You are on page 1of 25

Kon gusto tag dugang pang kasayoran sa kasaysayan sa Israel, ang Kronikas dyo

-
tay rag ikatampo: halos tanan nga gisaysay dinhi nasulat na sa Samuel ug sa mga Hari.
Ang kalainan lang mao ang paagi sa pagpili sa mga hitabo ug sa pagpadayag ini.
Buot ipadayag sa tagsulat ining basahona nga ang kaugmaon sa katawhang Judio
nag-agad sa kamaunongon sa Balaod ni Moises ug sa gilatid nga tulumanon sa pa-
simba.
Niining panahona, ang mga Judio dili na gawasnong nasod, apan lalawigan sa
Persianong imperyo, bisag gihatagan silag dyotayng awtonomiya. Dako kaayo ang
ilang pangandoy nga mahimong “Teyokrasya,” sa ato pa, gingharian sa Diyos nga
magmando sa ngalan sa Diyos pinaagi sa kaparian. Ilang gisulayan nga dili lang
manumbaling sa Persianong administrador nga naghatag nilag kagawasan sa pagpa-
lambo sa nasodnong kinabuhi alirong sa Templo ug sa mga balaod ni Moises. Kanunay
silang naglantaw sa pag-abot sa “anak ni David” ug sagad moingon: “kon hingpit lang
nga motuman ang tanang katawhan sa Balaod, bisag sa usa ra ka adlaw, nan, moabot
gyod ang Mesiyas.”
Mao man gani nga interesado kaayo ang tagsulat sa paghatag og dakong gibug-
aton sa kasaysayan sa gingharian sa Juda nga kaliwat ni David. Gihatag sa tagsulat ang
taas nga talaan sa katigulangan ni David, sukad ni Adan, apan wala niya hisgoti ang
gingharian sa Israel diin namuyo ang kadaghanan sa piniling katawhan, kay ang Israel
mibulag man sa gingharian ni David. Daghang mabulokan nga mga detalye ang gisay-
say sa tagsulat nga dili mabasa sa Samuel ug sa Mga Hari, apan sa kinatibuk-an, ang
iyang istorya morag sumada ug dili nato katoohan nga mosaysayg dagkong mga nume-
ro, usahay tuison ang panghitabo, aron lang paglig-on sa buot niyang ipasabot (itandi
ang 1 H 22:30 ug 2 Kro 20:35; 2 S 12:31 ug 1 Kro 20:3).
Unsay makuha natong kaayohan pagbasa ining basahona? Sa matag panid, makita
ang hugot nga pagtoo, nga ang matoohong katawhan kinahanglang walay laing tingu-
haon gawas sa pagtuman sa kabubut-on sa Diyos; ang ubang kadaogan naangkon kay
gihatag ni isip gasa. Dugang pa, nagpahinumdom ni natong kristyanos nga bisag wala
tay makita nga mga utlanan karon, ug wala magpuyo nga himulag sa ubang katawhan,
kinahanglang dili ta malimot sa atong sinugdan, aron masagol ta ug dili mahilayo sa
katawhan. Kinahanglan nga ang mga magtotoo dili gyod hingpit nga mahisama sa
walay pagtoo, ni hingpit nga mahisama ang ilang panghunahuna. Aduna silay kauga-
lingong misyon, ug maglantaw kanunay alang sa makitang kahiusa sa simbahan, diin
gipahimutang sa Diyos ang iyang mga tinugyanan.

(PAGE 443)
1 MGA KRONIKAS 1 444
§11 Listahan sa Kasaysayan gikan kang Adan Mga kaliwat ni Ketura
Gen 5
§15 hangtod kang Abraham 32 Ang mga anak ni Ketura, ang puyo-
Gen
10:2- Ngadto sa mga anak ni Noe puyo ni Abraham: si Zimram, Joksam,
Si Adan, Set, Enos, Kainan, Mahaliel,
1 2 Medan, Madian,Yisbak ug Sua.
1 Yered; 3 Henok, Matusalem, Lamek ug Ang mga anak ni Joksam: si Seba ug
Noe. 4 Ang mga anak ni Noe: si Sem, Kam Dedan. 33 Ang mga anak ni Madian: si Efa,
ug Jafet. Efer, Henok, Abida ug Eldaa.
Mga kaliwat ni Sarai
Mga anak ni Japet
34 Si Abraham mao ang amahan ni Isaac
5 Ang mga anak ni Jafet: si Gomer,
nga adunay duha ka anak nga lalaki: si
Magog, Yavan, Tula Mesek ug Tiras. Esau ug si Israel. 35 Ang mga anak ni Esau:
6 Ang mga anak ni Gomer: si Askenas,
si Elifaz, Reuel, Jeus, Jalam ug Korak.
Rifat ug Togorma. 7 Ang mga anak ni 36 Ang mga anak ni Elifaz: si Teman, Omar,
Yavan: si Elisa, Tarsio, ang mga taga Kitim Sefi, Gatam, Kenaz, Timma ug Amalek.
ug ang mga taga Dan. 37 Ang mga anak ni Reuel: si Zera, Sema ug

Mga anak ni Kam Miza.
8 Ang mga anak ni Kam: si Kus, Mis- Ang mga Edomita
raim, Put ug Kanaan.
9 Ang mga anak ni Kus: si Seba, Yavila, Mga anak ni Zeir
Sabta, Rama ug Sabteka. Ang mga anak 38 Ang mga anak ni Zeir: Lotan, Sobal,

ni Rama: si Seba ug Dedan. 10 Si Kus maoy Sibon, Ana, Dison, Eser ug Disan. 39 Ang
amahan ni Nimrod, ang unang gamhanan mga anak ni Lotan: si Hori ug Homan. Ang
sa kalibotan. igsoong babaye ni Lotan ginganlag Timna.
11 Si Misraim ang amahan sa mga taga 40 Ang mga anak ni Soba: si Alyan, Mana-

Lud, taga Anam, taga Lehab, taga Naftu. hat, Ebal, Sefi ug Onam. Ang mga anak ni
12 taga Patros, taga Kaslu nga maoy gigika- Sibon mao si Aya ug Ana. 41 Si Ana adunay
nan sa mga Pilisteo, ug taga Kaftor. 13 Si anak nga lalaki nga ginganlag Dison. Ang
Kanaan ang amahan ni Sidon nga iyang mga anak ni Dison: si Hamran, Esbam,
kamagulangan. Siya usab ang amahan sa Yitram ug Keram. 42 Ang mga anak ni Eser:
mga Heteo, 14 mga Yebuseo, Amorreo, Gir- si Bilan, Zayan ug Yacan. Ang mga anak ni
gaseo, 15 mga Heveo, Arkita, Sinita, 16 mga Bilen: si Uz ug Aran.
Arvadita, Samarita ug Hamateo.
Ang mga pangulo sa Edom
Mga anak ni Sem 43 Ania ang mga hari nga nagmando sa
17 Ang mga anak ni Sem: si Elam, Asur, kayutaan sa Edom sa wala pa ang usa ka
Arfaksad, Lud ug Aram. Ang mga anak ni haring Israelita: Si Bela anak ni Beor; ang
Aram: Us, Hul, Geter, ug Mesek. iyang syudad gitawag ug Dinaba. 44 Pagka-
18 Si Arfaksad maoy amahan ni Sela. Si matay ni Bela, si Jobab, anak ni Zerak nga
Sela ang amahan ni Eber 19 nga dunay taga Bosra nahimong hari. 45 Pagkamatay
duha ka anak. Ang magulang gihinganlag ni Jobab, si Husam nga taga Teman ang
Peleg, kay sa iyang panahon nabahin man nahimong hari. 46 Pagkamatay ni Husam, si
ang kalibotan. Ang iyang igsoon mao si Hadad nga anak ni Bedad ang nahimong
Yoktan. hari; iyang gibuntog ang mga Midianita sa
20 Si Yoktan maoy amahan ni Almodad, nasod sa Moab, ug ang iyang syudad gita-
Selef, Hasarmavet, Yarak, 21 Hadoram, wag og Avit. 47 Pagkamatay ni Hadad, si
Uzal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Seba, 23 Ofir, Samla nga taga Marseka nahimong hari.
48 Namatay si Samla ug si Saul nga taga
Havila ug Yobab; silang tanan mga anak ni
Yoktan. Rehobot-han-nahar nahimong hari. 49 Pag-
24 Sila si Sem, Arfaksad, Sela, 25 Eber, kamatay ni Saul, si Baal-Hanan nga anak
Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Tera, 27 Abram ni Akbor ang nahimong hari. 50 Pagkama-
nga gitawag ug Abraham. tay ni Baal-Hanan si Hadad ang nahimong
hari. Ang iyang syudad gitawag og Pai. Ang
Ang kaliwat ni Abraham iyang asawa ginganlag Mehetabel, anak ni
28 Ang mga anak ni Abraham: si Isaac Matred nga taga Mezahab.
51 Pagkamatay na ni Hadad, kini sila ang
ug Ismael.
mga pangulo sa Edom: si Timna, Alia,
Mga kaliwat ni Hagar Yetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon; 53 si Kenaz,
29Ang mga anak ni Ismael: Teman, Mibzar, Magdiel, Iram.
Si Nebaiot ang unang anak nga gisun-
Ang mga anak ni Israel
dan ni Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misma,
Duma, Masa, Hadad,Tema, 31 Yetur, Nafis Kini sila ang mga anak ni Israel: si
1

ug Kedma. 2 Ruben, Simeon, Levi, Juda; Isacar ug
445 1 MGA KRONIKAS 2

Zabulon, 2 Dan, Jose, Benjamin, Neftali, 24 Human sa kamatayon ni Hesron didto

Gad ug Aser. sa Kaleb_Efrat, nanganak ang iyang asa-
wang si Abiya ug ginganlag Ashur ang
Juda bata. Si Ashur ang amahan ni Tekoa.
Ngadto sa mga anak ni Hezron
Mga anak ni Jerahmeel
3 Si Juda adunay lima ka anak nga lala- 25 Si Jerahmeel nga kamagulangan ni
ki. Ang unang tulo, mga anak niya kang Hesron, adunay lima ka anak; si Ram ang
Bat-Suang, ang babayeng Kananeo: si Er, iyang kamagulangan unya, si Buna, Oren,
Onan, ug Sela. Si Er, ang kamagulangan ni Osem ug Ahias. 26 Si Jerahmeel adunay
Juda, hilabihan ka daotan sa mata ni laing asawa nga ginganlag Atarang. Siya
Yahweh, hinungdan nga gipatay siya ni ang inahan ni Onam.
Yahweh. 4 Sa iyang umagad nga si Tamar, 27 Si Ram adunay tulo ka anak: si Maas,
nakapanganak usab si Juda, og duha, si
Perez ug Zera. 5 Si Perez adunay duha ka Yamin ug Eker.
28 Si Onam ang amahan ni Samay ug
anak; si Hezron ug Hamul. 6 Ang iyang ig-
soon nga si Zera adunay lima ka anak: Si Yada. Si Samay maoy amahan ni Nadab ug
Zimri, Hetan, Himan, Kalkol ug Darda. Abisur. 29 Ang asawa ni Abisur giganlag
7 Ang ilang igsoon nga si Kar, anak ni Abigail. Anak niya si Ahban ug Molid. 30 Si
Karmi nagdalag problema kang Israel pina- Nadab adunay duha ka anak: si Seled ug
agi sa pagtago sa linungkab nga giandam Apaim. Apan namatay si Seled nga walay
alang kang Yahweh. 8 Ang anak ni Etam: si anak. 31 Si Apaim mao ang amahan ni Yisi.
Asarias. Si Yisi ang amahan ni Sesan ug si Sesan
9 Ang mga anak ni Hesron mao sila: maoy amahan ni Ahlay. 32 Si Yadang ang
Jerahmeel, Ram ug Kelubay. igsoong lalaki ni Samay, dunay duha ka
anak: Si Jeter ug Jonatan. Si Jeter nama-
Gikan kang Ram ngadto kang Hezron tay nga walay anak. 33 Si Jonatan dunay
10 Si Ram maoy amahan ni Abinadab; si duha ka anak: Si Pelet ug Zaza. Kini sila
Abinadab amahan ni Nahason. 11 Si Naha- ang kaliwatan ni Jerahmeel.
34 Si Sesan walay anak nga lalaki; mga
son nga usa ka prinsepe sa tribu ni Juda,
maoy amahan ni Salma; si Salma amahan babaye ra. 35 Aduna siyay ulipong Ehipto-
ni Boaz. 12 Si Boaz amahan ni Obed ug si hanon nga ginganlag Yarha. Gipaminyo
Obed amahan ni Jese. 13 Si Jese adunay niya si Yarha sa iyang anak nga babaye.
36 Aduna silay anak nga ginganalag Atay.
pito ka anak: si Eliab ang iyang kamagu-
langan unya, si Abinadab, Sama, 14 Neta- Si Atay ang amahan ni Natan, 37 si Natan
nel, Raday, 15 Osem, ug si David ang ka- ang amahan ni Zabad, si Zabad ang ama-
manghuran. Si Jese adunay duka ha anak han ni Efal, Jerahmeel Obed, 38 si Obed
nga babaye: si Sarvia ug Abigail. 16 Si ang amahan ni Jehu, si Jehu ang amahan
Sarvia adunay tulo ka anak nga lalaki: si ni Azarias, 39 si Azarias ang amahan ni
Abisay, Joab ug Asael. 17 Si Abigail nga Yeles, si Yeles ang amahan ni Elasa, 40 si
asawa ni Yeter nga Ismaelita, adunay anak Elasa ang amahan ni Sismay, si Sismay
nga gihinganlag Amasa. ang amahan ni Sallum, 41 si Sallum ang
amahan ni Jekamias ug si Jekamias ang
Caleb anak ni Hezron amahan ni Elisama.
18 Si Caleb, ang anak ni Hezron, nanga-
Mga kabanay ni Caleb
sawa kang Azuba (ug kang Yeriot). Mao
42 Ang mga anak ni Caleb, igsoon ni
kini ang mga anak nga lalaki ni Azuba: si
Jeser, Sobab ug Ardon. 19 Namatay si Jerahmeel mao sila: Mesa, ang kamagu-
Azuba ug gipangasawa ni Caleb si Efrat, ug langan. Si Mesa maoy amahan ni Zif. Si Zif
nanganak og lalaki nga ginganlag Hur. 20 Si ang amahan ni Maresa. 43 Si Maresa maoy
Hur ang amahan ni Uri ug si Uri ang ama- amahan ni Hebron. Mao kini ang mga anak
han ni Besaleel. ni Hebron: si Kore, Tapnaf, Rekem ug
21 Dihang 60 anyos na si Hesron iyang Sema. 44 Si Sema ang amahan ni Raham
gipangasawa ang anak nga babaye ni ug si Raham ang amahan ni Jorkeam. Si
Makir, ang amahan ni Gilead. Anaa silay Rekem maoy amahan ni Samay. 45 Ang
anak nga lalaki nga ginganlag Segub nga anak ni Samay mao si Maon. Si Maon ang
aduna poy anak nga ginganlag Yair. 22 Gi- amahan ni Betsur.
46 Si Caleb adunay puyopuyo nga gi-
sakop ni Yair ang 23 ka lungsod sa yuta sa
Gilead. 23 Apan gisakop ni Gesur ug ni nganlag Efa. Si Efa ang inahan nila Haran,
Aram ang mga lungsod ni Yair. Gisakop Mosa ug Gazes. Si Haran aduna poy anak
usab nila ang Kenat ug ang mga lungsod nga ginganlag Gazes. 47 Ang mga anak ni
libot niini. Miabot sa 60 ka lungsod ang Yaday: si Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa
tanan. Silang tanan maoy mga kaliwat ni ug Suaf.
Makir, ang amahan ni Gilead. 48 Si Caleb aduna pay laing puyopuyo
1 MGA KRONIKAS 2 446

nga ginganlag Maaka. Siya ang inahan nila: ang ikaduha, si Sedekias ikatulo, ug si
Seber ug Tirhama. 49 Unya aduna pa gayod Salom ikaupat. 16 Ang mga anak ni Joakim
siyay duha ka anak: si Saaf ang amahan ni mao sila si Joakin ug Sedekias.
Madmana ug si Sevang ang amahan ni
Mahbena ug Gibea. Ang anak nga babaye Mga harianong dugo kahuman sa pagkabihag
ni Caleb mao si Axa. Mao kana ang mga 17 Kini sila ang kabanay ni Hari Joakin
kaliwat ni Caleb. nga gibihag sa Babilonia. Si Joakin adunay
50 Mao kini ang mga anak ni Hur nga
pito ka anak: si Sealtiel, 18 Malkiram,
kamagulangang anak ni Efrata: si Sobal Pedaias, Senasar, Jekonias, Hosama ug
maoy amahan ni Kariatiarim. 51 Si Salma Nedabias. 19 Si Pedaias adunay duha ka
maoy amahan ni Betlehem ug si Haref anak: si Zorobabel ug Semi. Si Zorobabel
maoy amahan ni Bet-Gader. 52 Si Sobal nga adunay duha ka anak nga lalaki: si
amahan ni Kiriat-Yearim, mao ang amahan Mesulam ug Hananias ug usa ka anak nga
sa katawhan sa Haroe ang katunga sa mga babaye nga si Selomit. 20 Si Mesulam adu-
Manahita. 53 Ug sa kabanayan nga nagpu- nay lima ka anak: si Hasuba, Ohel, Bere-
yo sa Kiriat-Yearem: ang mga Yetrio, Puteo, kias, Hasadias ug Jusab-Hesed. 21 Ang
Sumateo ug Misraeo. Ang katawhan sa mga kaliwat ni Hananias mao si Pelatias ug
mga syudad sa Sorateo ug Estoleo kaliwat Jesias ug ang mga anak ni Jesias, Refaias,
niining banaya. Arnan, Abdias ug ni Sekania. 22 Ang mga
54 Ang mga anak ni Salma: si Betlehem, kaliwat ni Sekania mao si Semaias, iyang
Netofa, Atrot-Ben-Yoab, ang katunga sa anak ug ang iyang lima ka apong lalaki nga
banay ni Manahita, ang mga Soreo, 55 ang si: Hatus, Yigal, Bariah, Nearyas ug Safa.
mga manunulat nga nagpuyo sa Jabes: 23 Ang tulo ka anak ni Nearyas mao si

mga Tirateo, Simateo, Sukateo, ang mga Elyoenay, Ezekias ug Azrikam. 24 Ang pito
Kenita nga gikan kang Hamat. Si Hamat ka anak ni Elyoenay mao si Yoadaias,
ang amahan sa kaliwat ni Rekab. Elyasib, Pelaias, Akub, Yohanan, Delayas
ug Anani.
Ang mga anak ni David
Kini sila ang mga anak ni David sam-
1 Uban pang kabanay ni Juda
3 tang didto siya sa Hebron: Ang kama-
4 si:Ang pipila sa mga kaliwat ni Juda mao
1
gulangan mao si Amnon, kansang inahan Farez, Hesron, Karmi, Hur ug Sobal.
mao si Ahinoam gikan sa Jisreel. Ang ika- 2 Si Sobal ang amahan ni Reaias, nga
duha mao si Daniel, kansang inahan mao si amahan pod ni Jahat. Si Jahat ang ama-
Abigail nga taga sa Carmel. 2 Ang ikatulo si han ni Ahuma ug Lahad. Sila ang mga kali-
Absalom kansang inahan mao si Maaka wat sa mga Sorateo. 3 Kini naman ang mga
nga anak ni Hari Talmay sa Gesur. Ang anak ni Etam: si Jizrael ug Jismas ug
ikaupat si Adonias kansang inahan mao si Ibdas, kansang igsoong babaye ginganlag
Hagit. 3 Ang ikalima si Sefatias. Si Abital Haslelponi. 4 Si Penuel maoy amahan ni
ang iyang inahan. Ang ikaunom si Jitream. Gedor. Si Ezer maoy amahan ni Husa. Kini
Ang iyang inahan mao si Egla. 4 Silang ang mga kaliwat ni Hur: ang kamagulan-
unom iyang mga anak didto sa Hebron diin gan si Efrata nga amahan ni Betlehem. 5 Si
naghari siya sulod sa pito ka tuig ug unom Ashur ang amahan ni Tekoa nga dunay
ka bulan. duha ka asawa; si Elea ug Naara. 6 Si
Naghari siya sulod sa 33 ka tuig sa Jeru- Naara mihatag kaniyag upat ka anak: si
salem. Daghan siyag mga anak sa Jeru- Ahuzam, Hefer, Temeita ug si Ahastarita.
salem. 5 Sa iyang asawa nga si Betseba, 7 Si Ashur adunay upat ka anak kang Elea:
anak ni Ammiel, aduna siyay upat ka anak: si Seret, Yishar, Etnan ug Kos. 8 Si Kos
si Sima, Sobab, Natan ug Solomon. Ang maoy amahan ni Anub ug Sobeba. Siya
siyam pa niya ka anak: si 6 Yibhar, Elisua, ang gigikanan sa banay ni Aharhel anak ni
Elpelet, 7 Nogah, Nefeg, Yafia, 8 Elisama, Harum. 9 Mas dungganan si Jabes kaysa
Elyada ug Elifelet. iyang mga igsoon. Gihinganlan siyag Jabes
9 Silang tanan anak ni David, gawas sa iyang inahan kay matud pa niya, “Gi-
pa sa mga anak sa iyang mga puyopuyo. pahimugso ko siya sa tumang kasakait.”
Si Tamar, ang ilang igsoong babaye. 10 Nag-ampo si Jabes sa Diyos ni Israel:

“Kon imo gayod akong hatagag kaayohan,
Mga hari sa Juda tagaan ako nimog daghang yuta. Ubani
10 Kini ang kabanay ni Hari Solomon ako ug luwasa gikan sa bisan unsang
gikan sa amahan ngadto sa anak: Reho- manghilabot o makapasakit kanako.” Ug
boam, Abias, Asa, Josafat, 11 Joram, gihatag kaniya sa Diyos ang iyang gipang-
Ocozias, Joas, 12 Amasias, Azarias, Jotam, ayo.
13 Ahaz, Ezekias, Manases, 14 Amon ug 11 Si Kelub ang igsoon ni Suha maoy

Josias. 15 Si Josias adunay upat ka anak: si amahan ni Mehir, nga amahan ni Eston.
Johanan ang kamagulangan, si Joakim 12 Si Eston adunay tulo ka anak: Si Bet-
447 1 MGA KRONIKAS 5

Rafa, Paseh ug Tehina. Si Tehina amahan ni Rimmon, Token ug Asan, 33 lima tanan.
Ir-Nahas. Ang mga kaliwat nga lalaki atua Kasikbit usab ang mga silingang lungsod
nagpuyo sa Rekab. nga sama kalayo sa Baalat. Didto sila na-
13 Si Kenaz adunay duha ka anak: Si muyo ug mao kini ang listahan sa ilahang
Otoniel ug Seraias. Si Otoniel adunay duha kaliwatan.
ka anak: Si Hatat ug si Meonotay, 14 ang 34 Si Mesobab, Jamlek, Josa nga anak
amahan ni Ofra. Si Seraias amahan ni ni Amasias. 35 si Joel, Jehu nga anak ni
Joab, ang magtutukod sa Walog sa mga Josibias, ang anak ni Seraias, ang anak ni
Artesano, diin nagpuyo ang hanas nga Asiel. 36 Si Elyoenay, Yaakoba, Yesohaias,
kalalakin-an. Asaias, Adiel, Jesimiel, Benaias, 37 Ziza
15 Si Kaleb, ang anak ni Yefone adunay nga anak ni Sifi, ang anak ni Alon, ang
tulo ka anak: Si Iru, Ela ug Naan. Ang anak anak ni Jedaias, ang anak ni Simri ug ang
ni Ela mao si Kenaz. anak ni Semaia. 38 Kining gilistang mga
16 Ang mga anak ni Jehalel mao si Zif, lalaki mao ang mga pangulo sa tagsatagsa
Zifa, Tiriya ug Asarel. nilang tribo. Midaghan pag-ayo ang ilahang
17 Si Ezra adunay upat ka anak: Si Yeter, mga pamilia. 39 Sa ilang pagpangita og ka-
Mered, Efer ug Yalon. Ang asawa ni Mered sibsiban sa gipanag-iya nilang mga hayo-
nga si Bitia, anak sa hari sa Ehipto, miha- pan miadto sila sa agianan sa Gerar hang-
tag kaniyag usa ka anak nga babaye nga si tod sa sidlakang bahin sa walog, 40 diin
Miryam ug duha ka lalaki nga si Samay ug nakakita silag maayo ug abundang sibsiba-
Yisbah. Si Yisbah ang amahan ni Estemoa. nan. Ang yuta halapad, walay problema ug
18 Si Mered aduna poy asawa nga naggikan malinawon. Kanhi, mga kaliwat ni Kam ang
sa tribu ni Juda nga mihatag kaniyag tulo nagpuyo didto sa wala pa sila miabot.
ka anak: Si Yereb amahan ni Gedor; si 41 Kining gilistang mga lalaki miabot sa

Heber, amahan ni Soko; ug si Yekutiel, panahon ni Hari Ezekias sa Juda. Gisulong
amahan ni Zanoah. nila ang mga Kameo ug mga Meuneo nga
19 Si Odia nangasawa sa igsoon ni nagpuyo didto. Gihurot nilag patay. Ang ti-
Naham. Ang ilang banay maoy kagikan sa mailhan sa ilahang paggun-ob kanila anaa
kaliwat ni Garma; ug Estemoa nga usa ka gihapon hangtod karon. Mipuyo sila didto
Macateo. kay aduna may kapasibsiban sa ilahang
20 Ang mga anak ni Simon: si Ammon, mga hayopan.
Rina, Ben-Hanan ug Tilon. Ang mga anak 42 Gisulong sa kinyentos ka Simeonita

ni Yisi: si Soket ug Baen-Soket. ang mga bukid sa Seir. Gipangulohan sila
21 Ang mga anak ni Sela nga anak ni nila Pelatias, Nearyas, Refaias ug Uziel,
Juda: si Er, amahan ni Leka, Lada nga mga anak ni Isi. 43 Ilang gipamatay ang
amahan ni Maresa ug sa mga tighimog si- mga nahibilin pang Amalecita nga miikyas
nina nga nagpuyo sa Bet-Asbea. 22 Si Lada unya didto sila nagpuyo.
usab anag amahan ni Jokim ug sa kataw- Ruben
han nga nagpuyo sa Koseba; ni Joas ug ni
Zaraf nga naghari sa Moab ug sa Jasubi Mao kini ang mga kaliwat ni Ruben,
1

Lehem. (Dugay na kaayo kining nahitabo.)
5 ang kamagulangan ni Israel. (Siya ang
23 Tighimo silag kolon ug nagpuyo sa lung- kamagulangan, apan dihang nakighilawas
sod sa Netaim ug Gederah; mipuyo sila siya sa puyopuyo sa iyang amahan, ang
didto ug nagtrabaho alang sa hari. iyang katungod isip kamagulangan nawag-
tang. Gihatag kini sa mga anak ni Jose nga
Simeon anak ni Israel. Busa dili gilista si Ruben sa
24 Si Simeon adunay lima ka anak; si listahan sa mga kaliwat nga anaay katu-
Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah ug Saul. ngod isip kamagulangan. 2 Ug bisan man
25 Anak ni Saul si Salum, ug apo niya si lig-on si Juda kay sa iyang mga igsoon ug
Mibsam; ug apo sa tuhod si Misma. 26 Ang gikan kaniya miguwa ang usa ka pangulo,
mga anak ni Misma mao si Hamuel, Zakkur ang katungod isip kamagulangan didto
ug Simi. 27 Si Simi adunay dyesesays ka gihatag kang Jose.)
anak nga lalaki ug unom ka babae apan 3 Mao kini ang mga anak ni Ruben, ang

ang iyang mga igsoon dyotay rag anak. Dili kamagulangan ni Israel: si Henok, Palu,
midaghan ang ilang banay, dili sama sa Hesron ug Karmi.
kadaghan sa banay ni Juda. 4 Ang mga kaliwat ni Joel: si Semaias
28 Mipuyo sila sa Berseba, Molada ug iyang anak, Gog iyang anak, Simi iyang
Hasar-Sual; 29 Si Bila, Esem ug Tolad; 30 Sa anak, 5 Mica, iyang anak, Reaias iyang
Betuel, Horma ug Siklag; 31 Sa Bet-Mar- anak, Baal iyang anak ug 6 si Beera iyang
habot, Hasar-Susim, Bet-Biri ug Saarayim. anak. Si Bera ang gidala ni Hari Teglat-
Mao kini ang ilahang mga lungsod hangtod falasar sa Asiria agig bihag. Siya ang pa-
nga mihari si David. 32 Ang ilang kasikbit ngulo sa mga Rubenita. 7 Mao kini ang
nga mga lungsod mao ang Etam, En- iyang mga paryenti, nagpundok sumala sa
1 MGA KRONIKAS 5 448

ilang kaliwatan: Si Jeiel ang hepe, unya si mga diyosdiyos sa katawhan nga gipapa-
Zecarias; 8 si Bela nga anak ni Azaz, ang hawa sa Diyos sa kayutaan. 26 Busa, gidala
anak ni Sema ug ang anak ni Joel. Nag- sa Diyos sa Israel ang kasuko ni Hari Pul sa
puyo sila sa Aroer hangtod sa Nebo ug Asiria (Hari Teglatpilneser usab ang lain
Baal-Meon. 9 Miabot pa kini sa sidlakan niyang ngalan) batok kanila. Iyahang gibi-
hangtod sa kilid sa disyerto paingon sa hang ang mga tribu ni Ruben, Gad ug ang
salog sa Eufrates. Ang ilang mga hayopan katunga-tribo ni Manases ug gidala sa
midaghan didto sa Gilead. Kalah duol sa Habor ug sa sapa sa Gozan.
10 Sa mga adlaw ni Saul nakiggubat sila Atua gihapon sila didto hangtod karon.
batok sa mga Hagareo nga nangapildi.
Levi
Busa, gipuy-an nila ang puy-anan sa mga
Hagareo ug nagkatag sila sa tibuok Gilead. Si Levi adunay tulo ka
1 anak: Si
6 Gerson, Kehat ug Merari.
Gad 2 Ang mga anak ni Kehat: si Amram,
11 Ang mga anak ni Gad mipuyo atbang Ishar, Hebron ug Uziel.
kanila, sa yuta sa Basan hangtod sa Salka. 3 Ang mga anak ni Amram: si Aaron,
12 Ang una si Joel, unya si Safan, Jany ug Moises ug Miriam.
Safat sa Basan. Ang mga anak ni Aaron: si Nadab,
13 Ang ilang mga paryente, pamipamil- Abihu, Eleazar ug Itamar.
4 Si Eleazar maoy amahan ni Pinehas, si
ya mao sila: Micael, Mesulam, Seba, Jorai,
Jakan, Zia ug Eber – pito silang tanan. Pinehas maoy amahan ni Abisua,
14 Sila ang mga anak ni Abihail, anak ni 5 si Abisua maoy amahan ni Buki, si

Huri, anak niYaroah, anak ni Gilead, anak Buki maoy amahan ni Uzi,
6 si Uzi maoy amahan ni Zeraya, si
ni Mikael, anak ni Yasisay, anak ni Jado,
anak ni Buz. 15 Si Ahi nga anak ni Abdiel ug Zeraya maoy amahan ni Merayot,
7 si Merayot maoy amahan ni Amaria, si
apo ni Guni maoy pangulo niining banaya.
16 Nagpuyo sila sa Gilead ug sa Basan Amaria maoy amahan ni Ahitub,
8 si Ahitub maoy amahan ni Zadok, si
sa mga lungsod didto ug sa mga sibsiba-
nan sa Saron. 17 Nalista kinging tanan sa Zadok maoy amahan ni Ahimaas,
9 si Ahimaas maoy amahan ni Asaria, si
listahan sa pamilya sa mga adlaw pa ni hari
Jotam sa Juda ug Hari Jeroboam sa Israel. Asaria maoy amahan ni Johanan,
18 Ang katawhan ni Ruben, ni Gad ug 10 si Johanan maoy amahan ni Asaria

katunga sa tribu ni Manases adunay (siya ang nagsilbig pare sa templo nga
44,760 ka banggiitang mga lalaki nga gitukod ni Solomon sa Jerusalem),
11 si Asaria maoy amahan ni Amaria, si
andam sa pagkasundalo. Makahibalo sila
paggamit sa mga taming, espada ug pana. Amaria maoy amahan ni Ahitub,
12 si Ahitub maoy amahan ni Zadok, si
Hanas sila sa pakiggubat. 19 Nakiggubat
sila batok sa mga Hagareo, mga tribu ni Zadok maoy amahan ni Shalum,
13 si Shalum maoy amahan ni Hilkia, si
Jetur, Nafis ug Nodab. Gitabangan sila sa
pakig-away. 20 Busa, gipadaog sila sa Hilkia maoy amahan ni Asaria,
14 si Asaria maoy amahan ni Seraya ug
Diyos batok sa mga Hagareo ug sa mga
midapig kanila tungod kay nangayo silag si Seraya maoy amahan ni Jehosadak.
tabang sa Diyos sa ilahang pagpakiggubat. 15 si Jehosadak maoy gipabalik dihang

Gitubag ang ilahang pangaliya kay misalig gipabihag ni Yahweh ang mga taga Juda ug
sila kaniya. 21 Ilang gikuha ang kahayopan Jerusalem sa kamot ni Nabucodunosor.
sa mga Hagareo; ang 50,000 ka kamelyo 16 Ang mga anak ni Levi: si Gerson,

250,000 ka karnero ug 2,000 ka asno. Kehat ug Merari.
22 Nagdala pod silag 100,000 ka bihag. 17 Kini ang mga anak ni Gerson mao sila

Apan daghan sa ilang mga kaaway ang si Libnio ug Simi.
gipamatay kay gubat man kini sa Diyos. 18 Ang mga anak ni Kehat: si Amram,
Ug namuyo sila sa teritoryo sa mga Yishar, Hebron ug Uziel.
Hagareo. 19 Ang mga anak ni Merari: si Mahli ug

Musi. Mao kini ang pamilya ni Levi sumala
Katunga-tribo ni Manases
sa ilang kagikanan.
23 Ang katunga-tribo ni Manases mipuyo 20 Ang mga kaliwat ni Gerson: si Libni,
sa tungatunga sa Basan ug Baal-Hermon, Yahat, Zimma, 21 Joah, Iddo, Zerah ug
sa Senir ug sa Bukid sa Hermon. Daghan Jeateray.
kaayo sila. 24 Si Eser, Isi, Eliel, Azriel, Jere- 22 Ang mga kaliwat ni Kehat: si Ami-
mias, Hodavias ug Jahdiel maoy mga pa- nadab iyang anak, Kore iyang anak, Asir
ngulo sa mga banay, mga isog ug bang- iyang anak, 23 Elkana iyang anak, Ebyasaf
tugang manggugubat ug pangulo. iyang anak, Asir iyang anak, 24 Tahat iyang
25 Apan dili sila matinuoron sa Diyos anak, Uriel iyang anak ug Saul iyang anak.
ang ilang kagikanan. Ilang gisimba ang 25 Si Elkana dunay duha ka anak, si
449 1 MGA KRONIKAS 6

Amasay ug Ahimot. 26 Si Elkana iyang iyang anak, Amarias iyang anak, Ahitubi-
anak, si Sufay iyang anak, Nahat, 27 Eliab yang anak, 53 Sadok iyang, ug si Ahimas
iyang anak, Jerohaim iyang anak, Elkana iyang anak.
iyang anak, ug si Samuel iyang anak. 28 Si 54 Kini ang mga lugar nga ilang gipuy-
Samuel adunay duha ka anak: Si Joel ug an, sumala sa mga utlanan. Sa mga anak
Abias. ni Aaron sa banay ni Kehatita (ang gisa-
29 Ang mga kaliwat ni Merari: si Mahli, ngonan sa unang bahin sa yuta,) ilang
Libni iyang anak, 30 Simi iyang anak, Uza 55 gihatag ang Hebron sa yuta sa Juda ug

iyang anak, Simca iyang anak, Haggias ang kasikbit nga sibsibanan 56 Ang kauma-
iyang anak ug Asaias iyang anak. han ug mga balangay niining lungsora
gihatag kang Caleb, anak ni Jefone. 57 Ang
Ang mga musikero sa templo nga mga lungsod gihatag sa mga kaliwat ni
31 Mao kini ang mga tawo nga gitudlo ni Aaron: ang Hebron-siyudad nga kadang-
David aron mangulo pagkanta sa templo ni pan, Yatir, Libna, 58 Hilen, Debir, 59 Asan ug
Yahweh pag-abot sa arka didto. 32 Sila Betsemes uban sa mga sibsibanan nga
maoy responsabli sa mga kanta sa Balaang duol niini. 60 Sa tribu ni Benjamin gihatag
Tolda, sa Toldang Tagboanan hangtod nga kanila ang mosunod nga mga lungsod
natukod ni Solomon ang Templo ni Yahweh uban sa ilang sibsibanan: Geba, Alemet,
sa Jerusalem. Gituman nila ang ilang gim- Anatot. Miabot og trese ang tanang lung-
buhaton sumala sa Balaod. sod nga gihatag kanila aron kapuy-an sa
33 Ania ang mga ngalan sa mga tawong ilang mga pamilya.
mibuhat niini uban sa ilang mga anak: Sa 61 Sa uban pang kabanayan ni Kehat, sa

banay ni Kehat: Si Herman, ang musikero, tagsa tagsa ka pamilya, ka lungsod ang
anak ni Joel nga anak ni Samuel, 34 anak ni gihatag gikan sa tribu sa katungang tribu ni
Elkana, anak ni Jeroham, anak ni Eliel, Manases. 62 Ang kabanayan ni Gerson, sa
anak ni Toah, anak ni Suf, 35 anak ni tagsa tagsa ka pamilya, gihatagan og trese
Elkana, anak ni Mahat, anak ni Amasay, ka lungsod gikan sa tribu ni Aser, Neftali ug
36 anak ni Elkana, anak ni Joel, anak ni gikan sa tribu ni Manases sa Basan. 63 Ang
Azarias, anak ni Sofonias, 37 anak ni Tahat, kabanayan ni Merari, sa tagsa-tagsa ka
anak ni Asir, anak ni Ebyasah, anak ni pamilya, gihatagag ang dose ka lungsod
Kore, 38 anak ni Yisear, anak ni Kehat, anak gikan sa mga tribu ni Ruben, Gad ug
ni Levi, anak ni Jacob. Zabulon. 64 Ang katawhan sa Israel mihatag
39 Ang katabang ni Herman nga si Asaf niining mga lungsora uban sa ilang sibsiba-
mao ang nangulo sa ikaduhang grupo sa nan sa mga Levita.
manganganta. Si Asap anak ni Berekias, si 65 Nakadawat sila gikan sa mga tribu ni

Berekias anak ni Sima, 40 nga anak ni Juda, Simeon ug Benjamin sa mga lungsod
Mikael, nga anak ni Basias, nga anak ni nga sila na ang mihatag og ngalan.
Malakias, 41 nga anak ni Etni, nga anak ni 66 Ang mga Kehatita nakadawat sa mga
Zerah, nga anak ni Adanias, 42 nga anak ni lungsod gikan sa tribu ni Efraim pinaagi sa
Etan, nga anak ni Ziam, nga anak ni Simi, ripa. 67 Gihatag kanila ang mosunod nga
43 nga anak ni Yahat, nga anak ni Gerson,
mga lungsod uban sa ilang sibsibanan: ang
nga anak ni Levi. Sikem, ang syudad nga kadangpan sa
44 Ug sa uban pa nilang katabang atua bungtod sa Efraim, Gezer, 68 Yokmean, Be-
sa wala ang mga Merareo: sila si Etan nga toron, 69 Ayalon, Gat-Rimmon. 70 Sa tribu
anak ni Kisi, nga anak ni Abadi, nga anak sa katungang tribu ni Manases, gihatag
ni Maluk, 45 nga anak ni Asabias, nga anak kanila ang mga lungsod sa Aner ug Bileam
ni Amasias, nga anak ni Helkias, 46 nga uban sa sibsibanan.
anak ni Amasi, nga anak ni Bani, nga anak 71 Ang kabanayan ni Gerson, sa tagsa
ni Semer, 47 nga anak ni Mahli, nga anak ni tagsa ka pamilya, gihatagan niining mosu-
Musi, nga anak ni Merari, nga anak ni Levi. nod nga mga lungsod uban sa sibsibanan.
48 Ang ilang igsoon nga mga Levita, tig- Sa tribu sa katungang tribu ni Manases ang
bantay sa Balaang Tolda sa Templo ni Yah- Golan sa Basan ug ang Astarot. 72 Sa tribu
weh. 49 Si Aaron ug ang mga kaliwat tigsu- ni Isacar: ang Keder, Dobrat, 73 Ramot ug
nog sa mga halad sa altar alang sa halad- Anem. 74 Sa tribu ni Aser; ang Masar
sinunog ug sa altar sa insenso. Sila ang Abdon, 75 Hukak ug Rehob. 76 Sa tribu ni
reponsable sa tanang buluhaton sa labing Neftali: ang Kedes sa Galilea, Hammon ug
balaang lugar ug sa paglimpyo sa mga sala Kiriat-Yearim.
sa Israel sumala sa tugon ni Moises, ang 77 Sa uban pang kabanayan ni Merari,
ulipon sa Ginoo. gihatag ang mosunod nga mga yuta uban
50 Kini ang kaliwatan ni Aaron: si Eleazar sa mga sibsibanan. Sa tribu ni Zabulon:
iyang anak, Pinehas iyang anak, Abisua ang Rimmon ug Tabor. 78 Sa tribu ni Ruben,
iyang anak, 51 Buki iyang anak, Uzzi iyang unahan sa sapa sa Jordan duol sa Jerico:
anak, Zerahias iyang anak, 52 Merayot ang Beser sa taas ug patag nga yuta, ang
1 MGA KRONIKAS 6 450

Jasa, 79 Kedemot ug Mefat. 80 Sa tribu sa adunay duha ka anak nga lalaki: Si Ulam
Gad: ang Ramot sa Gilead, Mahanaim, ug Rekem.
81 Hesbon ug Yaser kauban ang mga sib- 17 Si Ulam adunay anak nga gihinganlag
siban niini. Bedan. Sila ang mga kaliwat ni Gilead, ang
anak ni Makir ug apo ni Manases. 18 Ang
Isacar
igsoong babaye ni Gilead dunay ka anak:
Mao kini ang mga anak ni Isacar: Si
1
Si Ishod, Abiezer ug Mahla.
7 Tola, Pua, Jasub ug Simron. 19 Si Semida adunay upat ka anak: Si
2 Ang mga anak ni Tola: Si Uzzi, Refaya,
Akyan, Sikem Liki ug Aniam.
Yeriel, Yajmai, Yibsan ug Samuel. Sila ang
mga pangulo sa pamilya sa kaliwat ni Tola Efraim
ug mga inilang manggugubat. Sa pana- 20 Mao kini ang mga kaliwat ni Efraim: si
hon ni David, ang ilang kaliwatan miabot Sultelah, Bared iyang anak, Tahat iyang
og 22,600. Si Uzzi adunay usa ka anak nga anak, Elada iyang anak, Zabad iyang anak
si Yisraya. 3 Samtang si Yizraya adunay ug Zutela iyang anak. Aduna pay duha ka
upat: Si Mikael, Abdias, Joel ug Yisya si- anak si Efraim: si Ezer ug Elead 21 nga
lang lima nga hepe 4 nga napugos pagpa- gipatay dihang misulay sila pagkawat og
lista sa ilang kasundalohan: 36,000 kay mga hayopan nga gipanag-iya sa kataw-
daghan man silag mga asawa ug mga han sa Gat. 22 Si Efraim, ang ilang amahan,
anak. 5 Miabot 87,000 ka lalaki ang mang- nagbangotan sulod sa dugay nga panahon
gugubat, sa listahan sa pamilya sa tanang ug ang ilang mga igsoon miabot pagli-
kaliwatan ni Isacar. ngaw kaniya. 23 Unya, nakighilawas si
Benjamin Efraim sa iyang asawa nga nagmabdos ug
nanganak sa usa ka batang lalaki. Gihi-
6 Si Benjamin adunay tulo ka anak: Si
nganlan siyag Beria tungod sa mga pro-
Bela, Beker ug Jediael. blema nga miabot sa ilang pamilya. 24 Ang
7 Si Bela adunay lima ka anak: Si Esbon,
anak nga babaye ni Beria nga si Sera mi-
Uzzi, Uziel, Yerimot ug Iri mga pangulo sa tukod sa ubos ug sa ibabaw nga Betoron
pamilya ug inilang manggugubat. Miabot og Uzen-Sera.
22,034 ka lalaki ang manggugubat sa lista- Si Efraim aduna pay anak nga gihingan-
han sa pamilya sa kaliwatan ni Bela. lag Repa. Ang mga kaliwat ni 25 Repa mao
8 Si Beker dunay siyam ka anak: Si
kining mosunod: si Reset, Telah iyang
Zemira, Yoas, Elyoenai, Eliezer, Omri, Yere- anak, Tahan iyang anak, 26 Laedan iyang
mot, Abiya, Anatot ug Alamet. 9 Miabot anak, Amihud iyang anak, Elisama iyang
20,200 ka lalaki ang manggugubat sa lista- anak, 27 Nun iyang anak, ug Josue iyang
han sa pamilya sa kaliwatan ni Beker. anak.
10 Si Jediael dunay usa ka anak, si Bilan. 28 May kayutaan ug kabalayan sila sa
Si Bilan adunay pito ka anak: Si Jehus, Betel ug sa mga lungsod niini sa Naron
Benjamin, Ehud, Kenana, Tarsis ug Ahisa- paingon sa sidlakan, sa Gezer ug sa mga
kar. 11 Mga pangulo silang tanan sa mga lungsod niini paingon sa kasadpan, sa
pamilya. Miabot og 17,200 ka lalaki ang Sikem ug sa mga lungsod niini, hangtod sa
manggugubat na andam makiggubat. Ai ug sa mga lungsod niini. 29 Ang Betsan,
12 Gikan sa kaliwatan ni Ir ang mga
Tanac, Megido, Dor ug ang mga lungsod
Supeo ug Hupeo ug ang mga Huseo gikan niini, gipanag-iya sa mga kaliwat ni Mana-
sa kaliwatan ni Aher. ses. Niining mga lugara nagpuyo ang mga
kaliwat ni Jose nga anak ni Israel.
Neftali
13 Si Neftali dunay upat ka anak: Si Aser
Jahasiel, Guni, Yeser ug Salum nga mga 30 Si Aser adunay upat ka anak nga lala-
kaliwat ni Bila. ki: si Imna, Isva, Isvi ug Beria; ug usa ka
Manases
babaye nga si Zerah. 31 Ang mga anak ni
Beria: si Heber ug Malkiel, ang amahan ni
14 Si Manases adunays anak sa iyang
Birzavia. 32 Si Heber adunay tulo ka anak
puyopuyo nga Aramea. Gihinganlag Asriel nga lalaki: si Jaflet, Somer ug Jotan; ug
an iyang anak. Iya pod anak si Makir, ang usa ka anak nga babaye nga si Sua. 33 Si
amahan ni Gilead. 15 Nakigminyo si Makir Jaflet adunay tulo ka anak: si Pasac, Bimal
sa mga Hupeo ug Supeo. Ang iyang igso- ug Aswat. 34 Si Somer, ang iyang igsoong
ong babaye mao si Maaka. Ang uban pang lalaki, aduna poy tulo ka anak: si Roega
kaliwat ni Makir ginganlag Zelofhad. Ang Huba ug Aram. 35 Ang iyang igsoon nga si
mga anak ni Zelofhad pulos babaye. Helem adunay upat ka anak: si Sofah,
16 Si Maaka nga ang asawa ni Makir, Himna, Seles ug Amal. 36 Ang mga anak ni
nanganak og duha ka batang lalaki nga Sofah: Si Suah, Harnefer Sual, Beri ug
ilang gihinganlag Peres ug Seres. Si Peres Yimra, 37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Itran
451 1 MGA KRONIKAS 9

ug Beera. 38 Ang mga anak ni Jeter: ni Saul, Si Saul amahan ni Jonatan, Mal-
Jefone, Pispa ug Ara. 39 Ang mga anak ni kisua, Abinadab ug Isbaal. 34 si Mepibaal,
Ula: si Arah, Baniel ug Risya. 40 Mao kining anak ni Jonatan. Si Mepibaal maoy ama-
tanan ang mga kaliwat ni Aser, mga pan- han ni Mika. 35 Ang mga anak ni Mika: si
gulo sa pamilya, mga isog nga manggugu- Piton, Melek, Tarea ug Ahaz. 36 Si Ahaz,
bat ug mga bantugan nga pangulo. Ang ang amahan ni Joada; si Joada, amahan ni
tanan mokabat og 26,000 ka lalaking an- Azmavet ug Zimri. Si Zimri, amahan ni
dam nga manggugubat. Mosa, 37 ug si Mosa amahan ni Binan. Ang
iyang mga anak si Rafa, si Eleasa ug si
Kaliwatan ni Saul ang Benjaminita Asel. 38 Si Asel adunay unom ka anak si
Si Benjamin maoy amahan ni Bela,
1 Askirim, Bokru, Ismael, Searias, Obadias
8 ang iyang kamagulangan, si Asbel ang ug Hanan. Mga anak silang tanan ni Asel.
iyang ikaduha, si Ahram ang ikatulo, 2 si 39 Ang mga anak ni Esek nga iyang igsoon:

Noja ang ikaupat ug ni Rafa ang ikalima. si Ulam, ang kamagulangan; si Jeus, ika-
3 Si Bela adunay mga anak: si Adar, Abi- duha; ug si Elipelet, ikatulo. 40 Si Ulam adu-
hud, 4 Abisua, Naman ug Ahoah, 5 Gera, nay mga anak: mga tambok ug manggu-
Sefufan ug Huram. gubat nga mga alaki, hanas sa pana. Dag-
6 Kini ang mga anak ni Ehud, mga pan- han kaayo silag mga anak ug apo. 150
gulo sila sa mga namuyo sa Geba. Gibihag silang tanan, ang mga anak ni Benjamin.
sila ngadto sa Manahat: 7 si Naaman, Ahias
ug Gera, ang nagdala kanila isip bihag. Si 1Ang tanang Israelita gilista sumala sa
Gera ang amahan ni Uza ug Ahud. 8 Kini 9 ilang kaliwatan. Apan gilista sila sa
ang mga anak ni Seharaim didto sa kapa- libro sa mga Hari sa Israel.
tagan sa Moab human niya bulagi ang
iyang mga asawa nga si Husim ug Bara. Ang mga katawhan sa Jerusalem
9 Sa bag-o niyang asawa mao kini ang
Ang taga Juda, gibihag sa Babilonia tu-
iyang mga anak: Jobab, Sibia, Mesa, ngod sa ilang kawalay pagtoo. 2 Ang unang
Malcam. 10 Jeus, Sekiya ug Mirma. Sila ang nakabalik sa ilang mga lungsod ug sa ilang
iyang mga anak, mga pangulo sa pamilya. kayutaan mao ang pipila ka mga Israelita,
11 Ang iyang mga anak kang Husim mga pari, Levita ug katabang sa templo.
mao sila sa Abitut ug Elpaal. 12 Ang mga 3 Busa, didto sa Jerusalem nagpuyo ang
anak ni Elpaal: si Eber, Misan ug Semer, mga kaliwat ni Juda, Benjamin, Efraim ug
ang nagtukod sa Ono ug Lod ug sa ilang Manases. Mao kini sila:
silingang kalungsoran. 4 si Utay, anak ni Aminadab, anak ni Uri,
13 Si Beria ug Sema, mga pangulo sa
anak ni Imri, anak ni Bani, usa sa mga
mga pamilya sa mga nagpuyo sa Ayalon. anak ni Peres nga anak ni Juda. 5 Sa mga
Gipapahawa nila ang mga tawo nga nag- Selanita: Si Asaya, ang kamagulangan ug
puyo sa Gat. 14 Iyang igsoong lalaki si ang iyang mga anak. 6 Sa mga anak ni
Sasak ug si Jeremot, 15 Zebadias, Arad, Zerah: Si Jehuel. Mao usab ang ilang mga
Heder, 16 Mikael, Yispa ug Joha, mga anak paryenti. 690 ang tanan.
nila ni Beria. 17 Si Zebadias, Mesulam, 7 Sa tribu ni Benjamin: Si Salu nga anak
Hizki, Heber, 18 Ismerai, Yizlia ug Jobab, ni Mesulam, anak ni Hodavia, anak ni
maoy mga anak ni Elpaal. 19 Si Yakim, Hasenua; 8 si Ibney nga anak ni Jeroham; si
Zikri, Zabdi, 20 Elyoenai, Silitai, Eliel, Elam nga anak ni Uzzi, anak ni Mikri; si
21 Adaya, Baraya, ug Semarat, maoy mga
Mesulam nga anak ni Sefatya, anak ni
anak ni Simei. Reuel, anak ni Ibniya. 9 Ang mga tawo gi-
22 Si Jispan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri,
kan sa kaliwat ni Benjamin moabot 956
Hanan, 24 Hanania, Eylam, Anatotias, kadaghan sumala sa listahan sa ilang kali-
25 Ipdaias ug Peniel, maoy mga anak ni
watan. Mga pangulo sa pamilya kining
Sasak. 26 Si Samserai, Seharias, Atalia, tanang lalaki.
27 Yarsias, Elias ug Zikri, maoy mga anak ni 10 Sa mga pari: sila si Jedaya, Jeoyarib,
Jeroham. Jakin ug 11 Azarias nga anak ni Helkias,
28 Sila ang mga pangulo sa mga pamil-
anak ni Mesulam, anak ni Sadok, anak ni
ya nga gigrupo sumala sa ilang kaliwatan. Merayot, anak ni Ahitub, ang tigmando sa
Nagpuyo sila sa Jerusalem. balay sa Ginoo. 12 Si Adoya nga anak ni
29 Didto sa Gibeon nagpuyo si Abi-
Jeroham, anak ni Pahsur anak ni Malkiya;
Gibeon kansang asawa mao si Maaka. si Maesai nga anak ni Adiel, anak ni Jahze-
30 Ang iyang kamagulangan mao si Abdon,
rat, anak ni Mesulam, anak ni Mesalemit,
unya si Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31 Ge- anak ni Immer. 13 Aduna silay mga paryen-
dor, Ahio, Zeker 32 ug Miklot nga maoy ti nga mga pangulo sa mga pamilya. Mil
amahan ni Simea. Nagpuyo pod sila duol syetesyentos saysyenta ka lalaki sila nga
sa ilang kaparyentihan sa Jerusalem. mohimo sa mga buluhaton didto sa Templo
33 Si Ner amahan ni Kis: Si Kis amahan ni Yahweh.
1 MGA KRONIKAS 9 452
14 Sa mga Levita: sila si Semaya nga sa pagpaguwa sa mga pan sa kada adlaw
anak ni Hasub, anak ni Azrikam, anak ni sa pahulay.
Hasabia sa mga anak ni Merari; 15 si Bak- 33 Sila ang mag-aawit, mga pangulo sa
bakar, Heres, Galel, Matania nga anak ni mga pamilyang Levitico. Kon wala silay
Mika, anak ni Zikri, anak ni Asaf, 16 si Oba- trabaho adto sila magpundo sa mga kwar-
dia nga anak ni Semeya, anak ni Galal, to sa Templo. Adlaw ug gabii ang ilang tra-
anak ni Yedutun ug Berekias nga anak ni baho.
Asa, anak ni Elkana nga nagpuyo sa mga 34 Sila ang pangulo sa mga pamilyang
balangay sa mga Netofat. Levita nga gigrupo, sa tagsa-tagsa ka pa-
17 Ang mga tigbalantay sa ganghaan: si milya. Ang maong mga pangulo nagpuyo
Salum, Akub, Talmon, Ahiman ug ang sa Jerusalem.
ilang kaparyentihan. Si Salum ang ilang
dakudako. 18 Nagbantay sila sa harianong Ang kagikanan ni Saul
ganghaan dapit sa sidlakan. Sila ang tig- 35 Didto sa syudad sa Gibeon nagpuyo si
bantay sa ganghaan sa kampo sa mga Jeuel nga amahan si Gibeon. Ang asawa ni
Levita. 19 Si Salum nga anak ni Kore kang Jeuel mao si Maaka. 36 Ang iyang kamagu-
Ebiasaf, anak ni Korah, uban sa iyang mga langan mao si Abdon, unya si Sur, Kis,
igsoong Korieta, sa mao ra gihapong pa- Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ahio ug Zaca-
milya, maoy responsabli sa mga serbisyo rias. 38 Si Miklot maoy amahan ni Simeam.
liturhiko: mga “tigbantay sa tugkaran sa Ang ilang mga kaliwat nagpuyo sa Jeru-
Tolda,” kay ang ilang mga amahan mao salem duol sa ubang kabanayan sa ilang
may mibantay sa pultahan sa kampo ni mga pamilya.
Yahweh. 20 Sa usa ka higayon, si Pinhas 39 Si Ner amahan ni Kis, si Kis ni Saul,
nga anak ni Eleazar nagmando kanila ug ug si Saul amahan ni Jonatan, Malkisua,
mialagad kang Yahweh. 21 Si Zacarias nga Abinadab ug Esbaal. 40 Ang anak ni Jona-
anak ni Meselemia mao ang tigbantay sa tan nga si Meribaal amahan ni Mika. 41 Si
ganghaan paingon sa Toldang Tagboanan. Mika adunay upat ka anak: si Piton, Melek,
22 Pinili ang tanang magbalantay sa gang-
Takrea ug Ahaz. 42 Si Ahaz amahan ni
haan sa mga tugkaran; miabot silag mga Jaera, ug si Jaera, ni Alemet, Azmawet ug
212 ka lalaki ug nalista silang tanan sa Zimri. Si Zimri, ni Mosa; 43 Si Mosa ni
lainlaing kabalangayan. Gipili sila ni David Binoa, ang amahan ni 44 Rafaya, amahan ni
ug ni Samuel, ang manalagna tungod sa Elcazar, amahan ni Asel. Si Asel adunay
ilang pagkamatinuoron. 23 Sila ug ang ilang unom ka anak: si Azrikam, ang iyang ka-
anak maoy nagkuha sa katungdanan sa magulangan, unya si Ismael, Bokru, Sea-
pagkamagbalantay sa mga ganghaan sa ria, Obadia ug Hanan. Sila ang mga anak ni
balay ni Yahweh, ang balay sa Tolda. 24 Ang Asel.
tigbantay sa mga ganghaan nagtindog sa
upat ka bahin: sa sidlakan, kasadpan, ami- Naghikog si Saul
hanan ug habagatan. 25 Ang ilang mga par-
10 ugAng mga Pilisteo miataki sa Israel;
1
yenti nga kabaranggayan moabot aron ang mga Israelita nanalagan; ang
pagtabang kanila sulod sa usa ka semana uban gipatay sa Bukid sa Gilboa. 2 Ang
sa pipila na ka higayon. 26 Ang upat ka pa- mga Pilisteo migukod kang Saul ug ilang
ngulong tigbantay sa mga ganghaan atua gipatay si Jonatan, Abinadab ug Malkisua,
na nagpuyo. Ang pipila nila responsabli sa mga anak ni Saul. 3 Migrabi ang panag-
mga lawak ug panudlanan sa balay sa sangka ni Saul. Naigo siya sa mga udyong
Ginoo. 27 Adto sila magpalabay sa kagab- sa iyang kontra ug hilabihan ang iyang
hion sa presinto sa balay ni Yahweh. Ang pagkasamad. 4 Unya, giingnan ni Saul ang
ilang responsabilidad mao ang pagbantay batan-ong nagdala sa iyang hinagiban:
ug pag-abli niini. “Ibta ang imong espada ug patya ko. Dili
28 Ang pipila kanila maoy responsable
ko gustong moabot kining mga Pilisteo
sa mga kabtangan alang sa pagsimba; ila mga walay pagtoo sa Diyos ug motutok
kining iphon kada pagsulod ug pagkuha kanako.” Apan nahadlok ang batan-on ug
niini. 29 Ang uban gipiyalan sa kasangka- wala siya mohimo niini. Busa, gikuha ni
pan sa balay ug sa tanang balaang kahi- Saul ang iyang espada ug iyang gihansak
manan, sa mga maayong harina, sa bino, sa iyang kaugalingon. 5 Ang batan-on mi-
sa lana, sa insenso, ug sa mga lamas. kuha pod sa iyang espada ug naghikog.
30 Apan ang mga pari ra ang makahimo 6 Mao ni ang kamatayon ni Saul, siya ug
pagsagulsagol sa lamas. ang iyang tulo ka anak.
31 Usa sa mga Levita, si Matitiya, ang 7 Ang tanang Israelita didto sa walog

