You are on page 1of 46

PAGE 880 BLANK

JOB

Ang istorya ni Job nag-una sa Mga Basahon sa Kaalam sa Biblia: lawom dinhi nga
gitandog ang dagkong pangutana bahin sa tawhanong kahimtang! Ang kasakitan nga
iyang naangkon, diin ginudnod siya sa hilabihang pag-antos, human sa kaharuhay, plan-
talya lang, aron makapamalandong ta nga dili pa igo ang kinabuhi dinhi sa kalibotan. Ang
pag-antos ug kamatayon mga timailhan sa mas lawom pa nga kadaotan nga angay
hinuktokan sa mga tawong nakamatngon sa ilang padulngan.
Dili sulagma nga gipaila si Job isip tawo gikan sa yuta sa Uz. Dapit ni nga wala
masakop sa katawhan sa Diyos ug wala malakip sa gisaad sa mga propeta. Ang pagtoo ni
Job sa Diyos ug sa iyang Kaayo, nagsukad sa pagpamalandong niya sa kinaiyahan. Wala
gyod siya makakita sa Diyos ug wala gani ang Diyos mamulong diretso niya. Bisan pa ini,
gibati ni Job nga binuhat siya sa Diyos. Iyang naamgohan nga diha lang sa pakig-ambitay
uban sa iyang Magbubuhat nga siya mismo mahamutang sa iyang dapit, apan bisag unsa-
on niya pagpangitag lutsanan, wala siyay nakit-an.
Ang mga sumbong ni Job sa Diyos pamaagi niya sa pagsinggit taman sa iyang mahimo
aron ipahungaw ang walay katagbawan niyang paglaom. Sa kataposan ang Diyos
nanggilabot.

Ang Job
Ang sinugdan ining libroha mao ang nabantog nga istorya nga mabasa sa una ug sa
kataposang mga pahina(1:1-2;13 ug 42:10-17), ang istorya sa balaang tawo, si Job.
Gisulayan siya ni Yahweh pinaagi sa pagsakmit sa tanan niyang katigayonan, ug bisan pa
ini, nagpabilin si Job nga lig-on ug puno sa pagsalig sa Diyos kinsa moganti sa mga tarong.
Sa kataposan, gibalik sa Diyos sa paghatag kaniya ang tanan nga nawala.
Ang moralidad klaro nga dunay pagkasimpli. Apan ang tagsulat, nga wala nato mailhi,
mipalambo ining panig-ingnan ni Job, sa mga pakigpulong nga mabasa sa mga ulohan
3-41. Dinhi gisinggit ni Job ang iyang kapungot tungod sa iyang gidangatang kahimtang
ug gitubag siya sa tulo niya ka higala. Sila ang mga maalamong tawo sa maong panahon.
PAGE 881
JOB 1 882

ANG PAMAYHON NI JOB SUMALA SA TRADISYON

Ez •1
Tarong nga tawo si Job; walay ong si Job? Walay sama niya sa kali-
14:14;
Jaime 1 ikasaway niya. Nataha siya sa botan sa katarong ug kawalay sala.
5:11
Diyos ug nagsaliksay sa daotan. Nag- Usa siya ka tawong may kataha sa
puyo siya kaniadto sa yuta sa Uz. Diyos ug nagsalikway sa daotan.”
2
Aduna siyay pito ka anak nga lalaki 9
Apan misumbalik si Satanas pag-
ug tulo ka babaye. 3 Giila siya sa ka- pangutana: “Nataha ba kaha sa Diyos
tawhan nga bantogan kaayo sa Sidla- si Job nga walay hinungdan? 10 Wala
kan. May 7,000 siya ka karnero, 3,000 ba nimo siya palibotig panalipod, ang
ka kamelyo ug 500 ka parisang baka, iyang banay ug ang tanan niyang gi-
500 ka asno ug ubay-ubay nga sulu- huptan? Gipanalanginan nimo siya ug
goon. gipalambo. 11 Apan bakyawa ang imong
4
Nabatasan sa iyang banay nga kamot paglaglag sa tanan niyang na-
magbanosbanos ang iyang mga lala- angkon. Makigpusta ko nimo, nawngon
king anak paghimog kombira sa ilang ka niya pagtunglo.”
12
panimalay. Dapiton nila ang ilang tulo Nagkanayon si Yahweh kang Sa-
ka igsoong babaye pagpangaon ug tanas: “Hala sigi: ang tanang iyaha naa
pag-inom-inom uban nila. 5 Human sa sa imong gahom. Apan ayaw siya mis-
matag kombira ipakuha ni Job ang mog hilabti.” Ug mipahawa si Satanas
iyang mga anak nga lalaki ug babaye sa atubangan ni Yahweh.
13
aron mag-inom sila. Inigkabuntag mo- Usa ana ka adlaw, samtang ang
bangon siyag sayo ug maghimo sa ha- iyang mga anak nangombira sa balay
lad-sinunog sa usag-usa niya ka anak. sa kamagulangang lalaki, 14 miabot
Naghunahuna siya nga: “Basig naka- ang mensahero kang Job. Nagkana-
sala sila ug nakapasipala sa Diyos sa yon siya: “Nagdaro ang imong mga
ilang kasingkasing.” Mao ni ang naan- baka ug nanibsib ang mga asno sa
dang buluhaton ni Job. duol. 15 Unya, nangabot ang mga Sa-
1H 6
beo ug gidala nila ang tanan. Gipatay
22:19 Usa ana ka adlaw miabot ang mga nila ang magtutugway. Ako ra gyod
Dn
7:10
anak sa Diyos aron mangatubang kang ang nakaikyas aron makasugilon.”
Heb Yahweh. Mikuyog si Satanas. 7 Unya, 16
Samtang nagsulti pa siya, miabot
12:22
Reb gipangutana ni Yahweh si Satanas: ang laing mensahero nga miingon:
5:11
“Diin ka gikan?” “Ang Diyosnong kalayo nahulog gikan
Mitubag si Satanas: “Nagsakaka- sa panganod. Nasunog ang tanan
naog sa kalibotan; naglibutlibot lang mong karnero lakip ang magbalantay.
didto.” Ako ray nakaikyas aron makasugilon.”
8
Nangutana pag-usab si Yahweh: 17
Wala pa gani siya makahuman
“Nakamatikod ka ba sa akong sulugo- pagsulti, miabot na pod ang laing men-

• 1.1 Si Job nagpuyo sa langyaw ug pagano Busa, makita nga sukad pa sa sinugdan, ang
nga dapit sa karaang panahon. (Malagmit nga tawo may kaugalingon nang dapit sa kasaysa-
ang Uz nahamutang sa habagatang bahin sa yan. Dili siya ang sentro sa kalibotan, ni kapug-
Palestina). Kasinahan ang iyang pagkabutang: ngan niya ang Diyos sa paghunong sa kasay-
pangulo siya sa mga lumalangyaw, sama ni sayan tungod ug alang niya.
Abraham. Walay nagkulang niya. Apan gihimo Walay daotang pulong nga gisulti ni Job batok
siyang dulaan sa pamolitika sa kalibotan o di ba sa Diyos. Bisag wala siya masayod sa hinungdan
sa langitnong pamolitika. Gitigom sa Diyos ang sa naangkon niyang katalagman, nakita niya nga
mga anak sa Diyos (ang mga anghel) aron ang kaugalingon niyang interes mahimong wala
pagsulay ni Job. Gihagit ang Diyos ni Satanas, mahatukma sa interes sa Diyos. Kining gipakita
ang kaaway, ang espiritu sa kadaotan. Mitugot nga kinaiya ni Job miluwas niya sa kataposan, sa
ang Diyos nga sulayan si Job aron panalipdan kasamtangan kini ang naghatag og himaya sa
ang iyang dungog. Diyos. Atubangan ni Satanas nga kanunayng
883 JOB 2

sahero: “Gipatay ang imong sulugoon “Nakamatikod ka ba sa akong sulugo-
sa tulo ka pundok nga tulisang Kaldeo. on nga si Job? Walay sama niya sa kali-
Gidala nila ang mga kamelyo. Ako ray botan sa katarong ug sa kawalay sala.
nakaikyas aron makasugilon.” Usa siya ka tawong may kataha sa Diyos
18
Nagsulti pa siya, dihang miabot ug nagsalikway sa daotan. Nagpabilin
ang lain na sab nga mensahero ug na- siya sa iyang kabuotan. Nag-usik ka
mulong: “Nangaon ug nag-inom-inom lang sa panahon pag-aghat nako nga
ang imong mga anak sa balay sa ilang himoon ko siyang alaot bisag walay
kamagulangang igsoong lalaki. 19 Kalit kapasikaran.”
lang, mihuros ang kusog kaayong ha- 4
Mitubag si Satanas: “Panit sa panit!
ngin latas sa kamingawan. Naigo ang Alang sa kaugalingong kinabuhi, ang
balay ug nahagsa ug nadat-ogan sila. tawo andam paghatag sa tanang ni-
Namatay ang tanan. Ako ray nakaik- yang gihuptan. 5 Apan pasakiti ang
yas aron makasulti nimo.” iyang kaunoran ug kabukogan, tan-a-
20
Sa tumang kaguol gigisi ni Job won nato kon dili ka ba niya nawngog
ang iyang sapot ug gikiyasan ang ulo. tunglo.”
Ecl
5:14
Mihapa siya sa yuta ug misimba. 21 Un- 6
Nagkanayon si Yahweh kang Sata- 22:31Lc
Slm
49:18
ya, namulong siya: nas: “Labing maayo, ihatag ko siya sa
1Tim “Hubo ko nga migawas sa sabakan imong gahom. Apan ayaw siyag patya.”
6:7
sa akong inahan, 7
Mipahawa si Satanas sa atubangan
hubo sab ko nga mobalik. sa Diyos. Unya, gipaantos niya si Job
Si Yahweh ang naghatag, si Yahweh sa makahasol nga kangutngot gikan sa
ang nagbawi. iyang lapalapa ngadto sa alimpulos.
8 Lev
Dayegon ang iyang ngalan!” Nagkuha si Job og usa ka piraso sa 13:46
22
Bisan pa ining tanang katalag- nabuak nga kolon nga iyang ibagnod
man, wala makasala si Job. sa iyang lawas. Milingkod siya ibabaw
Wala niya pasanginli ang Diyos nga sa mga abo.
9
nagbuhat kaniyag daotan. Miingon kaniya ang iyang asawa:
“Magpabilin ka ba sa imong kabuotan?
1
Sa makausa pa nangatubang ang Tungloha ang Diyos, ug kamatay dayon.”
2 mga anak sa Diyos kang Yahweh. 10
Mitubag si Job: “Nagsulti ka sama
Kuyog gihapon nila si Satanas. 2 Na- sa buang. Kon midawat ta sa mga ma-
ngutana si Yahweh kang Satanas: “Diin ayong butang gikan sa Diyos, nganong
ka gikan?” dili nato dawaton ang mga daotan
Mitubag si Satanas: “Nagsaka-kanaog gikan niya?” Bisan pa ining mga kata-
sa kalibotan; naglibutlibot lang didto.” lagman, wala si Job makasultig dao-
3
Nangutana pag-usab si Yahweh: tan. Wala siya makasala.

NAGSUGOD ANG MGA BALAK NI JOB
• 11 Nadunggan sa tulo ka higala ni Job, si lingong pinuy-anan ug nagdungan silang tulo
Elifas, ang Temanita, si Bildad, ang Suhita, pagpanaw aron pagduyog ni Job sa iyang
ug si Zofar, ang Naamatita, ang katalagman kasakitan ug paghupay niya. 12 Kay wala na
nga midangat kaniya. Mibiya sila sa kauga- man sila makaila ni Job gikan sa layo, mihilak

namasangil sa mga magtotoo nga ang kauga- sangil sa Diyos tungod sa kadaotan sa kalibotan,
lingon ray ilang gilantaw ug ganti ray gipaabot, wala magsulbad sa mga problema, gisirhan hi-
gimatuod ni Job nga ang Diyos nakaaghat sa nuon nila ang paglaom sa tawo.
iyang katawhan sa paghigugma nga tiunay ug sa
walay paglantaw sa kaugalingon. • 2.11 Sa giingon na sa pasiuna, mao ni ang
Tan-awag unsay gisulti sa asawa: Tungloha sinugdan sa paghisgot bahin sa pag-antos diin
ang Diyos ug kamatay dayon. Kadtong nagpa- napadaplin na ang saysay sa istorya ni Job. Siya
JOB 2 884

silag kusog. Gigisi nila ang ilang sapot ug Wala silay gisulti bisag usa ka pulong kang
nagbulibod silag abo sa ulo. 13 Sulod sa pito Job. Nakita nila unsa kadako ang kasakit
ka gabii nanglingkod sila sa yuta uban niya. nga iyang giantos.

Mawagtang unta ang adlaw nga ako gihimugso
1
Sa kataposan namulong si Job. Gitunglo niya ang adlaw sa iyang
3 pagkahimugso. 2 Miingon siya:
3
Jer Ang adlaw nga ako gihimugso unta wagtangon,
15:10
20:14 ingon man, ang gabii kanus-a ako gipanamkon.
Wala untay kahayag nga niini padan-agan.
4
Maglugitom unta sa kangitngit kadtong adlawa,
ug sa Diyos wala na unta ni niya panumbalinga.
5
Sa anino sa kamatayon kini unta giangkon;
Unya, taptapan sa panganod ug tagoon.
Sa kangitngit nga naglugitom nga daw dayandayan,
ang iyang dakong kahayag unta kasalimbongan.
6
Kadtong adlawa, dili na unta ilhon;
nga usa ka adlaw sa tuig dili na pabalikon;
ug unya, sa iniphanay dili na pod apilon.
7
Kadtong gabhiona, himoa na nga puohonon;
Sa singgit sa hudyaka dili unta aboton.
8
40:25
Slm
Ipatunglo siya sa nahigugma sa kangitngit;
74:14 ang mga barangan kang Satanas nagsangpit.
9
Magbangotan ang iyang kabitoonan sa kabuntagon;
napakyas ang kahayag nga giingong paabuton;
dili na makakita sa bidlisiw sa kaadlawon.
10
Kay wala man matak-opi ang sabakan,
ang kaalaot dili na sa mata masaksihan.
11
Nganong wala ko mamatay sa akong pagkahimugso;
o paggawas sa tagoangkan, nganong miginhawa ko?
12
Nganong gidawat pa ko sa sabakan,
ug nganong gipasuso pa ko sa dughan?

ang bantogang tawo nga midawat sa kabubut-on ini ang kahulogan sa kinabuhi? Di ba mas maayo
sa Diyos sa walay pagmulo sumala sa ulohan 2. nga wala na lang unta ta magpakabuhi?
Gitunglo niya … (b. 1). Kining unang mga Sa nangaging mga siglo ang kinabuhi sa ka-
tudling subli sa gipamulong ni Jeremias dihang tawhan gitukmod sa dili katupngang tinguha sa
nawad-an siyag paglaom (Jer 20:14). Busa, dili pagpakabuhi. Nagpuyo sila ug naghimog da-
ikatingala nga bisan ang mga higala sa Diyos kong sakripisyo aron lang mabuhi ang ilang ka-
may mga higayon nga makalitok ug susamang tawhan. Ang atong ginikanan nagbudlay ug nag-
pamahayag, ni angay hukman kadtong misulay pasanay sa walay pagpangutanag ngano. Apan
paghikog kay nawad-an silag paglaom. dihang mahingkod na ang ilang masusihong
Nganong gihatagan … (b. 20). Nganong may panghunahuna, nanginahanglan na silag tubag
mga bata man nga matawong bakol ug buta o sa daghang pangutana: Nganong magpakabuhi
gitagna na daan alang sa bangis nga kamatayon? man, kon sa kaulahian, wala diay tumong ang
Apan masayop ta kon sila lang ang atong huna- kinabuhi?
hunaon o bisan pa kon tutokan ang milyon ka
tawo kinsa nawani ug nawad-an sa paglaom. Sa istorya ni Adan, gitunglo sa Diyos ang
Tungod ni kay sa mga nasod nga wala nag-ilaid kalibotan tungod sa tawo, o kay buot niyang ipa-
sa kakulang, ang ilang katawhan, natuok sa kita nga ang sala makaguba sa kinabuhi: labing
kalibutanong sibilisasyon ug nagmagul-anon pait ang kamatayon nga nawad-ag paglaom sa
luyo sa ilang kabuhong. Didto, daghang batan- pagbangon. Gisubli ni sa Reb 9:6 diin mangan-
ong magtiayon nga wala magtinguha nga maka- doy ang mga tawo sa kamatayon, apan wala ni
baton og mga anak. Ang pangutana ni Job may moabot. Naghisgot ni sa mga makasasala nga
kalabotan sa bili sa pagpakabuhi: ingon ba lang nag-antos, apan dili maghinulsol.
885 JOB 4
13 Ecl
Nagabuy-od lang unta ko, 6:3
nakatulog ug nakapahulay pag-ayo;
14
Uban sa hari ug sa tigmando sa kalibotan,
nga nagbuhat og mingaw nga lubnganan.
15
O kaha uban sa mga prinsipe nga daghag bulawan,
ang ilang mga lungon sa mga pilak gihapinan.
16
Nganong wala man ko matawo nga patayng daan,
aron ang kahayag sa kabuntagon dili ko makit-an?
17
Natibway didto ang kagubot sa daotan.
Ang pahulay hikaplagan sa gikapuyan.
18
Ang binilanggo nakapahayahay;
dili madungog ang tingog sa nagbantay.
19
Ang inila ug mayukmok didto managsama.
Ang agalon ug ang ulipon, ang tanan gawasnon na.
20
Nganong gihatagan man sa kahayag ang mga alaot,
ug sa kinabuhi ang mga kalag nga may pagdumot?
21
Kamatayon ang ilang gimithi,
labaw kay sa tinagong bahandi.
22
Maghudyaka sila inig-abot sa lubnganan.
23
Ngano nga sa kahayag hatagan pa man
ang tawo kansang agianan sinalipdan,
ug ang iyang dalan sa Diyos gialihan?
24
Inay ang akong pagkaon mga agulo,
ang akong pangagho sama sa tubig gibubo.
25
Miabot na ang akong gikahadlokan;
midangat na ang akong gikalisangan.
26
Wala koy pahulay; walay kahayahay;
pulos kasamok, walay kalinaw bisag dyotay!
Walay tawo nga tarong atubangan sa Diyos!
• 1
Ang sunod nga namulong, si Elifas, ang Temanita:
4 2
Imo ba kong pasayloon kon ako sa pagsulti mosulay?
Kay kinsang tawhana ang magpakahilom sa kanunay?
3
Hinumdomi ra god giunsa mo pagtudlo ang pipila;
Giunsa paglig-on ang ilang kamot nga naluya.
4
Sa nagduhaduha, ang imong pulong nag-agakay;
naglig-on sa mga tuhod nga nagpilaypilay.
5
Apan karon nga sa kagubot ikaw naabtan,

• 4.1 Si Elifas usa ka magtotoo. Atubangan sangpotanan sa sala. Mabasa sab ni sa Deute-
sa kasub-anan ni Job iyang gibalik ang naandang ronomio 30:15-20 ug ang basahon sa Mga
panultihon adtong panahona: Maghuhukom nagmatuod ini diha mismo sa
– ang Diyos tarong ining kinabuhia: iyang panghitabo sa kasaysayan (Mag 2:11-19).
gantihan ang mga tarong pinaagi sa kahimsog Miingon si Elifas nga kining iyang gipamulong
ug kauswagan mga pinadayag nga iyang nadawat sa Diyos,
– kon ikaw masakiton ug gipasagdan, kana sama sa gipadayag sa daghang propeta sa ilang
kay nakasala ka. mga damgo. Sigurong nagsulti siya sa tinuod:
Wala masayop si Elifas sa pagpahinumdom Tarong ba sa mata sa Diyos ang usa ka binu-
nga may mga katalagmang modangat sa mga hat? May putli ba sa iyang atubangan? Nagba-
tawong daotan ug nga ang Diyos manalangin sa gulbol ang katawhan nga ang kinabuhi walay
iyang mga higala. Mabasa ni sa Biblia. Ang mga kahulogan, apan tingalig ang sala nakatabon nila
propeta wala magpanuko sa pagpahinumdom pagtan-aw sa kahulogan.
sa Israel nga ang miabot niyang kalisdanan
JOB 4 886

Sa tanang kadasig ikaw ra poy nawad-an.
Karon nga ikaw among nahampakan,
ikaw sa kalisang nahimut-okan.
6
Diha sa imong kamakidiyosnon ikaw mosalig,
ug sa imong kabuotan ikaw molaom ug mosandig.
7
Nakakita ka ba og tawong walay sala nga laglagon?
Nakadungog ka bag tawong tarong nga bun-on?
8
Sa akong tan-aw, kon ang daotan ang tikaron...
o kagubot ang ipugas, kana sab ang anihon.
9
Ang gininhawa sa Diyos kanila magpalagpot,
mangalaglag sila inig-ulbo sa iyang kapungot.
10
Ang liyon mongulob, motyabaw ug mopaak,
apan sama sa ngipon sa itoy, kini mataktak.
11
Sa kakulang sa tukbonon ang laking liyon molakaw,
ug ang itoy sa iyang paris bisag asa lang mopanaw.
12
Aduna koy gipadayag sa hilom,
ang dalunggan sa hunghong nahiagom.
13
Taliwala sa panghunahuna sa kagabhion,
ang katawhan nahinanok sa katulogon.
14
Gen Sa kahadlok ako napuno ug nagkuray;
15:12
ang kabukogan gani nako giokay-okay.
15
Sa akong atubangan usa ka espiritu milabay;
Balhibo sa akong lawas nanindog daw lukay.
16
1H
19:12-
Mihunong siya, ug sa akong mata gitutokan,
13 apan unsa man, dili ko na mailhan.
Kahilom – ug unya, usa ka tingog madunggan.
17
Tarong ba sa mata sa Diyos ang usa ka binuhat?
Putli ba ang tawo atubangan sa iyang Magbubuhat?
18
Kon ang mga alagad sa Diyos dili kasaligan,
Kon ang mga anghel sa sala kapasanginlan,
19
sila pa kaha nga yutang inumol ang gipuy-an,
ug abog lang gyod ang ilang gisukaran,
sama sa anunogba sayon kaayong yatakan?
20
Sukad sa kaadlawon hangtod sa kilumkilom
sila mawagtang, dili panumbalingon,
unya, mahanaw pod dayon.
21b
Namatay sila kay dili man maalamon.
5 Ang kasilag mopatay sa mga buangon;
2

ang kasuko motigbak sa mapaubsanon.
3 5
5 Usa ka buangon nga nakagamot akong Sa iyang abot sa gigutom siya gihutdan;
napanid-an, sa kalit lang sa iyang pani- ug gidala ang tanan sa usa ka tagoanan.
muyo nahugnoan.
21
4
Ang mga anak naglibutlibot, walay kasi- Unya, sa mga sobra siya pa gyod gi-
gurohan; dugmokonon sa hukmanan, walay 4 kuhaan; ang uhaw naghinamhinam sa
manlalaban. iyang katigayonan.

Nakakita ka ba … (b. 7). Ang mga tawong helyo, ang bahandi nagdalag daotan nga sang-
dunay pagtoo nasayod nga “pukanon sa Diyos potanan. Masaligon si Elifas nga namulong ini,
ang mga gamhanan ug iyang ituboy ang mga kay wala man siya makasinati og pag-antos, ni
mapaubsanon, apan morag wala ni makita sa nagpakabana sa mga nag-antos.
adlaw adlaw nga kasinatian. Sumala sa Ebang-
887 JOB 6
6 18
Ang kasakit wala maggikan sa kalibo- Mosamad siya, apan iya ning atimanon
tan, ang kaguol wala moturok sa kayutaan. ug bugkosan.
19
7
Sa tanang kagubot ang tawo ray hinung- Sa unom ka kagubot, iya kang luwa-
dan. son; sa ikapito ang kadaot dili nimo pada-
Ingon nga ang kidlat gidala sa agila nga sa paton.
20
taas gikan; Sa gutom, iya kang palingkawason sa
1
sangpit sab, apan unya, ang motubag kamatayon;
nimo, kinsa man? sa gubat, ang hulga sa hinagiban iyang
Kinsa, sa tanang Santos ang imong ka- iwayon.
21
dangpan? Sa mga panamastamas sa dila, ikaw
8 panalipdan,
Kon ako pay ikaw, mohangyo ko sa Gi-
noo; aron dili ka mahadlok sa nagsingabot nga
katalagman.
ug ang tibuok kong kahimtang ihikyad ko. 22
9 Ang kalaglagan ug ang kawad-on imo
Ang katingalahang mga butang dili ma- lang kataw-an.
tugkad; Mga bangis nga hayop sa kalibotan dili
ug sa iyang mga milagro walay maka- kahadlokan.
bukhad. 23
10 Imong kaabin ang mga bato sa kauma-
Ang kalibotan iyang gipaulanan og han;
daghan; mga ihalas nga mananap imo nang kau-
Gipadagayday niya ang tubig sa kauma- banan.
han. 24
1S 11 Ang imong tolda dili angayang kaba-
Gituboy niya ang mapaubsanon; lak-an,
2:7
Ug gilipay ang mga masulub-on. wala maunsa ang panginabuhi sa imong
12
Ang laraw sa mga alisto iyang gipukan; puluy-anan.
aron dili nila makab-ot ang kalamposan. 25
Dili maihap ang kadaghan sa imong
13
1Cor Gibitik ang mga abtik sa ilang gala- kabataan;
3:19
miton, ang sumosunod sama sa balili sa kabung-
ug ang mga laraw sa mga alisto giputol toran.
gilayon. 26
Moabot kang puno sa kadasig sa imong
14
Bisan dakong adlaw, moabot nila ang lubnganan;
kangitngit, sa ting-ani, ingon ka sa ohay nga giba-
sa kaudtohon, ingog kagabhion sila nasa- ngan.
ngitsangit. 27
Amo ning giusisa, ug nakita namo nga
15
Ang gidaugdaog iyang giluwas sa nang- matuod.
lupig nila; Amo ning nadunggan, ug angayan kang
ug ang huyang sa kamot sa gamhanan masayod.
giagaw niya.
16
Busa, sa mga binihag miabot ang pag- Unsa ang tawo nga imo mang
laom; gihinumdoman?
ug ang pagdagmal sa iyang baba mitak- • 1 Mitubag si Job:
om. 6 2
Heb 17
Ang tawo nga gitul-id sa Diyos tinuod Kon ang akong kabalaka duna pay
12:5
Reb nga bulahan, sukdanan;
3:19 Wala magdumili paghatag sa iyang pag- ug ang akong kasakitan ikapatong pa sa
tulun-an. timbangan;

• 6.1 Mibatig kayugot si Job sa mga higala Sa ulohan 7 si Job namulong sa Diyos nga
niya nga maayo lang manulti, apan wala mag- wala diha. Dili nato kalimtan nga sumala sa
dala kaniyag kalinaw. Nangaliya siya sa Diyos basahon, si Job naggikan sa paganong kataw-
nga mas maayo pang mamatay sa dili pa siya han ug wala siya makaila sa Diyos nga Amahan.
morebeldi batok niya (6:8-10). Naghunahuna siya nga tingalig nangabugho ang
Diyos ug nga nagbantay siya sa mga tawo aron
Sa 6:15-30, naghisgot si Job sa bung-aw nga sila silotan dihadiha: mas maayo pang molayas
nag-ulang tali sa mga nag-antos ug sa miduaw gikan sa maong magbalantay.
niya aron paghupay. Dili ba kalagmitan ato man Hinuon ang reklamo ni Job batok sa Diyos
kining gipanghimatuod sa kiliran sa masakiton o nag-pahinumdom sa panagbangi tali sa kataw-
himalatyon? Ang mga pahupay nga pulong hang nagmahalay sa usag-usa, kinsa tungod
kasagaran takoban lang: kadtong naghupay sa ining ma-ong pagmahalay mas mapugsanon sila
masakitong nag-antos, buot molilong sa kalibog sa usag-usa.
sa gibating kasakitan sa tawo ug sa pagkawalay Unsa ba ang … (b. 7, 17). Nangandoy si Job
mahimo nila pagpagaan sa iyang pag-antos. sa Diyos nga lumo alang sa mga binuhat. Ug kay
Hinuon dili nila matunto ang natungdan kinsa kanunay mang nagbantay ang Diyos sa pinalabi
mas mibati pa hinuon nga nahimulag uban sa niyang mga binuhat, dili ba kaha kay dili man siya
kasayoran nga wala siya tug-ani sa tinuod. mabuhi kon wala sila?
JOB 6 888
3
labaw siya kabug-at kay sa balas sa ug nangahanaw… mitungas sa kasadpan.
19
kabaybayonan. Ang mga negosyanti sa Tema nangita
Hinunoa, ang akong mga pulong akong nila;
nahinaykan. ug naglaom nila ang mga magpapanaw
4
Sa mga pana sa Makagagahom natuhog sa Sheba.
20
ko, Masaligon sila nga ang tubig ilang ma-
mituhop sa akong espiritu ang ilang hilo. kaplagan;
Ang akong kasingkasing nagmaluyahon apan nakawang lang kay wala man silay
atubangan sa Diyos nga nagmasuk-anon. naabtan.
5
Ang ihalas nga asno kon may kompay, 21
Kamo sab karon dili gyod makatabang,
mobahihi ba? nakita ninyo ang makalilisang butang;
Kon aduna pa siyay masibsib, moamba sa kahadlok, kamo midalagan na lang.
ba ang baka? 22
Aduna ba koy gipangayo kaninyo?
6
Unsa kalami ang pagkaon kon dili Nag-ingon ba ko: “lukata ko ninyo;
asinan? 23
o sa akong mga kaaway ako ipahilayo;
Ang baho sa langitlangit sa itlog, unsa o sa akong kasakitan luwasa ko?”
man? 24
Magpakahilom lang ko, tudlo-i ko nin-
7
Alang nako ang tanang pagkaon dili yo;
lamian. hain ang akong sayop ipakita ninyo ka-
Nahimong luod ang pan sa akong ginha- nako.
25
waan. Dili ko ikapungot ang matinuoron nga
8 pulong;
O, kon maangkon ko unta ang akong apan unsay gipadayag sa inyong ka-
gihangyo; tarong?
ug ang Diyos mohatag pa sa akong gipa- 26
Ang akong gipanulti inyo bang tul-iron;
ngayo: o ang mga pulong sa tawong walay
9
Is nga siya makahukom kanako pagdug- paglaom
38:12
mok, sama sa hangin hinuon inyong isipon?
ug ang iyang mga kamot kanako ipuk- 27
Kay bisan ang ilo inyong ripahan,
pok. ug ang mga higala inyong luiban.
10
Sa tinud-anay, kining tanan kanako 28
Apan karon inyo kong paminawon,
makahupay. dili ko mamakak sa inyong atubangan.
Bisan sa walay puas nga kahadlok ako 29
Hunong ra! Hatagi ko sa katarongan;
malipay – Kay wala pa koy nahimong kalapasan.
nga wala ko tungloha ang Diyosnong 30
Aduna bay kamalimbongon ang akong
kabubut-on dila?
nga kinahanglan nga akong balaanon. Dili ba masayod sa bakak ang akong
11
1S Aduna ba koy kusog aron magpabiling baba?
2:7
malaomon;
aron kanunayng maghulat unsay akong 1
Ang kinabuhi sa katawhan dinhi sa
handomon?
12
7 kalibotan,
Duna ba koy lawas nga tumbaga, Di ba sama sa kinabuhi sa kasundalohan;
nga sa bato kalig-on mahisama? nga sa inadlaw lang gisweldohan?
13
1Cor Duna ba koy gahom sa pagtabang sa Sa adlaw adlaw lamang gibayaran?
3:19
kaugalingon, 2
Sama sa ulipon nangandoy siya sa ka-
nga ang kalamposan nagpahilayo man gabhion;
nako karon? ug sama sa mamumuno ang bayad iyang
14
Kahigalaan, magmaaghop mo sa ta- hulaton.
3
wong walay paglaom, Naangkon ko ang mga bulan nga walay
kay nakalimot na siyag kataha sa iyang kapuslanan,
Makagagahom. ug ang daghang gabii sa kasubo ug ka-
Jer
15:18
15
Apan nagpalingpaling ang akong kaig- alaotan.
soonan; 4
Nakaingon ko samtang diha sa higda-
Dt
sama sa tubig nga sa panahon lang nag- anan, 32:4
uban-uban, Mobanagbanag pa ba kaha sa kabun-
16
sa sapa diin matag tuig dunay yelong tagon?
makit-an, Unya, naghunahuna ko sa akong pagba-
Ug sa nagkahilis nga yelo siya nadu- ngon:
ngagan. Dugay pa kaha nga moabot ang kagab-
17
Apan sa ting-init ang sapa maughan; hion?
sa nagdagayday nga tubig dili mabinlan. Nag-alindasay ko hangtod sa kaadlawon. Is
18 13:13;
Ingog panon sila nga misimang sa 5
Sa nuka ug ulod napuno ang akong Slm
dalan; kalawasan. 11:47
889 JOB 8

ang panit sa hubag nadunot ug nasamad- Gituis ba sa Diyos ang katarongan?
samaran. 1
Namulong si Bildad, ang Suhita:
6
dali pa sa lansadera sa naghablon 8 2
Mopadayon ka ba pagsulti ining mga
nga nanglabay ang akong panahon; butanga?
nagpadulong sa wala nay paglaom – Makapuol nga panghambog kanang mga
sa kataposan, ang iyang kamatayon. pulonga.
7
Sayod mo: ang kinabuhi sa hangin ma- 3
Gituis ba sa Diyos ang hukom nga gipa-
hisama; hamtang?
O Diyos, sa kalipay pagtagamtam ako Nanglingla ba sa kaangayan ang La-
pausba. bawng Gamhanan?
8
Ang nagtan-aw kanako nga mga mata, 4
Kon ang imong mga anak nakasala
ayaw na pod sila kanako pakitaa. batok niya,
Wala na ko kon kamo nako mangita. sa ilang kasal-anan gipabayad ba nimo
9
Sama nga ang panganod mapadpad ug sila?
unya, mahanaw; 5
Kon ang Diyos ang imong dangpan;
10
ang tawo nga ilubong, mawala sa atong ug ang Labing Gamhanan imong ampo-
panan-aw. an;
Dili na mobalik sa iyang gipuy-an; 6
kon ikaw tarong, busa walay sala,
ni makit-an pa sa iyang mga kauban.
karon mismo siya kanimo nag-alima,
11
Ang akong pulong dili ko kapugngan. ug sa hustong dapit ibalik ra ka;
7
Sa naghingutas nga espiritu mosulat ko; Ingon ana ang imong kalambo-an
uban sa kaligutgot sa kalag, ako nag- ang milabayng panahon imo lang malim-
reklamo, tan.
8
12
“Mangtas ba ko sa dagat o sa kailadman Pakisayri kuno ang nangaging kali-
nga kinahanglan mang kanunayng banta- watan,
yan?” ug tun-i ang kasinatian sa ilang katigula-
13
Dihang nagtoo ko nga ang lantay kana- ngan;
9
ko makahupay, Kay natawo man ta gahapon pa lang,
ug ang akong katulganan sa akong kasa- wala tay nahibaloan nga may sarang;
kit mosalikway, pamilok lang ang atong mga adlaw ning
14
sa mga damgo imo kong hadlokon, kalibotan.
10
ug sa panan-awon imo kong lisangon. Palandongon ta pagbalik ang karaang
15
Ipalabi ko nga tuk-on sa kamatayon, tradisyon,
kay sa akong lawas ako pag-ayo paanto- kay nagdala ni mga pulong nga maala-
son. mon.
16
Tan-awa ninyo, ako himalatyon na. 11
Dili magpabiling buhi sa kahangtoran. Kon walay lapok, mabuhi ba ang pa-
Biyai ko ninyo nga mag-inusara; piro?
ang mga adlaw ko wa nay kahulogan. Kon walay tubig molabong ba ang tambo?
12
17
Unsa ba ang tawo nga gipalabi mo siya Nagtubo kining tanoma bisag dili pul-
pag-ayo; ongan,
nga sa tumang pagtagad siya gihatagan apan mas dali kaayong malaos kay sa
man nimo; uban.
13
18
unya, sa tanang butang imo man siyang Ang nalimot sa Diyos dinha ra matapos;
giusisa; maupos ang paglaom sa mga walay
ug sa matag gutlo sa kasakit gisulayan mo Diyos.
14
siya? Sa iyang pasalig daling mahunlak ang
19
Ang mata dili mo ba pahunongon pag- sukaranan;
tutok nako Kay tinagik man sa lawalawa ang iyang
aron makapahulay ko ug makatulon sa gisaligan.
15
akong laway? Misandig siya sa iyang balay,
20
Kon nakasala ko, unsay nahimo ini ni- apan igo lang kining mapilay.
mo, midikit siya; dili ni motunhay.
16
ikaw nga sa imong katawhan nagbantay? Sama siya sa tanom sa hardin nga
Ngano man gyod nga ang imong tumong inalimahan,
ako man; ubos sa siga sa aldaw mikatay ang kasa-
ikaw ba kanako nga imong pas-onon, haan.
17
nabug-atan? Ang nagpundok nga pangpang sa
21
Nganong dili mo man ang akong sala gamot gilikosan;
pasayloon; ug ang usag-usa ka bato, iya ning gidiki-
ug ang akong kasaypanan wagtangon? tan.
18
Kay hapit na ko sa abog pabuy-oron, Apan kon sa iyang gituboan siya ibton;
ug dili na ko makit-an nimo gilayon. sa maong dapit dili na siya angkonon;
JOB 8 890
19 21
unya, malata lang siya didto sa agia- Ang imong baba, sa katawa iyang pun-
nan, on;
ug laing tanom motubo sa kaniya giibtan. ug ang ngabil, sa talidhayng malipayon.
22
Maulawan pag-ayo ang imong mga
20
Ang tarong dili sa Diyos biyaan; kaaway,
ni itunol ang iyang kamot sa daotan. ug sa mga daotan ang tolda matibway.

Bisan pa ining tanan, wala koy pakiglalisan nimo…
• 1 Unya, mitubag si Job:
9 2
Nasayod na ko ana!
Apan unsaon man sa tawo pagkatarong
atubangan sa Diyos?
3
Kon makiglantogi ta niya,
walay iyang tubagon.
4
Ang iyang gahom, halapad ra,
ug labi siya kamanggialamon.
Kinsa ba ang misukol niya
ug migawas nga wala maunsa?
5
Gipalihok niya ang kabukiran nga wala hibaloi;
Unya, sa dakong kapungot, gigun-ob niya kini.
6
Iyang gipakurog ang kalibotan,
ug giuyog ang mga baroganan.
7
Gimandoan niya ang adlaw,
ug wala na ni mosilaw;
unya, ang kabitoonan
sa kahayag natinak-opan.
8
Is
40:22
Nag-inusara siya nga nag-inat sa kawanangan;
44:24 ug iyang gitumban ang mga balod sa kadagatan.
9
Gibuhat niya ang Osa ug ang Orion,
ang Pleiades ug ang hugpong sa mga bitoon.
10
Dili mabanabana ang iyang kahibulongan.
Ang milagro dili masulod og listahan.

• 9.1 Napikal si Job atubangan sa Diyos nga Apan unsaon man … (b. 2). Susama ning
dili makab-ot. Ang kahalangdon sa Magbubuhat, pangutana nga makita sa 4:17 ug 22:2. Kining
nga napadayag sa iyang binuhatan, wala maka- pagbati sa usa ka sudya ug ang pagbating
alibyo sa wala paminawa niyang pag-antos. Ang masukolon sa Diyos, duha ka dagway sa mao
katalagman nga naangkon sa tawong tarong, rang kamatuoran: ang tawhanong kahimtang
nakaguba sa binuhatan sa Diyos. dili madawat kon ang gibuhat sa Diyos magpa-
Sa makausa pa, wala lang suknaa ni Job ang biling dili makasinati niya.
demonyo, apan lakip ang kahimtang nga gimug- Gihatagan mo … (b. 10, 12). Dili makaingon
na sa pagpanimuyo sa tawo uban sa iyang si Job nga ang Diyos walay kahingawa sa iyang
kagawasan. Ang Diyos nga naghimo natong mga binuhat ug hinumdoman niya ang katinga-
mga tawong gawasnon kinahanglang Tawo sab; lahang buhat sa Diyos diha sa nagsabak nga
ug hangtod magpabilin siyang dili makigsulti inahan. Apan mao ni ang nahimong paagi sa
nato, ang iyang pagpakahilom mahimong dugang pagreklamo: ang mga gasa nga atong
sabton sa iyang pagdumili sa pagpakigbayloay nadawat gikan sa taas maghimo natong pugoso
ug pruyba ni sa iyang pagpakig-away nato. imbis mapasalamaton: nasayod kaayo ko un-
Wala ko masayod … (b. 21). Si Job ang say imong nahunahunaan.
nagpahinumdom nato adtong mga pagsulay Human sa katuigan nilang pagpasagad, na-
mga militanti, kinsa giakusar nga dili makata- amgohan sa mga tawo ang kabug-at sa ilang res-
ronganon sa ilang partido dihadiha midawat sa ponsibilidad ug mao dayon nga ang tinuyong
ilang sala. Sa samang paagi daghan ang pana- pagkawala sa ilang Magbubuhat nagtukmod nila
hon nga ang daotang hitabo igo na mga maka- sa ilang di makapahuway nga pagbati ug nag-
pabati nato nga makasasala. andam nila aron morebeldi.
891 JOB 9
11
Wala ko siya makita sa akong pag-agi,
nagpadayon siya, apan wala ko mamatngoni.
12
Nangdagit siya sa buot niyang dakpon,
kinsa kaha ang kaniya makapugong?
Kinsa ang makaingon niya:
“Ang imong gibuhat, unsa na?”
13
Ang Diyos dili motalikod kon may kasuk-an;
ang panon ni Rahab nalisang sa iyang atubangan.
14 Rom
Unsay akong itubag niya? 9:20-
Unsaon ko man siyag pangita; 21

aron sa pulong ikalantogi ko siya?
15
Karon, kon dili siya motubag...
ingog walay sala nga mibabag,
mangaliyupo ba ko sa maghuhukom
nga iya akong kaluy-on ug tubagon?
16
Bisag sa akong paghangyo iya kong tubagon;
Dili gyod ko makatoo nga iya kong dunggon.
17
Nagdugmok siya nako sa walay hinungdan;
ug gipilupilo niya ang akong kasakitan,
bisag walay katarongan ug kapasikaran.
18
Sa akong kakutas wala ko niya paginhawaa;
iya kong gipuno sa kasakit; wala papahulaya.
19
Kon tinaksanay pa ni sa kusog, gamhanan siya;
kon sa katarongan, kinsa ang motaral niya?
20
Kon wala koy sala,
hukman kong sad-an sa akong dila.
Kon walay kasaypanan,
sa sayop iya akong pahamtangan.
21
Apan tinuod ba gyod nga dili ko sad-an?
Wala ko masayod ini, ambot lang;
busa, ang kinabuhi akong gikapungtan.
22
Managsama ra ang tanan!… Ecl
9:2-
Mangahas ko pag-ingon: 3

“pareho lang nga iyang laglagon,
ang walay sala ug ang sad-an.”
23
Kon ang katalagman magdala sa kamatayon,
bisan ang walay sala iyang tamayon,
kay sila sa tanang paglaom nawad-an.
24
Kon ang nasod mahulog sa kamot sa malupigon, Ecl
ang mga maghuhukom ini iyang gibutahan. 4:1

Kon dili siya ang mihimo ini, kinsa man?

25 27
Ang akong mga adlaw nanglabay, Malimot lang unta ko sa akong kasa-
mas kusog pa sa naglumbaanay. kitan...
Nahanaw: walay bisag daklit nga kalipay. Ang pagbati akong lainon – ako magma-
26
Midailos ni sama sa tambo nga saka- pahiyomon.
28
yan; Moabot ang kahadlok nga ako silotan;
ug sama sa agila nga mosakdap sa dagi- kay sayod ko nga kini akong tulubagon.
29
tonon. Kon ugaling ako ang pakasad-on;
JOB 9 892
33
Maghago pa ba ko alang sa kapakyasan? Kon may mopataliwala pa unta nako ug
Is 30
Bisan ang niyebe makahugas sa kala- niya…
1:18
wasan; Kon may motapion pa lang sa kamot
unya, ang akong mga kamot akong sabo- namong duha…
nan. 34
Sa latigo sa Diyos kanako makakuha
31
Sa hugaw nga gahong imo kong siya
itambog, sa ingon, dili na ko malisang pa Niya.
35
Ang akong sapot sa linaw akong ihulog. Apan dili ni mao. Busa, makigsulti ko sa
32
Dili siya tawo nga ako lang tubagon, kaugalingon
ug sa hukmanan akong atubangon. nga walay dyotayng kamahadlokon.

