You are on page 1of 29

Priprema: www.legalist.

ba

ZAKON O PREKRAJIMA
(Slubene novine Federacije BiH, broj: 63/14)1

DIO PRVI

I. OPE ODREDBE
lan 1.
Predmet Zakona
Ovim zakonom definira se: prekraj, prekrajne sankcije, postupak prema
maloljetnicima, zastara, prekrajni postupak, prekrajni nalog, zahtjev za pokretanje
prekrajnog postupka, usmeni pretres, rjeenje o prekraju, alba, povrat u preanje
tanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvrenje kazni, kao i druga
pitanja od znaaja za prekraje na podruju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Federacija).
lan 2.
Definicija prekraja
(1) Prekraj predstavlja krenje propisa, javnog poretka ili drugih drutvenih vrijednosti
koje nisu zatiene krivinim zakonima i drugim zakonima u kojima su propisana krivina
djela, kao i krenje drugih propisa kojima su odreena obiljeja prekraja i za koje su
propisane sankcije.
(2) Odgovornost za prekrajpretpostavlja izvrenu ili proputenu protivpravnu skrivljenu
radnju koja je propisom nadlenog organa odreena kao prekraj.
(3) Nema prekraja ukoliko je iskljuena protivpravnost ili krivica iako postoje sva bitna
obiljeja prekraja.
(4) Prekraj moe biti poinjen injenjem ili neinjenjem.
(5) Nehat od izvrioca je dovoljan da se izvrilac smatra odgovornim za prekraj, osim
ako je odredbama o prekrajima propisano da e izvritelj biti kanjen za djelo poinjeno
iskljuivo sa umiljajem.
(6) Prekraj mogu poiniti fizika i pravna lica.
(7) Pokuaj izvrenja prekraja nije kanjiv.
lan 3.
Znaenje izraza
(1) Posebni izrazi u smislu ovog zakona imaju sljedea znaenja:
1) ovlateni organ je bilo koji od sljedeih:
a) nadleni policijski organ Bosne i Hercegovine, Federacije ili kantona,
b) nadleni inspekcijski organi ili
c) ministarstvo, preduzee ili drugo pravno lice koje ima javna ovlatenja i u iju
nadlenost spada direktno ili indirektno provoenje bilo kojeg zakona ili propisa koji
propisuju prekraje;
2) Registar novanih kazni i prekrajne evidencije je elektronska baza podataka o
izreenim novanim kaznama za prekraje, drugim prekrajnim sankcijama i trokovima
postupka kao to je propisano u Zakonu o Agenciji za identifikacione dokumente,
evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj
56/08);
3) okrivljeni je pravno ili fiziko lice protiv kojeg je pokrenut prekrajni postupak;
1

Legalist.ba objavljuje ovaj tekst u dobroj vjeri, smatrajui ga u trenutku objavljivanja ispravnom
verzijom zakonskog teksta. Ali, autori i Legalist.ba ne jame da je objavljena verzija teksta propisa
pravno valjana, trenutno vaea ili pravodobno dopunjena i mijenjana, stoga Legalist.ba ne
odgovara za tetne posljedica koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i koritenja ovog teksta.

Priprema: www.legalist.ba

4) oteeni je pravno ili fiziko lice koje je pretrpjelo tetu koja je na bilo koji nain
nastala poinjenjem prekraja;
5) sud je opinski sud u kojem je osnovano prekrajno odjeljenje;
6) drugostepeni sud je nadleni kantonalni sud;
7) kanjenik je osoba za koju je konanim prekrajnim nalogom ili pravomonim
rjeenjem o prekraju ustanovljeno da je odgovorna za odreeni prekraj;
8) uruenje pismena potom je uruenje putem preporuene pote na adresu fizikog
lica koje je odreeno u Registru prebivalita i boravita, a koju vodi Glavni centar za
obradu podataka u Bosni i Hercegovini ili na registriranu adresu sjedita pravnog lica;
9) posao (rad) za ope dobro je neplaeni rad u korist drutva kojim se ne vrijea
ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit i koji se moe izrei samo uz pristanak
uinitelja, a ne moe trajati krae od 10 sati niti due od 120 sati, s tim to se ne moe
obavljati due od dva sata dnevno.
(2) Gramatika terminologija koritenja mukog ili enskog roda podrazumijeva
ukljuivanje oba roda.
(3) Znaenje izraza navedenih u lanu 2. Krivinog zakona Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05,
42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Krivini zakon) koristit e se u ovom zakonu ukoliko
se kontekstom jasno ne zahtijeva drugaije.
lan 4.
Prava osoba okrivljenih za prekraje
Niko ne moe biti kanjen za prekraj, niti se prema njemu mogu primijeniti prekrajne
sankcije ako radnja koja mu se stavlja na teret prije nego to je bila izvrena nije bila
zakonom, ili na zakonu osnovanom propisu odreena kao prekraj i za koju zakonom ili
drugom na zakonu osnovanom propisu nije propisana vrsta i visina sankcije za uinitelja.
lan 5.
Svako ko je okrivljen da je poinio prekraj ima pravo zahtijevati da o njegovoj
odgovornosti za poinjeni prekraj odlui sud, ukoliko on to zahtijeva u roku koji je
propisan zakonom. Takve osobe imaju pravo da:
1) smatraju se nevinim dok se ne dokae njihova odgovornost u skladu sa zakonom;
2) u najkraem roku biti obavijetene detaljno i na jeziku koji razumiju o prirodi i razlogu
optubi protiv njih;
3) da im se da odgovarajue vrijeme i mogunost za pripremu njihove odbrane;
4) brani se lino, ili putem branitelja prema vlastitom izboru, ili ukoliko nemaju dovoljno
sredstava, da im se on osigura besplatno kadato zahtijevaju interesi pravde;
5) ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se osigura prisustvo i
sasluanje svjedoka u njihovu korist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji ih terete;
6) dobiju besplatnu pomoprevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu.
lan 6.
(1) Ako se protiv odgovorne osobe u pravnom licu ne moe pokrenuti postupak,
postupak e se pokrenuti i provesti samo protiv pravnog lica.
(2) Ako je pravno lice prestalo postojati ili postoje druge pravne smetnje za voenje
postupka, postupak e se pokrenuti i provesti samo protiv odgovorne osobe u pravnom
licu.
(3) Odgovornost odgovorne osobe za prekraj ne prestaje zato to joj je prestao radni
odnos u pravnom licu ili to je u registru subjekta upisa nakon poinjenja prekraja
izvrena promjena te odgovorne osobe.
lan 7.
Predstavnik okrivljene strane pravnog lica je osoba koja upravlja predstavnitvom ili
drugom poslovnom jedinicom tog pravnog lica u Federaciji, ukoliko za predstavnika
pravnog lica ne bude odreena druga osoba.

Priprema: www.legalist.ba

lan 8.
Osobe koje ne mogu biti predstavnici pravnog lica
(1) Predstavnik pravnog lica ne moe biti osoba koja je u istoj stvari svjedok.
(2) Predstavnik pravnog lica ne moe biti odgovorna osoba protiv koje se vodi postupak
za isti prekraj, ili osoba koja istie da je postupala po naredbi druge odgovorne osobe ili
organa upravljanja.
(3) U sluajevima iz st. (1) i (2) ovog lana sud je duan pozvati pravno lice da u roku
osam dana odredi drugog predstavnika.
lan 9.
Diplomatski imunitet
U pogledu voenja prekrajnog postupka prema osobama koje uivaju pravo imuniteta u
Bosni i Hercegovini primjenjuju se pravila meunarodnog prava.
lan 10.
Za prekraj ne mogu biti odgovorni Federacija, kanton, grad, opina i mjesne zajednice.
lan 11.
(1) Ako se prije zapoinjanja prekrajnog postupka utvrdi da je osoba protiv koje se
pokree postupak umrla, odnosno pravno lice protiv kojeg se pokree postupak prestalo
postojati, rjeenjem e se odbaciti zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka, a ako se
injenica smrti ili prestanak postojanja pravnog lica utvrdi nakon zapoinjanja postupka,
rjeenjem e se obustaviti prekrajni postupak.
(2) Ako se postupak moe provesti protiv pravnog sljednika pravnog lica, nee se
donositi rjeenjeiz stava (1) ovog lana, ve e se zastati s postupanjem i postupak
nastaviti nakon to ovlateni organ na odgovarajui nain izmijeni zahtjev. Ako je
vedoneseno rjeenje iz stava (1) ovog lana, nakon to ovlateni organ izmijeni
zahtjev, to e se rjeenje staviti van snage i nastaviti postupak.
(3) Ako se nakon izdavanja prekrajnog naloga, a prije njegove pravomonosti ili
stavljanja van snage, utvrdi da je okrivljeni umro, odnosno okrivljeno pravno lice
prestalo postojati, rjeenjem ovlatenog organa e se prekrajni nalog staviti van snage.
(4) Rjeenje iz st. (1) i (2) ovog lana donosi sud kod kojeg se nalazi spis u asu
utvrenja smrti okrivljenika, odnosno prestanka postojanja pravnog lica.
lan 12.
Propisivanje prekraja
(1) Prekraji i prekrajne sankcije mogu biti propisani zakonima Bosne i Hercegovine,
Federacije, kantona ili drugim propisima Vijea ministara Bosne i Hercegovine, Vlade
Federacije, vlada kantona i odlukama gradskog ili opinskog vijea.
(2) Organi ovlateni za donoenje propisa o prekrajima mogu propisivati samo kazne i
zatitne mjere predviene ovim zakonom i u granicama koje odreuje ovaj zakon.
(3) Organi ovlateni za donoenje propisa iz stava (1) ovog lana mogu propisivati
prekrajne kazne i zatitne mjere samo za povrede propisa koje oni donose u okviru
svoje nadlenosti utvrene Ustavom i zakonom, pod uvjetima odreenim ovim zakonom.
(4) Organ ovlaten da propisuje prekrajne kazne i zatitne mjere ne moe ovo pravo
prenijeti na druge organe.
lan 13.
Vrijeme izvrenja prekraja
Prekraj je izvren u vrijeme kada je poinilac radio ili bio duan raditi, bez obzira na to
kada je posljedica nastupila.
lan 14.
Mjesto izvrenja prekraja
Prekraj je izvren kako u mjestu gdje je poinilac radio ili bio duan raditi tako i u
mjestu gdje je nastupila posljedica.

Priprema: www.legalist.ba

lan 15.
Nadlenost sudova
(1) Sudovi u Federaciji stvarno su nadleni odluivati o prekrajima iz lana 12. stav (1)
koji su poinjeni na teritoriji Federacije.
(2) Sud na ijem je podruju poinjen prekraj mjesno je nadlean za voenje
prekrajnog postupka.
lan 16.
Izricanje prekrajne sankcije
(1) Prekrajnu sankciju moe izrei sud u prekrajnom postupku koji je pokrenut i
proveden u skladu s ovim zakonom.
(2) Ovlateni organ moe izrei prekrajnu sankciju putem izdavanja prekrajnog naloga
u skladu s postupkom koji je propisan ovim zakonom.
lan 17.
Lienje slobode i garancija kao osiguranje prisustva i plaanja novane kazne
(1) Policijski slubenik moe na zahtjev ovlatene slubene osobe liiti slobode osobu
koja je osumnjiena za prekraj, ali je duna takvu osobu odmah,a najkasnije u roku 12
sati, izvesti pred sud kako bi se osiguralo njeno prisustvo u sudu pod sljedeim
uvjetima:
1) kada osoba odbija ili nije u mogunosti otkriti svoj identitet,
2) kada osoba nije nastanjena u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inozemstvu,
a postoji sumnja da moe pobjei kako bi izbjegla odgovornost za prekraj ili
3) kada postoji opasnost da e osoba nastaviti sa vrenjem prekraja, ili ponovo poiniti
istovrsni prekraj.
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku 12 sati od trenutka kada je
ta osoba liena slobode.
(3) Svako lienje slobode moe biti odreeno samo ako se ista svrha ne moe ostvariti
drugom mjerom, mora biti razumno i u skladu s prirodom poinjenog prekraja, a mora
se voditi rauna o starosti i drugim linim osobinama te osobe, tako da duina trajanja
lienja slobode odgovara okolnostima. Svaka osoba liena slobode u skladu s odredbama
ovog lana mora biti u najkraem roku obavijetena detaljno i na jeziku koji razumije o
razlozima za lienje slobode, kao i o prekraju koji joj se stavlja na teret.
(4) Radi osiguranja prisustva pred sudom policija ili drugi ovla-teni organ moe
zahtijevati od osobe koja je okrivljena za prekraj, a nema prebivalite u Bosni i
Hercegovini ili privremeno boravi u inozemstvu a eli napustiti Bosnu i Hercegovinu prije
okonanja postupka, a za koju postoji sumnja da moe pobjei kako bi izbjegla
odgovornost za prekraj, da preda svoj paso ili drugi identifikacijski dokument do
pojavljivanja na sudu, ali ne due od 24 sata. Uz prekrajni nalog, ili zahtjev za
pokretanje prekrajnog postupka sudu e se predati paso ili drugi identifikacijski
dokument.
(5) Radi osiguranja plaanja novane kazne osobi koja je okrivljena za prekraj, a nema
prebivalite u Bosni i Hercegovini, ili privremeno boravi u inozemstvu a eli napustiti
Bosnu i Hercegovinu prije okonanja postupka, a za koju postoji sumnja da moe pobjei
kako bi izbjegla odgovornost za prekraj, sudija moe naloiti da poloi novanu
garanciju u visini maksimalne kazne koja moe biti izreena za takav prekraj.
lan 18.
Primjena odredaba Krivinog zakona i Zakona o krivinom postupku Federacije
Bosne i Hercegovine
(1) Ukoliko nije drugaije propisano odredbama ovog zakona, sljedee odredbe Krivinog
zakona e se mutatis mutandisprimjenjivati na prekraje: l. 26. i 27. koji nose naziv
"Nuna odbrana" i "Krajnja nuda"; l. 31., 32. i 33. koji nose naziv "Sauiniteljstvo",
"Podstrekavanje" i "Pomaganje"; lan 36. pod nazivom "Ubrojivost"; lan 37. pod
nazivom "Umiljaj"; lan 38. pod nazivom "Nehat"; lan 39. pod nazivom "Stvarna

Priprema: www.legalist.ba

zabluda"; lan 40. pod nazivom "Pravna zabluda" i Glava XIV. pod nazivom
"Odgovornost pravnih osoba".
(2) Ukoliko nije drugaije propisano odredbama ovog zakona sljedee odredbe Zakona o
krivinom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH",
br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10 - u daljnjem
tekstu: Zakon o krivinom postupku) e se mutatis mutandisprimjenjivati u prekrajnom
postupku: Glava I. pod nazivom "Osnovna naela"; Glava III. pod nazivom "Pravna
pomoi slubena saradnja"; Glava IV. Odjeljak 2. pod nazivom "Mjesna nadlenost" i
Odjeljak 3. pod nazivom "Spajanje i razdvajanje postupka"; Glava V. pod nazivom
"Izuzee"; Glava VII. pod nazivom "Branitelj"; Glava VIII. Odjeljak 1. pod nazivom
"Pretres stana, prostorija i osoba"; Glava VIII. Odjeljak 2. pod nazivom "Privremeno
oduzimanje predmeta i imovine"; Glava VIII. Odjeljak 4. pod nazivom "Ispitivanje
osumnjienog"; Glava VIII. Odjeljak 5. pod nazivom "Ispitivanje svjedoka"; Glava VIII.
Odjeljak 6. pod nazivom "Uviaj i rekonstrukcija "; Glava VIII. Odjeljak 7. pod nazivom
"Vjetaenje"; Glava XI. pod nazivom "Podnesci i zapisnici"; Glava XII. pod nazivom
"Rokovi"; Glava XVI. pod nazivom "Trokovi krivinog postupka"; Glava XVII. pod
nazivom "Imovinsko-pravni zahtjevi"; Glava XXI. pod nazivom "Glavni pretres"; Glava
XXIII. Odjeljak 1. pod nazivom "albana prvostepenu presudu"; Glava XXIV. pod
nazivom "Vanredni pravni lijekovi"-"Ponavljanje postupka"; Glava XXVII. pod nazivom
"Postupak prema maloljetnicima", Glava XXVIII. pod nazivom "Postupak za krivina djela
protiv pravnih osoba" i Glava XXIX. pod nazivom "Postupak za primjenu mjera
sigurnosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivinim djelom i za opozivanje
uslovne osude".
(3) U sluaju bilo kakvih nesaglasnosti izmeu odredbi Krivinog zakona iz stava (1)
ovog lana i odredbi Zakona o krivinom postupku iz stava (2) ovog lana i ovog zakona,
primjenjivat e se odredbe ovog zakona. Upuivanje na odredbe Zakona o krivinom
postupku koje se odnose na tuitelja na odgovarajui nain primjenjivat e se na svaki
ovlateni organ.
lan 19.
Odmjeravanje kazni
Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekrajem nisu prouzrokovane tee
posljedice, a postoje olakavajue okolnosti koje ukazuju da se i blaom kaznom moe
postii svrha kanjavanja, propisana kazna moe se ublaiti tako to e se izrei kazna
ispod najmanje mjere kazne propisane za taj prekraj, ali ne ispod najmanje zakonske
mjere te vrste kazne.
lan 20.
Naknada tete kao razlog obustave postupka
Sud moe obustaviti postupak protiv poinioca prekraja za koji je propisana novana
kazna kao jedina kazna u iznosu do 1.000,00 KM, ako je on dobrovoljno nakon
poinjenja prekraja, a prije odravanja usmenog pretresa otklonio protivpravno stanje
ili nadoknadio tetu koju je prouzrokovao prekrajem.

II. SANKCIJE
lan 21.
Vrste sankcija
(1) Sljedee sankcije mogu biti izreene osobi odgovornoj za poinjeni prekraj:
1) novana kazna;
2) uvjetna osuda;
3) ukor i
4) zatitne mjere.
(2) Sljedee mjere mogu biti izreene kao posljedica odgovornosti za poinjeni prekraj:
1) oduzimanje imovinske koristi;

Priprema: www.legalist.ba

2) obaveza naknade tete;


3) kazneni poeni i
4) lienje slobode radi naplate novane kazne.
lan 22.
Novana kazna
(1) Novana kazna moe se propisati u odreenom rasponu ili u fiksnom iznosu.
(2) Za prekraje iz oblasti poreza, carina, finansija, zatite okolia i koncesija, radnih
odnosa i zatite na radu novane kazne mogu se propisati u viestrukom iznosu ili kao
procenat porezne, carinske,finansijske ili koncesijske obaveze koja je trebala biti
plaena, ili kao procenat ili viestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekraja, ali
ne u iznosu veem od 200.000,00 KM.
(3) Kada zakon odreuje raspon u visini novane kazne za odreeni prekraj sud e
odrediti visinu kazne uzimajui u obzir sve olakavajue i oteavajue okolnosti
ukljuujui, ali ne ograniavajui se na teinu prekraja i njegove posljedice, stepen
odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekrajima, njegovu
finansijsku situaciju, kao i da li je iskazao kajanje.
(4) Novana kazna za fiziko lice ne moe se propisati u iznosu niem od 30,00 KM, za
odgovornu osobu u pravnom licu u iznosu niem od 50,00 KM, za pravno lice u iznosu
niem od 500,00 KM, a za osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u
iznosu niem od 100,00 KM.
(5) Za prekraj propisan zakonom novana kazna moe se propisati za fiziko lice do
10.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu do 20.000,00 KM, a za pravno lice do
200.000,00 KM.
(6) Za prekraj koji poini osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt
zakonom se moe propisati novana kazna do 20.000,00 KM.
(7) Za prekraj propisan uredbom ili odlukom vlade, odlukom gradskog ili opinskog
vijea novana kazna moe se propisati za fiziko lice do 3.000,00 KM, za odgovornu
osobu u pravnom licu do 5.000,00 KM, za pravno lice do 10.000,00 KM, a za osobu koja
obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u iznosu do 6.000,00 KM.
lan 23.
Rok plaanja novane kazne
(1) Rjeenjem o prekraju odredit e se rok u kojem novana kazna treba biti plaena,
koji ne moe biti krai od osam dana niti dui od tri mjeseca od dana pravomonosti
rjeenja o prekraju.
(2) U sluaju plaanja novane kazne u roku odreenom na osnovu lana 57. ovog
zakona kanjenik se oslobaa plaanja 50% iznosa izreene novane kazne.
lan 24.
Sticaj
(1) Ukoliko okrivljeni jednom ili sa vie radnji poini vie prekraja, novana kazna
utvrdit e se za svaki pojedini prekraj, a onda e biti izreena jedinstvena novana
kazna na osnovu tako utvrenih novanih kazni.
(2) Izreena jedinstvena novana kazna iz stava (1) ovog lana mora biti vea od svake
pojedinane utvrene novane kazne, ali ne smije prei zbir utvrenih novanih kazni.
lan 25.
Uvjetna osuda
(1) Uvjetnom osudom sud okrivljenom utvruje novanu kaznu i/ili zatitnu mjeru i
istovremeno odreuje da se ona nee izvriti ako okrivljeni za vrijeme koje odredi sud, a
koje ne moe biti krae od est mjeseci niti due od jedne godine (vrijeme provjere), ne
izvri novi prekraj ili ispuni drugi uvjet koji mu odredi sud.
(2) Pri odluivanju hoe li izrei uvjetnu osudu sud e, vodei rauna o svrsi uvjetne
osude, posebno uzeti u obzir linost okrivljenog, njegov raniji ivot, njegovo ponaanje

Priprema: www.legalist.ba

poslije izvrenog prekraja, stepen prekrajne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima
je prekraj izvren.
(3) Zatitne mjere izreene uz uvjetnu osudu se izvravaju.
lan 26.
Opoziv uvjetne osude
(1) Uvjetna osuda opozvat e se ako uvjetno kanjeni u roku za koji je odgoeno
izvrenje kazne i/ili zatitne mjere izvri novi isti takav ili tei prekraj, ili ako ne ispuni
postavljeni uvjet.
(2) U sluaju opozivanja uvjetne osude sud koji vodi prekrajni postupak izrei e,
primjenom odredaba lana 24. ovog zakona, kaznu i/ili zatitnu mjeru za ranije izvreni i
za novi prekraj, uzimajui kaznu i/ili zatitnu mjeru iz opozvane odluke kao
veutvrenu.
lan 27.
Ukor
(1) Ukor je prekrajnopravna sankcija koja se moe primijeniti prema poiniocu
prekraja za koji je propisana kao jedina kazna novana kazna do 3.000,00 KM, a sud
utvrdi da postoje okolnosti koje u znaajnoj mjeri umanjuju odgovornost okrivljenog, te
da se radi o oito lahkom obliku tog prekraja, a da se, s obzirom na sve okolnosti koje
se tiu poinioca ili njegovog odnosa prema oteenom i naknadi tete prouzrokovane
prekrajem i da postoje uvjeti na osnovu kojih sud moe zakljuiti da e se okrivljeni
ubudue uzdrati od injenja prekraja i bez kanjavanja novanom kaznom.
(2) Ukor se moe primijeniti i na prekraje poinjene u sticaju ako su se za svaki od tih
prekraja stekli uvjeti iz stava (1) ovog lana.
lan 28.
Zatitne mjere
(1) Zatitne mjere mogu se propisati samo zakonom.
(2) Za prekraj se mogu propisati sljedee zatitne mjere:
1) oduzimanje predmeta,
2) zabrana vrenja poziva, djelatnosti ili dunosti,
3) potpuna ili djelimina zabrana upravljanja motornim vozilom,
4) lijeenje od zavisnosti i
5) zabrana pristupa oteenom, objektima ili mjestu izvrenja prekraja.
(3) Zakonima koji propisuju prekraje mogu se odrediti dodatne vrste zatitnih mjera, s
tim da svaka zatitna mjera koja nije predmet direktnog izvrenja od organa vlasti mora
biti uvjetovana dobrovoljnim pristankom okrivljenog na takvu zatitnu mjeru od
okrivljenog.
lan 29.
Izricanje zatitnih mjera
(1) Sud moe rjeenjem o prekraju okrivljenom izrei jednu ili vie zatitnih mjera.
Kada razlozi za izricanje zatitnih mjera prestanu postojati, zatitna mjera bit e
opozvana.
(2) Trajanje zatitne mjere predstavlja najkrai period potreban da se okrivljeni sprijei
da poini slian prekraj, kao to je odreeno od suda, uzimajui u obzir sve
olakavajue i oteavajue okolnosti, ukljuujui, ali ne ograniavajui se na teinu
prekraja i njegove posljedice, stepen odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o
njegovim prethodnim prekrajima ili krivinim djelima, njegovu finansijsku situaciju, kao
i da li je iskazao kajanje.
(3) Ovlateni organ moe prekrajnim nalogom izrei samo jednu zatitnu mjeru u
najkraem predvienom trajanju, kao i zatitnu mjeru oduzimanja predmeta.

Priprema: www.legalist.ba

lan 30.
Sticaj zatitnih mjera
Ako je jednim rjeenjem za vie prekraja utvreno vie zatitnih mjera iste vrste za
koje je propisano da e se izrei u odreenom trajanju, izrei e se jedinstvena zatitna
mjera jednaka zbiru trajanja pojedinano utvrenih zatitnih mjera, s tim da ona ne
moe prei najviu zakonsku granicu trajanja te vrste zatitne mjere.
lan 31.
Oduzimanje predmeta
(1) Predmeti koji su upotrijebljeni, ili su bili namijenjeni za izvrenje prekraja, ili koji su
nastali izvrenjem prekraja mogu se oduzeti ako su vlasnitvo okrivljenog.
(2) Predmeti iz stava (1) ovog lana mogu se oduzeti i kada nisu vlasnitvo okrivljenog
ako je to neophodno radi zatite interesa ope sigurnosti, uvanja ivota i zdravlja ljudi,
sigurnosti robnog prometa ili razloga javnog morala, kao i u drugim sluajevima
predvienim zakonom.
(3) Sud koji donosi rjeenje o prekraju ili ovlateni organ koji izdaje prekrajni nalog
odredit e, u skladu s posebnim propisima, da li e se oduzeti predmeti unititi, prodati ili
predati odgovarajuem ovlatenom organu. Sredstva ostvarena prodajom pripadaju
odgovarajuem budetu u skladu sa zakonom koji ureuje pripadnost javnih prihoda.
(4) Predmeti koji se prema zakonu mogu oduzeti ili se oduzimaju, oduzet e se i kada se
prekrajni postupak ne zavri odlukom kojom se okrivljeni oglaava odgovornim, ako to
zahtjevaju interesi ope sigurnosti ili razlozi morala, kao i u drugim sluajevima
odreenim posebnim zakonom. O oduzimanju predmeta donosi se posebno rjeenje.
(5) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo treih osoba na naknadu tete od
okrivljenog.
lan 32.
Zabrana vrenja poziva, djelatnosti ili dunosti
(1) Zabrana odgovornoj osobi da obavlja odreene poslove sastoji se u zabrani
okrivljenom da obavlja poslove koje je obavljao u vrijeme izvrenja prekraja ili
rukovodnu dunost u privrednom ili finansijskom poslovanju, ili odreenu vrstu poslova
ili sve ili neke dunosti vezane uz raspolaganje,koritenje,upravljanje ili rukovanje
povjerenom imovinom.
(2) Ako propisom kojim se odreuje prekraj nije drugaije odreeno, zabrana
odgovornoj osobi da obavlja odreene poslove izrie se kada odgovorna osoba
zloupotrijebi dunost radi izvrenja prekraja.
(3) Sud moe okrivljenom fizikom licu zabraniti vrenje poziva, djelatnosti ili dunosti
ako je poinilo prekraj vrei takav poziv, djelatnost ili dunost i ako sud utvrdi da bi
doputanje okrivljenom da i dalje vri takav poziv, djelatnost ili dunost moglo rezultirati
poinjenjem prekraja u budunosti. Zabrana kanjenoj osobi da obavlja odreene
poslove moe se izrei u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, raunajui od
pravomonosti rjeenja.
(4) Sud moe zabraniti okrivljenom pravnom licu vrenje odreene djelatnosti ili narediti
zatvaranje poslovnih prostorija ili nametnuti druga ogranienja u vrenju djelatnosti
pravnom licu u periodu do est mjeseci koja se ukau odgovarajuim u spreavanju
budueg injenja prekraja.
lan 33.
Ogranienje upravljanja motornim vozilima
(1) Kao sankciju za prekraj poinjen u saobraaju sud i ovlateni organi mogu
okrivljenom zabraniti upravljanje motornim vozilima ili odreenom vrstom motornog
vozila na period koji nije krai od 30 dana niti dui od jedne godine.
(2) Kao sankciju za prekraj poinjen u saobraaju sud moe kanjenom odrediti
ogranienja na upravljanje motornim vozilima kao to su: zabrana upravljanja vozilom
tokom noi, ili preko odreene udaljenosti od kue, ogranienje na vonju do i s posla, ili

Priprema: www.legalist.ba

ogranienje samo na vonju vezanu uz obavljanje posla na period koji nije krai od 30
dana niti dui od jedne godine.
(3) Oduzimanje vozake dozvole moe se izrei kao posljedica dodijeljenih kaznenih
poena u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraaja na putevima u Bosni i
Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 48/10 i 84/13). Sud ili
ovlateni organi ne mogu promijeniti broj kaznenih poena koji se automatski
uraunavaju kao rezultat odgovornosti za prekraj u skladu sa Zakonom o osnovama
sigurnosti saobraaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
lan 34.
Lijeenje od zavisnosti
(1) Uvjetna, ili ublaena sankcija moe se izrei okrivljenom koji je poinio prekraj pod
odluujuim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga pod uvjetom da se
podvrgne lijeenju zavisnosti od alkohola i droga u odreenom periodu, ili dok se ne
ustanovi da ne postoji potreba za daljnjim lijeenjem okrivljenog, zasnovana na
miljenju specijaliziranih strunjaka zaduenih za lijeenje, uz uvjet da trajanje takvog
lijeenja nije due od jedne godine.
(2) Sud e opozvati uvjetnu ili ublaenu sankciju ukoliko se kanjeni ne podvrgne
odreenom lijeenju.
lan 35.
Zabrana pristupa oteenom, objektima ili mjestu izvrenja prekraja
(1) Zabrana pristupa oteenom, objektima ili mjestu izvrenja prekraja izrie se radi
spreavanja poinioca da ponovi prekraj ili nastavi ugroavati oteenog.
(2) Mjera iz stava (1) ovog lana izrie se na pisani prijedlog podnosioca zahtjeva za
pokretanje prekrajnog postupka ili na usmeni zahtjev oteenog istaknut na sasluanju
u prekrajnom postupku.
(3) Odluka suda kojom se izrie zabrana pristupa mora sadravati: vremenski period u
kojem se izvrava, podatke o osobama kojima poinilac ne smije pristupiti, naznaenje
objekata kojima ne smije pristupiti i u koje vrijeme, mjesta ili lokacije u okviru kojih se
poiniocu zabranjuje pristup.
lan 36.
Krenje zabrane pristupa oteenom, objektima ili mjestu izvrenja prekraja
(1) Kanjenik kojem je pravomonim rjeenjem izreena mjera zabrane pristupa, a koji
pristupi oteenom, objektima ili mjestu izvrenja prekraja tokom trajanja mjere ili
ostvari kontakt s oteenim na nedozvoljen nain ili u nedozvoljeno vrijeme, bit e
kanjen novanom kaznom do 1.000,00 KM.
(2) Kaznom iz stava (1) ovog lana bit e kanjen i oteeni na iji je prijedlog mjera
odreena, koji svojim radnjama navede kanjenog da prekri zabranu pristupa.
lan 37.
Oduzimanje imovinske koristi i naknada tete
(1) Niko ne moe zadrati imovinsku korist pribavljenu izvrenjem prekraja.
(2) Od okrivljenog e se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska
korist koji su pribavljeni prekrajem ili e se okrivljeni obavezati da nadoknadi tetu koju
je pretrpio oteeni.
(3) Iznos i vrsta oduzimanja ili naknada tete odredit e se rjeenjem o prekraju.
(4) Ako kanjenik u odreenom roku ne plati novani iznos iz stava (2) ovog lana,
naplata e se izvriti prinudnim putem.
lan 38.
Oduzimanje imovinske koristi od drugog
Ako je prekrajem pribavljena imovinska korist za drugo fiziko lice ili za pravno lice, ta
e se korist oduzeti.

Priprema: www.legalist.ba

lan 39.
Zatita oteenog
Ako je oteenom u prekrajnom postupku dosuen imovinsko-pravni zahtjev,
oduzimanje imovinske koristi izrei e se samo ukoliko ta korist prelazi dosueni
imovinsko-pravni zahtjev oteenog.

III. MALOLJETNICI
lan 40.
Prekrajni postupak prema maloljetnicima
(1) Odredbe l. 1., 2., 3., 4., 5., 12., 15., 16., 18. i 21. ovog zakona primjenjuju se
prema maloljetnim poiniocima prekraja ukoliko u l. od 41. do 44. ovog zakona nije
drugaije odreeno.
(2) Prema maloljetniku koji u vrijeme izvrenja prekraja nije navrio 14 godina ivota
ne moe se pokrenuti, ni voditi prekrajni postupak.
(3) Prekrajni postupak prema maloljetniku moe se pokrenuti samo putem zahtjeva za
pokretanje prekrajnog postupka.
(4) Maloljetnik mora imati branitelja tokom voenja prekrajnog postupka.
(5) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka protiv maloljetnika jednu
kopiju zahtjeva dostavlja sudu, jednu kopiju zahtjeva nadlenom organu starateljstva, a
jednu kopiju maloljetniku i njegovim roditeljima, odnosno zakonskom zastupniku lino ili
putem pote.
(6) Sudija koji vodi postupak protiv maloljetnika pribavlja podatke o linosti maloljetnika
od organa starateljstva i poziva organ starateljstva na usmeni pretres. Organ
starateljstva ima pravo upoznati se s tokom usmenog pretresa, u toku postupka davati
prijedloge i ukazivati na injenice i dokaze koji su od vanosti za donoenje pravilne
odluke.
(7) Kada je maloljetnik koji nije navrio 14 godina poinio prekraj zbog proputanja
dunog nadzora roditelja, usvojitelja, odnosno staratelja, a ove osobe su bile u
mogunosti da takav nadzor vre, roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika bit e
kanjen za prekraj kao da ga je sam uinio.
(8) Zakonom se moe propisati da e za prekraj biti kanjen i roditelj, usvojitelj,
odnosno staratelj maloljetnika koji ima od 14 do 18 godina koji je poinio prekraj ako je
poinjeni prekraj posljedica proputanja nadzora nad maloljetnikom, a bili su u
mogunosti vriti takav nadzor.
lan 41.
Sankcije prema maloljetnicima
(1) Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio 14 a nije navrio 16 godina
ivota (mlai maloljetnik) mogu se izrei samo odgojne mjere.
(2) Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio 16 a nije navrio 18 godina
ivota (stariji maloljetnik) mogu se izrei odgojne mjere kao i bilo koja od sankcija ili
mjera odreenih u lanu 21. stav (1) i (2) ta. 1) i 2) ovog zakona.
lan 42.
Uvjeti za primjenu odgojnih mjera
(1) Uvjeti za primjenu odgojnih mjera starijem maloljetniku su njegovo priznanje da je
poinio prekraj i izrazio aljenje zbog poinjenog prekraja i da je dobrovoljno pristao
na takve odgojne mjere.
(2) U sluaju da stariji maloljetnik ne da dobrovoljni pristanak za primjenu odgojne
mjere iz stava (1) ovog lana sud e izrei sankciju iz lana 41. stav (2) ovog zakona.
lan 43.
Vrste odgojnih mjera
Prema maloljetniku se mogu odrediti sljedee odgojne mjere:

10

Priprema: www.legalist.ba

1) nalaganje linog izvinjenja oteenom;


2) nalaganje redovnog pohaanja kole;
3) rad za ope dobro na slobodi;
4) nalaganje prihvatanja odgovarajueg zaposlenja;
5) nalaganje maloljetniku da posjeuje odgojne, obrazovne, psiholoke i druge vrste
savjetovalita;
6) nalaganje maloljetniku da se suzdrava od konzumiranja alkoholnih pia i opojnih
droga;
7) zabrana druenja s osobamakoje imaju lo uticaj na maloljetnika i
8) policijska kontrola kretanja poslije odreenog vremena.
lan 44.
Izbor odgojnih mjera
(1) Prilikom odluivanja o izboru odreene odgojne mjere sud e uzeti u obzir ukupne
interese maloljetnika i oteenog. Pritom e posebno voditi rauna da primjenjenim
odgojnim mjerama ne ugrozi redovno kolovanje maloljetnika ili njegov rad. Izbor i
primjena odgojnih mjera vrit e se u saradnji s roditeljima ili starateljima maloljetnika i
organima socijalnog staranja.
(2) Sud moe ukinuti ili izmijeniti mjeru koju je odredio. Odgojne mjere mogu trajati
najdue jednu godinu.
lan 45.
(1) Sud e postupiti u skladu sa odredbom stava (1) lana 44. ovog zakona i ako je
maloljetnik postao punoljetan prije donoenja odluke.
(2) Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donoenja odluke kojom je bila izreena
odgojna mjera, sud moe u skladu sa stavom (1) ovog lana rjeenjem obustaviti
izvrenje te mjere.
lan 46.
Ako se nakon donoenja odluke kojom je izreena odgojna mjera pojave okolnosti kojih
nije bilo u vrijeme donoenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bibile od uticaja na
donoenje odluke, izvrenje izreene mjere moe se obustaviti ili se izreena mjera
moe zamijeniti drugom odgojnom mjerom.
lan 47.
Ponovno odluivanje o odgojnim mjerama
Ako je od pravomonosti odluke kojom je izreena neka od odgojnih mjera prolo vie od
est mjeseci a izvrenje nije zapoeto, sud e ponovno odluiti o potrebi da se izvri
izreena mjera. Pri tome moe odluiti da se ranije izreena mjera izvri, ne izvri, ili se
zamijeni nekom drugom odgojnom mjerom.
lan 48.
Sud je duan voditi posebnu evidenciju za svakog maloljetnika kojem je izreena
odgojna mjera.
lan 49.
Izricanje odgojne mjere ili kazne za prekraje u sticaju
(1) Ako je maloljetnik uinio vie prekraja u sticaju, sud e pri izboru odgojnih mjera
jedinstveno cijeniti sve prekraje i izrei samo jednu mjeru.
(2) Ako sud za neki od prekraja utvrdi kaznu, a za druge prekraje odgojne mjere,
izrei e samo kaznu. Tako e postupiti i ako se nakon izreene odgojne mjere, odnosno
kazne utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njenog izricanja uinio prekraj.

11

Priprema: www.legalist.ba

IV. ZASTARA
lan 50.
Zastara pokretanja i voenja postupka
Prekrajni postupak ne moe se pokrenuti ni voditi za:
1) prekraje za koje je propisana novana kazna u iznosu do 3.000,00 KM kad prou
dvije godine od dana kada je prekraj izvren, ako ovim zakonom nije drugaije
propisano;
2) prekraje za koje je propisana novana kazna u iznosu veem od 3.000,00 KM kad
prou tri godine od dana kada je prekraj izvren, ako ovim zakonom nije drugaije
propisano;
3) prekraje u oblasti poreza, carina, finansija, rada, zatite na radu, zatite okolia i
koncesija kada proe pet godina od dana kada je prekraj izvren.
lan 51.
Zastara izvrenja zatitnih mjera
Zastara izvrenja zatitnih mjera propisanih ovim zakonom nastupa kada proe jedna
godina od dana pravomonosti rjeenja ili konanog i izvrnog prekrajnog naloga kojim
su te zatitne mjere izreene.
lan 52.
Tok i prekid zastare
(1) Zastara za pokretanje i voenje prekrajnog postupka poinje od dana kada je
prekraj izvren, a zastara za izvrenje novane kazne i zatitne mjere od dana
pravomonosti rjeenja ili konanog i izvrnog prekrajnog naloga kojim je novana
kazna i zatitna mjera izreena.
(2) Zastara se prekida svakom procesnom radnjom ovlatenog organa ili suda
poduzetom radi gonjenja poinioca prekraja, voenja postupka ili izvrenja zatitne
mjere.
(3) Svakim prekidom zastara poinje ponovo tei, ali bez obzira na prekide, zastara u
svakom sluaju nastaje kada proe dva puta onoliko vremena koliko je predvieno u l.
50. i 51. ovog zakona.

DIO DRUGI

V. PREKRAJNI POSTUPAK
lan 53.
Prekrajni postupak
(1) Prekrajni postupak pokree se na sljedei nain:
1) izdavanjem prekrajnog naloga ili
2) podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka sudu koji je nadlean
prema lanu 15. stav (2) ovog zakona.
(2) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka podnijet e se samo u sluajevima kada
ne postoje uvjeti za izdavanje prekrajnog naloga odreeni u lanu 54. ovog zakona.

VI. PREKRAJNI NALOG


lan 54.
Izdavanje prekrajnog naloga
(1) Ovlateni organ izdat e prekrajni nalog ukoliko ustanovi da je prekraj iz njegove
nadlenosti utvren na jedan od sljedeih naina:

12

Priprema: www.legalist.ba

1) neposrednim opaanjem od ovlatene slubene osobe prilikom inspekcije, nadzora i


pregleda, kao i uvida u slubenu evidenciju nadlenog organa, kao i druge slubene
dokumentacije koje je pravno ili fiziko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost
- obrt duno voditi, odnosno imati u skladu sa zakonom ili slubene zabiljeke ili pisane
prijave drugih ovlatenih organa;
2) na osnovu podataka dobijenih upotrebom ureaja za nadzor ili mjerenje;
3) prilikom provoenja inspekcijskog ili drugog nadzora, pregledom dokumentacije,
prostorija i robe, ili na drugi zakonit nain ili na drugi posredan nain na osnovu
izvrenog nadzora ili izvjetaja drugog ovlatenog organa ili
4) na osnovu priznanja okrivljenog o izvrenju prekraja pred ovlatenim organom na
licu mjesta poinjenja prekraja ili u nekom drugom sudskom ili drugom postupku.
(2) Prekrajni nalog moe se izdati samo u sluajevima kada odgovarajui zakon ili drugi
propis odreuje fiksnu novanu kaznu, kada novana kazna moe biti izraunata
koritenjem matematike formule, ili kada ovlateni organ odlui izrei minimalnu
novanu kaznu, odnosno zatitnu mjeru u najkraem trajanju ili zatitnu mjeru
oduzimanja predmeta odreenu takvim zakonom ili drugim propisom.
(3) Ako okrivljeni izvri vie prekraja u sticaju, tada ovlateni organ moe prekrajnim
nalogom izrei jedinstvenu novanu kaznu primjenom lana 24. ovog zakona, a ako je za
samo jedan od izvrenih prekraja predviena zatitna mjera, moe izrei i tu zatitnu
mjeru u najkraem predvienom trajanju.
(4) Ovlateni organ koji je izdao prekrajni nalog moe u svako vrijeme ispraviti greke
u pisanju, ili ostale oigledne greke po slubenoj dunosti, ili na prijedlog strana u
postupku.
(5) O ispravci iz stava (4) ovog lana donosi se poseban zakljuak o ispravljanju greke
u nalogu, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.
lan 55.
Sadraj prekrajnog naloga
(1) Prekrajni nalog izdaje se u pisanoj formi i mora sadravati
sljedee podatke:
1) naziv: prekrajni nalog;
2) naziv ovlatenog organa koji ga je izdao;
3) ime i svojstvo slubene osobe koja ga je izdala;
4) jedinstveni broj odreen od ovlatenog organa;
5) datum izdavanja i datum uruenja kao to je odreeno u lanu 56. stav (3) ovog
zakona;
6) prekraj koji je poinio okrivljeni, naziv zakona i lan koji odreuje prekraj;
7) u sluajevima gdje je okrivljeni fiziko lice - njegovo ime i prezime, njegova stalna
adresa, odnosno adresa iz evidencije prebivalita i boravita, jedinstveni matini broj, a
za strance broj pasoa, drava izdavanja pasoa, datum roenja, kao i mjesto zaposlenja
okrivljenog;
8) u sluajevima gdje je okrivljeni pravno lice - njegov naziv i sjedite i jedinstven
identifikacijski broj;
9) mjesto, datum i vrijeme kada je prekraj poinjen, kao i injenini opis radnji koje
odreuju pravnu kvalifikaciju prekraja;
10) utvrena sankcija, ukljuujui novanu kaznu i/ili zatitnu mjeru;
11) iznos naknade tete, ukoliko se taj iznos moe odrediti prema objektivnim mjerilima
i trokovi postupka ukoliko su odreeni zakonom u fiksnom iznosu;
12) uputstvo da se novana kazna, teta i trokovi trebaju platiti, ili da okrivljeni mora
zatraiti sudsko odluivanje o prekrajnom nalogu u roku osam dana od dana uruenja;
13) uputstvo o nainu plaanja novane kazne, tete i trokova i
14) potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog organa.
(2) Ako je prekraj poinjen u saobraaju i ukljuuje motorno vozilo, sljedei dodatni
podaci trebaju biti sadrani u prekrajnom nalogu:
1) registarski broj vozila i broj saobraajne dozvole,
2) broj vozake dozvole vozaa, ako je poznat i

13

Priprema: www.legalist.ba

3) broj kaznenih poena koje zakon propisuje za takav prekraj.


(3) Prekrajni nalog, pored ostalog, sadravat e sljedea uputstva:
1) okrivljeni ima pravo podnijeti zahtjev za sudsko odluivanje o prekrajnom nalogu,
naznaavajui kojem sudu i u kojem roku okrivljeni treba podnijeti zahtjev;
2) kazna izreena od suda moe biti vea od one koja je izreena prekrajnim nalogom;
3) okrivljeni e biti duan naknaditi sudske trokove u sluaju kada zatrai sudsko
odluivanje o prekrajnom nalogu ukoliko sud utvrdi da je on odgovoran za prekraj
naveden u prekrajnom nalogu;
4) u sluaju prekraja iz oblasti saobraaja za koje zakon propisuje dodjeljivanje
kaznenih poena, prihvatanje odgovornosti, ili utvrivanje odgovornosti od suda rezultirat
e dodjeljivanjem tih kaznenih poena.
(4) U sluaju kada sud postupa po zahtjevu za sudsko odluivanje, ako je nalog
nerazumljiv ili nepotpun, pozvat e se ovlateni organ da u roku osam dana uredi nalog.
(5) Prekrajni nalog sadravat e odreeno mjesto na kojem e se okrivljeni potpisati u
sluaju da zahtijeva sudsko rjeavanje u skladu sa lanom 59. ovog zakona.
(6) Ako postoji dogovor izmeu ovlatenog organa i suda prekrajnim nalogom moe se
odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa koji ne moe biti krai od osam dana od
datuma izdavanja prekrajnog naloga.
(7) Svaki ovlateni organ moe imati vlastiti obrazac prekrajnog naloga. Obrazac
takvog prekrajnog naloga treba biti odobren od Federalnog ministarstva pravde.
(8) U sluaju da su ovlateni organi Bosne i Hercegovine prekrajni nalozi koji se izdaju
na obrascu odobrenom od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine bit e pravovaljani, u
smislu ovog zakona, ako sadre podatke iz st. od (1) do (3) ovog lana.
lan 56.
Uruenje prekrajnog naloga
(1) Prekrajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije kopije. Original zadrava
ovlateni organ u svojoj evidenciji. Dvije kopije uruuju se okrivljenom.
(2) Prekrajni nalog moe se uruiti okrivljenom na bilo koji od sljedeih naina:
1) linim uruenjem,
2) uruenjem putem pote ili
3) privrivanjem ili ostavljanjem prekrajnog naloga na sigurnom i vidljivom mjestu na
motornom vozilu ako je prekraj koji je poinjen vezan uz nepropisno parkiranje
motornog vozila.
(3) Kada je prekrajni nalog uruen lino, datum uruenja je datum kada ga je okrivljeni
primio. Kada je prekrajni nalog uruen putem pote, smatrat e se da je dostavljanje
izvreno po isteku pet radnih dana nakon to ga je ovlateni organ predao na potu.
Kada je prekrajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uruenja je datum kada
je ostavljen na motornom vozilu.
lan 57.
Prihvatanje odgovornosti
Okrivljeni moe prihvatiti odgovornost za prekraj tako to e platiti novanu kaznu i sve
druge obaveze utvrene prekrajnim nalogom u odreenom roku, ili obavijestiti ovlateni
organ o prihvatanju sankcije odreene u prekrajnom nalogu, ukoliko je prekrajnim
nalogom specificirano da je takvo obavjetenje prihvatljiva alternativa. Svaka osoba koja
prihvati odgovornost u skladu sa ovim lanom ne moe kasnije odbijati odgovornost, ili
se aliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili trokova.
lan 58.
Proputanje
(1) Ako je prekrajni nalog pravilno dostavljen u skladu sa odredbama lana 56. ovog
zakona i ako okrivljeni u roku koji je odreen u prekrajnom nalogu ne prihvati
odgovornost za prekraj u skladu sa odredbama lana 57. ovog zakona, ili ne zatrai
odluivanje o predmetu pred sudom, smatrat e se da je okrivljeni prihvatio odgovornost
proputanjem i prekrajni nalog e postati konaan i izvran.

14

Priprema: www.legalist.ba

(2) Kada je novana kazna odreena zbog proputanja u skladu sa stavom (1) ovog
lana, ovlateni organ koji je izdao prekrajni nalog odredit e dodatnu taksu za naplatu
u iznosu od 20,00 KM.
(3) U sluaju kada je prekrajni nalog uruen u skladu sa lanom 56. stav (2) taka 3)
ovog zakona ovlateni organ obavijestit e vlasnika vozila linim uruenjem ili putem
pote da takav prekrajni nalog postaje konaan i izvran u roku 10 dana od datuma
obavjetavanja.
lan 59.
Postupak po zahtjevu za odluivanje od suda
(1) Okrivljeni koji primi prekrajni nalog i eli se o predmetu odluiti pred sudom mora:
1) zatraiti sudsko odluivanje tako to e na odgovarajuem mjestu potpisati jednu
kopiju prekrajnog naloga i dostaviti je sudu kao to je odreeno u prekrajnom nalogu
prije isteka roka odreenog prekrajnim nalogom i
2) pojaviti se pred sudom na dan i u vrijeme odreeno za usmeni pretres po
prekrajnom nalogu, ili, ako datum nije naveden, na dan koji je sud odredio za usmeni
pretres.
(2) Kada okrivljeni zahtijeva sudsko odluivanje, sankcije odreene u prekrajnom
nalogu smatrat e se nitavnim. Sud moe izrei bilo koju sankciju koju zakon
dozvoljava, ukljuujui i stroiju sankciju od sankcije izreene prekrajnim nalogom.
lan 60.
Osobe koje nemaju prebivalite u Bosni i Hercegovini
Okrivljenom koji nema prebivalite u Bosni i Hercegovini, a primi prekrajni nalog moe
se ponuditi mogunost plaanja novane kazne u najblioj policijskoj stanici, ili u uredu
ovlatenog organa.
lan 61.
Ukoliko okrivljeni iz lana 60. ovog zakona ne plati novanu kaznu, smatrat e se da je
podnio zahtjev za sudsko rjeavanje i tada predstavnik ovlatenog organa moe
okrivljenog odmah izvesti pred nadleni sud. Ako nije mogue okrivljenog odmah izvesti
pred sud, predstavnik ovlatenog organa moe poduzeti one radnje kojima bi se
osiguralo njegovo pojavljivanje u skladu sa odredbama lana 17. ovog zakona.

VII. ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRAJNOG POSTUPKA


lan 62.
Sadraj zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka
(1) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka treba biti na standardnom obrascu
propisanom od Federalnog ministarstva pravde i treba sadravati sljedee podatke:
1) naziv ovlatenog organa koji podnosi zahtjev;
2) prekraj koji se okrivljenom stavlja na teret, naziv i lan propisa koji propisuje
prekraj;
3) u sluaju da se radi o fizikom licu - ime i prezime okrivljenog i, ukoliko je poznata,
njegova stalna adresa, odnosno adresa iz evidencije prebivalita i boravita, jedinstven
matini broj, a za strance broj pasoa, drava izdavanja pasoa, datum roenja i mjesto
zaposlenja;
4) u sluaju da se radi o pravnom licu - njegov naziv i sjedite i jedinstven
identifikacijski broj;
5) injenini opis radnji koji odreuje pravnu kvalifikaciju prekraja, vrijeme i mjesto
poinjenja prekraja i druge okolnosti neophodne za odreivanje prekraja,
6) procjenjenu visinu naknade tete i druge trokove;
7) prijedlog dokaza koji se trebaju izvesti i
8) potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog organa.

15

Priprema: www.legalist.ba

(2) Podnosilac zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a drugu kopiju dostavlja
okrivljenom, lino ili putem pote.
(3) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka moe biti povuen od ovlatenog organa
koji ga je podnio sve do donoenja rjeenja o prekraju po zahtjevu za pokretanje
prekrajnog postupka.
(4) Ako je zahtjev nerazumljiv, ili nepotpun, sud e podnosiocu uputiti poziv da zahtjev u
odreenom roku, a najkasnije u roku osam dana od dana dostavljanja poziva, ispravi,
odnosno dopuni, a ako to ne uini, zahtjev e biti odbaen. U pozivu za ispravku,
odnosno dopunu podneska podnosilac e biti upozoren na posljedice proputanja.
lan 63.
Sporazum o sankciji
(1) Ovlateni organ, uz zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka, moe priloiti
ponudu okrivljenom da prihvati predloenu sankciju koja moe biti novana kazna i/ili
predloena zatitna mjera. Ako okrivljeni prihvati predloenu sankciju ili ako se ovlateni
organ i okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donoenja odluke o prekraju,
ovlateni organ moe podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadri detalje o
sankciji, potpisan od okrivljenog i ovlatenog predstavnika ovlatenog organa. U
opravdanim sluajevima sporazumom o sankciji moe se predvidjeti i plaanje novane
kazne u ratama u roku do est mjeseci. Sud e odobriti sporazum izmeu okrivljenog i
ovlatenog organa ako utvrdi da on ispunjava zakonske uvjete.
(2) Za sve to nije regulirano ovim lanom analogno se primjenjuju odredbe lana 246.
Zakona o krivinom postupku.
(3) Sporazum o sankciji koji sud odobri moe biti izvren od ovlatenog organa u skladu
sa odredbama l. od 102. do 105. ovog zakona.

VIII. USMENI PRETRES


lan 64.
Suenje
Suenje u prekrajnom postupku provodi se na usmenom pretresu koji vodi sudija
pojedinac. Ukoliko ne postoje izuzetne okolnosti, prekrajni postupak trebao bi se
okonati na jednom usmenom pretresu.
lan 65.
Zakazivanje usmenog pretresa
(1) Kada sud primi zahtjev za odluivanje od suda u skladu sa lanom 59. ovog zakona,
ili zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev) ispitat e
takav zahtjev da bi utvrdio da li je podnesen u roku koji je odreen zakonom.
(2) Ako sud utvrdi da zahtjev nije pravovremeno podnesen, ili da postoje drugi zakonski
razlozi zbog kojih se postupak ne moe pokrenuti ni voditi, donijet e rjeenje o
odbacivanju zahtjeva. Kopije tog rjeenja dostavit e se lino ili putem pote ovlatenom
organu i okrivljenom.
(3) Ukoliko je zahtjev pravovremeno podnesen i ako datum i vrijeme usmenog pretresa
nisu veodreeni u skladu sa lanom 55. stav (6) ovog zakona, sud e odrediti datum i
vrijeme usmenog pretresa i o tome obavijestiti okrivljenog, ovlateni organ i oteenog,
uz primjenu sljedeih pravila o pozivanju:
1) pozivanje se vri dostavljanjem pisanog poziva koji sadri: naziv suda koji poziva, ime
i prezime okrivljenog, naziv prekraja koji mu se stavlja na teret, mjesto, dan i sat
odravanja suenja, uz naznaenje obaveza i posljedica proputanja prema l. 66., 67. i
68. ovog zakona, te otisak slubenog peata, ime i prezime sudije koji poziva;
2) u pozivu okrivljenom, uz koji se dostavlja kopija zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka, navest e se da se poziva u svojstvu okrivljenog, uz upozorenje da je duan
odmah obavijestiti sud o promjeni adrese, kao i o namjeri promijene boravita;

16

Priprema: www.legalist.ba

3) kada se okrivljeni prvi put poziva, pouit e se u pozivu o pravu da uzme branitelja,
kao i o njegovim pravima u skladu sa l. 4. i 5. ovog zakona.
(4) Ukoliko je zahtjev pravovremeno podnesen i ako su dan i vrijeme usmenog pretresa
veodreeni u skladu sa lanom 55. stav (6) ovog zakona, sud e obavijestiti ovlateni
organ i oteenog da je okrivljeni podnio zahtjev za odluivanje od suda.
(5) Prije poetka usmenog pretresa okrivljeni moe uloiti pisani prijedlog za
obustavljanje prekrajnog postupka iz bilo kojeg od razloga odreenih u lanu 76. ovog
zakona. U tom sluaju sud moe:
1) usvojiti prijedlog i donijeti odluku o obustavljanju prekrajnog postupka,
2) zahtijevati od ovlatenog organa ulaganje pisanog odgovora ili
3) razmotriti takav zahtjev na poetku usmenog pretresa.
lan 66.
Proputanje pojavljivanja okrivljenog
Okrivljeni koji se ne pojavi na dan i u vrijeme odreeno za usmeni pretres u skladu sa
lanom 55. stav (6) ili lanom 65. stav (3) ovog zakona smatrat e se da je prihvatio
odgovornost proputanjem da se pojavi, ako je:
1) prekrajni postupak pokrenut putem prekrajnog naloga, prekrajni nalog postat e
konaan i izvran s danom kada je usmeni pretres trebao biti odran u skladu sa lanom
58. ovog zakona, ili
2) prekrajni postupak pokrenut podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka, sud e donijeti odluku o prekraju u skladu sa lanom 78. ovog zakona.
lan 67.
Proputanje pojavljivanja ovlatenog organa
(1) Ako okrivljeni pristupi na usmeni pretres na dan i u vrijeme odreeno za usmeni
pretres u skladu sa lanom 55. stav (5) ili lanom 65. stav (3) ovog zakona, a
predstavnik ovlatenog organa propusti da se pojavi, sud e donijeti odluku o
obustavljanju prekrajnog postupka i stavljanju van snage prekrajnog naloga ukoliko je
postupak pokrenut prekrajnim nalogom.
(2) U sluaju da je prekrajni postupak pokrenut zahtjevom za pokretanje prekrajnog
postupka, a predstavnik ovlatenog organa propusti da se pojavi na usmenom pretresu,
sud e donijeti rjeenje o obustavljanju postupka. Protiv ovog rjeenja alba nije
doputena.
(3) Ako na usmeni pretres nepristupe ni predstavnik ovlatenog organa niti okrivljeni, a
prekrajni postupak je pokrenut putem prekrajnog naloga, prekrajni nalog postat e
konaan i izvran u skladu sa lanom 58. ovog zakona, a ako je prekrajni postupak
pokrenut podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka, sud e donijeti
odluku o obustavljanju postupka. Protiv navedenih odluka suda alba nije doputena.
lan 68.
Svjedoci i isprave
(1) Ako okrivljeni, ili ovlateni organ namjeravaju pozvati svjedoke, oni moraju osigurati
pojavljivanje takvih svjedoka na usmenom pretresu. U sluaju da svjedok ne eli
dobrovoljno pristupiti na sud svaka od strana moe zahtijevati od suda da pozove takve
svjedoke. Svaki takav zahtjev mora se podnijeti najmanje osam dana prije dana
odreenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za pozivanje i ako je
neophodno dodatno vrijeme da bi se ti pozivi uruili, sud moe odgoditi usmeni pretres.
(2) Svaka strana koja namjerava podnijeti bilo koju ispravu kao dokaz mora donijeti
takvu ispravu na usmeni pretres. Ako takva isprava nije dostupna strani koja je eli
podnijeti kao dokaz, ta strana moe zahtijevati od suda izdavanje sudskog naloga za
njeno pribavljanje. Svaki takav zahtjev mora biti podnesen najmanje tri dana prije dana
odreenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za izdavanje sudskog naloga
i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se taj nalog uruio, sud moe odgoditi usmeni
pretres. Isprava iz ovog stava mora biti u formi originala ili ovjerene fotokopije.

17

Priprema: www.legalist.ba

(3) Usmeni pretres nee biti odgoen ili pomjeren zbog proputanja bilo koje strane da
osigura svjedoke ili isprave, osim ako sud ne utvrdi da je to proputanje bilo potpuno
van kontrole te strane.
lan 69.
Postupak na usmenom pretresu
(1) Usmeni pretres poet e objavljivanjem glavnog sadraja prekrajnog naloga ili
zahtjevaza pokretanje prekrajnog postupka. Sud e traiti od okrivljenog da se izjasni o
tome da li prihvata odgovornost. Ako prihvati odgovornost, sud e razmatrati samo vrstu
i visinu sankcije. U tom sluaju rjeenje ne treba sadravati obrazloenje, a u pouci e se
navesti da se okrivljeni moe aliti samo u pogledu sankcije i zatitne mjere. Ako
okrivljeni odbija odgovornost, sud e pozvati predstavnika ovlatenog organa da izloi
ta se stavlja na teret okrivljenom.
(2) Teret dokazivanja da je okrivljeni poinio prekraj je na ovlatenom organu.
(3) Okrivljeni ima pravo iznijeti svoju odbranu, ali nije obavezan govoriti ili iznositi
dokaze.
(4) Svaka strana ima pravo biti sasluana i ispitati svjedoke koje je pozvala protivna
strana.
(5) Svaka strana ima pravo prezentirati dokaze i podnositi prijedloge tokom usmenog
pretresa.
(6) Svaka strana ima pravo na zastupanje ili pomo od advokata.
(7) Usmeni pretres bit e proveden od suda na nain koji okrivljenom garantira sva
prava predviena l. 4. i 5. ovog zakona.
(8) Usmeni pretres bit e otvoren za javnost, osim ako sud odredi da je iskljuivanje
sredstava informiranja ili javnosti opravdano radi zatite morala, javnog reda i
nacionalne sigurnosti u demokratskom drutvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika,
ili zatita privatnosti stranaka, ili u stepenu kada je to stvarno neophodno u posebnim
sluajevima kada bi publicitet prejudicirao interese pravde.
(9) Kopije bilo kojeg pisanog dokaza prezentiranog na usmenom pretresu bit e
zadrane u spisu predmeta. Prema pravilu, vodit e se zapisnik koji treba sadravati
samo saete podatke o toku i sadraju poduzete radnje. U narativnoj formi u zapisnik se
unosi samo ono to je bitno u datim izjavama i svjedoenjima. Pitanja se unose u
zapisnik jedino ako su bitna za shvatanje odgovora. Tonski zapisi, ili doslovni prijepisi
sasluanja nee se vriti, osim u sluajevima kada sud odredi da je to opravdano
postojanjem posebnih okolnosti.
(10) Svakom ko ima opravdani interes moe se, na pisani zahtjev, dozvoliti razmatranje
i kopiranje spisa.
lan 70.
Dokazi
(1) Pravo suda da ocjenjuje postojanje ili nepostojanje injenica nije vezano ni
ogranieno posebnim formalnim dokaznim pravilima.
(2) Sud ne moe svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se dolo krenjem
ljudskih prava i sloboda na nain utvren u lanu 11. Zakona o krivinom postupku.
lan 71.
Prethodno pitanje
Ako primjena propisa o prekraju zavisi o prethodnom rjeenju kakvog pravnog pitanja
za ije je rjeenje nadlean sud u kojem drugom postupku ili koje drugo dravno tijelo,
sud moe sam rijeiti i to pitanje prema odredbama koje vae za dokazivanje u
prekrajnom postupku. Rjeenje tog pravnog pitanja ima uinak samo za prekrajni
predmet o kojem se raspravlja.

18

Priprema: www.legalist.ba

IX. RJEENJE O PREKRAJU


lan 72.
Rjeenje o prekraju
(1) Prekrajni postupak zavrava se donoenjem rjeenja o prekraju.
(2) Rjeenjem o prekraju sud e odluiti:
1) da se prekrajni postupak obustavlja,
2) da je okrivljeni odgovoran zbog proputanja, ili
3) da se okrivljeni oglaava odgovornim za prekraj.
(3) Ako se okrivljeni oglasi odgovornim zbog proputanja ili odgovornim za prekraj,
rjeenjem o prekraju izrei e se sankcija prema okrivljenom.
(4) Sud koji je donio rjeenje o prekraju moe u svako vrijeme ispraviti greke u
pisanju ili ostale oigledne greke po slubenoj dunosti ili na prijedlog strana u
postupku.
lan 73.
Donoenje rjeenja
Sud e na kraju pretresa usmeno objaviti rjeenje. U posebnim sluajevima sud moe
odgoditi donoenje rjeenja, ali ni u kojem sluaju rjeenje nee biti doneseno po isteku
roka od 15 dana od dana kada je usmeni pretres zavren.
lan 74.
Rjeenje o prekraju
Rjeenje o prekraju sadravat e sljedee podatke:
1) naziv i sastav suda;
2) broj i datum donoenja rjeenja o prekraju;
3) prekraj koji je poinio okrivljeni, naziv i lan zakona, ili drugog propisa koji propisuje
prekraj;
4) kratku ocjenu injeninog stanja i navoenje propisa kojim je propisan prekraj;
5) da li je prekrajni postupak obustavljen ili je okrivljeni odgovoran zbog proputanja ili
je oglaen krivim;
6) izreenu sankciju;
7) odluku o trokovima prekrajnog postupka;
8) odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu;
9) pouku o pravnom lijeku i
10) potpis sudije.
lan 75.
Uruenje rjeenja
Sud e uruiti kopiju rjeenja o prekraju linim uruenjem ili putem pote okrivljenom i
ovlatenom organu ili oteenom u roku tri dana od dana donoenja rjeenja o
prekraju. Kada je rjeenje o prekraju urueno putem pote, smatrat e se da je
dostavljanje izvreno po isteku pet radnih dana od dana kada je rjeenje predano na
potu.
lan 76.
Obustavljanje postupka
Rjeenje o prekraju kojim se obustavlja prekrajni postupak sud e donijeti kada se
utvrdi sljedee:
1) radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekraj;
2) sud nije nadlean za odluivanje;
3) postupak je voen bez zahtjeva ovlatenog organa;
4) okrivljeni je zbog istog prekraja pravomono osuen u drugom prekrajnom
postupku;
5) okrivljeni je u krivinom postupku pravomono oglaen krivim za djelo koje obuhvata
i obiljeja prekraja;

19

Priprema: www.legalist.ba

6) okrivljeni ima imunitet;


7) nastupila je zastara za voenje prekrajnog postupka;
8) okrivljeni je u toku prekrajnog postupka obolio od trajnog duevnog oboljenja ili
umro;
9) ovlateni organ odustao je od zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka prije
donoenja rjeenja o prekraju;
10) postoje druge okolnosti koje iskljuuju odgovornost za prekraj,
11) nije dokazano da je okrivljeni poinio prekraj ili
12) postoje drugi razlozi predvieni zakonom.
lan 77.
Osloboenje od kazne
(1) Sud e poinioca prekraja osloboditi od kazne kada to zakon izriito propisuje.
(2) Sud moe poinioca prekraja osloboditi od kazne kada zakon propisuje takvu
mogunost.
(3) Kada zakon propisuje mogunost osloboenja od kazne, sud moe, umjesto
osloboditi od kazne, poinioca prekraja blae kazniti na nain propisan lanom 19. ovog
zakona.
(4) Sud moe osloboditi od kazne i poinioca prekraja koji je nakon poinjenja prekraja
u cijelosti nadoknadio tetu uinjenu prekrajem ili platio propisana davanja zbog ijeg je
neplaanja pokrenut prekrajni postupak.
lan 78.
Odgovornost zbog proputanja
Ako okrivljeni ne pristupi na usmeni pretres zakazan na osnovu zahtjeva za pokretanje
prekrajnog postupka, sud e donijeti rjeenje kojim e okrivljenog oglasiti odgovornim
zbog proputanja. Sud e utvrditi odgovarajuu sankciju na osnovu dokaza podnesenih
od ovlatenog organa.
lan 79.
Rjeenje o prekraju kojim se okrivljeni oglaava odgovornim
Rjeenje o prekraju kojim se okrivljeni oglaava odgovornim za prekraj bit e
doneseno kada ne postoji niti jedan od razloga utvrenih u lanu 76. ovog zakona i kada
je okrivljeni odgovoran za prekraj.

X. ALBA
lan 80.
Izjavljivanje albe
Okrivljeni i ovlateni organ mogu izjaviti albu na rjeenje o prekraju. Oteeni moe
izjaviti albu na rjeenje o prekraju samo u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva.
lan 81.
Rokovi za podnoenje albe
(1) alba se moe izjaviti u roku 15 dana od dana dostavljanja rjeenja o prekraju.
(2) U sloenim predmetima sud moe na zahtjev bilo koje strane produiti rok za
izjavljivanje albe za maksimalno osam dana.
lan 82.
Posljedice izjavljivanja albe
Izjavljena alba odgaa izvrenje rjeenja o prekraju.

20

Priprema: www.legalist.ba

lan 83.
Sadraj albe
(1) alba treba sadravati broj i datum rjeenja o prekraju protiv kojeg se izjavljuje i
potpis podnosioca albe (u daljnjem tekstu: alitelj). alba treba sadravati razloge zbog
kojih se izjavljuje, a koji su navedeni u l. 85. ili 86. ovog zakona.
(2) alba se dostavlja sudu koji je donio rjeenje o prekraju u dovoljnom broju
primjeraka za sud i suprotnu stranu.
lan 84.
Osnovi za albu
Rjeenje o prekraju moe se pobijati zbog:
1) bitnih povreda prekrajnog postupka,
2) povrede materijalnog propisa o prekrajima ili
3) odluke o sankciji, zatitnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi, trokovima
prekrajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu.
lan 85.
Bitne povrede prekrajnog postupka
Bitne povrede prekrajnog postupka postoje ako:
1) rjeenje o prekraju donio je sudija koji se morao izuzeti ili je bio izuzet od voenja
prekrajnog postupka;
2) okrivljenom su uskraena bilo koja prava odreena u l. 4. i 5. ovog zakona;
3) sud nije bio stvarno nadlean rjeavati u toj stvari;
4) prekrajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka podnesen je od
neovlatenog organa;
5) nije u cijelosti odlueno o prekrajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekrajnog
postupka, ili ako je odlueno mimo tog zahtjeva;
6) rjeenje o prekraju zasniva se na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je
oigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili
7) sud je propustio primijeniti ili je pogreno primijenio odredbe ovog zakona, to je
rezultiralo znaajnom tetom po interese alitelja.
lan 86.
Povreda materijalnog propisa o prekraju
Povreda materijalnog propisa o prekraju postoji ako je taj propis povrijeen, s obzirom
na to da li:
1) radnja opisana u prekrajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekrajnog postupka
predstavlja prekraj;
2) postoje okolnosti koje iskljuuju odgovornost za prekraj;
3) nastupa zastara pokretanja i voenja prekrajnog postupka ili je stvar vepravomono
rijeena;
4) dolo je do pogrene primjene zakona ili propisa koji odreuju prekraj ili
5) odlukom o sankciji ili drugoj mjeri sud je prekoraio ovlatenja koja ima prema
zakonu.
lan 87.
Odgovor na albu i dostavljanje spisa predmeta
(1) albu protiv rjeenja o prekraju sud dostavlja na odgovor suprotnoj strani.
(2) Strana iz stava (1) ovog lana odgovor na albu dostavlja prvostepenom sudu u roku
osam dana od dana prijema albe.
(3) Po prijemu odgovora na albu ili po isteku roka za odgovor na albu, prvostepeni sud
e je, ako utvrdi da je alba pravovremena, potpuna i doputena, zajedno sa odgovorom
na albu, ako je podnijet, i spisom predmeta dostaviti drugostepenom sudu.

21

Priprema: www.legalist.ba

lan 88.
Razmatranje albe
(1) Nepravovremenu, nepotpunu ili nedoputenu albu odbacit e drugostepeni sud
rjeenjem, ako to nije uinio prvostepeni sud.
(2) Po albama na rjeenja prvostepenog suda kojim je izreena novana kazna u iznosu
do 3.000,00 KM odluuje sudija pojedinac drugostepenog suda. Po albama na rjeenja
prvostepenog suda kojim je izreena novana kazna u iznosu veem od 3.000,00 KM
drugostepeni sud odluuje u vijeu sastavljenom od trojice sudija od kojih je jedan
predsjednik vijea.
(3) Drugostepeni sud razmotrit e albu na osnovu spisa predmeta, albe i odgovora,
bez odravanja usmenog pretresa.
lan 89.
Odluivanje o albi
(1) Odluujui o albi drugostepeni sud moe rjeenje o prekraju potvrditi, preinaiti ili
ukinuti.
(2) Drugostepeni sud putem pote dostavlja strankama prijepise svog rjeenja i vraa
spis predmeta prvostepenom sudu.
lan 90.
Potvrivanje rjeenja o prekraju
Drugostepeni sud odbit e albu i potvrditi rjeenje o prekraju ako nae da ne postoji ni
jedan od osnova za podnoenje albe koji su odreeni u lanu 84. ovog zakona.
lan 91.
Preinaenje rjeenja o prekraju
(1) Ako prvostepeni sud okrivljenog oglasi krivim, a drugostepeni sud utvrdi da zbog
bitne povrede prekrajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o prekraju,
prekrajni postupak treba obustaviti, drugostepeni sud e preinaiti rjeenje o prekraju
i obustaviti prekrajni postupak.
(2) Drugostepeni sud moe preinaiti rjeenje o prekraju ako utvrdi da je zbog bitne
povrede prekrajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o prekraju izreena
sankcija u rjeenju o prekraju nepravilna.
(3) Ako je albu podnio samo okrivljeni, rjeenjem o preinaenju rjeenja o prekraju ne
moe se izrei stroija sankcija od one izreene u prvostepenom postupku.
lan 92.
Ukidanje rjeenja o prekraju i odravanje usmenog pretresa
(1) Ako prvostepeni sud, prije dostavljanja predmeta na odluivanje drugostepenom
sudu, utvrdi da je nastupila zastara voenja postupka, donijet e rjeenje kojim e svoje
rjeenje staviti van snage i obustaviti prekrajni postupak.
(2) Ako drugostepeni sud utvrdi da je poinjena bitna povreda prekrajnog postupka ili
krenje materijalnih propisa o prekrajima, uslijed ega su znaajno oteeni interesi
alitelja, i ako ne postoji nain da se posljedice takvog krenja isprave bez ponavljana
usmenog pretresa, ukinut e rjeenje o prekraju i odrat e usmeni pretres.

XI. POVRAT U PREANJE STANJE


lan 93.
Prijedlog za povrat u preanje stanje
(1) Okrivljeni kojem je izreena sankcija zbog proputanja da se pojavi u skladu sa
odredbama lana 58. ovog zakona, ili u odnosu na kojeg je rjeenje o prekraju
doneseno u skladu sa lanom 78. ovog zakona, ili ako propusti rok za albu, moe
podnijeti prijedlog za povrat u preanje stanje.

22

Priprema: www.legalist.ba

(2) Sud e uvaiti prijedlog za povrat u preanje stanje ako okrivljeni moe dokazati da
mu nije uruen prekrajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka ili poziv
za usmeni pretres ili kopija rjeenja o prekraju i da je proputanje pojavljivanja ili
pravovremenog postupanja nastalo iz opravdanih razloga.
(3) Ovlateni organ u odnosu na kojeg je doneseno rjeenje o obustavljanju prekrajnog
postupka u skladu sa lanom 67. ovog zakona moe podnijeti prijedlog za povrat u
preanje stanje.
(4) Sud e uvaiti takav prijedlog za povrat u preanje stanje ako ovlateni organ moe
dokazati da je do proputanja pojavljivanja dolo iz opravdanih razloga.
lan 94.
Rok za podnoenje prijedloga za povrat u preanje stanje
Svaki prijedlog za povrat u preanje stanje mora biti podnesen sudu u roku tri mjeseca
od dana kada je prekrajni nalog postao konaan ili izvran ili od dana donoenja
rjeenja o prekraju.
lan 95.
Posljedice podnoenja prijedloga
(1) Ako sud uvai prijedlog za povrat u preanje stanje, odredit e se dan i vrijeme za
usmeni pretres i o tome obavijestiti okrivljeni i ovlateni organ.
(2) Ako sud uvai prijedlog za povrat u preanje stanje, prekrajni nalog ili rjeenje o
prekraju stavljaju se van snage.
(3) Ako, nakon to je sud uvaio prijedlog za povrat u preanje stanje, okrivljeni
propusti da se pojavi na dan i u vrijeme odreeno za usmeni pretres, sud e odbiti
prijedlog za povrat u preanje stanje i izdani prekrajni nalog ili rjeenje o prekraju
odrati na snazi.
(4) Ako se, nakon to je sud uvaio prijedlog za povrat u preanje stanje, okrivljeni
pojavi na dan i u vrijeme odreeno za usmeni pretres, a predstavnik ovlatenog organa
propusti da se pojavi, sud e donijeti rjeenje kojim se obustavlja prekrajni postupak ili
prekrajni nalog stavlja van snage ako je prekrajni postupak pokrenut putem
prekrajnog naloga.

XII. PONAVLJANJE POSTUPKA


lan 96.
Zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka
Kanjenik koji je rjeenjem o prekraju oglaen odgovornim moe sudu podnijeti zahtjev
za ponavljanje prekrajnog postupka i to:
1) ako se dokae da je odluka zasnovana na lanoj ispravi ili na lanom iskazu svjedoka
ili vjetaka;
2) ako se dokae da je do odluke dolo uslijed krivinog djela sudije ili druge slubene
osobe koja je uestvovala u postupku;
3) kada se utvrdi da je kanjenik za tu radnju ve kanjen u prekrajnom postupku ili za
tu radnju prije donoenja rjeenja o prekraju proglaen krivim u krivinom postupku;
4) kada se iznesu nove injenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugaije
odluke da su bili poznati u ranijem postupku ili
5) ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Evropski sud za ljudska prava utvrdi krenja
Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, kao i Ustava Bosne i
Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ako je odluka zasnovana na tim
krenjima.
lan 97.
Rok
Zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka mora se podnijeti u roku est mjeseci od
dana pravomonosti rjeenja o prekraju.

23

Priprema: www.legalist.ba

lan 98.
Razmatranje zahtjeva
(1) O zahtjevu za ponavljanje prekrajnog postupka rjeava sud koji je donio
prvostepenu odluku o prekraju.
(2) U zahtjevu se navodi po kojem zakonskom osnovu se trai ponavljanje i kojim
dokazima se potkrjepljuju injenice na kojima se zahtjev zasniva. Ako zahtjev ne sadri
ove podatke, odbacuje se rjeenjem.
(3) Zahtjev e se odbaciti i ako prvostepeni sud, na osnovu zahtjeva za pokretanje
prekrajnog postupka i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka, utvrdi da je
zahtjev podnijela neovlatena osoba ili da je nepravovremeno podnesen, ili da nema
zakonskih uvjeta za ponavljanje postupka, ili da injenice i dokazi na kojima se zahtjev
zasniva oigledno nisu podobni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje prekrajnog
postupka.
(4) Sud e usvojiti zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka samo ako novi dokazi
navedeni u zahtjevu mogu voditi znaajnijoj promjeni odluke suda u korist kanjenika.
(5) Uvaavajui zahtjev, sud moe izmijeniti prvobitno rjeenje o prekraju ili odrediti
dan i vrijeme za usmeni pretres. U tom sluaju izvrenje rjeenja o prekraju bit e
odgoeno do donoenja nove odluke.
(6) Ako je kazna vebila izvrena prema kanjeniku, sud moe odrediti povrat naplaene
novane kazne ili trokova i/ili ukinuti svaku drugu sankciju.

XIII. EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA


lan 99.
Voenje evidencije
(1) Sud koji donosi rjeenje o prekraju i ovlateni organ koji izda prekrajni nalog bez
odlaganja e u elektronskoj formi u prekrajnu evidenciju unijeti podatke o novanoj
kazni i zatitnim mjerama izreenim fizikom licu, pravnom licu, odgovornoj osobi, kao i
osobi koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt.
(2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odluivanje, u skladu sa lanom 59. ovog zakona,
taj podatak e bez odlaganja unijeti u prekrajnu evidenciju u elektronskoj formi i brisati
sankcije izreene prekrajnim nalogom.
(3) Novana kazna nee se brisati iz prekrajne evidencije dok se vodi kao dug u
Registru novanih kazni u skladu sa lanom 102. ovog zakona. Zatitne mjere nee se
brisati iz prekrajne evidencije dok se ne izvre ili dok ne istekne rok zastare.
(4) Posebnim zakonom mogu biti propisani dui rokovi za brisanje sankcija iz prekrajne
evidencije.
(5) Propis o sadraju i nainu voenja prekrajne evidencije donosi federalni ministar
unutranjih poslova, uz saglasnost federalnog ministra pravde.
lan 100.
Brisanje sankcija
(1) Kanjavanost pravnog lica, fizikog lica, odgovorne osobe, kao i osobe koja obavlja
samostalnu poslovnu djelatnost - obrt novanom kaznom brie se iz evidencije ex
legeako kanjeno pravno lice, fiziko lice, odgovorna osoba, kao i osoba koja obavlja
samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u roku dvije godine od dana pravomonosti odluke
kojom je izreena kazna ne uini novi prekraj, odnosno ako pravno lice, fiziko lice,
odgovorna osoba, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt ne
uini krivino djelo koje sadri obiljeje prekraja.
(2) Pravnom licu, fizikom licu, odgovornoj osobi, kao i osobi koja obavlja samostalnu
poslovnu djelatnost - obrt, koja je vie puta bila kanjena za prekraj brisat e se ranije
kazne ako u roku dvije godine od dana pravomonosti odluke kojom je izreena
posljednja kazna ne izvri novi prekraj, odnosno ako pravno lice, fiziko lice, odgovorna

24

Priprema: www.legalist.ba

osoba, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt ne izvri krivino
djelo koje sadri obiljeje prekraja.
lan 101.
Davanje podataka iz evidencije
(1) Podaci iz evidencije mogu se dati samo ako sud utvrdi da za to postoje opravdani
razlozi.
(2) Podaci iz evidencije mogu se dati samo: drugom sudu, nadlenom tuiteljstvu,
organima unutranjih poslova i organima inspekcije u vezi s krivinim postupkom ili
postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila kanjavana za
prekraj, organima nadlenim za izvrenje sankcija za prekraje ili nadlenim organima
koji uestvuju u postupku brisanja kazne.
(3) Na obrazloen zahtjev nadlenog organa vlasti, ili osobe mogu se dati podaci iz
evidencije ako jo traju odreene pravne posljedice kazne ili zatitne mjere, ili ako za to
postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.
(4) Ako je odluka o kazni brisana, podaci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu i
nadlenom tuiteljstvu u vezi s postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe ija je
odluka brisana.

DIO TREI

XIV. IZVRENJE KAZNI


lan 102.
Unos podataka o kaznama u Registar novanih kazni
(1) Sve novane kazne i trokovi postupka izreeni na osnovu konanog i izvrnog
prekrajnog naloga ili pravomonog i izvrnog rjeenja o prekraju upisat e se u
Registar novanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kanjenik duguje odgovarajuem
nivou vlasti kojem se plaa.
(2) Nakon to prekrajni nalog postane konaan i izvran ili rjeenje o prekraju postane
pravomono i izvrno, ovlateni organ ili sud izvrit e unos podataka o novanoj kazni i
trokovima postupka u Registar novanih kazni.
(3) Nain i postupak unosa podataka o novanoj kazni i trokovima postupka u Registar
novanih kazni iz stava (2) ovog lana utvrdit e Federalno ministarstvo unutranjih
poslova u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Novane kazne i trokovi postupka evidentiraju se kao dug u Registru novanih kazni
dok kanjenik ne plati puni iznos novane kazne i trokova postupka. Novana kazna i
trokovi postupka u svakom sluaju bit e brisani iz Registra novanih kazni po isteku
pet godina od dana kada je prekrajni nalog postao konaan i izvran ili je rjeenje o
prekraju postalo pravomono i izvrno.
(5) Sud e na prijedlog ovlatenog organa ili po slubenoj dunosti donijeti rjeenje o
obustavljanju postupka izvrenja kazni i trokova postupka u sluaju smrti ili trajnog
duevnog oboljenja kanjenika, nakon ega e se izvriti brisanje novane kazne i
trokova postupka.
lan 103.
Posljedice upisa kazne u Registar novanih kazni
Dok se ne plate sve novane kazne i trokovi evidentirani u registru novanih kazni,
kanjeniku se nee dozvoliti:
1) registracija ili produenje vanosti registracije motornog vozila;
2) izdavanje ili produenje vanosti vozake dozvole;
3) uestvovanje na javnom tenderu;

25

Priprema: www.legalist.ba

4) registracija pravnog lica,promjena registracije pravnog lica ili registracije samostalne


poslovne djelatnosti obrta ili
5) promjena vlasnitva motornog vozila.
lan 104.
Postupak prinudne naplate
(1) Svaki ovlateni organ odgovoran je za praenje izvrenja novanih kazni i drugih
mjera izreenih prekrajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji.
(2) Sudovi e pratiti izvrenje novanih kazni i drugih mjera izreenih rjeenjem o
prekraju.
(3) Ovlateni organ ili sud koji je izrekao novanu kaznu zatrait e od nadlenog suda
prinudnu naplatu blokiranjem rauna fizikog, odnosno pravnog lica u skladu sa
odredbama Zakona o izvrnom postupku ("Slubene novine Federacije BiH", br. 32/03,
52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12) u sluaju:
1) ako se utvrdi da kanjeni izbjegava platiti novanu kaznu ili
2) ako postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti za izvrenje novane kazne.
(4) Izuzetno od odredaba stava (3) ovog lana, prinudnu naplatu moe provesti i
ovlateni organ, ako je to propisano posebnim federalnim zakonom.
lan 105.
Lienje slobode zbog neplaanja
(1) Kanjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimino novanu kaznu koja mu je
odreena rjeenjem o prekraju ili prekrajnim nalogom bit e prinuen na plaanje
odreivanjem lienja slobode ako sud smatra da je to jedini razuman i efikasan nain
koji e primorati kanjenika da plati iznos na koji je obavezan. O lienju slobode zbog
neplaanja sud odluuje rjeenjem koje se protiv kanjenika moe donijeti samo jednom
za odnosni prekraj. Lienje slobode moe biti odreeno od suda po slubenoj dunosti ili
na prijedlog ovlatenog organa ili Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sud
e obavijestiti podnosioca prijedloga o svojoj odluci i o izvrenju lienja slobode.
(2) Sud moe odrediti lienje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kanjenik lien
slobode nee uticati na plaanje iznosa koji duguje. Kanjenik e biti odmah osloboen
nakon plaanja punog iznosa novane kazne.
(3) Lienje slobode prema odredbama ovog lana ne moe biti odreeno kanjeniku koji
moe dokazati da nije u mogunosti platiti novanu kaznu.
(4) Protiv rjeenja o lienju slobode kanjenik moe izjaviti albu drugostepenom sudu u
roku osam dana od prijema rjeenja o lienju slobode. Prvostepeni sud duan je albu
dostaviti dugostupenom sudu u roku tri dana od dana prijema albe. Drugostepeni sud
mora donijeti odluku po albi u roku 15 dana od prijema spisa. alba odgaa izvrenje.
(5) Prije poetka izvrenja rjeenja o lienju slobode kanjenik moe sudu predloiti
obavljanje poslova za ope dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za
plaanje novane kazne. Sud e voditi listu takvih poslova u saradnji s nadlenim
kompetentnim organima vlasti. Prilikom odluivanja o prijedlogu sud e razmotriti sve
okolnosti sluaja, kao i finansijske uvjete i mogunost kanjenika da plati novanu
kaznu, kao i vrstu izvrenog prekraja, uzrast, fiziku i radnu sposobnost, psihike
osobine, obrazovanje, sklonosti i druge posebne okolnosti koje se odnose na linost
uinitelja.
(6) Ako sud usvoji prijedlog iz stava (5) ovog lana izdat e nalog za obustavu izvrenja
lienja slobode za vrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla. Ako kanjenik
obavi predvieni posao lienje slobode se nee izvriti i novana kazna brisat e se iz
Registra novanih kazni i nee biti naplaena. Ukoliko kanjenik uope ne obavi
predvieni posao rjeenje o lienju slobode bit e izvreno, a ako ga obavi samo
djelimino, sud e ocijeniti da li je svrsishodno izvriti rjeenje o lienju slobode i o tome
donijeti odgovarajui nalog.
(7) U sluaju kada sud ili ovlateni organ utvrdi da se ne moe izvriti novana kazna
izreena na osnovu konanog i izvrnog prekrajnog naloga ili pravomonog rjeenja o
prekraju, primjenom odredbi l. 103. i 104. ovog zakona i st. (1), (2) i (3) ovog lana,

26

Priprema: www.legalist.ba

sud e, po slubenoj dunosti ili na prijedlog ovlatenog organa, donijeti rjeenje o


izvrenju novane kazne kojim se kanjeniku nalae obavljanje odreenih poslova za
ope dobro ili poslova za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaanje novane
kazne. Ukoliko kanjenik obavi predvieni posao, novana kazna brisat e se iz Registra
novanih kazni.
(8) Postupak i uvjete za izvrenje sudskog rjeenja o liavanju slobode kanjenika zbog
neplaanja novane kazne, kao i postupak i uvjete obavljanja poslova za ope dobro ili
poslova za dobro lokalne zajednice i nain voenja evidencije o obavljanju tih poslova
regulirat e podzakonskim propisima federalni ministar pravde u saradnji s nadlenim
kantonalnim ministarstvima u roku est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona.
lan 106.
Potraga
(1) Ako se ne zna prebivalite ili boravite kanjene osobe u toku postupka izvrenja
odluke o prekraju, kao i u drugim sluajevima kada je to prema ovom zakonu potrebno,
sud e zatraiti od policije da nae osobu odgovornu za prekraj i sud obavijesti o
njegovoj adresi.
(2) Sud moe narediti privoenje osobe iz stava (1) ovog lana.

XV. NAKNADA TETE ZBOG NEOPRAVDANOG KANJAVANJA


lan 107.
Pravo na naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja
Pravo na naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja ima osoba kojoj je
pravomonim rjeenjem bila izreena prekrajna kazna ili zatitna mjera, a kasnije je
povodom vanrednog pravnog lijeka prekrajnipostupak obustavljen, osim u sljedeim
sluajevima:
1) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekrajnog postupka na tetu okrivljenog
novi postupak obustavljen uslijed smrti ili kakvog trajnogduevnog oboljenja okrivljenog
nakon uinjenog prekraja;
2) ako je novi prekrajni postupak obustavljen zbog zastare gonjenja do koje je dolo
zbog nedostupnosti okrivljenog;
3) ako je okrivljeni svojim lanim priznanjem ili na drugi nain namjerno prouzrokovao
svoje kanjavanje, osim ako je na to bio prinuen.
lan 108.
Drugi sluajevi prava na naknadu tete
Pravo na naknadu tete ima i osoba koja je:
1) bila zadrana u prekrajnom postupku, pa je postupak obustavljen;
2) uslijed greke ili nezakonitog rada sudije neosnovano zadrana due nego to zakon
dozvoljava.
lan 109.
Vraanje novanih iznosa
(1) Osoba kojoj je u prekrajnom postupku neopravdano izreena novana kazna,
zatitna mjera oduzimanja imovinske koristi, ili zatitna mjera oduzimanje predmeta ima
pravo na vraanje plaene novane kazne, vraanje oduzete imovinske koristi, vraanje
predmeta ili novane vrijednosti oduzetog predmeta.
(2) Smatra se da je osoba neopravdano kanjena ako je u sluaju preinaenja ili
ukidanja pravomonog rjeenja o kanjavanju postupak protiv nje obustavljen, ili je
doneseno oslobaajue rjeenje uslijed toga to je utvreno da radnja nije prekraj ili
to postoje osnovi koji iskljuuju odgovornost uinitelja prekraja ili to nije dokazano da
je ta osoba uinila prekraj.

27

Priprema: www.legalist.ba

(3) Vraanje novanog iznosa ne moe zahtijevati kanjena osoba koja je lanim
priznanjem prouzrokovala kanjavanje.
(4) Poslije smrti neopravdano kanjene osobe naknadu tete, odnosno vraanje
novanog iznosa mogu traiti njen brani partner i njeni srodnici koje je ona po zakonu
bila duna izdravati.
lan 110.
Zastara prava na vraanje novanog iznosa
(1) Pravo neopravdano kanjene osobe i osoba iz lana 109. stav (4) ovog zakona da
trai naknadu tete, odnosno vraanje novanog iznosa zastarjeva za jednu godinu od
dana pravomonosti rjeenja, odnosno rjeenja kojim je prekrajni postupak bio
obustavljen.
(2) Zastara iz stava (1) ovog lana se prekida podnoenjem zahtjeva nadlenom organu,
ministarstvu ili upravi nadlenoj za poslove prekraja.
(3) Ako je zahtjev za naknadu tete, odnosno vraanje novanog iznosa podnijela
neopravdano kanjena osoba, poslije njene smrti osobe iz lana 109. stav (4) ovog
zakona mogu produiti postupak za ostvarivanje zahtjeva u roku tri mjeseca od dana
smrti neopravdano kanjene osobe i to samo u granicama ranije podnesenog zahtjeva.
(4) Ako se neopravdano kanjena osoba odrekla zahtjeva za naplatu tete, odnosno
vraanje novanog iznosa, nakon njene smrti zahtjev se ne moe podnijeti.
lan 111.
Postupak ostvarivanja prava
(1) Ovlatena osoba duna je sa svojim zahtjevom za naknadu tete obratiti se
nadlenom organu, ministarstvu ili upravi nadlenoj za poslove prekraja radi sporazuma
o postojanju tete i visini naknade.
(2) Ako do sporazuma ne doe u roku tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, ovlatena
osoba moe nadlenom sudu podnijeti tubu za naknadu tete protiv Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, grada ili opine u zavisnosti u korist ijeg budeta je plaena
novana kazna, oduzeta imovinska korist, uknjien oduzeti predmet ili novana
vrijednost oduzetog predmeta.
(3) Zahtjev za vraanje novanog iznosa podnosi se organu uprave nadlenom za
finansije u skladu sa stavom (2) ovog lana.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 112.
Prijelazne odredbe vezane uz sankcije
(1) Odluke o prekrajima koje su postale pravomone prije stupanja na snagu ovog
zakona izvrit e se prema odredbama ovog zakona.
(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona sve neplaene novane kazne izreene za
izvrene prekraje, kao i trokovi postupka izreeni u prekrajnom postupku, a koji su
jo predmet izvrenja, evidentirat e se u Registru novanih kazni na nain propisan
lanom 102. ovog zakona.
lan 113.
Prestanak vaenja Zakona
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje vaiti Zakon o prekrajima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).
(2) U sluaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti sa ovim zakonom primjenjivat
e se ovaj zakon.
(3) U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekrajem primjenjivat e
se odgovarajue odredbe posebnog propisa koji ureuje oduzimanje imovinske koristi.

28

Priprema: www.legalist.ba

(4) Odredbe propisa kojima se regulira visina novanih kazni u prekrajnom postupku
uskladit e se sa odredbama ovog zakona u roku est mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona.
lan 114.
Stupanje na snagu i primjena Zakona
Stupanje na snagu i primjena Zakona Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH".

29