You are on page 1of 37

Ang ikaduhang basahon sa mga Hari nagpadayog saysay sa inanay nga pagkaut-ot

sa duha ka gingharian sa Amihanan ug sa Habagatan, ang Israel ug ang Juda.
Sayop ang panghunahuna nga kadtong pag-uswag sa ilang nasod gikan sa pagba-
ton nilag maayo ug tarong nga mga hari sama ni David ug Solomon ug nga human nila,
ang nakasunod nga mga hari nakaguba ining tanan; o nga ang mga Judio nga gipukan
sa mga Kaldeo mas makasasala kay sa katawhan sa panahon ni David.
Kon ayohon natog basa kining basahon, mamatikdan nga dili parehas og gibug-
aton ang gipahamtang sa tagsulat ngadto sa mga hari ug sa ilang sumusunod. Mas ubos
ra ba si Yeroboam II, nga mipabangon sa Israel sa kauswagan, sa kaugalingnan ug sa
kalinaw sulod sa 40 ka tuig kay ni Solomon? O menos ba kaha siya nga magtotoo? Ug
gani, sa unang basahon sa mga Hari, mahimut-on nga gisaysay sa tagsulat ang kaluho
ug kabantog ni Solomon: mga butang materyal. Samtang ang ikaduhang basahon sa
mga Hari, pipila ra ka tudling ang gigahin alang ni Jereboam II bahin sa pagtukod niya
og laing templo gawas sa Jerusalem, paagi nga nagpasabot nga tungod ining iyang
gibuhat, nawad-ag bili ang tanang kaayohan nga iyang nahimo.
Pinaagi ini, makita nato unsaon sa Diyos pagtudlo: una, dasigon niya ang iyang
katawhan sa pagpaningkamot aron pagkab-ot sa kaugalingnan ug kauswagan, kay
kining maong katawhan naa man sa kahimtang diin kinahanglan gyod nga modaog
sila. Pasagdan sa Diyos nga sila magkasayupsayop. Wala niya badlonga si Solomon
nga nagpuyo sa tumang kaluho. Apan unya, sa paglabay sa panahon, hinayhinay nga
matukas sa ilang atubangan ang gingharian nga ilang gidamgo ug gipangandoy nga
nag-anam og kahanaw. Nagmata sila ug nakaamgo; nakakat-on silag pagtulon-an gikan
sa Diyos sa pagpangitag gingharian nga molungtad ug malukpanon, diin maghari ang
Hustisya.

(PAGE 406)
407 2 MGA HARI 2
§2K 1 Pagkamatay ni
1 Ahab mirebeldi ang kapitan, uban sa 50 ka sakop. Miingon siya
2
8:9
1 Moab batok sa Israel. 2 Samtang sa kang Elias: “Tawo sa Diyos, miingon ang
§2K 1
3 Samaria, nahulog si Hari Ocozias sa binta- hari nga pakanaugon ka dayon.” 12 Mitubag
1K na sa iyang lawak sa taas ug nasamdan si Elias sa pag-ingon: Kon tawo ako sa
17:1
§2K 1 siya. Busa, nagpadala siyag mensahero Diyos, may kalayo nga mahulog sa langit
8 nga miingon: “Lakaw ug kunsoltaha si ug molamoy kanimo ingon man sa 50 mo
Baal-zebub, ang dios sa Ekron kon malu- nga kauban.” Unya, dihay kalayo nga mia-
was ba ako sa akong samad.” 3 Unya, usa bot gikan sa langit ug gilamoy silang tanan.
ka anghel ni Yahweh ang misulti kang Elias 13 Gipalakaw sa hari ang ikatulong kapi-

nga taga Tisbe: “Bangon ug lakaw. Sugata tan uban sa 50 ka sakop. Pag-abot sa ika-
ang mga mensahero sa hari sa Samaria ug tulong kapitan, miluhod kini sa atubangan
sultihi sila: Wala bay Diyos ang Israel nga ni Elias ug nakigsulti: “O tawo sa Diyos,
mangonsulta man kamo kang Baal-zebub, pasayloa ako ingon man ang 50 ko ka kau-
ang dios sa Ekron?’ 4 Kini ang gisulti ni ban nga ulipon nimo, kaming tanan. 14 Na-
Yahweh: “Dili ka na makabangon sa imong sayod ako nga adunay kalayo nga nanaog
gihigdaan, mao kini ang imong kamatyan.” gikan sa langit nga milamoy sa duha ka
Ug mibiya si Elias. kapitan ug sa tag-50 nila ka sakop. Karon,
5 Mibalik ang mga mensahero kang ayaw intawon itugot nga mabale wala ang
Ocozias busa, nangutana kini: “Nganong among kinabuhi.”
mibalik man kamo dayon?” 6 Mitubag sila: 15 Miingon ang anghel sa Diyos kang

“Gisugat kami sa usa ka lalaki nga miingon Elias: “Kanaog uban kaniya, ayawg kahad-
kanamo: Balik kamo sa hari nga nagsugo lok.” 16 Mitindog si Elias, nanaog kuyog sa
kaninyo. Sultihi siya nga kini ang gisulti ni kapitan ug miadto sa hari nga iyang giing-
Yahweh – ‘Wala bay Diyos ang Israel, nga nan: “Kini ang gisulti ni Yahweh: Wala bay
mangonsulta ka man kang Baal-zebub, ang Diyos ang Israel nga nagpadala ka man og
dios sa Ekron? Dili ka na makabangon mensahero nga mangonsulta kang Baal-
gikan sa imong gihigdaan. Hinunoa, kini zebub, ang dios sa Ekron? Busa, dili ka na
ang imong kamatyan.’” makabangon sa imong gihigdaan, diha ka
7 Gipangutana sila sa hari: “Unsay pa- ra mamatay.”
nagway sa lalaki nga misugat kaninyo sa 17 Namatay si Ocozias sumala sa giin-

dalan ug misulti niining mga pulonga?” gon ni Yahweh nga gisulti ni Elias. Kay wala
8 Miingon sila: “Aduna siyay kalupo nga gi- man siyay anak nga lalaki, mipuli kaniya
himo sa balhibo, ug nagbakos og anit sa paghari sa Israel si Joram, ang iyang igso-
hawak ang maong lalaki.” Miingon ang on. Nagsugod si Joram paghari sa Israel sa
hari! “Si Elias siya nga taga Tisbe.” ikaduha ka tuig sa paghari ni Jehoram,
9 Gipalakaw ni Ocozias ang kapitan uban anak ni Josafat sa Juda. 18 Ang ubang hita-
sa iyang 50 ka sakop aron adtoon si Elias bo mahitungod kang Ocozias, ug ang iyang
nga naglingkod sa taluktok sa bukid ug mi- binuhatan nasulat sa Mga Panghitabo sa
ingon kaniya ang kapitan: “Tawo sa Diyos, Mga Hari sa Israel.
nagsugo ang hari nga pakanaugon ka.”
10 Mitubag si Elias sa kapitan: “Kon tawo Gidala si Elias sa langit
ako sa Diyos, may kalayong mahulog sa • 1 Gidala
ni Yahweh si Elias pina-
langit ug molamoy kanimo ingon man sa 50 2 agi sa usa ka alimpulos. Ingon
mo ka kauban.” Unya, may kalayo nga mia-
bot gikan sa langit ug gilamoy silang tanan. niini ang nahitabo: Mibiya sa Gilgal si
11 Nagpadala pag-usab ang hari og laing Elias ug Eliseo, 2 ug miingon si Elias

• 2.1 Ang kaulahian sa kinabuhi ni Elias hona, gitoohan sa mga tawo nga ang Diyos
mimatuod sa buhing Diyos nga naghatag og tua magpuyo sa taas; ang Diyos, nga nagsulti
kinabuhi sa tawo. sa katawhan sumala sa ilang panghunahuna,
Si Elias, ang nag-inusarang propeta, nagpu- buot nga si Elias makita sa mga tawo nga
yo sa tumang kahamili, layo sa tawhanong mahanaw sama nga gidala sa kahitas-an.
pangurakot. Mao man gani nga gimbut-an sa Amahan, amahan ko! (b. 12). Kining sing-
Diyos nga dili siya mamatay sama sa ubang git sa kakurat ni Elias naggikan sa kasinatian sa
tawo. Kining balaan nga tawo dili mahinum- Israel. Kaniadto ang kaaway nilang mga Kana-
doman isip patay; kay walay bisag unsa, bisag neo sangkap sa mga karwahe ug mga kabayo,
kamatayon nga makabuntog sa usa ka tawo, samtang ang mga Israelita wala ini, nagsalig
nga “nagdilaab sa naghingaping gugma alang lang sila sa Ginoo nga ilang kusog ug kalig-on
ni Yahweh, iyang Diyos.” Si Elias nag-inusa- ug kinsa, maoy silbing karwahe ug kabayo
rang nakig-away alang sa Diyos. alang nila. Nasaksihan ni Eliseo ang pagkaha-
Gidala ni Yahweh si Elias… (b. 1). Pag- naw sa tawo nga buhing simbolo sa presensya
ingon sa Biblia nga gidala si Elias sa langit, dili ug gahom sa Diyos taliwala sa Israel.
buot sabton nga misutoy gyod siya “sa taas” Ang katingalahang pagkahanaw ni Elias
(pareho sa Pagkayab ni Jesus). Niadtong pana- magdasig sa mga Judio sa paglaom sa mada-
2 MGA HARI 2 408

kang Eliseo: “Dinhi ka na lang, kay kon imo akong makita nga kuhaon na,
gipaadto ako ni Yahweh sa Betel.” Mi- maimo ang imong gipangayo apan
tubag si Eliseo: “Samtang buhi si Yah- kon dili wala kay mapanag-iya.”
weh ug buhi ka, dili ko ikaw biyaan.” 11 Samtang nag-istoryahanay sila

Busa, nagkuyog silang nanaog sa sa ilang pagpanglakaw, anaay usa ka
Betel. 3 Gisugat si Eliseo sa kauban karwaheng kalayo ug mga kabayong
niyang mga propeta sa Betel nga mi- kalayo kalit nga mipataliwala kanila.
ingon: “Nasayaod ka ba nga kuhaon Unya, gidala si Elias sa langit sa usa
karon ni Yahweh gikan kanimo ang ka alimpulos 12 ug nakita kini ni Eliseo
imong agalon?” Mitubag siya: “Oo, na- busa, misiyagit siya: “Amahan, ama-
sayod ako. Apan, hilom lang kamo.” han ko! Ang karwahe sa Israel ug ang
4 Miingon si Elias kang Eliseo: mga mangangabayo niini!”
“Dinhi ka lang kay gipadala ako ni Dihang wala na makita ni Eliseo si
Yahweh sa Jerico.” Apan mitubag si Elias, gihubo niya ang iyang sapot ug
Eliseo: “Samtang buhi si Yahweh ug gigisi. 13 Unya, gipunit niya ang kappa
buhi ka, dili ko ikaw biyaan.” 5 Busa, ni Elias nga nahulog ug mibalik siya
miabot sila sa Jerico. ug mitindog sa tampi sa Jordan.
Giduol si Eliseo sa kauban niyang 14 Unya gikuha niya ang kappa nga

mga propeta sa Jerico nga miingon nahulog kaniya ug gibunalan ang tu-
kaniya: “Nasayod ka ba nga kuhaon big. Miingon siya: “Hain man si Yah-
ni Yahweh gikan kanimo ang imong weh, ang Diyos ni Elias?” Natunga
agalon? “Oo, nasayod ko, apan hilom ang tubig ug mitabok si Elisero.
15 Unya nakit-an siya sa pundok sa
lang kamo.”
6 Miingon si Elias kang Eliseo: mga propeta sa Jerico sa pikas tampi
“Dinhi ka lang, kay gipadala ako ni sa Jordan nga miingon: “Nagpabilin
Yahweh sa Jordan.” Ug miingon si kang Eliseo ang espiritu ni Elias.” Ug
Eliseo: “Samtang buhi si Yahweh ug gisugat nila si Elias, miyukbo kaniya
buhi ka, dili ko ikaw biyaan.” Busa, ug miingon: 16 “Ania uban sa imong
nagpadayon silang duha. 7 Nagsunod alagad ang 50 ka isog nga lalaki. Pa-
usab sa layulayo ang 50 ka kauban lakta sila aron mangita kang Elias, ti-
nilang propeta sa Jerico. ngalig gidala siya sa espiritu ni Yah-
Sa diha na sa kilid sa Jordan si weh unya, gipadpad sa bukid o wa-
Elias ug Eliseo, 8 gikuha ni Elias ang log.” Mitubag si Eliseo: “Walay usa
iyang kapa, gikumonkumon ug gibu- nga palakton.” 17 Apan labihang pa-
nal sa tubig. Natunga ang tubig ug mugos sa mga propeta. Sa kataposan
mitabok sila sa ugang yuta sa suba. miuyon si Eliseo, ug gipalakaw ang 50
9 Pagkatabok nila, miingon si Elias ka lalaki. Tulo ka adlaw silang nangita
kang Eliseo: “Pangayoa ang buot nimo apan wala si Elias. 18 Unya, mibalik
ug buhaton ko kanimo samtang dili pa sila kang Eliseo sa Jerico, ug miingon
ako kuhaon.” Miingon si Eliseo: “Ma- siya kanila: “Dili ba, giingnan ko man
angkon ko unta ang dobleng bahin sa kamo nga dili manglakaw?”
imong espiritu.” 10 Mitubag si Elias: • 19 Miingon ang mga lalaking taga syu-
“Lisod ang imong gipangayo. Apan dad kang Eliseo: “Tan-awa, agalon namo,

ogong pagbalik sa Ginoo aron sugdan pagtu- nag-andam ni nato sa pagpahibalo sa pagka-
kod ang piho nga gingharian. Maoy ilang gito- banhaw ni Jesus ug sa pagtulon-an sa simba-
ohan nga sa dili pa ni mahitabo, mobalik sab han sa pag-kayab ni Maria nga iyang Inahan.
si Elias, aron pag-andam sa katawhan (basaha
Sir 4:1 ug Mal 3:32). Basaha unsay ikasulti ni • 19. Sa tanang bida sa Biblia, si Eliseo ra
Jesus bahin ini (Mc 9:12). ang labing gigasahan sa paghimog mga mila-
Walay pamahayag sa Biblia unsay nahitabo gro, apan wala siya isipang labaw sa uban tun-
ni Elias human sa iyang kamatayon. Mao nga god ini. Nagpuyo siya taliwala sa mga anak sa
409 2 MGA HARI 3

nindot ang pagkabutang sa maong syudad, 9 Pito ka adlaw nga nanglakaw ang mga

sama imong sa nakita, apan maot ang hari sa Israel sa Juda ug sa Edom sa agia-
tubig, maong bakanti ang yuta.” 20 Mitubag nan ng may gilibotan. Wala nay tubig alang
siya: “Dad-i ako ninyo og bag-ong kolon sa mga sundalo ug sa kahayopan nga ilang
nga sudlag asin.” Mao nga ila siyang gidad- gidala. 10 Busa, miingon ang hari sa Israel:
an. 21 Busa, miadto si Eliseo sa tinubdan sa “Gipaanhi ba kitang tulo ka hari ni Yahweh
tubig ug giitsa ang asin, ug miingon: “Kini aron itugyan sa kamot sa Moab.” 11 Nangu-
ang gisulti ni Yahweh: Ayohon ko na ang tana si Josafat: “Wala bay propeta dinhi si
maong tubig. Dili na kini mahimong hi- Yahweh aron mangonsulta kita kang Yah-
nungdan sa kamatayon ni sa balatian.” weh pinaagin kaniya?” Usa sa mga alagad
22 Ug nahimong mayo ang tubig hangtod sa hari sa Israel mitubag: “Ania si Eliseo,
karong panahona, sumala sa gisulti ni anak ni Shafat. Siya ang kanhing tigbubo
Eliseo. og tubig sa mga kamot ni Elias.” 12 Miingon
23 Gikan didto miadto siya sa Betel. Diha si Josafat: “Nag-uban kaniya ang pulong
siya sa dalan pagpanggawas sa syudad sa sa Diyos.” Busa, miadto kang Eliseo ang
pipila ka batan-ong lalaki nga mibugalbugal hari sa Israel, ang hari sa Edom ug si
kaniya sa pag-ingon: “Tungas, opaw!” 24 Mi- Josafat.
lingi si Eliseo, gitan-aw sila ug gitunglo sa 13 Miingon si Eliseo sa hari sa Israel:

ngalan ni Yahweh. Unya, migawas gikan sa “Unsay mahimo ko kanimo? Adtoa ang
lasang ang duha ka gatasan nga oso ug propeta sa imong amahan o inahan.” Apan
gikuniskunis ang 42 kanila. 25 Gikan didto, gipangutana siya sa hari sa Israel: “Gitawag
mipadayon si Eliseo sa bukid sa Carmel. ba kaming tulo ka hari ni Yahweh aron itug-
Unya mibalik siya sa Samaria. yan sa kamot sa Moab?” 14 Mitubag si Eli-
seo: “Samtang buhi si Yahweh ang Labing
3 saSa Juda,
ika-18 ka tuig sa paghari ni Josafat Gamhanan nga akong gialagaran, kon dili
1

nagsugod usab paghari si pa tungod kang Josafat nga hari sa Juda,
Joram nga anak ni Ahab sa Samaria. dili ko ikaw atubangon ni tan-awon. 15 Ka-
Naghari siya sulod sa 12 ka tuig. 2 Ug gibu- ron, dad-i ako og magtutugtog sa alpa.”
hat niya ang daotan sa mga mata ni Yah- Samtang nagtugtog kini, gitandog si Eliseo
weh, apan dili sama sa iyang amahan ug sa kamot ni Yahweh 16 nga miingon: “Kini
inahan. Gipanguha niya ang estatuwa ni ang gisulti ni Yahweh: Pun-a og daghang
Baal nga hinimo sa iyang amahan. 3 Hi- kanal ang maong walog. 17 Kay kini ang
nuon gipadayon niya ang mga sala ni Jero- gisulti ni Yahweh: dili kamo makakitag ha-
boam nga anak ni Nabat, nga nagduhig sa ngin ug ulan, apan mapuno sa tubig ang
Israel pagpakasala, ug wala mobiya niini. walog aron kamo ug ang inyong kasunda-
lohan makainom. 18 Gamay lang kini nga
Ang Israel ug ang Juda batok sa Moab butang sa mata ni Yahweh, kay ihatag pod
4 Adunay mga toril sa mga karnero si niya sa inyong kamot ang Moab. 19 Mapa-
Mesha, ang hari sa Moab. Tuigtuig, nagba- nag-iya ninyo ang tanang syudad nga lig-
yad siya sa hari sa Israel og 100,000 ka na- on ug tumbahon ang tanang kahoy nga
ting karnero ug mga balahibo sa 100,000 mamunga; tabonan ang tanang tubod ug
ka torong karnero. 5 Pagkamatay ni Ahab, pasadpasaron ang mga bato sa tanang
mirebeldi sa hari sa Israel ang hari sa tambok nga uma.”
Moab. 20 Pagkabuntag, sa panahon sa pagha-
6 Niadtong panahona, miadto si Hari lad, diha na ang tubig nga gikan sa Edom,
Joram sa Samaria aron pagpalihok sa ti- ug gibahaan ang tibuok kayutaan.
buok Israel. 7 Gipahibalo niya si Josafat, 21 Unya, nasayran sa mga Moabita nga

hari sa Juda: “Nakigbatok kanako ang hari miabot ang tulo ka hari aron makiggubat
sa Moab. Mouban ka ba kanako aron kanila. Busa, ilang gipundok ang tanang
makig-away batok kaniya?” Mitubag ang lalaki nga husto nag idad, ug makamaong
hari sa Juda: “Mouban ako kanimo kay ako mogunit og espada nga gipabantay sa mga
ug ikaw usa ra, ang ako ug imong kataw- utlanan. 22 Sa pikas bahin sa walog, atua
han, ang akong mga kabayo ug ang imo.” ang mga Moabita. Pagmata nila pagkai-
8 Nangutana siya: “Asang dapit kita mosu- ngon ugma nakita nila ang tubig nga gisila-
long?” Mitubag siya: “Sa agianan sa disyer- ngan sa adlaw, sama kapula sa dugo.
to sa Edom.” 23 Busa, miingon sila: “Siguro nag-away ug

mga propeta, nga sa ato pa, sa isig ka pro- Nakadawat si Eliseo sa espiritu ni Elias ug gi-
peta. Mga kabos sila, nga may pagkapanatiko padayon ang iyang misyon. Ang iyang mga
sa ilang gitoohan; nagpuyo isip katilingban sa milagro gisaysay sa mosunod nga mga ulohan.
mga matoohon uban sa ilang mga asawa ug Malagmit ang uban ini gipalapdan na ug gipun-
mga anak. Gitabangan nila si Eliseo sa iyang an alang sa pagpanudlo (sama pananglitan sa
misyon (basaha sa 1 S 19:18). kabahin sa 42 ka kabataan).
2 MGA HARI 3 410

nagpinatyanay ang mga hari. Moasdang ta anak. Sirhi ang pultahan unya, sudli
ug atong panguhaon ang mga bihag sa og lana ang tanang tadyaw ug laina
gubat!” 24 Pag-abot nila sa kampo sa Israel,
mibarog ang mga Israelita ug gibuntog ang ang puno na.”
mga Moabita hangtod nga nangikyas. 25 Ug 5 Milakaw ang babaye ug gisirhan
gisunod nila ang Moab dala ang espada. niya ang kaugalingon uban sa iyang
Gigun-ob sa mga Israelita ang mga syudad
ug nanglabay og mga bato ang matag usa mga anak. Ilang gihatag kaniya ang
sa mga tambok nga yuta hangtod nga tam- mga tadyaw nga iyang gipanudlan ug
okan kini. Gitak-opan nila ang tanang tu- lana. 6 Pagkapuno sa tanang tadyaw,
bod ug giputol ang tanang kahoy nga na- miingon siya sa usa sa iyang mga
munga. Ang Kir-hareset lang ug ang mga
bato niini ang nahibilin. Apan giliyokan sa anak: “Dad-i ako og usa pa ka tad-
mga lalaking may tirador ang syudad ug yaw.” Mitubag ang anak: “Wala nay
gikawatan. tadyaw.” Unya, mihunong pag-agas
26 Pagkamatngon sa hari sa Moab nga

lupigon siya sa gubat, gikuyog niya ang ang lana.
700 ka manggugubat aron makaikyas sa 7 Busa, giadto niya ang tawo sa
may kiliran sa hari sa Edom. Apan dili nila Diyos ug gisuginlan bahin niini. Mi-
kini mahimo. 27 Busa, iyang gikuha ang ka-
magulangan niyang anak nga lalaki, ang
ingon kaniya si Eliseo: “Hala, ibaligya
mopuli unta niya paghari, ug gisunog iba- ang lana ug bayri ang imong utang.
baw sa paril isip halad sa Israel. Unya, dako Mabuhi ka ingon man ang imong mga
kaayo ang kaligutgot nga midangat sa Is- anak sa salapi nga mahibilin.”
rael. Busa, misibog sila ug mipauli sa ilang
kayutaan. Gibanhaw ni Eliseo ang patay
Si Eliseo ug ang lana sa byuda • 8 Usa niana ka adlaw, miadto si
• 1 Annay usa ka babaye nga Eliseo sa Sunem. Gidapit siya sa ba-
4 asawa sa usa ka kauban sa pun- baye nga adunahan aron adto siya
dok sa mga propeta ang miingon: magkan-anan. Busa, matag-agi niya
“Patay na ang akong bana nga imong mosaka siya aron mokaon.
9 Miingon ang babaye sa iyang
alagad. Nasayod ka nga duna siyay
kahadlok kang Yahweh. Apan karon bana: “Tan-awa, sa giingon ko na,
ang iyang nautangan miabot pagkuha balaan siyang tawo sa Diyos nga ka-
sa duha ko ka anak nga lalaki aron nunayng molabay dinhi sa ato. 10 Ka-
himoon niyang ulipon.” 2 Miingon ron maghimo tag gamayng lawak
kaniya si Eliseo: “Unsay mahimo ko alang kaniya. Ato kining butangan og
alang kanimo? Sultihi ko unsay anaa higdaanan, lamesa, lingkoranan ug
sa imong balay.” Mitubag siya: “Wala lamparahan. Inig anhi niya, adto siya
akoy bisag unsa gawas sa dyotayng makasaka ug makapahulay.”
lana nga iglilimpiyo.” 3 Miingon si Eli- 11 Usa niana ka adlaw, pag-abot ni

seo: “Lakaw, pangayog mga tadyaw Eliseo, misaka siya sa lawak sa iba-
nga walay sulod sa imong mga sili- baw ug mihigda. 12 Unya, miingon siya
ngan. 4 Dad-a ang kutob sa imong sa iyang batabata nga si Gehazi:
madala, dayon pauli uban sa imong “Tawga ang Sunemita.” Gitawag niini

• 4.1 Ang sunodsunod nga mga milagro ni • 8. Nahiusa dinhi ang sanag ug dulom nga
Eliseo nagsugod dinhi. Ang mga milagro ni kahimtang nga tawhanon: Ang paglaom, ang
Eliseo magmatuod nga gihatagan siyag gahom kalipay, ang kamatayon, ang nagbangotang
ni Yahweh, isip pangulong Piniyalan aron pag- kasingkasing sa inahan nga dili makadawat sa
tabang sa mga huyang. kamatayon sa anak, ang iyang pagmahay
Ang nag-unang katuyoan sa mga milagro kang Eliseo nga tawo sa Diyos.
diha sa Ebanghelyo, mao ang pag-ila nato,
nga pinaagi ni Jesus, ang paghari sa Diyos nia Lantawon nato giunsa ni Eliseo pagbanhaw
na sa atong taliwala. Busa, sayop kadtong nag- ang bata: ang iyang baba gibutang niya sa
isip ni Jesus nga tawong gitugahan sa Diyos baba sa bata, ang mata sa mata, ang kamot sa
aron pagpang-ayo sa mga sakit, ining paagiha iyang kamot, nabalhin ang kainit ngadto sa
wala siyay kalainan ni Eliseo. namatay ug gibalikan siya sa kinabuhi. Mao
411 2 MGA HARI 4

ang babaye nga nakig-atubang kang ron bag-ong bulan o Adlaw sa Pa-
Eliseo. hulay.” Apan miingon ang babaye:
13 Miingon si Eliseo kaniya: “Sultihi “Ayawg kabalaka.”
ko – hilabihan ang imong pagtagad 24 Giandam niya ang asno, ug mi-

kanamo – unsay mahimo namo kani- ingon sa iyang sulugoon: “Sigi, pag-
mo? Gusto ka ba nga pakigsultihan una; ayaw paghunong hangtod ingnon
nako ang hari o ang pangulo sa ka- ko ikaw.” 25 Milakaw siya ug miabot sa
sundalohan?” Mitubag ang babaye: Bukid sa Carmel diin nagpuyo ang
“Anaa akoy kaugalingong puy-anan tawo sa Diyos.
kauban sa akong katawhan.” 14 Mi- Nakit-an siya ni Eliseo sa layo pa,
ingon si Eliseo kang Gehazi: “Unsa ug miingon ni sa iyang kaabay: “Ania
kaha ang mahimo nato kaniya?” Mitu- na ang Sunemita. 26 Pagdali, sugata
bag ang batan-on: “Wala siyay anak ug ingna siya: “Maayo ba ang imong
ug tigulang na ang iyang bana.” panglawas? Komusta ang imong
15 Miingon si Eliseo: “Tawga siya.” bana? Ug ang imong anak?” Mitubag
Gitawag siya sa batabata, ug mibarog ang babaye: “Maayo man.” 27 Miduol
ang babaye sa pultahan. 16 Miingon si siya sa tawo sa Diyos sa bukid, ug
Eliseo: “Niining panahona sa sunod iyang gihalog ang tiil ni Eliseo. Miduol
tuig, magkugos ka na og batang lala- si Gehazi aron ipahilayo siya, apan
ki.” Mitubag ang babaye: “Dili! O tawo miingon ang tawo sa Diyos: “Pasagdi
sa Diyos, akong agalon. Ayawg lingla- siya, kay hilabihan ang iyang kasubo.
ha ang imong alagad.” Gitago kini kanako ni Yahweh ug wala
17 Apan nagsabak ang babaye ug niya patin-awa.”
nanganak og lalaki sa panahon nga 28 Miingon ang babaye: “Nangayo

giingon ni Eliseo. ba ako kanimo, akong agalon, og
18 Ug midako ang batang lalaki. Usa anak nga lalaki? Dili ba, miingon man
niana ka adlaw miadto siya sa iyang ako animo: ayaw akog linglaha?
amahan kuyog sa nangani. Miingon 29 Unya, miingon si Eliseo kang Ge-

siya sa iyang amahan: “Sakit kaayo hazi: “Pangandam! Dad-a ang akong
ang akong ulo! Ang akong ulo!” 19 Bu- sungkod ug lakaw. Bisag kinsa ang
sa, misugo ang iyang amahan sa usa imong masugatan, ayaw siyag timba-
ka sulugoon: “Dad-a siya sa iyang ina- yaha. Kon adunay motimbaya kani-
han.” 20 Gialsa siya sa sulugoon ug gi- mo, ayaw siyag tubaga. Inig-abot
dala sa inahan. Naglingkod ang bata nimo, ibutang ang akong sungkod sa
sa sabakan sa iyang inahan hangtod nawong sa bata.” 30 Apan miingon ang
sa udtong tutok, ug namatay. inahan sa bata: “Nanumpa ako kang
21 Misaka ang inahan ug gipahigda Yahweh ingon man sa akong kinabuhi,
ang bata sa higdaanan ni Eliseo, ug nga dili ko ikaw biyaan.” Busa, miba-
dayon milakaw human sirhi ang pulta- rog si Eliseo ug misunod sa babaye.
han. 22 Gitawag niya ang iyang bana: 31 Nag-una kanila si Gehazi ug

“Padad-i kog asno ug sulugoon. Ad- iyang gibutang ang sungkod sa na-
toon nako ang tawo sa Diyos; mobalik wong sa bata, apan wala molihok ni
dayon ko.” 23 Nangutana ang lalaki: mokibo ang bata. Busa, mibalik si
“Nganong adtoon mo siya? Dili pa ka- Gehazi ug gitagbo niya ni Eliseo ug

kini ang talagsaong larawan sa nahimo kanato Cristo sa akong tuo; si Cristo sulod nako, si
ni Jesus dihang “gibanhaw” ta niya ug gipuno Cristo sa ibabaw nako.”
sa kinabuhi. Sama sa giingon ni San Patricio Susama ni nga kasaysayan sa 1 Mga Hari
sa napuno na siya sa kainit sa misyonaryo 17:17. Mao ni ang nagsilbing modelo aron
niyang kalihokan: “Si Cristo nag-una nako; si tibuk-on ug ayohon ang pagkabuhi nga bunga
Cristo sa luyo nako; si Cristo sa akong wala; si sa panalangin ni Elias.
2 MGA HARI 4 412

giingnan: “Wala pa makamata ang diha sa kaldero. 40 Ug ilang gisilbi ang
bata.” sabaw sa mga lalaki. Apan dihang na-
32 Busa, misulod si Eliseo sa balay. tilawan nila ang sabaw, misiyagit sila:
Iyang nakita nga patay na ang bata ug “Tawo sa Diyos, makahilo kini!” Busa,
naghigda sa higdaanan. 33 Misulod wala na sila mangaon. 41 Miiingon si
siya sa lawak, gisirhan niya ang pulta- Eliseo: “Dad-i ako ninyo og harina.”
han sa iyang luyo ug nag-ampo kang Iya kining gibubo sa kaldero, ug mi-
Yahweh. 34 Iyang gihap-an ang bata; ingon: “Sukari ang mga tawo ug
gidapat niya ang iyang baba ini, ang pakan-a.” Wala nay bisag unsa nga
iyang mata sa mata ini ug ang kamot makadaot sa kaldero.
sa kamot sa bata. Unya, mibalik ang Gipadaghan ni Eliseo ang Harina
kainit sa lawas sa bata. 35 Mitindog si • 42 May lalaki nga miabot gikan sa
Eliseo, ug nagpasupaso sa balay. Mi-
Baalsalisa nga nagdalag pan og trigo
balik siya pagsaka ug miyukbo sa
alang sa tawo sa Diyos. Mao kini ang
bata nga miatsi sa makapito, ug mibu-
20 ka pan gikan sa unang bahin sa se-
ka ang mata.
36 Gitawag ni Eliseo si Gehazi ug gi-
bada ug trigo sa kataposang ani. Mi-
ingon si Eliseo sa lalaki: “Ihatag na sa
ingnan: “Tawga ang babaye.” Pag-abot mga tawo aron makakaon sila.”
sa babaye, giingnan siya ni Eliseo: 43 Miingon ang iyang sulugoon:
“Kugosa ang imong anak.” 37 Misulod “Unsaon man ko kini pag-andam
kini og mihapa sa iyang tiilan, gikugos alang sa 100 ka tawo?” Apan miingon
ang iyang anak ug migawas. si Eliseo: “Ihatag sa mga tawo aron
38 Unya, mibalik si Eliseo sa Guilgal
makakaon sila. Kini ang giingon ni
diin may gutom sa kayutaan. Pag- Yahweh: Mangaon sila ug aduna pay
anha sa kauban niyang mga propeta mahibilin.” 44 Unya gihatag kini sa
alang sa usa ka tigom, miingon siya sulugoon. Nangaon sila ug diha pay
sa iyang batabata: “Itak-ang ang da- nahibilin sumala sa gisulti ni Yahweh.
kong kaldero ug pag-andam og sabaw
alang sa akong mga kauban.” 39 Usa Giayo ni Eliseo si Naaman
kanila ang miadto sa bukid aron ma- • 1 Si
Naaman ang pangulo sa ka
nguhag utanon. Nakakita siyag tanom 5 sundalohan sa hari sa Aram. Taas
nga ihalas ug nanguhag bunga nga ang pagtan-aw niining lalakiha sa
makalanag. Gipuno niya ang iyang iyang hari ug gipaminaw siya kay gi-
kapa. Sa pagbalik, iya kining gihiwa- padaog ni Yahweh ang Aram tungod
hiwa ug gilunod sa kaldero nga may kaniya. Isog siya nga manggugubat,
sabaw. Wala siya masayod unsa ang apan sanlahon.

• 42. Angay itandi kining hitabo sa pag- ining babaye nga sulugoon ni Naaman. Sa
pikaspikas sa pan ug sa duha ka higayon diin samang pagkaagi daghan ang kahigayonan,
si Jesus mipikaspikas sa pan. Dako kaayo ang kanus-a si bisag kinsang magtotoo makadalag
ilang pagkasama, apan ang usag usa lainlain maayong balita sa ubang “taga gawas” aron
og kahulogan (tan-awa ang Jn 6). matambalan sa Israel, ang simbahan. Ang Ma-
ayong Balita dili lang buluhaton sa mga ila-
• 5.1 Sa mga milagro nga nahimo ni Eliseo, dong apostol.
ang pag-ayo niya kang Naaman gihatagan og Si Naaman taga Aram, nasod nga kaaway sa
talagsaong luna. Makita dayon nato ang pasi- Israel. Miabot siya nga dala ang rekomendas-
unang larawan sa pagbunyag nga naghinlo yon sa iyang hari. Kinasingkasing niyang giti-
nato sa sala. nguha nga biyaan sa mga nasod ang panag-
Bisan tuod og bantogang Heneral si Naaman, way. Ipasabot ni Jesus sa Ebanghelyo (Lc
wala siyay nahimo alang sa iyang sanla. Buot 4:27) nga ang pag-ayo ining langyaw mas
siyang mabag-o, biniyaan ang daan ug masa- mahinungdanon kay sa pag-ayo sa mga sanla-
kiton niyang lawas. Miabot kaniya ang pag- hon sa Israel, pagmatuod nga ang Diyos nag-
laom: kining mga milagro nahitabo sa Israel. pakabana sa tanan ug dili lang sa mga matoo-
…gidagit nila … (b. 2). Nagsugod ni pinaagi hon, ang naila nga ilang ngalan.
413 2 MGA HARI 5

2 Usa niana ka adlaw, gisulong sa ayohon sa sanla. Tan-awa, nangita
pipila ka sundalong Arameo ang yuta lang siya karon og hinungdan aron
sa Israel ug gidagit nila ang usa ka makiggubat kanako.”
dalaga nga nahimong ulipon sa asawa 8 Apan nasayran ni Eliseo, tawo sa

ni Naaman. 3 Miingon siya sa iyang Diyos, nga gigisi sa hari sa Israel ang
agalon: “Kon makig-atubang lang un- sapot busa, gipadad-an niyag mensa-
ta siya sa akong agalong propeta nga he ang hari: “Nganong gigisi nimo ang
naa sa Samaria, sigurado gayod nga imong bisti? Paaria siya karon, ug ma-
ayohon niya ang sanla.” sayran niya nga adunay propeta ang
4 Giadto ni Naaman ang iyang hari Israel.”
ug gitug-an ang gisulti sa dalaga nga 9 Miadto si Naaman uban sa iyang

gikan sa kayutaan sa Israel. 5 Miingon karwahe ug mga kabayo ug mihunong
dayon kaniya ang hari sa Aram: “Sigi, sa ganghaan sa balay ni Eliseo. 10 Nag-
adtoa. Magpadala akog sulat sa hari padalag mensahe kaniya si Eliseo nga
sa Israel.” nag-ingon: “Adto sa suba Jordan ug
Milakaw si Naaman ug nagdalag 10 kaligo sa makapito. Mobalik sa naan-
ka bareta nga bulawan, 6,000 ka plata dan ang imong lawas ug malimpiyo
ug 10 ka sapot nga igsusul-ob sa ka.”
pyesta. 6 Pag-abot niya, iyang gitunol 11 Milakaw nga nasuko si Naaman

ang sulat sa hari sa Israel nga nag- nga nag-ingon: “Abi ko nga sa akong
ingon: “Pagkadawat nimo niining su- pag-abot siya mismo ang mogawas,
lata, ipaila ko kanimo ang akong ala- mobarog ug mosangpit sa ngalan ni
gad nga si Naaman aron imong ayo- Yahweh nga iyang Diyos. Dayon pap-
hon sa sanla.” haon ang sanla. 12 Dili ba, labaw pa
7 Pagkahumag basa sa hari sa Israel man ang Abana ug Parfar nga mga
sa sulat, gigisi niya ang iyang sapot ug suba sa Damasco kay sa tanang tubig
miingon: “Diyos ba ko nga makapatay sa Israel? Dili ba, makaligo man ako
ug makabanhaw? Gipadala kanako sa sa Damasco unya, malimpiyo?” Ug mi-
hari sa Aram ang maong lalaki aron pauli siya nga nasuko.

Giadto ni Naaman … (b. 4). Alang sa pro- yad ug dili sab buot nga bayran. Ang iya rang
peta, ang bantogang heneral walay kalainan sa gikinahanglan mao nga atong madiskobrehan
uban nga yanong mga tawo. Wala siya hatagig ang maluloy-on niyang gugma, mahigugma
espesyal nga pagtagad. Kay si Naaman wala sab ta niya agig tubag sa iyang gugma.
man mokawas sa iyang karwahe, wala sab si Inig-adto sa … (b. 18). Nasayod na karon si
Eliseo moadto aron paghimamat niya. Naaman nga walay laing Diyos gawas sa Diyos
Adto sa suba Jordan … (b. 10). Abi ni Na- sa Israel. Apan dili siya makabiya sa palibot
aman nga ang pulong ni Eliseo nagdalag nga iyang gipuy-an diin gipasidunggan ang
“madyik”, pulong nga nagdalag gahom sa ubang dios. Ang tubag ni Eliseo nagpaila nga
Diyos. Apan ang iyang pagkaayo nagsukad sa nakasabot ang Diyos sa iyang kahimtang.
pagdapat sa iyang lawas sa tubig nga mida- Mao kini ang nahitabo sa mga maayong
gayday gikan sa yuta sa Diyos. Ang Israel tawo nga nagsunod sa ubang relihiyon, suma-
gamay ra kaayong nasod, apan natago dinhi la sa gipadayag sa ubang mga teksto sa Gene-
ang bahandi sa Ginoo. sis ug Exodo nga klarong gisulat sa mao rang
Amahan ko, kon lisod … (b. 13). Ang mga mga propeta nga naglibot kang Eliseo (basaha
tawo nagpaabot og mga katingalahan, nga sa Gen 20:1-7 ug sa Ex 18: 1-20).
unta, sayon ra man ang gisugo kaniya. Mao Si Naaman nagpresentar sa usa ka maayong
pod ni ang pamaagi ni Jesus (Jn 4:46). Dili tawo nga natakboyan sa sakit nga walay pag-
importanti ang pagkab-ot sa dagko ug talag- kaayo, ang sala, kinsa, midangop sa simbahan
saong mga buhat, apan ang gisugo ra sa aron mangayog kahimsog. Miadto siya sa sim-
Diyos. Daghang higayon nga mawala ta sa bahan gikan sa layo nga dapit kay nakadis-
gingharian sa Diyos kay gilisudlisod nato ang kobre man siya nga duna ni natagong tinub-
kaugalingon pagkab-ot sa sayon ra nga gi- dan sa kinabuhi. Ang tubig sa bunyag walay
pangayo sa Ginoo. gahom sa kaugalingon; nahimo lang ning
Ang pag-alim gasa. Ang daghang bahandi epektibo kay pinaagi ini, nakaambit ta ug nahi-
nga gidala ni Naaman walay kapuslanan. Ang mong tipik-kabahin sa lawas ni Cristo, nga
Ginoo nag-ayo niya. Wala siya mangayog ba- mao ang katawhan sa Diyos.
2 MGA HARI 5 414

13 Miduol kaniya ang iyang mga uli- nag-apas kaniya. Busa, nanaog siya sa
pon ug miingon: “Amahan ko, kon li- karwahe aron pagsugat ug giingnan:
sod ang gipabuhat sa propeta, dili ba “Maayo ba ang tanan?”. 22 Unya, mi-
nimo himoon? Labi na kon miingon ingon kaniya si Gehazi: “Maayo man.
siya kanimo nga maligo ka ug malim- Gipaanhi ako sa akong agalon. Adu-
piyo.” nay duha ka batan-on sa mga kauban
14 Busa, milugsong si Naaman sa nga propeta sa akong agalon nga mi-
Jordan ug sa pito ka higayon miubog abot gikan sa bukiran sa Efraim. Kon
sa tubig sumala sa gisulti kaniya ni mahimo, hatagi akog usa ka baretang
Eliseo. Unya, mibalik sa naandan ang plata ug duha ka bag-ong sapot alang
iyang lawas ingon sa usa ka bata ug kanila.” 23 Mitubag si Naaman: “Da-
nalimpiyo siya. wata ang duha ka baretang plata.”
15 Pagkahuman, mibalik si Naaman Gipugos ni Naaman si Gehazi pag-
sa tawo sa Diyos uban sa tanan niyang dawat ini. Gihigot niya ang duha ka
ginsakpan. Misaka siya ug miingon: baretang plata sa duha ka sako ug ang
“Karon nasayod na ko nga walay laing duha ka bag-ong sapot nga iyang gi-
Diyos sa bisag asang dapit sa kalibo- tunol sa duha ka sulugoon nga midala
tan gawas sa Israel. Dawata, palihog, niini. Milakaw sila nga nag-una kang
ang mga gasa gikan sa imong alagad.” Gehazi. 24 Pag-abot nila sa Ofel, giku-
16 Apan mitubag si Eliseo: “Sam- ha kini ni Gehazi ug gitagoan sa iyang
tang buhi si Yahweh nga akong giala- balay. Gipalakaw niya ang mga sulu-
garan! Dili ko makadawat.” Bisan pag goon.
gipugos siya ni Naaman mibalibad 25 Sa nakig-atubang na siya sa
siya. iyang agalon, nangutana si Eliseo:
17 Busa, miingon kaniya si Naaman:
“Diin ka gikan, Gehazi?” Mitubag siya:
“Kon dili ka, tugti nga makakuha akog “Wala molakaw ang imong alagad.”
pila ka sako sa imong yuta – ang igo 26 Mitubag si Eliseo: “Wala ba mag-
nga madala sa duha ka mula. Kay dili uban kanimo ang akong espiritu pag-
na ako mohalad og bisag unsang sinu- kanaog sa lalaki sa iyang karwahe
nog nga gasa ug halad alang kang aron pagtagbo kanimo? Midawat kag
bisag kinsang diyos kon dili, kang plata ug sapot. Karon makapalit ka na
Yahweh lang. 18 Pasayloon unta ako ni og tanaman sa mga olibo, mga para-
Yahweh niining butanga: Inig-adto sa san, mga baka ug mga ulipon. 27 Apan
akong hari sa templo sa iyang dios mobalhin kanimo ug sa imong kaliwa-
nga si Rimmon aron mosimba, mo- tan ang sanla ni Naaman hangtod sa
sandig siya sa akong bukton ug mo- kahangtoran.” Mibiya si Gehazi kang
yukbo ako uban kaniya. Pasayloon Eliseo nga may sanla nga ingon kapu-
unta ako ni Yahweh niining butanga.” ti sa nyebe.
19 Mitubag si Eliseo: “Tindog nga mali-

nawon.” Ug milakaw si Naaman. Milutaw sa tubig ang atsa
Layulayo na si Naaman, 20 dihang Ang mga kauban niyang propeta
1

nahunahunaan ni Gehazi, ang bata- 6 miingon kang Eliseo: “Tan-awa,
bata ni Eliseo: “Hunahunaa! Ang gamay ra alang kanato kining dapit
akong agalon wala modawat sa gasa nga atong gitigoman. 2 Tana sa Jordan
nga dala ni Naaman nga Arameo. ug manguha kitag tagsa ka troso nga
Samtang buhi si Yahweh, ako siyang atong gamiton pagtukod og balong-
agpason ug kuhaon ang uban niyang balong diin magkatigom ta.” Mitubag
dala.” si Eliseo: “Lakaw.” 3 Misulti kaniya ang
21 Busa, giagpas ni Gehazi si Na- usa kanila: “Nganong dili ka mokuyog
aman ug nakita ni Naaman nga may kanamo?” 4 Busa, mikuyog si Eliseo.
415 2 MGA HARI 6

Pag-abot sa Jordan, namutol sila og Israel ang nagsulti sa iyang hari sa ta-
mga kahoy. 5 Apan samtang nagputol nan bisan gani sa mga pulong nga gi-
og kahoy ang usa kanila, nahulog sa panagsultihan ninyo sa inyong lawak.”
suba ang asero sa iyang atsa ug naka- 13 Mitubag ang hari: “Hala, panid-ig

singgit siya: “Agalon ko, ako ra ba hain siya aron akong ipadakop.” Pag-
kadtong hinulaman!” Gipangutana sulti nila nga anaa sa Dotan si Eliseo,
siya sa tawo sa Diyos: 6 “Diin ba nahu- 14 gipaadto dayon sa hari ang mga

log?” Gitudlo niya kang Eliseo ang da- karwahe, mga kabayo, ug kusgang
pit nga nahulgan. Unya, nagputol si kasundalohan! Gabii na pag-abot nila.
Eliseo og usa ka lipak nga iyang gila- Busa, ila dayong giliyokan ang syu-
bay ug milutaw ang hait nga puthaw. dad. 15 Sa buntag, sayong mibangon
7 Miingon si Eliseo: “Kuhaa.” Gikab-ot ug migawas ang batabata sa tawo sa
sa lalaki ug nakuha ang puthaw. Diyos. Dinha nay mga kabayo ug kar-
wahe ang mga Arameo ug naliyokan
Gibihag ni Eliseo ang mga sundalong na ang syudad! Busa, miingon siya
Arameo
kang Eliseo: “Agalon ko, unsay atong
• 8 Niadtong panahona gisulong sa buhaton?” 16 Mitubag si Eliseo: “Ayawg
hari sa Aram ang Israel. Gitigom niya kahadlok. Mas daghan ang dapig ka-
ang iyang mga opisyal ug giingnan: nato kay sa kanila.” 17 Nag-ampo si
“Sulngon nato kanang mga dapita.” Eliseo ug miingon: “Yahweh, ablihi
9 Apan nagpadalag mensahe ang tawo ang iyang mata aron makakita siya.”
sa Diyos sa hari sa Israel: “Pagmat- Giablihan ni Yahweh ang mata sa
ngon nianang dapita; manganha ang batabata ug nakita niya nga puno sa
mga Arameo.” 10 Busa, nagpadala og mga kabayo ug mga karwaheng kala-
mga tawo ang hari sa Israel sa dapit yo ang kabukiran sa tibuok palibot ni
nga gitudlo sa alagad sa Diyos ug na- Eliseo.
ngandam siya. Makadaghan kining 18 Dihang moasdang na batok kani-

nahitabo ug 11 nabalaka ang sa hari sa la ang mga Arameo, nag-ampo pag-
Aram. Gitawag niya ang iyang mga usab kang Yahweh si Eliseo: “Butahi
opisyales ug giingnan: “Kinsa man sila.” Gibutahan sila ni Yahweh, suma-
ang nagbudhi ug nagguba sa atong la sa gipangayo ni Eliseo. 19 Unya, mi-
mga laraw.” 12 Miingon ang usa: “Wa- ingon kanila si Eliseo: “Dili kini mao
lay usa kanamo nga nagluib kanimo, ang dalan ni ang syudad. Sunod kamo
agalong hari. Si propeta Eliseo sa kanako ug kuyogan ko kamo sa lala-

• 6.8 Kining saysay gisagolan og mga istor- Hatagi silag … (b. 22) mao ni ang buhat sa
yang minugna. Gipakita dinhi ang pag- propeta: ang pagdaog sa daotan pinaagi sa
pangilabot ni Eliseo sa kinabuhi sa usa ka na- maayo.
sod. Nakadawt siyag misyon nga pulihan ang Ablihi ang ilang mata… (b. 17) kining mga
hari sa Israel, nga nakaguba sa pagtoo sa ka- pulonga nagpakita sa dakong kalainan tali
tawhan ug ingon man ang mga hari sa Aram, adtong mga tawo nga nakakita sa kahimtang
si Yoram ug Benadad kinsa pamatyon sa dili sama sa Diyos, ug sa nabutahan sa pagtan-aw
madugay. sa kamatuoran tungod sa mga babag sa ka-
Ang mga propeta sa Israel mga pinadala nga ugalingon. Nausik ang daghang panahon kay
gipiyalan sa Diyos sa kaluwasan sa Israel. Ki- gihawiran ta sa kahadlok, imbis motahan ta sa
ning kaluwasan dili sumala sa gitoohan sa dag- atong kaugalingon ug mopadayon, uban sa
hang tawo nga kaluwasan sa atong mga kalag pagsalig nga dili ta pasagdan sa Diyos!
nga moadto sa langit kondili, sa tibuok kinabu-
hi sa katawhan nga maghimo nilang gawas- Silotan unta ko … (b. 31). Sumala pa sa
non, responsabli, malamboon. Ang katawhan hari, si Eliseo, nag-awhag sa taga Aramea sa
sa Israel dili mahingkod (sama sab sa katawhan pag-alsa dihang nakita ni Eliseo nga ang mga
karon) kon wala silay taas ug lisod nga kasina- pangulo nahadlok ug walay kaisog sa paghimo
tian sa kabangis, sa inhustisya, sa mga pag- ini. Kon ang mga propeta nag-apil-apil sa poli-
lingla ingon man sa pamaagi sa pagbuntog tika, nganong mahadlok man tang mga kris-
ining mga butanga. tyanos?
2 MGA HARI 6 416

king gipangita ninyo.” Iya silang giku- Sanglit diha siya ibabaw sa paril naki-
yogan paingon sa Samaria. 20 Pagsu- ta sa katawhan nga nagsul-ob siyag
lod nila sa Samaria, miingon si Eliseo: sako ilalom sa bisti. 31 Nanumpa siya:
“Yahweh, ablihi ang ilang mata aron “Silotan unta ko sa Diyos sa pinaka-
makakita sila.” Giablihan ni Yahweh bug-at nga silot kon anaa pa sa abaga
ang ilang mata sa didto na sila sa ni Eliseo, anak ni Shafat, ang iyang
Samaria. ulo niining adlawa.” Nagpadala og
21 Pagkakita kanila sa hari sa Israel, magbalantay ang hari sa balay ni
nangutana kini kang Eliseo: “Amahan Eliseo.
32 Naglingkod si Eliseo sa iyang ba-
ko, patyon ko ba sila?” 22 Mitubag
siya: “Kon ang nabihag nimo sa imong lay nga nakig-atubang sa mga magu-
espada ug pana wala mo patya, kini lang. Sa wala pa moabot ang sinugo,
pa kaha sila? Hatagi silag pan nga miingon na si Eliseo: “Wala ba kamo
makaon ug tubig nga mainom, ug masayod nga nagsugo kining kriminal
pabalika sa ilang agalon.” nga putlan akog ulo? Busa, inig-abot
23 Busa, naghikayg dako ang hari. sa sinugo sirhi ang pultahan ug ayaw
Pagkahumag pangaon, iya silang gi- siyag pasudla. Akong nadungog sa
pabalik sa ilang agalon. Busa mihu- likod niya ang tunob sa iyang agalon.”
33 Nakig-sulti pa siya kanila dihang
nong pagsulong ang mga kasundalo-
han sa Aram sa Israel. miabot ang hari: “Kon gikan kang
Yahweh ang maong kadaot, nganong
Kagutom ug pagluwas sa Samaria molaom ako kaniya?”
24 Milabay ang panahon, gitigom ni

Ben-Hadad, hari sa Aram, ang tibuok Mitubag si Eliseo: “Paminawa
1
niyang kasundalohan. Nagmartsa sila 7 ninyo ang pulong ni Yahweh:
ug giliyokan nila ang Samaria. 25 May Ugma, sama niining orasa, sa gang-
dakong gutom sa syudad. Hilabihan haan sa Samaria, ibaligya ang usa ka
ang pag-antos; nagkantidad na og 80 takos nga harina sa kantidad nga usa
ka plata ang usa ka asno ug lima ka ka plata, ug ang duha ka takos sa
plata ang tunga sa takos nga garban- Sebada sa kantidad nga usa ka plata.”
sos. 2 Ang tigdala sa taming nga nag-agak
26 Samtang naglakaw ibabaw sa
sa bukton sa hari miingon sa tawo sa
paril ang hari sa Israel dihang mising- Diyos, “Bisan pag ablihan ni Yahweh
git ang usa ka babaye: “Luwasa ko, ang mga bintana sa langit aron mag-
agalon kong hari!” 27 Mitubag ang ulan og trigo, dili kini mahitabo!” Mi-
Hari: “Unsaon ko ikaw pagtabang? tubag si Eliseo: “Makakita ka niini sa
Kon walay pan nga gihatag kanimo si kaugalingon mong mata, apan dili ka
Yahweh, asa ko managinot niini? makakaon niini.”
28 Unsay nahitabo?” Mitubag ang ba- 3 Unya, may upat ka lalaking sanla-
baye: “Miingon kanako kanang baba- hon sa may ganghaan sa syudad
ye. Ihatag ang imong anak nga lalaki gawas sa paril. Sa maong adlaw, mi-
aron makaon nato karon, ug ang ingon sila sa usag usa: “Anhi ba ta
akong anak ang kan-on nato ugma.” dinhi hangtod nga mamatay? 4 Kon
29 Busa, giluto namo ang akong anak
manulod ta sa syudad, mamatay ta sa
ug gikaon. Pagkaugma ako siyang gutom. Apan kon anhi ra kita dinhi,
gingnan: “Dad-a ang imong anak nga mamatay usab ta. Busa, moadto ta sa
lalaki aron atong kan-on! Apan iya kampo sa mga Arameo. Kon dili ta
kining gitagoan?” nila patyon, makauli ta, apan kon pat-
30 Pagkadungog sa hari sa gisulti sa yon, nan mamatay ta!”
babaye, gigisi niya ang iyang sapot. 5 Pagkilumkilom na, nanindog sila
417 2 MGA HARI 8

aron mangadto sa kampo sa mga duha ka karwahe ug mga kabayo.
Arameo. Apan walay tawo ang kampo Gipaadto sila sa hari aron sundon ang
pag-abot nila. 6 Gipadungog ni Yah- mga Arameo: “Sigi, panid-i ang nahi-
weh sa mga Arameo ang kabanha sa tabo.” 15 Miabot sila sa Jordan. Nag-
mga karwahe ug mga kabayo, ug ang katagkatag sa dalan ang mga sapot
kabanha sa dakong panon sa kasun- ug mga butang nga gipanglabay sa
dalohan. Busa, nagtoo sila: “Gibayran mga Arameo sa pag-ikyas.
sa hari sa Israel ang mga hari sa mga Mibalik ang mga sinugo ug ila ki-
Heteo ug mga Musrita pagsulong ning gisulti sa hari. 16 Unya, nangga-
kanato.” was ang katawhan ug nangawat sa
7 Miikyas sila pagkagabii aron ma- kampo sa mga Arameo. Ang usa ka
luwas ang ilang kinabuhi. Gibiyaan takos nga harina gibaligya sa kantidad
nila ang mga tolda, mga kabayo ug nga usa ka plata, ug ang duha ka ta-
mga asno – gibiyaan nila ang tanan sa kos nga sebada gibaligya sa kantidad
kampo. 8 Pag-abot sa mga sanlahon nga usa ka plata sumala sa gisulti ni
sa utlanan sa kampo gisulod nila ang Eliseo. 17 Gimandoan karon sa hari
usa ka tolda. Nangaon sila ug nang- ang tigdala sa iyang taming nga mag-
inom; gipanguha nila ang mga plata, bantay sa ganghaan sa syudad. Apan
bulawan ug mga sapot, ug gitagoan sa gitunobtunoban siya sa mga tawo. Na-
yuta. Nanulod sila sa lain ug gipangu- matay siya sumala sa gisulti ni Eliseo
ha nila ang tanang makita didto ug dihang milugsong na ang hari aron
gitago sa samang paagi. makigkita kaniya.
9 Apan nahunahunaan nila: “Dili 18 Pag-ingon ni Eliseo sa hari: “Ugma, sa

husto ang atong gibuhat. Adlaw sa samang oras, sa ganghaan sa Samaria,
maayong balita kining adlawa. Maka- ibaligya ang duha ka takos nga sebada sa
kantidad nga usa ka plata ingon man ang
sala ta kon magpakahilom lang hang- usa ka takos nga harina,” 19 ang tigdala sa
tod ugma. Tana ato kining ibalita sa taming sa tawo sa Diyos miingon: “Bisan
mga tawo sa hari.” 10 Pagbalik nila sa pag ablihan ni Yahweh ang mga bintana sa
langit aron mag-ulan og trigo, dili kini ma-
syudad, misinggit sila sa mga magba- hitabo.” Miingon kaniya si Eliseo: “Maka-
lantay sa syudad: “Miadto mi sa kam- kita ka niini sa kaugalingong mata, apan
po sa mga Arameo, apan walay tawo dili ka makakaon niini.” 20 Ingon tuod adto
didto, ni tunob kang bisag kinsa. Mga ang nahitabo. Gidasmagan siya sa mga
tawo ug gitunobtunoban sa ganghaan sa
kabayo ra ug mga asno nga gipang- syudad, ug mamatay.
hiktan ug mga tolda nga gipamiyaan.”
11 Gisyagit sa magbalantay ang balita
Miingon si Eliseo sa babaye, kansang
1

nga naabot sa panimalay sa hari. 8 anak nga lalaki iyang gibanhaw: “Tin-
12 Mibangon pagkagabii ang hari ug dog ug lakaw uban sa imong pamilya. Adto
una puyo sa laing dapit nga gitoohan ni-
miingon sa opisyales. “Nasayod ang mong maayo. Kay gipakanaog ni Yahweh
mga Arameo nga gipanggutom na ang gutom sa yuta nga molungtad sa pito
kita pag-ayo. Maong namiya sila sa ka tuig.” 2 Gibuhat sa babaye ang gisulti sa
tawo sa Diyos. Mibiya siya uban sa pamil-
kampo aron magtago sa banika ug ya paingon sa yuta sa mga Pilisteo ug nag-
nagpaabot nga manggawas kita. Ila pabilin didto sulod sa pito ka tuig.
tang dakpon nga buhi ug mosulod 3 Human niini, mibalik ang babaye sa

dayon sila sa syudad.” 13 Mitubag ang kaugalingon niyang yuta ug miingon sa
hari nga pangayoon niyag balik ang iyang
usa sa mga opisyal: “Ipakuha sa pipi- balay ug uma. 4 Nakigsulti ang hari kang
la ka sakop ang lima sa nahibiling ka- Gehazi, ang sulugoon sa tawo sa Diyos:
bayo. Kay mamatay ra sila sa gutom “Isulti ang tanang kahibulongan nga gi-
sama sa tanang Israelita sa maong buhat ni Eliseo.” 5 Samtang gisugilon ni
Gehazi kon giunsa pagbanhaw ni Eliseo
syudad. Ato silang paadtoon aron ang patay, miabot ang babaye kansang
manan-aw.” 14 Busa, nagkuha sila ug anak nga lalaki gibanhaw ni Eliseo. Iyang
2 MGA HARI 8 418

gipangayo sa hari nga ibalik kaniya ang sab pag-hari sa Juda si Jehoram nga anak
kaugalingong balay ug uma. Miingon si ni Josafat. 17 Trayntay dos ang iyang idad
Gehazi: “Agalong hari, mao kining babaye- dihang nagsugod siya paghari. Walo ka tuig
hana, ug kana ang iyang anak nga giban- siyang naghari sa Jerusalem. 18 Misunod
haw ni Eliseo.” siya sa mga tunob sa hari sa Israel. Gisu-
6 Gipangutana sa hari ang babaye mahi- nod niya ang binuhatan sa pamilya ni
tungod niini ug iya kining giasoy. Gipa- Ahab, kay iya man gipakaslan ang anak ni
ubanan dayon sa hari ang babaye sa usa Ahab. Busa, wala siya makapahimuot kang
ka opisyal sa palasyo ug giingnan: “Ibalik Yahweh. 19 Apan dili gun-obon ni Yahweh
kaniya ang tanan niyang kabtangan lakip ang Juda tungod ug alang sa iyang alagad
ang naani sa iyang uma sukad sa pagbiya nga si David, sumala sa iyang gisaad. Mag-
niya hangtod karon.” pabiling magsiga ang iyang suga. Sa ato
pa, pasigaon kini sa iyang mga kaliwat.
Si Eliseo ug si Hazael sa Damasco 20 Sa iyang panahon mirebeldi ang mga
7 Miadto si Eliseo sa Damasco. Ug nag- Edomita batok sa hari sa Juda. Nagpili sila
kasakit kaniadto si Ben-Hadad, hari sa og kaugalingon nilang hari. 21 Unya, gisu-
Aram. Sa pagkahibalo niya nga anaa ang long ni Joram ang syudad sa Zair uban ang
tawo sa Diyos, 8 miingon siya kang Hazael: tanan niyang karwahe alang sa gubat. Di-
“Adtoa ang tawo sa Diyos ug pangonsul- hang naliyokan na siya ug ang pangulong
taha kang Yahweh pinaagi kaniya kon mangangarwahe sa mga Edomita, milihok
mamaayo ba ko niining akong sakit, apan siya pagkagabii ug migawas. 22 Apan nana-
pagdala og nindot nga mga gasa.” gan pagpauli ang iyang mga sundalo.
9 Busa, giadto ni Hazael si Eliseo, dala Busa, mirebelde hangtod karon ang Edom
ang tanang nindot nga butang sa Damasco batok sa Juda. Mirebeldi usab kaniadto ang
sakay sa 40 ka kamelyo. Dihang nagka- syudad sa Libna.
atubang na sila si Eliseo miingon si Hazael: 23 Ang ubang hitabo mahitungod kang

“Gipaanhi ako ni Ben-Hadad, hari sa Aram, Joram, ang binuhatan niya ug ang iyang
aron mangutana: Maayo pa ba ko ining kaisog, nasulat sa Mga Panghitabo sa mga
akong balatian?” 10 Mitubag si Eliseo: “Sigi! Hari sa Juda. 24 Mipahulay si Joram uban
Sultihi siya nga mamaayo siya karon. Apan sa iyang kagikanan, ug gilubong sa siyu-
gipahibalo ako ni Yahweh nga siguradong dad ni David. Si Ocozias nga iyang anak
mamatay siya.” ang mipuli kaniya.
11 Nanghugot ang nawong sa tawo sa

Diyos ug misugod paghilak. 12 Nangutana Ocozias, hari sa Juda
si Hazael: “Nganong nanglugmaw ang 25 Si Ocozias, anak ni Joram, ang nag-

imong mga luha, akong agalon?” Mitubag hari sa Juda. Nagsugod siyag hari sa ika-
siya: “Kay akong nakita karon ang daotan 12 ka tuig sa paghari ni Joram, anak ni
nga imong buhaton sa mga anak sa Israel: Ahab, sa Israel. 26 Gawhaag duha ang pa-
sunugon mo ang ilang mga kota, patyon sa nuigon ni Ocozias pagsugod niyag hari. Ni-
espada ang mga batan-ong lalaki, dugmo- anang tuiga nagmando siya sa Jerusalem.
kon ang mga bata, og yasyasan ang tago- Si Atalia ang iyang inahan, anak ni Omri,
angkan sa mga mabdos.” 13 Miingon kani- hari sa Israel. 27 Gisunod niya ang lakang ni
ya si Hazael: “Kinsa man ako, usa lang sa Ahab sukad nga nasakop siya sa pamilya
imong alagad nga mobuhat nianang mga ni Ahab. Daotan siya sa panan-aw ni Yah-
butang?” Mitubag si Eliseo: “Akong nakita weh tungod sa iyang gibuhat. 28 Miadto siya
ang panan-awon: Gihimo ka ni Yahweh nga kang Joram, ang anak ni Ahab, aron ma-
hari sa Aram.” kigsabot sa pagpakiggubat kang Hazael,
14 Gibiyaan ni Hazael si Eliseo ug miba- hari sa Aram og kang Ramot sa Gilead.
lik siya sa iyang agalon. Gipangutana siya: 29 Apan ang mga Arameo mibuntog kang

“Unsay gisulti kanimo ni Eliseo?” Mitubag Joram. Miatras siya tungod sa iyang sa-
siya: “Matud pa niya sigurado nga mama- mad. Unya, mibalik sa Ramot sa Jezrael
ayo ka.” 15 Apan pagkaugma, mikuha si aron pagpaalim sa samad. Samtang si
Hazael og usa ka kalupo nga gihumod sa Ocozias nga hari sa Juda miadto sa Jezrael
tubig ug gituok ang hari hangtod nga aron pagbisita.
namatay. Busa, nahimo si Hazael hari sa
Aram. Gihilogan si Jehu sa pagkahari
• 1 Gitawag
ni propeta Eliseo ang
Si Joram, hari sa Juda
Sa ikalima ka tuig sa paghari ni
16
9 usa sa kauban niyang propeta ug
Joram, anak ni Ahab, sa Israel, nagsugod gingnan: “Pangandam ug adto sa syu-

• 9.1 Samtang nagmando sa Juda ang mga sumusunod ni David, didto sa Israel dunay nagpu-
lipuli nga mga kudeta. Si Eliseo maoy midihog og lana kang Yehu.
419 2 MGA HARI 9
14 Naglaraw og daotan batok kang
dad sa Ramot-Gilead. Dad-a ang bo-
telya niining lana. 2 Pangitaa didto si Joram si Jehu, anak ni Josafat nga anak ni
Nimsi. Gipanalipdan niadtong higayona ni
Jehu nga anak ni Josafat, ang anak ni Joram ug sa mga Israelita ang syudad sa
Nimsi. Ibulag siya sa iyang mga kau- Ramot-Gilead batok kang Hazael, hari sa
ban ug dad-a sa dapit nga layo kanila. Aram. 15 Ug mibalik si Joram sa Jezrael
3 Kuhaa ang botelya ug ibubo ang lana aron matambalan ang mga samad nga
iyang nadawat sa panggubatan.
sa iyang ulo ug sultihi: Gihilogan ka ni Miingon si Jehu: “Kon gitoohan ninyong
Yahweh nga hari sa Israel! Dayon abli- maayo, ayawg pagawsa si bisag kinsa nga
hi ang pulthan ug ikyas.” 4 Busa, mi- gikan sa syudad. Tingali unyag balitaan
nila ang hari sa Jezrael.” 16 Misakay si Jehu
adto ang maong batan-on nga lalaki sa iyang karwahe ug mipaingon sa Jezrael
sa Ramot. diin nagmasakiton si Joram ug giduaw ni
5 Hiabutan niyang nanglingkod ang Ocozias, ang hari sa Juda.
17 Nakita sa gwardiya sa tore sa Jezrael
kadagkoan sa kasundalohan ug mi- nga taliabot ang mga tawo ni Jehu. Busa,
ingon siya: “Gusto kong makigsulti miingon siya: “May nalantawan akong pa-
kanimo, pangulo.” 6 Mitindog si Jehu non.” Miingon si Joram: “Kuhaa ang imong
ug misulod sa balay. kabayo ug sugata sila ug pangutan-a kon
may balita ba silang dala.”
Gibubo sa batan-on ang lana sa ulo 18 Migawas ang lalaki aron pagsugat
ni Jehu ug miingon: “Gihilogan ka ni kanila ug miingon: “Gisugo ako sa hari
Yahweh, Diyos sa Israel, nga hari sa pagpangutana kon aduna ba kamoy bali-
katawhan sa Israel. 7 Gun-oba ang ta.” Mitubag si Jehu: “Ayaw kabalaka sa
balita. Dali, sunod kanako.” Busa, mitaho
mga hari sa pamilya ni Ahab aron dayon ang gwardiya: “Miabot kanila ang
akong kapanimaslan ang dugo sa sinugo, apan dili na siya mobalik.”
19 Nagpadala silag usa pa ka sinugo nga
akong mga alagad, ang mga propeta
miadto ug miingon: “Gustong masayod ang
nga gipamatay ni Izebel. 8 Akong hut- hari kon may dala ba kamong balita.” Sa
don ang pamilya ni Ahab ug puohon gihapon mitubag si Yehu: “Ayawg kabalaka
ang tanang lalaki. 9 Mahisama sa mga sa balita! Dali, ug sunod kanako.” 20 Mi-
pamilya ni Jeroboam ug ni Baasa ang balita pag-usab ang gwardiya: “Miabot na
siya didto, apan wala pa mobalik.” Mora hi-
pamilya ni Ahab. 10 Mahitungod kang nuon siyag si Jehu nga anak ni Nimsi kon
Izebel, walay makalubong kaniya, mangabayo kay sama siya sa buang nga
kan-on siya sa mga iro sa umahan sa modagan.”
21 Busa, miingon si Joram: “Andama
Jezrael. Dayon giablihan sa batan-on
ang mga kabayo sa akong karwahe.” Ug
ang pultahan ug miikyas. nagkuyog pagpanggawas nga sakay sa
11 Migawas si Jehu ug mibalik sa ilang tagsa tagsa ka karwahe si Joram nga
pundok sa mga pangulo sa hari. Na- hari sa Israel ug si Ocozias nga hari sa Juda
aron sugaton si Jehu. Ila kining gitagbo sa
ngutana sila: “Unsay nahitabo? Nga- umahan ni Nabot sa Jezrael.
nong gitawag ka niadtong buang-
buang?” Mitubag si Jehu: “Nakaila Gipamatay ang kaliwat ni Ahab
kamo sa maong lalaki ug nasayod 22 Pagkakita nila ni Jehu nangutana

nganong mianhi siya.” 12 Mitubag sila: si Joram: “Kalinaw ba ang imong dala,
“Wala kami mahibalo. Sultihi kami sa Jehu?” Mitubag si Jehu: “Nganong
iyang gisulti kanimo.” Mitubag siya: naghisgot ka og kalinaw nga nagpa-
“Mao kini ang iyang gisulti, walay dayon man ang pamuta ug pamalbal
sobra ug walay kulang. Gihilogan ka sa imong inahan nga si Izebel?”
ni Yahweh nga hari sa Israel.” 23 Busa, gipabalik ni Joram ang iyang
13 Busa, gipanguha sa kadagkoan karwahe ug miikyas, samtang mi-
nga kaubanan ni Jehu ang ilang mga ingon siya kang Ocozias: “Pagbudhi,
kapa ug gibutang sa usa ka platapor- Ocozias!”
ma nga kahoy nga gihimog trono. 24 Gihurot ni Jehu ang iyang kusog

Dungan sa tunog sa trompeta giban- pag-inat sa iyang pana ug gipikahan si
dilyo nila: “Hari si Jehu!” Joram sa likod. Milagbas sa kasing-
2 MGA HARI 9 420

kasing ang uhas ug patay na kining ingon siya: “Bahala na kamo nianang
nahulog sa karwahe. babayeng tinunglo. Ilubong siya kay
25 Miingon si Yehu kang Bidkar, ang tig- anak siyag hari.” 35 Giadto kini nila
dala sa iyang taming: “Kuhaa ang minatay aron ilubong, apan wala na silay naki-
ug ilabay sa umahan ni Nabot nga taga ta. Ang kamot, tiil ug ang bagulbagol
Jezrael, kay nahinumdom ka ba, dihang na lang ang nahibilin. 36 Pagsugilon
managkauban pa ta nga nagserbisyo sa
kabalyeriya sa amahan niya nga si Ahab, nila niini kang Jehu, miingon siya:
gipakanaog na ni Yahweh ang maong silot “Mao kini ang gisulti ni Elias nga taga
kaniya? 26 Sa maong bukid, pabayron ko Tisbe sa ngalan ni Yahweh: Sa uma-
ikaw sa dugo ni Nabot ug sa dugo sa iyang han sa Jezrael, kan-on sa mga iro si
mga anak nga gipabanaw mo kagahapon:
Busa, kuhaa ang patayng lawas ug ilabay Izebel. 37 Ang iyang lawas mahimong
sa umahan sumala sa pulong ni Yahweh.” abuno sa yuta aron wala nay makai-
27 Pagkakita niini ni Ocozias, hari sa
ngon: Kini si Izebel.”
Juda, miikyas siya sa Bet-Hagan. Gigukod
siya ni Jehu nga misinggit: “Patya usab Walay nahibilin sa kaliwat ni Ahab
siya!” Naigo siya sa mga sundalo sa iyang Didto nagpuyo sa Samaria ang 70 ka
1
karwahe paingon sa Gur nga duol na sa 10 anak nga lalaki ni Ahab. Ug nagsulat
Ibleam. Nakaikyas siya paingon sa Megido si Jehu nga gipadala niya sa Samaria sa
ug namatay didto. 28 Unya, gikarga sa mga pangulo sa syudad, sa mga maghuhu-
iyang mga ulipon ang patay niyang lawas kom ug sa mga anak ni Ahab. Miingon
sa karwahe paingon sa Jerusalem sa ug siya: 2 “Inigkadawat ninyo niining maong
gilubong uban sa iyang kagikanan sa syu- sulat pagpili sa labing maayong anak sa
dad ni David. 29 Naghari sa Juda si Ocozias inyong agalon. Kay anaa kaninyo ang mga
sa ika-11 ka tuig sa paghari ni Joram nga anak sa hari, ang iyang karwahe alang sa
anak ni Ahab. gubat ug ang mga kabayo, ang pinarilan
Namatay si Izebel nga syudad ug ang mga hinagiban. 3 Pa-
lingkora sa trono sa iyang amahan ang na-
• 30 Misulod si Jehu sa syudad sa pili. Unya, pangandam pagpanalipod sa
Jezrael. Pagkahibalo ni Izebel, nag- pamilya sa inyong agalon.”
4 Nahadlok sila ug miingon: “Kon wala
papula siya sa iyang mata. Gibu- makahimo pagbarog batok kaniya ang
tangan niyag bandana ang iyang liog duha ka hari, kita pa kaha?” 5 Gipadala sa
ug midungaw sa bintana. 31 Misulod dakudako sa palasyo, sa kumandanti sa
si Jehu sa pultahan pag-ingon ni syudad, sa mga maghuhukom ug magtu-
tudlo, ang tubag kang Yehu: “Imo kaming
Izebel: “Kalinaw ba ang imong dala? mga ulipon! Himoon namo ang tanan mong
Dili ba, imoha na ang kapalaran ni isulti. Wala kamiy piliong hari; buhata ang
Zimri human mo patya ang imong gitoohan mong maayo.”
6 Nagpadala og ikaduhang sulat si Yehu
agalon?
32 Miyahat si Jehu sa bintana ug mi-
nga nag-ingon: “Kon modapig ug mosunod
kamo kanako, kuhaa ang mga ulo sa mga
singgit: “Kinsay dapig kanako?” Duha anak sa agalon ninyong hari. Unya, adtoa
o tulo ka kinapong lalaki ang mitan- ako sa Jezrael sa sama niining orasa
ugma.”
aw kaniya. 33 Mimando si Jehu: “Ihu-
Setenta ang mga anak nga lalaki sa
log siya!” Giitsa nila si Izebel sa binta- hari. Nagdako sila uban sa mga iladong
na ug mituasik ang dugo sa paril ug sa pamilya sa syudad.
mga kabayo. Unya, gipaligsan siya ni 7 Pagkadawat nila sa sulat, gidakop nila

Jehu sa karwahe. ang mga anak sa hari, giputlan sa ulo ang
34 Misulod si Jehu sa Jezrael. Pag-
70, ug gipamutang sa bukag ang mga ulo,
dayon gipadala sa Jezrael. 8 Miadto kang
kahuman niyag kaon ug inom, mi- Jehu ang sinugo ug miingon: “Anaa ang

• 30. Si Yehu mahimo lang nga maayong Iyang gihunong ug giwala ang tanang paga-
sundalo. Morag wala gani siya modaog sa mga nong implowensya nga gidala ni Izebel.
gubat, gani nawad-an siyag lalawigan sa sila-
ngan sa Jordan, ang yuta sa Gilead. Namatay si Izebel: panig-ingnan sa babaye
Hinuon matinud-anon siya sa pagtoo (basa- nga walay Diyos ug mamumuno sa mga sulu-
ha sa 10:22) ug sa pag-alagad kang Yahweh. goon ni Yahweh (basa sa Reb 2:20).
421 2 MGA HARI 10

mga ulo sa mga anak sa hari nga ilang matinud-anon kang Baal. Walay usa nga
gipadala kanimo.” Mitubag siya: “Bahina nagpabilin.
sila sa duha ka pundok sa ganghaan sa Pagsulod nila sa Templo ni Baal, hapit
Jezrael hangtod ugma sa buntag.” dili sila makatungtong sa yuta tungod sa
9 Pagkabuntag, migawas si Jehu ug mi- kadaghan sa tawo. 22 Gimandoan ni Jehu
ingon sa katawhan: “Pagmatinud-anon ang tanang gitugyanan sa bisti, nga ipaga-
kamo ug sultihi ako, ako ba ang naglaraw was ang mga sagradong sapot nga gian-
og daotan alang sa akong hari ug mipatay dam alang sa matinud-anon kang Baal
kaniya, kinsa man ang namunggot sa ulo aron iapod-apod kanila. 23 Kauban ni jehu
niining tanan? 10 Hibaloi ninyo nga walay si Jonadab nga anak ni Rekab. Unya, mi-
bisag usa ka pulong ni Yahweh batok sa ingon siya sa mga matinud-anon kang
pamilya ni Ahab nga wala matuman. Ang Baal: “Siguroha nga walay matinud-anon
tanan niyang gisulti pinaagi kang Elias nga kang Yahweh nga makasulod dinhi uban
iyang alagad, nahitabo.” kaninyo, nga walay usa dinhi, kon dili ang
11 Gipamatay ni Jehu ang tanan nga tinuod lang nga mga alagad ni Baal.”
nahibiling matinud-anon kang Ahab sa 24 Dihay misulod aron paghalad sa mga

Jezrael – tanang ministro niya, sa mga sinunog nga gasa. Apan may gipahimu-
sakop sa iyang pamilya ug sa mga pari. tang si Jehu nga otsenta ka tawo sa gawas
Walay gibilin nga buhi. 12 Miadto siya sa nga miingon kanila: “Magbayad sa kauga-
Samaria sa Bet-Eked sa mga gwardiya lingong kinabuhi ang mopaikyas ni bisag
13 ug nakasugat sa mga igsoon nga lalaki kinsa nga kinahanglang patyon.” 25 Pagka-
ni Ocozias nga hari sa Juda. Nangutana human na sa panghalad, gimandoan ni
siya: “Kinsa kamo?” Mitubag sila: “Mga ig- Jehu ang mga sundalo ug opisyal: “Panu-
soon ni Ocozias, ug among pangumosta- lod kamo ug pamatya silang tanan, walay
hon ang mga anak sa hari ug rayna.” 14 Mi- pagawason bisag usa.” Busa, nanulod sila
ingon si Jehu: “Dakpa silang buhi.” Busa, ug gipanunggab ang tanan hangtod sa
gidakop silang buhi ug gipamunggotan sa santwaryo sa templo ni Baal. 26 Gipanguha
ulo tupad sa atabay sa Bet-Eked. Kwaren- nila ang sagradong mga haligi sa templo ni
tay dos ka lalaki silang tanan. Walay nahi- Baal, gisunog, 27 gibungkag ang alampoa-
biling buhi. nan ug giguba ang templo nga nahimong
15 Pagpahawa niya, iyang nasugatan si labayanan sa basura hangtod karon.
Jonadab, anak ni Rekab, nga migawas 28 Gipapas ni Yehu ang ngalan ni Baal sa

aron pagpakigtagbo kaniya. Gipangumosta Israel. 29 Apan wala magpalayo si Jehu sa
siya ni Jehu ug giingnan: “Matinud-anon ka kasal-anan ni Jeroboam, anak ni Nabat,
ba kanako sama nga matinud-anon ako nga nagduhig sa Israel sa pagpakasala.
kanimo? Mitubag si Jonadab: “Matinud- Iyang gipabilin ang mga bulawang nati sa
anon.” Miingon si Jehu: “Ambi ang imong Betel ug Dan. 30 Bisan pa niini, miingon si
kamot.” Gitunol ni Jonadab ang iyang ka- Yahweh kang Jehu: “Kay nagmalamposon
mot ug gipasakay siya ni Jehu sa karwahe. ka man pagbuhat og maayo sa akong mata
Miingon si Jehu: 16 “Kuyog kanako ug ma- ug gihimo nimo sa kaliwat ni Ahab ang ma-
kita nimo ang kamatinud-anon ko kang ayo alang kanako, molingkod sa trono sa
Yahweh.” Ug misakay kini sa karwahe. Israel ang imong anak hangtod sa ikaupat
17 Pag-abot nila sa Samaria, gipamatay nga kaliwatan.” 31 Apan wala sunda ni Jehu
ni Jehu ang tanang nagpabiling matinud- ang tanang sugo ni Yahweh. Wala niya biyai
anon kang Ahab sa maong syudad. Wala ang mga sala nga gipabuhat ni Jeroboam
siyay gibiling buhi. Busa, natuman ang sa Israel.
gisulti ni Yahweh nga gipahibalo pinaagi ni 32 Niadtong panahona, gisugdan ni Yah-

Elias. weh pagpagamay ang kayutaan sa Israel,
18 Gipundok ni Jehu ang tanang taga ug gibuntog ni Hazael ang mga Israelita.
didto ug giingnan: “Mialagad si Ahab kang Nakuha ni Hazael ang mga teritoryo sa
Baal apan labaw pa akong moalagad.” Israel 33 gikan sa Jordan hangtod sa Sid-
19 Misumpay siya sa pag-ingon: “Magpun- lakan; ang tibuok kayutaan sa Gilead, sa
dok ang tanang propeta ni Baal, ang ta- mga tribu sa Gad, Ruben, Manases, sukad
nang matinud-anon nga sumosunod, ug sa Aroer sa daplin sa suba sa Arnon, ug
ang mga pari. Manganhi ang tanan sa pag- ang tibuok yuta sa Gilead ug Basan.
halad nakog gasa alang kang Baal. Ma- 34 Ang ubang hitabo mahitungod ni

matay ang dili moanhi.” Nagpakaaron-ing- Jehu, ang tanan niyang binuhatan ug ang
non si Jehu sa pagbuhat niini kay buot ni- iyang kaisog nasulat sa Mga Panghitabo sa
yang patyon ang tanan nga matinud-anon Mga Hari sa Israel. 35 Pagkamatay ni Jehu,
kang Baal. 20 Ug miingon si Jehu: “Paghi- gilubong siya sa Samaria ug ang iyang
mo kamog balaang tigom alang kang anak nga si Joacaz ang mipuli niya.
Baal.” 21 Nagpadala usab si Jehu og sinugo 36 Baynte utso ka tuig nga naghari si Yehu

sa tibuok Israel aron manganha ang tanang sa Israel sa Samaria.
2 MGA HARI 11 422

Si Atalia didto sa Juda pari nga si Joyada. Miabot sila uban
• 1 Pagkakita sa tanan nilang tawo: ang wala mag-
11 Ocozias, ngani Atalia, inahan ni
patay na ang alagad sa Adlaw sa Pahulay, lakip ang
iyang anak, midisidir siya pagpuo sa nag-alagad nianang adlawa. 10 Gitug-
mga kaliwat sa hari. 2 Apan gikuha ni yan ni Joyada sa mga pangulo ang
Josaban, anak nga babaye ni Hari mga pana ug taming ni Hari David nga
Joram, igsoon ni Ocozias, ang pag- diha sa Templo ni Yahweh. 11 Unya,
umangkon niya nga si Joas. Ug gipa- nagpapwesto ang mga gwardiya gikan
layo sa ubang anak sa hari nga patyon sa habagatang suok sa balay hangtod
na ug gidala sa lawak katulganan sa sa amihanan sa palibot sa alampoa-
iyang yaya. 3 Busa, nalikay ang bata nan ug sa Templo ni Yahweh.
kang Atalia ug naluwas. Unom ka tuig 12 Gipagawas sa pari nga si Joyada

nga nagtago si Joas sa Templo ni Yah- ang anak sa Hari. Gikoronahan ug
weh samtang naghari si Atalia sa ka- gisul-oban og mga pulseras, gibandil-
yutaan. yo, ug gihilogan nga hari ug gipakpa-
4 Sa ikapito nga tuig, gipatawag sa kan sa tanan. Nagsininggitay sila ug
pangulong pari nga si Joyada sa Tem- miingon: “Mabuhi ang Hari!”
plo ni Yahweh ang mga pangulo sa 13 Pagkadungog ni Atalia sa kaban-

mga gwardiya sa palasyo ug sa mga ha, giduol niya ang mga tawo nga
Keriteo. Human sa ilang kasabotan nag-alirong sa Templo ni Yahweh.
nga gipanumpaan, iyang gipakita ka- 14 Nagtindog ang hari sa kilid sa haligi,

nila ang anak sa Hari. sumala sa nabatasan, kauban sa mga
5 Dayon gimandoan: “Ang ikatulo pangulo ug sa tigpalanog sa trompeta.
ka bahin sa imong mga tawo nga nag- Malipayon ang mga lumolupyo ug gi-
alagad sa Adlaw sa Pahulay mobantay palanog ang ilang mga trompeta. Pag-
sa balay sa hari; 6 sa Ganghaan sa kakita ni Atalia gigisi niya ang iyang
Pundasyon ang laing ikatulo ka bahin. sapot ug misinggit: “Mabudhion!”
Magpulipuli sila pagbantay sa balay. 15 Gimandoan ni Joyada, ang pari
7 Alang usab sa wala mag-alagad sa ug ang mga pangulo: “Alirongi siya ug
Adlaw sa Pahulay – ang duha ka bahin pagawsa sa patyo. Patya ang mani-
kanila magbantay sa templo ni Yah- nguha pagpanalipod kaniya.” “Ingon
weh ug ni Hari Joas. 8 Pabilin sa iyang niini ang iyang mando kay nahuna-
tupad ug magdalag espada ang matag hunaan man niya: “Dili siya angay nga
usa. Patya ang mosulod sa inyong mamatay sa Templo ni Yahweh.”
linya. Alimahan ninyo ang hari bisan 16 Busa, gidakop nila si Atalia. Pag-

asa siya paingon.” abot nila sa palasyo sa hari sa kilid sa
9 Gibuhat sa mga pangulo sa gwar- kwadra, ila siyang gipatay.
diya ang gisulti kanila sa pangulong 17 Naghimo si Joyada og kasabotan

• 11.1 Si Atalia, anak nga babaye ni Ahab Ang kasaysayan nagtug-an nga sa daghang
ug ni Izebel. Sa namatay na si Ocozias, iyang higayon ang katawhan gyod maoy magpabi-
anak ug hari sa Juda, naglaraw siya pag-ilog ling mag-amping sa pagtoo dihang nagmakuli
sa gingharian pinaagi sa pagpatay sa tanan ni- na ang kadagkoan. Mao nga sa ikaupat ka
yang apo, nga magkahulogan nga mahurot ug siglo A.D., ang gitudlo ni Arius nga si Cristo
matapos ang tanang kaliwat ni David ug dili dili Diyos, gidawat sa daghang Obispo ug gipa-
na matuman ang mga gisaad ni Yahweh. luyohan sa Romanong imperador. Nagmada-
Pinaagi sa katingalahang hitabo, nakaikyas si ogon ang tinuod nga pagtoo gumikan sa kata-
Yoas. Paglabay sa unom ka tuig, ang pangulo whang mga kristyanos nga nagkahugpong
sa mga pari naghimog usa ka plano, tinaban- pagsupak sa maong pagtulon-an.
gan sa “katawhan sa yuta” sa ato pa, mga ta- Ang pangulong pari mipalingkod sa bata
wong gawasnon nga nagpahimulos sa tanang nga hari, ug gihatagan siyag mga giya ug pahi-
katungod isip lungsoranon (b. 14, 18, 19…). mangno. Gitiman-an nila ang kasabotan diin
Kini sila ang nagmatinud-anon sa banay ni ang katawhan ug ang hari nanumpa nga mag-
David. maunongon sila sa Kasabotan ni Yahweh.
423 2 MGA HARI 12

tali ni Yahweh, sa hari ug sa katawhan giingnan: “Nganong wala pa ninyo ipaayo
aron mahimo silang katawhan ni Yah- ang Templo? Gikan karon dili na kamo ma-
kadawat og salapi sa inyong pagserbisyo,
weh. Nangadto sa templo ni Baal ang hinuon iandam kini alang sa pagpaayo sa
tanang lumolupyo ug ila kining gigu- Templo.” 9 Miuyon ang mga pari nga dili na
ba. 18 Gidugmok nila ang mga alam- sila modawat og salapi sa mga tawo, ug
sila mismo ang naningkamot pagpaayo sa
poanan ug mga diyosdiyos. Gipatay templo. 10 Busa, nagpabuhat si Joyada,
nila si Matan, ang pari sa Baal, atu- ang pari og kahon nga may lungag ang
bangan sa alampoanan. tabon. Gibutang kini niya sa kilid sa alam-
Unya, ang pari nga si Joyada nag- poanan sa may tuo nga bahin inigsulod sa
Templo ni Yahweh. Didto ibutang sa mga
butang og mga gwardiya sa tibuok pari nga diha sa ganghaan ang tanang
templo ni Yahweh. 19 Nag-una siya sa salapi nga gihalad sa Templo ni Yahweh.
mga pangulo, mga gwardiya sa hari, 11 Kon makita nilang puno na ang ka-

sa Keriteo ug sa mga lumolupyo. Ug hon, usa ka sekretaryo sa hari ang moadto
uban sa pa-ngulong pari. Kuhaon nila ang
giubanan nila ang hari sa palasyo agi salapi ug iphon. 12 Dayon, ihatag sa nagdu-
sa Ganghaan sa mga gwardiya. Ug mala pagpaayo sa Templo, isuhol sa mga
milingkod sa trono sa hari si hari Joas. panday ug sa mga kantero. 13 Gikan sa
20 Nalipay ang tanang lumolupyo ug maong salapi, magkuha silag ipamalit og
bato, kahoy, ug tanang kinahanglanon pag-
namalinawon ang syudad. Gipatay sa paayo sa Templo ni Yahweh. 14 Apan wala
espada si Atalia sa palasyo sa hari. gamita pagpahimo og mga platang plang-
gana; kagamitan sa panupi, banga, trom-
Ang paghari ni Joas sa Juda peta o bisag unsang butang nga bulawan o
• 1 Pito ka tuig ang idad ni Joas dihang plata. 15 Gigamit ang tanang salapi sa pag-
12 nagsugod siya paghari, 2 sa ikapito bayad sa nag-ayo sa Templo ni Yahweh.
16 Wala pangayoi og kwenta ang mga res-
ka tuig sa paghari ni Jehu. Kwarentay dos
ka tuig si Joas nga naghari sa Jerusa- ponsabli pagbayad sa mga trabahador kay
lem. Si Sibia nga taga Beer-Seba ang iyang matinud-anon man sila ug dungganan.
17 Ang salapi ra nga gihalad isip bayad sa
inahan. 3 Gibuhat ni Joas ang makapahi-
muot sa panan-aw ni Yahweh samtang gi- sala ang gigahin alang sa mga pari.
giyahan siya sa pari nga si Joyada. 4 Apan 18 Milugsong niadtong higayona si Ha-

wala niya kuhaa ang mga alampoanan sa zael, Hari sa Aram, aron sulngon ang Gat
bungtod diin nagpadayon paghalad og mga ug na-ilog kini. Unya, miadto siya sa Jeru-
gasa ug pagsunog sa insenso ang mga salem. 19 Gikuha ni Joas, Hari sa Juda, ang
tawo. tanang mahalong butang nga gilain, ang
5 Miingon si Joas sa mga pari: “Dawata gihalad sa katigulangan nila, si Josafat,
ang tanang salapi sa sagradong limos sa Joram ug Ocozias nga hari sa Juda, ingon
katawhan nga moadto aron paghalad sa man ang tanang gihalad, ug tanan niyang
templo ni Yahweh: ang salapi nga mako- nakita sa sudlanan sa bahandi sa Templo ni
lekta, ingon man ang salapi nga gihalad Yahweh ug sa balay sa hari. Gipadala niya
isip kaugalingon nga panaad ug ang ga- kining tanan kang Hazael, hari sa Aram,
wasnon ug kinasingkasing nga halad sa nga mibiya sa Jerusalem uban sa tanang
Templo ni Yahweh. 6 Makadawat ang matag butang.
usa og bahin sa iyang serbisyo, apan ipaa- 20 Ang ubang hitabo mahitungod kang

yo ang balay ni Yahweh, ang tanan nga Joas ug ang tanan niyang binuhatan nasu-
kinahanglang ayohon.” lat sa basahon sa Mga Panghitabo sa Mga
7 Sa ika-23 ka tuig nga paghari ni Joas, Hari sa Juda.
wala pa ikapaayo sa mga pari ang Templo 21 Ang pipila sa iyang mga pangulo nag-

ni Yahweh. 8 Busa, gipatawag sa hari ang laraw og daotan batok kaniya. Gipatay siya
pari nga si Joyada ug ang iyang kauban ug sa Bet-Milo samtang nagpaingon sa Silla.

• 12.1 Ang mosunod nga unom ka ulohan, Sa Israel, ang mga anak ni Yehu nakaagig
nag-asoy sa kasaysayan sa gingharian sa Israel daghang kaparotan. Apan tungod sa kadao-
ug Juda gikan kang Yoas hangtod sa pagkapu- gan nga naangkon ni Yereboam II, sa ikatulo
kan sa gingharian sa Israel (ang amihanang nga kaliwat, naangkon nila ang kauswagan.
gingharian) sa tuig 721, B.C. Ang tanan mika- Niining higayona, ang mga hari sa Asiria nag-
bat og 100 ka tuig. palapad sa ilang gingharian; daghang nasod
Sa Jerusalem, ang ulohan sa Juda, duna lay ang ilang gipukan, hangtod nga ang Israel nag-
upat ka hari, ang unang duha nagmando sulod atubang og hulga sa ilang mga armadong
sa kap-atan ka tuig ang matag usa. pwersa ug gahom.
2 MGA HARI 12 424
22Gidunggab siya ni Jozakar nga anak ni Joas, ang hari sa Israel. Nagdanguyngoy
Simet ug Josadab nga anak ni Somer ug kini sa iyang atubangan ug miingon: “Ama-
namatay. Gilubong siya uban sa iyang ka- han ko! Amahan ko! Karwahe ug mga ka-
gikanan sa syudad ni David. Si Amasias, bayo sa Israel!” 15 Miingon si Eliseo: “Pag-
iyang anak, ang mipuli kaniya. kuhag pana ug mga uhas.” Mikuha siyag
pana ug uhas. 16 Dayon miingon si Eliseo
Ang paghari ni Yoacaz sa Juda sa hari: “Ipatong ang imong kamot sa
Sa ika-23 ka tuig nga pag-hari sa
1 pana.” Ug gipatong niya. Gipatong usab ni
13 Juda ni Joas nga anak ni Ocozias, Eliseo ang iyang kamot sa kamot sa hari,
17 ug miingon: “Ablihi ang bintana sa may
misugod sab paghari si Joacaz, anak ni
Jehu, sa Israel sa Samaria. Disisyete ka sidlakan.” Giablihan sa hari ang bintana.
tuig siya nga naghari. 2 Gibuhat niya ang Miingon si Eliseo: “Tira!” ug mitira siya.
daotan sa panan-aw ni Yahweh ug wala Miingon si Eliseo: “Uhas sa kadaogan ni
niya biyai, hinuon gipadayon pagbuhat, Yahweh, uhas sa kadaogan batok sa Aram!
ang kasal-anan ni Jeroboam, anak ni Buntoga ang Aram sa Afek hangtod nga
Nabat, nga nagduhig sa Israel sa pagpaka- magun-ob!” 18 Misumpay siya: “Kuhaa ang
sala. 3 Busa, midilaab ang kasuko ni Yah- mga uhas.” Gikuha ni niya. Miingon si
weh sa Israel. Gitugyan sila ni Yahweh sa Eliseo sa hari: “Itira sa yuta.” Makatulo tira-
mga kamot ni Hazael, ang hari sa Aram ug hi sa hari ang yuta unya, mihunong siya.
19 Nasuko kaniya ang tawo sa Diyos ug
ni Ben-Hadad, anak ni Hazael.
4 Apan nag-ampo si Joacaz kang Yah- miingon: “Lima o unom ka beses ka untang
weh. Gidungog siya kay nakita ni Yahweh mitira aron malupig nimo ang Aram hang-
kon giunsa pagpanglupig ug pagdaugdaog tod nga magun-ob. Apan karon makatulo
ang Israel sa hari sa Aram. 5 Busa, gihata- ra nimo mapildi ang Aram.”
gan ni Yahweh ang Israel og moluwas ka- 20 Namatay si Eliseo ug gilubong. May
nila sa pagdaugdaog sa Aram. Ug mibalik misulong usab nga panon sa mga Moabita,
ang kamalinawon sa pagpuyo sa mga sama sa ilang gibuhat tuigtuig. 21 Niadtong
Israelita, sama sa naandan. 6 Apan wala panahona adunay gilubong nga usa ka
niya biyai ang kasal-anan nga gipabuhat ni minatay. Pagkakita sa mga tawo sa mga
Jeroboam sa Israel. Bisan ang sagradong Moabita, giitsa nila ang minatay sa gilub-
haligi nagpabilin nga nagbarog sa Samaria. ngan ni Eliseo, ug miikyas sila. Apan pag-
7 Walay nahibilin sa kasundalohan ni dapat sa patayng lawas sa lalaki sa mga
Joacaz gawas sa 50 ka kabayo, 10 ka kar- bukog ni Eliseo, nabuhi ang lalaki ug miba-
wahe alang sa gubat ug napulo ka libo ka rog.
sundalo. Gihurot sa hari sa Aram ang ta- 22 Gidaugdaog ni Hazael, hari sa Aram,
nan, ug gipamapha sama sa abog. ang mga Israelita sa tibuok panahon sa
8 Ang ubang hitabo mahitungod kang
paghari ni Joacaz. 23 Apan naluoy nila si
Joacaz, ang tanan niyang binuhatan ug Yahweh. Giatiman tungod sa iyang kasabo-
ang iyang kaisog nasulat sa basahon sa tan kang Abraham, Isaac ug Jacob. Wala
Mga Panghitabo sa Mga Hari sa Israel. 9 Na- niya itugot nga magun-ob kini sa hingpit ni
matay si Joacaz ug gilubong sa Samaria mahimulag sa iyang panan-aw. 24 Namatay
uban sa iyang kagikanan. Si Joas nga si Hazael nga hari sa Aram ug ang iyang
iyang anak ang mihari puli kaniya. anak, si Ben-Hadad, ang mipuli kaniya.
25 Gibawi ni Joas, anak ni Joacaz gikan
Joas, hari sa Israel
kang Ben-Hadad, ang mga siyudad nga gi-
10 Sa ika-37 ka tuig sa paghari ni Joas ilog ni Hazael kang Joacaz. Makatulo siya
sa Juda, nagsugod usab paghari si Joas pildiha ni Joas. Nabawi niya ang mga syu-
nga anak ni Joacaz sa Israel sa Samaria. dad sa Israel.
Disisays ka tuig siyang naghari. 11 Gibuhat
niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh. Amasias hari sa Juda
Wala niya biyai ang kasal-anan nga gibuhat Sa ikaduha ka tuig nga
1 paghari sa
ni Jeroboam, anak ni Nabat, sa Israel. 14 Israel ni Joas nga anak ni Joacaz,
12 Ang ubang hitabo mahitungod ni Joas,
misugod sab paghari si Amasias, anak ni
ang iyang kaisog ug pagpakig-away kang Joas, sa Israel. Gawhaag lima ka tuig ang
2
Amasias, hari sa Juda, nasulat sa basahon pangidaron niya dihang misugod siya pag-
sa Mga Panghitabo sa mga Hari sa Israel. hari sa Jerusalem. 3 Iyang gibuhat ang ma-
13 Namatay si Joas ug gilubong sa Samaria
ayo sa panan-aw ni Yahweh, apan dili sama
uban sa mga hari sa Israel. Si Jeroboam sa iyang amahan nga si David. Gisunod
ang milingkod sa iyang trono. niya ang iyang amahan nga si Joas. 4 Ug
wala niya kuhaa ang mga alampoanan sa
Pagkamatay ni Eliseo
bungtod, ug nagpadayon pa ang mga tawo
14 Pagkagrabi gayod sa sakit ni Eliseo, paghalad og mga gasa ug pagsunog og
sa hapit na siya mamatay, giadto siya ni insenso.
425 2 MGA HARI 14
5 Diha nga nalig-on na ang iyang pag- hulay uban sa iyang katigulangan unya,
hari, iyang gipamatay ang mga pangulo, gilubong sa Samaria uban sa iyang mga
nga mipatay sa iyang amahan, ang hari. kaliwat. Si Jeroboam nga iyang anak ang
6 Apan wala niya patya ang mga anak sa naghari puli kaniya.
mga mamumuno. Gisunod niya ang nasu- 17 Mahitungod sab kang Amasias: nabu-