Nangita ka nako nga daw liyon
1
Nagmulo ko: ang akong kinabuhi akong gikasilagan;
10 Sa mga kasakit sa akong kalag kamo akong suginlan.
2
“Ayaw kog hukmi:” sultihan ko ang Ginoo.
Sa unsa man unya nga isumbong ko nimo.
3
Ang imong kamadaugdaogon, imo ba lang kahimut-an;
…ang pagsalikway sa imong binuhatan;
ug pagpalabi sa mga laraw sa daotan?
4 1S
Aduna ka bay mga mata nga tawhanon? 16:7
Daw tawo ba ang pagpalandong mo sa mga talan-awon? Os
11:9
5
Ang imong mga adlaw sama ba sa ila sa katawhan;
ug ang mga tuig sama ba sa tawhanong katuigan
dinha sa kinabuhi sa tawo sa iyang kinatibuk-an?
6
Nganong imong gipangita ang akong kalapasan,
ug unya, imong gisusi ang akong kasaypanan?
7
Sayod kaayo ka nga wala koy kasal-anan;
apan ang moluwas nako sa imong kamot, kinsa man?
8 Gen
Giumol ug gibuhat konimo, ikaw nga makagagahom, 2:7
Imo ba kong isalikway unya, laglagon? Slm
139:
9
Sa yuta imo kong giumol, hinumdomi; 13

sa abog ba lang imo kong pabalikon ug iwakli?
10
Dili ba, sama sa gatas gibubo ko nimo;
ug gipatibugol gilayon sama sa keso?
11
Sa unod ug panit giputos ko;
sa bukog ug ugat imo akong gigansilyo.
12
Gihatagan kog kinabuhi sa imong grasya;
ug giampingan sa imong pag-amuma.
13
Nasayod kaayo ko unsay imong nahunahunaan;
kay kini sa kasingkasing imo man nga gitipigan.
14
Gusto nimong sutaon kon nakasala ba ko,
apan sa akong kasaypanan wala ka mopasaylo.
15
Kon ako nakasala sa kaalaot ako nawad-an!
Bisag walay sala, sa akong ulo dili ko mohangad.
Dihang napuno na ko sa kalisang nga tuman,
gipakaulawan ko tungod sa akong kasakitan.
16
Ingon kag liyon nga nako nangita;
ang gikalisangang gahom batok nako gipakita.
17
Gibag-o mo ang imong pag-ataki nako;
Unya, gipalabihan mo ang imong kasuko.
Sa imong kusog nagdasmagdasmag ka nako.
893 JOB 12
18
Nganong gipagawas mo pa ako sa ta- Nakita ba niya ang daotan? Dili ba niya
goangkan? maamgohan?
12
Mamatay na lang unta ug dili na makit-an! Busa, sa kaalam ang mga kuwanggol
19
Binuhat nga dili makalihok kay gigunitan; nakakat-on;
gidala gikan sa kinailadman ngadto sa sama nga ang ihalas nga asno mahimong
lubnganan. tanoron.
20
Dili ba, ang akong mga adlaw hapit na 13
Kon mahimong tarong kining kasing-
maut-ot? kasinga,
Busa, pasagdi nga makapahulay ko sa ug ikab-ot ang imong mga kamot ngadto
makadyot… niya;
21
Sa dili pa ko moadto sa dapit 14
kon ang among mga kamot sa sala
diin wala na gyoy makabalik… imong hugasan;
22
sa yuta, sa anino, ug kangitngit… 15
ikahangad nimo ang imong nawong
sa yuta sa tumang kayagaw ug kapait… nga dungganan.
sa yuta diin ang kawalay kahayag Inay kahadlok, may pagbati nga masa-
mao ra poy makahatag og kasanag. ligon.
16
Ang kasakitan imong hikalimtan,
Ang pakigsulti ni Zofar
ug ingog tubig nga midagayday sa iyang
1
Si Zofar, ang Naamatita, nagka- tuboran;
11 nayon: nahimo ni nga usa na lang ka handu-
2
Palabyon ba lang nako ang imong mga rawan.
pulong? 17
Ang imong kinabuhi labaw ka sanag Is
Makataronganon ba ang pagpunay mog kay sa adlaw nga sa udtong tutok nagdan- 58:8
pamulong? ag,
3
Makapahilom ba sa tawo ang imong ug ang kangitngit nahisama sa kahayag
pagyawit? sa buntag.
Wala ba lay motubag sa imong pagyubit? 18
Mahupay ka, kay may paglaom.
4
Imong giingnan ang Diyos nga tarong ka Panalipdan ka, ug ang kabaskog imong
daw, bation.
ug malinis ka sa iyang panan-aw. 19
Mohigda ka nga wala ang kamahad-
5
Hinaot nga ikaw sa Diyos sultihan, lokon.
ug ang iyang baba batok nimo buksan; Daghan ang moanha nimo
6
Rom aron ang tinagong kaalam mapakita aron hangyoon ang imong kaayo.
11:33
1Cor kanimo. 20
Apan makawang ang panan-aw sa
2:9 Ang kaalam nga makapaulaw sa kahi- mga daotan;
balo; sa ilang pag-ikyas mawala sila sa agia-
aron ka masayod nga tungod sa sala nan.
Sa Diyos gisukmatan ka ug gisukna. Ang kamatayon mao ray ilang gilaoman.
7
Makatugkad ka ba sa mga misteryong Panalipdan ba nimo ang Diyos pinaagi sa
Diyosnon? mga bakak?
Sa iyang kahingpitan, susiha ang gidak-
on. • 1 Unya, mitubag si Job:
Bar
3:29
8
Taas pa ni kay sa langit, unsay imong 12 2
Dili kaduhaduhaan nga ikay tingog
Ef buhaton? sa katawhan;
3:18 Lawom pa kay sa Seol – unsay imong Ang kaalam mouban nimo sa imo unyang
nahibaloan? kamatayon.
9 3
Ang iyang sukod labaw kalapad kay sa Apan may pangisip ko nga sama sa
kalibotan; imoha kamaayo,
labaw kaayo kadako kay sa kadagatan. busa, ining imong gipanulti nasayod na
10
Kinsay makahimo pagbabag sa iyang ko.
4
agianan; Alang sa akong higala usa ko ka kataw-
sa pagpabilanggo ug paghukom, siya ba anan;
kapugngan? Ang tawo nga nagtawag sa Diyos ug iyang
11
Nakaila ba siya sa mga limbongan? tubagon,

• 12.1 Gibalikbalik ni Zofar ang mga kataro- labi na sa makaguba niyang mga buhat. Gipang-
ngan sa mga makinaadmanon: kon ikaw nag- guba ang maayong kapalaran sa mga gamha-
antos tungod na sa imong mga sala, usba ang nan; gidaot ang kaalam sa mga makinaadma-
imong kinabuhi ug mamaayo ka. non. Gibabagan niya sa tawhanong kalamposan
Nagpadayon pagpasangil si Job sa Diyos. Gi- ug sa dili pagtugot nga kini molungtad. Midu-
saysay niya ang pipila ka inhustisya nga adlaw gang pag-ingon si Job nga taliwala ining uniber-
adlaw natong masinati. Sa 12:14-25, giklaro song hingpit, ang tawhanong kasaysayan walay
niya nga ang gahom sa Diyos naa mapadayag kahulogan.
JOB 12 894
15
siya ang hingpit ug may dakong katarong. Kon dili niya paulanon, hulaw ang da-
Ingon ana nga siya kanako nagbadlong. ngatan;
5
Nagtoo ang tawong hamogaway nga kon iya ning pasagdan, lunop ang sang-
ang katalagman koan.
16
gisangpotan sa akong pagkahulog sa Iyaha ang tanang kusog ug ang sala-
daotan. botan;
6
Apan wala samoka ang tolda sa mga Naa sa iyang gahom ang nanglimbong ug
tulisan. gilimbongan.
17
Ang nakapasuko sa Diyos nagmalina- Iyang gipalakat ang magtatambag:
won; walay dalang butang;
Mt ingon man ang nagpakadios sa kusog nga ug gihimo niya ang maghuhukom nga
6:26
kinaugalingon. buangbuang.
7 18
Apan hangyoa ang mga mananap nga Gihuboan niya sa mga bakos ang kaha-
ila kang tudloan, rian,
nga mosugilon kanimo ang tanang kala- ug ang ilang mga hawak iyang gibahagan.
19
nggaman… Gipalayas niya nga nagtiniil ang kapa-
nga tudloan ka sa mga tanom sa kali- rian,
botan… ug gipukan ang gamhanan sa ilang baro-
8
nga hatagan kag kasayoran sa mga isda ganan.
20
sa kadagatan – Ang magtatambag, iyang gipahilom
dili ba ni nila masabtan… ang tanan;
Blg 9
16:22
nga ang kamot sa Diyos nagpahilayo sa panghunahuna ang mga magulang
ining tanan. iyang gikuhaan.
10 21
Sa iyang kamot ang kinabuhi sa binuhat Ang mga prinsipe iyang gipakaulawan,
iyang gigunitan; gisakmitan niya sa bakos ang mga kus-
ingon man ang gininhawa sa tanang gan.
22
katawhan. Iyang gibuksan ang ngiob nga kahilitan;
11
Dili ba, ang dalunggan sa pulong mo- ug gidan-agan ang naglugitom ng kangit-
sulay pagpaminaw, ngitan.
23
sama nga ang dila sa pagkaon mosulay Gipalambo ug gigun-ob ang kanasoran.
pagtilaw? Iyang gipatubo ug gipakubol ang kataw-
Is 12
11:2 Ang kaalam sa katigulangan nakab-ot, han.
24
ug naa nila ang hustong panabot. Ang mga pangulo sa panghukom iyang
13
Iyaha sa Diyos ang gahom ug ang ka- gikuhaan;
maalamon; iyang gipasagdan nga maglibudlibod sa
iya ang pahimangno ug ang kamasina- kalibotan.
25
boton. Nagsukarap sila sa kangitngit nga
14
Ang iyang gun-obon, dili na matukoran. tuman;
Ang iyang binilanggo, wala nay kaga- ug nagsusapinday ingon sa mga hubog;
wasan. Kay hilabihan ra kaayo ang kangiob.
• 1 Nakakita ang akong mata ining tanan,
13 nadunggan ug nasabtan sa akong dalunggan.
2
Sa imong nahibaloan, ako nahibalo;

• 13.1 Atubangan sa mga inhustisya sa tubag ug masayod sa hinungdan sa iyang
kinabuhi, ang tawhanong kaalam walay igo nga kamatayon (13:13-20).
tubag. Mao nga gisaway ni Job kining mga Ang tinuod, nasayod si Job nga dili siya huk-
tawong maalamon nga kunohay milaban sa man tungod sa pagpakigharong sa Diyos: Kay
Diyos, apan gitabonan ang tinuod (13:1-6). ang tawo man lang nga may pagtoo nga sa
Mamakak ba mo tungod sa Diyos nga gam- Diyos pagduol isog kaayo.
hanan? Mas maayo pa nga mohilom ug moang-
kon sa inyong sayop. Ang kamapangahason ni Job korihii sa ma-
Kay ang tawo man… (b. 16). Gipili ni Job nga kaylapong panglantaw sa magtotoo nga mo-
moakusar sa Diyos ug mangayog hukom. Bisag dawat na lang ug magpaupoy-upoy sa walay
nasayod siya nga panamastamas ni, apan kom- pagsukitsukit. Atubangan sa Diyos, si Job wala
bensido siya nga ang Diyos tarong ug buot moyukbo ug mohapa sama sa ulipon, apan isip
niyang pugson nga mogula na ang Diyos gikan binuhat nga gawasnon nga nasayod sa iyang
sa iyang pagpakahilom. Kay ang ilang pag- dignidad atubangan sa Magbubuhat. Si Job wala
lantogi wala man makapatin-aw, nangitag laing mag-uyon-uyon sa kamatayon, nangayo hinuon
paagi si Job: ang pagpasuko sa Diyos. Tingalig siyag katin-awan. Ang tibuok basahon sa Biblia
patyon siya sa Diyos tungod sa iyang kaisog, nagsulti nga buot sa Diyos nga mohatag sa mga
apan mas maayo na lang nga mahibalo si Job sa tawo sa gipangayo ni Job.
895 JOB 13

dili ko ubos ra kaayo nimo.
3
Apan ang Labawng Makagagahom akong gisultihan;
sa akong mulo ako sa Diyos nangatarongan.
4
Ang akong problema inyong gitabontabonan;
ug gihatagag sayop nga kasulbaran.
5
Hinaot nga kamo magpakahilom na lang;
kay mao na ang labing menos nga kaalam.
6
Ang akong katarongan paminawa;
ug ang akong igsusulti pamatia.
7
Mamakak ba mo tungod sa Diyos nga gamhanan?
Panalipdan ba siya ninyo sa bakak nga katarongan?
8
Imo ba siyang dapigan,
ug ang iyang katungod panalipdan?
9
Dili ba kaha maayo
nga siya mousisa nimo?
Dili ba siya limbongan sama sa tawo?
10
Iya gyod ming silotan,
kon sa tago duna moy gidapigan.
11
Malisang ka sa iyang kahalangdon,
ug kaniya ikaw magmahadlokon.
12
Ang inyong sanglitanan: mga pundok sa abo;
ug ang mga yutang bugdo ang panalipod ninyo.
13
Busa, hilom mo ug tugti nga ako mosulti;
pamasin lang nga kinaugalingon ko kini.
14
Ang akong kaugalingon namiligro;
ug ang akong kinabuhi gisugal ko.
15
Bisan pa man kon iya kong patyon;
kaniya ako nakiglantogi gihapon.
16
Basta lang pod iya kong luwason.
Kay ang tawo man lang nga may pagtoo
nga sa Diyos pagduol isog kaayo.
17
Paminawa ang akong mga pulong,
hatagig higayon ang akong sumbong.
18
Mopadayon ko sa angay kong buhaton;
uban sa pagtoo nga wala koy lapason.
19
Kon may makapanghimatuod sa pasangil-sumbong,
Andam kong magpakamatay ug magpakahilom.
20
O Diyos, ihatag kining duha ka butang kanako,
ug kanimo wala na koy itago.
21
Kuhaa ang imong kamot ug buhii ko,
ang imong kapintas ayawg ihadlok nako.
22
Moduol ko kon imo kong tawgon;
pasultiha ko, ug imo kong tubagon.
23
Unsay akong kasaypanan,
unsay akong kasal-anan?
Palihog lang, sayri ko ining tanan.
24
Ngano nga ang imong nawong kanako gitago;
nga ako imong kaaway, sa pag-isip ikaw naghago?
JOB 13 896
25
Kon ingon sa usa ka dahon,
Ako sa hangin padparon.
Imo ba kong paantoson?
Ingon sa layang uhot,
imo pa ba kong iduotduot?
26
Apan unya, nangita ka og ikapasangil nako;
gihinumdoman mo ang kasal-anan sa bata pa ko.
27
Ang akong mga tiil imong gihiktan;
gibantayan ang tanan kong agianan,
ug ang akong mga lakang gitiman-an.
Ang tawong gihimugso sa babaye may mubo nga kinabuhi
• 1 Ang tawo nga sa babaye gihimugso –
14 ang iyang kinabuhi hamubo;
ug sa mga kasakit kini puno.
2
Ecl
6:12
Sama sa bulak nga mibukhad ug nalaylay;
kalit kaayo ingog anino, nga milabay.
13 28 Nagasgas siya ingog dunot nga butang;
sama sa sinina nga gikutkot sa bakukang.
3
Dili ba kini man ang imong gitutokan
unya, gidala sa imong atubangan aron hukman?
4
Kinsay makahatag og hinlo gikan sa hugaw?
Wala gyod bisan nalang sa handuraw.
5
Ang panahon sa tawo tinakdaan.
Sa iyang mga adlaw gilatid mo ang kadaghan,
sa mga ali ug utlanan imo siyang gibutangan;
Unya, dili na kini niya molabang.
6
Busa, nga siya mag-inusara, inay pasagdan.
Pahilayo niya hangtod nga iyang kapahimuslan
ang tanang adlaw isip sinuholan.
7
Ang kakahoyan may paglaom lang gihapon;
manalingsing pa ang tood kon putlon;
ug kanunayng nanulpot
ang mga bag-ong udlot.
8
Bisag ang gamot niya gulang na,
ug ang iyang tood sa yuta, malaya;
9
sa baho sa tubig mangudlot gilayon,
manalingsing nga daw bag-ong tanom.

• 14.1 Pinaagi sa iyang kasinatian, gipada- kaniya. Samtang ang Eclesiastes midawat sa
yag ni Job ang tawhanong kahimtang, nga malukpanong balaod, nangandoy si Job sa Diyos
susama gyod sa gipadayag sa Eclesiastes. Giha- nga makigsulti niya sa pamaaging patas ug walay
tagan niyag gibug-aton kining mosunod mahi- labaw (b. 15-17).
tungod sa kapaingnan sa tawo:
– mubo ra ang kinabuhi; Makita dinhi ang sangpotanan sa pagtulun-an
– dili maihap ang pag-antos; nga gihatag sa Diyos sa iyang katawhan gatosan
– ang kadagayaon sa iyang kabatan-on nasun- ka tuig ang milabay. Salamat sa propetikong
dan sa pait nga kinabuhing hamtong; mga pulong, ang mga Israelita nakabaton og
– anaay mansa sa iyang pagkatawo, ug mao ni pagtamod sa ilang responsabilidad, ug nailhan
ang katingad-ang nakaguba sa tanan niyang nila ang ilang pagkatawo. Samtang ang ilang
nabuhat; katigulangan sama ni Jacob o Moises, naglantaw
– sa iyang paglantaw sa kinabuhi, buot siyang lang sa matapos nilang padulngan, dulom nga
mabuhi sa hangtod, butang nga wala ihatag nagpaabot sa Maayong Balita.
897 JOB 15
10
Apan kon ang tawo na ang putlon, Ecl
3:21
sa kinabuhi mawad-an siya dayon.
Manag-iya na niya ang kamatayon.
Sa kataposang ginhawa, wala nay iyang kabuhian.
11
Ingon sa sapa nga sa tubig nahubsan,
ug sa suba nga sa tubig nahutdan,
12
ang tawo dili na mobangon sa iyang gihigdaan.
Sa dili pa siya magmata mawala ang kalangitan;
sa iyang paghikatulog, sa dili pa siya mobangon,
dili na gyod siya pukawon.
• 13
Kon imo unta kong tagoan sa lubnganan –
mahimo nga kini ang akong kapasilongan.
Sa panahon alang nako imo akong latiran,
apan sa pagkatapos imo kong mahinumdoman!
14
Mabuhi ba pag-usab ang tawo nga unta patay na man?
Sa tanang adlaw nga ako kang gialagaran;
Kanunay kong naghulat sa kagawasan.
15
Motawag ka, ug ako kang tubagon;
sa imong mga binuhat ikaw unya, mingawon.
16
ang matag-usa ko kalakang, imong bantayan;
sa ingon, mohunong ka pag-ihap sa akong kasal-anan.
17
Tak-opan unta sa puntil ang akong kalapasan;
ug dili na nimo tagdon ang akong kasal-anan.

18
Sama sa bukid nga tun-ason ug dug- Lain na usab nga pakigsulti ni Elifaz
mokon. 1
Namulong si Elifaz, ang Temanita:
ug sa pangpang nga sa dapit niya balhi- 15 2
Motubag ba diay ang tawong mang-
non; gialamon
19
sama nga ang bato sa tubig kutkoton, sa panghunahunang mahambogon?…
ug ang kayutaan sa baha anoron, ug pasabton ang iyang kaugalingon,
ang paglaom sa tawo imong gun-obon. tungod sa iyang kamapahitas-on?
20
Giipit mo siya sa gahom mong walay 3
Mangatarongan ba siya sa haw-ang nga
kinutoban, sinultihan,
Ug nahanaw siya hangtod sa kahang- ug sa pulong nga walay hinungdan ug
toran. kapuslanan?
Giusab nimo ang iyang pamayhon, 4
Imong gibale wala ang pagka makidi-
Ug unya, imo siya nga gihinginlan. yosnon,
21
Kon ang iyang mga anak pasidunggan, ug sa Diyos imong tathaan ang pagdebos-
niini wala siyay kalibotan. yon.
Kon iduot siya dili ni niya makit-an. 5
Ang imong baba sa imong kadaotan
22
Ang iya ra gyong gibati: sa iyang lawas gitudloan,
kasakitan. ug nagsulti ka ingon nga tikasan.