kamagulangan ni Salum nga Koreita, res- nakadungog nga nanalagan ang kasunda-
ponsable sa mga halad nga kinahanglang lohan, ug nga si Saul ug ang iyang mga
lutoon sa kalaha. 32 Ang pipila sa ilang ka- anak patay na. Busa, ilang gibiyaan ang
paryentihan, ang mga Koreita, responsable ilang mga lungsod ug nanalagan. Unya,
453 1 MGA KRONIKAS 11

nangabot ang mga Pilisteo ug mipuyo ni- Ang mga kampyon ni David
ining lugara. 10 Kini sila ang mga iniladong manggu-
8 Pagkasunod adlaw, nangabot ang mga
gubat ni David. Ang nakigbisog uban kani-
Pilisteo aron huboan ang mga patay. Nakit- ya ug sa tibuok Israel sa iyang pagmando
an nila si Saul ug ang iyang mga anak sa aron paghimo kaniyag hari sumala sa gi-
Bukid sa Gelboa. 9 Ila siyang gihuboan, gi- saad ni Yahweh. 11 Mao kini ang lista sa
putol ang ulo ug gikuha ang hinagiban. mga manggugubat ni David: Si Isbaal ang
Unya, ila kining gipadala sa yuta sa mga Hakmon, ang pangulo sa Traynta. Usa ni-
Pilisteo pagsangyaw sa maayong balita sa ana ka adlaw iyang gigamit ang iyang atsa
ilang diyosdiyos ug sa ilang katawhan. nga igugubat batok sa 300 nga iyang gipa-
10 Ilang gibutang ang iyang hinagiban sa
matay sa usa lang ka higayon.
templo sa ilang dioyos, ug gibitay ang 12 Sunod kaniya si Eleazar nga anak ni
iyang ulo sa templo ni Dagon. Dodo, ang Ahohita, usa sa tulo ka mga
11 Pagkadungog sa katawhan sa Gilead
kampyon. 13 Kauban siya ni David sa Efes-
sa tanang gibuhat sa mga Pilisteo kang Damim diin nagtigom ang mga Pilisteo
Saul, 12 ang mga banggiitang kalalakin-an aron pag-ataki. Adunay uma didto nga
miadto ug gikuha nila ang lawas ni Saul ug
puno sa Sebada. Diha nga ang mga Is-
sa iyang mga anak. Ila kining gidala sa
raelita misugod na pagpanalagan, 14 si
Jabes ug gilubong ang mga bukog ubos sa
Eleazar mitindog tungatunga sa uma ug iya
tugas sa Jabes ug nagpuasa sila sulod sa
kining gipanalipdan. Nakigsangka siya sa
pito ka adlaw.
13 Namatay si Saul kay dili man siya mga Pilisteo. Unya, si Yahweh naghatag og
dakong kadaogan sa iyang katawhan.
matinuoron kang Yahweh. Wala niya tuma- 15 Ang Traynta ka nag-unang mga sun-
na ang mga sugo ni Yahweh, iya pa ganing
gikonsulta ang mga espiritu sa patay. dalo miadto kang David sa bato duol sa
14 Kay wala man siya mangonsulta kang, Langob sa Odulam samtang usa ka kom-
gitugyan siya ni Yahweh sa kamatayon. paniya sa mga Pilisteo ang nagkampo sa
Ang pagmando sa gingharian gihatag kang walog sa Refaim. 16 Niadtong panahona,
David nga anak ni Isai. didto si David sa bungtod nga kinotahan.
Gikuha ang Betlehem sa usa ka grupo sa
Nahimong hari si David sa Israel mga Pilisteo ug 17 nanghupaw si David: “O,
kon aduna lang untay mosag-ob alang ka-
11 toAng tanang katawhan sa Israel miad-
1

kang David sa Hebron ug miingon: nako og tubig nga akong mainom gikan sa
“Tan-awa, managsama ang atong panit ug tabay sa ganghaan sa Betlehem!” 18 Pag-
dugo. 2 Bisag si Saul ang among hari, sulti niya niini, ang tulo milugos pag-agi sa
imong gipangulohan ang Israel sa gubat. Si kampo sa mga Pilisteo, nagkuha silag tubig
Yahweh nga imong Ginoo, miingon kani- sa atabay duol sa ganghaan sa Betlehem
mo, ‘Ikaw ang lalaki nga mobantay sa nga ilang gidala kang David. Apan wala
akong katawhang Israel ug magmando moinom si David. Iya kining gibubo isip
kanila.’” 3 Busa, ang tanang katigulangan halad kang Yahweh. 19 “Yahweh ipahilayo
sa Israel miadto sa hari sa Hebron. Unya, si kanako,” miingon siya, “ang pagbuhat ini!
David naghimog kasabotan uban kanila Moinom ba diay ako sa dugo niining mga
atubangan ni Yahweh ug nahimo siyang tawhana? Kay ilang gitahan ang ilang kina-
hari sa Israel sumala sa gisaad kaniya ni buhi pagdala niini.” Busa, dili siya moinom.
Yahweh pinaagi kang Samuel. Ingon niini ang nahimo sa Tulo!
4 Giataki ni David uban sa tanang 20 Si Abisai, ang igsoon ni Joab, mao

Israelita ang Jerusalem (mao kini ang ang pangulo sa Traynta. Nakigbatok siya
Jebus) diin nagpuyo ang mga Jebuseo 5 sa 300 ka lalaki nga iyang gipamatay sa
nga miingon ni David: “Dili ka makasulod iyang bangkaw. Nakaangkon siyag ngalan
dinhi.” Apan napildi ni David ang kota sa sa Traynta. 21 Siyay labing inila sa Traynta
Sion ug nahimo kining syudad ni David. ug nahimo siyang ilang kapitan. Apan dili
6 Miingon si David: “Ang unang lalaki nga siya sama ka ilado sa Tulo.
22 Si Benaya nga anak ni Joyada bayani
makaataki sa mga Jebuseo mahimong
pangulo ug tigmando sa kasundalohan.” Si gikan sa Cabsiel, nakahimog daghang ba-
Joab nga anak ni Saruya ang unang miata- ngiitang binuhatan. Nakapatay siya sa
ki. Nahimo siyang tigmando sa kasunda- duha ka banggiitan nga Moabita. Usa niana
lohan. 7 Unya, mipuyo si David sa kota. ka adlaw nga nyebehon, midulhog siya ug
Busa, gitawag kini nga syudad ni David. mipatayg liyon sa usa ka bung-aw. 23 Na-
8 Naghimo siyag paril libot sa syudad ug kapatay pod siyag Ehiptohanon, dakong
gitukod niya ang mga terasa ug ang paril tawo, pito ug tunga ka pye ang gitas-on.
nga naglibot niini. Giayo ni Joab ang ubang Ang Ehiptohanon adunay dakong bangkaw
bahin sa syudad. 9 Busa, misamot kadako sa iyang kamot. Giataki siya ni Benaya
ang gahom ni David ug si Yahweh nag- ginamit ang dakong batuta. Unya, giilog
uban kaniya. niya ang bangkaw ug gipatay niya ang
1 MGA KRONIKAS 11 454

Ehiptohanon sa kaugalingon niining bang- Yishiya, Azarel, Joezer, Yeroham ang mga
kaw. 24 Ingon niini ang nabuhat ni Benaya Korehita; 8 Yoela ug Zebadias, mga anak ni
nga anak ni Joyada. Nakakuha siyag nga- Jeroham sa Guedor.
lan sa Traynta ka nag-unang sundalo. 9 Adunay pipila ka Gadita nga mikuyog
25 Inila siya sa Traynta, apan dili siya sama sa kasundalohan ni David sa kota sa dis-
ka ilado sa Tulo. Ug si David mitudlo kani- yerto, mga banggiitang manggugubat ug
ya isip tigmando sa iyang mga batabata. eksperto sa taming ug bangkaw. Sama sila
26 Ang uban pang bangiitang manggu- kabangis sa liyon ug katulin sa osa. 10 Si
gubat mao sila Azael, ang igsoon ni Joab; Ezer ang pangulo; si Obadia ang ikaduha;
si Elkana nga anak ni Dodo gikan sa Betle- si Eliab ang ikatulo; 11 ang ikaupat si Mis-
hem; 27 si Samot gikan sa Harorita, si Eles mana; ang ikalima si Jeremias, 12 si Atai
ang Pelet; 28 si Ira nga anak ni Ikes gikan sa ang ikaunom, si Eliel ang ikapito, 13 ika-
Tecoa; si Abiezer gikan sa Anatot; 29 si Si- walo si Johanan, ikasiyam si Elzabad,
bekay gikan sa Husa, si Ilal gikan sa 14 ikanapulo si Jeremias ug ikaonse si
Ahohita; 30 si Maharai gikan sa Netofat; si Macbanai. 15 Ang maong mga anak ni Gad
Heled anak ni Bana, gikan sa Netofat; 31 si mga pangulo sa kasundalohan. Ang kada
Itai nga anak ni Ribai, gikan sa Gibea sa usa adunay grupo nga gimandoan. Ang
Benjamin, Si Benaya gikan sa Pireatoan; ubos nga mga opisyal nagdalag kapin sa
32 si Hurai gikan sa mga walog duol sa Gas; gatos. Ang taas nagdalag kapin sa libo.
si Abiel gikan sa Betrada; 33 si Azmavet 16 Sila ang mga tawo nga milatas sa Jordan
gikan sa Behurim; si Eliahba gikan sa sa unang bulan dihang mibaha kini. Naka-
Salbon; 34 si Yasem gikan sa Agubi, si Jo- tag ang mga tawong nagpuyo sa sidlakan
natan nga anak ni Sague, gikan sa Harar; ug sa kasadpang bahin niini.
35 si Ahiam nga anak ni Sakar, gikan sa 17 Sila ang mga lalaking gikan sa tribu ni
Harar; si Elifal nga anak ni Ur; 36 si Hefer Benjamin ug ni Juda nga miadto kang
gikan sa Mekera; si Ahiya ang Gilohita; 37 si David sa kota. 18 Gisugat sila ni David ug
Hesro gikan sa Karmel si Naray nga anak giingnan: “Kon nanganhi kamo isip higala,
ni Esbai; 38 si Yoel, ang igsoon ni Natan; si aron pagtabang kanako, andam akong
Mibhar nga anak ni Hagrai; 39 si Selek ang mokuyog kaninyo. Apan kon ang inyong
Amonita; si Nahari gikan sa Berot, tigdala pag-anhi mao ang pagtugyan kanako sa
sa taming ni Joab nga anak ni Seraya; 40 si akong mga kaaway bisag wala akoy sala,
Ira gikan sa Yatir; si Gareb gikan sa Yatir; hinaot nga makit-an ug silotan kamo ni
41 si Urias ang Heteo; si Zabad nga anak ni
Yahweh.”
Ahlai; 42 si Adina, nga anak ni Siza (usa sa 19 Unya, ang espiritu ni Yahweh mituhop
mga nag-unang sakop sa tribu ni Ruben kang Amasai, ang pangulo sa Taynta, ug
uban sa kaugalingong grupo sa traynta ka miingon: “Imo kami, David! Kauban kami
sundalo); 43 si Hanan nga anak ni Maaka; si nimo, anak ni Isai! Kalinaw alang kanimo,
Josafat, ang Mitni; 44 si Ozias gikan sa kalinaw alang kaniya nga nagtabang kani-
Astarot; si Sama ug Jediael mga anak ni mo. Kay si Yahweh nag-uban kanimo.” Gi-
Jotam ang Aroer; 45 si Jediael sa Simri yg dawat sila ni David ug gihimong mga opis-
Joha, ang iyang igsoong Tisaita; 46 si Eliel yal sa iyang kasundalohan.
ang Mahawim. Si Jeribi ug Josavia, mga 20 Pipila ka tawo gikan sa tribu ni Ma-
anak ni Alnaam. Si Jitma; 47 Eliel, Obed ug nases ang midapig kang David samtang
Yaasiel gikan sa Sobah. nangandam siya uban sa mga Pilisteo pag-
Ang unang mga kauban ni David
pakigsangka kang Saul. Apan wala mota-
bang si David sa mga Pilisteo kay gipabalik
Ang mosunod nga
1 mga tawo na- man siya sa ilang mga pangulo ngadto sa
12 ngadto kang David sa Siklag diin Siklag. Nahadlok sila nga itugyan sila kang
miiskapo siya kang Hari Saul. Mga banggi- Saul, ang kanhi niyang agalon. 21 Nagpa-
itan ug kasaligan silang manggugubat nga ingon na siya sa Siklag dihang mikuyog ka-
kabanay sa tribu ni Benjamin. Si Saul sa- niya ang mga Manasita, si Adnah, Josabad,
kop sa maong tribu. Jediael, Mikael, Jozabad, Eliu ug Selitai.
2 Mga haniti sila sa pana; mogamit sa
Nagmando silag kaliboan ka tawo sa Ma-
tuo o sa wala nilang kamot. Maayo usab nases. 22 Dako silang tabang sa kasundalo-
silang mogamit sa saplong ug sa bangkaw. han ni David kay maayo man silang mga
3 Mao kini sila si Ahiezer, ang pangulo, ug
opisyal ug manggugubat. 23 Kada adlaw,
Joas, mga anak ni Sema sa Gibea; si daghan ang miapil sa pwersa ni David ug
Jesuel ug Pelet, mga anak ni Azmavet; si midako pag-ayo ang iyang kampo.
Beraka ug Jehu gikan sa Anatot; 4 si Jis-
maeya nga gikan sa Gibeon, bantogang Ang mga manggugubat nga mipasalig sa
sundalo ug usa sa mga pangulo sa traynta; pagkahari ni David
5 si Jeremias, Jahaziel, Johanan ug Joza- 24 Mao kini ang sumada sa mga hanas

bad sa Gedera; 6 si Eluzai, Jerimot, Bealia, nga manggugubat nga nagpasakop kang
Semarias ug Sefatias sa Harif. 7 Si Elkana, David didto sa Hebron. Pinasikad sa sugo
455 1 MGA KRONIKAS 14

ni Yahweh gihatag kang David ang pagka- ni David ang tanang katawhan gikan sa
hari ni Saul. Sihor sa Ehipto hangtod sa agianan sa
25 Ang mga anak ni Juda nga nagdalag Hamat aron dad-on ang arka sa Diyos
taming ug bangkaw, 6,800 ka sundalo nga gikan sa Kiriat-Yearim. 6 Mitungas si David
andam sa gubat. 26 Sa mga anak ni ug ang tibuok Israel sa Baala, sa Kiriat-
Simeon, 7,100 ka haniting kalalakin-an. Yearim sa Juda. Ilang giyayongan ang arka
27 Sa mga anak ni Levi, 4,600; 28 uban sa sa Diyos nga nagdala sa ngalan ni Yahweh
3,700 ni Joyada, ang nagmando sa mga nga naglingkod sa Kerubin 7 ug ilang gibu-
sakop ni Aaron; 29 batan-on ug maayong tang sa bag-ong karosa sa balay ni Abina-
manggubat nga si Sadok uban sa 22 ka dab. Si Uza ug Ahio nagdala sa karosa. 8 Si
pangulo sa iyang pamilya. David ug ang tibuok Israel misayaw sa tu-
30 Sa mga anak ni Benjamin, 3,000 ka
mang kahangop atubangan sa Diyos. Na-
paryenti ni Saul, kadaghanan kanila nag- nganta sila nga dinuyogan sa mga lira,
serbisyo sa balay ni Saul. 31 Sa mga anak tambor, platilyo ug trompeta. 9 Pag-abot
ni Efraim, 20,800 ka lalaki nga inila sa nila sa pug-anan sa Kidon, natakilpo ang
ilang banay. 32 Sa katunga sa tribu ni baka ug gisalo ni Uza ang arka. 10 Ug ang
Manases, 18,000 ka lalaki nga gitudlo aron kasuko ni Yahweh midilaab batok kang
pagproklamar kang David nga hari. 33 Sa Uza. Gipatay sa Diyos si Uza kay gigunitan
mga anak ni Isakar, eksperto pagtino sa man niya ang arka. 11 Nalibog si David
panahon nga kinahanglang molihok ang nganong gisilotan ni Yahweh si Uza. Mao
Israel ug unsaon paghimo niini, 200 ka nga gitawag kadtong lugara ug Bali-Uza.
pangulo uban sa tanan nilang kaparyenti- 12 Milakaw anang adlawa si David nga
han ubos sa ilang pagmando. mahadlokon ug miingon: “Unsaon man
34 Sa kang Zabulon, 50,000 ka lalaki
nako pagdala ang arka sa Ginoo sa akong
nga andam pagpakigsangka sa bisag un- panimalay.” 13 Apan wala dad-a ni David
sang hinagiban. 35 Sa kang Neftali, 1,000 ang arka sa iyang syudad kon dili, sa balay
ka tigmando uban sa 37,000 ka lalaki nga ni Obed-edom sa Gat. 14 Ang arka sa Diyos
armado sa taming ug bangkaw. 36 Sa mga nagpabilin didto sa sulod sa tulo ka bulan.
Danita: 28,600 ka lalaking andam pagpa-
Ug gihatagag kaayohan sa Diyos ang pa-
kiggubat. 37 Sa kang Aser: 40,000 ka an-
milya ni Obed-edom ingon man ang tanan
dam nga kalalakin-an. 38 Gikan sa Trans-
nilang butang.
jordania: 120,000 ka tawo ni Ruben, Gad
ug sa katungang tribu ni Manases dala ang Ang balay ug pamilya ni David
tanang klase sa hinagiban.
Si Hiram, ang hari sa Tiro, mipadala
1
39 Ang tanang manggugubat nga andam

