You are on page 1of 29

§11

1K
3:4-
s15
§1

Gipangayo ni Solomon ang kaalam gaan ko usab ikaw og katigayonan, bahan-
1 Si Solomon nga anak ni David, lig-on di ug dungog nga wala pa matagamtami sa
1 kaayong nagdumala sa gingharian sa mga hari nga nangagi ug dili matagamta-
Israel. Nag-uban kaniya si Yahweh, ang man sa mga hari nga mopuli kanimo.”
13 Unya mipauli si Solomon sa Jerusa-
iyang Diyos, ug gihimo siyag bantugan
pag-ayo. 2 Misulti si Solomon sa kinatibuk- lem gikan sa bungtod ug sa Toldang Tag-
ang Israel; sa mga komandanti sa linibo ug boanan, sa Gibeon.
14 Didto sa Jerusalem nagmugna siyag
ginatos, sa mga hukom ug sa tanang mga
pangulo sa Israel – ang mga pangulo sa tropa sa mga karwahe ug kabayo. Aduna
mga pamilya. 3 Unya, uban sa tibuok pa- siyay 1,400 ka karwahe ug 12,000 ka ka-
nagtigom, miadto siya sa bungtod sa Gi- bayo nga iyang gibutang sa mga lungsod
beon nga nahimutangan sa Toldang Tag- sa mga karwahe ug sa Jerusalem. 15 Sa
boanan sa Diyos. Si Moises, ang ulipon sa iyang paghari, ang plata ug bulawan sama
Diyos, nagbuhat niini sa kamingawan. 4 Sa ka ordinaryo sa mga bato sa Jerusalem.
laing bahin, gidala ni David ang arka sa Samtang ang sedro sama kadaghan sa
Diyos gikan sa Kiriat-Yearim sa lugar nga sikomoro sa tiilan sa mga bungtod sa Juda.
16 Ang mga kabayo ni Solomon gikan sa
iyang giandam alang niini nga iyang gihi-
moag tolda sa Jerusalem. 5 Nagbarog atu- nasod sa Ehipto ug Kue. Ang mga negos-
bangan sa Balaang Tolda ni Yahweh ang yanti sa hari namalit niini sa koridas nga
bronseng altar nga gihimo ni Besaleel, presyo. 17 Nakapalit pod silag mga karwa-
anak ni Uri, ang anak ni Hur. Si Solomon ug he sa Ehipto. Tag 600 ka plata ang kada
ang tibuok panagtigom miadto sa altar nga usa. Ang mga kabayo mibili og 150 ang
nangita sa presensya ni Yahweh. 6 Misaka si kada usa. Gibaligya usab kini nila sa mga
Solomon sa bronseng altar tupad sa Tol- hari sa Heteo ug sa Aram.
dang Tagboanan ug naghalad sa ibabaw og
Si Solomon ug si Hiram
1,000 ka mga halad-sinunog.
7 Nianang gabhiona, ang Diyos nagpa- Nagmadno si Solomon paghimog tem-
1

kita kaniya ug miingon: “Pangayoa ang 2 plo sa Ngalan ni Yahweh ug palasyo
imong gusto kay ako kining ihatag kani- alang sa iyang kaugalingon.
mo”. 8 Mitubag sa Diyos si Solomon: “Dako Nagbutang siyag 70,000 ka tawo nga
ang imong kaluoy sa akong amahan nga si manghakot sa materyales. Aduna poy mga
David ug gihimo ako nimog hari puli kani- 80,000 ka tawo nga magkubkub sa bato sa
ya. 9 Karon Yahweh nga Diyos, lig-ona ang bungtod ug 3,600 ka tagdumala. 3 Mipadala
saad nga imong gihimo kang David, akong si Solomon og mensahero kang Hiram, hari
amahan. Imo akong gihimo nga hari sa dili sa Tiro: “Tagda ko sama sa imong pagta-
maihap nga katawhan. 10 Karon, hatagi gad sa akong amahan nga si David, nga
akog kaalam ug kahibalo nga magamit imong gipadad-an sa mga sedro aron mag-
aron makapangulo ako sa imong kataw- buhat sa iyang palasyong puy-anan. 4 Nag-
han. Kay kinsa may makadumala sa ni- himo ako karon og templo alang sa Ngalan
ining daghan mong katawhan.?” ni Yahweh, akong Diyos. Ug ihalad ko kana
11 Miingon ang Diyos kang Solomon: kaniya aron pagsunog og humot nga insen-
“Kay mao man kana ang kinasingkasing so sa iyang atubangan, sa walay hunong
mong gipangayo, ako kanang ihatag kani- nga paghalad sa mga piraso sa tinapay ug
mo. Bisag wala ka mangayog katigayonan, sa mga halad sa adlaw sa pahulay sa bun-
bahandi, dungog, kinabuhi sa imong mga tag ug sa gabii; sa bag-ong bulan ug sa
kaaway o taas nga kinabuhi, hinuon ang mga solemning pyesta ni Yahweh, atong
kaalam ug kahibalo pagdumala sa akong Diyos. Kining tanan maoy kasuguan, hang-
katawhan kang kinsa ikaw ang hari, 12 ta- tod sa hangtod dinhi sa Israel.

(PAGE 468)
469 2 MGA KRONIKAS 3
5 Dako ang templo nga akong himuon ang 70,000 isip kargador, 80,000 nga ma-
kay ang among Diyos mas dako man sa ngubkob sa kabungtoran ug 3,600 nga ka-
ubang diyos. 6 Apan sa tinuoray, wala ga- patas aron pagpaniguro nga motrabaho
yoy makahimog templo alang sa Diyos, kining mga tawhana.
kay dili man siya masulod bisan gani sa
kalangitan ug dili paigo alang niya ang la- Gihimo ni Solomon ang Templo
ngit. Dili ko makahimo alang kaniya og 1 Gisugdan ni Solomon paghimo ang
templo alang sa bisag unsang hinungdan 3 templo ni Yahweh sa Bukid sa Moria sa
gawas sa pag-sunog og insenso sa iyang Jerusalem diin didto nagpakita si Yahweh
atubangan. 7 Busa, padad-i ako og arte- kang David, iyang amahan. Ang dapit nga
sano sa bulawan, plata, tumbaga, puthaw, giandam ni David – ang giokanan ni Ornan
eskarlata, hasinto ug biyoleta ug maayong nga Jebuseo. 2 Gisugdan ni Solomon ang
mangungulit. Tabangan sila sa mga tawo trabaho sa ikaduhang adlaw sa ikaduhang
nga gikuha nang daan sa akong amahan sa bulan sa ikaupat nga tuig sa iyang paghari.
Juda ug sa Jerusalem. 3 Saysyenta ka siko ang kahalabon sa pun-
8 Padad-i usab akog kahoyng sedro, dasyon nga gibuhat ni Solomon alang sa
pino nga himoong aparador, gikan sa Le- templo ug bayte ka siko ang kalapdon
banon. Kay nahibalo ako nga haniti ang (siko ang gigamit pagsukot.) 4 Ang sala
imong mga sakop pagpamutol sa mga atubangan sa Dakong Kwarto sa Templo
kahoy sa Lebanon. Ang akong mga sakop may 20 ka siko ang kahalab-on ug 20 ka
mouban kanila nga 9 mangandam og dag- siko ang gitas-on. Ang sulod giputos niyag
hang kahoy alang kanako. Makakugang lunsay nga bulawan. 5 Ang dakong kwarto
ang gidak-on sa templo nga akong himo- gibutangag kahoy nga pino ug giputos og
on. 10 Akong hatagag 20,000 ka takos sa bulawan. Unya, gipahiluna didto ang mga
bugas, 20,000 sa sebada, 20,000 sa bino palma ug dayandayan nga gibitay. 6 Gida-
ug 20,000 sa lana ang mga mamumutol sa yandayanan ang templo og nindot kaayo
kahoy. Alang kini sa kabuhian sa imong ug mahalong mga bato. Ang bulawan sa
mga sakop.” Parvaim 7 gibutang sa bungbong sa templo,
11 Mitubag si Hiram, hari sa Tiro, sa sulat sa mga parolos sa pultahan, sa mga pulta-
nga gipadala ni Hari Solomon: “Kay gihi- han ug sa uban pang bungbong ug gipaku-
gugma man ni Yahweh ang iyang kataw- lit ang kerubin sa mga bungbong.
han, gihimo kang hari. 12 Dayegon si 8 Unya, iyang gipabuhat ang Labing Ba-
Yahweh, ang Diyos sa Israel, nga mibuhat laang Dapit. Ang kahalab-on nga mitadlas
sa kalangitan ug kayutaan. Siya usab ang sa gilapdon sa templo may 20 ka siko;
naghatag kang Hari David og maalamong samtang ang gilapdon miabot og 20 usab
anak nga puno sa kaalam ug kahibalo. ka siko. Gipulogan kini og mga 25 ka tone-
Siya ang magbuhat og templo alang kang lada sa pinong bulawan. 9 Mitimbang og 20
Yahweh. Magbuhat pod siyag palasyo ug ka onsas ang mga lansang nga bulawan.
lagwerta alang sa kaugalingon. 13 Akong Ang mga lawak sa ibabaw gipulog usab og
gipadala ang haniting artesano, si Hiram bulawan. 10 Labing Balaang Dapit, naghimo
Abi 14 nga anak sa babayeng Danita; ang siyag duha ka kerubin sa sinalsal nga put-
iyang amahan taga Tiro. Hanas kana siya haw nga gipulog pod og bulawan. 11 Ang
paggamit sa bulawan, plata, bronse, put- kinatibuk-ang bukad sa pako sa mga keru-
haw, bato, kahoy, eskarlata, biyoleta, pi- bin miabot og 20 ka siko. Lima ka siko ang
nong lino ug hasinto. Maayo siya sa tanang kada usa. Ang usa ka pako miabot sa
klase sa trabaho ug sa pagbuhat sa bisan bungbong sa kwarto samtang ang pikas
unsang plano nga isugo kaniya. Patraba- mitakdo sa pako sa laing kerubin. 12 Ang
hoa siya uban sa imong mga artesano ug usang pako sa kerubin nga may gitas-ong
sa mga artesano sa akong agalon nga si lima ka siko, miabot sa bungbong sa la-
David, imong amahan. 15 Karon, akong wak. Ang ikaduha nga samag gitas-on, mi-
agalon, ipadala na sa imong mga ulipon takdo sa pako sa laing kerubin. 13 Miabot
ang trigo, sebada, lana ug bino sumala sa og 20 ka siko ang bukad sa mga pako nga
imong gisulti. gipatindog, nag-atubang sa sala.
16 Sa among bahin, among putlon ang 14 Ang kurtina hinimo sa biyoleta, eskar-

tanang sedro nga imong gikinahanglan gi- lata, lutong pula ug pinong lino nga anaay
kan sa Lebanon. Amo kining dad-on ngan- mga dayandayan nga kerubin.
ha kanimo. Gamiton namo ang mga gakit 15 Atubangan sa templo nagbuhat siyag
sa dagat paingon sa Yafo. Ikaw na ang mo- duha ka haligi nga may 35 ka siko ang
dala niini sa Jerusalem.” gitas-on. Ibabaw sa kada usa adunay kapi-
17 Giihap ni Solomon ang tanang lang- tel nga nagsukod og lima ka siko. 16 Nag-
yaw nga nagpuyo sa Israel subay sa senso butang siyag mga dayandayang kadena
sa iyang amahan, si David. Dihay 153,600 nga gibitay sa kapitel. Naghimo usab siyag
ka langyaw. 18 Iyang gipasulod og trabaho 100 ka prutas sa granada ang iyang gibitay
2 MGA KRONIKAS 3 470

sa mga kadena. 17 Iyang gipatindog ang nang butang sa gidaghanon nga dili na gani
mga haligi atubangan sa templo. Usa sa mahibaw-an ang gibug-aton sa bronse.
habagatan, usa sa amihanan. Ang sa haba- 19 Gibutang niya ang tanang galamiton
gatan gitawag og Yakin; Boaz ang sa ami- nga iyang gibuhat sa templo sa Diyos: ang
hanan. bulawang altar ug ang mga lamesa alang
sa mga piraso sa pan nga gihalad; 20 ang
Ang mga galamiton sa templo mga patonganan sa suga uban sa mga
suga nga pasigaon lang sumala sa gisugo
4 kaNagbuhat siyag altar nga bronse, 20
1

siko ang kahalab-on, 20 ka siko ang atubangan sa altar; 21 ang mga hinimong
kahalapdon, 10 ang ang gihabugon. 2 Iyang bulak, mga lamparilya, mga igpapalong
gihimo ang Dagat sa hinulmang puthaw nga lunsayng bulawan; 22 mga kutsilyo,
nga lingin. Napulo ka siko ang sukod sa mga panaksan nga sudlan sa igsasablig,
usa ka ngilit ngadto sa lain; lima ka siko mga sudlanan sa insenso nga gihimo sa
ang gihabogon. Ang higot nga may gitas- pinong bulawan, mga pultahan sa templo,
ong 30 ka siko gisukdan sa bakos. 3 Ang mga pultahan sa sulod ngadto sa Labing
ubos gilikosan sa mga prutas sa granada Balaan nga Dapit ug mga pultahan sa sala
ug mituyok sa Dagat nga sobra sa 10 ka nga hinimo gihapon sa bulawan.
siko ang gitas-on. Duha ka linya ang mga
5 niNahuman gayod ang tanang trabaho
prutas sa granada, pareho ang pagkahan- 1

ay 4 ug gipatong sa 12 ka torong baka. Tulo Solomon alang sa Templo ni Yahweh
ang gaatubang sa amihanan, tulo sa ka- ug gidala niya ang mga halad sa iyang
sadpan, tulo sa habagatan ug tulo sa silan- amahan – ang mga plata, mga bulawan ug
gan. Ang ilang pangulahiang tiil nag-atu- mga sudlanan – ug gibutang sa bahandi sa
bang sa sulod diin mibarog ang Dagat. templo.
5 Ingog kamot lang ang iyang gibag-on.

Ang porma sa ngilit sama sa ngilit sa usa Ang Arka gidala sa Templo
ka tasa, sama sa usa ka bulak nga masud- 2 Gipatawag ni Soloman sa Jerusalem
lag 15,000 ka galon nga tubig. ang mga pangulo sa mga tribu ug pangulo
6 Naghimo siyag 10 ka planggana nga sa mga pamilya sa Israel. Sila ang magda-
hugasanan; gidalisay dinhi ang mga halad- la sa arka sa kasabotan ni Yahweh gikan sa
sinunog ug gihapnig sa duha ka laray, lima Sion, ang Syudad ni David. 3 Ang tanang
sa tuo ug lima sa walang apan ang dagat katawhan sa Israel nagkatigom alirong sa
hugasanan ra alang sa mga pari. 7 Iyang gi- hari sa ikapitong bulan panahon sa pa-
himo ang 10 ka bulawang patonganan sa ngilin. 4 Nangabot ang tanang pangulo sa
mga suga sumala sa gisugo, ug gibutang Israel ug gikuha sa mga Levita ang arka
sa templo, lima sa amihanan ug lima sa ha- 5 ug ang Toldang Tagboanan uban sa ta-

bagatan. 8 Nagbuhat pod siyag 100 ka bu- nang balaang butang nga gidala sa mga
lawang panaksan nga sabliganan. pari nga Levita.
9 Gihimo ang patyo sa mga pari ug ang 6 Si Hari Solomon ug ang tibuok kataw-

dakong hawanan nga may ganghaan nga han sa Israel mialirong sa arka ug nagsa-
gipulog sa tumbaga. 10 Gibutang niya ang kripisyo sa dili maihap nga karnero ug to-
Dagat sa habagatan sa may silangan nga rong baka. 7 Gipahimutang sa mga pari ang
bahin. arka sa kasabotan ni Yahweh sa iyang lugar
11 Gibuhat usab ni Hiram ang mga ko- sa alampoanan sa templo, ubos sa mga
lon, kandos ug panaksan. Sa ingon, nahu- pako sa mga kerubin sa Labing Balang
man ang iyang buluhaton alang kang Hari Dapit. 8 Ubos sa gibukhad nga mga pako
Solomon sa templo sa Diyos. 12 Ang duha sa mga kerubin, gipahiluna ang arka. Gi-
ka haligi, ang duha ka hinulmang kapitel pasilongan nila ang arka ug ang iyang mga
ibabaw sa mga haligi, ang duha ka hug- haligi. 9 Igo ra gayod nga makit-an ang
pong sa dayandayan nga nagtabon sa duha gitas-on sa mga haligi gikan sa Balaang
ka hulma sa kapitel sa tumoy sa haligi; Dapit atubangan sa alampoanan. Hinuon,
13 ang 400 ka prutas alang sa duha ka hug- dili kini makit-an sa gawas, 10 apan nagpa-
pong nga dayandayan, uban sa mga gra- bilin didto hangtod karon. Walay laing
nada sa matag dayandayan nga nabakbak sulod ang arka gawas sa duha ka papan
sa duha ka linya; 14 ang 10 ka patonganan nga bato nga gibutang ni Moises sa Horeb
ug ang 10 ka planggana diha sa patonga- diin naghimo si Yahweh og kasabotan tali
nan; 15 ang Dagat ug ang 12 ka torong kaniya ug sa mga Israelita paggawas nila
baka sa ubos; 16 ang mga kolon, mga kan- sa Ehipto.
dos, tinidor ug ang uban pang kasang- 11 Pagkahuman niana, miguwa ang mga

kapan. 17 Gihimo kining tanan ni Hiram-abi pari gikan sa Balaang Dapit. Nanambong
alang sa hari pinaagi sa paghulma og balas ang ta-nang pari. Nahugasan na ang kau-
duol sa Jordan, tungatunga sa Sukot ug galingon, sa tagsa-tagsa nila ka grupo.
Sereda. 18 Gihimo ni Solomon kining ta- 12 Ang tanang musikero nga Levita, si Asaf,
471 2 MGA KRONIKAS 6

Heman ug Jedutum, uban sa ilang mga May gitas-on kini nga lima ka siko, lima ka
anak ug mga igsoon, nagtapok sa sidla- siko ang gilapdon ug tulo ka siko ang giha-
kang bahin sa altar. Nagsul-ob sila og pi- bogon. Iya kining gipiho ug giludhan atu-
nong lino ug nagtugtog sa mga platilyo, bangan sa tibuok panagtipon. Giisa niya
alpa ug lira. Usa ka gatos ug gawhaan ka ang iyang kamot sa langit, 14 ug miingon:
kaparian ang miduyog kanila sa trompeta. “O Yahweh, Diyos sa Israel, walay laing
13 Ang tanang nagpalanog sa trompeta ug
Diyos nga sama kanimo sa langit ug sa
ang nanganta nagkahiusa pagdayeg ug yuta. Matinud-anon ka sa imong kasabotan
paghimaya kang Yahweh. Gipataas nila ug nagpakita ka og kaayo sa mga sulugo-
ang ilang tingog sa pagdayeg kang Yahweh on nga sa kinasingkasing nagpuyo nga
dinuyugan sa trompeta, platilyo ug uban matinumanon sa imong kasugoan. 15 Gitu-
pang instrumento: “Kay maayo siya ug wa- man nimo ang saad nga imong gihimo sa
lay kataposan ang iyang gugma.” Nianang alagad nimo nga si David, akong amahan.
tungora, may panganod nga mipuno sa Ang saad nga gisulti sa imong baba, 16 ug
templo ni Yahweh. karon gihimo sa imong kamot. Yahweh,
14 Tungod sa panganod, ang mga pari Diyos sa Israel, tumana ang saad nga
wala na makabuhat sa ilang gimbuhaton. imong gihimo sa akong amahan sa pag-
Napuno ang templo sa Diyos sa Himaya ni ingon: ‘Imong kaliwat ang magmando sa
Yahweh. Israel kon magbantay sila sa ilang pamata-
san ug mosubay sa akong Balaod sama sa
1Unya, miingon si Solomon: “Nag- imong gihimo.’ 17 Karon, O Diyos sa Israel,
6 ingon si Yahweh nga mipuyo saiy sa tumana ang imong mga pulong sa imong
bagang panganod. Oo, gihimoan ko ikawg ulipon nga si David.
harianong templo, 2 lugar nga imong ka- 18 “Apan Makapuyo ba ang Diyos uban
puy-an hangtod sa hangtod.” sa kalalakin-an ug kababayen-an sa kali-
3 Samtang nagtindog ang tibuok panag- botan? Ang kalangitan dili gani paigo alang
tigom sa Israel, mitalikod ang hari ug gi- kanimo! Unsa pa kaha kining templo nga
bendesyonan sila. akong gihimo! 19 Dungga ang akong pag-
4 Miingon siya: “Dayegon si Yahweh, ang ampo ug ihatag ang gipangayo sa imong
Diyos sa Israel! Karon iya nang gituman ulipon, o Yahweh akong Diyos. Paminawa
ang iyang gisaad sa akong amahan nga si ang tingog ug ang pangamuyo sa imong
David: 5 “Sa adlaw sa akong pagkuha sa ulipon. 20 Bantayi adlaw ug gabii kining
katawhan gikan sa Ehipto hangtod karon, temploha diin nanumpa ka nga magpabilin
wala gayod ako magpilig syudad sa Israel ang imong Ngalan. 21 Patalinghugi ang
nga kabutangan sa templo alang sa akong mga pangamuyo sa imong ulipon ug sa
Ngalan. Wala usab ko mipilig tawo aron Israel, ang imong katawhan, nga mag-
mahimong pangulo sa akong katawhan – ampo ining dapita. Dungga sila gikan sa
ang Israel. 6 Apan karon akong gipili ang langit nga imong gipuy-an. Inig kadungog
Jerusalem nga puy-anan sa akong ngalan. nimo, ihatag dayon ang imong pasaylo.
Ikaw, David, ang magmando sa akong 22 “Kon may makasala batok sa iyang

katawhan.” 7 Ang akong amahan nga si silingan, nga nagtunglo kaniya ug gipapa-
David buot mobuhat og templo sa Ngalan numpa siya sa maong altar, 23 pamati gikan
ni Yahweh, ang Diyos sa Israel. 8 Apan mi- sa langit ug lihok dayon. Hukmi ang imong
ingon kaniya si Yahweh: Buot kang mobu- mga ulipon. Siloti ang makasasala. Pasabta
hat og templo alang sa akong Ngalan. Ma- siya sa iyang nahimo. Panalipdi ang ino-
ayo kining imong gihunahuna. 9 Apan dili senti. Gantihi siya sa angay kaniya.
ikaw ang mobuhat sa templo. Ang imong 24 “Kon ang Israel mapildi sa ilang ka-
anak nga matawo gikan kanimo mobuhat away tungod sa ilang kasal-anan; kon
niini alang kanako. 10 Gituman ni Yahweh mobalik sila kanimo ug modayeg sa imong
ang iyang panaad. Akoy mipuli sa akong Ngalan; kon mangayo silag pasaylo nga
amahan. Naglingkod ako sa trono sa Israel, mapaubsanon niining temploha, 25 pami-
sumala sa iyang gisaad. Karon, naghimo naw gikan sa langit ug pasayloa ang imong
akog templo alang sa Ngalan ni Yahweh, katawhan. Dad-a silag balik sa yuta nga
ang Diyos, ug akong 11 gibutang dinhi ang imong gihatag kanila ug sa ilang kagika-
arka sa kasabotan tali ni Yahweh ug sa nan.
katawhan sa Israel.” 26 “Kon gitak-opan ang kalangitan ug

wala nay ulan kay nakasala sila kanimo;
Pag-ampo ni Solomon kon mag-ampo sila ug magdayeg sa imong
12 Atubangan sa tibuok panagtipon sa ngalan niining lugara ug magbasol sa ilang
Israel, mibarog si Solomon sa may altar ni mga sala human mo sila pakaulawi, 27 pa-
Yahweh ug midupa sa iyang kamot. 13 Na- mati gikan sa langit ug pasayloa ang sala
kahimo siyag bronse nga patonganan nga sa imong ulipon ug sa imong katawhan,
iyang gipahimutang taliwala sa hawanan. ang Israel. Tudloi sila pagbuhat sa maayo.
2 MGA KRONIKAS 6 472

