasyo. 17 Mibiya ang hari uban sa 25 Mi ingon ang hari kang Zadoc:

tibuok katawhan ug mihunong sila “Ibalik sa syudad ang Arka sa Diyos.
dihang layolayo na sila sa syudad. Kon makapahimuot ako kang Yah-
18 Giagian siya sa iyang mga sakop weh, pabalikon ug pakitaon ako pag-
ingon man sa mga Quereteo, Peleteo usab sa Arka ug sa iyang pinuy-anan.
ug sa 600 ka lalaking Giteo nga miku- 26 Apan kon moingon siya nga wala

yog kaniya gikan sa Gat. Nag-una siya mahimuot kanako, ania ko! Ma-
sila. himo ang iyang pagbuot.”
19 Miingon ang hari sa ilang pangu- 27 Miingon usab ang hari kang

lo nga si Itai, ang Giteo: “Nganong Zadoc, ang pari: “Dili ka ba propeta?
mikuyog ka? Balik ug pabilin uban sa Balik nga malinawon sa syudad uban
hari Absalon, kay langyaw ka ra ba – sa duha ninyo ka anak nga lalaki, si
gipalayas sa imong yuta. 20 Mao pay Ajimas, ug si Jonatan, anak ni Abia-

panahona ang hulagway ni Cristo mas tinawng Sa mga ulohan 15 ngadto sa 17, ang nahi-
napadayag pinaagi ni Hari David. tabo ni David daw larawan sa kasakitan ug
Gipadayag ni Natan ang sangpotanan sa pagkabanhaw sa Mesiyas.Gipakita ni bisan sa
panapaw ni David. Apan sa hukmanan, mitu- mga detalye:
maw ang mapaubsanon lang nga pag-unong
ni David, nga, sa way reklamo, midawat sa 15:12 – Gibudhian si David sa usa niya ka
kabubut-on ni Yahweh. sakop sa konseho…nga mibitay sa kaugalin-
Ang pamaagi sa pagpas-an ni David sa gon (17:23).
panghimaraot ni Simei makapatingala. La- 15:23 – ang pagpanghilak sa suba sa Kidron
bawng nakalilibog sa mga tawo adtong pana- 15:30 – ang Bukid sa mga Olibo
hona nga way laing nasabtan kon dili ang pa- 15:32 – ang gamayng pundok sa mga su-
nimalos. Nasayod si David nga dili siya biyaan musunod sa ibabaw sa bungtod
sa Ginoo; ang kasamtangan niyang kalisod 16: 9 – ang heneral nga buot manalipod sa
pag-agda ni ni Yahweh sa pagbaton og dugang hari pinaagig espada: gibadlong siya ni David
pagsalig. Nagdumili siya pagpanalipod sa kau- 16:13 – ang mga insulto ug pagbiaybiay,
galingon o pagpanimalos aron pagdani sa ka- ang mubong pag-ikyas nga natapos sa kama-
luoy ni Yahweh. tayon sa rebeldi.
353 2 SAMUEL 16

tar. 28 Maghulat ako sa may tagoanan 5 Sa pag-abot ni Hari David sa

sa disyerto hangtod nga madawat ko Bajurim, migawas si Simei, anak ni
ang balita.” 29 Gibalik ni Zadoc ug Gera, kaliwat nga lalaki ni Saul ug
Abiatar sa Jerusalem ang Arka sa nanghimaraot niya. 6 Gibato si David
Diyos ug nagpabilin sila didto. ug ang iyang mga opisyal, bisag nata-
30 Mitungas usab si David sa bukid liwad-an si David sa mga tawo ug sun-
sa mga Olibo nga nagdangoyngoy. dalo. 7 Sa pagpanghimaraot miingon
Nagpandong siya ug nagtiniil. Nag- si Simei: “Layas, layas! Tawong uhaw
pandong usab ang tanan niyang ka- sa dugo ug walay pulos! 8 Karon na-
uban ug nagdangoyngoy samtang na- ningil kanimo si Yahweh sa dugo sa
nungas. kaliwat ni Saul, kanimo nga mipuli ka-
Pagpakaulaw ni David niya paghari. Busa, gihatag ni Yahweh
31 Dihang nabalitaan ni David nga nada- kang Absdalon, imong anak, ang
ni si Ajitofel ni Absalon miingon siya: “O gingharian. Ania na ang imong pagka-
Yahweh, himuag binoang ang tambag ni pukan, kay uhaw ka sa dugo.”
Ajitofel.” 9 Miingon sa hari si Abisai, ang anak
32 Sa pag-abot ni David sa tumoy gisim-

ba niya ang Diyos, unya gitagbo siya ni ni Sarvia: “Nganong nagbugalbugal
Jusay, ang Arquita, nga nagkagidlay ang kining patay nga iro sa agalon kong
sapot ug nagkaabo ang ulo. 33 Miingon
siya: “Kon mokuyog ka, mahimo kang
hari? Pasagdi, kay putlan ko siyag
bug-at nga karga alang kanako. 34 Mas ulo.” 10 Apan miingon ang hari: “Un-
makatabang ka kon pakyason nimo ang say labot ko kaninyo, mga anak ni
tambag ni Ajitofel. Balik sa syudad ug Sarvia. Kon nagbugalbugal siya kay
ingna si Absalon: ‘Maimo kong alagad, o
mahal nga hari! Alagad ako sa imong ama- giingnan siya ni Yahweh sa pagtunglo
han ug karon alagad na ako nimo.’ 35 Ma- kang David, kinsay makapangutanag
kauban kanimo ang mga pari, si Zadoc ug nganong iya kining gibuhat?” 11 Mi-
si Abiatar. Pahibaloa sila sa mabalitaan ingon si David kang Abisai ug sa ta-
nimo sa balay sa hari. 36 Tua pod ang duha
nila ka anak, si Ajimas, anak ni Zadoc ug si nan niyang opisyal: “Tan-awa, kon
Jonatan, anak ni Abiatar. Pahibaloa ko ang kaugalingon kong anak nagtingu-
pinaagi kanila sa bisag unsa nga imong ha sa akong kamatayon, unsa pa
madungog.”
37 Miabot sa syudad si Jusay, ang higala kaha kining Benjaminita! Pasagdi siya.
ni David, dungan sa pagsulod ni Absalon Pasagdi nga tunglohon ako niya, kay
sa Jerusalem. kini ang giingon ni Yahweh. 12 Hinaot
Mao pa gyoy pagsaylo ni David sa
1 nga makita ni Yahweh ang akong pag-
16 tumoy dihang gitagbo siya ni Siba, antos ug gantihan niyag kaayo ang
alagad ni Mefibaal, nga nagguyod og usa panghimaraot nga nadawat ko karong
ka parisang asno. Nagdala siyag 200 ka adlawa.” 13 Ug mipadayon si David ug
pan, 100 ka pungpong sa pasas, 100 ka
prutas sa ting-init ug usa ka sudlanan nga ang iyang mga tawo pagpanglakaw.
puno sa bino. Misunod si Simei nga naghimaraot
2 Nangutana kang Siba ang hari: kaniya ug naglabayg bato ug abo sa
“Nganong nagdala ka ini?” Mitubag si Siba: pikas tampi sa bungtod. 14 Unya, mia-
“Sakyan sa mga anak sa hari ang mga
asno. Pagkaon sa katawhan ang mga pan bot sa Jordan ang hari ug ang tanang
ug prutas. Imnonon sa mga tawo nga kapu- kauban nga gikapoy pag-ayo. Busa,
yon sa disyerto ang bino.” nagpahayahay sila didto.
3 Miingon ang hari: “Hain ang anak sa

imong amo?” Mitubag si Siba: “Sa Jerusa- 15 Misulod sa Jerusalem si Absalon ug

lem, kay miingon siya: Karong adlawa iha- ang tanang Israelita uban si Ajitofel. 16 Mi-
tag kanako sa katawhan sa Israel ang ging- duol kang Absalon si Jusay, ang higalang
harian sa akong amahan!” 4 Miingon ang Arquita ni David, ug misinggit: “Mabuhi
hari: “Imo na karon ang kabtangan ni Mefi- ang hari! Mabuhi!” 17 Miingon si Absalon
baal.” Miingon si Siba: “Magpaubos ako, kang Jusay: “Ingon ba ini ang pagmahal
agalon kong hari. Makapahimuot unta ako mo sa imong higala? Nganong wala ka
kanimo kanunay.” mokuyog kaniya?” 18 Miingon si Jusay
2 SAMUEL 16 354

kang Absalon: “Dili. Mouban ako sa gipili ni yuta, ug wala tay ibiling buhi, siya ug ang
Yahweh, sa katawhan ug sa tanang Is- iyang mga kaubang lalaki. 13 Kon mosibog
raelita. Dili ako magpabilin uban kaniya. siya sa usa ka syudad, magdalag mga pisi
19 Kin say alagaran ko karon! Dili ba, ang tibuok Israel sa maong syudad ug bita-
angayng alagaran ko ikaw, iyang anak, ron nato kini daw baling ngadto sa walog
sama sa pag-alagad ko sa amahan? Busa, hangtod nga walay mahibilin bisag usa ka
moalagad ako kanimo.” bato.” 14 Miingon si Absalon ug ang tanang
20 Miingon si Absalon kang Ajitofel: Israel. “Mas maayo ang tambag ni Jusay,
“Pagtigom kamo aron masayran nato ang ang Arquita kay sa tambag ni Ajitofel.” Kay
angay natong buhaton.” 21 Miingon si nag-ingon man si Yahweh nga pakyason
Ajitofel kang Absalon: “Dulgi ang mga asa- niya ang tambag ni Ajitofel aron ihatod sa
wang puyopuyo sa imong amahan nga gi- kaalaot si Absalon.
bilin aron pag-atiman sa palasyo. Mabali- 15 Miingon usab si Jusay kang Zadoc ug
taan sa tibuok Israel nga nasilag kanimo Abiatar, ang mga pari: “Kini ang gitambag
ang imong amahan, ug malig-on ang tanan ni Ajitofel kang Absalon ug sa mga tigulang
mong sumusunod.” sa Israel, apan kini ang akoa. 16 Busa, pa-
22 Busa, gibuhatan nilag tolda sa patyo
sultihi dayon si David nga dili magpagabii
si Absalon ug midulog siya sa mga asa- sa tagoanan sa disyerto. Pataboka siya sa
wang puyopuyo sa iyang amahan atuba- atbang, kay kon dili, mamatay ang hari ug
ngan sa mga Israelita. 23 Niadtong panaho- ang tanan niyang kauban!”
na daw pulong sa Diyos ang tambag ni 17 Si Jonatan ug si Ajimas nagpaabot sa
Ajitofel. Ingon sab nini ang pagtoo ni David may tubod sa Roguel. May ulipong babaye
ug Absalon. nga miadto aron pagpahibalo kanila ug sila
usab ang magpahibalo kang Hari David.
Miingon si Ajitofel kang Absalon:
1
17 “Papilia kog 12,000 ka tawo nga mo-
Dili mahimong makita sila sa syudad.
18 Apan nakit-an sila sa usa ka batan-on
gukod kang David karong gabii. 2 Moataki
nga misugilon kang Absalon. Nanglakaw
ako samtang gikapoy siya ug naluya. Pa-
dayon ang duha ug nanaka sa balay sa usa
kalitan ko siya aron mangikyas ang mga
ka lalaki sa Bajurim nga may atabay sa
kauban niya. Ang hari lang ang akong pat-
luyo diin nanaog sila. 19 Nagkuhag habol
yon. 3 Pabalikon ko kanimo ang katawhan.
ang tagbalay ug gitabonan ang baba sa
Tinguhaa ang kamatayon sa usa lang ka
atabay. Unya, gikatagan kinig mga botelya
tawo. Dili maunsa ang katawhan.” 4 Na-
aron dili mailhan. 20 Sa pag-abot sa mga
himuot sa maong hunahuna si Absalon ug
tawo ni Absalon sa balay sa babaye, na-
ang mga magulang sa Israel.
5 Apan miingon si Absalon: “Ipatawag ngutana sila: “Hain si Ajimas ug si Jona-
tan?” Mitubag ang babaye: “Nanglakaw na
usab si Jusay, ang Arquita, aron madungog
subay sa sapa.” Gipangita sila, apan wala
nato ang iyang isulti.” 6 Sa diha na si Jusay,
makit-i busa, mibalik sa Jerusalem ang
nangutana si Absalon: “Kini ang tambag ni
mga tawo ni Absalon.
Ajitofel. Himoon ba namo ang iyang gisul- 21 Sa paglakaw sa mga tawo ni Absalon,
ti? Kon dili, unsay imong gibati?” 7 Mitubag
si Jusay: “Dili maayo karon ang tambag ni migawas ang duha sa atabay, miadto kang
Ajitofel. 8 Nahibalo ka nga ang imong ama- Hari David ug miingon: “Tabok dayon sa
han ug ang iyang mga tawo isog nga suba, kay batok kaninyo ang gitambag ni
manggugubat. Sama siya kabangis sa oso Ajitofel.” 22 Nanglakaw dayon si David ug
nga giagawan sa anak sa may lasang. ang tanang kauban. Mitabok sila sa Jor-
Anad sa gubat ang imong amahan. Dili dan. Sa kaadlawon nakatabok na ang ta-
siya mokuyog sa iyang mga tawo hangtod nan sa suba Jordan.
23 Sa pagkamatngon ni Ajitofel nga wala
sa buntag. 9 Nagtago siya karon sa usa sa
mga langob o sa usa ba ka dapit. Bisag sunda ang iyang tambag, giandam niya
pipila lang sa atong mga tawo ang mapu- ang asno ug mipauli sa iyang balay sa syu-
kan sa unang pag-asdang, makaingon ang dad. Human sa mga panugon sa iyang
makadungog nga nalupig ang mga sumu- asawa, naghikog siya ug namatay. Gilu-
sunod ni Absalon. 10 Bisan ang labing isog bong siya sa gilubngan sa iyang amahan.
24 Didto na sa Majanaim si David sa pag-
nga tawo nga may kasingkasing sama sa
liyon maluya sa kahadlok, kay nahibalo tabok ni Absalon sa Jordan uban sa tanang
ang tibuok Israel unsa kaisog ang imong Israelita. 25 Gihimo ni Absalon nga pangulo
amahan ug ang iyang mga kauban. 11 Bu- sa mga sundalo ilis ni Joab si Amasa, anak
sa, mosugyot ako nga tapokon nimo ang sa lalaking si Jitra, ang Israelitang gipakas-
tibuok Israel gikan sa Dan hangtod sa lan ni Abigail, anak ni Jese nga igsoon ni
Berseba. Ingon sila kadaghan sa balas sa Sarvia, inahan ni Joab. 26 Nagkampo si
kabaybayonan, ug pag-una kanila sa pang- Abasalon ug ang mga Israelita sa kayutaan
gubatan. 12 Sulngon ta siya bisag asa. Am- sa Gilead.
bakan nato sama sa yamog nga motulo sa 27 Sa pag-abot ni David sa Majanaim, si
355 2 SAMUEL 18

Sobi, anak nga lalaki ni Nahas nga taga bagang sanga sa dakong tugas,
Raba sa mga Amonita, si Maquir, anak nga nasab-it ang ulo niya sa kahoy ug
lalaki ni Ammiel sa Lodebar ug si Barzilay,
ang Gileadita nga taga Rougelim, 28 nagda- nabitay siya tungatunga sa langit ug
lag higdaanan ug habol, mga plangggana sa yuta. Apan nagpadayon pagdala-
ug kulon, trigo, sebada, harina, sinanglag gan ang asno nga iyang gisakyan. 10
nga bugas, balatong ug munggos; 29 dugos
ug pinabagtok nga gatas, karnero ug ke-
Nakit-an siya sa usa ka sundalo nga
song gatas sa baka. Nag-andam sila alang misulti kang Joab: “Akong nakita si
kang David ug mga kauban, kay naka- Absalon nga nagbitay sa usa ka tu-
hunahuna sila: “Gigutom, gikapoy ug gi- gas.” 11 Miingon si Joab: “Unsa? Na-
uhaw ang mga tawo gikan sa disyerto.”
kita mo siya ug wala dayon patya?
Gipalumbay ni David ang iyang mga
1 Mohatag unta ako kanimog 10 ka sala-
18 kauban. Unya, nagtudlo siyag mga pi ug bakos.” 12 Apan miingon ang
pangulo sa taglinibo ug tagmanggatos 2 ug lalaki kang Joab: “Bisan pag mabati
gipalakaw sila. Gidumala ni Joab ang usa
sa ikatulong bahin; si Abisai, anak ni Sarvia ko ang gibug-aton sa 10,000 ka sala-
ug igsoon ni Joab sa laing ikatulong bahin; pi sa akong palad, dili ko makapasa-
si Itai, ang taga Gat sa kataposang bahin. kit sa anak sa hari, kay nakadungog
Miingon ang Hari sa mga sundalo: “Moku-
yog ako kaninyo.”
ako sa iyang gisugo kanimo, kang
3 Apan mitubag ang mga tawo: “Ayawg Abisai ug kang Itai: ‘Ayawg pasakiti
kuyog. Walay bale kanila kon makaikyas ang batan-ong Absalon tungod ug
kami o katunga kanamo ang mamatay. alang nako.’ 13 Kon magbuhat akog
Apan ikaw, pareho ka sa 10,000 kanamo.
Mas maayo kon makapadala ka kanamog daotan, mahibaloan kini sa hari, ug
hinabang gikan sa syudad.” 4 Miingon ang dili ako nimo panalipdan.” 14 Mitubag
hari: “Buhaton ko ang gitoohan ninyong si Joab: “Dili ko ikaw usikag pana-
maayo.” Mibarog ang hari sa kilid sa pulta- hon.” Mikuha siyag tulo ka pana nga
han, samtang nanggawas ang kasundalo-
han sa tagmanggatos ug linibo. 5 Unya, gipana sa kasingkasing ni Absalon.
gimandoan niya si Joab, si Abisai ug si Itai: Buhi pa unta kini nga nagbitay sa
“Ayawg pasakiti ang batan-ong Absalon tugas. 15 Apan gilibotan si Absalon sa
tungod ug alang kanako.” Nadungog kini 10 ka tigdalag hinagiban ni Joab ug
sa tibuok kasundalohan. ingon man sa ta-
nang pangulo. giduslak siya. Namatay si Absalon.
16 Gipalanog ni Joab ang trompeta
Nalupig ug namatay si Absalon
ug mihunong ang mga sundalo pag-
• 6 Misulong ang kasundalohan ni
gukod sa mga Israelita, kay gipahu-
David sa kayutaan batok sa Israel. nong man ni Joab. 17 Gikuha nila si
Miulbo ang gubat sa kapatagan sa Absalon, gilabay sa dakong lungag sa
Efraim 7 ug napildi sa mga tawo ni may patag ug gitabonag dakong bato.
David ang mga Israelita. Daghan ang Sa laing bahin, ang mga Israelita
namatay, 20,000 ka tawo. 8 Miulbo miikyas paingon sa tagsa tagsa nila ka
ang gubat sa tibuok kayutaan, mas pinuy-anan.
daghan kaayong tawo ang nangaha- 18 Sa buhi pa si Absalon, nagtukod siyag
naw sa mga kimba ug lugot kay sa kaugalingong bantayog sa walog sa hari,
namatay sa espada. kay matud pa niya: “Wala koy anak nga la-
9 Samtang nagsakay sa kabayo si laki nga makapahinumdom sa akong nga-
lan.” Gihinganlan niya ang bantayog sa ka-
Absalon nasugatan siya sa mga tawo ugalingong ngalan. Hangtod karon gitawag
ni David. Sa pag-agi sa asno ubos sa kinig bantayog ni Absalon.

• 18.6 Puno ang istorya sa kinabuhi ug didto na siya sa may ganghaan sa syudad nag-
katahom ug lisod laktorog asoy. paabot sa balita, sama sa amahan sa Sam-
Ang eksena magpahinumdom sa sambingay bingay nga unang nakakita sa pagbalik sa
sa Amahan nga maluluy-on. Bisag gibiyaan sa anak.
anak ang balay sa amahan ug naghimog da- Husto si Joab sumala sa politikanhong pan-
kong kadaot, wala mawad-ig paglaom ang glantaw, apan ang panghunahuna ni David
amahan. Naghingapin ang iyang gugma nga mas duol sa Diyos.
2 SAMUEL 18 356
19 Unya, miingon si Ajimas, anak ni
ang hari: “Irog ngari, tupad kanako.”
Zadoc: “Modalagan akong moadto karon Ug mibarog siya tupad sa hari.
sa hari aron pagsulti nga giluwas siya ni 31 Miabot ang Cusita ug miingon:
Yahweh sa kamot sa iyang mga kaaway.”
20 Apan miingon si Joab: “Ayawg hatod “Maayong balita ang dala ko, agalong
karon og maayong balita, sa uban nang hari! Gihatagan ka ni Yahweh karon og
adlaw. Walay maayong balita karon, kay
namatay ang anak sa hari.” 21 Miingon si
kaangayan. Giluwas ka sa nagdumot
Joab sa Cusita: “Adtoa ang hari ug sultihi kanimo.” 32 Nangutana ang hari sa
sa imong nakita.” Miyukbo ang Cusita sa Cusita: “Maayo ba ang batan-ong
atubangan ni Joab ug midagan. 22 Unya, Absalon?” Mitubag ang Cusita: “Mahi-
misultig usab kang Joab si Ajimas, anak ni
Zadoc: “Bisag unsay mahitabo, tugti ako sama unta sa batan-on ang mga ka-
pagsunod sa Cusita.” Nangutana si Joab: away sa agalon kong hari ug ang
“Nganong gikinahanglang mosunod ka, tanang masupilon.”
anak? Nasayod ka nga ang maong balita
wala magdalag ganti.” 23 Apan namugos si Nakalitan ang hari sa maong
1
Ajimas: “Walay sapayan, tugti lang ko.”
Mitubag si Joab: “Sigi!” Midagan si Ajimaz
19 balita. Misaka siya sa kwarto iba-
agi sa may patag. Naunhan pa niya ang baw sa pultahan, mihilak ug miingon:
Cusita. “Anak ko, anak ko, Absalon! Ako
Gipahibalo si David
untay namatay ug dili ikaw, Absalon!
24 Naglingkod si David sa tungatunga sa
Akong anak, anak ko!”
2 Gipahibalo si Joab nga mihilak
duha ka pultahan. Ang magbalantay nga
nagbarog ibabaw sa pultahan, sa may paril, ang hari ug nagbangotan kang Absa-
nakakitag lalaki nga nagdagan paingon lon. 3 Sa pagkasayod sa katawhan nga
kanila. nagbangotan ang hari tungod sa anak,
25 Gitawag sa gwardiya ang hari ug nahimong pagbangotan ang kadao-
gisultihan sa nakita. Miingon ang hari: gan nianang adlawa. 4 Hilom nga na-
“Kon nag-inusara, maayo siyag bali- nulod sa syudad ang mga tawo sa ma-
ta.” Sa duol na ang lalaki, 26 nakita sa ong adlaw. Nanago sila daw nalupig
gwardiya ang laing lalaki nga nagda- ug naulaw. 5 Gitabonan sa hari ang
gan pod. Gitawag sa gwardiya ang iyang nawong ug misiyagit: “Anak
magbalantay sa pultahan ug giingnan: kong Absalon, O Absalon, anak ko!”
“Tan-awa, may lain pang lalaki nga 6 Unya, misulod si Joab sa balay sa

nag-inusarag dagan!” Miingon ang hari ug miingon: “Nagpakaulaw ka sa
hari: “Nagdala usab siyag maayong nagluwas kanimo ug sa imong mga
balita.” 27 Miingon ang gwardiya: “Sa anak, mga asawa ug mga asawang
akong tan-aw morag si Ajimas, anak puyopuyo. 7 Nagmahal ka sa nasilag
ni Zadoc, ang unang nagdalagan!” kanimo ug nasilag sa nahigugma.
Mitubag ang hari: “Maayo siyang tawo Nagpakita ka karong adlawa nga
busa, maayo usab og balita.” walay bili alang kanimo ang imong
28 Misangpit si Ajimas sa hari: “Ma- mga pangulo ug tawo. Nakita ko karon
ayo ang tanan.” Miyukbo siya nga nga mas maayo pag namatay kaming
sangko sa yuta ang nawong atuba- tanan, basta buhi lang si Absalon.
8 Gawas karon ug dasiga ang imong
ngan sa hari ug miingon: “Dayegon si
Yahweh nga inyong Diyos nga nagtug- mga tawo. Ipanumpa ko sa ngalan ni
yan sa kamot sa akong hari sa nagdu- Yahweh nga kon dili ka mogawas,
mot kaniya!” 29 Gipangutana siya sa walay mahibilin kanimo karong gabii.
hari: “Maayo ba ang batan-ong Absa- Mas grabe kini kay sa tanang kadaotan
lon?” Mitubag si Ajimas: “Sa pagpa- nga miabot kanimo gikan sa imong
dala ni Joab sa imong alagad, aduna pagkabata hangtod karon.
koy nakita nga dakong kagubot, apan Mipauli si David sa Jerusalem
wala ko masayod og unsa.” 30 Miingon 9 Busa, mibarog ang hari ug milingkod
357 2 SAMUEL 19