pagpakigsangka miadto sa Hebron aron
14 kang David og mga mensahero, mga
pagproklamar kang David nga hari sa ti- kahoyng sedro, mga kantero ug mga pan-
buok Israel. Ang uban sa Israel nagkahiusa day aron motukod alang kaniya og palas-
paghimo kang David nga hari.40 Sulod sa yo. 2 Nasuta ni David nga gihimo siya ni
tulo ka adlaw didto sila nangaon ug nakig- Yahweh nga hari sa Israel. Gipalambo ang
inom uban ni David. Kay gipadad-an man iyang ginharian tungod sa katawhan sa
silag pagkaon sa ilang kaparyentihan. Israel.
41 Ug labot pa ang ilang mga silingan gikan 3 Didto sa Jerusalem, mikuha si David

sa Isakar, Zabulon ug Neftali nagdalag mga og dugang pang mga asawa. Busa, nahimo
abiyo, asno, kamelyo ug baka, mga tor- siyang amahan sa daghang anak nga mga
tang hinimo sa harina ug igos, mga pasas, lalaki ug babaye. 4 Mao kini ang mga nga-
bino, lana ug pipila ka baka ug karnero. lan sa iyang mga anak sa Jerusalem: si
Busa, adunay kalipay sa Israel. Samua, Sobad, Natan, Solomon, 5 Ibhar,
Elisua, Elpelet, 6 Noga, Nefeg, Jafia, 7 Eli-
Ang arka gidala sa Obed-edom sama, Baalyada ug Elipelet.
Mikonsulta si David sa mga opisyal
1 8 Pagkadungog sa mga Pilisteo nga gihi-
13 nga ubos ug taas og ranggo ug sa mong hari si David, nanglakaw sila aron
tanang pangulo. 2 Miingon siya sa tibuok pagdakop kaniya. Sa pagkadungog niini ni
panagtigom sa Israel: “Kon mosugot kamo David, iya silang gisugat. 9 Apan pag-abot
ug kon gusto kini ni Yahweh nga atong sa mga Pilisteo sa walog sa Refraim, ilang
Diyos, magpadala kitag mga sinugo sa gisugdan paglungkab ang syudad. 10 Busa,
atong kaigsoonan sa tibuok Israel, ingon mikonsulta si David kang Yahweh: “Ataki-
man sa mga pari ug sa mga Levita sa sili- hon ko ba ang mga Pilisteo? Imo ba silang
ngang kalungsoran aron dapiton sila pag- itugyan kanako?” Si Yahweh mitubag:
uban kanato. 3 Unya, mangadto ta ug atong “Atakiha! Ako silang itugyan kanimo.”
kuhaon ang arka sa atong Diyos, kay sa 11 Unya, mitungas si David sa Baal Perasim

panahon ni Saul wala kini nato atimana.” ug gibuntog niya ang mga Pilisteo sama sa
4 Misugot sila kay sa mata sa tanan mao tubig nga milusot sa diki.” Tungod niini,
kini ang maayong buhaton. 5 Busa, gitipon gitawag og Baal Perasim kadtong lugara.
1 MGA KRONIKAS 14 456
12Ilang gibiyaan ang ilang mga diyosdiyos 16 Mimando si David sa mga pangulong

nga gipasunog ni David. levita pagtahas sa pipila kanila aron pag-
13 Nanglungkab na usab ang mga Pilis- kanta ug pagtugtog og makalilipayng awit
teo sa walog. 14 Busa, nangonsulta pag- dinuyogan sa mga alpa, lira ug platilyo.
17 Busa, gitahasan nila si Heman nga anak
usab si David ug mitubag ang Diyos:
“Ayaw silag atakiha sa atubangan. Tuyok ni Joel, si Asaf nga anak ni Berakias, ang
ug pangandam pag-ataki sa pikas nga ba- usa sa iyang mga igsoon, si Hetan nga
hin sa may kakahoyang balsamo. 15 Inig anak ni Kisaya, usa sa ilang paryenti nga
kadungog ninyog mga tunob gikan sa ig- Merareo. 18 Uban kanila ang ilang mga par-
baw sa mga kahoyng balsamo, pangan- yenti nga tigbantay sa ganghaan: si
dam pag-ataki kay ang Diyos nag-uban Zakarias nga anak ni Uziel, si Semiramot,
kaninyo aron pagbuntog sa kasundalohan Jehiel, Unim Eliab, Maaseyas, Elipele,
nga Pilisteo.” 16 Gibuhat ni David ang sugo Mikneyas, Obed-edom ug Jeiel. 19 Ang
sa Diyos ug ilang nabuntog ang kasundalo- mga musikekro: si Heman, Asaf ug Atan
hang Pilisteo gikan sa Gibeon hangtod sa mopatingog sa platilyong bronse. 20 Si
Gezer. 17 Sa ingon niana nahimong bantu- Zakarias, Uziel, Zemiramot, Jehiel, Uni,
gan si David sa tanang dapit. Gibuhat ni Eliab, Maaseyas ug Benayas maoy motug-
Yahweh nga ang kanasoran mahadlok tog sa alpa. 21 Si Matitias, Elipele, Mikne-
kang David. yas, Obed-edom, Jeiel ug Azazias nagdala
sa kompas pinaagi sa pagtugtog sa okta-
Gidala ang arka sa Jerusalem bang lira. 22 Si Kenanias gitahasan sa trans-
Nagpatukod si David og mga balay
1 portasyon kay hanas man siya kaayo ni-
15 alang sa kaugalingon didto sa Syudad ining mga butanga. 23 Si Berekias ug si
ni David. Ug nag-andam siyag lugar alang Alkana maoy tigbantay sa ganghaan sa
sa arka sa Diyos nga gibutangan niyag arka. 24 Ang mga pari, si Sebanias, Nata-
tolda. 2 Unya, miingon siya: “Ang mga Le- nael, Amasai, Zakarias, Benayas ug Eliezer
vita lang ang makabalhin sa arka sa Diyos. mopalanog sa trompeta diha sa arka sa
Kay gipili man sila nga magdala sa arka ug Diyos. Si Obed-edom ug si Jihias ang tig-
mag-alagad ini kanunay.” bantay sa ganghaan sa arka.
3 Gitigom ni David ang tibuok Israel sa 25 Busa, si David, ang mga pangulo sa

Jerusalem aron pagdala sa arka sa Diyos Israel ug ang mga opisyal nga taas og
sa lugar nga iyang giandam alang niini. ranggo nanglakaw aron pagkuha sa arka
4 Gitawag ni David ang mga anak ni Aaron sa kasabotan ni Yahweh gikan sa balay ni
ug ang mga anak ni Levi. 5 Sa mga kaliwat Obed-edom. Malipayon kaayo sila. 26 Sam-
ni Kehat: si Uriel ang hepe ug ang iyang tang gipanalipdan sa Diyos ang mga Levita
120 ka paryenti; 6 sa mga kaliwat ni Merari: nga nagdala sa arka sa kasabotan ni Yah-
si Asaya ug ang iyang 220 ka paryenti; 7 sa weh, nagsakripisyo silag pito ka toro ug
mga kaliwat ni Gerson: si Joel ug ang iyang pito ka karnero. 27 Nagsul-ob si David og
130 ka paryenti; 8 sa mga kaliwat ni pinong lino, ingon man ang transportas-
Elisafan: si Semeya ug ang iyang 200 ka yon. Nagsul-ob usab si David og puting
paryenti; 9 sa mga kaliwat ni Hebron: si panapton.
Eliel ug ang iyang 80 ka paryenti; 10 sa 28 Ang tibuok Israel midala sa arka sa

mga kaliwat ni Uziel: si Aminadab ug ang kasabotan ni Yahweh uban sa mga singgit
iyang 112 ka paryenti. sa kalipay. Giduyogan kini sa korneta, mga
11 Gipatawag ni David ang mga pari nga trompeta ug platilyo, inubanan sa musika
si Sadok ug Abiatar; ug ang mga Levita, si sa alpa ug lira. 29 Pagsulod na sa arka sa
Uriel, Asaya, Joel, Semeya, Eliel ug Ami- kasabotan ni Yahweh sa syudad ni David, si
nadab nga 12 iyang giingnan: “Kamo ang Micol ang anak nga babaye ni Saul, milan-
pangulo sa mga pamilyang Levita. Lim- taw sa bintana. Iyang nakit-an nga misa-
pyohi ang inyong kaugalingon, kamo ug yaw ug milukso sa kalipay si Hari David.
ang inyong mga igsoon ug dad-a ang arka Gitamay niya kinig hilom sa iyang kasing-
ni Yahweh, ang Diyos sa Israel, sa lugar nga kasing.
akong giandam alang niini. 13 Sa unang
higayon wala kamo didto aron pagdala sa Ilang gisulod ang arka sa Diyos ug
1
arka ug si Yahweh mao nga ang atong 16 gibutang sa tolda nga giandam ni
Diyos misilot kanamo kay wala man kami David. Unya, mihimo silag halad-sinunog
mangonsulta kaniya.” ug mga halad sa maayong pakigdait atu-
14 Busa, gilimpyo sa mga pari ug sa mga bangan sa Diyos. 2 Pagkahumag halad ni
Levita ang kaugalingon aron pagdala David sa mga sakripisyo, iyang gipanala-
sa arka ni Yahweh, ang Diyos sa Israel. nginan ang katawhan sa ngalan ni Yahweh.
15 Gipas-an nila ang arka sa Diyos ingon sa 3 Iyang gihatagan ang tanang Israelita, lala-

gisugo ni Moises subay sa kabubut-on ni kig babaye, og pan, sinugbang karne ug
Yahweh. tortang pasas.
457 1 MGA KRONIKAS 16
4 Mitudlo si David og pipila ka Levita kaayo, mas makahahadlok siya kay sa
pag-atiman, pagsaulog, pagpasalamat ug ubang diyos.
pagdayeg kang Yahweh, ang Diyos sa 26 Walay kapuslanan ang tanang diyos
Israel. 5 Si Asaf ang una, ang ikaduha si sa kanasoran. Kay si Yahweh mismo ang
Zakarias unya, si Uziel, Semiramot, Jehiel, naghimo sa kalangitan.
Matatias, Eliab, Benaya, Obed-edom ug 27 Kasidlak ug kamaharianon ang nag-
Jeiel. Sila ang motugtog sa alpa ug sa lira una kaniya, pagdayeg ug kalipay ang
samtang si Asaf mopakong sa platilyo. iyang pinuy-anan.
6 Ang mga pari nga si Benaya ug Johaziel 28 Ihatag kang Yahweh, mga banay sa
mopalanog sa trompeta diha sa arka sa ka- katawhan, ihatag kang Yahweh ang himaya
sabotan ni Yahweh. 7 Niadtong adlawa, ug pagdayeg. 29 Ihatag kang Yahweh ang
gitugyan ni David kang Asaf ug sa iyang himaya nga angay sa iyang ngalan. Pagda-
igsoon kining awit sa pagdayeg kang lag halad ug yukboi siya. Simbaha si Yah-
Yahweh. weh diha sa iyang balaang dayandayan.
8 Pasalamati si Yahweh, tawga ang iyang 30 Paghilom sa iyang atubangan, tibuok
ngalan, ipahibalo ang iyang nabuhat sa ta- kayutaan! Gihimo niyang lig-on ang kalibo-
nang katawhan. tan, dili kini matarog.
9 Kantahi siya, awita ang iyang pagda- 31 Pasadyaa ang kalangitan, ug lipaya
yeg. Iasoy ang tanang katingalahan niyang ang kalibotan. Ug isulti sa kanasoran: “Si
binuhatan. Yahweh hari!”
10 Himaya sa iyang balaang ngalan. Li- 32 Padahunoga ang kadagatan ug ang
paya ang mga kasingkasing nga nagpangi- anaa niini; pasadyaa ang kaumahan ug
ta kang Yahweh. ang tanang anaa kaniya.
11 Pangitaa si Yahweh ug ang iyang 33 Pasinggita sa kalipay ang kakahoyan,
kusog. Sigiha gayod og pangita ang iyang ug paglipay kang Yahweh kay miabot siya
nawong. aron pagmando sa kalibotan.
12 Hinumdomi ang mga katingalahang 34 Pasalamati si Yahweh kay maayo siya,
butang nga iyang nahimo, ang iyang mga ang iyang gugma hangtod sa hangtod.
milagro, ang mga pahukom nga gikan sa 35 Sulti: “Luwasa kami, O Diyos, among
iyang baba. Manluluwas! Tapoka kami ug luwasa gikan
13 Ang mga kaliwat sa Israel ang iyang
sa kanasoran, aron mapasalamatan ang
ulipon. Ang mga anak ni Jacob ang iyang balaan mong ngalan ug maghimaya kami
mga pinili. diha sa pagdayeg nimo.”
14 Siya si Yahweh atong Diyos. Nag- 36 Dayega si Yahweh, ang Ginoo sa
mando siya sa tibuok kalibotan. 15 Iyang Israel, sa walay kataposan ug hangtod sa
hinumdoman ang iyang kasabotan hang- hangtod! Unya mitubag ang tanang kataw-
tod sa hangtod, ang iyang mga saad, sa han: “Amen! Alleluya.”
daghang kaliwatan. 37 Gibiyaan ni David si Asaf ug ang
16 Ang kasabotan nga iyang gihimo
iyang mga igsoong Levita isip permanen-
uban ni Abraham; ang iyang mga saad ting piniyalan sa pagsimba. Gibuhat kini
kang Isaac, atubangan sa arka sa kasabotan ni Yahweh
17 nga iyang gihatag isip balaod kang
sumala sa inadlawng ritwal. 38 Iya usab gi-
Jacob, walay kataposang kasabotan alang bilin si Obed-edom uban sa iyang 68 ka
sa Israel. paryenti. Si Obed-edom nga anak ni Jedu-
18 Kay miingon siya: “Gihatag ko kani-
tun ug si Hosa magbalantay sa ganghaan.
mo ang yuta sa Kanaan, ang imong kauga- 39 Iyang gibilin si Sadok ug ang ubang
lingong kabtangan,” kaparian sa Balaang tolda ni Yahweh, sa
19 Dihang dali ra silang maihap kay dyo-
alampoanan sa Gibeon. 40 Sila ang mohimo
tay ra sila, mga langyaw sa nasod. sa mga halad-sinunog, adlawg gabii, sa
20 Naglaruylaroy sila gikan sa usa ka na-
altar alang sa sinunog nga halad. Himoon
sod ngadto sa lain gikan sa usa ka gingha- nila ang tanang nasulat sa Balaod ni Yah-
rian ngadto sa lain. weh nga gibuhat alang sa Israel. 41 Kauban
21 Apan wala niya itugot nga adunay usa nila si Heman ug Jedutun ug ang uban
nga modaugdaog kanila; tungod kanila pang gipiyalan aron pagdayeg sa Diyos,
iyang silotan ang mga hari. “kay ang iyang gugma walay kataposan.”
22 “Ayawg hilabti ang akong dinihogan; 42 Si Heman ug Jedutun usab ang mopala-
ayawg pasipad-i ang akong mga propeta.” nog sa mga trompeta, platilyo ug uban
23 Awiti si Yahweh, tibuok kalibotan. Ka- pang instrumento nga iduyog sa awit sa
da adlaw, ipahibalo ang iyang kaluwasan. Diyos. Ang mga anak ni Jedutun gipiyalan
24 Isulti ang iyang Himaya sa kanasoran sa ganghaan.
ug ang iyang mga milagro ngadto sa ta- 43 Unya, namauli ang tanan sa ilang pa-

nang katawhan. nimalay. Ug mibalik si David sa iyang ba-
25 Halangdon si Yahweh ug dalayegon nay aron pagpanalangin niini.
1 MGA KRONIKAS 17 458

Nagsaad ang Diyos kang David ong Diyos, dili ako angay ni ang akong
1 Dihang mipuyo na si David sa iyang pamilya, sa gibuhat mo kanako. 17 Apan sa
17 palasyo, iyang giingnan si Propeta imong mata, O Ginoo, kulang pa kini. Nag-
Natan: “Nagpuyo ako sa balayng sedro himo kag panaad alang sa akong mga kali-
samtang ang arka sa kasabotan ni Yahweh wat ug imo akong gitan-aw nga tawong
atua ilalom sa toldang panapton.” 2 Mi- halangdon sa tanan. 18 Unsa pa may akong
ingon si Natan kang David: “Buhata ang ikasulti kanimo? Nakaila ka sa imong uli-
tanan nga anaa sa imong hunahuna kay pon nga si David. 19 Imo kining gibuhat kay
nag-uban kanimo ang Diyos.” naluoy ka sa imong ulipon ug imong gipa-
3 Nianang gabhiona miingon si Yahweh kita ang imong kahalangdon.
20 O Yahweh, walay sama kanimo. Wala
kang Natan: 4 “Lakaw ug ingna ang sulugo-
on kong si David, ‘Mao kini ang giingon ni kami laing Diyos nga among nadunggan
Yahweh, dili ikaw mismo ang mobuhat sa gawas kanimo. 21 Aduna pa bay laing ka-
Templo nga akong puy-an. 5 Wala gayod tawhan sa kalibotan nga sama sa imong
ko mopuyog templo sukad sa pagpagawas katawhan, ang Israel—and usa ka nasod sa
ko sa Israel gikan sa Ehipto. Hinuon, nag- kalibutan diin giluwas sila sa ilang Diyos
balhinbalhin ako gikan sa usa ka tolda gikan sa pagkaulipon aron mahimo nga
ngadto sa lain, sa usa ka pasilonganan imong katawhan; aron mobarog ang imong
ngadto sa lain. 6 Sa tanan kong panaw ngalan alang sa imong kaugalingon tungod
uban sa kinatibuk-an sa Israel, nangutana sa dagko ug katingalahang mga butang
ba ako sa mga nagmando sa Israel, sa mga nga imong nabuhat sa pagbuntog sa kana-
tawo nga akong gipabantay sa akong ka- soran atubangan sa imong katawhan nga
tawhan, nganong wala ako nila buhatig imong giluwas gikan sa Ehipto?
templo nga hinimo sa kahoyng sedro.’” 22 Kaugalingon mong katawhan ang
7 “Isulti kini sa akong sulugoon nga si Israel hangtod sa hangtod. Ikaw si Yahweh,
David, ‘Mao kini ang giingon ni Yahweh nga ang ilang Diyos. 23 Timan-i ang imong saad
Labing Gamhanan: Gikuha ko ikaw gikan kanako ug sa akong kaliwat. 24 Matuman
sa pagkamagbalantay sa karnero aron ma- unta kining maong saad ug kanunayng ipa-
himong pangulo sa akong katawhan, ang taas ang imong ngalan. Hinaot nga mo-
Israel. 8 Busa, nag-uban ako kanimo sa ta- ingon sila: ‘Si Yahweh nga Labing Gam-
nan mong giadtoan. Akong gibuntog ang hanan, ang Diyos sa tibuok Israel, maoy
tanan mong kaaway diha sa imong pagsu- Diyos sa Israel.’ Ang akong kaliwatan mo-
long. Ang imong ngalan nahisama kaha- barog sa imong atubangan hangtod sa
langdon sa labing halangdong ngalan sa hangtod.
tibuok kalibotan. 9 Tagaan kog lugar ang 25 O akong Diyos, imong gipahibalo nga
katawhan sa israel. Dad-on ko sila ug ma- imo akong himoag balay. Tungod niini
muyo sila didto. Dili na sila hilabtan pag- akong ihalad kining pag-ampo sa imong
usab ni daugdaogon sa mga makasasala, atubangan. 26 Oo, Yahweh, tinuod gayod
ingon sa nahitabo 10 niadtong panahon nga nga Diyos ka nga nagsaad sa imong ala-
nagpadala akog mga maghuhukom ang gad. 27 Malipay ka unta sa paghatag kaa-
akong katawhan. Karon, akong buntogon yohan sa akong panimalay aron magpabi-
ang tanan nilang kaaway. lin sila sa imong kaluoy hangtod sa hang-
Misaad ako nga buhatan ko ikaw og ba- tod. Ikaw Yahweh ang mobendisyon ug
lay. 11 Unya, maupos ang imong mga ad- magpabilin kini kanila hangtod sa hangtod.
law. Mamatay ka ug ilubong uban sa imong
kagikanan. Pagkahuman, akong patindo- Ang mga kadaogan ni David
gon ang usa sa imong anak ug lig-onon ko Milabay ang panahon, gibuntog ni
1
ang iyang gingharian. 12 Siya ang mohimog 18 David ang mga Pilisteo ug gikuha ang
templo alang kanako ug lig-onon ang iyang Gat ug ang kasikbit nga mga balangay.
trono hangtod sa hangtod. 2 Gibuntog pod ang mga Moabita nga nahi-
13 Maiya akong amahan ug siya ang
mong ulipon ni David ug nagbayad og bu-
akong anak. Dili gayod nako bawion ang his kaniya.
akong paghigugma kaniya dili sama sa 3 Sa Hamat, gibuntog niya si Hadadezer,
akong pagbawi sa gugma ko kang Saul. ang hari sa Soba, nga misulay pag-angkon
14 Piyalan ko siya sa akong katawhan ug
sa tribu sa sapa sa Eufrates. 4 Gidakop ni
motindog ang iyang gingharian hangtod sa David ang 1,000 ka karwahe, 7,000 ka
hangtod.” mangangabayo ug 20,000 sa impanteriya.
15 Gisultihan ni Natan si David niining
Gipamiangan niya ang tanang grupo sa
mga pulonga ug sa maong panan-awon. nanagdalag karwahe, apan nagbilin siyag
mga 100. 5 Ang mga Arameo sa Damasco
Ang pangadye ni David nangabot aron pagtabang kang Hari Hada-
16 Misulod si Hari David, milingkod sa dezer, apan nakapatay si David og mga
atubangan ni Yahweh ug miingon: “Gino- 22,000 kanila. 6 Unya, nagbutang siyag
459 1 MGA KRONIKAS 19