Padad-ig ulan ang imong yuta nga imong wasan. Lipaya ang matinuoron mong ka-
gihatag isip ilang kabilin. tawhan diha sa kabulahanan.
28 “Kon adunay gutom o pesti, o madaot 42 Yahweh nga Diyos, ayaw isalikway
ang mga tanom tungod sa kainit ug dulon, ang imong nawong sa imong hinilogang
o atakihon sa kaaway ang usa nila ka syu- hari ug hinumdomi ang imong gisaad nga
dad, o tungod sa kamatay ba hinuon ug kabuotan sa imong ulipon nga si David.”
sakit; 29 kon may usa ka tawo o ang kinati-
buk-an sa Israel sa kinasingkasing masubo Ang paghalad sa templo ni Yahweh
ug magdupa sa ilang kamot paingon ni- Pagkahuman ni Solomon sa iyang
1
ining temploha, 30 paminaw gikan sa langit, 7 pangadye, may kalayo gikan sa langit
ang imong pinuy-anan; pasayloa sila ug nga misunog sa mga sakripisyo nga giha-
himoa kanila ang angay sa ilang binuhatan. lad. Napuno ang templo sa Himaya ni
Kay nakaila ka sa matag usa ka kasing- Yahweh. 2 Ang mga pari dili makasulod sa
kasing – ikaw lang ang nakahibalo sa mga templo ni Yahweh kay napuno ni sa iyang
kasingkasing sa katawhan. 31 Sa ingon himaya. 3 Ang tanang tawo nga nakakita sa
moanha sila kanimo ug mosunod sa imong kalayo ug sa Himaya sa Diyos sa balay, mi-
agianan samtang nagpuyo sila niining yukbo nga sangko sa yuta ang nawong.
yutaa nga imong gihatag sa among kagi- Ilang gisimba ug gidayeg si Yahweh: “Kay
kanan. maayo siya, kay walay kataposan ang
32 “Kon ang langyaw pod nga dili sakop
iyang gugma.” 4 Unya, ang hari ug ang ka-
sa imong katawhan, moabot gikan sa la- tawhan naghalad og mga sakripisyo atu-
yong nasod tungod ug alang sa imong bangan ni Yahweh. 5 Mihatag si Hari Solo-
Ngalan ug sa imong kabantog binukhad mon og 22,000 ka torong baka ug 120,000
ang iyang kamot; kon moanhi siya ug ka karnero nga iyang gasa. Ingon niini ang
mag-ampo niining temploha, 33 dungga paghalad sa hari ug sa katawhan sa templo
siya gikan sa langit nga imong gipuy-an. ni Yahweh. 6 Ang mga pari nagtindog sa
Ihatag ang tanang gipangayo sa langyaw ilang mga pwesto, ingon man ang mga
aron ang tanang katawhan sa kalibotan Levita nga nagdayeg kang Yahweh. Ilang
makaila sa imong ngalan. Unya, sama sa gigamit ang mga instrumento nga gipahi-
imong katawhan, tahoron ka. Mahibaloan mo ni David aron iduyog sa mga awit kang
nila nga ang imong Ngalan anaa sa templo Yahweh: “Kay walay kataposan ang iyang
nga akong gibuhat. gugma.” Giduyogan ug gikanta nila ang
34 “Kon ang Israel makiggubat sa ilang mga awit sa pagdayeg nga gisulat ni David.
mga kaaway sa bisag unsang paagi; kon Diha sa ilang tupad ang mga pari nga nag-
mohapit sila sa pinili mong syudad ug sa palanog sa trompeta; samtang nanagtin-
imong balay unya, mangadye, 35 dungga dog ang mga Israelita.
ang ilang pag-ampo. Ihatag kanila ang ka- 7 Gikonsagrahan ni Solomon ang sulod
daogan. nga bahin sa hawanan sa atubangan sa
36 “Kon makasala sila kanimo, kay wala templo ni Yahweh. Didto niya himoa ang
gayoy dili makasala; kon masuko ka kani- halad-sinunog, ug gihalad ang mga tam-
la ug itugyan mo sila sa mga kaaway ug bok sa halad alang sa maayong panagdait
bihagon sila sa layo o sa duol; 37 kon sa kay dili masulod sa bronseng altar ang
yuta diin sila nabihag makaamgo sila ug halad-sinunog, ang halad-pagkaon ug ang
magbasol, ug sa nasod diin sila nabilanggo halad nga tambok. 8 Unya, iyang gisaulog
mag-ampo sila kanimo sa pag-ingon, na- ang pangilin sulod sa pito ka adlaw. Baga
kasala kami, mokompisal kami sa among kaayo ang katawhan nga miduyog gikan sa
kamakasasala ug kadaotan; 38 kon mobalik agianan sa Hamat hangtod sa utlanan sa
sila kanimo sa tibuok nga kasingkasing ug Ehipto. 9 Sa ikawalong adlaw, gitapos nila
kalag; kon mangadye sila nga mag-atu- ang pagsaulog. Pito ra ka adlaw ang pag-
bang sa yuta nga imong gihatag kanila, sa saulog sa paghalad sa altar. 10 Sa ika-23 ka
syudad nga imong gipili ug sa templo nga adlaw sa ikapitong bulan, gipapauli ni So-
akong gibuhat alang sa imong ngalan, lomon ang katawhan sa ila. Nagmaya sila
pamati gikan sa langit nga imong gipuy-an. ug nagmalipayon ang ilang kasingkasing
39 Dungga ang ilang pag-ampo ug kaloy-i tungod sa kaayo nga gipakita ni Yahweh
sila. Pasayloa ang imong katawhan sa mga kang David, kang Solomon, ug sa iyang
sala nga ilang nabuhat. katawhan, ang Israel.
40 “Karon, o akong Diyos, ablihan unta 11 Nahuman ni Solomon ang templo ni
ang imong mata ug paminawon sa imong Yahweh ug ang harianong palasyo. Natapos
dalunggan ang mga pangamuyo nga ihalad niya nga malamposon ang tanang gimbu-
niining dapita. 41 Tindog, Yahweh nga haton alang sa templo ni Yahweh ug sa
Diyos, ari diri sa imong pahulayanan – ikaw iyang palasyo. 12 Unya, nagpakita si Yah-
ug ang arka sa imong gahom. Magsul-ob weh kaniya sa kagabhion ug miingon:
unta ang imong mga pari sa imong kaga- “Akong gidungog ang imong pag-ampo.
473 2 MGA KRONIKAS 9

Akong gipili kining temploha nga dapit diin tipiganan nga gipanag-iya ni Solomon. Ka-
ang mga sakripisyo ikahalad kanako. uban niini ang mga lungsod alang sa iyang
13 Kon akong tak-opan ang kalangitan ug mga karwahe ug mga kabayo; ang tanan
wala nay ulan; kon akong mandoan ang du- nga ganahan niyang tukuron sa Jerusalem,
lon paglamoy sa kayutaan; kon magpadala sa Lebanon ug sa mga nasod nga ubos sa
akog sakit sa akong katawhan; 14 kon ang iyang gahom. 7 Gipugos ni Solomon pag-
mga tawo nga nagtamod sa akong ngalan patrabaho ang nahibilin sa mga Heteo,
magpaubos sa kaugalingon, mangadye, ug Amorreo, Pereseo, Heveo ug Yebuseo. Dili
mangita kanako ug kon mobiya sila sa ilang sila mga Israelita. 8 Ang ilang kaliwat nahi-
sayop nga binuhatan, ako mismo ang ma- bilin sa Israel apan wala sila pamatya. Mga
minaw kanila, pasayloon ko sila sa ilang ulipon sila hangtod karong panahona.
sala ug iuli ko kanila ang ilang yuta. 15 Su- 9 Apan wala ipahamtang ni Solomon ang

kad karon, nagtan-aw ako sa akong mata pinugos nga trabaho sa mga Israelita. Hi-
ug naminaw ang akong dalonggan sa pa- nuon, nag-alagad sila isip mga komandan-
ngaliya nga ihalad niining lugara. 16 Gikan ti sa iyang mangangabayo. 10 Nagtudlo si
karon, akong gipili ug gikonsagrahan kining Solomon og 250 ka kapatas nga mopatra-
temploha aron ang akong Ngalan atua baho niining mga tawhana.
hangtod sa hangtod. Ang akong mata ug 11 Iyang gikuha ang anak nga babaye ni

kasingkasing kanunay atua didto. Paraon sa syudad ni David ug gidala sa lu-
17 “Sa imong bahin, kon magmatinuoron gar nga iyang giandam alang kaniya. Mi-
ka pag-alagad kanako sama sa gibuhat ni ingon siya: “Dili ko makapapuyo sa usa ka
David, imong amahan, kon imong buhaton babaye sa balay ni David, hari sa Israel.
ang tanan kong pagbuot, balaod ug kasu- Balaan kining lugara kay dinhi kaniadto
goan, 18 luwason ko sa kakuyaw ang imong ang arka ni Yahweh.”
12 Unya, naghimo si Solomon og halad-
trono. Gipasikad kini sa saad nga akong
gihimo sa imong amahan dihang miingon sinunog kang Yahweh sa altar nga iyang
ako: “Ang Israel kanunayng mandoan sa gitukod atubangan sa balkon. 13 Nagtuman
usa sa imong kaliwat. 19 Apan kon imo siya sa inadlaw-adlawng balaod alang sa
akong biyaan ug imong kalimtan ang mga halad-sinunog nga nagsukad sa mga pahi-
sugo ug balaod nga akong gihatag kanimo, mangno ni Moises alang sa mga adlaw sa
ug molakaw ka ug moalagad unya, mosim- pahulay, sa Bag-ong Bulan ug sa tulo ka
ba sa ubang diyos, 20 akong papahawaon tinuig nga pangilin: ang Pyesta sa Pan nga
ang mga Israelita sa yuta nga akong giha- Walay Patubo, ang Pyesta sa mga Semana
tag kanila. Isalikway ko usab kining tem- ug ang Pyesta sa mga Tabernakulo.
14 Iyang gimugna ang kasugoan sa mga
ploha nga akong gipili nga puy-anan sa
akong Ngalan. Mahimo kining talamayon pari sa ilang katungdanan sumala sa mga
sa kanasoran. 21 Ang tanang moagi niining lagda sa iyang amahan, si David. Iya usab
gipatuman ang mga balaod kabahin sa
lugara nga gipasidunggan pag-ayo karon,
mga Levita nga naghalad og pagdayeg ug
mahibulong ug moingon: “Nganong gibu-
nag-alagad uban sa mga pari pinasubay sa
hatan ni Yahweh sa ingon kining nasora ug
ilang gimbuhaton kada adlaw. Gipatrabaho
kining temploha? 22 Motubag ang mga
na pod niya ang mga nagbantay sa gang-
tawo: ‘Kay mibiya man sila kang Yahweh,
haan. Mao kini ang sugo sa iyang amahan,
ang Diyos sa ilang kagikanan nga mipaga-
si David, ang tawo sa Diyos. 15 Wala nila
was kanila sa Ehipto. Nagkuha silag laing
usba ang harianong kasugoan kabahin sa
diyos nga ilang gisimba ug gialagaran. Mao
mga pari, mga Levita ug bisan gani ang
nay hinungdan sa iyang pagpadangat kani-
may kalabotan sa pagkatesorero. 16 Niining
la sa tanang kadaot!’” paagiha, nahuman ang tanang trabaho ni
Mga buhat ni Solomon
Solomon gikan sa pagpatindog sa sukara-
nan sa templo ni Yahweh hangtod sa kata-
Mikabat og 20 ka tuig ang pagbuhat ni
1 posan. Nahuman gayod ang templo ni
8 Solomon sa templo ni Yahweh ug sa Yahweh.
kaugalingong palasyo. 2 Unya, gipatindog 17 Miadto si Solomon sa Asion-Geber ug
niya pagbalik ang mga lungsod nga giha- sa Elat sa kabaybayonan sa dagat sa yuta
tag kaniya ni Hiram. Iya kining gipapuy-an sa Edom. 18 Gipadad-an siya ni Hiram og
sa mga Israelita. 3 Iyang gisulong ang mga barko nga gimaneho sa mga haniti ni-
Hamat sa Soba ug gisakop. 4 Gibuhat niya yang marinero nga mikuyog sa mga sakop
ang Tadmor sa kamingawan ug ang tanang ni Solomon sa Ofir. Pagbalik nila, nagdala
lungsod tipiganan sa Hamat. 5 Iya usab gi- silag dul-an sa 16 ka tonelada nga bulawan
pabarog pagbalik ang Bet-horon sa ibabaw nga ilang gihatag kang Solomon.
ug ang sa ubos gikotahan ang mga lung-
sod. Nagtukod siya og mga paril, mga Giduaw si Solomon sa Rayna sa Seba
ganghaan ug mga trangka. 6 Gipabarog Dihang nahibaloan sa rayna sa Seba
1

niya ang Balat ingon man ang mga lungsod 9 ang kabantugan ni Solomon, miadto
2 MGA KRONIKAS 9 474

siya sa Jerusalem aron sulayan si Solomon nga bulawan ang iyang gibutang sa Palas-
og lisod nga mga pangutana. Nagdala si- yo sa Lasang sa Lebanon. 17 Naghimo pod
yag daghan kaayong katigayonan – mga ang hari og trono nga garing ug gipulog sa
kamelyo nga kinargahag mga panakot, pinakalunsayng bulawan. 18 Ang trono adu-
bulawan ug mga mahalong bato. Pagkakita nay unom ka tikanganan nga may mga
na nila, iyang gipangutana si Solomon sa ang-ang ug bukton sa duha ka kilid ug pla-
tanang pangutana nga iyang nahunahu- taporma sa likod. May duha ka liyon nga
naan. 2 Natubag ni Solomon ang tanan. nagtindog sa kilid sa mga bukton. 19 Napu-
Walay usa nga lisod kaayo alang kaniya. log duha ka liyon ang nagtindog sa isigka-
3 Dihang nakita sa rayna sa Seba ang kaa- kilid sa unom ka tikanganan. Wala pay tro-
lam ni Solomon, ang palasyo nga iyang gi- nong ingon niini nga gibuhat sa unang
buhat, 4 ang pagkaon sa lamesa ug ang gingharian.
pagtagad nga iyang gihatag sa mga opis- 20 Ang tanang imnanan ni Hari Solomon
yal, halos dili siya makaginhawa. Na- hinimo sa bulawan ingon man ang kasang-
ngangha siya sa han-ay sa hunta ni Solo- kapan sa Palasyo sa Lasang sa Lebanon.
mon ug sa ilang pagpamisti, ingon man sa Ang plata walay bili sa iyang panahon.
tigdala sa kopa sa hari ug sa mga halad- 21 Duna siyay mga barko nga moadto sa
sinunog sa templo ni Yahweh. 5 Misulti siya Tarsis uban sa mga tawo ni Hiram. Ma-
sa hari: “Tinuod diay ang nadunggan ko sa malik ang mga barko kausa sa tulo ka tuig
akong nasod bahin kanimo ug sa imong dala ang mga bulawan, plata, garing, mga
kaalam! 6 Dili ko makatoo sa ilang gisulti aliwas ug mga dagkong unggoy. 22 Mas
apan ang kamatuoran labaw pa sa akong dato ug mas maalamon si Hari Solomon
nadunggan. 7 Pagkamalipayon sa imong kay sa ubang hari sa kalibotan. 23 Silang
mga ginsakpan! Pagkamaya sa imong mga tanan mangonsulta kaniya aron makadu-
ulipon nga kanunayng nag-atiman kanimo ngog sa kaalam nga gihatag sa Diyos.
ug naminaw sa imong kaalam! 8 Dayegon 24 Ang kada usa magdala sa kaugalingong
si Yahweh ang imong Diyos nga naghigug- gasa – mga sudlanang bulawan ug plata,
ma kanimo. Siya ang naghimo kanimong mga kapa, mga taming, mga lamas, mga
hari aron magmando alang kang Yahweh kabayo ug mga asno. Mao kini ang gibuhat
nga imong Diyos. Ang Diyos nagmahal sa kada tuig.
Israel ug kanunayng nag-amping niini. 25 Si Solomon adunay 4,000 ka pasu-
Gihimo kag hari aron magdumala sumala ngan alang sa mga kabayo ug karwahe ug
sa balaod ug sa hustisya.” 12,000 ka kabayo. Kining tanan gibutang
9 Ang rayna sa Seba mihatag kang Hari
sa mga lungsod-butanganan sa karwahe
Solomon og dul-an sa lima ka tonelada nga nga duol sa hari sa Jerusalem. 26 Gipakay-
bulawan, daghang lamas ug mahalong lap niya ang iyang gahom sa tanang ging-
bato. Walay sama ang mga panakot nga harian gikan sa suba ngadto sa yuta sa
gihatag sa rayna sa hari. mga Pilisteo ug sa utlanan sa Ehipto. 27 Sa
10 Ang mga sulugoon ni Hiram ug ni Jerusalem iyang gihimo nga ordinaryo lang
Solomon nga nagdalag bulawan gikan sa kaayo ang bulawan, sama sa bato. Ang
Ofir, nagdala na usab og kahoyng pino. sedro pareho na lang sa sikomoro sa kapa-
11 Kining mga kahoya gihimong salog sa tagan. 28 Ang mga kabayo pinalit sa Ehipto
templo ni Yahweh ug sa palasyo sa hari. ug sa uban pang kanasoran.
Walay sama niini nga nakita kaniadto sa
yuta sa Juda. 12 Si Hari Solomon, sa iyang Ang kamatayon ni Solomon
bahin, mihatag sa rayna sa Seba sa tanan 29 Ang ubang kasaysayan ni Solomon,
nga iyang gitinguha. Iya usab giuli ang gi- gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan,
dala kaniya sa rayna. Unya, mipauli ang nasulat sa Kasaysayan ni Propeta Natan,
rayna, siya ug ang iyang mga ulipon, sa sa Panagna ni Ahias, ang Silonita ug sa
ilang nasod. mga Panan-awon ni Iddo nga nanagna ba-
13 Ang timbang sa bulawan nga gihatag hin kang Jeroboam, anak ni Nabat. 30 Nag-
sa mga tawo kang Hari Solomon sa usa ka hari si Solomon sa tibuok Israel sulod sa 40
tuig, miabot og 666 ka sukod. 14 Wala pay ka tuig. 31 Unya, mipahulay siya uban sa
labot niini ang mga buhis sa mga negos- iyang kagikanan ug gilubong sa syudad ni
yanti ug komersyanti. Ang tanang hari sa David. Mipuli kaniya si Rehoboam nga
Arabia ug ang mga gobernador nagdala iyang anak.
usab og plata ug bulawan.
15 Naghimo pod si Silomon og 200 ka Mirebelde ang mga Israelita batok kang
dagkong taming sa sinalsal nga bulawan. Rehoboam
Mga 15 ka libra sa bulawan ang gigamit sa Miadto si Rehoboam sa Sikem diin
1

kada taming. 16 Aduna poy 300 ka gag- 10 ang tanang katawhan sa Israel miadto
mayng taming sa sinalsal nga bulawan. aron iproklamar siyag hari. 2 Pagkadungog
Gipulog ang kada usa og mga walo ka libra ni Jeroboam anak ni Nabat sa balita – didto
475 2 MGA KRONIKAS 11

pa siya sa Ehipto diin miiskapo siya kang Ang paghari ni Rehoboam sa Juda
Hari Solomon – mibalik siya. 3 Gipakuha
11 ugMiadto sa Jerusalem si Rehoboam
1
siya sa katawhan sa amihanan nga tribu. gipatawag ang tribu ni Juda ug ni
Mianha siya uban sa tibuok panagtipon. Benjamin. Adunay mga 180,000 ka pini-
Miingon sila kang Rehoboam: 4 “Ang ling manggugubat nga makigsangka batok
imong amahan naghatag kanamo og bug- sa mga tribu sa Israel. Kuhaon nilag balik
at nga pas-onon. Kon imo kining pagaan- ang gingharian ni Rehoboam. 2 Apan ang
gaanan, alagaran ka namo.” 5 Mitubag pulong ni Yahweh midangat kang propeta
siya: “Balika ako human sa tulo ka adlaw.” Semeyas: 3 Isulti kini kang Rehoboam nga
Busa, namauli ang katawhan. anak ni Solomon, hari sa Juda ug sa ta-
6 Unya, nangonsulta si Hari Rehoboam
nang Israelita sa Juda ug sa Banjamin. Si
sa mga magtatambag sa iyang amahan Yahweh nag-ingon: 4 “Ayawg sulnga ang
nga si Solomon. Nangutana siya: “Unsa mga igsoong Israelita. Papaulia silang ta-
may akong itubag niining mga tawhana?” nan. Ang nahitabo akong binuhatan.”
7 Mitubag sila: “Kon magmaluluy-on ka ug
5 Ilang gisunod ang mando ni Yahweh.
imo silang paminawon, alagaran ka nila
Namauli sila. Wala sila makigsangka kang
hangtod sa hangtod.” 8 Apan iyang gisalik-
Jeroboam ug mipuyo si Rehoboam sa Je-
way ang tambag nga gihatag sa mga idad-
rusalem ug nagbuhat og kinotahang mga
idaran na. Nangonsulta hinuon siya sa
dugoong kabatan-onan nga katalirongan lungsod sa Juda. 6 Iyang gipatindog pagba-
niya. 9 Nangutana siya: “Unsa may inyong lik ang Betlehem, Etam, Tekoah, 7 Betsur,
ikasulti sa gipangayo niining mga tawha- Soko, Adulam, 8 Gat, Maresa, Ziv, 9 Ado-
na?” 10 Ang mga dugoong batan-on mitu- raim, Lakis, Azeka, 10 Sora, Ayalon ug
bag: “Ingna niini pagtubag: ‘Ang akong Hebron. Gikotahan kining mga lungsora sa
kumingking mas baga kay sa hawak sa Juda ug sa Benjamin 11 ug iyang gipanalip-
akong amahan! 11 Kon gitagaan kamog dan. Nagtukod siyag mga paril. Unya, gi-
bug-at nga pas-onon sa akong amahan, butangan kinig mga komandanti, mga pag-
ako kanang pabug-aton! Gilatos kamo niya kaon, lana ug bino. 12 Adunay mga taming
sa ordinaryong latigo. Karon ako kamong ug bangkaw ang kada lungsod nga iyang
latoson sa latigo sa toro!” gilig-on pag-ayo aron makotahan ang Juda
12 Si Jeroboam uban sa tanang kataw- ug ang Benjamin.
13 Gikan sa tanang teritoryo sa Israel,
han, mibalik kang Rehoboam sa ikatulong
adlaw sumala sa iyang giingon. 13 Si Hari ang kaparian ug mga Levita nangadto sa
Rehoboam nga misalikway sa mga tambag Juda. 14 Gibiyaan nila ang ilang mga tug-
sa katigulangan, mihatag kanilag hait nga wayanan ug katigayonan ug nangadto sa
tubag. 14 Iyang gisulti ang giingon sa dugo- Juda ug sa Jerusalem. Apan si Jeroboam
ong kabatan-onan: “Kon gipapas-an kamo ug ang iyang mga anak wala moila kanila
sa bug-at nga karga sa akong amahan, ako nga mao ray mga pari ni Yahweh. 15 Nag-
pa kining pabug-aton. Kon gilatos kamog tudlo silag kaugalingong mga pari nga
ordinaryong latigo, latoson ko kamo sa la- moalagad sa mga alampoanan. Gisimba
tigo sa toro!” 15 Ang hari wala maminaw sa nila ang mga kanding ug mga torong baka
mulo sa katawhan. Gihimo kini sa Diyos nga iyang gihimo. 16 Ang mga sakop hi-
aron pagtuman sa gisulti ni Yahweh kang nuon sa tanang tribu sa Israel misunod sa
Ahias nga Silonita bahin kang Jeroboam, mga Levita. Miadto sila sa Jerusalem aron
anak ni Nabat. 16 Sa nakit-an na sa tibuok pagsakripisyo kang Yahweh, ang Diyos sa
Israel nga wala panumbalinga sa hari ang ilang kagikanan. Buot silang mosimba sa
ilang gipangayo, miingon sila: “Mapukan si tinuoray kang Yahweh, ang Diyos sa Israel.
17 Busa, nakapalig-on sila pagdugang sa
David ug ang iyang kaliwat! Unsay ilang
gibuhat kanato? Balik sa inyong mga tolda, gingharian sa Juda. Gisuportahan nila si
katawhan sa Israel. Mamauli ta. Gikan ka- Rehoboam nga anak ni Solomon sulod sa
ron pabantaya si Rehoboam sa kaugali- tulo ka tuig. Niining panahona, gisubay ni
ngon!” Rehoboam ang panig-ingnan ni David ug ni
17 Mirebeldi ang katawhan sa Israel. Si Solomon.
Rehoboam nabiyaan uban sa mga Israelita
Ang pamilya ni Rehoboam
nga nanimuyo sa kalungsoran sa Juda.
18 Unya, gipadala ni Hari Rehoboam si 18 Iyang gipangasawa si Mahalat nga

Adoram, ang tinugyanan sa pinugos nga anak ni Jerimot, anak ni David ug Abigail
trabaho. Apan gibato siya sa mga Israelita nga anak ni Eliab, ang anak ni Jese. 19 Na-
hangtod nga namatay. 19 Busa, napugos si nganak si Mahalat kang Jeus, Semarias ug
Hari Rehoboam pagsakay sa iyang karwa- Zaham. 20 Human ni Mahalat gipangasawa
he ug pag-iskapo paingon sa Jerusalem. niya si Maaka, anak ni Absalon, nga na-
Hangtod karon, nagrebeldi lang gihapon nganak ni Abias, Atai, Ziza ug Selomit! Na-
ang katawhan sa Israel batok sa pamilya ni higugma si Rehoboam kang Maaka, labaw
David. kay sa uban niyang asawa ug puyopuyo.
2 MGA KRONIKAS 11 476
21Aduna siyay 18 ka asawa, 60 ka puyo- iyang ngalan. Si Naama nga Amonita ang
puyo, 28 ka anak nga lalaki ug 60 ka baba- iyang inahan. 14 Nakasala siya kay wala
ye. 22 Sa tanan niyang anak, si Abias, anak ang iyang kasingkasing mangita kang
ni Maaka, ang iyang pinalabi ug gipili nga Yahweh.
mopuli kaniya paghari. 23 Nagmando siya 15 Ang kasaysayan ni Rehoboam, gikan
nga mabinantayon. Iyang gikatagkatag ang sa sinugdan hangtod sa kataposan, ang
iyang mga anak sa mga syudad nga adu- iyang kinabuhi ug binuhatan nasulat sa
nay paril sa Juda ug Benjamin ug gitagaan Kasaysayan ni propeta Semeias ug ni Iddo,
og igong abiyo ug daghang asawa. ang manalagna. Kanunayng naggubat si
Giataki ni Sosak ang Jerusalem
Rehoboam ug Jeroboam. 16 Unya, mipahu-
lay si Rehoboam uban sa iyang kagikanan.
Dihang nalig-on na ang pagmando ni
1
Gilubong siya sa syudad ni David ug gipu-
12 Rehoboam isip hari ug nagamhanan lihan sa iyang anak nga si Abias.
siya, gisalikway niya ug sa iyang katawhan
ang Balaod ni Yahweh. 2 Sa ikalimang tuig Ang paghari ni Abias sa Juda
sa iyang paghari si Sosak, ang hari sa
13 siSaAbias
ika-18 ka tuig ni Hari Jeroboam,
1
Ehipto, miataki sa Jerusalem kay mibiya nahimong hari sa Juda.
man sila sa pagkamatinud-anon kang Yah- 2 Nagmando siya sa Jerusalem sulod sa
weh 3 Anaay 1,200 ka karwahe si Sosak, tulo ka tuig. Si Maaka ang iyang inahan
60,000 ka kabayo ug sa dili maihap nga nga anak ni Uriel, ang taga Geba. Manag-
kasundalohan sa Libio Sukita ug Kusita. kontra si Abias ug si Jeroboam. 3 Nakig-
4 Iyang nabuntog ang mga kinotahang
sangka si Abias uban sa 400,000 ka pini-
lungsod sa Juda ug naabot siya sa Jeru- ling isog nga manggugubat, samtang si
salem diin si Rehoboam ug ang mga kapi- Jeroboam, adunay 800,000 ka piniling
tan sa Juda nagkatapok. 5 Miadto kanila si isog nga kasundalohan. 4 Mitungas si Abias
Propeta Semeias ug miingon: “Nagsulti si sa Bukid sa Semaraim, sa kabukiran sa
Yahweh: Sama nga inyo akong gibiyaan Efraim diin misinggit siya: “Jeroboam ug
karon, gitugyan ko kamo sa kamot ni tibuok Israel, paminawa ako! 5 Nakahibalo
Sosak!” 6 Unya, ang mga kapitan ug ang ba kamo nga gitugyan ni Yahweh, ang
hari nagpaubos sa ilang kaugalingon ug Diyos, ang pagkahari sa Israel kang David
miingon: “Makataronganon si Yahweh!” hangtod sa hangtod? Alang kaniya ug sa
7 Pagkakita niini ni Yahweh, ang iyang
iyang mga anak, dili malaglag ang maong
pulong miabot kang Semeias: “Kay nag- kasabotan. 6 Apan si Jeroboam, anak ni
paubos man sila, dili ko sila gun-obon. Sa Nebat, ulipon ni Solomon, mirebeldi batok
dili madugay, luwason ko sila. Ang akong sa hari. 7 Mga tawong walay pulos ug mga
kasuko dili ko paaboton sa Jerusalem pi- banyaga ang midapig kaniya ug nakigba-
naagi kang Sosak. 8 Apan kinahanglan nga tok kang Rehoboam, anak ni Solomon. Si
mahimo silang ulipon. Niining paagiha, Rehoboam batan-on ug maulawon pa ka-
ilang makit-an ang kalainan sa pag-alagad niadto. Busa, wala siya makasukol. 8 Ka-
kanako ug sa pag-alagad sa mga hari sa ron, buot mong buntogon ang gingharian ni
ubang kanasoran.” Yahweh nga iyang gihatag sa kaliwat ni
9 Giataki ni Sosak ang Jerusalem ug
David. Nagbarog kamo dinhi uban sa ba-
gikuha ang tanang bahandi sa Templo ni gang kasundalohan, apan inyong gidala
Yahweh ug sa palasyo sa hari. Iyang gikuha ang mga bulawang baka nga gihimong
ang tanan, lakip ang mga bulawang taming mga diyos ni Jeroboam alang kaninyo!
nga gipahimo ni Silomon ug 10 giilisan sa 9 Dili ba, inyo mang gipapahawa ang kapa-
mga bronseng taming nga gipahimo ni rian ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron ug
Rehoboam ug gipiyal sa mga opisyal sa ang mga Levita aron maghimog kaugali-
gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa ngong mga pari? Wala ba kamo mahisama
palasyo sa hari. 11 Inig-adto sa hari sa Tem- sa katawhan sa mga langyaw nga nasod?
plo ni Yahweh, mangguwa ang mga gward- Bisag kinsa nga moabot nga magdalag toro
ya nga magdala sa mga taming. Apan ila ug pito ka laking karnero makahangyo nga
ra kining iuli sa lawak sa gwardya inigka- konsagrahan siya ug mahimong pari sa usa
human. 12 Kay nagpaubos man wala siya ka butang nga dili diyosnon! 10 Samtang
laglaga sa hingpit sa kasuko ni Yahweh. kami, ang among Diyos si Yahweh. Wala
Aduna pay maayo nga nahibilin sa Juda. namo siya isalikway. Ang mga anak ni
13 Gilig-on ni Hari Rehoboam ang iyang Aaron ug ang mga Levita nag-alagad kang
pwesto sa Jerusalem ug nagpadayon sa Yahweh. 11 Kada buntag ug kada gabii nag-
iyang paghari. Kwarentay uno ang iyang sunog kamig halad-sinunog sa among
panuigon pagkahimo niyang hari; ug 17 ka Diyos. Ania kanamo ang humot nga insen-
tuig ang iyang pagmando sa Jerusalem – so, ang mga piraso sa pan nga gilinyalinya
ang syudad nga gipili ni Yahweh sa tanang sa limpyong lamesa, ang bulawang paton-
tribu sa Israel nga mahimong puy-anan sa ganan ang mga lamparilya nga gipasiga
477 2 MGA KRONIKAS 15

matag gabii. Nagtamod kami sa mga tulu- kay gihatagan man siyag kalinaw ni
manon ni Yahweh, atong Diyos, nga inyong Yahweh.
gibiyaan. 12 Tan-awa sa among mga ulo. 7 Iyang giingnan ang katawhan sa Juda:
Ang Diyos nag-uban kanamo. Tan-awa ang “Patindogon nato pagbalik kining mga lung-
mga pari uban sa ilang mga trompeta nga sora ug atong libotag paril ug tore, mga
palanogon batok kaninyo. Katawhan sa ganghaan ug trangka samtang nagdumala
Israel, ayaw pakigbatok kang Yahweh, ang kita niining yutaa. Tumanon nato ang ka-
Diyos sa atong kaliwatan, kay dili gayod bubut-on ni Yahweh, atong Diyos, kay gi-
mo modaog.” panalipdan kita niya ug gihatagag kalinaw.
13 Nakabintaha si Jeroboam sa taga 8 Ila kining gibuhat ug milambo sila. Mi-
Juda. Nangandam sila pagbanhig gikan sa abot og 300,000 ang mga Judio nga ka-
luyo. Sa atubangan sa taga Juda dinha ang sundalohan ni Asa nga may mga taming ug
Israel; sa ilang likod, ang nagbanhig kanila. bangkaw. Ang iyang manggugubat nga
14 Nakita nila nga gisulong sila sa atuba- Benjaminita miabot og mga 280,000. Nag-
ngan ug sa luyo. Busa, mitawag sila kang dala pod silag taming ug bangkaw. Isog
Yahweh. Dihang gipalanog sa mga pari ang silang tanan ug maayo kaayong pagkaan-
ilang trompeta, 15 ang kalalakin-an sa Juda dam ug pagkabansay.
mipakusog sa ilang singgit sa gubat. Sam- 9 Si Zerak, ang Kusita nga adunay
tang naninggit sila, gikatagkatag sa Diyos 1,000,000 ka sundalo ug 300 ka karwahe
si Jeroboam ug ang tibuok Israel. 16 Ang misulong hangtod sa Maresa. 10 Nakigba-
mga Israelita nanalagan, nangikyas sa tok kaniya si Asa nga nakapwesto sa Wa-
Juda, apan gitugyan sila sa Diyos sa ga- log sa Sefata didto sa Maresa. 11 Unya, mi-
hom sa taga Juda. 17 Busa, nabuntog sila ni tawag siya kang Yahweh, iyang Diyos:
Abias ug sa iyang kasundalohan. 500,000 “Yahweh, ikaw lang ang makabarog alang
ka pinili nilang tawo nangamatay. 18 Na- sa walay kusog batok sa kusgan. Tabangi
parot ang katawhan sa Israel, samtang ang kami, Yahweh, among Diyos! Nagsalig
katawhan sa Juda nagmadaogon, kay mi- kami kanimo. Sa imong ngalan pakigsang-
salig man sila kang Yahweh, ang Diyos sa ka sa bagang kasundalohan. Yahweh, ikaw
ilang kagikanan. ang Diyos. Ayaw pasagdi nga adunay ma-
19 Gigukod ni Abias ang kasundalohan kabuntog kanimo.”
ni Jeroboam. Nadaog niya ang lungsod sa 12 Gibuntog ni Yahweh ang mga Kusita
Betel, Yesana ug Efron uban sa kabarang- pagsulong ni Asa ug sa kasundalohang
gayan. 20 Sa tibuok kinabuhi ni Abias, wala taga Juda. Nanalagan ang mga Kusita ug
makabaton si Jeroboam sa samang gahom 13 gigukod ni Asa ug sa iyang mga sundalo
kay gihampak siya ni Yahweh ug namatay. hangtod sa Gerar. Nahurot sila kay nabun-
21 Apan milambo ang gahom ni Abias.
tog man sila ni Yahweh ug ang ilang mga
Aduna siyay 14 ka asawa, 22 ka anak nga kampo. Nakakuha sila si Asa og daghan
lalaki ug 16 ka babaye. 22 Ang ubang pang- kaayong butang. 14 Ilang gibuntog ang ta-
hitabo sa kinabuhi ni Abias nasulat sa ka- nang kalungsoran sa Gerar. Ang kapungot
saysayan ni propeta Iddo. ni Yahweh naabot usab niining mga lungso-
ra nga ilang gilungkab kay puno man kini
Mipahulay siya uban sa iyang kagi-
1
sa mga kinawat. 15 Gisulong pod nila ang
14 kanan ug gilubong sa syudad ni kampo sa pipila ka magbalantay sa hayo-
David. Ang iyang anak nga si Asa mipuli pan. Nakakuha silag daghang karnero ug
kaniya. kamelyo. Unya, namauli sila sa Jerusalem.
Sa iyang panahon, ang nasod nakaba-
ton og kalinaw sulod sa 10 ka tuig. Mga pagbag-o nga gipatuman ni Asa
Ang espiritu sa Diyos miabot kang
1
Ang paghari ni Asa 15 Azarias, anak ni Oded. 2 Misugat siya
2 Gibuhat ni Asa ang maayo ug tarong kang Asa ug miingon: “Asa, paminawa
sa mata ni Yahweh. 3 Iyang gikuha ang mga ako, ingon man kamong taga Juda ug taga
altar sa pagsimbang langyaw ingon man Benjamin. Mag-uban kaninyo si Yahweh
ang mga alampoanan. Iyang gipamuak samtang inyo siyang ubanan. Kon mangita
ang mga balaang bato ug gipamutol ang kamo kaniya, inyo siyang makit-an. Kon
mga punoan sa Ashera 4 ug gimandoan mobiya kamo, iya pod kamong talikdan.
ang katawhan sa Juda pagbuhat sa kabu- 3 Sulod sa dugayng panahon nawad-an sa

but-on ni Yahweh, pagtamod sa Balaod ug tinuod nga Diyos ang Israel ug sa mga pari
sa mga sugo. 5 Sa matag lungsod sa Juda, nga motudlo sa Balaod. 4 Kon moabot na
iyang gikuha ang mga alampoanan ug ang gani ang kagubot, mobalik sila kang Yah-
mga altar sa insenso. Malinawon ang ging- weh, ang Diyos sa Israel. Ila siyang pangi-
harian ubos sa iyang pagmando. 6 Gitukod taon ug ila pod nga makit-an. 5 Nianang
niyag balik ang mga kinotahang lungsod sa panahona, wala nay kalinaw ang usag-usa.
Juda. Adtong mga tuiga, walay mga gubat, Daghang kalisod ang moabot sa mga lu-
2 MGA KRONIKAS 15 478

molupyo sa kalibotan. 6 Ang usa ka nasod ug ayaw na pakigkonsabo kang Basan,
modaugdaog sa lain, ug ang syudad sa hari sa Israel, aron mopalayo siya kanako.”
laing syudad. Magdala kanila ang Diyos og 4 Misugot si Benadad. Iyang gipadala ang

kagubot ug kalisang. 7 Apan sa inyong ba- iyang heneral batok sa mga lungsod sa
hin, pagmaisog ug pagmalig-on, kay ganti- Israel. Nabuntog niya ang Ion, Dan, Abel-
han ang inyong binuhatan.” main ug ang tanang lungsod sa may gari-
8 Pagkadungog ni Asa sa maong mga son Neftali. 5 Pagkadungog niini ni Basan,
pulong ug panagna, naikag siya pagwag- iyang gihunong ang pagkota sa Rama ug
tang sa tanang diyosdiyos sa tibuok Juda gibiyaan kining trabahoa. 6 Unya, gidala ni
ug Benjamin, ug sa mga lungsod nga iyang Hari Asa ang tanang tawo sa Juda. Ilang
nabuntog sa kabungtoran sa Efraim. Unya, gikuha ang mga bato ug troso nga gigamit
iyang giayo ang altar ni Yahweh nga nag- ni Basan pagkota sa Rama ug gigamit sa
atubang sa balkon sa templo ni Yahweh. pagkota sa Geba ug Mispa.
9 Gipatawag niya ang tanang tawo sa Juda 7 Unya, si propeta Hanani miadto kang

ug Benjamin ingon man ang sa Efraim, Asa ug miingon: “Kay misalig ka man sa
Manases ug Simeon nga nagpuyo uban hari sa Aram dili kang Yahweh nga imong
kanila. Daghang Israelita ang mibalhin og Diyos, ang kasundalohan sa hari sa Aram
misunod kaniya pagkakita nila nga nag- mobiya kanimo. 8 Nahinumdom ka ba nga
uban kaniya si Yahweh. 10 Sa ikatulong ang mga Kusita ug Libio naghimog bagang
bulan sa ika-15 ka tuig ni Asa, nagtapok kasundalohan nga may mga karwahe ug
sila sa Jerusalem. 11 Nianang adlawa, nag- kabayo? Diha nga misalig ka kang Yahweh,
sakripisyo silag 700 ka torong baka ug wala ba sila itugyan sa imong gahom?
9 Nagbantay si Yahweh sa tibuok kalibotan
7,000 karnero sa mga bihag nga ilang dala.
12 Naghimo silag kasabotan nga nakahiusa aron paghatag og kusog sa matinuoron ka-
kanila pagpangita kang Yahweh, ang Diyos niya sa tibuok nilang kasingkasing. Hinu-
sa ilang kaliwatan, sa tibuok nilang kasing- ngog ang imong gibuhat. Sukad karon,
kasing ug kalag. 13 Ang dili mangita kang makiggubat ka na.”
Yahweh, tigulang man siya, lalaki o baba- 10 Nasuko pag-ayo si Asa sa propeta.

ye, patyon. 14 Nanumpa sila kang Yahweh Iya kining gipagapos sa prisohan. Nasuko
sa kusog nga tingog inubanan sa tunog sa siya sa mga pulong sa propeta. Sa mao
trompeta ug budyong. 15 Nagmaya ang ti- rang panahon, giingon gihapon niini pag-
buok Juda tungod sa panumpa nga ilang tratar ni Asa ang ubang tawo.
gihimo sa tibuok nilang kasingkasing. Ilang 11 Ang kasaysayan ni Asa, gikan sa si-
gipangita pag-ayo si Yahweh ug nagpakita nugdan hangtod sa kataposan, nasulat sa
siya ug iya silang gitagaan og kalinaw. libro sa mga Hari sa Juda ug Israel. 12 Un-
16 Gikuha ni Hari Asa gikan sa iyang lola ya, usa ka sakit mitakboy kaniya gikan sa
nga si Maaka ang titulo pagka-rayna nga ulo hangtod sa tiil sa ika-39 ka tuig sa
inahan, kay gihimo man niini nga diyos- iyang paghari. Apan bisan pa sa iyang sa-
dyios si Asera. Giputol ni Asa ang maong kit, wala siya modangop kang Yahweh. Mi-
diyosdiyos ug gisunog sa sapa sa Kidron. adto hinuon siya sa mga doktor. 13 Mipahu-
17 Bisag wala gyod mawagtang sa Israel lay si Asa uban sa iyang kagikanan sa ika-
ang mga alampoanan, walay daotan sa 40 ka tuig sa iyang pagkahari. Gilubong
kasingkasing ni Asa sa tibuok niyang kina- siya sa lubnganan nga iyang gipakalot alang
buhi. 18 Iyang gideposito ang mga halad kaniya sa syudad ni David. Gipahigda siya
alang sa iyang amahan ug ang kaugali- sa sopa ug gitabunan sa mga panakot ug
ngong mga halad sa templo sa Diyos. Atua haplas, mga produkto sa tighimog pahu-
didto ang mga plata, bulawan ug kasang- mot. Ug nagdaob silag dakong kalayo
kapan. alang kaniya.
Mga ulahing tuig ni Asa Si Josafat hari sa Juda
Mipuli kaniya si Josafat, iyang anak
1
16 niHangtod sa ika-35 ka tuig sa paghari
1

Asa, walay gubat. Sa ika-36, si
17 nga milig-on sa iyang baroganan
Basan nga hari sa Israel misulong sa Juda. batok sa Israel. 2 Nagbutang siyag mga tro-
Gikotahan niini ang Rama aron maalihan si pa sa tanang kinotahang lungsod sa Juda
Asa nga hari sa Juda. 2 Gikuha ni Asa ang ug nagtudlog mga gobernador sa tanang
plata ug bulawan gikan sa panudlanan sa kalungsoran sa Efraim nga nabuntog sa
templo ni Yahweh ug sa palasyo sa hari ug iyang amahan nga si Asa.
iyang gipadala kang Benadad, hari sa 3 Giubanan siya ni Yahweh kay sa una

