ெப யா

ேப கிறா

ஜாதி ச

தமி

நா

பா

ேபைர

ைவ

ெபா

பன களா

எதி பா

ைடைய

றா

லா

கா

ெகா

டா

அவ கள ட

கிர

றா

, பா

க சிைய

ப ர சார

ெச

ப ர சாரக க

நா

,

மத

வ ஷம

ைடைம

பதா
?

வ க ேவ

வத

றா

ெபா

ேவெற த

பன க


ெபா

நல

ப ர சார

க சிைய

அவ களா

ைடைம

ெச

யம யாைத
லாம

ேவ

,

ெப

ேவ

ப றி
ன ெச

?
பா

பன க

ேக

ணாசிரம ைத

எ ப

ப ட

,

ெபா

தி ட

ஏ படாம
ைத ய
ெபா

, சாதி இ
ஏ ப டா

ெத

ைடைம ேவ

சமப

. இ நா

பதா

பதா

; ெபா
;

, பா

உைடைம

உைடைம

ஏ ற அ

பவ

எ ப

னெவ

ப திர ப
டா

பான ட

ேபாலேவ

றா

,

திவ

, தி

தானாகேவ வ

ப ட ெபா

உ ைம ேவ

ெபா

சம

அவ க

ைடைம

கள

மா

நைடெப

.

ம க
ைல எ

பன க

தி

பா

கிறவைரய
வா

.

பன ய ைத

ணாசிரம ப

, பா

அவ க

ெகா

பா

ெத

ைடைமைய ஏ ப

அ த உைடைமக

றா

உ ைம
பன ய தா

கைர

ெகா

லாம

ைடைம எ

சம

சாதியா

தா
ெத

. ெபா

சம
த ச

ேட

.

உ ைம (அ

கதியா

ேபாகிற

கிறா க

கீ


பவ

த ப ட
பவ )

. அதனாேலேய
உைடைம

இ த நிைலய

, தன

உ ைமைய

தன உைடைமைய

மா ற

ெபா

ைடைம

ஏ பட

ெபா

ைடைம

றி பமாக

ேம

சாதி

ப ர திய ச

அதாவ

"ேக

, த

சாதிய

ப ற தவ

ெபா

பா

சாதி

பா

ேபா

ஆனா

ேபசி

பா

பா

ெபா

ெகா

ைம

கிற

.

ஏைழகளாக

,

ைறய

பதா
யதா

ேம

ஒழி தாக

ளன.
. சாதி

ஏ ப

.

,

ைட

ெபா

வ க

ைடைம

ெபா

ைடைம

, காத கா யமான
உண

சிைய

ய ப

ய சிைய

இதிேலேய

, சாதிய னா
ட ப

ைம ம கள டமி

ப றி

ஏைழகைள

சாதி கார க

ேவ

சாதிய னா

லாததா

,

.

கிைடயேவ

ள ம க

ெச

. அதாவ

பா

வனவா

க சிகேளா

.

ெப

.

லாததான வ

ைதக

ைமய னா

கதிைய

; சாதிைய ஒழி க

,

பல

,

; ப ற காதவ

சி

ஒழி க பா

கிறா க

ைம

ல ப

சாதி

ேக

ைடைம ஏ ப

ஏ ைம த

வ க ேவ

சாதி

தலி

.

.

ஏ படலா . சாதி நிைல, அ த த

பன ய உண

பன க

உய ைவ

ெதாழி

சாதி

ைட

கிறா க

அழி க

ைமயான

வா

ெசா

தலி

சாதிைய

ேமாதவ

ற இர

நா

வதா

கிற

தா

;இ

ம களா

'எ

யா

.

, பா

ேவஷ

.

ேம

யதாய

தலி

.

,

நா
நி

கீ

ேவ

; வ

ைம

ைடைம

ேவ

இ த

டா

கிறா க

ேலா

சாதி வ

.

ேடாமானா

, சாதி காரணமாக தா

', "கிளா

ெதாழி

கிைடயா

கா சியா

, தமிழி

ப ற ப னா

;

கில தி

மானா

பண கார களா

கிறா க

படாமேல

வசதி

ல ேவ

காரணமாக தா

அதிக பா

ஒழி

நிைல

ெசா

ம களா

தலி

அைர பாக

பவ களாக

மைற

பவ

.

ெபா

உ ைம இ

அதிக

உ ைமபைத ம க

திராவ ட நா
உ ைம
பற

லாத நா
,

ெபா

ேலா

ஏ ப

பா

பன ய

ேப

அதிக ப யான
இ க சி


ெச

ேவ

பா

வா ேகா,

ைமயான ம க
.

அர ' 25.3.1944

வ தி

உண
ெகா

க சி

ேகா

த ெப ய மன த க எ

ெதாழிலாள களாக
ெப

ெச

சாதியா

சாதிய ேலேய

ெகா

ேட

பாலபாட

சாதி ஒழி க ப

ப யான

யம யாைத

ேம

,

கா ய தி காக தா

ேச

.

- கிைட

லப தி

ைடைம, ம

ேபா

ைடைம

உணர ேவ

ெபா

கிறவன ட தா

நா

க சிய

ஏ ப

ஏைழ

ஆதி கேமா

ைடய க சி எ

கிற

.

.

சாதி

டா
இ த

ேப

ேகா எ

ைல
,

ம களாக

பதாக

,

அ த

பவ க

ெதாழிலாள களாக
லி

சி

, சம

வத

பைத

ம க

,

ைம

உணர

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful