You are on page 1of 5

Bori Il Alaketu As

Ob Aganju Iya Osun

Peixe (Apresentao)
Eja la omo
Eja la omo
Onia bere
Eja la omo
Onica jal
Peixe
Ej
Ej
Ej
Ej

mogba
ma bori enin
mogba
ma bori ej
Colocar eb

Olro k d gbor
Olro k d gbor
Or s
Olro k d gbor
Colocar Oj
Ori
Ori
Ori
Ori
Ori
Ori
Ori

manja jun ao
manja ju a
manja ju ao
manja ju a
Apere colo para e
manja ju ao
manja ju a

Ori apere colopara e

CANTIGAS DE ORI
Ori o a sacoj
Ori bobo doris
Orio a sacoj Bab
Ori bobo doris

Ori la omo
La epe apere j la omo
La epe egbe
Ori b
Apere bobo a tenin
Ori o
Ori o
Ori e
Ins se co did
Apere oni bobo adie
Ins se co dide
Lesse Oris
Ori eni ago ala
Ori eni ago ala
Ins cori made ago ala
Apere onie

Ago ala ins cori made ago ala.

Ori eni keni sk eni


Ori eni keni ska yan
Ori olore oro je o
Ia saka in ki
Ia saka in ki ya nto loko
Ia saka in ki egbon mi egbe
Ita nu mobo ori o
I iy i iy
I iy Orunmil
I iy i iy
I iy Orunmil
Ifa iku id ib Orunmil
Eniy sop omo ire
Eniy sop omo ire
Eniy sop omo ire
Ifa iku id ib Orunmil

If owo / If omo / If ewe se Obi alayo

Eniy sop omo ire


If owo / If omo / If ewe se Obi alayo
Ori
Ori
Ori
Ori
Ori
Ori

eni
eni
eni
eni
eni
eni

e
e ni coapo
e
ni coapo
coapa moje Bab
e de coapo

Ori kafej orio


Ori kafeja b
Ori kafej orio
Ori kafeja b
Ori kafeja de Orunmila
Ia cobocot
As de erinle oreguete
As de erinle Ori janjan
Iyemonja ni se keny
Iy Or ni se keny o
Or s
Iyemonj ni s keny
Ori e bitie
Iy ori tebe onis
Resp.: Ori e bitie
Iyemonja tebe onis
Ori e bitie
Iy ogun tebe onis
Resp.: Orie bitie
Iyemonja tebe onis
Ori e bitie
Iya saba tebe onis
Resp.: Orie bitie

Iyemonja tebe onis


Ori e bitie
Baba Osl teb onis
Resp.: Orie bitie
Osl al um s
Ori e bitie
Iroko que d boro
Resp.: Orie bitie
Iroko que da boro
Cantigas de Iyemnj e Osal para Bori
E camaro nirumba Oris elo j
Aua d aua d lod um p um p
A oy um p um p um p
A oy um p um p cojaremin il as
Berequete
Berequete Bb
Igbi ala co ingena
Berequete Bb
Aj fun fun ni coe efin
Al fun fun doris al
Ae aj le o
Ala fun fun doris al
E poque de o
Al de de o
E poque de sin col
Al de de o
E igui uer eb
Bb eb

Igui uera eb
Obatal tode
Igui uer eb
Dami ua eb erun al
Igui uera eb
Obatal tode.
Bb bori o
Resp.: Eb
Aira l bami la okan
Aira l bami la okan
Iri l que pade sire
Resp.:Bb ep
Aira ole le o
Resp.:Baba ep
Levantar Bor
Dide dide
Dide onon
Dide dide
Dide onon
Baba boo rokon
Ojo dide onon
Dide onon