.:.it ¸..

«..:t, .t:s:t ,te.· ¸.
..:.: .
¸..L-.:· ..¸ ¸. ¸:. ¸. ....
..: . ¸:. ¸¸.-
..:.:¸ .-·.. .
...- .· ...
¸..:· ... _...,.
_...: _..·¸..·
2

ALQURAN & HADITS
SAID BIN ALI AL-QAHTHANI
TcrjcnaI.
MAHRUS ALI
Korclsi dan Pcnulisan Ulang.
AbduIIab KbaIdbIr,Lc
FIr'adI NasruddIn,Lc
ErwandI TarmIzI
3
PRAKATA PENERJEMAH
Bismillahirrahmaanirrahiim
Kami paniatkan rasa syukur Al
Hamdulillah ke hadirat Allah Yang
Maha Tinggi. Dan kami haturkan
shalawat dan salam kepada iuniungan
kita Nabi besar Muhammad .
keluarga. sahabat dan orang-orang yang
mengikuti ieiak mereka dengan baik
hingga hari kiamat.
Wa ba`du:
Telah banyak buku do`a yang
tersebar di tengah masyarakat Islam.
Ada yang berpedoman dengan aiaran
Al-Qur`an. Sunnah. atau lainnya. Kadang
masyarakat awam tidak dapat
membedakan antara do`a yang seialan
dengan aiaran Nabi dan mana yang
4
tidak. Sedangkan do`a yang tidak
berdasarkan aiaran Nabi . ada yang
berbau syirik. menyesatkan dan
terkadang dapat menghapus aqidah
Islam secara total.
H. Mahrus Ali
S
DAFTAR ISI
Prakata Peneriemah 3
DaItar Isi 5
Mukadimah Penyusun 18
Keutamaan Dzikir 21
1
Bacaan ketika bangun
dari tidur
33
2
Do`a ketika mengenakan
pakaian
43
3
Do`a mengenakan
pakaian baru
44
4
Do`a untuk orang yang
mengenakan pakaian baru
45
5
Bacaan ketika
menaggalkan pakaian
46
6 Doa masuk WC 47
7 Doa keluar dari WC 47
8 Bacaan sebelum wudhu` 48
9 Bacaan setelah wudhu` 48
10 Bacaan ketika keluar 50
6
rumah
11
Bacaan apabila masuk
rumah
52
12 Do`a pergi ke masiid 53
13 Do`a masuk masiid 56
14 Do`a keluar dari masiid 57
15
Bacaan ketika mendengar
adzan
58
16 Do`a istiItah 61
17 Do`a ruku` 72
18 Do`a bangun dari ruku` 74
19 Do`a suiud 77
20
Do`a duduk antara dua
suiud
81
21 Do`a suiud tilawah 82
22 Tasyahud 84
23
Membaca shalawat Nabi
setelah tasyahud
85
24 Do`a setelah tasyahud 88
?
akhir sebelum salam
25 Dzikir setelah shalat 99
26 Do`a shalat istikharah 109
27 Dzikir pagi dan petang 113
28 Dzikir menielang tidur 140
29
Do`a iika terbangun pada
malam hari
156
30
Do`a apabila ada yang
menakutkan dalam tidur
157
31
Apa yang dilakukan iika
bermimpi buruk
158
32 Do`a qunut witir 160
33
Dzikir setelah salam
shalat witir
164
34
Do`a saat gundah dan
berduka
166
35
Do`a untuk kesedihan
yang mendalam
168
36
Do`a saat bertemu musuh
dan penguasa
171
S
37
Do`a saat takut
menghadapi penguasa
dzalim
173
38 Do`a atas musuh 176
39
Do`a saat takut terhadap
suatu kaum/ kelompok
176
40
Do`a bagi yang
mengalami keraguan
dalam iman
177
41
Do`a agar dapat melunasi
hutang
179
42
Do`a saat ragu dalam
shalat dan bacaannya
180
43
Do`a orang yang
mengalami kesulitan
181
44
Ucapan orang yang
melakukan dosa
182
45
Do`a mengusir setan dan
bisikannya
183
46 Do`a saat mengalami 185
9
sesuatu yang tidak
diinginkan
47
Ucapan bagi orang yang
mendapatkan kelahiran
dan iawabannya
186
48
Do`a perlindungan bagi
anak
187
49
Do`a kepada orang yang
sakit
189
50
Keutamaan menguniungi
orang sakit
190
51
Do`a orang sakit yang
tidak bisa sembuh
192
52
Membimbing (talqin)
orang yang sekarat
195
53
Do`a saat terkena
musibah
195
54
Do`a saat memeiamkan
mata mayat
196
55 Do`a shalat ienazah 197
56 Do`a untuk mayat anak 202
10
kecil
57 Do`a ta`ziah 205
58
Bacaan saat memasukkan
mayat ke liang kubur
207
59
Do`a setelah mayat
dimakamkan
207
60 Do`a ziarah kubur 208
61
Do`a apabila ada angin
ribut
209
62 Do`a saat mendengar petir 211
63 Do`a untuk minta huian 211
64 Do`a apabila huian turun 213
65
Bacaan setelah huian
turun
214
66
Do`a agar huian berhenti
214
67 Do`a melihat bulan sabit 215
68
Do`a ketika berbuka bagi
orang yang berpuasa
216
69 Do`a sebelum makan 217
11
70 Do`a setelah makan 219
71
Do`a tamu untuk orang
yang meniamu makan
221
72
Do`a untuk orang yang
memberi minum
222
73
Do`a apabila berbuka di
rumah orang lain
222
74
Do`a orang yang berpuasa
apabila diaiak makan
223
75
Ucapan orang yang puasa
bila dicaci
224
76
Do`a apabila melihat
permulaan buah
225
77
Do`a ketika bersin
225
78
Bacaan bila orang kaIir
bersin kemudian memuii
Allah
227
79 Do`a kepada pengantin 227
80
Do`a pengantin kepada
dirinya
228
12
81 Do`a sebelum bersetubuh 229
82 Do`a ketika marah 230
83
Do`a apabila melihat
orang yang mengalami
cobaan
231
84 Bacaan dalam maielis 232
85 Do`a pelebur dosa maielis 233
86
Do`a kepada orang yang
berkata: GhaIarallaahu
laka
234
87
Do`a untuk orang yang
berbuat kebaikan padamu
235
88
Cara menyelamatkan diri
dari Daiial
235
89
Do`a kepada orang
berkata: Aku
mencintaimu karena Allah
237
90
Do`a kepada orang yang
menawarkan hartanya
untukmu
237
91 Do`a untuk orang yang 238
13
meminiami ketika
membayar hutang
92
Do`a agar terhindar dari
syirik
239
93
Do`a untuk orang yang
mengatakan:
Baarakallahu fiika
240
94
Do`a menolak Iirasat
buruk / sial
240
95 Do`a naik kendaraan 241
96
Do`a bepergian
243
97
Do`a masuk desa atau
kota
245
98 Do`a masuk pasar 247
99
Do`a apabila binatang
tunggangan tergelincir
248
100
Do`a musaIir kepada
orang yang ditinggalkan
249
101
Do`a orang mukim
kepada musaIir
249
14
102
Takbir dan tasbih dalam
perialanan
251
103
Do`a musaIir ketika
menielang Subuh
251
104
Do`a apabila mendiami
suatu tempat. baik dalam
bepergian atau tidak
252
105
Do`a apabila pulang dari
bepergian
253
106
Bacaan apabila ada
sesuatu yang
menyenangkan atau
menyusahkan
254
107
Keutamaan membaca
shalawat
256
108 Menyebarkan salam 259
109
Apabila ada orang kaIir
mengucapkan salam
262
110
Petuniuk ketika
mendengar kokok ayam
263
1S
dan ringkikan keledai
111
Petuniuk apabila
mendengar aniing
menggonggong
264
112
Mendo`akan kepada
orang yang anda caci
265
113 Apabila memuii temannya 266
114 Bacaan bila dipuii orang 267
115 Bacaan talbiyah 268
116
Bertakbir pada setiap
datang ke rukun Haiar
Aswad
269
117
Do`a antara rukun
Yamani dan Haiar Aswad
270
118
Bacaan ketika di atas
bukit ShaIa dan Marwah
271
119 Do`a pada hari AraIah 273
120
Bacaan di Masy`aril
Haram
274
121
Bertakbir pada setiap
melempar Jumrah
275
16
122
Bacaan ketika kagum
terhadap sesuatu
277
123
Yang dilakukan bila ada
sesuatu yang
menggembirakan
278
124
Bacaan dan perbuatan
apabila merasa sakit pada
anggota badan
279
125
Bacaan apabila takut
mengenai sesuatu dengan
matanya
280
126 Bacaan ketika takut 281
127
Bacaan ketika
menyembelih kurban
281
128
Bacaan untuk menolak
gangguan setan
282
129 IstighIar dan taubat 284
130
Keutamaan tasbih.
tahmid. tahlil dan takbir
288
1?
131
Bagaimana cara Nabi
membaca tasbih
298
132 Adab dan kebaikan 399
1S
MUKADIMAH PENYUSUN
Sesungguhnya. segala puii bagi Allah
. kami memuii. meminta pertolongan
dan ampunan kepada-Nya. Kami
berlindung kepada Allah dari
keiahatan diri dan keburukan perbuatan
kami. Barang siapa yang diberi
petuniuk oleh Allah . maka tiada
orang yang bisa menyesatkannya.
Barangsiapa yang disesatkan-Nya.
maka tiada orang yang bisa
memberikan hidayah kepadanya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan
yang berhak disembah selain Allah
Yang Maha Esa. tidak ada sekutu bagi-
Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah hamba dan utusan-Nya.
Semoga Allah melimpahkan
19
shalawat dan salam kepada beliau.
keluarga dan sahabatnya serta orang-
orang yang mengikuti ieiak mereka
dengan baik hingga hari kiamat.
Amma ba`du:
Buku ini adalah ringkasan dari buku;
Adz-Dzikru wa ad-du`a` wal ilai bi ar-
ruqa min al-kitab wa as-sunnah. Kami
hanya mengutip dari bagian dzikir. agar
mudah dibawa ketika bepergian.
Sesungguhnya kami hanya mengutip
kalimat dzikir. Untuk pendataan hadits
yang konkret. Kami menyebutkan satu
atau dua sumber biblioteknya dari buku
aslinya. Barangsiapa yang ingin
mengetahui sahabat (yang
meriwayatkan hadits). atau tambahan
masukan dalam pendataan. maka
hendaklah ia membuka kembali buku
aslinya.
20
Kami meminta kepada Allah
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung
dengan Asma`ul husna dan siIat-siIat-
Nya Yang Maha Tinggi. semoga
meniadikan penyusunan buku ini ikhlas
karena-Nya. bermanIa`at untukku pada
waktu hidup maupun sesudah tiada.
BermanIa`at bagi orang yang membaca
atau mencetaknya. dan sebagai sebab
tersebarnya buku ini. Sesungguhnya
Allah Yang Maha Suci lagi Maha
Kuasa untuk melakukannya.
Semoga shalawat dan salam tetap
terlimpahkan kepada Nabi kita
Muhammad . keluarga. sahabat dan
orang-orang yang mengikuti mereka
dengan baik hingga hari Pembalasan.
Sa`id bin Ali bin Wahf
Al- Qahthani
21
KEUTAMAAN BERDZIKIR
Allah berIirman:
'Karena itu. ingatlah kamu kepada-
Ku niscava Aku ingat (pula) kepadamu
(dengan memberikan rahmat dan
pengampunan). Dan bersvukurlah
kepada-Ku. serta iangan ingkar (pada
nikmat-Ku)` (QS. Al Baqarah: 152)
'Hai orang-orang vang beriman
ber-dzikirlah vang banvak kepada Allah
(dengan menvebut nama-Nva)` (QS. Al
Ahzaab: 41)
22
'Laki-laki dan perempuan vang
banvak menvebut (nama) Allah. maka
Allah menvediakan untuk mereka
pengampunan dan pahala vang agung`
(QS. Al Ahzaab: 35).
'Dan sebutlah (nama) Tuhanmu
dalam hatimu dengan merendahkan
diri dan rasa takut (pada siksaan-Nva).
tidak mengeraskan suara. di pagi dan
23
sore hari. Dan ianganlah kamu
termasuk orang-orang vang lalai` (QS.
Al A`raI: 205)
Rasulullah bersabda:
. :t ´_. ´«.., ´,e... v _..:t, ´«.., ´,e.. _.
:`..:t, `¸.:t ´_..
'Perumpamaan orang vang
menvebut (nama) Tuhannva dengan
orang vang tidak menvebut (nama)-
Nva. laksana orang hidup dengan
orang vang mati ¨.
1
Rasulullah iuga bersabda:
. ... ´_ :t . ... : ´,e...´. _...:t «t ÷ ... « , :t . ... :
_.:t : t ´,e.´. ÷ «t . « :`..:t, `¸.:t ´_..
1
. HR. Bukhari dalam Fathul bari: 11/208.
24
'Perumpamaan rumah vang
digunakan untuk zikir kepada Allah
dengan rumah vang tidak digunakan
untuknva. laksana orang hidup dengan
vang mati`.
2
Rasulullah iuga bersabda:
· .s:t..· ,.:. .s´:`.:· v . ... tate,·,
.s: ,.:, ..sst.,. ± t..÷,·, ..ss.:.
¸· ¸. .s: ,.:, ._,.:t, .a.:t _t.:i ¸.
´.,.:÷ .e,´.. t..:s t.´.,.., .´.st..· t.
¸:. t.:ts :.sst..· . ·ts . «t ´,e.
¸:t.s .
'Maukah kamu. aku tuniukkan
perbuatanmu vang terbaik. paling suci
2
. HR. Muslim; 1/539.
2S
disisi raiamu (Allah). dan paling
mengangkat deraiatmu, lebih baik
bagimu dari infaq emas atau perak. dan
lebih baik bagimu dari-pada bertemu
dengan musuhmu. lantas kamu
memenggal lehernva atau mereka
memenggal lehermu?`. Para shahabat
vang hadir berkata. 'Mau wahai
Rasulullah'`. Beliau bersabda. 'Dzikir
kepada Allah vang Maha Tinggi¨.
3
Allah Yang Maha Tinggi
berIirman (Dalam hadits Qudsi):
¸:,e. t.i ´«.. t:·, .¸. _... `¸L ... t:·
.¸...: ¸.÷ ´«.´s,e. «...: ¸.÷ ¸:,e. ¸t÷
. ¸÷ ¸:,e. ¸i, .¬ . ¸÷ ´«´s,e. .¬ ,.:
«....:i ´:....,.s t,....± ¸...:i .,....s ¸i, ..´......
3
. Shahih Tirmidzi: 3/139. Ibnu Maiah: 2/316.
26
¸i, t.t,. t..t. «..:i ´:..,.s t.t,. ¸:i .,.s
«:,,a ´«´:.s· ¸... ¸:ts· ¸i, .
'Aku terserah persangkaan hamba-
Ku. Aku bersamanva (memberi rahmat
dan membelanva) bila dia menvebut
nama-Ku. Bila dia menvebut nama-Ku
dalam dirinva. aku menvebut namanva
pada diri-Ku. Bila dia menvebut nama-
Ku dalam perkumpulan orang banvak.
Aku menvebutnva dalam perkumpulan
vang lebih banvak dari mereka. Bila
dia mendekat kepada-Ku seiengkal
(dengan melakukan amal shaleh atau
berkata baik). maka Aku mendekat
kepadanva sehasta. Bila dia mendekat
kepada-Ku sehasta. maka Aku
mendekat kepadanva sedepa. Bila dia
datang kepada-Ku dengan berialan
2?
(biasa). maka Aku mendatanginva
dengan berialan cepat (lari)¨.
4
¸· ´«..... «t ¸...., ,....´. ¸.... «t ...... ¸....,
·t.s ¬´., . ·¬..vt -.t,.± ¸i «t ·..´., t..
«. ´±..s· .¸.. ¸:,.:i÷ ¸:. .,´.e .s .
·ts . «t ,e. ¸. t.L, æ´:t.: ´·t,. v
'Dari Abdullah bin Busr dia
berkata. Sesungguhnva seorang laki-
laki berkata. 'Wahai Rasulullah'
sesungguhnva svariat Islam telah
banvak aku terima. oleh karena itu. beri
tahulah aku sesuatu hal buat
peganganku`. Beliau bersabda. 'Tidak
henti- hentinva lidahmu basah karena
4
. HR. Bukhari: 8/171 dan Muslim: 4/2061.
laIadz hadits ini dalam shahih Bukhari.
2S
dzikir kepada Allah (lidahmu selalu
mengucapkannva) ¨.
5
.«.... «.. ´«:÷ «t .t:e ¸. t÷,. ·,s ¸.
æ....: ´·.....s· v .t.....:t..· ,....... «.......:t,
)) ..:· (( `±,.. `·v, `±,.. `..:· ¸.s:, `±,.
`±,. `...,
'Barang siapa vang membaca satu
huruf dari Al Quran. akan
mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan
satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh
semisalnva. Aku tidak berkata. Alif
Laaam Miim. satu huruf. Akan tetapi
alif satu huruf. lam satu huruf dan mim
satu huruf `.
6
5
. Shahih Tirmidzi: 3/139 dan shahih Ibnu
Maiah: 2/317.
6
. HR.Tirmidzi 5/458. lihat Shahih Tirmidzi 3/9.
29
·t...s ´«..... «t ¸...., ,.t.... ¸.... «.....´. ¸.... .
´., -,: «t ´·. ·t..÷ «...:t ¸÷ ´¸.:, .
¸t..L´. ¸.:i ·... _.e ,´.... ¸· ...´. .s..·
¸.:st........ ´«........ ¸si.......÷ ¸.........:t ¸......:i ,·
:...., «....Ls v, ...ai ,.... ¸..÷ ¸.,t....e
t.:.÷ . ..´: «t ·.´., t. æ.:. . ·t.s . ¬.÷·
÷ ....:t _i .e´..· ,´... .:.´. ·,.. ,· .
¸.. ´«.: `,..: _.., ,. «t .t:e ¸. ¸.:.·
`-....,·, ..¬..a ¸... ´«...: `,...: `.¬..a, .¸.:st..:
. ¸a.t..· ¸., -.,· ¸. ´«: `,.: _.vt ¸ .
'Dari Uqbah bin Amir berkata.
'Rasulullah keluar. sedangkan kami
berada di serambi masiid (Madinah).
Lalu beliau bersabda. 'Siapakah
30
diantara kamu vang senang berangkat
pagi setiap hari ke Buthan atau Al
Aqiq. lalu kembali dengan membawa
dua unta vang besar punuknva tanpa
mengeriakan dosa dan memutus
silaturrahmi?` kami (vang hadir)
berkata. 'Yaa kami senang va
Rasulullah'`. lalu beliau bersabda.
'Seseorang di antara kamu berangkat
pagi ke mesiid. lalu mengaiar atau
membaca dua avat Al Quran. hal itu
lebih baik baginva daripada dua unta.
Dan (bila mengaiar atau membaca)
tiga (avat) akan lebih baik daripada
memperoleh tiga (unta). Dan (bila
membaca atau mengaiar) empat avat
akan lebih baik baginva daripada
memperoleh empat (unta) dan dari
seluruh bilangan unta`.
7
7
. HR. Muslim: 1/553.
31
Rasulullah bersabda:
:..:te «..÷ «t ,e... ..: t.... ..s ¸.
t...... -.....L.t ¸., ..,s «t ¸. «.:.
«t ¸.... «....:. :...:te «....÷ «t ,e..... ....:
.,s .
'Siapa vang duduk di suatu tempat.
lalu tidak berdzikir kepada Allah di
dalamnva. maka dia akan mendapat
sesuatu vang tidak disenangi dari
Allah. Barang siapa vang berbaring di
suatu tempat. lalai tidak berdzikir
kepada Allah. maka dia akan
mendapatkan sesuatu vang tidak
disenangi dari Allah`.
8
8
. HR. Abu Daud: 4/264. Lihat Shahih Jami`
:5/342
32
.«..÷ «t t,´,e... .: t.:.. `·.s ¸:. t.
.,.s ....:. ¸te vi ..`..: ¸:. t.:.´. .:,
.´.: ,.. .t± ¸i, .´.... .t± ¸t÷ .
'Apabila suatu kaum duduk di
mailis. lantas tidak berdzikir kepada
Allah dan tidak membaca shalawat
kepada Nabi-Nva. niscava mereka
mendapat sesuatu vang tidak disenangi
dari Allah. Apabila Allah berkehendak.
maka Dia akan menviksa mereka, dan
apabila tidak. Allah akan mengampuni
dosa mereka¨.
9
.....:.. ¸...... ¸......´.... ·......s ¸...... t...... v ¸
«.... _... ¸.. t.´.ts vi «.÷ «t ¸,´,e..
9
. Shahih Tirmidzi: 3/140.
33
.,.. .´.: ¸te, ,t..
'Setiap kaum vang berdiri dari
suatu mailis. vang mereka tidak
berdzikir kepada Allah di dalamnva.
maka mereka laksana berdiri dari
bangkai keledai dan mereka akan
menvesal (di hari kiamat) `.
10
1
BACAAN KETIKA BANGUN DARI
TIDUR
· . ..... t.:t..· _..:t «.:: ´...:t t..st.· t..
,.´..:t «.:i,
10
.Riwayat Abu Daud 4/264 dan Ahmad 2/389.
lihat Shahih Jami` 5/176
34
1.'Segala puii bagi Allah Yang
membangunkan kami setelah
ditidurkan-Nva dan kepada-Nva kami
dibangkitkan¨.
11
· . ´«: æ.,.± v ´s.., «t vi «:i v . ´«:
.¸± `_e ¸:. .´a, ´...:t ´«:, æ:´.:t
`,..s . vi «:i v, «:: ´...:t, «t ¸t..´.
«t. vi ..s v, ·.. v, .´,.e· «t, «t
..n.:t `¸:.:t ¸: ,..t `., .
2.'Tiada Tuhan selain Allah. Yang
Maha Esa. tiada sekutu bagi-Nva.
Bagi-Nva keraiaan dan puiian. Dia-lah
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Maha suci Allah. segala puii bagi
11
. HR. Bukhari dalam Fathul Bari: 11/113 dan
Muslim: 4/2083.
3S
Allah. tiada Tuhan selain Allah. Allah
Maha Besar. tiada dava dan kekuatan
kecuali dengan pertolongan Allah vang
Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya
Tuhanku. ampunilah dosaku¨.
12
• . .,, _... ¸÷ ¸:t÷t. _.:t «:: ´...:t
s,e.. ¸: ¸.·, ¸.,´, ¸:.
3.'Segala puii bagi Allah Yang telah
memberikan kesehatan kepada-ku.
mengembalikan ruh dan merestuiku
untuk berdzikir kepada-Nva`.
13
12
. Siapa yang membacanya akan diampuni. iika
dia berdo`a akan dikabulkan. dan iika dia
bangun untuk berwudhu` lalu shalat. maka
shalatnya diterima. Imam Bukhari dalam Fathul
Bari: 3/39 dan lainnya. LaIadz diatas dari Ibnu
Maiah. lihat Shahih Ibnu Maiah: 2/335.
13
. H.R: Tirmidzi: 5/473. lihat Shahih Tirmidzi:
3/144.
36
€ . = ´_| _· _l> .´...´.l¦ ¯¸N¦´.
..l.>¦´. _,l¦ ¸!..l¦´. ·..N _|`.N ...lN¦
¸'¸ _·.I¦ _.`,´.. ´<¦ !..´,· ¦´:.`-·´. _ls´.
¯.±..`.`> _.`,÷±..´. _· _l> .´..´.´.l¦
¯¸N¦´. !´.`.´¸ !. ·1l> ¦..> *L..
i..>¯.. !.1· ´.¦.s ¸!.l¦ ¸'¸ !.`.´¸ i.| .
_>.. ´¸!.l¦ .1· .«..´,>¦ !.´. _..l.Lll .
¸!..¦ ¸'' !.`.¯¸ !..| !.-.. !.:!.`. _:!.`.
...*l _¦ ¦.`..¦´. ¯.>.´,. !..! :· !.`.´¸ ¯,±s!·
3?
!´.l !....: ¯,±é´. !.s !..!:¯.. !.·´..´. ×.
¸¦´,¯.N¦ ¸'¯ !.`.´¸ !..¦´.´. !. !...s´. _ls il.'¸
N´. !.,>´ »¯.. «..´,1l¦ i.| N .l>´ :!-,.¦
¸'' ´.!>.`.!· ¯.±l ¯.±.´¸ _.¦ N ×..¦ _´.-
_..s .>.. . ,´: .¦ _..¦ .>.-. .
-. _·.I!· ¦.`,>!> ¦.`>,>¦´. . ¯.>,..:
¦.:.¦´. _· _l... ¦.l..·´. ¦.l.·´. _´,±´N ¯.·..s
¯..:!:¯.. ¯.±.l>:N´. ·..> _,>´ . !..>´
`,.±.N¦ !.¦´.. . ..s ´<¦ ´<¦´. .:..s `.`>
3S
.¦´..l¦ ¸'' N i.¯,-. ´.l1. _·.I¦ ¦.`,±´ _·
..l.l¦ ¸'' ×... _,l· ¯.. ¯.±.´.!. `..±>
´:.´. :!±.¦ ¸'¯ >.l _·.I¦ ¦¯.1.¦ ¯.±`.´¸ ¯.>
·..> _,>´ . !´,.>´ `,.±.N¦ _·.\.>
!..· N',. . ..s ´<¦ !.´. ..s ´<¦ "¸¯.>
¸¦´,¯.'l ¸'¯ _|´. . _>¦ ...÷l¦ .l
.¡`. ´<!. !.´. _,.¦ ¯.>.l| !.´. _,.¦ ¯..¯.l|
_.-:.> ´< N _.`¸.:· ·..!:. ´<¦ !´... *,l·
i..l`.¦ ¯.±l ¯.>`,>¦ ..s `.±.´¸ ´_| ´<¦
39
×.¸. .!.>l¦ ¸'' !±¯.!.. _·.I¦ ¦.`..¦´.
¦.`¸..¦ ¦.`,.!.´. ¦.L.¦´¸´. ¦.1.¦´. ´<¦ ¯.>l-l
_.>l±. '¸¸ =
4. 'Sesungguhnva dalam penciptaan
langit dan bumi. dan silih bergantinva
malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang vang berakal. (Yaitu)
orang-orang vang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau keadaan
berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi
(serava berkata). 'Ya Tuhan kami.
tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha suci Engkau.
maka peliharalah kami dari siksa
neraka. Ya Tuhan kami. sesungguhnva
barang siapa vang Engkau masukkan
40
ke dalam neraka. maka sungguh telah
Engkau hinakan dia dan tidak ada bagi
orang-orang vang zalim seorang
penolongpun. Ya Tuhan kami.
sesungguhnva kami mendengar seruan
vang menveru kepada iman. (vaitu).
'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu`.
maka kamipun beriman. Ya Tuhan
kami. ampunilah bagi kami dosa-dosa
kami dan hapuskanlah bagi kami
kesalahan-kesalahan kami. dan
wafatkanlah kami beserta orang-orang
vang berbakti. Ya Tuhan kami. berilah
kami apa vang telah Engkau ianiikan
kepada kami dengan perantaraan
rasul-rasul Engkau. Dan ianganlah
Engkau hinakan kami di hari kiamat.
Sesungguhnva Engkau tidak menvalahi
ianii. Maka Tuhan mereka
memperkenankan permohonannva
(dengan berfirman). 'Sesungguhnva
41
Aku tidak menvia-nviakan amal orang
vang beramal di antara kamu. baik
laki- laki atau perempuan. (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari
sebagian vang lain. Maka orang-orang
vang berhiirah. vang diusir dari
kampung halamannva. vang disakiti
pada ialan-Ku. vang berperang dan
vang dibunuh. pastilah akan Aku
hapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan pastilah Aku masukkan mereka ke
dalam svurga vang mengalir sungai-
sungai di bawahnva. Sebagai pahala di
sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nva
pahala vang baik. Janganlah sekali-kali
kamu terpedava oleh kebebasan orang-
orang kafir bergerak di dalam negri.
Itu hanvalah kesenangan sementara.
kemudian tempat tinggal mereka
adalah Jahannam. dan Jahannam itu
adalah tempat tinggal vang seburuk-
42
buruknva. Akan tetapi orang-orang
vang bertakwa kepada Tuhannva. bagi
mereka surga vang mengalir sungai-
sungai di dalamnva. sedang mereka
kekal di dalamnva sebagai tempat
tinggal (anugerah) dari sisi Allah dan
apa vang di sisi Allah adalah lebih baik
bagi orang-orang vang berbakti. Dan
sesungguhnva di antara ahli kitab ada
orang vang beriman kepada Allah dan
kepada apa vang diturunkan kepada
kamu dan vang diturunkan kepada
mereka sedang mereka berendah hati
kepada Allah dan mereka tidak
menukarkan avat-avat Allah dengan
harga vang sedikit. Mereka
memperoleh pahala di sisi Tuhan-nva.
Sesungguhnva Allah amat cepat
perhitungan-Nva. Hai orang-orang
vang beriman. bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
43
bersiap siaga (diperbatasan negrimu)
dan bertakwalah kepada Allah supava
kamu beruntung ¨.
14
2
DO`A KETIKA MENGENAKAN
PAKAIAN
• ‚ :t t.a ¸:t.e _.:t «:: ´...
) ...:t ( v, ¸`.. ·.. ,.. ¸. «..s,,,
.s . .
5. 'Segala puii bagi Allah Yang
telah memberikan pakaian ini kepadaku
sebagai rezeki dari-pada-Nva tanpa
14
. Ayat dari surah Ali Imran: 190-200. shahih
Bukhari dalam Fathul Bari 8/237. Muslim
1/530.
44
dava dan kekuatan dari-ku.¨
15
3
DO`A KETIKA MENGENAKAN
PAKAIAN BARU
ƒ ‚ t : : ´. . .«..s..e ::· ´...:t æ:
´..´.·, .´«: -.´„ t. ,.:, s,.: ¸. æ:i.·
¸. æ. ´«: -.´„ t. `,±, s`,± .
6.'Ya Allah. hanva milik-Mu segala
puii. Engkaulah vang memberi pakaian
ini kepadaku. Aku mohon kepada-Mu
untuk memperoleh kebaikannva dan
kebaikan vang ia diciptakan karenanva.
Aku berlindung kepada-Mu dari
15
. HR. seluruh penyusun kitab sunan. kecuali
Nasa`i. lihat; Irwaa`ul ghalil: 4/47.
4S
keiahatannva dan keiahatan vang ia
diciptakan karena-nva¨.
16
4
DO`A BAGI ORANG YANG
MENGENAKAN PAKAIAN BARU
… ‚ .´s ¸:t.s «t ´.::´., ¸: .
7.¨Kenakanlah sampai lusuh.
semoga Allah ta´ala memberikan
gantinva kepadamu.
17
† ‚ :t . ¸ . :´., .t‡.... ˆ., .t‡...
t‡...± .
16
. HR. Abu Dawud. At-Tirmidzi. Al-Baghawi dan
lihat Mukhtashar Syamaailit Tirmidzi. oleh Al-
Albani. hal: 47.
17
. HR. Abu Daud 4/41 dan lihat pula Shahih
Abi Dawud. 2/760.
46
8.'Berpakaianlah vang baru.
hiduplah dengan terpuii dan matilah
dalam keadaan svahid¨.
18
5
BACAAN KETIKA
MELETAKKAN PAKAIAN
‰ ‚ . . . «t .
9.¨Dengan nama Allah (aku
meletakkan baiu)¨.
19
18
. HR. Ibnu Maiah: 2/1178. Al-Baghawi: 12/41
dan lihat Shahih Ibnu Maiah: 2/275.
19
. HR. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain.
Lihat Irwa`ul Ghalil. 49 dan Shahihul Jami`:
3/203.
4?
6
DO`A MASUK WC
·Š ‚ ) .. . «t ( ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.::t
±.t.::t, ±´.´::t .
10.'Dengan nama Allah. Ya Allah.
sesungguhnva aku berlindung kepada-
Mu dari godaan setan laki-laki dan
perempuan¨.
20
7
DO`A KELUAR DARI W.C
·· ‚ .. æ:t, .
11.'Aku minta ampun kepada-
20
. HR. Al-Bukhari: 1/45 dan Muslim: 1/283.
Sedang tambahan bismillah pada permulaan
hadits. menurut riwayat Said bin Manshur.
Lihat Fathul Baari: 1/244.
4S
Mu¨.
21
8
BACAAN SEBELUM WUDHU`
·· ‚ .. . «t .
12.'Dengan nama Allah (aku
berwudhu)¨.
22
9
BACAAN SETELAH WUDHU`
·• ‚ · ± v ´s.., «t vi «.:i v ¸· ´..
.±·, ´«: æ.,± · ´. ´s´... t‡...´. ¸
.´.,, : ´« .
21
. HR. Abu Dawud. Ibnu Maiah dan Ahmad.
Lihat Irwa`ul Ghalil 1/122.
22
HR. Abu Dawud. Ibnu Maiah dan Ahmad.
Lihat Irwa`ul Ghalil 1/122.
49
13.'Aku bersaksi. bahwa tiada
Tuhan vang haq kecuali Allah. Yang
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nva.
Aku bersaksi. bahwa Muhammad
adalah hamba dan utusan-Nva`.
23
·€ ‚ :t : ¸. ¸.:..t .´. :t ¸..t.:
, .t ¸. ¸.:. t ´.: ¸.,`.L: .
14.'Ya Allah. iadikanlah aku
termasuk orang-orang vang bertaubat
dan iadikanlah aku termasuk orang-
orang (vang senang) bersuci¨.
24
·• ‚ .´. :t. æ ±· .‹...., .´.::t . ´. ¸·
æ.:i ´..´s·, ‹´,..:.· .::· vi «.:i v .
23
. HR. Muslim: 1/209.
24
. HR. At-Tirmidzi: 1/78. dan lihat Shahih At-
Tirmidzi: 1/18.
S0
15.'Maha Suci Engkau. va Allah.
aku memuii kepada-Mu. Aku bersaksi.
bahwa tiada Tuhan vang haq di sembah
selain Engkau. aku minta ampun dan
bertaubat kepada-Mu¨.
25
10
BACAAN KETIKA KELUAR
RUMAH
·ƒ ‚ .. v, .«t ¸:. ´::e.s .«t .
i ..s v, ·.. v «t. .
16.'Dengan nama Allah (aku
keluar). Aku bertawakkal kepada-Nva.
dan tiada dava dan kekuatan kecuali
25
. HR. An-Nasa`i dalam Amalul Yaumi wal
Lailah. halaman; 173 dan lihat Irwa`ul
Ghalil: 1/135 dan 2/94.
S1
karena pertolongan Allah¨.
26
·… ‚ :t : æ. ´..´.· ¸`:i .´. · ,· ._.· ¸
.· · ..:L· ,· .·,· ,· .·,· ,· ._ , ,· ..:L·
· ._..· ¸:. _..´. , .
17.'Ya Allah. sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu. iangan sampai
aku sesat atau disesatkan (setan atau
orang vang berwatak setan). berbuat
kesalahan atau disalahi. menganiava
atau dianiava (orang). dan berbuat
bodoh atau dibodohi¨.
27
26
. HR. Abu Dawud: 4/325. At-Tirmidzi: 5/490.
dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/151.
27
. HR. Seluruh penyusun kitab Sunan. dan lihat
Shahih At-Tirmidzi: 3/152 dan Shahih Ibnu
Maiah: 2/336.
S2
11
BACAAN APABILA MASUK
RUMAH
·† ‚ .. «t ..., .t..:, «t . : .t..,
.`., ¸:., t .t.:e.s «:a· ¸:. .:.´.: .´a .
18.'Dengan nama Allah. kami
masuk (ke rumah). dengan nama Allah.
kami keluar (darinva) dan kepada
Tuhan kami. kami bertawakkal`.
Kemudian mengucapkan salam kepada
keluarga-nva.
28
28
. HR. Abu Dawud: 4/325. dan Al-Allamah
Ibnu Baaz berpendapat. isnad hadits tersebut
hasan dalam TuhIatul Akhyar. no. 28. Dalam
Kitab Shahih: 'Apabila seseorang masuk
rumahnya. lalu berdzikir kepada Allah ketika
masuk rumah dan makan. syaitan berkata
(kepada teman-temannya). "Tiada tempat
S3
12
DO`A PERGI KE MASJID
·‰ ‚ :t : .t .´. ¸÷, .t‡,.´: ¸.:s ¸÷ _.
_,.. ¸÷, .t‡,.´: ¸... ¸÷, .t‡,.´: ¸:t.:
÷ ¸., .t‡,.´: . s ¸ s ¸., .t‡,.´: ¸:. ¸., .t‡,.´:
... . ¸.t.· ¸., .t‡,.´: ¸:t.± ¸., .t‡,.´: ¸
‡,.´: ¸.:: ¸., .t‡,.´: t ¸..: ¸÷ _..t, .
.t‡,.´: ¸: .n., .t‡,.´: ¸: .n.·, .t‡,.´:
..t, : _ .t, .t‡,.´: ¸ . : . ::t .t‡,.´: ¸ .´.
· t, .t‡,.´: ¸.L. . . ¸÷, .t‡,.´: ¸... ¸÷ _
.± ¸÷, .t‡,.´: ¸.. ¸÷, .t‡,.´: ¸..: , _
tinggal dan makanan bagi kalian (malam
ini)`.¨ Muslim. no. 2018.
S4
t‡,.´: _,.. ¸÷, .t‡,.´: ) . t‡,.´: ¸: _..t .´.::t
_,.s ¸÷ . ´:, ‡,. ¸.tn. ¸÷ t ( ) ,, ¸:.
, .t‡,.´: :., ¸ ¸:.,, .t‡,.´: ´: . t‡, ) ( t‡,.´: ¸: .a,
,.´: ¸:. .(
19.'Ya Allah ciptakanlah cahava di
hatiku. cahava di lidahku. cahava di
pendengaranku. cahava di penglihatan-
ku. cahava dari atasku. cahava dari
bawahku. cahava di sebelah kananku.
cahava di sebelah kiriku. cahava dari
depanku. dan cahava dari belakangku.
Ciptakanlah cahava dalam diriku.
perbesarlah cahava untukku.
agungkanlah cahava untukku. berilah
cahava untuk-ku. dan iadikanlah aku
sebagai cahava. Ya Allah. berilah
cahava kepadaku. ciptakan cahava
pada urat sarafku. cahava dalam
SS
dagingku. cahava dalam darahku.
cahava di rambutku. dan cahava di
kulitku`
29
[Ya Allah. ciptakan-lah
cahava untukku dalam kuburku . dan
cahava dalam tulangku`]
30
.
['Tambahkanlah cahava untukku.
tambahkanlah cahava untukku.
tambahkanlah cahava untukku`]
31
.
['dan karuniakanlah bagiku cahava di
atas cahava`|
32
29
. Hal ini semuanya disebutkan dalam Bukhari:
11/116 no.6316. dan Muslim: 1/526. 529. 530.
no. 763.
30
. HR. At-Tirmidzi no.3419. 5/483.
31
. HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-MuIrad. no.
695. hal.258. Al-Albani menyatakan isnadnya
shahih. dalam Shahih Al-Adab Al-MuIrad. no.
536.
32
. Disebutkan Ibnu Haiar dalam Fathul Bari.
dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abi
Ashim dalam kitab Ad-Du`a. Lihat Fathul
Bari: 11/118. Katanya: 'Dari berbagai macam
S6
13
DO`A MASUK MASJID
·Š ‚ ´.· ...,s:t «...., ...n.:t «t. ´..
..,:t ¸tL..:t ¸. .....:t «:tL:´., . .
) . , .«t .. .¬.:t ) ( .:t, ¬ ·.´., ¸:. ´·
«t ( æ:.., .t..· ¸: Œ:÷t .´.::t .
20.'Aku berlindung kepada Allah
Yang Maha Agung. dengan waiah-Nva
Yang Mulia dan kekuasaan-Nva vang
abadi. dari setan vang terkutuk.
33
Dengan nama Allah dan semoga
shalawat
34
dan salam tercurahkan
riwayat. maka terkumpullah sebanyak dua
puluh lima pekerti¨.
33
. HR. Abu Dawud. lihat Shahih Al-Jami`
no.4591
34
. HR. Ibnu As-Sunni no.88. dinyatakan Al -
Albani 'hasan¨.
S?
kepada Rasulullah
35
Ya Allah. bukalah
pintu-pintu rahmat-Mu untukku.¨
36
14
DO`A KELUAR DARI MASJID
·· ‚ .. .:t, «t . ´·¬.:t, .¬ . ¸:
.æ:.÷ ¸. æ:i.· ¸`:i .´.::t .«t ·.´.,
.´.::t ...,:t ¸tL..:t ¸. ¸....t .
21.'Dengan nama Allah. semoga
shalawat dan salam terlimpahkan
kepada Rasulullah. Ya Allah.
sesungguhnva aku minta kepada-Mu
35
. HR. Abu Dawud. lihat Shahih Al-Jami`
1/528.
36
. HR. Muslim: 1/494. Dalam Sunan Ibnu
Maiah. dari hadits Fathimah 'Allahummagh Iir
li dzunubi waItahli abwaba rahmatik¨. Al-
Albani menshahihkannya karena beberapa
syahid. Lihat Shahih Ibnu Maiah 1/128-129.
SS
dari karunia-Mu. Ya Allah. peliharalah
aku dari godaan setan vang terkutuk¨.
37
15
BACAAN KETIKA
MENDENGARKAN ADZAN
·· ‚ ¸..÷ vi ´¸`.•..´.:t ´·..... t... _.... ´·.....
) Ž¬....:t ¸...:. ¸.... , .¬....:t ¸...:. ¸.... (
t.´.:..´.÷ . v . i ..s v, ·. v «t.
22. 'Seseorang vang mendengarkan
adzan. hendaklah mengucapkan
sebagaimana vang diucapkan oleh
muadzin. kecuali dalam kalimat. Havva
alash shalaah dan Havva alal falaah.
Maka mengucapkan. 'Laa haula wala
37
. Tambahan: Allaahumma`shimni minasy syai-
thaanir raiim. adalah riwayat Ibnu Maiah.
Lihat Shahih Ibnu Maiah: 129.
S9
quwwata Illa billah.
38
·• ‚
))
, · : ¸· ´..±· t v ´s.., «t vi «.:i
v ´s´... t‡...´. ¸· ´..±·, ´«: æ.,±
.v.´., ...´.., .t•., «t. ´:.., .´«:.´.,,
t‡... ·¬.vt.,
((
23.'Aku bersaksi. bahwa tiada
Tuhan vang haq selain Allah. Yang
Maha Esa. tidak ada sekutu bagi-Nva
dan sesungguhnva Muhammad adalah
hamba dan utusan-Nva. Aku rela Allah
sebagai Tuhanku. Muhammad sebagai
Rasul dan Islam sebagai agama (vang
benar).
39
(Dibaca setelah muadzin
38
. HR. Bukhari: 1/152. Muslim: 1/288.
39
. HR. Bukhari: 1/152 dan Muslim: 1/288.
60
membaca syahadat).
40
24. Membaca shalawat atas Nabi
sesudah adzan.
41
·• ‚ t :: a ., .´. .«.t::t ....:t s.
...:t t‡...´. .· .«..t.:t .¬.:t, : «
_.:t t‡..´... t‡.t.. ´«...t, .«:...:t,
.´«s.., ) .t...:t ´.::´s v æ:i ( .
25.'Ya Allah. Tuhan Pemilik
panggilan vang sempurna (adzan) ini
dan shalat (waiib) vang didirikan.
Berilah Al-Wasilah (deraiat di Surga.
vang tidak akan diberikan selain
kepada Nabi ) dan fadhilah kepada
Muhammad. Dan bangkitkanlah beliau
40
. HR. Ibnu Khuzaimah: 1/220.
41
. HR. Muslim: 1/288.
61
sehingga bisa menempati maqam
terpuii vang telah Engkau ianiikan.
Sesungguhnva Engkau tidak menvalahi
ianii¨.
42
26. Berdo`a untuk diri sendiri antara
adzan dan iqamah. sebab do` pada
waktu itu dikabulkan.
43
16
DO`A ISTIFTAH
·… ‚ :t : _t.tL: ¸.., ¸... ..t. .´.
.´.::t ..,..:t, _,..:t ¸.. ...t. t.e
42
. HR. Bukhari: 1/152. Untuk kalimat: Innaka
laatukhliIul mii`aad`. menurut riwayat
Baihaqi: 1/410. Al-Allamah Abdul Aziz bin
Baaz berpendapat. isnad hadits tersebut hasan
dalam TuhIatul Akhyar. hal. 38.
43
. HR. At-Tirmidzi. Abu Dawud dan Ahmad.
Lihat Irwa`ul Ghalil: 1/262.
62
¸. ¸..: : L ´...:t ¸..´. t.e ._t.t
´•..‘t . .:t ¸ : ¸ ¸. ¸.:..t .´. ::t .
.t.:t, ’:.:t. _t.tL: , .,.:t .
27. 'Ya Allah. iauhkan antara aku
dan kesalahan-kesalahanku.
sebagaimana Engkau meniauhkan
antara timur dan barat. Ya Allah.
bersihkanlah aku dan kesalahan-
kesalahanku. sebagaimana baiu putih
dibersihkan dari kotoran. Ya Allah.
cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku
dengan. es. air dan saliu¨.
44
·† ‚ .´. , .´.::t æ:t. .. ‹,t.s, .‹..
:t.s, .æ´..t . ¸ ‹´,.. «.:i v, .‹. .
28. Maha Suci Engkau va Allah. aku
44
. HR. Bukhari:1/181 dan Muslim: 1/419.
63
memuii-Mu. Maha Berkah akan nama-
Mu. Maha Tinggi kekavaan dan
kebesaran-Mu. tiada Ilah vang berhak
disembah selain Engkau.
45
·‰ ‚ ., .t,t..:t ,L÷ _.:: ¸.., ´:.
¸i .¸.e,.´.:t ¸. t:· t., t.... “,‘t,
`., «:: ¸st.., ._t..., .¸s´.´:, .¸s¬„
:t t. : v .¸.. · æ:.., ´«: æ.,± . ·, ´., : t
¸..:.´.:t ¸. . «.:i v æ:.:t ::· .´.::t
::· vi . ¸..: ´:.:L .‹´... t:·, ¸`., ::·
t‡.... ¸..´:´. ¸:,..t÷ ¸.:.. ´:÷,:.t,
i : ´« v ´,... ::· vi ..´:.:t . , t a ¸:.
45
. HR. Empat penyusun kitab Sunan. dan lihat
Shahih At-Tirmidzi: 1/77 dan Shahih Ibnu
Maiah: 1/135.
64
‘ . vi t....‘ _... v _¬:‘t ¸.
¸`.. ´±,.. v .t.:`.. ¸`.. ±,„t, .::·
´,.::t, .æ...., æ..: .::· vi t.:`..
, .æ.... ´«:e t .: , i ¸.: æ. t:· .æ.:
:i, æ. . s :e,t. , ‹´,..:.· .:.:t.s
æ.:i ´..´s·, .
29.'Aku menghadap kepada Tuhan
Pencipta langit dan bumi. dengan
memegang agama vang lurus dan aku
tidak tergolong orang-orang vang
musvrik. Sesungguhnva shalat. ibadah
dan hidup serta matiku adalah untuk
Allah. Tuhan seru sekalian alam. tiada
sekutu bagi-Nva. dan karena itu. aku
diperintah dan aku termasuk orang-
orang muslim. Ya Allah. Engkau adalah
6S
Raia. tiada Tuhan (vang berhak
disembah) kecuali Engkau. engkau
Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu.
Aku menganiava diriku. aku mengakui
dosaku (vang telah kulakukan). Oleh
karena itu. ampunilah seluruh dosaku.
sesungguhnva tidak akan ada vang
mengampuni dosa-dosa. kecuali
Engkau. Tuniukkan aku pada akhlak
vang terbaik. tidak akan menuniukkan
kepadanva kecuali Engkau. Hindarkan
aku dari akhlak vang iahat. tidak akan
ada vang bisa meniauhkan aku
daripadanva. kecuali Engkau. Aku
penuhi panggilan-Mu dengan
kegembiraan. seluruh kebaikan di
kedua tangan-Mu. keielekan tidak
dinisbahkan kepada-Mu. Aku hidup
dengan pertolongan dan rahmat-Mu.
dan kepada-Mu (aku kembali). Maha
Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku
66
minta ampun dan bertaubat kepada-
Mu`.
46
•Š ‚ :t : .., ._..t,.. ., .´. s .t ._.
t..:t ,Lt÷ _.÷t,.i, .t, .:t. .“,‘t,
‹.t.. ¸.. ´.s.s ::· ...t..:t, ...:t
¸..:::. «.÷ t.´:te t..÷ . t.: ¸:.at
.:t ¸. «.÷ .:´::t `¸ ¸. _..s æ:.t.
¸:i ´.t.s „ , t ...:.´. ” .
30.'Ya Allah. Tuhan Jibrail. Mikail
dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan
bumi. Wahai Tuhan vang mengetahui
vang ghaib dan nvata. Engkau vang
meniatuhkan hukum (untuk
memutuskan) apa vang mereka (orang-
46
. HR. Muslim: 1/534.
6?
orang Nasrani dan Yahudi)
perselisihkan. Tuniukkanlah aku pada
kebenaran apa vang dipertentangkan
dengan seizin dari-Mu. Sesungguhnva
Engkau menuniukkan pada ialan vang
lurus bagi orang vang Engkau
kehendaki`.
47
•· ‚
))
t « ‡,..e ´,.e· «t .t ´,.e·
e . . ‡, «:: ´...:t, .t‡,..e ´,.e· «t .t
«:: ´...:t, .t‡,..e «:: ´...:t, .t‡,..e
¬.„·, .,s´. «t ¸t..´., .t‡,..e
((
¬a a t
))
· ´. . .:, «:.: ¸. .¸tL..:t ¸. «t. ´. . «
, s,.a
((
.
47
. HR. Muslim: 1/534.
6S
31.'Allah Maha Besar. Allah Maha
Besar. Allah Maha Besar. Segala puii
bagi Allah dengan puiian vang banvak.
segala puii bagi Allah dengan puiian
vang banvak. segala puii bagi Allah
dengan puiian vang banvak. Maha Suci
Allah di waktu pagi dan sore`.
(Diucapkan tiga kali). 'Aku berlindung
kepada Allah dari tiupan. bisikan dan
godaan setan¨.
48
•· ‚ ¸..:t ¸te _.::t ¸. ·ts t.i
·ts ´...:. . :t : t æ: .´. : . . ´,.´: ::· ´.
, .¸..÷ ¸., “,‘t, .t,t..:t æ:
., “,‘t, .t,t..:t ´.`.s ::· ´...:t ¸
48
. HR. Abu Dawud 1/203. Ibnu Maiah 1/265
dan Ahmad 4/85. Muslim iuga meriwayatkan
hadits semakna dari Ibnu Umar. dan di
dalamnya terdapat kisah 1/420.
69
.t,t..:t ., ::· ´...:t æ:, .¸..÷
¸..÷ ¸., “,‘t, . æ: ´...:t æ:,
,t..:t æ:´. .t , t ¸..÷ ¸., “,‘ . æ:,
.:t æ:. ::· ´...:t “,‘t, .t,t. .
´...:t æ:, . .¸.:t ::· , .¸.:t ‹´..,
´«..:t, .¸.:t ‹´•t.:, .¸.:t æ:.s,
, .–¸. ¸....:t, .–¸. ´,t.:t, .–¸. .´. . `.
–¸. –¸. «.t.:t, . . .´:.:.· æ: .´.::t
, æ.:i, .´:..· æ., .´::e.s æ.:.
.´:.:· ´:.et. æ.:i, .´:.„t: æ., .
´.,,.· t., .´.,:· t., ´:..s t. ¸: ,..t÷
´:.:.· t., . ::· t : .´. v .´,`:•´.:t ::·, ´·`.
?0
::· vi «.:i . ::· ::· vi «.:i v ¸..:i .
32. Apabila Nabi shalat tahaiud
di waktu malam. beliau membaca. 'Ya.
Allah' Bagi-Mu segala puii. Engkau
cahava langit dan bumi serta seisinva.
Bagi-Mu segala puii. Engkau vang
mengurusi langit dan bumi serta
seisinva. Bagi-Mu segala puii. Engkau
Tuhan vang menguasai langit dan bumi
serta seisinva. Bagi-Mu segala puii dan
bagi-Mu keraiaan langit dan bumi serta
seisi-nva. Bagi-Mu segala puii. Engkau
benar. ianii-Mu benar. firman-Mu
benar. bertemu dengan-Mu benar.
Surga adalah benar (ada). Neraka
adalah benar (ada). (terutusnva) para
nabi adalah benar. (terutusnva)
Muhammad adalah benar (dari-Mu).
peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya
Allah. kepada-Mu aku pasrah. kepada-
?1
Mu aku bertawakal. kepada-Mu aku
beriman. kepada-Mu aku kembali
(bertaubat). dengan pertolongan-Mu
aku berdebat (kepada orang-orang
kafir). kepada-Mu (dan dengan aiaran-
Mu) aku meniatuhkan hukum. Oleh
karena itu. ampunilah dosaku vang
telah lalu dan vang akan datang.
Engkaulah vang mendahulukan dan
mengakhirkan. tiada Tuhan vang hak
disembah kecuali Engkau. Engkau
adalah Tuhanku. tidak ada Tuhan vang
hak disembah kecuali Engkau`.
49
49
. HR. Al-Bukhari dalam Fathul Bari 3/3.
11/116. 13/371. 423. 465 dan Muslim
meriwayatkannya dengan ringkas 1/532.
?2
17
DO`A RUKU`
•• ‚ )) .´. ..n.:t ¸`., ¸t. (( • — .
33.'Maha Suci Tuhanku vang Maha
Agung`.(Dibaca tiga kali).
50
•€ ‚ ´. . . t ‹...., t.., .´.::t æ:
.t .´.::t ¸: ,. .
34.'Maha Suci Engkau. va Allah'
Tuhan-ku. dan dengan puiianku pada-
Mu. Ya Allah' Ampuni-lah dosaku.¨
51
•• ‚ .´. ,:t, «s.¬.:t ., .`˜,.s `Ž. Ž, .
35. 'Engkau. Tuhan Yang Maha Suci
50
. HR. Penyusun kitab Sunan dan Imam
Ahmad. lihat Shahih At-Tirmidzi:1/83.
51
. HR. Bukhari: 1/99 dan Muslim: 1/350.
?3
(dari kekurangan dan hal vang tidak
lavak bagi kebesaran-Mu). Maha
Agung. Tuhan para malaikat dan
Jibril.¨
52
•ƒ ‚ t :: · æ., .´:.e, æ: .´. .´:..
-.: .´:.:.· æ:, : æ . . _,.., ¸.
«. _.:.t t., ¸..., ¸.n., ¸`:´.,
¸..s .
36.'Ya Allah. untuk-Mu aku ruku.
Kepada-Mu aku beriman. kepada-Mu
aku pasrah. Pendengaranku.
penglihatanku. otak-ku. tulangku.
svarafku dan apa vang berdiri di atas
dua tapak kakiku. telah tunduk dengan
52
. HR. Muslim: 1/353 dan Abu Dawud: 1/230.
?4
khusvuk kepada-Mu.¨
53
•… ‚ .´. ..s:it, .,´,..:t _. ¸t.
n.:t, .t.,.s:t, . « .
37. ™Maha Suci (Allah) Yang memiliki
Keperkasaan. Keraiaan. Kebesaran dan
Keagungan.
54
18
DO`A BANGUN DARI RUKU`
•† ‚ .. ´s... ¸.: «t - .
38.'Semoga Allah mendengar puiian
53
. HR. Muslim: 1/534. dan empat imam hadits.
kecuali Ibnu Maiah.
54
. HR. Abu Dawud: 1/230. An-Nasai dan
Ahmad. Dan sanadnya hasan.
?S
orang vang memuii-Nva.¨
55
•‰ ‚ ., ..e t‡... .´...:t æ:, t. t‡,
«.÷ te,t.´. t‡.`.L .
39. 'Wahai Tuhan kami. bagi-Mu
segala puii. aku memuii-Mu dengan
puiian vang banvak. vang baik dan penuh
dengan berkah.¨
56
€Š ‚ . _ . t., “,‘t ._., .t,t..:t
´... .¸± ¸. ::± t. ._., .t.´.... . _a·
t.:e, .´...:t ·ts t. ¸.· ....:t, .t..:t
`... æ: . ::t v, .:.L.· t.: -:t. v .´.
´. . . t.: ¸L .. , .: v . æ.. `..:t t. ´-..
55
. HR. Bukhari dalam Fathul Bari: 2/282.
56
. HR. Bukhari dalam Fathul Bari: 2/284.
?6
..:t .
40. "(Aku memuii-Mu dengan) puiian
sepenuh langit dan sepenuh bumi.
sepenuh apa vang di antara keduanva.
sepenuh apa vang Engkau kehendaki
setelah itu. Wahai Tuhan vang lavak
dipuii dan diagungkan. Yang paling
berhak dikatakan oleh seorang hamba
dan kami seluruhnva adalah hamba-Mu.
Ya Allah tidak ada vang dapat
menghalangi apa vang Engkau berikan
dan tidak ada pula vang dapat memberi
apa vang Engkau halangi. tidak
bermanfaat kekavaan bagi orang vang
memilikinva (kecuali iman dan amal
shalihnva). hanva dari-Mu kekavaan
itu¨.
57
57
. HR. Muslim: 1/346.
??
19
DO`A SUJUD
€· ‚ .´. ¸:.‘t ¸`., ¸t. ) . • — (
41.'Maha Suci Tuhanku. Yang Maha
Tinggi (dari segala kekurangan dan hal
vang tidak lavak). Dibaca tiga kali`
58
€· ‚ .´. ‹...., t.., .´.::t æ:t.
¸: ,..t .´.::t .
42.'Maha Suci Engkau. Ya Allah.
Tuhan kami. aku memuii-Mu. Ya Allah.
ampunilah dosaku.¨
59
58
. HR. Para penyusun kitab Sunan dan Imam
Ahmad. Lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/83.
59
. HR. Bukhari dan Muslim. lihat Bab Do`a
Ruku`.
?S
€• ‚ .´. Ž,,:t, «s.¬.:t ., `˜,.s `Ž. .
43.'Engkau Tuhan Yang Maha Suci.
Maha Agung. Tuhan para malaikat dan
Jibril.¨
60
€€ ‚ :t : æ: .´. . ..· æ., ´... .´:
.· æ:, : . ´: . . ´«.:: _.:: ¸.., ..
«t ‹,t.s .´s,.., ´«... ¸±, ´s,.„,
¸..:t::t ´¸..· .
44. "Ya Allah. untuk-Mulah aku
bersuiud. kepada-Mulah aku beriman.
kepada-Mu aku menverahkan diri.
waiahku bersuiud kepada Tuhan Yang
menciptakannva. Yang membentuk
rupanva. Yang membelah (memberikan)
pendengarannva. penglihatannva. Maha
60
. HR. Muslim: 1/533. lihat no. 35.
?9
Suci Allah sebaik-baik Pencipta¨.
61
€• ‚ .´. .:t _. ¸t. . ´, , ., t .s:i .
, .,.s:t .t «.n.:t, .
45.`Maha Suci Tuhan Yang memiliki
Keperkasaan. Keraiaan. Kebesaran dan
Keagungan¨.
62
€ƒ ‚ :t : .´«:e ¸.:. ¸: ,..t .´. . s ´«
´s,., ´«:.:¬., ´s,:·, ´«:,·, .´«:., .
46. 'Ya Allah. ampunilah seluruh
dosa-ku vang kecil dan besar. vang telah
lewat dan vang akan datang. vang
61
. HR. Muslim: 1/534. begitu iuga imam
hadits yang lain.
62
. HR. Abu Dawud: 1/230. An-Nasai dan
Ahmad. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani
dalam Shahih Abi Dawud: 1/166.
S0
kulakukan dengan terang-terangan dan
vang tersembunvi.¨
63
€… ‚ :t : ¸. ‹t.,. ´..´.· ¸`:i .´.
.æ:...´. ¸. æst÷t.´.., .æL:.
æ.:. ‡.t.a ¸..· v .æ.. æ. ´..´.·,
æ..: ¸:. :..a· t.e ::· .
47. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dengan
keridhaan-Mu (agar selamat) dari
kebencian-Mu. dan dengan keselamatan-
Mu (agar terhindar) dari siksaan-Mu.
Aku tidak membatasi puiian kepada-Mu.
Engkau (dengan kebesaran dan
keagungan-Mu) adalah sebagai-mana
63
. HR. Muslim: 1/350.
S1
puiian-Mu kepada diri-Mu.¨
64
20
DO`A DUDUK ANTARA DUA
SUJUD
€† ‚ `., ¸: ,..t `., ¸: ,..t .
48.'Wahai Tuhanku. ampunilah
dosaku. wahai Tuhanku. ampunilah
dosaku.¨
65
€‰ ‚ :t : ¸:.at, ¸...,t, ¸: ,..t .´.
´..t, :, ¸..÷,t, ¸.s´,,t, ¸.÷t., ¸ .
49. 'Ya Allah. ampunilah dosaku.
berilah rahmat kepadaku. tuniukilah aku
(ke ialan vang benar). cukupkanlah aku.
64
. HR. Muslim: 1/532.
65
. HR. Abu Dawud: 1/231. lihat Shahih Ibnu
Maiah: 1/148.
S2
selamatkan aku (tubuh sehat dan
keluarga terhindar dari musibah).
berilah aku rezki (vang halal) dan
angkatlah deraiatku.¨
66
21
DO`A SUJUD TILAWAH
•Š ‚ .. :: ¸.., . . _ :: ´s,.„, ´«.
´s,.., ´«... ¸±, . ‹,t.:÷ «t .· ´¸.
¸..:t::t .
50.`Bersuiud waiahku kepada Tuhan
vang menciptakannva. vang membelah
pendengaran dan penglihatannva dengan
Dava dan Kekuatan-Nva. Maha Suci
66
. HR. Ashhabus Sunan. kecuali An-Nasai.
Lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/90 dan Shahih
Ibnu Maiah: 1/148.
S3
Allah sebaik-baik Pencipta`.
67
•· ‚ :t : .. ¸: .´:et .´. t ‹... · . .t‡,
.t‡,,, t.. ¸`.. -., , t.:..t ¸: ‹...
¸. t.::..s t.e ¸`.. t.:..s, .t‡,:´.
.´,t. ‹... .
51. "Ya Allah. tulislah untukku
dengan suiudku pahala di sisi-Mu dan
ampunilah dengannva akan dosaku. serta
iadikanlah simpanan untukku di sisi-Mu
dan terimalah suiudku sebagaimana
Engkau telah menerimanva dari hamba-
67
