ெப யா

ேப கிறா

அ ேப கைர ஆத

ெவா

யம யாைத கார

கடைம

எ த

வ ஷய
தா

தா

ம றப

ஒழிய,

ெவ

பவ
அைத

தக

அப

நா

ேவா

ஆவத

டமி

ஒழிய

ஞான

லலாேம

காத

தா

ெகா

ெசா

மா திர

ெப

ஒழிய,
ைகக

ல ேவ

;

மானவ கேள

ெசா

அவ க

ன எ

பல ெக

திக

கலா ;

சட

கலா ; சமத மமி
?

ெப

டந ப

காதவ க
கலா ;

கமதிய

மத

ேவ

, அதி

நம

கலா ; மத

லாம

ேப

ேவா

சி

கலா .

டாததா

கலா ;
ன , மத

இெத

டந ப
மத

சட

கலா ;

ேவ
ேவ

நா

லா

கலா .

கமதிய

கலா ;

பயன ற

டாததா

அத காக

ேறா .

கமதிய

மதேவஷ

தினா

டாைம

,

கலா ; ேகாஷ

ைக இ

ைம மா திர

ஆைச ப

ேக கி

லாதவ க

யம யாைத கார

டாததா

அவைர

,

மதமி

,

, அவ க

கட

டா

அ ேப க

,

திக களாவத

ேவ

ஆ ேசபைன எ

கமதிய மத தி

இண

மானவ க

லாம

கமதியராகி வ டலா

ேவ

ெசா

ேப வதானா
நா

மா திர

பவ

.

யா

சி எ

ப ராய
ெப

ெவள பைடயா

ைம

சா திய

கா ய தி

ேவ

ைகக

அைத மன த த

வானா

ெகா

மத
ைக

டாததா

டாதவ

திக க

,

ெப யா

ேப கிறா

வாதிக

தறி

கலா ;

சமத மவாதிக

கமதிய மத

ஆனா

கி

மிகள

தி ெகா

பைறய க

,

ைலய க

, அவ

ச கிலி,

கிறி

நாய

,

இழி

கிறி

"எ ப யாவ
றவ

சீ கிர தி

ன த

நம

தய

ம கள ட

ேபா

டா இ

ைலயா

டாைமைய
ேக கி


லா

ேறா .

மத தி

ேறா, ச கிலிய

ேறா

அைழ க

வள

லபமாக

யாத

யம யாைத

ெகா

மத தி

,

ேவ

''

யம யாைத கார

ஒழி

ஒழி

ேறா .

தின

தவ

ப யான நிைலய

இதி

, கிறி

டாைமைய
ேக கி

நட தேவா

நிைலய
,

நா

லி

ைமயா

ேபானா

;இ

கிற

பைறய

தவ

மத கார கேளா

க த
கிற

தவ

கிறி

அைழ க படாம

கி

ைள,

ேறா,

தேவா, ெகா

த ப

,

ஒழி தா

பைதவ ட, பற

க கார கேளா

பவ

தா

ேவைல உ

தவனாகி, கிறி

தவ

லாம

ேறா .

கமதிய
ம றச

நம

ற,
மல தி

மதி க ப

டாைம மா திர

நாயா க

,

கி
,

ேகவலமாக

டாதவனாகேவ இ

இடமி

க ப

டாததா

ைடைம கார க

கலா .

ம கள ட

ேக கி

ெபா

,

த ப

ேவ

ஏெனன

,

மத

டாததா

ைம ப

வ ஷ கி

ேவ

தய க

,

அைழ க ப
ெகா

கமதிய

ப ,
பா

றி
ெகா

,

"ச ,

'' எ

"இ
காைம இ

எ ப யாவ
ெசா

மத தி
கிற


; ெப

வதி

டாைம

ெப யா

ேப கிறா

உைற

ேபா

ைவ

கிறா . அ

(உைற ேபா

தவறான
ேப


மா திர

ேவ

மத

சீ தி

ஒழி க ப
ெசா

கிறா க

மத

சீ தி

ராண

.

சீ தி

பைவகைள

ல ப

இ ப

ப ட

ெகா

கி

யம யாைத கார க
றவ க

மதி க

மா

ேவ

ைடய

நம

அப

, த

ய கைள

றா

ச யான
ெவா


ைவ


ெசய

ட க

,

மத

டாைம

ேயாசி க

, த

டாைம

சி கார க
மா ேடா .

ஒழி

மத தி

சீ தி

யா

ெபா

ேவ

கி

த தி

திர ,

தேத ஒழிய, சாமிக

தா

கேள ப ட

ெச

ய,

கைள

ல.

சில

ெசா

மத

நியாயமா
நா

அதிகார

ெபா

மனமார

ந மாலான
ைடய

தவ ர
லி

ேபாவைத

மா? அ

நியாயமா

யம யாைத கார

ப ராய .

ைம

றவ க

தா

,

, ெப

பைவ அ மத ேவத , சா

அ ேப க

,

டா

ைம எ

ஒழிய, த

கிற

ெச ய

ெசா

சில வ ள பர


அ ேப க

தி

ப ராய .

ெகா

மத ஆதார

ேபசாம

ைல; இ

ேவா .

) உ

கி

அப

வரவ

, மகா மா க

நம

நா

கா யேம

, சில

அைத

''

ேவா . இ

அைட

ெகா

அைத

ைல. இ

லஎ

கிற

ெசா

ைல;

ேவ

தமைட

தா

இடமி

ெகா

ேவ

ய கா ய

கவன

கிறா க

ைவ தி

ேம ைவ

ேவா க

வல

மா?
ஆத


ஆதலா

உதவ யள

கடைமயா

,
,

ெப யா

(17.11.1935 "

ேப கிறா

அர ' இதழி

திய தைலய

க )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful