You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 9 (186)

7 MAJA 2015

ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski inwestycje

Inwestycja miaa kosztowa 12 milionw z. Obecnie kosztuje ju 26.

9-10 maja 2015 r. Pietrowice Wielkie


program na str. 9

leszek iwulski

Urzd Miasta w Wodzisawiu lskim ma przed sob


bardzo ambitne zadanie. Najwiksza inwestycja miejska
Rodzinny Park Rozrywki musi zosta ukoczony do koca
czerwca. Z placu budowy do tej
pory zeszy ju dwie firmy. Budowa rozoya na opatki firmy
Satbud i Silesia Constraction.
Obydwa przedsibiorstwa znajduj si w stanie upadoci i s
dune miastu potne pienidze z uwagi na cice nad nimi
kary umowne z tytuu niewykonania zlecenia. Miasto, aby nie
doprowadzi do sytuacji, w ktrej bdzie musiao zwrci dotacj uzyskan na realizacj inwestycji, musi skoczy Rodzinny
Park Rozrywki przed kocem
czerwca za pomoc innych narzdzi. W tym celu Urzd rozpisa szereg przetargw na wybudowanie rnych czci Trzech
Wzgrz. Tym razem w przetargach zostay wyonione solidne
firmy, ktre gwarantuj rzetelne wykonanie prac.
Zastpca prezydenta miasta Dariusz Szymczak, wskazujc na zaangaowanie takiej firmy jak Eurovia (ktra wygraa
przetarg na ukoczenie cigw
pieszych i jezdnych w parku),
mwi: - harmonogram prac jest
bardzo napity, ale dowiadczenie i renoma firm, ktre wygray przetargi pozwalaj nam mwi, e jest on realny. Rwnie
zaangaowani podwykonawcy
to przedsibiorstwa budowlane znane z tego, e dobrze wykonuj swoj prac. S to czsto firmy lokalne, znajce rynek
i jego specyfik. Urzd miasta
rozstrzygn ju wikszo postpowa przetargowych. Pozostay jeszcze dwa przetargi
pierwszy z nich dotyczy takich elementw inwestycji jak
strzelnica i bramy wjazdowe.
Rozstrzygnicie drugiego przetargu ma wyoni firm, ktra
wykona elektryk na ogrdkach jordanowskich. Te przetargi dotycz jednak robt wyR E K L A M A

Aktualnie na placu budowy wodzisawskich jarw uwija si Eurovia.


Wszyscy maj nadziej, e ta dowiadczona firma zdy przed kocem czerwca,
inaczej miasto moe poegna si z unijn dotacj.
koczeniowych i dlatego mog
by rozstrzygnite w terminach
pniejszych. Tymczasem prace nad ukoczeniem Rodzinnego Parku Rozrywki pokazuj jeszcze jedn rzecz koszty.
Rozstrzygnite przetargi opiewaj na sum, bagatelka, prawie 11 milionw zotych. Sam
urzd szacuje, e inwestycja

Koszt Parku
aktualnie wynosi

26 milionw
600 tysicy
zotych.
Pocztkowo mia
kosztowa
12 milionw.

ta bdzie kosztowa 26 milionw 600 tys. zotych. Suma ta


nie jest pewna z przynajmniej
trzech powodw. Po pierwsze,
jeli inwestycja nie zostanie
odebrana do koca czerwca,
wwczas miasto bdzie musiao zwrci Unii Europejskiej
ponad 10 milionw zotych. Po

drugie kary, ktre zostay naoone na Satbud i Silesia Construction s traktowane przez
UE jako dochd gminy. Oznacza to, e o wysoko kar zostanie pomniejszona kwota dotacji. To ok. 6 milionw z. Po
trzecie wreszcie rozliczenia z
firmami wyonionymi w obecnych przetargach, bd si odbywa na zasadzie rozlicze
kosztorysowych. Oznacza to, e
zapata dla firm zaangaowanych w budow bdzie opiera
si przede wszystkim na tym,
jakie rodki faktycznie zostay
wyoone na inwestycj. Moe
to oznacza, e koszty te bd
mniejsze ni zadeklarowane w
przetargach, ale zorientowani
twierdz, e akurat w tym przypadku (powodem jest przede
wszystkim krtki termin realizacji zadania) bd one wysze
od zakadanych. Z tego powodu
miasto szuka rodkw, by mc
zagwarantowa sobie pynno,
jeli chodzi o rozliczenia z wykonawcami.
Na budow jarw przesunito rodki z nadwyki budetowej z ubiegego roku, ale nie
s to wystarczajce pienidze.
Urzd szuka wic oszczdnoci
i np. przekada rodki przezna-

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

czone na budow cznika na


stref na Olszynach. Zmniejsza
take wkad w realizacj wczeniej zaplanowanych inwestycji, ktre mia realizowa np.
z powiatem. Prezydent Mieczysaw Kieca zapowiedzia, e
miasto wyoy na remont ulicy
Chrobrego w dzielnicy Radlin II
800 ty. z. zamiast obiecanego
1 miliona 400 tys. z. Na kwietniowej sesji Rady Miasta jednak
zadecydowano, e gmina bdzie
partycypowa w tej inwestycji w
wysokoci 1 miliona z. Brakujce 200 tys. z. przesunito ze
rodkw przeznaczonych dla
rady Dzielnicy Radlin II. Miasto
rwnie zacignie kolejny kredyt w wysokoci 2 mln 300 tys.
z. Bynajmniej nie jest to koniec
problemw z wodzisawskimi
jarami. Na wybudowanym skate parku pojawi si z zamiarem
okupacji tego obiektu zdesperowany podwykonawca, ktremu nie zapacono za wykonan prac. Urzd miasta stoi na
stanowisku, e przedsibiorcy
nie nale si pienidze, gdy
nie wykona naleycie zlecenia.
Przedsibiorca twierdzi natomiast, e nie mg tego zrobi,
bo zmiany te nie byy w pierwotnym projekcie atrakcji.

radlin - policja

Wamywacz
samochodowy
Policjanci z Radlina zatrzymali mczyzn podejrzanego o dokonanie
trzech wama do samochodw.
Wamania miay miejsce
noc 24 kwietnia w Radlinie,
a ich sprawc okaza si 32latek, ktry by ju wczeniej
karany za przestpstwa przeciwko mieniu. Mczyzna
przyzna si do zarzutw, nie
by w stanie racjonalnie wytumaczy motyww swojego dziaania. Owiadczy
ledczym, i tej nocy by pod
wpywem alkoholu i chocia

nie mia zamiaru kra, to


tak spontanicznie podnis
z ziemi kamie i wybi szyby w zaparkowanych tam
pojazdach, po czym zabra z
nich cenniejsze przedmioty.
Co ciekawe, kiedy wytrzewia stwierdzi, e skradzione przedmioty nie bd mu
potrzebne i wyrzuci je do
mietnika. O dalszym losie
32-latka zdecyduje sd. Z
uwagi, i mczyzna jest recydywist grozi mu kara nawet do 15 lat wizienia.
p

pszw - rozrywka

Wystawa pojazdw
zabytkowych
Fot. Adrian Behr

Fot. Leszek Iwulski

Czary Mary wodzisawskie jary

XV Eko-Wystawa
Ciepo przyjazne rodowisku

7 czerwca w Pszowie odbdzie si wystawa pojazdw


zabytkowych. Orgnizatorami s Miasto Pszw oraz Grupa
Motocyklowa Hanysy. Wystaw poprzedzi przejazd
pojazdw ulicami miasta. Zbirka uczestnikw o godz. 12.00
na parkingu przy pycie rynku w Pszowie.
W programie wystawy konkursy na najadniejszy samochd, na najadniejszy motorower, na najadniejszy motocykl oraz na najstarszy pojazd zabytkowy.