• 13. Sa 14:13-17. Naghisgot si Job sa dapit usab sa dapit nga layo sa Diyos, mangandoy siya
sa mga patay o Sheol, ang dapit nga gitoohan sa kanunay pagkab-ot sa Diyos: Kanunay kong
mga Judio nga puntahan human sa kamatayon. naghulat sa kagawasan. Motawag ko ug ako
Lain ning kahimtang sa kinabuhi nga sama sa kang tubagon. Sa makausa pa makita dinhi ang
mga binilanggo nga layo ni Yahweh, ug dili sama kinaiya sa Diyos nga moyukbo aron pagkab-ot sa
sa mga tawo nga buhi ug nagdayeg sa Diyos iyang katawhan.
(basaha sa Is 38:18-19). Diha nga ang tawo Sa mga ulohan 15 sa 18, ang usag usa nila
mapukaw sa Diyos ug makasabot sa iyang kabi- padayong namahayag nga wala maminaw sa
lilhon isip tawong gawasnon nan, dili na siya uban: gipadayag ni Job ang iyang kahimangod
makadawat nga mawagtang siya sa hangtod. ug padayong gisubli sa iyang mga higala nga ang
Kon hatagan siyag higayon nga mabuhi pag- mga katalagman alang ra sa mga daotan.
JOB 15 898
6
Dili sa akoa, kondili sa baba mo ikaw gi- alang sa bahandianong hulga sa mga
hukman. tulisan.
7 22
Ikaw ba ang panganayng anak sa tibuok Paglingkawas sa kangitngit, sa pag-
katawhan? laom siya nawad-an;
Nahimugso ka ba sa wala pa ang kabung- ug sa kanunay ang pinuti iyang giban-
toran? tayan,
23
8
Nasayod ka ba sa mga sikretong diyos- Daw usa ka laagan ug tukbonon sa
non? kalanggaman,
Ikaw lang ba ang sa kaalam makaang- nasayod siya nga duol na ang iyang pag-
kon? kapukan.
24
9
May kahibalo ka ba nga wala sa among Mga takna sa kangitngit, sa kalisang
alimpatakan? nagpuno niya;
Unsay imong nasabtan, Diha nga sa kahigwaos ug sa kabalaka
nga alang namo tinagoan? gilibotan siya.
25
10
Ang ubanon ug tigulang kanamo ma- Mao ni ang nahitabo kay ang Diyos
kig-uban, iyang gisuklan,
mga tawong labaw kahamtong kay sa gibakyaw niya ang kamot batok sa Labing
imong amahan. Gamhanan.
26
11
Kulang pa ba alang nimo Ang makagagahom iyang batokon,
ang kalipay nga sa Diyos nagagikan? ginamit ang taming nga baga ug lig-on.
27
Kulang ba ang lumo nga sinultihan? Ang iyang nawong tambok ug dako; Slm
12
Ngano nga sa imong gibati nagpadala ang iyang paa sa karne napuno; 73:4,
28 7
ka man? Apan sa mga syudad nga gilaglag siya
Naniga ang mga mata, ikaw ba giku- manimuyo,
yawan? sa balayng biniyaan ug nangahugno.
29
13
Ngano nga ang Diyos imo mang gika- Dili na siya mahimo pang adunahan;
suk-an? ni motunhay sa dugay ining kalibotan.
30
Sama na man ini ang imong sinultihan? Dili na siya sa kangitngit palingkawa-
14
Unsa man ang tawo, iya ba ang ka- son.
tarong? Sa kalayo ang iyang kasahaan lamyon,
Ang anak sa babaye, kay iya man tang ang iyang mga bulak sa hangin padparon.
31
patoohon, Ang iyang kabantog ayaw niya pasaligi,
nga gihugasan na siya sa kasal-anan? kay bugti ini, wala man siyay maani.
32
15
Kon ang Diyos walay pagsalig sa iyang Bayran siya sa tanan bisag dili pa iyang
mga balaan panahon,
ug sa iyang pagtan-aw hugaw kaayo ang ang iyang kasangahan dili na sa mga
kalangitan; dahon palunhawon.
33
16
unsa pa kaha ang tawong dunot ug dao- Sama sa balagon, sa mga hilaw nga
tan, ubas siya kuhaan;
sa kangil-ad nag-inom ingog tubig sa hi- ug sama sa mga olibo, pataktakon niya
nawan! ang kabulakan.
34
17 Kay ang dili sa Diyos matoohon,
Paminaw nako ug ako kang pasabton;
ang ilang kaliwatan dili pasanayon,
Suginlan ko ikaw sa akong kasinatian,
18 ang tolda sa tikasan sa kalayo ut-oton.
sa mga pagtulun-an sa manggialamon 35
Pag-among-among ang ilang gipa-
nga gipasunod sa ilang katigulangan;
19 namkon
kang kinsa gihatag ang tanang kayu- unya, nahimugso nila ang daotan,
taan, naumol ang limbong sa ilang sabakan.
sa wala pa nila ang langyaw makig-uban?
20 Hain man ang akong paglaom?
Walay hunong ang kasakitan sa mga
daotan. • 1 Mitubag si Job:
Ang tigdaugdaog sa mga tuig iyang 16 2
Daghan na ang akong nadunggan
gitagalan. bahin sa maong mga butang.
21
Mga singgit sa kalisang iyang madung- Kamo pulospulos maot nga magtatam-
gan, bag?

• 16.1 Matngoni ang kapitulo 16:8-17:7 niya mao ang pagwagtang sa gamot sa atong
nga naghinumdom sa Isaias 53 ug sa mga salmo garbo.
nga naglakbit sa Kasakitan ni Cristo. Dihang Sa 17:8-10 maoy binalit-ad nga tubag ni Job
nag-antos ang katawhan nakaambit sila sa kasa- sa iyang mga higala: nag-ingon mo nga dihang
kitan ni Cristo, nasayod sila o wala. Ang sang- naglantaw mo sa mga pag-antos sa mga tawong
potanan sa mga sala ug ang hustisya sa Diyos daotan, ang mga tarong magdayeg sa hustisya sa
nagpadayon diha nila. Ang Diyos morag way Diyos, busa karon kay inyo akong nakita nga
kalooy nga nagbanlod sa iyang mga binuhat, nag-antos, paglipay mo ug ingna: dayegon ang
pinaagi sa pagpaubos nila, apan ang katuyoan Diyos!
899 JOB 18
3 21
Kanus-a matapos ang inyong hambog? Hinaot nga mohangyo sa Diyos ang
4
Makasulti sab ko sama ninyo. katawhan
Kon sa akong dapit nia pa mo, sama sa gibuhat nila sa tanang kaigso-
makadiskurso pod mo ninyo, onan.
22
ug molingulingo ko sa ulo. Kay maihap ang akong katuigan;
5
Mohatag ko kaninyo og kalig-on, lakton ko ang dalan nga way balikanan.
ug sa pulong ako mong lingawon.
6 1
Apan sa akong pagsulti, Ang akong espiritu nagmaluyahon;
ang akong pag-antos sa kahupay dili ka- 17 ang akong mga adlaw gimub-an
hatagan; karon;
ug kon dili ko mosulti, ug ako sa lubnganan hulaton.
dili makuhakuhaan ang akong kasakitan. 2
Gilibotan ko sa mga mabugalbugalon;
7
Diyos ko, gilisudlisod ko nimo pag-ayo! Ang akong mga panan-aw nagdulom;
Ang tibuok kong kinabuhi gigun-ob nimo! puno sa kapaitan ang akong kagabhion.
3
8
Sa mga kunot ako karon puno, Tagoi sa imong kiliran,
ug nagsaksi sila batok nako! O Diyos ang akong kasigurohan.
Ang akong kayagpis karon Wala nay buot kanakong mangamahan;
gimatuod pod sa akong nawong. sa akong mga higala dili na ko tabangan.
4
9
Gibitasbitas ko sa Diyos sa iyang kapu- Sa katarongan, imo silang gibutaan;
ngot; mao nga dili na ko nila buligan.
5
ang iyang mga ngipon batok nako gika- Kinsay motabang kon ang anak nangi-
got; nahanglan?
Sa pagharihari ang akong mga kaaway Ang akong gidangatan gihulagway nila
miyuhot. nga daotang kapalaran.
6
10
Sa tumang pagdumot gihiwian ko nila. Nahimo ang pagya alang sa tanan,
Ila kong gisagpa ug batok nako sila nag- Ako ang tawo kansang nawong gilud-an.
7
kahiusa. Sa kaguol ako sa akong mata naha-
11
Gitugyan ko sa Diyos sa mga daotan; lapan;
unya giitsa sa kamot sa mga tampalasan. Ang tibuok kong lawas gianinohan.
8
Kini sa mga tarong nalisangan; Is
12
Maayo man unta ang tanan, 52:15
Ug sa maayo giyubit ang daotan.
apan iya kong giwataswatas, 9
Ang tarong lig-on sa ilang gilaktan;
gigunitan ug unya gipikaspikas.
Dihang nahimo ko niyang ig-anan; ug linis kaayo ang ilang binuhatan.
10
13 Apan sigi, balik diri kamong tanan;
sa iyang mga pana ako gipuntingan;
kay walay usa ninyo nga may kaalam.
sila sa nagkalainlaing direksyon nag- 11
Natapos na ang akong mga adlaw,
gikan;
sa walay kukaluoy ang akong kilid niini nahugno pod ang akong mga laraw.
gidutlan; Ang sa akong kasingkasing gihanduraw,
nagsamuksamok nako sa gabiig adlaw.
ug sa akong apdo ang yuta naawasan. 12
14 Kining mga tawhana nagsulti
Sama sa usa ka sundalo iya kong nga adlaw kuno, apan diay gabii;
gipakamang, ang kahayag sa kangitngit sama ra ni.
ang iyang pagnudnod nako walay hu- 13
Ang akong paglaom hain man?
nong. Ang akong panimalay akong lubnganan;
15
Panaptong sako sa akong panit akong gibukhad ko sa kangitngit ang higdaanan.
gibutang; 14
Tawgon ko ang kadunot nga “akong
ug sa abog gimudmod ko ang akong amahan,”
agtang. ang wati akong igsoon nga babaye ug
16
Namula paghinilak ang akong nawong; inahan.
ang akong mata nanglagom ug nalawom. 15
Ang akong paglaom hain man ni?
17
Apan sa akong kamot wala ang pasi- May tawo ba nga nakakita ini?
pala; 16
Manaog ba ni sa bung-aw sa kamata-
matinud-anon ang akong pangaliya. yon,
18
Gen O yuta, ayaw taboni ang akong dugo; o pagbalik sa abog kini kanako paku-
4:10
ayaw pahiloma ang akong pagbakho! yogon?
19
Gani ang akong saksi tua man sa
kalangitan; 1
Mitubag si Bildad, ang Suhita:
ug ang akong tigpanalipod tua sa kahitas- 18 2
Matapos pa ba ang binuang mong
an. sinultihan?
20
Miabot karon sa Diyos ang akong pag- Pagtarong kay unya, ato kining istorya-
ampo, han.
3
samtang sa iyang atubangan sa luha ako Nganong giisip mi nimo nga daw kaha-
nagpatulo. yopan?
JOB 18 900
18
Kwanggol ba god mi sa imong tinan- Sa kahayag ngadto sa kangitngit siya
awan? gihinginlan;
4
Ang imong kaugalingon sa kasuko gi- ug gipapahawa ining kalibotan.
19
kuniskunis mo. Wala siyay kaliwat sa iyang katawhan;
Biyaan ba gyod ang kalibotan tungod lang walay nahibilin sa kanhi niyang gipuy-an.
20
nimo? Sa kasadpan nalisang sila sa iyang
Lukahon sa nahimutangan ang bato. gidangatan;
5
Ang kahayag palongon sa daotan; nahadlok niya ang katawhan sa sidlakan.
21
Ang kalayong nagdilaab subhan. Sa kadaotan nimo kana ang dangatan;
6
Nagngiob ang iyang tolda; sa mga walay Diyos, kana ang sangpo-
napalong ang suga nga nagdan-ag niya. tanan.
7
Maluyahon na karon kaayo
1
ang lagsik nga lakang kaniadto. Mao ni ang gisulti ni Job:
Sa iyang mga laraw siya gitukmod; 19 2
Hangtod kanus-a ang inyong pag-
ug dihadiha siya nahisukamod. samuksamok?
8
Sa kaugalingong kabubut-on Pinaagi sa mga pulong inyo kong gidug-
Sa ibabaw siya mipaingon, mok.
Kon dili, sa gahong ba hinuon. 3
Kanapulo piloa nga inyo kong gibiay-
9
May lit-ag nga sa tikod mosignit. biayan;
may laang nga kaniya mobitik. Sa walay lipudlipod ako inyong gipana-
10
Sa yuta gitago alang niya ang mga mastamasan.
laang; 4
Kon ugaling ako ang may kasal-anan,
naghulat ang mga gahong sa iyang
agianan. akoa ra ni ug wala moy kalabotan.
5
11
Bisag asa ang kalisang kaniya moas- Kon batok nako mangandak mo sa
dang; inyong kaugalingon,
gihasol siya sa tanan niyang lakang. ug tungod sa katalagman inyo kong paka-
12
Sa iyang pagkahagsa naghulat ang ka- sad-on,
6
pildihan; hibaw-i ni: ang Diyos maoy nagduot;
Naninguha ni pag-angkon sa iyang kab- ug sa kasakitan siya kanako naglibot.
tangan. 7
Bisag nagsinggit kog inhustisya,
13
Ang iyang panit sa sakit gikutkot, Walay maminaw bisag kinsa.
ang iyang mga tiil giut-ot. Naghangyo ko nga unta panabangan.
Sa unang lakang ni kamatayon Apan dili intawon ni madunggan.
gidaginot. 8
Dili ko makalabang sa agianan
14
Layo sa iyang tolda wala siyay kasigu- kay kini god inalihan na man.
rohan; Ngitngit kay gisalimbongan.
gipalakaw padulong sa hari nga gikali- 9
sangan. Gihuboan ko niya sa kadungganan
Karon ang tolda ni bisag kinsa puy-an; ug sa akong purongpurong gisakmitan.
10
15
Human nga ang asupre gikatag sa Giwataswatas ko ug sa paglaom giku-
iyang pinuy-anan. haan;
16
Sa ilalom nangauga ang iyang kaga- hangtod nga nawad-an ko ining tanan;
11
motan; Iya kong gihupngan sa dakong kasuko;
sa ibabaw nalawos ang iyang kasa- ug giisip ko niya nga kaawayng dako
12
ngahan. Nagtukod og kanaoganan ang iyang
17
Nahanaw sa kayutaan ang iyang mga tropa,
handomanan. sa ingon sulongon na gyod ko nila;
Hikalimtan ang iyang ngalan dinhi sa kali- ug nagkampo sila, gilibotan ang akong
botan. tolda.

Sa akong karne makita ko ang Diyos
• 13
Gipalayo niya kanako ang akong kaigsoonan,
ug gipabulag sa hingpit ang kahigalaan.
14
Nagpahilayo ang akong mga paryenti ug kaubanan;

• 19.13 Si Job nahimutang taliwala sa Diyos lingban ug giayran sa mga paryenting walay
ug sa mga tawo, gitalikdan sa tanan. Kining balak nahimo sa pagtabang.
sa tudling 13 ngadto sa 22, naghisgot sa kaug- Apan wala damha nga moabot ta sa mahuk-
maon sa mga tigulang ug sa masakiton kinsa manong pulong ining maong ulohan, sa sentro
mibati nga wala nay kapuslanan ang kahimtang mismo ining basahon. Si Job midangop sa Diyos
sa napukang lalaki o babaye, gisalikway sa kati- isip iyang akto sa pagtoo. Sukwahi sa iyang mga
901 JOB 20

sa mga bisita ako ra pod ilang gibiyaan.
15
Nag-isip nako nga langyaw ang akong sulogoon;
16
Ako silang tawgon, apan dili ko nila tubagon;
bisan pa kon ang pangaliyupo akong ayuhon.
17
Alang sa asawa, baho ang akong gininhawa;
Alang sa kaigsoonan, ila kong inayran.
18
Nagyubit nako bisan ang gagmayng kabataan;
Dali! matud nila, himoon ta siyang kataw-anan!
19
Giayran ko sa tanan kong higala;
nakig-away nako ang akong mga hinigugma.
20
Panit ug bukog sa lawas na lang ang akoa;
ug nakaikyas ko nga lagos ray ang dala.
21
Akong kahigalaan, kaluy-i ko ninyo,
kay sa kamot sa Diyos gihampak ko
22 Slm
Ngano nga sama sa Diyos inyo kong gigukod? 27:2
Wala pa ba mo matagbaw sa akong unod?
23
Kon masulat pa unta kining akong mga pulong…
o mahipatik sa usa ka basahon…
24
o sa bato makulit ba hinuon!
Lev
25
Ang Manluluwas buhi, kini akong nasayran; 25:25
Ru
Ug sa kaulahian mobarog siya sa kalibotan. 4:4
26
Sa kaugalingong panit moadto ko unya.
Sa akong karne, ang Diyos ako siyang makita.
27
Sa kaugalingong mata, ako siyang makit-an;
Ako, dili lain; sa akong kasingkasing gipangandoyan!
28
Kon moingon ka: “Gukdon ta siya!
Mangita ta og sumbong batok niya.”
29
Kinahanglan nga inyong kahadlokan
Nga kamo sa pinuti sumbalikan.
Kon ang Diyos sa iyang kapungot,
sa inyong kasal-anan mosilot.
Inyo ra unya, nga masayran...
May hukom diay ug katarongan.

Zofar: Matapos ra ang daotan. kay akong gibati nga dili na nako ka-
1
Misultig sunod si Zofar, ang Naama- pugngan
20 tita:
3
nga maulaw sa nadungog nako nga
pagbadlong;
2
Giaghat ko pagtubag sa nagubot kong ug nagsibot ni nako aron ako gyod nga
kaisipan; tubagon.

pulong sa kahimangod, mipalain siya pag- nagpaabot sa kalingkawasan... ang importanti
ingon: Ang Manluluwas buhi, kini akong na- alang niya dili ang hukom sa Diyos o ang
sayran. kalaglagan sa kaaway o aron malabanan ang
Ang maong hustisya sa Diyos nag-aghat nga iyang katungod, apan aron makakita siya sa
mosulti siya, human ang tanan makapamulong. Diyos.
Sa makadaghan, ang Diyos magpaabot nga Lisod alang sa kristyanos pagdawat ining
mamatay una ang iyang sulugoon anha pa ma- maong pamahayag labi na kay walay hustisya
hatagig hustisya, apan sa kataposan, ang Man- dinhi nga nauban. Apan ang buot ipahayag dinhi
luluwas mabanhaw: Unya, sila sab makakita ug mao ang paglaom ni Cristo diha nga iyang
maminaw niya. naamgohan ang kamatayon nga nag-inusara ug
Apan si Job mismo dili usa ka dinaugdaog nga gitahan niya ang kinabuhi ngadto sa Amahan.
JOB 20 902
4
Nasayod ka ba gikan sa kakaraanan, Walay makaikyas sa bahanding gipani-
sa pagkahimutang sa tawo sa kalibotan? nguha niya.
21
5
Nga ang kadaogan sa mga daotan Iyang gihurot, walay nahibilin bisag usa,
hamubo lang; Busa, ang katigayonan dili magpabiling
ug ang kalipay sa walay Diyos daklit lang? iyaha.
22
6
Bisag sangko sa langit ang iyang garbo Taliwala sa kaharuhay naa ang kaba-
ug sa panganod naabot ang iyang ulo; lisa,
7
mahanaw ra siya sama sa multo. Ang kusog sa kapildihan nasingabot.
23
Dihang puno na ang iyang tiyan,
Kadtong nakakita niya
siya sa kasuko sa Diyos gihan-okan,
nangutanag hain siya.
8
ug sa mga udyong gipaulanan.
Sama sa damgo naglupadlupad siya 24
Samtang nakalihay siya sa puthawng
gilayon, hinagiban,
daw panan-awon sa kagabhion. naigo hinuon sa tumbagang gapasan.
9
Sa mata nga iyang nasugatan, dili na 25
Ang iyang likod sa bangkaw gitaroyan;
siya makit-an; Ang atay sa udyong gilagbasan.
dili na mohatag ang pinuy-anan og Nag-ilaid siya sa tumang kalisang.
kapasilongan. 26
11 Giandam ang hingpit nga kangitngit
Ang kalagsik sa iyang batan-ong lawas, alang niya
uban niya naghigda sa abog ug balas. gilamoy siya sa kalayo nga ang naghaling
12
Bisag tam-is sa iyang baba ang daotan; dili siya;
ug ubos sa dila iya kining gitago-an; ug mopaugdaw gyod sa tanan nga diha sa
13
bisag dili siya ini makaako pagluwa; iyang tolda.
ug iyang ipabilin sulod sa iyang baba; 27
Ipadayag sa kalangitan ang iyang ka-
14
ang pagkaon moaslom lang gihapon, daotan;
ug mahimong hilo sa iyang tiyan gilayon. Aron mobarog batok niya ang kalibotan.
15
Isuka niya ang masustansyang pagkaon, 28
Ang iyang balay anoron sa baha;
nga alang sa tiyan iyang gitulon; Sa adlaw sa kasuko sa Diyos, unya.
Ug sa iyang tiyan sa Diyos lugiton. 29
16
Kay ang hilo sa bitin iya nang nasup- Mao na ang dangatan sa mga daotan;
supan; Ang kabilin nga sa Diyos kanila gitugyan.
Ang bangkil sa kobra ang iyang mama-
1
tyan. Mitubag si Job:
17
Ang nagdagayday nga lana dili niya 21 2
Pamati mo sa akong isulti kaninyo;
makita ug mao ra ni ang makahupay nako kaayo.
3
Ug wala poy dugus ug gatas ang mga Pailob lang og dyotay samtang magsulti
suba. ko;
18
Iuli niya ug dili pahimuslan, pagkahuman makabugalbugal na mo.
4
ang bunga nga iyang gihagoan. Ang tawo ba god ang akong gimud-an?
19
Kay gidaugdaog man niya ang kataw- Nan nganong dili man ko sa pailob mahut-
han; dan?
5
ug sa mga balay iya silang giilogan, Tan-awa ko ninyo, ug unya, pangaku-
inay sa pagtukod ini iya silang tabangan. gang.
10
Ang mga biktima sa iyang mga anak, taboni ang inyong baba, bisag kadyot
bayran; lang.
6
Sa iyang kamot sila sa mga bahandi ulian. Masamok gyod ko matag panahon
20
Dili matagbaw ug mapuno, nga kini akong hunahunaon;
Ang iyang kahangol ug kadalo. ug ang akong lawas mangurog dayon.

Job: Mas maayo pa diay ang linalang sa daotan!
Jer •7
Nganong milungtad man ang mga daotan?
12:1
Mal
3:15
sa pangidaron ug sa gahom sila gidugangan.
8
Milambo ang ilang kaliwatan;
ang paryenti ug liwat midaghan…

• 21.7 Makita sab dinhi ang samang re- daotan nga mauswagon, nasukwahi man unta sa
klamo ni Jeremias 12:1 ug ang mga pangutana hustisya sa Diyos. Tinuod ba ang madungog
sa Salmo 73. Diha sa Daang Testamento bation nato usahay nga ang kamatayon kinatumyan sa
og kalibog ang mga tarong nganong may mga
903 JOB 21
9
Mga panimalay malinawon, walay gikahadlokan,
walay Diyos nga mopahamtang nila sa kapaitan.
10
Ang toro nilang baka maayong mangupa ang tanan;
ang ilang bayi manganak ug dili ni makuhaan.
11
Nagduladula ug nagdalaganay ang ilang kabataan,
daw nating mga karnero ug kaosahan.
12 Is
Nanganta sila ug naglingawlingaw, 5:12
Sa tunog sa plawtag alpa nagsayawsayaw. Am
6:5
13
Sa adlaw-adlaw nagpuyo sila nga malipayon;
nagpadulong sa Seol nga malinawon.
14
Hinuon, silay nag-ingon sa Diyos nga ila siyang papahawaon;
Wala silay tinguha nga sa pamaagi niya makakat-on.
15
Kinsa ba kuno ang Makagagahom nga ila mang alagaran?
Sa ilang pagpangamuyo Niya unsa may kapuslanan?
16
Bisag layo sa Diyos ang hunahuna sa daotan,
Anaa sa ilang kamot ang kabulahanan.
17
Ang ilang mga suga kapila palonga? Jer
25:10
Ang katalagman kapila moabot nila?
Kapila sila sa kasuko sa Diyos paphaa?
18
Kapila sila sa unos daw uhot kusokusoha? Slm
1:4
sa kusog nga hangin sama sa tahop sila gipalidpalid ba?
19
Dili igo ang kasal-anan sa daotan Ex
20:5
nga sa iyang mga anak bayran; Dt
24:16
Siya gyod ang magbayad sa iyang kasaypanan. Ez
20 18:4
Ang iyang mata magsaksi sa iyang katalagman;
dimdimon niya ang kasuko sa Labing Gamhanan.
21
Inigkamatay niya, magpulos pa ba ang kabalaka,
sa nahibilin niyang sakop sa pamilya?

22
Ang Diyos sa kahibalo ba katudloan, “Ang pinuy-anan sa prinsipeng halang-
siya nga naghukom bisan sa kinatas-an? don, hain man?
Slm
23
Dunay tawo nga sa iyang kahimsog Hain man ang tolda sa tawong daotan?” 73:5
mamatay; 29
Wala ba ninyo mapangutana ang tig-
Maayog lawas ug ang iyang kinabuhi ha- biyahe,
yahay. o wala ba ninyo masabti ang ilang gi-
24
Bus-ok ang iyang hitsura, puno sa kasi- panulti:
30
gurohan; nga ang tawong daotan naluwas sa Lc
Daghan ug timgas ang uyok sa iyang iyang katalagman, 16:22

kabukogan. ug sa adlaw sa kasuko sa Diyos wala siya
25
Ang lain na man, mamatay taliwala sa itugyan.
31
kapaitan; Kinsay motulisok niya sa iyang himoon
Walay dyotayng kalipay nga iyang napa- Kinsay manimalos sa iyang buhaton?
32
himuslan. Dihang dad-on na siya sa lubnganan,
26
Apan parehas silang duha, abog ang ang dapit nga iyang lubngan gibantayan.
33
gihigdaan. Tam-is alang niya
nagtupad sila ug sa mga wati gikom- nga ang yuta humok na.
birahan. Imong makita sa iyang luyo
27
Sa inyong hunahuna hingpit ang akong ang nagsunod nga mga tawo.
kasayoran; Sa iya pod nga inahan ang prosesyon sa
ang inyong mga laraw ang tanan akong katawhan.
34
nahibaloan. Inyo ba kong hugawon
28
Nag-ingon mo: Sa paagi ninyong buangon?
JOB 21 904
16
Human sa gipanulti ninyong daghan, Silang tanan gihipos gilayon,
Pulos bakak ang akong nadunggan. Bisag wala pa moabot ang panahon;
Elifas: Mapuslan ba sa Diyos ang tawo?
Ang ilang baroganan gibanlas dayon.
17
Giingnan nila ang Diyos: “Pahilayo
1
Mitubag si Elifas, ang Temanita: namo!
22 2
May kapuslanan ba ang tawo alang Ikaw nga Labing Gamhanan unsay imong
sa Diyos? mahimo?”
Ang maalamon lang ang kaniya may 18
Gipuno niya og mga maayo ang ilang
pulos kabalayan,
3
Mag-unsa man sa Diyos ang imong apan layo niya ang hunahuna sa daotan.
katarong? 19
Ang ilang kalaglagan sa mga tarong
• Kon wala kay kasaypanan, unsa alang nakit-an;
niya ang imong kapuslanan? Ila ning gikahimut-an
4
Tungod ba lang sa imong pagkamaki- samtang sa walay sala sila gikataw-an,
dyosnon ug miingon:
20
nga gibadlong ka ug sa hukmanan ikaw Unsa sa ilang bahandi ang nahibilin?
dad-on. Gikaon sa kalayo ang ilang kabilin.”
5
Dili ba dako ang imong kadaotan, 21
Pakig-uli sa Diyos ug pakigsabot niya,
Walay pagkatapos ang imong binua- kay molambo ka ini lang nga paagiha.
ngan? 22
Ang iyang gipahimangno imong dawa-
Dt 6
24:10
Bisag wala ka magkinahanglan ini, ton,
Ez gikuha nimo sa imong paryenti ang iyang pulong sa kasingkasing imong
18:12 ang ilang gipyansa nga kabtangan, tagoon.
ug sa sapot imo silang gihubo-an. 23
Pasayloon ka kon magpahilayo sa ka-
Mt 7
Sa giuhaw, nagdumili ka pagpainom, saypanan,
25:42
ug wala mo itunol ang pan sa gigutom. ug mobalik sa sabakan sa Labing Gam-
Is 8
Gipanag-iya sa may gahom ang kayu- hanan.
58:7
taan, 24
Isipon nimong abog, Mt
6:19
ug gibahinbahin sa ilang kaubanan. ang mga bulawang bugbog,
9
Gipapahawa nimo ang byuda nga walay ug ingog kabatohan
dala; ang mga Ofir nga bulawan.
ug ang ilo sa mga bukton gibalian mo sila. 25
Kay ang kagahoman nahimo man
10
Dili kahibudngan nga gilibotan mo siya nga imong plata ug bulawan
sa mga laang; ug oro nga magkidlapkidlapan.
ang kalit nga kalisang kaninyo makapak- 26
Ikaw, sa Makagagahom magmalipa-
gang. yon;
11
Sa kangitngit, gianod ka sa baha ug Ang imong nawong sa Diyos paatubangon.
gibutahan. 27
Mag-ampo ka niya ug iya kang dung-
Ecl 12
Dili ba ang Diyos labaw pa kay sa gon;
5:1
kalangitan? apan ang imong panaad imo gyod nga
Tan-awa unsa kalayo ang kinalay-ang tumanon.
28
kabitoonan! Magmalamposon ka sa imong gimbut-
13
Apan nag-ingon ka: an,
ang Diyos duna bay nahibaloan? ug modan-ag ang kahayag sa imong
Makahukom ba siya luyo sa kangitngitan. agianan.
14 29 Is
Wala siyay makita. Kay gipaubos man ang mapagarbo- 57:11
May bagang panganod nga nagtabon sa hon,
mata ug giluwas sa Makagagahom ang malu-
samtang sa arko sa langit naglakawlakaw yahon.
siya. 30
Ang walay kasal-anan iyang tubson,
15
Magpadayon ka ba sa karaang dalan kon hinlo ang imong kamot iya kang
nga gisubay sa tawong daotan? luwason.

• 22.3 Ang mga pakigpulong ni Elifas kapakyas pagtabang nila. Mao sab ni ang gipa-
nagbalikbalik: kon nag-antos si Job tungod ni mulong ni Jesus sa Mt 25:40; iyang gihukman sa
kay siya nakasala. Malagmit nanlupig siya sa way kataposang silot kadtong napakyas pagha-
isigkatawo bisan pa sa gipakita niyang kalig- tag og makaon ug mainom sa nanginahanglan.
dong. Apan tan-awa ang talaan sa mga sala nga
lagmit nabuhat ni Job, kanunay nga may kala- Ang komentaryo sa tudling 29 ngadto sa 30
botan sa pagdaugdaog sa mga kabos ug sa mabasa sa Is 2:6-22.
905 JOB 24
• 1 Mitubag pagbalik si Job ug namu- tungod sa iyang pagsulay, naingon kog
23 long: bulawan.
11
2
Pait ug masuk-anon ang akong mulo, Kanunay kong gisubay
unsaon ko pagpugong sa akong agulo? ang dalan nga iyang gihan-ay;
3
Kon nasayod pa ako asa ko siya makit-an; gisunod ko, wala mosimang,
Kon makaadto pa ako sa iyang gipuy-an; ang iyang mga lakang.
12
4
Dad-on ko ang kaso sa iyang atuba- Wala ko mobiya sa imong kasugoan.
ngan, Sa kasingkasing ang pulong mo akong
ug ihikyad ko ang tanan kong katarongan. gitamdan.
13
5 Apan kinsay mosupak sa iyang
Ang iyang tubag akong mahibalo-an
desisyon?
ug ang iyang ipanulti akong masabtan.
6 Sa gitinguha niya nga iyang buhaton?
Tingalig makiglantogi ug masuko siya, 14
Tumanon gyod niya ang iyang gika-
Apan ang akong punto masuta ra niya; hukman,
ang maangayong husay madawat ko ra. lakip ang mga laraw nga ako iyang tagan-
7
Ang but-an mangatarongan niya didto, an.
ug sayod ko nga makadaog ang akong 15
Maong ako gyong gikalisangan
kaso. ang paghunahuna ining tanan.
8
Wala ko siya makit-i sa sidlakan; 16
Sa kaisog ako sa Diyos gikuhaan;
ug wala gihapon siya sa kasadpan, ug sa Makagagahom sa kahadlok ako
9
Gipangita ko siya sa amihanan; gihatagan.
ako pod nga gisusi ang habagatan. 17
Ang kangitngit wala nako makapahi-
10
Apan ang tanan kong binuhatan iyang lom
nasayran; ni nagtabon nako ang bagang dag-om.

Nganong dili mangutana ang Diyos?
• 1 Nganong dili niya pakisayran
24 kining mga hitabo nga tanan?
Nganong dili man mamatikdan,
sa matoohon ang iyang kaangayan?
2
Ang mga mohon gikuha sa mga daotan; Dt
19:14
gitugway nila ang kinawat nga kahayopan.
3
Ang asno sa mga nailo giabog nila, Dt
24:17
ug giagaw ang baka sa mga byuda.
4
Gituklod ang way nahot sa daplin sa dalan
ug gipugos pagpatago ang kabos nga katawhan.
5
Sama sa ihalas nga mga asno sa kalibotan,
nanglakat ug nangitag tukbonon ang katawhan,
manrabaho ang kabos hangtod sa kagabhion
pagpangita alang sa kabataan og pagkaon!
6
Magtigom silag kompay sa kaumahan,
manghagdaw sa parasan nga ila sa daotan.

• 23.1 Gisubli ni Job ang iyang gipamulong: daugdaog. May pipila ka propeta nga mas kus-
mao ni ang naghasol kanunay sa mga diyosnon, ganong nagpadayag ining kabangis nga
nga ang Diyos kanunayng nagbantay samtang dili mahimo sa tawo batok sa isigkatawo.
ta siya makita. Nahatagan na kinig komentaryo sa
ulohan 7: gipakapersona ni Job ang wala makaila Tinuod ang giingon ni Job nga ang kabos
ni Cristo ug wala makabati unsa kamaayo ang nagtago. Kulang ang pagpakabana alang sa
Ginoo sa mga tawong nag-alagad niya nga mga biktima sa gubat ug naalaot sa pagpahimu-
mahigugmaon. Ang samang pagsupak makita los sa kusog. Ang tanang kanasoran mitago sa
gihapon sa daghang tawo karon nga walay pag- mga kabos ug ang adunahan nagpuyo nga hinu-
too: supak sila sa Diyos nga kanunay lang nagban- log sa mga kabos (lahi ang ilang palibot ug
tay sa ilang mga sayop aron sila silotan. kasilinganan ug kalingawan) mao nga dili nila
ikahinagbo ang mga kabos ug sila walay pagpa-
• 24.1 Dili ni tiaw nga pahamtang batok sa kabana. Apan kining tanan bale wala kon wala
Diyos kinsa nagpakahilom lang sa grabing pag- pa kaha sila kalimti sa Diyos.
JOB 24 906
Dt 7
24:12 Hubo inigpanghigda, sa kapit-os nagpuyo sila
Nangurog sila sa katugnaw inigkagabii na.
8
Mahumod sila sa ulan,
manago sa kabukiran ug sa kapangpangan,
kay wala man silay kapasilongan.
9
Ang mga batang walay amahan
gilabni gikan sa mga dughan,
gikuha ang masuso sa way kabtangan
aron ang ilang utang kabayran.
10
Kay wala may mga sapot,
hubo silang naglibutlibot.
samtang nagdala sa binangang abot.
Ang ilang mga tiyan nagpunayg kagutkot.
11
Nagdugmok silag olibo sa galingang bato,
ang ilang gitumban intosan sa bino,
apan giuhaw gihapon sila pag-ayo.
12
Sa syudad, ang mga himalatyon nagpadaghan,
Naninggit sa pakitabang ang mga samdan,
apan sa Diyos dili sila patalinghogan.
13
Ang mialsa batok sa kahayag daghan,
wala masayod sa ilang agianan,
ug dili sila makapabilin sa iyang dalan.

• 14 Diha nga ang kahayag nawala, 20
Unya, sa nag-umol niya nga sabakan
ang mga mamumuno nangguwa, siya malimtan;
aron ila dayong mapatay dili mahinumdoman sa tawong daotan;
Ang mga kabos ug sinalikway. bughaon sama sa kahoyng natumba,
21
15
Naghulat sa kilumkilom ang mana- Sa babayeng walay anak motukob sila
napaw dili mopakitag kaaghop sa byuda.
22
sa pagtoo nga walay mata nga nagtan- Apan mobarog batok nila ang Makaga-
aw. gahom,
Sa gabii, naglakawlakaw ang tulisan ug ang nagpakagamhanan, ilang guyoron.
23
ang iyang nawong gimaskarahan. Siya mohatag tingalig kasigurohan,
16
Nangandam paglungkab aron maka- apan ang iyang mata naniid sa agianan.
24
sulod, Sa makadyot siya tuboyon, apan ma-
Samtang ang palibot ngitngit pa ug ngiob. hanaw ra dayon;
kay sa kahayag kining mga tawhana wala sama sa sagbot malawos ug sunogon.
makaila, Sama sa uhay sa humay,
sa adlawan, kini sa ilang gipuy-an nanira. sila galabog hinayhinay.
25
17
Ang buntag ang labing ngitngit nilang Kon masayop ko, kinsay mopamatuod
panahon ini?
Busa, silang tanan niini mahadlokon. kinsay dili manumbaling sa akong gisulti?
18
Ang daotan: bula ibabaw sa katubigan,
gitunglo ang kaugalingon sa kayutaan; • 1 Unya, mitubag si Bildad, ang Su-
walay moadto sa ilang parasan. 25 hita: 2 Sa Diyos ang paghari, angay
19
Ingon sa hulaw, sa init ang yelo tunawon siyang katahaan.
Mao sab ang makasasala, sa Seol lamo- Siya ang nagpabarog sa kalinaw didto sa
non, kahitas-an.

• 14. Kini nga parapo morag wala mahimu- • 25.1 Mitanyag si Bildad og bag-ong paagi
tang sa hustong lugar. Ang Diyos sa kahayag sa pagtan-aw sa kaanindot sa kalibotan. Ang mga
mitugot nga anaay dapit sa kangitngit diin moli- tawo adtong panahona karaan pa kaayog pana-
hok ang mga anak sa kangitngit. bot mahitungod sa sinugdan sa kalibotan. Mitoo
Ang parapo 24:18 ngadto sa 23 angay untang pa sila sa kasugiran sa silingang mga nasod sa
ibutang human sa 27:23. mga Kananeo ug sa mga Kaldeo, diin alang nila
907 JOB 27
3 2
Maihap ba ang iyang kasundalohan? Giunsa nimo pagtabang ang mga luya-
Sa kahayag duna bay dili madan-agan? hon?
3
4
Atubangan sa Diyos may tarong ba nga Giunsa nimo pagtambag ang kwanggol?
tawo? unsang hunahunaa ang gitanyag mo sa
May putli ba nga binuhat, tan-awon ta mga mingol?
4
kuno… Alang kang kinsa kining imong gipa-
Sa usa ka babaye ba siya natawo? nulti?
5
Bisan ang bulan dili mohatag og silaw; Ang imong pulong, kang kinsang espiritu
Ug ang mga bitoon dili putli sa iyang kini?
panan-aw – 1
6 Mipadayon si Job:
unsa kagamay ang tawo… menos siya
sa langaw
27 2
Ingon nga buhi ang Diyos!
ug ang anak sa tawo… ubos siya sa Siya nga sa katungod kanako naghikaw;
kagaw. ang Makagagahom, sa kapaitan kanako
nagpatilaw;
3
• 5 Ang espiritu sa mga patay ilalom sa samtang may kinabuhi pa ko,
26 tubig nagkuray; ug naa sa ilong ko ang Diyosnong espiritu
4
Nangalisang ang tanan, ang akong ngabil sa bakak dili mamu-
nga tua sa maong pinuy-anan. long;
6
Ang Seol sa mata sa Diyos bantaaw; ni ang dila magsultig mga limbong.
5
Walay nakatabon sa dakong lim-aw. Dili ko makadawat nga ikaw makata-
7
Sa kahaw-ang gihatag kaniya ronganon,
ang amihanang kawanangan. ni ilimod ang akong katarong hangtod sa
Sa pagkawala gisang-at ang tibuok kali- kamatayon.
6
botan Ang katarong akong barogan;
8
Giputos niya ang tubig sa iyang kapa- Dili ko itugot nga niini ako makuhaan;
nganoran. Sa akong konsensya dili ko maulawan.
7
Bisan sa ilang gibug-aton dili sila ma- Pasagdi nga ang akong kaaway mahi-
busdikan. sama sa daotan,
9
Iyang gitabonan ang nawong sa bulan; ug ang kaatbang moingon nga akoy sad-
Sa ibabaw gikatag niya ang kapanga- an.
8
noran. Kay ang walay Diyos may paglaom pa
Pan 10
Ibabaw sa tubig nagdibuho siyag kapu- ba?,
8:27
nawpunawan – nga wala man siyay kalambigitan kani-
ingon silag utlanan tali sa kahayag ug ya?,
kangitngitan. ug sa iyang kinabuhi nakadawat gani
11
Mikurog ang tanang haligi sa kalangitan, siya?
9
ug sa makabungog nga pagbadlong sila Ang iyang pagtawag, sa Diyos ba kaha
nakuratan. paminawon
12
Gitin-aw sa iyang gahom ang kadaga- kon sa kagul-anan siya unya, hasolon.
10
tan; Maglipay ba siya sa Labing Gamhanan?
si Rahab, sa kaalam iyang nahampakan. ug sa kanunay iya ba siyang ampoan?
11
13
Ang kalangitan, sa hangin gihinloan. Mahitungod sa gahom sa Diyos, tudlo-
Iyang gituhog sa kamot ang halas an tamo;
nga buot untang moikyas. ang iyang pamaagi dili ko itago kaninyo.
12
14
Sa kadako sa iyang gahom kini mga Kamo mismo inyo unta ning nasaksi-
timailhan; han.
mga hunghong bahin niya nga atong ma- Nganong gamiton pa man kining haw-ang
batian. mga pinulongan?
13
Kinsay makasabot sa tunog sa iyang ka- Kini ang iganti sa Diyos sa palabilabi-
gamhanan? hon:
ang kabilin sa mga tawong madaugdao-
• 1 Unya, si Job miingon: gon,

ang uniberso gipahimutang sa mga dios, human Magbubuhat: nga ang Diyos maoy nagbuhat sa
nila buntoga ang mga mangtas sa kaguliyang. tanan sukad pa sa sinugdan ug gihimo niya kini
Dihay panahon nga ingon sab ini ang gipamulong pinaagi lang sa iyang pulong.
sa mga Judio; kontento sila nga gikutlo ang
kasugiran sa mga pagano bahin sa ilang mga dios • 26.5 Sa parapo 26 tudling 1 ngadto sa 4
ug gibalhin ngadto sa kadaogan ni Yawe sa naa nahamutang sa kataposang bahin ining
sinugdan sa kalibotan. Basaha sab sa Is 51:9. maong ulohan.
Ang unang ulohan sa Genesis nasulat pina- • 1. Ang buot ipasabot ni Job: unsa may
sikad ining maong kasugiran: hinoon nahas- kalabotan ining mga butanga sa tema nga gihis-
hasan na ang ilang pagsulat bahin sa Diyos nga gotan?
JOB 27 908

nga iyang nadawat gikan sa Makagaga- ingon ra sa payag sa iyang tigbantay.
19
hom. Adunahan siya sa iyang paghigda,
14
Bisag daghan ang iyang kabataan, apan pagbuka sa iyang mata,
pinuti ang ilang padulngan. ang tanan niyang bahandi mawala.
20
Dili sila makakaon og pan. Maadlaw, sa kalisang siya harasharason;
15
Ilubong sa pesti ang mga buhi pa; sa gabii sa alimpulos siya padparon.
21
ug dili magbangotan ang ilang byuda. Alsahon siya sa hangin gikan sa sidla-
16
Magbungdo tingali ang iyang salapi kan,
sama sa abog, mahanaw, napadpad sa iyang nahimuta-
ug ang sapot sama sa yuta magtipun-og. ngan.
17 22
Apan ang iyang tinipigan sa mga tarong Sa walay kukaluoy, hampakon siya sa
gamiton; katawhan,
ug ang salapi sa walay kasal-anan ba- bisag pa kon ang ilang kamot iyang
hinbahinon. likayan.
18 23
Morag lawalawa ang gitukod niyang Ila siyang gipakpakan ug gibiaybiayan,
balay bisag hain siya, ila siyang gisitsitan.

Gidayeg sa mga minero ang kaalam sa Diyos
• 1 May dapit diin ang plata minahon;
28 ug dapit pod diin ang bulawan tunawon.
2
Dt
8:9
Gikuha sa yuta ang puthaw;
ug ang mga mineral gitunaw.
3
Ang pagbuntog sa kangitngit, sa tawo gisulayan.
susihon niya ang yutang kinauyokan.
Ug didto sa halayong kangitngitan
ang bato sa kasubo iyang nakit-an.
4
Ang nagmina nga wala mag-ilhanay,
sa layong dapit sila mga sinalikway
didto sila naghago, didto nagkumbitanay
nagtabyugtabyog, walay kalipay.
5
Ang yuta nga gigikanan sa pagkaon,
giutingkay ang ilalom, daw sunogon.
6
Ang sapiro nga sa mga bato naggikan,
ug sa abog, ang balugbog nga bulawan;
7
Sa langgam-manunukob, dili sila matultolan;
bisan sa mata sa agila dili sila makit-an.
8
Walay mapagarbohong hayop nga nakatunob ini;
walay nag-ukoy nga liyon nga sa ibabaw miagi.
9
Giatraka sa tawo ang lag-it nga kabatohan;
giukay-ukay niya ang kailadman sa kabukiran.
10
Nagkubkob siya ilalom sa yuta og langob-agianan;
ang tanan ining bahandi nasuhid sa katawhan.
11
Nangita siya sa tubig, sa iyang tinubdan;
ug gidala sa kahayag ang butang tinagoan.
12
Ecl
7:24
Apan ang kaalam asa man makaplagan?
Bar Ang panabot, asa man ang iyang pinuy-anan?
3:15
13
Ang dalan sa kaalam sa tawo wala pa masayri;
sa kayutaan sa mga buhi wala ni makit-i.