lat sa Balaod ni Moises diin nagsugo si Yah- hi pa siya sulod sa 15 ka tuig human sa
weh: “Ayaw patya ang mga amahan tu- pagkamatay ni Joas, ang hari sa Israel.
ngod sa ilang anak, ni ang mga anak tu- 18 Ang uban pang hitabo mahitungod ni

ngod sa ilang amahan. Silotan ang matag Amasias nasulat sa basahon sa Mga Pang-
usa sa kaugalingon niyang sala.” hitabo sa mga Hari sa Juda. 19 Adunay mga
7 Gilupig ni Amasias ang 10,000 ka tawo nga naglaraw og daotan batok kaniya
Edomita sa Walog sa Asin. Nabuntog usab sa Jerusalem. Busa, mitago si Amasias sa
niya sa armas ang Bato nga gitawag og Lakis, apan gigukod siya, ug gipatay. 20 Gi-
Yoktel hangtod karon. sakay nila sa karwahe ang patayng lawas
8 Nagpadalag sinugo si Amasias kang ug gilubong sa syudad ni David, sa Jeru-
salem, uban sa iyang kagikanan. 21 Gikuha
Joas, anak ni Joacaz nga anak ni Jehu,
sa tanang lumolupyo sa Juda si Ozias
hari sa Israel aron pagsulti: “Tungas diri ug
(Azarias) nga nagpangidaron og 16 ka tuig,
tan-awon nato kon kinsa natong duha ang
ug gitudlo siyang hari puli sa iyang amahan
labing maayo.” 9 Mitubag si Joas, hari sa
nga si Amasias. 22 Gipabarog niya pag-
Israel, kang Amasias, hari sa Juda: “Usa ka
usab ang Elat ug giuli sa Juda sa kamata-
sampinit sa Lebanon ang nagpadalag men-
yon sa iyang amahan nga hari.
sahe sa Sedro sa Lebanon: ‘Ihatag ang
anak mong babaye aron mahimong asawa Jeroboam II, hari sa Israel
sa akong anak!’ Apan miagi ang bangis • 23 Misugod paghari sa Samaria si Jero-
nga hayop sa Lebanon ug giyatakyatakan
boam nga anak ni Joas, hari sa Israel, sa
ang sampinit. 10 Mapasigarbohon ka karon
ika-15 ka tuig nga paghari ni Amasias,
kay among nabuntog ang mga Edomita.
anak ni Joas nga hari sa Juda. Kwarentay
Matagbaw ka na sa imong kabantog ug
uno ka tuig siyang naghari. 24 Gibuhat niya
magpakahilom sa kaugalingon mong ba-
ang daotan sa panan-aw ni Yahweh. Wala
lay, tingalig madisgrasya ka ingon man ang
niya biyai ang mga salang gipahimo sa
imong katawhan sa Juda.”
Israel ni Jeroboam nga anak ni Nabat.
11 Apan wala kini panumbalinga ni 25 Gibalik niya sa naandan ang utlanan sa
Amasias. Busa, miadto si Joas, ang hari sa Israel gikan sa baba sa Hamot hangtod sa
Israel, ug nakigsangka kang Amasias sa Patayng Dagat sumala sa pulong ni Yah-
Bet-Sames sa Juda. 12 Gilupig sa Israel ang weh, Diyos sa Israel, pinaagi sa iyang ala-
Juda, ug nangikyas ang tanan. 13 Gidakop gad, si propeta Jonas, anak ni Amitai sa
ni Joas, hari sa Israel, si Amasias nga anak Gat-Hefer. 26 Nakita ni Yahweh ang kapait
ni Ocozias sa Bet-Sames ug gidala sa Jeru- sa pag-antos sa Israel. Walay usa nga nahi-
salem. Naghimo siyag lungag nga 200 ka bilin, ulipon o hilway nga makatabang sa
metros ang luwang sa paril sa Jerusalem Israel. 27 Mihukom si Yahweh nga dili wag-
gikan sa Ganghaan sa Efraim hangtod sa tangon ang ngalan sa Israel ubos sa langit.
kinasuokang Ganghaan. 14 Gipanguha niya Busa, iya kining giluwas pinaagi sa kamot
ang tanang bulawan ug plata, tanang na- ni Jeroboam nga anak ni Joas.
kita sa Templo ni Yahweh ug sa sudlanan 28 Ang ubang hitabo mahitungod kang
sa bahandi sa balay sa hari, lakip ang mga Jeroboam, ang tanan niyang gibuhat ug
bihag. Unya, mibalik siya sa Samaria. kaisog, ang iyang pagpakig-away, ang
15 Ang ubang hitabo mahitungod ni pagpabalik niya sa Israel sa Hamat ug
Joas, ang iyang kaisog ug ang pagpakig- Damasco, nasulat sa Mga Panghitabo sa
away kang Amasias nga hari sa Juda nasu- Mga Hari sa Israel. 29 Namatay si Jeroboam
lat sa basahon sa Mga Panghitabo sa Mga ug gilubong uban sa mga hari sa Israel. Si
Hari sa Israel. 16 Namatay si Joas ug mipa- Zacarias nga iyang anak ang mipuli niya.

• 14.23 Kini ra ang parapo nga gigahin sa ug Amos. Naglisod pagtoo ang katawhan sa
Biblia alang ni Yeroboam II, Hari sa Israel, ilang gisangyaw, nga kining natagamtaman
(783-743 B.C.), bisan pa sa kabantog ug sa nilang kauswagan dili malungtaron kay wala
kauswagan sa gingharian sa iyang pagmando. man ni ipasukad sa hustisya. Sa pagkamatay
ni Yereboam, ang gingharian sa Samaria nag-
Nakita sa tigsulat, nga ang kadaogan ni padulong na sa pagkatapos.
Yereboam kataposang panalangin sa Diyos Nagpadayong nabulag ang ilang tinoohan.
alang ining iyang naulawan nga katawhan. Ang mga Israelita sa Amihanan, nahimulag sa
Hinuon kining kauswagan nagdalag pahimu- sentrong tinoohan sa Jerusalem, dili makasu-
los ug daugdaog sa katawhan. Kini ang pana- gakod sa pagpabilin sa ilang pagtoo atubangan
hon nga migula ang mga propeta nga si Oseas sa paganong mga kultura.
2 MGA HARI 15 426

Si Azarias, hari sa Juda siyang naghari. 14 Mirebeldi si Menahem,
1 Nagsugod paghari si Azarias nga anak ni Gadi, batok niya sa Tirsa. Unya,
15 anak ni Amasias sa Juda, sa ika-27 miadto siya sa Samaria ug gipatay si
ka tuig nga paghari ni Jeroboam sa Israel. Sallum sa maong syudad. Pagkahuman,
2 Disisays ang iyang idad sa pagsugod ni- mipuli siya paghari.
15 Ang ubang hitabo mahitungod ni
yag hari. Singkwentay dos ka tuig ang
iyang paghari sa Jerusalem. Si Yecolia nga Sallum ug ang iyang pagdapig sa daotan
taga Jerusalem ang iyang inahan. nasulat sa basahon sa Mga Panghitabo sa
3 Gibuhat niya ang husto sa panan-aw ni Mga Hari sa Israel.
16 Nailog ni Menahem ang Tapua ug gi-
Yahweh, sama sa iyang amahan nga si
Amasias. 4 Apan wala niya gub-a ang mga patay ang tanang taga didto. Iyang gigun-
alampoanan sa bungtod, ug nagpadayon ob ang sakop niini gikan sa Tirsa kay nag-
ang mga tawo paghalad og mga gasa didto dumili sila pag-abli sa mga ganghaan alang
ug pagsunog og insenso. kaniya. Giyasyasan niya ang tagoangkan
5 Gisilotan siya ni Yahweh. Nagkasakit sa tanang mabdos.
17 Nagsugod paghari si Menahem, anak
siya og sanla, ug sanlahon siyang namatay.
Nagpuyo siya sa linain nga balay. Si Jotam ni Gadi, sa ika-39 ka tuig sa paghari ni
nga iyang anak ang nagdumala sa panima- Azarias sa Juda. Naghari siya sa Samaria
lay sa hari ug namunoan sa katawhan. sulod sa 10 ka tuig. 18 Gibuhat niya ang
6 Ang ubang hitabo mahitungod ni daotan sa panan-aw ni Yahweh. Wala niya
Azarias ug ang tanan niyang gibuhat nasu- biyai ang sala nga gipabuhat sa Israel ni
lat sa basahon sa Mga Panghitabo sa Mga Jeroboam, ang anak ni Nabat.
19 Sa iyang panahon, gisulong ni Pul,
Hari sa Juda. 7 Namatay si Azarias ug gilu-
bong sa siyudad ni David uban sa iyang hari sa Asiria, ang Israel. Kinahanglan nga
kagikanan. Si Yotam nga iyang anak ang si Menahem mohatag kang Pul og 1,000 ka
mipuli niya. bareta nga plata aron dawaton siya nga
kaabin ug ipabilin sa gahom. 20 Nangayo si
Kataposang mga hari sa Israel Menahem og salapi gikan sa tanang adu-
• 8 Sa ika-38 ka tuig sa paghari ni nahan ug iladong tawo sa Israel aron ihatag
Azarias sa Juda, nagsugod sab pag-hari sa sa hari sa Asiria: 50 ka plata gikan sa ma-
Israel sa Samaria si Zacarias, anak ni Jero- tag usa. Busa, miatras ang hari sa Asiria ug
boam sulod sa unom ka bulan. 9 Gibuhat wala na mopundo sa kayutaan.
niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh, 21 Ang ubang hitabo mahitungod kang

sama sa iyang katigulangan. Wala niya Menahem ug ang tanan niyang binuhatan
biyai ang mga sala nga gipabuhat sa Israel nasulat sa basahon sa Mga Panghitabo sa
ni Jeroboam, anak ni Nabat. Mga Hari sa Israel. 22 Namatay si Menahem
10 May tinagoang laraw si Sallum, anak ug mipahulay uban sa iyang katigulangan.
ni Yabes batok kang Zacarias nga gibanhi- Si Pekaya nga iyang anak ang mipuli niya.
gan sa Yibleam. Gipatay unya, gipulihan 23 Sa ika-50 ka tuig sa paghari ni Aza-

pagkahari. rias sa Juda, nagsugod paghari sa Israel sa
11 Ang ubang hitabo mahitungod ni Za- Samaria si Pekaya nga anak ni Menahem
carias nasulat sa basahon sa Mga Pang- ug naghari siya sulod sa duha ka tuig.
hitabo sa Mga Hari sa Israel. 12 Natuman 24 Gibuhat niya ang daotan sa panan-aw ni

ang pulong ni Yahweh kang Jehu: “Moling- Yahweh. Wala niya biyai ang kasal-anan ni
kod sa trono sa Israel ang imong mga anak Jeroboam, anak ni Nabat, nga nagduhig sa
nga lalaki hangtod sa ikaupat nga kaliwat.” Israel sa pagpakasala.
Kini ang nahitabo. 25 Mirebeldi batok kaniya ang iyang
13 Sa ika-39 ka tuig sa paghari ni Uzias heneral nga si Peka, anak ni Romelias. Gi-
sa Juda, nagsugod paghari si Sallum nga mandoan niini ang 50 ka tawo gikan sa
anak ni Yabes sa Samaria. Usa ka bulan syudad sa Gilead ug giadto niya si Pekaya

• 15.8 Gihulagway dinhi ang pagkapukan busa, dili na sila isipon nga sama sa mga
sa Amihanang gingharian. Nakuha ang Sa- Israelita sa Juda. Paglabay sa pito ka siglo sa
maria sa tuig 721 B.C. Giabog ang katawhan panahon na ni Jesus, ang mga Samariyanhon
sa layo nga utlanan sa Imperyo sa Asiria ug gitamay ug gilikayan sa mga Judio kay nagha-
ang mga lumolupyo sa maong dapit gidala sa ri nila ang pagduda imbis ang sama nilang
Samaria aron mosagol sa mga tawo nga nahi- kagahapon.
bilin didto. Mao ni kanunay ang buhaton sa Paglabay sa duha ka siglo, human sa kama-
mga manggugubat sa Asiria: ihiklin ang mga tayon ni Solomon, ang labing importanting
lumolupyo ug sagolan sa ilang mga tawo aron gingharian ni David ug Solomon, nahanaw.
walay morebeldi. Apan nagpabilin sa mga Judio ang paglaom
Sukad adto, ang mga Samariyanhon o ang nga kon moabot na ang Mesiyas, hiusahon
mga Israelita sa amihanan mahimo nang ka- niya ang Juda ug Israel ug tawgon ang tanan
tawhan nga sagol ang kaliwat ug relihiyon nga nasalaag sa ubang kanasoran (Ez 37:15).
427 2 MGA HARI 16

sa Samaria aron patyon sa tore sa palasyo. amahan nga si David. 3 Nagsubay siya sa
Pagkamatay sa hari, si Peka ang mipuli dalan sa mga hari sa Israel. Gisunog niya
kaniya. ang iyang anak nga lalaki isip gasa. Ingon
26 Ang ubang hitabo bahin kang Pekaya niaana ang batasan sa gikasilagang kataw-
ug sa tanan niyang binuhatan nasulat sa han ni Yahweh nga gipalayas aron ma-
basahon sa Mga Panghitabo sa Mga Hari sa angkon sa Israel ang ilang kayutaan. 4 Na-
Israel. nighalad silag gasa sa mga alampoanan sa
27 Sa ika-52 ka tuig sa paghari ni Aza- bungtod, sa mga bakilid ug sa ilalom sa
rias sa Juda, misugod paghari sa Israel mga lunhawng kahoy.
diha sa Samaria si Peka, anak ni Romelias. 5 Milugsong si Resin, hari sa Aram ug si
Gawhaan ka tuig siyang naghari ug gibuhat Peka, anak ni Romelias nga hari sa Israel
niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh. aron sulngon ang Jerusalem. Ila kining gili-
28 Wala siya mobiya sa kasal-anan ni Jero-
botan, apan wala nila mapildi. 6 Niadtong
boam nga nagduhig sa Israel pagpakasala. panahona, nabawi ni Resin nga hari sa
29 Sa panahon ni Peka, hari sa Israel,
Aram ang Elat, alang sa mga Edomita ug
miabot si Tiglat-Pileser, hari sa Asiria nga gipalayas ang mga Judio. Nanulod ang
miilog sa Ayon, Abel-Bet-Maaka, Yanoa, mga Edomita sa Elat ug didto sila mipuyo
Kedes, Hasor, sa mga teritoryo sa Gilead hangtod karong panahona.
ug Galilea, ug sa tibuok kayutaan ni Neftali. 7 Nagpadalag sinugo si Ahaz kang
Iyang gipahawa ang mga lumolupyo sa Tiglat-Pileser, hari sa Asiria, aron sultihan
Asiria ug 30 nakig-away si Oseas, anak ni siya: “Ulipon ko nimo ug anak. Ari diri ug
Ela batok kang Peka, anak ni Romelias. luwasa ako sa kamot sa hari sa Aram ug sa
Gipatay si Peka ni Oseas nga mipuli pag- hari sa Israel nga misulong kanako.” 8 Gi-
hari. 31 Ang ubang hitabo mahitungod ni kuha ni Ahaz ang plata ug bulawan sa
Peka ug ang tanan niyang binuhatan nasu- Templo ni Yahweh ug sa mga sudlanan sa
lat sa basahon sa Mga Panghitabo sa Mga bahandi sa palasyo sa hari ug gipadala isip
Hari sa Israel. gasa sa hari sa Asiria. 9 Gipaminaw siya sa
Jotam, hari sa Juda hari sa Asiria nga misulong sa Damasco.
32 Sa ikaduha ka tuig nga paghari sa
Giilog niya ang syudad ug gipalayas ang
katawhan sa Kir. Pagkahuman, iyang gipa-
Israel ni Peka, anak ni Romelias, misugod tay si Resin.
paghari si Jotam, anak ni Oseas, sa Juda. 10 Miadto si Hari Ahaz sa Damasco aron
33 Gawhaag lima ka tuig ang idad ni Jotam

pagsugod niyag hari ug nagpabilin siya sa makigkita kang Tiglat-Pileser hari sa Asiria.
trono sulod sa 16 ka tuig. Si Jerusa, anak Dihang nakita niya ang alampoanan sa
ni Sadok, ang iyang inahan. Damasco, gipadala niya sa pari nga si
34 Gibuhat niya ang husto sa panan-aw Urias ang sukod sa alampoanan, ug ang
ni Yahweh, sama sa iyang amahan. 35 Apan plano nga husto kaayo hangtod sa katapo-
wala niya gub-a ang mga alampoanan sa sang detalye nga iyang gikopya.
11 Gitukod sa pari, si Urias, ang alampo-
bungtod. Busa, nagpadayon ang mga tawo
paghalad sa mga gasa ug pagsunog og anan sumala sa planong gipadala sa hari
insenso didto. gikan sa Damasco ug nahuman sa wala pa
Gitukod niya ang ganghaan sa taas sa moabot si Hari Ahaz. 12 Pagbalik sa hari gi-
Templo ni Yahweh. 36 Ang ubang hitabo kan sa Damasco ug nakita niya ang alam-
mahitungod ni Jotam ug sa tanan niyang poanan, miduol siya ug naghalad og mga
gibuhat nasulat sa basahon sa Mga Pang- gasa. 13 Gihalad niya sa alampoanan ang
hitabo sa Mga Hari sa Juda. 37 Niadtong mga sinunog nga gasa. Gibubo ang bino ug
panahona, gipadala ni Yahweh si Resin nga ang dugo sa iyang halad alang sa maayong
hari sa Aram, ug si Peka anak ni Romelias, panagdait. 14 Dayon, gikuha sa atubangan
batok sa Juda. sa balay taliwala sa bag-ong alampoanan
38 Namatay si Jotam ug mipahulay uban ug sa Templo ni Yahweh ang bronseng
sa iyang kagikanan. Gilubong siya uban alampoanan atubangan ni Yahweh; ug
kanila sa syudad ni David, ang syudad sa iyang gibalhin sa amihanang bahin sa bag-
iyang amahan. Si Ahaz, iyang anak, ang o niyang alampoanan.
15 Gisugo ni Hari Ahaz si Urias, ang pari:
mipuli niya.
“Dinhi niining dakong alampoanan suno-
Ahaz, hari sa Juda gon nimo ang mga halad sa buntag ug ang
Sa ika-17 ka tuig sa paghari ni Peka,
1 sakripisyo sa gabii, ang halad sa hari, ang
16 anak ni Romelias, nagsugod paghari halad sa mga tawo sa yuta, ug ang halad
si Ahaz, anak ni Jotam, sa Juda. 2 Gaswha- nga pagkaon ug ilimnon. Dinhi ibubo ang
an ka tuig si Ahaz pagsugod niyag hari ug tanang dugo sa mga halad-sinunog ug sa-
16 ka tuig siyang naghari sa Jerusalem. kripisyo. Mahitungod sa plata nga alampo-
Wala niya buhata ang husto sa panan-aw ni anan, ako nay bahala niana.” 16 Gihimo ni
Yahweh nga iyang Diyos, dili sama sa iyang Urias, ang pari, ang gisugo kaniya sa hari.
2 MGA HARI 16 428
17 Gitangtang sa hari ang bungbong sa
og sinugo kang So, hari sa Ehipto. Ug
mga tungtonganan. Iyang gikuha ang hu- wala na kini mobayad sa buhis. Dili
gasanan sa ibabaw ug gipaubos ang plang-
gana nga diha sa ibabaw sa mga platang sama sa iyang gibuhat kaniadto kada
toro nga napatongan ini ug iyang gibutang tuig. Busa, gidakop siya ni Salmane-
sa bato nga tungtonganan. 18 Tungod sa ser ug gibilanggo.
hari sa Asiria, gikuha niya ang taas nga
5 Giilog sa kasundalohan sa hari
trono sulod sa Templo ni Yahweh ug ang
diha sa gawas sa ganghaan sa hari. ang tibuok Israel. Miadto sila sa
19 Ang ubang hitabo mahitungod kang
Samaria ug gilibotan kini sulod sa tulo
Ahaz ug sa tanan niyang gibuhat nasulat sa
basahon sa Mga Panghitabo sa Mga Hari sa ka tuig. 6 Sa ikasiyam ka tuig ni Osias,
Juda. 20 Namatay si Ahaz ug mipahulay nabihag sa hari sa Asiria ang Samaria
uban sa iyang kagikanan ug gilubong sa ug gipalayas ang mga Israelita sa
syudad ni David. Si Ezekias nga iyang anak Asiria. Iya silang gipapuyo sa Hala sa
ang mipuli kaniya.
baybayon sa Suba sa Habor sa Gozan,
Ang kataposang gingharian sa Israel ug sa mga syudad sa mga Medo.
dapit sa amihanan
Hinungdan sa pagkagun-ob sa Israel
Sa ika-12 ka tuig nga paghari ni
1
17 Ahaz sa Juda, nagsugod usab
• 7 Nahitabo kini kay nakasala man

paghari sa Israel si Osias, anak ni Ela. ang mga anak sa Israel kang Yahweh
Siyam ka tuig nga naghari siya sa syu- nga ilang Diyos nga nagpagawas ka-
dad sa Samaria. 2 Gihimo niya ang da- nila sa kayutaan sa Ehipto diin nag-
otan sa mata ni Yahweh, apan dili hari si Paraon. Misimba sila sa diyos-
sama sa mga nahimong hari sa Israel. diyos. 8 Gisunod nila ang batasan sa
3 Miabot si Salmaneser, hari sa katawhan nga gipalayas ni Yahweh
Asiria, uban sa iyang kasundalohan aron maangkon sa Israel ang ilang
aron sulngon si Osias. Miampo si yuta.
Osias ug nagsugod pagbayad buhis 9 Daghang gibuhat sa hilom ang

kang Salmaneser. 4 Apan nasayran sa mga anak sa Israel nga wala maanga-
hari sa Asiria nga may daotang laraw yi ni Yahweh nga ilang Diyos. Nagtu-
batok kaniya si Osias nga nagpadala kod silag alampoanan sa tanang syu-