Terminale patnicze

najtaniej

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski gospodarka komunalna

Regulamin do zmiany

komentarz na gorco
Fot. archiwum portalu gazetainformator.pl

Nowa uchwaa wprowadza limity odbioru odpadw zielonych.


leszek iwulski

Mieszkacw Wodzisawia lskiego czeka zmiana


regulaminu utrzymania porzdku i czystoci w miecie.
Jest ona podyktowana przede
wszystkim
koniecznoci
ogoszenia przetargu na odbir odpadw. Zmianie podlega rwnie uchwaa w sprawie szczegowego sposobu
wiadczenia usug w zamian
za uiszczon opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Naczelnik Wydziau
Ochrony rodowiska w Urzdzie Miasta Wodzisaw lski
mwi: - przetarg na zagospodarowanie odpadw komunalnych jest naprawd duym
zadaniem. Te dwie uchway
maj stanowi materia wyjciowy dla opracowania dokumentw do postpowania,
bo okrelaj warunki realizacji usugi odbioru i zagospodarowania odpadw przez firmy, ktre stan do przetargu.
Wedug urzdu miasta zmiana regulaminu ma jeszcze
dwa wakie powody. Dwa lata
rewolucji mieciowej, ktra
naoya na gminy cakowit
odpowiedzialno za gospodark odpadami sprawiy, e
samorzdowcy maj ju pewne dowiadczenia w tej kwestii. Jedn ze zmian w regulaminie jest odstpienie przez
gminy od zbierania odpadw
o charakterze budowlanym.

Do tej pory mieszkacy mogli pozby si odpadw


budowlanych dwa razy do roku, wyrzucajc
je do specjalnych kontenerw.
Do tej pory mieszkacy mogli
pozby si mieci tego typu,
wyrzucajc je do specjalnych
kontenerw, ktre wystawiano w niektrych dzielnicach
dwa razy do roku w ramach
specjalnych akcji. Okazao
si jednak, e ten system zawid. W kontenerach oprcz
odpadw budowlanych pojawiay si wszelkie inne rodzaje mieci. Proceder ten
skutkowa tym, e odpady z
kontenerw musiano traktowa jako odpady zmieszane,
co podraao funkcjonowanie
sytemu jako caoci. Obecnie
odpady budowlane bdzie
mona odda do punktu selektywnej zbirki odpadw
komunalnych (PSZOK), ktry mieci si na ulicy Marklowickiej na terenie Sub
Komunalnych Miasta. Urzd
wprowadza rwnie limity w

odbiorze tego rodzaju mieci. Drug zmian jest odejcie magistratu od zbierania
workw z odpadami zielonymi. Wprowadzone zostan
limity w ich przyjmowaniu.
Niestety okazao si, e do
tej pory mieszkacy wystawiali nawet po kilkadziesit
workw z traw i gaziami
(naczelnik Dragon zauway,
e zdarzao si, e przed domostwem pojawiao si nawet 130 workw). Limity bd dotyczy nie tylko workw
wystawionych przed posesj,
ale rwnie i tych przyjmowanych w PSZOKU. Wedug
Wydziau Ochrony rodowiska zmiana ta wymusi na
mieszkacach wiksz gotowo do kompostowania odpadw zielonych. Zalecenie
takie wynika rwnie z wojewdzkiego planu gospodarki

odpadami. Uchwaa o szczegowym sposobie wiadczenia usug w zakresie gospodarowania odpadami okrela
rwnie sposoby reklamacji
w przypadku, gdy waciciel
nieruchomoci zauway wystpienie nieprawidowoci
zwizanych z dziaalnoci
firmy. Brak uregulowa w tej
sprawie, szczeglnie w przypadku okrelenia terminw
reklamacji, skutkowa niemoliwoci rozwizywania
takich problemw. W chwili
obecnej waciciel bdzie mia
3 dni robocze, by zgosi swoje zastrzeenia do pracy firmy
zajmujcej si wywozem nieczystoci. Naczelnik Dragon
zauway, e w tym momencie
nie mona okreli, czy wzrosn stawki za odbir mieci
i e rozstrzygnie to dopiero
przetarg. Nadmieni jednak,
e: - zmiana ustawy, ktrej
zapisy weszy w ycie 1 lutego sprawia, e na gmin naoono nowe obowizki, ktre
mog podroy funkcjonowanie systemu. Jednym z takich
przepisw jest obowizek
odbioru przez gmin odbioru odpadw zmieszanych i
odpadw zielonych przynajmniej dwa razy w tygodniu w
okresie od kwietnia do padziernika. Wedug naczelnika obsuga gminy w zakresie
wywozu i zagospodarowania
mieci przez konsorcjum firm
Transgr i Eko jest obecnie

Anna Szweda-Pigua
Rzecznik prasowy UM
w Wodzisawiu lskim
Miasto przygotowuje si
do ogoszenia nowego przetargu na wywz mieci. Dlatego
te podczas ostatniej sesji radni podjli uchway wprowadzajce zmiany w systemie. Zmieniony zosta przede wszystkim
regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta. Zmianie ulega te druga
uchwaa w sprawie szczegowego sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw. Obydwie te
uchway s niezbdne do przygotowania i ogoszenia przetargu. Organizacja przetargu
jest procesem wielomiesicznym i te dokumenty stanowi
zasadniczy materia wyjciowy
okrelajcy warunki realizacji
usugi odbioru i zagospodarowania przez firmy, ktre bd
potencjalnymi oferentami w
przetargu. Zmiany podyktowane s te prawie dwuletnim dowiadczeniem dziaania w nowym systemie gospodarowania
odpadami oraz zmian ustawy
o utrzymaniu porzdku i czystoci w gminach. Powysze
powody skutkuj wprowadze-

niem ogranicze. Po wejciu w


ycie zmienionych uchwa odstpimy od zbierania odpadw
budowlanych w dzielnicach,
gdzie byy wystawiane kontenery dwa razy w roku. Ten system
si nie sprawdzi. W kontenerach czsto swoje miejsce znajdoway odpady zmieszane, co
generowao dodatkowe koszty.
Odbir odpadw budowlanych
ograniczony zostanie zatem do
punktu selektywnej zbirki odpadw komunalnych. Punkt
ten funkcjonuje na terenie
Sub Komunalnych Miasta na
ulicy Marklowickiej. Zmiany w
regulaminie wprowadzaj te
limity na odbir odpadw zielonych. Celem tej zmiany ma
by przede wszystkim zachcenie do kompostowania odpadw biodegradowalnych. Bdziemy ogranicza odbir iloci
workw z terenu nieruchomoci do kilku sztuk i rwnie bdzie ograniczenie iloci tych
odpadw w punkcie selektywnej zbirki odpadw. Chcemy
unikn takich sytuacji, kiedy
przed nieruchomoci znajdowao si 80 workw z odpadami biodegradowalnymi. Zmiany wejd w ycie od 1 stycznia
2016 roku.

zadowalajca, chocia na pocztku funkcjonowania systemu pojawiay si trudnoci z


waciw realizacj wyznaczanych zada. Tadeusz Dragon
zauway jednak, e nie mo-

na ocenia tych firm przez


pryzmat pocztku dziaalnoci systemu, bo wwczas w
caej Polsce pojawiy si gigantyczne trudnoci z jego
prawidowym wdroeniem.

wodzisaw lski - komunikacja

Bitwa o Chrobrego
Fot. Wikipedia

Remont drogi w dzielnicy Radlin II mg zosta zoony na otarzu wodzisawskiego Parku Rozrywki.