mga gobernador sa mga Arameo sa Da- silang gipadala dinhi isip nga espiya aron
masco nga nahimong ulipon ni David ug pagsusi sa kayutaan. Iya kining buntogon.”
nagbayad kaniyag buhis. Bisag asa moad- 4 Gipadakop ni Hanun ang mga tawo ni

to si David, gipadaog siya ni Yahweh. David ug gibarbasan ang ilang bungot.
7 Gikuha ni David ang mga bulawang Gipaputol pod sa tunga ang ilang sinina
taming sa mga gwardiya ni Hadadezer ug hangtod sa ilang mga bitiis ug gipalakaw.
iyang gidala sa Jerusalem. 8 Nagkuha pod 5 Pagkadungog ni David sa nahitabo sa

siyag daghang bronse sa lungsod sa Tibna iyang mga tawo, nagpadala siyag tawo
ug Kun nga gipanag-iya ni Hadadezer. Mao aron pagsugat kanila kay naulaw na man
kini ang gigamit ni Solomon sa paghimo sa silang mopauli. Ug miingon siya: “Pabilin
tumbagang Dagat ug mga bronseng haligi lang kamo sa Jerico hangtod nga motubo
ug kasangkapan. ang inyong bungot unya, pamauli kamo
9 Pagkadungog ni Tou, hari sa Hamat, diri.”
nga gibuntog ni David ang tibuok kasunda- 6 Nakit-an sa mga Amonita nga nahimo
lohan ni Hari Hadadezer, 10 iyang gipadala nilang kaaway si David. Busa, si Hanun ug
ang iyang anak nga si Hadoram kang David. ang mga Amonita nagpadalag 1,000 ka
Ug iyang gipangumosta ug gipahalipayan plata aron iabang sa mga karwahe ug sa
tungod sa pagpakigsangka ug pagbuntog magdala niini. Didto sila nangabang sa
kang Hadadezer kay kontra man niya si mga Arameo sa ibabawng Mesopotamia,
Hadadezer. Nagdala si Hadoram og tanang sa Maaka ug sa Soba. 7 Nakaabang silag
klase sa butang nga bulawan, plata ug 32,000 ka karwahe; lakip na niini ang hari
tumbaga 11 nga gihalad ni David kang sa Maaka ug ang iyang kasundalohan. Na-
Yahweh uban sa mga plata ug bulawan nga ngabot sila ug nagkampo sa Medeba; sam-
iyang gikuha sa mga nasod sa Edom, tang ang mga Amonita nangguwa sa ilang
Moab, sa mga Amonita, Pilisteo ug Ama- syudad ug nangandam pagpakigsangka.
lecita. 8 Pagkadungog ni David, iyang gipadala si
12 Gibuntog niya ang 18,000 ka Edomita Joab uban sa tibuok kasundalohan ug sa
sa walog sa Asin 13 ug nagbutang og mga mga manggugubat. 9 Dayon, nangguwa
gobernador sa Edom ug ang tanang Edo- ang mga Amonita ug miposisyon sa kau-
mita naulipon ni David. Bisag asa siya mo- galingon sa agianan paingon sa lungsod.
adto, gihatagan siya ni Yahweh og kadao- Ang mga hari nga miabot nagpabilin sa
gan. kapatagan. 10 Nakit-an ni Joab nga duha
ka pwersa ang iyang pakigsangkaan: usa
Ang mga opisyales ni David sa luyo ug usa sa atubangan. Iyang gipili
14 Nagmando si David sa tibuok Israel. ang labing maayong manggugubat sa mga
Ug naghatag siyag balaod ug hustisya sa Israelita nga gipaatubang sa mga Arameo.
11 Ang iyang igsoon, si Abisai, iyang gipa-
iyang katawhan. 15 Si Joab nga anak ni
Sarvia mao ang nagmando sa kasundalo- dala sa nahibiling kasundalohan nga ma-
han. Si Josafat nga anak ni Ahilud ang kigsangka sa mga Amonita. 12 Ug miingon
tiglista. 16 Samtang si Sadok nga anak ni siya: “Kon lig-on kaayo ang mga Arameo
Ahitub ug si Abimelek nga anak ni Ahitub, alang kanako, balik ug tabangi ako; kon
si Abiatar nga anak ni Abimelek ang mga ang mga Amonita lig-on ra kaayo alang
pari. Si Sawsa ang sekretaryo. 17 Si Benaya kanimo, adtoon ko ikaw. 13 Pagmaisog ug
nga anak ni Joyada ang tigmando sa mga ayoha ang pagpakigsangka tungod ug
Kereteo ug mga Peleteo. Ang mga anak ni alang sa atong katawhan ug sa mga lung-
David maoy mga hepeng opisyal sa kiliran sod sa atong Diyos. Ug nuhaton unta ni
ni David. Yahweh ang husto alang kaniya.”
14 Si Joab ug ang pwersa nga uban kani-
Ang gubat batok sa mga Amonita ya misulong sa mga Arameo nga nangis-
Milabay ang panahon, si Nahas nga
1 kapo sa iyang atubangan. 15 Pagkakita sa
19 hari sa mga Amonita namatay ug ang mga Amonita nga nanalagan ang mga Ara-
iyang anak nga si Hanun nahimong hari. meo, nangiskapo pod sila sa atubangan ni
2 Nag-hunahuna si David: “Akong kaloy-an Abisai ug namalik sa ilang mga lungsod.
si Hanun, ang anak ni Nahas, kay maayo Unya, mibalik si Joab sa Jerusalem.
kanako ang iyang amahan.” Nagpadala si 16 Dihang nakit-an sa mga Arameo nga
David og mga mensahero uban sa iyang napilidi sila sa Israel, nagpadala silag mga
pahasubo sa kamatayon ni Nahas. mensahero ug mipalihok sa ilang tawo sa
Diha nga ang mga tawo ni David miabot unahan sa sapa. Si Sopac, ang kumander
kang Hanun sa yuta sa mga Amonita aron sa kasundalohan ni Hadadezer maoy na-
paghatag sa pahasubo, 3 ang mga pangulo ngulo. 17 Ang maong balita gidala kang
sa Amonita misulti kang Hanun: “Nagtoo David nga miipon sa pwersang Israelita,
ka bang nagtahod si David sa imong ama- milabang sa sapa ug misugat kanila. Gi-
han sa pagdalag pahasubo? Iya hinuon atubang ni David ang mga Arameo ug nag-
1 MGA KRONIKAS 19 460

sugod ang panagsangka. 18 Apan nanala- dili ba imo man silang mga ulipon? Nga-
gan ang mga Arameo. Nakapatay si David nong imo man kining buhaton? Imo ba
og 7,000 sa grupo sa nangarwahe ug diayng tagaag sala ang Israel?
40,000 sa impanteriya. Gipatay usab niya 4 Apan ang pulong sa hari ang natuman
si Sopac, ang heneral. 19 Pagkakita sa mga kaysa puong ni Joab. Gilibot ni Joab ang
hari nga sakop ni Hadadezer nga napildi kayutaan sa Israel. Unya, mibalik siya sa
sila sa Israel, misurender sila kang David Jerusalem. 5 Ug iyang gihatag kang David
ug nahimong iyang ulipon. Human niini, ang resulta sa pag-ihap sa mga manggu-
ang mga Arameo wala na gayod motabang gubat nga kalalakin-an. Ang kinatibuk-an
sa mga Amonita. sa Israel, 1,100,000 lalaki nga makamaong
mogamit sa espada. Sa Juda adunay
Ang pagbuntog sa Raba 470,000 ka tawo nga makagamit og espa-
Ang kataposan sa tuig maoy pana-
1 da. 6 Apan wala niya ihapa ang kaliwat ni
20 hon sa pagpakiggubat sa mga hari. Levi ug ni Benjamin. Gisupak niya ang
Busa, migikan si Joab uban sa kasundalo- mando sa hari.
han aron pag-ataki sa yuta sa mga Amo- 7 Wala makagusto ang Diyos sa nahita-
nita. Ilang buntogon ang Raba samtang si bo. Busa, iyang gisilotan ang Israel. 8 Mi-
David nagpabilin sa Jerusalem. Giataki ni ingon si David sa Diiyos: “Dako ang akong
Joab ang Raba ug gigun-ob. 2 Unya, giku- sala tungod sa paghimo ko niini. Pasayloa
ha ni David ang bulawang korona gikan sa ako sa akong sayop. Buang kaayo ako.”
diyosdiyos sa mga Amonita nga si Milkom 9 Misulti si Yahweh kang Gad, ang propeta
nga mitimbang og 75 ka libra. Aduna kad- ni David: 10 “Lakaw ug ingna si David, ‘Mao
toy usa ka mahalong bato nga gidayanda- kini ang giingon ni Yahweh: Tagaan ko
yan sa ulo ni David. Nakakuha silag dag- ikawg tulo ka pilionon. Pagpilig usa ug mao
hang butang sa lungsod. 3 Iyang gidala ang kana ang buhaton ko kanimo.’” 11 Busa,
mga molupyo didto ug gipatrabaho ginamit miadto si Gad kang David ug miingon: “Mi-
ang mga gabas, puthawng piko ug mga ingon si Yahweh, ‘Pagpilig usa ining mga
atsa. Ingon usab niini ang pagtratar ni butanga: 12 Tulo ka tuig nga gutom, tulo ka
David sa tanang lungsod sa mga Amonita. bulan nga paglikaylikay sa kasundalohan
Unya, mipauli siya ug ang tibuok kasunda- sa imong mga kaaway, o tulo ka adlaw nga
lohan sa Jerusalem. howes dekutsilyo ni Yahweh—usa ka kata-
4 Pagkahuman niana, miulbo na usab lagman sa imong kayutaan: ang anghel
ang gubat batok sa mga Pilisteo sa Gezer. nga manlalaglag ni Yahweh magdalag ka-
Nahitabo kini dihang si Sipai nga kaliwat ni matayon sa tibuok Israel.’ Hukmi karon
Refaim, gipatay ni Dibekni nga taga unsay imong tubag sa nagpadala nako.”
Hushah ug napildi ang mga Pilisteo. 5 Unya, 13 Giingnan ni David si Gad: “Lisod ka-
mibalik pag-ulbo ang gubat batok sa mga ayo pagpili. Apan palabihon ko nga mahu-
Pilisteo. Si Elhanan nga anak ni Jaari mipa- log sa gahom ni Yahweh kay maluluy-on
tay kang Lahmi, ang igsoon ni Goliat nga man siya. Dili ko buot mahulog sa gahom
taga Gat. Ang puloan sa bangkaw ni Lahmi sa tawo.”
sama kabaga sa sablayan sa tigdala. 14 Busa, nagpadalag sakit si Yahweh sa
6 Aduna poy laing gubat sa Gat diin may
Israel. 70,000 ka lalaki ang namatay.
higante nga may tagun-om ka tudlo ang 15 Nagpadala pod og anghel si Yahweh sa
kamot ug tiil. Gawhaag upat ang tanan Jerusalem aron paggun-ob niini. Dihang
niyang tudlo. Kaliwat pod siya ni Refaim. iya na untang buhaton nasubo si Yahweh,
7 Iyang gibalewala ang Israel, maong gipa-
giusab niya ang iyang hunahuna. Iyang
tay siya ni Jonatan, anak sa igsoon ni giingnan ang anghel: “Igo na! Kuhaa na
David nga si Simon. ang kamot.” Nagtindog ang anghel ni Yah-
8 Kining mga tawhana kaliwat ni Refaim
weh sa giokanan ni Ornan nga Jebuseo.
nga taga Gat nga gipatay ni David ug sa 16 Ug nakit-an ni David nga nagtindog ang
iyang mga gwardiya. anghel tungatunga sa langit ug yuta nga
nagkupot sa espada ug andam nang
Gisenso ni David ang mga manggugubat mogun-ob sa Jerusalem. Si David ug ang
Buot ni
1 Satanas nga gubton ang mga magulang nga nanagsul-ob og sini-
21 katawhan sa Israel. Busa, gipahimo nang sako, mihapa sa yuta. 17 Unya, nag-
niyag senso si David sa mga Israelita. ampo si David sa Diyos: “Dili ba, ako man
2 Giingnan ni David si Joab ug ang mga tig- ang nakasala sa pagsugo niadtong maong
mando sa mga tropa: “Lakaw ug sensoha senso? Apan sila, sama ra sa panon sa kar-
ang Israel, gikan sa Berseba hangtod sa nero, unsa may ilang nabuhat? Yahweh,
Dan. Unya, balik aron akong mahibaloan akong Diyos, ako ug ang akong pamilya
ang ilang gidaghanon.” 3 Miingon si Joab, maoy pabug-ati sa imong kamot. Ayawg
pilupiloon unta pagpadaghan ni Yahweh iangin ang imong katawhan.”
ang mga tropa sa akong halangdong hari, 18 Ang anghel ni Yahweh misulti kang
461 1 MGA KRONIKAS 22

Gad: “Kinahanglang moadto si David sa 5 Unya miingon siya, “Batan-on pa ang

giokanan ni Ornan nga Jebuseo ug mag- akong anak nga si Solomon. Wala pa siyay
himo didto og altar kang Yahweh.” 19 Gi- kasinatian. Kinahanglan nga mailhan ang
tuman ni David ang gisulti ni Gad sa nga- iyang kaharianon sa tanang nasod ug pan-
lan ni Yahweh. 20 Pagtalikod ni Ornan, gandaman ko siya.” Busa, sa wala pa siya
iyang nakit-an ang anghel. Siya ug ang mamatay nagtigom na siya sa materyales
iyang upat ka anak nanago. Nagpilig trigo nga gikinahanglan. 6 Unya iyang gipakuha
si Ornan 21 pag-abot ni David nga iyang si Solomon ug gisugo paghimog Templo
nakit-an paghangad niya. Busa, gibiyaan alang kang Yahweh, ang Diyos sa Israel:
niya ang iyang trabaho ug miyukbo kang 7 “Anak ko, buot gayod kong mohimog

David. 22 Unya, miingon si David kang templo sa ngalan ni Yahweh nga akong
Ornan: “Ibaligya kanako ang imong gio- Diyos. 8 Apan giingnan ako ni Yahweh:
kanan aron akong kahimoan og altar si ‘Daghan na ang dugo nga imong gipatulo
Yahweh. Ibaligya kini sa insaktong presyo ug nakigsangka ka sa dagkong gubat. Dili
aron ang sakit sa katawhan makuha.” ikaw ang mohimog templo alang kanako
23 “Kuhaa,” mitubag si Ornan, “ug buhata kay daghan ka nag gipamatay sa akong
ang angayng buhaton, akong halangdong atubangan. 9 Apan karon, aduna kay anak.
hari. Ug akong ihatag kanimo ang toro Mahimo siyang tawo sa kalinaw ug hatagan
alang sa halad-sinunog, ang baga nga ko siyag kalinaw gikan sa mga kaaway nga
igsusognod ug ang trigo alang sa halad- nag-alirong kaniya. Solomon ang iyang
pagkaon. Akong ihatag kining tanan.” ngalan. Sa iyang mga adlaw, akong tagaag
24 Apan miingon si Hari David kang kalinaw ug pahulay ang Israel. 10 Siyay
Ornan: “Ayaw, kinahanglang ako kining mohimog templo alang sa akong ngalan.
paliton sa insaktong presyo. Dili nako ku- Mahimo ko siyang anak ug ako ang iyang
haon ang imoha alang kang Yahweh o mo- amahan. Ang iyang kaliwat magmando sa
halad og halad-sinunog nga wala ko pali- Israel hangtod sa hangtod.’ 11 Karon, akong
ta.” 25 Busa, mihatag si David kang Ornan anak, mag-uban unta kanimo si Yahweh.
og 600 ka bulawang sensiyo alang sa pug- Palamposon unta niyag ang imong paghi-
anan. mo sa iyang templo sama sa iyang gisulti
26 Nagbuhat si David og altar kang bahin kanimo. 12 Hinaot nga tagaan ka ni-
Yahweh ug mihalad og halad-sinunog ug yag maayong pangutok ug kaalam aron
magmando sa Israel sumala sa iyang Ba-
halad sa maayong pakigdait. Mitawag siya
laod. 13 Maimo ang kalamposan kon imong
kang Yahweh nga mitubag diha sa kalayo
sundon ang iyang mga balaod ug kasugo-
gikan sa langit didto sa altar sa halad-sinu-
an nga iyang gihatag kang Moises alang sa
nog. 27 Iyang gimandoan ang anghel paghi-
Israel. Pagmalig-on ug pagmakanunayon.
pos sa iyang espada. 28 Sa ingon nakit-an
Ayaw kahadlok; pagmalaumon. 14 Pobre
ni David nga gitubag siya ni Yahweh. Busa, ako, apan naggahin na ako og 4,000 ka
nagsigi siyag halad og mga sakripisyo. toneladang bulawan alang sa templo ni
29 Niadtong panahona, ang Balaang Tolda
Yahweh. Aduna poy dul-an sa 4,000 ka
nga gibuhat ni Moises sa kamingawan ug toneladang plata. Daghan kaayo ang bron-
ang altar alang sa halad-sinunog, didto pa se ug puthaw nga dili na matimbang.
sa alampoanan sa Gibeon. 30 Apan wala Aduna na usab koy gitigom nga kahoy ug
makaadto si David pagpangonsulta sa bato. Apan kinahanglan nga imo kining
Diyos kay nahadlok man siya pag-ayo sa pun-an. 15 Aduna kay daghang trabahanti,
espada sa anghel ni Yahweh. kantero, mason, panday ug tanang klase
sa mga haniting artesano, 16 ug walay kinu-
Unya miingon si David: “Anhi dinhi
1
toban ang imong bulawan ug plata, tum-
22 ibutang ang templo ni Yahweh, ang baga ug puthaw. Busa, pangandam pagtra-
Diyos. Mao kini ang lugar diin mohalad ang baho ug mag-uban unta kanimo si Yah-
katawhan sa Israel og mga halad-sinunog. weh.”
17 Gimandoan ni David ang tanang pan-
Pangandam sa pagtukod sa templo gulong Israelita nga motabang sa iyang
2 Misugo si David pagtigom sa tanang anak. 18 “Dili ba, nag-uban man kaninyo si
langyaw sa yuta sa Israel. Nagkuha usab Yahweh nga inyong Diyos? Gihatagan
siyag mga kantero aron pagtabas og mga kamo niyag kalinaw kay iya man gipabun-
bato alang sa pagtukod sa templo sa tog kanako ang tanang katawhan nga nag-
Diyos. 3 Nagtigom siyag daghang puthaw puyo niining yutaa. Gibuntog ang kayutaan
aron himoong lansang alang sa mga gang- alang kang Yahweh ug sa iyang katawhan.
haang kahoy. Himoon usab kining kompit. 19 Karon, itugyan ang inyong kasingkasing
4 Daghan pod kaayo ang bronse ug mga ug kalag pagpangita kang Yahweh nga
kahoyng sedro. Ang taga Sidonia ug ang inyong Diyos. Sugdi na pagtukod ang
taga Tiro nagdalag daghang sedro kang alampoanan ni Yahweh. Unya, dad-a ang
David. iyang arka sa kasabotan ug ang tanang ba-
1 MGA KRONIKAS 22 462

laang butang sa templo nga gihimo alang Kis. 22 Si Eleazer walay anak nga lalaki,
sa iyang ngalan.” mga babaye ra. Ang ilang mga ig-agaw
nga mga anak ni Kis, nangasawa kanila.
Ang mga Levita 23 Ang mga anak ni Musi: silang tulo ni
Sa tigulang na kaayo si David, iyang
1 Mahli, Eder ug Jerimot.
23 gihimong hari ang iyang anak nga si 24 Sila ang mga kaliwat ni Levi nga giisip
Solomon sa tibuok Israel. 2 Dayon, iyang nga sakop sa pamilya. Sila ang mga pan-
gitigom ang tanang pangulong Israelita gulo sa mga pamilya ug ang kada usa ka-
uban sa mga pari ug Levita. nila rehistrado. Ang may 20 anyos na pa-
3 May senso nga gihimo alang sa mga taas, adunay katungdanan sa mga buluha-
Levita nga 30 anyos na ug kapin ang pa- ton sa Templo ni Yahweh. 25 Nag-ingon si
nuigon. Miabot og 38,000 ang sumada. David: “Si Yahweh, ang Diyos sa Israel,
4 Ang 24,000 niini responsabli sa mga bu- naghatag og kalinaw sa iyang katawhan
luhaton sa templo ni Yahweh; 6,000 ang nga magpuyo sa Jerusalem hangtod sa
mga eskriba ug mga maghuhukom; 5 4,000 hangtod. 26 Ang mga Levita dili na kina-
ang mga tigbantay sa ganghaan ug laing hanglan magdala sa Balaang Tolda o sa
4,000 ang nagdayeg kang Yahweh pinaagi bisan unsa nga galamiton alang sa pagser-
sa mga instrumento nga gipahimo ni David bisyo niini.”
alang niini. 27 Sumala sa kataposang mga pulong ni
6 Gibahin ni David ang mga Levita sa David, ang mga Levita nga rehistrado mao
tulo ka grupo sumala sa ilang kaliwatan: ang may 20 anyos na o labaw. 28 Ang ilang
Ang Gerson, Kehat ug Merari. buluhaton mao ang pagtabang sa mga
anak ni Aaron sa mga trabaho sa Templo ni
Ang mga kaliwat ni Grson Yahweh. 29 Sila usab ang responsabli pag-
7 Alang sa mga kaliwat ni Gerson: si plastar sa mga piraso sa tinapay, sa harina
Ladan ug Simei. 8 Ang mga anak ni Ladan: alang sa halad-pagkaon, sa mga apa sa
si Jehiel, Zetam ug Yoal. 9 Ang mga anak pan nga walay patubo, sa mga tortang gilu-
ni Simei: si Selomit, Haziel ug Haran. Sila to sa parilya ug sa pagmasa niini. Sila usab
ang mga pangulo sa mga pamilya ni ang motimbang ug mosukod sa mga hina-
Ladan. 10 Ang mga anak ni Simei: si Jahat, lad sa Templo. 30 Kinahanglan nga atua sila
Zira, Jeus ug Beia. Upat ang tanan. 11 Si didto kada buntag aron paghimaya ug pag-
Jahat ang kamagulangan, ikaduha si Ziza dayeg kang Yahweh. Kinahanglang atua
unya, si Jeus ug Beria. Dili kaayo daghan pod sila kada gabii. 31 Sa kada hatag og
ang ilang anak. Giihap lang isip usa ka halad-sinunog kang Yahweh sa adlaw sa
pamilya. pahulay, sa Bag-ong Bulan o sa Solemne
nga pyesta sumala sa gitakda nga gidag-
Ang mga kaliwat ni Kehat hanon, kanunay gayod silang anaa sa atu-
12 Ang mga kaliwat ni Kehat: silang upat bangan ni Yahweh. 32 Sa pagserbisyo sa
si Amram, Iskar, Hebron ug Usiel. 13 Ang Templo ni Yahweh, magtamod sila sa tulu-
mga anak ni Amram: si Aaron ug Moises. manon sa Toldang Tagboanan, sa alampo-
Gilain si Aaron ug ang iyang mga kaliwat anan ug sa ilang kaigsoonan, ang mga
aron himoong piniyalan sa mga balaang anak ni Aaron.
butang hangtod sa hangtod. Sila usab ang
Ang pagklaseklase sa mga pari
mosunog sa insenso sa atubangan ni Yah-
24 saMao kini ang mga grupo o kagikan
weh, ang moalagad kaniya ug manalangin 1

sa iyang katawhan. 14 Ang mga anak ni kaliwat ni Aaron. Ang mga anak ni
Moises, ang tawo sa Diyos, giisip nga mga Aaron: 2 si Nadab, Abihu, Eleazar ug Itamar
Levita. 15 Ang mga anak ni Moises: si Ger- nga nahimong pari. 3 Gigrupogrupo sila ni
son ug Eliezer. 16 Ang mga anak ni Gerson: David binuligan ni Sadok nga usa sa mga
Si Sebuel ang kamagulangan. 17 Si Eliezer anak ni Eleazar, ug ni Ahimelek, usa sa
dunay mga anak: Si Rehabia ang kamagu- mga anak ni Itamar. Girehistro sila sumala
langan. Wala nay laing anak si Eliezer, sa ilang gimbuhaton. 4 Mas daghang pan-
apan daghan kaayog anak si Rehabia. gulo sa mga anak ni Eleazar kay sa mga
18 Ang mga anak ni Isehar: Si Selomit anak ni Itamar. Gikan sa mga pangulo sa
ang kamagulangan. 19 Ang mga anak ni mga pamilya sa mga anak ni Eleazar naka-
Hebron: Si Jeriya ang kamagulangan, si himo silag 16 ka grupo; sa mga anak ni
Amarias ang ikaduha, ang ikatulo si Jeha- Itamar, walo 5 nga gibahin pinaagi sa ripa.
ziel ug ang ikaupat si Jakaman. 20 Ang mga Adunay mga opisyal sa Templo ug ang
anak ni Uziel: Si Mika ang kamagulangan mga espiritituhanong pangulo sa mga anak
ug ang ikaduha si Isia. ni Eleazar ug Itamar. 6 Usa sa mga Levita,
ang eskriba nga si Semeyas anak ni
Ang mga kaliwat ni Merari Natanael, naglista kanila. Gihimo kini atu-
21 Ang mga kaliwat ni Merari: si Mahli ug bangan sa hari, sa iyang mga opisyal, ni
Musi. Ang mga anak ni Mahli: si Eleazer ug Sadok nga pari, ni Ahimelek nga anak ni
463 1 MGA KRONIKAS 25

Abiatar ug sa mga pangulo sa mga parion han ang mga anak ni Asaf, Heman ug
ug Levitikong pamilya. Nagbanosbanos Jedutan nga nagsibya sa mga panagna
sila pagripa alang sa pamilya sa mga anak dinuyogan sa lira, alpa ug platilyo. Nag-
ni Eleazar ug ni Itamar. himo siyag listahan alang sa aduna niining
7 Ang unang resulta sa ripa naadto kang trabahoa.
2 Ang mga anak ni Asaf: si Zakur, Jose,
Joyarib; kang Jidaya ang ikaduha, 8 kang
Seorim ang ikatulo; kang Seohim ang ika- Natania ug Azrela. Ang iyang mga anak
upat, 9 ikalima kang Malkia ug ika-unom ubos sa iyang pagmando. Managna siya sa
ang kang Miamin, 10 ikapito ang kang Kos, panahon nga mandoan siya sa hari.
3 Ang mga anak ni Jedutun: si Godolias,
ikawalo ang kang Abias, 11 kang Jesua ang
ikasiyam, kang Sekania ang ika-10, Sori, Jeseias, Josabias, Simei ug Matitias.
12 kang Eliyasib ang ika-11, kang Jakim Unom sila ubos sa pagmando sa ilang
ang ika-12, 13 ika-13 ang kang Hupa, ka- amahan. Si Jedutun mokantag awit sa pag-
torse ang kang Jebeb, 14 kinse ang kang dayeg ug pasalamat sa Diyos dinuyogan sa
Bilga, 16 ang kang Imer, 15 kang Hezir ang lira.
4 Ang mga anak ni Heman: si Bukias,
ika-17, kang Hapises ang ika-18, 16 kang
Petahya ang ika-19, kang Ezekiel ang ika- Matanias, Oziel, Sabuel, Jerimot, Hema-
20, 17 ika-21 ang kang Jakin, ika-22 ang nias, Hanani, Eliasa, Meloti, Otir ug Maha-
kang Gamul, 18 ika-23 ang kang Delaya ug ziot. 5 Mga anak silang tanan ni Heman,
ika-24 ang kang Mazia. ang manalagna sa hari. Silay mopalanog
19 Girehistro kining mga tawhana suma- sa trompeta inig-abot sa pulong ni Yahweh.
la sa nagkalainlain nilang katungdanan. Gitagaan sa Diyos si Heman og 14 ka anak
Mosulod sila sa Templo ni Yahweh sumala nga lalaki ug tulo ka babaye 6 nga nangan-
sa mga lagda nga gihatag kanila sa Diyos ta sa templo ni Yahweh ubos sa pagmando
sa Israel pinaagi ni Haran, ang ilang kagi- sa ilang amahan. Giduyogan sila sa platil-
kan. yo, alpa ug lira alang sa liturhiya sa templo
ni Yahweh ubos sa pagmando sa hari.
7 Silang tanan nga anak ni Asaf, Jedutun
Uban pang mga Levita
20 Bahin sa uban pang anak ni Levi: Ang ug Heman gibansaybansay alang sa pag-
awit kang Yahweh. Mga haniti silang tanan
mga anak ni Amram: si Subael. Ang mga nga miabot og 288. 8 Nagripa sila aron
anak ni Subael: si Jedahaya. 21 Alang ni pagsuta sa ilang gimbuhaton, apil ang bata
Rehabia, alang sa mga anak ni Rehadia, ug tigulang, eksperto na ug mga bag-o pa.
ang kamagulangan ni Yisia. 22 Ang sa mga 9 Ang unang resulta sa ripa nagpili si Jose
Iseharita: si Salemot. Ang anak ni Salemot: nga kaliwat Asaf. Ang ikaduha kang
si Jahat. 23 Ang mga anak ni Hebron: si Godolias. Napulog dua silang tanan uban
Jeriyah ang kamagulangan, si Amarias ang sa iyang mga anak ug mga igsoon. 10 Ang
ikaduha, si Jehaziel ang ikatulo ug si ikatulo kang Zakur. Siya, ang iyang mga
Jekameam ang ikaupat. 24 Sa mga anak ni anak ug mga igsoon miabot og 12. 11 Ang
Uziel: si Mika. Sa mga anak ni Mika: si ikaupat kang Yisri. Napulog duha silang
Samir; 25 ang igsoon ni Mika mao si Yisiya. tanan uban sa iyang mga anak ug mga
Ang mga anak ni Mika: si Yisiya ug igsoon. 12 Ang ikalima kang Natanias. Siya,
Zecarias. 26 Ang mga anak ni Merari ug ang iyang mga anak ug mga igsoon miabot
Musi. Ang mga anak ni Jaaziah. Ang iyang og 12. 13 Ang ikaunom kang Bukias. Na-
anak. 27 Ang mga anak ni Merari: alang pulog duha silang tanan uban sa iyang mga
kang Jaaziah nga iyang anak: si Soam, anak ug mga igsoon. 14 Ang ikapito kang
Zakur ug Yibri; 28 Alang kang Mahli si Jisreela. Siya, ang iyang mga anak ug mga
Eleazar nga walay anak. 29 Alang kang Kis: igsoon miabot og 12. 15 Ang ikawalo kang
ang mga anak ni Kis: si Jerameel. 30 Ang Jesaya. Napulog duha silang tanan uban sa
mga anak ni Musi: si Mahli, Eder ug iyang mga anak ug mga igsoon. 16 Ang ika-
Jerimot. siyam kang Matanias. Siya, ang iyang mga
31 Sila ang mga Levita pinasikad sa ilang
anak ug mga igsoon miabot og 12. 17 Ang
mga pamilya. Ang mga pangulo sa kada ika-10 kang Semeya. Napulog duha silang
pamilya ug usa sa ilang manghod nagripa tanan uban sa iyang mga anak ug mga
alang sa ilang mga buluhaton. Mao usab igsoon. 18 Ang ika-11 kang Azareel. Siya,
kini ang gihimo sa mga paryenti nila, ang ang iyang mga anak ug mga igsoon miabot
mga pari nga kagikan ni Aaron. Ang mga og 12. 19 Ang ika-12 kang Asabias. Napu-
testigo mao sila si Hari David, Sadok, Ahi- log duha silang tanan uban sa iyang mga
melek ug ang mga pangulo sa mga pamil- anak ug igsoon. 20 Ang ika-13 kang Sabael.
ya sa mga pari ug sa mga Levita. Siya ang iyang mga anak ug mga igsoon
miabot og 12. 21 Ang ika-14 kang Matatias.
Ang mga mang-aawit Napulog duha silang tanan uban sa iyang
25 saAlang sa liturhiya, gilain ni David ug mga anak ug mga igsoon. 22 Ang ika-15
1

labawng opisyales sa kasundalo- kang Yerimot. Siya, ang iyang mga anak ug
1 MGA KRONIKAS 25 464

mga igsoon miabot og 12. 23 Ang ika-16 ganghaan nga ilang bantayan. 14 Ang sidla-
kang Hanaias. Napulog duha silang tanan kang bahin naangkon ni Semoyas. Unya
uban sa iyang mga anak ug mga igsoon. ang iyang anak nga si Zacarias, abtik nga
24 Ang ika-17 kang Jesbakasa. Siya, ang magtatambag, naangkon ang amihanang
iyang mga anak ug mga igsoon miabot og bahin. 15 Ang habagatang bahin naangkon
12. 25 Ang ika-18 kang Hanani. Napulog ni Obed-edom; samtang ang balay tipi-
duha silang tanan uban sa iyang mga anak ganan gibantayan sa iyang mga anak. 16 Si
ug mga igsoon. 26 Ang ika-19 kang Meloti. Suplim ug si Hosa nakaangkon sa kasad-
Siya, ang iyang mga anak ug mga igsoon pang bahin uban sa ganghaan sa Napokan
miabot og 12. 27 Ang ika-20 kang Eliata. nga Punoan sa kahoy sa ibabawng dalan.
Napulog duha silang tanan uban sa iyang Tapad tapad ang mga bantay. 17 Unom ka
mga anak ug mga igsoon. 28 Ang ika-21 Levita kada adlaw sa sidlakan; upat sa
kang Otir. Siya, ang iyang mga anak ug amihanan; upat pod sa habagatan; sa ba-
mga igsoon miabot og 12. 29 Ang ika-22 lay tipiganan, duha. 18 Sa bahin sa kasad-
kang Guedelti. Napulog duha silang tanan pan anaay upat ug anaay duha sa lawak
uban sa iyang mga anak ug mga igsoon. butnga. 19 Mao kini ang lista sa mga mag-
30 Ang ika-23 kang Mahaziot. Siya, ang balantay sa ganghaan, mga kaliwat ni Kore
iyang mga anak ug mga igsoon miabot og ug Merari.
12. 31 Ang ika-24 kang Romamteider. Na-
Ang mga Tesorero ug uban pang opisyal
pulog duha silang tanan uban sa iyang mga
anak ug mga igsoon. 20 Ang uban pang Levita nag-atiman sa

mga bahandi sa Templo ug sa bodega
Ang magbalantay sa ganghaan alang sa mga halad.
Mao kini ang buluhaton sa mga
1 21 Ang mga kaliwat ni Laedam nga mga
26 Levita nga nag-alagad isip magbalan- kaliwat ni Gerson, nga mga pangulo sa
tay sa Templo. Alang sa mga Koreita: Si mga pamilya ni Laedam mao si: Jeheil,
Meseelemias nga anak ni Kore, usa sa mga 22 si Zetan ug ang iyang igsoong si Joel.

anak ni Abisaf. 2 Si Meseelemias adunay Sila ang responsabli sa mga bahandi sa
mga anak: Si Zacarias ang kamagulangan, Templo ni Yahweh.
ikaduha si Jediael, ikatulo si Zebadias, si 23 Kauban nila ang mga Amramita,

Jataniel ang ikaupat, 3 si Elam ang ikalima, Yisearita, Hebronita ug Uzelita.
ikaunom si Jeohanan ug ikapito si Elyoe- 24 Si Sebuel, nga kaliwat ni Gerson nga

nai. anak ni Moises, maoy opisyal nga respon-
4 Si Obed-edom adunay mga anak: si sabli sa mga bahandi. 25 Ang iyang mga
Semeyas ang kamagulangan, ang ikaduha paryenti gikan kang Eliezer: si Rehabia,
si Yozabad, ang ikatulo si Joah, ang ika- Joram, Zikri ug Selemot, iyang mga anak.
upat si Sakar, ang ikalima si Natanael. 5 Si 26 Si Selemot ug ang iyang mga paryenti