• 28.1 Kining balak sukip ug palain human sa man sa kabukiran: bulawan, plata, mga ba-
binayloay ni Job ug ang iyang mga higala. tong mahalon. Apan kinsay mangita sa kaa-
Ang mga minero nasayod unsaon pagpa- lam sa Diyos? Susama ini ang mabasa sa Bar
ngita sa natago nga mga bahandi sa kailad- 3:15-30.
909 JOB 29
14
“Wala ni nako,” nag-ingon ang kailadman
ug ang dagat nag-ingon: “Dili ko siya kauban.”
15
Dili ni mapalit bisan sa labing maayo nga bulawan
ni sa gibug-aton sa pilak ang iyang bili matugbangan.
16
Ang bulawang Ofir dili makapalit ini;
bisan gani ang mahalong sapiro o onise.
17
Dili ni itandi sa kristal o bulawan
kay ang iyang bili dili gayod hitupngan
sa bisag unsang mga sudlanan nga bulawan.
18
Ang koral ug haspe ato lang ipagawas
Mas bililhon ang kaalam kay sa kinadak-ang perlas.
19
Ang topasyo sa Kus sa kaalam dili makatumbas.
Sa bisag unsa nga lunsayng bulawan,
ang iyang kabililhon dili hitupngan.
20
Asa diay ang kaalam maggikan?
Asa pod ang panabot makit-an?
21
Ang mga mata sa tanang buhi niini gihikawan;
Sa mga langgam sa kalangitan kini gitagoan.
22
Makaingon ang kamatayon ug kalaglagan:
“Kanang tanan amo nang nadunggan.”
23
Asa pangitaa ang kaalam, ang Diyos ra ang may kasayoran. Bar
3:32
mosuhot ang iyang mata sa dapit nga niini nahimutangan.
24
Pagtan-aw niya sa mga utlanan sa kalibotan;
pagkakita niya sa tanan ubos sa kalangitan;
25 Is
paghatag niya sa hangin og kusog 40:12
pagbutang niya sa tubig og sukod;
26
pagtakda niyag kinutuban sa ulan;
ug sa dalugdog ug kilat, agianan...
27
Ang kaalam iya dayong nakit-an.
Gitimbangtimbang niya kini,
unya, gihatagag dakong bili.
Natugkad niya ang sikreto ini nga, 28 sa tawo gisulti:
Ang kataha sa Diyos dakong kaalam;
Ang panabot paglikay sa daotan.
Gipahalipayan ko sa nakadungog nako
• 1 Mipadayon si Job sa iyang balak sa pag-ingon:
29 2
Kon makabalik ko sa nanglabayng mga bulan;
3
nga ako, sa iyang kahayag nadan-agan,

• 29.1 Sa mga ulohan 29 ngadto sa 31 mide- dong. Gisul-ob ko nga daw sapot ang kama-
pensa si Job sa kaugalingon ug iyang gidala ang tinud-anon… Nalipay si Job sa paghimog ma-
papel sa tarong nga tawo nga gikasinahan ug gibu- ayo. Tawo siya nga “tarong” ug nakamatngon ini
tangbutangan. Samtang gidibwenas pa ang tawo, ug gipasalamatan niya ang Diyos nga naghimo
gitamod siya ug gitahod, apan panahon nga abton niyang maayo.
siyag dimalas, lahi na ang pagtan-aw niya sa kadag- Wala ni kalainan sa hustisya sa mga Pariseo.
hanan. Kay naay natagong batasan sa tawo nga Matinahoron siya sa Diyos nga layo, ug naningka-
mag-aghat niya pagpangitag katarongan panahon mot nga mahimong ligdong, buotan ug tarong
sa kalisdanan, sa samang higayon maaghat sab atubangan sa mga tawo ug iya ning gi-pangham-
siya pagsaway sa sayop sa uban nga gidimalas. bog. Apan sa kataposan kining tanan bale wala
Ang tanghaga ini – ang depensa ni Job mao na atubangan sa Diyos, kay sa hilom nahimo siyang
hinuon ang nagbutyag sa mga mansa sa kalig- karibal sa Diyos.
JOB 29 910

latas sa kangitngitan nga akong gilaktan.
4
Kon makabalik ko sa akong kabatan-on,
kanus-a, ang panalangin ako pang naangkon:
ako ug ang tibuok kong panimalay…
kay ang Diyos, kami nagkahigalaay…
5
kanus-a, ang Makagagahom kanako nag-uban;
ug sa akong mga anak ako gialirongan…
6
Kanus-a gihugasan ang akong tiil sa gatas;
ug ang lana sa olibo sa mga bato pa nag-agas.
7
Inig-adto ko sa ganghaan sa syudad;
ug sa plasa ako magtuyhadtuyhad;
8
Lev
19:32
mopadaplin ang mga lalaking batan-on;
ug ang mga hamtong manindog gilayon.
9
Dili mangahas pagsulti ang kadaghanan;
Ang ilang mga baba sa kamot gitapin-an.
10
Ang mga prinsipe mangahilom dihadiha;
sa alingagngag mitapot ang ilang dila.
21
Naghulat sila ug naminaw nako,
nagpaabot sa akong pahimangno.
22
Wala silay timik, kon ako na ang misulti;
Dt nadungagan ang kadasig bisan pa ini.
23
32:2 Nagpaabot sila nako ingon sa ulan;
ila ning giinom daw gikan sa tuboran.
24
Ako silang gipahiyoman,
daw dili ni nila matoohan.
Ako silang gipasiplatan,
walay nakawang ining tanan,
kay ila kong gipasalamatan.
25
Gipalabi ko ang ilang gusto, isip pangulo,
uban sa tropa, sa dapit sa hari ako mipwesto.
Bisag diin ko sila dad-a,
ang tanan, tua gyod sila.
11
Ang nakadungog nagtawag nakong bulahan;
ug ang nakakita nako ila kong gisundan.
12
Ang kabos ug ilo akong gitabangan;
Gihatagan ko sila sa ilang kaluwasan.
13
Sa makalulu-oy ako gipanalangingan,
Ang byuda, sa kalipay akong gihatagan.
14
Gisul-ob ko nga daw sapot ang kamatinud-anon;
Akong kupo ug turban, ang kamakataronganon.
15
Sa mga buta, ako ang ilang mata;
sa bakol, ako ilang tiil.
16
Amahan ko sa nanginahanglan,
sa dumuduong, ila kong manlalaban.
17
Gibalian ko sa apapangig ang nagdaugdaog;
ang tinukob sa ilang ngipon akong giilog.
18
Sa akong hunahuna ako nakaingon:
“Mamatay ko sa balay kong kaugalingon.
911 JOB 30

Sama sa lugas sa balas ang kadaghan
sa akong adlaw dinhi sa kalibotan.
19
Moabot ang akong gamot sa katubigan
sa tibuok gabii sa yamog gihamogan,
ang tanan kong kasangahan.
20
Magpabiling lunhaw ang akong kahumayan;
kanunayng lig-on ang pana nga akong gikuptan.”

1 15
Nahimo kong kataw-anan manghod Nagpasulabi kanako ang akong gika-
30 kaayo nakong katawhan lisangan,
kansang ginikanan dili gani angayan, gipadpad sa hangin ang paglaom kong
nga makigtipon sa mga iro kong nag- tuman;
ambahan. sama sa panganod nahanaw ang akong
2
Sa ilang bukton dili ko matabangan kahilwasan.
kay sa ilang kusog kini sila nawad-an.
nadaot sa gutom ug sa uban pang kaku- • 16 Karon, ang akong kinabuhi naghi-
langan. nayhinayg katun-as;
3
Nanuroy sila sa nag-ugang kalibotan; tungod sa mga adlaw sa kasakit ug pag-
4
nanguhag parat nga tanom gikan sa antos nga taas.
17
kalibonan; Dili ko makapahulay tungod sa akong
ang ilang pagkaon gamot sa daw silhig kasakitan;
nga katanoman. Nagkutkot sa akong lawas lagbas pa sa
5
Gipapahawa sila sa ilang katilingban kabukogan.
18
unya, giisip na lang nga kawatan. Sa iyang gahom ang akong sapot sa
6
Napugos sila pagpangitag kapuy-an Diyos gigunitan,
sa langob, sa pangpang ug sa kalugotan. unya, sa akong kwelyo sa kupo iya kong
7
Nagdagandagan sila sa kasagbotan; gilikosan.
19
ug nanuksok sa kalibonan. Giitsa ko ngadto sa lapok;
8
Apan gipapahawa sila sa kayutaan ug sa abog didto na ako gitapok.
20
Kay sila mga talamayon man; O Diyos ako kanimo nagtawag,
walay buot nga katawhan. apan wala ka nako motubag;
9
Apan karon sa ilang anak ako gipaka- nagbarog ko ug kanimo nagpaantaw;
ulawan; apan igo lang ko nimong gitan-aw.
21
Nahimo kong pagya nilang tanan. Sa dakong kabangis imo kong gibato-
10
Sa walay ukon-ukon sa nawong ila kan;
akong gilud-an; Gidaugdaog sa imong kamot nga kusgan.
22
Nagpahilayo sila nako, ila kong giayran. Gituboy ko nimo ug sa hangin gipasa-
11
Sa ilang panan-aw ako sa Diyos gipa- kay;
kaulawan; hangtod nga ang unos kanako miukay-
Wala silay pugongpugong sa akong atu- ukay
bangan. ug sama pod sa ulan ako mibuhagay.
23
12
Mitungha sa akong tuo ang mga samo- Nga imo kong pakamatyon, kini akong Ecl
nasayran; 12:7
kan,
nagbutang og lit-ag, naghimog mga agi- kay sa kinabuhi mao man ni ang danga-
anan, tan.
24
ang pag-asdang unya nila nga ilang gian- Sa akong kamot batok sa kabos, wala
daman. ko mobakyaw,
13
Batok nako misulong sila pagsinggit niyag pakitabang sa iyang ka-
ug walay makapugong nila; kuyaw…
25
14
Unya, midasdas sila, nangguho sa mga Wala ba ko maghilak alang sa nagsa-
kal-ang, mok;
nangabot nga daw balod taliwala sa kagu- Wala ba ako masakit alang sa alaot?
26
liyang. Nagpaabot ko sa kabulahanan,

• 30.16 Ang nagtudlo sa dako natong bahin, samtang bation pa sa tawo nga siya ra
panginahanglan nga moabot na ang Anak sa mismo ang makahimo sa kaugalingon nga hing-
Diyos. Samtang ang Diyos dili mopadayag sa pit ug tarong, dili niya masinati ang iyang pagka-
kaugalingon, dili kalikayan nga ang tawo mag- anak sa Diyos, ni mabati diha niya ang panala-
duhaduha ug lagmit mosukol niya. Sa laing ngin sa Diyos.
JOB 30 912

Apan midangat nako ang kadaotan; kay ipadayag ko ang akong kasakitan.
29
diha nga sa kahayag ako naghulat, Ang milo mahimo kong kaigsoonan
ang kangitngit kanako miabot. sa mga ngiwngiw ako nag-uban-uban.
27 30
Ang akong kasingkasing hubo sa Nangitom ug nangauphak ang akong
kalinaw, panit;
Kay kanako midangat man ang adlaw nasunog ang akong lawas sa hilanat nga
nga ako sa kaalaot gikutaw. pait.
28 31
Kay wala na mosubang ang adlaw; Nagmasulob-on ang huni sa akong
ako sa kadulom na lang naglakawlakaw. alpa;
Mobarog ko taliwala sa katawhan, danguyngoy ang tunog sa akong plawta.

Makakaon ba ko sa kalan-on nga ako rang usa?
Sir • 1
Naghimo kog kasabotan sa akong mga mata,
9:5
31 sa dili pagsud-ong bisan sa usa ka dalaga.
2
Unsay gipadala sa Diyos gikan sa kahitas-an,
Unsay ang kabilin gikan sa Labing Gamhanan?
3
Dili ba, ang pagkalaglag man sa daotan,
ug ang kasakit sa ngil-ad og binuhatan?
4
Wala ba siya makakita sa akong giagian,
wala ba niya ipha ang lakang ko nga tanan?
5
Nagsubay ba sa bakak ang dalan kong gilaktan?
Nagdali ba ang akong tiil aron malimbongan?
6
Hinaot nga timbangon ko sa Diyos sa kaangayan;
Aron iyang masayran, nga nakabaton kog katarongan.
7
Kon ang akong lakang sa agianan nawagtang,
ug ang kasingkasing sa gitinguha nasimang;
kon ugaling namansa ang akong kamot
8
Nga lain ang mokaon sa natanom ko, ako manghinaot,
ug laglagon sa Makagagahom ang tanan kong abot.
Pan 9
6:25
Kon ugaling sa lain pa gyod nga babaye
ang akong kasingkasing nadani,
kon naghupohupo ko sa silingan, bisag kinsa siya,
10
nan, tabanon unta sa lain ang akong asawa;
ug ang uban pang lalaki makigdulog niya.
11
(Krimen na nga kinahanglang silotan.
ug igo kaayo aron ako maulawan.)
12
Kalayo kining nagsunog ngadto sa kalaglagan;
nag-ut-ot sa akong kabtangan hangtod sa kataposan.
Ex 13
21:2 Kon ang sulugoon gihikawan ko sa hustisya;
kon batok nako may mga mulo siyang dala;
14
unsay akong buhaton kon sa Diyos paatubangon?

• 31.1 Naglantaw si Job sa kaugalingong Ang sala nga migula dihang nagsusi si Job
gawi sumala sa balaod sa Diyos sa Daang Tes- sa kaugalingon, mao ang mga diosdios (b. 26-
tamento: balaod sa kaayo ug kabuotan nga nag- 28): Ang tintasyon sa pagsimba sa bulan ug sa
sentro sa pagpakabana alang sa isigkatawo. Dinha adlaw isip mga dios. Hinuon gamay ra ni kon
sa sosyedad nga yano ra og kahimtang sa pagpuyo, itandi sa laing matang sa pagsukol sa Diyos:
kadtong maswertihan nga walay nagkulang sa ki- Sa pagpahimulos sa tawo pagpuyo sa tumang
nabuhi dunay obligasyon pagpaambit sa mas ala- kaluho, hikalimtan ang trahedya sa kalibotan
ot pa nga kaigsoonan. Ang labing grabi nga sala diin siya gitawag aron pagpalambo sa pag-
mao ang kakulang sa katilingbanong pakig-uban. inigsoonay.
913 JOB 31

Kon ako iyang tawgon aron paasoyon?
Unsay kaniya akong ikasugilon?
15
Dili sila ubos nako,
sila sab giumol sa sabakan
sa Diyos nga nagbuhat nato
dinha sa atong mga inahan.
16
Ang mga kabos, duna ba koy gihikaw nila?
Gipasagdan ko ba nga magluya ang mga byuda?
17
Nagkaon ba ko nga ako lang usa,
Wala ba nako ang mga ilo paambita?
18
Sukad sa akong kabatan-on
nag-alima na ko kanila.
Gikan sa sabakan sa akong inahan,
giagak ko ang mga byuda.
19
May nakita ba ko nga nagkurog ug gitugnaw,
nga unya, namatay nga pinasagdan ug nahanaw?
May tawo bang nagkurog, alaot, ug hubo,
20
nga sa kinasingkasing wala manalangin nako
tungod sa kainit sa kupo nga delana
nga akong gihatag niya?
21
Kon akong nabakyaw ang kamot batok sa ilo,
nga misalig sa gahom ug implowensya ko;
22
Nan ang akong mga abaga unta tangtangon,
ug ang akong bukton balion.
23
Kay ako intawong gikalisangan,
ang gikan sa Diyos nga katalagman,
ug wala koy buhaton,
pagbatok sa iyang kahalangdon.
24
Kon misalig pag-ayo ko sa bulawan,
o nangita ba inig kasigurohan;
25
kon ugaling ako nagpasigarbo kay ako dato,
o tungod sa kapalaran ang kalamposan naako;
26
Kon ang kasidlak sa adlaw akong gitutokan;
o gitan-aw ang tahom nga kahayag sa bulan;
27
unya, sa ilang kaanyag nadani ko nila;
ug sa akong isigkapalad gihugpong ko sila,
timailhan ni sa kalunsay sa akong pagsimba;
28
dagko kining kasal-anan nga hukman
kay ang pagtoo sa Diyos akong gitalikdan.
29
Nalipay ba ko sa daotang kapalaran, Pan
24:17
nga sa akong mga kaaway naangkonan?
30
Wala ko pasagdi nga ako makasala
sa pagtunglo niya sa akong baba.
31
Nakaingon ang kaubanan ko sa panimalay: Is
58:10
Ang wala makakaon sa unod ni Job, kinsa diay?
32
Walay dumuduong nga nagpalabay Gen
19:2
sa kagabhion dinha sa kadalanan;
alang sa nagpanaw kanunayng gibuksan
ang mga pultahan sa akong gipuy-an.
JOB 31 914
38
Kon ang kaumahan nagsinggit batok kay nahadlok ko nga sa katawhan ako
nako, yubiton.
35
ug ang iyang mga tudling kusog nga nag- Hinaot nga may naminaw sa akong
bakho; hangyo!
39
Kay sa iyang abot ako siyang gikawatan; Ang Makagagahom patubagon nato!
human ko patya ang tag-iya sa walay Ang namasangil pasulata sa sumbong
katarongan; batok nako!
40 36
pasagdi nga ang manubo inay sebada, Ako gyod kining isablay sa may abaga
kasagbotan. ko,
33
Tungod sa akong tawhanong kahuyang, o akong gamiton para bugkos sa akong
ako bang gitago ang akong kasal-anan? ulo.
37
Ug ang akong kasaypanan sa matag-usa ko ka lakang asoyan ko
sa kasingkasing gitipigan? siya;
34
Nagpakahilom na lang ko sa akong ug sama sa prinsipe mosugat ko niya.
kaugalingon, Dinhi matapos ang pakigpulong ni Job.

IKADUHANG BAHIN: NAGPATALIWALA SI ELIHU
• 1 Pagkakita nila nga wala gyod ma- 11
Naghulat ko, ang inyong gipanulti
32 tarog ang pagtoo ni Job nga dili siya akong nadunggan;
sad-an, wala na mosulti ang tulo ka tawo. naningkamot mo pag-ayo pagpangataro-
2
Apan si Elihu, anak ni Barachel, ang Buzita, ngan.
sa banay ni Ram, nasuko ni Job. Kay nanga- 12
Sa tibuok kong pagtagad kamo akong
tarongan man ni atubangan sa Diyos. 3 Nasuko gihatagan.
sab siya sa tulo ka higala. Kay na-pakyas sila Apan wala mo makapakita nga si Job
sa pakiglangtogi. Wala nila kondenaha si Job. may kasaypanan,
4
Apan naghulathulat lang siya sa iyang walay usa nga nanghimakak sa iyang
higayon. 5 Paghunong nila sa lantogi, misilaob pangatarongan.
ang iyang kasuko. 6 Busa namulong si Elihu, 13
Ayaw pag-ingon: “Ang kaalam nakita
anak ni Barachel, ang Buzita: nimo;
Ang Diyos, ang kanamo nagtudlo dili ta-
Batan-on pa ko ug tigulang na mo;
busa, nataha ug nahadlok ko ninyo. wo.”
14
Wala ko mangahas pagsugilon Ang inyong pakiglantogi dili ko ipada-
sa akong nahibalo-an gilayon. yon;
7
Naghunahuna ko: “Mosulti ang may ni sa inyong pangatarongan si Job akong
pangidaron, tubagon.
15
ang mga magulang motudlo sa ilang Nangahilom sila tungod sa kaluya;
nahibaloan.” ug wala na silay ikatubag niya.
16
Is 8
Apan espiritu ni sa katawhan, Unsa pa diay ang gihulat ko,
11:2
Dn ang gininhawa sa Labing Gamhanan karon nga nangahilom na sila sa tago,
13:45 mopasabot niya sa tanan. ug nagbarog na lang nga walay kibo?
17
Klm 9
Dili lang sa hamtong ang kaalam gipa- Ipakita ko usab, ang akong kahibalo.
4:8 18
nag-iyahan, Kay sa mga pulong puno ko
ni ang tigulang ray makasabot sa kataro- ug nag-aghat kanako ang espiritu.
19
ngan. Ang bino nga nasulod sa botelya nahi- Mt
9:17
10
Busa, mosulti ko, ug paminaw gyod mo; sama nako,
pasagding mopakita ko sa akong kahi- sudlanan sa bino nga nabusdik sa ka-
balo. puno.

• 32.1 Ang pag-apil ni Elihu maoy misugod linibo ka paagi, ugaling wala nimo paminawa:
sa ikaduhang bahin sa basahon nga mas mubo 33:13-18.
kay sa una. Nasulti na ang tanan ug ang mga – Nawad-an kag paglaom dihang nag-antos
pakigpulong ni Elihu dili makapausab sa katapo- ka sa balatian, apan tingalig ang Diyos buot
san, apan duna siyay kaugalingong panglantaw mohatag nimog pagtulun-an: wala ka mosangpit
ug iyang gipangusgan ang pagtulun-an sa kaliho- niya samtang maayo ka pa: 35:8-13.
kan sa Diyos; ang daghang kahimtang nga Nakamatikod si Elihu nga naay hiwi sa kata-
morag dili tarong alang nato, mahimo diayng rong ni Job, apan wala niya ni maklaro. Iyang
tarong kon paladman pa ni pagtugkad: gisusi unsay sikretong mga sala nga lagmit na-
buhat ni Job. Ang tinuod mao nga kulang si Job
– Nangutana kag unsay sala nga imong nabu- sa pangginoo nga hustisya nga mao ang mapa-
hat, apan sigurong gipasidan-an ka sa Diyos sa ubsanong paghigugma sa Diyos.
915 JOB 33
16
20
Mosulti ko aron ang akong paminaw anang panahona, iyang buksan
hupayon, ang mga dalunggan sa katawhan.
buksan ko ang baba ug ako silang tuba- Gipahimangnoan niya sila
gon. sa paghadlok nila.
17
21
Walay usa nga palabihon ug dapigan Aron mapahilayo niya sa sayop ang tawo;
dili ko si bisag kinsa ulog-ulogan. ug kapugngan sa pagpasigarbo.
18
22
Kon sa ulog-ulog ako pa maantigo, Ang iyang kalag sa bung-aw giluwas sa
Sa nagbuhat sa hangin gilabay na ko. Diyos;
ang kinabuhi nga dili sa pinuti matapos.
Nadungog mo ba ang pahimangno sa
19
Diyos? Ang tawo aron mahingpit iya sab nga
silotan,
• 1
Karon, O Job, paminawa ang sa mga kangutngot sa iyang higdaanan;
33 akong istorya; ug sa kanunayng pagsakit sa iyang kala-
Ang tanan gyod nakong isulti pamatia. wasan.
2
Anaa sa tumoy sa dila ang akong ipa- 20
Tungod ini sa pagkaon dili na siya ga-
mulong; nahan,
3
gikan silang tanan sa kasingkasing nga bisan ang labing lamian nga pagkaon
tarong, iyang giayran.
puno sa kahibalo, kamatinud-anon ug 21
Mikuyos ang iyang kaunoran;
kaligdong. nagbansiwag ang kabukogan,
4
Slm Ang espiritu sa Diyos nagbuhat nako; nga kaniadto dili makit-an.
104: 22
30 Sa gininhawa sa Labawng Makagagahom Nagkaduol sa bung-aw ang iyang kalag
ako nahimo. ug ang iyang kinabuhi hapit na malaglag.
23
5
Kon makahimo ka, imo kong tubagon; Kon ugaling may anghel sa iyang kiliran
ilatid ang imong pangatarongan dayon, nga sa Diyos mohangyo ug sa tawo mo-
Barogan mo kini gilayon. tabang,
6
Sama nimo, sa Diyos ako gikuha, sa husto ug angay iya ning tudloan,
gikan pod sa sama ra nga yuta. ug sa makausa iyang hatagan sa kaanga-
7
Busa, dili ko angay nga imong kahad- yan.
24
lokan; Maluoy ang Diyos ug moingon kaniya:
sa akong karga dili ka mabug-atan. “Gikan sa bung-aw luwason ko siya,
8
Apan nakadungog ko sa imong gipa- hikaplagan ko ang akong itudlo niya.”
25
nulti; Unya, ingog bata, ang iyang kaunoran
walay pulong nga wala ko madunggi. bag-ohon;
9
Miingon ka: “hinlo ko, walay kasal-anan; mahisama sa mga adlaw sa iyang kaba-
nga limpyo ug walay kasaypanan. tan-on.
26
10
Ang sayop unta kanako sa Diyos makit- Mag-ampo siya, tungod ini sa Diyos
an; siya kahimut-an.
ug ako nga kaaway niya iyang isipon. Ug maglipay siya kay ang nawong sa
11
Ang akong tiil iya untang kadenahan; Diyos iyang makit-an.
27
Moingon siya sa pagsaksi sa katawhan: Slm
ug bantayan ang tanan kong agianan.” 103:
“Nakasala ko kay gituis ko ang kataro- 10
12
Nasayop ka ini, ako kang sultihan; ngan; Rom
6:23
Ang Diyos mas dako pa kay sa katawhan. apan wala ko niya siloti sa kanako unta
13
Nganong magbagulbol pa man ka, angayan.
28
nga wala ka niya tubaga Giluwas niya sa bung-aw ang akong
14
Gipahimangnoan siya sa Diyos sa kalag,
unang higayon; ug gihatagag kinabuhi pagpahimulos sa
apan dili na niya usbon. kahayag.”
15 29
Sa damgo, sa panan-awon sa kagab- Kining tanan gihimo sa Diyos alang sa
hion, tawo
sa nahinanok na ang katawhan, sa makausa, makaduha, bisan pa gani sa
samtang nangatulog ang tanan, makatulo;

• 33.1 Namulong si Elihu ngadto kang Job: pulong anghel nagpasabot og mensahero. Ang
nagtoo ka nga wala kay sala, apan sigurong wala maong tawo nga nagbagulbol mahitungod sa
nimo tagda ang mga pasidaan sa Diyos kanimo. Diyos, napakyas sa pagtan-aw, sa pagpaminaw
Bisan tuod nga dili makab-ot ang Diyos sa tawo, ug sa pagdawat sa mga mensahe sa Diyos pinaagi
apan magpahibalo siya pinaagi sa mga damgo, sa sa mga badlong ug mga tambag nga inigsoong
mga padasig, sa kasinatian. Ang Diyos mopahi- gipaambit sa uban.
mangno usab pinaagi sa tambag sa ubang mga Gipakita ni Elihu sa unsang paagi nga ang mga
tawo nga iyang gipadala; gitawag silag “mga pagsulay leksyon sa tanan alang sa pagpaubos
anghel”, “mga tigpataliwala”. Nasayod ta nga ang (36:1-21).
JOB 33 916
30 13
aron motalikod sa bung-aw nga iyang Kinsay nagtugyan niya sa tanang kayu-
nahimutangan, taan?
ug sa dakong kahayag sa kinabuhi siya Ug kinsay nagbutang niya ibabaw sa kali-
madan-agan. botan?
31 14
Job, matngoni ni, imo kong pamina- Kon ang espiritu nga gikan ra pod niya
won; pabalikon;
Hilom una! kay buot ko pa nga mopada- ug ang gininhawa niya iuli sa kaugalingon,
15
yon. Magdungan unta og katun-as ang
32
Apan kon duna kay isulti, ibungat da- binuhat nga tanan,
yon; ug mobalik ang tawo sa abog nga iyang
ipadayag ang naa sa imong alimpatakan, gigikanan.
16
buot kong makit-an nga maluwas ka sa Nakadungog ba kaha si Job ini?
kasaypanan; Nasabtan kaha ang akong gipanulti?
33
Kon wala, paminaw: ayaw lang pagsag- 17
Makamando ba diay, ang sa hustisya Gen
bat. 18:25
kaaway?
Ang pagtulon-an sa kaalam ako karong O pakasad-on ug kondenahon mo ba
ibatbat.
ang may gahom ug ang makig-angay-
1 angay…
Nagpadayon si Elihu nga nag-ingon:
34 2
Pamatia ang isulti ko kaninyo nga
18

ulaw!”
Nga mosulti sa mga hari: “Wala moy
maalamon; ug sa mga halangdon: “Kamo mga
kamo nga may kahibalo, inyo kong pa- hugaw!”
minawon. 19
3 nga ang mga prinsipe wala nila pihigi…
Sa dalunggan ang mga pulong sulayan; ug ang mga dato wala dapigi…
sama nga ang pagkaon sa dila tilawan. 20
4 ug mamatay sila bisan sa tungang
Paninguhaon nato nga ang husto atong
gabii.
masabtan; Gitay-og ang katawhan, mawala sila ug
ug unsay maayo alang nato atong matun- mawani.
an. Gipapahawa ang malupigon ug gipukan.
5 21
Nag-ingon si Job, “Dili ko sad-an; Gibantayan ang binuhatan sa katawhan.
gihikaw sa Diyos kanako ang kaangayan; Gitan-aw ang mga lakang nilang tanan.
22
6
ibaleg wala ko ba ang katungod nga Alang niya walay landong ug kangit-
akoa? ngitan,
Ang paglaom nga mahisama niini wala na, nga motago ug motabon sa daotang bi-
bisan tuod walay nasayod, ako ning sa- nuhatan.
23
laa.” Ang tawo wala tagali og panahon,
7
Kang kinsa ba kaha nga si Job nahisa- pag-atubang sa Diyos aron hukman.
24
ma?… Sa walay pagsusi, ang gamhanan iyang
Nga sa tanang butang nagyubit, nagka- dugmokon;
tawa. ug sa laing tawo sila iyang pulihan.
25
Ang tampalas sama sa tubig, giinom ni Nasayod siya sa daotang binuhatan;
niya. Inigkagabii moanha siya aron sila iyang
8
Makig-uban siya sa mga tawong daotan; laglagon.
26
ug nagsubay sa makasasalang agianan. Gisilotan sila tungod sa kadaotan,
9
Kay matud pa niya: “Walay makuhang sa hukmanan diin masaksihan sila sa
kaayohan, katawhan.
27
Kon ang tawo, iya rang paningkamotan, Nagpahilayo sila ug ang pamaagi wala
Nga ang Diyos iya gyong kapahimot-an.” tagda,
28
10 Ang kabos gidaugdaog taman sa gin-
Busa pamatia ko, kamo nga sa pagsa- hawa,
bot maantigo, Busa, ang mga agulo sa kasakitan miabot
Ang pagbuhat sa daotan sa Diyos unta niya.
mahilayo; 29
Kon magpakahilom lang siya,
Nga ang Makagagahom supak sa kaa- kinsay mopalihok niya?
ngayan, dili mahitabo. kon ang nawong tagoan ug tabonan;
11
Pan Sa pagkatinuod, ang tawo iyang balo- kang kinsa diay siya makit-an?
24:12
Slm san, Apan ang tawo ug ang nasod iya silang
62:12 sumala sa matag usa niya ka binuhatan; gibantayan.
maangkon niya ang angay sa iyang lini- 30
Ug ang naglingla sa katawhan iyang
hokan. gibabagan.
12
Klm Ang Diyos dili mobuhat sa daotan;
12:16 31
ang kaangayan dili tuison sa Labawng Kon ang tawong daotan sa Diyos
Gamhanan! moingon:
917 JOB 36

Gilingla ko apan dili mo ako pakasad-on. kay ang tawo sobra pod kamapahitas-on.
32
Tudloi ko sa dili nako makit-an. 13
Kawang lang! Dili ka na sa Diyos pami-
Kon daw ugaling nakahimo kog ka- nawon,
saypanan. Sa Labawng Makagagahom dili ka na
Kining tanan ako nang gilikayan. panumbalingon.
33
Unsay imong hunahuna kon mao ni; 14
Labi na gyod nga dili siya nimo mami-
Silotan ba siya sa Diyos? Sigi, sulti. naw;
Kamo nga nagsalikway sa iyang pahi- Kon moingon ka nga wala siya magtan-
mangno; aw;
Kamong nagtoo nga may labawng ug nga imo siyang gipahulat,
kahibalo kay kanako; kay andamon mo ang imong ibatbat.
sultihi dayon sa nahibalo-an ninyo. 15
Moingon pod ka nga bisan siya may
34
Mga tawong maalamon ug may kabuot nasuk-an;
kanako moingon: Ang pagsilot kunohay dili niya mahibaloan;
nga ang akong panghunahuna buot kay wala niya mamatngoni ang kasay-
nilang paminawon. panan.
16
35
Walay kalibotan si Job sa iyang gipa- Diha nga ang baba ni Job iyang gibuk-
mulong; san
kulang pa kaayo siya sa pamalandong. misulti siya og walay hinungdan,
36
Pasagdi nga si Job sulayan sa tuman, wala siyay kalibotan ining tanan.
kay sama ang iyang tinubagan sa daotan.
37
Gidugang niya ang pagsukol sa iyang Sulayan sa Diyos ang tawo aron pagtul-id
niya
kasal-anan,
kay iyang gisalikway ang atong pangata- 1
Mipadayon si Elihu:
rongan, 36 2
Tudloan tamo busa, pailob
Ug ang Diyos iya lang gipakaulawan. lang og dyotay
Kay wala sila motawag sa Diyos kay daghan kog isulti sa ngalan sa Diyos
1
kintahay.
Mipadayon si Elihu nga nagkanayon: 3
Ang akong kahibalo akong isabwag
35 2
Gipakaingon mo nga ikaw may aron ang katarongan, sa Diyos akong
katarongan; ikahatag.
ug sa atubangan sa Diyos dili ka sad-an. 4
Salig mo, dili tamo bakakan,
3
Dihang nag-ingon ka: “Unsay inyong kay tawo ko nga linamdagan,
labot… Ako nga nia sa inyong atubangan.
ang akong mga sala kaninyo ba naka- 5
Ang Diyos sa putli wala magsalikway;
daot?” ug kaniya dili gyod siya motamay.
4
Tubagon tikaw ug ang imong mga 6
Ang makasasala, sa gahom Iyang giku-
higala. haan;
5
Hangad sa kahitas-an ug unya, tan-awa; ang dinaugdaog, sa katungod iyang ha-
tutoki ang kapanganoran sa ibabaw ug tagan.
sud-onga. 7
Wala niya kuhai sa katungod ang mga
6
Nakadaot ba sa Diyos ang imong kasal- tarong,
anan? Ang mga hari sa ilang trono iyang gipa-
Nasakitan ba siya sa daghan mong kala- tong;
pasan? ug gilig-on sila, gitabangan sa walay hu-
7
Sa imong katarong nadawat ba niya ang nong.
bisag unsa? 8
Apan kon mahimo silang mapagar-
Sa imong kamot unsay imong nahatag bohon;
niya? ug ituboy nila ang kaugalingon;
8
Husto ka: ang mga tawo ra ang naalaot; Iya silang kadenahan, hiktan ug sakiton.
sa ila ra pod nga nahimo ang kadaot. 9
Unya, sultihan sa ilang binuhatan,
9
Nagpaninggit sila sa kabug-at sa pagda- sa tanan nilang kasal-anan ug kapak-
ugdaog nila; yasan
nangaliyupo nga sa gahom sa manlulupig 10
gibuksan niya aron makadungog ang
hupayon sila. ilang dalunggan,
10
Ecl Apan, may usa ba nga nakaingon: ug giaghat nga magbasol sa kalapasan.
12:1
“Hain ang Diyos, ang Makagagahom? 11
Kon maminaw sila ug siya ilang ala-
kansang huni madungog sa kagabhion… garan,
11
Mt nga nagtudlo nato diha sa kahayopan… taposon nila ang ilang mga adlaw nga
6:26
nga naghatag natog panig-ingnan, malipayon,
diha sa iya ra pod nga kalanggaman?” ug sa makatagbawng kalinaw ang ilang
o nga dili siya motubag kon tawgon; panahon.
JOB 36 918
12
Apan kon siya dili nila paminawon; 27
Ang pagtulo sa tubig iyang gimbut-an; Dn
7:9
Sa lubnganan ra unya, sila mopaingon! nagalisngaw ang gabon nga nahimong
Ang gamayng kahibalo magdala kanilag ulan
kamatayon. 28
unya, sa panganod ibubo ni pagbalik;
13
Ang gahig kasingkasing maghambig ug sa yuta mahimong mga taligsik.
kayugot; 31
Ang yuta nabuhi sa ingon nga paagi;
wala sila mangaliyupo ug dili manghi- nga sa pagkaon mihatag sa daghang ani.
maraot; 29
Kinsay nasayod giunsa ang panganod
wala mangayog panabang sa pagkagi- pagkatag;
napos ug pagkadinaot. ug giunsa niya pagpadahunog ang iyang
14
Samtang batan-on ang tanan ilang tingog,
namatyan gikan sa iyang dako nga gambalay nga
ug nangalaglag sila uban sa mga tampa- napulpog?
lasan. 30
Gihikyad ug gikatag niya ang iyang
15
Ang mga alaot luwason sa Diyos, mga gabon,
diha ra pod sa ilang mga pag-antos. ug sa gilapdon sa dagat iya ning gitabon.
32
Ug sa Diyos gitambagan, ang walay kapa- Sa duha niya ka kamot iyang gibayaw
laran. ang kilat;
16
Sa maong paagi, giluwas ka sa kasa- ug gisugo nga sa ig-anan dili mosipyat.
33
kitan, Ang iyang dalugdog nagpasidaan,
ngadto sa gawasnon ug lapad nga pinuy- sa magbalantay sa karnero,
anan; ug nakasabot ang tanang kahayopan
sa lamesang puno sa pagkaon ikaw gian- nga may moabot nga bagyo.
daman. 1
17
Unya, mohukom ka sa mga daotan; Kini ang hinungdan pagkuba sa
Maimoha ang paghukom ug ang kata-
37 akong dughan;
rongan. nga milukso gikan sa nahimutangan.
2
18
Dili mo sa kapungot magpadala; Paminawa ang dinahunog sa iyang
ayaw panaugdaog kang bisag kinsa; tingog;
ang suborno ug pangawat ayawg sun- ug sa baba migawas ang kalanog.
3
doga. Ang kilat iyang gilabog ubos sa kala-
19
Ang bahandi ug ang imong gipaning- ngitan
kamotan, ug naabot ni sa kinatumyan sa kalibotan.
4
dili makapyansa sa daghan mong kasa- Misunod ang tingog sa Diyos nga nag-
kitan. dahunog:
20
Ayaw pangandoya ang pag-abot sa Ang harianong tunog sa iyang dalugdog.
kagabhion, ang Iyang liti dili niya mapugngan;
Kanus-a ang mga tawo sa ilang balay hangtod ang lanog sa iyang tingog ma-
taralon. dunggan.
5
21
Pagbantay nga dili ka matumpawak sa Midahunog ang tingog sa Diyos sa iyang
kadaotan, pagsulti
kay morag gipili nimo ang kasakitan. ug sa daghang kahibulongan nakahimo
ni,
Ang himno sa kahalangdon sa Diyos
ug naghimo pod siya og dagkong binu-
• 22 Gibayaw ang Diyos sa iyang gahom, hatan,
tan-awa ra! apan kining tanan dili lang nato masab-
May magtutudlo ba god nga sama niya? tan.
23
Kinsa nga sa iyang pamaagi mahibalo; 6
“Pangahulog mo:” Ang niyebe iyang
o makasulti nga ang sayop iyang nahimo? giingnan.
24
Hinumdomi pagdayeg ang iyang binu- Gikan sa taligsik gipabunok niya ang
hatan; ulan.
giawit ni sa daghan kaayong katawhan. 7
Busa, iyang gilibotan ining butanga ang
25
Nakita ang tanan sa tibuok kalibotan; katawhan;
ug gisud-ong sa mga tawo sa layong aron ilang mailhan ang daghan niyang
kayutaan. binuhatan.
26
Dili nato matukib ang iya sa Diyos nga 8
Namalik ang mananap ihalas sa luklu-
kabantogan; kanan;
dili maisip ang gidaghanon sa iyang ug hilom silang nagpabilin sa tagoanan.
katuigan. 9
Ang unos migawas sa iyang pinuy-anan;

• 36.22 Kining ikaduhang balak mahi- mahitungod sa mga minero mitapos sa pakig-
tungod sa kahalangdon sa Diyos mitapos sa pulong sa tulo ka higala ni Job.
mga pakigpulong ni Elihu, sama nga ang balak
919 JOB 38
18
may naghaguros nga kabugnaw sa kaha- Makahimo ka ba, sama niya, pagbuk-
nginan. lad sa kalangitan,
10
Ang yelo gihatag sa gininhawa sa Di- nga iyang gibuhat, sa salamin sama
yos; katig-a,
ang lapad nga tubig sa katugnaw mibagtik o sama kasinaw sa tinunaw nga tumbaga.
halos. 19
Sa among isulti niya imo ming tudloan,
11
Ang mga panganod sa liti gitugob niya, pagsulbad sa among kaso wala mi na-
ug gikatag ang kilat pinaagi nila. hibaloan.
12
Gipalibutlibot sila ibabaw sa kalibotan; Kay sa kangitngit ang tanan gitabonan.
Kanunayng gasunodsunod sa iyang gim- 20
but-an; Ang Diyos sa anghel ba nagkinahang-
13
o nagsilot sa katawhan o nagbisibis sa lan,
kayutaan; Aron kini sa iyang pagtagad kahatagan?
21
o nagpakita lang sa iyang gugma alang sa Bag-o pa lang, ang kahayag dili nato
tanan. makit-an;
14
Paminaw, O Job! Hunong aron imong sa mga panganod gidag-oman ang kala-
palandongan ngitan.
ang iya sa Diyos nga daghang katinga- Apan sa unos gipadpad ang kapanga-
lahan. noran.
15
Nasayod ka ba giunsa ang panganod 22
Usa ka nagdilaab nga kalayo naggikan
pagdumala? sa amihanan,
Nahibalo ba ka giunsa ang kilat pakilaba? Gilibotan ang Diyos sa makalilisang nga
16
Nasayod ka ba nganong nangombitay kahimayaan.
ang kapanganoran, 23
ug sa hingpit niyang kahibalo nangahimo Dili nato maabot ang Labing Gam-
kining tanan? hanan;
17
Nagkadusingot ang imong kalawasan, Walay daugdaogon ang Ginoo sa kaa-
samtang walay timik ang tibuok kalibo- ngayan.
24
tan, Busa, sa katawhan gisimba siya;
tungod sa hangin gikan sa habagatan. walay bili ang maalamon alang niya.

Gitubag ni Yahweh si Job
• 1 Si
Yahweh sa unos mitubag kang Job;
38 2
Kinsay nagpalubog sa diosnong laraw
tungod sa mga pulong nga pulos hinanggaw?
3
Baksi ang bat-ang isip usa ka lalaki;
Pangutan-on tikaw ug tubaga ni.
4
Diin ka ba pagtukod ko sa kalibotan?
Tubaga ko, pakitaa ko sa imong nahibalo-an.
5 Is
Nasayod ka ba kinsay nagbuot sa iyang gidak-on; 40:12
kinsay nagbitad sa pising gigamit aron kini sukdon?
6
Unsay gibutangan sa iyang baroganan?

• 38.1 Si Yahweh mitubag kang Job diha sa Sama ta sa tigulang nga si Job nga tungod sa
hangin ug panganod sama didto sa Bukid sa kanunayng pagkakita sa butang, dili na ma-
Sinai. Wala siya mopatin-aw ni mangatarongan, ngangha, hinuon usahay mahigmata ta. Ang
apan namahayag pinaagi hinuog mga pangu- talagsa-ong hitsura sa ilaga, ang mga nating
tana. Wala siya mopaila sa kaugalingong kaalam, kanding nga magdula, o ang lainlaing matang
apan iya hinuong gipilit ang tawo sa pag-angkon sa mga bulak igo na nga magpadayag sa mis-
nga wala siyay bisag unsang nahibaloan. Diha sa teryo sa mga binuhat. Ang tanang butang nga
pagtan-aw ug paghangop sa katingalahang mga makita, masimhot, mahikap, madungog o ma-
binuhat sa Diyos, madiskobrehan sa tawo nga bati, ang tanang kahibalo nga matugkad sa
ang pamaagi sa kalihokan sa Diyos makalilibog. tawo pinaagi sa syensya, dili kinatibok-an sa
Nganong nagpaulan man ang Diyos sa mga yuta kamatuoran. Usa lang ni sila ka diyosnong pag-
nga walay namuyo? Nganong pasagdan man padayag. Niining diyosnong pagpadayag, ang
lang sa abestrus ang iyang mga itlog diha sa yuta? tanang kaanyag, kaayo ug kamatuoran nanu-
Nganong nagpakita mag kaisog ang mga kabayo kad: didto nahaluna ang pinakatinuod nga
sa gubat nga walay kapuslanan alang nila? kahimtang.
JOB 38 920

Kinsay nagbutang sa batong sukaranan?
Bar 7
3:34
Ang bitoon sa kabuntagon nagdungan pag-awit;
ug ang anak sa Diyos sa kalipay naninggit.
8
Kinsay nagtak-op sa kadagatan
luyo sa ganghaan nga tinakpan,
sa pagbuhagay ini gikan sa sabakan;
9
sa paghimo ko sa panganod nga iyang sapot nga hingpit;
nga iyang lampin sa naglugitom nga kangitngit?
10
Dihang gipahimutang ko ang iyang mga utlanan;
ug sa ilang dapit ang tinrangkahan nga ganghaan?
11
Dihang miingon ko: “kanang utlanan dili ko lapason;
dinhi ang imong mga balod ako dayong pahunongon?”
Slm 12
74:16
Sa imong panahon nakasugo ka ba sa kabuntagon;
o sa iyang dapit napahimutang mo ba ang kaadlawon?
13
Aron sa mga ngilit mahawiran niya ang kalibotan,
ug nakauyog ka ba ini aron manggawas ang daotan?
14
Sa dunot nga yuta iya ning gihatagan,
nga daw sapot lang iyang ilis-ilisan.
15
Sa kaugalingong kahayag ang daotan gihikawan;
sa ilang mapahitas-ong bukton iyang gidugmokan.
16
Naadto mo ba ang tuboran sa kadagatan;
natugkad mo ba ang ilang kinailadman?
17
Ang ganghaan sa kamatayon naablihan na ba alang nimo?
Imo na bang nakit-an ang ganghaan sa iyang anino?
18
Gahunahuna ba ka sa gilapdon sa kalibotan?
Suginli kuno ko, nasayod ka ba ining tanan?
19
Ang pinuy-anan sa kahayag hain man?
Ang dapit sa kangitngit asa man mapalgan?
20
Madala mo ba sila sa ilang mga utlanan?
Ug makamatngon ka ba sa agianan sa ilang gipuy-an?
21
Nasayod ka! Nahimugso ka ba sa wala pa sila?
Taas na ang imong pangidaron, tigulang ka na.