Zgodnie z umow ulica Chrobrego miaa


by finansowana po poowie przez Urzd Miasta
i Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu.

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek


Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Powiat wodzisawski stawia na drogi. Jednym z waniejszych zada, ktre starostwo chciao realizowa w
tym roku bya modernizacja
ulicy Chrobrego w dzielnicy Radlin II. Inwestycj t
zgoszono do Narodowego
Programu Przebudowy Drg
Lokalnych, czyli popularnych schetynwek. Ta forma
wsparcia inwestycji drogowych polega na dofinansowaniu remontu lokalnych
i powiatowych drg przez
Urzd Wojewdzki. Niestety
pula pienidzy, ktr wojewdztwo moe przeznaczy
na ten cel jest ograniczona i
dlatego wnioski na remonty
s weryfikowane. Inwestycja

Nakad: 12 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

na Chrobrego nie znalaza


si na licie zada przeznaczonych do dofinansowania.
Jednak z uwagi na fakt, e
czsto w wyniku postpowa
przetargowych pojawiaj si
oszczdnoci, niektre zadania dostaj drug szans.
Tak byo rwnie w przypadku inwestycji planowanej przez starostwo. Wniosek na remont zosta na tyle
dobrze oceniony, e znalaz
si tu pod kresk i Urzd
Wojewdzki postanowi, e
wesprze powiat wodzisawski. Cao inwestycji zostaa wyceniona na ponad 5,5
miliona z. Poowa rodkw
zostanie przekazana przez
wojewdztwo. Natomiast
druga poowa miaa by zagwarantowana przez stron
samorzdow. W tym przypadku koszty zostay solidarnie podzielone pomidzy
starostwo powiatowe oraz
Urzd Miasta Wodzisaw
lski obie strony zadeklaroway wkad w wysokoci 1,4 miliona z. Deklaracje
te zostay zagwarantowane
w uchwale intencyjnej, ktr miasto przekazao na rce starostwa. Jednak pojawi
si duy problem natury finansowej. Wodzisaw lski rzuca wszystko na jedn szal i prbuje uratowa

inwestycj na jarach. Do tej


pory przeznaczono ju na
to zadanie 26 mln 600 tys.
z. Miejskie inwestycje takie jak budowa cznika na
Olszynach zostaj odoone
na termin pniejszy. Rwnie w przypadku radliskiej inwestycji pojawi si
pomys zmniejszenia zadeklarowanej wczeniej sumy.
Prezydent Mieczysaw Kieca
uzasadni tak propozycj
faktem, e w wyniku przetargu na pewno pojawi si
oszczdnoci i 800 tys. z powinno wystarczy na finalizacj inwestycji. Jednak tak
drastyczne obnienie wkadu miasta oznacza pojawienie si problemu w postaci
zmniejszenia si globalnego poziomu dofinansowania
zadania przez wojewdztwo.
Wynika to z tego, e umowa
przepisuje finansowanie inwestycji w postaci rozoenia obcie p na p
pomidzy samorzdami i
wojewdztwem. Oznacza to,
e w przypadku zmniejszenia si wkadu samorzdw
urzd wojewdzki zmniejszy rwnie wysoko wasnego wsparcia. Sytuacja
ta wywoaa zrozumiae zaniepokojenie w starostwie,
ktre wysao w charakterze
emisariusza Dariusza Pru-

sa, by ten wyjani miejskim


radnym, jak wana jest inwestycja na Chrobrego i jak
niewielkie bd szanse jej
realizacji, jeli pojawi si
problemy ze wsparciem ze
schetynwek. Rada miejska
podja ostatecznie decyzj, e na remont Chrobrego
przeznaczy nie 800 tysicy,
ale milion zotych. Dodatkowe 200 tysicy wzio si
z pienidzy przeznaczonych
dla rady dzielnicy Radlin II,
ktrej pozostanie na inne cele ledwo 8 tys. z. Pienidze
te jednak rada przekae raczej bez mrugnicia okiem,
bo remont Chrobrego jest
dla Radlina priorytetem.
Radny Krliczek powiedzia
nam: - modernizacja tej ulicy jest najwaniejsza dla
Radlina. Na wszystko inne
pienidzy moe brakn, ale
nie na t inwestycj. Przy tej
drodze trzeba wiele rzeczy
poprawi. Przede wszystkim kanalizacj. Po kadym
wikszym deszczu pojawiaj
si na niej spore rozlewiska.
Przy ulicy znajduj si szkoa i koci. Remont Chrobrego jest niezbdny wanie po to, by zadba o ich
bezpieczestwo i komfort
korzystania z drogi.
l

GazetaInformator.pl >>

wodzisaw lski ekologia

wodzisaw lski - edukacja

Z myl o talentach
artystycznych

Skwery po liftingu
oraz lawend. Ponadto, wyoono now traw, za wzdu
parkingu pojawiy si iglaki.
Prace porzdkowe przeprowadzono take na skwerze
w Kokoszycach przy pomniku.
Zbudowano tam chodniczki,
postawiono cztery nowe awki
i zasadzono wizy. Przycito
znajdujce si na tym terenie
drzewa. Aby skwer wyglda
jeszcze atrakcyjniej, posadzono na nim krzewy oraz rododendrony.
a

wodzisaw lski - remonty

Odnowiona
przestrze dla
najmodszych
Plac zabaw przy ulicy 26
Marca w Wodzisawiu
przeszed metamorfoz.
Zakad
Gospodarki
Mieszkaniowej i remontowej
zadba o modernizacj przestrzeni przeznaczonej dla
najmodszych mieszkacw.
Na orodzonym placu zabaw
znajduje si zestaw zabawowy ze zjedalni, sprynowiec oraz hutaka. Wykonano rwnie ciek z kostki,

by dojazd wzkiem, czy te


przejcie na plac nie stanowio problemu.
Na prace renowacyjne
Urzad Miasta w Wodzisawiu lskim przeznaczy
okoo 20 tys. z. Brakujce
rodki uzyskano z udziau
piciu okolicznych wsplnot mieszkaniowych w tym
przedsiwziciu.
a

w skrcie

Urzd Marszakowski odstpi


od umowy na sortowni?
Fot. Leszek Iwulski

Fot. Archiwum portalu gazetainformator.pl

Biaek, dyrektor ZSP w Wodzisawiu lskim.