. HR. At-Tirmidzi: 2/474. Ahmad: 6/30 dan
Al-Hakim. Menurut Al-Hakim. hadits
tersebut shahih. Imam Adz-Dzahabi
menyetuiuinya 1/220. Sedang tambahannya:
Fatabaarakallahu menurut riwayat Adz-
Dzahabi sendiri.
S4
Mu Dawud¨.
68
22
TASYAHUD
•· ‚ ::t , ´.t.:.:t, .«:: ´.t.. :t .´.t.`.L
:. ´·¬.:t . · æ «t «..,, ¸..:t t..
«t .t.. ¸:., t..:. ´·¬.:t .´«´ste,.,
¸..:t.:t . v ¸· ´..±· i : ´..±·, «t vi «.
. t‡...´. ¸· . ´. ´s ´«:.´.,, .
52. 'Segala penghormatan hanva
milik Allah. iuga segala pengagungan
dan kebaikan. Semoga keseiahteraan
terlimpahkan kepadamu. wahai Nabi.
68
. HR. At-Tirmidzi: 2/473. dan Al-Hakim.
Menurut Al-Hakim. hadits tersebut shahih.
Dan Adz-Dzahabi menyetuiuinya: 1/219.
SS
begitu iuga rahmat dan berkah-Nva.
Keseiahteraan semoga terlimpahkan
kepada kita dan hamba-hamba Allah
vang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada
Tuhan vang hak disembah selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah hamba dan utusan-Nva.¨
69
23
MEMBACA SHALAWAT NABI
SETELAH TASYAHUD
•• ‚ :t : ·· ¸:., ...´. ¸:. `_„ .´.
..´. . ·· ¸:., ..at,.i ¸:. :.:„ t.e
at,.i . . ‹,t. .´.::t .`.... `.... æ:i
69
. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 1/13 dan
Imam Muslim: 1/301.
S6
:e,t. t.e ...´. ·· ¸:., ...´. ¸:.
i ·· ¸:., ..at,.i ¸:. ,. `.... æ:i ..at
`.... .
53. 'Ya Allah. berilah rahmat kepada
Muhammad dan keluarganva.
sebagaimana Engkau telah memberikan
rahmat kepada Ibrahim dan keluarganva.
Sesungguhnva Engkau Maha Terpuii dan
Maha Agung. Berilah berkah kepada
Muhammad dan keluarganva (termasuk
anak dan istri atau umatnva).
sebagaimana Engkau telah memberi
berkah kepada Ibrahim dan keluarganva.
Sesungguhnva Engkau Maha Terpuii dan
Maha Agung.`
70
•€ ‚ :t : «.t,,· ¸:., ...´. ¸:. `_„ .´.
70
. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/408.
S?
«:.`,´., t.e . ..at,.i ·· ¸:. :.:„ .
., ...´. ¸:. ‹,t., : ¸ · .«:.`,´., «.t,,
`.... æ:i ..at,.i ·· ¸:. :e,t. t.e
. . `.. .
54. 'Ya Allah. berilah rahmat kepada
Muhammad. istri-istri dan keturunannva.
sebagaimana Engkau telah memberikan
rahmat kepada keluarga Ibrahim. Berilah
berkah kepada Muhammad. istri-istri dan
keturunannva. sebagaimana engkau telah
memberkahi kepada keluarga
Ibrahim.Sesungguhnva Engkau Maha
Terpuii dan Maha Agung.¨
71
71
. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/407 dan
Imam Muslim meriwayatkannya dalam
kitabnya: 1/306. LaIazh hadits tersebut
menurut riwayat Muslim.
SS
24
DO`A SETELAH TASYAHUD
AKHIR SEBELUM SALAM
•• ‚ :t : .t.. ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.
.t.. ¸., .,..:t , ..... ¸. t...:t «.:÷
...:t «.:÷ `,± ¸., ..t..:t, Œ t ·t..: .
55.'Ya Allah. Sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dari siksa
kubur. siksa neraka Jahanam. fitnah
kehidupan dan setelah mati. serta dari
keiahatan fitnah Almasih Daiial.¨
72
•ƒ ‚ :t : ´. .t.. ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .
Œ...:t «.:÷ ¸. æ. ´..´.·, .,..:t
72
. HR. Bukhari: 2/102 dan Muslim: 1/412.
LaIadz hadits ini dalam riwayat Muslim.
S9
..:t «.:÷ ¸. æ. ´..´.·, .·t..:t . t
, ..:t .t . .ai.:t ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.::t
·,..:t, .
56.'Ya Allah' Sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dari siksa
kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari
fitnah Almasih Daiial. Aku berlindung
kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan
sesudah mati. Ya Allah. Sesungguhnva
aku berlindung kepada-Mu dari
perbuatan dosa dan kerugian.¨
73
•… ‚ :t : t‡.:L ¸..: ´:.:L ¸`:i .´.
,..t÷ .::· vi ..´:.:t ´,... v, .t‡,..e
,... ¸: . i ¸...,t, ‹... ¸. :· æ: :
73
. HR. Bukhari: 1/202.Muslim: 1/412.
90
´...,:t ´,...:t .
57.'Ya Allah' Sesungguhnva aku
banvak menganiava diriku. dan tidak
ada vang mengampuni dosa-dosa
kecuali Engkau. Oleh karena itu.
ampunilah dosa-dosaku dan berilah
rahmat kepadaku. Sesungguhnva
Engkau Maha Pengampun dan Maha
Penvavang.¨
74
•† ‚ :t : .´.,:· t., ´:..s t. ¸: ,..t .´.
::· t., ´:÷,.· t., .´:.:.· t., ´.,,.· t.,
`.. «. ´.:.· ¸ . :t ::· .´. v ´,`:•´.:t ::·, ´ ·`.
::· vi «.:i .
58.`Ya Allah' Ampunilah aku akan
(dosaku) vang aku lewatkan dan vang
74
. HR. Bukhari: 8/168 dan Muslim: 4/2078.
91
aku akhirkan. apa vang aku rahasiakan
dan vang kutampakkan. vang aku
lakukan secara berlebihan. serta apa
vang Engkau lebih mengetahui dari
pada diriku. Engkau vang
mendahulukan dan mengakhirkan. tidak
ada Tuhan vang berhak disembah
kecuali Engkau`.
75
•‰ ‚ :t : .‹,s´±, .‹,e. ¸:. ¸`..· .´.
.. ¸.´., s.t æ .
59. 'Ya Allah' Berilah pertolongan
kepadaku untuk menvebut nama-Mu.
mensvukuri-Mu dan ibadah vang baik
kepada-Mu.¨
76
75
. HR. Muslim: 1/534.
76
. HR. Abu Dawud: 2/86 dan An-Nasai: 3/53.
Al-Albani menshahihkannya dalam Shahih
Abi Dawud. 1/284.
92
ƒŠ ‚ :t : ._:´.:t ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.
.´.·, æ. ´. ¸· ¸. æ. ´..´.·, .¸.´.:t ¸.
, .,.´.:t ·.,· ¸:i .,· ´.· «.:÷ ¸. æ. ´..
,..:t .t.., t.:.:t .
60.'Ya Allah' Sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dari bakhil. aku
berlindung kepada-Mu dari penakut.
aku berlindung kepada-Mu dari
dikembalikan ke usia vang terhina. dan
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah
dunia dan siksa kubur.¨
77
ƒ· ‚ :t : æ. ´..´.·, «..:t æ:i.· ¸`:i .´.
,t.:t ¸. .
61.'Ya Allah' Sesungguhnva aku
77
. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/35.
93
mohon kepada-Mu. agar dimasukkan ke
Surga dan aku berlindung kepada-Mu
dari Neraka.¨
78
ƒ· ‚ :t : ¸:. æs,.s, ...:t æ.:.. .´.
:::t ¸ .¸: t‡,.: .t..:t :.:. t. ¸...·
´.::t .¸: t‡,.: .t÷.:t :.:. t.i ¸.÷.s, .
i ¸`: æ:i.· ...:t ¸÷ æ:..:
¸÷ `¸.:t «.:e æ:i.·, ...t..:t,
..:t æ:i.·, ....:t, t.`,:t ÷ . ¸
i.·, .,..:t, ¸..:t : .´.... v t‡...: æ
·, .´-L... v ¸.. .,s æ:i.·, . i : æ
`,:t . t. . . ˆ..:t .,. æ:i.·, ..t..:t
78
. HR. Abu Dawud dan lihat di Shahih Ibnu
Maiah: 2/328.
94
¸:i ,n.:t ..: æ:i.·, ....:t ...
_..:t, æ.., :i ,.. ¸÷ æ.t.: ¸
.t,. ´. t.`., .´.::t .«:.´. «.:÷ v, .,.
.vt «..,. . ¸t ..t, t.: ´a . ¸..:.´. .t .
62.'Ya Allah. dengan ilmu-Mu atas
vang gaib dan dengan keMaha
Kuasaan-Mu atas seluruh makhluk.
perpanianglah hidupku. bila Engkau
mengetahui bahwa kehidupan
selaniutnva lebih baik bagiku. Dan
matikan aku dengan segera. bila
Engkau mengetahui bahwa kematian
lebih baik bagiku. Ya Allah.
sesungguhnva aku mohon kepada-Mu
agar aku takut kepada-Mu dalam
keadaan sembunvi (sepi) atau ramai.
Aku mohon kepada-Mu. agar dapat
berpegang dengan kalimat hak di waktu
9S
rela atau marah. Aku minta kepada-
Mu. agar aku bisa melaksanakan
kesederhanaan dalam keadaan kava
atau fakir. aku mohon kepada-Mu agar
diberi nikmat vang tidak akan habis
dan aku minta kepada-Mu. agar diberi
penveiuk mata vang tak terputus. Aku
mohon kepada-Mu agar aku dapat rela
setelah qadha-Mu (turun pada
kehidupanku). Aku mohon kepada-Mu.
kehidupan vang menvenangkan setelah
aku meninggal dunia. Aku mohon
kepada-Mu kenikmatan memandang
waiah-Mu. rindu bertemu dengan-Mu
tanpa penderitaan vang membahavakan
dan fitnah vang menvesatkan. Ya Allah.
hiasilah kami dengan keimanan dan
iadikanlah kami sebagai penuniuk ialan
(lurus) vang memperoleh bimbingan
dari-Mu.¨
79
79
. HR. An-Nasai: 3/54-55 dan Ahmad: 4/364.
96
ƒ• ‚ t :: ´. ¸`:i . · . æ:i. «t t. æ:i
.:, .:. .: _.:t ´...:t ´..‘t ´..t.:t
¸: ,..s ¸· .`..· t‡..e ´«: ¸s. .:, .:.´.
´...,:t ´,...:t ::· æ:i ¸..´:´. .
63.'Ya Allah' Sesungguhnva aku
mohon kepada-Mu. va Allah' Dengan
bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan
Yang Maha Esa. Maha Tunggal tidak
membutuhkan sesuatu. tapi segala
sesuatu butuh kepada-Mu. tidak
beranak dan tidak diperanakkan. tidak
ada seorang pun vang menvamai-Mu.
aku mohon kepada-Mu agar
mengampuni dosa-dosaku.
Sesungguhnva Engkau Maha
Dinyatakan oleh Al-Albani shahih dalam
Shahih An-Nasai: 1/281.
9?
Pengampun dan Maha Penvavang.¨
80
ƒ€ ‚ :t : ´. . ...:t æ: ¸i. æ:i.· ¸`:i
.æ: æ.,± v ‹.., ::· vi «.:i v
.t,t..:t -... t. .´¸t..:t t, t. t. “,‘
vt, ·¬.:t e ¸`:i ´·..s t. ¸. t. .·t,
·, «..:t æ:i.· .´. . ´. æ . ,t.:t ¸ .
64.'Ya Allah' Aku mohon kepada-
Mu. Sesungguhnva bagi-Mu segala
puiian. tiada Tuhan (vang hak
disembah) kecuali Engkau Yang Maha
Esa. tiada sekutu bagi-Mu. Maha
Pemberi nikmat. Pencipta langit dan
bumi tanpa contoh sebelumnva. Wahai
80
. HR. An-Nasai. laIadz hadits menurut
riwayatnya: 3/52 dan Ahmad: 4/338.
Dinyatakan Al-Albani shahih dalam Shahih
An-Nasai: 1/280.
9S
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha
Pemurah. wahai Tuhan Yang Hidup.
wahai Tuhan vang mengurusi segala
sesuatu. sesungguhnva aku mohon
kepada-Mu agar dimasukkan ke Surga
dan aku berlindung kepada-Mu dari
siksa Neraka.¨
81
ƒ• ‚ :t : æ:i.· ¸`:i .´. . `:i æ:· ´..±· ¸
_.:t ´...:t ´..‘t ::· vi «.:i v ::· .:
`..· t‡..e ´«: ¸s. .:, .:.´. .:, .:. .
65.'Ya Allah. aku mohon kepada-
Mu dengan bersaksi. bahwa Engkau
adalah Allah. tiada Tuhan (vang
berhak disembah) kecuali Engkau.
Maha Esa. tidak membutuhkan sesuatu
tapi segala sesuatu butuh kepada-Mu.
81
. HR. Seluruh penyusun As-Sunan. Lihat
Shahih Ibnu Maiah: 2/329.
99
tidak beranak dan tidak diperanakkan.
tidak seorang pun vang menvamai-
Nva.¨
82
25
DZIKIR SELESAI SHALAT
ƒƒ . «t ´,..:.· ) a ¬ ta ( ´·¬..:t :.:· .´.::t .
·¬.....:t t. t...... :....e,t.s .´·¬.....:t æ......,
·t,evt,
66.'Aku minta ampun kepada
Allah '(dibaca tiga kali). ' Ya Allah.
Engkau pemberi keselamatan. dan dari-
Mu keselamatan. Maha Suci Engkau.
wahai Tuhan Yang Maha Agung dan
82
. HR. Abu Dawud: 2/62. At-Tirmidzi: 5/515.
Ibnu Maiah: 2/1267. Ahmad: 5/360. lihat
Shahih Ibnu Maiah: 2/329 dan Shahih At-
Tirmidzi: 3/163.
100
Maha Mulia '.
83
ƒ… . ´«..: .´«..: æ.,..± v ´s...., «t vi «..:i v
.¸..± `_..e ¸..:. ...´a, ´.....:t ´«..:, æ..:´.:t
v, .:......L.· t......: -:t...... v ......´.::t .`,......s
æ... `...:t t. ´-.... v .:.... t.: ¸L.´.
..:t
67.'Tiada Tuhan selain Allah Yang
Maha Esa. tidak ada sekutu bagi-Nva.
Bagi-Nva puii dan bagi-Nva Keraiaan.
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah tidak ada vang dapat
mencegah apa vang Engkau berikan
dan tidak ada vang mampu memberi
apa vang Engkau cegah. Nasib baik
83
. Muslim: 1/414.
101
seseorang tiada berguna untuk
menvelamatkan ancaman dari-Mu
84
ƒ† . ´«: .´«: æ.,± v ´s.., «t vi «:i v
.¸± `_e ¸:. .´a, ´...:t ´«:, .æ:´.:t
`,..s . vi «:i v .«t. vi ..s v, ·..v
´«:, «..`.:t ´«: .´st.i vi ´.´..: v, .«t
´_..:t «t vi «:i v .´¸..:t ´.t..:t ´«:,
¸,´,÷ts:t s,e .:, ´¸.`.:t ´«: ¸..::´.
68.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Yang Maha Esa.
tidak ada sekutu bagi-Nva. Bagi-Nva
keraiaan dan puiaan. Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Tidak ada dava
dan kekuatan kecuali (dengan
84
. Bukhari: 1/225. Muslim: 1/414.
102
pertolongan) Allah. Tiada Tuhan vang
berhak disembah selain Allah. Kami
tidak menvembah kecuali kepada-Nva.
Baginva nikmat. anugerah. dan puiaan
vang baik. Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. dengan
memurnikan ibadah kepada-Nva.
sekalipun orang-orang kafir
membencinva '.
85
ƒ‰ . ´,.e· «t, .«:: ´...:t, .«t ¸t..´.
) a ¬ ‡a , t a ¬ a . ¸ ( v ´s..., «t vi «:i v
.´a, ´...:t ´«:, æ:´.:t ´«: .´«: æ.,±
`,..s .¸± `_e ¸:.
69.'Maha Suci Allah. Segala puii bagi
Allah. Allah Maha Besar ' (di-baca 33
kali). 'Tiada Tuhan vang berhak
85
. Muslim: 1/415.
103
disembah selain Allah semata. tidak
ada sekutu bagi-Nva. bagi-Nva
keraiaan. bagi-Nva puiian dan Dia
berkuasa atas segala sesuatu '.
86
…Š . ,_ = ¯_· ´.>
´<¦ .>¦ ¸ ´<¦ ..¯.l¦ ' ¯.l .\. ¯.l´.
.l.`. ¯ ¯.l´. >. .`«I ¦´.±é ´.>¦ ' =
,_ = ¯_· :.`s¦
.´,. _l±l¦ ¸ . ¯¸. !. _l> ' .´.
86
. Muslim: 1/418. 'Siapa yang
mengucapkannya selesai shalat. Aku (Allah)
ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun
sebanyak buih di lautan¨.
104
¯¸. _.l. ¦:| .·´. ¯ .´. ¯,: ·.:.±.l¦
_· .1`-l¦ ' .´. ¯,: ..l> ¦:| ..> =
,_ = ¯_· :.`s¦
.´,. !.l¦ ¸ il. !.l¦ ' «.l|
!.l¦ ¯ . ¯,: ¦´.`.´.l¦ !.>'¦ '
_.I¦ '.`.´.`. _· ¸... !.l¦ ' ´.
«.>l¦ !.l¦´. ' =
70. Dibaca setiap selesai shalat
10S
Iardhu`.
87
…· .
71.'Allah. tidak ada Tuhan (vang
berhak disembah). melainkan Dia vang
hidup kekal. lagi terus menerus
87
. Abu Daud: 2/68. lihat Shahih Tirmidzi: 2/8.
ketiga surat tersebut disebut iuga 'Al
Mu`awwizaat¨. lihat Fathul baari: 9/62.
106
mengurus (makhluk-Nva). Tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunvaan-
Nva apa vang di langit dan di bumi.
Tiada vang dapat memberi svafaat di
sisi Allah tanpa seizin-Nva. Allah
mengetahui apa-apa vang ada di
hadapan mereka dan di belakang
mereka. Dan mereka tidak mengetahui
apa-apa dari ilmu Allah. melainkan
apa vang dikehendaki-Nva. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah
tidak merasa berat memelihara
keduanva. Dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar`.
88
88
.'Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak
ada yang menghalanginya masuk surga kecuali
kematian¨. Nasa`i dalam Amalul Yaumi
Walailah. no: 100. Ibnu Sunny. no. 121.
dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami`:
5/339. dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697. no.
972.
10?
…· . ´«: .´«: æ.,± v ´s.., «t vi «:i v
¸:. .´a, ´:..´., ¸..´. ´...:t ´«:, æ:´.:t
,..s .¸± `_e ) . . , . , .t . . . „ : .t
t i . , . , .:t . Π(
72.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah semata. tidak
ada sekutu bagi-Nva. bagi-Nva
keraiaan. bagi-Nva puiian. Dia
Menghidupkan dan Mematikan dan Dia
berkuasa atas segala sesuatu`. Dibaca
sepuluh kali setelah shalat Maghrib
dan Subuh.
89
89
. HR. Tirmidzi: 5/515. Ahmad: 4/227. lihat
takhriinya dalam Zadul Ma`aad: 1/300.
10S
…• ‚ ts,,, .t.÷t: t.:. æ:i.· ¸`:i .´.::t
.`.L ¬..:´. ¬.., .t ) . . .:t . ¬ · . ¸
„ ¬ . .:t . , (
73.'Ya Allah. sesungguhnva aku
mohon kepada-Mu ilmu vang
bermanfaat. rezki vang baik dan amal
vang diterima ' . Diucapkan setelah
salam khusus shalat Subuh.
90
90
. Ibnu Maiah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu
Maiah: 1/152 dan Maimauzzawa`id: 10/111.
109
26
DO`A SHALAT ISTIKHARAH
…€ . .æ........:.. ‹´,.::........· ¸.......`:i ........´.::t
¸........ æ:i........·, .æs,.......... ‹´,..:........·,
.´,....s· v, ´,.....s æ...:t÷ ......n.:t æ:....÷
..´.::t ....´.´.:t ´·¬.. :.:·, .´..:.· v, ´.:.s,
‘t t.....a ¸· ´.....:.s :.....e ¸i ,....... `......´., ¸
...:.t. ´« ‚ ¸...±t.., ¸...... ¸...÷ ¸...: `,....:
_,...· «...st., ·t..s ,· . «..:.·, «..:.t. ‚
¸i, .«..÷ ¸.: ‹,t.. .´a ¸: ´s,`.., ¸: ´s,´.st÷
¸.... ¸.÷ ¸.: –,.± ,..‘t t.a ¸· ´.:.s :.e
¸...±t.., _,....· «.....st., ·t....s,· . «....:.t.
110
«....:.·, ´«...... ¸.÷,....„t, ¸....`.. ´«÷,....„t÷
«. ¸..,· .´a ¸te ´±.. ,.::t ¸: ,´.st,
74.'Ya Allah. sesungguhnva aku
minta pilihan vang tepat kepada-Mu
dengan ilmu pengetahuan-Mu. dan aku
mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi
persoalanku) dengan ke-Maha
Kuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu
sesuatu dari anugerah-Mu vang Maha
Agung. sesungguhnva Engkau Maha
Kuasa. sedang aku tidak kuasa. Engkau
mengetahui. sedang aku tidak
mengetahuinva dan Engkau adalah
Maha Mengetahui hal vang ghaib. Ya
Allah apabila Engkau mengetahui
bahwa urusan ini (disebutkan
masalahnva) lebih baik dalam
agamaku. dan akibatnva terhadap
diriku atau Nabi bersabda 'di
111
dunia atau di akhirat'- takdirkanlah
untukku. mudahkan-lah ialannva.
kemudian berilah berkah. Akan tetapi
apabila Engkau mengetahui bahwa
persoalan ini lebih berbahava bagiku
dalam agama. perekonomian dan
akibatnva kepada diriku. maka
singkirkanlah persoalan tersebut dan
iauhkan aku daripadanva. takdirkan
kebaikan untukku dimana saia kebaikan
itu berada. kemudian berilah kerelaan-
Mu kepadaku '
Tidak akan menvesal bagi orang
vang beristikharah kepada Sang
Pencipta dan bermusvawarah kepada
Makhluk-Nva vang beriman dan
berhati-hati dalam menangani
persoalan.
112
Allah berIirman:
'.Dan bermusvawarahlah kepada
mereka (para shahabat) dalam urusan
itu. Bila kamu telah membulatkan
tekad. bertawakkal-lah kepada Allah`.
(QS. Ali Imran: 159).
91
91
. Jabir bin Abdullah berkata: 'Adalah
Rasulullah mengaiarkan kami (do`a) Istikharah
dalam semua urusan sebagaimana dia
mengaiarkan kami surat dalam Al Qur`an.
beliau bersabda: 'Jika salah seorang kamu
sedang mengalami permasalahan maka
shalatlah dua raka`at selain shalat Iardhu.
kemudian bacalah:(do`a istikharah)¨ Bukhari:
7/162.
113
27
DZIKIR PAGI DAN PETANG
.´s.., «:: ´...:t ¬.:t, ¸:. ´·¬.:t, .
¸. ´s... ¸.: v .
Dari Anas dengan ialan MarIu`:
'Sungguh aku duduk bersama suatu
kaum vang berdzikir kepada Allah
dari shalat Shubuh hingga terbit
matahari lebih aku sukai dari
memerdekakan empat orang keturunan
Ismail. dan sungguh aku duduk
bersama suatu kaum vang berdzikir
kepada Allah dari Shalat Ashar
hingga terbenam matahari lebih aku
114
sukai dari memerdekakan empat (orang
budak) '.
92
…• . · ...,:t ¸tL..:t ¸. «t. ´..´.
92
. HR.Abu Daud. no. 3667. dihasankan oleh Al
Albani. Shahih Abu Daud: 2/698.
11S
75.`Allah. tidak ada Tuhan (vang
berhak disembah). melainkan Dia vang
hidup kekal. lagi terus menerus
mengurus (makhluk-Nva). Tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunvaan-
Nva apa vang dilangit dan dibumi.
Tiada vang dapat memberi svafaat di
sisi Allah tanpa seizin-Nva. Allah
mengetahui apa-apa vang ada
dihadapan mereka dan dibelakang
mereka. Dan mereka tidak mengetahui
apa-apa dari ilmu Allah. melainkan
apa vang dikehendaki-Nva. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah
tidak merasa berat memelihara
keduanva. Dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar¨.
93
93
.'Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak
ada yang menghalanginya masuk surga kecuali
kematian¨. Nasa`i dalam Amalul Yaumi
Walailah. no: 100. Ibnu Sunny. no. 121.
116
…ƒ ‚ . ...,:t ¸..,:t «t ..
. ...,:t ¸..,:t «t ..
. ...,:t ¸..,:t «t ..
dishahihkan Al Albani dalam Shahih Jami`:
5/339. dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697. no.
972.
11?
a ¬ . . , .t
76.'Siapa vang membacanva (surah
Al Ikhlas. surah Al Falaq dan surah An
Nas). tiga kali setiap pagi dan petang
maka dicukup-kan baginva dari segala
sesuatu '.
94
94
. H.R; Abu Daud: 4/322. Tirmidzi: 5/567. Lihat
Shahih Tirmidzi: 3/182.
11S
…… . « æ:´ .:t Œ.„·, t...„· ´...:t,
´«: .´«: æ.,± v ´s.., «t vi «:i v «
.¸± `_e ¸:. .´a, ´...:t ´«:, æ:´.:t
.· `., .,..s ·..:t t.a ¸÷ t. ,.: æ:i
¸÷ t. `,± ¸. æ. ´..´.·, ´s... t. ,.:,
¸. æ. ´..´.· `., .´s... t. `,.±, ·..:t t.a
¸. æ. ´..´.· ` ., .,.s:t ..´., ._.s:t
.:t ¸÷ .t.., ,t.:t ± .t.. ,.
77.'Kami telah memasuki waktu
pagi. keraiaan milik Allah. segala puii
bagi Allah. Tidak ada Tuhan vang
berhak disembah selain Allah Yang
Maha Esa. tiada sekutu bagi-Nva.
Bagi-Nva keraiaan dan bagi-Nva
puiian. Dia-lah vang Maha Kuasa atas
119
segala sesuatu. Ya Tuhanku. aku mohon
kepada-Mu kebaikan hari ini dan
kebaikan sesudahnva. Aku berlindung
kepada-Mu dari keiahatan hari ini dan
keiahatan sesudahnva. Wahai Tuhan-
ku. aku berlindung kepada-Mu dari
kemalasan dan keielekan di hari tua.
Wahai Tuhanku. aku berlindung
kepada-Mu dari siksaan di neraka dan
siksaan di kubur'.
95
(Jika sore hari kalimat .„· . Œ diganti
· . . ¸ . kalimat t : . . · diganti t :: . : « )
…† . .t.......· æ...., .t......„· æ.... ....´.::t
´,.´..:t æ.:i, ´..´.: æ., .t..: æ.,
78.'Ya Allah. dengan rahmat dan
95
. H.R; Muslim: 4/2088.
120
pertolongan-Mu kami memasuki waktu
pagi. dan dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki waktu
sore. Dengan rahmat dan pertolongan-
Mu kami hidup dan dengan kehendak-
Mu kami mati. Dan kepada-Mu
kebangkitan (bagi semua makhluk)'.
96
Pada sore hari membaca:
, t.....„· æ..., t......· æ... ...´.::t æ...
´,...:t æ.:i, ´..´.: æ., t..:
…‰ . ¸.:.:: ::· vi «:i v ¸`., ::· .´.::t
t. ‹..,, ‹... ¸:. t:·, .‹´... t:·,
.´:..„ t. `,± ¸. æ. ´..´.· .´:.L:.t
96
. Tirmidzi: 5/466. Shahih Tirmidzi: 3/142.
121
:. æ:.... æ: ´..´.· ¸ ¸.:.. ´..´.·,
::· vi ..´:.:t ´,... v ´«:t÷ ¸: ,..t÷
79.'Ya Allah. Engkau adalah
Tuhanku. tiada Tuhan vang berhak
disembah kecuali Engkau. Engkaulah
vang menciptakan aku. Aku adalah
hamba-Mu. Aku akan setia pada
perianiianku dengan-Mu semampuku.
Aku berlindung kepada-Mu dari
keielekan vang aku perbuat. Aku
mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku
mengakui dosaku. oleh karena itu.
ampunilah dosaku. Sesungguhnva tiada
vang dapat mengampuni dosa kecuali
Engkau '.
'Siapa yang membacanya dengan
yakin pada sore hari. kemudian dia
meninggal. maka dia akan masuk
122
syurga. demikian iuga iika (dibaca)
pada pagi hari¨.
97
†Š . ´..±·, ‹´..±· .´:..„· ¸`:i .´.::t
-..., æ:s.¬., .æ±,. «:..
::· vi «:i v ´ «::t ::· æ:· .æ.::
‹´... t...´. ¸·, .æ: æ.,± v ‹..,
æ:.´.,, . · , . - . , .t
80.'Ya Allah. sesungguhnva aku di
waktu pagi bersaksi kepada-Mu.
malaikat vang memikul Arasv-Mu.
malaikat-malaikat dan seluruh
makhluk-Mu. sesungguhnva Engkau
adalah Allah. tiada Tuhan vang berhak
disembah kecuali Engkau Yang Maha
Esa. tiada sekutu bagi-Mu dan
97
. HR. Bukhari: 7/150.
123
sesungguhnva Muhammad adalah
hamba dan utusan-Mu'.
Dibaca empat kali di waktu pagi dan
petang. iika sore hari diganti meniadi:
´:...š· ¸`:i .´.::t
'Siapa vang membacanva setiap
pagi dan petang sebanvak empat kali.
Allah bebaskan dirinva dari api
neraka`.
98
†· . ...i. ,· «...: ¸.. ¸.. Œ..„· t.. .´.::t
æ.,....± v ‹......, æ......÷ æ.....:: ¸.....
98
. HR. Abu Daud: 4/317. Bukhari dalam Al
