Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.

Listaxe provisional. Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao medio.

Admitidos
Centro: 32013582

IES García-Barbón

Apelidos e nome

DNI

Aguiar Vega, Guillermo

34630028D

Canabal Arias, Cristina

76733380K

Outras solicitudes e documentación relacionada:
Conservación das cualificacións obtidas nas partes superadas.
- Conservarase a cualificación obtida na parte científico-técnica
- Conservarase a cualificación obtida na parte sociolingüística
Castro García, Jaime

34630695D

Da Gloria Rúa, Adrián

76731447C

Nota = 5,50
Nota = 5,77

Outras solicitudes e documentación relacionada:
Aplicación á cualificación da proba do incremento a que se refire o artigo 12.3º desta orde.
- Non achega documentación.
Fernández Do Nacimiento, Sandra

46947860F

Fernández López, José Ignacio

34630404V

Ferreiro Rodríguez, Verónica

78881878C

Solicitudes de exención e documentación relacionada:
Exención da parte científico-técnica (por motivos non relacionados coa experiencia laboral).
-Certificado de superación dun certificado de profesionalidade de calquera nivel.
Exención da parte científico-técnica por un ano de experiencia laboral como traballador por conta allea.
-Certificación da vida laboral emitida pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou pola mutualidade laboral que corresponda.
Gayoso Alonso, Sheila

34630453C

Hermida Costa, Ana Isabel

34631138S

Hernandez Grau, Clara

73604035X

Jorge Gonzalez, Maria Del Carmen

34629715H

José Carabel, Javier

34630434R

Lorenzo Carballal, Hermesindo

34631317X

Lorenzo González, Francisco Gabriel

76733175T

Morgade Toimil, Aitor

45143285N

Oliveira Salgado, María Belén

76722811D

Pereira Barros, María

76728324W

Pereira Neves, Claudia Marcela

X9697072L

Pérez Lorenzo, Alejandro

34630003F

Piornedo Esteves, Marcos

34629374E

Rodríguez Prieto, David Santiago

34631266M

Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscrición.
05/05/2015 08:00:00

Páxina

1

de

2

Solicitudes para as probas de acceso a ciclos formativos.
Listaxe provisional. Convocatoria: Ordinaria 2015. Grao medio.

Admitidos
Centro: 32013582
Apelidos e nome

IES García-Barbón
DNI

Rodríguez Teixeira, Victor

34628625D

Sousa Boo, Daniel

34629512E

Sousa Rodríguez, Domingo

34964632D

Esta listaxe unicamente recolle os datos consignados polos solicitantes no momento da inscrición.
05/05/2015 08:00:00

Páxina

2

de

2