Placwka posiada ju profesjonaln baz dydaktyczn
oraz odpowiednio wykwalifikowan kadr nauczycieli
przedmiotw artystycznych.
Obecnie uczy si w niej ponad
100 uczniw. Otwarcie nowej
szkoly pocignie za sob moliwo szecioletniego ksztacenia artystycznego. Adresatami szkoy bdzie modzie
koczca
podstawwk.
Zarwno liceum jak i gimnazjum poza ksztaceniem w
kierunkach artystycznych, zapewniaj realizacj podstawy
programowej z przedmiotw
oglnoksztaccych.

wodzisaw lski - samorzd

Prace porzdkowe przeprowadzono z myl o


spacerowiczach.
Ze skweru znajdujcego
si przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisawiu lskim wyrzucono stare betonowe awki.
W ich miejsce pojawiy si
trzy nowe miejsca, dla tych,
ktrzy chc si na chwil zatrzyma, usi. Na skwerze
pojawiy si take kosze na
mieci. Zadbano rwnie o
elementy przyrody. Uformowano krzewy, zasadzono re

region

Sortowanie problemw

Otwarcie Oglnoksztaccej Szkoy Sztuk Piknych


stanowi bdzie rozszerzenie oferty edukacyjnej powiatu
w zakresie ksztacenia artystycznego.
W Wodzisawiu powstanie
Oglnoksztacca
Szkoa Sztuk Piknych.
Zgod na jej utworzenie podj Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w porozumieniu ze Starost
Wodzisawskim. Szkoa ma
powsta w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych, gdzie od
roku 2011 istnieje ju czteroletnie liceum plastyczne.
- Oferta Oglnoksztaccej
Szkoy Sztuk Piknych adresowana jest do uzdolnionej
modziey koczcej nauk w
szkole podstawowej. Nauka
potrwa w niej 6 lat i skoczy
si egzaminem dyplomowym.
Absolwenci uzyskaj zawd
plastyk i bd mogli przystpi do matury mwi Anna

Wiadomoci 3

7 maja 2015, nr 9 (186)

leszek iwulski

Problemy z wodzisawsk sortowni mieci opisywalimy w Gazeta Informarmator ju kilkakrotnie.


Inwestycja, ktra miaa sta
si bankomatem dla miasta i miejscem, w ktrym
kilkanacie, a moe nawet
kilkadziesit osb znajdzie
zatrudnienie okazaa si dla
urzdu miasta prawdziw
gehenn. Na budow nowoczesnego obiektu Miasto
uzyskao wsparcie finansowe
z Unii Europejskiej w wysokoci ok. miliona z, a take
z Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktre umorzyo na ten
cel poyczk w wysokoci ponad 400 tys. z. Tymczasem
w okazuje si, e zarwno z
nowych miejsc pracy, jak i z
rda dochodu wyszy nici.
Wszystko dlatego, e w midzyczasie zmieniy si przepisy dotyczce prowadzenia przez gminy gospodarki
komunalnej. Okazao si,
e sortownia nie moe by
prowadzona przez miasto.
Std ju prawie od dwch lat
sortownia stoi pusta. Miasto prbuje j wic cay czas
sprzeda. Takie prby podejmowane byy ju dwukrotnie. Za drugim razem
pojawi si nawet inwestor,

Sortownia mieci zostaa wybudowana dziki


rodkom zewntrznym. Istnieje zagroenie,
e Miasto bdzie musiao odda dotacj.
ale zrezygnowa z transakcji. By moe powodem jest
cena sortowni, ktr miasto
wycenio na ponad 3,3 miliona zotych. Przedsibiorcy wiedz, e Miasto ma n
na gardle w zwizku z budow jarw i dlatego mog gra
na zwok, bo wiedz, e magistrat potrzebuje pienidzy
jak grzyby ddu. Aktualnie
Miasto prbuje po raz trzeci sprzeda sortowni. Do tej
misji zaangaowano, podobnie jak w poprzednim przypadku wiceprezydenta Dariusza Szymczaka. Stoi przed
nim trudne wyzwanie, bo zapytany przez nas Urzd Mar-

szakowski powiedzia nam,


e nie moe by tak, e Unia
daje pienidze na sortowni,
ktra pniej nie funkcjonuje. Urzd marszakowski
dlatego rozwaa moliwo
odstpienia od umowy. Dla
Miasta oznaczaoby to, e
bdzie musiao zwraca dotacj. Takiego scenariusza nie
wyobraa sobie Mieczysaw
Kieca, dla ktrego caa sprawa ley przede wszystkim
w zmianach legislacyjnych,
ktre nie bray pod uwag
pozycji samorzdw. Wedug
szefa magistratu jeli dojdzie
do takiej sytuacji, to wwczas
Miasto pjdzie do sdu.

wodzisaw lski - urzd miasta

Wodzisaw na Kongresie
Ekonomicznym
Wedug wadz Wodzisawia
udzia w Kongresie Ekonomicznym to wietny sposb
na promocj miasta.
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to jedno
z najwikszych przedsiwzi
tego typu w Europie rodkowo Wschodniej. Na obrady
przybywaj tysice goci zarwno z kraju, jak i z zagranicy. W
katowickim kongresie wzia
udzia rwnie delegacja z Wodzisawia lskiego, wystpujcym jako miasto wsppracujce. W delegacji udzia wzili
prezydent, obydwoje wiceprezydenci, asystent prezydenta,
rzecznik miasta Wodzisaw oraz
pracownicy wydziau promocji oraz wodzisawscy przedsibiorcy. W trakcie specjalnego
panelu spotkali si oni z wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej An-

drzejem Zabiegliskim. Du
cz panelu powicona bya
wanie kwestiom zwizanym z
rozszerzeniem strefy na obszar
Wodzisawia. Mieczysaw Kieca, prezydent Wodzisawia lskiego, uwaa e udzia w tego
typu forach ekonomicznych jest
niezwykle istotnym elementem
w budowaniu wizerunku miasta
i promowaniu przedsibiorczoci. - Dziki temu, e w delegacji znajduj si rwnie przedsibiorcy atwiej jest pozyska
dla miasta inwestora i zapewni
dla wasnych firm moliwo
nawizania kontaktw. To dla
nas wana szansa, aby podzieli si swoimi dowiadczeniami,
problemami i sukcesami w rnych dziedzinach mwi Kieca.
Prezydent wskaza rwnie, e
udzia w katowickim forum nie
jest dla miasta novum i e Wodzisaw cyklicznie uczestniczy w

tym przedsiwziciu od kilku lat.


Niektrzy z mieszkacw nie s
jednak zachwyceni tak formu
promocji miasta, na ktr Wodzisaw wydaje kilkaset tysicy
z. Wedug nich miasto uczestniczy w katowickim forum od
kilku lat, ale realnych korzyci
nie wida do Wodzisawia nie
sprowadzi si aden wikszy inwestor. Pozostae miasta subregionu w tym roku nie pokusiy
si o wspprac z kongresem i
pojawili si w Katowicach w jedno lub dwuosobowych delegacjach (Rybnik i Racibrz). Burmistrzowie byli jeszcze mniej
skorzy do wydawania w ten
sposb pienidzy na promocj.
aden z wodarzy (oprcz Wodzisawia) nie sprezentowa dla
siebie i dla swoich podwadnych
noclegu w Katowicach.
l

Konkurs Domu Ksiki


Co sprawia, e wgierskie potrawy
s znacznie pikantniejsze od polskich?
Nagrod ksika Wgry od kuchni
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Siatkarski brz
Zawodnicy SK JSW KOKS
Radlin stanli na trzecim stopniu podium podczas Mistrzostw
Polski Modzikw. Turniej odbywa si w Tarnowie. W skad
medalowej druyny, ktr do
zwycistwa poprowadzili trenerzy Marek Przybysz oraz Witold
Sanina, wchodz uczniowie
Sportowego Gimnazjum nr 2
w Radlinie.
Wamywacz
zatrzymany
Radliscy policjanci zatrzymali 32-letniego zodzieja, ktry
wama si do trzech pojazdw.
Jego upem pady narzdzia,
radioodtwarzacze, goniki,
a nawet akumulator. Sprawca przyzna si do zarzutw.
Nie potrafi jednak racjonalnie
wytumaczy motyww swojego postpowania. Owiadczy ledczym, e w momencie
popenienia przestpstwa by
pod wpywem alkoholu. 32letniemu mieszkacowi Radlina
grozi kara do 15 lat pozbawienia
wolnoci.
Dziupla pomaga
zwierzakom
Podopieczni stowarzyszenia
postanowili wesprze bezdomne zwierzta i zorganizowali
zbirk ywnoci. Akcja trwaa
niemale dwa tygodnie. w tym
czasie udao si uzbier kilka
workw z such karm oraz 22
puszki z mokr karm przeznaczon zarwno dla kotw jak i
psw.
Pomogli celnicy
28 kwietnia, okoo godziny
6.30, tu za bazylik w Pszowie jadcy do pracy celnicy
zauwayli dziewczyn lec
na chodniku. Po ocenie stanu
poszkodowanej, funkcjonariusze wezwali pogotowe i uoyli
dziewczyn tak, by moga oddycha. Okazao si, e zasaba
w drodze na praktyk. aden
z przechodniw nie udzieli jej
pomocy. Gdyby nie reakcja celnikw, sytacja mogaby zakoczy si tragicznie.
Rydutowski hejna
Po raz pierwszy zabrzmia 30
kwietnia podczas XXIII Memoriau Jana Margicioka i Leopolda Haaczka. Od tej pory hejna
ju na stae zagoci w centrum
Rydutw. Wygrywany bdzie
codziennie z najwyszej kondygnacji Urzdu Miasta Rydutowy punktualnie o godzinie
12.00, a w okresie wakacyjnym
rozbrzmiewa bdzie take o
godzinie 20.00.
E-karta
wchodzi w ycie
Mieszkacy regionu od poniedziaku, 4 maja bd mogli korzysta z e-biletu. Midzygminny Zwizek Komunikacyjny z
siedzib w Jastrzbiu-Zdroju
zakoczy prace zwizane z
wdroeniem e-karty. Do koca
czerwca obowizywa bd jeszcze wszystkie rodzaje biletw
papierowych, cznie z moliwoci ich zakupu w dotychczasowych miejscach dystrybucji. W
okresie przejciowym ceny biletw pozostan bez zmian. Jednak taryfa minutowa zostanie
zastpiona przez przystankow.
Azoty podzieliy zysk
Grupa Azoty ZAK SA podja decyzj w sprawie podziau
zysku netto i wypaty dywidendy. Jak poinformowa prezes
zarzdu Adam Leszkiewicz,
akcjonariusze otrzymaj 1,03 z
za jedn akcj. cznie na wypaty dywidendy grupa planuje
przeznaczy ponad 58,7 mln z.
Natomiast 19,6 mln z przekazano na kapita zapasowy.

4 Edukacja

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

radlin inwestycje

Nowe stare przedszkole


Fot. UM Radlin

Kompleks szkolno-przedszkolny w Goynach.


anna zganiacz

30 kwietnia przy ulicy Rymera w Radlinie odbyo si


uroczyste otwarcie kompleksu
szkolno-przedszkolnego. Na nowo otwarty obiekt skadaj si
pomieszczenia przedszkola publicznego wraz z sal audiowizualn. Wybudowano rwnie
jadalni, ktra mieci 150 osb,
zaplecze kuchenne i kotownie.
W ramach prowadzonych prac
wybudowano take sal gimnastyczn wraz z zapleczem. Liczy
ona 457 m2. Posiada rwnie

10 milionw

zotych kosztowaa
budowa kompeksu
szkolno
-przedszkolnego

widowni skadajc si z 135


miejsc. Nowy kompleks szkolno-przedszkolny zosta wyposaony w wietlic oraz sale rekreacyjne dla dzieci. Inwestycja
obejmowaa take sanitariaty i
powstanie cznika z istniejcym ju budynkiem.
Prace projektowe nad
obiektem rozpoczto w listopadzie 2012 roku. Natomiast rok
pniej nastpio przekaznie
placu budowy. Koszt inwestycji, ktr dofinansowao Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Wojewdztwa
lskiego wynis ponad 10 milionw zotych.

Goyskie przedszkolaki przed budynkiem starego


przedszkola im. Gromadki Misia Uszatka spotkay
si 27 kwietnia. Wtedy te wraz z rodzicami, opiekunami
i burmistrz miasta Barbar Magier wziy udzia
w uroczystym pochodzie do nowej siedziby placwki
przy ulicy Rymera.

R E K L A M A

Harcerski Klub Podrnika


Ra Wiatrw
zaprasza na

LETNI OBZ JZYKOWY


W LONDYNIE
29.07.2015 r. - 09.08.2015 r.

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

KOSZT 1450 Z + 30 FUNTW


zgoszenia oraz informacje:
www.hkproza.pl
hm Tadeusz Gwd: 504083502
pwd Pawe Moszczyski: 510341817

-$326.$6$022%521$
'/$.$'(*2

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

6]NRD3RGVWDZRZDQUXO6RZDFNLHJR5DFLEyU]
PRG]LHGRUROL RG FRG]LHQQLH

6(16(,-$&(.WHO

www.aikido-raciborz.pl

=HVSy6]NROQR*LPQD]MDOQ\XO-DQD3DZD,,$1G]D
PRG]LHGRUROL RG ZWF]Z

6(16(,.$52/WHO
5\GXWRZ\*LPQD]MXPQUXO6WU]HOFyZ%\WRPVNLFK

VHPSDL'DZLGWHO

ZAP

RAS

ZAM
Y!

ZZZ$,.,'25$&,%25=SO

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 33

7 maja 2015, nr 9 (186)

wodzisaw lski konkursy

Roztaczony Wodzisaw
anna zganiacz

Niebanalne choreografie, przykuwajce uwag


stroje, fryzury i makijae
to wszystko mona byo zobaczy na XIV Wodzisawskiej Gali Tanecznej Mix
2014, ktra odbya si 26
kwietnia. Przez cay niemal
dzie na parkiecie prezentoway si zespoy z ywca,
Tarnowskich Gr, Wadowic, Gliwic, Bielska-Biaej,
Zawiercia czy te Owicimia. O wzgldy jury oraz
publicznoci walczyy take

lokalne zespoy z ssiedniego Jastrzbia Zdroju, Pszowa i Rybnika. W imprezie


wzio udzia 100 formacji,
ktre zataczyli w kategoriach: taniec towarzyski,
street dance, show dance.
Gwnymi organizatorami byli: Miasto Wodzisaw
lski, Wodzisawskie Centrum Kultury oraz Klub Taca Towarzyskiego SPIN z
p. Elbiet Lasock na czele. Patronat honorowy nad
gal obj Prezydent Miasta
Wodzisawia lskiego Mieczysaw Kieca.

Fot. Gazeta Wodzisawska

Do rywalizacji stano 100 formacji tanecznych.

Wodzisawska Gala Taneczna Mix co roku przyciga sporo uczestnikw.


