2009 MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ òÜμçÙÌŒæ

°Ä¶æ*Ð]l$M>Ë$

¯]lÆý‡íÜ…çß毌l, B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Mö™èl¢ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡

f¯]lÐ]lÇ:

"Æ>' A«¨ç³†V> MðS.íÜ.Ð]lÆý‡Ã
ÈòÜÆŠ‡a A…yŠl A¯éËíÜÜ‹ Ñ…VŠS ("Æ>') ¯]l*™èl¯]l A«¨³ç †V> gêÆý‡…U yŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l Iï³G‹Ü A«¨M>Ç
MðS.íÜ.Ð]lÆý‡Ã °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.

íœ{ºÐ]lÇ:

ïܽyîlsîæ O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> G‹ÜG‹ÜG¯Œl Ð]lÊÇ¢
MóS…{§ýl {ç³™èlÅ„ýS ³ç ¯]l$²Ë »ZÆý‡$z (ïܽyîlsîæ) ¯]l*™èl¯]l ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> G‹ÜG‹ÜG¯Œl
Ð]lÊÇ¢ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l 1973 »êÅ^ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l
C…yìlĶæ$¯Œl Æð‡Ððl¯]l*Å Üç ÈÓ‹Ü A«¨M>Ç.
53 §ólÔ>Ë B{íœMýS¯Œl ĶæʰĶæ$¯Œl (G.Ķæ¬.) A«§lý Å„ýS$yìlV> ͼÄýæ*
¯éĶæ$MýS$yýl$ Ððl*Ð]l$ÆŠ‡ VýSyéïœ G°²MýSÄýæ*ÅÆý‡$. C¤Äñæ*í³Äýæ*ÌZ fÇW¯]l
G‹ÜG‹ÜG¯Œl Ð]lÊÇ¢
B{íœMýS¯Œl §ólÔ>«¨¯ól™èlË Üç Ð]l*ÐólÔ¶æ…ÌZ G…í³MýS fÇW…¨. G.Ķæ¬. A«§lý Å„ýS
³ç §ýlÑ ÆösôæÙç ¯Œl ³ç §ýl†® ÌZ E…r$…¨.
Üï BÆŠ‡³ï G‹œ Mö™èl¢ yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæV> Iï³G‹Ü A«¨M>Ç HG‹Ü WÌŒæ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. {ç³Üç $¢™lè …
DĶæ$¯]l Æ>fÝ릯lŒ ÌZ yîliï³V> ³ç ° ^ólÜç $¢¯é²Æý‡$.
}Ë…MýS A«§lý Å„ýS$yýl$ Ð]l$íßæ…§é Æ>fç³MóSÞMýS$ C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl sñæM>²Ëi
(Isîæ) Üç Ëà§éÆý‡$V> C¯ø¹íÜÜ‹ Ð]lÅÐ]lÝ릳ç MýS$yýl$ ¯éÆ>Ķæ$×æÐ]lÊÇ¢
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. }Ë…MýS 2009° C…WÏÙ‹ , Isîæ Üç …Ð]l™èlÞÆý‡…V>
{ç³MýSsìæ…^èl¯]l$¯]l² M>Æý‡Å{MýSÐ]l*°MìS ¯éÆ>Ķæ$×æÐ]lÊÇ¢° Ð]l¬QÅA†«¨V>
BàÓ°…_…¨.
G‹ÜG‹ÜG¯Œl Ð]lÊÇ¢
www.sakshieducation.com

h…»ê»ôæÓ {糧« é°V> {糆糄ýS ¯éĶæ$MýS$yýl$ Ððl*Æ>Y¯lŒ Ýë…WÆ>ÄŒæ$
{ç³Ð]l*×æ Üï ÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. §ýl„ìS×ê{íœM> Ð]l*i A«§lý Å„ýS$yýl$ £é»Z
G…»ñæMîS Ð]l$«§lý ÅÐ]lÇ¢™lè Ó… Ð]lß
í æ…_ A«§lý Å„ýS$yýl$ Ð]l¬V>»ôæ, {糆糄ýS ¯éĶæ$
MýS$yýl$ Ýë…WÆ>ÄŒæ$ Ð]l$«§lý Å A«¨M>Æý‡ ³ç …í³×îæMìS ™øyýlμyézƇý $.
Ððl*Æ>Y¯Œl Ýë…WÆ>ÄŒæ$

Ð]l*Ça:

¯ólÙç ¯]lÌŒæ òÜMýS*ÅÇsîæ V>ÆŠ‡Sz Þ (G¯ŒlG‹Üi) Mö™èl¢ `‹œV> ³ç …g껌æ yîliï³ G¯Œl³ï G‹Ü AÐŒlÌêRŒæ
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l 1972 »êÅ^Œl Iï³G‹Ü A«¨M>Ç.
òÜ…{rÌŒæ ÇfÆý‡$Ó ´ùÎ‹Ü ¸ùÆŠ‡Þ (ïÜBÆŠ‡ ³ï G‹œ) Mö™èl¢ yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæV> G.G‹Ü.WÌŒæ °Ä¶æ$Ñ$
™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l 1972 Æ>fÝ릯lŒ M>ÅyýlÆŠ‡MýS$ ^ðl…¨¯]l Iï³G‹Ü A«¨M>Ç.
MóS…{§ýl Ð]l*i Ð]l$…{†, ÕÐ]lõܯ]l ¯éĶæ$MýS$yýl$ Üç $Æó‡Ù‹ {糿¶æ$ ¿¶æ* Ñ°Äñæ*VýS Ð]l*Çμyìl, ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ
³ç ÇíÜ™¦ lè $ËOò³ HÆ>μOsæñ ¯]l MýSÑ$çÙ¯Œl Üç ¿¶æ$ÅyìlV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. IMýSÅÆ>fÅ Üç Ñ$† Üç ß
ç æM>Æý‡…™ø
³ç °^ólõÜ D MýSÑ$çÙ¯Œl¯]l$ VøÏ»æŒ C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ Ë…yýl¯ŒlÌZ HÆ>μr$ ^ólÜí …¨.
Cç³μsìæÐ]lÆý‡MýS$ G°²MýSË MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> E¯]l² ¯]lÒ¯Œl^éÐéÏ {糧« é¯]l G°²MýSË
MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l H{í³ÌŒæ 20 ¯]l$…_
»ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…_ þOÌæñ 29, 2010 Ð]lÆý‡MýS$ B ³ç §ýlÑÌZ E…sêÆý‡$.
³ç §ýlÒ ÑÆý‡Ð]l$×æ ^ólĶæ$¯]l$¯]l² Vø´ëËÝëÓÑ$ Ý릯l] …ÌZ ^éÐéÏ °Ä¶æ$Ñ$
™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. ^éÐéÏ 1969 »êÅ^Œl IHG‹Ü A«¨M>Ç.
¯]lÒ¯Œl ^éÐéÏ
Ð]lÇP…VŠS fÆý‡²ÍçÜ$tË, ³ç {†M> Üí º¾…¨ gê¡Ä¶æ$ Ðól™èl¯]l Üç …çœ$… Mö™èl¢
^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> fíÜÜ‹t VýS$Æý‡$º„ŠS Æ>ÄŒæ$ Ð]l*i¤Ä¶æ*¯]l$ MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… °Ä¶æ$Ñ$…_…¨.
AÐðl$ÇM> MóS…{§ýl {糧« é¯]l Üç Ð]l*^éÆý‡ A«¨M>Ç (ïÜIÐø)V> {ç³ÐéçÜ ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬yýl$ ÑÐólMŠS MýS$…{§é
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. MýS$…{§é {ç³Üç $¢™lè … MöË…¼Ä¶æ* hÌêÏ {糧« é¯]l Ýë…MóS†MýS A«¨M>ÇV>
E¯é²Æý‡$.
IMýSÅÆ>fÅ Üç Ñ$† Aï³μÌŒæÞ {sìæº$ů]lÌŒæ(ĶæÊG¯ŒlGsîæ)MýS$ ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ fíÜÜ‹t
MýSÐ]l$ÌŒæ i™ŒlÜí …VŠS VýSÆó‡ÐéÌŒæ G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l D ³ç §ýlÑÌZ þOÌæñ 1 ¯]l$…_ Hyólâ¶æ´Ï ër$
E…sêÆý‡$.
C…yìlĶæ$¯Œl GƇ¬ÆŠ‡ ¸ùÆŠ‡Þ(IHG‹œ)MýS$ ™öÍÝëÇV> HÆ>μr$ ^ólÜí ¯]l yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæ ³ç §ýlÑÌZ GƇ¬ÆŠ‡
Ð]l*Æý‡ÌÛ æŒ yìl.íÜ. MýS$Ð]l*ÇĶæ* °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$.
fÆý‡Ã± Æ>Ķæ$»êÇV> E¯]l² Ò$Æ> Ô¶æ…MýSÆŠ‡ AÐðl$ÇM> Mö™èl¢ Æ>Ķæ$»êÇV>
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. AÐðl$ÇM> Æ>Ķæ$»êÇV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$OÌæñ ¯]l Æð‡…yø
Ð]l$íßæâ¶æ Ò$Æ>. VýS™èl…ÌZ 1949&51 Ð]l$«§lý Å ÑfĶæ$ËMîSÿ ³ç …yìlsŒæ D
»ê«§lý Å™èlË$ °Æý‡Óíßæ…_¯]l ™öÍ Ð]l$íßæâ¶æ. M>V>, {ç³Üç $¢™lè … D ³ç §ýlÑÌZ
E¯]l² Æø¯ðl¯ŒlõܯŒl ³ç §ýlÒM>Ë… D ¯ðlË 31™ø Ð]l¬WçÜ$¢…¨.
Ò$Æ> Ô¶æ…MýSÆŠ‡

H{í³ÌŒæ:

MøÌŒæMýS™éÌZ° Ñ$çÙ¯]lÈ‹Ü B‹œ béÇsîæ Mö™èl¢ Üç $ï³ÇĶæ$ÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> Üí Üç Æt ‡Š Ðól$È {õ³Ð]l$ G°²MýS
www.sakshieducation.com

Ķæ*ÅÆý‡$. Ð]l$§ýlÆŠ‡ £ðlÇÝë Ýë¦³í …_¯]l Ñ$çÙ¯]lÈ‹Ü B‹œ béÇsîæMìS BÐðl$ ™èlÆ>Ó™èl Üç $ï³ÇĶæ$ÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV>
Üí Üç Æt ‡Š °Æý‡ÃÌê gZíÙ Ð]lÅÐ]lß
ç æÇ…^éÆý‡$.
¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$Ë Üç Ð]l*QÅ (M>¯ðl¹yýlÆó‡Ùç ¯Œl B‹œ C…yìlĶæ$¯Œl
C…yýl{ïÜ&t Üï II) Mö™èl¢ A«§lý Å„ýS$yìlV> sîæÒG‹Ü Ððl*sêÆŠ‡ MýS…ò³± G….yìl.
Ðól×æ$ }°ÐéçܯŒl G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$.
´ëMìSÝ릯lŒ ÌZ ¿êÆý‡™èl ¯]l*™èl¯]l òO ßæMýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> Ô¶æÆý‡™Œl Üç ºÆ>ÓÌŒæ °Ä¶æ$
Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.
Ðól×æ$ }°ÐéçܯŒl
C{gêÄñæ$ÌŒæ {糧« é¯]lÐ]l$…{†V> »ñæ…fÑ$¯Œl ¯ðl™èl¯éÅçßæ$ »ê«§lý Å™èlË$
Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. DĶæ$¯]l D ³ç §ýlÑ° ^ól³ç rtylý … Æð‡…yøÝëÇ.
¯ólÙç ¯]lÌŒæ AÝùíÜÄôæ$çÙ¯Œl B‹œ Ýë‹œÐt ló ÆŠ‡ A…yŠl Üç ÈÓòÜÜ‹ MýS…ò³±‹Ü (¯é‹ÜM>…) Mö™èl¢ ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> {ç³Ððl*§Šl
¿êíܯŒl »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. BĶæ$¯]l gñ毌l´ëÅMŠSt Üç …çÜM¦ Sý $ {ò³Üí yðl…sŒæ, Üï DKV> E¯é²Æý‡$. VýS×ôæÔŒæ
¯]lrÆ>f¯Œl Ý릯l] …ÌZ G…í³MO Sð ¯]l {ç³Ððl*§Šl 2009&10ÌZ ¯é‹ÜM>… ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> Ð]lÅÐ]lß
ç æÇÝë¢Æ‡ý $.
¿êÆý‡™ŒlÌZ AÐðl$ÇM> ™é™éPÍMýS Æ>Ķæ$»êÇV> ³ï rÆŠ‡ º$Æó‡Ï »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. yólÑyŠl Ð]l$ÌŒæ
¸ùÆŠ‡z Ý릯l] …ÌZ º$Æó‡Ï °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]lMýS$ VýS™èl…ÌZ ¿êÆý‡™Œl™ø´ër$ §ýl„ìS×êíÜĶæ*ÌZ
³ç ° ^ólÜí ¯]l A¯]l$¿¶æÐ]l… E…¨.
œí i ™é™éPÍMýS {糧« é°V> MýSÐ]l*…yýlÆŠ‡ »O æñ °Ð]l$Æý‡Ð]l*¯]l$ B §ólÔ>«§lý Å„ýS$yýl$ Æ>r$ gZòÜ¸ë †ÇW °Ä¶æ$
Ñ$…^éÆý‡$. »O æñ °Ð]l$Æý‡Ð]l* òO Ü°MýS {糿ýæ$™èlÓ… ^èlrt ÑÆý‡$§ýlЮ l] $° B §ólÔ¶æ Üç ${ï³…MøÆý‡$t õ³ÆöP¯]lyýl…™ø
{糧« é° Æ>i¯éÐ]l* ^ólÔ>Æý‡$. 2006ÌZ †Æý‡$VýS$»êr$ ^ólÜí »O æñ °Ð]l$Æý‡Ð]l* A«¨M>Æý‡…ÌZMìS Ð]l^éaÆý‡$. VýS™èl
20 Hâ¶æÌÏ Z B§ólÔ¶æ…ÌZ fÇW¯]l ¯éË$Vø †Æý‡$VýS$»êr$.
IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$†(IÆ>çÜ) f¯]lÆý‡ÌŒæ AòÜ…½Ï A«§lý Å„ýS$yìl {ç³™ólÅMýS Üç Ëà
§éÆý‡$V> °Æý‡$ç³ÐŒl$ õܯŒl °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l VýS™èl…ÌZ
IÆ>çÜÌZ ¿êÆý‡™èl Æ>Ķæ$»êÇV> ³ç ° ^ólÔ>Æý‡$.
B…{«§lý {糧ólÔŒæ MóSyýlÆŠ‡ Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ IHG‹Ü A«¨M>Ç, {ç³Üç $¢™lè … C…«§lý ¯]l Ô>Q
M>Æý‡Å§ýlÇØV> ³ç ° ^ólÜç $¢¯l] ² ÒÆý‡Ð]lÍÏ Üç $…§ýlÆý‡… (Ñ.G‹Ü.) Üç …ç³™Œl MóS…{§ýl
°Æý‡$ç³ÐŒl$ õܯŒl
G°²MýSË MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. Ð]l¬VýS$YƇý $ Üç ¿¶æ$ÅË G°²
MýSË Üç …çœ$…ÌZ Ð]lÊyø Üç ¿ýæ$ÅyìlV> Üç …ç³™Œl¯]l$ °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$.
Cç³μsìæÐ]lÆý‡MýS$ Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ GËMýS¯Û lŒ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> E¯]l² ¯]lÒ¯Œl ^éÐéÏ {糧« é¯]l G°²MýSË MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡
(ïÜDïÜ)V> »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ G°²MýSË$ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l² Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ Mö™èl¢ Üï DïÜ
»ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^èlyýl… C§ól Ððl$$§ýlsìæÝëÇ.
¿êÆý‡™èl Üç …™èl†MìS ^ðl…¨¯]l Ýù¯éÌŒæ Úë AÐðl$ÇM> A«§lý Å„ýS ´ë˯]lÌZ° ÝùçÙÌŒæ C¯ø²ÐólÙç ¯Œl A…yŠl Üí ÑÌŒæ
´ëÇtÜí õ³Ùç ¯Œl A«¨³ç †V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. ÐO lð sŒæ ß
ç o‹ÜÌZ° §ólÖĶæ$ Ñ«§é¯]l Æý‡*ç³MýSËμ¯]l¯]l$
Üç Ð]l$¯]lÓĶæ$… ^ólõÜ "yöÐðl$íÜMt SŠ ´ëËïÜ Mú°ÞÌŒæ'ÌZ Ýù¯éÌŒæ M>Æ>ÅËĶæ$… ³ç ° ^ólÜç $¢…¨. DÐðl$
VýS™èl…ÌZ VýS*VýS$ÌŒæÌZ ³ç ° ^ólÔ>Æý‡$.