• 17.7 Ang ginghariang sa Israel nahanaw sa Israel, mao nga nahimo ning mga simbolo
dihang gipukan sa taga Asiria ang Samaria. ug instrumento sa langyaw ug makapahimulag
Dili ni makasukol batok sa gamhanan niyang nga kultura. Ang mga diosdios sa mga Kana-
silingan tungod sa iyang kagamay ug sa pag- neo ug sa taga Asiria nagdalag kultura nga
inusara. Gipakita hinuon sa Biblia ang gamot- nagsimba sa “sex”, sa kahakog ug kabangis,
hinungdan sa ilang pagkapukan: kay wala hangtod nga nalimot sila sa mga dagkong isyu
sila magmaunongon kang Yawe nga ilang ug mga problema sa sosyedad ug nawad-an
Diyos. sila pagtamod alang sa hustisya nga ilang kabi-
Ang Diyos dili gyod mobiya sa mga tawo ug lin.
sa mga institusyon nga iyang gipiyalan sa usa Mao gihapon kini ang nahitabo dinhi sa ato
ka misyon. Gipili niya ang Israel aron pag-ala- diin ang mga tawong wala molambo naulipon
gad kang Yahweh, ug kay wala man sila mag- sa diosdios sa konsumeristang katilingban…
alagad, nalaglag sila. kon ang mga pamilya giulipon sa kabuang sa
Gialagaran … (b. 12). Bisag ang unang ka- telebisyon nga nag-awhag sa kadalo, law-ay
hulogan sa diosdios mao ang mga larawan, dili nga mga pasundayag, ug unsa pang kabuang
ni ang mga larawan ni Jesus ug sa mga santos, nga giplano sa konsumeristang katilingban
sumala sa gitoohan sa mga hiktin rag pang- alang nila. Ang epekto ini: dili na sila maka-
hunahuna. Ang diosdios mao ang bisag unsa pagkinabuhi nga maayo diha sa ilang reyali-
nga nakapuli sa Diyos sa atong kasingkasing dad. Mao nga ang pagtukod sa hustisya sa
ug sa atong kinabuhi. Ang Diyos mao ang nasod usa na lang ka damgo.
buhing Diyos nga naghatag og kinabuhi ad- Misunod sila sa mga diosdios ug sila
tong nag-alagad niya. Ang mga diosdios mao mismo nawalay pulos… (b. 15). Namulong
kadtong magdalag sakit ug kalibog sa katiling- sab si Jeremias pag-ingon: “Busa, ako mong
ban nga mialagad nila. Mateknolohiya man, palayason ining yutaa, ug paadtoon sa lang-
harohay nga kinabuhi o diosdios sa unod ug yawng yuta nga wala mahibaloi bisan sa
dugo dala kanunay ang kaguol ug kahugaw. inyong katigulangan.” (Jer 16:13), basaha sab
Ang laing kahulogan sa mga diosdios alang sa Mag 3:7 ug Rom 1:24.
429 2 MGA HARI 17

dad sukad sa m ga tore nga bantaya- an ug namalbal sila ug namuta sa
nan hangtod sa kinotahang mga syu- paghimo nilag daotan sa mata ni Yah-
dad. 10 Nagbutang silag mga rebulto weh nga nakapasuko kaniya.
ug balaang haligi sa kabungtoran, ug 18 Nasuko pag-ayo si Yahweh sa Is-

sa ilalom sa matag lunhawng kahoy. rael ug gilabay sila sa layo. Ang tribu
11 Nagsunog silag insenso sa mga sa Juda lang ang nahibilin.
alampoanan sa kabungtoran, sama sa 19 Apan wala usab sunda sa Juda ang
katawhan nga gipalayas ni Yahweh sa mga sugo ni Yahweh nga ilang Diyos. Ilang
ilang atubangan. gisunod ang mga batasan sa Israel. Busa,
Naghimo silag daotan nga gikasuko gisalikway ni Yahweh ang tibuok kaliwat sa
Israel. 20 Gipaubos sila ug gitugyan sa ka-
ni Yahweh. 12 Gialagaran nila ang ma- mot sa mga tulisan hangtod nga miabot
kalilisang nga mga diyosdiyos bisan ang adlaw nga iya silang gilabay sa layo.
pa sa gisulti kanila ni Yahweh: “Ayaw 21 Pagbulag sa Israel sa gingharian ni

kinig buhata.” 13 Gipahimangnoan ni David ug pagtudlo ni Jeroboam, anak ni
Nabat, nga hari, gipahilayo sila ni Yahweh.
Yahweh ang Israel ug Juda pinaagi sa Iya silang gipakadaotan pag-ayo. 22 Gisu-
mga propeta nga nakakita og mga nod sa mga Israelita si Jeroboam sa tanan
panan-awon: “Biyai ang daotang ba- niyang sala. Wala sila mohunong 23 hang-
tasan. Sunda ang akong mga sugo ug tod nga gilabay ni Yahweh ang Israel sa
layo sama sa iyang giingon pinaagi sa mga
pagtulon-an. Tumana ang mga balaod alagad, ang mga propeta. Busa, gipalayas
nga akong gisugo sa inyong kagika- sa kaugalingon nilang kayutaan ang Israel.
nan ug akong gipadala kaninyo pina- Gipalalin sila sa kayutaan sa Asiria hang-
agi sa akong mga alagad, ang mga tod karon.
propeta.” Ang sinugdan sa mga Samaritano
14 Apan wala sila maminaw. Nag- • 24 Gipaadto sa hari sa Asiria ang taga
dumili sila pagsunod sama sa ilang Babilonia, Cuta, Ava, Hamat ug Sefarvayim
kagikanan nga wala maminaw kang ug gipapuyo sa mga lungsod sa Samaria
puli sa mga Israelita.
Yahweh nga ilang Diyos. 15 Gibale 25 Sa sinugdan sa ilang pagpuyo didto,

wala nila ang iyang mga sugo ug ang wala nila simbaha si Yahweh busa, nagpa-
kasabotan nga iyang gihimo uban sa dala si Yahweh og mga liyon nga mipatay
sa kadaghanan. 26 Unya, ilang gisuginlan
ilang kagikanan, lakip ang mga tam- bahin niini ang hari sa Asiria: “Wala mahi-
bag nga iyang gihatag nila. Misunod balo ang mga tawo nga imong gipalalin ug
sila sa mga diyosdiyos ug sila mismo gipapuyo sa mga lungsod sa Samaria un-
nawalay pulos gumikan sa pagsunod saon pagpasidungog kang Yahweh nga
Diyos niadtong yutaa. Busa, nagpadala
nila sa mga nasod nga naglibot kanila siya og mga liyon nga mipatay kanila.”
bisan pa sa gisulti ni Yahweh: “Ayaw 27 Misugo ang hari sa Asiria: “Pabalika

silag sunda.” sa Samaria ang usa sa mga pari nga atong
16 Gitalikdan nila ang tanang gisugo gipalalin. Magpuyo siya uban niining mga
tawhana aron tudloan silag unsaon pagpa-
ni Yahweh. Nagbuhat silag duha ka sidungog ang Diyos sa maong yuta.” 28 Mi-
nating bronse ug mga balaang haligi abot ang usa sa mga pari nga gipalalin sa
atubangan sa tanang bitoon sa kala- Samaria ug mipuyo sa Betel. Gitudloan
ngitan. Unya, misimba sila kang Baal. niya ang mga tawo unsaon pagpasidungog
si Yahweh.
17 Gisunog nila nga halad ang mga 29 Apan naghimo sa kaugalingon nilang

anak nilang lalaki ug babaye; nanag- Diyos ang usag usa niining mga nasora ug

• 24. Ang mga langyaw nga gidala sa – dili igo ang pagpasidungog sa Ginoo ka-
Samaria nakasinatig kalisdanan nga nakahatag uban sa laing mga dios. Siya ra ug wala nay
nilag tinoohan nga hasol: masuko ba namo laing Diyos, ug iya tang gisugo pagbungkag
ang dios ining yutaa kay wala mi maghalad og sa tanang dios nga kita mismo ang nagmug-
sakripisyo kaniya? na.
Aron pagtubag sa mga pagduhaduha ining – dili paigo ang paghalad og mga sakripisyo
mga lumad, apan relihiyoso nga mga tawo, gi- sa Ginoo: kinahanglang motuman ta sa iyang
palutaw sa tigsulat ang gikinahanglan sa pagtoo: kabubut-on.
2 MGA HARI 17 430

ilang gibutang sa matag syudad nga ilang naw, hinuon gibuhat nila ang ilang na-
gipuy-an, sa mga alampoanan, sa mga andan.
alampoanan sa bungtod nga gipabarog sa 41 Misimba kang Yahweh kining mga
taga Samaria. 30 Naghimog larawan sa tawhana ug nag-alagad sa ilang mga
diyosdyios ang taga Babilonia ug Nergal, diyosdiyos. Pagkahuman, gipadayon sa
ang taga Cuta, Asima ang taga Namat, ilang mga anak ug sa mga anak sa ilang
31 Nimhaz ug Tartak ang taga Ava. Gisunog
mga anak ang gibuhat sa ilang kagikanan.
usab sa taga Sefarvayim ang ilang mga
anak pagpasidungog nila kang Adramelek Ezekias, hari sa Juda
ug Anamelek, ilang mga diyosdiyos. • 1 Sa ikatulo ka tuig sa paghari
32 Gipasidunggan nila si Yahweh, apan

nagpili sila og mga pari gikan sa kaugali-
18 sa Israel ni Osias, anak ni Ela,
ngon nilang kaliwatan nga nag-alagad nagsugod paghari sa Juda si Ezekias,
alang kanila sa mga alampoanan sa bung- anak ni Ahaz.
tod. 33 Gipasidunggan nila si Yahweh apan
2 Gawhaag lima ang iyang idad.
nag-alagad usab sila sa ilang mga diyos-
diyos sumala sa batasan sa mga nasod nga Gawhaag siyam pod siya ka tuig nga
ilang gigikanan. 34 Hangtod niining mga ad- naghari sa Jerusalem. Si Abiya nga
lawa gisunod sa mga Israelita nga nagpabi-
lin sa Samaria, ang batasan sa ilang kagi- anak ni Zacarias ang iyang inahan.
kanan. 3 Gibuhat niya ang maayo sa panan-
Wala nila pasidunggi si Yahweh. Wala aw ni Yahweh sama sa iyang amahan
nila sunda ang iyang pagtulon-an ug pa-
matasan, ang Balaod ug ang sugo nga
nga si David.
gihatag ni Yahweh sa mga anak ni Jacob 4 Gikuha niya ang mga alampoanan
nga gihinganlan niyag Israel. 35 Naghimog sa bungtod ug gigun-ob ang nagtin-
kasabotan si Yahweh uban kanila ug nag- dog nga mga bato ug gipamutol ang
sugo: “Ayaw kamog simba sa ubang Diyos,
ni yukbo sa ilang atubangan o alagad ka- mga sagradong haligi.
nila o halad kanilag mga gasa. 36 Si Yahweh Giguba usab niya ang halas nga bu-
lang ang inyong simbahon nga nagpaga- lawan nga hinimo ni Moises sa disyer-
was kaninyo sa kayutaan sa Ehipto pinaagi
sa kusog niyang braso. Sa iyang atubangan to kay hangtod niadtong panahona gi-
lang kamo moyukbo ug kaniya lang kamo halaran pa kini sa mga Israelita. Gita-
mohalad og gasa. 37 Sunda ang mga pag- wag kini nga Nehustan.
tulon-an, mga balaod ug mga sugo nga 5 Misalig siya kang Yahweh labaw
iyang gisulat alang kaninyo hangtod sa ka-
hangtoran. Ayawg simba sa ubang Diyos. kang bisag kinsang hari sa Juda nga
38 Ayawg kalimti ang akong kasabotan tali
nag-una o nagsunod kaniya. Wala siya
kaninyo. Ayawg simba sa ubang Diyos magpalayo bisag kanus-a ni Yahweh.
39 kondili, kang Yahweh nga inyong Diyos
6 Gisunod niya ang mga sugo nga
ug luwason kamo niya sa kamot sa tanan
ninyong kaaway.” 40 Apan wala sila mami- gihatag ni Yahweh pinaagi ni Moises.

• 18.1 Dinhi nagsugod ang kataposang nga mga pari ug mga Levita, nga nag-agap ra
bahin sa Basahon sa mga Hari: Ang kasaysa- sa putli nga pagtoo.
yan sa gingharian sa Juda. Ang pagkapukan Mahitungod sa tumbaga nga halas nga gigu-
sa Samaria ug ang pagkawagtang sa amiha- ba ni Ezekias, basa sa Num 21:3.
nang gingharian, maoy nakaaghat og relihiyo- Tinuod nga daghan ang layas nga mga pari
song kausaban sa habagatan gikan sa Amihanan sa kataposang panahon sa
Gibuhat niya… (b. 3). Mao ni ang panahon Samaria. Ang uban nila nagpabilin sa pagtoo ni
nga si propeta Isaias diha kanunay sa kiliran ni Yahweh ug sa relihiyosong kahiusa. Dala nila
Hari Ezekias (716-687 B.C.). Bisan pag ku- ang mga balaang basahon lakip na ang karaang
lang si Ezekias og pagsalig kang David, gihalad mga tradisyon ni Moises ug ang kasaysayan sa
niya ang kaugalingon alang sa pagkamatinud- Israel. Nakatampo nig dako kaayo sa pagkasu-
anon sa Ginoo. lat sa Biblia ug alang sa reporma nga gihimo ni
Gikuha niya … (b. 4). Makita nato ang pa- Yosias, usa ka siglo nga milabay (2 H 22).
ningkamot sa mga hari sa Juda aron nga ang Sa tuig 701, B.C., gisulong ni Senakerib
dapit sa pagsimba adto ra himoa sa Templo sa ang Jerusalem ug si Ezekias mibayad og dako
Jerusalem. Daghan ang mga halaran sa kabu- aron magpalayo ang mga kaaway.
kiran diin ang mga halad-sakripisyo sa mga Sugod sa 18:7 ngadto sa kataposan sa ulo-
tawo, gisagolan sa paganong mga tulumanon. han 19, gisaysay ang katingalahang pagkaling-
Si Ezekias naghimog relihiyosong reporma, pi- kawas sa Jerusalem. Duna ni duha ka istorya
naagi sa pagpasimba sa mga tawo didto ra sa nga gipahaom sa duha ka pagpalingkawas nila
Templo sa Jerusalem nga gidumala sa hanas gikan sa duha ka pagpangataki sa taga Asiria.
431 2 MGA HARI 18

Busa, nag-uban niya si Yahweh: nag- hari sa Juda, kang Senakerib nga diha
malamposon siya sa tanan niyang gi- sa Lakis: “Sayop ang akong gibuhat.
buhat. 7 Mirebeldi siya batok sa hari sa Ayaw na ako pagsulonga ug himoon
Asiria ug wala siya mag-alagad ka- nako ang tanan mong isulti.” Gipaba-
niya. 8 Gilupig niya ang mga Pilisteo yad sa hari sa Asiria si Ezekias og 300
hangtod sa Gaza, ug giilog ang kayu- ka bareta nga plata og 30 ka bulawan.
taan gikan sa mga tore nga bantayan 15 Gihatag kaniya ni Ezekias ang

hangtod sa mga syudad nga kinotaan. tanang kwarta nga nakuha sa Templo
9 Sa ikaupat ka tuig sa paghari ni ni Yahweh ug sa mga sudlanan sa ba-
Ezekias, ang ikapito ka tuig usab ni handi sa palasyo sa hari. 16 Sa maong
Osias nga anak ni Ela, hari sa Israel, panahon, mimando si Ezekias nga
gisulong ug gitulis ni Salmaneser, hari tangtangon sa mga pultahan sa Tem-
sa Asiria ang Samaria ug gilibotan plo ni Yahweh ang mga bulawan nga
niya kini. 10 Paglabay sa ikatulo ka dayandayan ug gihatag sa hari sa
tuig, naangkon niya ang kayutaan. Sa Asiria.
17 Gikan sa Lakis, gipadala sa hari
ikaunom ka tuig ni Ezekias, nga mao
sab ang ikasiyam ni Osias, hari sa sa Asiria ang usa sa iyang mga hene-
Israel, naangkon ni Salmaneser ang ral uban sa dakong panon sa kasun-
Samaria. 11 Gipalalin sa hari sa Asiria dalohan kang Hari Ezekias sa Jerusa-
ang mga Israelita ug gipapuyo sa lem. Miadto sila sa Jerusalem ug mi-
Hala, sa ibabaw sa Habor sa suba sa hunong sa agianan sa tubig sa Tangke
Gozan ug sa mga syudad sa Medo. nga nahimutang ibabaw sa dalan sa
12 Nahitabo kini kay wala sila ma- Bukid sa mga Labandera. Gitawag sa
minaw sa tingog ni Yahweh nga ilang heneral ang hari 18 ug migawas si
Diyos. Giguba nila ang kasabotan ug Eliakim, anak ni Helkias, ang tigdu-
wala nila paminawa ni buhata ang mala sa palasyo uban sa sekretaryo,
gisugo ni Moises nga alagad ni Yah- si Sobna ug ang tigrehistro, si Joas,
weh. anak ni Asaf.
19 Miingon kanila ang heneral: “Sul-
Pagsulong ni Senakerib tihi si Ezekias sa mensahe sa halang-
• 13 Sa ika-14 ka tuig nga paghari ni dong hari sa Asiria: Pagkadako baya
Ezekias, gitulis ni Senakerib, hari sa sa imong pagsalig! 20 Abi nimog maa-
Asiria, ang kinotaan nga mga syudad lamon ka ug adunay kusog pagpakig-
sa Juda nga iyang gipangangkon. gubat, apan maayo ka lang sa pulong.
14 Nagpadalag mensahe si Ezekias, Kinsay imong gisaligan nga mirebeldi

• 13. Sa tuig 701 gipadala sa hari sa Asiria ning tanan, nagpaila sa gahom sa Diyos. Ang
ang iyang mga heneral gikan sa Lakis aron Jerusalem nakalingkawas sigon sa gipanagna
paampoon si Ezekias. Apan mibalik siya sa ni Isaias.
iyang nasod nga nagpabiling lig-on sa iyang
baroganan. Mabasa kining estorya sa 18:17- Kining duha ka kapitulo nagpadayag halos
19 ug gitapos sa 19:36-37. matag pulong sa basahon ni Isaias 36-37.
Sa tuig 690 B.C. dunay laing pagpangilabot Busa, dinhi gihatagan og gibug-aton ang ka-
sa Diyos nga gisaysay sa 19:9-35. Niining saysayan sa unang kagawasan, ug sa Is 37,
higayona, “migula ang anghel sa Ginoo ug mi- ang kasaysayan sa ikaduha nga kagawasan.
patayg 185 ka sundalo sa kampo.” Niining Kining mga hitabo nag-awhag nato pagsalig
maong hitabo, ang bantogang tigsulat sa ka- sa panabang sa Diyos. Kon dili ta kawad-an og
saysayan nga si Herodotus, nagsaysay sa kalit paglaom, ang Diyos maunongon sa iyang mga
nga kamatay sa kasundalohan pinaagi sa ma- saad ug dili ta niya kawangon. Busa, bisag
kalilisang nga pesti. Ang nahitabo natural nga morag wala nay paglaom pa nga maluwas ang
kalamidad. Apan sa panahon nga hapit na Jerusalem, nagpabilin ning wala mahilabti.
mapukan ang Balaang Syudad, sa hapit na Hulagway ni sa pamuno nga tungod sa kalig-
mapakyas ang mga gisaad sa Diyos, dihay dong, buot nga palagpoton sa katawhan, apan
mga ilaga nga nagsabwag og makamatay nga nagpabilin gihapon siya. O sa estudyanti nga
mga kagaw: Alang sa mga tawo sa Biblia, ki- nagpabiling lig-on sa iyang pagtoo, bisan pa sa
2 MGA HARI 18 432

ka man kanako? 21 Nagsalig ka ba sa luwas! 30 Ayawg too kon moingon siya
Ehipto nga bali ang sungkod nga ma- nga kinahanglang mosalig kamo kang
himong tusukon ang palad sa moga- Yahweh, ug sigurado kamong luwason
mit kaniya? Sama niana si Paraon, niya ug dili itugyan ang maong syudad
hari sa Ehipto, sa tanang misalig kani- sa hari sa Asiria. 31 Dili si Ezekias ang
ya. 22 Mahimong moingon ka kanako: inyong paminawon kon dili, ang hari
nagsalig kami kang Yahweh nga sa Asiria nga nag-ingon: Pakigsabot
among Diyos. Dili ba, iyaha ang mga kanako ug surender! Kay makakaon
kampanaryo ug alampoanan sa bung- ang matag usa sa iyang ubasan ug
tod nga gipanguha ni Ezekias dihang igosan, ug makakalos og tubig gikan
miingon siya sa taga Juda ug Jerusa- sa iyang atabay. 32 Moabot ako ug
lem: ‘Dinhi lang kamo mosimba sa dad-on ko kamo sa yuta nga sama sa
alampoanan sa Jerusalem.’? inyong kayutaan, sa kayutaan sa mga
23 Busa, pakigsabot sa hari sa Asiria trigo ug bag-ong alak; sa kayutaan sa
nga akong agalon. Hatagan ko ikaw pagkaon ug parasan, sa lana ug du-
og 2,000 ka kabayo kon aduna kay gus. Busa, mabuhi kamo, inay mama-
ikahatag nga mangangabayo. 24 Dili tay sa gutom!
ka makapasibog sa labing gamay nga Ayaw palingla kang Ezekias nga
heneral sa akong agalon! Nagsalig ka nag-ingon nga luwason kamo ni Yah-
sa Ehipto, sa iyang mga karwahe ug weh. 33 Naluwas ba sa mga diyosdiyos
mangangabayo! 25 Nagtoo ka ba nga sa kanasoran ang ilang kayutaan
moanhi ako aron sulngon ug gun- gikan sa kamot sa hari sa Asiria?
obon kining yuta nga walay pagtugot 34 Hain man ang mga diyosdiyos sa

ni Yahweh? Siya mismo ang miingon Hamat ug Arpad? Hain man ang mga
kanako pag-ari diri ug pagpanag-iya diyosdiyos sa Sefarvayim? Naluwas
niini.” 26 Miingon si Eliakim, Sobna ug ba nila ang Samaria sa akong kamot?
Joas sa Heneral: “Mahimo ba nga ma- 35 Kinsa sa mga diyosdiyos niining

kigsulti kamo sa pinulongang Arameo yutaa ang moluwas sa iyang syudad
sa inyong mga alagad kay mao nay sa akong kamot?”
among masabtan? Ayawg sulti kana- 36 Nagpabilin nga walay timik ang
mo sa Hinibreo nga madunggan sa tanan kay nagmando si Hari Ezekias
mga tawo ibabaw sa paril.” nga dili sila patubagon.
27 Apan miingon ang heneral: “Nag- 37 Mibalik kang Ezekias si Eliakim
too ba kamo nga gipadala ako sa uban ni Sobna ug Yoas, gisi ang mga
akong agalon pagsulti sa inyong aga- sapot, ug ilang gisulti kang Ezekias
lon ug kaninyo niining mga pulonga? ang gipamulong sa heneral.
Wala ba sab ko ipadala alang sa mga
tawo nga naglingkod sa paril nga uban Pagkadungog niini ni Hari Eze-
1
ninyo napugos pagkaon sa kaugali- 19 kias, gigisi niya ang iyang sapot,
ngong hugaw ug pag-inom sa inyong nagsul-ob siya og sako ug miadto sa
ihi?” Templo ni Yahweh. 2 Gipaadto niya
28 Mitindog ang heneral ug mising- kang propeta Isaias, anak ni Amos, si
git og kusog sa pinulongang Hebreo: Eliakim, ang tigdumala sa palasyo, si
“Paminawa ang pulong sa halangdong Sobna, ang sekretaryo ug ang mga
hari sa Asiria: 29 Ayaw kamo palingla tigulang nga mga pari nga pulos nag-
kang Ezekias! Kay dili kamo niya ma- sul-ob og sako.

mga pagtamay sa mga higala. O sa batan-on nga dyotay nalay nahabilin nga morag napildi
nga nag-amping sa kaputli taliwala sa sosye- sa poltitikanhong pwersa apan nagpabiling
dad nga nawad-ag moralidad. O sa simbahan madaogon.
433 2 MGA HARI 19