Aram nga nagpuyo sa Damasco, uban ni- niyang mga tuig iya mang gisunod ang
ining mensahe: 3 “Maghimo kitag kasabo- panig-ingnan ni David. Wala siya mosimba
tan ingon nga may kasabotan ang imo ug kang Baal. 4 Gialagaran niya ang Diyos sa
ang akong amahan! Akong ipadala uban iyang amahan ug gituman ang iyang mga
niini ang imong plata ug bulawan. Dali diri sugo. Wala siya mosunod sa panig-ingnan
479 2 MGA KRONIKAS 18

sa Israel. 5 Busa, gihatagan ni Yahweh og 4 Mipadayon siya pagsulti sa hari sa

kasigurohan ang paghari sa iyang kamot. Israel: “Palihog, konsultaha una ang pulong
Ang tanang katawhan sa Juda nanghatag ni Yahweh.” 5 Gitawag sa hari ang iyang
og mga regalo kang Josafat. Naangkon 400 ka propeta ug gipangutana: “Sulngon
niya ang daghang bahandi ug dungog. ba namo ang Ramot Gilead o dili?” Mitubag
6 Mapagarbohon siya nga nag-alagad kang sila: “Lakaw! Itugyan kini ni Yahweh sa
Yahweh. Iyang giguba ang tanang alampo- imong gahom.” 6 Apan miingon si Josafat:
anan ug ang mga punoan ni Asera sa Juda. “Wala na bay laing propeta dinhi si Yahweh
7 Sa ikatulong tuig sa iyang paghari, nga atong makonsulta?” 7 Ang hari sa Is-
iyang gipadala ang iyang mga opisyal, si rael mitubag: “Aduna pay usa. Apan nag-
Benhail, Abdias, Zacarias, Nataniel ug lagot ako kaniya kay dili gyod siya mosulti
Mikeas aron manudlo sa kalungsoran sa kanako og mga maayong butang; hinunoa,
Juda. 8 Nanguban kanila ang mga Levita, si ang makapawala lang sa kadasig. Si Mi-
Semeias, Netanias, Zebadias, Asael, Se- keas, ang anak ni Yimla.” Si Josafat mi-
miramot, Yonatan, Adonias ug Tobias ug ingon: “Ang hari dili angayang mosulti ni-
Tobadonias. Nanguyog usab ang duha ka ining mga butanga.” 8 Gitawag sa hari sa
pari, si Elisama ug Joram. 9 Nanudlo sila sa Israel ang usa sa iyang mga opisyal ug
Juda. Gidala nila ang libro sa Balaod ni giingnan: “Dad-a dinhi si Mikeas nga anak
Yahweh. Ilang gilibot ang tanang kalungso- ni Yimla karon dayon.”
ran sa Juda sa ilang pagtudlo sa katawhan. 9 Ang hari sa Israel ug si Yosafat, hari sa
10 Ang tanang gingharian nga nag-ali- Juda, nanglingkod sa ilang mga trono nga
rong sa Juda nahadlok kang Yahweh. Wala nagsul-ob og harianong sapot. Nangling-
gayod sila makiggubat batok ni Josafat. kod sila sa giokanan gawas sa ganghaan sa
11 Pipila sa mga Pilisteo mihatag kaniyag Samaria samtang nagpasigarbo ang mga
regalo ug plata isip buhis. Ang mga Arabe propeta sa ilang atubangan. 10 Si Sedekias,
mihatag pod kaniyag 7,700 ka torong kar- anak ni Kenana nagbuhat alang sa kauga-
nero ug laking kanding. 12 Misamot kadako lingon og mga puthawng sungay. Miingon
ang gahom ni Josafat. Gibuhatan niyag siya: “Si Yahweh nag-ingon: imong sunga-
mga kota ang tibuok Juda. Naghimo pod yon ang mga Arameo hangtod nga manga-
siyag mga lungsod nga dunay mga bode- hurot sila.” 11 Kini gihapon ang gisulti sa ta-
ga. 13 Daghang siyag mga trabahanti sa ka- nang propeta: “Lakaw sa Ramot Gilead kay
lungsoran sa Juda. Aduna usab siyay usa magmadaogon ka. Itugyan kini ni Yahweh
ka garison sa mga maayong opisyal sa Je- sa gahom sa hari.”
rusalem. 14 Mao kini ang ilang han-ay su- 12 Sa laing bahin, ang mensahero nga
mala sa matag pamilya: Alang sa Juda nga mikuha kang Mikeas mipahimangno: “Ang
komandanti sa linibo, si Adna ang koman- tanang propeta nga nagkahiusa, nanagna
danti-opisyal. Aduna siyay 300,000 ka ma- sa kadaogan sa hari. Sulay og sulti sama
ayong opisyal ubos sa iyang pagmando; kanila. Panagna pod sa kadaogan sa hari.”
15 Si Hoyanan, 280,000; 16 ug si Amasias, 13 Apan mitubag si Mikeas: “Samtang buhi
anak ni Zikri nga mibulontaryo pag-alagad si Yahweh, ang isulti niya kanako mao usab
kang Yahweh, 200 ka bangiitang manggu- ang akong isulti!” 14 Pag-abot niya sa hari,
gubat. gipangutana siya: “Mikeas, mangadto ba
17 Gikan sa Benjamin ang isog nga sun-
kami aron pag-ataki sa Ramot-Gilead o
dalo nga si Eliada adunay 200,000, arma- dili?” Mitubag siya: “Lakaw ug makadaog
dog bangkaw ug taming. 18 Ubos sa iyang ka. Itugyan sila sa inyong gahom.” 15 Apan
pagmando, si Jozabad nga dunay 180,000 ang hari miingon: “Kapila ka man nako
ka tawong armado alang sa gubat. 19 Kini hangyoa pagsulti sa kamatuoran sa ngalan
sila ang nag-alagad sa hari. Wala iapil sa ni Yahweh?” 16 Misulti si Mikeas: “Akong
ihap ang gibutang sa hari sa mga kinota- nakit-an nga nakatagkatag ang tibuok
hang lungsod sa tibuok Juda. Israel sa kabukiran sama sa mga karnero
nga walay magbalantay.” Si Yahweh mi-
Si Yosafat ug si Akab
ingon: “Wala silay agalon, papaulia nga
Dato kaayo ug dunganan si Josafat.
1 malinawon ang matag usa sa ilang balay.”
18 Pinaagi sa kaminyoon, nakig-alyansa 17 Dinhi, miingon ang hari sa Israel kang
siya kang Akab. 2 Human sa pipila ka tuig, Josafat. “Dili ba, nag-ingon man ako kani-
giduaw niya si Akab sa Samaria nga nag- mo nga dili gayod siya managna og mga
ihaw og daghang karnero ug baka alang maayong butang alang kanako kondili, ang
kaniya ug sa iyang mga kauban. Unya, gi- makapawala ra sa kadasig?” 18 Mipadayon
hulhogan pag-ataki sa Ramot-Gilead. 3 Gi- si Mikeas: “Paminawa ang pulong ni Yah-
pangutana niya si Josafat: “Imo ba akong weh. Akong nakit-an nga naglingkod si
ubanan sa Ramot-Gilead?” Gitubag kini ni Yahweh sa iyang trono. Ang tanang dayan-
Josafat ang hari sa Israel: “Mouban ako ka- dayan sa langit anaa sa iyang tuo ug wala.
nimo. Ang akong mga tawo imo pod mga 19 Miingon si Yahweh: ‘Kinsay molansis

tawo. Magdungan ta pagpakigsangka.” kang Akab, hari sa Israel, aron moadto ug
2 MGA KRONIKAS 18 480

mopukan sa Ramot-Gilead? Lainlain ang siya kanimo. 3 Apan aduna gihapoy ma-
ilang tubag. 20 Unya, adunay usa ka espiri- ayong butang diha kanimo: imong giwag-
tu nga migawas, miduol kang Yahweh ug tang niining yutaa ang mga punoan ni
miingon: ‘Ako siyang lansisan. Nangutana Asera. Labot pa, ang imong kasingkasing
si Yahweh: ‘Unsay imong buhaton? 21 Mitu- nangita sa Diyos.”
bag siya: ‘Moadto ako ug mahimo nga ba- 4 Nagpabilin si Josafat sa Jerusalem.
kakong espiritu sa baba sa tanan niyang Unya, mibisita siya sa iyang katawhan gi-
propeta.’ Miingon si Yahweh. ‘Lansisi siya kan sa Berseba hangtod sa kabukiran sa
kay molampos ka. Lakaw ug buhata kini.’ Efraim sama sa naandan. Iya kining gibu-
22 Busa, nagbutang si Yahweh og bakakong hat aron madala silag balik kang Yahweh,
espiritu sa baba sa mga propeta nga ania ang Diyos sa ilang kaliwatan. 5 Nagtudlo si-
dinhi. Siya mismoy nagbuot sa imong ka- yag mga hukom sa kada kinotahang lung-
pildihan!” sod sa Juda. 6 Misulti siya sa mga hukom:
23 Unya, giduol siya ni Sedekias, anak ni ‘Hunahunaa gayod ang inyong katungda-
Kenana, ug gisagpa ang nawong. Ug na- nan. Wala kamo maghukom sa ngalan sa
ngutana: “Kanus-a man mibiya kanako tawo kondili, sa ngalan ni Yahweh. Nag-
ang espiritu ni Yahweh aron makasulti ka- uban siya kaninyo matag pakanaog ninyog
nimo?” 24 Mitubag si Mikeas: “Imo kining hukom. 7 Maanaa unta kaninyo ang kahad-
mahibaloan sa panahon nga magdalagan- lok kang Yahweh! Hupti ug gamita ang
dalagan ka gikan sa usa ka balay ngadto sa balaod. Dili motugot si Yahweh, atong Di-
lain aron motago.” 25 Ang hari sa Israel yos, sa limbong, kamapihigon o pagdawat
miingon: “Dakpa si Mikeas ug itugyan kang og suborno.”
Amon, ang gobernador sa syudad, ug kang 8 Nagtudlo usab si Josafat og mga pari,

prinsipe Joas. 26 Isulti kini: Bilanggoa ki- mga Levita ug mga pangulo sa mga pamil-
ning tawhana. Pakan-a lag pan ug tubig ya sa Israel. Sila ang mga hukom sa mga
hangtod nga makabalik ako nga hilwas ug kaso nga may kalabotan sa paglapas sa
baskog.” 27 Miingon si Mikeas: “Kon maka- Balaod sa balaodnong panagbingkil sa ka-
balik ka nga hilwas ug baskog, nan wala tawhan nga nagpuyo sa syudad. Anaa sila
mosulti si Yahweh pinaagi nako.” sa Jerusalem ug 9 gihatagan ni Josafat ni-
28 Ang hari sa Israel ug si Josafat, hari sa ining mosunod nga tugon: “Buhata ang
Juda, nanglakaw pag-ataki sa syudad sa mga katungdanan diha sa kahadlok kang
Ramot-Gilead. 29 Ang hari sa Israel miingon Yahweh isip buotan ug matinud-anon nga
kang Josafat: “Magtakuban ako inig pakig- katawhan. 10 Bisag unsa pang kasoha ang
gubat nato. Apan, isul-ob ang imong haria- masang-at diha kaninyo gikan sa inyong
nong sapot.” 30 Ang hari mikapanaog ni- mga igsoon nga nagpuyo sa mga syudad,
ining mando sa iyang mga komandanti sa bisan kaso sa pagpatay, o uban pang mahi-
karwahe: “Ayawg atakiha si bisag kinsa tungod sa balaod, sugo, dekreto ug ordi-
bisag unsa ang iyang ranggo gawas sa hari nansa, kinahanglan ipaandam kanila nga
sa Israel.” 31 Pagkakita sa mga komandan- dili sila makasala kang Yahweh kay kon
ti sa karwahe ni Josafat, nagtoo sila nga dili, basig masuko si Yahweh kaninyo ug
siya ang hari sa Israel. Midalagan sila aron inyong mga igsoon. Himoa kini ug dili
pag-ataki. Apan misinggit si Josafat ug kamo makasala.”
11 Si Amarias, ang labawng pari maoy
gitabangan siya ni Yahweh. 32 Giluwas siya
ug gipahilayo sa ataki. Ang mga koman- magdumala kaninyo sa tanang butang ba-
danti sa karwahe nakasabot nga dili diay hin sa pagtoo. Si Zebadias, anak ni Ismael,
siya ang hari sa Israel. gobernador sa Juda sa tanang butang nga
33 Busa, mihunong sila paggukod. Apan may kalabotan sa hari. Ang mga Levita
usa sa mga sundalo namana ug sa wala moalagad kaninyo isip mga opisyales. Pag-
niya damha naigo ang hari sa Israel sa may maisog kamo, buhata ang maong tugon.
tinakdoan sa iyang taming. Busa, ang hari Anaa si Yahweh nga mopalampos ka-
miingon sa nagmaneho sa iyang karwahe: ninyo.”
“Balik ug dad-a ako layo sa panagsangka. Gibuntog ni Josafat ang mga Moabita ug
Nasamad ko.” Apan misamot kagrabi ang Amonita
panag-away. Gigunitan na lang siya aron
makabarog sa iyang karwahe. Nakigsang- Human
1 niini, ang mga Moabita ug
ka sila sa mga Arameo hangtod sa kagab-
20 Amonita uban sa pipila ka Maonita
hion. Pagsalop sa adlaw, namatay siya. nakiggubat kang Yosafat. 2 Adunay miabot
nga mga lalaki ug giingnan si Josafat:
Si Josafat mipauli nga hilwas ug bas-
1 “Anaay usa ka bagang kasundalohan nag-
19 kog sa Jerusalem. 2 Si Jehu, ang anak kaduol gikan sa Edom, aron pag-ataki ka-
ni Hanani nga propeta, misugat kaniya ug nimo gikan sa pikas nga bahin sa dagat.
miingon: “Tabangan ba sa usa ka tawo ang Anaa na sila sa Hasason-tamar nga mao
makasasala? Higugmaon ba diay ang nasi- ang Engadi.” 3 Nahadlok si Josafat busa,
lag kang Yahweh? Tungod niini, nasuko nag-ampo siya kang Yahweh aron maagak
481 2 MGA KRONIKAS 20

siya. Unya, nagmando siya nga magpuasa Yahweh alang kaninyo. Juda ug Jerusalem,
ang tibuok nasod. 4 Nagtapok ang Juda ayaw kahadlok, magmaisog kamo. Lakaw
pagpangayog tabang kang Yahweh. Na- ugma aron makigsangka. Mag-uban kanin-
ngabot sila gikan sa kada lungsod nga na- yo si Yahweh.”
ngita sa pag-agak ni Yahweh. 18 Miyukbo si Josafat nga sangko ang
5 Mitindog si Josafat atubangan sa ka- nawong sa yuta. Ang tibuok Juda uban sa
tawhan sa Juda ug Jerusalem sa templo ni nanimuyo sa Jerusalem nangyukbo pod
Yahweh. Nag-atubang siya sa bag-ong atubangan ni Yahweh ug gisimba siya.
korte. 6 Miingon siya: “Diyos sa among ka- 19 Unya, ang mga Levita – ang mga Koha-

gikanan, dili ba, ikaw man ang Diyos nga tita ug Koreita – midayeg kang Yahweh,
nagpuyo sa langit? Dili ba, nagmando ka ang Diyos sa Israel, sa kinatas-an sa ilang
man sa tanang gingharian sa kalibotan? tingog.
Anaa kanimo ang gahom ug kusog. Wala 20 Namangon sila sayo sa buntag ug mi-
nay makasukol pa kanimo. 7 Dili ba, ikaw paingon sa kamingawan sa Tekoa. Sa hapit
man ang among Diyos nga mipapahawa sa na sila mangguwa mitindog si Josafat ug
nagpuyo dinhi sa wala pa ang imong ka- misulti: “Paminaw kanako Juda ug kamong
tawhan, ang Israel? Dili ba, imo mang giha- tanang nagpuyo sa Jerusalem! Salig kamo
tag kining yutaa hangtod sa hangtod sa kang Yahweh, ang inyong Diyos, ug mag-
mga kaliwat sa imong higala nga si Abra- malamposon kamo.” 21 Human sa iyang
ham? 8 Namuyo sila dinhi ug nagbuhat og pakigsabutsabot sa katawhan, gimandoan
alampoanan alang sa imong ngalan. 9 Mi- niya ang pipila ka musikero pagsul-ob sa
ingon sila: ‘Kon ang kadaot mohampak ka- sapot nga ilang gamitonon sa mga balaang
nato, o gubat, silot, sakit o hulaw ba hi- okasyon. Gipauna sila sa kasundalohan
nuon, motindog kami atubangan ining tem- aron mag-awit og awit sa pagdayeg kang
ploha ug atubangan nimo kay ang imong Yahweh: “Dayega si Yahweh kay ang iyang
Ngalan ania man dinhi. Gikan sa kinailad- gugma molungtad hangtod sa hangtod.”
man sa among kaguol, motawag kami ka- 22 Pagsugod na nilag kanta sa ilang mga
nimo. Dungga ug luwasa kami.’ awit sa kalipay ug pagdayeg, gilisang ni
10 “Ania na ang mga Amonita ug ang Yahweh ang nanulong nga kasundalohan.
Moabita ug ang mga lumolupyo sa Seir. Nangamatay silang tanan. Ang mga Mo-
Pagguwa sa Israel sa yuta sa Ehipto, wala abita ug mga Amonita miataki sa katawhan
ka motugot nga ang Israel mosulong kani- sa Seir. Dihay dakong kadaot nga nahitabo.
la. Hinuon, mitalikod ang Israel ug wala sila 23 Kay ang mga Amonita ug Moabita mia-

hilabti. 11 Unya mao kini ang ilang giganti taki sa mga tawo-sa-yuta sa kabukiran sa
kanamo: nanganhi sila aron bawion kana- Seir. Bangis ang panag-away. Human nila
mo ang kabtangan ug kabilin nga imong mahurot og patay ang ilang kaaway, sila na
gihatag. 12 Among Diyos, dili ba nimo sila pod ang nag-pinatyanay sa kaugalingon.
silotan? Wala ba kami mahimo niining 24 Unya, nangabot ang kalalakin-an sa
bagang kasundalohan nga moataki kana- Juda sa dapit nga nag-umbaw sa kaminga-
mo? Kami mismo, wala kami mahibalog wan. Nag-atubang na unta sila sa kaaway.
unsay among buhaton. Apan naglantaw Apan ang mga patayng lawas na lang nga
kami kanimo.” nanagbuy-od sa yuta ang ilang nakit-an.
13 Ang tanang kalalakin-an sa Juda, la- Wala gayoy nakalingkawas. 25 Miadto si
kip ang ilang asawa hangtod sa ilang kina- Josafat uban sa iyang grupo sa kasundalo-
manghoran anak, nagbarog atubangan ni han aron kuhaon ang ilang mga kabta-
Yahweh. 14 Sa tungatunga sa panagtigom, ngan. Nakita nila ang daghang baka, sapot
ang espiritu ni Yahweh mikunsad kang ug mga bililhong butang. Nakakuha silag
Jahaziel, anak ni Zacarias, ang anak ni Be- mas daghan kay sa ilang madala. Daghan
naya nga anak pod ni Jeiel, anak ni Mata- kaayo ang ilahang nakuha mao nga naab-
nias, ang Levita nga usa sa mga anak ni tan silag tulo ka adlaw paghakot sa tanan.
Asaf. 15 Miingon siya: “Paminaw, kamong 26 Sa ikaupat ka adlaw sa nagtapok na sila

tanang tawo sa Juda ug kamong nagpuyo sa Walog sa Bereka, ilang gidayeg si Yah-
sa Jerusalem, ug ikaw, Hari Josafat. Mi- weh tungod sa tanan niyang gihimo. Tu-
ingon si Yahweh: ‘Pagbaton og paglaom; ngod niini, gihinganlag Walog sa Beraka ki-
ayaw kahadlok pag-atubang niining ba- ning lugara hangtod karon. 27 Unya, ang
gang kasundalohan. Dili inyoha kining gu- tanang kalalakin-an sa Juda ug Benjamin
bata kon dili, sa Diyos. 16 Lakaw, pakigba- pinangulohan ni Josafat mibalik nga mali-
tok kanila. Manglugsong sila sa Bakilid sa payon sa Jerusalem kay gihupong man sila
Ziz. Tagboa sila sa Walog sa Soph, duol sa ni Yahweh sa kalipay tungod sa kapildihan
kamingawan sa Yeruel. 17 Wala kinahang- sa ilang kaaway. 28 Nangabot sila sa Jeru-
lana nga didto makigsangka kamo batok salem ug sa templo ni Yahweh uban sa tu-
kanila. Andama lang ang inyong pwesto. nog sa alpa, lira ug trompeta. 29 Pagkadu-
Tan-awa ang kaluwasan nga giandam ni ngog sa mga gingharian sa mga nasod nga
2 MGA KRONIKAS 20 482

langyaw kon giunsa pagbuntog ni Yahweh David. Nakapanaad siya nga magbilin og
ang mga kaaway sa Israel, nalisang sila. suga alang kaniya ug sa iyang mga anak
30 Sa samang panahon, nagmalinawon ang hangtod sa hangtod.
gingharian ni Josafat. Gitagaan siyag kali- 8 Sa panahon ni Joram, mirebeldi ang
naw sa Diyos sa tanang dapit. Edom batok sa Juda ug nagtudlo sila og
kaugalingon nilang hari. 9 Gisulong ni
Kataposan sa paghari ni Josafat Joram ang Edom uban sa iyang mga ko-
31 Naghari si Josafat sa Juda. Trayntay mandanti ug tanang karwahe. Pagkagabii
singko ka tuig na ang iyang idad pagkahi- hinuon, mibangon siya, milusot ug miis-
mo niyang hari. Gawhaag lima ka tuig nga kapo sa mga Edomita nga nag-alirong ka-
naghari siya sa Jerusalem. Si Azuba, anak niya ug sa iyang mga komandanti sa mga
ni Sihil, ang iyang inahan. karwahe.
32 Walay hunong ang iyang pagsubay sa 10 Busa, ang Edom nakalingkawas sa
panig-ingnan sa iyang amahan nga si Asa. Juda nga hangtod karon nagpabiling ga-
Gibuhat niya ang maayo sa panan-aw ni wasnon. Sa samang panahon, mirebelde si
Yahweh. 33 Hinuon, wala niya gub-a ang Libna kang Joram nga mibiya kang Yah-
mga alampoanan sa bungtod. Wala ibutang weh, ang Diyos sa iyang kagikanan. 11 Nag-
sa katawhan ang ilang kasingkasing sa butang si Joram og mga alampoanan sa
Diyos sa ilang kagikanan. 34 Ang uban kabungtoran sa Juda. Siya ang nakaingon
pang hitabo sa kinabuhi ni Josafat gikan sa sa pagpakasala sa katawhan nga nanimu-
sinugdan hangtod sa kataposan, nasulat sa yo sa Jerusalem ug Juda.
kasaysayan ni Jehu, anak ni Hanani. Gi- 12 Unya, nakadawat siyag sulat ni prope-
han-ay kini sa Libro sa mga Hari sa Israel. ta Elias nga nag-ingon: “Mao kini ang pu-
35 Human niini, nakig-aalyansa siya kang
long ni Yahweh, ang Diyos ni David nga
Ocozias, ang hari sa Israel nga nagdala imong kaliwat. ‘Wala nimo subaya ang
kaniya sa kasal-anan. 36 Nagbuhat sila sa panig-ingnan sa imong amahan, si Josafat
Asiongaber og dagkong mga barko nga o ni Asa ba hinuon, hari sa Juda. 13 Apan
molawig ngadto sa Tarsis. 37 Si Eliezer, imong gisunod ang sayop nga binuhatan sa
anak ni Dodaya nga taga Maresa, nanagna mga hari sa Israel. Ikaw ang nakaingon sa
batok kang Josafat: “Kay nakig-uban ka pagpakasala sa Juda ug sa mga tawo nga
man kang Ocozias gilaglag ni Yahweh ang nanimuyo sa Jerusalem. Mao usab kini
imong mga laraw.” Nangaguba ang iyang ang gibuhat ni Akab ug sa mipuli kaniya.
mga barko ug dili na makabyahe sa Tarsis. Gipatay pod nimo ang imong mga igsoon
ug ang kaugalingon mong pamilya, nga
Mipahulay si Josafat uban sa iyang
1
mas maayo pa kaayo kay kanimo. 14 Tu-
21 kagikanan ug gilubong sa syudad ni ngod niini, pada-an ka ni Yahweh og ka-
David. Ang anak niya, si Joram, mipuli ka- daot, ikaw ug ang imong katawhan, kali-
niya. watan, mga asawa ug tanang kabtangan.
2 Aduna siyay unom ka igsoong lalaki, 15 Mag-antos ka sa tumang kasakit sa
mga anak ni Josafat: si Azarias, Jehiel, imong tinai. Mosamot ang kasakit niini
Zacarias, Azarias, Mikael ug Sefatias. Sila kada adlaw.’”
ra ang mga anak ni Josafat, hari sa Israel. 16 Gisibot ni Yahweh paglihok batok ka-
3 Gihatagan sila sa ilang amahan og dag-
niya ang mga Pilisteo ug ang mga Arabo
hang regalo nga plata, bulawan ug mga nga nagpuyo sa may utlanan sa mga Ku-
alahas. Gibalhin pod sila sa kinotahan, sita. 17 Gisulong nila ug gibuntog ang Juda.
lungsod sa Juda. Apan si Joram ang mipu- Ilang gidala ang tanan nilang nakit-an sa
li kaniya kay siya man ang kamagulangan. palasyo sa hari lakip ang iyang mga anak
ug asawa. Ang nahibilin lang mao si Oco-
Si Joram, hari sa Juda zias, ang kamanghoran. 18 Pagkahuman
4 Dihang nalig-on na ang pagmando ni niining tanan, gitagaan siya ni Yahweh og
Joram sa gingharian, iyang gipapatay ang sakit kaayong balatian sa tinai. 19 Nagpa-
tanan niyang igsoon ug pipila ka opisyal sa bilin kini kapin sa usa ka tuig. Human sa
Israel. duha ka tuig naabot ang iyang kataposan.
5 Trayntay dos anyos ang iyang idad Namatay siya sa tumang kasakit. Wala
pagkahimo niyang hari. Nagmando siya sa magdaob ang katawhan sa ilang pagba-
Jerusalem sulod sa walo ka tuig. 6 Iyang gi- ngotan alang kang Joram sama sa ilang gi-
sunod ang daotang panig-ingnan sa mga buhat alang sa iyang amahan.
hari sa Israel. Gibuhat niya ang gihimo sa 20 Trayntay dos ang iyang panuigon sa

pamilya ni Akab. Nagminyo siya sa anak pagkahimo niyang hari. Nagmando siya sa
niini ug gibuhat niya ang daotan sa mata ni Jerusalem sulod sa walo ka tuig. Namatay
Yahweh. 7 Apan, wala makahunahuna si siya ug wala gayoy nawili kaniya. Gilubong
Yahweh paglaglag sa kaliwatan ni David siya sa syudad ni David, apan dili sa lub-
tungod sa ilang kasabotan tali niya ug ni nganan sa mga hari.
483 2 MGA KRONIKAS 23

Si Ahazias hari sa Juda siya sa mga komandanti sa ginatos. Sila si
1Giproklamar sa katawhan sa Jerusa- Azarias nga anak ni Jeroham, si Is-mael
22 lem ang kamanghorang anak ni Jo- nga anak ni Johanan, si Azarias, anak ni
ram, si Ahazias, nga hari. Siyay mipuli sa Obed, si Masaya, anak ni Adaya ug si
iyang amahan kay gipatay man ang iyang Elisafat, anak ni Zikri. 2 Ilang gilibot ang
mga magulang sa mga armadong grupo Juda aron tapokon ang mga Levita gikan
uban sa mga Arabo. Busa, si Ahazias nga sa tanang kalungsoran, ug ang mga pa-
anak ni Joram naghari sa Juda. 2 Baynte ngulo sa mga pamilya sa Israel. Unya, na-
anyos siya sa pagkahimo niyang hari ug ngadto sila sa Jerusalem. 3 Ang tibuok pa-
nagmando siya sa Jerusalem sulod sa usa nagtipon ug ang hari naghimog kasabotan
ka tuig. Si Atalia anak ni Omri, ang iyang sa templo sa Diyos ug misulti si Joyada:
inahan. “Ania ang anak sa hari. Pamandoa siya isip
3 Gisunod niya ang panig-ingnan sa hari sumala sa gisaad ni Yahweh mahitu-
pamilya ni Akab. Ang iyang inahan nagha- ngod sa mga kaliwat ni David. 4 Mao kini
tag kaniya og daotang mga tambag. 4 Sa- ang inyong buhaton: Ang usa sa tulo ka
ma sa pamilya ni Akab, nakasala siya kang bahin ninyong mga pari, mga Levita, ug
Yahweh, kay sila man ang iyang mana- mga magbalantay sa ganghaan, kinahang-
nambag human sa kamatayon sa iyang lang manganhi ug mosulod sa templo ni
amahan ug nahimo siyang daotan. 5 Gi- Yahweh sa adlaw sa pahulay. 5 Ang laing
sunod niya ang ilahang tambag ug miuban usa sa tulo ka bahin mangadto sa haria-
siya kang Joram, anak ni Akab, hari sa nong palasyo. Samtang ang kataposang
Israel, pagpakigsangka kang Hazael, hari bahin adto sa Ganghaan sa Pundasyon.
sa Aram sa may Ramot-Gilead. Nasama- Ang tanang tawo magtapok sa hawanan sa
ran si Joram sa mga Arameo. 6 Mipauli siya templo ni Yahweh. 6 Walay laing mosulod
sa Jezrael pagpaayo sa iyang samad. Si sa templo ni Yahweh gawas sa mga pari ug
Ahazias miadto sa Jezrael pagbisita kang mga Levita nga manrabaho nianang adla-
Joram nga nasakit. 7 Gipahimoslan ni Yah- wa, kay gikonsagrahan sila. Busa, makasu-
weh kining pagbisita nga magdala sa iyang lod sila sa templo ni Yahweh. Kinahanglang
kaparotan. Pag-abot ni Ahazias, miuban sundon sa tanang tawo ang isugo ni Yah-
siya kang Joram nga misulong kang Jehu, weh. Apan magpabilin sila sa gawas. 7 Ali-
anak ni Nimsi nga gipili ni Yahweh pagdaot rongan ang hari sa mga Levita uban sa
sa pamilya ni Akab. 8 Samtang okupado si hinagiban diha sa ilang kamot. Ubani ang
Jehu sa pagtuman sa hukom ni Yahweh, hari bisag asa siya paingon.”
nahinagboan niya ang mga opisyal sa Juda 8 Gibuhat sa mga Levita ug sa tibuok
ug ang mga paryenti ni Ahazias nga nag- Juda ang tanang gimando ni Joyada, ang
alagad sa hari. Apan iya silang gipamatay. pari. Gipatawag sa tanang komandanti ang
9 Unya, gipangita niya si Ahazias ug nadak-
motrabaho ug ang dili motrabaho sa adlaw
pan samtang misulay pagtago sa Samaria. sa pahulay kay ang tanan gipaapil man ni
Gidala siya kang Jehu nga mipatay kaniya. Joyada. 9 Iyang gihatag sa mga koman-
Gilubong siya kay matud pa nila: “Anak danti sa ginatos ang mga bangkaw ug ang
siya ni Josafat nga nangita kang Yahweh sa mga dagko ug gagmayng taming ni David
tibuok niyang kasingkasing.” nga didto sa templo sa Diyos. 10 Nagbutang
Si Atalia siyag mga tawo gikan sa kasadpan hang-
tod sa sidlakan sa tungatunga sa templo ug
10 Walay bisag usa nga nahibilin sa ha-
sa altar. Ang kada usa adunay bangkaw
rianong pamilya ni Ahazias nga may igong aron makapanalipod sa hari. 11 Unya, ilang
kalig-on sa paghari. Pagkahibalo ni Atalia, gipaguwa ang anak sa hari, gikoronahan,
iyang inahan, nga patay na si Azahias, mi- gidayandayanan ug giproklamar nga hari.
mando kini pag-patay sa tanang sakop sa Gihilogan siya ni Joyada ug sa iyang mga
harianong pamilya sa Juda. 11 Apan gilu- anak ug naninggit sila: “Mabuhi ang hari!”
was sa tago ni Jehosheba, anak nga baba- 12 Pagkadungog ni Atalia sa singgit sa
ye ni Hari Joram, si Joas nga anak sa iyang
igsoon, sa gipamatay nga mga anak sa katawhan nga nagdali pag-adto sa hari ug
hari. Iya kining gipauban sa yaya sa kwar- namakpak alang kaniya, miadto siya sa
to nga katulganan. Tungod kay si Jeho- templo ni Yahweh diin nagtapok ang
sheba, asawa sa pari nga si Joyada, ug ig- katawhan. 13 Pagkakita niya sa hari nga
soon siya ni Ahazias, gitgoan niya si Joas, nagtindog sa agianan sa may kilid sa haligi
kang Atalia aron dili siya mapatay niini. uban sa mga kapitan ug sa mga magbu-
12 Nagpabilin siya didto sulod sa unom ka budyong, sa katawhang nagmaya ug nag-
tuig nga nagtago sa balay sa Diyos sam- palanog sa trompeta, sa mga mang-aawit
tang si Atalia ang nagdumala sa nasod. nga nangulo sa kanta dala ang mga instru-
mento, gigisi niya ang sinina sa iyang ka-
Human sa unom ka tuig, gipakita ni
1 yugot. Misinggit siya: “Pagbudhi, pagbud-
23 Joyada ang iyang kusog. Nakigsabot hi!” 14 Gitawag ni Joyada ang mga opisyal
2 MGA KRONIKAS 23 484

sa kasundalohan ug gimandoan: “Dad-a ilang pagsimba kang Baal. 8 Busa, ang hari
siya gawas sa Templo ug patya ang bisag nagmando kanila paghimog kahon nga
kinsa nga mosunod kaniya.” Miingon pa ibutang gawas sa ganghaan sa templo ni
gayod siya: “Ayaw siyag patya sulod sa Yahweh. 9 Ilang gipahibalo ang tibuok Juda
templo ni Yahweh.” 15 Busa, ila siyang gida- ug Jerusalem nga kinahanglang dad-on
kop pag-abot niya sa palasyo sa Ganghaan nila kang Yahweh ang buhis nga gisangon
sa mga Kabayo unya, gipatay. ni Moises, ang sulugoon sa Diyos sa ka-
16 Naghimog kasabotan si Joyada tali sa mingawan. 10 Ang tanang opisyal ug mga
hari ug sa katawhan, nga naghimo sa ka- tawo nanganha nga malipayon dala ang
tawhan nga katawhan ni Yahweh. 17 Na- ilang tampo nga gibutang sa kahon hang-
ngadto ang tanang tawo sa templo ni Baal tod nga nabayran ang tanan.
ug ila kining giguba. Gidugmok nila ang al- 11 Kon makita nga daghan nag sulod
tar ug ang mga larawan. Ila usab gipatay si ang kahon, dad-on kini sa harianong opisi-
Matan, ang pari ni Baal, atubangan sa altar. na nga gidumala sa mga Levita. Moanha
18 Nagbutang si Joyada og mga gward- ang sekretaryo sa hari uban sa mga repre-
ya nga magbantay sa templo ni Yahweh sentanti sa labawng pari aron pagkuha sa
ubos sa pagdumala sa mga pari nga Levita. kahon ug sa iyang sulod. Unya, ila na usab
Gitudlo sila ni David aron mohimog mga ibalik sa gibutangan. Gihimo kini kada ad-
halad-sinunog sa templo ni Yahweh suma- law ug nakakuha silag dakong kantidad sa
la sa Balaod ni Moises. Manganta usab sila kwarta. 12 Gihatag sa hari ug ni Joyada ang
nga malipayon sa mga awit ni David. salapi sa mga tinugyanan sa pag-ayo sa
19 Nagbutang pod siyag mga magbalantay templo ni Yahweh. Ang mga artesano sa
sa ganghaan, sa may pultahan sa Templo puthaw ug sa bronse nagtrabaho usab
ni Yahweh aron walay hugaw nga makasu- alang niini.
lod niini. 20 Ug gitawag niya ang mga ko- 13 Kugihan ang mga lalaking nagdumala
mandanti sa ginatos, ang mga dungganan, sa trabaho nagpadayon na kini. Gibalik nila
ang labawng opisyal, ug ang tanang tawo ang templo sa Diyos sa kanhing hitsura ug
sa yuta. Iyang giprosesyon ang hari gikan kalig-on. 14 Pagkahuman, ilang gidala ang
sa templo ngadto sa palasyo. Pagsulod sobrang kwarta sa hari ug kang Joyada. Ila
nila, nangagi sila sa labing dakong gang- kining gigamit paghimog kasangkapan
haan. Unya, gipalingkod ang hari sa iyang alang sa templo, mga sudlanan alang sa
trono. 21 Nalipay ang tanang tawo sa yuta templo, mga sudlanan alang sa liturhiya sa
ug nagmalinawon ang syudad. Apan gipa- mga halad-sinunog, ug sa insenso ug mga
tay si Atalia. butang nga bulawan ug plata. Hangtod nga
buhi pa si Joyada, naghalad silag mga
Gipaayo ni Joas ang templo sakripisyo sa templo ni Yahweh sumala sa
Syete anyos pa si Joas dihang na
1 nabatasan. 15 Unya, natigulang si Joyada
24 himo siyang hari. Nagmando siya sa ug natapos ang iyang mga adlaw. Namatay
Jerusalem sulod sa 40 ka tuig. Si Sibya siya sa panuigon nga 130 ka tuig 16 ug gilu-
nga taga Berseba, ang iyang inahan. 2 Gihi- bong uban sa mga hari sa Syudad ni David.
mo ni Joas ang makalipay kang Yahweh sa Maayo kaayo ang iyang pag-alagad sa
tibuok kinabuhi ni Joyada, ang pari 3 nga Israel ingon man sa Diyos ug sa iyang tem-
nakakaplag alang kang Joas og duha ka plo.
asawa ug nanganak silag mga anak nga 17 Human sa kamatayon ni Joyada ang
babaye ug lalaki. 4 Pagkahuman, nakahu- mga opisyal sa Juda nangandam paghatag
kom si Joas pagpaayo sa templo ni Yah- sa ilang katahoran sa hari nga nagpatam-
weh. bag kanila. 18 Apan ang mga Judio mibiya
5 Gipatawag niya ang mga pari ug mga sa templo ni Yahweh, ang Diyos sa ilang
Levita ug giingnan: “Lakaw sa kalungsoran kagikanan. Misimba sila sa mga balaang
sa Juda ug pangolekta sa mga Israelita og punoan sa kahoy ug sa mga diyosdiyos.
igong kantidad nga ihimo sa tinuig nga Busa, nasuko ang Diyos sa Juda ug Jeru-
pag-ayo sa templo sa Diyos. Himoa ninyo salem tungod sa ilang sala. 19 Nagpadala
dayon kini.” Apan naglangaylangay ang siyag mga propeta aron pagkabig kanila.
mga Levita. 6 Busa, iyang gitawag si Joya- Apan wala sila maminaw sa gisulti sa mga
da nga ilang pangulo ug giingnan: “Nga- propeta. 20 Napuno sa espiritu ni Yahweh si
nong wala ka man mangusog nga mango- Zacarias nga anak ni Joyada ang pari. Mi-
lekta ang mga Levita sa Juda ug sa Jeru- tindog siya atubangan sa katawhan ug mi-
salem sa buhis nga gisangon ni Moises, ingon: “Ang Diyos namulong: Nganong
ang ulipon ni Yahweh, alang sa paggalam milapas man kamo sa mga sugo ni Yah-
sa Toldang Tagboanan? 7 Si Atalia ug ang weh? Dili kamo molambo. Gibiyaan ninyo
iyang mga anak nga iyang giduhig sa si Yahweh; siya usab mobiya kaninyo.”
kasaypanan, miabot sa templo sa Diyos. 21 Busa, naglaraw sila batok kaniya. Sa

Gigamit nila ang mga balaang butang sa sugo sa hari, gibato siya sa hawanan sa
485 2 MGA KRONIKAS 25

templo ni Yahweh hangtod nga namatay. mga Efraimita. 8 Kon mokuyog sila, bisag
22 Nakalimot si Hari Joas sa kaayo ni Joya- unsa pa kadaghan ang imong mga tawo,
da, ang amahan ni Zacarias nga iyang gi- itugyan gihapon ka sa Diyos sa imong mga
papatay. Si Zacarias miingon sa hapit na kaaway. Ang iya lang gahom makapadaog
siya mamatay: “Makita unta kini ni Yahweh o makapapildi.” 9 Gitubag ni Amasias ang
ug tawgon ka niya aron sukton!” tawo sa Diyos: “Unya, unsa na man ang
23 Paglabay sa usa ka tuig ang kasunda- 100 ka sukod sa plata nga akong gihatag
lohang Arameo nakiggubat kang Joas. Mi- sa mga sundalong Israelita?” Mitubag ang
abot sila sa Juda ug Jerusalem. Gipatay tawo sa Ginoo: “Mas daghan pa ang ika-
nila ang mga opisyal sa katawhan ug gipa- hatag kanimo ni Yahweh.” 10 Gipapauli ni
dala sa hari sa Damasco ang tanan butang Amasias ang kasundalohan nga mikuyog
nga ilang nakuha. 24 Bisag gamay ra ang kaniya gikan sa Efraim. Napungot kining
kasundalohang Arameo, gitugyan ni Yah- mga tawhana sa Juda. Namauli sila nga
weh sa ilang kamot ang dakong kasunda- naglagot pag-ayo.
lohan. Kay mitalikod man sila sa Diyos sa 11 Gidala niya ang kasundalohan sa Wa-
ilang kagikanan. log sa Asin ug napildi ang 10,000 ka ka-
25 Gisamaran si Joas sa mga Arameo. sundalohan sa Edom. 12 Ang mga tawo sa
Pagbiya nila, dako siyang masakiton. Ang Juda nagdalag 10,000 ka dinakpan ibabaw
iyang mga opisyal naglaraw batok kaniya sa pangpang ug ila silang gihulog. Nanga-
aron panimaslan ang kamatayon ni Zaca- dugmok ang tanan nilang kalawasan.
13 Unya, ang mga sundalo sa Israel nga
rias nga ilang gipatay sa higdaanan. Nama-
tay siya ug gilubong sa syudad ni David. wala paubana misulod sa mga lungsod sa
Apan dili sa lubnganan sa hari. 26 Si Zabud, Juda gikan sa Samaria hangtod sa Betho-
anak ni Simat ang babayeng Amonita ug si ron. Apan napildi kini sa usa ka tropa nga
Josabad, anak ni Simrit, ang babayeng may tres mil ka sundalo. Ilang nabawi ang
Moabita ang naglaraw pagpatay kang daghan nilang kinuha nga mga butang.
Joas. 27 Ang kasaysayan sa iyang mga 14 Pagbalik ni Amasias human napildi
anak, sa bug-at nga buhis nga iyang gipa- niya ang mga Edomita, iyang gidala ang
ngayo ug sa pag-ayo sa templo sa Diyos, ilang mga diyosdiyos. Gihimo nga mga
nasulat sa Libro sa mga hari. Mipuli kaniya diyosdiyos alang sa kaugalingon. Miyukbo
ang iyang anak nga si Amasias. ug nagsunog siya og insenso alang niini.
15 Nasuko si Yahweh kang Amasias ug nag-
Si Amasias, hari sa Juda padalag propeta kaniya nga miingon: “Nga-
nong nagtan-aw ka man sa mga diyosdyios
25 niGawhaag lima ka tuig ang panuigon
1

Amasias pagkahimo niyang hari. niining maong katawhan? Wala gani kini
Nagmando siya sa Jerusalem sulod sa 29 makaluwas kanila gikan sa imong gahom”
16 Nagsulti pa siya dihang gihunong siya ni
ka tuig. Ang iyang inahan taga Jerusalem,
si Jehoadan. 2 Iyang gihimo ang nakapahi- Amasias nga nag-ingon: “Gitudlo ka ba
muot kang Yahweh, apan dili siya makanu- namo nga magtatambag sa hari? Kon dili
nayon. 3 Dihang nalig-on na ang iyang ga- ka gustong masakitan, hilom!” Mihunong
hom, gipatay niya ang mga opisyal nga mi- og kadiyot ang propeta unya, miingon:
patay sa iyang amahan. 4 Apan wala niya “Karon, akong nahibaloan nga malaglag ka
patya ang ilang mga anak. Gituman niya ni Yahweh kay gibuhat mo kini ug wala ka
ang nasulat sa Balaod, sa libro ni Moises maminaw kanako.”
diin nagsugo si Yahweh: “Ang ginikanan dili 17 Human niya konsultaha ang iyang

patyon sa lugar sa ilang anak, ug ang mga magtatambag, nagpadala si Amasias, hari
anak sa lugar sa ilang ginikanan. Ang kada sa Juda, og mensahe kang Jehoas, anak ni
usa magbayad sa kaugalingong krimen.” Joakaz anak ni Jehu, ang hari sa Israel. Gi-
5 Gitawag ni Amasias ang tanang tawo hagit kini sa pakiggubat. 18 Si Jehoas, hari
sa Juda ug giorganisa sa tagsa-tagsa ka sa Israel, mibalos sa pag-ingon: “Ang sam-
pamilya. Nagtudlo siyag mga komandanti pinit sa Lebanon nagpadalag mensahe
sa linibo ug sa ginatos alang sa tibuok Juda alang sa sedro sa Lebanon nga nag-ingon:
ug Benjamin. Iyang giihap ang nag-idad og ‘Ihatag ang imong anak nga babaye sa
20 anyos pataas. Busa, nahibal-an niya akong anak nga lalaki sa kaminyoon.’
nga adunay 300,000 ka piniling manggu- Apan gitumban sa ihalad nga mga hayop
gubat nga andam paghatag og serbisyo ang sampinit pag-agi nila. Mapagarbohon
militar ug haniti sa bangkaw ug taming. ka kay imong napildi ang mga Edomita.
6 Nagsuhol pod siya og 100,000 ka sunda- Ipadayon ang imong pagpasigarbo, apan
long gikan sa Israel sa kantidad nga 100 ka pabilin sa imong balay. 19 Nganong mangi-
sukod sa plata. 7 Unya, may tawo sa Diyos ta ka man og gubot nga makadaot kanimo
nga miadto kaniya ug miingon: “O hari, ug sa imong katawhan?”
ayawg paubana kining mga sundalo nga 20 Wala kini paminawa ni Amasias. Pag-
Israelita kay wala si Yahweh sa Israel o sa buot sa Diyos nga mapildi siya kay iya
2 MGA KRONIKAS 25 486

mang gisimba ang mga diyosdiyos sa mga mga tore sa kamingawan ug nagpakalot og
Edomita. 21 Miataki si Jehoas, ang hari sa mga atabay nga dagko kay daghan mag
Israel. Nagsangka si Jehoas ug Amasias toril sa mga patag ug bungtod. Aduna
ditto sa Bet-sames sa Juda. 22 Ug napildi siyay mga mag-uuma ug tig-alima sa para-
ang Juda sa Israel. Nanalagan ang tanan san sa kabungtoran ug sa tabunok nga
paingon sa ilang tolda. 23 Nabihag si mga yuta kay ganahan kaayo siya sa
Amasias, anak ni Joas nga anak ni Ahazias pang-uma.
sa Jerusalem. Giguba ni Jehoas ang paril 11 Aduna siyay kasundalohan nga an-
sa syudad, gikan sa Ganghaan sa Efraim dam na sa gubat. Magpuli-puli lang kini
hangtod sa Ganghaan sa Eskina. May pagsulong sumala sa senso nga gihimo sa
gilay-on kini nga 200 ka yarda. 24 Iyang gi- sekretaryo nga si Jeiel ug sa tigrehistro nga
kuha ang tanang bulawan ug plata, ang si Maseya. Si Hananias nga usa sa mga
tanang kasangkapan nga didto kang Obed- opisyal sa hari ang ilang komandanti.
Edom sa templo sa Diyos, ang mga bahan- 12 Ang gidaghanon sa mga pangulo sa pa-
di sa palasyo sa hari lakip ang mga bini- nimalay niining isog nga manggubat mi-
hag. Unya, mibalik siya sa Samaria. kabat og 2,600. 13 Ubos sa ilang pagmando
25 Si Amasias, anak ni Joas hari sa
naandam ang kasundalohan nga miabot og
Juda, nabuhi pa og 15 ka tuig human sa 307,500. Kusgan ang maong gahom nga
kamatayon ni Jehoas nga anak ni Joakaz, nagpaluyo sa hari batok sa kaaway. 14 Gi-
hari sa Israel. hatagan sila ni Ozias og mga taming, bang-
26 Ang uban pang hitabo sa kasaysayan kaw, puthawng sarok, pana ug saplong,
ni Amasias, gikan sa sinugdan hangtod sa alang sa kada gubat. 15 Sa Jerusalem, nag-
kataposan, nasulat sa Libro sa mga Hari sa buhat siyag mga makina nga giimbento sa
Juda ug Israel. 27 Human sa iyang pagre- mga eksperto ug gipahimutang sa mga
beldi kang Yahweh, adunay naglaraw batok tore ug eskina nga makapasulpot og mga
kaniya sa Jerusalem. Miiskapo siya ngadto pana ug dagkong bato. Nabantog siya pag-
sa Lakis, apan nasundan. Didto siya gipa- ayo kay gitabangan siya busa, nalig-on
tay. 28 Unya, gidala siyag balik sakay sa ka- siya.
bayo ug gilubong uban sa iyang kagikanan 16 Apan, samtang nagkadako ang iyang
sa syudad ni David. gahom, nahimo siyang mapagarbohon ka-
Si Ozias, hari sa Juda
ayo. Nawala ang tanan niyang nakuha.
Misukol siya kang Yahweh, iyang Diyos, ug
26 haAngkang
tanang katawhan sa Juda miku-
1
misulod sa Balay aron pagsunog og insen-
Ozias nga may 16 anyos ug so sa altar sa insenso. 17 Gisunod ni Ozias
gihimong hari puli sa iyang amahan, si si Azarias, ang pari, uban sa 80 kaisog nga
Amasias. 2 Giayo niya ang Elat ug gikuha kaparian ni Yahweh. 18 Pugngan unta siya
pagbalik alang sa Juda, human sa kamata- ug giingnan: “Ozias, dili ikaw ang anga-
yon sa iyang amahan. yang mosunog og insenso kang Yahweh
3 Desesays ang idad ni Ozias dihang na- kondili, ang mga pari, ang mga anak ni
himo siyang hari. Nagmando siya sa Jeru- Aaron nga gikonsagrahan alang sa maong
salem sulod sa 52 ka tuig. Si Jecolia nga katuyoan. Gawas sa santwaryo. Imong gi-
taga Jerusalem iyang inahan. 4 Gibuhat palagot si Yahweh ug dili ka niya gipasi-
niya ang maayo sa panan-aw ni Yahweh dunggan. 19 Si Ozias nga nagkupot sa nag-
sama sa gihimo sa iyang amahan. 5 Iyang siga nga insensaryo naglagot pag-ayo sa
gipangita ang Diyos sa tibuok kinabuhi ni mga pari. Dihadiha migawas ang sanla sa
Zacarias ang nagtudlo kaniya sa kahadlok iyang agtang atubangan sa mga pari ug sa
sa Diyos. Samtang nangita pa siya kang altar sa insenso sa templo ni Yahweh. 20 Si
Yahweh, gipalambo siya. Azarias, ang labawng pari ug ang ubang
6 Nakiggubat siya sa mga Pilisteo ug pari, mitan-aw kaniya. Busa, ilang nakit-an
iyang giguba ang mga paril sa lungsod sa ang sanla sa iyang agtang. Gipaguwa siya
Gat, Yabne ug Asdod. Unya, iyang gipatin- pagdali. Siya mismo giganahan nang ma-
dog pagbalik ang mga lungsod nga duol sa kaguwa kay gisilotan man siya ni Yahweh.
Asdod ug ang atua sa teritoryo sa mga Pi- 21 Sanlahon si Hari Ozias hangtod sa
listeo. 7 Gitabangan siya sa Diyos pagbun- iyang kamatayon. Busa, nagpuyo siya sa
tog sa mga Pilisteo, sa mga Arabo, sa mga linain nga balay gawas sa templo ni Yah-
lumolupyo sa Gur Baal ug sa mga Mamo- weh. Ang iyang anak nga si Jotam ang
nita. 8 Ang mga Amonita nagbuhis kang nagdumala sa palasyo ug nagmando sa
Ozias ug nabantog siya hangtod sa utlanan katawhan sa nasod. 22 Ang uban pang hita-
sa Ehipto. Nahimo siyang bantogan kaayo. bo sa kasaysayan ni Ozias, gikan sa sinug-
9 Naghimog mga tore si Ozias sa Jeru- dan hangtod sa kataposan, gisulat ni pro-
salem sa Ganghaan sa Eskina, sa Gang- peta Isaias, anak ni Amos. 23 Mipahulay
haan sa Walog ug didto sa Anggulo ug siya uban sa iyang kagikanan. Unya, gilu-
iyang gikotahan. 10 Nagbuhat pod siyag bong sa lubnganan sa mga hari kay, matud
487 2 MGA KRONIKAS 28

pa nila: “Sanlahon siya.” Mipuli kaniya ang adlaw, si Peka, anak ni Romelia, nakapa-
iyang anak, si Jotam. tayg 120,000 ka mga isog nga manggugu-
bat sa Juda. Kay ila mang gibiyaan si
Si Jotam, hari sa Juda Yahweh, ang Diyos sa ilang kagikanan.
7 Napatay ni Zikri ang kampyon nga Efraim,
Pagkahimong hari ni Jotam, 25 ka
1
27 tuig pa lang ang iyang panuigon. si Maaseya, anak sa hari, si Azrikam, ang
Desesays ka tuig ang pagmando niya sa tagdumala sa palasyo, ug si Elkana, ang
Jerusalem. Iyang inahan si Jerusa nga sunod sa pagmando sa hari. 8 Nabihag sa
anak ni Sadok. 2 Gibuhat niya ang nakapa- mga Israelita ang 200,000 sa ilang mga
himuot sa mata ni Yahweh sama sa gibuhat igsoon nga taga Juda uban sa ilang mga
sa iyang amahan, si Ozias. Apan dili siya asawa ug mga anak nga lalaki ug babaye.
misulod sa templo ni Yahweh, dili sama sa Nagdala pod sila og daghan kaayong bu-
iyang amahan. Ang mga tawo naman, nag- tang nga giaagaw. Gidala nila kini sa Sa-
padayon sa ilang daotan nga binuhatan. maria.
3 Gitukod ni Jotam ang ibabawng Gang- 9 Nianang higayona diha sa Samaria ang

haan sa Templo ni Yahweh. Igoigo gyod propeta ni Yahweh nga si Obed. Misugat
ang iyang nahimo pagpatrabaho sa paril sa siya sa tropa nga namauli ug iyang giing-
Ofel 4 ug nagbuhat og mga lungsod sa nan: “Si Yahweh, ang Diyos sa inyong kagi-
kabungtoran sa Juda. Iya usab gikotahan kanan, nasuko sa Juda. Busa, gitugyan sila
ang mga lugar ug mga tore sa tabunok nga sa inyong gahom. Apan nangluba kamo sa
mga yuta. 5 Unya, nakigsangka siya sa hari katawhan sa hilabihang kapintas nga na-
sa mga Amonita nga iyang napildi. Nia- abot kini sa langit. 10 Naglaraw kamo nga
nang tuiga, ang mga Amonita mihatag ka- himoon ninyong ulipon ang kalalakin-an ug
niyag 100 ka sukod sa plata, 10,000 ka kababayen-an sa Juda ug Jerusalem.
takos sa trigo ug 10,000 sa sebada. Ingon Apan, kamo mismo, sad-an usab atuban-
gihapon niini ang ilang ibayad sa ikaduha gan ni Yahweh, inyong Diyos. 11 Karon, pa-
ug ikatulong tuig. 6 Nahimong kusgan ka- minawa ako: buhii ang mga bihag sa in-
ayo si Jotam kay matinuoron man siyang yong mga igsoon nga inyong gidala. Kon
nagsunod kang Yahweh, iyang Diyos. dili, silotan kamo ni Yahweh sa iyang ka-
7 Ang uban pang gibuhat ni Jotam, ang suko.”
tanan niyang gubat ug mga palakat, nasu- 12 Unya, ang pipila sa mga hepe nga

lat sa Libro sa mga Hari sa Israel ug Juda. Eframita mibarog batok sa namalik gikan
8 Gawhaag lima ang iyang idad dihang sa gubat: si Azarias, anak ni Johanan, si
nahimo siyang hari ug nagmando siya sa Berekias, anak ni Meselimot, si Ezekias,
Jerusalem sulod sa 16 ka tuig. 9 Unya, mi- anak ni Salum ug si Amasa, anak ni Hadlai.
pahulay siya uban sa iyang kagikanan ug 13 Miingon sila: “Kinahanglang dili ninyo

gilubong sa Syudad ni David. Mipuli ang dad-on dinhi ang nabihag kay bug-at na
iyang anak, si Ahas. kaayo ang atong mga sala ug ang kapu-
ngot ni Yahweh sa Israel.” 14 Busa, atuba-
Si Ahas, hari sa Juda ngan sa mga opisyal ug sa tibuok panagti-
Gawhaan ka tuig ang idad ni Ahas
1 gom, gibuhian sa kasundalohan ang mga
28 pagkahimo niyag hari. Nagmando bihag. Ilang giuli ang ilang giagaw nga mga
siya sa Jerusalem sulod sa 16 ka tuig. butang. 15 Nagtudlo sila og upat ka lalaki
Apan wala siya magbuhat sa makapalipay nga mohatag og sinina sa mga bihag. Gi-
kang Yahweh dili ingon sa iyang kagikan kan sa mga giaagaw nga mga butang, ilang
nga si David. 2 Iyang gisubay ang panig- gisininaan ang mga hubo. Gitagaan silag
ingnan sa mga hari sa Israel. Nagbuhat bisti ug mga sandalyas, pagkaon ug mai-
siyag mga metal nga diyosdiyos ni Baal ug nom ug gihugasan. Ang mga luya na kaayo
3 naghalad og insenso sa Walog sa Ben- paglakaw, gipasakay sa mga asno ug giuli
Hinom. Iya pa gayod gisakripisyo ang kau- sa ilang paryenti sa Jerico, ang syudad sa
galingong mga anak isip halad-sinunog mga palmera. Unya, namalik ang upat ka
alang sa makapungot nga mga diyosdiyos. lalaki sa Samaria.
Gisunod niya ang makaulawng binuhatan 16 Nangayog tabang si Hari Ahas sa mga

sa katawhan nga gipapahawa ni Yahweh sa hari sa Asiria. 17 Kay ang mga Edomita mi-
yuta nga iyang gihatag sa Israel. 4 Nagha- sulong ug mibuntog na man usab sa Juda
lad siyag mga gasa ug nagsunog og insen- ug nagdalag daghang bihag. 18 Ang mga
so sa ibabaw sa santwaryo, o sa bisag Pilisteo misulong sa mga lungsod sa kapa-
asang landong ilalom sa kahoy. 5 Gitugot ni tagan ug sa Negeb sa Juda. Ilang gibuntog
Yahweh nga mapildi siya sa Hari sa mga ang Betsames, Ayalon ug Gederot; lakip
Arameo nga magdala og daghang binihag ang Soko, Timna ug Gimzo ug ang ilang
sa iyang katawhan ngadto sa Damasco. Gi- kabalangayan. Nanimuyo sila didto. 19 Gi-
tugyan pod siya sa gahom sa hari sa Israel paubos ni Yahweh ang Juda tungod kang
nga mibuntog kaniya. 6 Sa usa lang ka Hari Ahas. Kay iya lang gipasagdan ang
2 MGA KRONIKAS 28 488

Juda ug wala kini magmatinuoron kang og insenso o mga halad-sinunog sa san-
Yahweh. twaryo sa Diyos sa Israel. 8 Gumikan niini,
20 Unya, ang hari sa Asiria nga si Teglat- natugob si Yahweh sa kasuko batok sa
peleser miataki ug mihugpa kaniya, apan Juda ug Jerusalem. Nakapakugang ug
wala siya mabuntog. 21 Busa, nagkuha si nakapahadlok sa tanan ang iyang gibuhat.
Ahas og kasangkapan sa templo ni Yahweh Gani, inyo kining nasaksihan. 9 Tungod ni-
ug sa mga palasyo sa hari ug mga prinsipe ini, gipamatay ang atong kagikanan sa es-
nga ihatag sa hari sa Asiria. Apan wala siya pada. Nabihag ang atong mga anak nga
makadawat og tabang. 22 Nianang panaho- lalaki ug babaye ug ang atong mga asawa.
na, gilibotan ang Jerusalem ug misamot 10 Karon, nakahukom ako paghimog

ang pagpakasala ni Ahas batok kang Yah- kasabotan uban ni Yahweh, ang Diyos sa
weh. 23 Naghalad siya og mga sakripisyo sa Israel, aron iyang wad-on ang pintas nga
mga diyosdiyos sa Damasco nga mibuntog kasuko batok kanato. 11 Akong mga anak,
kaniya. Miingon siya: “Kay nakatabang ayaw na kamog pasagad. Gipili kamo ni
man ang mga diyosdiyos sa mga hari sa Yahweh pagbarog sa iyang atubangan,
Aram, magsakripisyo pod ako kanila aron pag-alagad, pagsimba ug paghalad kani-
tabangan sab ko.” Apan kini hinuon ang yag insenso.”
nagdala kaniya sa kaparotan ug sa kaparo- 12 Nangandam pagtrabaho ang mga
tan sa Israel. Levita, si Makat, anak ni Amasai ug si Joel
24 Unya, nagkuhag mga galamiton si anak ni Azarias, sa mga Kohatita; si Kis
Ahas sa templo ni Yahweh, ug iyang gipa- anak ni Abdi ug si Azarias anak ni Yelaeel
muak. Iyang gisirhan ang mga pultahan sa sa mga Merarita; si Joah, anak ni Simna ug
templo ni Yahweh ug nagbutang siyag altar si Eden, anak ni Joah, sa mga Gersonita;
sa matag eskina sa Jerusalem. 25 Naghimo 13 Si Simri, ug si Jehiel, mga anak ni Eli-

pod siyag mga alampoanan sa kada lung- satan, si Zacarias ug Matanias, mga anak
sod sa Juda nga halaran og insenso alang ni Asaf; 14 Si Jehiel ug Simei, mga anak ni
sa ubang diyosdiyos. Tungod niini natingob Heman; ug si Semeyas ug Uziel, mga anak
ang kasuko ni Yahweh kang Ahas. ni Jedutun. 15 Gitapok nila ang kauban ni-
26 Ang ubang panghitabo sa iyang ka- lang Levita ug giputli sila. Aron matuman
saysayan ug ang tanan niyang palakat, ang sugo sa hari, sumala sa mga pulong si
gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan, Yahweh, gikonsagrahan nila ang templo.
nasulat sa Libro sa mga Hari sa Israel. 16 Unya, nanulod ang mga pari aron pag-
27 Mipahulay si Ahas uban sa iyang kagika- limpyo sa templo ni Yahweh. Gipagawas
nan ug gilubong sa syudad sa Jerusalem. nila ang tanang hugaw nga ilang nakit-an
Apan wala siya dad-a sa lubnganan sa mga sa santwaryo ug gibutang sa hawanan sa
hari sa Israel. Mipuli kaniya ang iyang anak templo ug gitapok sa mga Levita ug gidala
nga si Ezekias. sa Walog sa Kidron. 17 Busa, nasugdan nila
ang paghalad sa unang adlaw sa unang
Si Ezekias, hari sa Juda bulan. Nakasulod sila sa balkon ni Yahweh
Nahimong hari si Ezekias sa nag-
1 sa ikawalong bulan. Naggahin silag walo
29 pangidaron na siyag 25 anyos. Nag- ka adlaw sa paghalad sa templo ni Yahweh
mando siya sa Jerusalem sulod sa 29 ka ug ilang nahuman sa ika-16 ka adlaw sa
tuig. Si Abiya ang iyang inahan, anak ni unang bulan.
Zacarias. 2 Gibuhat niya ang nakapahimuot 18 Unya, nangadto sila sa palasyo ni Hari

kang Yahweh sama sa gibuhat sa iyang Ezekias ug miingon: “Nalimpyo na namo
kagikan nga si David. ang tibuok Templo ni Yahweh. Ang altar sa
3 Sa unang bulan sa unang tuig sa iyang halad-sinunog uban ang tanang kasangka-
paghari, giablihan niya pagbalik ang mga pan, ang lamesa nga butanganan sa mga
ganghaan sa templo ni Yahweh ug giayo. gihan-ay nga pan ug ang mga galamiton
4 Gidala niya ang mga pari ug Levita ug niini napahimutang ug andam na. 19 Ang
gitapok sila sa sidlakang plasa. 5 Miingon tanang kasangkapan nga gikuha ni Hari
siya: “Paminawa ako, mga Levita! Konsa- Ahaz sa mga tuig nga wala siya magmati-
grahi ang inyong kaugalingon karon ug nud-anon kang Yahweh, amo nang gibalik
konsagrahi ang templo ni Yahweh, ang pagbutang. Amo na usab silang gihalad.
Diyos sa atong kagikanan. Limpyohi kini Kining tanan anaa karon sa atubangan sa
sa tanang kahugaw. 6 Ang inyong kagika- altar ni Yahweh.”
nan wala magmatinud-anon kangYahweh. 20 Wala mag-usik og panahon si Hari

Nagbuhat sila sa makapalagot sa atong Ezekias. Gipatawag dayon ang mga opis-
Diyos nga ilang gibiyaan. Milingiw sila sa yal sa syudad ug nangadto sila sa templo ni
lugar nga gihimong puy-anan ni Yahweh, Yahweh. 21 Nagdala silag pito ka torong
mitalikod sila. 7 Ila pa ganing gisirhan ang baka, pito ka laking karnero, pito ka nating
mga pultahan sa mga Agianan, ug gipama- karnero ug pito ka laking kanding nga isa-
long ang mga suga. Wala na sila mohalad kripisyo alang sa mga sala sa ngalan sa
489 2 MGA KRONIKAS 30

harianong panimalay, sa santwaryo ug sa ang mga tambok nga halad alang sa pa-
Juda. Unya, gisugo sa hari ang mga pari, nagdait. Sa ingon nahuman ang pagkonsa-
mga anak ni Aaron, paghimo sa halad- grar sa templo ni Yahweh. Si Ezekias ug
sinunog sa altar ni Yahweh. 22 Giihaw nila ang tanang katawhan nalipay nga gitaba-
ang mga torong baka. Gikuha sa mga pari ngan sila sa Diyos nga madali ang paghimo
ang dugo ug gibubo sa altar. Gisunod nila niini.
ang mga laking karnero; gibubo usab ang
Gisaulog ni Ezekias ang pyesta sa Pasko sa
dugo sa altar. 23 Ilang gidala ang mga la-
Paglabay
king kanding, ang sakripisyo alang sa sala,
alang sa hari ug sa tibuok panagtipon, gita- Nagpadalag mga mensahero si Eze-
1

pin-an sa ilang kamot ug 24 giihaw sa mga
30 kias sa tibuok Juda ug Israel ug gisu-
pari. Uban sa dugo niini nga didto sa altar, latan niya ang Efraim ug Manases, nga
naghalad silag sakripisyo alang sa pagpa- nagdapit kanila pag-adto sa templo ni
saylo sa sala sa katawhan. Kay nagsugo Yahweh sa Jerusalem aron saulogon ang
man ang hari paghimo sa halad-sinunog ug Pasko sa Paglabay pagpasidungog kang
sa sakripisyo alang sa sala sa ngalan sa Yahweh, ang Diyos sa Israel. 2 Ang hari,
Israel. ang iyang mga opisyal, ingon man ang
25 Dayon gisugo niya ang mga Levita tibuok panagtigom sa Jerusalem nagkasa-
pagbarog sulod sa templo ni Yahweh. Dala bot nga saulogon kini sa ikaduhang bulan.
3 Apan wala kini nila masaulog sa insak-
nila ang mga platilyo, alpa ug lira, sumala
sa kasugoan ni David, ni Gad, ang propeta tong panahon kay dili man paigo sa maong
sa hari ug ni propeta Natan. Sa pagkati- katuyoan ang gidaghanon sa pari nga na-
nuod, ang maong sugo naggikan kang kalimpyo sa kaugalingon. Labot pa, ang
Yahweh pinaagi sa iyang mga propeta. mga tawo wala magkatapok sa Jerusalem.
26 Dihang nakapwesto na ang mga Levita 4 Ang hari ug ang tibuok panagtigom nali-