sa may pultahan. Sa pagkasayod niini sa gikan sa pagbiya sa hari hangtod sa pag-
mga tawo nangadto kaniya ang tanan. balik niini nga mahimayaon. 26 Sa pag-abot
Nanalagan na ang mga Israelita sa tagsa ni Mefibaal gikan sa Jerusalem aron pag-
tagsa nilang pinuy-anan. 10 Apan naglantogi tagbo sa hari, miingon niya ang hari: “Nga-
ang katawhan sa mga tribu sa Israel: “Ang nong wala ka mokuyog kanako, Mefibaal?”
hari nga nagluwas nato sa kamot sa atong 27 Mitubag siya: “Akong agalon, O mahal

mga kaaway ug sa mga Pilisteo, milayas nga hari! Nalingla ko sa akong sulugoon.
karon sa kayutaan tungod kang Absalon. Bakol ang imong alagad busa, giingnan ko
11 Apan namatay si Absalon, ang gihilogan siya: Andama ang asno aron makasakay
natong hari. Nganong wala kamoy gisulti ako ug makauban sa hari. 28 Apan gipa-
mahanungud sa pagpabalik nato sa hari?” kaulawan ako niya sa agalon kong hari.
12 Nakadungog si David sa gisulti sa mga Daw Anghel sa Diyos ang agalon kong hari
Israelita. Busa, miingon siya kang Sadoc ug busa, himoa ang gitoohan mong maayo.
29 Gihukmang patyon atubangan sa akong
Abiatar, ang mga pari: “Sultihi ang mga
magulang sa Juda: Nganong kamoy kinau- hari ang tibuok banay sa akong amahan,
lahian nga mipapauli sa hari sa iyang palas- apan giisip mo siya nga usa sa mosalo sa
yo? 13 Mga igsoon ko kamo, kaugalingong imong kan-anan. Unsay katungod ko sa
kaliwat. Nganong kamoy ulahing mipapau- pagreklamo sa akong hari?” 30 Miingon ang
li sa hari? 14 Sultihi usab si Amasa: ‘Dili ba hari: “Nganong daghan ka kaayog sulti?
kadugo man kita?’ Gisumpa ko sa Diyos, Nakahukom na ako: Ikaw ug si Siba mag-
himoon ko ikaw heneral sa akong kasunda- tunga sa kayutaan.” 31 Mitubag si Mefibaal:
lohan gikan karon ilis ni Joab.” “Ihatag na lang kaniya ang tanan, kay mia-
15 Ang taga Juda nagkahiusa pag-uyon bot nga hilwas ang agalon kong hari.”
ug nagpadalag pulong sa hari: “Balik diri, 32 Milugsong usab gikan sa Roguelim si
ikaw ug ang tanan mong tawo.” 16 Mibalik Barzilay, ang taga Gilead, ug mikuyog sa
ang hari ug miabot sa Jordan. Nangadto hari nga gipatabok niya sa Jordan. 33 Ti-
ang taga Juda sa Guilgal sa pagsugat sa gulang na si Barzilay, 80 anyos ug aduna-
hari ug pagtabang kaniyag tabok sa Jordan. han. Gisustentohan niya ang hari didto sa
17 Milugsong pagdali si Simei, anak ni Majanaim. 34 Miingon ang hari kang
Guera, ang Benjaminita nga taga Bajurim Barzilay: “Tabok uban kanako ug puyo sa
sa pagsugat usab kang Hari David. 18 Ku- Jerusalem. Akoy bahala nimo.” 35 Apan
yog niya ang liboan ka lalaki gikan sa miingon si Barzilay sa hari: “Pila pa ba ka
Benjamin lakip si Siba, sulugoon sa banay tuig ang nahibilin sa akong kinabuhi nga
ni Saul, ang 15 ka anak ug 20 ka sulugoon. gikinahanglan man nga mouban ako sa
Nagdali silag adto sa Jordan aron pagtag- hari ngadto sa Jerusalem? 36 Otsenta an-
bo sa hari 19 ug pagtabang sa mga sakop yos na ako ug dili na makaila sa kalainan
sa panimalay sa hari pagtabok. Giatiman sa nindot ug sa maot. Matilawan pa ba sa
nila ang iyang panginahanglan. imong alagad ang kalami sa iyang gikaon
Si Simei, anak ni Guera, mihapa atu- ug giinom? Madungog pa ba niya ang ti-
bangan sa hari ug, dihang motabok na siya ngog sa mga lalaki ug babayeng moawit?
sa Jordan, 20 miingon: “Dili unta ako paka- Nganong pun-an pa man sa imong alagad
sad-on sa hari. Dili unta niya hinumdoman ang kabug-at sa karga sa agalon kong
ang kasaypanan ko sa pagbiya sa Jerusa- hari?” 37 Mouban ako kanimog tabok sa
lem sa agalon kong hari. Dili unta kini Jordan. Kinahanglan pa bang gantihan ko
mahinumdom sa hari. 21 Nakasala ako. sa hari sa ingon niana? 38 Papaulia na lang
Busa, ania ako karon, ang kinaunahan sa ang imong sulugoon aron mamatay sa
tibuok kaliwat ni Jose, aron pagsugat sa kaugalingong syudad ug ilubong tupad sa
agalon kong hari.” akong amahan ug inahan. Apan ania ang
22 Mitubag si Abisai, anak ni Sarvia: “Dili imong alagad, si Kinham! Pataboka siya
ba angayng patyon si Simei sa pagtunglo sa uban sa akong hari. Buhata kaniya ang
gihilogan ni Yahweh?” 23 Apan miingon si gitoohan mong maayo. 39 Mitubag ang hari:
David: “Ayaw siyag hilabti. Daotan ang ma- “Mouban kanako si Kinham. Buhaton ko
ong tambag. Walay ipapatay karon sa Is- alang kaniya ang gitoohan mong angay.”
rael. Wala ba ko masayod nga karong adla- 40 Unya, mitabok sa Jordan ang tibuok ka-

wa mibalik akog mando sa Israel?” 24 Mi- tawhan uban sa hari. Gigakos ug gipanala-
saad siya kang Simei: “Dili ka mamatay.” nginan sa hari si Barzilay nga mipauli sa ila.
25 Miabot si Mefibaal, anak ni Saul, aron

pagsugat pod sa hari. Wala niya hugasi ang • 41 Mipadayon sa Gilgal ang hari uban
tiil ni putli ang balbas ni labhi ang sapot ni Kinham, ang tibuok kasundalohan sa

• 19.41 Wala makasulbad sa problema sa mot ni Absalon ang daang pagkabahinbahin
panaghiusa sa mga tribu ang kadaogan ni sa katawhan. Nayugot sa Israel ang katawhan
David, kay igo lang gipahimuslan ug gipasa- sa Juda. Nalimot sila nga may daghan nila nga
2 SAMUEL 19 358

Juda ug ang katunga sa mga sundalo sa 9 miingon kang Amasa: “Kumosta ka man,

Israel. 42 Miduol sa hari ang mga Israelita ug akong igsoon?” Gigunitan niya sa tuong
miingon: “Nganong gikuha ka man sa kamot nga daw mohalok sa balbas ni
among mga igsoon, ang taga Juda? Gidala Amasa. Wala makita ni Amasa ang espada
nila ang hari ug ang ilang kabanay sa pikas hangtod nga giduslak siya ni Joab sa tiyan
bahin sa Jordan, ug miuban ang iyang ug miday-a sa yuta ang iyang tinai. 10 Dili
katawhan.” 43 Mitubag ang taga Juda: “Kay na kinahanglana nga usbon siyag duslak.
duol namong kadugo ang hari. Apan ika- Dihadiha namatay si Amasa.
suko ba kini ninyo? Gipakaon o giregalo- Gigukod ni Joab ug ni Abisai, iyang
han ba kami sa hari?” 44 Mitubag ang mga igsoon, si Siba, anak ni Bikri. 11 Unya, may
Israelita: “Mas dako ang among katungod sakop si Joab nga mibarog tupad ni Amasa
sa hari kay sa inyo. Napulo kami ka tribu ug miingon: “Pasagdi ang kaanib ni Joab
samtang usa ra kamo. Nganong wala kini nga dapig ni David sa pagsunod kang
hatagi ninyog bili? Dili ba, kami ang unang Joab.” 12 Nagbuy-od si Amasa nga naligo
nagpabalik sa atong hari?” Apan mas na- sa kaugalingong dugo taliwala sa dakong
ngusog ang taga Juda kay sa mga Israelita. dalan. Mihunong ang mga nakakita kaniya.
Sa pagkakita sa sakop ni Joab nga gitan-
Nagrebeldi si Siba kang David aw ug gihunongan si Amasa, gidala kini sa
Anaay masinamukon kaayong lalaki
1 uma ug gitabonag panapton. 13 Dihang
20 didto, si Siba, anak ni Bikri nga Ben- wala na si Amasa sa dalan, nagpadayon
jaminita nga mipalanog sa trompeta ug ang tanang tawo ug misunod kang Joab.
miingon: “Wala tay kalabotan kang David! Gigukod nila si Siba, anak ni Bikri.
Unsay mapaabot nato sa anak ni Jese! Pa- 14 Miagi si Siba sa tanang tribu sa Israel
malik sa inyong tolda, O Israel. 2 Mibiya ug misulod sa Abel sa Bet-Maaka uban ang
kang David ang tanang Israelita ug misu- taga Bikri nga nagkatigom aron pagsunod
nod kang Siba, anak ni Bikri. Apan misu- kaniya. 15 Miabot ang mga kauban ni Joab
nod ang taga Juda sa ilang hari gikan sa nga miataki kaniya sa Abel sa Bet-Maaka.
Jordan hangtod sa Jerusalem. Naghimo silag trinsera batok sa syudad ug
3 Sa pagsulod ni David sa iyang balay sa gidumbol paril aron paglumpag niini.
Jerusalem, gikuha niya ang 10 ka asawang 16 Unya, may maalamong babaye nga
puyopuyo nga gibilin aron pag-atiman sa misyagit gikan sa syudad: “Paminaw ka-
palasyo ug gipabantayan. Gisustentohan mo, paminaw! Sultihi si Joab sa pag-ari,
sila, apan wala na siya makighilawas ka- kay, kon mahimo, makigsulti ako kaniya.”
nila. Gilain sila ug nagpuyo nga daw mga 17 Miadto si Joab ug nangutana ang baba-
biyuda hangtod sa pagkamatay. ye: “Si Joab ka ba?” Ug mitubag kini: “Oo.”
4 Miingon ang hari kang Amasa: “Ti- Mipadayon ang babaye: “Paminawa ang
goma ang kalalakin-an sa Juda sulod sa isulti sa imong alagad.” Mitubag si Joab:
tulo ka adlaw ug paaria kanako.” 5 Milakaw “Naminaw ako.” 18 Mipadayon ang babaye:
si Amasa aron pagpundok sa tibuok Juda, “Giingon kaniadto aron masulbad ang pro-
apan nadugay siya. Milapas ang panahon blema: ‘Pangonsulta didto sa Abel,’ ug mao
nga gitagal sa hari. 6 Busa, miingon si kana ang buhaton. 19 Ug buot mong gub-on
David kang Abisai: “Labawng makadaot ang syudad, ang syudad-inahan sa Israel.
kanato ang buhaton ni Siba, anak ni Bikri, Nganong gub-on man nimo ang kabilin ni
kay sa gibuhat ni Absalon. Dad-a ang Yahweh?” 20 Mitubag si Joab: “Wala koy
akong mga tawo ug gukda siya, tingaleg plano paggun-ob sa syudad! 21 Dili ingon
makaikyas ug makaadto siya sa syudad niini ang mahitabo sa syudad kon dili pa
nga kinotahaan. Makapalabad siya sa tungod sa usa ka lalaki sa kabukiran sa
atong ulo.” 7 Mibiya sa Jerusalem si Abisai Efraim, si Siba, anak ni Bikri. Nakigbatok
uban ang mga tawo ni Joab, ang mga siya sa hari David. Itugyan siya, ug biyaan
Quereteo, Peleteo ug ang mga isog nga namo ang syudad.” Miingon ang babaye
manggugubat aron paggukod kang Siba, kang Joab: “Ilabay namo ang iyang ulo
anak ni Bikri. 8 Sa dakong bato sa Gabaon ibabaw sa paril.” 22 Gipundok sa babaye
gitagbo sila ni Amasa. Nagbakos si Joab ang tibuok katawhan ug sa iyang kaalam
ibabaw sa sapot og sinakobang espada. Sa nakumbensi sila pagputol sa ulo ni Siba,
tago gipagawas ni Joab ang espada ug anak ni Bikri. Giitsa kini kang Joab nga

mipaluyo ni Absalon; mao nga nababagan si katarongan ang atong pagsalikway sa ubang
David nga mahimong kinatibuk-ang hari ug tawo o sa ubang pundok. Nalimot ta nga wa-
ang ilang kadaogan nakasiak hinuon sa bag-o lay panaghiusa ni kalinaw hangtod nga ato
pang nakab-ot nga kahiusa. ning patunhayon. Sa Simbahan mismo, ki-
Gipadayag dinhi ang matang sa kabangis nahanglang dawaton ang matag usa sa pag-
nga kanunayng dili mamatikdan: ang pag- katawo niya, bisag lahi siyag baroganan sa
salikway sa uban. Kanunay natong hatagag uban.
359 2 SAMUEL 21

nagpalanog sa trompeta. Unya, namiya sila ni Barzilay nga taga Merob. 9 Gitugyan sila
sa syudad. Mipauli ang tagsa tagsa sa kau- sa kamot sa mga Gibeonita ug gibitay sa
galingong pinuy-anan. Ug mibalik si Joab bukid atubangan ni Yahweh. Nagdungag
sa hari sa Jerusalem. kamatay ang pito sa unang mga adlaw sa
23 Nangulo si Joab sa kasundalohan sa pag-ani, ang sinugdanan sa pag-anig se-
Israel. Si Banaias, anak ni Jehoiada, na- bada. 10 Nagkuhag sako si Risfa, anak ni
ngulo sa Quereteo ug Peleteo. 24 Nag- Haya, ug gibukhad kini sa bato alang kani-
mando si Adoram sa pinugos nga trabaho. ya mismo. Magbantay siya dinhi gikan sa
Si Josafat, anak ni Ajilud, nag-atiman sa sinugdan sa ani hangtod sa ting-ulan. Sa
mga dokumento; 25 sekretaryo si Siba. Si buntag nag-abog siya sa mga langgam sa
Sadoc ug Abiatar ang mga pari. 26 Si Ira, langit ug ang ihalas nga mga mananap sa
ang taga Jair, pari ni David. gabii. 11 Sa pagkasayod ni David sa gibuhat
ni Risfa, anak ni Haya, ug asawa-puyopuyo
Ang dakong gutom ni Saul, 12 miadto siya ug gikuha sa taga
• 1 May gutom nga sunodsunod sa tulo Jabes sa Gilead ang bukog ni Saul ug
21 ka tuig sa panahon ni David. Nag- Jonatan, iyang anak. (Gikuha kini sa hilom
pakisayod si David kang Yahweh. Mitubag gikan sa paril sa Bet-san diin gibitay sila sa
si Yahweh: “Tungod kini sa dugoong pag- mga Pilisteo sa pagpatay nila kang Saul sa
pakasala ni Saul ug sa iyang kabanayan, Gelboe.) 13 Gidala ni David ang bukog ni
kay gipatay niya ang mga Gibeonita.” Saul ug Jonatan, iyang anak, ug gitipon,
2 Dili sakop sa katawhan sa Israel ang 14 ug gilubong ni sa kayutaan sa Benjamin

mga Gibeonita; kadugo sila sa mga Amor- sa Sela sa lubnganan ni Quis, amahan ni
reo. Bisag nanumpa ang mga Israelita nga Saul. Human buhata ang gisugo sa hari,
dili sila hilabtan, nagtinguha si Saul pagpa- naluoy ang Diyos sa yuta.
tay kanilang tanan tungod ug alang sa 15 Nakiggubat pag-usab sa Israel ang

Israel ug Juda. 3 Gipatawag ni David ang mga Pilisteo. Busa, milugsong si David
mga Gibeonita ug gipangutana: “Unsay uban sa iyang mga sakop ug nakig-away
ikaalagad ko kaninyo? Unsaon nako pag- sa mga Pilisteo. Dihang gikapoy na si
bayad sa among sala aron panalanginan David, 16 naninguhag patay kaniya si Isbi-
ninyo ang katawhan ni Yahweh.” 4 Mitubag Benob, kaliwat sa mga higanti. May bronse
ang mga Gibeonita: “Dili plata o bulawan siyag bangkaw nga mitimbang og 300 ka
ang problema namo kang Saul ug sa iyang guhit. Anaa usab siyag bag-ong espada.
kaliwat. Dili usab namo tinguha pagpatay 17 Apan gipanalipdan si David ni Abisai,

kang bisag kinsa sa Israel. Nangutanag anak ni Sarvia, giduslak ang Pilisteo ug na-
usab ang hari: “Unsay akong mahimo matay. Dayon, gipapanumpa sa mga tawo
alang kaninyo?” 5 Miingon sila: “Gisulong si David: “Dili ug dili ka na mokuyog kana-
ug gipamatay kami niadtong tawhana. mo sa panggubatan aron dili mamatay ang
Nagtinguha siya paghurot kanamo aron kahayag sa Israel.”
mawala kami sa tibuok kayutaan sa israel. 18 Unya, may laing pakig-away batok sa
6 Ihatag kanamo ang pito sa iyang mga mga Pilisteo sa Gob diin gipatay ni Sibekay,
anak nga lalaki aron bitayon atubangan ni ang Husita, si Saf, laing kaliwat sa mga
Yahweh sa bukid niya sa Gibeon. Niini, mi- higanti. 19 May lain na pong pakig-away
ingon ang hari: “Ihatag ko sila.” batok sa mga Pilisteo sa Gob. Gipatay ni
7Giluwas ni David si Mefibaal, anak ni Eljanan, anak ni Jair de Belen sa Betlehem,
Jonatan nga anak ni Saul tungod sa pa- si Goliat sa Gat kansang pulan sa bangkaw
numpa nga gihimo ni David ug Jonatan sama kadako sa balabag sa manghaha-
atubangan ni Yahweh. 8 Gikuha niya si blon. 20 Sa lain pang panagsangka sa Gat,
Armoni ug Mefibaal, mga anak nga lalaki ni may dakong lalaki nga may unom ka tudlo
Saul kang Risfa, anak nga babaye ni Haya, sa matag kamot ug tiil, 24 ang tanan, kali-
ug ang lima ka anak ni Adriel kang Merob, wat sab sa mga higanti. 21 Gibugalbugalan
anak nga babaye ni Saul, ug si Adriel, anak niya ang Israel, apan gipatay siya ni Jona-

• 21.1 Gipakita dinhi ang labing dili tawha- Usahay may mga katalagman nga mahitabo
nong panglantaw sa tinoohan adtong panaho- ug moingon nga silot ni sa Diyos. Kay silot
na. man lain ang pangitaong natungdan. May
Nagpakisayod siya...(b.1) Sa ato nang purohan nga miambit sa David sa susamang
nasayran duna silay paagi kaniadto pagkuha sa tinoohan; gawas nga iyang gigamit ang
tubag sa Diyos pinaagig ripa. May purohan gahom aron maluwas ang anak sa iyang higa-
nga gitultolan sila ni Yahweh pinaagi ini, kay la nga si Jonatan. Dili ta makaingon nga
mitoo man sila nga gikan ni sa Diyos. Apan kining panghunahunaa hingpit nga nawala.
nagmatuod ang gisaysay dinhi nga kining Kon dunay daotang mahitabo sa katilingban o
matanga sa pagkuha sa tubag sa Diyos maka- institusyon, daghan ang mangita kinsay ida-
pasimang: “Kagikan ni Saul ang responsabli sa may una sutaon kon apil ba silasa kasaypa-
hulaw, kay gipatay niya ang taga Gibeon.” nan.
2 SAMUEL 21 360

tan, anak ni Simei ug igsoon ni David. sa imo lang pulong, O Yahweh,
22 Nahulog sa mga kamot ni David ug sa sa paghuyop sa ginhawa sa ilong mo.
mga sakop ang upat ka kaliwat sa mga 17 Gikan sa kahitas-an gikab-ot ako nimo

higanti. ug gikuha sa ilalom sa katubigan.
18 Bisag lig-on kaayo ang mga kaaway
Ang awit ni David kanila giluwas ako ni Yahweh.
• 1 Giawitan ni David si Yahweh dihang 19 Giataki ako nila sa hustong panahon,
22 giluwas siya ni Yahweh sa kamot sa apan si Yahweh ang akong gisandigan.
mga kaaway ug kang Saul. 2 Miingon siya: 20 Gihatagan ako niyag kagawasan,

“Si Yahweh ang akong bato, giluwas kay iya kong gimahal.
tigpanalipod ug manluluwas ko, giluwas kay gimahal ako niya;
3 ang Diyos, ang kota nga akong salip- 21 gigantihan sumala sa hustisya kanako,

danan. sumala pod sa akong katarong,
Taming siya kanako, akong manlulu- 22 Kay nagsubay ako sa iyang mga dalan,

was, ug nagtuman sa iyang kasugoan.
ang kota nga akong dalangpanan. 23 Nagtan-aw ako sa iyang mga hukom,
4 Nagsangpit ako kaniya sa mga ka- nag-atubang sa iyang mga sugo.
away. 24 Tarong ako sa iyang atubangan;

Kay giluwas ako niya sa balod sa kama- ug naglikay sa kadaotan.
tayon, 25 Busa, sumala sa akong katarong
5 Giganoy ako sa mga tubig sa kamata- gigantihan ako ni Yahweh.
yon. 26 Sa matinud-anon, matinud-anon ka.

Nahadlok ako sa mga balaod sa kalag- Sa walay sala, wala pod kay sala.
lagan, 27 Sa bug-os og kasingkasing,
6 hiniktan sa daw mga pisi sa lubnga- bug-os pod ang imong kasingkasing.
nan. Sa mga daotan, igmat ka.
Wala koy mahimo sa mga laang sa ka- 28 Gituboy mo ang mapaubsanon,

matayon. ug gipaubos ang mapahitas-on.
7 Apan sa kalisdanan, mosangpit ako 29 Kahayag ko ikaw, O Yahweh;

kang Yahweh, Nagdan-ag ka sa kangitngit ko.
mitawag ako sa akong Diyos, 30 Uban kanimo malaglag ang mga sun-

ug sa templo niya nakadungog siya. dalo.
Miabot kaniya ang akong inagulo. ug tungod kanimo maambak ko ang
8 Mituyok ang yuta ug nauyog. paril.
Ang mga haligi sa kalibotan natay-og, 31 Pagkanindot sa dalan sa maong Diyos,

mikurog tungod sa iyang kasuko: gituman ko kanunay ang iyang pulong!
9 Migawas ang aso gikan sa iyang ilong, Taming siya sa modangop kaniya.
ug sa baba ang kalayong makasunog 32 Walay laing Diyos gawas ni Yahweh.

nga nangitsag nagsigang mga baga. Way laing bato gawas sa atong Diyos.
10 Gibawog niya ang langit ug nanaog 33 Lig-on ko siyang salipdanan;

siya naghawan siya sa akong agianan.
ug may bagang panganod ilalom sa 34 Ang tiil ko gipatulin niya daw sa osa;

iyang tiil. gipabarog ko nga lig-on sa taas nga
11 Nagsakay siya sa kerubin ug milupad, dapit.
nakita siya diha sa mga pako sa hangin. 35 Nagbansay siya sa kamot sa pakiggu-
12 Gihimo niyang tolda ang kangitngit, bat
pundok sa katubigan sa dagkong pang- ug sa bukton sa pag-unat sa bronseng
anod. pana.
13 Gikan sa kahayag sa iyang atuba- 36 Gisalipdan ako sa imong taming

ngan, ug sa panabang nimo, nabantog ako.
miulbo ang nagsigang mga baga. 37 Gipalapad mo ang akong tikanganan
14 Sa langit midahunog ang tingog ni aron dili ako madakin-as.
Yahweh, 38 Gigukod ko ang akong mga kaaway

mipalanog ang tingog sa kahitas-an. ug namatay silang tanan.
15 Sa pagulan og pana sa mga kaaway, Wala ako mobalik hangtod nga nalaglag
nakatagkatag sila ug nangamatay. sila.
16 Nakita ang kinailadman sa kadaga- 39 Sa pagdunggab wala ko sila pabaroga;

tan, nangatumba sila ilalom sa akong tiil.
napadayag ang mga sukaranan sa kali- 40 Gigamhan ako nimo alang sa pakig-

botan, gubat;