3 Miingon sila kang Isaias: “Kini ang nga buhi! 17 Tinuod, Yahweh, nga gipanu-
gitugon ni Ezekias: Adlaw karon sa long sa mga hari sa Asiria ang tanang na-
sod ug kayutaan. 18 Gisunog nila ug gipa-
kagul-anan, sa silot ug kaulaw, mao- muak ang mga diyos niini kay dili man sila
rag adunay batang ipanganak, apan tinuod nga Diyos kon dili, mga kahoy ug
walay kusog pagpahimugso. 4 Madu- bato nga hinimo sa kamot sa tawo. 19 Ka-
ngog unta ni Yahweh ang mga pulong ron, O Yahweh nga among Diyos, luwasa
kami sa iyang kamot aron mahibaloan sa
sa heneral nga gipadala sa iyang aga- tanang gingharian sa yuta nga ikaw lang si
lon, ang hari sa Asiria. Kasuk-an unta Yahweh ang Diyos.”
siya ni Yahweh, imong Diyos, tungod Gitagna ni Isaias ang pagkabuntog
sa iyang mga pulong. Gipanamasta- kang Senakerib
masan niya ang Diyos nga buhi. Busa, 20 Nagpadalag mensahe si Isaias, anak

iampo ang pipila nato nga nahibilin.” ni Amos, kang Ezekias: Kini ang gisulti ni
5 Pag-abot kang Isaias sa mga opis- Yahweh, ang Diyos sa Israel: “Gidungog ko
ang imong pag-ampo mahitungod kang
yal ni Hari Ezekias, 6 miingon siya: Senakerib sa Asiria. 21 Kini ang gisulti ni
“Isulti sa inyong agalon ang mga Yahweh batok kaniya:
pulong ni Yahweh: Ayaw kahadlok tu- Giyubit ka ug gikataw-an.
Ang Dalaga sa Sion nagyubit ug nagka-
ngod sa nadungog mong panamasta- tawa kanimo.
mas kanako sa mga alagad sa hari sa Ang dalagang anak sa Jerusalem nag-
Asiria. 7 Paminaw! Hadlokon ko siya lingulingo sa imong luyo.
22 Kinsay imong giyubit ug gibugalbuga-
aron mobalik sa iyang nasod. Mama-
lan,
tay siya didto sa espada.” gisinggitan ug gitutokan?
8 Mibalik ang heneral ug nasayran
Ang Balaan sa Israel!
niya nga nakig-away kini batok sa 23 Sa imong mga mensahero, giyubit mo

Libna kay nadunggan niya nga mibiya si Yahweh.
Kay matud pa nimo: Sa kadaghan sa
ang hari sa Lakis. 9 Nakabalita man si akong karwahe,
Hari Senakerib nga sulngon siya ni nakatkat ko ang kinatas-ang bukid,
Tirhaka, ang hari sa mga Kusita sa ang kinatumyan nga dapit sa Lebanon.
Ehipto. Giputol ko ang kinatas-an niyang sedro,
ang labing nindot nga mga sipres.
Sulat sa hari sa Asiria kang Ezekias Akong naabot ang labing layo nga ta-
10 Busa, nagpadala siya pag-usab kang luktok
Ezekias og mga sinugo nga iyang gitugon: ug ang siot nga kalasangan.
24 Nagkalot ako og mga atabay ug mi-
“Sultihi si Ezekias, hari sa Juda: Ayaw pa-
limbong sa imong Diyos nga imong gisali- inom:
gan tungod sa iyang giingon nga dili ma- gipahubas sa akong tiil ang tanang
hulog ang Jerusalem sa kamot sa hari sa suba sa Ehipto.
25 Wala ka ba makadungog nga ako na
Asiria. 11 Siguro nadungog mo na ang gibu-
hat sa mga hari sa Asiria sa kayutaan nga ning giandam
ilang gigun-ob. Maluwas ka ba? 12 Giluwas kaniadto pa sa unang panahon?
ba sa mga diyos ang kayutaan nga gigun- Buhaton ko karon ang nahunahunaan
ob sa akong katigulangan? Ang Gozan ug ko kaniadto:
Haran, ang Resef ug ang taga Eden nga gub-on ko ang syudad nga lig-on
diha sa Tel-asar? 13 Hain man ang hari sa ug himoon nga tapok sa ginuba.
26 Nangaluya ang taga didto,
Hamat, Arpad, syudad sa Sefarvayim, sa
Hena, ug sa Iva?” nagkagubot ug nawad-an paglaom,
14 Gikuha ni Ezekias sa mga mensahero sama sa sagbot ug berdeng tanom;
ang sulat ug pagkahuman niyag basa ingon sa mga balili sa mga atop
miadto siya sa Templo ni Yahweh. Iya ki- nga nabalda sa iyang pagtubo.
ning gibukhad sa atubangan ni Yahweh ug 27 Nasayod ako kanus-a ka mobarog o
15 nag-ampo: “O Yahweh, Diyos sa Israel, molingkod,
nga naglingkod sa trono sa mga kerubin! ug kanus-a ka masuko kanako.
Ikaw lang ang Diyos sa tanang gingharian 28 Tungod sa kasuko mo nako

sa yuta. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug ug sa nadungog ko nga iyang garbo,
yuta. 16 Pamati, Yahweh, ug dungga ako! akong kaw-itan ang imong ilong,
Ablihi ang imong mata ug tan-awa ako! bokadohan ko ang imong baba,
Paminawa ang mga pulong nga gipadala ni ug pabalikon ko ikaw sa dalan
Senakerib nga nanamastamas sa Diyos diin ka gikan.
2 MGA HARI 19 434
29 Kini ang mahimong ilhanan alang gahom sa hari sa Asiria alang kanako ug sa
kanimo, Ezekias: “Niining tuiga kan-on mo akong alagad nga si David.”
ang bisag unsa nga mahibilin sa ani, ug sa 7 Miingon si Isaias: “Pagdala diri og pina-

sunod tuig usab ang bisag unsa nga motu- uga nga bunga sa igos.” Tinuod man gida-
rok. Apan sa ikatulo ka tuig magpugas la kini ni Ezekias, gihaklap sa iyang samad,
kamo ug mang-ani, mananom og ubas ug ug naayo siya.
mokaon sa bunga niini. 30 Ang salin sa ba- 8 Miingon si Ezekias kang Isaias: “Unsay

lay ni Juda mogamot sa ubos ug mamunga ilhanan nga ayohon ako ni Yahweh ug
sa ibabaw. 31 Kay dunay mahibilin mahibi- mosaka sa ako sa Templo ni Yahweh sulod
lin sa Jerusalem ug dunay mahibiling buhi sa tulo ka adlaw?” 9 Mitubag si Isaias: “Kini
gikan sa Bukid sa Sion. Ang aboghoan nga ang mahimo mong ilhanan sa ngalan ni
gugma ni Yahweh, ang Labing Gamhanan, Yahweh, nga tumanon ni Yahweh ang iyang
ang makakab-ot niini. gisulti: Gusto ba nimo nga ang anino sa
32 Busa, kini ang gisulti ni Yahweh mahi- ikaduhang andana moabanti og 10 ka ang-
tungod sa hari sa Asiria: Dili siya makasu- ang o moatras ba hinuon?” 10 Miingon si
lod sa maong syudad, ni makagamit bisag Ezekias: “Sayon nga moabanti ang anino
usa lang ka uhas sa pana! Dili kini maas- og 10 ka ang-ang, apan makapahibulong
dang nga may taming ni maliyokan man. kon moatras kini og 10.” 11 Mitawag si pro-
33 Dili siya makasulod sa maong lungsod peta Isaias kang Yahweh ug gisunodsunod
ug mobalik sa dalan nga iyang gigikanan. pagpaatras ni Yahweh ang anino sa 10 ka
Mao kana ang gisulti ni Yahweh. 34 Panalip- ang-ang sa hagdan nga gitabonan niini.
12 Niadtong panahona nagpadala si
dan ug luwason ko ang maong syudad tu-
ngod ug alang sa kaugalingon ko ug kang Merodac-Baladan, anak ni Baladan nga
David nga akong alagad.” 35 Pagkagabii hari sa Babilonia, og mga sulat ug regalo
migawas ang anghel ni Yahweh ug gipama- kang Ezekias, kay nabalitaan niya nga
tay ang 185,000 ka lalaki sa kampo sa nagkasakit kini. 13 Nalipay si Ezekias, ug
Asiria. Pagkasunod buntag sa ilang pagma- gipakita sa mga sinugo ang iyang kaban sa
ta, patay na ang tanan. bahandi ang plata, bulawan, ang humot
36 Busa, mibiya ug mipauli si Senakerib, nga mga panakot, ug ang pahumot nga
hari sa Asiria, ug mipuyo sa Nineve. 37 Di- lana, ang iyang mga hinagiban ug ang
hang misimba siya sa templo sa iyang tanang butang sa iyang bodega. Walay
Diyos nga si Nisrok, gipatay siya sa espa- butang sa palasyo o sa iyang gingharian
da sa iyang mga anak nga si Andramelek nga wala ipakita ni Ezekias kanila.
14 Giadto ni propeta Isaias si Ezekias, ug
ug Sareser nga nangikyas sa kayutaan sa
Ararat. Ang iyang anak nga si Esarhadon nangutana: “Unsay gisulti nianang mga
ang naghari puli kaniya. tawhana ug diin sila gikan? Mitubag ang
hari: “Gikan sila sa layong dapit sa Babi-
Ang sakit ni Ezekias lonia.” 15 Miingon si Isaias: “Unsay nakita
nila sa imong balay?” Mitubag ang hari:
Niadtong mga adlawa nagkasakit si
1
20 Ezekias ug diha na sa baba sa kama-
“Nakita nila ang tanan nga anaa sa akong
balay; walay butang sa kaban sa bahandi
tayon. Giadto siya ni propeta Isaias, anak nga wala ko ipakita kanila.”
ni Amos, nga miingon: “Kini ang pulong ni 16 Miingon si Isaias kang Ezekias:
Yahweh: Ayoha pagpahimutang ang imong “Pamatia ang pulong ni Yahweh: 17 Moabot
panimalay kay mamatay ka na; dili ka na ang adlaw nga ang anaa sa imong panima-
maayo.” lay ug ang natigom sa imong katigulangan
2 Miatubang sa bungbong si Ezekias ug
hangtod karon hakoton sa Babilonia. Walay
nag-ampo kang Yahweh, 3 “O Yahweh! mahibilin, miingon si Yahweh. 18 Kuhaon
Hinumdomi kon unsa ang akong paglakaw ang pipila sa imong anak nga lalaki nga
sa imong atubangan nga kinasingkasing ug imong kadugo ug unod aron mahimong
matinud-anon. Gibuhat ko ang nakapahi- kinapon nga lalaki sa palasyo sa hari sa
muot sa imong panan-aw.” Mihilak sa ka- Babilonia.” 19 Mitubag si Ezekias kang
pait si Ezekias. Isaias: “Maanindot ang gisulti ni Yahweh.”
4 Wala pa moabot si Isaias taliwala sa Nahunahunaan niya: “Dili ba malinawon
patyo, miabot kaniya ang pulong ni Yah- lang ako ug luwas ang akong kinabuhi.”
weh: 5 “Balik ug sultihi si Ezekias, ang pa- 20 Ang ubang hitabo mahitungod kang
ngulo sa akong katawhan, sa gisulti ni Yah- Ezekias ug ang tanan mahitungod sa iyang
weh nga Diyos sa iyang amahan, si David: kaisog, giunsa niya pagpabarog ang da-
Nadungog ko ang imong pag-ampo ug na- kong tangke sa tubig ug giunsa niini pag-
kita ang imong mga luha. Ayohon ko ikaw. hatag og tubig sa syudad nasulat sa Mga
Sa ikatulo ka adlaw gikan karon, mosaka Panghitabo sa mga Hari sa Juda. 21 Pagka-
ka sa Templo ni Yahweh. 6 Dugangan ko pa matay ni Ezekias ug pagpahulay niya uban
og 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Lu- sa iyang kagikanan, mipuli kaniya si
wason tikaw ingon man kining syudad sa Manases, iyang anak.
435 2 MGA HARI 21

Manases, hari sa Juda 12 Busa, dad-an ko ang Jerusalem ug

• 1 Napulog duha ka tuig ang idad ni Juda og dakong kadaot nga makabungog
21 Manases dihang gituboy siya sa pag- sa dalunggan ni bisag kinsang makadu-
kahari. Naghari siya sa Jerusalem sulod sa ngog. Mahiagoman sa Jerusalem ang ka-
55 ka tuig. Si Hefziba ang iyang inahan. palaran sa Samaria ug sa pamilya ni Ahab.
13 Hugasan ko ang Jerusalem sama sa pag-
2 Gibuhat niya ang daotan sa panan-aw

ni Yahweh ug gisunod ang salawayong ba- hugas sa pinggan nga losa nga gikulob
tasan sa mga nasod nga gipalayas ni Yah- pagkahumag limpyo. 14 Palayason ko ang
weh sa kayutaan nga gihatag sa mga Is- nahibilin sa akong katawhan ug itugyan sa
raelita. 3 Gipabarog niya pagbalik ang mga kamot sa ilang mga kaaway aron biktima-
alampoanan sa bungtod nga gibungkag sa hon ug tulison. 15 Gibuhat nila ang daotan
iyang amahan nga si Ezekias, ug nagpaba- sa akong panan-aw ug gipalagot ako sukad
rog pag mga alampoanan alang kang Baal. sa paggawas sa ilang kaginanan sa Ehipto
Naghimo siyag mga balaang haligi sama hangtod karon.”
16 Nagpabanaw og dugo sa mga walay
sa gipabuhat ni Ahab nga hari sa Israel ug
miluhod sa atubangan sa tanang bitoon sa sala si Manases ug napuno ang Jerusalem
langit nga iyang gisimba. 4 Nagtukod siyag sa masigkadaplin. Gawas pa, iyang gipa-
mga alampoanan sa patyo sa Templo ni kasala ang Juda. Gibuhat nila ang daotan
Yahweh diin nag-ingon si Yahweh: “Sa Je- sa panan-aw ni Yahweh. 17 Ang ubang hita-
rusalem ko papuy-a ang akong ngalan.” bo mahitungod kang Manases, ang tanan
5 Nagtukod siyag mga alampoanan niyang gibuhat ug kasal-anan nasulat sa
alang sa mga bitoon sa langit sa duha ka basahon sa Mga Panghitabo sa mga Hari sa
patyo sa Templo ni Yahweh 6 ug gisunog Juda.
18 Namatay si Manases ug mipahulay
nga halad ang anak niyang lalaki. Gigamit
niya ang pagtag-antag-an ug madyik, ug uban sa iyang kagikanan. Gilubong siya sa
nagpili siyag mga mananag-an ug sala- hardin sa iyang palasyo, sa tanaman sa Uza.
mangkero. Daghan siyag gibuhat nga dao- Si Amon nga iyang anak mipuli kaniya.
19 Gawhaag duha ka tuig ang idad ni
tan sa panan-aw ni Yahweh ug gipasuko
niya si Yahweh. 7 Nagpatindog siya sa ba- Amon pagsugod niyag hari sa Jerusalem
laang haligi ni Asera sa Templo ni Yahweh ug nagpabilin siya sa trono sulod sa duha
bisag miingon pa si Yahweh kang David ug ka tuig. Ang iyang inahan mao si Mesu-
sa iyang anak nga si Solomon: lemet, anak ni Harus, sa syudad sa Yotba.
8 “Sa akong Templo ibutang ang akong 20 Gibuhat niya ang daotan sa panan-aw ni

ngalan hangtod sa hangtod. Gipili ko ang Yahweh, sama sa iyang amahan nga si Ma-
Jerusalem sa tanang tribu sa Israel ug dili nases. 21 Hingpit niyang gisunod ang tunob
ko palaaglaagon ang akong Ngalan sa ka- sa iyang amahan – gialagaran ug giyuk-
yutaan nga gihatag ko sa iyang kagikanan. boan ang mga diyosdiyos nga gialagaran
Paningkamot lang kamo pagtuman sa sa iyang amahan. 22 Gitalikdan niya si Yah-
kinatibuk-ang sugo nga gihatag ko kaninyo weh, ang Diyos sa iyang kagikanan, ug
pinaagi sa akong alagad nga si Moises!” wala subaya ang iyang dalan.
9 Apan wala sila maminaw. Gipasalaag 23 Ang mga opisyal ni Amon naglaraw

sila ni Manases. Mas salawayon pa ang og daotan batok kaniya. Ila siyang gipatay
ilang gibuhat kay sa mga nasod nga gipa- sa iyang palasyo. 24 Apan gipatay usab sa
layas ni Yahweh atubangan sa mga Is- mga lumolupyo ang tanang nagbudhi sa
raelita. 10 Busa, misulti si Yahweh pinaagi hari. Si Josias nga iyang anak ang gipa-
sa iyang mga alagad, ang mga propeta ug lingkod nila sa trono puli ni Amon.
miingon: 25 Ang ubang hitabo mahitungod kang
11 “Gipilupilo ni Manases, hari sa Juda, Amon nasulat sa basahon sa Mga Panghi-
ang salawayon nga buhat. Labaw pa ang tabo sa Mga Hari sa Juda. 26 Gilubong siya
iyang gibuhat kay sa mga Amorreo kani- sa iyang lubnganan sa tanaman sa Uza. Si
adto. Giduhig niya sa sala ang katawhan sa Josias nga iyang anak ang naghari puli
Juda pinaagi sa iyang mga diyosdiyos. kaniya.

• 21.1 Ang makasubo nga kasinatian sa lamposon siyang miguba sa paglaom alang sa
katawhan sa Diyos nagpadayon. Human ni sumusunod ni David diha sa mga reporma ni
Ezekias ug ang mga reporma nga iyang gihi- Ezekias.
mo, mipuli niya ang anak, si Manases. Apan Ang iyang pagmando milungtad sa 45 ka
sukwahi ni sa amahan. mga tuig. Mao ni ang panahon kanus-a ang
Si Manases hari nga walay pagtoo, dayag mga propeta ug ang mga matoohon nanghi-
nga mipakaylap sa idolatriya ug milutos sa ka- lom ug nagtago. Kining paglapas sa Kasabotan
tawhan ni Yahweh, sama sa gibuhat ni Izebel ni Yahweh, bug-at alang sa mga propeta, nga
sa Israel sa miaging siglo. Sa iyang pagmando human mamatay si Manases, gitumbok nila
nga walay Diyos ug puno sa krimen, nagma- nga nakaingon sa pagkapukan sa Jerusalem.
2 MGA HARI 22 436

Nadiskobrehan ang basahon sa Balaod ingon: “Nakolekta na namo ang salapi
• 1 Walo ka tuig ang idad ni sa Templo ug gitugyan sa tigdumala
22 Yosias pagsugod niyag hari ug aron ikapaayo kini.” Misumpay siya:
31 ka tuig siyang naghari sa Jeru- “Ug adunay gihatag kanako nga libro
salem. Si Yedidan ang iyang inahan, ang pari nga si Helkias.”
anak ni Asias sa Baskat. 2 Gibuhat 10 Gibasa ni Safan ang basahon sa

niya ang tarong sa panan-aw ni Yah- atubangan sa hari. 11 Dihang nadu-
weh, ug gisunod ang mga tunob sa ngog sa hari ang nahimutang sa ma-
iyang kagikanan nga si David, nga ong libro, gigisi niya ang iyang sapot.
wala mosimang sa tuo ni sa wala. 12 Iyang gisugo si Helkias, si Ahikam

3 Sa ika-18 ka tuig sa iyang paghari nga anak ni Safan, si Akbor nga anak
gipadala ni Hari Josias sa Templo ni ni Mikayas, ang sekretaryong si Safan
Yahweh ang iyang sekretaryo nga si ug ang iyang ministro nga si Asias:
13 “Pangutan-a si Yahweh unsay gipa-
Safan, anak ni Asalia nga anak ni
Mesulam, sa pag-ingon: 4 “Adtoa ang sabot sa nasulat sa maong libro nga
pangulong pari nga si Helkias ug iha- imong nakit-an. Pangutan-a siya
tag kaniya ang salapi nga gihalad sa alang kanako, alang sa katawhan ug
mga tawo sa Templo ni Yahweh. Nahi- sa tibuok Juda. Wala pamatia sa
pos kini sa nagdumala sa ganghaan. atong kagikanan ang gipasabot ni-
5 Kon matigom na ang tanan, itugyan ining libroha, ni ang kasugoan busa,
kini sa nagdumala sa Templo ni Yah- nagdilaab ang kasuko ni Yahweh ba-
weh. Bayran nila niining kuwartaha tok kanato.”
ang nag-ayo sa Templo, 6 ang mga 14 Unya, si Helkias, ang pari, ug si

panday, ang mga magtutukod ug ang Ahikam, Akbor, Safan ug Asaias na-
mga kantero. Papalita usab sila og ngonsulta sa propeta nga si Hulda,
mga kahoy ug bato nga gikinahanglan bana ni Salum, anak ni Tikba nga
pagpaayo sa Templo. 7 Apan dili sila anak usab ni Harhas, ang tighipos sa
pangayoan sa kwenta sa nagasto kay mga sapot. Nagpuyo si Hulda sa bag-
matinud-anon silang pagkatawo.” ong syudad sa Jerusalem.
8 Miingon ang pangulong pari, si 15 Mitubag si Hulda: “Isulti sa tawo

Helkias, kang Safan, ang sekretaryo: nga nagsugo kaninyo nga 16 kini ang
“Akong nakaplagan ang Basahon sa gisulti ni Yahweh: ‘Dad-an ko og kata-
Balaod sa Templo ni Yahweh.” Gihatag lagman ang maong dapit ug ang taga
kini niya kang Safan, ug iyang gibasa. dinhi sumala sa tanang pulong sa libro
9 Unya, miadto si Safan sa hari ug mi- nga gibasa sa hari sa Juda 17 kay gibi-

• 22.1 Gibuhat niya ang tarong sa panan- daghanan ining ulahing basahon morag nag-
aw ni Yahweh, ug… Sa kataposang mga ad- sukad sa mga Levita ug sa mga pari nga gikan
law sa gingharian sa Juda, ang hari nga “sama sa Amihanan, dihang napukan ang Samaria.
ni David” mihalad sa iyang kaugalingon alang Nanghingusog ni mahitungod sa kaunongan
sa kabag-ohan sa pagtoo ug sa Kasabotan ni sa Kasabotan; namahayag sa way pagpanuko
Yahweh. Iyang gikuha pagbalik ang kanhing nga nia dinhi nasandig ang kinabuhi o kama-
kayutaan sa iyang katigulangan. tayon sa katawhan sa Diyos.
Makita nato ang epekto ining Balaang pu-
Human sa kamatayon sa manglulutos nga long. Sukad adto si Yosias (26 ang panuigon)
mga Hari, hinayhinay nga nagmata ang mga nagpunting sa pag-umol sa iyang kinabuhi ug
matoohon. Sa tuig 622, B.C., wala damhang sa katawhan, sumala sa kasugoan sa Balaod.
nadiskobrehan ang “Balaod” nga maoy naka- Iyang naamgohan nga ang panalipod sa Gi-
tay-og sa tibuok gingharian. noo, mao ray makaluwas sa iyang katawhan
Akong nakaplagan… (b. 8). Panahon sa gikan sa gamhanang mga nasod.
nangaging gingharian, ang balaang basahon Ang paghulagway dinhi bahin sa pagguba sa
nalimtan na o gitagoan. Siguro ang basahon tanang paganong pagtoo, naghatag kanatog
nga ilang nakaplagan mao ang dakong bahin talan-awon sa gilapdon sa pagkaylap sa pag-
sa Genesis, sa Exodo ug Deuteronomio. Ka- ganismo sa panahon ni Manases.
437 2 MGA HARI 23

yaan ako nila ug nagsunog sila sa in- pari nga ubos og ranggo, ug sa tanang
senso pagpasindungog sa ubang dios. gwardiya sa pultahan nga ipagawas
Naligutgot ako sa maong dapit tungod ang tanang butang nga gipahimo
sa ilang gibuhat ug dili masubhan ang alang sa Baal, Asera ug sa mga bitoon
kalayo sa akong kasilag.’ sa langit. Gipasunog sa hari kining
18 Isulti ang tubag sa hari sa Juda tanan gawas sa Jerusalem, sa bakan-
nga nagpadala kaninyo aron mangon- ti nga kayutaan sa Kidron, ug gipada-
sulta kang Yahweh. Kini ang gisulti ni la ang abo sa Betel.
Yahweh, Diyos sa Israel: ‘Nadungog 5 Gipalayas ni Josias ang mga pa-

mo kining pulonga. Apan dili moabot ganong pari nga gipili sa mga hari sa
kanimo ang gipasidaan sa maong Juda nga mohalad sa mga gasa sa
libro. 19 Tungod kay nalukmay ang mga alampoanan sa bungtod sa nag-
imong kasingkasing ug nagbasol ka kalain-laing syudad sa Juda ug sa
atubangan ni Yahweh pagkadungog mga kasikbit sa Jerusalem; ang mga
mo sa akong gisulti batok niining da- naghalad og insenso sa Baal, sa ad-
pita ug sa taga dinhi nga mabiniyaan law, sa bulan, sa mga bitoon ug sa
ug tinunglo kini. Imong gigisi ang tibuok kalangitan. 6 Gipagawas sa
sapot ug mihilak ka sa akong atuba- Jerusalem ang balaang haligi sa Tem-
ngan. Busa, gidungog ko ikaw, mi- plo ni Yahweh ug gidala sa suba sa
ingon si Yahweh. 20 Mokuyog ka sa Kidron unya, gisunog. Gilabay ang
imong kagikanan. Mamatay ka ug ilu- abo sa lubnganan sa mga ordinaryong
bong nga malinawon. Dili makita sa tawo.
imong mata ang bisag unsang kata- 7 Gipaguba sa hari ang gipuy-an sa

lagman nga akong ipadala niining mga bayot nga puta (sama sa gibuhat
dapita.’” sa kulto sa Asera). Gihimo nila sa su-
lod sa Templo ni Yahweh ang pagpu-
Gireporma ni Yosias ang Kasabotan
puta diin atoa ang mga babaye nag-
Gipatawag sa hari ang tanang
1
hablon sa bandana alang sa Asera sa
23 pangulo sa Juda ug sa Jerusa- maong templo.
lem. 2 Dayon misaka siya sa Templo 8 Pagkahuman, gipaadto niya sa
ni Yahweh ug misunod ang katawhan Jerusalem ang tanang pari diha sa
sa Juda ug Jerusalem. Nanguyog ka- syudad sa Juda. Gigun-ob niya ang
niya ang mga propeta, ug ang tibuok tanang alampoanan sa bungtod nga
katawhan, gikan sa kinabataan hang- gihalaran nila sa mga gasa gikan sa
tod sa labing tigulang. Dihang nata- habagatan sa Berseba hangtod sa
pok na ang tanan, gibasa sa hari ang amihanan sa Geba. Gibungkag niya
Basahon sa Balaod nga nakit-an sa ang Alampoanan sa mga Pultahan
Templo ni Yahweh. nga diha sa baba sa ganghaan ni
3 Nagtindog ang hari sa kilid sa ha-
Josue, ang gobernador sa syudad.
ligi ug gilig-on niya ang kasabotan Diha ni sa walang bahin sa pultahan
atubangan ni Yahweh. Nanumpa siya sa syudad.
pagsunod niini. Sa kinasingkasing ug 9 Ang mga pari nga nakaalagad sa
sa tibuok kalag iyang sundon ang mga mga alampoanan sa bungtod mahi-
sugo, pagtulon-an ug pamaagi ni mong mokaon sa pan nga dili gipabu-
Yahweh. Tumanon niya ang kasabotan to sama sa mga pari sa Jerusalem,
sumala sa nasulat sa Basahon ug na- apan dili sila makahalad og mga sa-
numpa uban kaniya ang tibuok kataw- kripisyo sa Templo ni Yahweh.
han. 10 Gipaguba sa hari ang dapit nga gita-
4 Nagsugo ang hari sa pangulong
wag og Tapet sa Walog sa Ben-hinom aron
pari nga si Helkias, sa uban pang wala nay magsunog sa ilang anak nga lala-
2 MGA HARI 23 438

ki ug babaye sumala sa tulumanon ni Mo- Samaria nga gikasuk-an pag-ayo ni Yah-
lek. 11 Gikuha niya sa ganghaan sa Balay ni weh, nga tinukod sa mga hari sa Israel.
Yahweh ang mga kabayo nga gipahinun- Giguba ang tanan sa hari sama sa gibuhat
god sa mga hari sa Juda alang sa adlaw niya sa templo sa Betel.
nga diha sa may hawanan, duol sa balay ni 20 Gipamatay niya sa alampoanan ang