Adabul MuIrad. no. 1201. Nasa`i dalam
Amalul yaumi wallailati. no. 9. Ibnu Sunny.
no. 70. sanad Abu Daud dan Nasa `i
dihasankan oleh Syeikh Bin Baaz dalam
TuhIatul Akhyar. hal. 23.
124
æ:÷ .æ: ´,s.:t æ:, ´...:t
81. 'Ya Allah. nikmat vang kuterima
atau diterima oleh seseorang di antara
makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-
Mu. Maha Esa Engkau. tiada sekutu
bagi-Mu. Bagi-Mu segala puii dan
kepada-Mu paniatan svukur (dari
seluruh makhluk-Mu)`.
'Barang siapa vang membacanva di
pagi hari. maka sungguh ia telah
bersvukur pada hari itu. Barang siapa
vang membacanva di sore hari. maka ia
sungguh telah bersvukur pada malam
itu`.
99
99
. HR. Abu Dawud: 4/318. Nasa`i dalam
amalul yaumi wallailati; no: 7 hal: 137. Ibnu
Sunni. no: 41 hal: 23. Ibnu Hibban. dalam Al
Mawarid. no: 2361. Syeikh Bin Baz
12S
†· . ›÷t... .´...::t .¸:.... ¸..÷ ¸.÷t... ...´.::t
.¸... ¸÷ «.:i v ._,... ¸.÷ ¸.÷t. .´.::t
:..:· vi . .,...s:t ¸... æ... ´....´.· ¸..`:i ...´.::t
«.:i v .,..:t .t.. ¸.. æ. ´..´.·, .,..:t,
::· vi ) a : .t . , .t .(
82.'Ya Allah. selamatkan tubuh-ku
(dari penvakit dan vang tidak aku
inginkan). Ya Allah. selamatkan
pendengaranku (dari penvakit dan
maksiat atau sesuatu vang tidak aku
inginkan). Ya Allah. selamatkan
penglihatanku. tiada Tuhan (vang
berhak disembah) kecuali Engkau. Ya
Allah'. Sesungguhnva aku berlindung
kepada-Mu dari kekufuran dan
rahimahullah menyatakan bahwa sanad hadits
tersebut hasan. lihat TuhIatul Akhyar. hal: 24.
126
kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu
dari siksa kubur. tiada Tuhan (vang
berhak disembah) kecuali Engkau'.
Dibaca tiga kali di waktu pagi dan
petang.
100
†• . ´:.:e.s «..:. ..´a vi «:i v «t ¸...
., .´a, ..n.:t œ,.:t
83.'Cukup bagiku Allah (sebagai
pelindung). tiada Tuhan (vang berhak
disembah) kecuali Dia. Kepada-Nva
aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan
100
. H.R; Abu Daud: 4/324. Ahmad: /42. Nasa `i
dalam Amalulyaumi Wallailati no. 22. hal.
146. Ibnu Sunni no. 69. hal . 35. Bukhari dalam
Adabul muIrad. Syekh Abdul Aziz bin Baaz
rahimahullah menyatakan sanad hadits tersebut
hasan. Lihat iuga TuhIatul Akhyar. hal. 26.
12?
Arasv vang Agung '.
101
†€ . ¸÷ «.÷t.:t, ...:t æ:i.· ¸`:i .´.::t
...:t æ:i.· ¸`:i .´.::t ..,:•t, t.:.:t
«.÷t.:t, . .¸:t., .¸:a·, _t.:´., ¸... ¸÷
.´.::t .¸st.,, ¸.·, ¸st,.. ,´:.t .´.::t
..t ¸.. ¸. ¸.n ¸., .¸.:: ¸., ._..
´..´.·, .¸s.÷ ¸., .¸:t.± ¸., .¸....
¸:.s ¸. ·t:.· ¸· æ:.n..
84.'Ya Allah. sesungguhnva aku
mohon kepada-Mu ampunan dan
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya
Allah sesungguhnva aku mohon
101
. HR. Ibnu Sunni dalam kitab Amalul yaumi
Wallailati. no. 72. hal . 37. Abu Dawud : 4/321
dan sanad haditsnya baik.
12S
kepada-Mu ampunan dan keselamatan.
dalam agamaku. (kehidupan) duniaku.
keluargaku. hartaku. Ya Allah tutuplah
auratku (aib dan sesuatu vang tidak
lavak di lihat orang lain) dan berilah
ketentraman di hatiku. Ya Allah.
peliharalah aku dari arah depan.
belakang. kanan. kiri dan atasku. Aku
berlindung dengan kebesaran-Mu. agar
aku tidak mendapat bahava dari
bawahku'.
102
†• . ,Lt÷ ..t..:t, ...:t .:t. .´.::t
.´«s.:., .¸± `_e ., .“,‘t, .t...:t
`,± ¸. æ. ´..´.· .::· vi «:i v ¸· ´..±·
¸·, .«e,±, ¸tL..:t `,± ¸., .¸..:
102
. HR. Abu Dawud dan Ibnu Maiah. Lihat
Shahih Ibnu Maiah: 2/332
129
..: ¸:. ±,:s· ¸:i ´s,´.· ,· .t..´. ¸
.:.´.
85. 'Ya Allah. Yang Maha
Mengetahui vang ghaib dan vang
nvata. Wahai Tuhan Pencipta langit
dan bumi. Tuhan segala sesuatu vang
meraiainva. Aku bersaksi bahwa tiada
tuhan vang berhak disembah kecuali
Engkau. Aku berlindung kepada-Mu
dari keiahatan diriku. setan dan bala
tentaranva. atau aku menialankan
keielekan terhadap diriku atau
mendorong orang Islam padanva'.
103
103
. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih
Tirmidzi: 3/142.
130
†ƒ . `.¸± «..t -. ,´.. v _.:t «t ...
t .´a, .t..:t ¸÷ v, “,‘t ¸÷ ´-...:
´..:.:t ) a ¬ . . , .t .(
86.'Dengan nama Allah vang bila
disebut. segala sesuatu di bumi dan
langit tidak akan berbahava. Dialah
Yang Maha Mengetahui'. Dibaca tiga
kali.
104
†… . .t‡.... ·¬.vt., .žt.., «t. ´:..,
..´.., t•...: . ) a ¬ . . , .t (
87.'Aku rela Allah sebagai Tuhan-
(ku). Islam sebagai agama-(ku) dan
Muhammad sebagai nabi-(ku)'.
Diucapkan tiga kali.
104
. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihat Shahih
Ibnu Maiah: 2/332.
131
'Siapa vang membacanva tiga kali
saat pagi dan petang tiga kali. maka
Allah pasti akan meridhainva pada hari
kiamat`.
105
†† . ´±..:.· æ:..,. ´·..s t. ¸. t.
¸..: ¸:i ¸.:ss v, ´«:e ¸:i± ¸: Œ:„·
¸.. «÷,L
88.'Wahai Yang Maha Hidup dan
Maha Teriaga. dengan rahmat-Mu aku
minta pertolongan. perbaikilah segala
urusanku dan iangan Engkau
105
. HR. Ahmad 4/337. Nasa`i dalam
Amalulyaumi Wallailati no. 4. Ibnu Sunni no.
68. Abu Dawud: 4/418. Tirmidzi: 5/465. Ibnu
Baaz rahimahullah menyatakan hadits ini
hasan dalam TuhIatul Akhyar.
132
limpahkan (semua urusan) terhadap
diriku walau sekeiap mata'.
106
†‰ . `., «:: æ:´.:t Œ.„·, t...„·
t.a ,.: æ:i.· ¸`:i .´.::t .¸..:t.:t
·..:t . .´«:e,., .´s,.´:, ´s,.:, .´«.:÷
.´a, t. `,±, «.÷ t. `,± ¸. æ. ´..´.·, .´st
´s...
89. 'Kami di waktu pagi. sedang
keraiaan milik Allah. Tuhan penguasa
alam. Ya Allah. sesungguhnva aku
mohon kepada-Mu agar memperoleh
kebaikan. pembuka (rahmat)
pertolongan. cahava. berkah. dan
106
.Riwayat Hakim yang dishahihkan dan
disetuiui oleh Dzahabi 1/545. Lihat Shahih
Targhib dan Tarhib: 1/273
133
petuniuk di hari ini. Aku berlindung
kepada-Mu dari keielekan apa vang
ada didalamnva dan keiahatan
sesudahnva'.
107
‰Š . ¸....:., ·¬.....vt .,....L÷ ¸....:. t.......„·
....´. t..`..: ¸... ¸.:., .Ÿ¬:vt «.:e
t....· «.:. ¸:., t.:..´. t..... ...at,..i
¸.e,.´.:t ¸. ¸te t.,
90.'Diwaktu pagi kami memegang
agama Islam. kalimat ikhlas. agama
nabi kita. Muhammad dan agama
avah kami. Ibrahim . vang berdiri di
atas ialan vang lurus. muslim dan tidak
107
. H.R; Abu Dawud 4/322. sanadnya
dihasankan oleh Syu`aib dan Abdul Qadir
Arna`uth dalam Tahqiq Zaadulma`aad: 2/273.
134
tergolong orang-orang musvrik'
108
‰· . s...., «t ¸t..´. ) .,. «.t... .(
91.'Maha Suci Allah dan segala
puii (bagi-Nva)'. Dibaca seratus
kali.
109
‰· . ´«: .´«: æ.,.± v ´s.., «t vi «:i v
.¸± `_e ¸:. .´a, .´...:t ´«:, æ:´.:t
`,..s ) . . , . , · .t , . , . , .t . . . . .
s:t . _ .(
108
.HR. Ahmad: 3/406-407. 5/123. Lihat
Shahihul Jami; 4/290. iuga diriwayatkan di
Amalul yaumi wallailati. no. 34.
109
.H.R; Ahmad 3/406-407. Ibnu Sunny dalam
Amalulyaumi wallailati. no. 34. Lihat Shahih
Jami`: 4/209
13S
92."Dibaca sepuluh kali atau sekali
saia saat malas".
110
‰• . ´«: .´«: æ.,± v ´s.., .«t vi «:i v
.¸± `_e ¸:. .´a, ´...:t ´«:, æ:´.:t
`,..s ) . .t « . , . i . · t „ . Œ .(
93. "Dibaca seratus kali setiap
pagi. 'Siapa vang membacanva setiap
hari seratus kali. maka dia bagaikan
memerdekakan sepuluh budak. dan
dicatat baginva seratus kebaikan.
dihapus baginva seratus dosa. dan dia
terpelihara dari setan hingga sore dan
tidak ada seorangpun vang
110
. HR. Nasa`i dalam Amalulyaumi wallailati.
no. 24. Lihat Shahih Targhib dan Tarhib:
1/272. TuhIatul Akhyar oleh Bin Baaz
rahimahullah. hal. 44dan lihat keutamaannya
pada no. 255
136
mendapatkan keutamaan seperti itu.
kecuali seseorang vang
mengamalkannva lebih banvak dari
itu`.
111
‰€ . s...., «t ¸t..´. . .«.:: ...
«st.:e .t.., «±,. «:,, .«..: t.,,
) a ¬ . . , .t i . · t „ . Œ (
94.'Maha Suci Allah. aku memuii-
Nva sebanvak makhluk-Nva. seiauh
kerelaan-Nva. seberat timbangan
Arasv-Nva dan sebanvak tinta tulisan
kalimat-Nva '. Dibaca tiga kali.
112
111
. HR. Bukhari: 4/95 dan Muslim: 4/2071.
112
. HR. Muslim: 4/2090.
13?
‰• . , .t.÷t: t.:. æ:i.· ¸`:i .´.::t ts,,
¬..:´. ¬.., .t.`.L ) i . · t „ . Œ .(
95.'Ya Allah. sesungguhnva aku
mohon kepada-Mu ilmu vang
bermanfaat. rezki vang baik dan amal
vang diterima'. Dibaca pagi hari.
113
‰ƒ . «.:i ´..´s·, «t ´,..:.t ) . .t « . , . ÷ ¸
.:t . · .(
96."Dibaca seratus kali dalam
sehari".
114
113
. HR. Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi
wallailati. no. 54. Ibnu Maiah. no . 925.
Sanadnya dihasankan oleh Syu`aib dan Abdul
Qadir Al Arna`uth dalam Tahqiq Zaadul
Ma`aad : 2/375.
114
. HR. Bukhari dan Muslim: 4/2075.
13S
‰… . .t::t «t .t.:s. ´..´.· .t t. `,± ¸.
¸:: ) ¸..· t.i .t,. .¬a .(
97.'Aku berlindung dengan kalimat-
kalimat Allah vang sempurna dari
keiahatan apa vang Dia ciptakan'.
Dibaca tiga kali pada sore hari.
'Siapa vang membacanva pada sore
hari tiga kali maka dia tidak akan
tertimpa demam pada malam itu`.
115
‰† . ...´. t.`..: ¸:. .:., `_„ .´.::t
) .t,. ,.. .(
115
. HR. Ahmad: 2/290. Nasa`i dalam
Amalulyaumi wallailati. no. 590. Ibnu Sunny.
no. 68. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/187. Shahih
Ibnu Maiah: 2/266 dan TuhIatul Akhyar. hal.
45.
139
98. 'Ya Allah. (sampaikanlah)
shalawat dan salam kepada Nabi kami
Muhammad". Dibaca sepuluh kali.
'Siapa vang bershalawat kepadaku
saat pagi sepuluh kali. dan sore
sepuluh kali. maka dia akan
mendapatkan svafaatku pada hari
kiamat`.
116
116
. Diriwayatkan oleh Thabrani melalaui dua
sanad. salah satunya baik. lihat
Maima`uzzawa`id: 10/120 dan Shahih Targhib
dan Tarhib: 1/273.
140
28
DZIKIR MENJELANG TIDUR
‰‰ . ....÷ t.....÷ ´±..... ...´a «....e ´-..... ·,
t...........÷ . ,_ = ¯_·
´.> ´<¦ .>¦ ¸ ´<¦ ..¯.l¦ ' ¯.l .\.
¯.l´. .l.`. ¯ ¯.l´. >. .`«I ¦´.±é ´.>¦ =
,_ = ¯_· :.`s¦
.´,. _l±l¦ ¸ . ¯¸. !. _l> ' .´.
¯¸. _.l. ¦:| .·´. ¯ .´. ¯,: ·.:.±.l¦
141
_· .1`-l¦ ' .´. ¯,: ..l> ¦:| ..> =
,_ = ¯_· :.`s¦
.´,. !.l¦ ¸ il. !.l¦ ' «.l|
!.l¦ ¯ . ¯,: ¦´.`.´.l¦ !.>'¦ '
_.I¦ '.`.´.`. _· ¸... !.l¦ ' ´.
«.>l¦ !.l¦´. = t....... t......... ´Œ......... .......´a
«...·, ¸..:. t..... ·..... s..... ¸... ,tL:...t
. .s... ¸. _.s· t., «...,, . . ´_ . .: æ
a : .t . , .t
142
99. 'Kedua telapak tangannya
disatukan lalu membaca: Surat Al
Ikhlas. Al-Falaq dan An-Nas.
Kemudian dengan dua tapak tangannya.
beliau mengusap tubuh yang dapat
diiangkau dengannya. Dimulai dari
kepala. waiah dan tubuh bagian depan.
Dilakukan tiga kali¨.
117
·ŠŠ .
117
. H.R; Bukhari: 9/62. Fathul baari. Muslim:
4/1723.
143
100."Siapa vang membacanva (avat
Kursi) saat hendak tidur. maka
sesungguhnva dia selalu berada dalam
perlindungan Allah dan tidak didekati
setan hingga pagi hari¨.
118
·Š· .
118
. H.R; Bukhari. Fathul baari: 4/487.
144
101.'Rasul telah beriman kepada Al
Qur´an vang diturunkan kepadanva
dari Tuhannva. demikian pula orang-
orang vang beriman. Semuanva
beriman kepada Allah. malaikat-
malaikat-Nva. kitab-kitab-Nva. dan
14S
rasul-rasul-Nva. (Mereka mengatakan).
'Kami tidak membeda-bedakan antara
seorangpun (dengan vang lain) dari
rasul-rasul-Nva`. dan mereka
mengatakan. 'Kami dengar dan kami
taat`. (Mereka berdoa). 'Ampunilah
kami va Tuhan kami dan kepada
Engkau-lah tempat kembali. Allah tidak
membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannva. Ia mendapat
pahala (dari kebaiikan) vang
diusahakannva dan ia mendapat siksa
(dari keiahatan) vang dikeriakannva.
(Mereka berdoa). 'Ya Tuhan kami.
ianganlah Engkau hukum kami. iika
kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan
kami. ianganlah Engkau bebankan
kepada kami beban vang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada
orang-orang vang sebelum kami. Ya
Tuhan kami. ianganlah Engkau
146
pikulkan kepada kami apa vang tak
sanggup kami memikulnva. Beri
maaflah kami, ampunilah kami, dan
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong
kami. maka tolonglah kami terhadap
kaum vang kafir'. (QS. Al Baqarah:
285-286).
'Siapa yang membaca kedua ayat
tersebut. maka keduanya akan
mencukupinya¨.
119
·Š· . æ., .¸... ´:.., ¸`., æ..t.
¸i, .t...,t÷ ¸..: :s..· ¸t÷ .´«´.÷,·
.t.n..t÷ t.::.,· ‹.t.. «. l..s t..
¸..:t.:t
119
. HR. Bukhari. Fathulbaari: 9/94. Muslim:
1/554.
14?
102.'Dengan menvebut nama-Mu
wahai Tuhanku. aku merebahkan
tubuhku. Jika Engkau hendak menahan
iiwaku (mencabut nvawaku) maka
kasihanilah. dan iika Engkau biarkan
(hidup) maka iagalah sebagaimana
Engkau meniaga hamba-hamba-Mu
vang shaleh'.
120
·Š• . ::·, ¸..: :.:: æ:i .´.::t
tat..., t.´st.. æ: .tat÷.s t.:...· ¸i .
¸`:i .´.::t .t.:,..t÷ t.:.· ¸i, .t.n..t÷
«.÷t.:t æ:i.·
103.'Ya Allah. Sesungguhnva
Engkau menciptakan diriku. dan
Engkaulah vang akan mematikannva.
Mati dan hidupnva hanva milik-Mu.
120
. HR. Bukhari: 11/126. Muslim: 4/2084.
14S
Apabila Engkau menghidupkannva.
maka peliharalah ia. Apabila Engkau
mematikannva. maka ampunilah ia. Ya
Allah. sesungguhnva aku mohon
kepada-Mu keselamatan'.
121
·Š€ . ‹.t.. ´±..s ·.. æ.t.. ¸.s .´.::t
) a ¬ . . , .t (
104.'Ya Allah. lindungilah aku
(dari) azab-Mu pada hari Engkau
bangkitkan hamba-bamba-Mu'.
Dibaca tiga kali.
122
·Š• . t..·, ´..´.· .´.::t æ..t.
121
. Muslim: /2083. Ahmad dengan laIaz yang
sama: 2/79. Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi
wallailati: no. 721.
122
. HR. Abu Dawud: 4/311. Lihat iuga Shahih
Tirmidzi: 3/143.
149
105. 'Dengan nama-Mu. va Allah.
aku mati dan hidup'.
123
·Šƒ . «t ¸t..´. ) _a¬a, ta¬a ( ´...:t,
« ) _a¬a, ta¬a ( .e· «t, ´, ) ta¬a
_a¬a, ( .
106. 'Membaca Subhanallah 33x.
AlHamdulillah 33x. Allahu Akbar
33x'. 'Siapa vang membacanva saat
hendak tidur. maka hal itu lebih baik
baginva dari (memiliki) seorang
pembantu¨.
124
·Š… . .,, -..........:t .t...........:t ., .........´.::t
123
. HR. Bukhari. Fathul baari: 11/113. Muslim:
4/2083.
124
.HR. Bukhari dalam Fathul baari: 7/71.
Muslim: 4/2091.
1S0
:t .,, t..., ...n.:t œ,. ¸:t.÷ ..¸.± `_e
._.....:vt, .t,....::t ·,....´., ._.....:t, `.....:t
.¸..± `_..e `,...± ¸... æ... ´....´.· .¸t..s,.:t,
«:.„t.. `.:· ::· . ¸..:÷ ´·,‘t :.:· .´.::t
¸...± æ...:.s ‹...... ¸....:÷ ´,...:•t :...:·, .`.
.`.¸..± æ..s.÷ ¸...:÷ ´,at..n:t :..:·, .`.¸..±
•..st .`.¸..± æ..:,´. ¸...:÷ ´¸Lt...:t :..:·,
,..:t ¸. t...·, ¸..:t t.. .
107.'Ya Allah. Tuhan vang
menguasai langit vang tuiuh. Tuhan
vang menguasai Arasv vang agung.
Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu.
Tuhan vang membelah butir tumbuh-
tumbuhan dan biii buah. Tuhan vang
menurunkan kitab Taurat. Iniil dan
1S1
Furqan (Al Qur´an). Aku berlindung
kepada-Mu dari keiahatan segala
sesuatu vang Engkau memegang ubun-
ubunnva. Ya Allah. Engkaulah vang
pertama. sebelum-Mu tidak ada
sesuatu. Engkaulah vang terakhir
setelah-Mu tidak ada sesuatu.
Engkaulah vang dzahir. diatas-Mu
tidak ada sesuatu. Engkaulah vang
batin. di bawah-Mu tidak ada sesuatu.
lunasilah hutang kami dan berilah kami
kekavaan hingga kami terlepas dari
kefakiran'.
125
·Š† . .t:t.., t...L· _.:t « ´...:t
v, ´«.: ¸÷te v ¸.. .s÷ .t:t,·, .t:t.e,
_,•´.
125
. HR. Muslim: 4/2084.
1S2
108.'Segala puii hanva bagi Allah
Yang telah memberi kami makan dan
memberi kami minum. mencukupi kami.
memberi kami tempat berteduh. Betapa
banvak orang vang tidak memiliki siapa
vang mencukupinva dan memberinva
tempat berteduh'.
126
·Š‰ . ,Lt...÷ ..t.....:t, ......:t .:t.... ....´.::t
....:t .´«..s.:., .¸..± `_..e ., .“,‘t, .t.
`,..± ¸... æ... ´....´.· :..:· vi «..:i v ¸· ´....±·
...±, ¸tL.....:t `,...± ¸...., ¸.....: , ¸·, .«e
¸....:i ´s,....´.· ,· .t......´. ¸......: ¸....:. ±,....:s·
.:.´.
109. 'Ya Allah. Yang Maha
126
. HR. Muslim: 4/2085.
1S3
Mengetahui vang ghaib dan vang
nvata. Wahai Tuhan Pencipta langit
dan bumi. Tuhan segala sesuatu vang
meraiainva. Aku bersaksi bahwa tiada
tuhan vang berhak disembah kecuali
Engkau. Aku berlindung kepada-Mu
dari keiahatan diriku. setan dan bala
tentaranva. atau aku menialankan
keielekan terhadap diriku atau
mendorong orang Islam padanva".
127
··Š . ·,.. , ....:t _.,.s
127
. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih
Tirmidzi: 3/142.
1S4
110. "Membaca surah As-Saiadah
dan Tabarak'.
128
··· . ´:..÷, .æ.:i ¸..: ´:.:.· .´.::t
.æ.:i ¸.., ´:..,, .æ.:i _,.·
«.a,, «.., .æ.:i _,.L ´.i.:·, .æ.:i
´:..· .æ.:i vi æ.. t... v, i.:. v
_.:t æ`...., ::,:· _.:t æ.t:s.
::.,·
111. 'Ya Allah. aku menverahkan
diriku kepada-Mu. aku menverahkan
urusanku kepada-Mu. aku
menghadapkan waiahku kepada-Mu.
aku merebahkan punggungku kepada-
128
. HR. Tirmidzi dan Nasa'i. Lihat Shahih Jami':
4/255.
1SS
Mu. Karena senang (mendapat rahmat-
Mu) dan takut pada (siksaan-Mu).
Tidak ada tempat perlindungan dan
penvelamatan dari (ancaman)-Mu.
kecuali kepada-Mu. Aku beriman pada
kitab vang telah Engkau turunkan
(melalui malaikat) dan (kebenaran)
nabi-Mu vang Engkau utus'.
Rasulullah bersabda kepada orang
yang membacanya menielang tidur:
'Jika engkau meninggal. engkau
meninggal dalam keadaan fitrah`.
129
129
. HR. Bukhari. Fathul baari: 11/113. Muslim:
4/2081.
1S6
29
DO'A JIKA TERBANGUN PADA
MALAM HARI
··· . ., .´,t..:t ´..t.:t «t vi «:i v
´,.,.:t t.´.... t., “,‘t, .t...:t
´,t..:t
112.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Yang Maha Esa.
Yang Maha Perkasa. Tuhan langit dan
bumi dan di antara keduanva. vang
Maha Mulia lagi Maha Pengampun'.
Do'a diatas dibaca iika membolak-
balikkan tubuh pada malam hari.
130
130
. Riwayat Hakim. dishahihkannya dan
disetuiui oleh Adz Dzahabi 1/540. An Nasa`i
dalam Amalulyaumi wallailati. Ibnu Sunni.
Lihat Shahihul Jami`: 4/213.
1S?
30
DO'A APABILA ADA YANG
MENAKUTKAN DALAM TIDUR
··• . ..t::t «t .t..:s. ´..´.· .t «.... ¸..
........a ¸........, .s.t......... `,.......±, .«........t.., .t,
¸,´,´... ¸·, ¸.Lt..:t
113. 'Aku berlindung dengan
kalimat Allah vang sempurna dari
kemarahan. siksaan dan keiahatan
hamba-hamba-Nva dan dari godaan
setan serta iangan sampai setan
mendatangiku".
131
131
. HR. Abu Dawud: 4/12. Shahih Tirmidz:i
3/171.
1SS
31
APA YANG DILAKUKAN
JIKA BERMIMPI BURUK
··€ . s,t.. ¸. ´±... ) ta¬a ( .
`,.± ¸.., ¸tL..:t ¸. «t. ´...:..
_·, t. ) .t,. .¬a ( .
t..· t.. .`..´. v .
«.:. ¸te _.:t «... ¸. ´·..:.
æ:. .t,· ¸i ¸:.´. ´·... .
114. Lakukan hal-hal berikut:
Meniup (seperti meludah) tiga kali.
1S9
Berlindung kepada Allah dari setan
dan dari keburukan apa yang dia
mimpikan.
Tidak menceritakannya kepada
siapapun.
Merubah posisinya dari yang
semula.
Bangun dan shalat. iika dia
menghendaki .
132
132
. Lihat Shahih Muslim: 4/1772-1773.
160
32
DO'A QUNUT WITIR
··ƒ . ¸.÷t., .:..a ¸..÷ ¸:.at .´.::t
‹,t., .:.:.s ¸..÷ ¸.:.s, .:.÷t. ¸..÷
.:..s t. ,± ¸.s, .:.L.· t..÷ ¸:
v ´«:i .æ.:. ¸..´. v, ¸..s æ:t÷
.:.:t, ¸. ·.. ) :..t. ¸. ,.. v, (
:.:t.s, t.., :e,t.s .
116.'Ya Allah. berilah aku petuniuk
sebagaimana orang-orang vang
Engkau beri petuniuk. berilah aku
perlindungan (dari penvakit)
sebagaimana orang vang telah Engkau
lindungi. uruslah aku sebagaimana
orang vang telah Engkau urus. Berilah
berkah apa vang Engkau berikan
161
kepadaku. iauhkan aku dari keielekan
apa vang Engkau tetapkan.
Sesungguhnva Engkau vang
meniatuhkan qadha (ketetapan). dan
tidak ada orang vang memberikan
hukuman kepada-Mu. Sesungguhnva
orang vang Engkau cintai tidak akan
hina dan orang vang Engkau musuhi
tidak akan mulia. Maha Suci Engkau.
wahai Tuhan kami dan Engkau Maha
Tinggi`.
133
133
. Ashhabussunan. Ahmad Darimi. Hakim dan
Baihaqi. Di antara dua kurung menurut
riwayat Baihaqi. Lihat Shahih Tirmidzi 1/144.
Shahih Ibnu Maiah: 1/194 dan Irwa`ulghalil
oleh Al Albani: 2/172.
162
··… . ¸. ‹t.,. ´..´.· `¸:i .´.::t
.æ:...´. ¸. æst÷t.´.., .æL:.
.æ.:. ‡.t.a ¸..· v .æ.. æ. ´..´.·,
æ..: ¸:. :..a· t.e ::·
117. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
berlindung dengan keridhaan-Mu dari
kemurkaan-Mu. dan dengan
keselamatan-Mu dan siksaan-Mu. Aku
berlindung kepada-Mu dari ancaman-
Mu. Aku tidak membatasi untuk
memuii-Mu. Engkau adalah
sebagaimana vang Engkau saniungkan
kepada diri-Mu sendiri'.
134
134
. Ashabus sunan dan Imam Ahmad. Lihat
Shahih Tirmidzi: 3/180. Shahih Ibnu Maiah:
1/194. serta kitab Irwa`ul Ghalil: 2/175.
163
··† . .´: æ:, .´.´..: ‹t.i .´.::t ¸:
.´.,: .´...:, ¸..: æ.:i, .´.´..:,
æ.t.. ¸i .æ.t.. ¸.::, .æ:..,
.æ´...:.: t:i .´.::t .`¸.:´. ¸.,÷ts:t.
v, .,.::t æ.:. ¸..´:, .‹´,..:.:,
.::, .æ. ´¸.•´:, .‹´,.s: ´-:::, .æ: ´-
‹´,.s. ¸. .
118. 'Ya Allah. sesungguhnva kami
menvembah-Mu. kepada-Mu kami
shalat dan suiud. kepada-Mu kami
berusaha dan melavani. Kami
mengharapkan rahmat-Mu. kami takut
akan siksa-Mu. sesungguhnva siksaan-
Mu akan menimpa orang-orang vang
kafir. Ya Allah. kami mohon
pertolongan dan ampunan kepada-Mu.
164
Kami memuii kebaikan-Mu. kami
beriman kepada-Mu. kami tunduk
(pada aiaran-Mu) dan kami berlepas
diri dari orang-orang vang kufur
kepada-Mu'.
135
33
DZIKIR SETELAH SALAM SHALAT
WITIR
··‰ . `., ˜,..:t æ:.:t ¸t..´.
Ž,,:t, «s.¬.:t
135
. Riwayat Baihaqi dalam Sunan Kubra.
sanadnya shahih: 2/211. Syeikh Al Albani
menshahihkannya dalam Irwa`ul Ghalil:
2/170. hadits ini mauquI pada Umar .
16S
119. 'Maha suci (Engkau Ya Allah).
Raia Yang Maha suci. Tuhan-nva para
malaikat dan malaikat Jibril '
Dibaca tiga kali dan yang ketiganya
dikeraskan serta dipaniangkan suaranya
dengan berkata:
Ž,,:t, «s.¬.:t `.,
'Tuhan-nva para malaikat dan
malaikat Jibril'.
136
136
. Riwayat Nasa`I: 3/244. Daruqutni.
Tambahannya terdapat dalam riwayat
Daruqutni: 2/31 dan sanadnya shahih. Lihat
Zadul Ma`ad: tahqiq Syu`aib dan Abdul Qadir
Al Arna`uth: 1/377.
166
34
DO`A SAAT GUNDAH DAN
BERDUKA
··Š . ´¸.t .‹... ´¸.t .‹´... ¸`:i .´.::t
¸.÷ “t. .‹... ¸:.„t: .æ:.·
.‹´•t.s ¸.÷ `·.. .æ´.s´. `_s. æ:i.·
´«::,:· ,· .æ..: «. :... .æ: .´a ..t
.æ.:: ¸. t..· ´«:.:. ,· .æ.t:e ¸÷
¸· .‹... ...:t .:. ¸÷ «. .,ai:.t ,·