Amiel ang ikaunom, si Isakar ang ikapito responsabli sa tanang gasa nga gihatag
ug si Peultai ang ikawalo. Tinuod gayod kang Yahweh ni Hari David ug ang gihatag
nga gihatagan siyag kaayohan sa Diyos. sa mga pangulo sa pamilya, mga opisyal
6 Si Semeyas adunay mga anak nga mahi- nga taas ug ubos og ranggo sa kasundalo-
nungdanon kaayo sa ilang kaliwat tungod han. 27 Adunay bahin sa ilang nakuha sa
sa ilang dakong abilidad. 7 Ang mga anak gubat nga ilang gihatag isip galamiton sa
ni Semeyas: si Otni, Rafael, Obed ug Templo. 28 Atua usab kanila ang mga bu-
Elzabad; ang iyang mga igsoon nga si Eliu tang nga gihatag ni Samuel, ni manalag-
ug Samakias, mga isog nga lalaaki. 8 Si- nang Saul, anak ni Kis, ni Abner nga anak
lang tanan nga mga anak ug mga igsoon ni Ner ug ni Joab, anak ni Seruya. Ang
makahimo kaayo sa maong buluhaton. tanang gigasa giatiman ni Selimot ug sa
Saysyentay dos silang tanan. iyang mga paryenti.
9 Si Meseelemias adunay mga anak ug 29 Sa mga Yesearita: si Kenayas ug ang

mga igsoon: Napulog walo ka isog nga iyang mga anak maoy nag-atiman sa mga
mga lalaki. butang nga may kalabotan ang katawhan.
10 Si Hosa nga anak ni Merari, adunay Mga opisyal sila ug maghuhukom.
mga anak: si Simri ang una. Dili ang kama- 30 Sa mga Hebronita: Si Josabia ug ang

gulangan, apan gihimo siya sa iyang ama- iyang mga paryenti gitudlo nga kapatas sa
han nga pangulo. 11 Si Hilkiya ang ikaduha, tibuok Israel nga atua sa kasadpang Jor-
ang ikatulo si Tebalis ug ang ikaupat si dan. Mga 1,700 ka kusgan nga lalaki alang
Zacarias. Ang 13 ka sakop sa pamilya ni sa pag-alagad kang Yahweh ug sa hari.
Hosa, nga gwardya sa Templo. 31 Sa mga Hebronita, si Jeriya ang ilang
12 Ang mga gwardya sa Templo gibahin- hepe sumala sa listahan sa ilang mga
bahin sa pipila ka grupo sumala sa ilang pamilya. Sa ika-40 ka tuig sa paghari ni
pamilya. Gitagaan sila didto og buluhaton David, gipangita ang mga pamilya sa mga
sama sa mga Levita. 13 Ang ubos ug la- Hebronita sa mga listahan. Nahibaloan nga
bawng pamilya nagripahay pagsuta sa dunay mga manggugubat nga sakop sa
465 1 MGA KRONIKAS 28

ilang pamilya sa Jazer sa Gilead. 32 Gitudlo labawng opisyal sa mga Isakarita. 19 Si
ni David ang 2,700 ka manggugubat nga Yismaias, anak ni Addias, hepe sa Zabulon;
kapatas sa mga Rubenita, Gadita ug sa si Jerimot, anak ni Azriel, sa mga Neftalita;
katungang tribu ni Manases. Mga paryenti 20 si Oseas, anak ni Azazias, sa Efraimita; si
sila ni Jeriya; mga pangulo sila sa pamilya Joel, anak ni Pedayas, sa katungang tribu
nga nag-alagad kang Yahweh ug sa hari. ni Manases; 21 si Iddo, anak ni Zacarias, sa
Ang listahan sa kasundalohan
katungang tribu ni Manases nga atua sa
Gad; si Jasiel, anak ni Abner, sa mga
Mao kini ang listahan sa
1 mga Benjaminita; 22 si Ezreil, anak ni Jeroham,
27 Israelita: ang mga pangulo sa mga sa taga Dan. Sila ang mga opisyal sa mga
pamilya, ang mga komandanti sa linibo ug tribu sa Israel.
ginatos, mga opisyal nga nag-alagad sa 23 Wala iapil ni David sa lista kadtong
hari may kalabotan sa mga dibisyon nga nagpangidaron og 20 paubos, kay misaad
adunay 24,000 ka tawo kada usa. Usa ka man si Yahweh nga ang Israel mahisama sa
dibisyon ang nag-alagad matag bulan sa gidaghanon sa mga bitoon sa langit. 24 Si
tibuok tuig. 2 Alang sa unang bulan, si Joab, anak ni Seruya, nagsugod og senso,
Jasobeam nga anak ni Zabdiel, 3 ang anak apan wala niya matuman kay gisilotan man
ni Perez, hepe sa tanang opisyal sa usa ka sa Diyos ang Israel tungod ini. Ang sumada
dibisyon. Sinaligan siya sa mga dibisyon wala mabutang sa listahan ni Hari David.
nga may 24,000 ka tawo. 4 Sa ikaduha ka
bulan, si Dodai, ang Ahotita, responsabli sa Ang mga sinaligan sa hari
usa ka dibisyon nga may 24,000 ka tawo. 25 Mao kini ang listahan niadtong nag-
5 Sa ikatulo ka bulan, si Benaya nga anak bantay sa kabtangan sa hari. Ang sinaligan
ni Joyada ang labawng pari, responsabli sa sa bodega mao si Azmavet, anak ni Abdiel.
usa ka dibisyon nga may 24,000 ka tawo. Ang tinugyanan sa mga tindahan sa ka-
6 Si Benaya kampyon sa Traynta. Siya lungsoran, kabarangayan ug sa mga tore
usab ang pangulo sa Traynta. Si Amisabad mao si Jonatan, anak ni Ozias. 26 Sa mga
iyang anak ang pangulo sa iyang dibisyon. mag-uuma nga gipatrabaho sa yuta diha si
7 Alang sa ikaupat ka bulan, si Asael nga Ezri, anak ni Kelub. 27 Sa mga parasan, si
igsoon ni Joab. Misunod kaniya si Zabdias Simei nga taga Rama. Sa atua sa parasan
iyang anak. 8 Sa ikalima ka bulan, si Samut nga nagbantay sa mga tipiganan sa bino: si
nga Zarhita, responsabli sa dibisyon nga Sabdi nga taga Sefam. 28 Ang nagbantay sa
may 24,000 ka tawo. 9 Sa ikaunom ka bu- mga Olibo ug sikomoro sa kapatagan, si
lan, si Ira nga anak ni Ikes nga taga Tekoa. Baal Anam nga taga Gueder. Sa tindahan
Siya ang responsabli sa usa ka dibisyon sa mga lana: Si Joas. 29 Sa toril sa Saron: si
nga may 24,000 ka tawo. 10 Sa ikapito ka Sitrai nga taga didto ra gihapon. Sa toril sa
bulan, si Heles nga Pelet. Kaliwat siya ni kawalogan: Si Safat nga taga Adlai. 30 Sa
Efraim ug sinaligan sa usa ka dibisyon nga mga kamelyo: Si Obil nga Ismaelita. Sa
may 24,000 ka tawo. 11 Sa ikawalo ka bu- mga asno: Si Jehdia nga taga Meronot.
lan, si Sibkai nga taga Husa. Zarhita siya, 31 Sa mga panon sa karenro: Si Jezia ang
responsabli sa usa ka dibisyon nga may Hagreno. Silang tanang mga sinaligan ni
24,000 ka tawo. 12 Sa ikasiyam ka bulan, si Hari David sa iyang kabtangan.
Abiezer nga taga Anatot, Benjaminita nga 32 Ang uyoan ni David nga si Jonatan
sinaligan siya sa usa ka dibisyon nga may batid nga magtatambag ug makinaadma-
24,000 ka tawo. 13 Sa ika-10 ka bulan, si non. 33 Si Ahitofel konsehal ni David. Si
Mahari nga taga Netofah, Zarhita nga sina- Husay nga Arkita, amigo sa hari. 34 Si
ligan sa usa ka dibisyon nga may 24,000 Joyada nga anak ni Benaya ug si Abiatar
ka tawo. 14 Sa ika-11 ka bulan, si Benaya mipuli kang Ahitofel. Si Joab komandanti
nga taga Piraton, kaliwat ni Efraim. Res- sa kasundalohan sa hari.
ponsabli siya sa usa ka dibisyon nga may
Ang mga laraw ni David alang sa Templo
24,000 ka tawo. 15 Sa ika-12 ka bulan, si
28 ogNagpatawag si David sa Jerusalem
1
Heldai nga taga Netofah, paryenti ni
Otoniel. Sinaligan siya sa usa ka dibisyon usa ka tigom sa tanang opisyal sa
nga may 24,000 ka tawo. Israel. Nanambong ang mga opisyales sa
mga tribu, ang mga opisyal sa harianong
Ang mga opisyal sa tribu sa mga Israelita pag-alagad, ang mga komandanti sa linibo,
16 Ang mga opisyal sa mga tribu sa ug ginatos, ang mga sinaligan sa tanang
Israel: si Eliezer nga anak ni Zikri ang pa- kabtangan ug kahayopan sa hari ug sa
ngulong opisyal sa mga Rubenita; si Se- iyang mga anak, ang mga opisyal sa palas-
fatias nga anak ni Maaka, sa mga Simeo- yo ang nanag-unang mga sundalo ug mga
nita; 17 si Josabias nga anak ni Kemuel, sa bililhong tawo. 2 Mitindog si Hari David ug
mga Levita; si Sadok, sa mga Aaronita. miingon: “Akong kaigsoonan ug katawhan,
18 Si Elihu, usa sa mga igsoon ni David, sa paminawa ko. Buot ko nga mohimog puy-
taga Juda. Si Amri nga anak ni Mikael, anan alang sa arka sa kasabotan ni Yahweh
1 MGA KRONIKAS 28 466

nga mahimong tumbanan sa iyang tiil. alang sa lamesa sa pan ingon man ang sa
Naghimo na akog mga pangandam alang platang lamesa; 17 sa mga tinidor, mga pa-
sa pagtukod niini, 3 apan miingon kanako naksan, mga planggana nga lunsayng bu-
ang Diyos, ‘Dili ka mohimog templo alang lawan. Kining tanan gipasikad sa gikina-
sa akong ngalan kay nahimo kang tawo sa hanglan sa kada galamiton. 18 Iya pod gi-
gubat ug nagpabanawg daghang dugo.’ takda ang gidaghanon sa pinong bulawan
4 “Apan si Yahweh, ang Diyos sa Israel, alang sa altar sa insenso. Gihatag ni David
mipili kanako ug sa akong mga pamilya kang Solomon ang laraw alang sa bula-
aron mohari sa Israel hangtod sa hangtod. wang karwahe, sa bulawang kerubin nga
Iyang gihimong pangulo si Juda, ang binuklad ang mga pako aron motabon sa
akong pamilya sa tribu ni Juda, ug sa mga arka sa kasabotan ni Yahweh.
anak sa akong amahan. Nalipay siya sa 19 Matud pa ni David, “Kining tanang
iyang paghimo kanakong hari sa Israel. nagsunod sa plano nga gihimo sumala sa
5 Sa tanan kong mga anak – iyang gipili si mga tugon ni Yahweh.”
Solomon nga molingkod sa trono ni 20 Unya, miingon si David sa iyang anak:
Yahweh sa Israel. 6 Miingon siya kanako, ‘Si “Pagmakusganon, pagmalig-on ug ayawg
Solomon nga imong anak maoy mohimo kahadlok; pagmatinguhaon ug pag-andam
sa akong Templo ug sa akong mga korte. na sa mga buluhaton. Ang Diyos nga si
Ako siyang gipili aron mahimo nga akong Yahweh, akong Diyos, nag-uban kanimo.
anak ug maiya akong amahan. 7 Akong Dili ka niya pakyason ni biyaan sa dili pa
patunhayon ang iyang gingharian kon mahuman ang mga himoonon. 21 Ania ang
magpadayon siya pagsunod sa akong mga lista sa mga pari ug Levita nga magserbis-
balaod ug sugo sama sa iyang gihimo yo sa templo sa Diyos. Ang matag usa mo-
karon.’ tabang kanimo sa iyang sarang. Ang mga
8 “Busa, karon, sa mata sa Israel ug sa opisyal ug ang tanang katawhan, silang
panagtigom ni Yahweh ug sa pagpaminaw tanan anaa ubos sa imong pagmando.”
sa atong Diyos, aghaton ko kamo sa pag-
tamod ug pagpamalandong sa tanang sugo Hinabang sa pagtukod sa templo
ni Yahweh, inyong Diyos. Mainyo unta ki- Misulti si Hari David sa tibuok
1
ning tabunok nga yuta ug ikahatag unta 29 panagtigom: “Ang akong anak nga si
ninyo sa inyong mga anak isip kabilin Solomon, nga gipili ni Yahweh, batan-on pa
hangtod sa hangtod. kaayo ug dako ang buhaton. Ang maong
9 “Ug ikaw Solomon, akong anak, ilha palasyo, dili alang sa tawo kondili, kang
ang Diyos sa imong amahan. Alagari siya Yahweh nga Diyos. 2 Kutob sa akong sa-
sa kamatinud-anon ug sa maayong kabu- rang, nakahatag na ako og galamiton alang
but-on. Kon pangitaon mo siya, masabtan sa templo sa akong Diyos. Akong gipun-an
ni Yahweh ang atong gibati ug mahibalo ang bulawan og bulawan, ang plata og
siya sa atong gihunahuna, imo siyang plata, ang bronse og bronse ang puthaw og
makit-an. Apan kon mobiya ka kaniya, bi- puthaw, ang kahoy og kahoy, mga batong
yaan ka usab niya hangtod sa hangtod. itom og mga batong hinal-opan, mga ba-
10 Hibaloi nga gipili ka ni Yahweh nga mo- tong dekolor og mga batong banbanon,
buhat kaniyag templo nga alampoanan. ang tanang matang sa mga batong bililhon
Pagmalig-on ug buhata ang trabaho.” og mga batong puti ug sihag. 3 Dugang pa,
11 Gihatag ni David kang Solomon ang ang bulawan ug plata nga anaa sa akong
mga laraw alang sa ganghaan, sa mga panudlanan akong gihatag nga kinasingka-
balay, sa mga panudlanan, sa ibabawng sing alang sa templo ni Yahweh. Wala pay
kwarto, sa puy-anan sa sulod ug sa lawak labot niini ang nahatag na ko alang sa
sa pasaylo. 12 Iya usab gibuhat ang iyang balaang templo. 4 Usa ka gatos ug napulo
nahunahunaan mahitungod sa korte sa ka tonelada sa pinong bulawan ug bula-
templo ni Yahweh, sa tanang naglibot nga wang ofir, dosyentos saysentayesingko ka
lawak, sa mga panudlanan sa templo ni tonelada sa purong plata alang sa pagpu-
Yahweh ug sa panudlanan sa panaad, log sa mga bungbong sa dagkong balay.
13 ingon man sa mga pari ug Levita ug sa 5 Ang bisag unsang bulawan o plata o kahi-

mga buluhaton sa liturhiya sa templo ni balo nga inyong gihuptan ihalad ba kini
Yahweh. 14 Gipahibalo siya og unsa kadag- ninyo kang Yahweh karon?
han ang mga plata ug bulawan nga gikina- 6 Ang mga pangulo sa pamilya, ang

hanglan alang sa mga galamiton; 15 ang mga opisyal sa mga tribu sa Israel, ang
baritang bulawan alang sa bulawang tindo- komandanti sa linibo ug sa ginatos ug kad-
ganan sa suga ug sa mga suga niiini, ang tong sinaligan sa mga buhat sa hari, 7 mi-
baritang plata alang sa platang tindoganan hatag alang sa templo sa Diyos og 190 ka
ug sa mga suga niini nga gipasikad sa giki- tonelada sa bulawan, 380 ka tonelada sa
nahanglan sa kada galamiton. 16 Iya usab plata, 675 ka tonelada sa bronse ug 3,750
gisulti ang gidaghanon sa baritang bulawan ka tonelada sa puthaw. 8 Kadtong adunay
467 1 MGA KRONIKAS 29

mga bililhong bato midala niini kang manon unta niya kining tanan ug buhaton
Jehiel, ang Gersonita alang sa bahandi sa ang palasyo nga giandam ko kanimo.”
templo ni Yahweh. 9 Ang katawhan ni 20 Miingon usab si David sa tibuok pa-

Yahweh nalipay sa mga gihatag kay kina- nagtigom: “Dayega ninyo si Yahweh, ang
singkasing man ang paghatag. Nalipay inyong Diyos!” Ang tibuok panagtigom
usab kaayo si Hari David. 10 Atubangan sa nagdayeg kang Yahweh, ang Diyos sa ilang
tibuok panagtigom, gidayeg ni David si kagikanan. Nangluhod sila aron pagtahod
Yahweh. kang Yahweh ug sa hari.
“Dayegon ka Yahweh, Diyos sa Israel,
ang among kaliwat, hangtod sa hangtod.” Gidawat si Solomon isip hari
11 Imoha ang kadungganan, gahom, kaam- 21 Sa sunod adlaw, ang mga Israelita

bong, ang mga adlaw ug himaya kay ang mihalad og mga sakripisyo ug halad-sinu-
tanang sa kalangitan ug kalibotan imoha. nog kang Yahweh: 1,000 ka toro, 1,000 ka
Ang kaharian, O Yahweh, imo hangtod sa torong karnero, 1,000 nating karnero uban
hangtod. Ikaw ang labawng magmando sa sa mga bino ug mga sakripisyo alang sa
tanan. 12 Ang bahandi ug dungog nag-una tibuok Israel. 22 Nangaon ug nanginom sila
kanimo. Ikaw ang magmando sa tanan. sa presensya ni Yahweh sa dakong kalipay.
Anaa sa imong kamot ang kusog og ga- Unya, ilang gihimo si Solomon, anak ni
hom. Ikaw ang naghatag og kadungganan David, nga ikaduha nilang hari. Gihilogan
ug kusog sa tanan. siya aron magmando kanila. Ila usab gihi-
13 Niining panahona, among Diyos, amo logan si Sadok nga pari. 23 Unya, milingkod
kang gipasalamatan. Among gidayeg ang si Solomon sa trono ni Yahweh puli ni David
kaambongan sa imong ngalan. 14 Kay kin- nga iyang amahan. Milambo siya ug misu-
sa man ako ug unsa man ang akong ka- nod kaniya ang tibuok Israel. 24 Ang tanang
tawhan nga modawat sa among gihatag opisyal, mga kampyon, ug mga anak ni
kanimo karon? Ang tanan gikan kanimo. Hari David nanumpa nga magmatinud-
Ang among nadawat amo usab ihatag ka- anon sila kang Hari Solomon. 25 Gipataas
nimo. 15 Kay mga langyaw lang kami sama pag-ayo ni Yahweh si Solomon sa mata sa
sa among kagikanan. Ang among mga tibuok Israel ug gitagaag mahimayaong
adlaw sa kalibotan molabay sama sa anino paghari nga wala pa matagamtami sa na-
ug wala nay paglaom sa unahan. ngaging hari sa Israel.
16 Yahweh, among Diyos, ang tanang bu-
Ang kamatayon ni David
tang nga among gidala karon aron himoong
templo alang sa Balaang Mong Ngalan, 26 Si David nga anak ni Isai naghari sa

gikan sa imong kamot. Imoha ang tanan. tibuok Israel. 27 Ang iyang paghari miabot
17 O akong Diyos, nagsusi ka sa kasing- og 40 ka tuig. Naghari siya sa Hebron sa
kasing ug malipay ka sa kamatinuoron. pito ka tuig; sa Jerusalem, sa 33 ka tuig.
Uban sa kamatinuoron sa akong kasing- 28 Unya, namatay siya nga tigulang na,

kasing, ako kining gihatag kanimo. Uban sa puno sa mga adlaw, bahandi ug dungog.
kalipay akong nakit-an nga mihalad ang Mipuli kaniya ang iyang anak nga si Solo-
imong katawhan. 18 O Yahweh, ang Diyos mon. 29 Ang kasaysayan ni David, gikan sa
sa among kagikanan, ni Abraham, Isaac ug sinugdan hangtod sa kataposan makit-an
sa Israel, isilsil kining mga hunahunaa sa sa mga sulat ni propeta Samuel, ni propeta
ilang kasingkasing ug pangutok hangtod sa Natan ug ni propeta Gad 30 nga nagsaysay
hangtod. Kabiga ang ilang kasingkasing sa pamaagi sa iyang pagmando, sa iyang
nganha kanimo. 19 Hatagi si Solomon og gahom ug sa tanang butang nga nahitabo
kasingkasing nga motuman gayod sa kaniya sa Israel ug sa kasikbit nga mga
imong mga sugo, balaod ug pagbuot. Tu- gingharian.