Przegld daje moliwo sprawdzenia swoich umiejtnoci, ale take jest okazj do dobrej zabawy.

wodzisaw lski - historia

Piknik militarny w Wodzisawiu


Po raz pity na wodzisawskim rynku moglimy
zobaczy kawalkad pojazdw historycznych, pokaz
musztry i emocjonujcy pokaz militarny. Wszystkie te
wydarzenia miay miejsce z
okazji Pikniku HistorycznoMilitarnego, ktry odby si
3 maja. Wczeniej pod Pomnikiem Powstacw lskich miay miejsce oficjalne uroczystoci zwizane z
224. rocznic uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy mogli take wzi
udzia w mszy witej odprawionej w kociele pod

Fot. Leszek Iwulski

Tum mieszkacw wczy si w tegoroczne obchody wita Konstytucji 3 Maja.


wezwaniem WNMP w intencji ojczyzny.
Tego dnia otwarte dla
zwiedzajcych byo rwnie
wodzisawskie
muzeum.
Mieszkacy mogli zwiedzi
wystawy stae - Pradzieje
ziemi rybnicko-wodzisawskiej, Wodzisaw w redniowieczu i czasach nowoytnych, Koci w.
Krzya, Salonik mieszczaski, Rzemioso, XX
wiek w Wodzisawiu oraz
Zapisane na skrze. Sztuka
tatuau przez stulecia.
p

W tym roku piknik odby si ju po raz pity.


Uczestnicy mili okazj oglda sprzt militarny oraz kawalkad pojazdw militarnych, ktra zakoczya si na rynku.

W Wodzisawiu lskim wiele imprez zasuyo


ju na miano cyklicznych. Co roku jest kilka takich wydarze,
ktre przycigaj nie tylko mieszkacw miasta, ale rwnie
osoby przyjezdne. Takim wydarzeniem jest z pewnoci
rwnie Piknik Historyczno-Militarny, ktry od kilku lat
organizowany jest 3 maja na Rynku.

Piknik by rwnie okazj do tego, aby zwiedzi dioram,


zobaczy pojazdy historyczne, sprzt pancerny, wystaw
historyczn w schronie w parku miejskim.

R E K L A M A

Poligrafia
Reklama
tel. 32 414 90 30

Ciekawy by take pokaz militarny Ostatnie dni III Rzeszy


w 70. rocznic zakoczenia II wojny wiatowej.

34 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?


Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!

Mieszkanie M3 w Wodzisawiu
lskim, umeblowane, po generalnym remoncie.
Lokalizacja bardzo praktyczna
obok szpitala, marketw, przystanku, przedszkola i szkoy.
Cena 9000z, tel. 519 754 382

Szukasz kredytu gotwkowego


lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.

3 dziaki budowlane na sprzeda, pooone w Besznicy na


ulicy stawowej, druga linia zabudowy, na dzie dzisiejszy dojazd nieutwardzony, jednak do
sprzeday jakiejkolwiek dziaki
dojazd bdzie utwardzony. Prd
i woda w pobliu dziaek, cena
30 000z tel 665 454 888

Potrzebujesz szybkiej gotwki!


Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
CHWILWKI
Nowo na rynku!!!
Od 100 z do 500 z z dojazdem
do klienta. Szybka decyzja, akceptujemy komornika. Wniosek mona zoy przez telefon.
Radlin, Rydutowy, Pszw i okolice. Tel. 510-346-187
Kredyty dla kadego! Posiadamy ofert wielu bankw
w
jednym
miejscu.
Zgo si do nas a my Ci pomoemy uzyska kredyt najlepszy dla
Ciebie Wodzisaw lski, tel. 505
403 206

usugi
Oferuj wynajem pojazdu 9-osobowego marki Ford Transit oraz
Opel Vivaro. Komfortowo wyposaone - klimatyzacja, abs, esp
w cenie 120z/doba (przy min. 5
dniach wynajmu!)
Posiadam rwnie do wynajcia
samochody 7 osobowe. Moliwo
wynajmu auta rwnie
na godziny!!
Radlin tel. 880 609 880
Usugi
remontowo-wykoczeniowe
malowanie wntrz, malowanie
elewacji, tapetowanie, gad gipsowa, cianki dziaowe z pyt g-k
wraz z wyciszeniem wen mineraln, rwnanie cian z pyt g-k,
sufity podwieszane, ukadanie
paneli, tynki dekoracyjne. Wodzisaw lski tel. 793 658 422
Tapetowanie, malowanie, pomoc
w innych remontach, tanio!

723 672 519


Pranie dywanw, tapicerki
meblowej - Transport Gratis!
Oferujemy rwnie:
- pranie tapicerki samochodowej
- czyszczenie caego wntrza
samochodu
- przygotowanie aut do
sprzeday
- usugi sprztajce
- utrzymanie terenw zewntrznych, koszenie itd.
Tel. 792 374 774

Sprzedam adna dziak budowlana o powierzchni 1750 m2 zlokalizowana w Radlinie II.


Wzdu granicy nieruchomoci przebiega wodocig, energia
elektryczna, kanalizacja.
Dziaka przylega do drogi asfaltowej, okolica bardzo cicha i
spokojna.
Cena 79000z tel. 790 844 607
3-pokojowe mieszkanie do
wynajcia w Wodzisawiu l.
czciowo umeblowane. Koszt
1500zl/mc (czynsz, prd, gaz w
cenie). Umowa na 12 m-cy.
tel. 667 736 209
Mieszkanie 2 pokojowe do wynajcia w Wodzisawiu lskim,
przy ul. 26 Marca (niedaleko
Dywyty), na 4 kondygnacji,
dostpne od 01.08.2015 r. Cena
600 z, kontakt 691 704 729
Mieszkanie M2 w Rydutowach,
pow. 32m2. Mieszkanie znajduje si na ul. Ofiar Terroru na
pierwszym pitrze. Mieszkanie
po remoncie. Sprzedam pilnie,
zapraszam. Cena 54000 z
tel. 507-043-032
Lokal usugowy, z moliwoci
zaadaptowania na biura. Powierzchnia ok 100m2 zlokalizowany na pitrze. Dostpno z
klatki schodowej. Do remontu
lub wprowadzenia. Ogrzewanie odrbne kotem gazowym.
Cena 1 000 z. Radlin, tel. 602
525 437
Do wynajcia bardzo atrakcyjny
lokal uytkowy przy BIEDRONCE oraz aptece VIVAX w Wodzisaw l - Wilchwy ul. Armii
Ludowej 3A .Cena 38 z/m2.
Dostpne wszystkie media, parter ,duy parking. 603 117 851
OKAZJA-Sprzedam 3 dziaki budowlane o powierzchni
1070m2.Dziaki znajduj si w
piknej okolicy Czyowic! Dziaka o regularnym ksztacie. Prd
oraz woda w granicy nieruchomoci. Dogodny dojazd z drogi
gwnej. Cena za jedn dziak
wynosi 60 ty. do negocjacji
ZAPRASZAMY NA PREZENTACJE 667 933 589
Mieszkanie w Rydutowach os. Orowiec. o powierzchni
54,27m2, pooone na ostatnim
pitrze w niskim bloku. Lokal
skada si z 3 nieprzejciowych
pokoi, kuchni, azienki i duego
balkonu. Czynsz 500z/2os.
cena: 120.000 z
tel. 535 454 127

rne
Firma STACH-DREW Oferuje
Drewno kominkowe
Drewno opaowe w dobrej cenie.
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
Tel. 512 271 815
32 430 10 45
Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRZEPROWADZKI
WODZISAW lski!!!
* transportu mebli i wyposaenia Agd/Rtv
* transport maszyn, motocykli, pianin,
* kompleksowe przeprowadzki mieszka i biur
* gwarantujemy odpowiednie
zabezpieczenie dokumentacji
* pomagamy w rozkrcaniu i
montau mebli
tel. 883-198-502
Przeprowadzki -Najtaniej
w Wodzisawiu lskim
- przeprowadzki biur
- przeprowadzki domw
i mieszka
- drobny transport(pralki,
szafy, wersalki, stoy, naroniki)
- przenoszenie, pakowanie
i wnoszenie mebli
883-509-021

Tanio,szybko i solidnie
Wykonam drobne remonty,naprawy,poprawki. Malowanie,
gadzie, tapety, wod.-kan. itp.
Wodzisaw lski,
tel. 786 223 495

Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a

Pracownia
Protetyczna

Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

Kamie- grys od o,38z za 1kg


EURO OGRODY
WODZISAW LSKI
ul.RYBNICKA -wjazd przez stacj SHELL
tel. 697 493 434

Najtasze aluzje / rolety.


Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

MECHANIKA
OPONY ZIMOWE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr

Gabinet Bioenergoterapii.

KOMIS LOMBARD

Serwis Ogumienia

Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.


Racibrz, ul Mickiewicza 18

Poyczki pod zastaw.

Demonta i monta

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Plac zabaw dla dzieci z hutawkami, zjedzalni oraz piaskownic, wykonane z drewna wierkowego. Solidna konstrukcja
skrcana jest rubami.
Na yczenie klienta robimy rne wzory, rozmiarami. Wodzisaw lski tel. 723-672-552
Szkka rolin ozdobnych z
wieloletnim dowiadczeniem
oferuje tuje (szmaragd od 3,50,
brabant od 2,50) wierki (srebrne,kujce) jody inne krzewy
ozdobne w doniczkach lub kopane z gruntu z bry korzeniow. Sprzedajemy tylko roliny
z wasnej uprawy!! aziska tel.
324 765 142

ALUZJE ROLETY

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

opon Run Flat.


Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 35

7 maja 2015, nr 9 (186)

Szkolenia
dla biznesu

wodzisaw lski - wck - 10 maja

Wystp kabaretu Neo-Nwka


W niedziel, 10 maja o
godz. 16.00 oraz 19.00 w
Wodzisawskim
Centrum
Kultury odbdzie si wystp Kabaretu Neo-Nwka.
Bilety w cenie 55 z. Grupa zaprezentuje program
pt. Pielgrzymka do miejsc
miesznych. To tytu najnowszego program Kabaretu Neo-Nwka. Tym razem
wrocawianie zabieraj widzw we wspln podr
do miejsc, w ktrych nic nie
jest takie jakie by powinno.
W tym programie Neo-Nw-

...gwarancj
Twojego sukcesu!

ka stara si zaskoczy widza


now i czasami zaskakujc
form prezentowanych skeczy. Spoiwem spektaklu jest
fabularyzowany wtek maestwa Paciaciakw, ktrzy
razem z widzami wdruj w
poszukiwaniu celu swojej
podry. W programie zobaczycie wyraziste postacie,
kliwe puenty i charakterystyczny dla Neo-Nwki pazur. Nie zabraknie rwnie,
do czego Neo-Nwka zdya ju widzw przyzwyczai,
autorskich piosenek.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

pszw - mok- 16 maja

rydutowy - rck - 23 maja

Przegld zespow
tanecznych

Koncert Damiana
Holeckiego

W sobot, 16 maja o
godz. 9.00 w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie
rozpocznie si VIII Przegld Zespow Tanecznych.
Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespow
tanecznych, integracja rodowisk artystycznych, rozwijanie i promowanie talentw estradowych dzieci
i modziey. Uczestnicy zaprezentuj si w czterech
kategoriach artystycznych
- Street Dane (hip-hop, beakdance, dancehall, popping), inne formy taca (disco dance, pozostae), Show
Dance (inscenizacja taneczna, widowisko taneczne,
miniatura taneczna, jazz,
modern), taniec towarzy-

W sobot, 23 maja o godz.


16.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert Damiana
Holeckiego. Bilety w cenie 35
z. Damian Holecki to laureat
wielu konkursw wokalnych
w kraju i za granic. Koncertowa m.in. z DJ Bobo, Modo i Capitan Jack. Bra udzia
w trasie koncertowej z grup
Erotic. Wystpowa w koncertach Lata z radiem z Ryszardem Rynkowskim i T - Love.
Bra udzia w sopockim koncercie Dance Molo Party. Ma
na swoim koncie kilka solowych pyt i dziesitki tysicy
sprzedanych fonogramw.
Pyta Pokochaj Mnie wydana
w Snakes Music bya z pewnoci udanym debiutem artysty, a tytuowy utwr albumu

ski. Oprcz podziau na kategorie artystyczne bdzie


obowizywa take podzia
na trzy kategorie wiekowe.
Jury bdzie oceniao technik, choreografi, oglny
wyraz artystyczny, dobr
strojw, dobr muzyki oraz
repertuaru.

sta si przebojem polskich


dyskotek. Przez wiele miesicy piosenki Ty wiesz jak mnie
rani i Lato nad nami okupoway list przebojw czasopisma muzycznego Bravo.

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z *

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z *

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z *
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
9 MAJA - MOK - RADLIN
9 maja o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie
bdzie mona obejrze spektakl Listy miosne w wykonaniu
Grayny Wolszczak i Piotra Machalicy. Bilety w cenie 40 z.
13 MAJA - WCK - WODZISAW LSKI
13 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Wodzisawskiego
Centrum Kultury odbdzie si Miejski Festiwal Kultury
Przedszkolnej.
14 MAJA - MOK - RADLIN
14 maja o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie
odbdzie si koncert trio Marka Walarowskiego.
16 MAJA - MOK - PSZW
W sobot, 16 maja o godz. 9.00 w Miejskim Orodku Kultury w
Pszowie odbdzie si VIII Przegld Zespow Tanecznych.
16 MAJA - WCK - WODZISAW LSKI
16 maja w sali widowiskowej Wodzisawskiego Centrum Kultury
bdzie si VIII Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisawia lskiego. Turniej rozpocznie si o godz.
9.00 i potrwa do godziny 18.00.
23 MAJA - RCK - RYDUTOWY
23 maja o godz. 16.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert Damiana Holeckiego. Bilety w
cenie 45 z.
23 MAJA - WCK - WODZISAW LSKI
23 maja o godz. 18.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si koncert z okazji Dnia Matki. Tego dnia na scenie wystpi Jerzy Poomski. Bilety w cenie 40 z.
24 MAJA - MOK - PSZW
W niedziel, 24 maja o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury
w Pszowie odbdzie si koncert z okazji Dnia Matki. Wystpi
gwiazdy lskiej Listy Szlagierw - Pawe Goecki, Ewa Kopczyska, Tomasz Calicki. Bilety w cenie 45 z.

24 MAJA - RCK - RYDUTOWY


24 maja o godz. 16.30 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks bdzie mona obejrze spektakl sowno-muzyczny
Dla Ciebie Mamo w wykonaniu harcerzy z hufca ZHP Rydutowy Bkitne Niebo. Wstp wolny.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12

29 MAJA - MOK - RADLIN


29 maja w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si
koncert Dla mamy i taty w wykonaniu wokalistw i zespow dziaajcych przy MOK w Radlinie.

Organizator: Raciborskie Media

30 MAJA - RCK - RYDUTOWY


W sobot, 30 maja o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks odbdzie si koncert operetkowy. Arie ze
znanych oper i operetek zapiewaj Emilia Zawisza, Jdrzej
Tomczyk, Katarzyna Staro, Klaudyna Wsiewicz. Bilety w cenie
35 z.

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.

