You are on page 1of 4

Modlitwa w intencji

Wsppracy w Rodzinie
Wincentyskiej

Przyjd, Duchu wity, napenij serca Twoich wiernych i zapal w nich


ogie Twojej mioci. Zelij Ducha Twego, aby powstao nowe ycie
i odnw oblicze Ziemi.
Pie- Veni Sancte Spiritus (Taize)

Ant. Zebrali si w Dniu Pidziesitnicy i otrzymali Ducha witego.


Psalm 113
Chwalcie, sudzy Pascy,
chwalcie imi Pana:
Niech imi Paskie bdzie bogosawione
odtd i a na wieki!
Od wschodu soca a po zachd jego
niech imi Paskie bdzie pochwalone!
Pan jest wywyszony ponad wszystkie ludy,
Jego chwaa siga ponad niebiosa.
Kt jak nasz Pan Bg,
co siedzib ma w grze,
co w d spoglda
na niebo i na ziemi?
Podnosi ndzarza z prochu,
a dwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzi wrd ksit,
wrd ksit swojego ludu,
Ten, co niepodnej kae mieszka w domu
jako penej radoci matce synw.
Chwaa Ojcu

Ant. Duch wity wypeni Was swoj obecnoci i wzywa Was do hojnej odpowiedzi.
Psalm 11
Do Pana si uciekam; dlaczego mi mwicie:
Niby ptak ule na gr!
Bo oto grzesznicy uk napinaj,
kad strza na ciciw, by w mroku razi prawych sercem.
Gdy wal si fundamenty,
c moe zdziaa sprawiedliwy?
Pan w witym swoim przybytku,
Pan ma tron swj na niebiosach.
Oczy Jego patrz,
powieki Jego badaj synw ludzkich.
Pan bada sprawiedliwego i wystpnego,
nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawo.
On sprawi, e wgle ogniste i siarka bd pada na grzesznikw;
wiatr palcy bdzie udziaem ich kielicha.
Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwo;
ludzie prawi zobacz Jego oblicze
Chwaa Ojcu

Proponowane tekst rozwaa:DO JANA DE FONTENEIL, 29 sierpnia 1635:
Jestem rwnie zaskoczony miosierdziem jak rozcigne i nadal
rozcigasz na mojego biednego brata. Poniewa uczynie to wszystko
z mioci do Boga i poniewa wdziczno za tak wiele yczliwoci jest
poza nasz moc, bagam Naszego Pana, Monsieur, aby jednoczenie
by twoim podzikowaniem i nagrod
DO JANA DE FONTENEIL, 7 grudnia 1634:
Teraz, za wszystko to, Monsieur, dzikuje ci jak najpokorniej i bagam
samego Pana Naszego, aby by twoim podzikowaniem i nagrod i aby
jeszcze bardziej rozla na ciebie swoje aski i bogosawiestwa. O,
Monsieur, jake pene pociechy jest moje serce za kadym razem, gdy
wspomniany wyej M. De Salle pisze do mnie o twojej gorliwoci o
zbawienie dusz, twojej starannoci o wygranie ich, bogosawiestwie,
ktrym Nasz Pan ci obdarowuje i staej cnocie, ktr posiadasz!
Zapewniam Ci Monsieur, e wszystko to sprawia mi rado, ktrej nie
potrafi ci wyrazi oraz bardzo szczegln wiara w modlitwie do Boga,
aby nadal ci lubi i aby wzmacnia te same aski w tobie.

DO STEFANA BLATIRONA, 14 lutego 1648:


aski, ktrymi Bg obsypuje twoje trudy s skutkiem Jego czystego
miosierdzia , a nie naszych wtych modlitw. Jestemy sabymi ludmi,
ktrzy s bardziej zdolni do zmarnowania Jego bogosawiestw ni to
ich przycignicia. Dzikuje Jego Boskiej Dobroci za gorliwo i
wierno, ktrymi obdarza twoje serce i tych, z ktrymi jeste. W
istocie, Monsieur, jestem poruszony tym w jaki sposb korzystasz z
tych cnt i wielu innych, kiedy nadarza si okazja do pobudzenia
wsplnoty Saint-Lazare do jej wasnej doskonaoci. Odnosz do tego
przykady, ktre ty nam dajesz o tym. Mwi im o twoich dugotrwaych
pracach, twojej cierpliwoci przy trudnociach, twojej mioci i wsparciu
dla siebie, askawym powitaniu, uprzejmoci i powinnociach, ktre
osoby z zewntrz odnajduj w kadym z was. Std widzisz, Monsieur,
e mid z twojego ula wypywa nawet do tego domu i suy jako
pokarm dla jego dzieci. O Boe! Jakie to rdo pocieszenia dla caego
Zgromadzenia, ale rwnie jaki powd dla naszej maej rodziny do
ukorzenia si przed Bogiem i do dziaania lepiej i lepiej, skoro podoba
mu si, aby powikszy i pomnoy w ten sposb dobro, ktre jest
czynione nawet w miejscach, w ktrych nie jest obecne!

Ant. Niech Pan da wam si i ustanowi wspania jedno wrd Was;


poniewa wtedy bdziecie silniejsi, kiedy bdziecie bardziej zjednoczeni.
(VII:473)

Modlitwa Wiernych
Kochajcy Ojcze, Przyjacielu Ubogich, zelij z niebios ducha twego.
Ojcze askawy, Ty zainspirowae w. Wincentego i innych Zaoycieli w
Rodzinie Wincentyskiej. Dzikujemy Ci za natchnienie ich darem
suby Tobie w Ubogich. Dzikujemy Ci za 400 lat istnienia.
Dzikujemy Ci za wiele ask i bogosawiestw, ktre otrzymalimy
dziki tej posudze. Prosimy Ci teraz, wysuchaj modlitwy nasze.

- Za tych, ktrzy dowiadczaj ubstwa, tych, ktrym by suy


powoae nas, abymy zawsze widzieli w nich Twoje oblicze
szczodrze odpowiadali na ich potrzeby.
Za cichych, ktrzy
pacz, za godujcych i szukajcych sprawiedliwoci

- O zjednoczenie naszych si jako Rodzina Wincentyska podczas


tego roku wsppracy, abymy zawsze pragnli posiada t
mio, ktra jest kreatywna a do nieskoczonoci.

- Abymy byli ludmi wdzicznymi, ktrzy znaj i pielgnuj nasze


bogate dziedzictwo wincentyskie i inspirowali innych do
przyczenia si do nas jako Ksia, Bracia, Siostry i wieccy, jako
czonkowie Rodziny Wincentyskiej, sieci Miosierdzia.

- Abymy zawsze opierali si na naszych wincentyskich Braciach i


Siostrach, ktrzy odeszli przed nami; abymy jednoczc si z nimi
poznali radoci ycia wiecznego.
Panie, zmiuj si nad nami Panie, zmiuj si nad nami.
Chryste, zmiuj si nad nami Chryste, zmiuj si nad nami.
Panie, zmiuj si nad nami Panie, zmiuj si nad nami.
Maryjo, Pani Cudownego Medalika mdl si za nami.
w. Wincenty a Paulo mdl si za nami.
w. Ludwiko de Marillac mdl si za nami.
w. Elbieto Anno Seton mdl si za nami.
B. Fryderyku Ozanamie mdl si za nami.
w. Joanno Antydo Thouret mdl si za nami.
w. Katarzyno Labour mdl si za nami.
Wszyscy wici siostry i bracia z Rodziny Wincentyskiej mdlcie si za nami.
Oka nam Panie miosierdzie swoje - i daj nam Panie swoje zbawienie.
Oka miosierdzie nam grzesznym - Panie, wysuchaj modlitwy nasze.

Mdlmy si: Wszechmogcy i kochajcy Boe, bd naszym wiatem, nasz


prawd i nasz drog, ktr bdziemy poda kontynuujc dzieo powierzone
Rodzinie Wincentyskiej.
W. Amen

You might also like