_..s ._,.„ ,.´:, .¸.:s -.., ¸·,.:t
¬., ¸`.a .ta., .¸:,´. . .
120.'Ya Allah. sesungguhnva aku
adalah hamba-Mu. anak dari hamba-
Mu. ubun-ubunku (nasib-ku) ada di
16?
tangan-Mu. telah lalu hukum-Mu
atasku. adil ketetapan-Mu atasku. aku
mohon kepada-Mu dengan perantara
semua nama milik-Mu vang Engkau
namakan sendiri. atau Engkau
turunkan dalam kitab-Mu. atau Engkau
aiarkan seseorang dari hamba-Mu.
atau Engkau rahasiakan dalam ilmu
ghaib disisi-Mu. Jadikanlah Al Quran
sebagai penawar hatiku. cahava dalam
dadaku. penghapus dukaku dan
pengusir keluh kesahku'.
137
··· . `..:t ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.::t
.¸.´.:t, _:´.:t, ._.s:t, ,..:t, .¸,.:t,
·t.`,:t «.:., ¸..:t -:., .
137
. HR. Ahmad: 1/391. dishahihkan oleh Al Al
Bani.
16S
121.'Ya Allah. sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dari keluh kesah
dan rasa sedih. dari kelemahan dan
kemalasan. dari sifat bakhil dan
penakut. dari cengkraman utang dan
laki- laki vang menindas-(ku)'.
138
35
DO`A UNTUK KESEDIHAN YANG
MENDALAM
··· . «:i v .´..:.:t ´..n.:t «t vi «:i v
..n.:t œ,.:t ., «t vi v . «t vi «:i
138
. HR. Bukhari: 7/158. 'Adalah Rasulullah
banyak (membaca) doa ini. lihat Bukhari
dalam Fathul baari: 11/173.
169
œ,.:t .,, “,‘t .,, .t...:t .,
..,s:t
122.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Yang Maha
Agung dan Maha Lembut. Tiada Tuhan
vang berhak disembah selain Allah.
Tuhan Arasv vang agung. Tiada Tuhan
vang berhak disembah selain Allah.
Tuhan langit dan bumi dan Tuhan
Arasv vang mulia'.
139
··• . ¸:i ¸.:ss ¬÷ .´.,· æ:.., .´.::t
.´«:e ¸:i± ¸: Œ:„·, .¸.. «÷,L ¸..:
::· vi «:i v
123. 'Ya Allah. rahmat-Mu aku
harapkan. ianganlah Engkau serahkan
139
. HR. Bukhari: 7/154 dan Muslim: 4/2092.
1?0
(segala urusanku) kepada diriku walau
sekeiap mata. perbaikilah segala
urusanku. tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Engkau'.
140
··€ . ´:.e ¸`:i æ:t..´. ::· vi «:i v
¸..:tn:t ¸.
124.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Maha suci
Engkau. sesungguhnva aku adalah
termasuk orang-orang vang dzalim'.
141
··• . t:.± «. ‹,±· v ¸`., «t «t
140
. HR. Abu Dawud: 4/324. Ahmad: 5/42.
Shahih Abu Dawud: 3/959.
141
. HR. Tirmidzi: 5/529 dan riwayat Hakim
yang disetuiui dan dishahihkan oleh Dzahabi:
1/505. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/168.
1?1
125. 'Allah. Allah adalah Tuhan-ku.
aku sedikitpun tidak menvekutukan-
Nva`.
142
36
DO`A SAAT BERTEMU MUSUH
DAN PENGUASA
··ƒ . ´..´.:, .a,.´.´: ¸÷ æ:..: t:i .´.::t
.a,,´,´± ¸. æ. .
126. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
meniadikan Engkau di leher mereka
(agar kekuatan mereka tidak berdava)
dan aku berlindung dari keburukan
mereka.'
143
142
. HR. Abu Dawud: 2/87. Shahih Ibnu Maiah:
2/335.
143
. HR. Abu Dawud: 2/89. dishahihkan oleh
Hakim dan disetuiui Dzahabi: 2/142.
1?2
··… . ._,.....: :...:·, ._....´.. :...:· ....´.::t
´_sts· æ., .´·.´„· æ., .´·.´.· æ. .
127. 'Ya Allah. Engkau adalah
lenganku (pertolongan-Mu vang ku-
utamakan dalam menghadapi
lawanku). Engkau adalah Pembela-ku.
Dengan pertolongan-Mu aku berputar-
putar. dengan pertolongan-Mu aku
menvergap dan dengan pertolongan-
Mu aku berperang'.
144
··† . ´_.e.:t ..:, «t t.´...
128. 'Cukup bagi kami Allah
sebaik-baik pelindung'.
145
144
. HR. Abu Dawud: 3/42. Tirmidzi: 5/572. lihat
Shahih Tirmidzi 3/183.
145
. HR. Bukhari: 5/172.
1?3
37
DO`A SAAT TAKUT MENGHADAPI
PENGUASA DZALIM
··‰ . t .-..:t .t...:t ., .´.:: .,,
¸. ¸¬÷ ¸. t,t. ¸: ¸e ...n.:t œ,.:t
”´,.. ¸· .æ..¬: ¸. «.t,.·, .¸¬÷
_., .‹´,t. ,. .¸.L. ,· .´... `..· ¸:.
:· vi «:i v, .‹´•t.a : .
129. 'Ya Allah. Tuhan langit dan
bumi. Tuhan Arasv vang agung.
iadilah pendampingku dari fulan bin
fulan dan kelompoknva dari makhluk-
Mu. (agar) tidak ada seorangpun dari
mereka berlaku sewenang-wenang
terhadapku atau melampaui batas.
pembelaan-Mu amatlah besar. puiian
1?4
terhadap-Mu amatlah agung. dan tiada
Tuhan vang berhak disembah selain
Engkau'.
146
·•Š . .t.... «.:: ¸. ,.· «t .´,.e· «t
_.:t «t. ´..´.· .´,..·, ´±t:· t.. ,.· «·
.´.:t ..´a vi «:i v -..:t .t...:t æ.
`,± ¸. .«:.t. vi “,‘t ¸:. ¸... ¸·
¸. .«.t.±·, «.t.s·, s..´.´., .¸¬÷ ‹...
¸.. t,t. ¸: ¸e .´.::t .¸:vt, `¸.:t
, .‹´,t. ,., ‹´•t.a _. ..a`,± ‹,t.s
‹´,.. «:i v, .æ´..t ) .t,. .¬a .(
146
. HR. Bukhari dalam Adab Al MuIrad. no.
707.
1?S
130.'Allah Maha besar. Allah lebih
mulia dari seluruh makhluk-Nva. Allah
lebih mulia dari apa vang aku takuti.
aku berindung kepada Allah vang tiada
Tuhan vang berhak disembah selain
Dia. Yang mengendalikan tuiuh langit
hingga tidak runtuh ke bumi kecuali
denga izin-Nva dari keiahatan hamba-
Mu fulan dan bala tentaranva serta
pendukung-pendukungnva dari
golongan iin dan manusia. Ya Allah.
iadilah pendampingku teriauhkan dari
keburukan mereka. puiian terhadap-Mu
amatlah agung. perlindungan-Mu
amatlah besar. Maha suci nama-Mu
dan tiada Tuhan vang berhak disembah
selain diri-Mu'.
147
147
. HR. Bukhari dan Al Adabul MuIrad. no. 708.
dishahihkan Al Albani dan Shahih Al Adabul
MuIrad. no. 546.
1?6
38
DO`A ATAS MUSUH
·•· . ..t...:t -.,.. ..t.:s:t ·,..´. ..´.::t
.´.:,:,, .´..,at .´.::t ..t,.‘t ·,at
131.'Ya Allah vang menurunkan
kitab. Maha cepat perhitungan-Nva.
hancurkanlah pasukan-pasukan
(musuh). Ya Allah kalahkanlah mereka
dan govahkanlah mereka'.
148
39
DO`A SAAT TAKUT TERHADAP
SUATU KAUM/KELOMPOK
·•· . ::± t.. .....et .´.::t
132.'Ya Allah. lindungilah aku dari
148
. HR. Muslim 3/1362.
1??
mereka dengan apa vang Engkau
kehendaki'.
149
40
DO`A BAGI YANG MENGALAMI
KERAGUAN DALAM IMAN
·•• . «.÷ æ± t.. ¸.:.., «t. ´...:.. .
133. Berlindung kepada Allah .
Maka akan berhenti dari
keraguannva.
150
·•€ . ´·... . «:´.´,, «t. ´:..· .
134. Membaca. 'Aku beriman
kepada Allah dan para Rasul-Nva'.
151
149
. HR. Muslim 4/2300.
150
. HR. Bukhari /Fathul baari: 6/336. Muslim:
1/120.
151
. HR. Muslim: 1/119-120.
1?S
·•• . s ´«:.s ·,.. ¸:t. .
135.Membaca firman Allah .
'Dialah Yang awal dan Dialah vang
akhir. Dialah Yang nvata dan Dialah
vang tersembunvi. dan Dia mengetahui
terhadap segala sesuatu'.
152
152
. Surat Al Hadid: 3. Abu Dawud: 4/329
dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Abu
Dawud: 3/962
1?9
41
DO`A AGAR DAPAT MELUNASI
HUTANG
·•ƒ . .. ¸..et .´.::t ¸. æ:¬
‹t... ¸.. æ:... ›..·, æ.t,. .
136.'Ya Allah. cukupilah aku
dengan (rezeki)-Mu vang halal (hingga
aku terhindar) dari vang haram.
Kavakanlah aku dengan kenikmatan-
Mu selain-Mu'.
153
·•… . `..:t ¸. æ. ´..´.· ¸`:i .´.::t
.¸.´.:t, _:´.:t, ._.s:t, ,..:t, .¸,.:t,
·t.`,:t «.:., ¸..:t -:., .
153
. HR. Tirmidzi: 5/560. lihat Shahih Tirmidzi:
3/180.
1S0
137. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu dari keluh kesah
dan kesedihan. dari kelemahan dan
kemalasan. dari sifat bakhil dan
penakut. dari cengkraman hutang dan
laki- laki vang menindas-(ku)'.
154
42
DO`A SA`AT RAGU DALAM
SHALAT DAN BACAANNYA
·•† . ...,....:t ¸tL.........:t ¸..... «t..... ´......´.·
) ta¬a ‹,t.. ¸:. _.st, ( .
154
. HR. Bukhari: 7/158. 'Adalah Rasulullah
sering (membaca) doa ini. lihat Bukhari dalam
Fathul baari: 11/173.
1S1
137. 'Aku berlindung kepada Allah
dari setan vang terkutuk ' Lalu
meludahlah kekiri tiga kali.
155
43
DO'A ORANG YANG MENGALAMI
KESULITAN
·•‰ . ¬.. ´«::.. t. vi _.. v .´.::t
´_..s ::·, ¬.. ::± t.i ¸,.:t .
139. 'Ya Allah. tidak ada vang
mudah kecuali apa vang Engkau
mudahkan dan tidak ada vang sulit iika
Engkau menghendakinva kemudahan".
155
. Muslim: 4/1729. dari hadits Utsman bin Al
Aash . ia berkata: "Aku laksanakan hal itu.
maka Allah menghilangkan (gangguan
tersebut) dariku".
1S2
44
UCAPAN ORANG YANG
MELAKUKAN DOSA
·€Š . ´¸..´.÷ t.:. ´.:.´. ... ¸. t.
.´a .¸.:.e, ¸:.´.÷ ´·... .´a .,.´.L:t
´«: «t ,.. vi «t ´,..:.. .
140. "Setiap hamba vang melakukan
perbuatan dosa. kemudian dia bersuci.
lalu shalat dua raka´at. kemudian dia
beristighfar. niscava Allah
mengampuni dosanva".
156
156
. HR. Abu Dawud: 2/86. Tirmidzi: 2/257
Shahih Abu Dawud: 1/283.
1S3
45
DO'A MENGUSIR SETAN DAN
BISIKANNYA
·€· . ´«.. «t. ..t.:.vt
141."Berlindung kepada Allah
darinva (dengan mengucapkan.
'Audzubillahi minasvvaitanir
raiiim`.
157
·€· . ´¸t.•t .
142. ™Mengumandangkan adzan'.
158
·€• . ¸·,.:t ..t,s, ´,te.‘t .
157
. HR. Abu Dawud: 1/206. Tirmidzi. lihat
Shahih Tirmidzi: 1/77. lihat Surat Al
Mu`minuun: 98-99.
158
. HR. Muslim: 1/291 dan Bukhari: 1/151.
1S4
143.™Melakukan dzikir dan
membaca Al Qur'an'.'Jangan iadikan
rumahmu sebagai kuburan.
sesungguhnya setan lari dari rumah
yang didalamnya dibacakan surah Al
Baqarah¨.
159
Termasuk yang dapat mengusir
setan adalah dzikir pagi dan petang.
dzikir saat hendak dan bangun tidur.
dzikir masuk dan keluar rumah. dzikir
masuk dan keluar masiid. dan dzikir
lainnya yang disyari'atkan. Seperti;
membaca ayat kursi saat hendak tidur.
membaca dua ayat terakhir surah Al
Baqarah dan lain-lain.
159
. HR. Muslim: 1/539.
1SS
46
DO'A SAAT MENGALAMI
SESUATU YANG TIDAK
DIINGINKAN
·€€ . .s _.÷ .t± t., «t , .
144. "Allah telah mentaqdirkannva
dan apa vang Dia kehendaki Dia
lakukan".
'Mumin vang kuat lebih baik dan
lebih dicintai oleh Allah dari mumin
vang lemah dan semuanva baik.
Berusahalah untuk meraih apa vang
bermanfaat bagimu. mintalah
pertolongan kepada Allah dan iangan
lemah. iika menimpamu sesuatu hal.
iangan katakan seandainva aku lakukan
ini dan itu. akan tetapi katakanlah.
'Allah telah mentaqdirkannva dan apa
vang Dia kehendaki Dia lakukan`.
1S6
karena ucapan 'seandainva` akan
membuka (memberi peluang bagi)
perbuatan setan`.
160
47
UCAPAN BAGI ORANG YANG
MENDAPATKAN KELAHIRAN
DAN JAWABANNYA
·€• . .æ: ..´a..:t ¸÷ æ: «t ‹,t.
´s,. :s,´,, .´s.´±· -:., ..at.:t .,s±, .
145.'Semoga Allah memberkahi-mu
atas pemberiannva kepadamu. engkau
lavak bersvukur. (semoga) anakmu
cepat dewasa dan engkau diberi rezki
berupa baktinva kepadamu'.
Bagi yang diberi ucapan selamat. ia
membalasnya dengan mengucapkan:
160
. H.R; Muslim: 4/2052.
1S?
«t ‹t,., æ.:. ‹,t., æ: «t ‹,t.
æ.t.a ·,.·, .´«:.. «t æs,,, .t‡,.:
'Semoga Allah memberkahimu dan
membalasmu dengan kebaikan dan
engkau diberi rezki seperti itu
danbalasanmu dilipatgandakan'.
161
48
DO'A PERLINDUNGAN BAGI
ANAK
·€ƒ . e ¸t , ´. . ´· «t ´. . `. ´. :t . . ¸
, :t ´. . . ¸ . «.t::t «t .t.:s. t.e´...·
161
. Lihat Al Azkar An Nawawi. hal. 349. dan
Shahihul Azkar oleh Salim Al Hilaly: 2/713.
1SS
. `_e ¸., .«.ta, ¸tL.± `_e ¸. ¸.
«.v .
146. Adalah Rasulullah berdo'a
untuk perlindungan Hasan dan Husain.
beliau berkata: 'Aku berlindung kepada
Allah untukmu berdua dengan kalimat-
kalimat Allah vang sempurna. dari
setan. binatang vang berbisa dan ´ain
vang menimpanva" .
162
162
. HR. Bukhari. 4/119.
1S9
49
DO'A KEPADA ORANG SAKIT
·€… . «t .t± ¸i `,.´.L ˜i. v
147. 'Tidak mengapa. semoga
sakitmu ini membuat dosamu bersih.
Insva Allah'.
163
·€† . ..n.:t œ,.:t ., ..n.:t «t ´·i.·
æ.... ¸· ) . . - . , .t .(
148. 'Aku mohon kepada Allah vang
Maha Mulia pemilik Arasv Yang
Agung. agar Dia menvembuhkanmu".
Dibaca tuiuh kali.
163
. HR. Bukhari: 10/118.
190
'Setiap hamba muslim vang
menguniungi orang sakit. vang belum
datang aialnva kemudian dia membaca.
(do´a di atas) tuiuh kali. maka (orang
vang sakit tersebut) akan
disembuhkan`.
164
50
KEUTAMAAN MENGUNJUNGI
ORANG SAKIT
·€‰ . ·ts . .:.´.:t ´st:· ´_´ .,:t .t. t.i
t.t÷ ¸:.. ¸:. «..:t «÷t,: ¸÷ ¸..
«..,:t ´«s,.. ¸:. .,.. ¸te ¸t÷ .
¸:. æ:. .:· ¸.´... «.:. ¸:„
164
. Lihat Shahih Tirmidzi: 2/210 dan Shahih
Jami`: 5/180.
191
.. «.:. ¸:„ ‡.t.. ¸te ¸i, .¸..´. ¸.´.
Œ..´. ¸:. æ:. .:· .
149. Beliau (Rasulullah )
bersabda: "Jika seseorang berkuniung
kepada saudaranva vang muslim (vang
sedang menderita sakit). maka seakan-
akan dia berialan-ialan di svurga
hingga duduk. Apabila sudah duduk.
maka dituruni rahmat dengan deras.
Apabila dia berkuniung di pagi hari
maka tuiuh puluh ribu malaikat
mendo´akan-nva agar mendapat rahmat
hingga sore hari. Apabila dia
berkuniung di sore hari. maka tuiuh
puluh ribu malaikat mendo´akannva
192
agar diberi rahmat hingga pagi hari™.
165
51
DO'A ORANG SAKIT YANG TIDAK
BISA SEMBUH
·•Š . ¸......,t, ¸: ,..t .´.::t ¸...:·,
¸:.‘t ¸.÷,:t. .
150. 'Ya Allah. ampunilah dosaku.
berilah rahmat kepadaku dan
pertemukan aku dengan teman vang
tinggi deraiatnva (para nabi dan orang
shaleh)".
166
165
. HR. Tirmidzi. Ibnu Maiah. lihat Shahih Ibnu
Maiah: 1/244 dan Shahih Tirmidzi: 1/286.
Ahmad Syakir menyatakan bahwa hadits
tersebut adalah shahih.
166
. HR. Bukhari: 7/10. Muslim: 4/1893.
193
·•· . ... ¸..:t _.. «... ´_:.´. «s..
´·..., ´«.., t... ´Œ...÷ .t.:t ¸÷ . «:i v
.t,s.: ...:: ¸i «t vi .
151. 'Rasulullah saat akhir hayatnya
memasukkan kedua tangannya ke
dalam air. lalu mengusapkan ke
waiahnya seraya berkata: 'Tiada Tuhan
vang berhak disembah selain Allah.
sesungguhnva setiap kematian ada
sekaratnva '.
167
·•· . vi «:i v .´,.e· «t, «t vi «:i v
æ.,± v ´s.., «t vi «:i v .´s.., «t
´«: «t vi «:i v .´«: v .´...:t ´«:, æ:´.:t
«t. vi ..s v, ·.. v, «t vi «:i .
167
. HR. Bukhari. Fathul baari: 8/144.
194
152.'Tiada Tuhan vang berhak
selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak
ada Tuhan vang berhak disembah
selain Allah vang Maha Esa. tidak ada
Tuhan vang berhak disembah selain
Allah Yang Maha Esa. tidak ada sekutu
bagi-Nva. tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. bagi-Nva
keraiaan dan bagi-Nva puiian. Tidak
ada Tuhan vang berhak disembah
selain Allah. tidak ada dava dan
kekuatan. kecuali dengan pertolongan
Allah'.
168
168
. Shahih Tirmidzi: 3/152 dan Shahih Ibnu
Maiah: 2/317.
19S
52
MEMBIMBING (TALQIN) ORANG
YANG SEKARAT
·•• . «.¬e ´,:· ¸te ¸. . «t vi «:i v
«..:t _:. .
153. 'Siapa vang akhir ucapannva.
'Laa Ilaaha Illallah` dia akan masuk
svurga'.
169
53
DO'A SAAT TERKENA MUSIBAH
·•€ . .´.::t ¸.´..t, «.:i t:i, «:: t:i
÷ ¸:,´.· t... t,.: ¸: .::·, ¸:...´. ¸
169
. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Maiah.
dishahihkan oleh Al Albani. Lihat Shahih
Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu Maiah: 2/317.
196
154.'Sesungguhnva kita milik Allah.
dan kita akan kembali kepada-Nva. Ya
Allah. berilah aku pahala atas musibah
vang menimpaku dan gantilah untukku
dengan vang lebih baik darinva'.
170
54
DO'A SAAT MEMEJAMKAN MATA
MAYAT
·•• . .´.::t : ,..t ¸¬. . ) sebutnamanya (
¸÷ ´«.::t, .¸.`....:t ¸÷ ´«:.,. -÷,t,
., t. ´«:, t.: ,..t, .¸.,.t.:t ¸÷ «...
«.÷ ´«: ,`.:, s,.s ± «: Œ.÷t, .¸..:t.:t .
155. 'Ya Allah. ampunilah fulan
(sebut namanya). angkatlah deraiatnva
bersama orang-orang vang mendapat
170
. HR. Muslim: 2/632.
19?
petuniuk. Hendaklah Engkau meniadi
pengganti untuk anak turunannva
(peliharalah mereka). Ampunilah kami
dan dia wahai Tuhan Penguasa alam.
Luaskan baginva dalam kuburannva
dan berilah penerangan di dalamnva'.
171
55
DO'A DALAM SHALAT JENAZAH
·•ƒ . ´..t, .«÷t., .´«..,t, ´«: ,..t .´.::t
´«:..t, .´«::.´. -`.,, .´«:´,´: ·,e·, .´«..
t.tL::t ¸. «.:, ..,.:t, ’:.:t, .t.:t.
.¸:.:t ¸. •..‘t ...:t :..: t.e
. ´«:..·, ¸. t,.: ¬a·, .s,t. ¸. t,.: t,t
171
. HR. Muslim: 2/634.
19S
´«::.·, .«.,, ¸. t,.: t.,,, .«:a·
,..:t .t.. ¸. ´s..·, .«..:t ) .t..,
,t.:t ( .
156. 'Ya Allah. ampunilah dia
(mavat). berilah rahmat kepadanva.
selamatkan dia. ampunilah dan
tempatkanlah dia di tempat vang mulia.
luaskan kuburannva. mandikan dia
dengan air. saliu dan es. Bersihkan dia
dari kesalahan-kesalahannva.
sebagaimana Engkau membersihkan
baiu putih dari kotoran. berilah rumah
vang lebih baik daripada rumahnva.
berilah keluarga (atau istri di svurga)
vang lebih baik daripada keluarganva
(di dunia). istri (atau suami) vang lebih
baik daripada istrinva (atau suaminva
di dunia). dan masukkanlah dia ke
199
svurga. iagalah dia dari siksa kubur
dan neraka'
172
·•… . .t:.at±, .t.:`.., .t.`..: ,..t .´.::t
t:,e., .t:,..e, .t:,..„, .t...t.,
¸:. «..i÷ t.. ´«:...· ¸. .´.::t .t:t.:·,
¸:. ´«÷.:÷ t.. ´«:.÷.s ¸., .·¬.vt
..vt t.:.´s v, ´s,.· t..,.s v .´.::t .¸t
´s... .
157. 'Ya Allah. ampunilah orang
vang hidup di antara kami dan vang
mati. orang vang hadir di antara kami
dan vang tidak hadir. laki-laki maupun
perempuan. Ya Allah. Orang vang
Engkau hidupkan di antara kami.
172
. HR. Muslim: 2/663.
200
hidupkanlah ia dengan memegang
aiaran Islam. dan orang vang Engkau
matikan di antara kami. maka matikan
ia dengan memegang keimanan. Ya
Allah. iangan Engkau menghalangi
kami untuk memperoleh pahalanva dan
ianganlah Engkau sesatkan kami
sepeninggalnva'.
173
·•† . .æ:.. ¸÷ ¸¬÷ ¸. `¸¬÷ .´.::t
.t.., ,..:t «.:÷ ¸. «.÷ .‹,t.. _..,
`¸.:t, .t÷.:t ´_a· ::·, .,t.:t . ´«: ,..t÷
´...,:t ´,...:t ::· æ:i ´«..,t, .
158. 'Ya Allah. sesungguhnva fulan
bin fulan dalam tanggungan-Mu dan
tali perlindungan-Mu. Peliharalah dia
173
. Ibnu Maiah: 1/480. Ahmad: 2/368. Lihat
Shahih Ibnu Maiah: 1/251.
201
dari fitnah kubur dan siksa neraka.
Engkau adalah Maha Setia dan Maha
Benar. Ampunilah dan kasihanilah dia.
Sesungguhnva Engkau Dzat Yang
Maha Pengampun lagi Maha
Penvavang'.
174
·•‰ . ¸:i -t:.t æ:.· ´¸.t, ‹´... .´.::t
¸te ¸i .«.t.. ¸. –¸.. ::·, .æ:..,
t:..´. ¸te ¸i, .«st... ¸÷ .,÷ t...´.
´«.. ,,t.:÷ .
159. 'Ya Allah. (mavat ini) adalah
hamba-Mu. anak dari hamba-Mu. dia
membutuhkan rahmat-Mu. Engkau
tidak membutuhkan untuk menviksanva.
Apabila dia baik. tambahkanlah
174
. Ibnu Maiah. Lihat Shahih Ibnu Maiah: 1/251.
Abu Dawud: 3/211.
202
kebaikannva. dan apabila dia iahat.
maka ampunilah dosanva'.
175
56
DO'A UNTUK MAYAT ANAK
KECIL
·ƒŠ . ,..:t .t.. ¸. ´s..· .´.::t
160.'Ya Allah. lindungilah dia dari
azab kubur'.
176
175
. Riwayat Hakim. dia menshahihkan hadits ini
dan disetuiui oleh Dzahaby: 1/359. Lihat
Ahkaamul ianaaiz oleh Syeikh Al Albaani. hal.
125.
176
. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al
Muwatha`. 1/288. Ibnu Abi Syaibah dan Al
MushannaI: 3/217. Al-Baihaqi: 4/9. Sanadnya
dishahihkan oleh Syua`ib Al Arna`uth dalam
Tahqiq Syarhus sunnah Lil Baghawi: 5/357.
203
Baik iuga iika ditambahkan dengan
membaca do'a berikut ini:
t...±, .«..:t.: t,:´., tL,÷ ´«:..t .´.::t
t.t.´. . «. .n.·, t.´...,t.. «. _.a .´.::t
..:·, .t.´a,.´.· .¸...•´.:t Œ:t.. ´«
«s, ...at,.i «:t.e ¸÷ ´«:..t,
....:t .t.. æ:..,. t‡,t. ´«:..·, .
.´.::t .«:a· ¸. t‡,.: ¬a·, .s,t. ¸. t‡,.:
t.... ¸., t.Lt,÷·, t.÷¬.i: ,..t
. ¸t..vt .
'Ya Allah. iadikanlah kematian
anak ini sebagai pahala dan simpanan
bagi kedua orang tuanva dan pemberi
svafa´at vang dikabulkan do´anva. Ya
Allah. dengan musibah ini. beratkanlah
204
timbangan amal keduanva (orang
tuanva) dan berilah pahala vang
agung. Anak ini kumpulkan dengan
orang-orang vang shaleh dan
iadikanlah dia dipelihara oleh Nabi
Ibrahim. Peliharalah dia dengan
rahmat-Mu dari siksaan neraka
iahim'.
177
·ƒ· . :..t .´.::t ‡,.·, .t.:., .tL,÷ t.: ´« t .
161.'Ya Allah. iadikanlah kematian
anak ini sebagai simpanan pahala dan
amal baik bagi kami'.
178
177
. Terdapat dalam Al Mughni oleh Ibnu
Qudamah: 3/416 dan Durus Muhimmah Li
Ammaatilummah oleh Syeikh Bin Baaz. hal.
15.
178
. Al Baghawi dalam Syarhus sunnah: 5/357.
Abdurrazzaq no. 6588. Imam Bukhari
mengutipnya dalam kitab Al Jana`iz: 2/113.
20S
57
DO'A TA`ZIAH
·ƒ· . _..e, ¸..L.· t... ´ «..:, ....:· t... «..:: ¸i
¸.......´. _......i. ´s........ .¸.....± . ,.......::÷
..:.::, .
162. 'Sesungguhnva bagi Allah apa
vang Dia ambil dan baginva pula apa
vang Dia berikan. Segala sesuatu
baginva ada memiliki masa-masa vang
telah ditetapkan. hendaklah kamu
bersabar dan mohon pahala (dari
Allah)'.
179
Baik iuga iika ditambah dengan
ucapan berikut:
179
. HR. Bukhari: 2/80. Muslim: 2/632.
206
.....·, .‹,....· «t ....n.· ,....., ‹.t,.... ¸
æ:`..: .
'Semoga Allah memperbesar
pahalamu. dan kamu bisa berkabung
dengan baik serta mavatnva diampuni
oleh Allah'.
180
180
. HR. Bukhari: 2/80. Muslim: 2/636. Lihat Al
Azkar LinNawawi. hal. 126
20?
58
BACAAN SAAT MEMASUKKAN
MAYAT KE LIANG KUBUR
·ƒ• . .´. ¸:., «t ... «t ·.´., «
163. 'Dengan menvebut nama Allah
dan dengan atas sunnah Rasulullah'.
181
9 5
DO'A SETELAH MAYAT
DIMAKAMKAN
·ƒ€ . ´«: ,..t .´.::t . ´«:`.a .´.::t .
164.'Ya Allah. ampunilah dia dan
teguhkanlah dia'.
182
181
. HR. Abu Dawud: 3/314 dan dengan sanad
yang shahih. Ahmad iuga meriwayatkan
dengan sanad yang shahih dengan laIadz:
"Bismillah Wa`alaa Millati Rasululillah.".
20S
60
DO'A ZIARAH KUBUR
·ƒ• . ......:t ¸...... .,t.`......:t _.....a· .s......:. ´·¬
«t .t....± ¸i t....:i, .¸..:.....´.:t, ¸...•....´.:t
¸......v ....s. ) ¸....:....´.:t «t ´..,....,
¸.,:i:....´.:t, t..... ( ....s:, t....: «t ´·i....·
«.÷t.:t .
165. 'Semoga keseiahteraan
untukmu. wahai penghuni kubur dari
orang-orang mumin dan muslim. dan
182
. Adalah Rasulullah iika selesai
menguburkan mayat dia berdiri dan bersabda:
'Mintalah ampunan untuk saudaramu dan
mohonkan untuknya keteguhan. karena
sekarang dia sedang ditanya '. Abu Dawud:
3/315 dan Hakim. dishahihkannya dan
disetuiui oleh Dzahaby: 1/370.
209
sesungguhnva kami Insva Allah akan
menvusul kalian (Semoga Allah
merahmati orang vang mendahului
diantara kita dan mereka vang
menvusul kemudian). Aku memohon
kepada Allah untuk kami dan kalian
keselamatan'.
183
61
DO'A APABILA ADA ANGIN RIBUT
·ƒƒ . ´..´.·, .ta,.: æ:i.· ¸`:i .´.::t
ta`,± ¸. æ. .
166. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
memohon kepada-Mu kebaikannva dan
183
. HR. Muslim 2/671. Ibnu Maiah dan laIaznya
dari dia: 1/494 dari Buraidah . dan diantara
dua tanda kurung adalah hadits Aisyah