Natanmelek, usa ka opisyal sa palasyo. tanang pari sa mga alampoanan sa bung-
Gisunog ang mga karwahe nga gihalad tod nga nakaplagan didto ug nagsunog og
alang sa adlaw. 12 Adunay mga alampoa- mga bukog sa tawo sa mga alampoanan.
nan nga gipabarog sa mga hari sa Juda sa Dayon mibalik siya sa Jerusalem.
atop sa palasyo ni Ahaz. May mga alampo- 21 Nagmando ang hari sa tibuok kataw-

anan usab nga gihimo ni Manases sa duha han: “Saulogon ang Pyangilin sa Pagsaylo
ka patyo sa Balay ni Yahweh. Gipabungkag aron pagpasidungog kang Yahweh nga
kini Josias ang tanan hangtod nga napul- inyong Diyos, sumala sa nasulat niining
bos ug gipalabay sa suba sa Kidron. Libro sa Kasabotan.”
13 Giguba sa hari ang mga alampoanan 22 Wala pay Pangilin sa Pagsaylo nga

sa bungtod nga nag-atubang sa Jerusalem gisaulog sama niini sa panahon sa mga
sa may habagatan sa Bukid sa mga Olibo Maghuhukom nga nagdumala sa Israel, o
nga gipabarog ni Solomon, hari sa Israel sa panahon sa mga hari sa Israel ug Juda.
alang kang Astarte, ang diyos sa mga Si- 23 Gisaulog ang Pangilin sa Pasaylo didto

donio; kang Kemos, ang diyos sa Moab; ug Jerusalem sa ika-18 ka tuig ni Hari Josias.
kang Milkom, ang diyos sa mga Amonita. 24 Gisunod ni Josias ang tanang gisulti
14 Gidugmok sa hari ang mga balaang bato, sa Balaod nga nasulat sa basahon nga
giputol ang mga balaang haligi ug gitam- nakit-an sa pari nga si Helkias, sa Templo
okan og bukog sa tawo ang maong dapit ni Yahweh. Gipanghipos niya ang mga ba-
aron mahugaw. rangon, espiritista, ang mga diyosdiyos, ug
ang tanang malaw-ayng butang nga maki-
• 15 Diha usab ang altar sa Betel nga
ta sa kayutaan sa Juda ug Jerusalem.
nahimutangan sa alampoanan nga gipaba- 25 Sukad masukad wala pay hari nga
rog ni Jeroboam, hari sa Israel. Gihimo sama kaniya, nga kinasingkasing mibalik
dinhi sa katawhan sa Israel ang kulto nga kang Yahweh, ug sa tibuok niyang kalag ug
gidid-an ni Yahweh. Gibungkag sa hari ang kusog, misunod sa tanang Balaod ni Moi-
altar ug ang alampoanan. Gisunog niya ug ses ug wala nay nakita nga sama kaniya
gidugmok ang altar ug gisunog usab ang pag-usab.
balaang haligi. 16 Paglingilingi ni Josias, na- 26 Bisan pa niini wala gihapon kuhaa ni
kakita siyag mga nitso sa bukid. Gipakalot Yahweh ang nagdilaab niyang kasilag batok
niya ang mga bukog ug gipasunog sa sa Juda tungod sa makalagot nga binu-
alampoanan. Busa, natuman ang pulong ni hatan ni Manases. 27 Busa, miingon si Yah-
Yahweh nga gipahayag sa tawo sa Diyos weh: “Ipahilayo ko sa akong atubangan ang
samtang nagbarog si Jeroboam tupad sa Juda, sama sa pagpahilayo ko sa Israel. Dili
alampoanan sa usa ka pyesta. Nakita ni ko na isipon ang Jerusalem nga akong pini-
Josias ang lubnganan niining tawo sa ling siyudad ni ang Templo diin akong gi-
Diyos. 17 Ug miingon siya: “Unsa kanang ingon nga magpabilin ang akong Ngalan.”
bantayog nga akong nakita?” Miingon ka-
niya ang taga siyudad: “Kana ang lubnga- • 28 Ang uban pa nga hitabo mahitungod
nan sa tawo sa Diyos nga miabot gikan sa ni Josias ug ang tanan niyang binuhatan
Juda pagsulti sa imong gibuhat karon sa nasulat sa basahon sa Mga Panghitabo sa
alampoanan sa Betel.” 18 Misugo ang hari: Mga Hari sa Juda. 29 Sa maong panahon,
“Pasagding malinawon ang iyang mga bu- mitabok sa suba sa Eufrates si Paraon
kog.” Busa, wala hilabti ang iyang mga bu- Neko sa Ehipto aron pagpakig-abin sa hari
kog, uban sa mga bukog sa propeta nga sa Asiria. Migawas si Hari Josias aron ma-
taga Samaria. kigharong kaniya. Apan gipatay siya ni
19 Gipangguba usab ni Josias ang ta- Neko sa Megido pagkatagbo nila. 30 Gikan
nang templo sa bungtod sa mga syudad sa sa Megido gidala sa mga ulipon ni Josias

• 23.15 Ang inanay nga pagkaut-ot sa oban sa Israel. Gilantaw sa mga propeta nga
Imperyo sa Asiria, higayon alang ni Yosias kad-tong gihimo ni Yosias pag-ilog-balik sa
pag-ilog-balik sa kayutaan sa Amihanang Israel kayutaan nila, timailhan nga ang Juda ug Israel
nga nahimong lalawigan sa Asiria, sa gatosan hiusahon na sa Mesiyas, isip katawhan nga
ka tuig nga mila-bay. Gipangguba sab ang may Kasabotan (Jer 31:31).
tanang halaran sa mga diosdios ug ang tulu-
manon nga nasupak sa kasugoan ni Yahweh. • 28. Si Yosias ang hari nga repormista,
Sulod sa pipila ka tuig, gitoohan sa mga pro- namatay tungod sa politikanhong sayop.
peta nga dili na mahinayon ang gipahibalong Sulod sa kapid-an ka siglo ang Israel naipit tali-
hulga ni Yahweh bahin sa hingpit nga kagun- wala sa Ehipto ug Asiria. Ang Asiria labing
439 2 MGA HARI 24

ang patay niyang lawas ngadto sa Jerusa- Zobida anak ni Pedayas sa Ruma ang
lem sakay sa karwahe. Gilubong siya sa iyang inahan. 37 Gibuhat niya ang da-
iyang lubnganan. Unya, gikuha sa kataw-
han si Joacaz ang anak ni Josias ug gihilo- otan sa panan-aw ni Yahweh sama sa
gan og lana. Gihimo siya nga hari puli sa iyang kagikanan.
iyang amahan.
Ang pagsulong ni Nabucodonosor
Mga anak ni Josias Niadtong panahona, gisulong ni Na-
1

31 Gawhaag tulo ang panuigon ni
24 bucodonosor, hari sa Babilonia, ang
yuta. Sulod sa tulo ka tuig naulipon niya si
Joacaz sa pagsugod niyag hari ug Joakim nga unya, mirebeldi.
naghari siya sa Jerusalem sulod sa 2 Nagpadala si Yahweh og panon sa mga

tulo ka bulan. Si Hamital nga anak ni Kaldeo, Arameo, Moabita ug Amonita ba-
Jeremias sa Libna ang iyang inahan. tok kang Yoakim. Gisulong nila ang kayu-
32 Gibuhat niya ang daotan sa panan-
taan sa Juda ug gigun-ob sumala sa pu-
long ni Yahweh nga gisulti pinaagi sa mga
aw ni Yahweh, sama sa iyang katigu- alagad nga propeta.
3 Nahitabo kining tanan tungod sa sugo
langan. 33 Gikadenahan ni Paraon
Neko si Joacaz sa Ribla, sa yuta sa ni Yahweh. Buot niyang papahawaon ang
katawhan sa Juda tungod sa mga sala ni
Hamat kay dili niya buot nga maghari Manases ug sa tanan niyang binuhatan;
kini sa Jerusalem. Gipabuhisan niya 4 ug tungod sa dugo sa walay sala nga gi-

ang yuta og 100 ka baretang plata ug pabanaw ug mipuno sa tibuok Jerusalem.
napulo ka bulawan. 34 Unya, gibutang Tungod niining tanan, wala sila pasayloa ni
Yahweh.
nga hari si Eliakim, anak ni Josias, 5 Ang ubang hitabo mahitungod kang
puli sa iyang amahan, ug giilisag Joakim ug ang tanan niyang gibuhat, nasu-
Joakim ang iyang ngalan. Gipakuyog lat sa basahon sa Mga Panghitabo sa Mga
Hari sa Juda. 6 Namatay si Joakim ug mi-
niya si Joacaz ug gidala sa Ehipto diin pahulay uban sa iyang kagikanan. Si Joa-
namatay siya. kin nga iyang anak mipuli kaniya.
35 Gibayaran ni Joakim og plata ug 7 Wala na mopahilayo sa kaugalingon

bulawan si Paraon sumala sa gipang- niyang yuta ang hari sa Ehipto kay naang-
kon na sa hari sa Babilonia ang tanang
ayo niini. Aron mabayran ang maong kayutaan gikan sa suba sa Ehipto hangtod
buhis, gipahamtangan niya og buhis sa suba sa Eufrates.
ang kayutaan. Kinahanglang magba-
yad sa bayranan ang matag usa su- Ang unang paghingilin
mala sa gidaghanon sa iyang kabta- • 8 Napulogwalo ka tuig ang idad ni
ngan. Busa, gipaningil ni Joakim sa Joakin pagpuli niya sa iyang amahan.
tibuok katawhan ang bulawan ug plata Tulo ka bulan siyang naghari sa
nga ihatag kang Paraon. Jerusalem. Si Nehustan, anak ni Elna-
36 Gawhaag lima ka tuig ang idad ni tan sa Jerusalem, ang iyang inahan.
Joakim sa pagsugod niyag hari ug 11 9 Gibuhat niya ang daotan sa panan-

ka tuig siya naghari sa Jerusalem. Si aw ni Yahweh, sama sa iyang amahan.

bangis ug pintas nga nasod adtong panahona. katarongan ang kamatayon ni Yosias tungod
Dihang gisugdan na ang paglumpag sa Ba- sa sayop nga iyang nahimo (2 Kro 35:21).
bilonia, ang gahom sa Asiria, ang Ehipto naba- Ang iyang kamatayon nagdasig sa dakong
laka sa pagtumaw ining bag-o ug gamhanang panagna sa Zac 12:10. Ug, sa Biblia ang nga-
nasod ug nagtinguha pagtabang sa Asiria nga lan nga Megido nahimong simbolo sa tunglo
ining panahona, luya na. (Reb 16:16).
Misupak si Yosias kay dugay ra silang nagti-
nguha pagpukan ining “bangis nga nasod” • 24.8 Ang pagkagun-ob sa gingharian sa
(basaha ang mga panagna ni Nahum). Juda nabutang sa duha ka yugto
Nganong gitugtan man sa Diyos ang kama- – sa 598, B.C., si Yoakim nga hari, bag-o
tayon ni Yosias,ang balaang hari sa kausaban? pang namatay. Ang anak niya nga si Yoakin,
Dako ni nga pangutana ug nakapahasol pag- misurender sa gibanatan mga syudad. Giabog
ayo sa mga Judio nga tungod ini mas gipalabi ug gihinginlan ang taas nga hut-ong sa mga
pa sa tigsulat ining basahona, ang pagpakahi- Israelita sa Babilonia. Gipugos pagtudlo sa
lom kay sa pagsulay og tubag sa pangutana. taga Caldea (Babilonia) si Sedekias nga mahi-
Human sa taas nga panahon gihatagan nilag mong hari.
2 MGA HARI 24 440

10 Miabot sa maong panahon, ang puli niini ug giilisag Sedekias ang
mga opisyal ni Nabucodonosor, hari iyang ngalan.
sa Babilonia, aron sulngon ang Jeru- 18 Gawhaag usa ka tuig ang idad ni
salem ug gilibotan niya ang syudad. Sedekias paghari niya sa Jerusalem.
11 Miabot sab si Nabucodonosor ug
Si Hamutal, anak ni Jeremias sa Libna
ang iyang mga tawo pagsulong sa ang iyang inahan. 19 Gibuhat niya ang
syudad. daotan sa panan-aw ni Yahweh, ingon
12 Miampo kang Nabucodonosor si
sa gibuhat ni Joakin. 20 Busa, nasuko
Joakin nga hari sa Juda, uban ang si Yahweh sa Jerusalem ug Juda,
iyang inahan, mga sulugoon, mga pa- hangtod nga gipalayas kini niya sa
ngulo ug mga opisyal sa palasyo. Sa iyang atubangan.
ikawalo ka tuig sa paghari ni Na-
bucodonosor, gibilanggo niya si Joa- Giangkon ug gigun-ob sa mga Kaldeo
ang Jerusalem
kin. 13 Gipanguha ang kabtangan sa
Templo ni Yahweh ug sa palasyo sa Mirebelde si Sedekiasbatoksa hari
Hari. Giguba usab ang tanang hini- sa Babilonia.
mog bulawan nga gibuhat ni Solo-
mon, hari sa Israel, alang sa altar ni Sa ikasiyam ka tuig nga pag-
1

Yahweh. Busa, natuman ang pulong ni
25 hari ni Sedekias, sa ika-10 ka
Yahweh. adlaw sa ika-10 ka bulan, miabot sa
14 Gibihag ni Nabucodonosor ang Jerusalem si Nabucodonosor, hari sa
tanang pangulo ug inilang tawo, ang Babilonia, uban sa tibuok kasundalo-
mga panday ug mga trabahanti, ang han. Nagkampo sila gawas sa syudad
tanang lalaking isog ug manggugubat. ug naghimog mga trinsera sa palibot.
2 Giliyokan ang syudad hangtod sa
10,000 ang tanang gibihag ngadto sa
Babilonia. Ang mga ordinaryong tawo ika-11 ka tuig ni Sedekias.
lang ang nahibilin. 15 Gibihag ni Nabu- 3 Sa ikasiyam ka adlaw sa ikaupat

codonosor si Joakin, ang inahan ug ka bulan, hilabihan ang gutom sa syu-
mga asawa; ang mga opisyal sa pa- dad. Walay pan nga makaon ang ka-
lasyo ug ang inilang tawo sa kayu- tawhan. 4 Busa, pagkabuslot sa paril
taan. sa syudad, nangikyas paingon sa
16 Gipalalin sa Babilonia ni Nabuco- Araba sa kangitngit sa kagabhion ang
donosor, hari sa Babilonia, ang 7,000 tibuok panon sa Juda. Miabot sila sa
nga inila ug mapuslanong mga tawo, ganghaan taliwala sa duha ka paril
1,000 ka panday ug trabahanti ug ta- duol sa hardin sa hari. Nagliyok pa sa
nang isog nga manggugubat. syudad ang mga Kaldeo. Miikyas sila
17 Gihimo niyang hari sa Jerusalem paingon sa Araba. 5 Gigukod sa mga
si Matanias, uyoan ni Joakin nga mi- Kaldeo si Hari Sedekias. Naapsan siya

– 587, B.C. Si Sedekias mirebeldi batok sa pagkapayhag. Ang kasaysayan nagsulti kana-
taga Caldea nga misulong aron paggun-ob sa to nga ang dagkong Imperyo sa mga Heteo,
Jerusalem ug sa Templo. Mao ni ang ikadu- sa Asiria, sa Babilonia – mahanaw sa hang-
hang yugto sa pagbihag sa Babilonia. tod. Mao ray atong makita ang ilang mga
Giingon sa Biblia nga kining pagkapukan, estatuwa ug ubang kabilin, human sa 13 ka
dili unta mahitabo, (lakip na ang Samaria), kon siglo nga laktod silang nalimtan sa kasaysa-
wala pa modaghan ang mga sala sa katawhan yan. Ang katawhan sa Juda mobalik sa ilang
ug ang ilang pagsukol sa Diyos, – kay ang yuta; naputli ug nalig-on gumikan sa grabing
Diyos maunongon man sa kasabotan. Sa kata- mga pagsulay ug dinasig sa mga propeta.
posang higayon, maluwas unta ang tanan kon Mobalik sila nga naglantaw sa Bag-ong kasa-
naminaw pa si Sedekias sa pahimangno ni botan; mas matinud-anon na ug mas maam-
propeta Jeremias (Jer 38). gohon uban sa Diyos. Mibalik sila gikan sa
Hinuon, bisag nahugno ug nawala ang ta- pagkabihag ubos sa pagdumala ni Zorobabel
nang paglaom, ang nasod sa mga Judio mo- nga kaliwat ni Hari Yoakin, ug katigulangan ni
bangon pag-usab, 60 ka tuig gikan sa iyang Jesus.
441 2 MGA HARI 25

sa walog sa Jerico. Unya, nabulag ka- tanang butang nga bronse nga gigamit sa
niya ug nagkatibulaag ang tibuok ka- alampoanan. 15 Gikuha sa mga pangulo sa
gwardiya ang mga insensaryo, mga plang-
sundalohan. gana nga gigamit pagbendita, ug ang ta-
6 Nabihag sa mga Kaldeo ang hari nang hinimo sa bulawan o plata.
16 Ang duha ka haligi, ang Dagat ug ang
ug gidala siya sa Ribla sa yuta ni
mga patonganan nga gipahimo ni Hari So-
Hamat. Didto siya gisiloti sa hari sa lomon alang sa Templo ni Yahweh – dili ma-
Babilonia. 7 Gipatay sa hari sa Babilo- timbang ang gibug-aton sa tanang bronse.
nia sa atubangan niya ang iyang mga 17 May gitas-on nga 18 ka tiil ang matag ha-

anak nga lalaki. Pagkahuman, gilugit ligi. May gibag-on nga upat ka tiil ug haw-
ang ang sulod. Sa ibabaw sa matag usa may
ang iyang mata, gigapos sa duha ka kapitel nga bronse, lima ka tiil ang gitas-on.
kadenang bronse ug gidala sa Babilo- Gilikosan kini og pukot nga gidayandayanag
nia. mga prutas nga granadang bronse.
18 Gidala usab nga bihag sa mga pangu-
8 Sa ikapito ka adlaw sa ikalimang
lo sa gwardiya ang pangulong pari, si Sera-
bulan sa ika-19 ka tuig ni Nabuco- yas, ug ang luyoluyo niya nga si Sofonias,
donosor, hari sa Babilonia, gisulod ni lakip ang tulo ka gwardiya sa pultahan.
19 Gikuha diha sa syudad ang opisyal
Nabuzaradan, pangulo sa mga gwar-
nga pangulo sa kasundalohan, ug lima ka
diya ug opisyal sa hari sa Babilonia magtatambag sa hari nga nakita sa syu-
ang Jerusalem. 9 Gisunog niini ang dad, lakip ang sekretaryo sa pangulo nga
Templo ni Yahweh, ang palasyo sa nagdumala sa pagpanglista sa mga sun-
hari ug ang tanang bililhong butang sa dalo ug 60 ka tawo niini nga nakit-an sa
Jerusalem. 10 Giguba sa mga sundalo
nga Kaldeo nga gipangulohan sa pa-
ngulo sa mga gwardiya ang tanang
paril nga naglibot sa Jerusalem.
11 Gibihag ug gidala ni Nabuzara-

dan, pangulo sa mga gwardiya, ang
pipila sa labing kabos sa katawhan
nga nahibilin. 12 Apan gibiyaan ang
kinaubsan ug ordinaryong tawo aron
motrabaho sa mga ubasan ug mag-
bugwal sa yuta.
13 Giguba sa mga Kaldeo ang mga

haliging tumbaga, mga tungtonganan,
ug ang dagat nga tumbaga, sulod sa
Templo ni Yahweh ug gidala sa Babilo-
nia.
Ikaduhang paghingilin
14 Gipas-an usab nila ang mga kaldero,

pala, pangputol sa pabilo, mga kutsara ug
2 MGA HARI 25 442

syudad. 20 Gikuha kining tanan ni Nabuza- 25 Apan sa ikapito ka bulan, si Ismael

radan ug gidala sa hari sa Babilonia didto nga anak ni Netanias, anak ni Elisama,
sa Ribla. 21 Gipapatay sila sa hari sa Babilo- kapamilya sa hari, miabot uban sa 10 ka
nia didto sa Ribla sa kayutaan sa Hamat. sakop, ug gipatay si Gedalias lakip ang
Busa, nabihag ang Juda, layo sa kaugali- mga taga Juda ug mga Kaldeo nga kauban
ngong yuta. niini sa Mizpa. 26 Busa, miikyas sa Ehipto
ang tibuok katawhan, gikan sa kinadak-an
Gedalias, gobernador sa Juda ngadto sa kinagamyan, kauban ang mga
22 Sa nahibiling katawhan sa Juda nga pangulo sa kasundalohan, tungod sa kaha-
gibiyaan ni Nabucodonosor, hari sa Babi- dlok sa mga Kaldeo.
lonia, gipili niyang gobernador si Gedalias, 27 Sa ika-37 ka tuig sa paghingilin kang

anak ni Ahikam nga anak usab ni Safan. Joakin nga hari sa Juda, misugod paghari
23 Dihang nabalitaan sa mga pangulo sa si Evil-Merodak, hari sa Babilonia, ug sa
kasundalohan ug sa ilang mga tawo nga si maong tuig sa ika-27 ka adlaw sa ika-12
Gedalias ang gitudlo sa hari sa Babilonia ka bulan, naluoy siya kang Joakin. Iya ki-
isip gobernador, giadto nila si Gedalias sa ning gipagawas sa bilanggoan. 28 Maluluy-
Mizpa. Mao kini ang ilang mga ngalan: si on siyang nakigsulti kang Joakin. Gihata-
Ismael nga anak ni Netanias, si Yohanan gan siya og mas madungganon nga pagta-
nga anak ni Karea, si Serayas nga anak ni gad ni Evil-Merodak, hari sa Babilonia, kay
Tanhumet nga Netofita, si Yazanias nga sa ubang hari nga kauban niya. 29 Gihubo
anak sa Maakati, ug ang ilang mga sakop. ni Joakin ang sapot agig bilanggo ug na-
24 Misaad si Gedalias ug miingon kanila ug kigsalo sa hari sa nahibiling mga adlaw sa
sa ilang mga sakop: “Ayawg kahadlok pag- iyang kinabuhi.
pasakop sa mga Kaldeo. Pabilin kamo sa 30 Adlaw-adlaw siyang gisustentohan sa

kayutaan, alagari ang hari sa Babilonia ug hari sa Babilonia sa tibuok niyang kina-
magmalipayon kamo.” buhi.