22 26
Ang kamalig, sa niyebe imo bang sud- Aron diin ang tawo dili makapuyo, kini
lan; kaulanan;
o nakita mo na ba ang bodega sa bagtok ingon man sa wala puy-i sa katawhan;
27
nga ulan; pagpatambok sa yuta nga wala untay
23
nga sa panahon sa kaalaot ako kining kapuslanan,
gimugna; aron mobuswak ang kalunhaw sa kami-
alang sa mga adlaw sa gubat ug sa pakig- ngawan?
28
sangka? May amahan ba diay ang ulan?
Is 24
Hain ang agianan Sa tolo sa yamog kinsay nangamahan?
29
28:17
sa lugar diin ang kilat naggikan? Kang kinsang sabakan ang yelo nag-
30:30 gikan,
O sa dapit diin ang hangin sa sidlakan ug kinsa pod ang nangamahan
nagsugod pagkaylap sa tibuok kalibotan? sa katugnaw gikan sa kalangitan,
25
Kinsa man ang naghimo og dalan, 30
dihang nagpundo ingog bato ang katu-
alang sa pagbundak unya, sa ulan… bigan,
ug ang sa dalugdog ug kilat agian? ug mibagtok ang ibabaw sa kinailadman;
921 JOB 39
Am 31
Sa kadena ang Pleiades imo bang ma- Kinsay naghatag sa sunoy sa iyang alim-
5:8
bugkosan; patakan?
o ang talikala sa Orion imo bang mapalu- 37
Kinsa ang may kaalam pag-ihap sa
agan? kapanganoran?
32
Matudloan mo ba ang bitoon sa ka- Kinsay nagpatakilid sa mga banga sa
buntagon, kalangitan?
aron tumanon ang tukma nilang panahon? 38
aron mogahi ang abog ug mobagtok,
O makaagak ba ka sa Oso ug sa iyang
ug ang pudyot sa yuta magtapok?
kaubanan? 39
33
Nasayod ka ba sa mga balaod sa ka- Makapangayam ka ba og makaon sa
langitan, kalasangan,
ug makamugna ka bag balaod sa kalibo- alang sa mga itoyng liyon ug sa ilang
tan? inahan?
40
34
Makasinggit ka ba ngadto sa kapanga- samtang nagluko sila sa ilang lublu-
noran banan…
ug makamando nga motubo ang katu- ug sa walay timik naghulat sa kalibonan.
bigan? 41
Kinsay nagtagana alang sa uwak og Slm
35 147:9
Mokidlat kaha ang mga kilat sa imong tukbonon?
pulong; sa mga kuyabog pagtawag sa labawng
ug “Ania mi:” ikaw ba nila tubagon? makagagahom,
36
Nganong may kaalam man ang owak ug naglupadlupad nga nangita sa ilang
pagtan-aw sa unahan? pagkaon?

1
Nasayod ka ba giunsa pagdaghan
39 Sa mga kanding sa kabukiran?
nasud-ong mo ba ug nasaksihan
Ang mga baye nga gibatibatian.
2
Naihap mo ba ang mga bulan nga gikinahanglan;
ug ang ilang adlaw pagpanganak, imo bang natakdaan?
3
Diha nga ang pagbati nila hapit na mahuman,
Imo ba silang nakit-an ug nabantayan?
Dinha ka ba sa dayon na nilang pagtikubo,
ug nangahulog na ang mga itoy nga gihimugso?
4
Giunsa nila ang ilang itoy pagtukaw,
hangtod nga makabiya na sila ug makalakaw?
5
Ambi kuno, kinsa gyod ang nagpagawas
ug nagtangtang sa higot sa asnong ihalas?
6
Gihatag ko ang kamingawan nga ilang kapuy-an,
ug ang asinong kapatagan nga ilang kapasilongan.
7
Kay ang kabanha sa syudad ilang giayran;
ug ang singgit sa drayber dili nila madunggan.
8
Gipalabi nila ang tugwayanan sa kabungtoran,
diin manibsib sila sa lunhawng katanoman.
9
Andam ba nga moalagad nimo ang ihalas nga baka,
inig kagabii sa pasungan mopahulay ba siya?
10
Sa daro o sa karas, makapatrabaho ka ba niya,
ug sa hustong kahimanan gihatagan mo ba siya?
11
Ang iyang dakong kusog imo bang kasaligan
Sa bug-at nga trabaho imo ba siyang kapasagdan?
12
Sa pagpauli nga morang usa,
mapiyalan ba nimo siya
nga sa abot sa giokanan magdala?
JOB 39 922
13
Sa pako sa abestrus, may ikatandi ka ba
sa ilang baskog kaayo nga kapakapa,
nga sa paglupad ang sa banog mas kusog pa?
14
Mangitlog siya sa yuta ug iya kining biyaan,
pasagdan nga sila sa balas mainitan.
15
Dili sila magtagad nga sa mga tiil kini matumban,
o dugmokon ba hinuon sa ihalas nga kahayopan.
Reb 16
4:3 Salbahis siya sa mga piso nga mora lang ug dili iyaha,
ang kahago nga basig nakawang, wala baliha.
17
Kay sa kaalam wala man siya sa Diyos hatagi,
ug sa maayong hunahuna wala siya gahini.
18
Apan unya, pagkatulin niya sa pagdalagan,
ang kabayo ug ang nagsakay iyang lumbaan.
19
Ikaw ba ang naghatag sa kabayo sa iyang kusog;
ug ang nagsapot sa kahalangdon sa iyang liog?
20
Makapalukso ka ba niya ingog dahondahon;
ug nga kahadlokan, imo bang himoon
ang pangusmo niyang mapagarbohon?
21
Ang kakusgan gigamit niya;
kon magsikadsikad bangis siya,
ug modasmag kay makigbugno na.
22
Wala siyay gikahadlokan,
ang kalisang iyang gikataw-an;
ug ang pinuti dili niya talikdan.
23
Sa kilid nagkagulkol ang sa udyong sudlanan,
ang bangkaw ug ang nagpangidlap nga salapang.
24
Kay dili siya makahulat,
sa pagdalagan, siya maglumpayat.
Sa kakusog, kaniya walay makapugong.
Pagtingog sa budyong dili siya mohunong.
25
“Karon!” sa tunog sa budyong mosinggit siya.
Makapanimaho siya sa gubat bisag layo pa,
ang singgit sa kapitan madungog niya.
Ug sa pakiggubat andam na kaayo siya.
Jer
8:7 26
Makalupad ba ang banog tungod sa imong kaalam?
Gibukhad ba ngadto sa habagatan ang pako sa langgam?
27
Milupad ba ang agila kay imo siyang gisugo,
ug didto sa ibabaw, sa iyang salag maghimo?
28
Sa dagkong pangpang sila nagpuyo,
ug ilang gipalabay ang kagabhion didto,
ang manalipod nila, ang gansangong bato.
29
Pagpangitag makaon, sila motan-awtan-aw;
bisag kini layo, ilang makita sa pagnanaw.
30
Sila ug ang ilang kuyabog sa dugo magkombira;
hain gani ang mga tukbonon tua sab sila.
923 JOB 40
• 1 Gisultihan ni Yahweh si Job: Unsa ang gahom sa mga ugat sa iyang
40 2
Sa Labawng Makagagahom tiyan!
17
makigtakos ka ba? Sama sa sedro ang iyang ikog
Ikaw nga namadlong sa Diyos, tubaga nagtabyogtabyog;
kuno siya! Ang ugat nangigdal sa paa; sa pisi nahi-
3
Nagkanayon si Job: sama.
18
4
“Dili ko takos! Unsaon ko man pagta- Ang iyang bukog sama sa tubo nga
bang? tumbaga;
Ang akong sinultihan naglubaylubay ug ug sa taas nga puthaw ang tiil ug kamot
alang-alang. niya.
19
Sa binuhat sa Diyos siya ang kinauna-
Ang kamot sa baba akong itapion; han;
Sa ingon, mahimo kong hilomon.” gihimo siya aron maghari sa iyang kau-
5
Nakasulti na ko sa makausa, banan.
dili na ko motubag karon; 20
Sa abot kaniya naghatag ang kabu-
Dili diay, sa makaduha na, kiran,
apan dili ko motubag gilayon. ang ihalas nga mananap iyang gikali-
ngawan.
Mipadayon si Yahweh og sulti 21
Naglubog siya ilalom sa kakahoyan;
6
Diha sa unos si Yahweh kang Job nakig- nagsalipod niya ang tambo sa kalapokan.
22
sulti: Sa landong sa mga kahoyng lotus siya
7
Baksi pag-ayo ang imong bat-ang isip gisalimbongan;
lalaki. sa kahoyng dagko sa pangpang siya gili-
Unya, ikaw akong pangutan-on; botan.
23
kinahanglan imo kong tubagon. Dili siya makurat sa kusog nga sulog sa
8
Ang akong katungod, dili mo ba dawa- suba
ton? nga nag-ulboulbo sa iyang baba ang baha.
24
Unya, imo ba kong pakasad-on, Sa imo lang ba nga mata imo siyang
aron ikaw nga tarong kanila ilhon? dakpon,
9 imong bikton ug ang ilong tuhogon?
Ang imong bukton sama ba sa Diyos og 25
Makuha mo ba ang Leviatan sa taga? Ez
kusog? 32:2
Mapanton ba siya sa bokado sa iyang dila?
sama kaniya makapadahunog ka ba sa 26 Ez
Ang iyang ilong sa pisi imo bang mata-
tingog? 29:4
10 oran?
Nan, dayandayani ang imong kauga- Ug ang apapangig imo bang matuhog
lingon; aron makaw-itan?
ipasundayag ang imong himaya ug kaha- 27
Magpakiluoy ba siya nimo kanunay?
langdon, Ug magsultig maaghop nga pulong kinta-
ang imong kadungganon ug kaharianon. hay?
11
Ang kabangis, sa imong dakong ka- 28
Maulipon ba nimo siya sa tunhay?
suko pahungawa. 29
Ingog langgam samtang buhi pa,
12
Ang mapahitas-on pangitaa ug paka- alang sa higalang dalaga,
ulawi sila. magalongan mo kaha siya?
Dugmoka ang daotan sa ilang gibarogan. 30
Mapalit ba ni sa mga negosyanti?
13
Unya, sa abog ilubong silang tanan. Sa mga mamamalit mabahin ba ni?
Papuy-a silang walay timik sa lubnganan. 31
Ang iyang panit sa sapang maputos mo ba?
14
Kon imo ning mahimo ako mismo makuha ba nimo sa pana ang ulo niya.
akong dawaton; 32
Sulayi kuno, imo siyang hagiton ug
nga sa tuo mong kamot ikaw luwason. hilabtan;
15
Gawas nimo akong gibuhat si Behemot, ug ang pakigbugno kaniya dili mo malim-
nga sama ra sa baka nabuhi sa sagbot. tan.
16
Sa bat-ang tan-awa unsa siya kakus- Kay kining awaya makapatay nimo inig-
gan! kahuman.

• 40.1 Diha sa pagpangutana kang Job, an, sa Biblia, sinulat ni nga binalak aron pag-
mihatag si Yahweh ug pipila ka gutlo sa pahu- pakita sa katingalahang buhat sa Diyos. Sa
lay, sa dili pa siya mosugod sa ikaduha niyang kapid-an ka siglo, ang mga propeta ug mga
pakigpulong sa ulohan 40 ug 41. pari, nagbantay sa ilang katawhan nga dili
Sa ulohan 40, ang higanting mananap nga magpalukmay sa mga pwersa sa kinaiyahan,
ginganlag Behemot migula nga nagbuntaog, kay gilibotan sila sa mga paganong nasod
makahadlok ug laksot. Mga tanom ray kan- nga nagsimba ini. Apan sa nalig-on na ang
on. Ang higanting Leviatan buaya nga dili pagtoo sa mga Judio, gawasnon na silang
madutlan og pana, tungod sa kagahi sa panit. nag-awit sa katahom sa tanang binuhat sa
Bisan tuod wala niy relihiyosong pagtulun- Diyos.
JOB 41 924
1
Kawang lang ang paglaom nga ma- Wala siyay gikahadlokan bisag kinsa
41 buntog siya, ninyo.
17
Kay sa imo lang pagtan-aw, malisang ka na. Inig bangon niya, malisang ang mga
2
Magdilaab ang iyang kabangis kon siya gamhanan,
mapukaw. Ang mga balod mobalik sa lawod sa ka-
Ug wala nay mangahas kaniya pagtugaw. dagatan.
18
3
Kinsay nanulong niya nga wala maunsa? Kon sa sapang, udyong ug bangkaw
Ubos sa kalangitan walay bisag kinsa. siya abuton;
ang tanan dili na batok niya magmapus-
4
Wala kinahanglana nga ako mong su- lanon.
ginlan.
19
Ang iyang tiil ug kamot sa kusog dili Ang puthaw alang niya dili labaw sa
hitupngan. uhot;
5
Sa sininang tapot sa panit, siya ba maba- ang tumbaga, dili lahi sa kahoy nga ma-
wian; dunot.
20
sa iyang nagsapawng taming siya malag- Ang mga udyong dili kaniya makapa-
basan? sarasay;
6
Sa iyang baba kinsay mangahas pagbu- alang niya daw mga ohay lang sa humay,
kas? kanang mga bato nga batok niya ipang-
Sa ngipon nga makalisang kinsay modas- labay.
21
das? Ang pana, bunal, ingon lag tinagsip
7
Sa iyang likod naa ang himbis nga nag- alang niya;
lumbay. Ug ang naghagiyos nga udyong kataw-an
hugot kaayong gadikit ang taming nga lang niya.
22
naglaray. Haithaiton kaayo ang iyang tiyan,
8
Maayo kaayo, wala gyoy kal-ang bisan Ingon sa mga buak nga pinggan.
dyotay. Milatas siya sa yanang,
9
Kay ang usag-usa nila giayo pagdug- ginamit ang dakong pakang.
23
tong. Giukay-ukay niya ang kinailadman sa
Ang usag-usa kusog kaayong mopugong, yuta
ug lisod na kaayo silang bulagon. ug gihimo ingog nagbukal nga kawa;
10
Nagpangidlap og kalayo ang atsi niya; morag gipaaso niya ang dagat, daghang
Ingog adlawng misilang ang iyang mata. magbulabula.
24
11
Sa iyang baba manggawas ang kalayo. Naggilakgilak sa kaputi ang iyang
Unya, manglupad dayon ang mga aligato. giagian;
12 namuti ang mga agianan nga nahulma sa
Gikan sa iyang ilong migawas ang aso,
kadagatan,
ingog inalisngaw sa nagbukal nga kaldero.
13 sama sa mga tigulang nga ang buhok
Makapabaga sa uling ang iyang ginin- pulos lang oban.
hawa; 25
Walay sama niya dinhi sa kalibotan;
Gikan sa baba mogawas ang kalayong
nagsiga. Usa siya ka binuhat nga gikalisangan!
26
Nahadlok niya ang tanan bisan ang
14
Ang iyang liog sa dakong kusog gitu- halangdon;
gahan; Hari siya sa tanang anak sa kamapahitas-
mosayaw sa kalisang ang naa sa atuba- on.
ngan.
15
Ang matag pilo sa iyang karne hugot ug • 1 Mao
kini ang tubag ni Job
lison; 42 kang Yahweh:
Dili matarog kay siguro ug lig-on. 2
16
Ang iyang kasingkasing gahi sama sa “Nasayod ko nga sa tanan labi
bato. kang gamhanan;

• 42.1 Mao kini ang panapos sa taas nga Job nakasalipod sa iyang pagpangita sa buhing
pagtinubagay ining basahona. Diyos.
…karon ikaw… (b. 5). Ang mga pangutana ni
Job sa pag-antos ug kamatayon wala matubag, Ang panginahanglan ni Job dili makapati-
apan nakita nato karon nga dili ni ang mahi- ngala kay gihatagan man siyag salabotan aron
nungdanon. Mitubag ang Diyos. Nagpadayag pagpakisusi sa mga tubag ining mga proble-
siya sa kaugalingon ug nagsugod si Job pagpuyo mang tawhanon. Usa ra ang nagkulang niya:
isip tawo na katingad-ang nakalingkawas sa ang pagtan-aw sa Diyos, ug mao ni ang lawom
kamingaw. Ang mga pulong nga gisulti sa Diyos nga pangandoy sa tibuok Balaang Kasulatan:
kaniya morag mga badlong, apan ang pagpa- “Pakig-uli kanamo O Diyos sa kahitas-an;
kigsulti sa Diyos kaniya igo nang magpaila sa ipadan-ag ang imong nawong aron maluwas
gugma sa Diyos, sama nga ang mga reklamo ni mi” (Slm 80:8).
925 JOB 42

walay makapakgang sa imong laraw Naamatita. Gituman nila ang sugo ni Yahweh
nga tanan. ug gidawat ni Yahweh ang pangaliyupo ni
3 Job.
Nagsulti ko sa mga butang nga wa-
la koy hisabtan; Dinhi natapos ang sugilanon ni Job sumala
sa tradisyon
kahibulongan kaayo sila alang sa
10
akong kasayoran. Human mag-ampo si Job alang sa mga
4 higala, giuli ni Yahweh ang iyang kaadu-
Nabatian tikaw sa akong mga da- nahan. Kaduha pil-a ang tanang diha niya
lunggan, kaniadto. 11 Ang tanan niyang igsoong
5
karon ikaw sa mga mata akong babaye ug lalaki ug kahigalaan kaniadto,
nakit-an. miduaw niya sa iyang balay. Mikaon sila
6 uban niya. Miduyog sila. Gihupay sila sa
Busa, ang akong gipanulti bakwion tanang kadaot nga gipadangat ni Yahweh
ko ang tanan; kaniya. Naghatag ang matag usa nila og
sa abo ug sa abog ako silang hinol- salapi ug singsing nga bulawan.
12
solan!” Gipanalanginan ni Yahweh ang ulahing Dt
8:16
mga adlaw ni Job labaw pa sa kaniadto. Jaime
Kataposan sa balak ni Job Nanag-iya siya og 14,000 ka karnero, 6,000 5:11
• 7 Human makasulti si Yahweh kang Job, ka kamelyo, 1,000 ka parisang baka ug
milingi siya kang Elifaz ang Temanita nga 1,000 nga bayeng asno. 13 Gipanalanginan
nagkanayon: “Nasuko ko nimo ug sa imong sab siyag mga anak, pito ka lalaki ug tulo ka
mga higala. Wala mo magsulti sa tinuod bahin babaye. 14 Ang panganay nga babaye gi-
Ez nako. Sahi sa gibuhat ni Job. 8 Pagkuha karon nganlag Pati, ang ikaduha Cinamon, ug ang
14:20 ikatulo Botelya sa Pahumot. 15 Walay maka- Gen
og pito ka torong baka ug pito ka torong 25:8
karnero. Adtoa si Job ang akong alagad ug tupong sa katahom sa mga anak ni Job sa
magpaampo mo niya. Kamo ang maghimo sa tibuok kayutaan. Gihatagan sila ni Job og ka-
halad-sinunog. Dawaton ko ang iyang pag- tigayonan nga ilang masunod uban sa ilang
ampo ug pasayloon ko ang inyong binuang. igsoong lalaki.
Dili ako ang inyong gisulti. Wala mo magsulti 16
Nagpuyo si Job sulod sa 140 ka tuig.
sa tinuoray bahin nako, sahi sa gibuhat ni Nasaksihan pa niya ang iyang mga anak ug
Job.” ang ilang mga anak hangtod sa ikaupat nga
9
Unya, nanglakaw si Elifaz, ang Tema- kaliwat. 17 Namatay siya nga tigulang na
nita, si Bildad ang Suhita, ug si Zofar, ang kaayo, tugob sa katuigan.

• 7. Ang mabasa sa kataposang parapo basahon: kadtong Job nga nakiglantogi sa Diyos.
(42:10-17) mao ang kataposang bahin sa Makita dinhi nga mas gipalabi sa Diyos si Job nga
nabantog nga istorya sa balaang tawo nga si Job. naghisgot sa problema sa kalibotan, kay sa mga
Nagsugod ni sa 1:1-2 ngadto sa 2:13 (basaha higala niya kinsa naghunahuna nga mas diyosnon
ang pasiuna). Kay nagpabilin man ang iyang sila kay ila ning gitabonan.
pagsalig, ang tarong nga Diyos miganti niya sa Ang binata nga pagtoo dili buot motuki sa
kataposan. morag mga kasumpakian sa kinabuhi. Si Job
Sa tudling 7 ngadto sa 9, makita giunsa pag- pananglitan sa Kristyanos nga maisogong na-
hiusa ang duha ka nagkasumpaki nga kinaiya ni ngitag tubag sa mga problema karong pana-
Job; ang tarong nga Job nga nag-uyon-uyon lang, hona: Wala mo magsulti sa tinuoray bahin
ug ang laing Job nga halos milukop sa tibuok nako, sahi sa gibuhat ni Job.