radiallahu 'anha dalam riwayat Muslim: 2/671.
210
aku berlindung kepada-Mu dari
keburukannva".
184
·ƒ… . t. ,.:, .ta,.: æ:i.· ¸`:i .´.::t
¸. æ. ´..´.·, «. ::.,· t. ,.:, .t..÷
«. ::.,· t. `,±, .t..÷ t. `,±, .ta`,± .
167. 'Ya Allah. sesungguhnva aku
memohon kepada-Mu kebaikannva.
kebaikan apa vang terdapat padanva.
kebaikan apa vang dibawanva dan aku
berlindung kepada-Mu dari
keburukannva. keburukan vang ada
padanva dan keburukan vang
dibawanva'.
185
184
. HR. Abu Dawud: 4/326. Ibnu Maiah: 2/1228.
Lihat Shahih Ibnu Maiah: 2/305.
185
. HR. Muslim: 2/616. Bukhari: 4/76.
211
62
DO'A SAAT MENDENGAR PETIR
·ƒ† . s.... ´..,:t ´Œ`..´. _.:t ¸t..´.
´:s.¬., ´« «:..: ¸. .
168. 'Maha suci Allah vang petir
bertasbih dengan memuii-Nva dan
begitu iuga para malaikat. karena takut
kepada-Nva'.
186
63
DO'A UNTUK MINTA HUJAN
·ƒ‰ ‚ :t t‡:.,. t‡...´. t‡... t...· .´.:
. . ,t. ,.. t‡.÷t: .t‡..,. ,.. ¬.t .· _ .
169. 'Ya Allah' Berilah kami huian
186
. Al Muwattha`: 2/992. Al Albani berkata:
sanadnya shahih secara mauquI.
212
vang merata. menvegarkan tubuh dan
menvuburkan tanaman. bermanfaat.
tidak membahavakan. Kami mohon
huian secepatnva. tidak ditunda-
tunda.`
187
·…Š ‚ :t ´.::t .t...· .´. ::t .t...· .´.: .
t...· .
170. 'Ya Allah' Berilah kami huian.
Ya Allah. turunkan huian pada kami.
Ya Allah' Huianilah kami.¨
188
·…· ‚ :t .. ¸.t .´.: .t .., ‹ .æ..t
:`..:t ‹.:. ¸.·, .æ:.., ,´.:t, .
187
. HR. Abu Dawud: 1/303. dinyatakan shahih
oleh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud:
1/216.
188
. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/613.
213
171.'Ya Allah' Berilah huian
kepada hamba-hamba-Mu. hewan
ternak. berilah rahmat-Mu dengan
merata. dan suburkan bumi-Mu vang
tandus.¨
189
64
DO`A APABILA HUJAN TURUN
·…· ‚ :t `.„ .´.: ‡. t‡.÷t: t .
172. 'Ya Allah' Turunkanlah huian
vang bermanfaat.`
190
189
. HR. Abu Dawud: 1/305 dan dinyatakan
hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Abi
Dawud: 1/218.
190
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 2/518.
214
65
BACAAN SETELAH HUJAN
TURUN
·…• ‚ L´. , «:..,, «t _... t: .
173.'Kita diberi huian karena
karunia dan rahmat Allah.¨
191
66
DO`A AGAR HUJAN BERHENTI
·…€ ‚ :t .´.::t .t..:. v, t..:t.. .´.:
. «..,‘t ¸.L´., ..t,n:t, ·te•t ¸:
..:t :.t.., , .
174.'Ya Allah' Huianilah di sekitar
kami. iangan kepada kami. Ya. Allah'
191
. HR. Bukhari: 1/205. Muslim: 1/83.
21S
Berilah huian ke daratan tinggi.
beberapa anak bukit dasar lembah dan
beberapa tanah vang menumbuhkan
pepohonan.`
192
67
DO`A MELIHAT BULAN SABIT
·…• ‚ «t a· .´.::t .´,.e· t..:. ´«:
.·¬.vt, «.¬.:t, .¸t..vt, ¸.‘t.
..´s t.: ¸.÷.::t, ., .¸.,s, t.., t.
«t æ.,, .
175. 'Allah Maha Besar. Ya Allah'
Tampakkan awal bulan itu kepada kami
dengan membawa keamanan dan
keimanan. keselamatan dan Islam serta
mendapat taufik untuk menialankan apa
192
. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/614.
216
vang Engkau sukai dan ridhai. Tuhan
kami dan Tuhanmu (wahai bulan sabit)
adalah Allah.¨
193
68
DO`A KETIKA BERBUKA BAGI
ORANG YANG BERPUASA
·…ƒ ‚ a. ´_,´,´.:t :::.t, i.n:t . :.a,
.‘t ´, «t .t± ¸i .
176. 'Telah hilang rasa haus. dan
urat-urat telah basah serta pahala akan
tetap. insva Allah.`
194
193
. HR. At-Tirmidzi: 5/504. Ad-Darimi dengan
laIadz hadits yang sama: 1/336 dan lihat Shahih
Tirmidzi: 3/157.
194
. HR. Abu Dawud: 2/306. begitu iuga imam
hadits yang lain. Dan lihat Shahihul Jami`:
4/209.
21?
·…… ‚ :t æ:..,. æ:i.· ¸`:i .´.: :t ¸:
¸: ,..s ¸· .¸± _e :.., .
177.'Ya Allah'. Sesungguhnva aku
me-mohon kepada-Mu dengan rahmat-
Mu vang meliputi segala sesuatu.
supava memberi ampunan atasku.¨
195
69
DO`A SEBELUM MAKAN
178. Rasulullah bersabda:
'Apabila seseorang di antara kamu
hendak makan. bacalah:
.. «t .
195
. HR. Ibnu Maiah: 1/557. Hadits ini hasan
menurut Al-HaIidz Ibnu Haiar dalam Takhrii
Al-Adzkar. lihat Syarah Al-Adzkar: 4/342.
21S
Apabila lupa pada permulaannya.
bacalah:
.. «t . s,:·, «:,· ¸÷ .
'Dengan menvebut nama Allah.
pada awalnva dan akhirnva.¨
196
179. Rasulullah bersabda:
'Barangsiapa yang diberi rezeki oleh
Allah berupa makanan. hendaklah
membaca:
::t , «.÷ t.: ‹,t. .´. ´«.. t‡,.: t...L· .
'Ya Allah' Berilah kami berkah
dengan makan itu dan berilah makanan
vang lebih baik`.
Apabila diberi rezeki berupa
196
. HR. Abu Dawud: 3/347. At-Tirmidzi: 4/288.
dan lihat kitab Shahih At-Tirmidzi: 2/167.
219
minuman susu. hendaklah membaca:
::t ´«.. t:.,, «.÷ t.: ‹,t. .´. .
'Ya Allah' Berilah kami berkah
padanva dan tambahkanlah kepada
kami (berkah) darinva¨.
197
70
DO`A SETELAH MAKAN
·†Š ‚ :t t «:: ´... .: t.a ¸...L· _
¸`.. ·.. ,.. ¸. «..s,,, , ..s v .
180. 'Segala puii bagi Allah Yang
memberi makan ini kepadaku dan Yang
memberi rezeki kepadaku tanpa dava
197
. HR. At-Tirmidzi: 5/506. dan lihat Shahih
Tirmidzi: 3/158.
220
dan kekuatanku.¨
198
·†· ‚ :t .e t‡... «:: ´... . ‡, t‡.`.L t
,t.´. e ,.. .«.÷ t ) v, ¸.s´. ( v, .,..´.
t.., ´«.. ¸‡..:.´. .
181. 'Segala puii bagi Allah (aku
memuii-Nva) dengan puiian vang
banvak. vang baik dan penuh berkah.
vang senantiasa dibutuhkan. diperlukan
dan tidak bisa ditinggalkan. va Tuhan
kami.¨
199
198
. HR. Penyusun kitab Sunan. kecuali An-
Nasai. dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/159.
199
. HR. Bukhari: 6/214. At-Tirmidzi dengan
laIazh yang sama: 5/507.
221
71
DO`A TAMU KEPADA ORANG
YANG MENGHIDANGKAN
MAKANAN
·†· ‚ :t ÷ .´.: ‹,t. .´.: .. ..´.:s,, t
, .´.: ,..t, .´...,t .
182.'Ya Allah' Berilah berkah apa
vang Engkau rezekikan kepada mereka.
ampunilah dan belas kasihanilah
mereka.¨
200
200
. HR. Muslim: 3/1615.
222
72
BERDO`A UNTUK ORANG YANG
MEMBERI MINUMAN
·†• ‚ :t .L· .´.: . . ¸. ¸.t, ¸...L· ¸
¸:t.. .
183. 'Ya Allah' Berilah makan orang
vang memberiku makan dan berilah
minuman orang vang memberiku
minuman.¨
201
73
DO`A APABILA BERBUKA DI
RUMAH ORANG LAIN
·†€ ‚ ÷· _e·, .¸.´..t.:t ´.e... ,L
‘t ´.s.t.L . t, ´, . «s.¬.:t ´.s.:. ::„, .
201
. HR. Muslim: 3/126.
223
184.'Semoga orang-orang vang
berpuasa berbuka di sisimu dan orang-
orang vang baik makan makananmu.
serta malaikat mendoakan.¨
202
74
DO`A ORANG YANG BERPUASA
APABILA DIAJAK MAKAN
·†• ‚ .i ´..· ¸.´. t .e ¸t÷ ...´.:÷
e ¸i, `_.´.:÷ t‡..t„ ¸te t ¸ ´. t‡,L.
..L.:÷ .
185.'Apabila seseorang di antara
kamu diundang (makan) dipenuhilah.
202
. Sunan Abu Dawud: 3/367. Ibnu Maiah:
1/556 dan An-Nasa`i dalam Amalul Yaum wal
Lailah no. 296-298. Al-Albani menyatakan.
hadits tersebut shahih dalam Shahih Abi
Dawud: 2/730.
224
Apabila puasa. hendaklah mendoakan
(orang vang mengundang). Apabila tidak
puasa. hendaklah ia makan.¨
203
75
UCAPAN ORANG YANG
BERPUASA BILA DIHINA
·†ƒ ‚ `:i ¸ `..t„ ¸`:i .`..t„ .
186.`Sesungguhnva aku sedang
berpuasa. Sesungguhnva aku sedang
berpuasa`.
204
203
. HR. Muslim: 2/1054.
204
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 4/103.
Muslim: 2/806.
22S
76
DO`A APABILA MELIHAT
PERMULAAN BUAH
·†… ‚ :t .: ‹,t. .´.: t ÷ t.: ‹,t. .t:,.a ¸
.t„ ¸÷ t.: ‹,t. .t.:.... ¸÷ . . .t t.: ‹,t
t:`.´. ¸÷ .
187. 'Ya Allah' Berilah berkah
buah-buahan kami. berilah berkah kota
kami. berilah berkah gantangan kami
dan berilah berkah mud kami.¨
205
77
DO`A KETIKA BERSIN
188. Rasulullah bersabda:
'Apabila seseorang di antara kamu
bersin. hendaklah mengucapkan:
205
. HR. Muslim: 2/1000.
226
.:t :: ´.. «
'Segala puii bagi Allah`.
Lantas saudara atau temannya
mengucapkan:
,. «t æ´..
'Semoga Allah memberi rahmat
kepada-Mu`.
Bila teman atau saudaranya
mengucapkan demikian. bacalah:
.. :.´., «t ´.s.. ´Œ .s:t. .
'Semoga Allah memberi petuniuk
kepadamu dan memperbaiki
keadaanmu.¨
206
206
. HR. Bukhari: 7/125.
22?
78
BACAAN APABILA ORANG
KAFIR BERSIN KEMUDIAN
MEMUJI ALLAH
·†‰ ‚ . .s:t. ´Œ:.´., «t ´.s... .
189. "Semoga Allah memberi
hidavah kepadamu dan memperbaiki
hatimu)`.
207
79
DO`A KEPADA PENGANTIN
·‰Š ‚ t. æ.:. ‹,t., æ: «t ‹,
,.: ¸÷ t.s... -.., .
207
. HR. At-Tirmidzi: 5/82. Ahmad: 4/400. Abu
Dawud: 4/308. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi:
2/354.
22S
190. 'Semoga Allah memberi berkah
kepadamu dan atasmu serta
mengumpulkan kamu berdua
(pengantin laki-laki dan perempuan)
dalam kebaikan.¨
208
80
DO`A PENGANTIN KEPADA
DIRINYA
191. 'Apabila seseorang di antara kamu
menikahi seorang perempuan atau
membeli budak. hendaklah
mengucapkan:
::t ,.:, ta,.: æ:i.· ¸`:i .´. . t.::.. t
.. t. `,±, ta`,± ¸. æ. ´..´.·, .«.:. t.::
«.:. .
208
. HR. Penyusun-penyusun kitab Sunan. kecuali
An-Nasai dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 1/316.
229
'Ya Allah' Sesungguhnva aku mohon
kepada-Mu kebaikan perempuan atau
budak ini dan apa vang telah Engkau
ciptakan dalam wataknva. Dan aku
mohon perlindungan kepada-Mu dari
keielekan perempuan atau budak ini
dan apa vang telah Engkau ciptakan
dalam wataknva`.
Apabila membeli unta. hendaklah
memegang puncak punuknya. lalu
mengucapkan seperti itu.¨
209
81
DO`A SEBELUM BERSETUBUH
·‰· ‚ .. ..:t t..`.. .´.::t «t . L ¸t
.`.., .:t t.:s,, t. ¸tL. .
209
. HR. Abu Dawud: 2/248. Ibnu Maiah: 1/617
dan lihatlah Shahih Ibnu Maiah: 1/324.
230
192. 'Dengan Nama Allah. Ya
Allah' Jauhkan kami dari setan. dan
iauhkan setan untuk mengganggu apa
vang Engkau rezekikan kepada
kami.`
210
82
DO`A KETIKA MARAH
·‰• ‚ ´.· :t ¸. «t. ´.. . . ...,:t ¸tL .
193. 'Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan vang terkutuk.¨
211
210
. HR. Bukhari: 6/141. Muslim: 2/1028.
211
. HR. Bukhari: 7/99. Muslim: 4/2015.
231
83
DO`A APABILA MELIHAT ORANG
YANG MENGALAMI COBAAN
·‰€ ‚ :t t.. ¸:t÷t. _.:t «:: ´...
. ¸.:.÷, «. ‹¬:.t ¸: ¸:: ¸.. ,..e
¬...s .
194. 'Segala puii bagi Allah Yang
menvelamatkan aku dari sesuatu vang
Allah memberi cobaan kepadamu. Dan
Allah telah memberi kemuliaan
kepadaku. melebihi orang banvak.¨
212
212
. HR. At-Timidzi: 5/494. 5/493. dan lihatlah
Shahih At-Tirmidzi: 3/153.
232
84
BACAAN DALAM MAJELIS
195. Dari Ibnu Umar katanya:
adalah pernah dihitung bacaan
Rasulullah dalam satu mailis seratus
kali sebelum beliau berdiri. yaitu:
`., ´.t.::t ::· æ:i ¸:. .´s, ¸: ,..t
..:t ´,. .
'Wahai Tuhanku' Ampunilah aku
dan terimalah taubatku. sesungguhnva
Engkau Maha Menerima taubat lagi
Maha Pengampun.¨
213
213
. HR. At-Tirmidzi dan Imam hadis lain. lihat
pula di Shahih At-Tirmidzi: 3/153. Shahih
Ibnu Maiah: 2/321. dan laIazh hadis tersebut
menurut riwayat At-Tirmidzi.
233
85
DO`A PELEBUR DOSA MAJELIS
·‰ƒ ‚ .´. ..., .´.::t æ:t. ´..±· .‹.
æ.:i ´..´s·, ‹´,..:.· .::· vi «.:i v ¸· .
196. 'Maha Suci Engkau. va Allah.
aku memuii-Mu. Aku bersaksi bahwa
tiada Tuhan vang berhak disembah
kecuali Engkau. aku minta ampun dan
bertaubat kepada-Mu.¨
214
214
. HR. Ashhaabus Sunan dan lihat Shahih At-
Tirmidzi: 3/153.
Dari Aisyah. dia berkata: 'Setiap
Rasulullah duduk di suatu tempat. setiap
membaca Al-Qur`an dan setiap melakukan
shalat. beliau mengakhirinya dengan beberapa
kalimat.¨ Aisyah radhiallahu anha berkata:
Aku berkata: 'Wahai Rasulullah! Aku melihat
engkau setiap duduk di suatu maielis.
membaca Al-Qur`an atau melakukan shalat.
234
86
DO`A KEPADA ORANG YANG
BERKATA: CHAFARALLAAHU
LAKA
(Semoga Allah memberikan
ampunan kepadamu):
·‰… ‚ , : æ .
engkau selalu mengakhiri dengan beberapa
kalimat itu.¨ Beliau bersabda: 'Ya. barang
siapa yang berkata baik. akan disetempel pada
kebaikan itu. barang siapa yang berkata ielek.
maka kalimat tersebut merupakan
penghapusnya. (Kalimat itu adalah:
Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta
astaghIiruka wa atuubu ilaik).¨ HR. An-Nasa`i
dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. hal.
308. Imam Ahmad: 6/77. Dr. Faruq Hamadah
menyatakan. hadits tersebut shahih dalam
Tahqiq Amalul Yaum wal Lailah. karya An-
Nasa`i hal. 273
23S
197. 'Begitu iuga kamu.¨
215
87
DO`A UNTUK ORANG
YANG BERBUAT KEBAIKAN
PADAMU
·‰† ‚ ,. t‡,.: «t ‹t .
198.'Semoga Allah membalasmu
dengan kebaikan¨.
216
88
CARA MENYELAMATKAN DIRI
DARI DAJJAL
·‰‰ ‚ ¸. . l. . .,.´. ·,· ¸. .t.· ,.
215
. HR. Ahmad: 5/82. An-Nasa`i dalam Amalul
Yaum wal Lailah halaman: 218. no. 421.
216
. HR. At-Tirmidzi: 2035. lihat Shahihul Jami`:
6244. Shahih At-Tirmidzi: 2/200.
236
.vt, ·t..:t ¸. ..´. ..s:t : «t. ..t.
`_e ¸. ,.:‘t ...::t ... «:.:÷ ¸.
.¬„ .
199. 'Barang siapa vang hafal sepuluh
avat dari permulaan surah Al-Kahfi.
maka terpelihara dari (gangguan)
daiial¨.
217
Begitu iuga minta
perlindungan kepada Allah dari Iitnah
Daiial setelah tasyahud akhir dari setiap
shalat¨.
218
217
. HR. Muslim: 1/555. Dan dalam riwayat lain.
'Dari akhir surah Al-KahIi¨. Muslim: 1/556.
218
. Lihat hadits no. 55 dan no. 56dari buku ini .
23?
89
DO`A KEPADA ORANG
BERKATA: AKU MENCINTAIMU
KARENA ALLAH
·ŠŠ ‚ .· ´«: ¸.:...· _.:t æ. .
200.'Semoga Allah mencintaimu.
karena engkau telah mencintaiku
karena-Nva.¨
219
90
DO`A KEPADA ORANG YANG
MENAWARKAN HARTANYA
UNTUKMU
·Š· ‚ t. æ:a· ¸÷ æ: «t ‹, æ:t., .
219
. HR. Abu Dawud: 4/333. Al-Albani
menyatakan. hadits tersebut hasan dalam
Shahih Sunan Abi Dawud: 3/965.
23S
201. 'Semoga Allah memberkahi
keluarga dan hartamu.¨
220
91
DO`A UNTUK ORANG YANG
MEMINJAMI KETIKA
MEMBAYAR HUTANG
·Š· ‚ t. .æ:t., æ:a· ¸÷ æ: «t ‹,
.t.‘t, ´...:t .:.:t ´.t,. t.:i .
202. 'Semoga Allah memberikan
berkah kepadamu dalam keluarga dan
hartamu. Sesungguhnva balasan
meminiami adalah puiian dan
pembavaran.¨
221
220
. HR. Bukhari. Fathul Baari: 4/88.
221
. HR. An-Nasai dalam Amalul Yaum wal
Lailah. hal. 300. Ibnu Maiah: 2/809. dan lihat
Shahih Ibnu Maiah: 2/55.
239
92
DO`A AGAR TERHINDAR DARI
SYIRIK
·Š• ‚ :t æ. ‹,±· ¸· æ. ´..´.· ¸`:i .´.:
:.· t:·, , .´. · ´.:.· v t.: ‹´,..:. .
203. 'Ya Allah' Sesungguhnva aku
berlindung kepada-Mu. agar tidak
menvekutukan -Mu. sedang aku
mengetahuinva dan minta ampun
terhadap apa vang tidak aku
ketahui.¨
222
222
. HR. Ahmad dan imam yang lain: 4/403. lihat
Shahihul Jami`: 3/233. dan Shahihut Targhib
wat Tarhiboleh Al -Albani: 1/19.
240
93
DO`A UNTUK ORANG YANG
MENGATAKAN: BAARAKALLAHU
FIIKA
·Š€ ‚ ÷, «t ‹,t. æ. .
204.'Semoga Allah iuga
memberkahimu.¨
223
94
DO`A MENOLAK
FIRASAT BURUK / SIAL
·Š• ‚ :t ,.: v, .‹´,.L vi ,.L v .´.:
‹´,.. «.:i v, .‹´,.: vi .
223
. Ibnu Sunni. hal. 138. no. 278. lihat Al-
Waabilush Shayyib Ibnil Qayyim. hal. 304.
Tahqiq Muhammad Uyun.
241
205. 'Ya Allah' Tidak ada kesialan
kecuali kesialan vang Engkau tentukan.
dan tidak ada kebaikan kecuali
kebaikan-Mu. serta tiada Tuhan (vang
berhak disembah) selain Engkau.¨
224
95
DO`A NAIK KENDARAAN
·Šƒ ‚ .. .:t .«t . ´.. «::
:t .:t «:: ´... ´..
:: «t .´,.e· «t ´,.e· «t «:: ´...:t «
.´.::t æ:t..´. ´,.e· i `: ¸..: ´:.:L ¸
224
. HR. Ahmad: 2/220. Ibnu Sunni no. 292. dan
lihat Al-Ahadits Ash-Shahihah. no. 1065.
242
.´:.:t ´,... v ´«:t÷ .¸: ,..t÷ . ::· vi .
206. 'Dengan nama Allah. segala
puii bagi Allah. Maha Suci Tuhan vang
menundukkan kendaraan ini untuk
kami. padahal kami sebelumnva tidak
mampu menguasainva. Dan
sesungguhnva kami akan kembali
kepada Tuhan kami (di hari kiamat).
Segala puii bagi Allah (3x). Maha Suci
Engkau. va Allah' Sesungguhnva aku
menganiava diriku. maka ampunilah
aku. Sesungguhnva tidak ada vang
dapat mengampuni dosa-dosa kecuali
Engkau.¨
225
225
. HR. Abu Dawud: 3/34. At-Tirmidzi: 5/501.
dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/156.
243
96
DO`A BEPERGIAN
·Š… ‚ «t .´,.e· «t .´,.e· «t .´,.e·
:t : .´. t:i
::t, ,.:t t.a t:,.. ¸÷ æ:i.: , ._.. . ¸
t. _..:t s t:,.. t..:. ¸`.a .´.::t .¸.,
´..t.:t ::· .´.::t .´s..´. t.. .Lt, t.a
i .´.::t ._a‘t ¸÷ «..:::t, ,..:t ¸÷ `: ¸
«.ie, ,..:t .t.., ¸. æ. ´..´.·
..:t ´., ,n . .:..´.:t . ÷ _a‘t, ·t.:t ¸ .
i, ¸..÷ .t,, ¸´.:ts -., t. . .· ¸.´..ts ¸.´.
244
¸,´..t. t.`.,: ¸,´..t. .
207. 'Allah Maha Besar (3x). Maha
Suci Tuhan vang menundukkan
kendaraan ini untuk kami. sedang
sebelumnva kami tidak mampu. Dan
sesungguhnva kami akan kembali
kepada Tuhan kami (di hari kiamat). Ya
Allah' Sesungguhnva kami memohon
kebaikan dan taqwa dalam bepergian
ini. kami mohon perbuatan vang
meridhakan-Mu. Ya Allah'
Permudahlah perialanan kami ini. dan
dekatkan iaraknva bagi kami. Ya Allah'
Engkaulah teman dalam bepergian dan
vang mengurusi keluarga (ku). Ya
Allah' Sesungguhnva aku berlindung
kepada-Mu dari kelelahan dalam
bepergian. pemandangan vang
menvedihkan dan perubahan vang ielek
dalam harta dan keluarga.` Apabila
24S
kembali. do`a di atas dibaca. dan
ditambah: 'Kami kembali dengan
bertaubat. tetap beribadah dan selalu
memuii kepada Tuhan kami.¨
226
97
DO`A MASUK DESA ATAU KOTA
·Š† ‚ :t t., -..:t .t,t..:t ., .´.:
::L· ¸ .,, . ., -..:t ¸..,‘t .¸::s· t
t., Žt.`,:t .,, .¸::.· t., ¸.Lt..:t .,,
¸.,. . ,.:, «.,.:t s.a ,.: æ:i.·
t.:a· , . ta`,± ¸. æ. ´..´.·, .t..÷ t. ,.:
.:a· `,±, t t. `,±, t..÷ .
208. 'Ya Allah. Tuhan tuiuh langit
226
. HR. Muslim: 2/998.
246
dan apa vang dinaunginva. Tuhan
penguasa tuiuh bumi dan apa vang di
permukaannva. Tuhan vang menguasai
setan-setan dan apa vang mereka
sesatkan. Tuhan vang menguasai angin
dan apa vang diterbangkannva. Aku
mohon kepada-Mu kebaikan desa ini.
kebaikan penduduknva dan apa vang
ada di dalamnva. Aku berlindung
kepada-Mu dari keielekan desa ini.
keielekan penduduknva dan apa vang
ada di dalamnva.¨
227
227
. HR. Al-Hakim. ia menshahihkan. Dan Adz-
Dzahabi menyetuiuinya: 2/100. Ibnu Sunni.
no. 524. Menurut Al-HaIizh Ibnu Haiar dalam
Takhrii Adzkar: 5/154: 'Hadits tersebut
hasan.¨ Ibnu Baz berkata: Hadits itu
diriwayatkan pula oleh An-Nasai dengan
sanad yang hasan. Lihat TuhIatul Akhyar. hal.
37
24?
98
DO`A MASUK PASAR
·Š‰ ‚ v æ.,± v ´s.., «t vi «.:i .´«:
.´a, ´:..´., ¸..´. ´...:t ´«:, æ:´.:t ´«:
:t s... .´..´.. v –¸. .: .´a, .´, . `_e ¸:
`,..s .¸± .
209. 'Tidak ada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Yang Maha Esa.
tiada sekutu bagi-Nva. Bagi-Nva
keraiaan. bagi-Nva segala puiian. Dia-
lah Yang Menghidupkan dan Yang
Mematikan. Dia-lah Yang Hidup. tidak
akan mati. Di tangan-Nva kebaikan.
Dia- lah Yang Maha Kuasa atas segala
24S
sesuatu.¨
228
99
DO`A APABILA BINATANG
TUNGGANGAN TERGELINCIR
··Š ‚ .. «t . .
210. 'Dengan nama Allah.¨
229
228
. HR. At-Tirmidzi: 5/291. Al-Hakim: 1/538.
dan Al-Albani menyatakan. hadits tersebut
hasan dalam Shahih Ibnu Maiah: 2/21 dan
Shahih At-Tirmidzi: 2/152.
229
. HR. Abu Dawud: 4/296 dan Al-Albani
menshahihkan dalam Shahih Abi Dawud:
3/941.
249
100
DO`A MUSAFIR KEPADA ORANG
YANG DITINGGALKAN
··· ‚ .· .: ´.. ´-..s v _.:t «t ´.s
´«´..t., .
211. 'Aku menitipkan kalian kepada
Allah vang tidak akan hilang titipan-
Nva.¨
230
101
DO`A ORANG MUKIM KEPADA
MUSAFIR
··· ‚ .· «t ´,..: ::t.·, æ... æ
æ:.. ..st.:, .
230
. HR. Ahmad: 2/403. Ibnu Maiah: 2/943. dan
lihat Shahih Ibnu Maiah: 2/133.
2S0
212. 'Aku menitipkan agama.
amanah dan penutup amalmu.¨
231
··• ‚ ,, ,.., ._..::t «t ‹. :. .æ.
æ: ,.., t .. ,.:: ´± e t. :. .
213. 'Semoga Allah memberi bekal
taqwa kepadamu. mengampuni dosamu
dan memudahkan kebaikan kepadamu
di mana saia engkau berada.¨
232
231
. HR. At-Tirmidzi: 5/499. dan lihat Shahih At-
Tirmidzi: 2/155.
232
. HR. At-Tirmidzi. lihat Shahih At-Tirmidzi:
3/155.
2S1
102
TAKBIR DAN TASBIH DALAM
PERJALANAN
··€ ‚ s ·t «t ¸., `,.t. ´«.. . t.i t.e
t.:,: t.i, .t:,.e t:..„ t.... .
214. Dari Jabir . dia berkata:
'Kami apabila berialan menaniak.
membaca takbir. dan apabila kami
turun. membaca tasbih.¨
233
103
DO`A MUSAFIR KETIKA
MENJELANG SUBUH
··• ‚ .. ¸.´., .«t .... `-.t. -
t..:. «.¬. . ...t„ t.., t..:. _.÷·, .t
233
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/135.
2S2
.t. ,t.:t ¸. «t. t‡. .
215. 'Semoga ada vang
memperdengarkan puii kami kepada
Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nva
vang baik bagi kami. Wahai Tuhan
kami. temanilah kami (peliharalah
kami) dan berilah karunia kepada kami
dengan berlindung kepada Allah dari
api Neraka.¨
234
104
DO`A APABILA SINGGAH DI
SUATU TEMPAT. BAIK; DALAM
BEPERGIAN ATAU TIDAK
··ƒ ‚ ´.· `,± ¸. .t.t::t «t .t.:s. ´..
¸:: t. .
234
. HR. Muslim: 4/2086. Syarah An-Nawawi:
17/39.
2S3
216. 'Aku berlindung dengan
kalimat-kalimat Allah vang sempurna.
dari keiahatan makhluk-Nva.¨
235
105
DO`A APABILA PULANG DARI
BEPERGIAN
217. Bertakbir tiga kali. di atas
tempat yang tinggi. kemudian
membaca:
··… ‚ v .´«: æ.,± v ´s.., «t vi «.:i
`_e ¸:. .´a, ´...:t ´«:, æ:´.:t ´«: .¸±
`,..s . .· .´. .ts ¸ ´. . ´..t. t.`.,: ¸,´..t. ¸ , ¸ .
.t,.‘t ·,a, ´s... ,.:, ´s.., «t _.„
´s.., .
235
. HR. Muslim: 4/2080.
2S4
'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah Yang Maha Esa.
tiada sekutu bagi-Nva. Bagi-Nva
keraiaan dan puiaan. Dia-lah Yang
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami
kembali dengan bertaubat. beribadah
dan memuii kepada Tuhan kami. Allah
telah menepati ianii-Nva. membela
hamba-Nva (Muhammad) dan
mengalahkan musuh sendirian`.
236
106
BACAAN APABILA ADA
SESUATU YANG
MENYENANGKAN ATAU
MENYUSAHKAN
218. Rasulullah apabila ada
sesuatu yang menyenangkan. beliau
membaca:
236
. HR. Bukhari: 7/163. Muslim: 2/980.
2SS
··† ‚
.:t .:s «:.... _.:t «:: ´..
´.t.:t.:t .
'Segala puii bagi Allah vang
dengan nikmat-Nva segala amal shalih
sempurna.`
Apabila ada sesuatu yang tidak
disukai. beliau membaca:
:t ·t. `_e ¸:. «:: ´...
'Segala puii bagi Allah. atas segala
keadaan.`
237
237
. HR. Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum
wal Lailah. Al-Hakim. menshahihkannya:
1/499. Al-Albani iuga menshahihkannya dalam
Shahihul Jami`: 4/201.
2S6
107
KEUTAMAAN MEMBACA
SHALAWAT
··‰ ‚ ts ·