uban sa mga instrumento ni David ug ang pay sa ilang laraw 5 ug nagpakanaog og
mga pari uban sa ilang mga trompeta, balaod nga kinahanglang ipahibalo sa ti-
27 gipasugdan ni Hari Ezekias ang halad- buok Israel, gikan sa Dan hangtod sa Ber-
sinunog. Misugod usab silag awit alang seba. Gitawag ang tibuok katawhan sa
kang Yahweh. Milanog ang mga trompeta pag-adto sa Jerusalem aron pagsaulog sa
dinuyogan sa mga instrumento ni David, Pasko sa Paglabay nga pasidungog kang
hari sa Israel. 28 Samtang nanimba ang Yahweh, ang Diyos sa Israel. Wala nila ma-
tibuok panagtipon, nanganta ang mga saulog ang maong Pasko sa Paglabay sa
mang-aawit ug milanog ang mga trompeta dugay nga panahon. 6 Busa, nanglakaw
hangtod nga nahuman ang halad-sinunog. ang mga mensahero dala ang sulat gikan
29 Sa hapit na mahuman ang paghalad, sa kamot sa hari ug sa iyang mga opisyal
ang hari ug ang tanang uban kaniya nan- alang sa tanang dapit sa Israel ug Juda. Gi-
gluhod ug nanimba. 30 Si Hari Ezekias ug mandoan sila sa hari sa pag-ingon: “Ka-
ang mga opisyal misugo sa mga Levita tawhan sa Israel, balik kang Yahweh ang
pag-awit sa mga awit sa pagdayeg kang Diyos ni Abraham, Isaac ug Israel. Mobalik
Yahweh sumala sa mga pulong ni David ug siya kaninyo nga nahibilin ug makaiskapo
ni Asaf, ang propeta. Gikanta nila ang pag- kamo sa kamot sa mga hari sa Asiria.
7 Ayaw kamog pinarehas sa inyong mga
dayeg hangtod nga napuno sila sa kalipay.
Unya, nangluhod sila ug nanimba. 31 Misulti amahan ug mga igsoon nga wala magma-
pag-usab si Ezekias: “Karon, gihalad na tinud-anon kang Yahweh, ang Diyos sa
kamo alang sa pag-alagad ni Yahweh. Pa- ilang kagikanan. Pintas ang ilang silot su-
ngari kamo, pagdalag mga sakripisyo ug mala sa inyong nakit-an. 8 Ayawg patig-
mga halad-pasalamat sa templo ni Yah- aha ang inyong kasingkasing sama sa gi-
weh.” Ang panagtipon nagdala og mga sa- buhat sa inyong kagikanan. Pakig-uli kang
kripisyo ug mga halad-pasalamat. Ang ta- Yahweh ug adto sa templo nga iyang gi-
nan nga manggihatagong mga tawo nag- konsagrahan hangtod sa hangtod. Alagari
dalag mga halad-sinunog 32 alang kang siya, ang inyong Diyos, ug wagtangon niya
Yahweh nga mikabat og 70 ka torong baka, ang iyang bangis nga kasuko batok ka-
100 ka torong karnero ug 200 ka nating ninyo. 9 Kon magmatinud-anon kamong
karnero. 33 Unom ka gatos ka torong baka mobalik kaniya, ang inyong mga igsoon ug
ug 3,000 ka karnero ug kanding ang gisa- mga anak kaluy-an sa makabihag kanila
kripisyo. 34 Apan dyotay ra kaayo ang mga ug mamauli sila niining yutaa, kay si Yah-
pari ug dili nila maihaw ang tanang ihawo- weh ang inyong Diyos, mabination ug
non. Busa, gitabangan sila sa mga Levita maluluy-on. Kon mamalik kamo kaniya,
hangtod nga nahuman ang trabaho. Giba- dili siya molingiw kaninyo.”
laan nila ang mga pari kay mas edukado 10 Ang mga mensahero nanglakaw gi-

man ang mga Levita bahin sa mga kina- kan sa usa ka lungsod ngadto sa lain sa
hanglanon sa paglimpyo. 35 Daghan kaayo tibuok yuta sa Efraim ug Manases. Gika-
ang mga halad-sinunog. Wala pay labot taw-an lang sila sa mga tawo ug gikalinga-
2 MGA KRONIKAS 30 490

wan. 11 Apan adunay pipila nga gikan sa pagmaya sa Jerusalem, sukad sa panahon
Aser, Manases ug Zebulon nga nagpaubos ni Solomon, anak ni David, nga hari sa
sa ilang kaugalingon sa ingon nga nangad- Israel, wala pay ingon nga hitabo sa Jeru-
to sila sa Jerusalem. 12 Sa Juda, ang kamot salem. 27 Ang mga pari nga Levita misugod
sa Diyos anaa sa katawhan. Tungod niini, pagpanalangin sa katawhan. Gidungog ang
nagkahiusa ang ilang hunahuna pagsunod ilang tingog, ug ang ilang pag-ampo gida-
sa sugo sa hari ug sa mga opisyal sumala wat sa langit, ang Balaan niyang pinuy-
sa pulong ni Yahweh. anan.
13 Daghan kaayong tawo ang nagkata-
Pagkahuman niining tanan, ang mga
1
pok sa Jerusalem sa ikaduhang bulan aron
pagsaulog sa pyesta sa Pan nga Walay
31 Israelita nga didto sa Jerusalem na-
Patubo. Usa ka dakong grupo 14 ang na- ngadto sa kalungsoran sa Juda aron ilang
nguha sa mga altar nga gisunogan sa in- gub-on ang balaang bato, ang mga haligi ni
senso. Gilabay kini sa Walog sa Kidron. Asera, ug laglagon ang mga alampoanan
15 Giihaw nila ang mga karnero alang sa sa bungtod. Gibuhat kini sa tibuok Juda,
sakripisyo sa Pasko sa Pagsaylo, sa ika-14 Benjamin, Efraim ug Manases; gihurot ang
ka adlaw sa ikaduhang bulan. Naulaw ang tanan. Unya, namauli sila sa ilang mga
mga pari ug levita busa, gilimpyo nila ang lungsod. Ang kada usa sa iyang panimalay.
2 Gilig-on ni Ezekias ang mga han-ay sa
kaugalingon ug nagdala silag halad-sinu-
nog sa templo ni Yahweh. 16 Unya, nangad- mga pari ug mga Levita. Ang matag usa
to sila sa ilang pwesto sa templo sumala sa gibutang sa tukma niyang han-ay sumala
mga lagda nga gihan-ay sa Balaod ni sa iyang katungdanan, pari siya o Levita,
Moises, ang tawo sa Diyos. Gibubo sa mga alang sa paghimog halad-sinunog, halad sa
pari ang dugo nga gihatag kanila sa mga maayong panagdait, serbisyo liturhiko,
Levita 17 kay daghan pa man ang mga tawo pasalamat o pagdayeg ba hinuon sulod sa
sa panagtigom nga wala makalimpyo sa mga ganghaan sa kampo ni Yahweh.
3 Naggahin ang hari og bahin sa kaugali-
kaugalingon. Giihaw sa mga Levita ang
mga karnero sa Pasko alang sa nakula- ngong kabtangan alang sa halad-sinunog
ngan sa paglimpyo nga gikinahanglan aron sa buntag. Nagtagana pod siya alang sa
paghalad sa ilang kaugalingon kang Yah- mga halad-sinunog sa adlaw sa pahulay,
weh, 18 kay daghan ang mga tawo, labi na Bag-ong Bulan ug solemning pyesta suma-
gikan sa Efraim, Manases, Isakar ug Zabu- la sa nasulat sa Balaod ni Yahweh. 4 Unya,
lon, nga wala makalimpyo sa ilang kauga- gimandoan niya ang katawhan sa Jerusa-
lingon. Nakakaon sila sa karnero sa Pasko lem paghatag sa mga Levita ug pari sa
bisag wala sila makatuman sa mga lagda. ilang bahin aron makahalad sila sa kauga-
Nag-ampo si Ezekias alang kanila: 19 “Yah- lingon alang sa Balaod ni Yahweh.
5 Dihang nahibaloan na ang maong sugo
weh, Diyos sa among kagikanan, diha sa
imong kaayo pasayloa ang nangita kanimo gitapok sa mga Israelita ang unang bunga
sa tibuok kasingkasing bisag dili sila limp- sa mais, bino, lana, dugus, ug tanang pro-
yo.” 20 Gidungog siya ni Yahweh ug wala dukto sa uma. Nagdala silag daghang gasa
niya unsaa ang mga tawo. niining tanan. 6 Sila ug ang mga Judio, ang
21 Sulod sa pito ka adlaw nagmaya ug nanimuyo sa kalungsoran sa Juda nagdala
nagsaulog ang mga Israelita sa pyesta sa pod sa ika-10 nga bahin sa mga baka ug
Pan nga Walay Patubo sa Jerusalem. Kada karnero ug sa ika-10 nga bahin sa mga
adlaw ang mga Levita ug kaparian nagda- balaang butang nga gihalad kang Yahweh,
yeg kang Yahweh sa tibuok nilang kusog. ilang Diyos ug gipundokpundok kini.
22 Sa kataposan, gidasig ni Ezekias ang 7 Nagsugod silag himo sa mga pundok sa

mga Levita nga nagpakita sa ilang kama- ikatulong bulan nga nahuman sa ikapito.
8 Pagkakita ni Ezekias ug sa iyang mga
ayo nga mosimba kang Yahweh. 23 Apan
ang tibuok panagtigom nagkasabot nga opisyal sa kadaghan sa gipanghatag, ilang
ilang padayonon ang pagsaulog sa laing gidayeg si Yahweh ug ang iyang katawhan,
pito ka adlaw, ang pito ka adlaw sa pag- ang Israel. 9 Gipangutana sa hari ang mga
maya alang kanila. 24 Si Ezekias, hari sa pari ug mga Levita bahin sa mga pundok.
Juda, mihatag og 1,000 ka torong baka ug 10 Si Azarias, ang labawng pari, sa pamilya

7,000 ka karnero ug kanding alang sa ti- ni Sadok, mitubag: “Sukad nga gidala pag-
buok panagtigom. Ang mga opisyal miha- una ang mga gasa sa templo ni Yahweh,
tag pod og laing 1,000 ka torong baka ug aduna tay igong makaon ug daghan pang
10,000 ka karnero ug kanding. Andam na sobra. Gibendisyonan ni Yahweh ang iyang
karon ang igong gidaghanon sa mga pari. katawhan. Kining dako nga pundok maoy
25 Busa, nagmaya ang tibuok panagtigom nahibilin.” 11 Busa, gisugo sila pagbutang
sa Juda, lakip ang mga pari, ang mga og mga bodega sa templo ug ilang gihimo.
Levita, ang tanang gikan sa Jerusalem, ang 12 Unya, gidala didto ang mga amot, ang

milalin sa Israel ug nagpuyo sa Juda, ug ika-10 nga bahin ug ang balaang mga bu-
ang katawhan sa Juda. 26 Dako kaayo ang tang aron katagoan. Gipiyal ang tanan ni
491 2 MGA KRONIKAS 32

Konanias, ang Levita, ug sa iyang igsoon pagtabon sa mga tuboran ug pagsanta sa
nga si Simei, ang iyang katabang. tubig nga nagdagayday sa kaumahan.
13 Si Konanias usa ka Levita maoy nag- Miingon sila: “Nganong kinahanglan man
dumala niini ug sa iyang igsoon nga si nga makakitag daghang tubig ang hari sa
Simei sunod kaniya sa ranggo. Kauban Asiria inig abot niya?” 5 Gipalig-on ni Eze-
usab nila si: Yehiel, Azaziah, Nahat, Asakel, kias ang iyang panalipod. Gipaayo niya
Jerimot, Josebad, Eliel, Ismakiah, Mahat ang mga buslot sa paril ug gipabutangan
ug Benaya. 14 Si Kore, anak Yimna nga kinig mga tore nga bantayan. Nagtukod
Levita, magbalantay sa sidlakang gang- usab siya og laing paril sa bahin sa gawas
haan, gitudlo nga inkargado sa kinabubut- ug gilig-on niya ang mga terasa sa Syudad
ong mga gasa sa Diyos. Iyang gihatag ni David. Nagbuhat siyag daghang mga
kang Yahweh ang bahin nga gilain alang sa bangkaw ug taming. 6 Nagtudlo siyag mga
Diyos ug ang labing balaang mga butang. heneral nga magmando sa katawhan. Gi-
15 Nabutang ubos sa iyang pagmando si patapok sila sa plasa duol sa ganghaan sa
Eden, Minyamin, Yesus, Semeyas, Amarias Syudad ug gidasig sila sa pag-ingon:
7 “Pagmalig-on ug pagmakanunayon kamo.
ug Sekanias. Nanimuyo sila sa mga lung-
sod sa mga pari aron mabahinbahin nila Pagmaisog ug pagmasaligon kamo inig
ang mga gasa sa mga kabanay sa mga pakigsangka ninyo sa hari sa Asiria ug sa
pari, dagko siya o gagmay, sumala sa iyang kasundalohan. Ang nag-uban kanato
tagsa-tagsa ka han-ay. 16 Gawas pa niini, mas lig-on kay sa nag-uban kanila. 8 Hi-
may lista sa mga kaliwat nga lalaki nga nimo lang sa karne ang iyang kamot, apan
nagpangidaron og tres anyos pataas. Mag- ania kanato si Yahweh, atong Diyos, aron
turnoturno silag sulod sa templo ni Yahweh pagtabang kanato ug pagpakig-away sa
adlaw adlaw aron paghimo sa ilang katung- atong gubat.” Nadasig ang katawhan sa
danan nga may kalabotan sa mga rito su- mga pulong ni Ezekias, hari sa Juda.
mala sa tagsa-tagsa nila ka han-ay. 17 Adu- 9 Unya, gipadala ni Senakerib nga didto
na poy lista sa mga kaliwat sa mga pari pa gawas sa Lakis uban sa iyang kasunda-
sumala sa ilang mga pamilya, ingon man lohan, ang iyang mga ulipon ngadto sa Je-
sa mga Levita nga nagpanuigog 20 anyos rusalem, gipaadto kang Hari Ezekias ug sa
o kapin sumala sa ilang katungdanan ug sa tanang Judio nga nagpuyo sa Jerusalem.
tagsa tagsa ka grupo. 18 May lista pod sa Miingon sila: 10 “Paminawa ang mensahe ni
mga kaliwat sa ilang pamilya, mga anak Senakerib, hari sa Asiria: ‘Unsa may naka-
nga gagmay, mga asawa, mga anak nga hatag kaninyog paglaom pagpabilin sa Je-
lalaki ug babaye alang sa tibuok panag- rusalem nga gilibotan na man ang Syudad?
tigom, kay nagtuman man sila pagkonsa- 11 Wala ba kamo tuntoha ni Ezekias? Wala
gra sa ilang kaugalingon. 19 Ang mga pari ba kamo kondenaha niya nga mamatay sa
nga nanimuyo sa mga uma o sa ilang mga kauhaw ug kagutom pag-ingon: Luwason
lungsod ba hinuon, nagtudlog mga tawo kita ni Yahweh, atong Diyos, sa hari sa
nga mohatag og pagkaon sa kada lalaki Asiria? 12 Dili ba, si Ezekias man ang migu-
diha sa mga pari ug sa tanan nga diha sa ba sa mga alampoanan sa bungtod ug sa
lista sa kaliwat sa mga Levita. mga altar ni Yahweh? Dili ba, siya man ang
20 Gipasunod kini ni Ezekias sa tibuok nagmando sa Juda ug sa Jerusalem: ‘Usa
Juda. Iyang gibuhat ang maayo ug husto lang ka altar ang inyong simbahon ug niini
ug matinud-anon sa mata ni Yahweh, iyang lang kamo mohalad og insenso?’ 13 “Wala
Diyos. 21 Nagmalamposon siya kay gibuhat ba kamo makahibalo sa akong gibuhat,
man niya ang tanan alang sa Templo o sa ako ug ang akong kagikanan, sa tanang
katumanan sa Balaod isip tawo nga nangi- katawhan sa ubang kanasoran? May diyos-
ta kang Yahweh sa tibuok kasingkasing. diyos ba ining mga nasora nga nakaluwas
nila gikan kanako? 14 Kinsa man sa mga
Ang pagsulong ni Senakerib diyosdiyos sa maong kanasoran ang naka-
Human nga matinud-anong nabuhat
1 luwas sa iyang katawhan gikan kanako?
32 kining tanan ni Ezekias, si Senakerib,
15 Ayaw mog patunto kang Ezekias. Ayaw

hari sa Asiria, misulong sa Juda. Nagkam- mog pahaylo kaniya sama karon kay walay
po siya atubangan sa kinotahang kalung- nakaluwas sa iyang katawhan gikan nako o
soran ug gisugo niya ang iyang mga sun- sa akong kagikanan. Dili makaluwas ninyo
dalo pag-abli sa paril alang kaniya. 2 Naka- ang inyong Dios gikan kanako.”
matikod si Ezekias nga mosulong usab si 16 Nagsulti pa ang mga opisyal batok

Senakerib sa Jerusalem. 3 Busa, iyang gi- kang Yahweh ug sa iyang ulipon nga si
patawag ang mga opisyal ug ang mga Ezekias 17 dihang misulat si Senakerib og
kampyon. Nakahukom sila pagputol sa sulat nga nanginsulto kang Yahweh, ang
mga agianan sa tubig gikan sa tanang tu- Diyos sa Israel. Matud pa niya sa sulat:
boran gawas sa syudad padulong sa kam- “Sama nga ang mga diyosdiyos sa ubang
po. 4 Daghang tawo ang nagtigom aron kanasoran wala makaluwas sa ilang kataw-
2 MGA KRONIKAS 32 492

han gikan kanako, dili usab makaluwas yaan si Ezekias sa Diyos aron pagsulay ka-
ang Diyos ni Ezekias sa iyang katawhan.” niya ug aron iyang mahibaloan ang mga
18 Ila ning gisinggit sa sinultihan sa Juda sikreto sa kasingkasing ni Ezekias.
ngadto sa mga tawo sa Jerusalem sa may 32 Ang uban pang hitabo sa kasaysayan
paril sa syudad aron paglibog ug pagha- ni Ezekias, ug ang iyang pagkamatinaho-
dlok kanila ug aron ilang mabuntog ang ron sa Diyos nasulat sa Panan-awon ni pro-
syudad. 19 Ang ilang gisulti bahin sa Diyos peta Isaias, anak ni Amos, ug sa Libro sa
sa Jerusalem pareho ra sa ilang gisulti mga Hari sa Juda ug Israel. 33 Mipahulay
bahin sa mga diyosdiyos sa katawhan sa siya uban sa iyang kagikanan ug gilubong
kalibotan nga binuhat lang sa kamot sa sa bakilid paingon sa mga lubnganan sa
tawo. mga anak ni David.
20 Unya, si Hari Ezekias ug si propeta Pagkamatay niya, ang tibuok Juda ug
Isaias nga anak ni Amos nag-ampo ug mi- ang mga lumolupyo sa Jerusalem mipasi-
singgit sa langit. 21 Busa, nagpadala si Yah- dungog kaniya. Gipulihan siya ni Manases
weh og anghel sa kampo sa hari sa Asiria iyang anak.
ug iyang gipamatay ang banggiitan nilang
manggugubat, mga komandanti, ug mga Si Manases hari sa Juda
opisyal. Ang hari mipauli nga naulaw pag- Dose anyos pa lang si Manases pag-
1
ayo. Pagsulod niya sa templo sa iyang dios 33 sunod niya sa trono. Naghari siya sa
gipatay siya sa espada sa pipila sa kauga- Jerusalem sulod sa 55 ka tuig. 2 Gibuhat
lingon niyang anak. 22 Giluwas ni Yahweh si niya ang daotan sa mata ni Yahweh. Gi-
Ezekias ug ang iyang katawhan sa gahom sunggod niya ang ngil-ad nga batasan sa
ni Senakerib ug sa uban. Gitagaan sila og mga nasod nga gipapahawa ni Yahweh sa
kalinaw. 23 Daghang tawo ang nagdalag yuta sa wala pa kini ihatag sa Israel. 3 Gi-
mga halad-pagkaon kang Yahweh sa Jeru- pabarog niya pagbalik ang mga alampoa-
salem ug mga gasa alang sa hari sa Juda. nan sa bungtod nga giguba sa iyang ama-
Sukad kaniadto nahimong dungganan si han nga si Ezekias. Nagbutang siyag mga
Ezekias sa tanang kanasoran. altar alang sa mga Baal ug naghimog mga
haligi ni Asera. Gisimba niya ang dayan-
Ang pagkamagarbohon ni Ezekias, dayan sa kalangitan ug gialagaran. 4 Nag-
ang kalamposan ug ang iyang kamatayon
himo siyag mga altar sa templo ni Yahweh.
24 Niadtong mga adlawa nasakit siya ug Bahin niini miingon si Yahweh: ‘Magpabilin
hapit mamatay. Busa, nag-ampo siya kang sa Jerusalem ang akong Ngalan hangtod
Yahweh ug gidungog siya; ug gihatagan sa hangtod!’ 5 Nagbuhat pod siyag mga
siyag tilimad-on. 25 Apan wala siya maka- altar alang sa dayandayan sa kalangitan sa
pasalamat sa gibuhat kaniya ni Yahweh. duha ka hawanan sa templo ni Yahweh.
Nagmagarbohon ang iyang kasingkasing 6 Gipalabang niya ang iyang mga anak sa
ug ang Juda ug Jerusalem nag-antos tu- kalayo didto sa Walog sa Ben Hinnon. Gi-
ngod niini. 26 Sa kataposan, hinuon, siya ug gamit niya ang tagnatagna, ang salamang-
ang katawhan nagpaubos sa kaugalingon. ka ug ang pangabat. Siyay nagsugod pag-
Busa, wala sila siloti ni Yahweh hangtod sa tudlo sa panagna pinaagi sa mga patay.
iyang kamatayon. Daghan siyag mga buhat nga wala maka-
27 Nakapanag-iya siyag daghang bahan- pahimuot kang Yahweh, hinunoa nakahagit
di ug dakong dungog. Nagbuhat siya alang sa kasuko. 7 Gibutang niya ang diyosdiyos
sa kaugalingon og mga bodega sa bula- nga iyang gibuhat sa templo nga matud pa
wan, plata, mga mahalong bato, mga la- sa Diyos kang David ug sa iyang anak nga
mas, mga alahas ug tanang klase sa mga si Solomon: Niining balaya ug sa Jerusa-
bililhong butang. 28 Aduna usab siyay mga lem, ang syudad nga akong gipili sa tanang
bodega alang sa iyang bahin sa mais, bino tribu sa Israel, ibutang ko ang akong Nga-
ug lana. May mga dagkong balay pod siya lan hangtod sa hangtod. 8 Dili ko wad-on
alang sa nagkalainlain niyang mga baka ug ang mga tunob sa Israel niining yutaa nga
mga karnero. 29 Nakaangkon pod siyag akong gihatag sa ilang kagikanan kon ilang
daghang asno ug bagang panon sa kaha- tumanon ang tanan kong kasugoan sa ti-
yopan. Kay gihatagan man siya sa Diyos buok Balaod, mga balansayon ug mga tu-
og daghang kabtangan. lomanon nga akong gihatag pinaagi ni
30 Gisirhan ni Ezekias ang agianan sa Moises.”
Tubod sa Gihon sa ibabaw ug iyang gika- 9 Tungod ni Manases nahisalaag ang

nalan paingon sa may kasadpan sa syudad Juda ug ang mga lumolupyo sa Jerusalem.
ni David. Nagmalamposon siya sa tanan Mas dako pa ang sala nga ilang gihimo kay
niyang gibuhat. 31 Apan dihang nagpadala sa mga nasod nga gigun-ob ni Yahweh atu-
ang mga awtoridad sa Babilonia og mga bangan sa mga anak sa Israel. 10 Namulong
sinugo aron pagpakisayod bahin sa talag- si Yahweh kang Manases ug sa iyang ka-
saong butang nga nahitabo sa nasod, gibi- tawhan, apan wala sila magpakabana.
493 2 MGA KRONIKAS 34
11 Busa, gipadala ni Yahweh ang mga Ang paghari ni Josias
heneral sa hari sa Asiria batok kaniya. Ilang Otso anyos ang idad ni Josias pag-
1
gidakop si Manases ginamit ang mga kaw- 34 kahimo niyang hari. Nagmando siya
it ilong. Gigapos siya sa kadena ug gidala sa Jerusalem sulod sa 31 ka tuig ug 2 gihi-
sa Babilonia. 12 Sa iyang kaguol, misulay mo ang makapalipay kang Yahweh. Nag-
siya paglukmay kang Yahweh, iyang Diyos. sunod siya sa binuhatan sa iyang kagikan
Gipaubos niya ang kaugalingon sa Diyos nga si David ug wala mobulag niini.
sa iyang kagikanan, ug nag-ampo siya. 3 Sa ikawalong tuig sa iyang paghari,
13 Sa ingon, giusab sa Diyos ang iyang
samtang batan-on pa siya, misugod na siya
hunahuna. Gidungog niya ang pag-ampo ni
pagpangita sa Diyos sa iyang kagikan nga
Manases nga iyang gipabalik sa Jerusalem
si David. Nagsugod siya paghinlo sa Juda
ug gipahari pag-usab. Nailhan ni Manases
ug Jerusalem sa mga alampoanan sa
nga Diyos si Yahweh.
14 Pagkahuman, iyang giayo ang gawas bungtod, sa mga haligi ni Asera ug sa mga
tinunawng diyosdiyos sa ika-12 ka tuig.
nga paril sa Syudad ni David, sa Wadi, da- 4 Sa iyang pagdumala, ilang gidugmok ang
pit sa kasadpan sa Gihon hangtod sa Isda
nga Ganghaan. Gilibotan niini ang Ofel. Iya mga altar ni Baal. Giguba niya ang mga
kining gipatas-an pag-ayo. Gibutangan ni- altar sa insenso ug gipulpog niya ang mga
yag mga gobernador militar ang tanang haligi Asera ug sa ubang diyosdiyos. Iyang
kinotahang lungsod sa Juda. gilabay ang abo sa mga lubnganan sa nag-
15 Iyang gikuha ang mga langyawng di- sakripisyo niini. 5 Gisunog niya ang mga
yos ug ang diyosdiyos sa templo ni Yah- bukog sa kaparian sa ilang mga altar. Pi-
weh. Gikuha usab niya ang mga altar nga naagi niini iyang gipaputli ang Juda ug ang
iyang gibuhat sa bukid, sa templo ug ang Jerusalem. 6 Ingon niini ang iyang gibuhat
sa Jerusalem nga gilabay niya gawas sa sa mga lungsod sa Manases, Efraim, Si-
syudad. 16 Iyang giayo ang altar ni Yahweh, meon hangtod sa Neftali ug sa nagun-ob
naghalad siya og halad sa maayong pa- nga mga dapit sa ilang palibot. 7 Giguba
nagdati ug halad sa pagdayeg didto. Gi- niya ang mga altar ug simbolo sa dyosa ug
mandoan niya ang Juda sa pag-alagad gilaglag ang mga haligi ni Asera ug mga
kang Yahweh, ang Diyos sa Israel. 17 Ang diosdios. Iyang gipulpog ang tanan. Ang
katawhan nagpadayon pagsakripisyo sa mga altar sa tibuok yuta sa Israel iyang
mga alampoanan sa bungtod, apan alang gigun-ob. Unya mipauli siya sa Jerusalem.
8 Sa ika-18 ka tuig sa iyang paghari,
kang Yahweh lang, ilang Diyos.
18 Ang uban pang hitabo sa kasaysayan naninguha siya paglimpyo sa yuta ug sa
ni Manases, ang iyang pag-ampo sa ngalan Templo. Iyang gipadala si Safan, anak ni
ni Yahweh, ang Diyos sa Israel, makit-an sa Asalias, si Maasias ang gobernador sa syu-
kasaysayan sa mga Hari sa Israel. 19 Ang dad ug ang tigbalita nga si Joah, anak ni
pangadye ug ang pagdungog sa Ginoo ni- Joahaz aron maayo ang templo ni Yahweh,
ini, ang tanan niyang sala, ang pagkadili iyang Diyos. 9 Nangadto sila sa labawng
niya matinumanon, ang mga dapit nga pari nga si Helkias ug gihatag kaniya ang
gibuhatan niyag mga alampoanan ug ang kwarta nga gidala sa templo sa Diyos. Ang
gibutangan og mga haligi ni Asera ug mga mga Levita nga nagbantay sa ganghaan
diyosdiyos sa wala pa siya magpahiubos, nangolekta niining kwartaha gikan sa Ma-
makit-an sa kasaysayan ni Hosay. 20 Unya, nases, Efraim ug sa tanang dapit sa Israel.
mipahulay si Manases uban sa iyang kati- Gikan usab kini sa tanang taga Juda ug
gulangan ug gilubong sa iyang palasyo. Benjamin ug sa nanimuyo sa Jerusalem.
10 Ila kining gihatag sa nagdumala sa traba-
Mipuli kaniya si Ammon, iyang anak.
ho sa templo ni Yahweh nga gigamit alang
Si Ammon hari sa Juda sa pag-ayo ug pagbag-o niini, 11 ug sa mga
21 Baynte dos anyos si Ammon pagkahi- panday ug sa mga magtutukod aron ipalit
mo niyang hari. Nagmando siya sa Jerusa- og mga bato, mga troso alang sa mga sab-
lem sulod sa duha ka tuig 22 ug gibuhat ang layan ug tigbayon sa mga dagkong balay
wala makapahimuot kang Yahweh sama sa nga gipasagdan lang sa mga hari sa Juda
iyang amahan. Naghalad siyag mga sakri- nga maguba.
pisyo ug nagsimba sa tanang diyosdiyos 12 Nagtarong pagtrabaho ang mga tawo

nga gibuhat ni Manases. 23 Apan wala niya nga gidumala ni Johat ug Abdias nga
ipaubos ang kaugalingon atubangan ni Levita, mga anak ni Merari. Ang mga nag-
Yahweh. Hinuon, gipagrabi niyag samot dumala, si Zacarias ug Mesulam, mga anak
ang sala sa Juda. 24 Busa, ang iyang mga ni Kohat, haniting musikero sa seremonyas
opisyal naglaraw batok kaniya ug gipatay nga relihiyoso. 13 Sila usab ang nagmando
siya sa iyang palasyo. Gipatay pod sa ka- sa mga tighakot ug sa nagkalainlaing ka-
tawhan ang tanang naglaraw batok niya. patas. Ang ubang Levita gihimong mga
Ilang giproklamar ang iyang anak, si sekretaryo, mga manunulat ug magbalan-
Josias, nga ilang hari, puli kaniya. tay sa ganghaan.
2 MGA KRONIKAS 34 494

Nadiskobrehan ang Libro sa Balaod sa tanang tawo, dagko ug gagmay. Gibasa
14 Pagkuha sa kwarta nga gidala sa tem- niya sa ilang atubangan ang tanang nasulat
plo ni Yahweh, nakit-an ni Helkias, ang sa libro sa kasabotan nga nakit-an sa tem-
labawng pari, ang libro sa Balaod nga giha- plo.
31 Unya, mitindog ang hari sa kilid sa
tag kang Moises. 15 “Akong nakit-an ang
libro sa Balaod sa templo ni Yahweh,” gi- haligi. Atubangan ni Yahweh, naghimo
sultihan niya si Safan, ang sekretaryo, ug siyag kasabotan pagsunod ni Yahweh ug
gihatag kaniya ang libro. 16 Gidala kini ni pagtuman sa iyang mga balaod ug sugo sa
Safan sa hari nga nag-ingon: “Ang imong tibuok kasingkasing ug kalag sumala sa
mga sulugoon nagtuman sa imong gipa- nasulat sa libro. 32 Iyang giaghat ang tanan
buhat kanila. 17 Gitunaw na nila ang mga sa Jerusalem o sa Benjamin nga magtu-
plata sa templo ug ilang gihatag sa mga man sa gikinahanglan sa kasabotan sa
nagdumala ug kapatas.” 18 Unya, miingon Diyos, ang Diyos sa ilang katigulangan.
sa hari si Safan, ang sekretaryo: “Gihata-
gan ako ni Helkias, ang pari, og usa ka Gisaulog ni Josias ang Pasko sa Paglabay
libro.” Iya kining gibasa atubangan sa hari. Nagsaulog si
1 Josias sa Pasko sa
19 Pagkadungog sa hari, gigisi niya ang 35 Paglabay aron pagpasidungog kang
iyang sapot. 20 Gisugo niya si Helkias, si Yahweh sa Jerusalem. Giihaw nila ang kar-
Ahikam, anak ni Safan, si Abdon, nga anak nero sa Pasko sa Pagbalay sa ika-14 ka ad-
ni Mikeas, si Safan, ang sekretaryo ug si law sa unang bulan. 2 Naghan-ay siyag pi-
Asaya, ang iyang ministro: 21 “Lakaw ug pila ka buluhaton alang sa mga pari ug
pangonsulta kang Yahweh, alang kanako iyang gipatuman ang ilang katungdanan sa
ug sa katawhan sa Israel ug Juda, bahin sa templo. 3 Giingnan niya ang mga Levita,
mga pulong sa libro nga nakit-an. Dako ang motudlo sa tibuok Israel nga gihalad
gayod ang kasuko ni Yahweh kanato kay kang Yahweh: “Gibutang na ang balaang
ang atong kagikanan wala man magtuman arka sa balay nga gihimo ni Solomon, anak
sa iyang pulong ug wala magbuhat sa na- ni David, hari sa Israel. Dili na kamo mag-
sulat sa libro.” pas-an niini. Busa, alagari ang inyong
22 Si Helkias uban sa mga tawo sa hari Diyos ug ang inyong katawhan niining pa-
miadto kang Hulda, ang propeta nga baba- agiha: 4 Tindog sa balaang lugar sumala sa
ye. Asawa siya ni Salum, anak ni Tokhat tagsa-tagsa ka pamilya ug han-ay, ug su-
nga anak ni Hasran ang magbalantay sa mala sa nasulat nga sugo ni David ug sa
mga kupo sa Templo. Nagpuyo si Hulda sa iyang anak nga si Solomon.
bag-ong lungsod sa Jerusalem ug ilang 5 “Paggahin og pipila ka tawo nga ma-
gisultihan bahin niini. 23 Mitubag siya: “Mao katabang sa kada pamilya sa Israel. Ang
kini ang sulti ni Yahweh sa lalaki nga in- mga Levita aduna poy bahin gikan sa ma-
yong gipadala kanako: 24 ‘Akong silotan tag pamilya. 6 Ihawa ang mga hayop alang
ang Jerusalem ug ang iyang katawhan. sa pyesta ug limpyohi ang inyong kauga-
Buhaton ko ang mga tunglo nga nasulat sa lingon. Tumana ang pagbuot sa inyong
libro nga gibasa atubangan sa hari sa Juda. mga igsoon inig trabaho ninyo sumala sa
25 Kay mibiya sila kanako ug nagsunog og pulong ni Yahweh nga gisulti niya kang
insenso sa ubang diyos. Gihagit nila ang Moises.”
akong kasuko sa tanan nilang binuhatan. 7 Mihatag si Josias sa katawhan og mga
Busa, naglagot ako sa Jerusalem ug dili nating karnero ug nating kanding. Miabot
mahupay ang akong kasuko.’ og 30,000 ang tanan nga ihalad sa Pasko
26 Sultihi ang hari sa Juda nga nagpada- sa Paglabay alang sa tanan nga nanam-
la kaninyo kanako sa tubag ni Yahweh ma- bong. Mihatag pod siya og 3,000 ka torong
hitungod sa mga pulong nga inyong na- baka. Kaugalingon sa hari kining mga
dungog. 27 Kay natandog man ang imong hayopa. 8 Ang iyang mga opisyal mihatag
kasingkasing ug gipaubos ang kaugalingon pod og mga abiyo nga magamit sa kataw-
pagkadungog mo sa gihulga sa Diyos ba- han, mga pari ug sa mga Levita. Ang mga
tok sa Jerusalem; kay nagmapaubsanon labawng opisyal sa templo sa Diyos si
ka man sa akong atubangan; kay gigisi mo Helkias, Zacarias ug Jehiel mihatag pod sa
man ang imong sapot ug mihilak ka, naka- mga pari og 2,600 ka nating karnero ug
dungog ako niini – pulong ni Yahweh. 28 Un- kanding ug 300 ka torong baka nga ihawo-
ya ko ra siloti ang Jerusalem human sa non sa Pasko sa Paglabay. 9 Ang mga pa-
imong kamatayon. Mamatay kang malina- ngulo sa mga Levita si Konanias ug Seme-
won.” Ilang gidala kining tubaga ngadto sa yas, nakahatag pod og 5,000 nga nating
hari. karnero ug kanding ug 500 ka torong baka
29 Gipatawag ni Josias ang mga magu- nga mga ihawonon sa Pasko sa Paglabay
lang sa Juda ug Jerusalem. 30 Miadto siya alang sa mga Levita. Nanghatag usab ang
sa templo ni Yahweh uban sa taga Juda ug mga igsoon ni Semeyas, si Natanael,
Jerusalem, sa mga pari, sa mga Levita ug Yasabia, Jeiel ug Josabad.
495 2 MGA KRONIKAS 36
10 Sa naandam na ang tanan alang sa Gipadala ako sa Diyos. Ayawg supaka ang
Pasko sa Paglabay, miadto ang mga pari ug Dios nga nag-uban kanako aron dili ka niya
mga Levita sa ilang pwesto sumala sa ilang laglagon.”
tagsa-tagsa ka han-ay nga gisugo sa hari. 22 Apan mipadayon paghagit kaniya si
11 Giihaw nila ang mga hayop sa Pasko sa
Josias kay nakahukom siya nga makig-
Paglabay, ug samtang gibisibis sa mga sangka kang Neko. Wala siya maminaw sa
pang dugo nga ilang nadawat, gipikaspikas gisulti sa Diyos pinaagi ni Neko. Busa, mi-
sa mga Levita ang mga hinalad. 12 Gipa- adto siya sa Megido aron pagpakigsangka.
daplin nila ang mga mananap alang sa ha- 23 Ang mga pana sa Ehipto nakaigo kang
lad sinunog ug giapod-apod sa mga pun- Hari Josias ug miingon siya sa iyang mga
dok sa panimalay. Ang matag usa gihata- opisyal, “Kuhaa ako ninyo. Grabi ang
gan sa iyang halad kang Yahweh sumala sa akong samad.” 24 Gialsa siya sa iyang mga
nasulat sa Libro ni Moises. Kini usab ang opisyal gikan sa iyang karwahe, gibalhin sa
ilang gibuhat sa torong baka. 13 Ilang gisug- lain ug gibalik sa Jerusalem diin namatay
ba ang giihaw sa Pasko sa Paglabay suma- siya. Gilubong siya sa lubnganan sa iyang
la sa gisugo. Gilapwahan ang mga balaang kagikanan. Ang tibuok Juda ug Jerusalem
pagkaon sulod sa mga kolon, plato ug ka- nagbangotan alang kaniya. 25 Nagsulat si
laha. Ug ila kining gidala sa mga tawo. Jeremias og awit sa pagbangotan alang
14 Pagkataodtaod ilang giandam ang giihaw
kaniya. Ang mga babayeng manganganta
sa Pasko sa Paglabay alang sa kaugalingon naggamit sa maong awit kon maghisgot
ug sa mga pari. Ang mga pari okupado mahitungod kang Josias sa ilang pagba-
kaayo sa paghimo sa halad-sinunog ug sa ngotan hangtod karon. Nahimo kining kus-
mga tambok hangtod sa pagsalop sa ad- tombre sa Israel. Ang maong awit makita
law. Busa, ang mga Levita na lang ang nag- sa koleksyon sa mga pagbangotan. 26 Ang
andam sa giihaw sa Pasko sa Paglabay uban pang hitabo sa kasaysayan ni Josias,
alang sa kaugalingon ug sa mga anak ni ang tanan niyang maayong binuhatan su-
Aaron. 15 Ang musikero, ang mga anak ni mala sa Balaod ug ang tanang niyang gihi-
Asaf, didto na sa ilang lugar sumala sa ka- mo gikan sa sinugdan hangtod sa katapo-
sugoan ni David. Si Asaf, Heman ug Jedu- san, nasulat sa Libro sa mga hari sa Israel
tum nga mga propeta sa hari ug ang mga ug Juda.
magbalantay sa ganghaan dili na kinahan-
glang mobiya sa ilang buluhaton kay ang Ang kataposang mga hari
mga Levita may naghimo sa pangandam Gikuha si Joakaz, anak ni Josias, sa
1
alang kanila. 36 mga tawo sa yuta ug gihimong hari sa
16 Ang tibuok pag-alagad kang Yahweh
Jerusalem puli sa iyang amahan.
giandam nianang adlawa aron pagsaulog
sa Pasko sa Paglabay ug paghimo sa mga Joakaz hari sa Juda
halad-sinunog sa altar ni Yahweh. Nagsu- 2 Baynte tres anyos ang iyang idad pag-
bay kini sa kasugoan ni Hari Josias. kahimo niyang hari. Nagmando siya sulod
17 Ang mga Israelita nga nanambong
sa tulo ka bulan. 3 Unya, nabihag siya sa
nianang panahona, misaulog sa Pasko sa hari sa Ehipto busa, ang katawhan sa Juda
Paglabay ug sulod sa pito ka adlaw gisau- nagbayad og 100 ka sukod sa plata, ug usa
log nila ang pyesta sa Pan nga Walay Pa- ka sukod sa bulawan nga buhis. 4 Dayon
tubo. 18 Wala pay Pasko sa Paglabay nga gikuha sa hari sa Ehipto si Eliakim, ang
gisaulog ingon niini didto sa Israel sukad sa igsoon ni Joakaz ug gihimong hari sa Juda
mga adlaw ni propeta Samuel. Wala poy ug Jerusalem. Giilisan ang iyang ngalan og
hari sa Israel nga nagsaulog sa Pasko sa Joakim. Apan gidala ni Neco si Joakaz
Paglabay pareho sa pagsaulog ni Josias ngadto Ehipto.
uban sa mga pari, Levita, sa tibuok Juda
ug Israel ug sa katawhan sa Jerusalem. Si Joakim hari sa Juda
9 Ang maong Pasko sa Paglabay gisaulog
5 Baynte singko anyos ang idad ni Joa-
sa ika-18 ka tuig sa paghari sa Yosias. kim dihang nahimo siyang hari. Nagmando
siya sulod sa 11 ka tuig ug gibuhat niya
Ang kamatayon ni Josias ang daotan sa mata ni Yahweh, iyang
20 Human niining tanan, sa naayo na Diyos. 6 Busa, gisulong siya ni Nabucodo-
niya ang Templo, si Neko, hari sa Ehipto nosor, hari sa Babilonia, gigapos sa bron-
misulong aron pagpakiggubat sa Karkemis zing kadena ug gidala sa Babilonia. 7 Gi-
sa Eufrates. Gisugat siya ni Josias nga buot dala pod ni Nabucodonosor ang pipila ka
mosanta kaniya. 21 Gipadad-an siyag mga bahandi sa templo nga iyang gibutang sa
mensahero ni Neko nga nag-ingon: “Wala palasyo. 8 Ang uban pang hitabo sa kasay-
tay panagbingkil, hari sa Juda. Wala ako sayan ni Joakim, ang ngil-ad nga mga bu-
moanhi aron pag-ataki kanimo kon dili, tang nga iyang gihimo ug ang nadiskobre-
aron makiggubat sa akong mga kaaway. han batok kaniya, nasulat sa Libro sa mga
2 MGA KRONIKAS 36 496

Hari sa Israel ug Juda. Mipuli kaniya si mga pulong. Gikataw-an nila ang iyang
Joakin, iyang anak. mga propeta hangtod nga nasuko siya pag-
ayo sa iyang katawhan. Ug dili na mahupay
Si Joakin hari sa Juda ang iyang kasuko.
9 Walo ka tuig ang pangidaron ni Joakin 17 Iyang gidala ang hari sa mga taga Ba-

dihang nahimo siyang hari. Nagmando siya bilonia batok kanila nga mipatay sa espada
sulod sa tulo ka bulan ug 10 ka adlaw sa sa mga batan-on sa Juda, bisag diha sa
Jerusalem. Iyang gibuhat ang sayop sa templo. Wala siya magbilin ni batan-on ni
mata ni Yahweh. 10 Pag-abot sa ting-ulan, birhen, tigulang nga lalaki o mga idaran
gipakuha siya ni Hari Nabucodonosor ug nga kimpang. Ang Diyos mitugyan kani-
gipadala sa Babilonia isip bihag. Gidala lang tanan. 18 Ang tanang kasangkapan sa
usab ang mga bahandi sa templo. Ug gihi- templo sa Diyos, dagko o gagmay, ang ta-
mong hari sa Juda ug Jerusalem si Sede- nang bahandi sa templo ni Yahweh, ang
kias, iyang igsoon. mga bahandi sa hari ug sa iyang mga opis-
yal, gidala sa Babilonia. 19 Gisunog nila ang
Si Sedekias hari sa Juda templo sa Diyos ug giguba ang mga paril
11 Baynte uno ang idad ni Sedekias pag- sa Jerusalem. Gisilaban nila ang tanang
kahimo niyang hari. Nagmando siya sa palasyo ug nadaot ang tanang butang.
Jerusalem sulod sa 11 ka tuig. 12 Gibuhat 20 Ang nahibilin nga wala mapatay sa espa-

niya ang daotan sa panan-aw ni Yahweh, da, gipadala ni Nabucodonosor sa Babilo-
iyang Diyos. Wala siya maminaw ni mag- nia diin sila nag-alagad kaniya ug sa iyang
paubos kang propeta Jeremias nga gipa- mga kaliwat isip mga ulipon hangtod nga
dala ni Yahweh. 13 Mirebeldi usab siya ba- naghari ang taga Persia. 21 Ingon niini ang
tok kang Hari Nabucodonosor nga mipugos pagtuman ni Yahweh sa iyang gisulti pinaa-
kaniya pagpanumpa sa ngalan sa Diyos gi ni Jeremias nga mahimong awaaw ang
nga magmatinud-anon siya. Nagmatig-a kayutaaan ug magpahimulos kini sa mga
ang iayng ulo ug kasingkaisng. Wala siya Adlaw sa Pahulay hangtod mahuman ang
mobalik kang Yahweh, ang Diyos sa Israel. 70 ka tuig.
14 Gawas pa niini, ang tanang pangulo sa 22 Sa unang tuig ni Ciro, hari sa Persia,

kaparian ug ang katawhan naghinobra na aron pagtuman sa gisulti ni Yahweh pinaagi
sa ilang kamasupakon. Gisunod nila ang ni propeta Jeremias, iyang gitandog ang
ngil-ad nga panig-ingnan sa mga nasod sa espiritu ni Ciro aron magpakanaog og sinu-
ilang palibot. Gihugawan nila ang templo lat nga kasugoan nga gipadala ug gibasa
nga gipabalaan ni Yahweh. sa kusog nga tingog sa tanang dapit sa
gingharian: 23 “Misulti si Ciro, hari sa Per-
Ang pagkaguba sa Jerusalem sia: ‘Si Yahweh, ang Diyos sa langit, nga
15 Si Yahweh, ang Diyos sa ilang kagika- mihatag kanako sa tanang gingharian sa
nan, mipadayon pagpadalag mga propeta kalibotan nagsugo pagbuhat kaniyag tem-
nga mopahimatngon sa iyang katawhan. plo sa Jerusalem sa Juda. Karon kamong
Naluoy siya kanila ug sa iyang puy-anan. tanan nga sakop sa iyang katawhan, lakaw
16 Apan ilang gibiaybiay ang mga sinugo sa kamo ngadto sa Jerusalem. Mag-uban unta
Diyos. Wala nila panumbalinga ang iyang kaninyo si Yahweh, inyong Diyos.”