31 MAJA - LODOWISKO - PSZW


31 maja na lodowisku w Pszowie odbdzie si impreza z okazji
Dnia Dziecka. Cao rozpocznie si o godz. 15.00. Wwczas
uczestnicy bd mieli okazj obejrze pokazy ratownictwa. Dla
dzieci przygotowano take przedstawienie, animacje, zabawy. O
godz. 19.00 rozpocznie si dyskoteka.

Trener:

Ryszard Kamaa

Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.


Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

31 MAJA - RCK - RYDUTOWY


31 maja o godz. 16.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si spektakl Zwierzta Doktora Dolittle.
Bilety w cenie 15 i 20 z.
31 MAJA - MOK - RADLIN
31 maja w Radlinie odbdzie si festyn z okazji Dnia Dziecka. W
programie midzy innymi gry i zabawy dla dzieci oraz spektakl
teatralny Tajemnice niezwykego miasta.
11 CZERWIEC - RCK - RYDUTOWY
11 czerwca o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert pt. Symfonia czterech miast
w wykonaniu uczniw Gimnazjum nr 2 w Rydutowach. Wstp
wolny.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 533355 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

36 Sylwetki

7 maja 2015, nr 9 (186)

<< GazetaInformator.pl

kdzierzyn-kole sylwetki

Ludzie zorientowani w terenie

Fot. Aleksandra Dronia

Grupa zapalecw z Kdzierzyna-Kola pieszo przemierza Opolszczyzn.

Na zdjciu uczestnicy wyprawy: od lewej Ewa Pietruszewska, Ewa Spado, Ewa Wolff, Agnieszka Pietruszewska-Pietrek,
Arkadiusz Kalinowski, Zbigniew Benedykt i Arkadiusz Mikoajczyk.
katarzyna solarz

- Zaczo si od chodzenia po lasach wok Kdzierzyna-Kola i Sawicic - opowiada Pan Tomasz


Pietrek z Blachowni, amator
wdrwek po Opolszczynie. - Uznaem, e piesze
wycieczki to wietny sposb
na wyrobienie sobie kondycji i oderwanie si od miejskiego zgieku. Dwa lata temu zaczynaem od dystansu
20-30 kilometrw, idc do
Rudzica, czy Sierakowic.
Wtedy, po takim marszu
czuem si jak zdobywca
Mount Everestu. Dzi co tydzie pokonuj 40-50 kilometrw, ale to ju s ambitne trasy, np. do Strzelec
Opolskich - dodaje.
Przez dwa lata Tomasz
Pietrek pokona cznie okoo 4 000 kilometrw. Swoj
pasj zarazi take on,
Agnieszk PietruszewskPietrek, ktra organizuje
marsze nawet dla kilkuna-

stu osb. - To wietna alternatywa dla tych, ktrzy


nie specjalnie lubi modne
ostatnio bieganie. Skrzykuj grup, wkadamy wygodne buty, bierzemy mapy i
idziemy przed siebie chonc pikno przyrody - opowiada pani Agnieszka.
Pani Agnieszka organizuje wyprawy tak, by mogy
w niej uczestniczy osoby o
rnym stopniu zawansowania i kondycji, sporadycznie
rwnie dzieci. Grupa liczy
do 10 osb, a inauguracyjny marsz Niepodlegoci
odby si 11 listopada 2014
roku.
- Dotarlimy wtedy do
k Kozielskich, pokonujc
28 kilometrw - opowiada
Pani Agnieszka. Po tej wyprawie, czuam si jak maratoczyk. Jednak apetyt
ronie w miar jedzenia i
mimo blu mini i czsto
niesprzyjajcych warunkw
pogodowych, grupa organizuje raz w miesicu kolejne

wyprawy. Nastepnymi punktami na trasie kdzierzyskich piechurw byy Rudziniec, Sierakowice, Raszowa,
Gra w. Anny i ostatnio,
Czarnocin.
Marsze to nie tylko przyjemno obcowania z natur i wyciszenie, ale rwnie survivalowa przygoda.
- Raz szedem na azymut wspomina Tomasz Pietrek.
- Przeliczyem si ze swoimi
moliwociami, zabdziem na bagnistym terenie i
po pas ugrzzem w bocie.
W ostatniej chwili udao mi
si zapa jaki konar. Przestraszyem si i po tej przygodzie nabraem pokory dla
lasu wspomina. Z kolei
grupa, ktr dowodzi Pani
Agnieszka pokonaa zim 30
kilometrw przy temperaturze minus 10 stopni C. - Dotarlimy wtedy do Rudzica,
zmarznici na ko i ze szronem na wosach, ale byo
warto dla zimowych pejzay
i ogromnej satysfakcji.

To jedna z zalet trudw wdrowania, nagrod


s pikne widoki - malownicze pola kwitnce rzepakiem, aleje czereniowe,
zabytkowe obiekty, czy pomniki przyrody znajdujce si m.in. w Rezerwacie
Grafik i Boe Oko w Czarnocinie. W Zalesiu lskim,
swoim urokiem zachwyca
nieczynna ju stacja kolejowa, do ktrej prowadzi bajkowa aleja topoli woskich.
- Mamy pikne tereny usiane mnstwem urokliwych
wioseczek, w ktrych s pozostaoci po poprzednich
epokach opowiada Tomasz Pietrek. - Lichynia, do
ktrej dotarlimy ostatnio
to najstarsza wie w okolicy,
datowana na pocztek XII
wieku. W tej miejscowoci
toczyy si w 1921 roku walki w III Powstaniu lskim,
upamitniaj go pomniki ku
pamici pomordowanych
przez Niemcw, polskich
jecow.

Ciekawostki
mona
mnoy. W okolicach Czarnocina, znajduje si miejsce, w ktrym podczas II
Wojny wiatowej rozbi si
amerykaski bombowiec.
- Ambasada amerykaska
nadal poszukuje szcztkw
zaogi, w zwizku z tym,
jej wysannicy odwiedzili
to miejsce kilka lat temu opowiada Pietrek.
Oprcz oczywistej satysfakcji z wdrowania,
nagrod dla piechurw
jest te zasuony odpoczynek w wiejskich knajpkach pamitajcych czsto czasy minionej epoki
PRL-u. - To cz naszego
rytuau mwi Agnieszka Pietrek, jestemy twardzi w wdrwce, nie zraamy si ulew czy mrozem,
ale wiemy, e po zakoczonym marszu zajdziemy
do karczmy na ciepy posiek i piwo. Jestemy troch takimi alkoturystami i
tak te artobliwie nazwali-

my nasz grup na profilu


fejsbukowym - dodaje. Ten
zabawny ton w niczym nie
ustpuje wietnej organizacji. Dwa ostatnie marsze,
kwietniowy i majowy zostay zaplanowane wedug
projektu Orienteering, ktry realizuje gmina Lenica
(orienteering.lesnica.pl).
Projekt polega na poszukiwaniu
umieszczonych
na trasie (Czarnocin- ckaWoda, Gra w. Anny i
Kalwaria oraz Park Wiejski w Raszowej) punktw
informacyjnych z pomoc
specjanie do tego przeznaczonej mapki. - To jak poszukiwanie skarbu i wiczenie na orientacj w terenie,
bo poszczeglne punkty s
ukryte zachwyca si Ewa
Wolff, jedna z uczestniczek
ostatniego marszu. - Musimy zaliczy wszystkie trasy,
bo w nagrod czekaj zote
odznaki - dodaje. Na kolejn wypraw grupa wyrusza
w kierunku Porby.

You might also like