. ¸. ¸:„ .¬„ ¸:. ¸:„
t‡,.. t.. «.:. «t
219. Rasulullah bersabda:
'Barangsiapa vang membaca shalawat
kepadaku sekali. Allah akan memberikan
balasan shalawat kepadanva sepuluh
kali.¨
238
··Š ‚ s, ·t

. v t‡... _,.s t.:..s
´±.. ¸.´.:.s æs¬„ ¸t÷ .¸:. t.:„,
.´:.e .
238
. HR. Muslim: 1/288.
2S?
220. Rasulullah

bersabda:
'Janganlah kamu meniadikan
kuburanku sebagai hari rava. dan
bacalah shalawat padaku.
sesungguhnva bacaan shalawatmu
akan sampai kepadaku. di mana saia
kamu berada.¨
239
··· ‚ s, ·t

. .:t ´s... ´.,e´. ¸. ´_.:
¸:. `_.´. .:÷
221. Rasulullah

bersabda: 'Orang
vang bakhil adalah orang vang apabila
aku disebut. dia tidak membaca
239
. HR. Abu Dawud: 2/218. Ahmad: 2/367. dan
Albani menshahihkannya Shahih Abi Dawud:
2/383.
2SS
shalawat kepadaku.¨
240
··· ‚ s, ·t

. ¸i «s.¬. «:: . ¸..t.
·¬.:t ¸:.· ¸. ¸:.´.:.´. “,‘t ¸÷ .
222. Rasulullah

bersabda:
'Sesungguhnva Allah mempunvai para
malaikat vang senantiasa berkeliling di
bumi vang akan menvampaikan salam
kepadaku dari umatku`.
241
··• ‚ s, ·t

. t. :.´. ..· ¸. ´. vi ¸:.
·¬.:t «.:. .´,· ¸:. ¸.,´, ¸:. «t ., .
240
. HR. At-Tirmidzi: 5/551. begitu iuga imam
hadits yang lain. lihat Shahihul Jami`:3/25 dan
Shahih At-Tirmidzi: 3/177.
241
. HR. An-Nasa`i. Al-Hakim: 2/421.
Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih An-
Nasa`i. 1/274.
2S9
223. Rasulullah

bersabda:
'Tidaklah seseorang mengucapkan
salam kepadaku kecuali Allah
mengembalikan ruhku kepadaku
sehingga aku membalas salam-(nva).`
242
108
MENYEBARKAN SALAM
··€ ‚ ts ·

. v «..:t t.:´ :.s ¸:.
,· .t..t.s ¸:. t.´..•´s v, .t.´..•´s .s:´.· v
.t.s ´s.´.´::.÷ t.i .¸± ¸:. ´.÷· ..´:. t.
.s... ·¬.:t .
224. Rasulullah

bersabda: 'Kamu
tidak akan masuk Surga hingga kamu
242
. Abu Dawud no. 2041. dihasankan oleh Al-
Albani dalam Shahih Abi Dawud 1/383.
260
beriman. kamu tidak akan beriman
secara sempurna hingga kamu saling
mencintai. Maukah kamu kutuniukkan
sesuatu. apabila kamu lakukan akan
saling mencintai? Biasakan
mengucapkan salam di antara
kamu.¨
243
··• ‚ ¬a -.. ..÷ ¸´.... ¸. `.
¸t..vt . ´·.., .æ..: ¸. ´±t.:vt
vt ¸. ´_t.:vt, ..:t.:: ·¬.:t s : ,t .
225. 'Ada tiga perkara. barang
siapa vang bisa mengeriakannva. maka
sungguh telah mengumpulkan
keimanan. 1.Berlaku adil terhadap diri
sendiri, 2.Menvebarkan salam ke
seluruh penduduk dunia, 3.Berinfak
243
. HR. Muslim: 1/74. begitu iuga imam yang
lain.
261
dalam keadaan fakir.¨
244
··ƒ ‚ ., «t ... ¸ ,.´. ¸.

. ¸· ¬´.,
¸..:t ·i.
.
_· ·ts .`,.: ·¬.vt .
L´s ¸. ¸:. ·¬.:t ·,.s, .·t.L:t ´..
.s .: ¸., :÷,. ±, .
226. Dari Abdullah bin Umar . dia
berkata: 'Sesungguhnya seorang laki-
laki bertanya kepada Nabi . manakah
aiaran Islam yang lebih baik?¨ Rasul
bersabda: 'Hendaklah engkau memberi
makanan. mengucapkan salam kepada
orang vang kamu kenal dan vang
tidak.¨
245
244
. HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 1/82.
dari hadits Amar secara mauquI muallaq.
245
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 1/55.
Muslim: 1/65.
262
109
APABILA ORANG KAFIR
MENGUCAPKAN SALAM
··… ‚ .i s:t ´_a· .s.:. .:. t t.:..÷ .t: .
:., .s. .
227. 'Apabila ahli kitab
mengucapkan salam kepadamu.
iawablah: Wa'alai-kum.¨
246
246
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/42.
Muslim: 4/1705.
263
110
PETUNJUK KETIKA MENDENGAR
KOKOK AYAM ATAU RINGKIKAN
KELEDAI
··† ‚ .i t.:i.t÷ «s.`.:t Žt.„ .´:... t
÷ .«:.÷ ¸. «t , .ts:. .·, t.:t .´:... t.i
¸..: :t .¸tL..:t ¸. «t. t,´...:÷ ,t..
, ´«:t÷ · t‡:tL.± _ .
228. "Apabila kamu mendengar
avam berkokok. mintalah anugerah
kepada Allah. sesungguhnva ia melihat
malaikat. Tapi apabila engkau
mendengar keledai meringkik. mintalah
perlindungan kepada Allah dari
gangguan setan. sesungguhnva ia
264
melihat setan¨.
247
111
PETUNJUK APABILA
MENDENGAR ANJING
MENGGONGGONG
··‰ ‚ .i ¸..:, .¬s:t Žt.´: .´:... t
,...:t :t. ÷ _.: «t. t,´...: ¸´.:t÷ ¸´...
¸.,. . ¸,,s v t .
229. 'Apabila kamu mendengar
aniing menggonggong dan mendengar
keledai meringkik di malam hari.
mintalah perlindungan kepada Allah.
Sesungguhnva mereka melihat apa
247
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/350.
Muslim: 4/2092.
26S
vang tidak kamu lihat`.
248
112
MENDO`AKAN ORANG YANG
ANDA CACI
·•Š ‚ ::t _..t÷ ´«´:... ¸.•´. t..i÷ .´.
·.. æ.:i «.,s ´«: æ:. t : «.t..
230. 'Ya Allah. siapa saia orang
mukmin vang kucaci. iadikanlah
sebagai sarana vang mendekatkan
dirinva kepada-Mu di hari Kiamat.¨
249
248
. HR. Abu Dawud: 4/327. Ahmad: 3/306. Al-
Albani. menshahihkannya. dalam Shahih Abi
Dawud: 3/961.
249
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/171.
Muslim: 4/2007. dan kalimatnya: 'Jadikanlah
sebagai pembersih dan rahmat.
266
113
APABILA MEMUJI TEMANNYA
·•· ‚ ts ·

. .i t‡..t. .e´..· ¸te t
´«..t„ v _..:÷ «:t.. . t‡:¬÷ ´...·
t‡..· «t ¸:. ¸e,· v, ´«´.... «t,
´«´...· ‚ .. ¸te ¸i : ´. ‹t. ‚ t.e
, t.e .
231. Rasulullah bersabda:
'Apabila seseorang harus memuii
saudaranva. katakanlah. "Aku kira
Fulan ... dan Allah-lah vang
mengawasi perbuatannva. Dan aku
tidak akan memuii seseorang di-
hadapan Allah". Apabila seseorang
mengetahui hendaklah berkata. Aku
26?
kira begini dan begini.¨
250
114
BACAAN BILA DIPUJI ORANG
·•· ‚ :t •´s v .´.: :t .¸.:... t.. ¸:.
t.. t‡,.: ¸.:..t, ¸.´.:.. vt. ¸:,..t,
¸..n.
232. 'Ya Allah. semoga Engkau
tidak menghukumku karena apa vang
mereka katakan. Ampunilah aku atas
apa vang tidak mereka ketahui. Dan
iadikanlah aku lebih baik daripada
vang mereka perkirakan`.
251
250
. HR. Muslim: 4/2296.
251
. HR. Bukhari dalam Al-Adabul MuIrad no.
761. Isnadnya dishahihkan Al-Albani dalam
Shahih Al-Adabul MuIrad no. 585. Kalimat
26S
115
BACAAN TALBIYAH
·•• ‚ .: v æ..: .æ. .: .´.::t æ.
: æ: æ.,± . `.:t, ...:t ¸i .æ. .. «
æ: æ.,± v æ:´.:t, æ: .
233. 'Aku memenuhi panggilan-Mu.
va Allah aku memenuhi panggilan-Mu.
Aku memenuhi panggilan-Mu. tiada
sekutu bagi-Mu. aku memenuhi
panggilan-Mu. Sesungguhnva puiaan
dan nikmat adalah milik-Mu. begitu
iuga keraiaan. tiada sekutu bagi-
Mu`.
252
dalam kurung tambahan Al-Baihaqi dalam
Syu`abul Iman: 4/228 dari ialan lain.
252
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 3/408.
Muslim: 2/841.
269
116
BERTAKBIR DI SETIAP DATANG
KE RUKUN HAJAR ASWAD
·•€ ‚ tL .:., «.:. «t ¸:„ ¸..:t ±
,t±· ¸e,:t ¸s· t.:e ,... ¸:. :..:t.
«.:i . ,.e, ´s... .¸. .
234.¨Nabi melakukan thawaI di
Baitullah. di atas unta. setiap datang ke
sisi haiar aswad. beliau memberi isyarat
dengan sesuatu yang dipegangnya dan
bertakbir¨.
253
253
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 3/476. maksud
'sesuatu¨ adalah tongkat. Lihat Al-Bukhari
dengan Fathul Bari: 3/472.
2?0
117
DO`A ANTARA RUKUN YAMANI
DAN HAJAR ASWAD
·•• ‚
.
235.'Wahai Tuhan kami' Berilah
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat. dan iauhkan kami dari siksaan
api Neraka.¨
254
254
. HR. Abu Dawud: 2/179. Ahmad: 3/411 dan
Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah 7/128.
Al-Albani meng hasankan.Shahih Abu
Dawud: 1/354.
2?1
118
BACAAN KETIKA
DI ATAS BUKIT SHAFA DAN
MARWAH
236.Ketika Nabi dekat dengan
bukit ShaIa. beliau membaca:
·•ƒ ‚ .
«. «t ·.. t.. ·..· .
'Sesungguhnva Shafa dan Marwah
adalah termasuk sviar agama Allah.
Aku memulai sai dengan apa vang
didahulukan oleh Allah.`
Kemudian beliau mulai naik ke
bukit ShaIa. hingga beliau melihat
Baitullah. Lalu menghadap kiblat.
membaca kalimat tauhid dan takbir.
serta membaca:
2?2
v «t vi «.:i ´«: .´«: æ.,± v ´s..,
:t ´«:, æ:´.:t .. .¸± `_e ¸:. .´a, .´.
´s.., ,.:· ´s.., «t vi «.:i v .`,..s
,.:, ´s.., .t,.‘t ·,a, ´s...
'Tiada Tuhan vang berhak
disembah selain Allah. Yang Maha Esa.
Tiada sekutu bagi-Nva. Bagi-Nva
keraiaan dan puiian. Dia-lah Yang
Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada
Tuhan vang berhak disembah selain
Allah Yang Maha Esa. vang
melaksanakan ianii-Nva. membela
hamba-Nva (Muhammad) dan
mengalahkan musuh sendirian.`
Kemudian beliau berdo`a di antara
ShaIa dan Marwah. Beliau
membacanya tiga kali. Di dalam hadits
2?3
tersebut dikatakan. Nabi iuga
membaca di Marwah sebagaimana
beliau membaca di ShaIa.¨
255
119
DO`A PADA HARI ARAFAH
237. Nabi bersabda: 'Doa vang
paling utama adalah di hari Arafah.
dan sebaik-baik apa vang aku dan para
nabi sebelumku baca pada hari itu.
adalah:
·•… ‚ v v ´s.., «t vi «.:i .´«: æ.,±
:. .´a, .´...:t ´«:, æ:´.:t ´«: ¸ `_e
`,..s .¸± .
'Tiada Tuhan vang berhak
255
. HR. Muslim: 2/888.
2?4
disembah selain Allah. Yang Maha Esa.
Tiada sekutu bagi-Nva. Bagi-Nva
keraiaan dan puiian. Dia-lah Yang
Maha Kuasa atas segala sesuatu.`
256
120
KETIKA DI MASY`ARIL HARAM
·•† ‚ e, .

:t ¸s· ¸:. .t...
«:..:t _..:.t÷ ·t,.:t ,...:t ) ´st..÷
´s..,, ´«::a, ´s,.e, ( . t.st, ·,. .:÷ : ¸
.· .s -÷.÷ t•.. ,. _ ´¸..:t -:Ls ¸· .
238. Nabi naik unta bernama Al-
Qaswa` hingga di Masy`aril Haram.
256
. HR. At-Tirmidzi dan lihat Shahih At-
Tirmidzi: 3/184. Al-Albani menyatakan. hadits
tersebut adalah hasan. Lihat pula Al-
Ahaditsush Shahihah lil-Albani: 4/6.
2?S
lalu beliau menghadap kiblat. berdo`a.
membaca takbir dan tahlil serta kalimat
tauhid. Beliau terus berdo`a hingga
Iaiar menyingsing. Kemudian beliau
berangkat (ke Mina) sebelum matahari
terbit.¨
257
121
BERTAKBIR PADA SETIAP
LEMPARAN JUMRAH
·•‰ ‚ s´. ... .t... ¸., t.:e ´,`.
´·..:. .´a .¬.:t ,t..:t . .´... ´...,
.:t _..:.´. . : .« .,..:t ... «... t‡.÷t,
:,‘t «.:t.:t, ¸ . .,.. t.· t...,.÷ «...:t
´... v, ´±,..., .t.. `_e ... ´,`.s´.,
257
. HR. Muslim: 2/891.
2?6
ta... .
239. Rasulullah bertakbir pada
setiap kali melempar tiga Jumrah
dengan batu kecil. kemudian beliau
maiu dan berdiri untuk berdo`a dengan
menghadap kiblat dan mengangkat
kedua tangannya setelah melempar
Jumrah yang pertama dan kedua.
Adapun untuk Jumrah Aqabah. beliau
melempar dan bertakbir. dan beliau
tidak berdiri di sana. tapi langsung
pergi (tidak berdo`a).¨
258
258
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 3/583. 3/584 dan
3/581. Muslim iuga meriwayatkannya.
2??
122
BACAAN KETIKA
KAGUM TERHADAP SESUATU
·€Š ‚ .´. «t ¸t. .
240. 'Maha Suci Allah.¨
259
·€· ‚ «t ´,.e· .
241. 'Allah Maha Besar.¨
260
259
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 1/210. 390 dan
414. Muslim: 4/1857.
260
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 8/441. lihat pula
Shahih At-Tirmidzi: 2/103. 2/235. dan Musnad
Ahmad: 5/218.
2?S
123
YANG DILAKUKAN BILA ADA
SESUATU YANG
MENGGEMBIRAKAN
·€· ‚ te ¸..:t ¸

.i t s· ,´.. `,.· ´st ,· ´s
.s «:: t‡,s´± t‡..t. ,: «. ,.´. ‹,t
¸:t.s, .
242. 'Nabi apabila ada sesuatu
yang menggembirakan atau
menyenangkannya. beliau bersuiud.
pertanda syukur kepada Allah Yang
Maha Suci dan Maha Tinggi¨.
261
261
. HR. Ashhabus Sunan. kecuali An-Nasai.
lihat Shahih Ibnu Maiah: 1/233 dan Irwa`ul
Ghalil. 2/226 .
2?9
124
BACAAN DAN PERBUATAN
APABILA MERASA SAKIT PADA
ANGGOTA BADAN
243. Letakkanlah tanganmu pada
tubuh yang terasa sakit. dan bacalah:
'Bismillaah¨ tiga kali. lalu bacalah
tuiuh kali:
·€• ‚ ´.· ´..· t. `,± ¸. «s,.s, «t. ´..
´,.t.·, .
'Aku berlindung kepada Allah dan
kekuasaan-Nva dari keiahatan sesuatu
vang aku iumpai dan vang aku takuti`.
262
262
. HR. Muslim: 4/1728.
2S0
125
APABILA TAKUT MENGENAI
SESUATU DENGAN MATANYA
·€€ ‚ .i ¸. ,· «.:· ¸. .e´..· _·, t
´«´...´. t. «:t. ¸. ,· «..: ) ´«: ´,..:÷
,.:t. «e ( –¸. ¸..:t ¸t÷ .
244.'Apabila seseorang di antara
kamu melihat dari saudaranva. diri
atau hartanva vang menakiubkan. maka
hendaklah ia mendoakan berkah
kepadanva. Sesungguhnva ain (kena
mata) itu adalah benar¨.
263
263
. HR. Ahmad: 4/447. Ibnu Maiah dan Malik.
Dishahihkan Al-Albani dalam Shahihul Jami`:
1/212. dan lihat Zadul Ma`ad: 4/170. tahqiq
Al-Arnauth.
2S1
126
BACAAN KETIKA TAKUT
·€• ‚ v «t vi «.:i .
245.'Tiada Tuhan vang berhak
disembah kecuali Allah.¨
264
127
BACAAN
KETIKA MENYEMBELIH KURBAN
·€ƒ ‚ .. ´,.e· «t, «t . ) .´.::t . æ.
æ:, ( ..s .´.::t ¸`.. _ .
246.'Dengan nama Allah. (aku
menvembelih). Allah Maha Besar. Ya
Allah' (ternak ini) dari-Mu (nikmat
264
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/181.
Muslim: 4/2208.
2S2
vang Engkau berikan. dan kami
sembelih) untuk-Mu. Ya Allah'
Terimalah kurban ini dariku.¨
265
128
BACAAN UNTUK
MENOLAK GANGGUAN SETAN
·€… ‚ ´.· .t.t::t «t .t.:s. ´.. t ¸:: v
.¸:: t. `,± ¸. `,.t÷ v, –,. ¸´a´,,t.´.
., ..t..:t ¸. ´·,.. t. `,± ¸., .·,., ·,
, .t..÷ ´-´,.. t. `,± ¸., . ¸ . t. `,± ¸÷ ·,
`,± ¸., .t... ´-´ ,:. t. `,± ¸., .“,‘t
265
. HR. Muslim: 3/1557. Al-Baihaqi: 9/287.
sedangkan kalimat di antara dua kurung.
menurut riwayat Al-Baihaqi: 9/287. Dan yang
terakhir. kami ambilkan dari riwayat Muslim.
2S3
÷ :t ¸: : . vi _,tL `_e `,± ¸., .,t..:t, _
. ts,tL ´¸t.., t. ,.:. ´_´,L .
247. 'Aku berlindung dengan
kalimat-kalimat Allah vang sempurna.
vang tidak akan diterobos oleh orang
baik dan orang durhaka. dari keiahatan
apa vang diciptakan-Nva. dari
keiahatan apa vang turun dari langit
dan vang naik ke dalamnva. dari
keiahatan vang tumbuh di bumi dan
vang keluar daripadanva. dari
keiahatan fitnah-fitnah malam dan
siang. serta dari keiahatan-keiahatan
vang datang (di waktu malam) kecuali
dengan tuiuan baik. wahai Tuhan Yang
Maha Pengasih.¨
266
266
. HR. Ahmad: 3/419 dengan sanad shahih.
Ibnu Sunni no. 637. lihat pula Maima`uz
2S4
129
ISTIGHFAR DAN TAUBAT
·€† ‚ ts ´·.´., · «t

. «t, ¸`:i
· ·..:t ¸÷ «.:i ´..´s·, «t ´,..:.‘ ,.e
.,. ¸.... ¸. .
248. Rasulullah bersabda: 'Demi
Allah' Sesungguhnva aku minta ampun
kepada Allah dan bertaubat kepada-
Nva dalam sehari lebih dari tuiuh
puluh kali.`
267
·€‰ - s, ·t

. t. «t ¸:i t.´..´s ´˜t.:t t..·
· ¸`:t÷ .,. «.t. «.:i ·..:t ¸÷ ´..´s .
Zawa`id: 10/127 dan Takhriiuth Thahawiyah
lil Arnauth: 133.
267
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 11/101.
2SS
249. Rasulullah bersabda: 'Wahai
manusia' Bertaubatlah kepada Allah.
sesungguhnva aku bertaubat kepada-
Nva seratus kali dalam sehari.¨
268
·•Š ‚ .· :i v _.:t ..n.:t «t ´,..: . «
.´a vi «.:i ´..´s·, ´·...:t ¸.:t .
250. Rasulullah bersabda:
'Barangsiapa vang membaca. "Aku
minta ampun kepada Allah. tiada
Tuhan vang berhak disembah kecuali
Dia. Yang Hidup dan terus-menerus
mengurus makhluk-Nva. Maka Allah
mengampuni dosa-dosanva. Sekalipun
dia pernah melarikan diri dari medan
268
. HR. Muslim: 4/2076.
2S6
perang.`
269
·•· ‚ s, ·t

. s· ´., t. ¸. .,:t ´¸.s.
:.L:.t ¸t÷ ,:•t _.::t ±.. ¸÷ ...:t
ss ¸· ´,e.. ¸.. ¸. «.t.:t æ:s ¸÷ «t
¸s÷ .
251. Rasulullah bersabda:
'Keadaan vang paling dekat antara
Tuhan dan hamba-Nva adalah di
penghuiung malam. Apabila kamu
mampu berdzikir kepada Allah pada
saat itu. lakukanlah.¨
270
269
. HR. Muslim: 4/2076.
270
. HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa`i 1/279 dan
Al-Hakim. lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/183.
Jami`ul Ushul dengan tahqiq Al-Arnauth:
4/144.
2S?
·•· ‚ s, ·t

. s· ¸. ´...:t ´¸.s. t. ´.,
´,.ei÷ `..t. .´a, «`., .t..:t t, .
252. Rasulullah bersabda:
'Seorang hamba berada dalam
keadaan vang paling dekat dengan
Tuhannva adalah di saat suiud. Oleh
karena itu. perbanvaklah doa.¨
271
·•• ‚ s, ·t

. :i ¸`:i, ¸.:s ¸:. ´¸t.´.: ´«
¸÷ «t ´,..:.‘ . «.t. ·..:t , .
253. Rasulullah bersabda:
"Sesungguhnva hatiku lupa (tidak ingat
kepada Allah) padahal sesungguhnva
aku minta ampun kepada-Nva dalam
271
. HR. Muslim: 1/350.
2SS
sehari seratus kali.¨
272
130
KEUTAMAAN
TASBIH. TAHMID. TAHLIL DAN
TAKBIR
·•€ ‚ ·ts

. ¸. ·ts .´. «t ¸t.
s...., ¸÷ .,. «.t. ·.. L´. ´st.tL: :
,..:t .., _.. ::te .:, .
254. Nabi bersabda: 'Barang
272
. HR. Muslim: 4/2075. Ibnul Atsir berkata:
'Maksud Nabi lupa¨. karena beliau
senantiasa memperbanyak dzikir. selalu
mendekatkan diri kepada-Nya dan waspada.
Jadi. apabila sebagian waktu yang lewat tidak
melakukan dzikir. maka beliau
menganggapnya dosa. Kemudian beliau cepat-
cepat membaca istighIar. Lihat Jami`ul Ushul:
4/386.
2S9
siapa vang membaca. 'Maha Suci
Allah dan aku memuii-Nva`. dalam
sehari seratus kali. maka kesalahannva
akan dihapuskan sekalipun seperti buih
air laut.`
273
·•• ‚ s, ·t

. ¸. ·ts v «t vi «.:i
:´.:t ´«: .´«: æ.,± v ´s.., æ ´«:,
..:t ´. .s .¸± `_e ¸:. .´a, . .`,. .. ,
¸. ¸.:· «..,· ¸:.· ¸.e ¸te .,t,.
..i .:, .t _. .
255. Rasulullah bersabda:
'Barang siapa vang membaca.
Laailaaha illallaah wahdahu laa
svariika lahu lahulmulku
walahulhamdu wahuwa :alaa kulli
273
. HR. Bukhari: 7/168. Muslim: 4/2071.
290
svaiin qadiir. sepuluh kali. maka dia
seperti orang yang memerdekakan
empat orang budak dari keturunan Nabi
Ismail.¨
274
·•ƒ ‚ s, ·t

. e : ¸:. ¸t:...: ¸t:.
.::t ¸t ¸:i ¸t:.... ¸t,..:t ¸÷ ¸t::..a
¸t...,:t . .´. ¸t. t .´. s...., « «t ¸t.
..n.:t .
256. Rasulullah bersabda: 'Dua
kalimat vang ringan di lidah.
pahalanva berat di timbangan (hari
Kiamat) dan disukai oleh Tuhan Yang
Maha Pengasih. adalah:
Subhaanallaah wabi-hamdih,
274
. HR. Bukhari: 7/167. Muslim dengan laIazh
yang sama: 4/2071.
291
subhaanallaahil :azhiim.¨
275
·•… ‚ s, ·t

. ‘ ·.s· ¸ .´. «t ¸t.
«t vi «.:i v, «:: ´...:t, , t ´,.e· « .
.· ´¸..:t «.:. :.:L t.. ¸:i . .
257. Rasulullah bersabda:
'Sungguh. apabila aku membaca.
Subhaanallah walhamdulillaah
walaa ilaaha illallaah wallaahu
akbar'. Adalah lebih ku cintai dari apa
vang disinari oleh matahari terbit.¨
276
·•† ‚ s, ·t

. .· ..s. ¸· .e´..· ´,..
¸. `_.t. ´«:i.÷ «... .:· ·.. _e
s. ..e .«.t.:´. ´.. · . ... .:· t:´. « :
275
. HR. Bukhari: 7/168. Muslim: 4/2072.
276
. HR. Muslim: 4/2072.
292
·ts . ´.:· ´«: ´.:s´.÷ .«....s «.t. ´Œ`..´.
... « «:.L: ´.:· ´«.. l.´. ,· .
258. Rasulullah bersabda:
'Apakah seseorang di antara kamu
tidak mampu mendapatkan seribu
kebaikan setiap hari?` Salah seorang
di antara vang duduk bertanva.
'Bagaimana mungkin di antara kita
bisa memperoleh seribu kebaikan
(dalam sehari)?` Rasulullah
bersabda. 'Hendaklah dia membaca
seratus tasbih. maka ditulis seribu
kebaikan baginva atau dihapuskan
darinva seribu keburukan.`
277
·•‰ ‚ ¸. s t · . .´. . ..n.:t «t ¸t
«..:t ¸÷ «::: ´«: :.,. .s...., .
277
. HR. Muslim: 4/2073.
293
259. 'Barang siapa vang membaca.
Subhaanallaahi :azhiim wabihamdih,
maka ditanam untuknva sebatang pohon
kurma di Surga.¨
278
·ƒŠ ‚ v «t. vi ..s v, ·..
260. Rasulullah bersabda: 'Wahai
Abdullah bin Qais' Maukah kamu
kutuniukkan perbendaharaan Surga?
'Aku berkata: 'Aku mau. wahai
Rasulullah!¨ Rasulullah berkata:
'Bacalah: Laa haula walaa quwwata
illaa billaah.¨
279
·ƒ· ‚ s, ·t

. .· t ¸:i ·¬s:t . « .,· `- .
278
. HR. At-Tirmidzi: 5/511. Al-Hakim: 1/501. ia
menshahihkannya. Adz-Dzahabi
menyetuiuinya. Lihat pula Shahihul Jami`:
5/531 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/160.
279
. HR. Bukhari. Fathul Bari: 11/213 dan
Muslim: 4/2076.
294
.«t vi «.:i v, .«:: ´...:t, .«t ¸t..´.
.·.. ¸.`.i. ‹,´.. v .´,.e· «t, .
261. Rasulullah bersabda:
'Perkataan vang paling disenangi oleh
Allah adalah empat. Subhaanallaah,
Alhamdulillaah, Laa ilaaha illallaah,
Allaahu akbar. Tidak mengapa dimulai
vang mana di antara kalimat
tersebut.¨
280
·ƒ· ‚ t. «t ·.´., ¸:i –¸.t,.· .

.÷ ·t . ´«:.s· t‡.¬e ¸..:. . ·ts . v ._s
± v ´s.., «t vi «.:i , t .´«: æ. « ´,.e·
e «t ¸t..´. .t‡,..e «:: ´...:t, .t‡,..
«t. vi ..s v, ·.. v .¸..:t.:t `.,
280
. HR. Muslim: 3/1685.
29S
.:t ,.,.:t s . . . :¸: t.÷ ¸`.,: .v´•.÷ ·ts
·ts . ,t, ¸: ,..t .´.::t ._s at, ¸... . ¸:
s´,,t, ¸. .
262. Seorang Arab Badui datang
kepada Rasulullah

. lalu berkata:
Aiari aku dzikir untuk aku baca!`
Rasul

bersabda: Katakanlah: Tidak
ada Tuhan vang berhak disembah
selain Allah Yang Maha Esa. tiada
sekutu bagi-Nva. Allah Maha Besar.
Segala puii vang banvak bagi Allah.
Maha Suci Allah. Tuhan sekalian alam
dan tiada kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah Yang Maha Mulia
lagi Maha Biiaksana.` Orang Badui itu
berkata: "Kalimat itu untuk Tuhanku.
mana yang untukku? Rasul

bersabda:
Katakanlah: Ya Allah! Ampuni-lah aku.
296
kasihanilah aku. berilah petuniuk
kepadaku dan berilah rezeki
kepadaku.¨
281
·ƒ• ‚ te ¸..:t ´«.:. .:.· t.i ´_´.,:t ¸

.:t .v´•.. .´... ¸· ´s,.· .´a .¬
.t.:s:t . :t .,t, ¸: ,..t .´.: ¸:.at, ¸..
¸.s´,,t, ¸.÷t., .
263. Seorang laki-laki apabila
masuk Islam. Nabi mengaiarinya
shalat. kemudian beliau memerintahkan
agar berdo`a dengan kalimat ini: "Ya
Allah. ampunilah aku. kasihanilah aku.
berilah petuniuk kepadaku. melindungi
281
. HR. Muslim 4/2072. Abu Dawud
menambah: Ketika orang Arab Badui
berpaling. Nabi bersabda: 'Sungguh dia
telah memenuhi kebaikan pada kedua telapak
tangannya¨. 1/220.
29?
(dari apa vang tidak kuinginkan) dan
berilah rezeki kepadaku.¨
282
·ƒ€ ‚ ¸i ÷· _. .t..:t . .«:: ´...:t
,e`.:t _.÷·, . «t vi «.:i v .
264. 'Sesungguhnva doa vang
terbaik adalah membaca.
Alhamdulillaah. Dzikir vang terbaik
adalah: Laa Ilaaha Illallaah.¨
283
·ƒ• ‚ :t ´.t.:t.:t ´.t.st. . .«t ¸t..´.
´...:t, .´,.e· «t, .«t vi «.:i v, .«::
282
. HR. Muslim: 4/2073. dengan tambahan:
Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan
mencukupi dunia dan akhiratmu.
283
. HR. At-Tirmidzi: 5/462. Ibnu Maiah:
2/1249. Al-Hakim: 1/503. Ia menshahihkan.
Dan Adz-Dzahabi menyetuiuinya. Lihat pula
Shahihul Jami`: 1/362.
29S
·.. v, , «t. vi ..s v .
265. 'Kalimat-kalimat yang baik
adalah: 'Subhaanallaah,
walhamdulillaah, wa laa ilaaha
illallaah, wallaahu akbar, walaa haula
walaa quwwata illaa billaah.¨
284
131
BAGAIMANA CARA NABI
MEMBACA TASBIH
·ƒƒ ‚ ¸. ,,.. ¸. «t ...

ts · . ´:.·,
¸..:t

.. ..... Œ...::t ´.. « .
284
. HR. Ahmad no. 513 menurut susunan
Ahmad Syakir. sanadnya shahih. lihat
Maima`uz Zawa`id: 1/297. Ibnu Haiar
menisbatkannya di Bulughul Maram dari
riwayat Abu Sa`id kepada An-Nasa`i. Ibnu
Haiar berkata: 'Hadits tersebut adalah shahih
menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim.
299
266. Dari Abdullah bin Amru . dia
berkata: 'Aku melihat Rasulullah
menghitung bacaan tasbih (dengan iari-
iari) tangan kanannya.¨
285
132
BEBERAPA ADAB DAN
KEBAIKAN
·ƒ… . .i t..s÷ .´:...· ,· _.::t ´Œ.´. ¸te t
¸t÷ ..s:t..„ ..:... ´,.:.s ¸.Lt..:t
a. t.t÷ . . ..´a.::÷ _.::t ¸. «.t
t..‘t t..:.·, . «t ..t t,´,e.t, ¸t÷ .
t.e,·, .t.:.´. t‡.t. ´Œ:.. v ¸tL..:t
285
. HR. Abu Dawud dengan laIazh yang sama:
2/81. At-Tirmidzi: 5/521. dan lihat Shahihul
Jami` 4/271. no. 4865.
300
· t,´,`.:, .«t ..t t,´,e.t, .s.,s .s:.:
s ¸· .:, .«t ..t t,´,e.t, . ´, t..:. t.´.
.s...t.. t.´:.L·, .t‡:.± .
267. 'Apabila kegelapan malam
telah tiba -atau kamu masuk di waktu
malam-. maka tahanlah anak-anakmu.
sesungguhnva setan pada saat itu
bertebaran. Apabila malam telah
terlewati sesaat. maka lepaskan
mereka. tapi tutuplah pintu dan sebut
nama Allah (baca. Bismillaah).
Sesungguhnva setan tidak membuka
pintu vang tertutup. ikatlah gerabahmu
(tempat air dari kulit) dan sebutlah
nama Allah. Tutuplah beianamu dan
sebutlah nama Allah. sekalipun dengan
melintangkan sesuatu di atasnva. dan
301
padamkanlah lampu-lampumu.`
286
Shalawat dan salam atas Nabi
Muhammad. keluarga dan segenap
shahabatnya.
286
. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 10/88.
Muslim: 3/1595.