www.sakshieducation.com

Ðól$:

G¯ŒlHG‹œ O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> ç³^úÇ
C…rÆŠ‡ VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…rÌŒæ ´ëů]lÌŒæ B¯Œl MðSÐÏ• ló $sŒæ ^ól…gŒæ ^O lð Æý‡Ã¯Œl (Iï³Üï Üï )
BÆŠ‡.MðS. ³ç ^úÇ. ¯ólÙç ¯]lÌŒæ B{Vø ¸û…yólÙç ¯Œl (G¯ŒlHG‹œ) VýSÐ]lDz…VŠS
Mú°ÞÌŒæ ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> »ê«§lý Å™èlË$ ^ól³ç sêtƇý $. ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ÌZ° 250
{V>Ð]l*ÌZÏ {V>Ò$×êÀÐ]l–¨® M>Æý‡Å{MýSÐ]l*˯]l$ ^ól³ç yýl$™èl$¯]l² G¯ŒlG
BÆŠ‡.MðS. ç³^úÇ
G‹œ¯]l$ ß
ç æÇ™èl Ñç³ÐÏ l] Æý‡*ç³MýSÆý‡¢ Üí .çÜ${ºÐ]l$×ìæĶæ$¯Œl Ýë¦³í …^éyýl$.
MìSÆý‡×Šæ Ð]l$k…§éÆŠ‡MýS$ °MîSP BíÜĶæ* {ò³•gŒæ
ºÄñæ*M>¯Œl Üç …çܦ ^O lð Æý‡Ã¯Œl, Ðól$¯ólh…VŠS yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š MìSÆý‡×Šæ Ð]l$k…§éÆŠ‡MýS$ 2009 Üç …Ð]l™èlÞÆ>°MìS °MîSP
BíÜĶæ* {ò³g• æŒ ËÀ…_…¨. BíÜĶæ*ÌZ {´ë…¡Ä¶æ*ÀÐ]l–¨®MSì MýS–íÙ ^ólÜí ¯]l…§ýl$MýS$ MìSÆý‡×ŠæMýS$ D ³ç #Ƈý
ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. VýS™èl…ÌZ {糧« é° Ð]l$¯øÃçß毌l Üí …VŠS, º…V>ϧló ÔŒæ {V>Ò$×æ »êÅ…MŠS Ðól$¯ólh…VŠS yO lð Æð‡
MýSÆt ‡Š Ð]l$çßæçŠl ĶæÊçÜ$‹œ, C¯ø¹íÜÜ‹ Ð]lÅÐ]lÝ릳ç MýS$yýl$ G¯Œl.BÆŠ‡.¯éÆ>Ķæ$×æÐ]lÊÇ¢MSì D VúÆý‡Ð]l… §ýlMìSP…
¨. fç³±‹Ü °à¯Œl MO Sð gêÐŒl$ Ùí …º¯Œl (°MîSP) ¨¯]l³ç {†MýS 1996ÌZ D ºçßæ$Ð]l$†° ¯ðlËMöÍμ…¨.
{sêÄŒæ$ O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> Ô¶æÆý‡Ã
sñæÍM>… Æð‡VýS$ÅÌôærÈ A£éÇsîæ B‹œ C…yìlĶæ* ({sêÄŒæ$) Mö™èl¢ ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> gñæ.G‹Ü. Ô¶æÆý‡Ã »ê«§lý Å™èlË$
Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. ¯]l–õ³…{§ýl Ñ${Ô> Ý릯l] …ÌZ BĶæ$¯]l °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. Ô¶æÆý‡Ã VýS™èl…ÌZ sñæÍM>…
yìlÜ‹ ³ç NÅsŒæÞ òÜsìæÌŒæÐðl$…sŒæ A…yŠl Aí³μÌôæsŒæ {sìæº$ů]lÌŒæ Üç ¿¶æ$ÅyìlV> Ð]lÅÐ]lß
ç æÇ…^éÆý‡$.
Ðól$çœ*ËĶæ$ ïÜG…V> Ë´ë…VŠS {ç³Ð]l*×æ ïÜÓM>Æý‡…
Ðól$çœ*ËĶæ$ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> yø¯é §ðl™Œl ÐðlËÞ¯Œl Ë´ë…VŠS {ç³Ð]l*×æ Üï ÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. M>…{VðSÜ‹ ,
Ķæ¬O¯lð sñæyŠl yðlÐðl*{MýSsìæMŠS ´ëÈt Üç …MîSÆý‡~ {糿¶æ$™éÓ°MìS Ë´ë…VŠS ¯éĶæ$MýS™èlÓ… Ð]lß
í æÝë¢Æ‡ý $. ©…™ø Æð‡…yýl$
¯ðlËË$V> Æ>{çÙ…t ÌZ E¯]l² Æ>çÙ³ç‰ † ´ë˯]l Ð]l¬WíÜ…¨. Ë´ë…VŠS 1972ÌZ Ððl¬§ýlsìæÝëÇ Ô>çܯ]l
çÜ¿¶æMýS$ G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$.
"¯éÝë' A«¨ç³† béÆð‡Ï‹Ü
AÐðl$ÇM> A…™èlÇ„ýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯é Üç …çܦ (¯éÝë) A«¨³ç †V> béÆð‡Ü‹Ï »ZÌñæz
¯Œl¯]l$ A«§lý Å„ýS$yýl$ ºÆ>MŠS J»êÐ]l* G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. D ³ç §ýlÑMìS G…í³MO Sð ¯]l
™öÍ B{íœMýS¯Œl AÐðl$ÇMýS¯Œl béÆð‡Ü‹Ï .

þ¯Œl:

béÆð‡Ï‹Ü »ZÌñæz¯lŒ

{ç³×êãM> çÜ…çœ$… E´ë«§ýlÅ„ýS$yìlV> Ð]l*…sñæMŠS
{ç³×êãM> Üç …çœ$… E´ë«§lý Å„ýS$yìlV> Ð]l*…sñæMŠSÜí …VŠS Açßæ*ÏÐéÍÄýæ*¯]l$ MóS…{§ýl… †ÇW °Ä¶æ$Ñ$…
_…¨. D ³ç §ýlÑ° Ð]lÆý‡$çÜV> Æð‡…yøÝëÇ ^ól³ç sìæ¯t l] Ððl$$§ýlsìæ Ð]lÅMìS¢ MýS*yé DĶæ$¯ól. {ç³×êãM> Üç …çœ$…
E´ë«§lý Å„ýS$yìlMìS MóS¼¯ólsŒæ ß
ç Z§é E…r$…¨. Ð]l$…{†Ð]lÆý‡Y Üç Ð]l*ÐólÔ>ËMýS$ MýS*yé ß
ç æfÆý‡$M>Ð]l^èl$a.
OÐðlÐ]l*°MýS §ýlâꫨ糆V> ¯éĶæ$MŠS
ÐO lð Ð]l*°MýS §ýlâꫨ³ç †V> GƇ¬ÆŠ‡ `‹œ Ð]l*Æý‡ÌÛ æŒ {糩‹³ Ð]lÜç …™Œl ¯éĶæ$MŠS »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$.

www.sakshieducation.com

Mö™èl¢ AsêȲ f¯]lÆý‡ÌŒæ Ðéçß毌lÐ]l†
§ólÔ¶æ A™èl$ů]l²™èl ¯éÅĶæ*«¨M>Ç AsêȲ f¯]lÆý‡ÌŒæV> VýS$Ìê… C. Ðéçß毌l
Ð]l† »ê«§lý Å™èlË$ ^ól³ç sêtƇý $. VýS™èl ĶæÊï³H {糿¶æ$™èlÓ…ÌZ Ý÷ÍíÜrÆŠ‡
fÆý‡²ÌŒæV> ³ç °^ólÜí ¯]l DĶæ$¯]l Ð]lÊyólâ¶æÏ ´ër$ D ³ç §ýlÑÌZ E…sêÆý‡$.
D ³ç §ýlÑ° ^ól³ç sìæ¯t l] Ððl¬§ýlsìæ Ð]l¬íÜ…Ï MýS*yé Ðéçß毌lÐ]l™ól.
Ðéçß毌l糆
AyýlÓMó sŒæ f¯]lÆý‡ÌŒæV> ïÜ™éÆ>Ð]l$Ð]lÊÇ¢
B…{«§lý {糧ólÔŒæ Æ>çÙ‰ AyýlÓMóSsŒæ f¯]lÆý‡ÌŒæV> yîlÒ Üï ™éÆ>Ð]l$Ð]lÊÇ¢ »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. Üï Ò
Ððl*çß毌lÆð‡yìlz Ý릯l] …ÌZ DĶæ$¯]l °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.
»ñæÎgŒæÌZ AÐðl$ÇM> Æ>Ķæ$»êÇ Ñ¯]lÄŒæ$MýS$Ð]l*ÆŠ‡
»ñæÎgŒæ §ólÔ¶æ…ÌZ AÐðl$ÇM> Æ>Ķæ$»êÇV> B…{«§lý {糧ólÔŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l ™èl$Ð]l$ÃËϳç ÍÏ Ñ¯]lÄŒæ$MýS$Ð]l*ÆŠ‡¯]l$ B
§ólÔ>«§lý Å„ýS$yýl$ ºÆ>MŠS JºÐ]l* °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$. Ð]l–†¢ È™éÅ C…h±ÆŠ‡ AƇ¬¯]l ѯ]lÄŒæ$ 1974 ¯]l$…_
AÐðl$ÇM>ÌZ E…r$¯é²Æý‡$.
Ý÷ÍíÜrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> Vø´ëÌŒæ çÜ${ºÐ]l$×æÅ…
Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ AyýlÓMóSsŒæ Vø´ëÌŒæ Üç ${ºÐ]l$×æÅ… Ý÷ÍíÜrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l VýS™èl
ĶæÊï³H {糿¶æ$™èlÓ ß
ç æĶæ*…ÌZ A§ýl¯]l³ç # Ý÷ÍíÜrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> ³ç ° ^ólÔ>Æý‡$.
Hï³KH A«§ýlÅ„ýS$yìlV> Æ>fVø´ëÌŒæ
B…{«§lý {糧ólÔŒæ JÍ…í³MŠS Üç …çœ$… (Hï³KH) A«§lý Å„ýS$yìlV> ÑfĶæ$Ðéyýl
G…ï³ ËVýSyýl´ësìæ Æ>fVø´ëÌŒæ HMýS{XÐ]l…V> G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$. {糧« é¯]l
M>Æý‡Å§ýlÇØV> MðS.fVýS©Ô¶æÓÆŠ‡ Ķæ*§ýlÐŒl G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$.
ËVýSyýl´ësìæ Æ>fVø´ëÌŒæ

þOÌñæ:

{糫§é° Ò$yìlÄýæ* çÜËà§éÆý‡$yìlV> çßæÈ‹Ù RôæÆŠ‡
{糧« é¯]lÐ]l$…{† Ò$yìlÄýæ* Üç Ëà§éÆý‡$yìlV> ß
ç æÈ‹ÙRôæÆŠ‡ »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. DĶæ$¯]l
"íßæ…§ýl*'ÌZ Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ AÝùíÜÄôæ$sŒæ GyìlrÆŠ‡, `‹œ º*ÅÆøV>, ß
í æ…§ýl$Ý릯lŒ sO æñ ÐŒl$Þ Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡
GyìlrÆŠ‡V> ç³°^ólÔ>Æý‡$.
BÆŠ‡ÃyŠl ¸ùÆð‡Þ‹Ü {sìæº$ů]lÌŒæÌZ A«§ýlÅ„ýS$yìlV> fíÜt‹Ü Ð]l*£ýl$ÆŠ‡
BÆŠ‡ÃyŠl ¸ùÆð‡Þ‹Ü {sìæº$ů]lÌŒæ (HG‹œsîæ) ™öÍ A«§lý Å„ýS$yìlV> Üç ${ï³…MøÆý‡$t Ð]l*i ¯éÅĶæ$Ð]lÊÇ¢ fíÜÜ‹t
HMðS.Ð]l*£ýl$ÆŠ‡ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. {†Ñ«§lý §ýlâêË Üç ÈÓçÜ$ ÑÐ]lÆ>Ë ³ç ÇÚëPÆý‡… MøçÜ… ³ç °^ólõÜ D
{sìæº$ů]lÌŒæ {糧« é¯]l »ñæ…^Œl ¯]l*ÅÉìlÎÏÌZ E…r$…¨. òO ßæMøÆý‡$tÌZ E¯]l² BÈà Üí º¾…¨ MóSÜç $˯]l$ MýS*yé
HG‹œsîæ ³ç Ç«¨ÌZMìS ™ðlÝë¢Æ‡ý $.
gê¡Ä¶æ$ VýS$Ç¢…ç³# M>Æý‡$zË {´ëgñæMýS$t A«¨ç³†V> ±ÌôæMýS°
gê¡Ä¶æ$ {ç³™ólÅMýS VýS$Ç¢…³ç # Üç …çܦ (Ķ欰MŠS Iyìl…sìæœí MóSÙç ¯Œl A£éÇsîæ&
ĶæÊIyîl) ^O lð ÆŠ‡³ç Æý‡Þ¯ŒlV> C¯ø¹íÜÜ‹ Mø&O^lð Æý‡Ã¯Œl ¯]l…§ýl¯Œl ±ÌôæMýS° G…í³
MýSÄýæ*ÅÆý‡$. D ³ç §ýlÑMìS M>ż¯ðlsŒæ ß
ç Z§é E…r$…¨. D {´ëgñæMŠSt
§éÓÆ> ´ûÆý‡$Ë…§ýlÇMîS VýS$Ç¢…³ç # M>Æý‡$z˯]l$ gêÈ ^ólÝë¢Æ‡ý $. C…§ýl$MýS$
¯]l…§ýl¯Œl °ÌôæMýS°
Üç …º…«¨…_¯]l yólsê»ôæÜ‹ ¯]l$ ĶæÊIyîl ™èlÄýæ*Æý‡$^ólÜç $¢…¨. õ³Æý‡$, _Æý‡$
www.sakshieducation.com

¯éÐ]l*, VýS$Ç¢…³ç # _à²Ë$, ºÄñæ*Ððl${sìæMŠS ÐólÍ VýS$Æý‡$¢Ë$, ¸÷sZ Ððl$$§ýlÌO æñ ¯]lÐésìæ° D VýS$Ç¢…³ç # M>Æý‡$z
ÌZÏ ´÷…§ýl$ç³Æý‡$Ýë¢Æ‡ý $. ÒsìæÐ]lËÏ ´ë‹Ü´ùÆý‡$tË$, {yðlÑ• …VŠS ÌO æñ òܯ]l$ÞË Ð]l…sìæÑ Üç $Ë¿ýæ…V> ´÷…§ö^èl$a.
»ZÆŠ‡z B‹œ {sôæyŠl O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> B¯]l…§Šl Ô¶æÆý‡Ã
»ZÆŠ‡z B‹œ {sôæyŠl ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> Ðé×ìæfÅ, ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$Ë Ô>Q Ð]l$…{† B¯]l…§Šl
Ô¶æÆý‡Ã¯]l$ MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… °Ä¶æ$Ñ$…_…¨. GVýS$Ð]l$† ¨VýS$Ð]l$† Üç …º…
§« lý A…Ô>ËOò³ {糿¶æ$™éÓ°MìS Üç ËàÍ^óla D »ZÆý‡$zMSý $ A…™èlMýS$Ð]l¬…§ýl$
{ç³Ð]l¬Q ´ëÇ{Ô>Ñ$MýSÐól™èl¢ MýS$Ð]l*Æ> Ð]l$…VýSâ¶æ… ¼Æ>Ï ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> E¯é²Æý‡$.
ѧólÔ>…VýS M>Æý‡Å§ýlÇØV> °Æý‡$ç³Ð]l*Æ>Ð]l#
B¯]l…§Šl Ô¶æÆý‡Ã
¿êÆý‡™èl ѧólÔ>…VýS M>Æý‡Å§ýlÇØV> °Æý‡$ç³Ð]l*Æ>Ð]l# °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$.
ÕÐ]lÔ¶æ…MýSÆŠ‡ Ò$¯]l¯Œl Ý릯l] …ÌZ °Ä¶æ$Ñ$™èl$OÌæñ ¯]l Æ>Ð]l# ^O lð ¯éÌZ ¿êÆý‡™èl Æ>Ķæ$»êÇV> ³ç ° ^ólÜç $¢¯é²Æý‡$.
1973 IG‹œG‹Ü »êÅ^ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l °Æý‡$ç³Ð]l*Æ>Ð]l# 17 ¯ðlËË ´ër$ D ³ç §ýlÑÌZ E…sêÆý‡$. ^øMìSÌê
AĶæ$Å…V>ÆŠ‡ ™èlÆ>Ó™èl ѧólÔ>…VýS M>Æý‡Å§ýlÇØV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$OÌæñ ¯]l Æð‡…yø Ð]l$íßæâ¶æ °Æý‡$ç³Ð]l*Æ>Ð]l#.
A§ýl¯]lç³# Ý÷ÍíÜrÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> C…¨Æ> OgñæíÜ…VŠS
Üç ${ï³…MøÆý‡$t ¯éÅĶæ$Ðé¨, Ð]l*¯]lÐ]l ß
ç æMýS$PË M>Æý‡ÅMýSÆý‡¢ C…¨Æ> gO æñ Üí …VŠS A§ýl¯]l³ç # Ý÷ÍíÜrÆŠ‡ f¯]l
Æý‡ÌŒæV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. D ³ç §ýlÑÌZ °Ä¶æ$Ñ$™èl$OÌæñ ¯]l Ððl$$§ýlsìæ Ð]l$íßæâ¶æ C…¨Æ>.
»êËË ^èl˯]l_{™èl Ð]l$…yýlÍ O^ðlÆŠ‡ ç³Æý‡Þ¯Œl ¯]l…¨™é
{ç³Ð]l¬Q »êÎÐ]l#ylŠ ¯]lsìæ ¯]l…¨™é§é‹Ü gê¡Ä¶æ$ »êËË ^èl˯]l _{™èl
Ð]l$…yýlÍ ^O lð ÆŠ‡ ³ç Æý‡Þ¯ŒlV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. BÐðl$ Ð]lÊyólâ¶æÏ ´ër$ D
³ç §ýlÑÌZ E…sêÆý‡$.
¯]l…¨™é §é‹Ü
½G‹ÜG‹œ Mö™èl¢ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæ }Ðé™èlÞÐ]l
ß
ç Z… Ð]l$…{†™èlÓ Ô>QÌZ òÜμçÙÌŒæ òÜ{MýSrÈV> Ñ«§lý $Ë$ °Æý‡ÓíßæÝù¢¯l] ² Æ>Ð]l$¯Œl }Ðé™èlÞÐ]l »ZÆý‡Æz ‡Š
òÜMýS*ÅÇsîæ ¸ùÆŠ‡Þ (½G‹ÜG‹œ) Mö™èl¢ yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. {ç³Üç $¢™lè yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š
f¯]lÆý‡ÌŒæ G….GÌŒæ MýS$Ð]l*Ð]l™Œl kOÌæñ 31¯]l ³ç §ýlÑ ÑÆý‡Ð]l$×æ ^ólÜí ¯]l ™èlÆ>Ó™èl }Ðé™èlÞÐ]l »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýS
ÇÝë¢Æ‡ý $. 2011 AMøtºÆŠ‡ Ð]lÆý‡MýS$ ³ç §ýlÑÌZ E…sêÆý‡$.
gê¡Ä¶æ$ VýS×ê…MýS çÜ…çœ$… A«§ýlÅ„ýS$yìlV> Æ>«§éMýS–çÙ~
BǦMSý , ÝëÐ]l*hMýS A«§lý ÅĶæ$¯]l MóS…{§ýl… (òÜÜ‹ ) {´÷òœÜç ÆŠ‡ BÆŠ‡.Æ>«§éMýS–çÙ~ gê¡Ä¶æ$ VýS×ê…MýS Üç …çœ$…
A«§lý Å„ýS$yìlV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]lMýS$ MóS…{§ýl Üç àĶæ$ Ð]l$…{† ß
ç Z§é ËÀçÜ$¢…¨. Æ>«§é
MýS–çÙ~ VýS™èl…ÌZ B…{«§é Ð]lÇÞsîæ ÐO lð Ü‹ ^鯌lÞËÆŠ‡V> MýS*yé ³ç °^ólÔ>Æý‡$.
IHDH OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> AÐ]l$¯ø
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ A×æ$ C…«§lý ¯]l Üç …çܦ (IHDH) Mö™èl¢ yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæV>
f´ë¯Œl §ú™èlÅÐól™èl¢ Ķæ¬MìSĶæ* AÐ]l$¯ø G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$. yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæ
³ç §ýlÑMìS fÇW¯]l G°²MýSÌZ Ķæ¬MìSĶæ*MýS$ 33 Kr$Ï Æ>V>, §ýl„ìS×ê{íœM>MýS$
^ðl…¨¯]l Aº$ªÌæŒ Üç Ð]l$§Šl Ñ$…sŒæMýS$ 11 Kr$Ï Ð]l^éaƇ¬.
Ķæ¬MìSĶæ* AÐ]l$¯ø

www.sakshieducation.com

BVýS‹Üt:

{糫§é° BǦMýS çÜËà Ð]l$…yýlÍ O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> Æý‡…VýSÆ>f¯Œl
{ç³Ð]l¬Q BǦMSý Ðól™èl,¢ ÇfÆŠ‡Ó»êÅ…MýS$ Ð]l*i VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡ Üí . Æý‡…VýSÆ>f¯Œl
{糧« é¯]lÐ]l$…{† BǦMSý Üç ËàÐ]l$…yýlÍ (ï³G…DHïÜ) ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> °Ä¶æ$
Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. {ç³Üç $¢™lè ^O lð Æý‡Ã¯Œl Üç $Æó‡Ù‹ sñæ…yýl*ËPÆŠ‡ Æ>i¯éÐ]l* ¯ól³ç
£ýlÅ…ÌZ Æý‡…VýSÆ>f¯Œl °Äýæ*Ð]l$MýS… fÇW…¨. BĶæ$¯]l™ø´ër$ VøÑ…§Šl
íÜ.Æý‡…VýSÆ>f¯Œl
Æ>Ð]l#, Ñ.G‹Ü.ÐéÅ‹Ü, Üç $Ð]l$¯Œl ^ðlÇ, G‹Ü. ^ú§ýl$Ç Üç ¿ýæ$ÅË$V> °Ä¶æ$Ñ$
™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$.
GÌŒæsîæsîæD Mö™èl¢ ¯ól™èlV> 糧ýlïé£ýl¯Œl
ͺÆó‡Ùç ¯Œl sO æñ VýSÆŠ‡Þ B‹œ ™èlÑ$â¶æ DË… (GÌŒæsîæsîæD) Mö™èl¢ ÝëÆý‡¨« V> òÜËÓÆ>gŒæ ³ç §ýlïé£ýl¯Œl¯]l$
°Ä¶æ$Ñ$…_¯]lr$Ï B Üç …çܦ {ç³MýSsìæ…_…¨. DĶæ$¯]l GÌŒæsîæsîæC A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ð]lÅÐ]làÆ>ËMýS$
¯éĶæ$MýS™èlÓ… Ð]lß
í æçÜ$¢¯é²Æý‡$. GÌŒæsîæsîæD ¯ól™èl {糿êMýSÆý‡¯Œl Ðól$ 18¯]l òO ܯ]lÅ… fÇí³¯]l §éyìlÌZ
Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$.

òÜò³t…ºÆŠ :

ï³sîæI »ZÆŠ‡z Mö™èl¢ O^ðlÆý‡Ã¯Œl ^ø{´ë
{ò³Ü‹ {r‹Üt B‹œ C…yìlĶæ* (ï³sîæI) »ZÆŠ‡z ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> ß
í æ…§Šl Üç Ð]l*^éÆŠ‡
{VýS*‹³ GyìlrÆŠ‡ C¯Œl d‹³ ÑfÄŒæ$MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ^ø{´ë G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$.
BÈà Eç³ {糫§é¯é«¨M>ÇV> ¿¶æÆý‡§éÓgŒæ
ÑfÄŒæ$MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ^ø{´ë
¯éÆý‡Æ¢ ‡Š ² BÈà MýSÐ]l*…yýlÆŠ‡ Ìñ朋 ¯t lð …sŒæ f¯]lÆý‡ÌŒæ ³í .MðS.¿¶æÆý‡§éÓgŒæ òO Ü°MýS
§ýlâêË ¯]l*™èl¯]l Eç³ {糧« é¯é«¨M>ÇV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. ¯ø»ñæÌŒæ ™èl…¿¶æ$Æ>gŒæ Ý릯l] …ÌZ ¿¶æÆý
§éÓgŒæ AMøtºÆŠ‡ 1¯]l »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇÝë¢Æ‡ý $.
`‹œ B‹œ Ýët‹œ MýSÑ$sîæ O^ð Æý‡Ã¯Œl ©ç³MŠS MýSç³NÆŠ‡
òO Ü°MýS Üí º¾…¨MìS Üç …º…«¨…_¯]l `‹œ MýSÑ$sîæ(`‹œÞ B‹œ Ýëtœ‹ &ïÜKG‹ÜÜï ) Mö™èl¢ ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> òO Ü°MýS
§ýlâêË {糧« é¯é«¨M>Ç f¯]lÆý‡ÌŒæ ©ç³MŠS MýS³ç NÆŠ‡ »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. Üç $Æó‡Ù‹ Ððl$çßæ™é Ý릯l] …ÌZ
MýS³ç NÆŠ‡ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. {†Ñ«§lý §ýlâêË Üç Ð]l$Æý‡¦ °Æý‡Óçßæ×æ¯]l$ Üï KG‹ÜÜï ^O lð Æý‡Ã¯Œl ³ç Æý‡ÅÐól„ìSÝë¢Æ‡ý $.
¯úM>§ýlâ¶æ {糫§é¯é«¨M>ÇV> °Æý‡ÃÌŒæ Ð]lÆý‡Ã
¯úM>§ýlâ¶æ {糧« é¯é«¨M>ÇV> ÐO lð Ü‹ AyìlÃÆý‡ÌŒæ °Æý‡ÃÌŒæ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ Ð]lÆý‡Ã »ê«§lý Å
™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. Üç $Æó‡Ù‹ Ððl$çßæ™é Ý릯l] …ÌZ Ð]lÆý‡Ã °Ä¶æ$Ñ$™èl$
ËĶæ*ÅÆý‡$.
IHDH OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæV> AÐ]l$¯ø
°Æý‡ÃÌŒæ Ð]lÆý‡Ã
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ A×æ$ C…«§lý ¯]l Üç …çÜ(¦ IHDH) yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š f¯]lÆý‡ÌŒæV> Ķæ¬MìS
Ķæ* AÐ]l$¯ø (f´ë¯Œl) °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. Ð]l$çßæçŠl GÌŒæºÆ>© Ý릯l] …ÌZ AÐ]l$¯ø yìlòÜ…ºÆŠ‡ 1¯]l
»ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇÝë¢Æý‡$.
www.sakshieducation.com

AÐðl$ÇM> C…«§ýl¯]l çÜ…çܦ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡V> AÆý‡$׊æ
AÐðl$ÇM> C…«§lý ¯]l ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l Üç …çܦ yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š V> ¿êÆý‡™èl Üç …™èl†MìS ^ðl…¨¯]l AÆý‡$׊æ Ð]l$k…§éÆŠ‡¯]l$ B
§ólÔ>«§lý Å„ýS$yýl$ J»êÐ]l* °Ä¶æ$Ñ$…^éÆý‡$. Ð]l¬…O»æñ IIsîæÌZ ^èl¨Ñ¯]l Ð]l$k…§éÆŠ‡ {ç³Üç $¢™lè … M>Í
¸ùDzĶæ* ĶæÊ°Ð] ÇÞsîæÌZ {´÷òœÜç ÆŠ‡V> Ñ«§lý $Ë$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æý‡$.

AMøtºÆŠ‡:

{¼r¯ŒlÌZ ¿êÆý‡™èl Oòßæ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> ¯]lͯŒl çÜ*Ç
{¼r¯ŒlÌZ ¿êÆý‡™èl òO ßæ MýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> ¯]lͯŒl Üç *Ç »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýS
Ç…^éÆý‡$. ÕÐ]lÔ¶æ…MýSÆŠ‡ Ð]l¬QÈj Ý릯l] …ÌZ Üç *Ç °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.
1973 »êÅ^Œl C…yìlĶæ$¯Œl ¸ëǯŒl Üç ÈÓ‹ÜMýS$ ^ðl…¨¯]l Üç *Ç C…™èlMýS$
Ð]l¬…§ýl$ ѧólÔ>…VýS Ð]l$…{†™èlÓÔ>QÌZ M>Æý‡Å§ýlÇØV> ³ç ° ^ólÔ>Æý‡$.
¯]lͯŒl çÜ*Ç
AÐðl$ÇM> `‹œ A{WMýSËaÆŠ‡ ¯ðlVøíÙÄôæ$rÆŠ‡ íÜ©ªT
¿êÆý‡™Œl Üç …™èl†MìS ^ðl…¨¯]l CÝëÏÐlŒ $ G Üí ©ªT AÐðl$ÇM> {sôæyŠl Ç{ò³gñæ…sôæsìæÐŒllBïœÜç $ÌZ MîSËMýS ³ç §ýlÑ
`‹œ A{WMýSËaÆŠ‡ ¯ðlVøíÙÄôæ$rÆŠ‡V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$¯]l VýS™èl…ÌZ MìS…Ï r¯Œl ´ë˯]lÌZ
A…yýlÆŠ‡ òÜ{MýSrÈV>, Üï °Ä¶æ$ÆŠ‡ {sôæyŠl AyýlÓƇ¬fÆŠ‡V> Ñ«§lý $Ë$ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$.
IG¯ŒlG‹Ü A«§ýlÅ„ýS$yìlV> Ððl…MýS{sêÐŒl$Æð‡yìlz
C…yìlĶæ$¯Œl ¯]l*Å‹Ü õ³³ç ÆŠ‡ Ý÷OòÜsîæ (IG¯ŒlG‹Ü)MýS$ 2009&10 Üç …Ð]l™èlÞÆ>°MìS A«§lý Å„ýS$yìlV> §ýlMýSP¯Œl
{M>°MýSÌŒæ ^O lð Æý‡Ã¯Œl sìæ.Ððl…MýS{sêÐŒl$Æð‡yìlz G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$. »ê…»ôæ Üç Ð]l*^éÆŠ‡ ÒMîSMÏ Sì ^ðl…¨¯]l ß
ç æÆý‡$ËÜi
G¯Œl. M>Ð]l* Ý릯l] …ÌZ Ððl…MýS{sêÐŒl$Æð‡yìlz »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇÝë¢Æ‡ý $.
Ķ欯ðlÝùP A«¨ç³†V> CÇ¯é »ŸMöÐé G°²MýS
Ķ欯ðlÝùP (IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† ѧéÅ Ô>çÜ,ˆ Ýë…çÜP–†MýS Üç …çÜ)¦ ¯]l*™èl¯]l A«¨³ç †V> ºÌôæÇY Ķæ*
Ð]l*i ѧólÔ>…VýS Ð]l$…{† CÇ¯é »ŸMöÐé G°²MýSÄýæ*ÅÆý‡$. ´ëÇ‹Ü {糧« é¯]l MóS…{§ýl…V> ³ç ° ^ólÜç $¢¯l] ²
D Üç …çÜM¦ Sý $ »ŸMöÐé Ððl$$§ýlsìæ Ð]l$íßæâꫨ³ç †. 58 Üç ¿¶æ$ÅË$ VýSË GWjMSý *ÅsìæÐŒl »ZÆý‡$zÌZ »ŸMöÐéMýS$
31 Kr$Ï Æ>V>, Dhç³#Mt Sý $ ^ðl…¨¯]l œç Æý‡$MŠS ß
ç ZïܲMìS 27 Kr$Ï Ð]l^éaƇ¬.
{糫§é° çÜËà§éÆý‡$V> Ô>… í³{sZyé
¿êÆý‡™èl MýSÐ]lÊÅ°MóSÙç ¯Œl Ñç³ÐÏ l] ³í ™éÐ]l$ ß
ç æ$yýl$V> õ³Æý‡$ VýSyìl…_¯]l Ô>…
³í {sZyé {糧« é¯]lÐ]l$…{† Üç Ëà§éÆý‡$V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. DĶæ$
¯]l Ð]l˜ÍMýS Üç §ýl$´ëĶæ*Ë$, Üç Ð]l*^éÆý‡ Ýë…MóS†MýS Æý‡…V>°MìS Üç …º…
¨« …_ {糧« é¯]lÐ]l$…{†MìS Üç ËàÍÝë¢Æ‡ý $. D ³ç §ýlÑMìS MóS¼¯ðlsŒæ Ð]l$…{†
ß
ç Z§é E…r$…¨.
Ô>… í³{sZyé
IHH A«§ýlÅ„ýS$yìlV> ¯éĶæ$ÆŠ‡
¿êÆý‡™èl A…™èlÇ„ýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l Üç …çÜ(¦ C{Ýù) ^O ð Æý‡Ã¯Œl Ð]l*«§lý ÐŒl ¯éĶæ$ÆŠ‡ C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ AM>yýlÒ$ B‹œ
B{Ýùt¯ésìæMŠSÞ (IHH) A«§lý Å„ýS$yìlV> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. VýS™èl ¯éË$VóSâ¶æ$ÏV> IHH E´ë«§lý Å„ýS$yìlV>
Ð]lÅÐ]lß
ç æÇçÜ$¢¯l] ² ¯éĶæ$ÆŠ‡¯]l$ A«§lý Å„ýS ³ç §ýlÑMìS G…í³MýS ^ólÜç *¢ §ýl„ìS×æ MöÇĶæ*ÌZ° yólhĶæ*¯ŒlÌZ fÇW¯]l
IHH Üç Ð]l*ÐólÔ¶æ… °Æý‡Ä~ æ¶ $… ¡çÜ$MýS$…¨. IHHÌZ 85 §ólÔ>ËMýS$ ^ðl…¨¯]l 1,200 Ð]l$…¨ Üç ¿¶æ$ÅË$V>
E…sêÆý‡$. ©° {糧« é¯]l M>Æ>ÅËĶæ$… ´ëÇ‹ÜÌZ E…¨.
www.sakshieducation.com