• 22.1 Sama kaayo ini ang Salmo 18.
361 2 SAMUEL 23

ug gibuntog ang akong mga kaaway; 6 Apan ang walay Diyos sama sa mga
41 gipalayas mo sila ug gilaglag. tunok nga gilabay, dili kagunitan, 7 giibot
42 Nagpakita sila, apan walay miduol. sila sa puthaw ug sa bangkaw ug gisunog
Misangpit sila sa Ginoo, apan wala tu- sila sa ilang nahamtangan.
baga.
43 Gipinopino ko sila daw abog sa yuta; Ang mga kampyon ni David
gitam-akan daw lapok sa kadalanan. • 8 Kini ang mga sundalong bantogan ni
44 Giluwas ako nimo sa ataki sa kataw- David: Si Isbaal nga Jaquemonita, ang
han; pangulo sa tulo. Gibakyaw niya ang bang-
ug gipiling pangulo sa kanasoran. kaw batok sa 800 ka tawo nga napatay
Mianhi sila ug mialagad kanako; niya sa usa lang ka panahon.
katawhan nga wala ko mailhi. 9 Sunod si Eleazar, anak ni Dodo nga
45 Miduol kanako ang mga langyaw Ajojita. Usa siya sa tulo ka kauban ni David
nga nahadlok ug nagpaubos. sa pagsulong nila sa mga Pilisteo nga nag-
Sa tingog ko, mobarog sila sa pagtahod. tapok sa pagpakiggubat. Dihang misibog
46 Napukan sila o nanira sa kaugalingon ang mga Israelita, 10 nakiggubat siya ug
sa ilang mga kota. gipamatay niya ang mga Pilisteo hangtod
47 Buhi si Yahweh! Dayegon ang bato ko! nga namanhod ang iyang kamot sa pagsi-
Himayaon ang Diyos, akong kaluwa- gig gunit sa espada. Gipadayag siya ni Yah-
san... weh nianang adlawa. Misunod ang uban,
48 Ang Diyos nga nanimalos alang ka- apan sa pagpangsakmit lang.
nako 11 Sunod si Samma, anak ni Ela, ang

ug nagbuntog sa katawhan. Ararita. Nagkapundok ang mga Pilisteo sa
49 Gikuha ako niya sa mga kaaway ko Legi diin may uma nga gitamnag sebada.
ug gibayaw sa nakigbatok kanako; Nangikyas sa mga Pilisteo ang mga tawo.
giluwas ako sa mga daotan! 12 Apan mibarog si Samma taliwala sa uma
50 Yahweh, sa kanasoran dayegon tikaw; aron pagpanalipod niini. Gipatay niya ang
awitan ko sa pagdayeg ang imong nga- mga Pilisteo. Gihimo ni Yahweh ang da-
lan. kong kadaogan alang kaniya.
51 Nagpadaog ka sa hari; nagpakita 13 Sa ting-ani kining tulo sa 30 ka pa-

sa tunhayng gugma sa imong hinilogan, ngulo miadto kang David sa langob sa
kang David ug sa iyang kaliwatan Adulam. Nagkampo ang kasundalohang
hangtod sa kahangtoran.” Pilisteo sa walog sa Refaim.
14 Diha sa kota si David ug didto sa

Kini ang kataposang mga pulong ni
1 Belen ang garison sa mga Pilisteo.
23 David: 15 Giuhaw si David ug miingon: “Kinsay

Ang orakulo ni David, anak ni Jese; ang makakuhag tubig gikan sa atabay sa may
orakulo sa gituboy sa Diyos, sa hinilogan ganghaan sa Belen?”
sa Diyos ni Jacob, sa mag-aawit sa mga 16 Misulod ang tulo niining tungora sa ga-

salmo sa Israel. rison sa mga Pilisteo. Mikalos silag tubig sa
2 “Pinaagi kanako namulong si Yahweh. atabay sa may ganghaan sa Bethlehem ug
Ania sa akong dila ang iyang mga pulong. gidala kang David, apan wala niya imna;
3 Namulong ang Diyos sa Israel, gibubo hinuon agig halad kang Yahweh.
miingon ang bato sa Israel: Kon may 17 Miingon si David: “Dili ug dili ako

makataronganong nagmando sa kataw- makahimo ini, O Yahweh. Makaako ba ako
han, nangulo sa kahadlok sa Diyos, pag-inom sa dugo sa mga lalaking nan-
4 gidan-agan siya sama sa banagbanag gadto ug mitahan sa ilang kinabuhi?” Busa,
sa kabuntagon; wala siya moinom. Mao kini ang nabuhat
daw adlawng nagsiga nga walay pang- sa tulo ka kampyon.
anod; nagpagitib sa sagbot human sa ulan. 18 Si Abisai, igsoon ni Joab, anak ni
5 Dili ba, sama man niini ang panimalay Sarvia, ang nangulo sa 30. Mibakyaw siya
ko atubangan sa Diyos? Mihimo siyag tun- sa espada batok sa 300 ug gipatay sila.
hayng kasaabotan uban kanako, maayo ug Busa, misikat siya ug nakaangkong dun-
lig-on. Dili ba, humanon man niya ang gog sama sa 30. 19 Siyay labing sikat sa 30
akong kaluwasan ug tumanon ang tanan ug nangulo kanila, apan wala siya maka-
kong gitinguha? tumbas sa tulo.

• 23.8 Sa paghalad ining ulohana aron pag- way, nga alang nato karon, wala masubay sa
handom sa “mga isog nga tawo” ni David, mga mithi sa Ebanghelyo. Apan nahari si
(basaha sab ang komentaryo sa 1 S 22), nag- David gumikan nila: ang ilang espada, kalig-on
hatag ang Biblia sa angay alang nila. Gipuy-an ug kaisog. Kon wala pa sila, dili unta mobarog
nila ang pagtoo ug gituman ang misyon pina- ang gingharian ni David ug dili sab tingale
agi sa pagpakiggubat ug pagpatay sa mga kaa- matawo ang “anak ni David” nga si Cristo.
2 SAMUEL 23 362
20 Isog nga lalaki si Banaias, anak ni Ang senso ni David
Jehoiada, taga Kabzel. Katingalahan ang • 1 Mibalikpagdilaab ang kasuko
iyang binuhatan. Gipatay niya ang duha ka
anak ni Ariel sa Moab. Usa niana ka adlaw
24 ni Yahweh sa Israel. Busa, gitug-
samtang nag-ulan og yelo, miadto siya sa tan niya si David pagdaot kanila ni-
usa ka atabay diin mipatay siyag liyon. ining paagiha: “Ipha ang katawhan sa
21 Gi patay usab niya ang ambongang

Ehiptohanon nga nagdalag bangkaw. Israel ug sa Juda.” 2 Busa, miingon
Misulong si Banaias nga bunal ray dala. ang hari kang Joab, heneral sa kasun-
Giilog niya ang bangkaw sa Ehiptohanon dalohan: “Adto kamo karon sa tanang
nga iyang gipatay sa kaugalingong bang-
kaw. 22 Gibuhat kana ni Banaias, anak ni tribu sa Israel, gikan sa Dan hangtod
Jehoiada. Giinila siya sama sa Tulo ka sa Beerseba. Ipha ang mga lalaki nga
Kampyon. 23 Sikat usab siya sa 30, apan may katakos pagpakig-away aron
wala makatupong sa Tulo. Gihimo siya ni mahibaloan ko ang ilang gidagha-
David nga pangulo sa mga gwardya.
24 Kauban sa 30:
non.”
si Azael, igsoon ni Joab; si Eljanan, 3 Miingon si Joab sa hari: “Padagha-
anak ni Dodo sa Belen; non pa gayod unta ni Yahweh sa gina-
25 si Samma ug Elika sa Harod;
26 si Jeles, ang Peleteo; si Ira, anak ni tos ang mga tropa ug makita unta kini
Iques sa Tecoa; sa agalon kong hari. Apan nganong
27 ug si Abiezer sa Anatot; si Sibekay sa buot mohimog senso ang agalon kong
Husa; hari?
28 si Salmon sa Ajoh; si Najray sa Netofa;
29 si Jeles, anak ni Baana sa Netofa; si 4 Mas gamhanan hinuon ang pulong
Itay, anak ni Ribay sa Benjamin; sa hari kay sa pulong ni Joab. Busa,
30 si Banaias sa Piraton; si Hidday sa

suba sa Gaas;
nanglakaw ang mga opisyal sa kasun-
31 si Abialbon de Betaraba; dalohan aron ihapon ang mga lalaking
32 si Elyiha sa Saalbon; si Jasen, anak ni may katakos pagpakig-away sa Israel.
Jonatan; 5 Mitabok sila sa Jordan ug nagsugod
33 si Samma sa Harar; si Ajiam, anak ni

Sarar sa Harar; pagpangihap sa Aroer, ang syudad sa
34 si Elifelet, anak ni Ajasbay sa Maaka; tungatunga sa kapatagan. Unya, mi-
si Eliam, anak ni Ajitofel sa Gilo; padayon sila sa Gad ug Gazer. 6 Na-
35 si Jeray sa Carmelo; si Paaray sa
ngadto sila sa Gilead ug sa kayutaan
Arab;
36 si Jigal; anak ni Natan sa Zoba; si sa mga Heteo, ug sa Cades ug mipa-
Bani sa Gad; dayon sa Dan unya mipaingon sa
37 si Seleq, Amonita; si Najaray sa
Sidon. 7 Miabot sila sa kota sa Tiro ug
Beerot, ang tigdala sa hinagiban ni Joab, sa mga syudad sa mga Jeveo ug
anak ni Sarvia;
38 si Ira ug si Gareb sa Yatir; Kananeo. Milatas sila sa Negueb sa
39 ug si Urias nga Heteo; 30 silang tanan. Juda sa Beerseba. 8 Sa nalibot na nila

• 24.1 Milapad pag-ayo ang gingharian. iya ta. Sa pagkatinuod, ang tanan, iya sa
Midag-han ang kahayopan ug bahandi. Midag- Diyos.
han sab ang katawhan, busa, misulay si David Gipakita dinhi sa tagsulat nga ang katalag-
pag-ihap nila pinaagig senso. man naggikan sa Diyos aron pagsilot sa hari.
Sayon rang dawaton sa katawhan adtong
Ang senso mismo dili daotan. Ang naka- panahona nga ang Diyos manggilabot pinaagi
apan lang, kay kon daghan ang katawhan ug sa kamatayon sa daghang Israelita, bisag wala
daghan ang kasundalohan, mopatigbabaw silay labot sa sala sa ilang hari. Mas tukma tin-
dayon ang pagbati nga mas gamhanan ug mas gale ang pag-ingon nga nangilabot ang Diyos
labaw sila sa uban. Ang mahatagan ug gibug- pinaagi sa pagpadala ni propeta Gad, pipila ka
aton mao dayon ang gidaghanon ug malimtan adlaw sa wala pa mahitabo ang katalagman,
ang kalidad sa kinabuhi nga maoy labing nga dili milagrosog kinaiya. Sa ingon, buot
importanti. Nalimot si David nga piniyalan siyang mohatag og mensahe kang David, ti-
lang siya sa Diyos sa pagdumala sa Israel: dili maan sa kabug-at sa sala, sa pinulongan nga
siya tag-iya sa mga karnero. Sa daghang ang- iyang masabtan.
ang sa atong kinabuhi hilig ta sa pag-ihap sa Tan-awa ang napadayag bahin sa katiling-
atong kabtangan o paghinumdom sa atong banong pagsilot sa Josue 7, ug ang mahitu-
kalamposan. Ganahan tang mobati nga tag- ngod sa Anghel ni Yahweh sa Gen 16.
363 2 SAMUEL 24

ang kayutaan, mibalik sila sa Jeru- pagsilot niya sa katawhan. Miingon
salem human sa siyam ka bulan ug 20 siya sa anghel: “Husto na. Kuhaa ang
ka adlaw. 9 Gihatag ni Joab sa hari ang imong kamot!” Niadtong higayona
resultado sa senso: 800,000 ka sun- diha sa giokanan ni Arauna nga Je-
dalo sa Israel nga nagdalag espada; buseo ang anghel ni Yahweh.
500,000 sa Juda. 17 Sa pagkakita ni David sa anghel
10 Apan nakonsensya si David hu-
nga nanglaglag sa katawhan, miingon
man sa senso. Miingon siya kang siya kang Yahweh: “Nakasala ako!
Yahweh: “Hilabihan kadako ang sala Nakabuhat akog daotan! Mga karnero
nga akong nabuhat. Apan karon, O lang sila. Unsay nabuhat nila? Ako ug
Yahweh, pasayloa ang akong kasal- ang kaliwatan sa amahan ko ang
anan. Dako ang akong kabuang.” angay mong silotan.”
11 Sa buntag, sa pagmata ni David,
18 Miadto si Gad nianang adlawa ug mi-
miingon si Yahweh kang Gad, ang pro- ingon kaniya: “Tungas! Pagtukod og alam-
peta: 12 “Tindog! Sultihi si David: Kini poanan ni Yahweh sa giokanan ni Arauna
ang gisulti ni Yahweh: Nagtanyag ako nga Jebuseo.” 19 Mitungas si David ingon
nimog tulo ka butang. Pagpilig usa sa gisugo ni Yahweh pinaagi kang Gad.
20 Dihang nakita ni Arauna nga nagpadu-
nga buhaton ko batok kanimo.” 13 Mi- long kaniya ang hari ug ang iyang mga
adto si Gad kang David ug nangutana: tawo, mitagbo siya ug miyukbo nga sang-
“Unsay imoha, ang tulo ka tuig nga ko sa yuta ang nawong atubangan sa hari.
21 Miingon siya: “Unsay tuyo sa agalon
gutom alang sa imong kayutaan? O
kong hari?” Mitubag si David: “Paliton ko
ang tulo ka bulan nga magtago ka sa ang imong giokanan. Magpabarog akog
kaaway nga naggukod kanimo? O ang alampoanan kang Yahweh aron mohunong
tulo ka adlaw nga kamatay sa imong na ang kamatay sa katawhan.” 22 Miingon
yuta? Hunahunaa ug hukmi karon un- si Arauna: “Maiya sa agalon kong hari ang
giokanan ug maghalad siya sa sakripisyo
say itubag ko sa nagpadala kanako.” nga gitoohan niyang maayo. Ania ang
14 Miingon si David: “Labihan ang akong mga baka alang sa halad-sinunog,
kabalaka ko. Mahulog unta ako sa ang kariton pagpanggiok ug ang pangduk-
dok nga ikasugnod. 23 Kining tanan, O
kamot ni Yahweh nga puno sa kaluoy. mahal nga hari, gihatag kanimo ni Arauna.
Apan hinaot nga dili ako niya pasag- Hinaot nga dunggon ka ni Yahweh, imong
dang mahulog sa kamot sa mga Diyos.”
tawo.” 24 Apan miingon ang hari: “Dili! Bayran

15 Nagpadalag sakit si Yahweh gi- ko ang tanan. Dili ko ikahalad kang Yah-
weh, akong Diyos ang sinunog nga mga
kan sa buntag hangtod sa gitakdang gasa kon dili ko kabayran.” Gibayaran ni
panahon. Miabot 70,000 ka tawo ang David og 50 ka kilong salapi ang giokanan
namatay gikan sa Dan hangtod sa ug mga baka 25 ug mibarog si David sa
Beerseba. 16 Sa pagbakyaw sa anghel alampoanan. Unya naghimo siyag mga
sinunog nga halad sa panagdait. Busa
sa iyang kamot aron paglumpag sa naluoy si Yahweh sa kayutaan ug mihu-
Jerusalem, nagbasol si Yahweh sa nong ang kamatay sa Israel.
(BLANK PAGE 364)