C{Ýù ¯]l*™èl¯]l O^ðlÆý‡Ã¯Œl Æ>«§éMýS–çÙ~¯Œl
¿êÆý‡™èl A…™èlÇ„ýS ³ç ÇÔZ«§lý ¯]l Üç …çܦ (C{Ýù) ¯]l*™èl¯]l ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> yéMýSÆt ‡Š
MðS.Æ>«§éMýS–çÙ¯~ lŒ °Ä¶æ$Ñ$™èl$Ë Ä¶æ*ÅÆý‡$. Æ>«§éMýS–çÙ¯~ lŒ {ç³Üç $¢™lè …
†Æý‡$Ð]l¯]l…™èl³ç #Æý‡…ÌZ° Ñ{MýSÐŒl$ ÝëÆ> ¿êÄŒæ$ A…™èlÇ„ýS MóS…{§ýl…
yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š V> Ð]lÅÐ]lß
ç æÇçÜ$¢¯é²Æý‡$. ³ç §ýlÒ ÑÆý‡ Ð]l$×æ ^ólĶæ$¯]l$¯]l² Ð]l*«§lý Ð]l¯Œl
¯éĶæ$ÆŠ‡ Ý릯l] …ÌZ Æ>«§éMýS–çÙ¯~ lŒ »ê«§lý Å ™èlË$ Üï ÓMýSÇÝë¢Æ‡ý $. C{ÝùÌZ
MðS.Æ>«§éMýS–çÙ~¯lŒ
HÑĶæ*°MŠS C…f±ÆŠ‡V> MðSÈÆŠ‡ {´ëÆý‡…À… _¯]l Æ>«§éMýS–çÙ¯~ lŒ
»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ IIG… ¯]l$…_ H…½H, QÆý‡VŠS³ç NÆŠ‡ IIsîæ ¯]l$…_ yéMýSÆt ‡ó sŒæ ´÷…§éÆý‡$.
¯]l*ÅhÌê…yŠlÌZ OòßæMýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> çÜ$Æó‡‹Ù Ððl$çßæ™é
¯]l*ÅhÌê…yŠlÌZ ¿êÆý‡™èl òO ßæMýSÑ$çÙ¯]lÆŠ‡V> CsîæÐ]lÌôæ ¯úM>§ýlâ¶æ {糧« é¯é«§éM>ÇV> ³ç §ýlÒ ÑÆý‡Ð]l$×æ
^ólÜí ¯]l AyìlÃÆý‡ÌŒæ Üç $Æó‡Ù‹ Ððl$çßæ™é °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. ³ç §ýlÒ ÑÆý‡Ð]l$×æ ™èlÆ>Ó™èl ¿êÆý‡™èl §ú™èlÅ
Ðól™èlV¢ > °Ä¶æ$Ñ$™èl$OÌæñ ¯]l ™öÍ ¯úM>§ýlâ¶æ {糧« é¯é«¨M>Ç Ððl$çßæ™éÄôæ$.

¯]lÐ]l…ºÆŠ‡:

BÆŠ‡½I yìlç³NÅsîæ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡V> VøMýSÆŠ‡~
ÇfÆŠ‡Ó »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ*(BÆŠ‡½I) yìl³ç NÅsîæ VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡ V> Üç $½ÆŠ‡ VøMýSÆŠ‡~ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$.
C…™èlMýS$Ð]l¬…§ýl$ Üç $½ÆŠ‡ VøϺ̌æ Æó‡sìæ…VŠS Hgñæ±Þ "Ýët…yýlÆŠ‡z A…yŠl ³ç NÆŠ‡Þ BíÜĶæ*&ç³Üí œí MŠS' `‹œ
GM>¯]lÑ$‹ÜVt > E¯é²Æý‡$. {ç³Üç $¢™lè … EÚë£øÆý‡sŒæ, MðS.íÜ.^èl{MýSÐ]lÇ¢, Ô>ÅÐ]l$Ìê Vøﳯ飊lË$ BÆŠ‡½I
yìlç³NÅsîæ VýSÐ]lÆý‡²Æý‡$ÏV> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢¯é²Æý‡$.
ÒG‹ÜG‹ÜïÜ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡V> ÒÆý‡Æ>çœ$Ð]l¯Œl
Ñ{MýSÐŒl$ ÝëÆ>»êÄŒæ$ õÜμ‹Ü òÜ…rÆŠ‡ (ÒG‹ÜG‹ÜÜï )Oylð Æð‡MýSÆt ‡Š V> Æ>MðSsŒæ sñæM>²ËhçÜ$t ³í .G‹Ü. ÒÆý‡ Æ>çœ$
Ð]l¯Œl °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. Æ>«§éMýS–çÙ¯~ lŒ (C{Ýù ^O lð Æý‡Ã¯Œl) Ý릯l] …ÌZ Æ>çœ$Ð]l¯Œl »ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…
^éÆý‡$.
Ð]l$àÆ>çÙ‰ Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> AÔZMŠS^èlÐ鯌l
Ð]l$àÆ>çÙ‰ 21Ð]l Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> AÔZMŠS^èlÐ鯌l {ç³Ð]l*×æ Üï ÓM>Æý‡…
^ólÔ>Æý‡$. BĶæ$¯]l™ø ´ër$ Ð]l$Æø 38 Ð]l$…¨ Ð]l$…{™èl$Ë$ MýS*yé {ç³Ð]l*×
æïÜÓM>Æý‡… ^ólÔ>Æý‡$. yìlòÜ…ºÆŠ‡, 2008ÌZ Ððl¬§ýlsìæÝëÇ AÔZMŠS ^èlÐ鯌l
Ð]l¬QÅÐ]l$…{†V> »ê«§ýlÅ™èlË$ ïÜÓMýSÇ…^éÆý‡$.
AÔZMŠS ^èlÐ鯌l
{ç³ç³…^èlÐ]lÅÐ]lÝëĶæ$… ¸ùÆý‡… Oyð Æð‡MýStÆŠ‡V> gê¯]lĶæ$Å
AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$™èl$¯]l² §ólÔ>Ë Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý‡…VýS AÀÐ]l–¨®MSì AÐ]lÜç Æý‡ ÐO lð $¯]l Ñ«¨Ñ«§é¯é˯]l$
Æý‡*´÷…¨…^ól {ç³³ç …^èl Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ¸ùÆý‡… yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š V> {´÷òœÜç ÆŠ‡ AÌêªÜ‹ gê¯]lĶæ$Å °Ä¶æ$Ñ$™èl$
ËĶæ*ÅÆý‡$. D ³ç §ýlÑMìS G…í³MO Sð ¯]l ™öÍ ™ðlË$VýS$ÐéÆý‡$, Æð‡…yø ¿êÆý‡¡Ä¶æ¬yýl$ gê¯]lĶæ$Å. {ç³Üç $¢™lè …
DĶæ$¯]l G±j Æý‡…V> ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$…ÌZ {´÷òœÜç ÆŠ‡V> Ñ«§lý $Ë$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æý‡$.

www.sakshieducation.com

AÐðl$ÇM> AÀÐ]l–¨® çÜ…çܦ A«¨ç³†V> Æ>iÐŒlÚë
¿êÆý‡™èl Üç …™èl†MìS ^ðl…¨¯]l Æ>iÐŒlÚë AÐðl$ÇM> A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ AÀÐ]l–¨®
Üç …çܦ A«¨³ç †V> °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. D Üç …çܦ ³ç Ë$ §ólÔ>ËMýS$
òO Ü°MóS™èlÆý‡ Üç àĶæ$… ^ólÜç $¢…¨. {ç³Üç $¢™lè … Æ>iÐŒl ѧýlÅ, BǦMSý ,
Æ>iÐŒl Úë
³ç ÇÔZ«§lý ¯]lË Ñ¿êV>Ë Üç à Ķæ$ M>Æý‡Å§ýlÇØV>, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Ô>Q
{糧« é¯]l Ô>çÜЈ ló ™èlV¢ > »ê«§lý Å™èlË$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æý‡$.
DÄýæ$* A«§ýlÅ„ýS$yìlV> Æý‡$…´ùÄŒæ$
Äýæ$*Æøí³Äýæ$¯Œl Äýæ$*°Äýæ$¯Œl (DÄýæ$*) Ððl$$§ýlsìæ A«§lý Å„ýS$yìlV> »ñæÍjÄæý $… {糧« é¯èlÐèl$…{† òßæÆý‡Ã¯Œl
K¯Œl Æý‡$…´ùÄŒæ$ G°²MýSÄýæ*ÅÆý‡$. ѧólÖ ÐèlÅÐèlàÆ>Ë$, ¿ýæ{§ýl™é Ñ«§é¯èl… A™èl$ůèl²™èl {糆°«¨V>
{¼r¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯èl MóS£ýlǯŒl AÝùt¯lŒ °Äýæ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$.
IG…G‹œ M>Æý‡Å§ýlÇØV> †ÐéÈ
A…™èlÆ>j¡Äýæ$ {§ýlÐèlÅ °«¨ (IG…G‹œ) M>Æý‡Å§ýlÇØV> ¿êÆý‡™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯èl BǦMSý °ç³#×æ$yýl$ Üí §é®Æ‡ý ¦
†ÐéÈ °Äýæ$Ñ$™èl$ËÄýæ*ÅÆý‡$. {ç³Üç $¢ ™èl… DÄýæ$¯èl IG…G‹œ ºyðlsj æŒ , {ç³×êãM> Ñ¿êVýS… yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š V>
ÐèlÅÐèlçßæÇçÜ¢$¯é²Æý‡$.
sîæsîæyîl BÝ릯èl ѧéÓ…çÜ$yìlV> »êËÐèl$$Æý‡äMýS–çÙ~
†Æý‡$Ðèl$Ë †Æý‡$糆 §ólÐèlÝ릯lè …(sîæsîæyîl) BÝ릯lè ѧéÓ…çÜ$yìlV> MýSÆ>~rMýS
Üç …X™èl ѧéÓ…çÜ$Ë$ Ðèl$…VýSâýæ…ç³ÍÏ »êËÐèl$$Æý‡äMýS–çÙ~ °Äýæ$Ñ$™èl$
ËÄýæ*ÅÆý‡$. C¨ÐèlÆý‡MýS$ G….G‹Ü.çÜ$º¾$ËMìSÿ, ¯ól§ýl*Ç MýS–çÙÐ~ lè $*Ç¢ D
ß
ç Z§éÌZ ³ç °^ólÔ>Æý‡$. VýS™èl…ÌZ G±tBÆŠ‡ {糿ýæ$™èlÓ… D ß
ç Z§é¯èl$ Æý‡§ýl$ª
»êËÐ]l¬Æý‡ä MýS–çÙ~
^ólíÜ…¨.

yìlòÜ…ºÆŠ‡:

Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ ¸ùÏÆŠ‡ ÎyýlÆŠ‡V> X™éÆð‡yìlz
B…{«§lý {糧ólÔŒæ Ô>çܯ]lÜç ¿¶æÌZ ¸ùÏƇŠ ÎyýlÆŠ‡V> Üç Ð]l*^éÆý‡, ´ûÆý‡ Üç …º…«§éË Ô>Q Ð]l$…{† gñæ.X™éÆð‡yìlz
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ÆøÔ¶æĶæ$Å Ô>çܯ]lÐ]l$…yýlÍMìS {´ë†°«£lý Å… Ð]lß
í æçÜ$¢…yýlyýl…™ø D
°Ä¶æ*Ð]l$MýS… fÇW…¨.
Æý‡$Ðól$°Äýæ* A«§ýlÅ„ýS$yìlV> »êòÜçÜ*P
Æý‡$Ðól$°Äýæ* ¯èl*™èl¯èl A«§lý Å„ýS$yìlV> {sêƇ$$Äýæ$¯Œl »êòÜÜç *P G°²MýSÄýæ*ÅÆý‡$. ÐéÐèl$糄>ËMýS$ ^ðl…¨¯èl
Ñ$ÇÞÄýæ* hÄñæ*Äýæ*¯éOò³ »êòÜÜç *P ÑfÄýæ$… Ý뫨…^éÆý‡$. A«§lý Å„ýS ³ç §ýlÑMìS fÇW¯èl G°²MýSÌZÏ
»êòÜÜç *P 50.37 Ô>™èl… KrÏ$ Æ>V>, hÄñæ*Äýæ*¯éMýS$ 49.63 Ô>™èl… KrÏ$ ËÀ…^éƇ$$.
A×æ$Ô¶æMìS¢ çÜ…çœ$… O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> } MýS$Ð]l*ÆŠ‡
¿êÆý‡™èl A×æ$Ô¶æMìS¢ Üç …çœ$ ^O lð Æý‡Ã¯ŒlV> yéMýSÆt ‡Š }MýS$Ð]l*ÆŠ‡ »ñæ¯]lÈj °Ä¶æ$Ñ$
™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. AÌêVóS A×æ$ C…«§lý ¯]l Ñ¿êVýS… (yîlHD) M>Æý‡Å§ýlÇØV>
»ê«§lý Å™èlË$ MýS*yé BĶæ$¯]lMóS Aç³μW…^éÆý‡$. A°ÌŒæ MýSMø§ýlPÆŠ‡ Ý릯l] …ÌZ
»ñæ¯]lÈj »ê«§lý Å™èlË$ ^ól³ç yýl™éÆý‡$. DĶæ$¯]l {ç³Üç $¢™lè … »ê»ê A×æ$ ³ç Ç
} MýS$Ð]l*ÆŠ‡
ÔZ«§lý ¯é MóS…{§ýl… yO lð Æð‡MýSÆt ‡Š V> Ð]lÅÐ]lß
ç æÇçÜ$¢¯é²Æý‡$.
www.sakshieducation.com

IÆ>çÜ Ô>…† §ýl*™èlV> Ð]l…VýSÇ Ð]l*O™ðl
IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† (IÆ>çÜ) Ô>…†§ýl*™èlV> ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ºçßæ$Ð]l$† {VýSß
ï æ™èl, MðS¯éÅ ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æÐól™èl¢
Ð] …VýSÇ Ð]l*O™lð °Ä¶æ$Ñ$™èl$ËĶæ*ÅÆý‡$. ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ…, Ð]l$íßæâê ß
ç æMýS$PË$, Aѱ† Æý‡ß
í æ™èl {糿¶æ$™èlÓ…
Ð]l…sìæ A…Ô>ËOò³ E§ýlÅÑ$çÜ$¢¯l] ² Ð]l*O™lð IÆ>çÜ Ô>…† §ýl*™èlV>.. {糧« é¯]l…V> Ðé™éÐ]lÆý‡×æ Ð]l*Æý‡$μ
ËOò³ §ýl–íÙt MóS…{©MýSÇÝë¢Æ‡ý $. Ð]l*O™lð MýS$ 2004ÌZ ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ºçßæ$Ð]l$†
ËÀ…_…¨.
½gôæï³ Mö™èl¢ A«§ýlÅ„ýS$yýl$ VýSyéPÈ
¿êÆý‡¡Ä¶æ$ f¯]l™é ´ëÈt (½gôæ³ï ) ¯]l*™èl¯]l A«§lý Å„ýS$yìlV> °†¯Œl VýSyéPÈ
»ê«§lý Å™èlË$ Üï ÓMýSÇ…^éÆý‡$. VýSyéPÈ Cç³μsìæÐ]lÆý‡MýS$ Ð]l$àÆ>çÙ‰ ½gôæ³ï
Æ>çÙ‰ Ô>Rꫧlý Å„ýS$yìlV> E¯é²Æý‡$.
°†¯Œl VýSyéPÈ

www.sakshieducation.com